Eriþkinlerde Görülen Ýþitme Kayýplarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eriþkinlerde Görülen Ýþitme Kayýplarý"

Transkript

1 OTOSKOP 2003; 2:83-89 DERLEME Eriþkinlerde Görülen Ýþitme Kayýplarý Doç.Dr. Nevma Atay MADANOÐLU ÖZET Genel olarak iþitme kayýplarýný, etiolojilerine göre genetik, otoimmün bozukluklar, enfeksiyonlar, tümörler, travmalar, ototoksisite, vasküler, nöral bozukluklar, metabolik bozukluklar ve diðer patolojilere baðlý olmak üzere, on ana baþlýk altýnda toplayabiliriz. Hiçbir anatomik lezyona baðlý olmayan pseudohypacusis ise, oldukça sýk rastlanan bir diðer iþitme kaybý türüdür. Dýþ kulak yolu obstruksiyonlarý, eksternal otit, konjenital atrezi, otitis media, fiksasyonlar, kemikcik zincirinin kopukluklarý, travmaya baðlý timpanik membran perforasyonu, östaki disfonksiyonlarý en sýk iletim tipi iþitme kaybý yapan patolojilerdir. Hava ve kemik yolu saf ses eþikleri arasýnda 10 db'yi aþan farklýlýk, iletim tipi patolojinin göstergesidir. Sensorinöral iþitme kayýplarý içinde kohlear menþeili kayýplar en fazla presbiakuzi, akustik travma, ototoksite, enfeksiyonlar ve herediter nedenlere baðlý kohleanýn anatomik bozukluklarýndan oluþur. Normal iþitme eðrisinin altýnda hava ve kemik yolu eþikleri elde edilir ve ikisinin arasýndaki farklýlýk 10 db'den azdýr. Otoakustik emisyon (OAE) ve beyin sapý uyarýlmýþ odyometrisi (ABR), nöral patolojinin ayýrýcý tanýsýný yapmada kullanýlan yöntemlerdir. Nöral iþitme kayýplarýnda sensorinöral tipte iþitme kaybý görülmekle beraber, konuþmayý anlama puanlarýnda iþitme kaybýyla orantýsýz düþük skorlar elde edilir. Nöral presbiakuzi, 8. sinir obstruksiyonlarý, demiyelinizasyon bozukluklarý, enfeksiyonlar en sýk iþitme kaybý yapan nöral etiolojilerdir. Anahtar Kelimeler Ýþitme kaybý Sensorinöral tip Ýletim tipi Key Words Hearing loss Sensory neural type Conductive type Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Odyoloji Bilim Dalý, ÝSTANBUL Hearing Loss in Adults Generally we can identify hearing loss according to their etiology. The most frequently seen etiologies are; genetic, autoimmune disorders, infections, tumors, trauma, ototoxicity, vascular, neural disorders, metabolic disorders and their pathologies. Also we have to add pseudohypacusis as an other item. Blockage of the external auditory canal, external otitis, congenital atresia, otitis media, fixation, disarticulation of the assicular chain, tympanic membrane perforation due to trauma, eustachian tube dyfunction are the most frequently seen pathologies that cause conductive type hearing loss. We can make the definition of conductive type hearing loss as air conduction thresholds worse than bone-conduction thresholds, by more than 10dB. Sensory hearing loss, results from pathology involving the sensory end organ in the cochlea as presbyacusis, exposure to intense noise, ototoxicity, infection and heredity. Sensory hearing loss is demonstrated by decreased air-conduction thresholds equivalent to decreased bone-conduction thresholds. Sensory hearing loss is differentiated from neural pathology by otoacoustic emissions(oae) and auditory brainstem responses(abr). In neural hearing loss, we see sensoryneural hearing loss with low speech perception scores. Neural lesion may be differentiated from sensory lesions by AB and OAE. Neural presbiakuzi, 8 th nerve obstructions, demyelinization disorders, infections are the most frequently seen pathologies. Makalenin geliþ tarihi: Yayýna kabul tarihi:

2 MADANOÐLU NA. GÝRÝÞ Ýþitme mekanizmasýnýn senkronize iþlemini engelleyen patolojiler, iþitme fonksiyonunda bozukluklara neden olurlar. Bu bozukluklar, patolojinin lokalizasyonuna göre iþitme kaybýna neden olabileceði gibi; konuþulanlarý anlamama, yüksek sesten rahatsýz olma, ses lokalizasyonunda güçlük gibi, uyaranlarýn algýlanmasýnda çeþitli problemler þeklinde de görülebilir. Ýþitme bozukluklarý, lokal patolojilere baðlý olabileceði gibi, sistemik hastalýklarýn veya vücuttaki daha geniþ kapsamlý bozukluklarýn semptomu olarak da ortaya çýkabilir. Ýþitme kaybýna neden olabilecek patolojiler genel olarak þu þekilde sýnýflandýrýlabilir: Genetik Otoimmün bozukluklar Enfeksiyonlar Tümörler Travmalar Ototoksite Vasküler olaylar Nöral bozukluklar Metabolik bozukluklar Diðer patolojiler Ayrýca, yukarýdaki sýnýflandýrmada sayýlmayan, fakat eriþkinlikte de etkisi görülen iç kulak displazisi, perinatal hipoksi, teratojenler, hiperbilirübinemi, düþük doðum kilosu, prematürelik, TORCHES gibi konjenital bozukluklarýn da, iþitme kaybýna neden olabildiði bilinmelidir. l. Genetik Bozukluklar Sendromlar: Eriþkinlerde, çeþitli sendromlara baðlý olarak iletim tipi ya da sensorinöral tipte iþitme kaybý gözlenir. Bir kýsým vakalarda iþitme kaybý, ileri yaþta görülür; progresif olma özelliði nedeniyle erken yaþlarda farkedilmezken, iletiþim sorunu eriþkinlik çaðýnda ortaya çýkar. Bazý sendromik hastalýklar, dýþ ve orta kulaðýn anatomik oluþumunu engellediði veya bozuk yapýlaþmaya neden olduðu için, iletim tipi iþitme kaybý meydana getirirler. Treacher-Collins, Nager acrofasial dysostosis, Miller Sendromu, Goldenhar Sendromu gibi vakalarda genellikle bilateral, çok seyrek olarak da unilateral iþitme kaybý görülür. 1 Susac, genellikle yaþlarýndaki kadýnlarda ortaya çýkar. Genellikle ensefalopati, retina arterinde oklüzyon ve sensorinöral iþitme kaybý ile tanýmlanýr. Hastalýk 1-2 yýl gözlenir, sonra remisyona girer. Ýþitme kaybýna göre konuþmayý anlama puaný daha düþüktür. Genellikle multiple sklerozla karýþtýrýlýr. 2 Xeroderma pigmentosum, defektif DNA yapýlaþmasýna baðlý kalýtýmsal bir hastalýktýr. Santral ve periferal sinir sisteminde primer nöron dejenerasyonuna neden olur. Bu nedenle, nöral menþeili bir sensorinöral iþitme kaybý geliþir. Her ne kadar hafif derecede bir iþitme kaybý saptanýrsa da, konuþmayý anlama puaný düþüktür. Uyarýlmýþ beyin sapý odyometrisinde dalgalar gözlenmezken, oto-akustik emisyon mevcuttur. 3 Buna karþýlýk yapýsal bozukluðun lokalizasyonuna göre, Brancio-Oto-Renal (BOR) ve Lacrimo- Auriculo-Denta-Digital (LADD) sendromlarýnda mikst tip veya sensorinöral iþitme kaybý gözlenir. Townes-Brocks, Aström, Edwards, Hersh, Refrum gibi sendromlarda ise sensorinöral iþitme kaybý görülür ve progresiftir. 1 Gasparini ve arkadaþlarýnýn yaptýklarý çalýþmaya göre; 45 yaþ altýndaki bireylerin %4'ünde iþitme kaybý geliþir. Ýþitme kaybýna neden olan hastalýklar, geniþ bir yelpaze oluþturur. Konjenital veya geç ortaya çýkmýþ, iletim tipi veya sensorinöral iþitme kayýplarý, sendromik veya sendromik olmayan nedenlere baðlý geliþebilir. Bu çalýþmada, genetik olarak geliþen iþitme kayýplarýnýn %30'unun sendromik, %70'inin ise sendromik olmadýðý saptanmýþtýr. 4 Otoskleroz Otosomal dominant oluþumlu bir patolojidir. Kadýnlarda görülme sýklýðý daha fazladýr. Ýlk evresinde, stapes refleks testinde on-off refleks gözlenir; iþitme kaybý görülmez. Zamanla orta frekanslarda düþme baþlar, hava-kemik yolu eþikleri açýlýr. Alçak frekanslarda düþüþ gözlenerek, iþitme eðrisinin þekli deðiþir ve iletim tipi iþitme kaybý ortaya çýkar. 5 Kemik yolu iþitme eþik- 84

3 ERÝÞKÝNLERDE GÖRÜLEN ÝÞÝTME KAYIPLARI lerinde 2 khz'deki çentik tarzý düþüþ (Carhart notch), otosklerozun tipik özelliði olarak bilinir. 6 Kohlear otoskleroz'un odyolojik bulgularý farklýlýk gösterir. Her ne kadar konfigürasyonu, alçak frekanslarda yüksek, yüksek frekanslarda düþük eþikleri ile otoskleroza benzerlik gösterse de hava-kemik yolu aralýðý gözlenmez. Kelimeleri anlama yüzdesi diðer kohlear patolojilere göre daha yüksektir. Sensorinöral iþitme kaybý progresif olup, yavaþ ilerleyen, diðer bir otosomal dominant vestibulo-kohlear patoloji ise Dandy sendromudur. Stickler sendromunda, (herediter progresif arthro-ophtalmopathy) bilateral presbiakuzi daha çok 4-8 khz'deki frekanslarda saptanýr. Bu hastalarda, otoskopik muayenede normal kulak zarý görüntüsü izlenirken, elektroakustik impedans bulgularýnda hipermobil orta kulak hareketini yansýtan Tip Ad timpanogram elde edilir. Tip I Stickler sendromunda genellikle progresif iþitme kaybý gözlenmez. 8 Ishikawa'nýn çalýþmasýnda, mitochondrial T75IIC mutasyonuna baðlý, sendromik olmayan, kohlear ve retrokohlear iþitme kaybý vakalarý, gözlenmiþ. Genellikle orta-ileri derecede sensorinöral iþitme kaybý gözlenen vakalarýn bir kýsmýnda retrokohlear komponent saptanmýþ. Beyin sapý uyarýlmýþ davraným odyometresinde, bu vakalarda bozukluk tesbit edilmiþtir Enfeksiyonlar Sifilis: Eriþkin yaþlarda geçirilen sifiliste, kohleovestibüler bulgular elde edilir. Ani iþitme kaybý veya idiopatik progresif iþitme kaybý ortaya çýkar. Tedavi sonrasý bazý vakalarda iþitmenin düzeldiði bilinmektedir. Bazý vakalarda ise, kalýcý retrokohlear iþitme kaybý izlenmektedir. 5,6 Brusella, Tifo gibi bakteriyel enfeksiyonlarda sensori-nöral iþitme kaybý gözlenir. 5 Viral Enfeksiyonlar: Viral enfeksiyonlarda da ani iþitme kaybý görülme insidansý yüksektir. Herpes zoster, Epstein-Barr virüs, herpes simplex, encaphelitis, HIV, CMV'de ayný þekilde sensorinöral iþitme kaybý görülmüþtür. Bazý vakalarda tedavi sonrasýnda iþitmede iyileþme saptanmýþtýr. 5 Bakteriyel Menenjit: Bakteriyel menenjitli vakalarda, ileri derecede sensorinöral iþitme kaybý insidansý yüksekken, fungal menenjitli vakalarda, hafif-orta derecede sensorinöral iþitme kaybý saptanmýþtýr. 5 Lyme Hastalýðý: Borrelia burgdorferi enfeksiyonuna baðlý geliþebilen, bilateral sensorinöral iþitme kaybýdýr. Ýþitme kaybý orta-ileri derecede olabilir ve genellikle birçok nörolojik bozuklukla beraber görülür. Antibiotik tedavisi ile düzelir Otoimmün Bozukluklar Sistemik lupus erythematosus, Rheumatoid hastalýklar, Polyarteritus nodose, sistemik skleroz, giant cell arteritis, Sjögren's sendromu, Behçet hastalýðý, Logan sendromu, Wegener's granulomatosis, polychondritis gibi otoimmün hastalýklarda, sensorinöral iþitme kaybý gözlenir. Bir kýsmýnda iþitme kaybý progresiftir. 5,6 Raut ve arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada, romatoid artritli vakalarýn %60'ýnda sensorinöral iþitme kaybý gözlenirken, %17.14'ünde iletim tipi iþitme kaybý tespit edilmiþtir Tümörler a) Akustik Nörinoma (vestibülokohlear schwannoma), serebello-pontin köþe tümörleri genellikle unilateral, progresif sensorinöral iþitme kaybýna neden olurlar. Çok seyrek olarak da bilateral görülebilebilirler. Genelde yüksek frekanslara doðru düþüþ gösteren bir iþitme kaybý eðrisi görülürken, alçak frekanslarda daha fazla iþitme kaybý saptanan vakalar da mevcuttur. Ayrýca ani sensorinöral iþitme kaybý vakalarýnda da akustik nörinoma olasýlýðý dikkate alýnmalýdýr. Bu retrokohlear patolojinin neden olduðu sensorinöral iþitme kaybý; düþük konuþma puaný, ipsilateral, kontralateral akustik refleks kaybý, otoakustik emisyon mevcudiyeti ve bozuk beyin sapý uyarýlmýþ davraným odyometrisi ile tabloyu belirler. b) Diðer extramedullar intrakranial lezyonlardan posterior fossa veya serebellopontin köþe menengiomu, serebellopontin köþede yer alan epidermoid kistler de benzer retrokohlear pataloji bulgularý verirler. 6,12,13 85

4 MADANOÐLU NA. Ýnferior serebellar arter enfaktlarýnda da, baziler arter okluzyonuna baðlý ani, bilateral veya unilateral sensorinöral iþitme kaybý geliþir. Ýþitme kaybý kohlear bulgular verir. 5. Travmalar A- Transvers Temporal Kemik Kýrýklarý, çok ileri derecede sensorinöral iþitme kayýplarýna yol açar, o nedenle tüm odyolojik testleri uygulamak mümkün olmaz. 5 B- Perilenf fistülü, unilateral çok ileri derecede ani sensorinöral iþitme kaybýna neden olabileceði gibi; "hýnkýrma" gibi, travmasal nedenlere baðlý olarak ortaya çýktýðýnda, konuþma skorlarýnýn deðiþken olduðu, çok hafiften ileri dereceye kadar deðiþen fluktuan sensorinöral iþitme kaybý ile de kendini gösterebilir. 5 C- Radyasyona baðlý travmalar, genellikle bilateral, progresif sensorinöral iþitme kaybýna neden olur. Eðer nazal bölge tümörleri gibi kitlelere radyoterapi uygulanýrsa, iletim tipi/mikst tip iþitme kaybý oluþur. Fakat radium intoksikasyonunda, retrokohlear bulgular (sensorinöral iþitme kaybý, düþük konuþmayý anlama puaný ve bozuk uyarýlmýþ beyin sapý odyometrisi) elde edilir. D- Gürültüye baðlý iþitme kaybý çok tipik bir tablo çizer. Tinnitus eþliðinde, yüksek frekanslara doðru düþüþ gösteren, 4 khz'den sonra tekrar yukarý bir ivme çizen, sensorinöral iþitme kaybý ile karakterizedir. Gürültünün geliþ yönüne göre bilateral veya unilateral görülür. Konuþmayý anlama puaný iþitme kaybý ile orantýlý olup, rekruitment pozitiftir ve otoakustik emisyon gözlenmez. Gürültülü ortamda bulunma devam ettiði müddetçe progresif olarak iþitme kaybý artar. 14 Gürültüye baðlý iþitme kaybý eþik deðiþiklikleri iki tiptir. a) Geçici eþik deðiþiklikleri; sensorinöral iþitme kaybý ve tinnitus saat içinde düzelir. b) Kalýcý eþik deðiþiklikleri; sensöri-nöral iþitme kaybý düzelmez ve tinnitus'la devam eder. E- Barotravma; gürültüye baðlý iþitme kaybý konfigürasyonuna benzer, progresif iþitme kaybýna neden olduðu gibi, ani iþitme kaybýna da sebep olabilir (unilateral-bilateral). Konuþmayý anlama puaný iþitme kaybý ile orantýlý olup, Metz rekruitment genellikle pozitif bulunur Ototoksite Ýþitmede, kohlear olduðu kadar, nöral bozukluklara da neden olmaktadýr. Ototoksitenin türüne ve miktarýna baðlý olarak iþitme kaybýnýn miktarý artar. Yüksek frekanslardaki eþiklerde düþüþ daha fazladýr. Bilateral sensorinöral iþitme kaybý, düþük konuþmayý anlama puaný ve sadece kohleanýn etkilendiði durumlarda, pozitif Metz rekruitment gözlenir. Ototoksitede, iþitme kaybý ortaya çýkmadan önce otoakustik emisyonlar kaybolmaktadýr. Ototoksik ilaçlardan baþka boya, uhu gibi bazý maddelerin toksik etkisi ile de, bilateral sensorinöral iþitme kaybý oluþur. 5,6,15 7. Vasküler Bozukluklar A- Hipertansiyon ve vertebrobaziler yetmezlik, progresif, yüksek frekanslara doðru düþüþ gösteren sensorinöral iþitme kaybýna neden olur. Konuþmayý anlama puaný iþitme kaybý ile orantýlý olup, Metz rekruitment pozitif gözlenir. Otoakustik emisyon gözlenmezken, uyarýlmýþ beyin sapý davraným odyometrisinde I-III. dalgalar arasý latans deðerinde kýsalma olur. Genellikle bu hastalarýn en büyük þikayeti, tinnitustur. 6 Pirodda'nýn hipotansif hastalarla yaptýðý çalýþmada vakalarýn 7/20'sinde, kalýn frekanslarý tutan sensorinöral iþitme kaybýnýn ani veya yavaþ geliþtiði gözlenmiþtir. 16 Vasküler hastalýklarda, kohlear orijinli ani sensorinöral iþitme kaybý da gözlenmektedir. 17 Kardiopulmoner bypass ameliyatlarý sonrasý kohlear etiolojiye baðlý, hafif-ileri derece arasýnda geliþen sensorinöral iþitme kaybýnýn mikroemboliye baðlý olduðu düþünülmektedir. 18 B- Ýç kulakta hemoraji de sensörinöral iþitme kaybý ile kohlear semptom veren þikayetlere neden olur. Hemorajinin miktar ve lokalizasyonuna göre, iþitme eðrisinin þekli farklýlýk gösterir. 8. Nöral Bozukluklar A- Multiple-Skleroz, demiyelinizasyon bozukluðunun neden olduðu bir santral sinir sistemi hastalýðýdýr. Pontin bölgede oluþan plaklar iþitme kaybýna neden olur. Diðer bir deyimle, 8. 86

5 ERÝÞKÝNLERDE GÖRÜLEN ÝÞÝTME KAYIPLARI sinir kökündeki lezyonlarýn iþitme kaybýna neden olduklarý düþünülmektedir. 19 Hastalýk süresince episodlar oluþacaðýndan, iþitme kaybý azalýp çoðalýr, fakat hiçbir zaman tam düzelmez. Bilateral yüksek frekanslara doðru düþüþ gösteren sensorinöral iþitme kaybý gözlenir ve kayýp asimetriktir. Konuþmayý anlama skorlarý, iþitme kaybýndan beklenmeyecek ölçüde düþüktür. Uyarýlmýþ beyin sapý davraným odyometrisinde, davranýmlarýn tekrarlanabilirliði yoktur. Özellikle yüksek rate (hýz) ile uygulanan uyarýlmýþ beyin sapý davraným odyometrisinde, dalgalar kaybolur. Oto-akustik emisyon her zaman gözlenmeyebilir. Her ne kadar iþitme kaybýnda devre devre düzelmeler olsa da, uzun vadede iþitme kaybýnda progresif bir artýþ gözlenir. 5,6 B- Farklý nedenlere baðlý geliþen 8. sinir nöropatisi veya desenkronizasyon bozukluðunda konuþmayý anlamada problem olur. Hiperbilirubinemia, 20 çocukluktaki yüksek ateþli hastalýklar ve akraba evliliði iþitsel nöropatinin bilinen etiolojileridir. Ýþitsel nöropatiye iç tüy hücrelerinin, tektorial membranýn, iç tüy hücreleri arasýndaki sinaptik baðlantýlarýn, spiral ganglion nöronlarýnýn, 8. sinir liflerinin bir kýsmýnýn veya hepsinin patolojileri neden olmaktadýr. Hatta nörotransmitterlerin biokimyasal deðiþimlerinin de üzerinde durulmaktadýr. 21 Afferent ve efferent yollarda da dejenerasyon olabileceði ileri sürülmektedir. 22 Bilindiði gibi kohlear nukleus ile korteks arasýndaki patolojiler iþitme kaybý yapmazken, ses uyaranlarýnýn algýlanmasýný bozarlar. O nedenle hastalarýn en büyük þikayeti, duyup anlamamadýr. Bu tip vakalarda iþitme normal hudutlarda olabilir, fakat konuþmayý anlama %0'a kadar düþebilir. Elektro-akustik immitansmetride normal Tip A timpanogram elde edilirken, ipsilateral ve kontralateral akustik refleksler kaybolur, buna karþýlýk otoakustik emisyon testinde normal emisyonlar gözlenebilir. Uyarýlmýþ beyin sapý davraným odyometrisinde dalgalar yok olur. 5,6,12,13,22 9. Endokrin Bozukluklar a) Diabetes Mellitus'lu hastalarda, stria vaskulariste, internal auditory arterde, spiral ligamentte ve 8. sinirde dejeneratif deðiþiklikler olur. Mitokondrial tipteki diabetes mellitus'ta genellikle progresif, yüksek frekanslara doðru artan sensorinöral iþitme kaybý gözlenmekle beraber, dejeneratif deðiþikliðin lokalizasyonuna göre nöral bozukluklar, ani iþitme kaybý da görülebilir. 23 Genellikle farklý derecelerde bilateral sensorinöral iþitme kaybýna ve düþük konuþmayý anlama skoruna ek olarak, pozitif rekruitment gözlenir. 5,6 b) Konjenital hipotiroidizm, hayatýn ilk yýllarýnda tedavi edilmezse progresif sensorinöral iþitme kaybý geliþtirir. 23 Hipotiroid bozukluklar içinde primer idiopatik hipotiroidi, orta yaþ kadýnlarda sýkça görülmektedir. Genellikle hafif-ileri derecede, yüksek frekanslara doðru artan simetrik sensorinöral iþitme kaybý görülür. Tedavi sonrasý iþitmede düzelme saptanmaz. Hastalarda tinnitus ve rekruitment sýklýkla mevcuttur. Akromegali vakalarýnda, hipotiroid vakalarý ile ayný odyolojik bulgular gözlenir. 1,5 c) Metabolik bozukluk olarak iþitme kaybýna neden olan dislipidemi, progresif yüksek frekanslara doðru artan sensorinöral iþitme kaybý yaptýðý gibi, ani iþitme kaybýna da neden olmaktadýr. 29 Konuþmayý anlama skoru, iþitme kaybýna oranla düþük elde edilebilmektedir. Kohlear patolojilerde görülen pozitif rekruitment ve tinnitusa bu vakalarda sýkça rastlanmaktadýr Eriþkinlerde sýklýkla görülen iþitme kaybý yapan diðer hastalýklar A- Meniere hastalýðý - Endolenfatik hidrops olarak da isimlendirilen Meniere hastalýðý, endolenfin sirkülasyonunda ve absorbsiyonundaki bozukluklardan oluþmaktadýr. Meniere'in vertigo ataklarý sýrasýnda; kulakta dolgunluk, basýnç hissi ve tinnitus ile diplakuzi ve ses uyaranlarýnýn karýþýk algýlanmasý sýk gözlenen bir tablodur. Alçak frekanslarýn daha fazla tutulduðu, unilateral sensorinöral iþitme kaybýnýn fluktuan olduðu, atak sýrasýnda gözlenen eþiklerdeki düþmenin atak sonrasý eski seviyeye çýkmamakla beraber, iþitmede düzelme olduðu bilinmektedir. Zaman içinde, iþitme kaybýnýn konfigürasyonu deðiþerek yüksek frekans aðýrlýklý bir iþitme kaybýna dönüþür. Konuþmayý 87

6 MADANOÐLU NA. anlama skoru, iþitme kaybý ile orantýlýdýr. Rekruitment pozitif olup, otoakustik emisyon testinde emisyon hiçbir frekans bantýnda gözlenmez. ABR testinde, I-III. dalgalar arasý latans deðerlerinde kýsalma gözlenir. 5,6,29,30 Ayný semptomlarý veren endolenfatik hidrops ile vestibuler neuritis arasýndaki ayrýcý taný odyolojik testlerle yapýlýr. Vestibuler neuritis'te iþitme kaybý gözlenmez. B- Presbiakuzis - Ýþitme mekanizmasýnýn yaþlanmasý olarak tanýmlanabilen presbiakuzi Schuknecht tarafýndan: a) Sensori b) Nöral c) Metabolik d) Mekanik presbiakuzi olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. Geriatrik populasyonda, orta kulak yapýsýnda deðiþiklikler gözlenmektedir. Fakat bu anatomik deðiþim, orta kulak rezonans frekansýný deðiþtirmemekte, böylece ses iletimi engellenmemektedir. 31 Presbiakuzide progresif olarak artýþ gösteren, yüksek frekanslara doðru eðimli bir konfigürasyonu olan bilateral sensorinöral iþitme kaybý gözlenir. Sensori (kohlear) presbiakuzide, kohlear duktusun bazal ucundaki atrofi ile tüy hücreleri ve destek hücrelerinin dejenerasyonu söz konusu olduðundan, kohlear bir iþitme kaybýnýn tüm özellikleri sergilenir. Metz rekruitment pozitif olup, hastanýn yüksek sese karþý toleransý çok düþüktür. Emisyon gözlenmezken, konuþmayý anlama skoru iþitme kaybý ile orantýlýdýr. Nöral presbiakuzide ise, spiral ganglion hücrelerinden baþlayarak, daha üst seviye iþitme yollarýndaki dejenerasyona baðlý olarak, konuþmayý anlama skoru iþitme kaybýyla orantýsýz ölçüde düþüktür. O nedenle hastanýn þikayeti sesten aþýrý rahatsýzlýktan çok, konuþulanlarý anlamamaktýr. 32,33 Metabolik presbiakuzi, kohleadaki enerji üretimini saðlayan fiziki ve kimyasal iþlemlerdeki defekt ve vasküler deðiþiklikten kaynaklandýðýndan iþitme kaybý fluktuandýr. Mekanik presbiakuzi, kohlear duktus mekaniðindeki defekt ve baziler membran ve spiral ligament atrofisinden kaynaklanýr. Presbiakuzi türleri içinde konuþmayý anlama puaný en yüksek olan tiptir. 34 C- Ani Ýþitme Kaybý: En az üç ardýþýk frekansta, iþitme eþiklerinde iki-üç gün içerisinde ortaya çýkan, 30 db veya daha fazla düþüþ olarak tanýmlanýr. Ani iþitme kaybýnýn %70 civarýnda idiopatik olduðu 35 veya vasküler etiolojiye dayanan, kohleayý ve/veya sekizinci siniri tutan bir olay olduðu kabul edilir. Ani iþitme kaybýnýn etiolojileri arasýnda hyperfibrinogenemia, kafa travmasý ve vasospasma neden olduðu için, migren sayýlabilir Çoðu zaman tinitus, vertigo, kulakta basýnç hissi de iþitme kaybýna eþlik eder. Genellikle, saf ses hava ve kemik yolu eþiklerinde görülen düþme fluktuan olabilir ve unilateraldir. Tedavi iþitme kaybý oluþumundan kýsa süre sonra baþlarsa, tabii ki etiolojiye de baðlý olarak iþitmede düzelme gözlenir, hatta eski haline dönebilir. Her ne kadar tedaviye baþlama süresi ile ilgili farklý görüþler ileri sürülse de, bizim gözlemlerimiz, 1-2 gün içinde baþlanan tedavinin (retrokohlear bir patolojiye baðlý olmadýðý vakalarda) iþitmeyi eski seviyesine çýkma yüzdesini çok arttýrdýðýdýr. Ani iþitme kaybýnda alçak frekanslarda iþitme kaybý oluþmasýna oldukça sýk rastlanýr. 39,40 Yazýþma Adresi: Doç.Dr. Nevra ATAY MADANOÐLU Marmara Üniversitesi Odyoloji Bilim Dalý ÝSTANBUL 1. Gorlin RJ, Toriello HV, et al. Hereditary hearing loss and its syndromes. Oxford University Press, Yellin MW, Johnson TW. A case of susac syndrome. J Am Acad Audiol 2000; 11(9): KAYNAKLAR 3. Robbins JH, Kraemer KH, Merchant SN, et al. Adult-onset xerodermal pigmentosum neurological disease-observations in on autopsy case. Clin Neuropathol 2002; (21)1: Gasparini P, Estivill Y, Fortina P. Vestibular and hearing loss 88

7 ERÝÞKÝNLERDE GÖRÜLEN ÝÞÝTME KAYIPLARI in genetic and metabolic disorders. Curr Opin Neurol 1999 Feb; 12(1): Irwin J. Causes of hearing loss in adults, in Stephens D (ed); Adult Audiology, in Kerr AG (ed): Scott-Brown's Otolaryngology (ed 5). London, Buttenvorth, 1987; pp Altschuler RA, Bobbin RP, Hoffman DW. Neurobiology of hearing: The cochlea. New York, Raven Press, 1986; Verhagen WI, Huygen PL, Theunissen EJ, et al. Hereditary vestibulo-cochlear dysfunction and vascular disorders. J Neurol Sci 1989; 92(1): Szymko-Bennett YM, Mastroinni MA, Shotland LI, et al. Auditory dysfunction in Stickler Syndrome. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2001; 127(9); Ishikawa K, Tamagausa Y, Takahashi K, et al. Nonsyndromic hearing loss caused by a mitochondrial T75IIC mutation. Laryngoscope 2002; 112(8ptl), Quinn SJ, Boucher BJ, Booth JB. Reversible sensorineural hearing loss in lyme disease. J Laryngol Otol 1997; 111(6), Rauf VV, Cullen J, Cathers G. Hearing loss in rheumatoidarthritis. J Otolaryngol 2001; 30(5): Musiek F, Baran J, Pinheiro M. Neuroaudiology: Case Studies, Singular Publishing Group, Inc., San Diego, California Walter GB, Robert BD, Gerald MF, Marsden CD. Neurology in Clinical Practice, Buttenvorth-Heinemann 1991; Dancer AL, Henderson D, Salvi RJ, Hamernik RP. Noiseinduced hearing loss, A.B.C. Decker Imprint of Mosby- Year Book, Inc Mencher G, Novotny G, Mencher L, et al. Ototoxicity and irradiation: Additional etiologies of hearing loss in adults. J Am Acad Audiol 1995; 6: Pirodda A, Ferri GG, Modugno GC, et al. Hypotension and sensori neural hearing loss; a possible correlation. Acta Otolaryngol 1999; 119(7), Hankey GJ, Dunne JW. Five cases of sudden hearing loss a prosumed vascular origin. Med J Aust 1987; 17;147(4): Walsted A, Andreassen UK, Berthelsen PG, et al. Hearingloss after cardiopulmonary bypass surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol 2000; 257(3): Barratt HJ, Miller D, Rudge P. Site of the lesion causing deafness in multiple sclerosis. Scand Audiol 1988; 17(2): Simmons JL, Beauchaine KL. Auditory neuropathy: case study with hiperbilirubinemia. J Am Acad Auidiol 2000; 11: Starr A, Picton TW, Sninger YS, et al. Auditory neuropathy. Brain 1996; 119: Starr A, Sninger T, Nguyen H, et al. Cochlear receptor (microphonic and summating potentials, OAEs) and auditory pathway (auditory brainstem potentials) activity in auditory neuropathy. Ear Hear 2001; 22: Ravecca F, Berrettini S, Brushini L, et al. Progressive sensorineural hearing loss: metabolic, hormonal and vascular etiology. Acta Otorhinolaryngol Ital 1998; 18(4 Suppl 59): Cunningham DR, Goetzinger CP. Extra-high frequency hearing loss and hyperlipidemia. Audiology 1974; 13(6)470-84, PMID; (PubMed- indexed for MED- LINE). 25. Pruszewicz H, Kruk-Zaga-Jewska A, Szyfter W, Smolinska K. Lipid Levels in Patients with Sudden Deafness of Unknown Aetiology. Audiology, 1983; 22(1): Campbell KLM, Rybak LP, Khardori R. Sensorineural Hearing Loss and Dyslipidemia. Am J Audiol 1986; 5, (3): Pruszewicz A, Kruk-Zagajewska A, Szyfter W, et al. Lipid leels in patients with sudden deafness of unknown etiolog. Audiology 1983; 22(1): Jones NS, Davis A. A retrospective case controlled study of 1490 consecutive patients presenting to a neuro-otology clinic to examine the relationship etween blood lipid levels and sensorineural hearing loss. Clin Otolaryngol 2000; 25(6): Kirsh I, Thornton A, Burkard R, et al. The effect of cochlear hearing loss on auditory brain stem response latency. Ear and Hearing 1992; 13(4): Tono T, Morizono T. Low-frequency modulation of compound action potential in experimental perilymphatic fistula and endolymphatic hydrops. Hearing Research 1992; 60: Wiley T, Cruickshanks KJ, Nondahl DM, et al. Aging and middle ear resonance. J Am Acad Audiol 1999; 10: Parthasarathy TK. Aging and contralateral suppression effects on transient evoked otoacoustic emissions. J Am Audiol 2001; 12: Musiek FE, Hoffman DW. An introduction to the functional neurochemistry of the auditory system ear and hearing. 1990; 2(6): Willot JF. Aging and the auditory system, Singular publishing group. Inc. San Diego, California, Hirayama M, Skitara T, Okamoto M, et al. Idiopathic bilateral sensorineural hearing loss: its clinical study in cases with rapidly progressed deafness. Acta Otolaryngol Suppl 1996; 524: Feldman H. Sudden hearing loss with delayed onset following head trauma. Acta Otolaryngol 1987; 103(5-6): Suckfull M, Wimmer C, Reichel O, et al. Hyperfibrinogenemia as a risk factor for sudden hearing loss. Otol Neurotol 2002; 23(3): Viirre ES, Baloh RW. Migraine as a cause of sudden hearing loss. Headache 1996; 36(1): Aitasalo K, Kallinen J, Kuttila K, et al. Effects of carbogen inhalation on peripheral tissue perfusion and oxygenation in patients suffering from sudden hearing loss. Ann Otol Rhinol Laryngol 1999; 108: Piroddo A, Ferri GG, et al. Systemic hypotension and the development of acute sensoneural hearing loss in young healthy subjects, Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 127:

ODYOLOJİK BULGULAR: Ne İstemeliyim? Nasıl Yorumlamalıyım?

ODYOLOJİK BULGULAR: Ne İstemeliyim? Nasıl Yorumlamalıyım? ODYOLOJİK BULGULAR: Ne İstemeliyim? Nasıl Yorumlamalıyım? (Kurs no : 21A9-1) Ufuk Derinsu PhD Marmara Üniversitesi Odyoloji Bilim Dalı 36. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 7 Kasım

Detaylı

Erzurum Bölge Ýþitme Engelliler Okulundaki Öðrencilerin Klinik ve Genetik Açýdan Ýncelenmesi (Ön Çalýþma)

Erzurum Bölge Ýþitme Engelliler Okulundaki Öðrencilerin Klinik ve Genetik Açýdan Ýncelenmesi (Ön Çalýþma) OTOSKOP 00; :7-77 KESÝTSEL ÇALÞMA Erzurum Bölge Ýþitme Engelliler Okulundaki Öðrencilerin Klinik ve Genetik Açýdan Ýncelenmesi (Ön Çalýþma) Yrd.Doç.Dr. Celil USLU* Uz.Dr. A. Gani TATAR** Prof.Dr. Sýtký

Detaylı

Reaktif Hipoglisemi Fluktuan Ýþitme Kaybý Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu)

Reaktif Hipoglisemi Fluktuan Ýþitme Kaybý Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu) OTOSKOP 2; 3:1-116 OLGU SUNUMU Reaktif Hipoglisemi Fluktuan Ýþitme Kaybý Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu) Araþ. Gör. Dr. Güzin Özhan AKKUZU* Uz. Dr. Nedret TANACI** Yrd. Doç. Dr. Babür AKKUZU* Yrd.

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi OTOAKUSTİK EMİSYONLAR Mehmet AKŞİT, Ph.D Otoakustik Emisyonlar Thomas Gold (1948) Tüylü hücrelerin aktif elemanlar olabileceğini ve bunları aktivasyonundan emisyonların elde edilebileceğini öne sürdü.

Detaylı

Cinsiyet, Stimulus Þiddeti ve Stimulus Tekrarlama Oranýnýn Normal Ýþitmeye Sahip Olgularda Ýþitsel Beyin Sapý Cevaplarý Üzerine Etkisi

Cinsiyet, Stimulus Þiddeti ve Stimulus Tekrarlama Oranýnýn Normal Ýþitmeye Sahip Olgularda Ýþitsel Beyin Sapý Cevaplarý Üzerine Etkisi OTOSKOP 2003; 2:55-63 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Cinsiyet, Stimulus Þiddeti ve Stimulus Tekrarlama Oranýnýn Normal Ýþitmeye Sahip Olgularda Ýþitsel Beyin Sapý Cevaplarý Üzerine Etkisi Op.Dr. Sinan YILMAZ

Detaylı

Efüzyonlu Otitis Media ve Ani Baþlangýçlý Sensorinöral Ýþitme Kaybý

Efüzyonlu Otitis Media ve Ani Baþlangýçlý Sensorinöral Ýþitme Kaybý OTOSKOP 2003; 3:120-126 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Efüzyonlu Otitis Media ve Ani Baþlangýçlý Sensorinöral Ýþitme Kaybý Yrd.Doç.Dr. Cem BÝLGEN Prof.Dr. Tayfun KÝRAZLI Dr. Baran AYDEMÝR ÖZET Ani baþlangýçlý

Detaylı

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi OTOSCOPE 25; 2:51-57 RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi Op.Dr. Mustafa PAKSOY 1, Op.Dr. Sedat AYDIN 1, Dr. Ümit HARDAL

Detaylı

Saðlýklý Kobaylarda Ýþitsel Beyinsapý Cevaplarý

Saðlýklý Kobaylarda Ýþitsel Beyinsapý Cevaplarý OTOSKOP 2000; 2:65-69 METODOLOJÝK ÇALIÞMA Saðlýklý Kobaylarda Ýþitsel Beyinsapý Cevaplarý Yrd.Doç.Dr. Bülent SATAR Yrd.Doç.Dr. Adnan ÖZÜNLÜ Prof.Dr. Niyazi MUÞ ÖZET Otonörolojide iþitsel beyinsapý cevaplarýnýn

Detaylı

Ani İşitme Kaybında Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ani İşitme Kaybında Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi J Kartal TR 2012;23(2):84-90 doi: 10.5505/jkartaltr.2012.44712 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Ani İşitme Kaybında Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi Evaluation of Prognostic Factors in Sudden Hearing

Detaylı

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Özet: İşitme kaybı tanısının konulması, işitme kayıplı bireylere cihaz uygulanması ve uygun rehabilitatif yaklaşım konusunda yönlendirilmesi açısından Odyoloji biliminin

Detaylı

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Özet: İşitme kaybı tanısının konulması, işitme kayıplı bireylere cihaz uygulanması ve uygun rehabilitatif yaklaşım konusunda yönlendirilmesi açısından Odyoloji biliminin

Detaylı

EK-8 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU OTOAKUSTİK EMİSYON YÖNTEMİ İLE YENİDOĞAN İŞİTMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Derya AYSEV Proje Numarası

Detaylı

Diabetes Mellituslu Hastalarda Ýþitme Kayýplarýnýn Elektrofizyolojik Testlerle Erken Saptanmasý

Diabetes Mellituslu Hastalarda Ýþitme Kayýplarýnýn Elektrofizyolojik Testlerle Erken Saptanmasý OTOSKOP 2002; 1:11-18 PROSPEKTÝF ÇALIÞMA Diabetes Mellituslu Hastalarda Ýþitme Kayýplarýnýn Elektrofizyolojik Testlerle Erken Saptanmasý Uz.Dr. Ýsmail BOYRAZ Yrd.Doç.Dr. Bülent AÐIRDIR Yrd.Doç.Dr. Kenan

Detaylı

Kohleanýn Ýþitme Mekanizmasýndaki Yeri

Kohleanýn Ýþitme Mekanizmasýndaki Yeri OTOSKOP 2003; 2:78-82 DERLEME Kohleanýn Ýþitme Mekanizmasýndaki Yeri Doç.Dr. Nevma Atay MADANOÐLU ÖZET Kohlea'nýn iþitmedeki rolü halen araþtýrýlmaktadýr. Bilinen teorilere ek olarak, kohleada oluþan aktif,

Detaylı

Erol BELGİN Başkent Üniversitesi. 59.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 4-8 Kasım 2015, Belek-Antalya

Erol BELGİN Başkent Üniversitesi. 59.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 4-8 Kasım 2015, Belek-Antalya Erol BELGİN Başkent Üniversitesi 59.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 4-8 Kasım 2015, Belek-Antalya LİSAN (DİL) Kognitif ve perseptif yapıya sahip karmaşık bir sentral sinir sistemi fonksiyonudur. Söylenileni

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal İşitmenin Değerlendirilmesinde Otoakustik Emisyonların Önemi The Importance of Otoacoustic Emissions in the Assessment of Hearing Saime Güzelsoy

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Diabetes Mellitusun Ýþitme Üzerine Etkilerinin Saf Ses Odyometri ve Beyinsapý Uyarýlmýþ Ýþitsel Potansiyelleri ile Araþtýrýlmasý

Diabetes Mellitusun Ýþitme Üzerine Etkilerinin Saf Ses Odyometri ve Beyinsapý Uyarýlmýþ Ýþitsel Potansiyelleri ile Araþtýrýlmasý OTOSKOP 2003; 3:103-109 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Diabetes Mellitusun Ýþitme Üzerine Etkilerinin Saf Ses Odyometri ve Beyinsapý Uyarýlmýþ Ýþitsel Potansiyelleri ile Araþtýrýlmasý Doç.Dr. M. Zafer UÐUZ*

Detaylı

Türkotolaringoloji Derneği XVII. Milli Kongre Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Türk Otolaringoloji Arşivi

Türkotolaringoloji Derneği XVII. Milli Kongre Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Türk Otolaringoloji Arşivi Sıra No 2010 YAYIN YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİSİ (SCI/SCI-E/SSCI/ SSCI-E/DİĞER ULUSALARARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL) ULAKBİM GRUBU Yıl Sayı Sayfalar 2 Kulak Burun Boğaz ile İlgili Yabancı Cisimler

Detaylı

Yüksek Riskli Yenidoðan ve Ýnfantlarda, Beyin Sapý Ýþitsel Uyarýlmýþ Potansiyeller Odyometrisi ile Ýþitme Taramasý Uygulamasý

Yüksek Riskli Yenidoðan ve Ýnfantlarda, Beyin Sapý Ýþitsel Uyarýlmýþ Potansiyeller Odyometrisi ile Ýþitme Taramasý Uygulamasý OTOSKOP 2003; 1:5-14 KESÝTSEL ÇALIÞMA Yüksek Riskli Yenidoðan ve Ýnfantlarda, Beyin Sapý Ýþitsel Uyarýlmýþ Potansiyeller Odyometrisi ile Ýþitme Taramasý Uygulamasý Yrd.Doç.Dr. Ülkü TUNCER* Prof.Dr. Fikret

Detaylı

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD.

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı sıklığı ve nörolojik hastalıklarla ilişkisi Çocuklarda

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

MELTEM TULĞAR. Eskişehir Yolu 422/37 Kat :9 Yazevler Sitesi Çayyolu / Ankara. Cep: (0505)

MELTEM TULĞAR. Eskişehir Yolu 422/37 Kat :9 Yazevler Sitesi Çayyolu / Ankara. Cep: (0505) MELTEM TULĞAR Eskişehir Yolu 422/37 Kat :9 Yazevler Sitesi Çayyolu / Ankara Cep: (0505) 319 35 20 E-mail: tulgarmeltem@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 04/04/1979

Detaylı

Ülkemizde tespit edilen mesleksel gürültü nedenli işitme kayıpları >200.000 Yalnızca işyeri değil Büyük şehirlerin pek çok semtinde gürültü değerleri

Ülkemizde tespit edilen mesleksel gürültü nedenli işitme kayıpları >200.000 Yalnızca işyeri değil Büyük şehirlerin pek çok semtinde gürültü değerleri Dr. Gamze Atay 1 Ülkemizde tespit edilen mesleksel gürültü nedenli işitme kayıpları >200.000 Yalnızca işyeri değil Büyük şehirlerin pek çok semtinde gürültü değerleri eşiklerin üzerinde 2 Gürültünün olumsuz

Detaylı

SANTRAL VEST BÜLER S STEM HASTALIKLARI

SANTRAL VEST BÜLER S STEM HASTALIKLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Bafl A r lar - Bafl Dönmeleri Sempozyumu 10-11 Aral k 1998, stanbul, s. 169-173 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Romatoid Artritli Hastalarda Düşük ve Yüksek Frekans İşitme Kaybının Değerlendirilmesi

Romatoid Artritli Hastalarda Düşük ve Yüksek Frekans İşitme Kaybının Değerlendirilmesi Original Article Romatoid Artritli Hastalarda Düşük ve Yüksek Frekans İşitme Kaybının Değerlendirilmesi Fatih Oğhan 1 Elif Aksakallı 2 Ali Güvey 1 1 Dumlupınar Üniv., Tıp Fak., KBB A.D. 2 Dumlupınar Üniv.,

Detaylı

H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer

H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer Dış kulak hastalıkları (H60-H62) Otitis eksterna H60 H60.0 Dış kulak apseleri Aurikula veya dış kulak yolunda vezikül Aurikula veya dış kulak yolunda karbonkül Aurikula veya dış kulak yolunda fronkül H60.1

Detaylı

Timpanogram ve Akustik Immitance Akustik Refleksler

Timpanogram ve Akustik Immitance Akustik Refleksler Timpanogram ve Akustik Refleksler Akustik Immitance ESNEKLİK (COMPLIANCE) Aynı ağırlığın bağlandığı iki yaydan kalın olanın (A) esnemeye karşı direnci yani sertliği (stiffness) daha fazlayken; ince olan

Detaylı

OTOZOMAL DOMİNANT SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBI (+)

OTOZOMAL DOMİNANT SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBI (+) K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7(1): 6-10, OTOZOMAL DOMİNANT SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBI (+) AUTOSOMAL DOMINANT SENSORINEURAL HEARING LOSS Dr. Haluk ÖZKARAKAŞ (*), Dr. Ömer AYDIN (*), Dr. Önder

Detaylı

Mustafa Suphi Elbistanlı, Emre Gürkan*, Serveren Yurtsever**, Reşit Murat Açıkalın***, Abdullah Karataş***, Zuhal Aydan Sağlam****

Mustafa Suphi Elbistanlı, Emre Gürkan*, Serveren Yurtsever**, Reşit Murat Açıkalın***, Abdullah Karataş***, Zuhal Aydan Sağlam**** Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.752 Tip 1 Diyabetli Hastalarda ABR Sonuçlarının Normal Popülasyonla Karşılaştırılması Comparison of ABR Results of Type 1 Diabetic Patients with Normal

Detaylı

Romatoid artritli hastalarda sensörinöral işitme kaybı Sensorineural hear-loss in patients with rheumatoid arthritis

Romatoid artritli hastalarda sensörinöral işitme kaybı Sensorineural hear-loss in patients with rheumatoid arthritis Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 184-188 184 Dicle Medical Journal M. Bozkurt ve ark. Romatoid artritli hastalarda doi: işitme 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0012 kaybı ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Sağlıklı erişkin sıçanlarda işitmenin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle değerlendirilmesi

Sağlıklı erişkin sıçanlarda işitmenin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle değerlendirilmesi Araştırma: Sağlıklı erişkin sıçanlarda işitmenin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle değerlendirilmesi Yavuz Atar 1, İlhan Topaloğlu 2, Ziya Saltürk 2, Hilmi Uğraş 2 1 Gönen Devlet Hastanesi

Detaylı

GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBINDA NÖRAL KOMPONENT VARLIĞININ UYARILMIŞ İŞİTSEL BEYİNSAPI POTANSİYELLERİ İLE ARAŞTIRILMASI

GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBINDA NÖRAL KOMPONENT VARLIĞININ UYARILMIŞ İŞİTSEL BEYİNSAPI POTANSİYELLERİ İLE ARAŞTIRILMASI GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBINDA NÖRAL KOMPONENT VARLIĞININ UYARILMIŞ İŞİTSEL BEYİNSAPI POTANSİYELLERİ İLE ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF NEURAL COMPONENT IN NOISE-INDUCED HEARING LOSS BY AUDITORY BRAINSTEM

Detaylı

Tip 2 diyabetli hastalarda işitsel fonksiyon bozukluklarının erken dönemde değerlendirilmesi

Tip 2 diyabetli hastalarda işitsel fonksiyon bozukluklarının erken dönemde değerlendirilmesi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(4):203-210 KLİNİK ÇALIŞMA Tip 2 diyabetli hastalarda işitsel fonksiyon bozukluklarının erken dönemde değerlendirilmesi Early evaluation of auditory dysfunction in patients

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

Ýç Kulak Hastalýklarýnda Ýmmünolojik Görünüm

Ýç Kulak Hastalýklarýnda Ýmmünolojik Görünüm OTOSKOP 2001; 3:147-151 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Ýç Kulak Hastalýklarýnda Ýmmünolojik Görünüm Op.Dr. Fatma Tülin KAYHAN* Phd.Öðr. Bayram KIRAN** Dr. Mehmet ARASLI** Dr. Halim ÝÞSEVER*** Op.Dr. Haluk ÖZKUL*

Detaylı

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 10 Turkish Archives of Otorhinolaryngology Türk Otorinolarengoloji Arşivi Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 10-5 Evaluation of Acoustic Reflex and Reflex Decay Tests in Geriatric Group Geriatrik Grupta

Detaylı

Endolenfatik Kese Cerrahisi Sonrasý Erken Dönem Ýþitme Kazancý

Endolenfatik Kese Cerrahisi Sonrasý Erken Dönem Ýþitme Kazancý OTOSKOP 1; 2:82-87 OLGU SUNUMU Endolenfatik Kese Cerrahisi Sonrasý Erken Dönem Ýþitme Kazancý Op.Dr. Erkhan GENÇ Yrd.Doç.Dr. Babür AKKUZU Prof.Dr. Levent ÖZLÜOÐLU ÖZET Endolenfatik kese cerrahisi Meniere

Detaylı

Sigara kullananlarda yüksek frekans işitme eşiklerinin değerlendirilmesi

Sigara kullananlarda yüksek frekans işitme eşiklerinin değerlendirilmesi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(1):19-23 KLİNİK ÇALIŞMA Sigara kullananlarda yüksek frekans işitme eşiklerinin değerlendirilmesi Evaluation of high frequency hearing thresholds in smokers Dr. Figen

Detaylı

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Duyu Muayenesinde Lezyonun lokalizasyonu Serebrospinal

Detaylı

VERTİGO. Uz. Dr. Ali DUMAN ISPARTA DEVLET HASTANESİ

VERTİGO. Uz. Dr. Ali DUMAN ISPARTA DEVLET HASTANESİ VERTİGO Uz. Dr. Ali DUMAN ISPARTA DEVLET HASTANESİ Vertigo, hastanın kendi bedeni veya çevrenin kendi etrafında gerçekten dönmekte olduğunu algılamasıdır. Hastanın yaşam kalitesini bozan, hastaları günlük

Detaylı

Odituvar Nöropati. Otolarengoloji. Girifl. Türk. Arflivi. T. Erdem, T. Kirazl

Odituvar Nöropati. Otolarengoloji. Girifl. Türk. Arflivi. T. Erdem, T. Kirazl Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV 21 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Kas m / November 5, 21 Odituvar Nöropati T. Erdem, T. Kirazl Auditory Neuropathy

Detaylı

Guinea PIG'lerde TEOAE Bulgularý

Guinea PIG'lerde TEOAE Bulgularý OTOSKOP 2003; 3:127-131 DENEYSEL ÇALIÞMA Guinea PIG'lerde TEOAE Bulgularý Yrd.Doç.Dr. Ufuk DERÝNSU Prof.Dr. Ferda AKDAÞ ÖZET Kohleanýn fonksiyonel durumunu deðerlendirmede büyük önem taþýyan otoakustik

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE. Ramazan GÜN

ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE. Ramazan GÜN Dicle Tıp Dergisi, 2009 Cilt: 36, Sayı: 2, (117-122) ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kronik süpüratif otitis mediyada yaş, hastalık süresi ve kolesteatom varlığının sensorinöral işitme kaybı ile ilişkisi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi yenidoðan iþitme taramasý bulgularý

Hacettepe Üniversitesi yenidoðan iþitme taramasý bulgularý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 119-124 Orijinal Makale Hacettepe Üniversitesi yenidoðan iþitme taramasý bulgularý G. Aydan Genç 1, Figen Baþar 2, Maviþ E. Kayýkçý 3, Didem Türkyýlmaz 3,

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

Otosklerozda Otoimmünite ve Týbbi Tedavi

Otosklerozda Otoimmünite ve Týbbi Tedavi OTOSKOP 2001; 1:37-44 DERLEME Otosklerozda Otoimmünite ve Týbbi Tedavi Uz.Dr. Tamer ERDEM Ydr.Doç.Dr. Murat Cem MÝMAN Prof.Dr. Semih ÖNCEL ÖZET Otoskleroz günümüzde nedeni kesin olarak bilinmeyen hastalýklar

Detaylı

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi GİRİŞ ÇDDA / preterm doğum

Detaylı

Romatoid Artritli Hastalarda İşitme Fonksiyonlarının Odyolojik Testlerle Değerlendirilmesi

Romatoid Artritli Hastalarda İşitme Fonksiyonlarının Odyolojik Testlerle Değerlendirilmesi JCEI / 06; 7 (): 63-68 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 0.5799/ahinjs.0.06.0.057 RESEARCH ARTICLE Romatoid Artritli Hastalarda İşitme Fonksiyonlarının Odyolojik Testlerle Değerlendirilmesi

Detaylı

Akut Vertigo Ataðý Esnasýnda Oluþan Ýmmunolojik Deðiþiklikler

Akut Vertigo Ataðý Esnasýnda Oluþan Ýmmunolojik Deðiþiklikler OTOSKOP 2000; 1: 29-37 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Akut Vertigo Ataðý Esnasýnda Oluþan Ýmmunolojik Deðiþiklikler Yrd. Doç. Dr. Adnan ÖZÜNLÜ, Yrd. Doç. Dr. Bülent SATAR, Op. Dr. Hüseyin BATMANSUYU ÖZET Akut

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 2007 2012 : Uzmanlık eğitimi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

CURRICULUM VITAE. 2007 2012 : Uzmanlık eğitimi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye CURRICULUM VITAE Ad : Alper Soyad : Yenigün Doğum yeri : Etimesgut Tarihi : 06.06.1979 Ev adresi : Yazır Mah. Ali Demirtaş Sok. Toki Konutları DK-1A No:33 Daire:4 Selçuklu/KONYA İş adresi : Mevlana Üniversitesi

Detaylı

Meniere hastal nda sakküler fonksiyon kayb n göstermede vestibüler uyar lm fl potansiyel ölçümlerinin önemi: Olgu sunumu

Meniere hastal nda sakküler fonksiyon kayb n göstermede vestibüler uyar lm fl potansiyel ölçümlerinin önemi: Olgu sunumu Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2004;13(5-6):135-139 OLGU SUNUMU Meniere hastal nda sakküler fonksiyon kayb n göstermede vestibüler uyar lm fl potansiyel ölçümlerinin önemi: Olgu sunumu Clinical value of

Detaylı

GECİKMİŞ ENDOLENFATİK HİDROPSUN ETYOLOJİ, TANI VE TEDAVİSİ: DERLEME

GECİKMİŞ ENDOLENFATİK HİDROPSUN ETYOLOJİ, TANI VE TEDAVİSİ: DERLEME www..net DERLEME GECİKMİŞ ENDOLENFATİK HİDROPSUN ETYOLOJİ, TANI VE TEDAVİSİ: DERLEME Dr. Hayriye KARABULUT 1, Dr. Baran ACAR 1, Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ 1, Dr. Emre GÜNBEY 1, Dr. Muharrem DAĞLI 2, Dr.

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL GÜRÜLTÜ SORUNU VE KORUNMA

ENDÜSTRÝYEL GÜRÜLTÜ SORUNU VE KORUNMA Dr. Þule DOKUR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Zeynep Nevma MADANOÐLU Doç., Marmara Üniv. Týp Fak. Odyoloji BD. Dr. Özgü KESMEZACAR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Nadi BAKIRCI

Detaylı

ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ

ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ OTOACOUSTIC EMISSIONS IN PATIENTS WITH SUDDEN IDIOPATIC HEARING LOSS Dr. Fazıl APAYDIN, Dr. Tamer ERDEM, Dr. Yılmaz EGE, Dr. Nasır ORDUBADİ ÖZET: Bu çalışma,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda işitsel değerlendirme

Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda işitsel değerlendirme Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda işitsel değerlendirme Auditory evaluation in patients with Type 2 diabetes mellitus İsmail Önder Uysal, Cengiz Gök, Salim Yüce, Mehmet Akif Eryılmaz, Fatih Kılıçlı,

Detaylı

Seröz otitis medialı çocuklarda distorsiyon ürünü otoakustik emisyon sonuçları

Seröz otitis medialı çocuklarda distorsiyon ürünü otoakustik emisyon sonuçları BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(2):71-76 Çalışma - Araştırma / Original Article 71 Seröz otitis medialı çocuklarda distorsiyon

Detaylı

PERIFERIK - SANTRAL VERTIGO. HANGI HASTADA GÖRÜNTÜLEME YAPALıM? Dr. Mustafa YILMAZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

PERIFERIK - SANTRAL VERTIGO. HANGI HASTADA GÖRÜNTÜLEME YAPALıM? Dr. Mustafa YILMAZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD PERIFERIK - SANTRAL VERTIGO HANGI HASTADA GÖRÜNTÜLEME YAPALıM? Dr. Mustafa YILMAZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD SUNU PLANı Tanım Vertigo nedenleri Santral- Periferik ayrımı Görüntüleme BAŞ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 25. GRUP:

Detaylı

İşitme Kayıpları. Kulak Anatomisi ve İşitme Fizyolojisi. Doç. Dr. Özgür YİĞİT, Dr. Ayşegül BATIOĞLU KARAALTIN

İşitme Kayıpları. Kulak Anatomisi ve İşitme Fizyolojisi. Doç. Dr. Özgür YİĞİT, Dr. Ayşegül BATIOĞLU KARAALTIN İşitme Kayıpları Doç. Dr. Özgür YİĞİT, Dr. Ayşegül BATIOĞLU KARAALTIN İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul İşitme, dış ortamda bulunan ses dalgalarının

Detaylı

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 109-118 Yorum Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze G. Aydan Genç 1, B. Berrin Ertürk 2, Erol Belgin 3 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1

Detaylı

İŞİTME FİZYOLOJİSİ VE ODYOLOJİ

İŞİTME FİZYOLOJİSİ VE ODYOLOJİ İŞİTME FİZYOLOJİSİ VE ODYOLOJİ Odyoloji, işitme kayıplarının tespiti, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Otolojik problemi olan bir hastanın diagnostik incelemesi ve

Detaylı

YENİDOĞANDA İŞİTMENİN GELİŞİMİ VE İŞİTME TARAMA TESTLERİ

YENİDOĞANDA İŞİTMENİN GELİŞİMİ VE İŞİTME TARAMA TESTLERİ YENİDOĞANDA İŞİTMENİN GELİŞİMİ VE İŞİTME TARAMA TESTLERİ Development of Newborn Hearing and Hearing Screening Serdar BEKEN 1, Esra ÖNAL 1, Yusuf KEMALOĞLU 2 ÖZET 1 Gazi Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı

Detaylı

PER FER K VEST BÜLER HASTALIKLAR

PER FER K VEST BÜLER HASTALIKLAR .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Bafl A r lar - Bafl Dönmeleri Sempozyumu 10-11 Aral k 1998, stanbul, s. 163-167 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Dış ve Orta Kulağın İşitme Mekanizmasındaki Yeri

Dış ve Orta Kulağın İşitme Mekanizmasındaki Yeri OTOSKOP 2003; 1:33-38 DERLEME Dış ve Orta Kulağın İşitme Mekanizmasındaki Yeri Doç.Dr. Nevma Atay MADANOĞLU ÖZET Sesin algılanmasında dış ve orta kulağın fonksiyonu uzun yıllardır araştırılmaktadır. Çeşitli

Detaylı

Meniere Hastalýðý ve Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Ýliþkisi

Meniere Hastalýðý ve Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Ýliþkisi OTOSKOP 2002; 1:24-28 RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA Meniere Hastalýðý ve Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Ýliþkisi Prof.Dr. Tayfun KÝRAZLI Yrd.Doç.Dr. Cem BÝLGEN Doç.Dr. Fatih ÖÐÜT Uz.Dr. Ahmet HAKKI ÖZET

Detaylı

Stapedotomi Sonrası Kemik İletimindeki İyileşmenin Cerrahi Başarının Değerlendirilmesine Etkisi

Stapedotomi Sonrası Kemik İletimindeki İyileşmenin Cerrahi Başarının Değerlendirilmesine Etkisi KBB ve BBC Dergisi 16 (2):67-71, 2008 Stapedotomi Sonrası Kemik İletimindeki İyileşmenin Cerrahi Başarının Değerlendirilmesine Etkisi The Effect of Bone Conduction Improvement on Reporting Hearing Results

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ 1. Adı Soyadı : Alper Yenigün İletişim Bilgileri Adres : Karagümrük Mah. Sofalı Çeşme cad. Körfez apt Kat:2 Fatih/İstanbul Telefon Mail : 0 (505) 5040696 : alperyenigun@gmail.com

Detaylı

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde 7 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafýna gelir ve buradan kalbin kasýlmasý ile atardamar sistemine geçer.kapiller adý verilen ve doku

Detaylı

Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı

Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.188 OLGU SUNUMU ISSN 1300-526X Kulak-Burun-Boğaz Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı Gül Özbİlen Acar (*), Deniz Tuna Edİzer (**), Özgün Enver (**) ÖZET

Detaylı

Ventilasyon Tüpü Uygulamasý Sýrasýnda Yapýlan Transtimpanik Aspirasyonun Ýþitme Üzerine Etkinliði

Ventilasyon Tüpü Uygulamasý Sýrasýnda Yapýlan Transtimpanik Aspirasyonun Ýþitme Üzerine Etkinliði OTOSKOP 2003; 1:15-19 PROSPEKTÝF ÇALIÞMA Ventilasyon Tüpü Uygulamasý Sýrasýnda Yapýlan Transtimpanik Aspirasyonun Ýþitme Üzerine Etkinliði Op.Dr. Nurettin TEPE* Doç.Dr. Ýsmail ÖZDEMÝR** Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

PRESB AKUZ DE; SAF SES VE KONUfiMA ODYOMETR S, OTOAKUST K EM SYON (OAE) VE BEY N SAPI ODYOMETR S NCELEMELER N N KARfiILAfiTIRMALI DE ERLEND R LMES

PRESB AKUZ DE; SAF SES VE KONUfiMA ODYOMETR S, OTOAKUST K EM SYON (OAE) VE BEY N SAPI ODYOMETR S NCELEMELER N N KARfiILAfiTIRMALI DE ERLEND R LMES Turkish Journal of Geriatrics 2010; 13 (3) 172-177 Kadriye fierife BOYNUKALIN Mustafa ÇALGÜNER Muharrem GERÇEKER PRESB AKUZ DE; SAF SES VE KONUfiMA ODYOMETR S, OTOAKUST K EM SYON (OAE) VE BEY N SAPI ODYOMETR

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

Bakteriyel Menenjitlerde Ýþitme Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi

Bakteriyel Menenjitlerde Ýþitme Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi OTOSKOP 2001; 2:63-70 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Bakteriyel Menenjitlerde Ýþitme Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi Uz.Dr. Abdullah AYÇÝÇEK* Yrd.Doç.Dr. Murat Cem MÝMAN** Uz.Dr. Adem CENKÇÝ*** Uz.Dr. Tamer

Detaylı

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır.

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Fzt. Damla DUMAN MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir. 1822 de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Kuvvetsizlik, spastisite, duyusal problemler, ataksi

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Steroide Cevaplı Rekürren Ani İşitme Kaybı

Steroide Cevaplı Rekürren Ani İşitme Kaybı 45 ƘŰƬƑƊ Olgu Sunumu / Case Report Steroide Cevaplı Rekürren Ani İşitme Kaybı Recurrent Sudden Hearing Loss Responsive to Steroid Gökçe ŞİMŞEK 1, Hatice GÜZELKÜÇÜK 1, Rahmi KILIÇ 1 1 Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF DEĞERLERİMİZ

SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF DEĞERLERİMİZ SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF DEĞERLERİMİZ Neslihan Öztürk, Burçe Ayvazoğlu, Ceren Kılıç, Elif Kübra Öztürk, Halil Okran Orman, Meltem

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

IV. YARIYIL

IV. YARIYIL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ODYOMETRİ PROGRAMI 4 YARIYILLIK PROGRAM I. YARIYIL TURK 103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 0 2 2 TCT 103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 2 2 İNG 105 İngilizce I

Detaylı

Tek taraflı işitme kayıplarına yaklaşım

Tek taraflı işitme kayıplarına yaklaşım Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(2):47-52 doi: 10.5606/kbbu.2013.98608 Davetli Derleme / Invited Review Tek taraflı işitme kayıplarına yaklaşım An approach to unilateral hearing loss Ş. Armağan İncesulu

Detaylı

İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın

İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s. 99-107 İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis

Detaylı

VERTİGO. Dr. Ender İnci Cerrahpaşa Tıp Fak.KBB. Anabilim Dalı

VERTİGO. Dr. Ender İnci Cerrahpaşa Tıp Fak.KBB. Anabilim Dalı VERTİGO Dr. Ender İnci Cerrahpaşa Tıp Fak.KBB. Anabilim Dalı Denge nasıl sağlanır? Denge üç aşamada gerçekleşir 1/ Bilgilendirme 2/ Algılama 3/ Uygulama 1- Bilgilendirme ; gözler, vestibüler sistem, proprioseptif

Detaylı

Efüzyonlu otitis media tanı ve takibinde otoakustik emisyon testlerinin değeri

Efüzyonlu otitis media tanı ve takibinde otoakustik emisyon testlerinin değeri BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(3):123-128 Çalışma - Araştırma / Original Article 123 Efüzyonlu otitis media tanı ve

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Ani flitme Kay pl Olgular m zda Tedavi ve Prognozun Retrospektif Analizi

Ani flitme Kay pl Olgular m zda Tedavi ve Prognozun Retrospektif Analizi Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV 2002 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Eylül / September 19, 2002 Ani flitme Kay pl Olgular m zda Tedavi ve Prognozun

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ve ODYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

KULAK BURUN BOĞAZ ve ODYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KULAK BURUN BOĞAZ ve ODYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ (-) Ankara-Ocak 2016 KULAK BURUN BOĞAZ VE ODYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Ani idyopatik işitme kayıplı hastaların analizi: İki yıllık gözlemsel çalışma

Ani idyopatik işitme kayıplı hastaların analizi: İki yıllık gözlemsel çalışma Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2014;2(2):63-67 doi: 10.5606/kbbu.2014.46330 Özgün Makale / Original Article Ani idyopatik işitme kayıplı hastaların analizi: İki yıllık gözlemsel çalışma An analysis of

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Üç milimetrelik akustik tümörü olan bir hastada ani iflitme kayb

Üç milimetrelik akustik tümörü olan bir hastada ani iflitme kayb Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2007;17(2):120-125 OLGU SUNUMU Üç milimetrelik akustik tümörü olan bir hastada ani iflitme kayb Sudden hearing loss in a patient with a 3-mm acoustic tumor Dr. smail YILMAZ,

Detaylı

KONJENİTAL CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARIN İKİ YILLIK İZLEMİ

KONJENİTAL CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARIN İKİ YILLIK İZLEMİ KONJENİTAL CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARIN İKİ YILLIK İZLEMİ Dilek Çolak 1,İmran Sağlık 1,Zübeyde Eres Sarıtaş 1,Murat Turhan 2,Aslı Bostancı 2,İsmail Çetiner 3,Yalçın Erdoğan 3,Nihal

Detaylı

Kombine Transmastoid, Orta Fossa Travmatik Fasial Sinir Dekompresyonu

Kombine Transmastoid, Orta Fossa Travmatik Fasial Sinir Dekompresyonu OTOSKOP 2000; 2: 84-88 OLGU SUNUMU Kombine Transmastoid, Orta Fossa Travmatik Fasial Sinir Dekompresyonu Dr. Yaþar ÇOKKESER Dr. Davut AKTAÞ Dr. Ahmet KIZILAY Dr. Orhan ÖZTURAN Dr. Semih ÖNCEL Dr. Tayyar

Detaylı