NE KALDI. Baybars. Ajan avý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NE KALDI. Baybars. Ajan avý"

Transkript

1 Onlar buradan gitmek için deðil, burayý vatan yapmak için gelmiþler Türkiye'den Kýbrýs'a! Neden? Daha önce vatan deðil miydi burasý? Yoksa onlardan önce burada yaþayanlar eþek miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Mart 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3386 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRIS DOSYASI VE EÞEKLER l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TOPLUM HAÝNLERÝ BÝLÝR Ali Osman Daha ne kadar? Özgün Kutalmýþ NE KALDI KÝ!.. Erdoðan Baybars TÜRKÝYE, YUNANÝSTAN, FÝLÝSTÝN HATTI Yalçýn Okut ALKIÞLAR BRÜKSEL EYLEMCÝLERÝNE Mehmet Levent Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkanlara bakýn... Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkanlara bakýn... Girne'de Anadolu'ya baðlanan yoldan çýkýp geldiler... Süngüyle zaptedilen Rum topraklarýna yerleþtiler yýlda nüfusumuzu 7-8 kat katladýlar... Ve bir de bizi terbiye etmeye kalkýyorlar... Þimdi de Ýþleri ilerlettiler... Girne'de silahlý soygun n Asbank Karaoðlanoðlu þubesi dün silahlý bir þahýs tarafýndan soyuldu... "Bana acele para verin" diyen kiþi istediði krediyi alamayýnca silahýný çekti ve 15 bin TL'yi alarak kaçtý... n 26 yaþýndaki Fahri Baran isimli zanlý daha sonra polis tarafýndan çaldýðý para ve silahla birlikte yakalandý... l 2. sayfada Ajan avý n Türk Göçmenler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Enver Dinçoðlu'na göre, "Ülkede çok çirkin oyunlar oynanýyor ve bazý kiþiler devlete, anavatan Türkiye'ye küfrediyor, Türk Silahlý Kuvvetleri'ne dil uzatýyor"muþ! Bu 'ajanlar' hakkýnda Baþsavcýlýk'a suç duyurusunda bulunacaklarmýþ! n Buradan gitmek için deðil, bu topraklarý vatan yapmak için buraya gelmiþler! n Dinçoðlu'na göre, 1974 sonrasý Türkiye'den gelenler zorla gelmemiþler... KKTC'nin oluþumu, güvenliði ve ekonomik kalkýnmasý için getirilmiþler... n Þubat ayýnda baþlattýklarý imza kampanyasý yakýnda sonuçlanacak ve KKTC üzerinde oyun oynayanlara en güzel cevabý vereceklermiþ! Resmi Gazete'den haberler... l 7. sayfada Yargý da mafyaya teslim n Teblið iþlemlerinin özel kiþilere yaptýrýlmak istenmesini protesto eden KTAMS mahkemeler önünde eylem yaptý... l 3. sayfada Asil Nadir hisselerini devretti... AFRÝKA dan mektup... AHTAPOTUN ZEHÝRLÝ KOLLARI BÝZE UZANMADAN l 3 te KANINDA VAR Gülten Oygur Ardost l 7. sayfada BULUTOÐLULARI FÝKÝR VERDÝ Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada VATAN HAÝNÝ MÝ? HAS...TÝR! Erol Atabek l 6. sayfada n10. sayfada

2 MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa'da, Münüse Kardeþoðlu'nun evine giren hýrsýzlar para ve ziynet eþyasý çaldý. Polisten verilen bilgiye göre 400 Sterlin, 400 Euro ve 800 TL nakit para ile muhtelif ziynet eþyalarýnýn çalýndýðý hýrsýzlýk olayýyla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma devam ediyor. SAHTEKARLIKLA BENZÝN ALAN KADIN ARANIYOR Boðazköy'de faaliyet gösteren "Çað Petrol" ve Ortaköy'de faaliyet gösteren "Piyili Petrol" isimli akaryakýt istasyonuna giden kimliði meçhul kadýn, 13 Mart'ta, kendisini "Ali Özok'un kýzý Denise Yýldýz" olarak tanýtýp, bahse konu iþ yerlerinden toplam 70 TL deðerlerinde benzini sahtekarlýkla temin ettiði bildirildi. 12 Mart'ta da Gönyeli Yeni Kent'te faaliyet gösteren "Nekmar-2" isimli markete giderek yine kendini "Ali Özok'un kýzý" diye tanýtan söz konusu kadýn 183 TL deðerinde alýþveriþ yapmýþtý. Polis baþkasýnýn kimliðine bürünerek sahtekarlýkla akaryakýt temin eden ve alýþveriþ yapan söz konusu kadýnýn bulunmasýna yönelik olarak baþlattýðý soruþturmanýn devam ettiðini açýkladý. GÜZELYURT- BOSTANCI ANAYOLU TRAFÝÐE KAPATILDI Kanalizasyon ve asfalt çalýþmalarý nedeni ile Güzelyurt-Bostancý ana yolunun, derivasyonun geçtiði noktadan itibaren dün akþam saat 19:00 itibarýyla trafiðe kapatýldýðý açýklandý. Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre 31 Mart Perþembe günü saat 18:00'a kadar devam edecek uygulama nedeniyle geçiþler Akçay güzergahýndan saðlanacak. Belediye, araç sürücülerini dikkatli olmalarý ve yönlendirme ve ikaz levhalarýný takip etmeleri konusunda uyardý. CAMBRIDGE'TE LÖSEMÝ HASTALIÐIYLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ BULUÞ Rum bilim adamý Dr. Yorgos Vasiliu'nun himayesinde, Cambridge Üniversitesi'nde çalýþan araþtýrma grubunun, lösemi hastalýðýyla ilgili önemli bir buluþa imza attýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Cambridge Üniversitesi "Wellcome Trust Sanger" Enstitüsü'ndeki araþtýrma grubunun, lösemi hastalýðýnýn meydana gelmesine neden olan, saðlýklý hücreyi kanserli hücreye dönüþtüren 3 kritik aþamayý saptadýðýný yazdý. Gazete, bu bilgiler ýþýðýnda lösemi hastalýðýnýn tedavisi için yeni yöntemler bulunmasýnýn yolunun açýldýðýný kaydetti. DP, TÜSÝAD'I KINADI Demokrat Parti (DP), KKTC'yi Türkiye'nin AB hedefi önünde engel olarak gösteren rapordan dolayý Türkiye Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜSÝAD)'ý kýnadý. Kýbrýs Türk halkýnýn haklý davasýnýn zenginler kulübü masasýnda meze yapýlmaya çalýþýldýðýný savunan DP, TÜSÝAD'ýn hazýrladýðý yeni Türkiye anayasasý taslaðýnda ülkenin bölünmesinin önünü açacak maddelere yer verdiðini ileri sürüp bunun zenginler kulübünün kendi çýkarlarý için nereye kadar gidebileceðinin açýk bir göstergesi olduðunu iddia etti. ZANLI YAKALANDI... GÝRNE'DE SÝLAHLI BANKA SOYGUNU! Asbank Karaoðlanoðlu þubesi soyuldu. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre bankaya dün saat 12:00 sýralarýnda giden bir kiþi, acilen paraya ihtiyacý olduðunu belirterek kredi kartý baþvurusunda bulunmak istediðini söyledi. "Bana acele para verin" diyen söz konusu kiþinin, "TC kökenli olduðu için baþvuru yapamayacaðýnýn" kendisine söylenmesi üzerine silahýný çektiði ve görevli memurdan silah tehdidiyle 15 bin TL alarak kayýplara karýþtýðý, ancak daha sonra yakalandýðý öðrenildi. ZANLI YAKALANDI Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamada þöyle denildi: "Bugün saat 11.55'te Karaoðlanoðlu'nda faaliyet gösteren Asbank Ltd Þubesi'ne giden F.B. (Fahri Baran) (E 26), tasarrufunda bulundurduðu kanunsuz ateþli silahla, banka çalýþanlarýndan zorla, bankaya ait 15 bin TL'yi çalarak uzaklaþmýþtýr. Adý edilen ayný gün tutuklanmýþtýr. Tasarrufunda çalmýþ olduðu para ve bankayý soymakta kullandýðý kanunsuz kuru sýký tabanca bulunarak emare olarak alýndý. Soruþturma devam ediyor". Öte yandan zanlýnýn bankaya girdikten sonra, acil krediye ihtiyacý olduðunu söylediði, ancak kendisine "TC kökenli olduðu için kredi alamayacaðýnýn" anlatýlmasý üzerine silahýný çektiði ve görevli memurdan silah tehdidiyle 15 bin TL alarak kayýplara karýþtýðý bildirildi. Olay yerinden alýnan ilk bilgilerde zanlýnýn kredi kartý talebinde bulunduðu belirtilmiþti. Zanlýnýn bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlmasý bekleniyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIBRIS DOSYASI VE EÞEKLER TRT'deki Kýbrýs belgeselini izlediniz mi? Geçtiðimiz hafta sonu yayýnlandý... Ve önceki gün de tekrar edildi, görmeyenler de görsün, diye... 'Kýbrýs Dosyasý'... Adý bu... Ýzlemediyseniz yazýk... Neler var bu dosyada neler... Görmeliydiniz... Eskiler 'maydanozlu köfteler' der bunlara... Ama daha da þiþirilmiþ bu köfteler þimdi... Bumbar olmuþ! Türkiye'nin koskoca devlet televizyonu... Ýkiye ayýrmýþ bizi... 'Vatan hainleri'... Ve milliyetçiler... Ankara hükümetlerinin Kýbrýs politikalarýna karþý çýkanlar 'vatan haini'... Mitinglerde Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý taþýyanlar... 'Ankara elini yakamýzdan çek' diyenler... 'Kurtarýldýk mý? Hastir' pankartý açanlar... Hristofyas'la görüþenler... Brüksel'de eylem yapanlar... Hep 'vatan haini'... Devlet televizyonundan Türkiye'deki halka verilen mesaj bu... Hedef tahtasýnda Þener Elcil... Ve Yaseminciler... Þener'in resmi "Ýþte baþ hain" havasýnda gidip geliyor ekrana... Yaklaþýp uzaklaþýyor... Yasemin Hareketi'nin mavi pankartlarý da menzile alýnmýþ... Doðrusu göðsümüzü de kabartýyor... Birinci mitinge sövgü, ikinci mitinge övgü var... 'Bir avuç provokatör' provoke etmiþ birinci mitingi... Pankart ve Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarýyla... Ama ikinci mitingte, yani 2 Mart'ta fýrsat verilmemiþ onlara... Yine provokasyona kalkýþmýþlar, ama baþarýlý olamamýþlar bu kez... Önlem alýnmýþ zamanýnda... Meydan Türk ve KKTC bayraklarýyla donatýlmýþ... Türkiye'ye karþý deðil, ekonomik taleplerle buradaki hükümete karþý yapýlmýþ bu miting... Rauf Denktaþ'ýn eþi de geliyor ekrana... Mitinge o da katýlmýþ... Rauf Denktaþ konuþuyor... Sonra Derviþ Eroðlu... Sonra Mehmet Ali Talat... Ýrsen Küçük ve Turgay Avcý... Bir de Ferdi Sabit... Hepsi de 'bir avuç provokatör'den þikayetçi... Hele de Talat... Çok öfkeli... Türkiye'deki medyaya kýzýyor... Ýki elin parmaklarýný geçmeyen provokatörlere neden bu kadar geniþ yer vermiþ diye... Bunlarýn oyu yüzde biri geçmezmiþ... Ve durmaya deðmezmiþ üstünde... Kendi yurttaþlarýný Türkiye'deki halka curnallýyorlar... Onlar da 'bir avuç provokatör'ü hedef gösteriyorlar... Yalaka þampiyonumuz Turgay Avcý'nýn baþka bir iddiasý daha var... Provokatörler Türkiye'deki seçimleri etkilemeyi amaçlamýþlar... Erdoðan Kýbrýs'tan vurulacakmýþ! Bol yaðlý övgüler düzülüyor Avcý'ya ekranda... Çok isabetli davranmýþ!.. Bu mitinglere katýlmamýþ!.. AKP'nin ruhunu okþamak için, Kýbrýs'taki Kuran kurslarýna öðretmenlerin yaptýklarý baskýnlar da gelip gidiyor ekrana... Derken 'Barýþ Suyu'... Törenler... Nutuklar vesaire... Ortalama maaþýmýz kaçmýþ? Beþ bin lira! Erdoðan on bin demiþti daha önce... Ýnsafa gelmiþler herhalde... Bir düzeltme daha var bunun gibi... Besleme... Tüm Kýbrýslýtürklere söylememiþ Tayyip Bey o sözü... Yalnýz Yasemincilere... Kendilerine 'Yasemin Hareketi' adýný veren bir grup varmýþ... Onlara söylemiþ iþte... Kýbrýs'taki Türk Göçmenler Derneði içimizdeki 'ajanlar' için suç duyurusunda bulunacakmýþ savcýlýða... Onlar buradan gitmek için deðil, burayý vatan yapmak için gelmiþler Kýbrýs'a... Sanki onlardan önce burada yaþayanlar eþeklerdi ve vatan yapamadýlar burasýný... Da onlar yapacaklar... Hassiktir demiþtik deðil mi? Az bile!

3 AFRÝKA dan mektup... AHTAPOTUN ZEHÝRLÝ KOLLARI BÝZE UZANMADAN... Türkiye'de gittikçe daha da faþistleþen AKP hükümeti sizi hiç endiþelendirmiyor mu? Endiþelendirmiyorsa çok yazýk Eylül faþist darbecileri Ankara'da iktidara geldikten sonra ne kadar kaygýlý idiysek, en az o kadar kaygýlýyýz þimdi de biz... Bu ahtapotun gölgesi zaten üstümüzde... Nefesi ensemizde... Bizi de boðmak için uzatabilir her an kollarýný... Düþünün... Bu þeriatçý faþistler önümüzdeki Haziran seçimlerini de tek baþýna kazanýrlarsa, halimiz ne olur burada... Bir dört yýl daha esiri oluruz bu hükümetin deðil mi? Türkiye'de yaptýklarý hiç mi düþündürmüyor sizi? Bir Ergenekon icat etmiþ memleketin sultaný... Tuttuðunu sokuyor içeri... Ergenekon dedikleri her neyse, ona karþý hayatý boyunca mücadele etmiþ olan aydýnlar bile bu ahtapotun pençesinde... Hapiste... Hem de akýl almaz sapýk gerekçelerle... * Çok kötü bir dönemden geçiyor Türkiye Eylül'den geçtiði gibi geçiyor... O zamanlar faþist cunta vardý... Þimdiki faþist ise þeriatçý faþist... Sýkýlmayýn, ekrandan izleyin bunlarý... Ne konuþtuklarýna, ne tartýþtýklarýna þaþar kalýrsýnýz... En aklý baþýnda olanlarýn bile aklý uçmuþ... Bir avukatýn dediði gibi tam bir akýl tutulmasý... Yok Ahmet Þýk kitabýný talimatla yazmýþ... Yok örgüt üyesiymiþ... Yok bilmem ne... Ne saçmalýklar bu saçmalýklar... Yayýnlanmamýþ bir kitabýn mahkeme emri ile neden toplatýldýðýný konuþacaklarýna neleri konuþuyorlar neleri... Bre garagözler... Tartýþýlacak þey mi bunlar? Mahkemeye bakýn... Hem yayýnlanmayan bir kitabý yasaklýyor, hem toplatma kararý veriyor, hem de bu kitabý bulunduranlarýn terör örgütüne yataklýk yapma suçundan tutuklanacaðýný ilan ediyor... Nerdeyiz yahu... Mahkeme mi, yoksa gestapo yuvasý mý bu? * Türkiye'den yakamýzý sýyýrmamýz her zamankinden daha çok kaçýnýlmaz hale geldi þimdi... Ne kadar sakýnsak da kendimizi, þerrinden kurtulamayýz çünkü kolay kolay... Bizi fiilen idare eden onlar... Orda ne yapýyorlarsa, burada da aynýsýný yapmak istiyorlar... Birinci mitingimizden sonra Erdoðan nasýl talimat vermiþti buradaki yönetime? Tutukla ve içeri sok! Yargýya sevket! Bizim burada her zaman bu emre amade yalakalarýmýz var! Turgay Avcý Genelkurmay'a yað çeksin diye bizden þikayetçi olmuþtu üç yýl önce... Bizim savcýlýk da sanki ortada ciddi bir suç varmýþ gibi dava açmýþtý bize... Üç yýl boþu boþuna gidip geldik bunun için mahkemeye... Beraat ettik sonuçta... Hele þükür, Türkiye'deki akýl tutulmasý yok bizim yargýçlarýmýzda... * Tekrar edelim bir daha... Ankara'da faþistleþen þeriatçý bir iktidar var... Bir ahtapot bu... Savcýlarý ve yargýçlarý aklýný kaçýrmýþ gibi... Yakamýzý sýyýrmazsak kurtaramayýz zehirli kollarýndan kendimizi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Teblið ve Ýcra Memurluðu kapsamýndaki teblið iþleminin özel kiþilere yaptýrýlmak istendiðini ve bu yönde çalýþma yapýldýðýný savunarak hükümeti eleþtirdi. Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý Baþkaný Ahmet Kaptan, sendika yetkilileriyle birlikte Mahkemeler binasý önünde açýklama yaptý. Hükümeti yargý sistemindeki tavrý nedeniyle eleþtiren Kaptan, "önce sosyal devlet anlayýþýndan uzaklaþarak liberal þekilde çalýþmayý saðlayanlar, liberallikten de uzaklaþýp ülkemizi mafyaya teslim AKÇA 1 NÝSAN'DA GÖREVÝNE BAÞLAYACAK Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, 1 Nisan Cuma günü görevine baþlayacak. TC Lefkoþa Büyükelçili'nden alýnan bilgiy göre, Kaya Türkmen'in yerine göreve atanan Halil Ýbrahim Akça, ayný gün Eroðlu'na güven mektubunu sunacak. Yargý da mafyaya teslim n KTAMS teblið iþlemlerinin özelleþtileceðini belirterek tepki gösterdi... KTAMS teblið iþlemlerinin özel kiþilere yaptýrýlmak istendiðini belirterek eleþtirilerde bulundu... etmeye çalýþmaktadýr" iddiasýnda bulundu. GENCAL KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal KTAMS adýna yaptýðý açýklamada "UBP hükümetini yargý sistemini sermayeye peþkeþ çekmeye çalýþmakla" suçladý. Mahkemelerin baðýmsýz karar üretme sürecinden rahatsýzlýk duyan bazý kesimlerin "düðmeye bastýðýný" savunan Gencal, yapýlan tüzük çalýþmasý sonucu Yüksek Mahkeme'nin kendi bünyesindeki teblið iþlemlerini özel kiþilere yaptýracaðýný kaydetti. n Türkiye'de akýllara durgunluk veren bir karar daha: Canan "ciddiyet"le öldürülmüþ... Van'a baðlý Kurubaþ Köyü'ne pikniðe giderken Kýþla'dan gelen kurþunun kafasýna isabet etmesi sonucu yaþamýný yitiren 16 yaþýndaki Canan Saldýk davasýnýn gerekçeli kararý açýklandý. Canan Saldýk'ýn ölümüne sebep olan beþ asker, Van Askeri Mahkemesi tarafýndan beraat ettirilmiþti. Mahkemenin gerekçeli kararýnda, bilirkiþilerce tespit edilen konularýn yasal mevzuat hükümlerine aykýrýlýk teþkil ettiði ve sanýklarýn En aðýr yük olan dava dosyalama iþleminin kamu görevlilerine yaptýrýlmasýna karþýn, hazýrlanan evraðýn tebliði için özel þahýslara 10 TL ücret ödeneceðini, "parasý olanýn adalet bulabileceði" bir sistem yaratýlmak istendiðini öne süren Gencal, özel kiþilerce yapýlacak teblið evraklarý için pul yapýþtýrýlmamasý koþulunun getirilmesinin devlet gelirlerinde ciddi azalmaya neden olacaðýný kaydetti. Gencal, KTAMS olarak bu durumdan cebini doldurma amacý güdenlere de emekçiler olarak en sert cevabý vereceklerini bildirdi. Tanrý sizi Türk adaletinden korusun... Bu çocuðu öldürenler Türkiye de serbest býrakýldý bundan dolayý sorumlu olamayacaðý savunuldu. Gerekçeli kararda, þöyle denildi: "Atýþýn baþarýsý atýcýnýn kabiliyetine baðlý olduðu gibi, ne kadar dikkat ve özen gösterilirse gösterilsin merminin yerde bulunan sert bir cisme çarparak sekmesi veya hedef hattýný aþmasý her zaman mümkündür. Tanýk beyanlarýna göre sanýklarýn atýþ esnasýnda laubali ve ilgisiz bir davranýþ içinde bulunmadýklarý, atýþýn hep ayný ciddiyet içinde gerçekleþtirildiði anlaþýlmaktadýr. O halde sanýklarýn, kendilerine verilen emir çerçevesinde yapmýþ olduklarý ateþ esnasýnda oluþan üzücü neticeden sorumlu tutulmalarý hukuken mümkün deðildir."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Milli þef de katýldý nefreti makamýna Sýra sýra dizilmiþ hamaset tellâllarý Baþladýlar vatan haini nakaratýna Hiç kýzarmadan o meymenetsiz suratlarý Kalay ÝMAMIN ORDUSU DEYÝP GEÇMEYÝN Ahmet Þýk'ýn "Ýmamýn Ordusu" adlý kitabýnýn taslaðýnýn toplatýlmasý ile ilgili Abdullah Gül de konuþtu. Gül "Herhalde 10 bin satacak kitabý þimdi yüzbinlerce sattýracaklar" dedi. Ayný þeyi Amerika'dan ses veren Fethullah Gülen de söylemiþti birkaç gün önce. Ahmet Þýk hapiste, ne zaman çýkacaðý belli deðil, böyle giderse yýllarca sürebilir hapisliði. Ama Hocaefendi ile müritlerinin dert ettikleri þey kitabýn çok satacak olmasý. Utanmasalar Ahmet Þýk mahsuscuktan, kitabý çok satsýn diye hapse girdi diyecekler. Allah akýl versin. Allah Kýbrýs Türkü'nü bu zihniyetten korusun!!! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik TOPLUM HAÝNLERÝ BÝLÝR Denktaþ, Þener Elcil ve arkadaþlarý Brüksel'de Türkiye'nin Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaptýklarýný þikayet etti diye KKTC Baþsavcýsý'ný göreve çaðýrdý "Bu kadar özgürlük fazla" diye de buyurdu Denktaþ ve onun gibilerin özgürlüðün ne olduðunu bilmelerine gerek yoktur.. Ustalarýnýn kendilerine verdiði yetki ile neler yapabildiklerini toplum gördü veyaþadý Yaþamaktadýr da... Yabancý bir ülkenin iþgali altýndayýz ve dünya bunu teyit etmektedir Dünyayý býrakýn, Türkiye dahi iþgalci bir ülke olduðunu bir müddet önce AB'de yüzüne karþý söylediklerinde inkara yeltenme gereði bile duymadý. Denktaþ, Türk generalini kullanarak, 2000 yýlýnda "casusluk komplosu" uydurmacasýyla bizleri tutuklattý KKTC Anayasasý'nda idam cezasý vardýr Vatana ihanet edenlerin de idamla yargýlandýklarý unutulmasýn Ýþte Denktaþ, bizim idamla yargýlanmamýz için elinden geleni yaptý 2000 yýlýnda "Delilleri gördüm" diyerek yalanlarýna ilaveler yaptý. Deliller sorulunca, Rum casusun delilleri vermek için çok para istediðini, KKTC'nin de parasý olmadýðýndan parayý verip delilleri alamadýklarýný söyledi. Tüm hedefi düzeni "targete" alan Avrupa gazetesinin kapatýlmasýydý Çünkü düzen kendisinin ve Ankara'nýn iþbirlikçiliðinde yürümekte ve toplumu yokoluþa sürüklemekteydi "Giden de Türk, gelen de Türk" diyerek bunun farkýnda olduðunu da söyleyecek kadar ileri gitmiþti Ve bu Denktaþ, insan içine çýkmaya utanacaðýna, topluma yaptýðý kötülüklere karþý onlardan özür dileyeceðine, hala iþgalciye alkýþ tutmakta ve yurdunu, yurdunun insanlarýný seven kiþileri karalamaya çalýþýyor. Sadece o deðil tabii Sað tarafta bulunan siyasi parti baþkanlarý da saldýrýya ortak olurken, kendisine sol veya demokrat diyen partiler de sessiz kalarak dolaylý destek vermeyi sürdürüyorlar Konuþurken izlediðinizde tavýrlarýndan, mimiklerinden sahtekarlýk akan bir parti baþkaný var ki tam bir yalaka ve zübüklerin kralý! Geçmiþ kameralarýn karþýsýna yurtseverleri bir yerlere hedef göstrmeye çabalýyor... Mücahitler Derneði'ne dönüp baktýðýmýzda daha farklý olduklarýný görmüyoruz onlarýn da Oysa bugün içinde bulunduðumuz durum TMT yeminine de terstir onlar için Toplumu yok edecek tehlike nereden ve kimden gelirse gelsin ona karþý mücadele TMT andýnýn temelini oluþturmaktadýr Ancak bugün Türkiye, bizi yok edip yerimize Türkiye'den yerleþikler getirirken sessiz kalmalarý bu "yemin"e de ihanet etmeleri demektir Toplumlarýnýn yokoluþuna alkýþ tutanlar ve sessiz kalanlar ayný kefe içinde iþlem görürler Ne kadar saldýrýlarsa saldýrsýnlar Ýþgal rejiminin bile ileri derecede özgürlük olduðunu söyleyip yurtseverleri hainlikle suçlamayý sürdüren 1958 model siyasetçiler ve bugünkü uydularý bilsinler ki toplum esas ihanet edenlerin onlar olduklarýný çok iyi biliyor TEL-SEN GREV VE EYLEM YAPACAK Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen) 1 Nisan Cuma günü grev ve eylem yapacaðýný açýkladý. Sendika, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý önüne yürüyüþ eylemi yapacak ve bakanlýk önünde basýn açýklamasý yapacak. Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan Yönetim Kurulu adýna yaptýðý açýklamada, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn daireye gerekli ilgiyi göstermediðini savunarak, "bu ÞÝMDÝ DAHA ÞANLI OLDU!.. ÞANLIDAÐ ÖRP'DEN DP'YE GEÇTÝ Ekonomi ve Turizm eski Bakaný Erdoðan Þanlýdað'ýn, Demokrat Parti'ye (DP) katýldýðý açýklandý. DP'den yapýlan açýklamaya göre, DP Güzelyurt Ýlçe Binasý'nda düzenlenen törenle DP'ye katýlan Þanlýdað'a, parti rozetini DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ taktý. Serdar Denktaþ törende yaptýðý konuþmada, 1990'dan beridir tanýdýðý Þanlýdað ile birlikte birçok güzel çalýþmaya imza atacaklarýna olan inancýný belirterek, DP'nin dik yürüyüþünde parti ile kol kola yürümeye hazýr olan Þanlýdaða "Aileye hoþgeldin" dedi. ÞANLIDAÐ Erdoðan Þanlýdað törende yaptýðý konuþmada, DP ailesine katýlmaktan duyduðu mutluluðu dile getirdi. Ülkede siyasetin çok dalgalý ve hareketli olduðunu belirten Þanlýdað, "son dönemlerde ülke siyasetinde duruþuyla, izlediði siyasetle takdir edilen tek partinin DP olduðunu ve yapýlan kamuoyu yoklamalarýnýn da bunu gösterdiðini" kaydetti. Mevcut hükümetin baskýcý olduðunu savunan Þanlýdað, "Bu akþam düzenlenen törene katýlmak isteyen çok yakýn arkadaþlarým var, ancak UBP'nin inanýlmaz ilgisizliðin, bakanlýðýn düþündüðü hedefe varmasý için ortaya konulduðunu" savundu. "Bu nedenle Bakanlýðýn önüne giderek ve gerekli açýklamayý sayýn bakanýn yüzüne karþý yapmayý hedefliyor ve eylemimizi gerçekleþtiriyoruz" diyen Soysan, "daireyi, 'özelleþtirme, yeniden yapýlandýrma, þirketleþme' adýna birilerine peþkeþ çekmek isteyenlere söyleyecek sözlerini yüzlerine söyleyeceklerini" kaydetti. baskýlarýndan dolayý onlarý durdurdum" dedi. DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Denktaþ, Þanlýdað'dan sonra yeniden söz alarak gündemdeki konular ve Sendikal Platform'la olan iþbirliði ve partinin çalýþmalarý hakkýnda konuþtu. Serdar Denktaþ, öncelikle memleketin içinde bulunduðu mevcut duruma iþaret ederek, hiçbir þeyin yolunda gitmediðini ve bir müddet de gitmeyeceðini savundu. Mevcut hükümetin uzun süre daha devam edemeyeceðini, uzatmalarý oynadýðýný iddia eden Serdar Denktaþ, mevcut hükümetin kendi içinde de inanýlmaz kavga içerisinde olduðunu ileri sürdü. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ALKIÞLAR BRÜKSEL EYLEMCÝLERÝNE Ýster milli þef deyin... Ýster lilli þef... Ýsterseniz her ikisi... Farketmez... Üç sýfat da muteberdir... Evet... En sonunda iþte o da koroya katýldý. Hamaset tellâllarý zaten ayaktaydý, Brüksel'de eylem yapan ve 28 Ocak mitinginde onbinlerce kiþi tarafýndan onaylanan talep ve ilkeleri AB organlarýna taþýyan sendikacýlara karþý. Dinmek bilmeyen bir öfke, bir suçluluk telâþý, bir hýrs, bir intikam bürümüþtü tümünün gözlerini... Ki kus kus bitiremiyorlardý! Þener Elcil'i vatan haini ilân edecek kadar gözünü kin ve düþmanlýk bürümüþ Turgay Avcý'dan sonra milli þef de çýktý sahneye! Hem de TRT ekranýnda... Konserin adý "Kýbrýs Dosyasý"! Makam, nefreti... Koro elemanlarý Derviþ Eroðlu, Ýrsen Küçük, Turgay Avcý ve M.A. Talat! Ve þef... Rauf R. Denktaþ! Erdoðan'a ve Çiçek'e yalakalýk yarýþýna girdiler! Türkiye'nin Kuzey Kýbrýs'taki hukuk dýþý uygulamalarýný AB'ye þikâyet eden Brüksel eylemcilerine ver allah allah! Ne Rumculuklarý kaldý ne vatan hainlikleri! Potburide Yasemin Hareketi'ne saldýrmaktan da geri kalmadýlar! Oysa 74 iþgalinden sonra yapýlan en doðru, en etkili eylemdi bu. Ve çok daha önceleri, çok daha geniþ boyutlarda yapýlmalýydý. Mutlaka arkasý gelmeli ve tüm uluslararasý plâtformlara taþýnmalýdýr. Evet ne diyordum... En sonunda Denktaþ da katýldý bu kafatasçýlar korosuna! Ankara'nýn Kýbrýslýtürk toplumunu her gün biraz daha yokoluþ güzergâhýna sürüklemesine çanak tutan, "Anavatana" yalakalýk rekortmeni Turgay Avcý, Brüksel'deki eylemden sonra Þener Elcil'i vatan haini ilân etmiþti. Toplumun çok geniþ kesimleri, bu hayasýzca saldýrýya lânet yaðdýrýrken... Denktaþ, hamaset tellâllarý korosuna büyük destek verdi. Adaya döndüðü zaman, Þener Elcil'in halkýn yüzüne bakacak hali kalmayacakmýþ! Afrika'nýn dünkü manþetini gören bir okurum aradý telefonla. Ve þöyle dedi: "Eðer Denktaþ, bütün yaptýklarýndan sonra hâlâ sokaða çýkabiliyor, üstelik ülkenin en yurtsever insanlarýna çamur atabiliyorsa, bu memlekette herhangi bir utançtan dolayý sokaða çýkamayacak hiç kimse yok demektir." KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, Brüksel eylemine hayasýzca saldýran hamaset tellâllarýna çok yerinde ve anlamlý bir yanýt verdi. Dünkü basýnda yer aldý bu yanýt. Ben, sonuna kadar takdir ve heyecanla katýldýðýmý belirterek, sadece bir bölümünü buraya almakla yetineceðim. "KTOEÖS olarak biz de Brüksel'deydik ve gerekecekse de Kýbrýs Türk Halkýnýn haklý sesini duyurmak için BM merkezi önünde eylem yapmaya da gideriz. Brüksel'de haykýrdýklarýmýz burada da söylediklerimizdir. Kýbrýslý Türkler yok oluþa sürüklenmek üzeredir. Bunda, Kýbrýs Cumhuriyetini tek taraflý iþgal eden Rum Yönetiminin de, Kýbrýslý Türkleri kandýran AB'nin de, yýllardýr uyguladýklarý politikalar ve yarattýklarý rejimi reddedip sürekli Kýbrýslý Türkleri aþaðýlayan Türkiye hükümetleri ve onlarýn yetkililerinin de, BM'nin, baþta Amerika, Ýngiltere ve diðer emperyalistlerin de suçu vardýr. Bugün olduðu gibi davranan yerli iþbirlikçilerin de suçlarý ve günahlarý çoktur." On sendikanýn da yüreðine saðlýk... Ne iyi ettiniz de Brüksel'e gittiniz... Orada kalmamalý bu eylem... New York'a BM'ye de taþýnmalý. Yalan, tehdit, iftira ve çamur makinelerine aldýrmadan...

5 30 Mart 2011 Çarþamba 5 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Þaziye nin Görüþü: Mr Laban'ýn "Kýbrýs'ta neden balýk bu kadar az" diye sorduðunu yazdý gazeteler. Ama devamýný vermediler: "Ve neden hepsi baþtan kokmuþ?" diye eklemiþti. * TC Baþbakaný Erdoðan, besleme sözünü, Kýbrýs Türkü için deðil, "yaseminciler için" söylemiþ. - Diyelim ki öyle söyledi Ne fark eder Açýða vurmasalar da hepsi yaseminci bu halkýn Kaktüscü olacak halleri yok ya! * 86 yaþýndaki dalgýç Andrea Laban "Kýbrýs'ta neden bu kadar az balýk var?" diye sormuþ.. - Kedi çok da ondan Mr. Laban! * Girne Belediye Baþkaný Aygýn, iddia edildiðinin aksine, projeyi daha önce de reddettiðini açýklamýþ. - Kaþlarýný "olmaz" gibilerden kaldýrýrken, baþýný da "olabilir" gibi sallayýnca millet niyetini karýþtýrmýþ olabilir. *Satýlý "californian tavþanlar" varmýþ. - Californian tavþanlarla ilgilenmiyoruz caným. Tavþan kýz varsa gönder gelsin. * Mobilya sektörümüz büyüyormuþ. - Hep koltuk üstüne ama Siyasiler habire tüketiyor.. "Türkiye AB'ye girene kadar Kýbrýslý Türkleri rehin tutacak"... Þener Elcil'in açýklamasý böyle. Gereksiz, boþuna konuþmalar bunlar. Söylemeye, dikkat çekmeye gerek yok ki. Adamýn gözüne bakýnca, niyetinin bu olduðunu anýnda anlýyorsunuz zaten! Erdoðan Baybars NE KALDI KÝ!.. "Yeteeeerr Tükendik artýk.." Güzelyurt esnafý kaçýncýdýr S.O.S. gönderiyor. Duyan var mý? Yok! Kurtarýcýlar kapsama alaný dýþýnda. Sadece Güzelyurt esnafý deðil ki. Maðusa esnafý da ayný durumda Suriçi kan aðlýyor. Çare? Çare var. Bandabuliya'yý yýksýnlar, yerine bir gökdelen diksinler, esnaf köþeyi döner. Ama olamaz Maðusa'nýn tarihi ve kültürel dokusu bozulamaz deðil mi! Kurban olurum böyle düþünenlere!.. Ama son nefeste sorarým: - Daha önceleri nerelerdeydiniz Tarihi ve kültürel dokuya uygun ne kaldý ki? Vallahi de kalmadý Billahi de kalmadý Gelin ben size restore edilen Bandabuliya'yý göstereyim. BÖYLE BÝR ANDI "Yazýklar olsun paraya Yazýklar olsun emeklere Yazýklar olsun binaya" demez, parmaklarýnýzý ýsýrmazsanýz, "tuuu" deyin yüzüme. Sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn Sadece Maðusa'dan bahsetmiyorum.. Deve gibiyiz Düzgün tarafýmýz kalmadý! Her taraf çarpýk yapýlaþmanýn kurbaný. Bazý hastalar vardýr.. Elden gelen her þey yapýlmýþ, ama umutlarýn tükendiði noktaya gelinmiþtir. - Perhis merhis yok Ne istersen ye, ne isterse iç, istersen sigaraya içkiye bile baþla, der doktorlar. Tam o noktadayýz. Arif Hoca da yazdý.. Buluoðlularý da söyledi. - Gökdelen mi istiyorlar Býrakýn ne isterlerse yapsýnlar. Ben de bu görüþteyim. Bu saatten sonra ne yaparsak yapalým, daha önce yaptýklarýmýzdan daha çirkin olmayacaktýr. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Sevgili Denktaþ amca, bizim için endiþe etmeyi býrak da biraz da kendine bak! BULUTOÐLULARI FÝKÝR VERDÝ Önce þehiriçi yollarýný geniþlettiler, ardýndan köprüsüyle birlikte 1. Çevre Yolu'nu yaptýlar ve trafik biraz rahatladý. Bir süre sonra mevcut yollar yetersiz kalmaya baþlayýnca oturup karar verdiler, bazý binalar ki bu binalarýn çoðu tarihi binadýr, yýkýlacak. Yýktýlar, yeni yol yaparak o bölgeyi yeniden rahatlattýlar. Artýk geceleri baþlarýný yastýða koyduklarýnda rahat uykuya dalabilirlerdi. Buna raðmen çok kýsa bir süre sonra þehir içindeki trafik yeniden eskisi gibi yýðýlmaya baþlamýþtý. Oturup yeniden düþündüler Karar; derhal 2. köprü ve çevre yolu için kamulaþtýrma alanlarý tespit edilsin, inþaat baþlasýn. Üç dört yýl sürdü 2. Çevre Yolu'nun tamamlanmasý. Bu arada halk inþaat sürecinden dolayý isyan noktasýna gelmiþti. Hayýrlýsýyla 2. yol açýldý, trafik yine rahatladý. Öyle bir rahatlama olmuþtu ki, yetkililer 2. yolun boþluðuna bakarak, "acaba bu yol gereksiz miydi" diye de birbirlerine sormaya baþlamýþlardý. Böylece þehir 20 yýl kadar rahat nefes aldý. Þimdi tartýþýyorlar,"3. Çevre Yolu'nu nereden geçirelim?". Neden mi? Bir yarýþma, ardýndan da bir sergi var diye toplantý düzenlemiþler, oraya gitmiþtim kýsa bir süre önce. Gidilen yer Lefkoþa'nýn siluetini bozan otomatik kapýlarý, kapýda karþýlayan saygýlý çalýþanlarý, sessiz asansörleri ile Merit Otel Toplantý salonundan bakýldýðýnda Rum tarafýný izleyebilirsiniz. Oradan Beþparmaklar'da yerde yatan bayrak, dumaný tüten çöplük, az ileride Boðaz manzaralarý... Bazen düþünüyorum da bu otel olmasaydý bu etkinlikler nerede yapýlacaktý? Çaresiz miydik? Oysa ki Merit Otel çalýþsýn diye kapatýlma noktasýna getirilen Saray Otel'imiz ile Girne'deki otellerimiz vardý. Her neyse. Lefkoþa Belediye Baþkaný Bulutoðlularý buyurdu; dünyanýn her þehrinde simgesel yüksek katlý binalar var. Bunlara örnek New York'ta Empire States, Dubai'de Burj al Arab ve Malezya'da Petronas Kuleleri gibi gökdelenler tüm dünyada kabul görüyor ama nedense KKTC'de garip karþýlanýyor. Gelsinler gökdelenleri Lefkoþa'da yapsýnlar. Buyurmakla kalmadý Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn'a da, Girne'nin geleceði adýna yüksek kat izinleri konusunda daha pozitif düþünmesi konusunda akýl verdi. O kadar çevre yolu ve köprülere raðmen Ýstanbul'da trafik karmaþasý yaþanmakta. Kontrolsüz yapýlan gökdelenlerle taþýnan nüfustandýr bu kaos. Londra bildik bileli gündüz 12-13, gece 11 milyon nüfuslu. Merkezinde üç beþ tane gökdelen var, o kadar, çünkü yenilere izin yok.. Diðer AB þehirlerinde de durum ayný. Çünkü gökdelen geri kalmýþlýktýr. Gökdelenden bakýlýnca çok ilerideki saçmalýklar görünürken diptekiler görünmüyor. Gökdelenler nüfustur. Gökdelen yeni yol, yeni su þebekesi, yeni çöp, yeni elektrik santralidir. Kýsaca gökdelen bazýlarýna rant diðerlerine rahatsýzlýktýr. Akdeniz'in incisi yeþil adaya saçma beton yakýþmaz. Temiz denizi, yeþil ovalarý ve ýssýzlýðýyla ancak Kýbrýs, Kýbrýs'týr. Bir dikine binanýn sebep olduðu trafiði ve karmaþayý çözemeyen Bulutoðlularý hangi akla hizmet burnunun dikine dikine yeni dikleri çaðýrýyor?

6 Erol Atabek VATAN HAÝNÝ MÝ? HAS...TÝR! Ankara seçim havasýna bir türlü giremedi.. Ankara ve dýþ kaynaklý olaylar o kadar fazla ki seçim havasýný solumak oldukça zor.. Ankara'da son tartýþmalar Türklük üzerine.. Seçim sonrasý yeni bir anayasanýn yapýlacaðý AKP tarafýndan defalarca söylenmektedir.. Öncesinde buna cesaret edemedi! Çünkü anayasada bazý köklü deðiþikliklere gitmek istiyor. Deðiþemez denilen maddeleri kaldýrmak hayaliyle kamuoyu yoklamasý yapýyor sürekli.. Son olarak TÜSÝAD'tan bir taslak hazýrlatmasýný ve piyasaya sürmesini istedi.. Oldu da... Ýþ adamlarý bunlar. Baþbakanýn istediðine "hayýr" diyecek kadar mal varlýklarý yok... Aksi halde bir gecede kendilerini silip süpürür.. RT Erdoðan'ýn iþaret ettiði kiþilere hazýrlatýlan yeni anayasa taslaðý Türkiye'nin baþþehrinin, bayraðýnýn, milli marþýnýn deðiþtirilmesine de yeþil ýþýk yakýyor.. Tabii bu taslak, Ankara'yý karýþtýrmaya yetti.. Hele sizlerin de bildiði gibi bir iþadamý da çýkýp, "kiþisel özgürlükler Türkiye'nin bölünmesinden daha önemlidir" deyince ortalýk karýþtý.. Ancak, internet ortamý baþta olmak üzere -bu adamýn sattýðý mallara ve maðzalarýndan alýþ-veriþ yapmamak konusunda- mesajlar dolaþmaya baþlayýnca hemen çark ediverdi TÜSÝAD! Maksadýný aþan sözler sarf ettiklerini kabul ettiler.. Ancak, henüz bu konudaki tartýþmalar durulmuþ deðil Ankara'da. Bu tartýþmalarla birlikte "Türklük- Türkiyelik" konusu da ortaya atýldý.. Özellikle BDP milletvekilleri "Türkiyeli" kavramýný sürekli kullanýyorlar.. Bundan da gocunanlar var. Bu kavramlar üzerinde takýlýp kalmak ve bunlardan bir þeyler çýkarmak için "öküz altýnda buzaðý" aramanýn kime ne faydasý var? Faydasý var elbette... Seçimler öncesinde gündem deðiþtirmelerin bir farklý yönü... Ama bu kavrama yani "Türkiyeli" lafýna takýlýp kalanlar Kýbrýs'a geldiklerinde "Türkiyelisin" dendiðinde demek ki kýzacaklar. Zaten "Kýbrýslýlar Türkleri sevmez" cümlesini gördükleri her Kýbrýslý'ya tekrarlamaktan usanmýyorlar ve bir de "Türkiyelisin" lafýný duyunca küplere binecekler. Gerçi duymamýþ olmalarý mümkün deðil de.. Burada ne zaman Kýbrýs konusu açýlsa ilk cümleleri buysa hemen ardýndan ilave ettikleri cümle de"kýbrýs bizimdir ya". Kýbrýs Türkiyenindir... Türkiyelilerindir! Bunun için Kýbrýslýlara kýzmayabilirler. Onlar "Türkiyelisin" dememize kýzmaya bilirler de ya biz... Öyle mi yani.. "Kýbrýs bizimdir ya", "Kýbrýs biz Türklerindir" laflarýný duyunca susup kalacak mýyýz? Ha Denktaþ Bey'imiz, ya da Avcý Bey! Valla sizi bilmem ama ben nefesim tükeninceye kadar, tansiyonum 18'e çýkýncaya kadar "HAYIR" diyorum! Kýbrýs, ne Türkiyenin ne de Türkiyelilerin... Þenel Elcil de Brüksel'de bu düþüncenin yanlýþ olduðunu ifade eden sözler sarf etmiþ. Yalan, ya da yanlýþ mý söylemiþ? Türkiye, 1974 savaþýný baþlatýrken, savaþ sonrasý Kýbrýslýlarýn (Kýbrýs Türkü ve Kýbrýs Rumuna) refah ve huzurunu saðladýktan sonra gideceðini söylemiþ ama sözünde durmamýþ. Sözünde durmayarak Kýbrýs'ý kendine ait toprak kabul etmiþ.. Bu topraklara kendi vatandaþlarýný getirip yerleþtirmiþ. Peki, barýþ, huzur ve refah getirmek için geldiði bu topraklardan gitme niyeti yoksa ve bunu zorla yapýyorsa buna "iþgal" denmez mi? Bunu hatýrlatmak suç mu? Bu suç vatan hainliði ile eþ mi? Eðer siz Kýbrýs'ý vatan olarak biliyorsanýz ve kabul ediyorsanýz Türkiye'nin iþgaline baþ kaldýrmýyorsanýz o zaman vatan hainisiniz! Þenel Elcil mi vatan haini... Has...tir! NÜFUS SAYIMI ÝÇÝN GÖZLEMCÝLERE KKTC'DEN DAVET Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, KKTC'nin ayrý bir devlet olduðunu, ayrý bir halký ve ayrý bir yönetimi bulunduðunu belirterek, kendi nüfusunu sayabilecek durumda olduðunu vurguladý. Nüfus sayýmý konusunun müzakere masasýnýn iþi olmadýðýný kaydeden Eroðlu, iki tarafýn karþýlýklý olarak yapýlacak nüfus sayýmlarýna güvenmesi gerektiðini ifade etti. Eroðlu, bugün Kýbrýs Türk Sanayi Odasý heyetini kabulü sýrasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný da yanýtladý. "KRÝTÝK HUSUS YOK" Eroðlu, Dimitris Hristofyas'ýn, geçen hafta yapýlan liderler görüþmesi sonrasýnda durumun kritik olduðu yönünde açýklama yaptýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, "Kritik bir husus yok" dedi. Müzakerelerin devam ettiðine dikkat çeken Eroðlu, müzakerelerde 6 baþlýk bulunduðunu ve bugüne kadar hiçbirinin tamamlanýp kapatýlmadýðýný ve referanduma ÖZGÜRGÜN'ÜN KONUKLARI KASTAMONULULAR Dýþiþleri Bakaný Özgürgün, bakanlýðýnýn davetlisi olarak KKTC'ye gelen Kastamonu Þehit Aileleri Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasý heyetlerini kabul etti. Kabul sýrasýnda karþýlýklý hediye teatisinde bulunuldu. Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, 1974'den sonra ilk kez Kýbrýs'a gelen heyeti görmekten mutluluk duyduðunu belirterek, 1974'ün Kýbrýs Türkleri için dönüm noktasý olduðunu vurguladý. 1974'e kadar yaþanan mücadele hakkýnda bilgi veren Özgürgün, 1974 Barýþ Harekatý'nýn o zamana kadar yaþanan sýkýntýlara son verdiðini belirtti. 1974'den sonra adaya barýþý Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TSK) getirdiðini söyleyen Özgürgün, o günden beridir adada barýþýn hüküm sürdüðünü dile getirdi. Kanser ve kanser hastalarýna karþý ilgi ve duyarlýlýðý artýrmak amacýyla geçen yýl ilki düzenlenen "Pijama Günü" etkinliði bu yýl yine gerçekleþtirilecek. "Pijama Günü"nün ilki geçtiðimiz yýl Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Girne Þube Baþkaný, Kuaför Salonu ve Kuaför Eðitim Merkezi sahibi Nülten Oral'ýn iþyerine çalýþanlarýn günlük kýyafet yerine pijama giyerek gelmeleriyle gerçekleþtirilmiþti. Birçok müþteri de günlük kýyafet yerine pijama giyerek etkinliðe destek olmuþtu. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nde (UKÜ), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmen Yetiþtirme ve Eðitimi Genel Müdürlüðü ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn iþbirliðiyle "Öðretmen Yetiþtirme ve Yeterlikleri Çalýþtayý" düzenleniyor. UKÜ'den yapýlan açýklamada 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasýnda UKÜ'nün ev sahipliði yapacaðý çalýþtaya Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile TC Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu'nun yaný sýra bakanlýk yöneticileri, KKTC'deki üniversitelerin eðitim fakülteleri dekanlarý, Türkiye ve Kuzey Kýbrýs'tan birçok akademisyen ile KKTC'de bulunan sendika yöneticilerinin katýlmasýnýn beklendiði belirtildi. UKÜ'den verilen bilgiye göre Perþembe günü saat 09.00'da, Çevik Uraz Konferans Salonu'nda açýlýþ ve protokol konuþmalarýyla gitme noktasýndan oldukça uzak olunduðunu vurguladý. NÜFUS SAYIMI Geçen hafta nüfus konusunu görüþtüklerini hatýrlatan Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Her ülke kendi nüfus sayýmýný yapacak. KKTC ayrý bir devlettir. Ayrý bir halkýmýz ve ayrý bir yönetimimiz vardýr ve kendi nüfusumuzu sayacak kadar da elemanýmýz mevcuttur" dedi. Eroðlu baþka bir soru üzerine, nüfus sayýmýnda belli standartlar olacaðýný ve bunu BM'ye de sunacaklarýný ifade ederek, daha önceki seçimlerde, son yapýlan cumhurbaþkanlýðý ve milletvekilliði seçimlerinde AB baþta olmak üzere birçok ülkeden gözlemci bulunduðunu da hatýrlattý. Eroðlu, "Gözlemciler gelsinler. Biz davet ediyoruz zaten gelsinler diye. Bizim gizleyecek bir þeyimiz, herhangi bir taraftan da çekincemiz yok. BM de gözetim görevini yapabilir" ifadelerini kullandý. KANSERE KARÞI "PÝJAMA GÜNÜ" ETKÝNLÝÐÝ Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Girne Þube Baþkaný Nülten Oral yaptýðý açýklamada, tedavi sürelerince pijama giymek zorunda kalan kanser hastalarýný desteklemek amacýyla organize ettikleri "Pijama Günü"nün bu yýl 1 Nisan Cuma günü gerçekleþtirileceðini belirtti.bu yýlki etkinliðe Lefkoþa'daki She Kuaför ile Girne'deki Neil Anthony Kuaför çalýþanlarýnýn da katýlacaðýný açýklayan Nülten Oral, KKTC genelindeki iþletmelere etkinliðe katýlma çaðrýsý yaptý. "ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME VE YETERLÝKLERÝ ÇALIÞTAYI" baþlayacak olan çalýþtayýn ilk gününde "Öðretmen Yeterliklerinin Tanýmý" ve "Öðretmen Yetiþtirme Sistemine Bir Bakýþ" sunumlarý yer alacak. Sunumlar sonrasýnda baþlayacak çalýþtayda "Öðretmenin Hizmet Öncesi Yetiþtirilmesi", "Öðretmenin Hizmet Ýçinde Eðitimi / Okul Temelli Mesleki Geliþim Modelinin Yeri", "Öðretmenlik Mesleði Genel Yeterlikleri", "Okulöncesi Öðretmeni Özel Alan Yeterlikleri (3-6 yaþ)", "Sýnýf Öðretmeni Özel Alan Yeterlikleri (1-5. sýnýflar)", "Türkçe Öðretmeni Özel Alan Yeterlikleri (6, 7, 8. Sýnýflar)" konularýný irdeleyecek 6 grup oluþturulacak.çalýþtayýn son günü olan Cuma günü ise gruplarýn raporlarýnýn sunularak tartýþýlmasýndan sonra "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde Öðretmen Yetiþtirme Yeterlikleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" baþlýklý bir de panel düzenlenecek. GÜNLÜK 'JAPONYA HAÝTÝ DEÐÝL, BEBEKLERÝNÝ VERMEZ' Deprem ve tsunami sonrasýnda ölü sayýsýnýn 20 bini aþtýðý Japonya'da gözler anne babasýný kaybeden çocuklara çevrildi. Ýnternet sitelerinde öksüz kalan çocuklarý evlat edinmek isteyenlerin mesajlarýyla dolup taþýyor. Ancak, merkezi New York'ta bulunan "Donaldson Evlat Edine Enstitüsü"nün direktörü Adam Pertman, "Japonya'dan evlat edinmek isteyenler heveslenmesin çünkü orasý 2010 depreminden sonra 1000 çocuðu ABD'ye evlatlýk veren Haiti veya 2004'teki tsunamiden 500 çocuðu gönderen Hindistan deðil" dedi. Bunun nedeni Japonya'nýn maddi durumunun yalnýz kalan çocuklarýna bakmaya yeterli olmasý. Ýkinci ve daha önemli neden ise Japonlarýn geleneklerinde evlatlýk alma ve vermenin yaygýn olmamasý. Anne babasýný kaybeden çocuklarýn akrabalarý da onlarý evlatlýk vermeye gönülleri razý olmuyormuþ zaten. 127 milyon nüfuslu ülkede yýlda 100'den az çocuk evlat ediniliyor, yabancýlara verilen çocuk sayýsý ise yýlda 50 bile deðil. Üstelik, Japonya'da çocuklara kucak açacak 400 çocuk yurdu var. Deprem gibi felaketlerde de, çocuk sevgisinde de, dünyanýn Japonya'dan öðreneceði çok þey olduðu kesin... SOYGUN Girne'deki silahlý banka soygunu günün haberi oldu dün. Ancak Asbank'tan 15 bin TL'yi alýp kaçan þahýs çok geçmeden polis tarafýndan yakalandý. Hem de para ve silahla birlikte... Gördünüz mü? Polis isterse anýnda yakalar... Gazetemizi kurþunlayanlarý enseleyemedi diye notunu kýrmayýn hemen! MAFYA KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, yargýnýn da mafyanýn eline geçtiðini söyledi. Mafyanýn eline geçmeyen ne kaldý ki bu memlekette Ahmedim? VATAN YAPACAKLAR 'Ajanlar' hakkýnda suç duyurusunda bulunacakmýþ savcýlýða TC'li kardeþlerimiz!.. Onlar buradan gitmek için deðil, burayý vatan yapmak için gelmiþler! Biz vatan yapmamýþýz yani, onlar yapacaklar! KAVUK Tayyip Erdoðan bugün Ýngiltere'de Kraliçe Elizabeth tarafýndan kabul edilecekmiþ. Elizabeth onun da kendini padiþah zannettiðini biliyor mu acaba? Ona bir kavuk hediye etmeyi unutmasýn! Týrnak... "Memleket ne hallere geldi, nelerle uðraþýyoruz... Kontrolsüz nüfus artýþý almýþ baþýný gidiyor... Ne gelecek için planlamamýz var, ne önümüzdeki yýllarda ortaya çýkacak açýklarýmýzý nasýl kapatacaðýmýzý bilebiliyoruz..." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) "Girne'den baþlamak üzere betonlaþtýk, doðayý katletmeye baþladýk, ortalýðý pisliðe boðduk. Olan oldu diyeceksiniz ama þimdi Girne'ye gökdelen yapýp topraktan tasarruf yapabilirsiniz. Ancak bu Girne'nin geriye nesi kalmýþsa onu da bozacak." Ünal AKÝFLER (Havadis) "Profesör ne diyor: 'Kýbrýs halký dinden uzaklaþýnca, ayný anda Türkiye ile olan ortak deðerlerinden de uzaklaþarak kendine yabancýlaþýyor.' Kýbrýs'la Türkiye arasýndaki gerilimin nedenini ararken bu oryantalist bakýþý hesaba katmamak olmaz. Keþke bunca zahmete girmeseydiniz sayýn hocam... Aradýðýnýz yanýt sizsiniz..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Rum idaresi dediðimiz devletçik, Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþlýðýný veren bir devletçik ise ve vatandaþlýklarý daðýtmaktan onun sorumlu olduðunu kabul ediyorsak neden Rum idaresi diyoruz? Kýbrýs Cumhuriyeti'nden doðan haklarýmýzý istiyorsak neden müzakere ediyoruz?" Çiðdem DÜRÜST (Star) Günün Kahramaný ÝZZET ÝZCAN BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'ýn partiyi 'kendi mali þirketi' gibi yönettiðini öne süren bir grup BKP üyesi partiden istifa etti. Aralarýnda kurucu üyelerden Mustafa Denizer ile Ýskele Ýlçe Örgütü Baþkaný Mustafa Makinist'in de bulunduðu Ýskele örgütüne mensup 28 üye, toplu istifalarýný Ýzzet Ýzcan'a gönderdi. Ýstifa ile ilgili olarak basýna yapýlan açýklamada þöyle denildi: Bugünden itibaren, Özker Özgür Hoca'mýzýn öncülüðünde kurulan misyon partisi BKP'den deðil, Ýzzet Ýzcan'ýn mali þirketi haline dönüþtürülen yeni BKP'den istifa ettiðimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarýz...

7 30 Mart 2011 Çarþamba DOSTÇA Gülten Oygur Ardost KANINDA VAR yýlýnda Amerika'nýn güneyine araþtýrma yapmak üzere üs kuran NASA 'yý bir gün küçük bir kýzýlderili çocuk fark eder ve koþa koþa epeyce uzakta bulunan kamplarýna gidip büyükbabasýna haber verir. -Büyükbaba, beyaz adamlar gelmiþ, aþaðýdaki vadide gördüm... Çok kalabalýklar ve bir þeyler yapýyorlar. Yaþlý kýzýl derili homurdanmaya baþlar, belli ki epeyce sinirlenmiþtir. -Onlarla konuþtun mu? -Hayýr, beni görmediler. Ben büyük tepenin üzerinden onlarý izledim. -O zaman yarýn yanlarýna git ve orada ne aradýklarýný sor. Küçük kýzýlderili ertesi sabah yola koyulur. Üsse varýr ve beyaz adamlardan birinin yanýna gidip; -Burada ne yapýyorsunuz, diye sorar. Beyaz adamlardan birkaçý küçük kýzýlderilinin baþýný okþarlar, ona gülümserler ve; -Hani geceleri gökyüzünde parlayan bir þey var ya, biz buradan onu seyrediyoruz. -Ay'ý mý?! Peki ama neden? Adamlar küçük çocuðun sorusunu yine gülümseyerek yanýtlarlar. -Ýleride... Çok yýllar sonra buradan oraya insanlarý götürebilmek ve orada yeni bir hayat kurabilmek için... Anladýn mý? Küçük kýzýlderili þaþkýnlýðýný gizlemeye çalýþarak "Anladým" der ve koþa koþa uzaklaþýr. Öyle hýzlý koþmuþtur ki, kampa geldiðinde konuþamaz haldedir. Hemen büyükbabasýnýn yanýna gider ve kendisine söylenenleri bir bir anlatýr. Yaþlý kýzýlderili torununun anlattýklarýný dinledikten sonra iyice sinirlenir, baðýrýp çaðýrmaya baþlar. Ertesi sabah yine torununu yanýna çaðýrýr, hayvan derisi üzerine kýzgýn bir çubukla ve kendi lisanýnca yazdýðý notu torununa uzatarak der ki; -Bunu al, beyaz adamlara götür ve onlara de ki; "Bunu büyükbabam gönderdi... Oraya, yani Ay'a gittiðinizde bunu oradakilere verecekmiþsiniz" küçük kýzýlderili kendisine söyleneni aynen yapar. Üs'teki beyaz adamlardan birine notu verir, büyükbabasýnýn söylediklerini de iletir ve yine koþar adým uzaklaþýr. Üs çalýþanlarý, belli bölümleri yakýlmýþ deri parçasýna bakýp, bakýp saatlerce gülerler. Ancak aradan bir kaç gün geçtikten sonra, yaþlý kýzýlderilinin o notla, sözde ayda yaþayanlara nasýl bir mesaj iletmek istediðini merak etmeye baþlarlar. Bu merak günden güne öylesine büyür ki, bir tercüman çaðýrmaya karar verirler. Tercüman geldiðinde herkes bir araya toplanýr ve merakla beklemeye baþlarlar. Bu arada gülüþmeler hala ara ara devam etmektedir. Tercüman deri parçasýný eline alýr, okur ve aðlamaya baþlar. Herkes þaþkýndýr, gülüþmeler yerini iyiden iyiye meraka býrakmýþtýr. Tercüman yaþlý gözlerini kalabalýða çevirir ve der ki; -Not aynen þöyle; "Bu adamlara dikkat edin, elinizden topraklarýnýzý almaya geliyorlar!" Bu hikaye soylarý tükenmekle yüz yüze kalan kýzýlderililere (Amerika'nýn gerçek sahiplerine) ait günümüze kadar ulaþan bir hikayedir. Amerikan Kýzýlderili Ýliþkileri Bürosu'nun verilerine göre günümüzde ABD genelinde toplam 562 kýzýl derili kabilesi bulunuyor. Bu kabilelerin sahip olduðu toplam toprak miktarýnýn ise 30 milyon dönüm civarýnda olduðu tahmin ediliyor. Yüzyýllardýr, kýzýl derililere yönelik olarak kadýn, çocuk demeden kasýtlý ve planlý olarak vahþice sürdürülen soykýrým; Amerikalý sömürgeciler tarafýndan dünyanýn deðiþik yerlerinde benzer biçimde bugün de uygulanmaya devam etmektedir. Bu anlamda, geçmiþi doðru biçimde öðrenmek ve deðerlendirmek, bugün dünyada yaþanan Amerika gerçeðini daha kolaylýkla anlamamýza yardýmcý olacaktýr. Irak, Afganistan, Libya ve belki de ardýndan da Suriye!! Ne denebilir ki Amerika'nýn kanýnda var. TÜRK GÖÇMENLER DERNEÐÝ'NDEN... "AJAN"LAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU! n BURADAN GÝTMEK ÝÇÝN DEÐÝL, BU TOPRAKLARI VATAN YAPMAK ÝÇÝN GELMÝÞLER!.. Türk Göçmenler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Enver Dinçoðlu, "vatandaþlýklarla ilgili sorun yaþanýyorsa, bunun sorumlusunun sadece iktidara gelen siyasiler olduðunu" söyledi. Dinçoðlu, "Yaklaþýk kýrk yýldýr bu topraklarý vatan yapan göçmen vatandaþlar, buraya gitmek için deðil, bu topraklarý vatan yapmak ve sýnýrlarýna sahip çýkmak için gelmiþlerdir" dedi. Dinçoðlu, yaptýðý açýklamada, "ülkede çok çirkin oyunlar oynandýðýný, bazý kiþilerin devlete, Anavatan Türkiye'ye küfür ettiðini, Türk Silahlý Kuvvetleri'ne dil uzattýðýný" ileri sürdü. Dinçoðlu, "ajan" diye nitelediði kiþiler hakkýnda önümüzdeki günlerde Baþsavcýlýk'a BÝYOLOGLAR DA GÖKDELENE KARÞI Biyologlar Derneði Girne'de gökdelen yapýlmasý kararýna tepki gösterdi. Dernek Baþkaný Niyazi Türkseven yaptýðý yazýlý açýklamada, bütün çevre sorunlarýnýn en büyük nedeninin yýllardýr ülkede fiziki master planýnýn yapýlmamasý olduðunu belirterek "Son günlerde yaþanmakta olan gökdelen tartýþmasý da bunu bir kez daha ortaya koymaktadýr. Gökdelen yapýlabilmesi için önce emirnameler kaldýrýlmaya çalýþýldý, sonra bu baþarýlamayýnca emirnameler gökdelen yapýlmasýna imkân verecek þekilde yeniden düzenlendi" dedi. Gökdelen olayýnýn 2011'in Çevre Yýlý ilan edildiði bir dönemde gündeme getirildiðine dikkati çeken Türkseven, Biyologlar Derneði olarak yýllardýr siyasilerin "isteyerek hazýrlatmadýklarý" ülke fiziki master planýnýn Çevre Yýlý nedeniyle yapýlmasýný ve yapýlarýn bu planlara uygun olarak yapýlmalarýný umduklarýný, ancak bunun yapýlmadýðýný belirtti. "Yapýlanlar 2011 yýlýnýn çevre yýlý deðil Gökdelenler Yýlý olarak anýlacaðýný ortaya koymaktadýr. Zaten beton yýðýnýna dönen Girne'yi gökdelenlerle de yok etmek isteyenler bunun tarihi sorumluluðundan kurtulamayacaklardýr" þeklinde konuþan Niyazi Türkseven, açýklamasýný þöyle tamamladý: "Halkýmýz da bilmelidir ki bu gün Girne de karþýmýza çýkanlar yarýn Milli Park'ta, diðer doðal alanlarda ve þehirlerde plansýzca ülkemizin güzelliklerini yok etmek için karþýmýza çýkacaklardýr. Ülkemizde þehirleþme, belediye baþkanlarýnýn veya hükümetlerin inisiyatifine býrakýlmadan bilimsel veriler ýþýðýnda planlý olabilmesi için öncelikle Ülkesel Fiziki Master Planýnýn hazýrlanmasý gerekir. Aksi takdirde bu tartýþmalar hiç bitmeyecektir." ÇEKOVA: GÖKDELEN GÝRNE'YE TECAVÜZ DEMEK Çevre Koruma Vakfý (ÇEKOVA) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Atakol, Girne'ye inþa edilmesi talep edilen ve de bazý makamlarca izin verildiði iddia edilen gökdelenin inþasýnýn "Girne'ye tecavüz anlamýna" geleceðini savundu. Kenan Atakol yaptýðý yazýlý açýklamada, dünya mirasýnýn en güzel eserlerinden olan Girne'ye böylesi bir yapýnýn, Kýbrýs Türklerine ve gelecek nesillere yapýlabilecek en büyük kötülük olacaðý görüþünü dile getirdi. "Güzel Girnemizin dokusunu mahvedecek, mimari açýdan son derece çirkin ve bir ucube þeklini andýran sözde gökdelenin inþasýna izin verilmesi resmen bir cinayettir. Bu cinayetin iþlenmesine izin verenler bunun hesabýný vermek zorunda kalacaklardýr" þeklinde konuþan Kenan Atakol, bu yanlýþtan bir an evvel dönülmesini talep etti. Böylesine önemli bir kararýn birkaç kiþi veya bir tek makam tarafýndan verilmesinin ancak dikta yönetimlerde olabileceðini savunan Atakol, konuyla ilgili çýkýþ yolunun referandum olduðunu belirtti. "ÝÞLEMESÝZ TARIM ÇALIÞTAYI" Avrupa Birliði Üretim Projesi ve Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'nin iþbirliðinde "Ýþlemesiz Tarým" (anýza ekim) konusunda bir çalýþtay düzenleneceði bildirildi. Bitkisel Üretim Projesi Lideri Christian Harel tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Çalýþtay'da "tarýmda üretim maliyetini düþüren, verimliliði artýran, ayný zamanda çevre dostu bir teknoloji olarak bilinen Ýþlemesiz Tarým yönteminin Kuzey Kýbrýs'ta yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik yöntemler tartýþýlacak. 1 Nisan baþvuracaklarýný bildirdi sonrasý Türkiye'den gelenlerin zorla gelmediðini, KKTC'nin oluþumu, güvenliði ve ekonomik kalkýnmasý için getirildiðini kaydeden Enver Dinçoðlu, ülkenin kalkýnmasýnda toplumun ekonomik zarar görmesine neden olan ve "kaçak" tabir edilen insanlarý, göçmen vatandaþlarýn da istemediðini belirtti. Siyasilerin, bilerek, iþverenleri koruma altýna aldýðýný, siyasi menfaat için fýrsat eþitliðini ortadan kaldýrdýðýný savunan Dinçoðlu, þubat ayýnda baþlattýklarý imza kampanyasýnýn yakýnda sonuçlanacaðýný ve KKTC üzerinde oyun oynayanlara en güzel cevabý vereceklerini ifade etti. Cuma günü saat 10.00'da Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliði'nde düzenlenecek çalýþtayýn, Suriye'deki Kurak Alanlar Ýçin Uluslararasý Araþtýrma Enstitüsü'nün (ICARDA) deneyimli uzmaný Dr. Mustafa Pala'nýn katýlýmýyla gerçekleþtirileceðini belirten Harel, çalýþtayý takiben çiftliðin iþlemesiz tarým tekniði ile ekilen tarlalarýnýn gezileceðini kaydetti. Çalýþtaya bütün üreticilerin davetli olduðu, katýlan çiftçilere sertifika verileceði vurgulandý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ GÜZELYURT'TA ARTIK YAÞANMAZ... Güzelyurt'tan gazetemizin þikayet köþesine elektronik mektup gönderen esnaf bir vatandaþýmýzýn þikayeti de Güzelyurt bölgesinin artýk yaþanmaz bir hale gelmesi... Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben Güzelyurt'tan yazýyorum. Esnafým... Güzelyurt kýyýda köþede kalmýþ bir kasaba... Aslýnda kasaba demek de çok zor. Bir köy görünümünde bir yerleþim birimi dersek abartmýþ olmayýz. Bu bölge halký geçmiþten bu yana tarýmla uðraþarak yaþamlarýný sürdürüyorlardý. Narenciye can damarýydý bölgenin. Narenciye fabrikalarý bu bölgedeydi... Narenciyenin ihraç edilmesi için özel bir liman dahi bulunuyordu. Ne oldu? 1974'ten sonra limanýn da narenciyenin de anasýný aðlattýk... Kesip sulu ziraate yöneldik. Fazla sürmedi bu da... Çünkü sular yeterli deðildi. Yine 1974 öncesi yapýlan düzenlemelerle su motorlarý belli süreler içerisinde kontrollu olarak çalýþtýrýlýrdý sonrasý günde 24 saat çalýþtýrýlan motorlar sularýn tuzlanmasýný erkene aldý. Durum budur iþte... Önlem alýnmadý, ardýndan göletler, derivasyon kanallarý yapýlarak yeraltý sularýnýn zenginleþtirilmesi amaçlandý. Tutmadý ama... Çünkü bunun gerçekleþmesi ve önlemlerin hesaplandýðý gibi gitmesi için bol yaðýþlarýn olmasý lazýmdý. Güzelyurt deðil sadece, bölgesi de berbat durumda. Bazý vatandaþlarýmýz yollardan falan bahsediyor... Yollar o kadar önemli deðil. Nedir önemli olan? Ýnsanlarýn gittikçe fakirleþmesi ve kendine yetecek duruma gelememesi... Narenciye þimdilerde sökülüp yerlerine inþaatlar yapýlmaktadýr. Eskiden sökülüp sulu ziraat yapýlýrdý... Annan Planý'ndan sonra inþaata hýz verildi... Sel sularýnýn basmasýndan sonra pek deðeri kalmadý bu inþaatlarýn da. Ben bir esnaf olarak gün olur evime siftah yapmadan giderim. Ýþyerimde içtiðim kahve veya çaylarýn parasý da cepten gider. Elektriði nasýl ödeyeceðim, suyu nasýl ödeyeceðim... Kiramý nasýl vereceðim? Asgari ücretle çalýþan insandan daha kötü bir durumumuz vardýr. Bankadan iþyerlerimizi tamir için aldýðýmýz ve taksitle geri ödeyeceðimiz borçlarýmýzý da ödeyemez duruma geldik. Hacizler kapýda... Battýk bittik yani... Ýnsan isyan etmez de ne yapar? Bu memleketi idare etmeye aday olanlara bakýn bir kere, on tane koyunu bile güdemezler... Onlar zannederler ki, zam yaparak, maaþlardan keserek iþleri yürütebilecekler... Yakýnda daha büyük kargaþa çýkacaðýný ben bir esnaf olarak görüyorum da baþkalarý görmüyor mu? Tek kelimeyle Güzelyurt artýk yaþanmaz bir hal aldý. Bölgeye yapýlan üniversitenin Güzelyurt'a ekonomik katkýda bulunacaðý söyleniyordu. Esnafýn da beklentisi böyleydi. Ancak üniversite yapýldýktan sonra gördük ki bizlere hiçbir faydasý yok. Çünkü üniversite öðrencilerin ihtiyaçlarýný kendi içinden karþýlamaktadýr. Yeni yapýlan yol da gene Güzelyurtlular için deðildir, Türkiye'den Güzelyurt ODTÜ Kampüsü'ne giden öðrenciler içindir... Bir müddet sonra Vergi Dairesi de dayanacak kapýmýza... Zaten mahkemelerdeyiz... Bizi korumasý için Allah'a mý yalvaralým? Büyüklerimiz ne buyuruyor?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR YASEMÝNLERÝN AMPÜLE ÝHTÝYACI YOKTUR Bizim Mandra Kýbrýslýtürkler için Akritas adlý soykýrým plânýný yapan Yorgacis bir suikastle öldürüldüðünde, onun için "Ýyi ve olgun bir devlet adamýydý" diyen Rauf Denktaþ'ýn, KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil için, "Ýnsanlarýmýzýn yüzüne bakacak hali kalmadý" diyerek kin kusmasý, mandra halký arasýnda öfke ve lânetle karþýlanýr. Bu toplumun bitip tükenmesi için elinden gelen herþeyi yapan adamýn, toplumu yokoluþ güzergâhýndan çýkarmaya çalýþan gerçek yurtseverlere kin ve nefret kusmasý, "Nedamet getirip doðru yola geleceðine, daha beter günaha saplanýyor" yorumlarýna yol açar.

8 8 30 Mart 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Daha ne kadar? CTP hükümetlerinden sonra gelen UBP Hükümetleri de ülkemizi tahrip edecek icraatlara imza atýyorlar. CTP Hükümetleri döneminde yapýlan tahribatlar karþýsýnda ( ) o zaman BDH baþkaný olan Mustafa Akýncý, "UBP Hükümetleri dönemi yaðma ve talan dönemiydi, þimdiki CTP Hükümetleri dönemi de tahribat dönemidir" diye tepkisini ortaya koyuyordu. Çünkü CTP Hükümetleri döneminde daðlarýmýz hýzla oyulmaya baþlamýþ, orman arazilerimiz alçak orman diye nitelendirilerek TC sermayesine peþkeþ çekilmeye baþlanmýþtý. Þimdi çark etse, de 2006 yýlýnda þimdi de baþkan olan Girne Belediye Baþkaný Aygýn, partisi CTP'nin de desteðinde, Girne'nin göbeðindeki belediye kreþinin olduðu araziye gökdelen yapýlmasý için onay veriyordu. O zaman da bu projeye BDH'lýlar karþý çýkýyordu. Bilhassa 2006 seçimlerinde Aygýn'a karþý BDH adayý olan Halil Sadrazam'ýn bu konuda çok açýklamalarý olmuþtu. CTP dönemindeki tahribatlar sadece daðlarýn oyulmasý ve orman arazilerinin peþkeþ çekilmesi ile kýsýtlý deðildi. Doða harikasý ve Milli Park alaný ilân edilen Karpaz burnuna elektrik götürülmesi de vardý. Kervansarayda izinsiz 2 kat fazla çýkan Mercure Otel'in izinsiz katlarýnýn bir emirname ile yasallaþmasý da vardýr. Ayni þekilde Kumsal'da 7 kat izinsiz fazla inþaat yapan Golden Tulip Otel'in izinsiz yapýlan 7 katý da karþýdaki anaokul, arazisi ile birlikte Golden Tulip'e verilerek yasal hale getiriliyordu. Yeterli park yeri gösterememesine raðmen Lekoþa Merit Otele'e devasa otel yapmasý için de izin CTP Hükümeti tarafýndan verilmiþti. Hem de kumarhanesi Açýk Öðretim Fakültesi karþýsýnda olmasýna raðmen izinlendirilmiþti. Hükümetin gösterdiði park alanýna da Merit iþletmecileri hiçbir þey yapmadýklarý için sürekli olarak Bedrettin Demirel Caddesi'ndeki trafik týkanmaktadýr. CTP'den sonra hükümet olan yaðma ve talan dönemlerinin UBP de CTP'nin yarým býraktýðý tahribata tam gaz devam etmektedir. Girne Karakum'da bulunan Hazreti Ömer Türbesi yanýnda TC sermayesi tarafýndan yapýlmak istenen turistik tesise izin verilmesi için, baþta Baþbakan olmak üzere, ilgili daire müdürleri Anýtlar Yüksek Kurulunda dairelerini temsilen üye olan üyelere baský yapmaktadýrlar. Tüm baskýlara karþýn ilk toplantýda izin için ret kararý veren AYK üyelerinden bazýlarý ilgili daire müdürleri tarafýndan AYK üyeliðinden alýnarak yerlerine söz dinleyecek kendi adamlarýný atadýlar. Yazýmý yazdýðým þu sýralar saat gibi, daha önce reddedilen izin için AYK toplantýsý devam ediyordu. Pazartesi telefonla ulaþtýðým AYK Baþkaný ve ayni zamanda Eski Eserler Dairesi Müdürü Emine Pilli, Hz. Ömer Türbesi yanýnda turistik tesis için izin baþvurusu yapýldýðýný ve bazý AYK üyelerinin deðiþtirildiðini doðruladý. Ancak kendilerine hiçbir baský gelmediðini ve deðiþtirilen AYK üyelerinin de ilgili daire müdürlerinin tasarrufu olduðunu ve bunun da baskýlar neticesinde olmadýðýný, normal bir deðiþim olduðunu söyledi. Allahaþkýna ülkemiz turist kaynýyor ve mevcut tesisler talebe yetmiyor mu ki yeni tesislere hem de sit alanlarýnda teþvik veriliyor? Bugün KKTC'deki kumarhanesi olan otellerin yüksek doluluk oranlarýnýn itmesiyle KKTC'deki tüm tesislerin yýllýk doluluk oranlarý %35'dir. Bilhassa Lapta bölgesinde Kýbrýslý Türk yatýrýmcýlara ait olan otellerin yýllýk doluluk oranlarý%10'dur. Bu tesislerin çoðu sonbahar ve kýþ aylarýnda kapalýdýr. Nitekim Lapta'daki bir otele huzur evinde kalan yaþlýlar yerleþtirilmiþtir. Eðer teþvik verilecekse, boþ yataklarýn doldurulmasý için teþvik verilmelidir. Çünkü %40 veya altýnda yýllýk doluluðu olan bir tesis ne yaparsa yapsýn zarar edecektir. Üstelik bir milyon turist hedeflenen bir yýlda bir yýllýk kirasýný ödeyemediði için KKTC Turizm Bakanlýðý'nýn resmi internet sitesi kapatýlmýþtýr. CTP Hükümetleri döneminde baþlayan ülkemizin tahribatý daha ne kadar devam edecektir? AKP Hükümeti veya filân AKP'li istedi diye içine ettiðiniz bu güzel adayý daha ne kadar tahrip edeceksiniz? KANSER VAKALARINDA MAÐUSA ÝLK SIRADA Gazimaðusa'da artan kanser vakalarýna dikkat çekerek çevre sorunlarýný Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na aktaran "Maðusa Çevre Platformu", kentte saðlýk sorunlarý yaratan konular için Meclis Araþtýrma Komitesi kurulmasýný istedi. Eroðlu, dün, Maðusa Çevre Platformu heyetini kabul etti. ALTUNÇ Platform baþkaný Dr. Umut Altunç, Kýbrýs genelinde çevre sorunlarý ve kanserin baþ sýralarda görüldüðü Gazimaðusa'daki saðlýk sorunlarýnýn çevre sorunlarýyla iliþkili olduðunu söyledi. Altunç, platformun özelde Gazimaðusa'nýn, genelde tüm Kýbrýs'ýn çevre sorunlarýyla ilgilenerek, "kötü imaj, istatistik ve talihi yenmek için çalýþmalar yapacaklarýný" vurguladý. Çevre Bakanlýðý'nýn kurduðu hava kalitesi ölçüm sisteminin, Maðusa Limaný'ndaki tahýl ve çimento gibi mallarýn yarattýðý kirliliðin, hava kalitesini olumsuz etkilediðini gösterdiðini anlatan Dr. Umut Altunç, Maðusa'daki hava kalitesinin Avrupa standartlarýnýn çok gerisinde kaldýðýný bildirdi. "HAVA KALÝTESÝ ALARM SEVÝYESÝNDE" Altunç, 1 ile 6 skala deðeriyle ölçülen havadaki toz deðerlerinin Maðusa'da 4-5 seviyesinde bulunduðunu, bunun alarm seviyesi kabul edildiðini bildirerek, bunun limanda uygunsuz taþýnan ve boþaltýlan, havaya toz yayan yüklerden kaynaklandýðýný düþündüklerini söyledi. Maðusa Çevre Platformu Baþkaný Altunç, tersanelerin daha uygun bir bölgede çalýþmasý gerektiðini ifade ederek, aðýr metallerin saðlýk sorunlarý yarattýðýný belirtti. "MECLÝS ARAÞTIRMA KOMÝTESÝ KURULSUN" Saðlýk sorunu yaratan çevre sorunlarýyla ilgili bir Meclis Araþtýrma Komitesi kurulmasýný gündeme getireceklerini kaydeden Umut Altunç, Türkiye'de kanser vakalarýnýn çok hýzlý arttýðýnýn tespit edildiði bölgelerde benzer çalýþmalarýn yapýldýðýna iþaret etti. Altunç, "Bizce bu, Kýbrýs'ýn þu anda en büyük sorunudur. Kanser vakalarý çok fazla insanýn ölümüne neden olmaktadýr. Küçük bebeklerimizde astým, bronþit gibi hastalýklara neden olmaktadýr" dedi. Sadece Maðusa Limaný'nda deðil, Maðusa'nýn her yerinde çevre sorunlarý bulunduðunu kaydeden Dr. Umut Altunç, Cumhurbaþkaný'ndan destek istedi. Altunç, Cumhurbaþkaný'na "Maðusa Çevre Platformu Pozisyon Belgesi" adýyla hazýrladýklarý, Maðusa'daki çevre sorunlarýnýn özetlendiði ve önerilerin yer aldýðý yazýlý metni de verdi. EROÐLU: "ÇEVRECÝLERÝN DEVREYE GÝRMESÝ ÖNEMLÝ" Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da, kanser taramalarýnda Maðusa'nýn ilk sýrada çýktýðýný belirterek, bu hastalýkta çeþitli faktörler bulunduðunu, Serbest Liman'daki yüklerin, sera ilaçlarýnýn da etkisi olduðunu söyledi. Platformun hassasiyetine teþekkür eden ve sürmesini isteyen Cumhurbaþkaný Eroðlu, iyi, temiz bir çevreyle, her türlü kanserojen maddenin kontrol altýna alýnmasýnýn, kullanýlmamasý için önlem alýnmasýnýn þart olduðunu vurguladý. Eroðlu, uzun yýllar önce kanser yapan ilaçlarla ilgili bir yasa yaptýklarýný belirterek, buna raðmen kanser vakalarýnýn arttýðýný ve bu hastalýðýn genellikle ölümle sonuçlandýðýný anlattý. "Sizin gibi çevreci arkadaþlarýn devreye girmesi ve hükümeti tedbir almaya teþvik etmesi fevkalade önemlidir" diyen Cumhurbaþkaný Eroðlu, hükümetlerin bu gibi konularda hassas olduðunu, deðiþik gruplarýn önerilerinin de hükümetlere ýþýk tutacaðýný söyledi. Eroðlu, çevrecilerin çalýþmalarýndan ve ortaya koyacaklarý bulgulardan hükümetlerin de yararlanmasý gerektiðini belirterek, ilgili bakanlýklarýn hassasiyetine raðmen kanser vakalarýnýn arttýðýný görmekten üzüntü duyduðunu dile getirdi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, platforma baþarý dileyerek, üzerine düþen görevleri yapmaya hazýr olduðunu ifade etti. CENGÝZ TOPEL HASTANESÝ'NE BAÐIÞ- Güzelyurt Yeþilada Lions Kulübü, Yeþilyurt Cengiz Topel Hastanesi'ne iki adet hasta baþý monitörü baðýþladý. Kulüp Baþkaný Göken Tanaydýn'nýn verdiði bilgiye göre monitörler, kulüp üyelerinin Tepebaþý'nda düzenlenen Lale Festivali'nde düzenlediði ve kendilerinin yapmýþ olduðu ev yapýmý pastalarý sattýklarý kermesten ve daha önce düzenlemiþ olduklarý gezi ve yemek etkinliðinden elde edilen gelen gelirle satýn alýndý. Kalem Yalçýn Okut TÜRKÝYE, YUNANÝSTAN, FÝLÝSTÝN HATTI Türkiye'de kimi yorumcular Ortadoðu'daki Arap halklarýnýn ayaklanmasýný, devrime götürecek örgütlenmelerden yoksun olduklarý cihetle devrimin 'fay hattý'nýn Türkiye-Yunanistan- Filistin'de olduðu görüþündeler. * Her nekadar, sayýlan her üç ülkede devrimciler henüz insiyatifi ele geçirememiþlerse de; ve de dün Afrika'da iktibas edilen Haluk Gerger Hoca'nýn yazýsýnda belirttiði gibi, Türkiye Ýslam dünyasýnda Araplarýn gözünde ABD'nin Truva Atý olarak algýlanýyorsa da, meselelere emperyalizmin zayýf halkasý ve silahlý mücadele birikimi ve geleneði açýsýndan bakýldýðýnda yukarýdaki görüþ daha derin bir anlam kazanýr. Türkiye için: "ABD'nin Ýslam dünyasýndaki Truva Atý" diyor Prof. Haluk Gerger. Kim inkâr edebilir, kim karþý çýkabilir ki bu yerden göðe kadar doðru tespite?.. Zaten TC 1945'lerden, özellikle de NATO'ya üye olduktan sonra hep Batý'nýn özellikle de ABD'nin Koçbaþý olarak kullandýðý bir uydu olmadý mý Ortadoðu'da?.. Komünizme ve SSCB'ye karþý, diðer gerici bölge ülkeleri ile birlikte Yeþil Kuþak teorileri ve uygulamalarý mucibince kulluk yapmadý mý Batý'ya?.. Çetin Altan'ýn sýk sýk yazdýðý gibi, TC, 20. yüzyýlý -sýrf o uyduluk nedeniyleýskalamadý mý?.. NATO'da, ABD'den sonra en büyük orduyu beslemedi mi?.. Yeni Padiþah Erdoðan Bey, önceleri "NATO'nun Libya'da ne iþi var?" derken, ABD Aðasýndan fýrçayý, hatta sümsüðü yedikten sonra, yelkenleri indirip Libya'ya müdahale için savaþ gemileri ve asker göndermeyi kabul etmedi mi?.. Ayrýca, Ýzmir limanýnýn da Libya'ya saldýrý komutanlýðýnýn merkezi olmasýný da kabul etmedi mi?.. Eþþek gibi kabul etti Bütün palavralarýnýn, bütün "one minüt"lerinin de göstermelik olduðu böylece ortalýklara döküldü Irak'ta þöyle karþýlanmýþ, böyle karþýlanmýþ Bunlar yandaþ medyanýn kitlelerine verdikleri narkozdan baþka bir þey deðildir. Türkiye'nin çok dinamik bir ülke olduðu su götürmez. Hem 1971'de, hem de 1980'de iki kez faþist darbelerle sol en vahþi kanlý yöntemlerle biçilmiþ, kýyýlmýþsa da o gelenek Türkiye'de kök salmýþtýr. THKP-C, THKO, TÝKKO gibi silahlý direniþ örgütleri Türkiye'nin baðrýndan fýþkýrmýþ hareketlerdi ve anýlarda hâlâ yaþýyordur. Yunanistan devrimcilerinin NAZÝ iþgaline karþý verdikleri onurlu ve kahramanca direniþi Yunan kuþaklarý nasýl unutabilirler?.. Keza, þimdilerde, Yunanistan Sol'unun tüm Avrupa'da en dirençli, en savaþkan Sol olduðu da yadsýnamaz. Filistin'e gelince Silahlý mücadele sözkonusu olduðu zaman 20. yüzyýlda Filistin gerillalarýnýn çok ayrý ve özel bir yeri olduðu çok açýktýr. 1948'den beri, en na-müsait þartlarda mücadele eden halk Filistin halkýdýr. Siyonizm ve arkasýndaki emperyalist Batý devletlerine karþý, onlarýn o en insanlýk dýþý zulümlerine raðmen ayakta kalmayý ve zulüm altýnda ezilirken örgütlenip ordulaþmayý baþarmýþlardýr. O nedenle, giriþteki görüþ ciddiye alýnmalý, yabana atýlmalýdýr. Hiçbir devrim zor kullanmadan olmaz. Zor ise günümüzde deðil sadece, çoktan beri silaha dayanýr Emperyalistler Libya'yý iþgal ederken kendi kuyularýný kazacak olan devrimci kitleleri örgütlüyorlar! (*) Örneðin, Selim M. Iþýk.

9 30 Mart 2011 Çarþamba Tünel ALINTI YAÞARKEN KÝMLÝKSÝZ ÖLÜRKEN KEFENSÝZ Ey müminler! Bu yazýyý sadece size yazdým Yýllarca Kürt'ü Müslümandan bile saymadýðýnýzý biliyorsunuz. Þimdi de kötü bir þeymiþ gibi "Siyaset yapýyorlar!" diyorsunuz. Bu topraklarda yýllarca Kürt'ün ne dirisi ne de ölüsü rahat huzur yüzü görmedi. Yaþarken kimliksiz, ölürken kefensiz kaldýlar.'kefen-i zaruret' kabilinden üç arþýn bez yerine, bir çuvala konularak zaringil edildiler. Ýçlerinde belki peygambere ahiret komþusu olacaklar vardý, bilemezsiniz. Siz kabir komþusu bile olmak istemediniz. Þimdi Kürtler, resmi zulümlere karþý sivil bir itaatsizlik yapýyorlar. 'Vurana elsiz, sövene dilsiz' öylece gecikmiþ bir taziye çadýrý kuruyorlar diye düþünebilirsiniz. Ola ki Kürt'ün hiçbir talebine sýcak bakmýyorsunuzdur. Yine de elinize bir paket çay alýp onlarý ziyaret edebilir, ölüsü, henüz çuvala bile konamayanlar için bir dua edebilirsiniz. Sýrrý Süreyya ÖNDER (Radikal) DÝPNOT Türkiyeli sosyalistler Kýzýldere Katliamý'nýn 39'uncu yýlý dolayýsýyla bugün ortak eylem yapýyorlar. HERKES DÖKÜLÜYOR BÝR BABAM AYAKTA BÝR DA BEN ARÞÝV TARÝH 24 ÞUBAT 2010 Kýbrýs Cumhuriyeti'nin üç garantörünün üçü de sabýkalý... Ýngiltere bizi birbirimize kýrdýrdý, Yunanistan adaya yasadýþý asker yýðdý ve faþist darbe yaptý, Türkiye ise adayý böldü ve kuzeyi kendi uydusu yaptý... Gözden kaçmayanlar... TRT'NÝN FÝGÜRANLARI TRT televizyonunun yayýmladýðý "Varoluþ mitingleri"ni anlatan belgesel Kýbrýs Türkü'nün "varoluþ"unun üstüne bir çarpý çekti. Maþallah KKTC'nin gerçek beslemeleri AKP'nin seçim propagandasý olarak çekilen bu filmde figüranlýk kabiliyetlerini çok iyi sergilediler. Önde baþkomutan Rauf Denktaþ, arkada Derviþ Eroðlu, Ýrsen Küçük, Turgay Avcý, Mehmet Ali Talat ve Ferdi Sabit Soyer... Hep birlikte AKP'nin "Yasemin Hareketi"ni hedef göstermesine bir güzel çanak tuttular. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Dünya bizi rahat býraksa belki de çoktan bir anlaþma olurdu... Derviþ EROÐLU VÝRGÜL... KIBRIS TÜRKÜ'NÜN VATAN YAPAMADIÐI TOPRAKLAR Türk Göçmenler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Enver Dinçoðlu "Kýrk yýldýr bu topraklarý vatan yapan göçmen vatandaþlar, buraya gitmek için deðil, bu topraklarý vatan yapmak ve sýnýrlarýna sahip çýkmak için gelmiþlerdir" dedi. Hiç þüphe yok, öyledir. Muhakkak öyledir. Türkiye Kýbrýs'a nüfusunu doldurmadan önce Kýbrýs Türkü becerip de burayý "vatan" yapamamýþtý. Zaten Türkiye buraya nüfusunu doldurmadan önce burada insan da yaþamýyordu, eþþekler yaþýyordu sadece. "Ýflas eden kesim her gün çoðalýyor, önlem alan yok. Ülkenin her tarafý dökülüyor" Serdar DENKTAÞ Siyasetin kendisi suça dönüþtürülüyor. Terör suçunu diðerlerinden ayýran unsurun "þiddet" ve "silah" olduðu gerçeði ihlal ediliyor ve suç tarifi "siyasal amaca" uzanýyor. Dolayýsýyla, gazetecilik yapmak, sanat faaliyeti yürütmek, hükümeti alaþaðý etmeye çalýþmak, baþka bir hükümet getirmeye çalýþmak gibi eylemler suçun kendisine dönüþüyor. Oysa burada suç olan hükümeti alaþaðý etmeye çalýþmak deðildir. Bütün yurttaþlarýn sözle, yazýyla, medya yoluyla hükümeti alaþaðý etme hakký vardýr. "Yargýnýn sonucunu bekleyelim" sözüne sarýlmak, "iþi piþkinliðe vurmak" anlamýna 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... gelir. Zaten yüz yýldan fazladýr yargýnýn sonucunu bekliyoruz. Yargýnýn adalet ürettiði herhangi bir tarihsel aný bize örnek olarak verebilirler mi? Bu söze, sadece bir espri muamelesi yapýp "yargýyý yargýlama hakkýmýzý" talep etmenin peþine düþmeliyiz. Ergenekon davasýnýn kendine özel bir karakteristiði var. Bütün derin devlet davalarýnda þu soru meþrudur: "Acaba, bize, birilerini, iþte derin devlet budur diye iþaret eden gücün bizzat kendisi derin devlet olabilir mi?" Derin devlet algýmýzý bizzat derin devletin kendisi de örgütleyebilir. Buna karþý uyanýk olmamýz ve bu tür davalarýn KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar 'Bütün yurttaþlarýn sözle, yazýyla, medya yoluyla hükümeti alaþaðý etme hakký vardýr' takipçisi olmamýz gerekir. Ergenekon siyasi bir davadýr. Yargýlamayý gerçek bir yargýlama olmaktan çýkartan ise güç eþitsizliðidir. Bu tür davalarda sorun, hakkýnda suç isnat olunan kiþinin en temel haklarýnýn askýya alýnmasý ve kendi masumiyetini ispatlayabileceði koþullardan mahrum býrakýlmasýdýr. Ergenekon'u ve baþka "terör davalarýný" sorun haline getiren ve gerçek bir yargýlama olmaktan çýkartan nokta budur. Türkiye'de yargý, son beþ-altý yýldýr iki büyük ideolojik bloðun hakimiyeti altýnda. Bunlardan ilki Cumhuriyetin baþýndan itibaren egemen olan ideolojik blok. Son altý ay içinde bu ideolojik grubun yüksek yargýdaki hakimiyetleri ikinci büyük ideolojik grup tarafýndan alaþaðý edildi. Bu ikinci grubun hakimiyet alanlarý öncelikle Özel Yetkili Aðýr Ceza Mahkemeleri'dir ve giderek daha geniþ alanlarý etkisi altýna almaya baþladý. Her iki adli perspektifin temel hak ve özgürlükler konusundaki tavýr alýþ biçimi ve refleksleri birbirine denk. Terör ve terörizm kavramlarýnýn "tanýmsýzlýðý" nedeniyle, neyin "terör" olduðu ve kimin "terörist" olduðuna karar verme hakký egemen güçlere teslim ediliyor. Karar verene baðlý olarak (hükümet, polis, Cumhuriyet Savcýsý...) herkes terörist olabilir. Kendi masumiyetini soruþturma gücü karþýsýnda eþitlikle savunma haklarýnýn hiçbiri "terörist"lere tanýnmaz. Temel hak ve özgürlükleri ellerinden alýnýr. Bunun sonucu olarak, yazdýklarýmýz, konuþtuklarýmýz, mesajlarýmýz, e-postalarýmýz ve bunlarla hükümeti deðiþtirme planlarýmýz suçmuþ gibi algýlanýr. (Demokrat Yargý Derneði Eþbaþkaný/Orhan Gazi Ertekin/ bianet.org)

10 10 30 Mart 2011 Çarþamba GÜNEYDEN... LÝMASOL'DA ÝKÝ BOMBA Ailthia gazetesi Limasol'da önceki gece iki farklý bölgede bir arabaya bir de eve bomba yerleþtirildiðini yazdý. Bombalarýn patlamasý sonucunda araba ve evde maddi hasarlarýn meydana geldiðini kaydeden gazete, iki bombanýn da ayný kiþi tarafýndan yerleþtirildiðinin düþünüldüðünü, öte yandan ev ve arabalarýna bomba yerleþtirilen kiþilerin konuyla ilgili bilgi vermekten kaçýndýðýný belirtti. DÖRTYOL VE MURATAÐA'DA KIRSAL KESÝM ARSASI DAÐITILDI Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'nýn çalýþmalarý kapsamýnda Gazimaðusa'ya baðlý Dörtyol köyünde 85, Murataða köyünde ise 10 gence kýrsal kesim arsa hak sahipliði belgeleri dün düzenlenen törenlerle verildi. Arsa daðýtm törenlerine;baþbakan Ýrsen Küçük, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýkay Kamil, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, UBP Gazimaðusa Milletvekilleri Ahmet Eti ile Ertuðrul Hasipoðlu, Merkez Kaymakamý Gürsel Selengin, Gazimaðusa Kaymakamý Beran Bertuð ve bazý bölge belediye baþkanlarý katýldý. Baþbakan Ýrsen Küçük Dörtyol'daki törende yaptýðý konuþmada, gençlerin; kendi yörelerinde ailelerinin yanýnda yerleþmelerini saðlamak amacýyla yapýlan çalýþmalar sonucunda iki haftadýr arsa daðýtýmlarýnýn yapýlmakta olduðunu ifade ederek, çalýþmalarý tamamlandýkça diðer köylerde de arsa daðýtýmlarý yapýlacaðýný ifade etti. Baþbakan Küçük, UBP hükümetinin kýrsal kesimin ve köylülerin geliþmesi için kararlar aldýðýný ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyükelçiliðin katkýlarýyla altyapý çalýþmalarýnýn þehirleri özendirmeyecek noktaya geldiðini söyledi. Köy- kasaba ayrýmýný ortadan kaldýracak çalýþmalar gerçekleþtirdiklerini söyleyen Baþbakan Küçük, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn 2011 yýlý bütçesine aldýðý bölgedeki alt ve üst geçit yapýmýna yakýnda baþlanacaðýný ifade etti. ÝKÝ SOYGUN Limasol'da bir saat arayla iki silahlý soygunun gerçekleþtiðini kaydeden Ailthia gazetesi, birinci soygunda üç maskeli kiþinin internet kafeye girerek silah tehdidiyle 550 Euro ve bir cep telefonu aldýðýný, ikinci soygunda da ayný tarife uygun 3 kiþinin büfeye giderek 150 Euro aldýðýný aktardý. Simerini gazetesi de iki soygun ve bomba patlamasýyla ilgili haberleri "Limasol'da Gece Yarýsý Terörü...Üç Saatte Ýki Bomba, Ýki Soygun", Haravgi gazetesi de olaylarý "Limasol'da Gün Bombalarla Aðardý... Limasol'da Büfe ve Ýnternet Kafeyi Soydular" baþlýklarýyla yansýttý ÇATAPAT Haberde ayrýca Pazar akþamý 26 yaþýndaki bir kiþinin aracýnda yapýlan aramada çeþitli tip ve büyüklükte 1991 çatapat ele geçirildiði belirtildi. REÞÝT OLMAYAN GENÇLER SÝGARA VE ALKOLLÜ ÝÇKÝ TÜKETÝYOR Fileleftheros gazetesine göre Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Lukas Luka ile Rum tarafýndan öðrencilerin ailelerinin yer aldýðý örgütle görüþtü. Habere göre görüþmede reþit olmayan gençlerin eðlence merkezlerine alýnmasý ve buralarda alkollü içki ve sigara kullanmalarýna iliþkin sorun ele alýndý. YABANCI DÝL SINAVI 16 NÝSAN'DA Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan 16 Nisan Cumartesi günü yapýlacak Yabancý Dil (Ýngilizce) Sýnavý için son baþvurularýn 8 Nisan Cuma günü mesai bitiminde sona ereceði bildirildi. Kamu Hizmeti Komisyonu Genel Sekreteri Eren Ertürk konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, yabancý dil bilgisinin kamudaki bazý kadrolar için koþul olarak öngörüldüðünü ve bazý kadrolarýn sözlü sýnavlarýnda adaya puan kazandýran önemli kriterlerden biri olduðunu kaydetti. Yabancý Dil Sýnavý, 2005 Kamu Görevlileri Sýnav Tüzüðü uyarýnca, yabancý dil seviyesini tespit ve belgelemek amacýyla komisyon tarafýndan yapýlýyor. "GÝRNE 2011 YAZ FESTÝVALÝ" Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) Girne Belediyesi iþbirliðinde festival düzenliyor. "Girne 2011 Yaz Festivali" adý altýnda; Girne'yi uluslararasý organizasyon ve festivallerle tanýþtýrma, eðlence sektörünü hayýr amaçlarý için ülkeye getirme, ülkede yaþayan farklý milletlere mensup yabancýlarý kaynaþtýrma, resmi ve özel yardým kuruluþlarýný organize etme ve merkezin idamesini saðlamak amacýyla yapýlacak festival, Eylül tarihlerinde gerçekleþtirilecek. 17 Eylül'de saat 18:00'de Girne Barýþ Parký'ndan özel kýyafetler içerisinde karnaval yürüyüþüyle baþlayacak festival, Ýnönü, Atatürk, Kordonboyu ve Canbulat caddelerinin ardýndan Ramadan Cemil Meydaný'nda son bulacak. Burada yapýlacak açýlýþ konuþmalarýyla festival etkinliklerine start verilecek. Resmi Gazete'den haberler... Asil Nadir hisselerini devretti n Ýhtiyat Sandýðý'na devlet borç senetleri bir yýl uzatýldý... n Ülkeye giriþ yasaklarý olan 2 kiþinin yasaðý kaldýrýldý... n Serbest Liman ve Kalkýnma Bankasý'nda atamalar yapýldý... Bakanlar Kurulu'nun 16 Mart'taki toplantýsýnda aldýðý kararlar Resmi Gazete'de yayýmlandý. Devlet borç senetlerinin kaynak yetersizliði nedeniyle ödenemeyeceði gerekçesiyle bir yýl daha uzatýlmasý kararýný alan Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu'nun kararý, Bakanlar Kurulu'nca da onaylandý.buna göre, TL senetlere yýllýk yüzde 11, dolar senetlere de yüzde 4 faiz uygulanacak. Ýhtiyat Sandýðý'na devletin 23 milyon 971 bin 955 dolar ve 361 milyon 847 bin 599 TL'lik borç senedi bulunuyor. Bakanlar Kurulu, Resource Consulting Services Ltd.'in en büyük hissedarlý Asilkan Nadir'in sahip olduðu 6 bin 825 hisse, þirket hissedarlarýndan Havva Kunter ve Mehmet Ziya Berkman'a devretmesini onayladý. Lapta bölgesinde 4 Ocak'ta meydana gelen sel felaketinin yol açtýðý zararýn tazmin edilmesi için Lapta Belediyesi'ne Maliye Bakanlýðý'nýn uygun göreceði bir kalemden 150 bin TL katký yapýldý. Azerbaycan'da Nisan'da düzenlenecek Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý'nda KKTC de stant açacak. Bakanlar Kurulu bu amaçla 7 bin 800 Euro ödenmesini onayladý. Þubat ayý sonlarýnda Ýngiltere'de yapýlan "Rally Sunseeker-2010" rallisini kazanan iki kiþi ve iki de refakatçisi, KKTC'de tatil yapacak. Söz konusu kiþilerin uçak bileti ve konaklama ücretleri, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý bütçesinden ödenecek. Tarým Dairesi bünyesindeki Güzelyurt Toprak-Su Laboratuarý'nda kullanýlmayan demirbaþ, Lefke Avrupa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne hibe edildi. Almanya'da evlenebilmek için kendi baþvurusuyla 26 Nisan 2000'de KKTC yurttaþlýðýndan çýkarýlan Kýbrýslý Türk Cevdet Kasaphoca, KKTC'ye kesin dönüþ ve yatýrým yapmak isteði nedeniyle yeniden vatandaþlýða alýndý. Kaçak çalýþtýðý tespit edilerek 15 Aralýk 2010'da KKTC'den ihraç edilen 14 yaþýndaki Hakan Ceyhan'ýn ve 29 Aðustos 2008'de ayný nedenle ihraç edilen 24 yaþýndaki Aysun Gürler'in KKTC'ye giriþ yasaklarý, aile bütünlüðünün saðlanmasý amacýyla kaldýrýldý. Türkiye uyruklu mahkûm Çetin Çelik, Türkiye'ye iade edildi. Çelik'in iade istemi, Hukuk Dairesi'nce de uygun görüldü ve Bakanlar Kurulu'nca onaylandý. Bakanlar Kurulu, Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu üyesi Gökan Gazioðlu'nu görevden alarak yerine, Onursal Bozkurt'u atadý. Kalkýnma Bankasý Yönetim Kurulu üyesi Münür Doratlý da görevden alýndý ve yerine Fevzi Hansel atandý. BÜYÜYÜ ÇÖZECEK DÝYE UYUÞTURUCU VERDÝ Ailthia gazetesi geçtiðimiz Cumartesi günü, büyülendiðini düþünen 43 yaþýndaki bir kiþinin, Suriyeli bir kiþiye giderek büyüyü çözmesini istediðini aktardý. Suriyelinin bu kiþiye büyüyü çözeceði gerekçesiyle uyuþturucu verdiðini ve "verdiði hizmete" karþýlýk 15 bin Euro aldýðýný kaydeden gazete, 43 yaþýndakinin bir tarlada yarý baygýn olarak bulunduðunu, Suriyelinin de adadan ayrýldýðýný belirtti. BASKETBOL MAÇINDA HOLÝGANÝZÝM Alithia gazetesi bir baþka haberinde geçtiðimiz Pazar günü APOEL- ETHA takýmlarý arasýnda oynanan basketbol maçýnda olay çýktýðý, APOEL taraftarlarýnýn saldýrgan davranýþlar sergilediðini kaydetti. Maçýn oynandýðý esnada APOEL taraftarlarýnýn basketbolcularýn oynadýðý alana çeþitli nesneler atmaya baþladýðýný, ilerleyen dakikalarda binaya ve dýþarýdaki arabalara zarar vermeye baþladýðýný yazan gazete, polisin dýþarýnda göz yaþartýcý bomba kullanmak zorunda kaldýðýný belirtti. Habere göre çýkan olaylarda bir polis yaralanarak hastaneye kaldýrýldý, stadyumun camlarý, kapýlarý, stadýn dýþýndaki arabalar ve maðazalarda maddi hasar oldu, ayrýca ateþe verilen iki çöp kutusu itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fileleftheros gazetesi de haberi "Holiganizimle Býçak Kemiðe Dayandý" baþlýðýyla aktardý. BAF'TAKÝ BARAJLARIN DOLULUK ORANI Baf'taki barajlarýn doluluk oranýnýn yüzde 70 ile yüzde 90 arasýnda olduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi, bu oranýn Güney Kýbrýs'taki diðer barajlarda yüzde 50 civarýnda olduðunu yazdý. GÖÇMENLERE ARSA Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis'in, hak sahibi göçmenlere ve düþük gelirli ailelere, Larnaka'ya baðlý Korno ve Mosfilioti'de dün arsa daðýttýðý belirtildi. Haravgi gazetesi, hak sahiplerine toplam 13 arsanýn verildiðini yazdý. Habere göre, Silikiotis, yaptýðý açýklamada, þu ana kadar 17 bin ailenin iskan politikasýndan yararlandýðýný, ayrýca göçmenlere ve düþük gelirli ailelere daðýtýlan arsa sayýsýnýn da 1600'ü geçtiðini söyledi.

11 30 Mart 2011 Çarþamba 11 DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... Yaþar Kemal: 'Baþýmýzý duvara vurmak üzereyiz' GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. DIÞ ÜLKELERE HASTA GÖNDERMEK YERÝNE DIÞ ÜLKEDEN DOKTOR GETÝRECEKLER Rum hükümetinin tasarruf için, ameliyat edilecek hastalarý dýþ ülkelere göndermek yerine, ameliyatlarýn Güney Kýbrýs'ta yapýlmasý için dýþ ülkelerden doktor getirmeyi planladýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, 2008 yýlýnýn Aðustos ayýndan bu yana Ýngiltere'ye 48 hasta gönderildiðini, bu hastalar için 1 milyon 680 bin Euro ödenek verildiðini kaydetti. Gazete, eðer bu ameliyatlar yurtdýþýndan getirilen doktorlarla yapýlmýþ olsa, "maliyetin 139 bin Euro'yu aþmayacaðýný ve böylelikle de Rum hükümetinin 1 milyon 540 bin 800 Euro tasarruf edilmiþ olabileceðini" yazdý. Türk edebiyatýnýn en usta kalemlerinden Yaþar Kemal, Nedim Þener ve Ahmet Þýk'ýn Ergenekon soruþturmasýnda tutuklanmalarýnýn ardýndan toplumda oluþan endiþeyi, "Onur Ödülü'ne layýk görüldüðü Çaðdaþ Gazeteciler Derneði'nin ödül töreninde okunan mektubuyla dile getirdi. Yaþar Kemal, rahatsýzlýðý nedeniyle törene gelemezken, gazetecilere hitaben yazdýðý mektup, kitaplarýný yayýmlayan Yapý Kredi Yayýnlarý Genel Yayýn Yönetmeni Raþit Çavaþ tarafýndan okundu. Yaþar Kemal, mektubunda þu mesajlarý verdi: "Basýnýn gücü sözün gücüdür. Onun için basýn her zaman büyük baský altýnda kalmýþtýr. Yazarlarý gazetecileri gazeteleri satýn alma, batan Osmanlý'dan kalma bir gelenektir ve yoðunlaþarak sürüyor. Bugüne kadar basýn þöyle doyasýya özgürlük yüzü göremedi. Hep baský hep baský hep satýn alma. Hepimiz karanlýk bir duvarýn önüne geldik baþýmýzý son hýzla vurmak üzereyiz. Korkulmasýn, bugünkü duruma bakýp umutsuzluða düþmenin gereði yok. Bugün hapishanelerde mahkeme kapýlarýnda insanlýk onurunun hakkýný verenler var. Onlarýn haklarý için omuz omuza yürüyen sesini yükseltenler insanlýðýmýzýn bitmediðini vurdumduymazlýðýmýzýn öldürücü hale gelmediðini kanýtlýyorlar. Çok söyledim, tekrar söylüyorum; ya demokrasi ya hiç... Türkiye hiçe layýk deðildir. Selam olsun düþünce özgürlüðü ve insan haklarý için direnen meslektaþlarýma. Selam olsun korkunun üzerine yürüyenlere." KIBRIS'TAKÝ MEVDUATLARDA DÜÞÜÞ Rum Merkez Bankasý'nýn 2011 yýlýnýn ilk 2 ayý ile ilgili verilerine göre, Güney Kýbrýs'taki mevduatlarda 850 milyon Euro'luk düþüþ yaþandý. Fileleftheros gazetesi; "Mevduatlardan Yiyoruz... Ýki Ayda (Mevduat Hesaplarýndan) 850 Milyon Euro Çekildi" baþlýklarýyla manþete çektiði haberinde, hanehalký ve iþletmelerin, mevcut ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek için mevduat hesaplarýndan para çekmek durumunda kaldýklarýný yazdý. Mevduat hacminin 2011 yýlýnýn ilk 2 ayýnda yüzde 1,21 oranýnda düþüþ gösterdiðini kaydeden gazete, yýllýk düzeydeki mevduat artýþ hýzýnýn, 2010 yýlýnýn Temmuz ayýndaki düzeye indiðini belirtti. Haberde; uzmanlarýn, mevduatlardaki düþüþü gelirlerdeki azalma ile müteþebbis çevrede kaydedilen düþüþten kaynaklanmasýna baðladýðý belirtilirken, birçok iþletmenin nakit talebiyle, dövizlerine krediyle limit koyduðu kaydedildi. Gazete, iþletmelerin sahip olduðu mevduatlar Ocak ayýnda 25,96 milyar Euro iken, bu mevduatlarýn Þubat ayý sonunda 25,40 milyar Euro'ya gerilediðini ve aylýk düzeydeki kayýplarýn 558 milyon Euro olduðunu yazdý. Kredi alýmlarýnda da artýþ kaydedildiðini belirten gazete, 2011 yýlýnýn ilk iki ayýnda bankalar tarafýndan 984 milyon Euro kredi verildiðini kaydetti. APOEL TARAFTARLARI DÝSÝ BAÞKANI ANASTASÝADÝS'E "KAPIYI GÖSTERDÝ" APOEL spor kulübüne baðlý "APOEL Panhelen Taraftarlar Derneði"nin, APOEL'in, Yunanistan'ýn Osmanlý Ýmparatorluðu'na karþý ayaklanmasýnýn yýldönümü olan 25 Mart ve EOKA'nýn kuruluþ yýl dönümü olan 1 Nisan münasebetiyle düzenleyeceði etkinliðe konuþma yapmasý için, DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'i çaðýrmasýna karþý çýktýðý belirtildi. Politis gazetesine göre, APOEL Panhelen Taraftarlar Derneði, 2004 referandumdaki tutumu, Türkiye'ye yönelik ziyareti ve DÝSÝ'nin oy pusulasýnda "Apollona" spor kulübü antrenörünün de yer almasý konusunda Anastasiadis'e eleþtirilerde bulundu. Derneðin bu tutumunun ardýndan söz konusu etkinliðin iptal edildiðini yazan gazete, bu geliþmenin ayrýca DÝSÝ'de; sadece taraftarlarýn tutumuna yönelik deðil, APOEL'in bu baskýlara boyun eðmesine baðlý olarak hoþnutsuzluk yarattýðýný kaydetti. HÝLTON OTEL KARÞISINDAKÝ KIÞLA MAYIS SONUNDA TAÞINIYOR Lefkoþa'nýn Rum kesimindeki Hilton Otel'in karþýsýndaki "A. Panayidi" isimli RMMO kýþlasýnýn buradan kaldýrýlmasý konusunda son aþamaya gelindiði bildirildi. Fileleftheros " 'Panayidi'nin Taþýnmasý Ýçin Ödenek Serbest Býrakýlýyor Ýki Baþka Kýþlaya Taþýnýyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Rum Meclisi Maliye Komitesi'nin dünkü toplantýsýnda kýþlanýn taþýnmasý için 2 milyon Euro'luk ödeneðin serbest býrakýlmasý konusunun ele alýndýðýný yazdý. Haberde "A. Panayidi" Kýþlasý birimlerinin Athalassa'daki "Hr. Samara" ve Mosfiloti'deki "P. Kokkinu" kýþlasýna taþýnacaðý belirtildi ve Mosfiloti'deki kýþladaki hazýrlýklarýn tamamlandýðý Athalassa kampýndaki hazýrlýklarýn ise sürdüðü kaydedildi. Athalassa'daki hazýrlýklarýn Mayýs ayý baþlarýnda tamamlanmasý öngörülüyor. "A. Panayidi" kampýnýn Mosfiloti ve Athalassa'daki kamplara taþýnmasýna Mayýs sonunda baþlanacaðýna iþaret ediliyor. Ahmet Türk: "Sesimiz Mýsýr'dan, Tunus'tan, Libya'dan daha gür çýkacak..." Toplu mezarlarýn usulüne uygun açýlarak sorumlularýn yargýlanmasý ve "Hakikatleri Araþtýrma ve Adalet Komisyonu"nun kurulmasý için Türkiye'nin dört yanýndan Siirt'e giden on binlerce kiþi, ilk toplu mezarlarýn ortaya çýktýðý Kasaplar Deresi'ne (Newala Qesaba) yürüdü. Kortejin en önünde DTK Eþ Baþkanlarý Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk ile BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, belediye baþkanlarý, BDP milletvekilleri, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, Göç-Der, ÝHD, KESK ve DÝSK yöneticileri, aydýn ve yazarlar yer aldý. Kürtçe konuþan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Baþkaný Ahmet Türk þöyle konuþtu: "Tunus, Libya ve Mýsýr'da özgürlük çýðlýklarý yükseliyor. Bizim haykrýþýmýz daha büyük olacak. Biz Mýsýr Tunus, Libya'dan daha yüksek sesle özgürlüðümüzü isteyeceðiz" KÝTLEYE GAZ BOMBALI MÜDAHALE Toplu mezarlarýn açýlmasý için Newala Qesaba'ya düzenlenen yürüyüþ ve yapýlan konuþmalarýn ardýndan kitle kent merkezine doðru yürüyüþe geçti. Ancak, panzer ve yüzlerce çevik kuvvet kitleyi durdurdu. Bunun üzerine on binlerce kiþi oturma eylemi baþlattý. Kitle geri dönmek için araçlarýna giderken, polis gerekçe göstermeden gaz bombalarýyla saldýrýya geçti. Gençler de polise taþlarla karþýlýk verdi. Polislerin, BDP otobüsüne de gaz bombasý atmasý dikkat çekti. Atýlan gaz bombalarýndan kadýn ve çocuklarýn da aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþi etkilendi. Türkiye kamuoyu mezar gerçeðiyle 1989'da Kasaplar Deresi'ndeki toplu mezarýn ortaya çýkmasýyla tanýþtý. Siirt'teki bu askeri çöplük alanýnda 73 kiþinin olduðu tespit edildi, insan haklarý organizasyonlarýna göre 200'ü aþkýn kiþi bu alana atýldý. 28 Mart 1986'da öldürülen Mahsun Korkmaz'ýn da Kasaplar Deresi'nde olduðu sanýlýyor. Bu toplu mezar 20 yýlý aþkýn bir süredir açýlmayý bekliyor. KIBRIS'IN MOSKOVA BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ'NDE VÝZE VERÝLMESÝ SÝSTEMÝ "DELÝK DEÞÝK" Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn, Güney Kýbrýs'ýn Moskova Büyükelçiliði'nde vize verilmesi ve denetim sürecinde bazý zaaflýklar tespit ettiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn, Sayýþtay'ýn, Sayýþtay çalýþanlarýnýn Temmuz 2010 tarihinde Moskova'da yerinde yaptýðý araþtýrmalar temelindeki raporuna yönelik gözlemlerine iliþkin yorumunda, vizeler konusunda sonuç verici denetimi etkileyen eksiklikler tespit edildiðini belirttiðini yazdý. Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn bu araþtýrmayý, pasaportlara vurulan bin 700 vize yapýþtýrmasýnýn eksik olduðunun tespit edilmesinin ardýndan yaptýðýný belirtti. Habere göre Dýþiþleri Bakanlýðý, takip etme sisteminin hiçbir yerinde söz konusu yapýþtýrmalarýn görünmediðini (ortaya çýkmadýðýný) belirtti. Gazete ayrýca, Güney Kýbrýs'ýn Moskova Büyükelçiliði'ndeki takip etme sisteminin ilk baþta delik deþik ve noksan olmasý nedeniyle, bu yapýþtýrmalarýn nereye gittiðine yönelik olarak sonuçlarýn saptanmasýna imkan bulunmadýðýnýn da belirtildiðini yazdý. Gazete, ilgili raporda, ortaya çýkmayan vize yapýþtýrmalarýnýn büyük bir bölümünün, onaylanmýþ olarak beyan edilmeksizin ve iptal edilmelerine iliþkin gerekli faaliyetler yapýlmaksýzýn, basým sýrasýnda veya sonrasýnda, yok olduðu ihtimalinin de bulunduðundan bahsedildiðini kaydetti. ÇEVRECÝLER AKKUYU KONUSUNUN TÜRKÝYE ÜYELÝK MÜZAKERELERÝNDE GÜNDEME GETÝRÝLMESÝNÝ ÝSTÝYOR Çevreciler ve Ekologlar Hareketinin; Yunanistan ve Güney Kýbrýs'ýn, Akkuyu'ya nükleer santral inþa edilmesi konusunu, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde "sorun" olarak gündeme getirmesi çaðrýsýnda bulunduðu bildirildi. Politis gazetesi Çevrecilerin; Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn açýklamalarýna göre Yunanistan ve Güney Kýbrýs'ýn, Akkuyu'daki nükleer santral konusunu gündeme getirmesini memnuniyetle karþýladýklarýný aktardý. Çevreciler ayrýca, Türkiye ve Yunanistan'ýn; Avrupa siyasileri ve siyasi güçlerin nükleer güvenliðe iliþkin tepkilerini doðru bir þekilde deðerlendirmesi gerektiðini ileri sürdü. Fileleftheros gazetesi ise Çevrecileri'in, Akkuyu konusunu, Avrupa Yeþiller Partisinin bir sonraki toplantýsýnda gündeme getireceðini belirttiðini aktardý.

12 12 30 Mart 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Velesbidin sellasý Açýldý hep dellasý Vidalarý sýkarken Düþdü manavellasý BENÝM CUMHURÝYET'ÝM Emine Uþaklýgil Everest Yayýnlarý 455 sayfa "Yeteneklerin en deðerli olaný, bir sözcüðün yettiði yerde iki sözcük kullanmamaktýr." Thomas Jefferson Hiç bitmesin, yaðsýn Karla dolsun göðsünün katedrali Avluya düþen org uyansýn Özlemim sanadýr, varsýn Kar yaðsýn, daha yaðsýn Seni andýrýncaya kadar. Edip Cansever "Özleyiþ" adlý þiirinden 2. Lefkoþa Müzik Günleri Baþlýyor Lefkoþa Belediye Orkestrasý 20. yýlýnýn onurunu 2. Lefkoþa Müzik Günleri nde tadacak. Baþkent Lefkoþa halký yanýnda, ülkemizdeki tüm müzikseverler, çok sesli olarak düzenlenen Halk Müziklerimizi 30 Mart gecesi açýlýþ konserinde izleyecekler. 4 Mayýs a kadar her Çarþamba farklý bir müzik türü ile devam edecek. 2. Lefkoþa Müzik Günleri Programý 30 Mart 2011 Çarþamba (BUGÜN) LBO Kýbrýs Halk Müzikleri ve CD tanýtýmý Orketra Þefi: Can Sözer 'SÝNEK KADAR KOCAM OLSUN, BAÞIMDA BULUNSUN' Girne Belediyesi'nin Kültür - Sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediði, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye uyarladýðý 'Sinek Kadar Kocam Olsun, Baþýmda Bulunsun' adlý oyun 8-9 Nisan tarihlerinde Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluþacak. Aslen bir ekonomist olan Hatice Meryem'in yazdýðý ve ayný isimli kitabýndan tiyatroya uyarlanan tek perdelik ve yaklaþýk 80 dakikalýk Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarýndan "Sinek Kadar Kocam Olsun, Baþýmda Bulunsun" Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluþuyor. Hatice Meryem'in yazdýðý, Funda Mete'nin derleyip yönettiði; Yönetmen yardýmcýlýðý Arzu Balcý'ya, Yönetmen asistanlýðý Gonca Erçil'e, dekor tasarýmý Ceren Karahan'a, kostüm tasarýmý Günnur Orhan'a, ýþýk tasarýmý Zeynel Iþýk'a, Sahne amiri Ömür Açýkalýn'a, Iþýk kumanda Mahir Köksal'a, Dekor Sorumlusu Levent Kaloç'a, Aksesuar sorumlusu Okan Altýntaþ'a ait oyunda Berrin Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaþaroðlu ve Özlem Gündoðdu rol alýyor. ÞAN PÝYANO DÝNLETÝSÝ DÜZENLENÝYOR Kýbrýs Türk Kütüphaneciler Derneði, 47'nci Kütüphane Haftasý etkinlikleri kapsamýnda þan piyano dinletisi düzenleyecek. Kütüphaneciler Derneði Baþkaný Maviþe Pýnar Uysal tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçýlarýndan Ayhan Uþtuk, Esin Talýnlý ve Aylin Özuður'un sunacaðý dinleti, 1 Nisan Cuma akþamý saat 20.30'da Bellapais Manastýrý'nda yer alacak. ERENKÖY LÝSESÝ'NDE TÝYATRO SÖYLEÞÝSÝ 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle, önceki gün Erenköy Lisesi Kültür ve Edebiyat Kolu tarafýndan tiyatro söyleþisi düzenlendi. Söyleþiye Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý Dairesi Müdürü Hakan Yozcu, "Ah Aþk Ah" oyununun yönetmeni Ýslam Bahçe ve oyunculardan Türkey Öztigin de katýldý. Daireden verilen bilgiye göre, Ýslam Bahçe, öðrencilerle tiyatro üzerine sorulu cevaplý bir söyleþi gerçekleþtirdi. KIBRIS TÜRK DEVLET TÝYATROLARINDAN "AH AÞK AH" Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Pazar akþamý Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde "Ah Aþk Ah" isimli oyunu sahneledi. Devlet Tiyatrolarý'ndan verilen bilgiye göre kabare biçiminde hazýrlanmýþ bir komedi oyunu olan "Ah Aþk Ah" oyunu Sema Ýslim Utandý yazdý, Ýslam Bahçe yönetti. Oyunda, aþk konusu çeþitli yönleriyle ele alýnýyor. Her kesimden insanlarýn aþka bakýþ açýlarý komik bir dilde anlatýlýyor. Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý'nýn bu sezon üçüncü tur oyunu olarak sahneye konulan oyunun Galasý 2 Nisan Cumartesi gecesi saat 20.30'da Lefkoþa AKM'de yapýlacak ve 8 ve 9 Nisan geceleri halka oynanacak. EMEL SAMÝOÐLU'NUN "BULUNTULAR" SERGÝSÝ EROÐLU TARAFINDAN AÇILDI Ressam Emel Samioðlu'nun "Buluntular" adlý resim sergisi Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan Saçaklý Ev'de açýldý. Eroðlu yanýnda, Turizm evre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, bazý üst düzey bürokratlar ve çok sayýda sanatsever serginin açýlýþýna ilgi gösterdi. Sanatçýnýn 27 eserinin yer aldýðý sergi 12 Nisan'a kadar Saçaklý Ev Sergi Salonu'ndan izlenebilecek. Derviþ Eroðlu serginin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, kültür ve sanatýn önemine dikkati çekerek "'Sanat ve kültür milletlerin çimentosudur' dersek herhalde gerçeði ifade etmiþ oluruz" þeklinde konuþtu. Dil birliði, kültür birliði ve sanat birliðinin "milletlerin olmazsa olmazý" olduðunu vurgulayan Derviþ Eroðlu, Samioðlu'nun sergisini açmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Emel Samioðlu'nun ortaya koyduðu eserleri ve çalýþmalarý her zaman takdir ettiðini dile getiren Eroðlu, sanatla bu kadar içli dýþlý olmanýn sabýr ve ustalýk istediðini vurguladý. Samioðlu'nu kutlayan Eroðlu, bundan sonraki çalýþmalarýnda da baþarýlar diledi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Ýntikam Yolu ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Zoraki Kral ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Siyah Kuðu ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Kolpaçino: Bomba ( Cuma-Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Kolpaçino: Bomba ( ) Maðusa Maðusa Galeria Gölgeler Ve Suretler ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Ýntikam Yolu ( Cuma-Cumartesi 23.15) 2. salon

13 30 Mart 2011 Çarþamba AJANDA 30 Mart Çarþamba Yeþil Çizgi Film Festivali Sidestreets in bu yýl ikincisini düzenlediði Yeþil Çizgi Film Festivali dün Goran Paskaljevic in Barut Fýçýsý filmiyle baþladý. Kýbrýslýrum yönetmen Panikos Chrisanthou küratörlüðünde gerçekleþen festival programý þöyle: 30 Mart Çarþamba Kahve- Gerçekle Hayal Arasýnda (Ýsrail- Filistin 2010), Af (Arnavutluk-Yunanistan 2011), Dört Defa (Ýtalya-Ýsviçre-Almanya 2010), Midilli ye Yolculuk (Yunanistan 2010), Çoðunluk (Türkiye 2010). Tüm filmler Ýngilizce altyazýlý olup saat 19:30 da Sidestreets te gösterilecektir. Bilet ücreti: 5 TL/3 Euro. Bu sinema þölenini kaçýrmamanýzý öneririz/ Tel: Çatalköy Tiyatro Festivali 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamýnda, Çatalköy Belediyesi tarafýndan düzenlenen tiyatro festivali bu hafta son buluyor ancak, son iki oyununu halâ izleme þansýnýzýn olduðunu hatýrlatalým. Bugün saat, 20:00 de: Dario Fo nun yazdýðý, Halil Ýbrahim Demir in yönettiði Açýk Aile oyunu ve 1 Nisan Cuma günü, saat 20:00 de Max Frish in yazdýðý, Halil Ýbrahim Demir in yönettiði Biderman ve Kundakçýlar oyununu Dedeman Olive Tree Oteli nin gösteri çadýrýnda izleyebilirsiniz. Oyunlar halka ücretsizdir. 1 Nisan Cuma Party Atölye Cadý Kazaný Cafe nin sýcak ortamýnda, Regular Beats Records New Release (RB007) adý altýnda gerçekleþecek olan partide Atesh K., Baron ve Farouk Chetin in çalacaklarý müzikleri dinleme þansý bulacaksýnýz/ Tanzimat Sokak 77, Arapahmet, Lefkoþa/ 21:00-24:00. Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe müzik parçalarýný baþarýyla yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunu Lefkoþa daki Narnia Pub ta dinleyebilirsiniz/ 22:30. 5 Nisan Salý Tiyatro Oyunu: Ermiþliðin Ezgisi Sami Erdal Alhun un yazmýþ olduðu Ermiþliðin Ezgisi isimli tiyatro oyunu Baraka Tiyatro Ekibi tarafýndan Nisan ayý boyunca her Salý ve Cumartesi akþamý sahnelenecek. Kýbrýslý þair Aydýn Adamoðlu nun þiirlerinin de yer aldýðý oyunun biletleri 5 TL olup, Baraka Kültür Merkezi nden, Khora Kitap Cafe den veya oyun günleri giriþten temin edilebilir/ Lefkoþa, Arabahmet Kültür Evi, 20:00. 9 Nisan Cumartesi Duman Konseri Türkiye deki en özgün rock gruplarýndan biri olan Duman ýn Lefkoþa da vereceði konser biletleri 21 Mart tan itibaren satýþa sunulacak olup, bilet fiyatlarýnýn erken satýþ fiyatý 40 TL, normal ön satýþ 50 TL, kapýda 70 TL, VIP 120 TL olacak. Fikri Karayel ve Sancýlý Ýnek grubunun da yer alacaðý konserle ilgili daha fazla bilgi için adresine yazabilirsiniz/ Lefkoþa, Zet Karting, 21:00-01:30. 8 Mayýs Pazar Deep Purple Konseri Efsanevi rock grubu Deep Purple ýn Limasol daki Tsireio Stadyumu nda vereceði konserin bilet fiyatlarý 40, 50 ve 80 Euro olarak belirlendi. Bilet satýþ noktalarý Güney Lefkoþa da: Megaland, Acapela Music Store, T.G.I. Fridays, Oktagono Kiosk ve Mix FM/ 19:00-24:00. BÝRÝNCÝ TÜRK SANAT MÜZÝÐÝ BESTE YARIÞMASININ FÝNALÝ YAPILIYOR Birinci Türk Sanat Müziði Beste yarýþmasýnýn finali bu akþam yapýlýyor. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun iþbirliðinde organize edilen ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun destek verdiði yarýþmanýn finali Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek. 10 eserin yarýþacaðý final gecesi saat 20:00'de baþlayacak ve BRT'nin "Bayrak Haber" kanalý ile "Bayrak Radyosu"ndan canlý yayýnlanacak. Finalde jüri üyeliði yapacak olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Türk Sanat Müziði Sanatçýlarý, dün BRTK Müdürü Özer Kanlý'yý GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ DE KATILDI... ziyaret etti. Kanlý, BRT'nin, Türk Sanat Müziði'ne olan ilginin gelecek nesillere ulaþmasý için çalýþmalarýna devam edeceðini vurgulayarak tüm halký bu akþam Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapýlacak yarýþmaya davet etti. Türk Sanat Müziði Sanatçýlarý Turhan Öðe ile Nevra Tosun da, bu tür yarýþmalarýn gelecek nesillere yeni ufuklar açacaðýna inanç belirtti. Kýbrýs Türk Besteci Gültekin Çeki de, bir zamanlar Batý Müziði karþýsýnda horlanan Türk Sanat Müziði'nin öneminin gün geçtikçe anlaþýldýðýný belirtti. BRTK YASASIYLA ÝLGÝLÝ TOPLANTI Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin dün, Baþbakanlýk Müsteþarý Hüda Aksoy'un davetiyle, Cumhuriyet Meclisi'nin ilgili alt komitesinde ivedilikle bekleyen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yasa Tasarýsý hakkýnda Baþbakanlýkta yer alan toplantýya katýldýðý belirtildi. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nden yapýlan açýklamada, söz konusu toplantýda Gazeteciler Birliði'ni BRTK Yönetim Kurulu Üyesi Halil Davulcu ve Genel Sekreter Tümay Tuðyan'ýn temsil ettiði kaydedildi. Toplantýda, "Baþbakanlýk adýna ortaya konan görüþle, hali hazýrda meclisin alt komitesinde bekleyen BRTK Yasa Tasarýsý'nýn katkýya ihtiyacý olduðu yeni yasanýn BRTK'nýn önümüzdeki yýllardaki misyon ve vizyonunu da öngörecek þekilde olmasý tespitinin yapýldýðý" bu çerçevede de "BRT Kurumu'nda örgütlü bulunan sivil toplum örgütlerinin yasa tasarýsýyla ilgili görüþlerine ihtiyaç duyulduðunun ortaya konulduðu" belirtilen açýklamada, "Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði, BRTK Yasasý'nda 'sivilleþme' ve 'özerkleþme' anlamýnda atýlmasý gerekli adýmlar olduðunu belirtmekle birlikte; mevcut tasarýya 17 yýla yakýn bir süreçtir çalýþma güvencesi olmayan gazetecilerin önünün açýlmasý anlamýnda destek vermektedir" denildi. BM NÜFUS SAYIMINA EL ATTI BM Nüfus Fonu'nun (UNFPA), Kýbrýs'ta iki tarafta nüfus sayýmý yapýlmasýna iliþkin görüþünün ne olduðu konusunda Kýbrýs müzakerelerini yürüten liderlere bilgi vereceði belirtildi. Fileleftehros gazetesi; "Nüfus Sayýmý Aracýlýðýyla Tanýnma - 'Varlýklarýnýn' Garanti Altýna Alýnmasý Ýçin Ýki Ayrý Süreç" baþlýklý haberinde, bu konuda BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'ýn teyidi bulunduðunu yazdý. BM için istenilen þeyin, altýn kesitin bulunmasý (en iyi çözümün) ve ileriki aylarda nüfus sayýmýnýn yapýlmasýnýn mümkün olmasý olduðunu kaydeden gazete, Türk tarafýnýn, nüfus sayýmý konusunu, KKTC Devleti'nin "tanýnmasýyla iliþkilendirmesine baðlý olarak bu argümanýn bugün için zor olduðunu" belirtti. Gazete, Türk tarafýnýn bu düþüncesinin, yine Türk tarafýnca yapýlan açýklamalarla sürekli olarak teyit edildiðini belirterek, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay'ýn açýklamalarýna da atýfta bulundu. Toplantýya katýlan Gazeteciler Birliði temsilcilerinin, çalýþma güvencesi olmadan BRTK'da görev yapan personelin; özlük haklarý ve iþ güvencesi ile emeklilik haklarýný yasal zemine taþýyan, hak ettikleri terfilerin önünü açan ve kurumun yeniden organizasyonunu öngören çaðdaþ, demokratik ve mali ile yönetsel açýdan özerk bir yasayý her zaman desteklediðini vurguladýklarý ifade edilen açýklamada, "mali disiplin" ile "kamu yayýncýlýðý" kavramlarýnýn farkýnýn da ortaya konulduðu kaydedildi. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði, meseleyi Avrupa'daki radyo-tv yayýncýlarýnýn gelirlerinin belirlenmesinde 1997 yýlýnda kabul edilen Amsterdam Protokolü çerçevesinde ele almakta olduðuna iþaret edilen açýklamada þöyle denildi: "Bu protokolde olduðu gibi devletin kamu yayýncýsýna verdiði kamu hizmeti görevi çerçevesinde, parasal yardýmlarýn AB rekabet hükümleri açýsýndan bir ayrýcalýk olarak kabul edilmesi ve kamu yayýncýlýðýnýn önemi nedeniyle bu yardýmlarýn 'saðlam, istikrarlý ve þeffaf' kaynaklara baðlanmasý gerektiðini düþünmektedir. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði, þeffaflýkla, BRTK kurumundaki tüm gazeteciler ve ilgili çevrelerle de görüþerek, meselenin takipçisi olmaya devam edecektir." Habere göre, nüfus sayýmý konusu, bugün liderlerin özel temsilcileri düzeyinde yapýlacak görüþmede ele alýnacak ve muhtemelen yarýn Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas arasýndaki görüþmede de bu konuya devam edilecek. "DOWNER'I BEKLÝYORLAR" Politis gazetesi ise yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde, Kýbrýs'taki iki tarafýn, "Vatandaþlýk ve Yerleþikler" konularýna iliþkin görüþmelere, özlü olarak, BM Genel Sekreteri"nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'ýn adaya döneceði tarih olan 10 Nisan'da devam edeceklerini öne sürdü. Gazete ayrýca, Downer adaya dönene kadar, müzakerelerin baþka konularda devam edeceðini savundu. Gazete, Downer'ýn; BM Nüfus Fonu'nun, BM ve Kýbrýs Rum tarafýnýn; KKTC'deki TC kökenli vatandaþlarýn sayýsýnýn belirlenmesi için gerekli olarak addettiði nüfus sayýmýnýn yapýlmasý ve denetlemesine iliþkin tam olarak ne yapabileceði konusunda bilgi alma taahhüdünde bulunduðunu da öne sürdü. 13 "KIBRIS TÜRK EÐÝTÝM SÝSTEMÝ VE EÐÝTÝMDE YERELLÝK" Kýbrýs Eðitim Araþtýrmalarý Birliði (KEAB), "Kýbrýs Türk Eðitim Sistemi Ve Eðitimde Yerellik" konulu panel düzenliyor. KEAB'dan yapýlan açýklmaya göre, panel, bugün saat 14:00'te, Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak. Panele konuþmacý olarak, Prof. Dr. Özcan Demirel, Prof. Dr. Veysel Sönmez, Doç. Dr. Osman Cankoy ve Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman katýlacak. THALASSEAMÝA KONGRESÝ MAYIS'TA ANTALYA'DA Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Thalasseamia Derneði temsilcilerini kabul etti. Kabulde konuþan Dernek Baþkaný Ahmet Varoðlu, Turizm Bakanlýðý'nýn çok fazla ziyaret ettikleri bir bakanlýk olmadýðýný söyleyerek bu sefer ihtiyaç duyduklarý için Bakan Dürüst'ü ziyaret ettiklerini kaydetti. Uluslararasý Thallaseamia Federasyonu tarafýndan iki yýlda bir düzenlenen Thalasseamia Kongresi'nin bu yýl Mayýs tarihleri arasýnda Antalya'da yapýlacaðýný dile getiren Varoðlu, bu kongreye katýlmak istediklerini belirtti. 63 ÜLKEDEN 300'E YAKIN FÝNANS UZMANI GELÝYOR Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bölümü, "Uluslararasý Bankacýlýk ve Finans Perspektifleri" isimli kongre düzenliyor. DAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek ve "bölgenin en büyük finans kongresi" olarak nitelendirilen kongreye 63 ülkeden 300'e yakýn finans uzmaný katýlým için baþvurdu. Kongre, 13 Nisan'da Salamis Bay Conti Resort Hotel'de saat 09.30'daki açýlýþ töreniyle baþlayacak ve tam gün olmak üzere 3 gün sürecek. TÖRE ÇÝÇEK ÝLE GÖRÜÞECEK Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, temaslarda bulunmak üzere dün Türkiye'ye gitti. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Töre önce Ankara, daha sonra da Çanakkale'de temaslarda bulunacak. Töre, bugün saat 11.30'da Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu TC Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek ile görüþecek. Töre, Ankara'da bulunduðu süre içinde TC Tarým ve Köy Ýþleri Bakaný Mehdi Eker ile Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu ile de bir araya gelecek. Cuma günü Çanakkale'de temaslarda bulunacak olan Töre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde "Belgeleriyle Dünden Bugüne Yaþananlar Açýsýndan Kýbrýs Gerçeði " konulu panelde konuþma yapacak. ÝSKELE'DE ALIÞVERÝÞ ÞÖLENÝ DÜZENLENÝYOR Ýskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði, 2 Nisan Cumartesi günü Ýskele'de "Alýþ - Veriþ Þöleni" düzenliyor. Ýskele Ecevit Meydaný ile Ýskele merkezde bulunan dükkanlarý kapsayan ve ile saatleri arasýnda yapýlacak olan þölen kapsamýnda dükkanlarda yüzde 30 ile 50 arasýnda indirimler yapýlacak. Þölen sýrasýnda Andaç Tiyatrosu gösterileri, çocuklar için yüz boyama oyunlarý gibi etkinlikler ve halka yönelik konserler düzenlenecek. Þölen dolayýsýyla Ýskele'ye baðlý çevre köylerden de ücretsiz otobüs kaldýrýlacak. MEMUR-SEN: ÝÞTEN DURDURMALARA DERHAL SON VERÝLMELÝ Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Mutlu, hükümete, iþten durdurmalara son vermesi çaðrýsý yaptý. Sendikadan yapýlan açýklamaya göre "Ülkemizde son yýllarda hükümet edenlerin beceriksizlikleri yüzünden ekonominin bir türlü saðlýklý bir yapýya kavuþturulamamýþ olmasý ülkeyi tam anlamýyla iflasýn eþiðine getirmiþtir" diyen Mutlu, hükümetin bunun faturasýný emekçi insanlara kestiðini ve insanlarý iþten durdurmakta olduðunu savundu. Devlete baðlý kamu kurum ve kuruluþlarda yapýlan iþten durdurmalara son verilmesini ve çalýþanlarýn iþlerine dönmesini isteyen Mutlu, hükümeti, "uyguladýðý yanlýþ politikalardan vazgeçmeye ve sivil toplumla birlikte sorunlarýn çözümüne yönelik iþbirliðine gitmeye" çaðýrdý.

14 14 30 Mart 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Karþýsýndakine güven vererek onu istenilen biçimde hoþnut etmek, doyurmak (iki kelime). 2-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Çoðul eki. Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. 3-Ýpekten yapýlmýþ bir çeþit uzun, süslü üst giysisi. Tene yumuþaklýk vermek için sürülen güzel kokulu merhem. 4-Kadýn rahip. Radyum'un kýsaltmasý. 5-Çabuk davranan, çevik. Defa, kez. 6-Sayýlarý göstermek için kullanýlan iþaretlerden her biri. Söz, lakýrdý. 7-Ters okunuþu "Çalýþýr durumda". Çiçekleri mavi renkte ve beþ taç yapraklý, lifleri dokumacýlýkta kullanýlan bir bitki. 8-Amerikyum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ, kas". 9-Yeryüzü parçasý, toprak. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. 10-Ýsyan eden. Yumurta sarýsý, zeytin yaðý ve limonla yapýlan bir çeþit koyu, soðuk salça. 11-Ýnsan topluluðu. Bir kadýn ismi. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Göçmenköy (Derya Butik Arkasý-Metropol Yolu) Tel: Beril Eczanesi: Müftü Ziyai Efendi Sok. No:28 Bekiroðlu Ýþhaný Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yeni baþtan söylemek veya yapmak. 2-Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Eski dilde "Yemek, yiyecek". Bir nota. 3-Gazete veya dergilerde çýkan ve birbirini tamamlayan yazýlardan oluþan dizi. Ýlgilendiren, ilgili. 4-Ters okunuþu "Arkadaþlýk etme, birlikte bulunma". 5-Tanrý. Dokusunda çoðunlukla gümüþ ve altýn renginde tel bulunan kumaþ veya metal parlaklýðý verilmiþ deri. 6-Baþ parmaðý burna deðdirip öteki parmaklarý açarak ve sallayarak yapýlan alay iþareti. Can veya mal kaybýna veya zararýna sebep olan kötü olay. 7-Rütbesiz asker. Ýl, ilçe, bucak gibi yerleþim merkezlerinde temizlik, aydýnlatma, su ve esnafýn denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafýndan seçilen, tüzel kiþiliði olan teþkilât. 8-Ayakkabý çekeceði. Kemiklerin toparlak ucu. 9-Kýrmýzý ile mavinin karýþmasýndan oluþan renk. Zeybek. Ansýzýn, birdenbire. 10- Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, oturmaya yarayan nesne. Sebep. 11-Gemilerde oda. Bozulmamýþ, bayatlamamýþ olan. TV'DE BU AKÞAM TV 8 Casus Oyunu Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:45 Amerika Birleþik Devletleri'nin merkezi haberalma teþkilatý CIA'de tam 30 yýl baþarýyla görev yapmýþ olan Nathan Muir (Robert Redford) artýk emekli olmak üzeredir. Son defa bürosuna gelip, ofiste kalan eþyalarýný toplarken, genç ortaðý Tom Bishop'un (Brad Pitt) Çin'de casusluk yaparken tutuklandýðýný ve 24 saat içinde idam edileceðini öðrenir. Yýl 1991'dir, soðuk savaþ sona ermiþtir ve ABD Baþkaný, ticaret konulu üst düzey temaslar için Çin'e gitmek üzeredir. CIA'nin üst düzey yetkilileriyle yapýlan acil bir toplantýya katýlan Muir, bu toplantýnýn bilgilendirme amaçlý yapýldýðýný ve üst yönetimin, Çin'le diplomatik iliþkilerin bozulmamasý uðruna, Bishop'u çoktan gözden çýkardýðýný anlar. Yani, Bishop'u kurtaracak olan tek kiþi olan Baþkan bu konuyla ilgili bilgilendirilmeyecektir. Nathan Muir, burada hýzlý bir karar vermek durumunda kalýr. Önünde iki seçenek vardýr. Ya yönetimin uygulamasýný tartýþmayacak ve Çin'de cezaevinden bir mahkumu kaçýrmaya çalýþýrken yakalanan Bishop'un orada idam edilmesine göz yumacak ya da bilgi ve becerisini çok emek verdiði genç adamý kurtarmak için kullanacaktýr. Orijinal Adý : Spy Game Yönetmen : Tony Scott Oyuncular : Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, Jean Baptiste Tnt Ayýn Çalýþaný Türü: Yabancý Sinema Saat: 20:45 Yýllardýr çalýþtýðý maðazada pinekleyerek günlerini geçiren Zack, yeni kasiyer Amy'nin geliþiyle bir anda kariyer yolunda U dönüþü yaparak iþine dört elle sarýlmaya karar verir. Amy, çalýþtýðý yerlerde 'Ayýn Çalýþaný' ile çýkmakla ün salmýþtýr ve Zack de ne yapýp edip bu iþi baþarmalýdýr. Ancak önünde 17 defa 'Ayýn Çalýþaný' seçilmiþ ve baþ kasiyerliðe terfi etmiþ Vince adlý bir engel vardýr. 'Ayýn Çalýþaný' seçilerek Amy'yi kazanma yarýþýnda aðustos böceði Zack ve karýnca Vince amansýz bir mücadeleye girer. Y: Greg Coolidge O: Jessica Simpson, Dane Cook, Dax Shepard Komedi/Romantik 2006 CNBC-E Danny Deckhair Nerede Türü: Yabancý Sinema Saat: 22:00 Hayat artýk çekilmez bir hal aldýysa, bir demet balon her þeyi deðiþtirmeye yeter. Son dönemin en sevilen animasyonlarýndan Up'a ilham olmasý muhtemel bir filmle karþý karþýyayýz. Danny Deckchair, sandalyesine helyum balonlarý baðlayýp gökyüzüne açýlan ve sýkýcý hayatýndan kaçýp, adeta yeniden doðan Avustralyalý Danny Morgan'ýn hikayesini anlatýyor. Ýþin tuhafý, film 1982'de sandalyesi üzerinde benzer bir yolculuk gerçekleþtiren Larry Walters'ýn macerasýndan esinlenmiþ. Filmin ana karakteri Danny, artýk onu sevmeyen sevgilisini ve monoton hayatýný geride býrakýp, tuhaf bir fikrin peþinden koþuyor. Balonlarla yaptýðý yolculuk medyanýn ilgisini üzerine çekerken, zorunlu iniþ yaptýðý kasabada gerçek aþký buluyor. Orijinal adý: DANNY DECKHAIR Yönetmen: Jeff Balsmeyer Oyuncular: Rhys Ifans, Miranda Otto, Justine Clarke Yapým Yýlý: 2003 Kanaltürk Kýzýl Ejder Türü: Yabancý Sinema Saat: 22:15 Kötü ruhlu Manchu askerleri karýsýný ve tüm köyünü öldürmüþlerdi. Usta savaþçý Kwun bu saldýrýdan sað kalan tek kiþi olan oðlu Ting ile birlikte bu büyük kýyýmýn öcünü almaya yemin etti. Yedi yýl boyunca Eski Çin'de yolculuk eden baba oðul bu ölüm getiren ordudan hep bir adým önde oldular. Fakat Kwun geçmiþi ile yüzleþmek zorunda kalacaktý. Beþ Shaolin rahibi ona paha biçilmez bir hazineyi bulma görevi verdiklerinde geri dönmesi gerektiðini anladý. Yönetmen: JING WONG / COREY YUEN Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank KADDAFÝ'NÝN OÐLU YAÞIYOR Libya televizyonu, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oðlu Hamis Kaddafi'nin canlý görüntülerini yayýnladý. Haberde, baþkent Trablus'ta Kaddafi yandaþlarýný selamlarken görülen ve babasýna benzerliðiyle dikkati çeken Hamis, Arap basýný ve internette çýkan öldüðüne iliþkin haberleri çürütmüþ oldu. "ÖRÜMCEK ADAM" YÝNE TIRMANDI Yüksek binalara týrmanmasýyla ünlenen "örümcek adam" lakaplý Fransýz Alain Robert, bu kez de dünyanýn en yüksek gökdeleni olan Dubai'deki Burç Halife'ye týrmandý. Bölgedeki AFP muhabiri, Robert'in (48) 828 metre yüksekliðindeki gökdelene yaklaþýk 6 saatte týrmandýðýný belirtti. Robert, eðitime dikkati çekmek amacýyla gökdelene týrmandýðýný, bunun gençlere ve öðrencilere bir mesaj olduðunu söyledi. ÝLK ÇÝN-AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ Çin'in ekonomik baþkenti olan Þanghay'da ortaklaþa yapýlan ve eðitim verecek olan ilk Çin-ABD üniversitesi olan Þanghay New York Üniversitesinin inþasýnýn baþladýðý bildirildi. Þinhua ajansýnýn haberine göre, New York Üniversitesi (NYU) ve Þanghay'da bulunan Doðu Çin Normal Üniversitesi (ECNU) kurulacak yeni enstitüyü beraber idare edecek. YEMEN'DEKÝ PATLAMADA ÖLÜ SAYISI 150 Yemen'in güneyindeki mühimmat fabrikasýnda meydana gelen patlamada ölü sayýsý 150'ye çýktý. Abyane valisinin yardýmcýsý Ahmed Galib El Rahvi, Jaar kentindeki fabrikada dün meydana gelen patlamada 150 kiþinin öldüðünü belirtti. Rahvi, patlamada 80'den fazla kiþinin yaralandýðýný açýkladý. KUMAR MAKÝNESÝNDE 9,4 MÝLYON EURO KAZANDI Fransa'nýn batýsýndaki Port- Crouesty kasabasýnda þanslý bir Fransýz, kollu kumar makinesinde, 9 milyon 430 bin 903 euro kazandý. Fransa'da 100 kumarhanedeki 337 kollu kumar makinesinde oynanan "Magic Casinos Jackpot" oyununu kazanan ismi açýklanmayan talihli, ülkede þu ana kadar bu kumar türünde en fazla parayý kazanan kiþi oldu. Ülkenin güneyindeki Bagneres-de-Bigorre kasabasýndaki kumarhanede geçen yýl bir çift, kollu kumar makinesindeki "Magic Casinos Jackpot" oyununda 5 milyon 512 bin 448 bin euro kazanmýþtý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 30 Mart 2011 Çarþamba 15

16 16 30 Mart 2011 Çarþamba

17 30 Mart 2011 Çarþamba 17

18 18 30 Mart 2011 Çarþamba

19 30 Mart 2011 Çarþamba BAÞSAÐLIÐI Sevilen insan, deðerli büyüðümüz Cemal Çakýr'ý kaybettik. Vefatý bizleri derinden üzmüþtür. Acýmýz sonsuzdur. Merhuma tanrýdan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý ve sabýrlar dileriz. KAYIP DÝPLOMA Lefkoþa Türk Lisesi nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Duygu Þaþkara SATILIK TAVÞANLAR Califorian tavþanlarý uygun fiyata satýlýktýr EÞDEÐER MAÐDURLARI BÝRLEÞÝN Müracaat: MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg OYGUR ve ARDOST AÝLESÝ Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Tereke Ýstida No: 30/2001 Müteveffa Sonay Þahintepe Meselesi Hakkýnda. Malumunuz olsun ki 25/3/2010 tarihinde Lefkoþa da vefat eden söz konusu müteveffanýn terekesinin tenfizi için iþbu ilan tarihinden itibaren 8 günün hitamýnda Lefkoþa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliðine müracaat edileceði ilan olunur. Emin Asaf... Tereke Ýdare Memuru Halil Þahintepe Tarafýndan Avukat. KÝRALIK DÜKKAN Meclis arkasýnda sendeli dükkan kiralýktýr. Tel: Öðrenci ve aileye kiralýk Lefkoþa ve bölgesinde 1+1, 2+1, 3+1 boþ veya eþyalý daireler, evler ve stüdyolar... Nakit karþýlýðý kiralýk+satýlýk daireler+arsalar ve villalar aranýyor n Yenicami antrenörü Hasan Topaloðlu, futbolcularý motive edebilmek için namaðlup þampiyonluk, ligin en fazla gol atan takýmý, ligin en az gol yiyen takýmý, liglerde en fazla galibiyet alan takým rekoru, gol krallýðý gibi hedefler ortaya koyduklarýný söyledi Turkcell 2'nci Ligi'nin yenilgisiz lideri Yenicami hafta sonu Ýskele'de Gençler Birliði ile oynayacaðý karþýlaþmada galip gelip þampiyonluðunu ilan etmek istiyor. Yenicami antrenörü Hasan Topaloðlu 4 yýlda Gençlik Gücü, Alsancak Yeþilova, Düzkaya ve Yenicami'yi 2'nci Ligden 1'inci Lige çýkararak bir rekora imza atarken, bu sezon Yenicami'de takým olarak önlerine birçok hedefler koyduklarýný ve bu hedefleri adým adým gerçekleþtimek arzusunda olduklarýný söyledi. Gençler Birliði maçýna üç antrenmanla hazýrlanacaklarýný belirten Topaloðlu, futbolcularýn isteði doðrultusunda hafta sonu bir de kamp gerçekleþtireceklerini belirtti. Hasan Topaloðlu þu açýklamalarda bulundu: "Oynadýðýmýz 23 maçtan farklý bir maça çýkacaðýz çünkü galip geldiðimiz takdirde hedeflediðimiz þampiyonluða ulaþacaðýz. O yüzden bu maça motivemizin daha farklý ve daha iyi olacaðýný tahmin ediyorum. Sporcularýmýzý motive edebilmek için 1'inci Lige çýkmayý garantilediðimiz zaman önümüze daha farklý hedefler koyduk. Namaðlup þampiyonluk, ligin en fazla gol atan takýmý, ligin en az gol yiyen takýmý, liglerde en fazla galibiyet alan takým rekoru, gol krallýðý gibi hedeflerimiz var. Zaten ligin baþýnda da 11 maç üst üste kazanarak üst üste en fazla galibiyet alan takým olduk. Ýskele maçýyla hedeflerimiz bitmez ama en büyük hedefimiz KAYIP OKUL KARTI DAÜ okul kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Tyna Alamrzaie ACÝL SATILIK 19 Turkcell 2'nci Ligi'nde lider durumda bulunan Yenicami'nin hafta sonu Ýskele'de þampiyonluða ulaþmak istiyor... Topaloðlu "Þampiyon olarak Lefkoþa'ya döneceðiz" Zafer Sinemasý arkasýnda Türk koçanlý bahçeli ev 23 bin Stg Göçmenköyde 3+1 ev 46 bin Stg Boðaz'da m.kare þömineli 105 bin Stg Yenikent ikiz mkare beyaz eþyalý villa 105 bin Stg Kýzýlbaþ'ta bin Stg Dumlupýnar'da 3+1 dubleks extarlý 120 bin Stg Ortaköy'de mkare T.K. 73 bin Stg. Lemar mkare T.K. 4. kat 49 bin Stg Kermiya'da 3+1 daire 40 nin Stg Marmara'da 3+1 T.K. 115mkare 66 bin K. Kaymaklý'da 3+1 TK sýfýr daireler 73 bin Stg K. Kaymaklý'da 3+1 T.K. 143mkare daire 68 bin Lemar kat daire T.K. 56 bin Stg Dereboyu 2+1 T.K. 2 adet daire 110mkare 45 bin Stg Y.Kent'te mkare T.K. ikiz villka 115bin Stg Y.Kent'ta 3+1 T.K. dubleks bahçeli villa 100 bin Stg Y.Kent'te 3+1 T.K. dubleks ev eþyalý 70 bin Stg Gönyeli'de arsa+arazi ve Ap'lýk-villalýk Nakit para karþýlýðý Lefkoþa bölgesinden Ap. Dairesi+arsalar+villalar aranýyor Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: olan þampiyonluða ulaþmak istiyoruz. Gençler Birliði de çok sýkýntýlý bir dönemden geçiyor, bana göre bulunduðu yeri de kesinlikle haketmiyor çünkü gerçekten çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takým. Yeni hocalarýyla iyi bir hava yakaladýklarýna da inanýyorum. Kolay bir maç olmayacak ama ben sporcularýma ve camiaya güveniyorum. Oradan istediðimiz sonucu alýp þampiyon olarak konvoy halinde Lefkoþa'ya döneceðimizi düþünüyorum". OTOBÜS TURU Ýncirli maðara gezisi... Boðaz da kahve molasý... Davlos Kaplýca da yemek molasý... Tarih: 10 Nisan 2011 Pazar Müracaat: SATILIK TARLA Fota da 4 parsel 27 dönüm tarla satýlýktýr. Tel: SOUL REKLAM Emlak Turizm Reklam Organizasyon Tel: Adres: Dereboyu Deep Blue yaný

20 Ýlter Sami Þanel'i kaybettik Ülke tenisi önemli bir ismi kaybetti. Birçok 'Kýbrýs Þampiyonluklarý' bulunan, Tenis Federasyonu'nun eski baþkanlarýndan ve bu dala 'eðitmen' olarak da katkýsý bulunan Ýlter Sami Þanel, dün yaþamýný kaybetti. Ýlter Sami Þanel'e Afrika Gazetesi olarak Tanrý'dan rahmet tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. Kulüpler boykot kararý için Çarþamba gününe kadar süre tanýmýþtý... Para yok! Futbol durabilir! n Futbol kulüplerinin devletten alacaklarýnýn 750 bin TL lik kýsmý bugün ödenmesi gerekiyor. Kulüpler bugüne kadar süre tanýmýþtý ve ödeme yapýlmazsa hafta sonu maçlara çýkmayacaklarýný açýklamýþlardý... n Bir yýlda verilmesi gereken 2.5 Milyon TL lik katkýnýn ikinci taksiti olan 750 bin TL dün de verilemedi. Kulüpler Birliði geçtiðimiz haftaki olaðanüstü genel kurulda bu paranýn ödenmemesi durumunda boykota gitme kararý almýþtý. Top þimdi kulüplerde... Futbolda yine sýkýntýlý bir döneme girildi. Devletin ekonomik önlemler çalýþmalarýnda futbola aktarýlan paraya da el koymasý kulüpleri sýkýntýya soktu. Devletin futbola aktaracaðý yýllýk 2.5 Milyon TL nin ikinci taksiti olan 750 bin TL lik çek kulüplere dün verilmedi. Kulüpler 15 Mart tarihinden beridir bu parayý almak için Spor Bakanlýðýný beklerken beklenilen süre de bugün doldu. Futbol Kulüpler Birliði nin geçtiðimiz hafta gerçekleþtirilen olaðanüstü genel kurulunda bu paranýn ödenmemesi durumunda futbol karþýlaþmalarýnýn boykotu gündeme gelmiþti. Ve kulüpler geçtiðimiz hafta aldýklarý kararla Çarþamba (bugün) gününe kadar 750 bin TL nin verilmemesi durumunda bu hafta sonu oynanacak futbol karþýlaþmalarýný boykot ederek futbolun duracaðýný duyurmuþtu. Devletin henüz maaþlarý da ödeyemediði bugünde futbol için 750 bin TL ödemenin yapýlacaðý merakla bekleniliyor. Göktaþ ödemelerde sýkýntý yok demiþti! Kulüpler Birliði Þubat ayýnda yapýlmayan ödemeler konusunda Spor Bakanlýðýnda Koordinatör Süleyman Göktaþ ile görüþmede bulunmuþlardý. Göktaþ Kulüplere ödemelerde herhangibir sýkýntý olmadýðýný ve ödemelerin yapýlacaðýný söylemiþti. Ýþte 24 Þubat tarihinde Kulüpler Birliði ile Spor Koordinatörlüðü arasýnda yapýlan görüþmedeki açýklamalarýn haberi: Hükümet tarafýndan futbola aktarýlan katkýnýn gecikmesi üzerine Kulüpler Birliði yöneticileri ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Koordinatörü Süleyman Göktaþ dün (23 Þubat 2011, Çarþamba) biraraya gelerek bir toplantý gerçekleþtirdiler. Göktaþ ýn bakanlýktaki ofisinde gerçekleþtirilen toplantýya Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu da katýldý.toplantýda söz alan Kulüpler Birliði Baþkaný Yurdaer Garip, kulüplerin hükümetten alacaðý katkýnýn bundan sonra eskiden olduðu gibi Futbol Federasyonu üzerinden yapýlmasýný, 15 Mart tarihine kadar 750 bin Türk Liralýk bir ödemenin yapýlmasýný ve geriye kalan 1 milyon 350 bin Türk Liralýk katkýnýn ise Haziran ayý sonuna kadar ödenmesi talebinde bulundu. Garip in dile getirdiði istekler konusunda söz alan Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Koordinatörü Süleyman Göktaþ ise Bakan Çavuþoðlu nun yurtdýþýnda olduðunu ve 28 Þubat ta ülkeye geleceðini, kendisi ile görüþüp Kulüpler Birliði nin bu isteklerini ileteceðini kaydetti. Daha önce de açýkladýðý gibi ödemelerde herhangi bir sýkýnýtýnýn olmadýðýný söyleyen Süleyman Göktaþ, Maliye Bakanlýðý yetkilileri ile görüþüp, fonda bulunan kaynaðýn futbola aktarýlmasýný saðlayacaklarýný da sözlerine ekledi. Ortaokullu atletler rekor kýrdý n Atletizmde ortaokullar elemeleri yapýlýyor. Finalistler bugün belirlenecek... n Dün cirit atmada Þevki Rýzalar rekor kýrdý... Orta dereceli okullar atletizm eleme yarýþmalarý ilk günü dün gerçekleþti. Ortaokul kýlar ve erkeklerde finallere kalacak ilk 7 okul bugün belirlenecek. Ýlk gün müsabakalrý sonunda erkeklerde Yakýn Doðu Koleji, kýzlarda Þht. Turgut Orta Okulu birinci sirada yer aldýlar. Cirit atma erkeklerde Yakýn Doðu sporcusu Þevki Rýzalar dün yaptýðý atýþta derece ile rekor kýrdý. Daha önceki rekor derece ile Kani Bolçocuk a aitti. Ýlk günde okullarýn ilk 7 si þöyle belirlendi Yýldýz Erkekler Yakýn Doðu Kolleji 3282 Puan Þht. Turgut O.O Puan Oðuz Veli O.O Puan Çanakkale O.O Puan Atleks Sanverler 2334 Puan Bayraktar 2232 Puan Erenköy 2085 Puan Yýldýz Kýzlarda Þht. Turgut O.O Puan Canbulat Özgürlük 3205 Puan Yakýn Doðu Koleji 3112 Puan Oðuz Veli O.O Puan Levent Koleji 2813 Puan Erenköy Lisesi 2581 Puan Türk Maarif Koleji 2291 Puan ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı