NE KALDI. Baybars. Ajan avý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NE KALDI. Baybars. Ajan avý"

Transkript

1 Onlar buradan gitmek için deðil, burayý vatan yapmak için gelmiþler Türkiye'den Kýbrýs'a! Neden? Daha önce vatan deðil miydi burasý? Yoksa onlardan önce burada yaþayanlar eþek miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Mart 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3386 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRIS DOSYASI VE EÞEKLER l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TOPLUM HAÝNLERÝ BÝLÝR Ali Osman Daha ne kadar? Özgün Kutalmýþ NE KALDI KÝ!.. Erdoðan Baybars TÜRKÝYE, YUNANÝSTAN, FÝLÝSTÝN HATTI Yalçýn Okut ALKIÞLAR BRÜKSEL EYLEMCÝLERÝNE Mehmet Levent Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkanlara bakýn... Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkanlara bakýn... Girne'de Anadolu'ya baðlanan yoldan çýkýp geldiler... Süngüyle zaptedilen Rum topraklarýna yerleþtiler yýlda nüfusumuzu 7-8 kat katladýlar... Ve bir de bizi terbiye etmeye kalkýyorlar... Þimdi de Ýþleri ilerlettiler... Girne'de silahlý soygun n Asbank Karaoðlanoðlu þubesi dün silahlý bir þahýs tarafýndan soyuldu... "Bana acele para verin" diyen kiþi istediði krediyi alamayýnca silahýný çekti ve 15 bin TL'yi alarak kaçtý... n 26 yaþýndaki Fahri Baran isimli zanlý daha sonra polis tarafýndan çaldýðý para ve silahla birlikte yakalandý... l 2. sayfada Ajan avý n Türk Göçmenler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Enver Dinçoðlu'na göre, "Ülkede çok çirkin oyunlar oynanýyor ve bazý kiþiler devlete, anavatan Türkiye'ye küfrediyor, Türk Silahlý Kuvvetleri'ne dil uzatýyor"muþ! Bu 'ajanlar' hakkýnda Baþsavcýlýk'a suç duyurusunda bulunacaklarmýþ! n Buradan gitmek için deðil, bu topraklarý vatan yapmak için buraya gelmiþler! n Dinçoðlu'na göre, 1974 sonrasý Türkiye'den gelenler zorla gelmemiþler... KKTC'nin oluþumu, güvenliði ve ekonomik kalkýnmasý için getirilmiþler... n Þubat ayýnda baþlattýklarý imza kampanyasý yakýnda sonuçlanacak ve KKTC üzerinde oyun oynayanlara en güzel cevabý vereceklermiþ! Resmi Gazete'den haberler... l 7. sayfada Yargý da mafyaya teslim n Teblið iþlemlerinin özel kiþilere yaptýrýlmak istenmesini protesto eden KTAMS mahkemeler önünde eylem yaptý... l 3. sayfada Asil Nadir hisselerini devretti... AFRÝKA dan mektup... AHTAPOTUN ZEHÝRLÝ KOLLARI BÝZE UZANMADAN l 3 te KANINDA VAR Gülten Oygur Ardost l 7. sayfada BULUTOÐLULARI FÝKÝR VERDÝ Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada VATAN HAÝNÝ MÝ? HAS...TÝR! Erol Atabek l 6. sayfada n10. sayfada

2 MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa'da, Münüse Kardeþoðlu'nun evine giren hýrsýzlar para ve ziynet eþyasý çaldý. Polisten verilen bilgiye göre 400 Sterlin, 400 Euro ve 800 TL nakit para ile muhtelif ziynet eþyalarýnýn çalýndýðý hýrsýzlýk olayýyla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma devam ediyor. SAHTEKARLIKLA BENZÝN ALAN KADIN ARANIYOR Boðazköy'de faaliyet gösteren "Çað Petrol" ve Ortaköy'de faaliyet gösteren "Piyili Petrol" isimli akaryakýt istasyonuna giden kimliði meçhul kadýn, 13 Mart'ta, kendisini "Ali Özok'un kýzý Denise Yýldýz" olarak tanýtýp, bahse konu iþ yerlerinden toplam 70 TL deðerlerinde benzini sahtekarlýkla temin ettiði bildirildi. 12 Mart'ta da Gönyeli Yeni Kent'te faaliyet gösteren "Nekmar-2" isimli markete giderek yine kendini "Ali Özok'un kýzý" diye tanýtan söz konusu kadýn 183 TL deðerinde alýþveriþ yapmýþtý. Polis baþkasýnýn kimliðine bürünerek sahtekarlýkla akaryakýt temin eden ve alýþveriþ yapan söz konusu kadýnýn bulunmasýna yönelik olarak baþlattýðý soruþturmanýn devam ettiðini açýkladý. GÜZELYURT- BOSTANCI ANAYOLU TRAFÝÐE KAPATILDI Kanalizasyon ve asfalt çalýþmalarý nedeni ile Güzelyurt-Bostancý ana yolunun, derivasyonun geçtiði noktadan itibaren dün akþam saat 19:00 itibarýyla trafiðe kapatýldýðý açýklandý. Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre 31 Mart Perþembe günü saat 18:00'a kadar devam edecek uygulama nedeniyle geçiþler Akçay güzergahýndan saðlanacak. Belediye, araç sürücülerini dikkatli olmalarý ve yönlendirme ve ikaz levhalarýný takip etmeleri konusunda uyardý. CAMBRIDGE'TE LÖSEMÝ HASTALIÐIYLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ BULUÞ Rum bilim adamý Dr. Yorgos Vasiliu'nun himayesinde, Cambridge Üniversitesi'nde çalýþan araþtýrma grubunun, lösemi hastalýðýyla ilgili önemli bir buluþa imza attýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Cambridge Üniversitesi "Wellcome Trust Sanger" Enstitüsü'ndeki araþtýrma grubunun, lösemi hastalýðýnýn meydana gelmesine neden olan, saðlýklý hücreyi kanserli hücreye dönüþtüren 3 kritik aþamayý saptadýðýný yazdý. Gazete, bu bilgiler ýþýðýnda lösemi hastalýðýnýn tedavisi için yeni yöntemler bulunmasýnýn yolunun açýldýðýný kaydetti. DP, TÜSÝAD'I KINADI Demokrat Parti (DP), KKTC'yi Türkiye'nin AB hedefi önünde engel olarak gösteren rapordan dolayý Türkiye Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜSÝAD)'ý kýnadý. Kýbrýs Türk halkýnýn haklý davasýnýn zenginler kulübü masasýnda meze yapýlmaya çalýþýldýðýný savunan DP, TÜSÝAD'ýn hazýrladýðý yeni Türkiye anayasasý taslaðýnda ülkenin bölünmesinin önünü açacak maddelere yer verdiðini ileri sürüp bunun zenginler kulübünün kendi çýkarlarý için nereye kadar gidebileceðinin açýk bir göstergesi olduðunu iddia etti. ZANLI YAKALANDI... GÝRNE'DE SÝLAHLI BANKA SOYGUNU! Asbank Karaoðlanoðlu þubesi soyuldu. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre bankaya dün saat 12:00 sýralarýnda giden bir kiþi, acilen paraya ihtiyacý olduðunu belirterek kredi kartý baþvurusunda bulunmak istediðini söyledi. "Bana acele para verin" diyen söz konusu kiþinin, "TC kökenli olduðu için baþvuru yapamayacaðýnýn" kendisine söylenmesi üzerine silahýný çektiði ve görevli memurdan silah tehdidiyle 15 bin TL alarak kayýplara karýþtýðý, ancak daha sonra yakalandýðý öðrenildi. ZANLI YAKALANDI Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamada þöyle denildi: "Bugün saat 11.55'te Karaoðlanoðlu'nda faaliyet gösteren Asbank Ltd Þubesi'ne giden F.B. (Fahri Baran) (E 26), tasarrufunda bulundurduðu kanunsuz ateþli silahla, banka çalýþanlarýndan zorla, bankaya ait 15 bin TL'yi çalarak uzaklaþmýþtýr. Adý edilen ayný gün tutuklanmýþtýr. Tasarrufunda çalmýþ olduðu para ve bankayý soymakta kullandýðý kanunsuz kuru sýký tabanca bulunarak emare olarak alýndý. Soruþturma devam ediyor". Öte yandan zanlýnýn bankaya girdikten sonra, acil krediye ihtiyacý olduðunu söylediði, ancak kendisine "TC kökenli olduðu için kredi alamayacaðýnýn" anlatýlmasý üzerine silahýný çektiði ve görevli memurdan silah tehdidiyle 15 bin TL alarak kayýplara karýþtýðý bildirildi. Olay yerinden alýnan ilk bilgilerde zanlýnýn kredi kartý talebinde bulunduðu belirtilmiþti. Zanlýnýn bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlmasý bekleniyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIBRIS DOSYASI VE EÞEKLER TRT'deki Kýbrýs belgeselini izlediniz mi? Geçtiðimiz hafta sonu yayýnlandý... Ve önceki gün de tekrar edildi, görmeyenler de görsün, diye... 'Kýbrýs Dosyasý'... Adý bu... Ýzlemediyseniz yazýk... Neler var bu dosyada neler... Görmeliydiniz... Eskiler 'maydanozlu köfteler' der bunlara... Ama daha da þiþirilmiþ bu köfteler þimdi... Bumbar olmuþ! Türkiye'nin koskoca devlet televizyonu... Ýkiye ayýrmýþ bizi... 'Vatan hainleri'... Ve milliyetçiler... Ankara hükümetlerinin Kýbrýs politikalarýna karþý çýkanlar 'vatan haini'... Mitinglerde Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý taþýyanlar... 'Ankara elini yakamýzdan çek' diyenler... 'Kurtarýldýk mý? Hastir' pankartý açanlar... Hristofyas'la görüþenler... Brüksel'de eylem yapanlar... Hep 'vatan haini'... Devlet televizyonundan Türkiye'deki halka verilen mesaj bu... Hedef tahtasýnda Þener Elcil... Ve Yaseminciler... Þener'in resmi "Ýþte baþ hain" havasýnda gidip geliyor ekrana... Yaklaþýp uzaklaþýyor... Yasemin Hareketi'nin mavi pankartlarý da menzile alýnmýþ... Doðrusu göðsümüzü de kabartýyor... Birinci mitinge sövgü, ikinci mitinge övgü var... 'Bir avuç provokatör' provoke etmiþ birinci mitingi... Pankart ve Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarýyla... Ama ikinci mitingte, yani 2 Mart'ta fýrsat verilmemiþ onlara... Yine provokasyona kalkýþmýþlar, ama baþarýlý olamamýþlar bu kez... Önlem alýnmýþ zamanýnda... Meydan Türk ve KKTC bayraklarýyla donatýlmýþ... Türkiye'ye karþý deðil, ekonomik taleplerle buradaki hükümete karþý yapýlmýþ bu miting... Rauf Denktaþ'ýn eþi de geliyor ekrana... Mitinge o da katýlmýþ... Rauf Denktaþ konuþuyor... Sonra Derviþ Eroðlu... Sonra Mehmet Ali Talat... Ýrsen Küçük ve Turgay Avcý... Bir de Ferdi Sabit... Hepsi de 'bir avuç provokatör'den þikayetçi... Hele de Talat... Çok öfkeli... Türkiye'deki medyaya kýzýyor... Ýki elin parmaklarýný geçmeyen provokatörlere neden bu kadar geniþ yer vermiþ diye... Bunlarýn oyu yüzde biri geçmezmiþ... Ve durmaya deðmezmiþ üstünde... Kendi yurttaþlarýný Türkiye'deki halka curnallýyorlar... Onlar da 'bir avuç provokatör'ü hedef gösteriyorlar... Yalaka þampiyonumuz Turgay Avcý'nýn baþka bir iddiasý daha var... Provokatörler Türkiye'deki seçimleri etkilemeyi amaçlamýþlar... Erdoðan Kýbrýs'tan vurulacakmýþ! Bol yaðlý övgüler düzülüyor Avcý'ya ekranda... Çok isabetli davranmýþ!.. Bu mitinglere katýlmamýþ!.. AKP'nin ruhunu okþamak için, Kýbrýs'taki Kuran kurslarýna öðretmenlerin yaptýklarý baskýnlar da gelip gidiyor ekrana... Derken 'Barýþ Suyu'... Törenler... Nutuklar vesaire... Ortalama maaþýmýz kaçmýþ? Beþ bin lira! Erdoðan on bin demiþti daha önce... Ýnsafa gelmiþler herhalde... Bir düzeltme daha var bunun gibi... Besleme... Tüm Kýbrýslýtürklere söylememiþ Tayyip Bey o sözü... Yalnýz Yasemincilere... Kendilerine 'Yasemin Hareketi' adýný veren bir grup varmýþ... Onlara söylemiþ iþte... Kýbrýs'taki Türk Göçmenler Derneði içimizdeki 'ajanlar' için suç duyurusunda bulunacakmýþ savcýlýða... Onlar buradan gitmek için deðil, burayý vatan yapmak için gelmiþler Kýbrýs'a... Sanki onlardan önce burada yaþayanlar eþeklerdi ve vatan yapamadýlar burasýný... Da onlar yapacaklar... Hassiktir demiþtik deðil mi? Az bile!

3 AFRÝKA dan mektup... AHTAPOTUN ZEHÝRLÝ KOLLARI BÝZE UZANMADAN... Türkiye'de gittikçe daha da faþistleþen AKP hükümeti sizi hiç endiþelendirmiyor mu? Endiþelendirmiyorsa çok yazýk Eylül faþist darbecileri Ankara'da iktidara geldikten sonra ne kadar kaygýlý idiysek, en az o kadar kaygýlýyýz þimdi de biz... Bu ahtapotun gölgesi zaten üstümüzde... Nefesi ensemizde... Bizi de boðmak için uzatabilir her an kollarýný... Düþünün... Bu þeriatçý faþistler önümüzdeki Haziran seçimlerini de tek baþýna kazanýrlarsa, halimiz ne olur burada... Bir dört yýl daha esiri oluruz bu hükümetin deðil mi? Türkiye'de yaptýklarý hiç mi düþündürmüyor sizi? Bir Ergenekon icat etmiþ memleketin sultaný... Tuttuðunu sokuyor içeri... Ergenekon dedikleri her neyse, ona karþý hayatý boyunca mücadele etmiþ olan aydýnlar bile bu ahtapotun pençesinde... Hapiste... Hem de akýl almaz sapýk gerekçelerle... * Çok kötü bir dönemden geçiyor Türkiye Eylül'den geçtiði gibi geçiyor... O zamanlar faþist cunta vardý... Þimdiki faþist ise þeriatçý faþist... Sýkýlmayýn, ekrandan izleyin bunlarý... Ne konuþtuklarýna, ne tartýþtýklarýna þaþar kalýrsýnýz... En aklý baþýnda olanlarýn bile aklý uçmuþ... Bir avukatýn dediði gibi tam bir akýl tutulmasý... Yok Ahmet Þýk kitabýný talimatla yazmýþ... Yok örgüt üyesiymiþ... Yok bilmem ne... Ne saçmalýklar bu saçmalýklar... Yayýnlanmamýþ bir kitabýn mahkeme emri ile neden toplatýldýðýný konuþacaklarýna neleri konuþuyorlar neleri... Bre garagözler... Tartýþýlacak þey mi bunlar? Mahkemeye bakýn... Hem yayýnlanmayan bir kitabý yasaklýyor, hem toplatma kararý veriyor, hem de bu kitabý bulunduranlarýn terör örgütüne yataklýk yapma suçundan tutuklanacaðýný ilan ediyor... Nerdeyiz yahu... Mahkeme mi, yoksa gestapo yuvasý mý bu? * Türkiye'den yakamýzý sýyýrmamýz her zamankinden daha çok kaçýnýlmaz hale geldi þimdi... Ne kadar sakýnsak da kendimizi, þerrinden kurtulamayýz çünkü kolay kolay... Bizi fiilen idare eden onlar... Orda ne yapýyorlarsa, burada da aynýsýný yapmak istiyorlar... Birinci mitingimizden sonra Erdoðan nasýl talimat vermiþti buradaki yönetime? Tutukla ve içeri sok! Yargýya sevket! Bizim burada her zaman bu emre amade yalakalarýmýz var! Turgay Avcý Genelkurmay'a yað çeksin diye bizden þikayetçi olmuþtu üç yýl önce... Bizim savcýlýk da sanki ortada ciddi bir suç varmýþ gibi dava açmýþtý bize... Üç yýl boþu boþuna gidip geldik bunun için mahkemeye... Beraat ettik sonuçta... Hele þükür, Türkiye'deki akýl tutulmasý yok bizim yargýçlarýmýzda... * Tekrar edelim bir daha... Ankara'da faþistleþen þeriatçý bir iktidar var... Bir ahtapot bu... Savcýlarý ve yargýçlarý aklýný kaçýrmýþ gibi... Yakamýzý sýyýrmazsak kurtaramayýz zehirli kollarýndan kendimizi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Teblið ve Ýcra Memurluðu kapsamýndaki teblið iþleminin özel kiþilere yaptýrýlmak istendiðini ve bu yönde çalýþma yapýldýðýný savunarak hükümeti eleþtirdi. Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý Baþkaný Ahmet Kaptan, sendika yetkilileriyle birlikte Mahkemeler binasý önünde açýklama yaptý. Hükümeti yargý sistemindeki tavrý nedeniyle eleþtiren Kaptan, "önce sosyal devlet anlayýþýndan uzaklaþarak liberal þekilde çalýþmayý saðlayanlar, liberallikten de uzaklaþýp ülkemizi mafyaya teslim AKÇA 1 NÝSAN'DA GÖREVÝNE BAÞLAYACAK Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, 1 Nisan Cuma günü görevine baþlayacak. TC Lefkoþa Büyükelçili'nden alýnan bilgiy göre, Kaya Türkmen'in yerine göreve atanan Halil Ýbrahim Akça, ayný gün Eroðlu'na güven mektubunu sunacak. Yargý da mafyaya teslim n KTAMS teblið iþlemlerinin özelleþtileceðini belirterek tepki gösterdi... KTAMS teblið iþlemlerinin özel kiþilere yaptýrýlmak istendiðini belirterek eleþtirilerde bulundu... etmeye çalýþmaktadýr" iddiasýnda bulundu. GENCAL KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal KTAMS adýna yaptýðý açýklamada "UBP hükümetini yargý sistemini sermayeye peþkeþ çekmeye çalýþmakla" suçladý. Mahkemelerin baðýmsýz karar üretme sürecinden rahatsýzlýk duyan bazý kesimlerin "düðmeye bastýðýný" savunan Gencal, yapýlan tüzük çalýþmasý sonucu Yüksek Mahkeme'nin kendi bünyesindeki teblið iþlemlerini özel kiþilere yaptýracaðýný kaydetti. n Türkiye'de akýllara durgunluk veren bir karar daha: Canan "ciddiyet"le öldürülmüþ... Van'a baðlý Kurubaþ Köyü'ne pikniðe giderken Kýþla'dan gelen kurþunun kafasýna isabet etmesi sonucu yaþamýný yitiren 16 yaþýndaki Canan Saldýk davasýnýn gerekçeli kararý açýklandý. Canan Saldýk'ýn ölümüne sebep olan beþ asker, Van Askeri Mahkemesi tarafýndan beraat ettirilmiþti. Mahkemenin gerekçeli kararýnda, bilirkiþilerce tespit edilen konularýn yasal mevzuat hükümlerine aykýrýlýk teþkil ettiði ve sanýklarýn En aðýr yük olan dava dosyalama iþleminin kamu görevlilerine yaptýrýlmasýna karþýn, hazýrlanan evraðýn tebliði için özel þahýslara 10 TL ücret ödeneceðini, "parasý olanýn adalet bulabileceði" bir sistem yaratýlmak istendiðini öne süren Gencal, özel kiþilerce yapýlacak teblið evraklarý için pul yapýþtýrýlmamasý koþulunun getirilmesinin devlet gelirlerinde ciddi azalmaya neden olacaðýný kaydetti. Gencal, KTAMS olarak bu durumdan cebini doldurma amacý güdenlere de emekçiler olarak en sert cevabý vereceklerini bildirdi. Tanrý sizi Türk adaletinden korusun... Bu çocuðu öldürenler Türkiye de serbest býrakýldý bundan dolayý sorumlu olamayacaðý savunuldu. Gerekçeli kararda, þöyle denildi: "Atýþýn baþarýsý atýcýnýn kabiliyetine baðlý olduðu gibi, ne kadar dikkat ve özen gösterilirse gösterilsin merminin yerde bulunan sert bir cisme çarparak sekmesi veya hedef hattýný aþmasý her zaman mümkündür. Tanýk beyanlarýna göre sanýklarýn atýþ esnasýnda laubali ve ilgisiz bir davranýþ içinde bulunmadýklarý, atýþýn hep ayný ciddiyet içinde gerçekleþtirildiði anlaþýlmaktadýr. O halde sanýklarýn, kendilerine verilen emir çerçevesinde yapmýþ olduklarý ateþ esnasýnda oluþan üzücü neticeden sorumlu tutulmalarý hukuken mümkün deðildir."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Milli þef de katýldý nefreti makamýna Sýra sýra dizilmiþ hamaset tellâllarý Baþladýlar vatan haini nakaratýna Hiç kýzarmadan o meymenetsiz suratlarý Kalay ÝMAMIN ORDUSU DEYÝP GEÇMEYÝN Ahmet Þýk'ýn "Ýmamýn Ordusu" adlý kitabýnýn taslaðýnýn toplatýlmasý ile ilgili Abdullah Gül de konuþtu. Gül "Herhalde 10 bin satacak kitabý þimdi yüzbinlerce sattýracaklar" dedi. Ayný þeyi Amerika'dan ses veren Fethullah Gülen de söylemiþti birkaç gün önce. Ahmet Þýk hapiste, ne zaman çýkacaðý belli deðil, böyle giderse yýllarca sürebilir hapisliði. Ama Hocaefendi ile müritlerinin dert ettikleri þey kitabýn çok satacak olmasý. Utanmasalar Ahmet Þýk mahsuscuktan, kitabý çok satsýn diye hapse girdi diyecekler. Allah akýl versin. Allah Kýbrýs Türkü'nü bu zihniyetten korusun!!! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik TOPLUM HAÝNLERÝ BÝLÝR Denktaþ, Þener Elcil ve arkadaþlarý Brüksel'de Türkiye'nin Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaptýklarýný þikayet etti diye KKTC Baþsavcýsý'ný göreve çaðýrdý "Bu kadar özgürlük fazla" diye de buyurdu Denktaþ ve onun gibilerin özgürlüðün ne olduðunu bilmelerine gerek yoktur.. Ustalarýnýn kendilerine verdiði yetki ile neler yapabildiklerini toplum gördü veyaþadý Yaþamaktadýr da... Yabancý bir ülkenin iþgali altýndayýz ve dünya bunu teyit etmektedir Dünyayý býrakýn, Türkiye dahi iþgalci bir ülke olduðunu bir müddet önce AB'de yüzüne karþý söylediklerinde inkara yeltenme gereði bile duymadý. Denktaþ, Türk generalini kullanarak, 2000 yýlýnda "casusluk komplosu" uydurmacasýyla bizleri tutuklattý KKTC Anayasasý'nda idam cezasý vardýr Vatana ihanet edenlerin de idamla yargýlandýklarý unutulmasýn Ýþte Denktaþ, bizim idamla yargýlanmamýz için elinden geleni yaptý 2000 yýlýnda "Delilleri gördüm" diyerek yalanlarýna ilaveler yaptý. Deliller sorulunca, Rum casusun delilleri vermek için çok para istediðini, KKTC'nin de parasý olmadýðýndan parayý verip delilleri alamadýklarýný söyledi. Tüm hedefi düzeni "targete" alan Avrupa gazetesinin kapatýlmasýydý Çünkü düzen kendisinin ve Ankara'nýn iþbirlikçiliðinde yürümekte ve toplumu yokoluþa sürüklemekteydi "Giden de Türk, gelen de Türk" diyerek bunun farkýnda olduðunu da söyleyecek kadar ileri gitmiþti Ve bu Denktaþ, insan içine çýkmaya utanacaðýna, topluma yaptýðý kötülüklere karþý onlardan özür dileyeceðine, hala iþgalciye alkýþ tutmakta ve yurdunu, yurdunun insanlarýný seven kiþileri karalamaya çalýþýyor. Sadece o deðil tabii Sað tarafta bulunan siyasi parti baþkanlarý da saldýrýya ortak olurken, kendisine sol veya demokrat diyen partiler de sessiz kalarak dolaylý destek vermeyi sürdürüyorlar Konuþurken izlediðinizde tavýrlarýndan, mimiklerinden sahtekarlýk akan bir parti baþkaný var ki tam bir yalaka ve zübüklerin kralý! Geçmiþ kameralarýn karþýsýna yurtseverleri bir yerlere hedef göstrmeye çabalýyor... Mücahitler Derneði'ne dönüp baktýðýmýzda daha farklý olduklarýný görmüyoruz onlarýn da Oysa bugün içinde bulunduðumuz durum TMT yeminine de terstir onlar için Toplumu yok edecek tehlike nereden ve kimden gelirse gelsin ona karþý mücadele TMT andýnýn temelini oluþturmaktadýr Ancak bugün Türkiye, bizi yok edip yerimize Türkiye'den yerleþikler getirirken sessiz kalmalarý bu "yemin"e de ihanet etmeleri demektir Toplumlarýnýn yokoluþuna alkýþ tutanlar ve sessiz kalanlar ayný kefe içinde iþlem görürler Ne kadar saldýrýlarsa saldýrsýnlar Ýþgal rejiminin bile ileri derecede özgürlük olduðunu söyleyip yurtseverleri hainlikle suçlamayý sürdüren 1958 model siyasetçiler ve bugünkü uydularý bilsinler ki toplum esas ihanet edenlerin onlar olduklarýný çok iyi biliyor TEL-SEN GREV VE EYLEM YAPACAK Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen) 1 Nisan Cuma günü grev ve eylem yapacaðýný açýkladý. Sendika, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý önüne yürüyüþ eylemi yapacak ve bakanlýk önünde basýn açýklamasý yapacak. Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan Yönetim Kurulu adýna yaptýðý açýklamada, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn daireye gerekli ilgiyi göstermediðini savunarak, "bu ÞÝMDÝ DAHA ÞANLI OLDU!.. ÞANLIDAÐ ÖRP'DEN DP'YE GEÇTÝ Ekonomi ve Turizm eski Bakaný Erdoðan Þanlýdað'ýn, Demokrat Parti'ye (DP) katýldýðý açýklandý. DP'den yapýlan açýklamaya göre, DP Güzelyurt Ýlçe Binasý'nda düzenlenen törenle DP'ye katýlan Þanlýdað'a, parti rozetini DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ taktý. Serdar Denktaþ törende yaptýðý konuþmada, 1990'dan beridir tanýdýðý Þanlýdað ile birlikte birçok güzel çalýþmaya imza atacaklarýna olan inancýný belirterek, DP'nin dik yürüyüþünde parti ile kol kola yürümeye hazýr olan Þanlýdaða "Aileye hoþgeldin" dedi. ÞANLIDAÐ Erdoðan Þanlýdað törende yaptýðý konuþmada, DP ailesine katýlmaktan duyduðu mutluluðu dile getirdi. Ülkede siyasetin çok dalgalý ve hareketli olduðunu belirten Þanlýdað, "son dönemlerde ülke siyasetinde duruþuyla, izlediði siyasetle takdir edilen tek partinin DP olduðunu ve yapýlan kamuoyu yoklamalarýnýn da bunu gösterdiðini" kaydetti. Mevcut hükümetin baskýcý olduðunu savunan Þanlýdað, "Bu akþam düzenlenen törene katýlmak isteyen çok yakýn arkadaþlarým var, ancak UBP'nin inanýlmaz ilgisizliðin, bakanlýðýn düþündüðü hedefe varmasý için ortaya konulduðunu" savundu. "Bu nedenle Bakanlýðýn önüne giderek ve gerekli açýklamayý sayýn bakanýn yüzüne karþý yapmayý hedefliyor ve eylemimizi gerçekleþtiriyoruz" diyen Soysan, "daireyi, 'özelleþtirme, yeniden yapýlandýrma, þirketleþme' adýna birilerine peþkeþ çekmek isteyenlere söyleyecek sözlerini yüzlerine söyleyeceklerini" kaydetti. baskýlarýndan dolayý onlarý durdurdum" dedi. DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Denktaþ, Þanlýdað'dan sonra yeniden söz alarak gündemdeki konular ve Sendikal Platform'la olan iþbirliði ve partinin çalýþmalarý hakkýnda konuþtu. Serdar Denktaþ, öncelikle memleketin içinde bulunduðu mevcut duruma iþaret ederek, hiçbir þeyin yolunda gitmediðini ve bir müddet de gitmeyeceðini savundu. Mevcut hükümetin uzun süre daha devam edemeyeceðini, uzatmalarý oynadýðýný iddia eden Serdar Denktaþ, mevcut hükümetin kendi içinde de inanýlmaz kavga içerisinde olduðunu ileri sürdü. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ALKIÞLAR BRÜKSEL EYLEMCÝLERÝNE Ýster milli þef deyin... Ýster lilli þef... Ýsterseniz her ikisi... Farketmez... Üç sýfat da muteberdir... Evet... En sonunda iþte o da koroya katýldý. Hamaset tellâllarý zaten ayaktaydý, Brüksel'de eylem yapan ve 28 Ocak mitinginde onbinlerce kiþi tarafýndan onaylanan talep ve ilkeleri AB organlarýna taþýyan sendikacýlara karþý. Dinmek bilmeyen bir öfke, bir suçluluk telâþý, bir hýrs, bir intikam bürümüþtü tümünün gözlerini... Ki kus kus bitiremiyorlardý! Þener Elcil'i vatan haini ilân edecek kadar gözünü kin ve düþmanlýk bürümüþ Turgay Avcý'dan sonra milli þef de çýktý sahneye! Hem de TRT ekranýnda... Konserin adý "Kýbrýs Dosyasý"! Makam, nefreti... Koro elemanlarý Derviþ Eroðlu, Ýrsen Küçük, Turgay Avcý ve M.A. Talat! Ve þef... Rauf R. Denktaþ! Erdoðan'a ve Çiçek'e yalakalýk yarýþýna girdiler! Türkiye'nin Kuzey Kýbrýs'taki hukuk dýþý uygulamalarýný AB'ye þikâyet eden Brüksel eylemcilerine ver allah allah! Ne Rumculuklarý kaldý ne vatan hainlikleri! Potburide Yasemin Hareketi'ne saldýrmaktan da geri kalmadýlar! Oysa 74 iþgalinden sonra yapýlan en doðru, en etkili eylemdi bu. Ve çok daha önceleri, çok daha geniþ boyutlarda yapýlmalýydý. Mutlaka arkasý gelmeli ve tüm uluslararasý plâtformlara taþýnmalýdýr. Evet ne diyordum... En sonunda Denktaþ da katýldý bu kafatasçýlar korosuna! Ankara'nýn Kýbrýslýtürk toplumunu her gün biraz daha yokoluþ güzergâhýna sürüklemesine çanak tutan, "Anavatana" yalakalýk rekortmeni Turgay Avcý, Brüksel'deki eylemden sonra Þener Elcil'i vatan haini ilân etmiþti. Toplumun çok geniþ kesimleri, bu hayasýzca saldýrýya lânet yaðdýrýrken... Denktaþ, hamaset tellâllarý korosuna büyük destek verdi. Adaya döndüðü zaman, Þener Elcil'in halkýn yüzüne bakacak hali kalmayacakmýþ! Afrika'nýn dünkü manþetini gören bir okurum aradý telefonla. Ve þöyle dedi: "Eðer Denktaþ, bütün yaptýklarýndan sonra hâlâ sokaða çýkabiliyor, üstelik ülkenin en yurtsever insanlarýna çamur atabiliyorsa, bu memlekette herhangi bir utançtan dolayý sokaða çýkamayacak hiç kimse yok demektir." KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, Brüksel eylemine hayasýzca saldýran hamaset tellâllarýna çok yerinde ve anlamlý bir yanýt verdi. Dünkü basýnda yer aldý bu yanýt. Ben, sonuna kadar takdir ve heyecanla katýldýðýmý belirterek, sadece bir bölümünü buraya almakla yetineceðim. "KTOEÖS olarak biz de Brüksel'deydik ve gerekecekse de Kýbrýs Türk Halkýnýn haklý sesini duyurmak için BM merkezi önünde eylem yapmaya da gideriz. Brüksel'de haykýrdýklarýmýz burada da söylediklerimizdir. Kýbrýslý Türkler yok oluþa sürüklenmek üzeredir. Bunda, Kýbrýs Cumhuriyetini tek taraflý iþgal eden Rum Yönetiminin de, Kýbrýslý Türkleri kandýran AB'nin de, yýllardýr uyguladýklarý politikalar ve yarattýklarý rejimi reddedip sürekli Kýbrýslý Türkleri aþaðýlayan Türkiye hükümetleri ve onlarýn yetkililerinin de, BM'nin, baþta Amerika, Ýngiltere ve diðer emperyalistlerin de suçu vardýr. Bugün olduðu gibi davranan yerli iþbirlikçilerin de suçlarý ve günahlarý çoktur." On sendikanýn da yüreðine saðlýk... Ne iyi ettiniz de Brüksel'e gittiniz... Orada kalmamalý bu eylem... New York'a BM'ye de taþýnmalý. Yalan, tehdit, iftira ve çamur makinelerine aldýrmadan...

5 30 Mart 2011 Çarþamba 5 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Þaziye nin Görüþü: Mr Laban'ýn "Kýbrýs'ta neden balýk bu kadar az" diye sorduðunu yazdý gazeteler. Ama devamýný vermediler: "Ve neden hepsi baþtan kokmuþ?" diye eklemiþti. * TC Baþbakaný Erdoðan, besleme sözünü, Kýbrýs Türkü için deðil, "yaseminciler için" söylemiþ. - Diyelim ki öyle söyledi Ne fark eder Açýða vurmasalar da hepsi yaseminci bu halkýn Kaktüscü olacak halleri yok ya! * 86 yaþýndaki dalgýç Andrea Laban "Kýbrýs'ta neden bu kadar az balýk var?" diye sormuþ.. - Kedi çok da ondan Mr. Laban! * Girne Belediye Baþkaný Aygýn, iddia edildiðinin aksine, projeyi daha önce de reddettiðini açýklamýþ. - Kaþlarýný "olmaz" gibilerden kaldýrýrken, baþýný da "olabilir" gibi sallayýnca millet niyetini karýþtýrmýþ olabilir. *Satýlý "californian tavþanlar" varmýþ. - Californian tavþanlarla ilgilenmiyoruz caným. Tavþan kýz varsa gönder gelsin. * Mobilya sektörümüz büyüyormuþ. - Hep koltuk üstüne ama Siyasiler habire tüketiyor.. "Türkiye AB'ye girene kadar Kýbrýslý Türkleri rehin tutacak"... Þener Elcil'in açýklamasý böyle. Gereksiz, boþuna konuþmalar bunlar. Söylemeye, dikkat çekmeye gerek yok ki. Adamýn gözüne bakýnca, niyetinin bu olduðunu anýnda anlýyorsunuz zaten! Erdoðan Baybars NE KALDI KÝ!.. "Yeteeeerr Tükendik artýk.." Güzelyurt esnafý kaçýncýdýr S.O.S. gönderiyor. Duyan var mý? Yok! Kurtarýcýlar kapsama alaný dýþýnda. Sadece Güzelyurt esnafý deðil ki. Maðusa esnafý da ayný durumda Suriçi kan aðlýyor. Çare? Çare var. Bandabuliya'yý yýksýnlar, yerine bir gökdelen diksinler, esnaf köþeyi döner. Ama olamaz Maðusa'nýn tarihi ve kültürel dokusu bozulamaz deðil mi! Kurban olurum böyle düþünenlere!.. Ama son nefeste sorarým: - Daha önceleri nerelerdeydiniz Tarihi ve kültürel dokuya uygun ne kaldý ki? Vallahi de kalmadý Billahi de kalmadý Gelin ben size restore edilen Bandabuliya'yý göstereyim. BÖYLE BÝR ANDI "Yazýklar olsun paraya Yazýklar olsun emeklere Yazýklar olsun binaya" demez, parmaklarýnýzý ýsýrmazsanýz, "tuuu" deyin yüzüme. Sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn Sadece Maðusa'dan bahsetmiyorum.. Deve gibiyiz Düzgün tarafýmýz kalmadý! Her taraf çarpýk yapýlaþmanýn kurbaný. Bazý hastalar vardýr.. Elden gelen her þey yapýlmýþ, ama umutlarýn tükendiði noktaya gelinmiþtir. - Perhis merhis yok Ne istersen ye, ne isterse iç, istersen sigaraya içkiye bile baþla, der doktorlar. Tam o noktadayýz. Arif Hoca da yazdý.. Buluoðlularý da söyledi. - Gökdelen mi istiyorlar Býrakýn ne isterlerse yapsýnlar. Ben de bu görüþteyim. Bu saatten sonra ne yaparsak yapalým, daha önce yaptýklarýmýzdan daha çirkin olmayacaktýr. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Sevgili Denktaþ amca, bizim için endiþe etmeyi býrak da biraz da kendine bak! BULUTOÐLULARI FÝKÝR VERDÝ Önce þehiriçi yollarýný geniþlettiler, ardýndan köprüsüyle birlikte 1. Çevre Yolu'nu yaptýlar ve trafik biraz rahatladý. Bir süre sonra mevcut yollar yetersiz kalmaya baþlayýnca oturup karar verdiler, bazý binalar ki bu binalarýn çoðu tarihi binadýr, yýkýlacak. Yýktýlar, yeni yol yaparak o bölgeyi yeniden rahatlattýlar. Artýk geceleri baþlarýný yastýða koyduklarýnda rahat uykuya dalabilirlerdi. Buna raðmen çok kýsa bir süre sonra þehir içindeki trafik yeniden eskisi gibi yýðýlmaya baþlamýþtý. Oturup yeniden düþündüler Karar; derhal 2. köprü ve çevre yolu için kamulaþtýrma alanlarý tespit edilsin, inþaat baþlasýn. Üç dört yýl sürdü 2. Çevre Yolu'nun tamamlanmasý. Bu arada halk inþaat sürecinden dolayý isyan noktasýna gelmiþti. Hayýrlýsýyla 2. yol açýldý, trafik yine rahatladý. Öyle bir rahatlama olmuþtu ki, yetkililer 2. yolun boþluðuna bakarak, "acaba bu yol gereksiz miydi" diye de birbirlerine sormaya baþlamýþlardý. Böylece þehir 20 yýl kadar rahat nefes aldý. Þimdi tartýþýyorlar,"3. Çevre Yolu'nu nereden geçirelim?". Neden mi? Bir yarýþma, ardýndan da bir sergi var diye toplantý düzenlemiþler, oraya gitmiþtim kýsa bir süre önce. Gidilen yer Lefkoþa'nýn siluetini bozan otomatik kapýlarý, kapýda karþýlayan saygýlý çalýþanlarý, sessiz asansörleri ile Merit Otel Toplantý salonundan bakýldýðýnda Rum tarafýný izleyebilirsiniz. Oradan Beþparmaklar'da yerde yatan bayrak, dumaný tüten çöplük, az ileride Boðaz manzaralarý... Bazen düþünüyorum da bu otel olmasaydý bu etkinlikler nerede yapýlacaktý? Çaresiz miydik? Oysa ki Merit Otel çalýþsýn diye kapatýlma noktasýna getirilen Saray Otel'imiz ile Girne'deki otellerimiz vardý. Her neyse. Lefkoþa Belediye Baþkaný Bulutoðlularý buyurdu; dünyanýn her þehrinde simgesel yüksek katlý binalar var. Bunlara örnek New York'ta Empire States, Dubai'de Burj al Arab ve Malezya'da Petronas Kuleleri gibi gökdelenler tüm dünyada kabul görüyor ama nedense KKTC'de garip karþýlanýyor. Gelsinler gökdelenleri Lefkoþa'da yapsýnlar. Buyurmakla kalmadý Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn'a da, Girne'nin geleceði adýna yüksek kat izinleri konusunda daha pozitif düþünmesi konusunda akýl verdi. O kadar çevre yolu ve köprülere raðmen Ýstanbul'da trafik karmaþasý yaþanmakta. Kontrolsüz yapýlan gökdelenlerle taþýnan nüfustandýr bu kaos. Londra bildik bileli gündüz 12-13, gece 11 milyon nüfuslu. Merkezinde üç beþ tane gökdelen var, o kadar, çünkü yenilere izin yok.. Diðer AB þehirlerinde de durum ayný. Çünkü gökdelen geri kalmýþlýktýr. Gökdelenden bakýlýnca çok ilerideki saçmalýklar görünürken diptekiler görünmüyor. Gökdelenler nüfustur. Gökdelen yeni yol, yeni su þebekesi, yeni çöp, yeni elektrik santralidir. Kýsaca gökdelen bazýlarýna rant diðerlerine rahatsýzlýktýr. Akdeniz'in incisi yeþil adaya saçma beton yakýþmaz. Temiz denizi, yeþil ovalarý ve ýssýzlýðýyla ancak Kýbrýs, Kýbrýs'týr. Bir dikine binanýn sebep olduðu trafiði ve karmaþayý çözemeyen Bulutoðlularý hangi akla hizmet burnunun dikine dikine yeni dikleri çaðýrýyor?

6 Erol Atabek VATAN HAÝNÝ MÝ? HAS...TÝR! Ankara seçim havasýna bir türlü giremedi.. Ankara ve dýþ kaynaklý olaylar o kadar fazla ki seçim havasýný solumak oldukça zor.. Ankara'da son tartýþmalar Türklük üzerine.. Seçim sonrasý yeni bir anayasanýn yapýlacaðý AKP tarafýndan defalarca söylenmektedir.. Öncesinde buna cesaret edemedi! Çünkü anayasada bazý köklü deðiþikliklere gitmek istiyor. Deðiþemez denilen maddeleri kaldýrmak hayaliyle kamuoyu yoklamasý yapýyor sürekli.. Son olarak TÜSÝAD'tan bir taslak hazýrlatmasýný ve piyasaya sürmesini istedi.. Oldu da... Ýþ adamlarý bunlar. Baþbakanýn istediðine "hayýr" diyecek kadar mal varlýklarý yok... Aksi halde bir gecede kendilerini silip süpürür.. RT Erdoðan'ýn iþaret ettiði kiþilere hazýrlatýlan yeni anayasa taslaðý Türkiye'nin baþþehrinin, bayraðýnýn, milli marþýnýn deðiþtirilmesine de yeþil ýþýk yakýyor.. Tabii bu taslak, Ankara'yý karýþtýrmaya yetti.. Hele sizlerin de bildiði gibi bir iþadamý da çýkýp, "kiþisel özgürlükler Türkiye'nin bölünmesinden daha önemlidir" deyince ortalýk karýþtý.. Ancak, internet ortamý baþta olmak üzere -bu adamýn sattýðý mallara ve maðzalarýndan alýþ-veriþ yapmamak konusunda- mesajlar dolaþmaya baþlayýnca hemen çark ediverdi TÜSÝAD! Maksadýný aþan sözler sarf ettiklerini kabul ettiler.. Ancak, henüz bu konudaki tartýþmalar durulmuþ deðil Ankara'da. Bu tartýþmalarla birlikte "Türklük- Türkiyelik" konusu da ortaya atýldý.. Özellikle BDP milletvekilleri "Türkiyeli" kavramýný sürekli kullanýyorlar.. Bundan da gocunanlar var. Bu kavramlar üzerinde takýlýp kalmak ve bunlardan bir þeyler çýkarmak için "öküz altýnda buzaðý" aramanýn kime ne faydasý var? Faydasý var elbette... Seçimler öncesinde gündem deðiþtirmelerin bir farklý yönü... Ama bu kavrama yani "Türkiyeli" lafýna takýlýp kalanlar Kýbrýs'a geldiklerinde "Türkiyelisin" dendiðinde demek ki kýzacaklar. Zaten "Kýbrýslýlar Türkleri sevmez" cümlesini gördükleri her Kýbrýslý'ya tekrarlamaktan usanmýyorlar ve bir de "Türkiyelisin" lafýný duyunca küplere binecekler. Gerçi duymamýþ olmalarý mümkün deðil de.. Burada ne zaman Kýbrýs konusu açýlsa ilk cümleleri buysa hemen ardýndan ilave ettikleri cümle de"kýbrýs bizimdir ya". Kýbrýs Türkiyenindir... Türkiyelilerindir! Bunun için Kýbrýslýlara kýzmayabilirler. Onlar "Türkiyelisin" dememize kýzmaya bilirler de ya biz... Öyle mi yani.. "Kýbrýs bizimdir ya", "Kýbrýs biz Türklerindir" laflarýný duyunca susup kalacak mýyýz? Ha Denktaþ Bey'imiz, ya da Avcý Bey! Valla sizi bilmem ama ben nefesim tükeninceye kadar, tansiyonum 18'e çýkýncaya kadar "HAYIR" diyorum! Kýbrýs, ne Türkiyenin ne de Türkiyelilerin... Þenel Elcil de Brüksel'de bu düþüncenin yanlýþ olduðunu ifade eden sözler sarf etmiþ. Yalan, ya da yanlýþ mý söylemiþ? Türkiye, 1974 savaþýný baþlatýrken, savaþ sonrasý Kýbrýslýlarýn (Kýbrýs Türkü ve Kýbrýs Rumuna) refah ve huzurunu saðladýktan sonra gideceðini söylemiþ ama sözünde durmamýþ. Sözünde durmayarak Kýbrýs'ý kendine ait toprak kabul etmiþ.. Bu topraklara kendi vatandaþlarýný getirip yerleþtirmiþ. Peki, barýþ, huzur ve refah getirmek için geldiði bu topraklardan gitme niyeti yoksa ve bunu zorla yapýyorsa buna "iþgal" denmez mi? Bunu hatýrlatmak suç mu? Bu suç vatan hainliði ile eþ mi? Eðer siz Kýbrýs'ý vatan olarak biliyorsanýz ve kabul ediyorsanýz Türkiye'nin iþgaline baþ kaldýrmýyorsanýz o zaman vatan hainisiniz! Þenel Elcil mi vatan haini... Has...tir! NÜFUS SAYIMI ÝÇÝN GÖZLEMCÝLERE KKTC'DEN DAVET Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, KKTC'nin ayrý bir devlet olduðunu, ayrý bir halký ve ayrý bir yönetimi bulunduðunu belirterek, kendi nüfusunu sayabilecek durumda olduðunu vurguladý. Nüfus sayýmý konusunun müzakere masasýnýn iþi olmadýðýný kaydeden Eroðlu, iki tarafýn karþýlýklý olarak yapýlacak nüfus sayýmlarýna güvenmesi gerektiðini ifade etti. Eroðlu, bugün Kýbrýs Türk Sanayi Odasý heyetini kabulü sýrasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný da yanýtladý. "KRÝTÝK HUSUS YOK" Eroðlu, Dimitris Hristofyas'ýn, geçen hafta yapýlan liderler görüþmesi sonrasýnda durumun kritik olduðu yönünde açýklama yaptýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, "Kritik bir husus yok" dedi. Müzakerelerin devam ettiðine dikkat çeken Eroðlu, müzakerelerde 6 baþlýk bulunduðunu ve bugüne kadar hiçbirinin tamamlanýp kapatýlmadýðýný ve referanduma ÖZGÜRGÜN'ÜN KONUKLARI KASTAMONULULAR Dýþiþleri Bakaný Özgürgün, bakanlýðýnýn davetlisi olarak KKTC'ye gelen Kastamonu Þehit Aileleri Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasý heyetlerini kabul etti. Kabul sýrasýnda karþýlýklý hediye teatisinde bulunuldu. Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, 1974'den sonra ilk kez Kýbrýs'a gelen heyeti görmekten mutluluk duyduðunu belirterek, 1974'ün Kýbrýs Türkleri için dönüm noktasý olduðunu vurguladý. 1974'e kadar yaþanan mücadele hakkýnda bilgi veren Özgürgün, 1974 Barýþ Harekatý'nýn o zamana kadar yaþanan sýkýntýlara son verdiðini belirtti. 1974'den sonra adaya barýþý Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TSK) getirdiðini söyleyen Özgürgün, o günden beridir adada barýþýn hüküm sürdüðünü dile getirdi. Kanser ve kanser hastalarýna karþý ilgi ve duyarlýlýðý artýrmak amacýyla geçen yýl ilki düzenlenen "Pijama Günü" etkinliði bu yýl yine gerçekleþtirilecek. "Pijama Günü"nün ilki geçtiðimiz yýl Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Girne Þube Baþkaný, Kuaför Salonu ve Kuaför Eðitim Merkezi sahibi Nülten Oral'ýn iþyerine çalýþanlarýn günlük kýyafet yerine pijama giyerek gelmeleriyle gerçekleþtirilmiþti. Birçok müþteri de günlük kýyafet yerine pijama giyerek etkinliðe destek olmuþtu. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nde (UKÜ), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmen Yetiþtirme ve Eðitimi Genel Müdürlüðü ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn iþbirliðiyle "Öðretmen Yetiþtirme ve Yeterlikleri Çalýþtayý" düzenleniyor. UKÜ'den yapýlan açýklamada 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasýnda UKÜ'nün ev sahipliði yapacaðý çalýþtaya Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile TC Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu'nun yaný sýra bakanlýk yöneticileri, KKTC'deki üniversitelerin eðitim fakülteleri dekanlarý, Türkiye ve Kuzey Kýbrýs'tan birçok akademisyen ile KKTC'de bulunan sendika yöneticilerinin katýlmasýnýn beklendiði belirtildi. UKÜ'den verilen bilgiye göre Perþembe günü saat 09.00'da, Çevik Uraz Konferans Salonu'nda açýlýþ ve protokol konuþmalarýyla gitme noktasýndan oldukça uzak olunduðunu vurguladý. NÜFUS SAYIMI Geçen hafta nüfus konusunu görüþtüklerini hatýrlatan Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Her ülke kendi nüfus sayýmýný yapacak. KKTC ayrý bir devlettir. Ayrý bir halkýmýz ve ayrý bir yönetimimiz vardýr ve kendi nüfusumuzu sayacak kadar da elemanýmýz mevcuttur" dedi. Eroðlu baþka bir soru üzerine, nüfus sayýmýnda belli standartlar olacaðýný ve bunu BM'ye de sunacaklarýný ifade ederek, daha önceki seçimlerde, son yapýlan cumhurbaþkanlýðý ve milletvekilliði seçimlerinde AB baþta olmak üzere birçok ülkeden gözlemci bulunduðunu da hatýrlattý. Eroðlu, "Gözlemciler gelsinler. Biz davet ediyoruz zaten gelsinler diye. Bizim gizleyecek bir þeyimiz, herhangi bir taraftan da çekincemiz yok. BM de gözetim görevini yapabilir" ifadelerini kullandý. KANSERE KARÞI "PÝJAMA GÜNÜ" ETKÝNLÝÐÝ Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Girne Þube Baþkaný Nülten Oral yaptýðý açýklamada, tedavi sürelerince pijama giymek zorunda kalan kanser hastalarýný desteklemek amacýyla organize ettikleri "Pijama Günü"nün bu yýl 1 Nisan Cuma günü gerçekleþtirileceðini belirtti.bu yýlki etkinliðe Lefkoþa'daki She Kuaför ile Girne'deki Neil Anthony Kuaför çalýþanlarýnýn da katýlacaðýný açýklayan Nülten Oral, KKTC genelindeki iþletmelere etkinliðe katýlma çaðrýsý yaptý. "ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME VE YETERLÝKLERÝ ÇALIÞTAYI" baþlayacak olan çalýþtayýn ilk gününde "Öðretmen Yeterliklerinin Tanýmý" ve "Öðretmen Yetiþtirme Sistemine Bir Bakýþ" sunumlarý yer alacak. Sunumlar sonrasýnda baþlayacak çalýþtayda "Öðretmenin Hizmet Öncesi Yetiþtirilmesi", "Öðretmenin Hizmet Ýçinde Eðitimi / Okul Temelli Mesleki Geliþim Modelinin Yeri", "Öðretmenlik Mesleði Genel Yeterlikleri", "Okulöncesi Öðretmeni Özel Alan Yeterlikleri (3-6 yaþ)", "Sýnýf Öðretmeni Özel Alan Yeterlikleri (1-5. sýnýflar)", "Türkçe Öðretmeni Özel Alan Yeterlikleri (6, 7, 8. Sýnýflar)" konularýný irdeleyecek 6 grup oluþturulacak.çalýþtayýn son günü olan Cuma günü ise gruplarýn raporlarýnýn sunularak tartýþýlmasýndan sonra "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde Öðretmen Yetiþtirme Yeterlikleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" baþlýklý bir de panel düzenlenecek. GÜNLÜK 'JAPONYA HAÝTÝ DEÐÝL, BEBEKLERÝNÝ VERMEZ' Deprem ve tsunami sonrasýnda ölü sayýsýnýn 20 bini aþtýðý Japonya'da gözler anne babasýný kaybeden çocuklara çevrildi. Ýnternet sitelerinde öksüz kalan çocuklarý evlat edinmek isteyenlerin mesajlarýyla dolup taþýyor. Ancak, merkezi New York'ta bulunan "Donaldson Evlat Edine Enstitüsü"nün direktörü Adam Pertman, "Japonya'dan evlat edinmek isteyenler heveslenmesin çünkü orasý 2010 depreminden sonra 1000 çocuðu ABD'ye evlatlýk veren Haiti veya 2004'teki tsunamiden 500 çocuðu gönderen Hindistan deðil" dedi. Bunun nedeni Japonya'nýn maddi durumunun yalnýz kalan çocuklarýna bakmaya yeterli olmasý. Ýkinci ve daha önemli neden ise Japonlarýn geleneklerinde evlatlýk alma ve vermenin yaygýn olmamasý. Anne babasýný kaybeden çocuklarýn akrabalarý da onlarý evlatlýk vermeye gönülleri razý olmuyormuþ zaten. 127 milyon nüfuslu ülkede yýlda 100'den az çocuk evlat ediniliyor, yabancýlara verilen çocuk sayýsý ise yýlda 50 bile deðil. Üstelik, Japonya'da çocuklara kucak açacak 400 çocuk yurdu var. Deprem gibi felaketlerde de, çocuk sevgisinde de, dünyanýn Japonya'dan öðreneceði çok þey olduðu kesin... SOYGUN Girne'deki silahlý banka soygunu günün haberi oldu dün. Ancak Asbank'tan 15 bin TL'yi alýp kaçan þahýs çok geçmeden polis tarafýndan yakalandý. Hem de para ve silahla birlikte... Gördünüz mü? Polis isterse anýnda yakalar... Gazetemizi kurþunlayanlarý enseleyemedi diye notunu kýrmayýn hemen! MAFYA KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, yargýnýn da mafyanýn eline geçtiðini söyledi. Mafyanýn eline geçmeyen ne kaldý ki bu memlekette Ahmedim? VATAN YAPACAKLAR 'Ajanlar' hakkýnda suç duyurusunda bulunacakmýþ savcýlýða TC'li kardeþlerimiz!.. Onlar buradan gitmek için deðil, burayý vatan yapmak için gelmiþler! Biz vatan yapmamýþýz yani, onlar yapacaklar! KAVUK Tayyip Erdoðan bugün Ýngiltere'de Kraliçe Elizabeth tarafýndan kabul edilecekmiþ. Elizabeth onun da kendini padiþah zannettiðini biliyor mu acaba? Ona bir kavuk hediye etmeyi unutmasýn! Týrnak... "Memleket ne hallere geldi, nelerle uðraþýyoruz... Kontrolsüz nüfus artýþý almýþ baþýný gidiyor... Ne gelecek için planlamamýz var, ne önümüzdeki yýllarda ortaya çýkacak açýklarýmýzý nasýl kapatacaðýmýzý bilebiliyoruz..." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) "Girne'den baþlamak üzere betonlaþtýk, doðayý katletmeye baþladýk, ortalýðý pisliðe boðduk. Olan oldu diyeceksiniz ama þimdi Girne'ye gökdelen yapýp topraktan tasarruf yapabilirsiniz. Ancak bu Girne'nin geriye nesi kalmýþsa onu da bozacak." Ünal AKÝFLER (Havadis) "Profesör ne diyor: 'Kýbrýs halký dinden uzaklaþýnca, ayný anda Türkiye ile olan ortak deðerlerinden de uzaklaþarak kendine yabancýlaþýyor.' Kýbrýs'la Türkiye arasýndaki gerilimin nedenini ararken bu oryantalist bakýþý hesaba katmamak olmaz. Keþke bunca zahmete girmeseydiniz sayýn hocam... Aradýðýnýz yanýt sizsiniz..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Rum idaresi dediðimiz devletçik, Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþlýðýný veren bir devletçik ise ve vatandaþlýklarý daðýtmaktan onun sorumlu olduðunu kabul ediyorsak neden Rum idaresi diyoruz? Kýbrýs Cumhuriyeti'nden doðan haklarýmýzý istiyorsak neden müzakere ediyoruz?" Çiðdem DÜRÜST (Star) Günün Kahramaný ÝZZET ÝZCAN BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'ýn partiyi 'kendi mali þirketi' gibi yönettiðini öne süren bir grup BKP üyesi partiden istifa etti. Aralarýnda kurucu üyelerden Mustafa Denizer ile Ýskele Ýlçe Örgütü Baþkaný Mustafa Makinist'in de bulunduðu Ýskele örgütüne mensup 28 üye, toplu istifalarýný Ýzzet Ýzcan'a gönderdi. Ýstifa ile ilgili olarak basýna yapýlan açýklamada þöyle denildi: Bugünden itibaren, Özker Özgür Hoca'mýzýn öncülüðünde kurulan misyon partisi BKP'den deðil, Ýzzet Ýzcan'ýn mali þirketi haline dönüþtürülen yeni BKP'den istifa ettiðimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarýz...

7 30 Mart 2011 Çarþamba DOSTÇA Gülten Oygur Ardost KANINDA VAR yýlýnda Amerika'nýn güneyine araþtýrma yapmak üzere üs kuran NASA 'yý bir gün küçük bir kýzýlderili çocuk fark eder ve koþa koþa epeyce uzakta bulunan kamplarýna gidip büyükbabasýna haber verir. -Büyükbaba, beyaz adamlar gelmiþ, aþaðýdaki vadide gördüm... Çok kalabalýklar ve bir þeyler yapýyorlar. Yaþlý kýzýl derili homurdanmaya baþlar, belli ki epeyce sinirlenmiþtir. -Onlarla konuþtun mu? -Hayýr, beni görmediler. Ben büyük tepenin üzerinden onlarý izledim. -O zaman yarýn yanlarýna git ve orada ne aradýklarýný sor. Küçük kýzýlderili ertesi sabah yola koyulur. Üsse varýr ve beyaz adamlardan birinin yanýna gidip; -Burada ne yapýyorsunuz, diye sorar. Beyaz adamlardan birkaçý küçük kýzýlderilinin baþýný okþarlar, ona gülümserler ve; -Hani geceleri gökyüzünde parlayan bir þey var ya, biz buradan onu seyrediyoruz. -Ay'ý mý?! Peki ama neden? Adamlar küçük çocuðun sorusunu yine gülümseyerek yanýtlarlar. -Ýleride... Çok yýllar sonra buradan oraya insanlarý götürebilmek ve orada yeni bir hayat kurabilmek için... Anladýn mý? Küçük kýzýlderili þaþkýnlýðýný gizlemeye çalýþarak "Anladým" der ve koþa koþa uzaklaþýr. Öyle hýzlý koþmuþtur ki, kampa geldiðinde konuþamaz haldedir. Hemen büyükbabasýnýn yanýna gider ve kendisine söylenenleri bir bir anlatýr. Yaþlý kýzýlderili torununun anlattýklarýný dinledikten sonra iyice sinirlenir, baðýrýp çaðýrmaya baþlar. Ertesi sabah yine torununu yanýna çaðýrýr, hayvan derisi üzerine kýzgýn bir çubukla ve kendi lisanýnca yazdýðý notu torununa uzatarak der ki; -Bunu al, beyaz adamlara götür ve onlara de ki; "Bunu büyükbabam gönderdi... Oraya, yani Ay'a gittiðinizde bunu oradakilere verecekmiþsiniz" küçük kýzýlderili kendisine söyleneni aynen yapar. Üs'teki beyaz adamlardan birine notu verir, büyükbabasýnýn söylediklerini de iletir ve yine koþar adým uzaklaþýr. Üs çalýþanlarý, belli bölümleri yakýlmýþ deri parçasýna bakýp, bakýp saatlerce gülerler. Ancak aradan bir kaç gün geçtikten sonra, yaþlý kýzýlderilinin o notla, sözde ayda yaþayanlara nasýl bir mesaj iletmek istediðini merak etmeye baþlarlar. Bu merak günden güne öylesine büyür ki, bir tercüman çaðýrmaya karar verirler. Tercüman geldiðinde herkes bir araya toplanýr ve merakla beklemeye baþlarlar. Bu arada gülüþmeler hala ara ara devam etmektedir. Tercüman deri parçasýný eline alýr, okur ve aðlamaya baþlar. Herkes þaþkýndýr, gülüþmeler yerini iyiden iyiye meraka býrakmýþtýr. Tercüman yaþlý gözlerini kalabalýða çevirir ve der ki; -Not aynen þöyle; "Bu adamlara dikkat edin, elinizden topraklarýnýzý almaya geliyorlar!" Bu hikaye soylarý tükenmekle yüz yüze kalan kýzýlderililere (Amerika'nýn gerçek sahiplerine) ait günümüze kadar ulaþan bir hikayedir. Amerikan Kýzýlderili Ýliþkileri Bürosu'nun verilerine göre günümüzde ABD genelinde toplam 562 kýzýl derili kabilesi bulunuyor. Bu kabilelerin sahip olduðu toplam toprak miktarýnýn ise 30 milyon dönüm civarýnda olduðu tahmin ediliyor. Yüzyýllardýr, kýzýl derililere yönelik olarak kadýn, çocuk demeden kasýtlý ve planlý olarak vahþice sürdürülen soykýrým; Amerikalý sömürgeciler tarafýndan dünyanýn deðiþik yerlerinde benzer biçimde bugün de uygulanmaya devam etmektedir. Bu anlamda, geçmiþi doðru biçimde öðrenmek ve deðerlendirmek, bugün dünyada yaþanan Amerika gerçeðini daha kolaylýkla anlamamýza yardýmcý olacaktýr. Irak, Afganistan, Libya ve belki de ardýndan da Suriye!! Ne denebilir ki Amerika'nýn kanýnda var. TÜRK GÖÇMENLER DERNEÐÝ'NDEN... "AJAN"LAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU! n BURADAN GÝTMEK ÝÇÝN DEÐÝL, BU TOPRAKLARI VATAN YAPMAK ÝÇÝN GELMÝÞLER!.. Türk Göçmenler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Enver Dinçoðlu, "vatandaþlýklarla ilgili sorun yaþanýyorsa, bunun sorumlusunun sadece iktidara gelen siyasiler olduðunu" söyledi. Dinçoðlu, "Yaklaþýk kýrk yýldýr bu topraklarý vatan yapan göçmen vatandaþlar, buraya gitmek için deðil, bu topraklarý vatan yapmak ve sýnýrlarýna sahip çýkmak için gelmiþlerdir" dedi. Dinçoðlu, yaptýðý açýklamada, "ülkede çok çirkin oyunlar oynandýðýný, bazý kiþilerin devlete, Anavatan Türkiye'ye küfür ettiðini, Türk Silahlý Kuvvetleri'ne dil uzattýðýný" ileri sürdü. Dinçoðlu, "ajan" diye nitelediði kiþiler hakkýnda önümüzdeki günlerde Baþsavcýlýk'a BÝYOLOGLAR DA GÖKDELENE KARÞI Biyologlar Derneði Girne'de gökdelen yapýlmasý kararýna tepki gösterdi. Dernek Baþkaný Niyazi Türkseven yaptýðý yazýlý açýklamada, bütün çevre sorunlarýnýn en büyük nedeninin yýllardýr ülkede fiziki master planýnýn yapýlmamasý olduðunu belirterek "Son günlerde yaþanmakta olan gökdelen tartýþmasý da bunu bir kez daha ortaya koymaktadýr. Gökdelen yapýlabilmesi için önce emirnameler kaldýrýlmaya çalýþýldý, sonra bu baþarýlamayýnca emirnameler gökdelen yapýlmasýna imkân verecek þekilde yeniden düzenlendi" dedi. Gökdelen olayýnýn 2011'in Çevre Yýlý ilan edildiði bir dönemde gündeme getirildiðine dikkati çeken Türkseven, Biyologlar Derneði olarak yýllardýr siyasilerin "isteyerek hazýrlatmadýklarý" ülke fiziki master planýnýn Çevre Yýlý nedeniyle yapýlmasýný ve yapýlarýn bu planlara uygun olarak yapýlmalarýný umduklarýný, ancak bunun yapýlmadýðýný belirtti. "Yapýlanlar 2011 yýlýnýn çevre yýlý deðil Gökdelenler Yýlý olarak anýlacaðýný ortaya koymaktadýr. Zaten beton yýðýnýna dönen Girne'yi gökdelenlerle de yok etmek isteyenler bunun tarihi sorumluluðundan kurtulamayacaklardýr" þeklinde konuþan Niyazi Türkseven, açýklamasýný þöyle tamamladý: "Halkýmýz da bilmelidir ki bu gün Girne de karþýmýza çýkanlar yarýn Milli Park'ta, diðer doðal alanlarda ve þehirlerde plansýzca ülkemizin güzelliklerini yok etmek için karþýmýza çýkacaklardýr. Ülkemizde þehirleþme, belediye baþkanlarýnýn veya hükümetlerin inisiyatifine býrakýlmadan bilimsel veriler ýþýðýnda planlý olabilmesi için öncelikle Ülkesel Fiziki Master Planýnýn hazýrlanmasý gerekir. Aksi takdirde bu tartýþmalar hiç bitmeyecektir." ÇEKOVA: GÖKDELEN GÝRNE'YE TECAVÜZ DEMEK Çevre Koruma Vakfý (ÇEKOVA) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Atakol, Girne'ye inþa edilmesi talep edilen ve de bazý makamlarca izin verildiði iddia edilen gökdelenin inþasýnýn "Girne'ye tecavüz anlamýna" geleceðini savundu. Kenan Atakol yaptýðý yazýlý açýklamada, dünya mirasýnýn en güzel eserlerinden olan Girne'ye böylesi bir yapýnýn, Kýbrýs Türklerine ve gelecek nesillere yapýlabilecek en büyük kötülük olacaðý görüþünü dile getirdi. "Güzel Girnemizin dokusunu mahvedecek, mimari açýdan son derece çirkin ve bir ucube þeklini andýran sözde gökdelenin inþasýna izin verilmesi resmen bir cinayettir. Bu cinayetin iþlenmesine izin verenler bunun hesabýný vermek zorunda kalacaklardýr" þeklinde konuþan Kenan Atakol, bu yanlýþtan bir an evvel dönülmesini talep etti. Böylesine önemli bir kararýn birkaç kiþi veya bir tek makam tarafýndan verilmesinin ancak dikta yönetimlerde olabileceðini savunan Atakol, konuyla ilgili çýkýþ yolunun referandum olduðunu belirtti. "ÝÞLEMESÝZ TARIM ÇALIÞTAYI" Avrupa Birliði Üretim Projesi ve Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'nin iþbirliðinde "Ýþlemesiz Tarým" (anýza ekim) konusunda bir çalýþtay düzenleneceði bildirildi. Bitkisel Üretim Projesi Lideri Christian Harel tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Çalýþtay'da "tarýmda üretim maliyetini düþüren, verimliliði artýran, ayný zamanda çevre dostu bir teknoloji olarak bilinen Ýþlemesiz Tarým yönteminin Kuzey Kýbrýs'ta yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik yöntemler tartýþýlacak. 1 Nisan baþvuracaklarýný bildirdi sonrasý Türkiye'den gelenlerin zorla gelmediðini, KKTC'nin oluþumu, güvenliði ve ekonomik kalkýnmasý için getirildiðini kaydeden Enver Dinçoðlu, ülkenin kalkýnmasýnda toplumun ekonomik zarar görmesine neden olan ve "kaçak" tabir edilen insanlarý, göçmen vatandaþlarýn da istemediðini belirtti. Siyasilerin, bilerek, iþverenleri koruma altýna aldýðýný, siyasi menfaat için fýrsat eþitliðini ortadan kaldýrdýðýný savunan Dinçoðlu, þubat ayýnda baþlattýklarý imza kampanyasýnýn yakýnda sonuçlanacaðýný ve KKTC üzerinde oyun oynayanlara en güzel cevabý vereceklerini ifade etti. Cuma günü saat 10.00'da Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliði'nde düzenlenecek çalýþtayýn, Suriye'deki Kurak Alanlar Ýçin Uluslararasý Araþtýrma Enstitüsü'nün (ICARDA) deneyimli uzmaný Dr. Mustafa Pala'nýn katýlýmýyla gerçekleþtirileceðini belirten Harel, çalýþtayý takiben çiftliðin iþlemesiz tarým tekniði ile ekilen tarlalarýnýn gezileceðini kaydetti. Çalýþtaya bütün üreticilerin davetli olduðu, katýlan çiftçilere sertifika verileceði vurgulandý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ GÜZELYURT'TA ARTIK YAÞANMAZ... Güzelyurt'tan gazetemizin þikayet köþesine elektronik mektup gönderen esnaf bir vatandaþýmýzýn þikayeti de Güzelyurt bölgesinin artýk yaþanmaz bir hale gelmesi... Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben Güzelyurt'tan yazýyorum. Esnafým... Güzelyurt kýyýda köþede kalmýþ bir kasaba... Aslýnda kasaba demek de çok zor. Bir köy görünümünde bir yerleþim birimi dersek abartmýþ olmayýz. Bu bölge halký geçmiþten bu yana tarýmla uðraþarak yaþamlarýný sürdürüyorlardý. Narenciye can damarýydý bölgenin. Narenciye fabrikalarý bu bölgedeydi... Narenciyenin ihraç edilmesi için özel bir liman dahi bulunuyordu. Ne oldu? 1974'ten sonra limanýn da narenciyenin de anasýný aðlattýk... Kesip sulu ziraate yöneldik. Fazla sürmedi bu da... Çünkü sular yeterli deðildi. Yine 1974 öncesi yapýlan düzenlemelerle su motorlarý belli süreler içerisinde kontrollu olarak çalýþtýrýlýrdý sonrasý günde 24 saat çalýþtýrýlan motorlar sularýn tuzlanmasýný erkene aldý. Durum budur iþte... Önlem alýnmadý, ardýndan göletler, derivasyon kanallarý yapýlarak yeraltý sularýnýn zenginleþtirilmesi amaçlandý. Tutmadý ama... Çünkü bunun gerçekleþmesi ve önlemlerin hesaplandýðý gibi gitmesi için bol yaðýþlarýn olmasý lazýmdý. Güzelyurt deðil sadece, bölgesi de berbat durumda. Bazý vatandaþlarýmýz yollardan falan bahsediyor... Yollar o kadar önemli deðil. Nedir önemli olan? Ýnsanlarýn gittikçe fakirleþmesi ve kendine yetecek duruma gelememesi... Narenciye þimdilerde sökülüp yerlerine inþaatlar yapýlmaktadýr. Eskiden sökülüp sulu ziraat yapýlýrdý... Annan Planý'ndan sonra inþaata hýz verildi... Sel sularýnýn basmasýndan sonra pek deðeri kalmadý bu inþaatlarýn da. Ben bir esnaf olarak gün olur evime siftah yapmadan giderim. Ýþyerimde içtiðim kahve veya çaylarýn parasý da cepten gider. Elektriði nasýl ödeyeceðim, suyu nasýl ödeyeceðim... Kiramý nasýl vereceðim? Asgari ücretle çalýþan insandan daha kötü bir durumumuz vardýr. Bankadan iþyerlerimizi tamir için aldýðýmýz ve taksitle geri ödeyeceðimiz borçlarýmýzý da ödeyemez duruma geldik. Hacizler kapýda... Battýk bittik yani... Ýnsan isyan etmez de ne yapar? Bu memleketi idare etmeye aday olanlara bakýn bir kere, on tane koyunu bile güdemezler... Onlar zannederler ki, zam yaparak, maaþlardan keserek iþleri yürütebilecekler... Yakýnda daha büyük kargaþa çýkacaðýný ben bir esnaf olarak görüyorum da baþkalarý görmüyor mu? Tek kelimeyle Güzelyurt artýk yaþanmaz bir hal aldý. Bölgeye yapýlan üniversitenin Güzelyurt'a ekonomik katkýda bulunacaðý söyleniyordu. Esnafýn da beklentisi böyleydi. Ancak üniversite yapýldýktan sonra gördük ki bizlere hiçbir faydasý yok. Çünkü üniversite öðrencilerin ihtiyaçlarýný kendi içinden karþýlamaktadýr. Yeni yapýlan yol da gene Güzelyurtlular için deðildir, Türkiye'den Güzelyurt ODTÜ Kampüsü'ne giden öðrenciler içindir... Bir müddet sonra Vergi Dairesi de dayanacak kapýmýza... Zaten mahkemelerdeyiz... Bizi korumasý için Allah'a mý yalvaralým? Büyüklerimiz ne buyuruyor?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR YASEMÝNLERÝN AMPÜLE ÝHTÝYACI YOKTUR Bizim Mandra Kýbrýslýtürkler için Akritas adlý soykýrým plânýný yapan Yorgacis bir suikastle öldürüldüðünde, onun için "Ýyi ve olgun bir devlet adamýydý" diyen Rauf Denktaþ'ýn, KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil için, "Ýnsanlarýmýzýn yüzüne bakacak hali kalmadý" diyerek kin kusmasý, mandra halký arasýnda öfke ve lânetle karþýlanýr. Bu toplumun bitip tükenmesi için elinden gelen herþeyi yapan adamýn, toplumu yokoluþ güzergâhýndan çýkarmaya çalýþan gerçek yurtseverlere kin ve nefret kusmasý, "Nedamet getirip doðru yola geleceðine, daha beter günaha saplanýyor" yorumlarýna yol açar.

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman Dün mecliste yeni bir konuþma rekoru kýran Çakýcý ya laf atýlýnca, Arif Albayrak Býrakýn adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor dedi. Biz dememiþ miydik size, meclis ballý börekli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Engin Ardýç, Kýbrýslýlar bizi istemiyor, oradan çekilelim, ama giderken de onlara, Sakýn bir daha baþýnýz sýkýþýrsa bizi çaðýrmayýn, bir gece ansýzýn gelmeyiz diyelim diyor. Çaðýrýrsak gelmeyin! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti Eski Romalýlar barýþ, demokrasi ve insan haklarý götürdüklerine inanýrlardý zaptettikleri ülkelere... Þimdi de ayný þeyi Amerika yapýyor. Biz kurtarýcýlarýmýzý gördük, görecek Libyalýlar da! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3581 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3581 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzdaki çürümüþlük ve kokuþmuþluk sizin zannettiðinizden de beter... Bir de toplum muyuz, halk mýyýz diye boþu boþuna nefes tüketirler... Kabilelerde bile olmaz böyle þeyler! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý...

Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý... Lefkoþa'nýn tüm burçlarýnda KKTC bayraðý ile Türk bayraðý dalgalanýyor. Kýbrýs Türk Havayollarý'nýn merkez binasýndaki bayraklar ise iflas bayraðý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2010 Çarþamba

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU. Eski baþbakanlardan Hakký Atun'un evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu. Hýrsýzlar, adaya nüfus taþýyan anavatancýlara bile iltimas yapmýyorlar demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com Yapýlan açýklamalara bakýlýrsa, CTP kurultayýndaki yarýþ ölüm-kalým meselesine döndü... UBP bugüne kadar çok yavru doðurdu... Bir yavru da CTP mi doðuracak acaba kurultaydan sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı