ÖZET. Anahtar kelimeler: Akıllı tahta, bilgi ve iletişim teknolojilerine karşı tutum, hücre bölünmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. Anahtar kelimeler: Akıllı tahta, bilgi ve iletişim teknolojilerine karşı tutum, hücre bölünmesi"

Transkript

1 AKILLI TAHTA KULLANIMININ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE KARŞI TUTUMLARINA VE HÜCRE BÖLÜNMESİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Ġrfan EMRE 1*, Zehra KAYA 2, Tuncay Yavuz ÖZDEMĠR 2, Osman Nafiz KAYA 1 1 Firat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD., ELAZIĞ, TÜRKĠYE 2 Frat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ELAZIĞ, TÜRKĠYE ÖZET Bu çalşmann amac, akll tahta kullanmnn Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarnn bilgi ve iletişim teknolojilerine karş tutumlarna ve hücre bölünmesi konusundaki başarlarna etkilerini araştrmaktr. Bu çalşmada, araştrma yöntemi olarak ön test-son test kontrol gruplu deneysel model kullanlmştr. Çalşmaya rastgele seçilen 42 Fen ve Teknoloji öğretmen aday katlmştr. Deneysel grup 20 öğrenciden (9 erkek ve 11 kz öğrenci) kontrol grubu ise 22 öğrenciden (13 erkek ve 9 kz öğrenci) oluşmaktadr. Başar testi ve 5 li Likert yapdaki Bilgi ve iletişim teknolojilerine karş tutum anketi adl anket bütün öğrencilere öntest ve son test olarak uygulanmştr. Ġstatistiksel analiz sonuçlar (ANCOVA) göstermiştir ki öğretmen adaylarnn hücre bölünmesi konusundaki başarlar açsndan önemli bir fark yoktur. Öğretmen adaylarnn bilgi ve iletişim teknolojilerine karş tutumlar açsndan ise sadece biyoloji dersine bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanm alt boyutunda deneysel grup lehine anlaml fark vardr. Anahtar kelimeler: Akll tahta, bilgi ve iletişim teknolojilerine karş tutum, hücre bölünmesi EFFECTS OF USING INTERACTIVE WHITEBOARD ON PRE- SERVICE SCIENCE TEACHERS ATTITUDES TOWARD INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND ACHIEVEMENT IN TOPIC OF CELL DIVISION Ġrfan EMRE 1*, Zehra KAYA 2, Tuncay Yavuz ÖZDEMĠR 2, Osman Nafiz KAYA 1 1 Firat University, Faculty of Education, Department of Science Education, ELAZIĞ, TURKEY 2 Frat University, Institute of Education Sciences, ELAZIĞ, TURKEY ABSTRACT The purpose of this study is to investigate the impact of using interactive whiteboard on preservice science teachers attitudes toward information and communication technologies and achievement in topic of cell division. This study utilized pretest-posttest control group design. 42 randomly selected pre-service science teachers (PSTs) participated in this study. Experimental group consisted of 20 students (9 male and 11 female), while control group consisted of 22 students (13 male and 9 female). An achievement test and a 5-point Likert scale attitude questionnaire, named Information and Communication Technology Attitudes Questionnaire-IAQ were administered to all PSTs as pretest and posttest. Results of statistical analyses (ANCOVA) showed that there was no significant difference with respect to PSTs achievement in the topic of cell division. In terms of PSTs attitudes toward information and communication technologies, there was a significant difference in favor of experimental group in only sub-scale of Information and Technology usage in biology lesson.

2 Keywords: Attitudes toward Information and Communication Technology, Cell Division, Interactive Whiteboard. I. GİRİŞ Mevcut bilgi birikimi, 19.yüzyla kadar her yüzylda bir ikiye katlanrken, 1970 li yllarda bu süre beş yla inmiş, 1980 li yllardan itibaren mevcut bilgi birikimi bir yln altnda bir sürede, günümüzde ise alt aydan daha ksa sürede ikiye katlanarak bilgi sarmal haline gelmiştir (Ekici, 2008). Bilgi toplumunun öne çkardğ bilgi çağ, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak bilginin hzla arttğ, bireylerin bilgiye hzl bir şekilde ulaşabildikleri, ulaşlan bilgiyi paylaşabildikleri ve her alanda kullanabildikleri bir çağ olarak tanmlanmaktadr. (Halis, 2002). Ġçinde bulunduğumuz bilgi çağnda bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle eğitim programlarnn ve öğretim materyallerinin her yl yenilenmesi ya da güncellenmesi gerekliliği ortaya çkmaktadr (Yeşilyurt, 2007). Eğitim teknolojilerinde yaşanan bu tür gelişmelerin sonucu olarak nitelik ve nicelik açsndan daha gelişmiş öğretim araçlarnn kullanm dersin işlenişi ve eğitimin genel ve özel hedeflerine ulaşlmas açsndan birçok fayda sağlamaktadr (Kazu ve Yeşilyurt, 2008). Ġnteraktif tahta veya elektronik tahta olarak ta isimlendirilen akll tahta son yllarda eğitimcilerin oldukça dikkatini çekmeyi başarmştr. Çok çeşitleri olmasna rağmen akll tahtalar genellikle geleneksel tahtalara bir bilgisayar ve projeksiyon bağlantsyla monte edilen küçük aparatlardr (Türel ve Demirli, 2010). Tahta ekrannn interaktif olmas, öğrenciye ve öğretmene ekranda yaplanlara müdahale etme şansn vermekte böylece ders esnasnda değişikliklere olanak sağlamakta ve bu değişiklikleri kaydedebilme özelliği tanmaktadr. Ses klipleri, animasyonlar ve öğrenme nesneleri gibi çok çeşitli materyallerin kullanlmasna imkan tanmasyla da ders çok daha anlaşlr hale gelmektedir (Erduran ve Tataroğlu, 2009). Son yaplan çalşmalar, interaktif özelliklerinden dolay akll tahtalarn konsantrasyonu ve dikkati artrdklar ve böylece öğrencilerin başarlarn, motivasyonunu ve öğrenmelerini önemli oranda geliştirdiklerini göstermiştir (Slay vd., 2008; Marzano, 2009; Lai, 2010; Baran, 2010). Ġngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya da öğretmenler, okullar ve eğitim enstitüleri tarafndan akll tahtalar hakknda yaplan araştrma projelerinin verileri, uygulama ve öğretme etkinliklerinin betimlemeleri gazete ve dergilerde yaynlanmasna karşn, akademik literatür bu alanda sğdr ve yeni yeni gelişmeye başlamştr (Smith vd., 2005). Özellikle Ġngiltere de hükümetin bu konudaki çalşmalara kaynak sağladğ ve akll tahtay pek çok okulun standart özelliği haline getirdiği bilgisi araştrma raporlarnda görülmektedir (Wood and Ashfield, 2008; Lewin vd., 2008). Ancak ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojilerine ayrlan bütçe Avrupa nn ve Orta Asya nn gerisindedir. Fakat bu oran gelişmekte olan ülkelerden daha yüksektir. Öte yandan, ülkemizde internet ve bilgisayar kullanmnda önemli artş gözlenmesine rağmen halen gelişmiş ülkelerdeki oran yakalanamamştr (Tezci, 2009). Diğer ülkelerle kyaslandğnda ülkemizde öğretmenlerin son zamanlarda akll tahtay kullanmaya başladklar görülmektedir (Baran, 2010). Her ne kadar akademik alanda yaplan çalşmalar az olsa da akll tahtalarn, öğretme ve öğrenmeyi desteklediğine işaret eden araştrmalar mevcuttur (Smith vd., 2005; Kennewell ve Beauchamp, 2007). Eğitim teknolojilerinin fen ve teknoloji derslerinde kullanlmasyla birlikte öğrencilerin fen bilimlerine karş olumlu tutum sergilemeye başladklar tespit edilmiştir (Pektaş vd., 2009). Bununla beraber, motivasyonun öğretmenin tutumuyla ve teknik becerisiyle yakndan ilgisinin olduğu da belirtilmektedir (Lai, 2010). Bu çalşmada da, akll tahta kullanmnn fen ve teknoloji öğretmeni adaylarnn bilgi ve iletişim teknolojilerine karş tutumlarna ve hücre bölünmesi konusundaki akademik başarlarna etkileri araştrlmştr. Araştrmada; 1- Akll tahtann kullanldğ deney grubu ile geleneksel öğretimin kullanldğ kontrol grubu fen ve teknoloji öğretmeni adaylarnn, hücre bölünmesi konusundaki akademik başarlar arasnda istatistikî olarak anlaml bir fark var mdr? 2- Akll tahtann kullanldğ deney grubu ile geleneksel öğretimin kullanldğ kontrol grubu fen ve teknoloji öğretmeni adaylarnn, bilgi ve iletişim teknolojilerine karş tutumlar arasnda istatistikî olarak anlaml bir fark var mdr? sorularna cevaplar aranmştr.

3 II. YÖNTEM A. Araştrmann Modeli Bu çalşmada, araştrma yöntemi olarak ön test-son test kontrol gruplu deneysel model kullanlmştr (Karasar, 2000). Araştrmada akll tahtayla konunun işlendiği grup deney grubu sadece powerpoint programna dayal olarak dersin işlendiği grup ise kontrol grubunu oluşturmaktadr. Araştrmada güz yarlnda Frat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. snfnda öğrenim gören öğrencilerden 1 kontrol (I.öğretim öğrencileri) ve 1 deney (II. öğretim öğrencileri) grubu oluşturulmuştur. Araştrmaya katlan 22 I. öğretim öğrencisi (kontrol grubu) ve 20 II. öğretim öğrenci (deney grubu) rastgele seçilmiştir. Kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin 13 ünü erkek öğrenciler ve 9 unu ise kz öğrenciler oluştururken, deney grubunu ise 11 kz öğrenci ve 9 erkek öğrenci oluşturmaktadr. Araştrmada kontrol grubuna sadece Powerpoint sunumlar üzerinden geleneksel öğretime göre hücre zarnn yaps konusu öğrenirken, deney grubu ise akll tahta (ebeam System3, EB3-1U; Luidia, Inc.) eşliğinde interaktif bir şekilde konuyu öğrenmiştir. Deney grubuna akll tahta yardmyla öğrenme nesneleri, çeşitli animasyonlar vb. etkinlikler internet bağlantsyla ders esnasnda sunulmuştur. Çalşma yaklaşk 4 hafta (20 saat) sürmüştür. B. Veri a Araçlar Veri toplama arac olarak araştrmaclar tarafndan uzman görüşleri ve önerileri dikkate alnarak geliştirilen 17 maddelik akademik başar testi kullanlmştr. Akademik başar testi deney ve kontrol gruplarna ön test ve son test olarak uygulanmştr. Ayrca kontrol ve deney gruplarnn bilgi ve iletişim teknolojilerine karş tutumlarn belirlemek amacyla bilgi ve iletişim teknolojileri tutum anketi (Kubiatko ve Haláková, 2009) ön test ve son test olarak uygulanmştr. 5 li Likert olarak hazrlanan ve 28 maddeden oluşan anket; Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin pozitif etkisi, Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin negatif etkisi, Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin avantajlar, Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin Biyoloji dersinde kullanlmas ve Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin dezavantajlar alt boyutlarndan oluşmaktadr. C. Veri Analizi Kontrol ve deney gruplar arasndaki bilgi ve iletişim teknolojilerine tutum anketinden ve akademik başar testi sonuçlarndan elde edilen veriler SP 16.0 istatistik paket program kullanlarak analiz edilmiştir. Gruplar arasndaki fark belirlemek amacyla ANCOVA testi kullanlmştr 1. Akademik Başar Testiyle İlgili Bulgular III. BULGULAR VE YORUM Tablo 1. Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin akademik başar testi ANCOVA sonuçlar sd lar n Karesi Grup 1,97 1 1,97,531,471*,013 Hata 145, ,72 Tablo 1 incelendiğinde akademik başar testi açsndan kontrol ve deney gruplar arasnda anlaml bir fark olmadğ ortaya çkmştr.

4 Tablo 2. Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin akademik başar testi son ortalama ve standart sapma değerleri Düzeltilmiş Kontrol 22 8,27 1,63 8,29 Deney 20 8,73 2,17 8,73 Tablo 2 incelendiğinde kontrol grubunun düzeltilmiş ortalama değerinin 8,29 olduğu, deney grubunun düzeltilmiş ortalama değerinin ise 8,73 olduğu görülmektedir. 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Karş Tutum Anketiyle İlgili Bulgular Tablo 3. Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin pozitif etkisi alt boyutuna ait ANCOVA sonuçlar sd lar n Karesi Grup 7,54 1 7,54 2,11,154*,051 Hata 139, ,56 Tablo 3 e bakldğnda kontrol ve deney gruplar arasnda anlaml farkn olmadğ görülmektedir. Tablo 4. Kontrol ve Deney Grubu Öğrencilerinin Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin pozitif etkisi alt boyutuna ait son ortalama ve standart sapma değerleri Düzeltilmiş Kontrol 22 31,50 1,33 31,10 Deney 20 31,60 2,72 32,03 Tablo 4 incelendiğinde kontrol grubunun Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin pozitif etkisi alt boyutuna ait düzeltilmiş ortalama değerinin 31,10 olduğu bu değerin deney grubunda ise 32,03 olarak belirlendiği görülmektedir. Tablo 5. Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin negatif etkisi alt boyutuna ait ANCOVA sonuçlar sd lar n Karesi Grup 1,01 1 1,01,104,748*,003 Hata 378, ,70 Tablo 5 incelendiğinde Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin negatif etkisi alt boyutuna ait kontrol ve deney gruplar arasnda anlaml bir fark olmadğ görülmektedir.

5 Tablo 6. Kontrol ve Deney Grubu Öğrencilerinin Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin negatif etkisi alt boyutuna ait son ortalama ve standart sapma değerleri Grup N Düzeltilmemiş Düzeltilmiş Kontrol 22 18,63 2,92 18,75 Deney 20 18,55 3,26 18,41 Tablo 6 incelendiğinde kontrol grubunun düzeltilmiş ortalamasnn 18,75 olduğu deney grubunda ise bu değerin 18,41 olduğu görülmektedir. Tablo 7. Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin avantajlar alt boyutuna ait ANCOVA sonuçlar sd larn Karesi Grup 1,27 1 1,27,604,442*,015 Hata 82, ,10 Tablo 7 incelendiğinde kontrol ve deney gruplar arasnda anlaml bir fark olmadğ görülmektedir. Tablo 8. Kontrol ve Deney Grubu Öğrencilerinin Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin avantajlar alt boyutuna ait son ortalama ve standart sapma değerleri Grup N Düzeltilmem iş Düzeltilmiş Kontrol 22 12,68 1,42 12,66 Deney 20 13,00 1,65 13,01 Tablo 8 e göre Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin avantajlar alt boyutuna ait kontrol grubunun düzeltilmiş ortalamas 12,66 deney grubunun düzeltilmiş ortalamas ise 13,01 olarak tespit edilmiştir. Tablo 9. Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin Biyoloji dersinde kullanlmas alt boyutuna ilişkin ANCOVA sonuçlar sd larn Karesi Grup 17, ,72 4,771,035*,109 Hata 144, ,71 Tablo 9* incelendiğinde kontrol grubuyla deney grubu arasnda istatistiksel açdan deney grubu lehine anlaml bir farkn olduğu görülmektedir (p<.05)*. Tablo 10:.Kontrol ve Deney Grubu Öğrencilerinin Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin Biyoloji dersinde kullanlmas alt boyutuna ilişkin son ortalama ve standart sapma değerleri

6 Düzeltilmiş Kontrol 22 14,13 2,69 13,55 Deney 20 14,35 1,89 14,98 Tablo 10 incelendiğinde Öğrencilerinin Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin Biyoloji dersinde kullanlmas alt boyutuyla ilgili kontrol grubunun düzeltilmiş ortalamasnn 13,55 deney grubunun düzeltilmiş ortalamasnn ise 14,98 olduğu belirlenmiştir. Tablo 11. Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin dezavantajlar alt boyutuna ilişkin ANCOVA sonuçlar sd larn Karesi Grup 8,91 1 8,91 1,390,246,034 Hata 250, ,41 Tablo 11 incelendiğinde kontrol grubuyla deney grubu arasnda istatistiksel açdan deney grubu arasnda anlaml bir farkn olmadğ görülmektedir. Tablo 12. Kontrol ve Deney Grubu Öğrencilerinin Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin dezavantajlar alt boyutuna ilişkin son ortalama ve standart sapma değerleri Düzeltilmiş Kontrol 22 16,22 3,08 16,23 Deney 20 15,30 1,62 15,29 Tablo 12 incelendiğinde Öğrencilerinin Bilgi ve Ġletişim Teknolojilerinin dezavantajlar alt boyutuyla ilgili kontrol grubunun düzeltilmiş ortalamasnn 16,23 deney grubunun düzeltilmiş ortalamasnn ise 15,29 olduğu belirlenmiştir. IV. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştrma sonuçlarna dayal olarak sonraki çalşmalarda çok daha sağlkl yorumlarn yaplabilmesi için çalşlacak örneklemin artrlmas önerilmektedir. Akll tahta uygulamalar ile ilgili çok fazla çalşmann olmadğ motivasyon, feni öğretmeye yönelik tutum, feni öğretmeye ilişkin öz yeterlik gibi konularn çalşlmasnn literatüre katk sağlayacağ düşünülmektedir. Ayn zamanda akll tahta uygulamalaryla kavram yanlglarnn giderilmesi ve kavramsal değişime olan etkisi gibi konularn çalşlmasnn fayda sağlayacağ tahmin edilmektedir. Diğer taraftan akll tahta uygulamalarnn oluşturmaclğa dayal farkl öğretim yöntemleriyle birlikte yürütülmesinin faydal olacağ düşünülmektedir. Öte yandan akll tahta uygulamalarna fen ve teknoloji derslerinin yan sra fen ve teknoloji laboratuvar derslerinde de yer verilmelidir. Araştrmaclarn laboratuvar derslerindeki akademik başarnn yan sra laboratuvara karş tutum, motivasyon vb. gibi konular çalşmalarnn literatüre katk sağlayacağ tahmin edilmektedir. Bununla birlikte bu tür çalşmalar yapacak araştrmaclarn akll tahtann bütün özelliklerini kullanabilme becerisine sahip olmalar araştrmann sonuçlar açsndan büyük önem taşdğ düşünülmektedir.

7 KAYNAKLAR Baran, B. (2010). Experiences from the Process of Designing Lessons with Interactive Whiteboard: Assure as a Road Map. Contemporary Educatonal Technology, 1 (4), Ekici, F. (2008). Akll Tahta Kullanmnn Ġlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarlarna Etkisi. Yaynlanmamş Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Ġstanbul. Erduran, A. ve Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde Akll Tahta Kullanmna Ġlişkin Fen ve Matematik Öğretmeni Görüşlerinin Karşlaştrlmas. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Halis, Ġ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayn Dağtm. Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştrma Yöntemi. Nobel Yayn Dağtm, Ankara. Kazu, H., ve Yeşilyurt, E. (2008). Öğretmenlerin öğretim araç-gereçlerini kullanm amaçlar. Frat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), Kennewell, S. ve Beauchamp, G. (2007). The features of interactive whiteboards and their influence on learning. Learning, Media and Technology, 32 (3), Kubiatko, M. and Haláková, (2009). Slovak high school students attitudes to ICT using in biology lesson. Computers in Human Behavior, 25, Lai, H.-J. (2010). Secondary school teachers perceptions of interactive whiteboard training workshops: a case study from Taiwan. Educational Technology, 26 (4), Lewin, C., Somekh, B. and Steadman,S. (2008). Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: The process of change in pedagogic practice. Education and Information Technologies,13, Marzano, R.J. (2009). Teaching with interactive whiteboards. Educational Leadership, 67 (3), Pektaş, H.M., Çelik H. ve Katranc, M. (2009). 5. snflarda ses ve şk ünitesinin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarsna etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2), Slay, H., Siebörger, I. and Hodgkinson-Williams, C. (2008). Interactive whiteboards: Real beauty or just lipstick? Computers & Education, 51, Smith, H, J., Higgins, S., Wall, K. and Miller, J.(2005). Interactive whiteboards: boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21, Tezci, E. (2009). Teachers effect on ICT use in education. The Turkey sample. Procedia Social and Behavioral Sciences (World Conference on Educational Sciences), 1, Türel, Y.K. and Demirli, C. (2010). Instructional interactive whiteboard materials: Designers perspectives,. Procedia Social and Behavioral Sciences (WCLTA 2010), 9, Wood, R. and Ashfield, J. (2008). The use of the interactive whiteboard for creative teaching and learning in literacy and mathematics: a case study. British Journal of Educational Technology, 39 (1), Yeşilyurt, E. (2007). Öğretim Araç-Gereçleri Kullanmna Etki Eden Faktörler. e-journal of New World Sciences Academy, 2 (4),

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ BAŞARIYA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİ 1

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ BAŞARIYA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİ 1 Eylül 2013 Cilt:21 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 919-930 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ BAŞARIYA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİ 1 Serpil YORGANCI, Ömer TERZİOĞLU Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

Temel Eğitimde Akıllı Tahtanın Matematik Başarısına Etkisi 10

Temel Eğitimde Akıllı Tahtanın Matematik Başarısına Etkisi 10 110 Temel Eğitimde Akıllı Tahtanın Matematik Başarısına Etkisi 10 Yusuf Hayri Yıldızhan Dumlupınar Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Snıf Öğretmenliği, Doktora Öğrencisi, yusufhayri27@hotmail.com

Detaylı

Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The Validity and Reliability Study of Interactive Whiteboard Use

Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The Validity and Reliability Study of Interactive Whiteboard Use Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması The Validity and Reliability Study of Interactive Whiteboard Use Serkan ÇELİK Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye sercelikan@yahoo.com Hasan

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas Yıldız Teknik Üniversitesi hkaratas@yildiz.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bülent Alcı Yıldız Teknik Üniversitesi alci@yildiz.edu.tr

Detaylı

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ISSN 1308 8971 Cilt: 02, Sayı: 04, 2011, 75-90 HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ RESEARCHING

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 44 60, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 44-60, Summer 2013

Detaylı

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi singec@gazi.edu.tr Mina Şahingöz

Detaylı

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ

Detaylı

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:38 Syf: 19-34 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Oğuz

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi*

Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi* Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (Ocak 2014/I), ss. 115-129 Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi*

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ VE BĐLGĐSAYAR TEMELLĐ ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐNĐN AKADEMĐK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKĐSĐ

BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ VE BĐLGĐSAYAR TEMELLĐ ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐNĐN AKADEMĐK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKĐSĐ ELEKTRONĐK EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ DERGĐSĐ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2013 Cilt: 2 Sayı: 3 Year:2013 Volume: 2 Issue: 3 (92-103) BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ VE BĐLGĐSAYAR TEMELLĐ ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐNĐN

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Burcu Anılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 Dilara GÖLGELİ Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik **

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik ** Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

NTERNET KULLANIM DURUMU

NTERNET KULLANIM DURUMU LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMU VE İNTERNET YÖNELİK TUTUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 1 Murat YALMAN Selahattin GÖNEN Bülent BAŞARAN ÖZ Bu çalışmada, lise son sınıf öğrencilerinin internet

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ Dr.Fatma Hazır Bıkmaz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü fatma.bikmaz@education.ankara.edu.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Riggs ve

Detaylı

Evaluation of the Primary School Students Attitudes towards Computers in Relation to the Computer Usage Frequency

Evaluation of the Primary School Students Attitudes towards Computers in Relation to the Computer Usage Frequency Elementary Education Online, 9(2), 658 667, 2010. Đlköğretim Online, 9(2), 658-667, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Evaluation of the Primary School Students Attitudes towards Computers

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WORLD WİDE WEB (WWW) TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ*

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WORLD WİDE WEB (WWW) TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ* The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1721 Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Examining Computer Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern Cyprus Case

Examining Computer Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern Cyprus Case INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION April 2010/ Volume. 11, Issue. 1, pp. 4159 ISSN: 1300 2899 Examining Computer SelfEfficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern

Detaylı

Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1

Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 55 Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1 Makbule Başbay 2, Nuray Senemoğlu 3 Özet Bu çalışmada,

Detaylı

Web Destekli Öğretimin Kaynaştırma Eğitimindeki İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Başarılarına Etkisi

Web Destekli Öğretimin Kaynaştırma Eğitimindeki İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Başarılarına Etkisi Web Destekli Öğretimin Kaynaştırma Eğitimindeki İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Başarılarına Etkisi Sezer KÖSE * Eralp ALTUN ** ÖZ Bu araştırmada, genel eğitim sınıfında bulunan kaynaştırma

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

Üniversite Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi *

Üniversite Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi * Üniversite Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi * Determining the Attitudes of University Preparatory Programme Students towards the English

Detaylı