Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SSK KOLÝLRÝNÝN HAZIRLANIÞI HAKKINA SAYIN MSLKTAÞIM; BÝLÝÐÝNÝZ ÜZR SSK RÇTLRÝNÝ TARÝHÝNN ÝTÝBARN MKLÝ SANIÐI RÇT PROVÝZYON SÝSTMÝN KAYI YAPILMAKTAIR. AY SONU RÇT SONLANIRMA SONRASINA KOLÝNÝN HAZIRLANIÞ BÝCÝMÝ ÝL ÝLGÝLÝ SSK ÝSTANBUL SSK SAÐLIK ÝÞLRÝ AÝRSÝ BAÞKANLIÐI ÝL YAPILAN GÖRÜÞM SONUCU AÞAÐIAKÝ BÝLGÝ TARAFIMIZA ÝLTÝLMÝÞTÝR. ÖNML BÝLGÝLRÝNÝZ RÝCA RÝM. YÖNTÝM KURULU Sayý : B.13.2.SSK /czane Konu : vrak Teslimi Hk. T.C. T..B. 19. BÖLG TKÝRAÐ CZACI OASI tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon iþlemleri ve evrak teslimi sýrasýnda aþaðýda belirtildiði þekilde evrak kabulü yapýlacaktýr. Tüm eczanelerimizin evraklarý aþaðýda belirtildiði þekilde eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Birden fazla koli teslim edecek eczanelerin aþaðýda belirtilen evraklarý ayný koli içinde kontrole hazýr þekilde bulundurmalarý, iþlemlerin hýzlandýrýlmasý açýsýndan önemlidir. öküm Listesi Özet Bilgi 3 adet koli içine konulacak. 1 adet koli üzerine yapýþtýrýlacak. 1 adet evrak servisine teslim edilecek. öküm Listesi 3 adet koli içine konulacak. Fatura 1 asýl 3 suret koli içine konulacak. 1 adet fotokopi evrak servisine teslim edilecek. Bir önceki aya ait SSK Primlerinin yatýrýldýðýna dair makbuz fotokopisi koli içine konulacak. Taahhütname 1 adet evrak servisine teslim edilecek. vrak servisine teslim edilecek evraklar þeffaf poþet dosya içinde teslim edilecektir. Ayrýca öküm numaralarý ve eczane sicil numaralarý koli üzerine yazýlmalýdýr. vraklarýn eksik veya okunamayacak durumda olmasý halinde kayýt yapýlmayacak, evraklar iade edilecektir. Bilgilerinize rica ederiz. cz.yasemin KARABACAK r.kamil Sema rgun Fat.Kont.ve Provizyon Yetkilisi Üsküdar Reçete Ýnceleme ve 1. erece Ýmza Yetkilisi Provizyon Birimi Sorumlusu (1. erece Ýmza Yetkilisi) 11

2 AKBANK T.A.Þ. Bað Kur hatalý olmasý halinde fatura bedellerinin hesabýmýza aktarýlmasýnda Kurumunuzun sorumlu Online Ödeme Anlaþmasý Hk. olmayacaðýna beyan ve taahhüt ederim. Bankamýzca Bað-Kur un anlaþmalý olduðu eczane, üniversite hastaneleri, optikler ile özel kurum ve kuruluþlara yapýlacak saðlýk ödemelerine aracýlýk edilmesine baþlanmýþtýr. Sözkonusu Saðlýk Ödemeleri Bað-Kur un Kýzýlay Þubesi ndeki hesaplarýndan online olarak saðlýk kuruluþlarý için Bankamýz nezdinde açýlmýþ veya açýlacak olan mevduat hesaplarýna yapýlacaktýr. Ýþ Akýþý ; Saðlýk ödemesi yapýlacak anlaþmalý kurumun Bankamýz nezdinde aktif ve kullanýlabilir bir hesabýnýn olmasý Saðlýk Ödemesi yapýlacak anlaþmalý kurumun Bankamýz nezdinde aktif ve kullanýlabilir bir hesabý olmamasý halinde, kurum adýna ilgili þubede ödemelerin gerçekleþebileceði vadesiz bir hesabýn açýlmasý, Hesap açma iþlemleri tamamlandýktan sonra, o Saðlýk kurumu (czane) yetkilileri ile birlikte ekte bulunan Taahhütname nin doldurulmasý ve imzalatýlmasý (k.1) Ödemelerin yapýlmasý istenen hesap numarasýnýn Banka Hesap No alanýna yazýlmasý, Taahhütnamenin saðlýk kurumu (czane) yetkililerince imzalatýlarak teslim alýnmasý, Teslim alýnan taahhütnamelerin, Þube Müþteri Yetkilileri tarafýndan baðlý bulunulan Baðkur Bölge Müdürlükleri ne gönderilmesi, Þubelerimiz tarafýndan saðlýk kurumlarýndan alýnacak olan taahütnamelerde Banka Hesap No alanýnda bulunan hesabýn yanlýþ, kapalý veya kullanýlamaz durumda olmasý halinde Bað-Kur tarafýndan yapýlmýþ olan ödemeler ayný gün içinde Bað-Kur un Bankamýz nezdindeki hesabýna iade edilecektir. Bu nedenle taahütname doldurulurken bu konuya özellikle hassasiyet gösterilmesi önemle rica olunur. K:Taahhütname Örneði Taahhütname Kurumunuz adýna düzenlemiþ olduðumuz fatura bedellerinin aþaðýda kayýtlý Banka Þubesindeki hesabýmýza aktarýlmasýný, Banka hesap no sunun.../.../2007 Yetkili Kiþi: Adý Soyadý: Ýmzasý Kaþe ve/veya Mühür: czane/optik/hastane/kurum Adý: czane/optik/hastane/kurum un Bað-Kur Kurum Kodu: Bað-Kur ödemelerinin yapýlacaðý Banka Adý: Akbank T.A.Þ. Bað-Kur ödemelerinin yapýlacaðý Banka Þubesi: Bað-Kur ödemelerinin yapýlacaðý Banka Hesap No su : BLÝ ÖNCK ÝLAÇLAR (K-2) LÝSTSÝN ÜZNLM 35.A BÖLG CZACI OASI YÖNTÝM KURULU BAÞKANLIÐI NA T.C. Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan tarih 1546 sayýlý Genelge ile tarih sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 2006 Mali Yýlý Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Tebliði nde (Sýra No:6) yapýlan deðiþikler ve düzenlemeler aþaðýda belirtilmiþ olup Genelge tarihinde yürürlüðe girecektir. 1. Teblið eki Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesinde (K 2/) yer alan ilaçlarla ilgili olarak bu Genelgenin eki (K 1) sayýlý listede gösterilen düzenlemeler yapýlmýþtýr. 2. Bu Genelgenin eki (K 2) sayýlý listede yer alan ilaçlar, Teblið eki Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesine (K 2/) ilave edilmiþtir. Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasýný rica ederim. Saygýlarýmla, cz.rdoðan ÇOLAK Genel Sekreter 12

3 BLÝ ÖNCK ÝLAÇLAR LÝSTSÝ (K-2/) Y ÝLAV ÝLN ÝLAÇLAR ACCOLAT 20 MG 28 FTB ACCOLAT 20 MG 56 FTB ACTONL 35 MG 4 FTB ACTONL 5 MG 28 FTB ARIBLASTINA 10 MG 1 FLK AGGRASTAT 0.25 MG/ML 50 ML 1 FLK AGNUCASTON 40 MG 30 FTB ALPHAGAN %0.2 5 ML GOZ AMLASI ANANT 70 MG 4 TB ARICPT 10 MG 28 FTB ATACAN 16 MG 28 TB ATACAN 8 MG 28 TB ATACAN PLUS 16 /12.5 MG 28 TB AXI 100 MG/4 ML IV 5 AMP AXI 150 MG 28 KP AXI 300 MG 14 KP AZOPT %1 STRIL OFTALMIK SUSP BCOZYM 100 ML SURUP BNICAL 100 ML SURUP BPANTHN %5 30 GR POM CABASR 1 MG 20 TB CABASR 2 MG 20 TB CABASR 4 MG 16 TB CAMPTO 100 MG 5 ML 1 FLK CAMPTO 40 MG/2 ML 1 FLK COMBIVIR 150/300 MG 60 FTB COMTAN 200 MG 100 TB COMTAN 200 MG 30 TB CONTRACTUBX 50 GR JL KV li A00317 A00318 A00343 A00344 A00398 A00432 A00434 A00599 A09087 A00880 A00960 A00961 A00962 A01060 A01061 A01062 A01088 A01179 A01216 A01255 A01523 A01524 A01525 A01578 A01579 A01979 A01982 A01983 A B 334B 379A 242B 332B 239B 239A 239C 198A 238A ,92% -12,49% -6,20% -7,43% -38,05% -43,79% -43,19% -14,86% -28,92% -4,91% -12,69% -19,4-0, ,08% 13,00% 4,80% 2 11,23% 6,10% 10,06% L 3,06% ,10% 13

4 BLÝ ÖNCK ÝLAÇLAR LÝSTSÝ (K-2/) Y ÝLAV ÝLN ÝLAÇLAR COPAXON 20 MG 28 FLK COSOPT 5 ML GOZ AMLASI CRAVIT 500 MG 7 FTB CRAVIT 500 MG/100 ML(5 MG/ML) IV 1 FLK CAPPTYL 0.1 MG 1 ML 7 KULL HAZIR SIRINGA CAPPTYL POT 3.75 MG 1 NJ LIX PLUS 5/25 MG 28 TB TRUSITOL 1 MG 56 FTB TRUSITOL 2 MG 56 FTB IAN RJ IANORM 5 MG 100 TB UOBAK 1 GR IM 1 FLK UOBAK 500 MG IM 1 FLK URAPROX 600 MG 30 FTB YNABAC 250 MG 10 NTRIK TB RONAX 4 MG 60 TB LOSALIC 45 GR POMAT LOXATIN 100 MG IV 1 FLK LOXATIN 50 MG IV 1 FLK NORM IV 126.5MG/8ML 1 AMP ROSTIN 150 MG 20 KP ROSTIN 175 MG/5 ML 200 ML SUSP ROSTIN 300 MG 20 KP XLON 1.5 MG 28 KP XLON 2 MG/ML 120 ML ORAL SOL XLON 3 MG 28 KP XLON 4.5 MG 28 KP XLON 6 MG 28 KP FMARA 2.5 MG 30 FTB A 257B A 367B 140B 186A G 378A -11,75% -0,05% -39,97% -21,20% -8,45% -7,12% -15,2-2,5-6,12% -25,90% KV li A02006 A02024 A02041 A02042 A02111 A02113 A02165 A02263 A02265 A02297 A02325 A02528 A02536 A09324 A02589 A02617 A02653 A02654 A02655 A02687 A02796 A02797 A02798 A02887 A02888 A02889 A02890 A02891 A ,75% -0,05% -39,97% -21,20% -8,45% -7,12% -15,2-2,5-6,12% -25,90% ,00% 5 35,00% 8,46% 4,88% 1,73% 1,73% 3,95% 1,46% ,88% 14

5 BLÝ ÖNCK ÝLAÇLAR LÝSTSÝ (K-2/) Y ÝLAV ÝLN ÝLAÇLAR FLOMAX-MR 0.4 MG 30 KP FRAGMIN IU/ML 1 ML 10 AMP HAMACCL % ML SOL HUMALOG 100 IU/ML 10 ML 1FLK HUMALOG PRFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS HUMALOG-MIX ML 1 FLK HUMALOG-MIX IU/ML 3 ML 5 KARTUS HYCAMTIN 4 MG IV 1 FLK IBUFN 100 MG/5 ML 100 ML P SURUP INTSTINOL 120 RJ ISPACIN 100 MG/1ML 1 ML 1 AMP ISPACIN 500 MG/2ML 2 ML 1 AMP KABIVN 1026 ML (900 KCAL) POST SRUM KABIVN 1540 ML (1400 KCAL) POST SRUM KABIVN 2053 ML (1900 KCAL) POST SRUM KABIVN 2566 ML (2300 KCAL) POST SRUM KABIVN PRIPHRAL 1440 ML (1000KCAL) SOL KABIVN PRIPHRAL 1920 ML (1400 KCAL) SOL KABIVN PRIPHRAL 2400 ML (1700 KCAL) SOL KALTRA 133.3/33.3 MG 180 YUMUSAK KP KANFLKS %5 KSTROZ SUAKI SOL PP TORBA 1000ML(STSIZ) KARVA 150 MG 28 TB KARVA 300 MG 28 TB KARVA 75 MG 28 TB KARVZI 150/12.5 MG 28 TB KARVZI 300/12.5 MG 28 TB KPPRA 1000 MG 50 FTB KPPRA 250 MG 50 FTB 026 KV li A03074 A03175 A03509 A03667 A03668 A03669 A09099 A03696 A03714 A03850 A03910 A03911 A04158 A04159 A04160 A04161 A04162 A04163 A04164 A04173 A00130 A04227 A04228 A04229 A04230 A04231 A04265 A ,8-36,07% -35,22% -21,45% -3,41% -47,76% -48,21% -14,72% -5,22% -7,20% -7,09% ,42% 7,59% 36,00% 15,07% 17,75% 0,59%

6 BLÝ ÖNCK ÝLAÇLAR LÝSTSÝ (K-2/) Y ÝLAV ÝLN ÝLAÇLAR 'KPPRA 500 MG 50 FTB LRGY 1 MG/ML 200 ML SURUP LORABI 100 MG/5 ML 60 ML SUSP LORABI 200 MG/5 ML 60 ML SUSP LORABI 400 MG 10 KP MLOX 7,5 MG 10 FTB MICARIS 80 MG 28 TB MICARIS PLUS 80/12.5 MG 28 TB MINOST 150 MG/5 ML 100 ML SURUP MINOST 500 MG 20 TB MINOST PLUS 30 TB MIRNA 52 MG RAHIMICI SISTM MIXTAR 30 INNOLT 100 IU/ML 3 ML 5 KALM MYCOBUTIN 150 MG 30 KP MYFORTIC 180 MG 120 TB MYFORTIC 360 MG 120 TB NARAMIG 2.5 MG 2 FTB NAROPIN 10 MG/ML 10 ML 5 AMP NAROPIN 2 MG/ML 10 ML 5 AMP NAROPIN 2 MG/ML 100 ML 5 INFUZYON SOL NAROPIN 7.5 MG/ML 10 ML 5 AMP NURONTIN 100 MG 20 KP NURONTIN 300 MG 50 KP NURONTIN 400 MG 50 KP NURONTIN 600 MG 50 FTB NURONTIN 800 MG 50 FTB NOTTA 10 MG 28 FTB NOVONORM 0.5 MG 90 TB NOVONORM 1 MG 30 TB KV li A04267 A09366 A04743 A04745 A04746 A09624 A05003 A05005 A05041 A05042 A05044 A05051 A05071 A05215 A05223 A05224 A05275 A05276 A05277 A05278 A05279 A05375 A05376 A05377 A08910 A05378 A09514 A05568 A B 065C 039A 244B 244A 187C 187A 360A 360B 360C 327C 336A 336B ,06% -0,0-0,03% -17,35% -8,79% -31,75% -10,12% -9,09% -0,07% -8,08% -25,2-23,92% -6,28% -0,13% ,78% 35,00% 10,96% 10,97% 16,62% 2,21% 0,88% 1,91% 3,93% 20,19% 10,87% 3,96% 3,97% 3,93% ,88% 10,93% 2,92% 4,72% 16

7 BLÝ ÖNCK ÝLAÇLAR LÝSTSÝ (K-2/) Y ÝLAV ÝLN ÝLAÇLAR NOVONORM 1 MG 90 TB NOVONORM 2 MG 90 TB OKACIN 3 MG/ML 5 ML GOZ AMLASI PANTPAS 40 MG 14 NTRIK KAPLI TB PANTPAS 40 MG 30 NTRIK KAPLI TB PANTPAS 40 MG IV 1 FLK PARASINUS 30 TB PATANOL %0.1 5 ML GOZ AMLASI PPZAN 20 RJ PRBRON 50 MG/5 ML 120 ML SURUP PLAVIX 75 MG 28 FTB PRITOR 80 MG 28 TB PRITOR PLUS 80/12.5 MG 28 TB PROGRAF 1 MG 50 KP PROGRAF 5 MG 50 KP PROGRAF 5 MG/ML 1 ML 10 AMP PURGON 100 IU 1 AMP PURGON 300 IU/0.36 ML KARTUS PURGON 600 IU/0.72 ML KARTUS RBTOL 200 MG 70 KP RBTOL 200 MG 84 KP RBIF 22 MCG 3 KULL HAZIR NJ RBIF 44 MCG 12 KULL HAZIR NJ RUCTIL 10 MG 28 KP RUCTIL 15 MG 28 KP RFLOR 250 MG 10 KP RFLOR 250 MG 10 SAS RFRSH TARS LUBRIKANT % ML GOZ AMLASI KV li A05570 A05572 A05648 A05891 A05892 A05893 A05944 A05979 A05878 A06096 A06206 A06362 A06364 A06398 A06399 A06400 A06496 A06497 A06499 A06559 A06560 A06561 A06562 A06573 A06574 A06578 A06579 A B 336C 267A 267A 181A 274A 244B 244A 362A 362A 362A 311A 311A 282A 282B ,2-7,83% -4,09% -23,86% -0,0-14,76% -10,55% -30,12% -1,99% -23,21% -22,21% -44,98% -35,0-35,69% -28,07% ,19% 20,19% 52,00% 52,00% 10,96% 0,45% 9,01% 28,00% 28,00% K L M 4,15% 3,96% 2,01% ,00% 52,00% 17

8 BLÝ ÖNCK ÝLAÇLAR LÝSTSÝ (K-2/) Y ÝLAV ÝLN ÝLAÇLAR RLIFX 500 MG 30 FTB RNNI 100 ML SUSP RNNI 680/80 MG 48 CIG TB RNNI UO 100 ML SUSP RIFCAP 100 MG/5 ML 80 ML SUSP RIFCAP 300 MG 16 KP RIFCAP 300 MG 60 KP RILUTK 50 MG 56 FTB ROVAMYCIN 3 MIU 10 FTB SROQUL 100 MG 30 FTB SROQUL 200 MG 30 FTB SROQUL 200 MG 60 FTB SROQUL 25 MG 30 FTB SROQUL 300 MG 30 FTB SROQUL 300 MG 60 FTB SROQUL FTB (BASLANGIC PAKTI) SIMULCT 20 MG 1 FLK SIPROSAN 500 MG 14 FTB SIPROSAN 750 MG 14 FTB SOLIAN 200 MG 60 TB SOLIAN 200 MG 90 TB SOLIAN 400 MG 30 FTB SPASMX 15 MG 100 FTB SPASMX 15 MG 30 FTB SPASMX 15 MG 50 FTB SPASMX 30 MG 100 FTB SPASMX 30 MG 30 FTB SPASMX 30 MG 50 FTB STARLIX 120 MG 84 FTB KV li A06586 A06671 A06672 A06674 A06755 A06758 A06760 A06775 A06869 A07159 A07160 A07161 A07162 A07163 A07164 A07165 A07289 A07320 A09024 A07363 A07364 A07365 A07389 A07390 A07391 A07392 A07393 A07394 A A B 201B 368A 344B 344C 344C 344A B 067A ,32% -37,76% -0,06% -0,03% -0,06% K L M 3,9 3,97% 3,9 2,30% 13,41% 2 20,01% 13,35% 16,15% 12,07% 36,70% 25,90% 3,97% 3, N 10,97% 10,9 18

9 BLÝ ÖNCK ÝLAÇLAR LÝSTSÝ (K-2/) Y ÝLAV ÝLN ÝLAÇLAR SUPRAN VOLATIL 240 ML SOL SYNAGIS IM 50 MG 1 FLK TAMIFLU ROCH 12 MG/ML 30 GR ORAL SUSP TZ TAUROLIN %2 100 ML SOL TAUROLIN %2 250 ML SOL TAVANIC 500 MG 7 FTB TAVANIC 500 MG/100 ML(5 MG/ML) IV 1 FLK TNORTIC 100/25 MG 28 FTB TNORTIC 50/12.5 MG 28 FTB TOMUX IV 2 MG 4 ML 1 FLK TOPAMAX 100 MG 60 FTB TOPAMAX 200 MG 60 FTB TOPAMAX 25 MG 60 FTB TOPAMAX 50 MG 60 FTB ULTIVA 1 MG 5 FLK ULTIVA 2 MG 5 FLK ULTIVA 5 MG 5 FLK ULTRAPROCT 10 SUPP UNIVASC 15 MG 20 FTB UNIVASC 7.5 MG 20 FTB VIRAMUN 200 MG 60 TB VOLTARN-SR 75 MG 20 FTB XALATAN % ML GOZ AMLASI XFO 8 MG 20 TB XNICAL 120 MG 84 KP ZNAPAX 25 MG/5 ML IV 5 ML 1 FLK ZOMTA 4 MG 1 FLK ZOMIG 2.5 MG 3 FTB ZOMIG RAPIMLT 2.5 MG 2 TB (HIZLI RIYN TB) KV li A07547 A07582 A09480 A07676 A07677 A07678 A07679 A07762 A07763 A07951 A07960 A07961 A07962 A07963 A08135 A08136 A08137 A08164 A08196 A08197 A08424 A08504 A08519 A08526 A08536 A08602 A08717 A08718 A K L M ,55% 257A 257B 086C K 376A 375A -39,85% -9,82% -1,7-14,40% -51,83% -12,90% -13,53% -0, -10,52% -12,08% ,18% 9,26% 10,98% 3,89% 0,48% 2,26% 3,89% N 19

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:7 Mart 2006 GÜNCEL REKABET KURUMU ODAMIZI DENETLEDÝ Aslýnda ikinci kez denetlendik. Ýlk rekabet kurumu ile tanýþmamýz 2001 yýlýnda oldu. Bir meslektaþýmýz,

Detaylı

... D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R... GEÇERLÝ OLACAK TARÝFE

... D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R... GEÇERLÝ OLACAK TARÝFE Adana CZACI ODASI www.adanaeo.org.tr Yýl:1 Sayý:2 Kasým 2005 GÜNCEL Derðerli Meslektaþlarým, Eczacý Haberin bu sayýdaki gündemi kurum ziyaretleri ve baþta SSK, Yeþilkart olmak üzere uygulama mevzuatlarýna

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan DEMOKRASÝYE GÜNCEL TAHAMMÜL SINIRI Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

w w w. a d a n a e o. o r g. t r

w w w. a d a n a e o. o r g. t r Adana Eczacý Odasý w w w. a d a n a e o. o r g. t r GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT B aþkan Hangi Tarafýn Taraftarýsýnýz? Yýl:5 Say ý:59 TEMMUZ 2010 SON E-HABER Ý ÇIKARIYORUZ. Güncel Haberlerin yer aldýðý

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

Adana CZACI ODASI www.adanaeo.org.tr Yýl:1 Sayý:1 Kasým 2005 Deðerli Meslektaþlarým; GÜNCEL 2005 Seçimli Olaðan Genel Kurul Yapýldý. Ýlgi ve katýlýmýn yüksek olduðu seviyeli bir Genel Kurul yaptýk. En

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:58 HAZÝRAN 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan SUÇLU BULUNURSA, DAHASI; SUÇLU KALMAZSA NE OLACAK? Deðiþim ve dönüþümün kýskacýnda olduðumuz bugünlerde

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Yýl:4 Sayý:52 Aralýk 2009 4 ARALIK TA HEP BERABER KAPATTIK! ÞÝMDÝ NE OLACAK! Hükümetin meslek birliðimize yönelik tehditleri devam

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı