NE KALDI. Baybars. Ajan avý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NE KALDI. Baybars. Ajan avý"

Transkript

1 Onlar buradan gitmek için deðil, burayý vatan yapmak için gelmiþler Türkiye'den Kýbrýs'a! Neden? Daha önce vatan deðil miydi burasý? Yoksa onlardan önce burada yaþayanlar eþek miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Mart 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3386 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRIS DOSYASI VE EÞEKLER l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TOPLUM HAÝNLERÝ BÝLÝR Ali Osman Daha ne kadar? Özgün Kutalmýþ NE KALDI KÝ!.. Erdoðan Baybars TÜRKÝYE, YUNANÝSTAN, FÝLÝSTÝN HATTI Yalçýn Okut ALKIÞLAR BRÜKSEL EYLEMCÝLERÝNE Mehmet Levent Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkanlara bakýn... Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkanlara bakýn... Girne'de Anadolu'ya baðlanan yoldan çýkýp geldiler... Süngüyle zaptedilen Rum topraklarýna yerleþtiler yýlda nüfusumuzu 7-8 kat katladýlar... Ve bir de bizi terbiye etmeye kalkýyorlar... Þimdi de Ýþleri ilerlettiler... Girne'de silahlý soygun n Asbank Karaoðlanoðlu þubesi dün silahlý bir þahýs tarafýndan soyuldu... "Bana acele para verin" diyen kiþi istediði krediyi alamayýnca silahýný çekti ve 15 bin TL'yi alarak kaçtý... n 26 yaþýndaki Fahri Baran isimli zanlý daha sonra polis tarafýndan çaldýðý para ve silahla birlikte yakalandý... l 2. sayfada Ajan avý n Türk Göçmenler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Enver Dinçoðlu'na göre, "Ülkede çok çirkin oyunlar oynanýyor ve bazý kiþiler devlete, anavatan Türkiye'ye küfrediyor, Türk Silahlý Kuvvetleri'ne dil uzatýyor"muþ! Bu 'ajanlar' hakkýnda Baþsavcýlýk'a suç duyurusunda bulunacaklarmýþ! n Buradan gitmek için deðil, bu topraklarý vatan yapmak için buraya gelmiþler! n Dinçoðlu'na göre, 1974 sonrasý Türkiye'den gelenler zorla gelmemiþler... KKTC'nin oluþumu, güvenliði ve ekonomik kalkýnmasý için getirilmiþler... n Þubat ayýnda baþlattýklarý imza kampanyasý yakýnda sonuçlanacak ve KKTC üzerinde oyun oynayanlara en güzel cevabý vereceklermiþ! Resmi Gazete'den haberler... l 7. sayfada Yargý da mafyaya teslim n Teblið iþlemlerinin özel kiþilere yaptýrýlmak istenmesini protesto eden KTAMS mahkemeler önünde eylem yaptý... l 3. sayfada Asil Nadir hisselerini devretti... AFRÝKA dan mektup... AHTAPOTUN ZEHÝRLÝ KOLLARI BÝZE UZANMADAN l 3 te KANINDA VAR Gülten Oygur Ardost l 7. sayfada BULUTOÐLULARI FÝKÝR VERDÝ Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada VATAN HAÝNÝ MÝ? HAS...TÝR! Erol Atabek l 6. sayfada n10. sayfada

2 MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa'da, Münüse Kardeþoðlu'nun evine giren hýrsýzlar para ve ziynet eþyasý çaldý. Polisten verilen bilgiye göre 400 Sterlin, 400 Euro ve 800 TL nakit para ile muhtelif ziynet eþyalarýnýn çalýndýðý hýrsýzlýk olayýyla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma devam ediyor. SAHTEKARLIKLA BENZÝN ALAN KADIN ARANIYOR Boðazköy'de faaliyet gösteren "Çað Petrol" ve Ortaköy'de faaliyet gösteren "Piyili Petrol" isimli akaryakýt istasyonuna giden kimliði meçhul kadýn, 13 Mart'ta, kendisini "Ali Özok'un kýzý Denise Yýldýz" olarak tanýtýp, bahse konu iþ yerlerinden toplam 70 TL deðerlerinde benzini sahtekarlýkla temin ettiði bildirildi. 12 Mart'ta da Gönyeli Yeni Kent'te faaliyet gösteren "Nekmar-2" isimli markete giderek yine kendini "Ali Özok'un kýzý" diye tanýtan söz konusu kadýn 183 TL deðerinde alýþveriþ yapmýþtý. Polis baþkasýnýn kimliðine bürünerek sahtekarlýkla akaryakýt temin eden ve alýþveriþ yapan söz konusu kadýnýn bulunmasýna yönelik olarak baþlattýðý soruþturmanýn devam ettiðini açýkladý. GÜZELYURT- BOSTANCI ANAYOLU TRAFÝÐE KAPATILDI Kanalizasyon ve asfalt çalýþmalarý nedeni ile Güzelyurt-Bostancý ana yolunun, derivasyonun geçtiði noktadan itibaren dün akþam saat 19:00 itibarýyla trafiðe kapatýldýðý açýklandý. Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre 31 Mart Perþembe günü saat 18:00'a kadar devam edecek uygulama nedeniyle geçiþler Akçay güzergahýndan saðlanacak. Belediye, araç sürücülerini dikkatli olmalarý ve yönlendirme ve ikaz levhalarýný takip etmeleri konusunda uyardý. CAMBRIDGE'TE LÖSEMÝ HASTALIÐIYLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ BULUÞ Rum bilim adamý Dr. Yorgos Vasiliu'nun himayesinde, Cambridge Üniversitesi'nde çalýþan araþtýrma grubunun, lösemi hastalýðýyla ilgili önemli bir buluþa imza attýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Cambridge Üniversitesi "Wellcome Trust Sanger" Enstitüsü'ndeki araþtýrma grubunun, lösemi hastalýðýnýn meydana gelmesine neden olan, saðlýklý hücreyi kanserli hücreye dönüþtüren 3 kritik aþamayý saptadýðýný yazdý. Gazete, bu bilgiler ýþýðýnda lösemi hastalýðýnýn tedavisi için yeni yöntemler bulunmasýnýn yolunun açýldýðýný kaydetti. DP, TÜSÝAD'I KINADI Demokrat Parti (DP), KKTC'yi Türkiye'nin AB hedefi önünde engel olarak gösteren rapordan dolayý Türkiye Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜSÝAD)'ý kýnadý. Kýbrýs Türk halkýnýn haklý davasýnýn zenginler kulübü masasýnda meze yapýlmaya çalýþýldýðýný savunan DP, TÜSÝAD'ýn hazýrladýðý yeni Türkiye anayasasý taslaðýnda ülkenin bölünmesinin önünü açacak maddelere yer verdiðini ileri sürüp bunun zenginler kulübünün kendi çýkarlarý için nereye kadar gidebileceðinin açýk bir göstergesi olduðunu iddia etti. ZANLI YAKALANDI... GÝRNE'DE SÝLAHLI BANKA SOYGUNU! Asbank Karaoðlanoðlu þubesi soyuldu. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre bankaya dün saat 12:00 sýralarýnda giden bir kiþi, acilen paraya ihtiyacý olduðunu belirterek kredi kartý baþvurusunda bulunmak istediðini söyledi. "Bana acele para verin" diyen söz konusu kiþinin, "TC kökenli olduðu için baþvuru yapamayacaðýnýn" kendisine söylenmesi üzerine silahýný çektiði ve görevli memurdan silah tehdidiyle 15 bin TL alarak kayýplara karýþtýðý, ancak daha sonra yakalandýðý öðrenildi. ZANLI YAKALANDI Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamada þöyle denildi: "Bugün saat 11.55'te Karaoðlanoðlu'nda faaliyet gösteren Asbank Ltd Þubesi'ne giden F.B. (Fahri Baran) (E 26), tasarrufunda bulundurduðu kanunsuz ateþli silahla, banka çalýþanlarýndan zorla, bankaya ait 15 bin TL'yi çalarak uzaklaþmýþtýr. Adý edilen ayný gün tutuklanmýþtýr. Tasarrufunda çalmýþ olduðu para ve bankayý soymakta kullandýðý kanunsuz kuru sýký tabanca bulunarak emare olarak alýndý. Soruþturma devam ediyor". Öte yandan zanlýnýn bankaya girdikten sonra, acil krediye ihtiyacý olduðunu söylediði, ancak kendisine "TC kökenli olduðu için kredi alamayacaðýnýn" anlatýlmasý üzerine silahýný çektiði ve görevli memurdan silah tehdidiyle 15 bin TL alarak kayýplara karýþtýðý bildirildi. Olay yerinden alýnan ilk bilgilerde zanlýnýn kredi kartý talebinde bulunduðu belirtilmiþti. Zanlýnýn bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlmasý bekleniyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIBRIS DOSYASI VE EÞEKLER TRT'deki Kýbrýs belgeselini izlediniz mi? Geçtiðimiz hafta sonu yayýnlandý... Ve önceki gün de tekrar edildi, görmeyenler de görsün, diye... 'Kýbrýs Dosyasý'... Adý bu... Ýzlemediyseniz yazýk... Neler var bu dosyada neler... Görmeliydiniz... Eskiler 'maydanozlu köfteler' der bunlara... Ama daha da þiþirilmiþ bu köfteler þimdi... Bumbar olmuþ! Türkiye'nin koskoca devlet televizyonu... Ýkiye ayýrmýþ bizi... 'Vatan hainleri'... Ve milliyetçiler... Ankara hükümetlerinin Kýbrýs politikalarýna karþý çýkanlar 'vatan haini'... Mitinglerde Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý taþýyanlar... 'Ankara elini yakamýzdan çek' diyenler... 'Kurtarýldýk mý? Hastir' pankartý açanlar... Hristofyas'la görüþenler... Brüksel'de eylem yapanlar... Hep 'vatan haini'... Devlet televizyonundan Türkiye'deki halka verilen mesaj bu... Hedef tahtasýnda Þener Elcil... Ve Yaseminciler... Þener'in resmi "Ýþte baþ hain" havasýnda gidip geliyor ekrana... Yaklaþýp uzaklaþýyor... Yasemin Hareketi'nin mavi pankartlarý da menzile alýnmýþ... Doðrusu göðsümüzü de kabartýyor... Birinci mitinge sövgü, ikinci mitinge övgü var... 'Bir avuç provokatör' provoke etmiþ birinci mitingi... Pankart ve Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarýyla... Ama ikinci mitingte, yani 2 Mart'ta fýrsat verilmemiþ onlara... Yine provokasyona kalkýþmýþlar, ama baþarýlý olamamýþlar bu kez... Önlem alýnmýþ zamanýnda... Meydan Türk ve KKTC bayraklarýyla donatýlmýþ... Türkiye'ye karþý deðil, ekonomik taleplerle buradaki hükümete karþý yapýlmýþ bu miting... Rauf Denktaþ'ýn eþi de geliyor ekrana... Mitinge o da katýlmýþ... Rauf Denktaþ konuþuyor... Sonra Derviþ Eroðlu... Sonra Mehmet Ali Talat... Ýrsen Küçük ve Turgay Avcý... Bir de Ferdi Sabit... Hepsi de 'bir avuç provokatör'den þikayetçi... Hele de Talat... Çok öfkeli... Türkiye'deki medyaya kýzýyor... Ýki elin parmaklarýný geçmeyen provokatörlere neden bu kadar geniþ yer vermiþ diye... Bunlarýn oyu yüzde biri geçmezmiþ... Ve durmaya deðmezmiþ üstünde... Kendi yurttaþlarýný Türkiye'deki halka curnallýyorlar... Onlar da 'bir avuç provokatör'ü hedef gösteriyorlar... Yalaka þampiyonumuz Turgay Avcý'nýn baþka bir iddiasý daha var... Provokatörler Türkiye'deki seçimleri etkilemeyi amaçlamýþlar... Erdoðan Kýbrýs'tan vurulacakmýþ! Bol yaðlý övgüler düzülüyor Avcý'ya ekranda... Çok isabetli davranmýþ!.. Bu mitinglere katýlmamýþ!.. AKP'nin ruhunu okþamak için, Kýbrýs'taki Kuran kurslarýna öðretmenlerin yaptýklarý baskýnlar da gelip gidiyor ekrana... Derken 'Barýþ Suyu'... Törenler... Nutuklar vesaire... Ortalama maaþýmýz kaçmýþ? Beþ bin lira! Erdoðan on bin demiþti daha önce... Ýnsafa gelmiþler herhalde... Bir düzeltme daha var bunun gibi... Besleme... Tüm Kýbrýslýtürklere söylememiþ Tayyip Bey o sözü... Yalnýz Yasemincilere... Kendilerine 'Yasemin Hareketi' adýný veren bir grup varmýþ... Onlara söylemiþ iþte... Kýbrýs'taki Türk Göçmenler Derneði içimizdeki 'ajanlar' için suç duyurusunda bulunacakmýþ savcýlýða... Onlar buradan gitmek için deðil, burayý vatan yapmak için gelmiþler Kýbrýs'a... Sanki onlardan önce burada yaþayanlar eþeklerdi ve vatan yapamadýlar burasýný... Da onlar yapacaklar... Hassiktir demiþtik deðil mi? Az bile!

3 AFRÝKA dan mektup... AHTAPOTUN ZEHÝRLÝ KOLLARI BÝZE UZANMADAN... Türkiye'de gittikçe daha da faþistleþen AKP hükümeti sizi hiç endiþelendirmiyor mu? Endiþelendirmiyorsa çok yazýk Eylül faþist darbecileri Ankara'da iktidara geldikten sonra ne kadar kaygýlý idiysek, en az o kadar kaygýlýyýz þimdi de biz... Bu ahtapotun gölgesi zaten üstümüzde... Nefesi ensemizde... Bizi de boðmak için uzatabilir her an kollarýný... Düþünün... Bu þeriatçý faþistler önümüzdeki Haziran seçimlerini de tek baþýna kazanýrlarsa, halimiz ne olur burada... Bir dört yýl daha esiri oluruz bu hükümetin deðil mi? Türkiye'de yaptýklarý hiç mi düþündürmüyor sizi? Bir Ergenekon icat etmiþ memleketin sultaný... Tuttuðunu sokuyor içeri... Ergenekon dedikleri her neyse, ona karþý hayatý boyunca mücadele etmiþ olan aydýnlar bile bu ahtapotun pençesinde... Hapiste... Hem de akýl almaz sapýk gerekçelerle... * Çok kötü bir dönemden geçiyor Türkiye Eylül'den geçtiði gibi geçiyor... O zamanlar faþist cunta vardý... Þimdiki faþist ise þeriatçý faþist... Sýkýlmayýn, ekrandan izleyin bunlarý... Ne konuþtuklarýna, ne tartýþtýklarýna þaþar kalýrsýnýz... En aklý baþýnda olanlarýn bile aklý uçmuþ... Bir avukatýn dediði gibi tam bir akýl tutulmasý... Yok Ahmet Þýk kitabýný talimatla yazmýþ... Yok örgüt üyesiymiþ... Yok bilmem ne... Ne saçmalýklar bu saçmalýklar... Yayýnlanmamýþ bir kitabýn mahkeme emri ile neden toplatýldýðýný konuþacaklarýna neleri konuþuyorlar neleri... Bre garagözler... Tartýþýlacak þey mi bunlar? Mahkemeye bakýn... Hem yayýnlanmayan bir kitabý yasaklýyor, hem toplatma kararý veriyor, hem de bu kitabý bulunduranlarýn terör örgütüne yataklýk yapma suçundan tutuklanacaðýný ilan ediyor... Nerdeyiz yahu... Mahkeme mi, yoksa gestapo yuvasý mý bu? * Türkiye'den yakamýzý sýyýrmamýz her zamankinden daha çok kaçýnýlmaz hale geldi þimdi... Ne kadar sakýnsak da kendimizi, þerrinden kurtulamayýz çünkü kolay kolay... Bizi fiilen idare eden onlar... Orda ne yapýyorlarsa, burada da aynýsýný yapmak istiyorlar... Birinci mitingimizden sonra Erdoðan nasýl talimat vermiþti buradaki yönetime? Tutukla ve içeri sok! Yargýya sevket! Bizim burada her zaman bu emre amade yalakalarýmýz var! Turgay Avcý Genelkurmay'a yað çeksin diye bizden þikayetçi olmuþtu üç yýl önce... Bizim savcýlýk da sanki ortada ciddi bir suç varmýþ gibi dava açmýþtý bize... Üç yýl boþu boþuna gidip geldik bunun için mahkemeye... Beraat ettik sonuçta... Hele þükür, Türkiye'deki akýl tutulmasý yok bizim yargýçlarýmýzda... * Tekrar edelim bir daha... Ankara'da faþistleþen þeriatçý bir iktidar var... Bir ahtapot bu... Savcýlarý ve yargýçlarý aklýný kaçýrmýþ gibi... Yakamýzý sýyýrmazsak kurtaramayýz zehirli kollarýndan kendimizi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Teblið ve Ýcra Memurluðu kapsamýndaki teblið iþleminin özel kiþilere yaptýrýlmak istendiðini ve bu yönde çalýþma yapýldýðýný savunarak hükümeti eleþtirdi. Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý Baþkaný Ahmet Kaptan, sendika yetkilileriyle birlikte Mahkemeler binasý önünde açýklama yaptý. Hükümeti yargý sistemindeki tavrý nedeniyle eleþtiren Kaptan, "önce sosyal devlet anlayýþýndan uzaklaþarak liberal þekilde çalýþmayý saðlayanlar, liberallikten de uzaklaþýp ülkemizi mafyaya teslim AKÇA 1 NÝSAN'DA GÖREVÝNE BAÞLAYACAK Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, 1 Nisan Cuma günü görevine baþlayacak. TC Lefkoþa Büyükelçili'nden alýnan bilgiy göre, Kaya Türkmen'in yerine göreve atanan Halil Ýbrahim Akça, ayný gün Eroðlu'na güven mektubunu sunacak. Yargý da mafyaya teslim n KTAMS teblið iþlemlerinin özelleþtileceðini belirterek tepki gösterdi... KTAMS teblið iþlemlerinin özel kiþilere yaptýrýlmak istendiðini belirterek eleþtirilerde bulundu... etmeye çalýþmaktadýr" iddiasýnda bulundu. GENCAL KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal KTAMS adýna yaptýðý açýklamada "UBP hükümetini yargý sistemini sermayeye peþkeþ çekmeye çalýþmakla" suçladý. Mahkemelerin baðýmsýz karar üretme sürecinden rahatsýzlýk duyan bazý kesimlerin "düðmeye bastýðýný" savunan Gencal, yapýlan tüzük çalýþmasý sonucu Yüksek Mahkeme'nin kendi bünyesindeki teblið iþlemlerini özel kiþilere yaptýracaðýný kaydetti. n Türkiye'de akýllara durgunluk veren bir karar daha: Canan "ciddiyet"le öldürülmüþ... Van'a baðlý Kurubaþ Köyü'ne pikniðe giderken Kýþla'dan gelen kurþunun kafasýna isabet etmesi sonucu yaþamýný yitiren 16 yaþýndaki Canan Saldýk davasýnýn gerekçeli kararý açýklandý. Canan Saldýk'ýn ölümüne sebep olan beþ asker, Van Askeri Mahkemesi tarafýndan beraat ettirilmiþti. Mahkemenin gerekçeli kararýnda, bilirkiþilerce tespit edilen konularýn yasal mevzuat hükümlerine aykýrýlýk teþkil ettiði ve sanýklarýn En aðýr yük olan dava dosyalama iþleminin kamu görevlilerine yaptýrýlmasýna karþýn, hazýrlanan evraðýn tebliði için özel þahýslara 10 TL ücret ödeneceðini, "parasý olanýn adalet bulabileceði" bir sistem yaratýlmak istendiðini öne süren Gencal, özel kiþilerce yapýlacak teblið evraklarý için pul yapýþtýrýlmamasý koþulunun getirilmesinin devlet gelirlerinde ciddi azalmaya neden olacaðýný kaydetti. Gencal, KTAMS olarak bu durumdan cebini doldurma amacý güdenlere de emekçiler olarak en sert cevabý vereceklerini bildirdi. Tanrý sizi Türk adaletinden korusun... Bu çocuðu öldürenler Türkiye de serbest býrakýldý bundan dolayý sorumlu olamayacaðý savunuldu. Gerekçeli kararda, þöyle denildi: "Atýþýn baþarýsý atýcýnýn kabiliyetine baðlý olduðu gibi, ne kadar dikkat ve özen gösterilirse gösterilsin merminin yerde bulunan sert bir cisme çarparak sekmesi veya hedef hattýný aþmasý her zaman mümkündür. Tanýk beyanlarýna göre sanýklarýn atýþ esnasýnda laubali ve ilgisiz bir davranýþ içinde bulunmadýklarý, atýþýn hep ayný ciddiyet içinde gerçekleþtirildiði anlaþýlmaktadýr. O halde sanýklarýn, kendilerine verilen emir çerçevesinde yapmýþ olduklarý ateþ esnasýnda oluþan üzücü neticeden sorumlu tutulmalarý hukuken mümkün deðildir."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Milli þef de katýldý nefreti makamýna Sýra sýra dizilmiþ hamaset tellâllarý Baþladýlar vatan haini nakaratýna Hiç kýzarmadan o meymenetsiz suratlarý Kalay ÝMAMIN ORDUSU DEYÝP GEÇMEYÝN Ahmet Þýk'ýn "Ýmamýn Ordusu" adlý kitabýnýn taslaðýnýn toplatýlmasý ile ilgili Abdullah Gül de konuþtu. Gül "Herhalde 10 bin satacak kitabý þimdi yüzbinlerce sattýracaklar" dedi. Ayný þeyi Amerika'dan ses veren Fethullah Gülen de söylemiþti birkaç gün önce. Ahmet Þýk hapiste, ne zaman çýkacaðý belli deðil, böyle giderse yýllarca sürebilir hapisliði. Ama Hocaefendi ile müritlerinin dert ettikleri þey kitabýn çok satacak olmasý. Utanmasalar Ahmet Þýk mahsuscuktan, kitabý çok satsýn diye hapse girdi diyecekler. Allah akýl versin. Allah Kýbrýs Türkü'nü bu zihniyetten korusun!!! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik TOPLUM HAÝNLERÝ BÝLÝR Denktaþ, Þener Elcil ve arkadaþlarý Brüksel'de Türkiye'nin Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaptýklarýný þikayet etti diye KKTC Baþsavcýsý'ný göreve çaðýrdý "Bu kadar özgürlük fazla" diye de buyurdu Denktaþ ve onun gibilerin özgürlüðün ne olduðunu bilmelerine gerek yoktur.. Ustalarýnýn kendilerine verdiði yetki ile neler yapabildiklerini toplum gördü veyaþadý Yaþamaktadýr da... Yabancý bir ülkenin iþgali altýndayýz ve dünya bunu teyit etmektedir Dünyayý býrakýn, Türkiye dahi iþgalci bir ülke olduðunu bir müddet önce AB'de yüzüne karþý söylediklerinde inkara yeltenme gereði bile duymadý. Denktaþ, Türk generalini kullanarak, 2000 yýlýnda "casusluk komplosu" uydurmacasýyla bizleri tutuklattý KKTC Anayasasý'nda idam cezasý vardýr Vatana ihanet edenlerin de idamla yargýlandýklarý unutulmasýn Ýþte Denktaþ, bizim idamla yargýlanmamýz için elinden geleni yaptý 2000 yýlýnda "Delilleri gördüm" diyerek yalanlarýna ilaveler yaptý. Deliller sorulunca, Rum casusun delilleri vermek için çok para istediðini, KKTC'nin de parasý olmadýðýndan parayý verip delilleri alamadýklarýný söyledi. Tüm hedefi düzeni "targete" alan Avrupa gazetesinin kapatýlmasýydý Çünkü düzen kendisinin ve Ankara'nýn iþbirlikçiliðinde yürümekte ve toplumu yokoluþa sürüklemekteydi "Giden de Türk, gelen de Türk" diyerek bunun farkýnda olduðunu da söyleyecek kadar ileri gitmiþti Ve bu Denktaþ, insan içine çýkmaya utanacaðýna, topluma yaptýðý kötülüklere karþý onlardan özür dileyeceðine, hala iþgalciye alkýþ tutmakta ve yurdunu, yurdunun insanlarýný seven kiþileri karalamaya çalýþýyor. Sadece o deðil tabii Sað tarafta bulunan siyasi parti baþkanlarý da saldýrýya ortak olurken, kendisine sol veya demokrat diyen partiler de sessiz kalarak dolaylý destek vermeyi sürdürüyorlar Konuþurken izlediðinizde tavýrlarýndan, mimiklerinden sahtekarlýk akan bir parti baþkaný var ki tam bir yalaka ve zübüklerin kralý! Geçmiþ kameralarýn karþýsýna yurtseverleri bir yerlere hedef göstrmeye çabalýyor... Mücahitler Derneði'ne dönüp baktýðýmýzda daha farklý olduklarýný görmüyoruz onlarýn da Oysa bugün içinde bulunduðumuz durum TMT yeminine de terstir onlar için Toplumu yok edecek tehlike nereden ve kimden gelirse gelsin ona karþý mücadele TMT andýnýn temelini oluþturmaktadýr Ancak bugün Türkiye, bizi yok edip yerimize Türkiye'den yerleþikler getirirken sessiz kalmalarý bu "yemin"e de ihanet etmeleri demektir Toplumlarýnýn yokoluþuna alkýþ tutanlar ve sessiz kalanlar ayný kefe içinde iþlem görürler Ne kadar saldýrýlarsa saldýrsýnlar Ýþgal rejiminin bile ileri derecede özgürlük olduðunu söyleyip yurtseverleri hainlikle suçlamayý sürdüren 1958 model siyasetçiler ve bugünkü uydularý bilsinler ki toplum esas ihanet edenlerin onlar olduklarýný çok iyi biliyor TEL-SEN GREV VE EYLEM YAPACAK Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen) 1 Nisan Cuma günü grev ve eylem yapacaðýný açýkladý. Sendika, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý önüne yürüyüþ eylemi yapacak ve bakanlýk önünde basýn açýklamasý yapacak. Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan Yönetim Kurulu adýna yaptýðý açýklamada, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn daireye gerekli ilgiyi göstermediðini savunarak, "bu ÞÝMDÝ DAHA ÞANLI OLDU!.. ÞANLIDAÐ ÖRP'DEN DP'YE GEÇTÝ Ekonomi ve Turizm eski Bakaný Erdoðan Þanlýdað'ýn, Demokrat Parti'ye (DP) katýldýðý açýklandý. DP'den yapýlan açýklamaya göre, DP Güzelyurt Ýlçe Binasý'nda düzenlenen törenle DP'ye katýlan Þanlýdað'a, parti rozetini DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ taktý. Serdar Denktaþ törende yaptýðý konuþmada, 1990'dan beridir tanýdýðý Þanlýdað ile birlikte birçok güzel çalýþmaya imza atacaklarýna olan inancýný belirterek, DP'nin dik yürüyüþünde parti ile kol kola yürümeye hazýr olan Þanlýdaða "Aileye hoþgeldin" dedi. ÞANLIDAÐ Erdoðan Þanlýdað törende yaptýðý konuþmada, DP ailesine katýlmaktan duyduðu mutluluðu dile getirdi. Ülkede siyasetin çok dalgalý ve hareketli olduðunu belirten Þanlýdað, "son dönemlerde ülke siyasetinde duruþuyla, izlediði siyasetle takdir edilen tek partinin DP olduðunu ve yapýlan kamuoyu yoklamalarýnýn da bunu gösterdiðini" kaydetti. Mevcut hükümetin baskýcý olduðunu savunan Þanlýdað, "Bu akþam düzenlenen törene katýlmak isteyen çok yakýn arkadaþlarým var, ancak UBP'nin inanýlmaz ilgisizliðin, bakanlýðýn düþündüðü hedefe varmasý için ortaya konulduðunu" savundu. "Bu nedenle Bakanlýðýn önüne giderek ve gerekli açýklamayý sayýn bakanýn yüzüne karþý yapmayý hedefliyor ve eylemimizi gerçekleþtiriyoruz" diyen Soysan, "daireyi, 'özelleþtirme, yeniden yapýlandýrma, þirketleþme' adýna birilerine peþkeþ çekmek isteyenlere söyleyecek sözlerini yüzlerine söyleyeceklerini" kaydetti. baskýlarýndan dolayý onlarý durdurdum" dedi. DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Denktaþ, Þanlýdað'dan sonra yeniden söz alarak gündemdeki konular ve Sendikal Platform'la olan iþbirliði ve partinin çalýþmalarý hakkýnda konuþtu. Serdar Denktaþ, öncelikle memleketin içinde bulunduðu mevcut duruma iþaret ederek, hiçbir þeyin yolunda gitmediðini ve bir müddet de gitmeyeceðini savundu. Mevcut hükümetin uzun süre daha devam edemeyeceðini, uzatmalarý oynadýðýný iddia eden Serdar Denktaþ, mevcut hükümetin kendi içinde de inanýlmaz kavga içerisinde olduðunu ileri sürdü. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ALKIÞLAR BRÜKSEL EYLEMCÝLERÝNE Ýster milli þef deyin... Ýster lilli þef... Ýsterseniz her ikisi... Farketmez... Üç sýfat da muteberdir... Evet... En sonunda iþte o da koroya katýldý. Hamaset tellâllarý zaten ayaktaydý, Brüksel'de eylem yapan ve 28 Ocak mitinginde onbinlerce kiþi tarafýndan onaylanan talep ve ilkeleri AB organlarýna taþýyan sendikacýlara karþý. Dinmek bilmeyen bir öfke, bir suçluluk telâþý, bir hýrs, bir intikam bürümüþtü tümünün gözlerini... Ki kus kus bitiremiyorlardý! Þener Elcil'i vatan haini ilân edecek kadar gözünü kin ve düþmanlýk bürümüþ Turgay Avcý'dan sonra milli þef de çýktý sahneye! Hem de TRT ekranýnda... Konserin adý "Kýbrýs Dosyasý"! Makam, nefreti... Koro elemanlarý Derviþ Eroðlu, Ýrsen Küçük, Turgay Avcý ve M.A. Talat! Ve þef... Rauf R. Denktaþ! Erdoðan'a ve Çiçek'e yalakalýk yarýþýna girdiler! Türkiye'nin Kuzey Kýbrýs'taki hukuk dýþý uygulamalarýný AB'ye þikâyet eden Brüksel eylemcilerine ver allah allah! Ne Rumculuklarý kaldý ne vatan hainlikleri! Potburide Yasemin Hareketi'ne saldýrmaktan da geri kalmadýlar! Oysa 74 iþgalinden sonra yapýlan en doðru, en etkili eylemdi bu. Ve çok daha önceleri, çok daha geniþ boyutlarda yapýlmalýydý. Mutlaka arkasý gelmeli ve tüm uluslararasý plâtformlara taþýnmalýdýr. Evet ne diyordum... En sonunda Denktaþ da katýldý bu kafatasçýlar korosuna! Ankara'nýn Kýbrýslýtürk toplumunu her gün biraz daha yokoluþ güzergâhýna sürüklemesine çanak tutan, "Anavatana" yalakalýk rekortmeni Turgay Avcý, Brüksel'deki eylemden sonra Þener Elcil'i vatan haini ilân etmiþti. Toplumun çok geniþ kesimleri, bu hayasýzca saldýrýya lânet yaðdýrýrken... Denktaþ, hamaset tellâllarý korosuna büyük destek verdi. Adaya döndüðü zaman, Þener Elcil'in halkýn yüzüne bakacak hali kalmayacakmýþ! Afrika'nýn dünkü manþetini gören bir okurum aradý telefonla. Ve þöyle dedi: "Eðer Denktaþ, bütün yaptýklarýndan sonra hâlâ sokaða çýkabiliyor, üstelik ülkenin en yurtsever insanlarýna çamur atabiliyorsa, bu memlekette herhangi bir utançtan dolayý sokaða çýkamayacak hiç kimse yok demektir." KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, Brüksel eylemine hayasýzca saldýran hamaset tellâllarýna çok yerinde ve anlamlý bir yanýt verdi. Dünkü basýnda yer aldý bu yanýt. Ben, sonuna kadar takdir ve heyecanla katýldýðýmý belirterek, sadece bir bölümünü buraya almakla yetineceðim. "KTOEÖS olarak biz de Brüksel'deydik ve gerekecekse de Kýbrýs Türk Halkýnýn haklý sesini duyurmak için BM merkezi önünde eylem yapmaya da gideriz. Brüksel'de haykýrdýklarýmýz burada da söylediklerimizdir. Kýbrýslý Türkler yok oluþa sürüklenmek üzeredir. Bunda, Kýbrýs Cumhuriyetini tek taraflý iþgal eden Rum Yönetiminin de, Kýbrýslý Türkleri kandýran AB'nin de, yýllardýr uyguladýklarý politikalar ve yarattýklarý rejimi reddedip sürekli Kýbrýslý Türkleri aþaðýlayan Türkiye hükümetleri ve onlarýn yetkililerinin de, BM'nin, baþta Amerika, Ýngiltere ve diðer emperyalistlerin de suçu vardýr. Bugün olduðu gibi davranan yerli iþbirlikçilerin de suçlarý ve günahlarý çoktur." On sendikanýn da yüreðine saðlýk... Ne iyi ettiniz de Brüksel'e gittiniz... Orada kalmamalý bu eylem... New York'a BM'ye de taþýnmalý. Yalan, tehdit, iftira ve çamur makinelerine aldýrmadan...

5 30 Mart 2011 Çarþamba 5 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Þaziye nin Görüþü: Mr Laban'ýn "Kýbrýs'ta neden balýk bu kadar az" diye sorduðunu yazdý gazeteler. Ama devamýný vermediler: "Ve neden hepsi baþtan kokmuþ?" diye eklemiþti. * TC Baþbakaný Erdoðan, besleme sözünü, Kýbrýs Türkü için deðil, "yaseminciler için" söylemiþ. - Diyelim ki öyle söyledi Ne fark eder Açýða vurmasalar da hepsi yaseminci bu halkýn Kaktüscü olacak halleri yok ya! * 86 yaþýndaki dalgýç Andrea Laban "Kýbrýs'ta neden bu kadar az balýk var?" diye sormuþ.. - Kedi çok da ondan Mr. Laban! * Girne Belediye Baþkaný Aygýn, iddia edildiðinin aksine, projeyi daha önce de reddettiðini açýklamýþ. - Kaþlarýný "olmaz" gibilerden kaldýrýrken, baþýný da "olabilir" gibi sallayýnca millet niyetini karýþtýrmýþ olabilir. *Satýlý "californian tavþanlar" varmýþ. - Californian tavþanlarla ilgilenmiyoruz caným. Tavþan kýz varsa gönder gelsin. * Mobilya sektörümüz büyüyormuþ. - Hep koltuk üstüne ama Siyasiler habire tüketiyor.. "Türkiye AB'ye girene kadar Kýbrýslý Türkleri rehin tutacak"... Þener Elcil'in açýklamasý böyle. Gereksiz, boþuna konuþmalar bunlar. Söylemeye, dikkat çekmeye gerek yok ki. Adamýn gözüne bakýnca, niyetinin bu olduðunu anýnda anlýyorsunuz zaten! Erdoðan Baybars NE KALDI KÝ!.. "Yeteeeerr Tükendik artýk.." Güzelyurt esnafý kaçýncýdýr S.O.S. gönderiyor. Duyan var mý? Yok! Kurtarýcýlar kapsama alaný dýþýnda. Sadece Güzelyurt esnafý deðil ki. Maðusa esnafý da ayný durumda Suriçi kan aðlýyor. Çare? Çare var. Bandabuliya'yý yýksýnlar, yerine bir gökdelen diksinler, esnaf köþeyi döner. Ama olamaz Maðusa'nýn tarihi ve kültürel dokusu bozulamaz deðil mi! Kurban olurum böyle düþünenlere!.. Ama son nefeste sorarým: - Daha önceleri nerelerdeydiniz Tarihi ve kültürel dokuya uygun ne kaldý ki? Vallahi de kalmadý Billahi de kalmadý Gelin ben size restore edilen Bandabuliya'yý göstereyim. BÖYLE BÝR ANDI "Yazýklar olsun paraya Yazýklar olsun emeklere Yazýklar olsun binaya" demez, parmaklarýnýzý ýsýrmazsanýz, "tuuu" deyin yüzüme. Sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn Sadece Maðusa'dan bahsetmiyorum.. Deve gibiyiz Düzgün tarafýmýz kalmadý! Her taraf çarpýk yapýlaþmanýn kurbaný. Bazý hastalar vardýr.. Elden gelen her þey yapýlmýþ, ama umutlarýn tükendiði noktaya gelinmiþtir. - Perhis merhis yok Ne istersen ye, ne isterse iç, istersen sigaraya içkiye bile baþla, der doktorlar. Tam o noktadayýz. Arif Hoca da yazdý.. Buluoðlularý da söyledi. - Gökdelen mi istiyorlar Býrakýn ne isterlerse yapsýnlar. Ben de bu görüþteyim. Bu saatten sonra ne yaparsak yapalým, daha önce yaptýklarýmýzdan daha çirkin olmayacaktýr. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Sevgili Denktaþ amca, bizim için endiþe etmeyi býrak da biraz da kendine bak! BULUTOÐLULARI FÝKÝR VERDÝ Önce þehiriçi yollarýný geniþlettiler, ardýndan köprüsüyle birlikte 1. Çevre Yolu'nu yaptýlar ve trafik biraz rahatladý. Bir süre sonra mevcut yollar yetersiz kalmaya baþlayýnca oturup karar verdiler, bazý binalar ki bu binalarýn çoðu tarihi binadýr, yýkýlacak. Yýktýlar, yeni yol yaparak o bölgeyi yeniden rahatlattýlar. Artýk geceleri baþlarýný yastýða koyduklarýnda rahat uykuya dalabilirlerdi. Buna raðmen çok kýsa bir süre sonra þehir içindeki trafik yeniden eskisi gibi yýðýlmaya baþlamýþtý. Oturup yeniden düþündüler Karar; derhal 2. köprü ve çevre yolu için kamulaþtýrma alanlarý tespit edilsin, inþaat baþlasýn. Üç dört yýl sürdü 2. Çevre Yolu'nun tamamlanmasý. Bu arada halk inþaat sürecinden dolayý isyan noktasýna gelmiþti. Hayýrlýsýyla 2. yol açýldý, trafik yine rahatladý. Öyle bir rahatlama olmuþtu ki, yetkililer 2. yolun boþluðuna bakarak, "acaba bu yol gereksiz miydi" diye de birbirlerine sormaya baþlamýþlardý. Böylece þehir 20 yýl kadar rahat nefes aldý. Þimdi tartýþýyorlar,"3. Çevre Yolu'nu nereden geçirelim?". Neden mi? Bir yarýþma, ardýndan da bir sergi var diye toplantý düzenlemiþler, oraya gitmiþtim kýsa bir süre önce. Gidilen yer Lefkoþa'nýn siluetini bozan otomatik kapýlarý, kapýda karþýlayan saygýlý çalýþanlarý, sessiz asansörleri ile Merit Otel Toplantý salonundan bakýldýðýnda Rum tarafýný izleyebilirsiniz. Oradan Beþparmaklar'da yerde yatan bayrak, dumaný tüten çöplük, az ileride Boðaz manzaralarý... Bazen düþünüyorum da bu otel olmasaydý bu etkinlikler nerede yapýlacaktý? Çaresiz miydik? Oysa ki Merit Otel çalýþsýn diye kapatýlma noktasýna getirilen Saray Otel'imiz ile Girne'deki otellerimiz vardý. Her neyse. Lefkoþa Belediye Baþkaný Bulutoðlularý buyurdu; dünyanýn her þehrinde simgesel yüksek katlý binalar var. Bunlara örnek New York'ta Empire States, Dubai'de Burj al Arab ve Malezya'da Petronas Kuleleri gibi gökdelenler tüm dünyada kabul görüyor ama nedense KKTC'de garip karþýlanýyor. Gelsinler gökdelenleri Lefkoþa'da yapsýnlar. Buyurmakla kalmadý Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn'a da, Girne'nin geleceði adýna yüksek kat izinleri konusunda daha pozitif düþünmesi konusunda akýl verdi. O kadar çevre yolu ve köprülere raðmen Ýstanbul'da trafik karmaþasý yaþanmakta. Kontrolsüz yapýlan gökdelenlerle taþýnan nüfustandýr bu kaos. Londra bildik bileli gündüz 12-13, gece 11 milyon nüfuslu. Merkezinde üç beþ tane gökdelen var, o kadar, çünkü yenilere izin yok.. Diðer AB þehirlerinde de durum ayný. Çünkü gökdelen geri kalmýþlýktýr. Gökdelenden bakýlýnca çok ilerideki saçmalýklar görünürken diptekiler görünmüyor. Gökdelenler nüfustur. Gökdelen yeni yol, yeni su þebekesi, yeni çöp, yeni elektrik santralidir. Kýsaca gökdelen bazýlarýna rant diðerlerine rahatsýzlýktýr. Akdeniz'in incisi yeþil adaya saçma beton yakýþmaz. Temiz denizi, yeþil ovalarý ve ýssýzlýðýyla ancak Kýbrýs, Kýbrýs'týr. Bir dikine binanýn sebep olduðu trafiði ve karmaþayý çözemeyen Bulutoðlularý hangi akla hizmet burnunun dikine dikine yeni dikleri çaðýrýyor?

6 Erol Atabek VATAN HAÝNÝ MÝ? HAS...TÝR! Ankara seçim havasýna bir türlü giremedi.. Ankara ve dýþ kaynaklý olaylar o kadar fazla ki seçim havasýný solumak oldukça zor.. Ankara'da son tartýþmalar Türklük üzerine.. Seçim sonrasý yeni bir anayasanýn yapýlacaðý AKP tarafýndan defalarca söylenmektedir.. Öncesinde buna cesaret edemedi! Çünkü anayasada bazý köklü deðiþikliklere gitmek istiyor. Deðiþemez denilen maddeleri kaldýrmak hayaliyle kamuoyu yoklamasý yapýyor sürekli.. Son olarak TÜSÝAD'tan bir taslak hazýrlatmasýný ve piyasaya sürmesini istedi.. Oldu da... Ýþ adamlarý bunlar. Baþbakanýn istediðine "hayýr" diyecek kadar mal varlýklarý yok... Aksi halde bir gecede kendilerini silip süpürür.. RT Erdoðan'ýn iþaret ettiði kiþilere hazýrlatýlan yeni anayasa taslaðý Türkiye'nin baþþehrinin, bayraðýnýn, milli marþýnýn deðiþtirilmesine de yeþil ýþýk yakýyor.. Tabii bu taslak, Ankara'yý karýþtýrmaya yetti.. Hele sizlerin de bildiði gibi bir iþadamý da çýkýp, "kiþisel özgürlükler Türkiye'nin bölünmesinden daha önemlidir" deyince ortalýk karýþtý.. Ancak, internet ortamý baþta olmak üzere -bu adamýn sattýðý mallara ve maðzalarýndan alýþ-veriþ yapmamak konusunda- mesajlar dolaþmaya baþlayýnca hemen çark ediverdi TÜSÝAD! Maksadýný aþan sözler sarf ettiklerini kabul ettiler.. Ancak, henüz bu konudaki tartýþmalar durulmuþ deðil Ankara'da. Bu tartýþmalarla birlikte "Türklük- Türkiyelik" konusu da ortaya atýldý.. Özellikle BDP milletvekilleri "Türkiyeli" kavramýný sürekli kullanýyorlar.. Bundan da gocunanlar var. Bu kavramlar üzerinde takýlýp kalmak ve bunlardan bir þeyler çýkarmak için "öküz altýnda buzaðý" aramanýn kime ne faydasý var? Faydasý var elbette... Seçimler öncesinde gündem deðiþtirmelerin bir farklý yönü... Ama bu kavrama yani "Türkiyeli" lafýna takýlýp kalanlar Kýbrýs'a geldiklerinde "Türkiyelisin" dendiðinde demek ki kýzacaklar. Zaten "Kýbrýslýlar Türkleri sevmez" cümlesini gördükleri her Kýbrýslý'ya tekrarlamaktan usanmýyorlar ve bir de "Türkiyelisin" lafýný duyunca küplere binecekler. Gerçi duymamýþ olmalarý mümkün deðil de.. Burada ne zaman Kýbrýs konusu açýlsa ilk cümleleri buysa hemen ardýndan ilave ettikleri cümle de"kýbrýs bizimdir ya". Kýbrýs Türkiyenindir... Türkiyelilerindir! Bunun için Kýbrýslýlara kýzmayabilirler. Onlar "Türkiyelisin" dememize kýzmaya bilirler de ya biz... Öyle mi yani.. "Kýbrýs bizimdir ya", "Kýbrýs biz Türklerindir" laflarýný duyunca susup kalacak mýyýz? Ha Denktaþ Bey'imiz, ya da Avcý Bey! Valla sizi bilmem ama ben nefesim tükeninceye kadar, tansiyonum 18'e çýkýncaya kadar "HAYIR" diyorum! Kýbrýs, ne Türkiyenin ne de Türkiyelilerin... Þenel Elcil de Brüksel'de bu düþüncenin yanlýþ olduðunu ifade eden sözler sarf etmiþ. Yalan, ya da yanlýþ mý söylemiþ? Türkiye, 1974 savaþýný baþlatýrken, savaþ sonrasý Kýbrýslýlarýn (Kýbrýs Türkü ve Kýbrýs Rumuna) refah ve huzurunu saðladýktan sonra gideceðini söylemiþ ama sözünde durmamýþ. Sözünde durmayarak Kýbrýs'ý kendine ait toprak kabul etmiþ.. Bu topraklara kendi vatandaþlarýný getirip yerleþtirmiþ. Peki, barýþ, huzur ve refah getirmek için geldiði bu topraklardan gitme niyeti yoksa ve bunu zorla yapýyorsa buna "iþgal" denmez mi? Bunu hatýrlatmak suç mu? Bu suç vatan hainliði ile eþ mi? Eðer siz Kýbrýs'ý vatan olarak biliyorsanýz ve kabul ediyorsanýz Türkiye'nin iþgaline baþ kaldýrmýyorsanýz o zaman vatan hainisiniz! Þenel Elcil mi vatan haini... Has...tir! NÜFUS SAYIMI ÝÇÝN GÖZLEMCÝLERE KKTC'DEN DAVET Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, KKTC'nin ayrý bir devlet olduðunu, ayrý bir halký ve ayrý bir yönetimi bulunduðunu belirterek, kendi nüfusunu sayabilecek durumda olduðunu vurguladý. Nüfus sayýmý konusunun müzakere masasýnýn iþi olmadýðýný kaydeden Eroðlu, iki tarafýn karþýlýklý olarak yapýlacak nüfus sayýmlarýna güvenmesi gerektiðini ifade etti. Eroðlu, bugün Kýbrýs Türk Sanayi Odasý heyetini kabulü sýrasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný da yanýtladý. "KRÝTÝK HUSUS YOK" Eroðlu, Dimitris Hristofyas'ýn, geçen hafta yapýlan liderler görüþmesi sonrasýnda durumun kritik olduðu yönünde açýklama yaptýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, "Kritik bir husus yok" dedi. Müzakerelerin devam ettiðine dikkat çeken Eroðlu, müzakerelerde 6 baþlýk bulunduðunu ve bugüne kadar hiçbirinin tamamlanýp kapatýlmadýðýný ve referanduma ÖZGÜRGÜN'ÜN KONUKLARI KASTAMONULULAR Dýþiþleri Bakaný Özgürgün, bakanlýðýnýn davetlisi olarak KKTC'ye gelen Kastamonu Þehit Aileleri Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasý heyetlerini kabul etti. Kabul sýrasýnda karþýlýklý hediye teatisinde bulunuldu. Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, 1974'den sonra ilk kez Kýbrýs'a gelen heyeti görmekten mutluluk duyduðunu belirterek, 1974'ün Kýbrýs Türkleri için dönüm noktasý olduðunu vurguladý. 1974'e kadar yaþanan mücadele hakkýnda bilgi veren Özgürgün, 1974 Barýþ Harekatý'nýn o zamana kadar yaþanan sýkýntýlara son verdiðini belirtti. 1974'den sonra adaya barýþý Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TSK) getirdiðini söyleyen Özgürgün, o günden beridir adada barýþýn hüküm sürdüðünü dile getirdi. Kanser ve kanser hastalarýna karþý ilgi ve duyarlýlýðý artýrmak amacýyla geçen yýl ilki düzenlenen "Pijama Günü" etkinliði bu yýl yine gerçekleþtirilecek. "Pijama Günü"nün ilki geçtiðimiz yýl Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Girne Þube Baþkaný, Kuaför Salonu ve Kuaför Eðitim Merkezi sahibi Nülten Oral'ýn iþyerine çalýþanlarýn günlük kýyafet yerine pijama giyerek gelmeleriyle gerçekleþtirilmiþti. Birçok müþteri de günlük kýyafet yerine pijama giyerek etkinliðe destek olmuþtu. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nde (UKÜ), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmen Yetiþtirme ve Eðitimi Genel Müdürlüðü ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn iþbirliðiyle "Öðretmen Yetiþtirme ve Yeterlikleri Çalýþtayý" düzenleniyor. UKÜ'den yapýlan açýklamada 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasýnda UKÜ'nün ev sahipliði yapacaðý çalýþtaya Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile TC Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu'nun yaný sýra bakanlýk yöneticileri, KKTC'deki üniversitelerin eðitim fakülteleri dekanlarý, Türkiye ve Kuzey Kýbrýs'tan birçok akademisyen ile KKTC'de bulunan sendika yöneticilerinin katýlmasýnýn beklendiði belirtildi. UKÜ'den verilen bilgiye göre Perþembe günü saat 09.00'da, Çevik Uraz Konferans Salonu'nda açýlýþ ve protokol konuþmalarýyla gitme noktasýndan oldukça uzak olunduðunu vurguladý. NÜFUS SAYIMI Geçen hafta nüfus konusunu görüþtüklerini hatýrlatan Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Her ülke kendi nüfus sayýmýný yapacak. KKTC ayrý bir devlettir. Ayrý bir halkýmýz ve ayrý bir yönetimimiz vardýr ve kendi nüfusumuzu sayacak kadar da elemanýmýz mevcuttur" dedi. Eroðlu baþka bir soru üzerine, nüfus sayýmýnda belli standartlar olacaðýný ve bunu BM'ye de sunacaklarýný ifade ederek, daha önceki seçimlerde, son yapýlan cumhurbaþkanlýðý ve milletvekilliði seçimlerinde AB baþta olmak üzere birçok ülkeden gözlemci bulunduðunu da hatýrlattý. Eroðlu, "Gözlemciler gelsinler. Biz davet ediyoruz zaten gelsinler diye. Bizim gizleyecek bir þeyimiz, herhangi bir taraftan da çekincemiz yok. BM de gözetim görevini yapabilir" ifadelerini kullandý. KANSERE KARÞI "PÝJAMA GÜNÜ" ETKÝNLÝÐÝ Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Girne Þube Baþkaný Nülten Oral yaptýðý açýklamada, tedavi sürelerince pijama giymek zorunda kalan kanser hastalarýný desteklemek amacýyla organize ettikleri "Pijama Günü"nün bu yýl 1 Nisan Cuma günü gerçekleþtirileceðini belirtti.bu yýlki etkinliðe Lefkoþa'daki She Kuaför ile Girne'deki Neil Anthony Kuaför çalýþanlarýnýn da katýlacaðýný açýklayan Nülten Oral, KKTC genelindeki iþletmelere etkinliðe katýlma çaðrýsý yaptý. "ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME VE YETERLÝKLERÝ ÇALIÞTAYI" baþlayacak olan çalýþtayýn ilk gününde "Öðretmen Yeterliklerinin Tanýmý" ve "Öðretmen Yetiþtirme Sistemine Bir Bakýþ" sunumlarý yer alacak. Sunumlar sonrasýnda baþlayacak çalýþtayda "Öðretmenin Hizmet Öncesi Yetiþtirilmesi", "Öðretmenin Hizmet Ýçinde Eðitimi / Okul Temelli Mesleki Geliþim Modelinin Yeri", "Öðretmenlik Mesleði Genel Yeterlikleri", "Okulöncesi Öðretmeni Özel Alan Yeterlikleri (3-6 yaþ)", "Sýnýf Öðretmeni Özel Alan Yeterlikleri (1-5. sýnýflar)", "Türkçe Öðretmeni Özel Alan Yeterlikleri (6, 7, 8. Sýnýflar)" konularýný irdeleyecek 6 grup oluþturulacak.çalýþtayýn son günü olan Cuma günü ise gruplarýn raporlarýnýn sunularak tartýþýlmasýndan sonra "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde Öðretmen Yetiþtirme Yeterlikleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" baþlýklý bir de panel düzenlenecek. GÜNLÜK 'JAPONYA HAÝTÝ DEÐÝL, BEBEKLERÝNÝ VERMEZ' Deprem ve tsunami sonrasýnda ölü sayýsýnýn 20 bini aþtýðý Japonya'da gözler anne babasýný kaybeden çocuklara çevrildi. Ýnternet sitelerinde öksüz kalan çocuklarý evlat edinmek isteyenlerin mesajlarýyla dolup taþýyor. Ancak, merkezi New York'ta bulunan "Donaldson Evlat Edine Enstitüsü"nün direktörü Adam Pertman, "Japonya'dan evlat edinmek isteyenler heveslenmesin çünkü orasý 2010 depreminden sonra 1000 çocuðu ABD'ye evlatlýk veren Haiti veya 2004'teki tsunamiden 500 çocuðu gönderen Hindistan deðil" dedi. Bunun nedeni Japonya'nýn maddi durumunun yalnýz kalan çocuklarýna bakmaya yeterli olmasý. Ýkinci ve daha önemli neden ise Japonlarýn geleneklerinde evlatlýk alma ve vermenin yaygýn olmamasý. Anne babasýný kaybeden çocuklarýn akrabalarý da onlarý evlatlýk vermeye gönülleri razý olmuyormuþ zaten. 127 milyon nüfuslu ülkede yýlda 100'den az çocuk evlat ediniliyor, yabancýlara verilen çocuk sayýsý ise yýlda 50 bile deðil. Üstelik, Japonya'da çocuklara kucak açacak 400 çocuk yurdu var. Deprem gibi felaketlerde de, çocuk sevgisinde de, dünyanýn Japonya'dan öðreneceði çok þey olduðu kesin... SOYGUN Girne'deki silahlý banka soygunu günün haberi oldu dün. Ancak Asbank'tan 15 bin TL'yi alýp kaçan þahýs çok geçmeden polis tarafýndan yakalandý. Hem de para ve silahla birlikte... Gördünüz mü? Polis isterse anýnda yakalar... Gazetemizi kurþunlayanlarý enseleyemedi diye notunu kýrmayýn hemen! MAFYA KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, yargýnýn da mafyanýn eline geçtiðini söyledi. Mafyanýn eline geçmeyen ne kaldý ki bu memlekette Ahmedim? VATAN YAPACAKLAR 'Ajanlar' hakkýnda suç duyurusunda bulunacakmýþ savcýlýða TC'li kardeþlerimiz!.. Onlar buradan gitmek için deðil, burayý vatan yapmak için gelmiþler! Biz vatan yapmamýþýz yani, onlar yapacaklar! KAVUK Tayyip Erdoðan bugün Ýngiltere'de Kraliçe Elizabeth tarafýndan kabul edilecekmiþ. Elizabeth onun da kendini padiþah zannettiðini biliyor mu acaba? Ona bir kavuk hediye etmeyi unutmasýn! Týrnak... "Memleket ne hallere geldi, nelerle uðraþýyoruz... Kontrolsüz nüfus artýþý almýþ baþýný gidiyor... Ne gelecek için planlamamýz var, ne önümüzdeki yýllarda ortaya çýkacak açýklarýmýzý nasýl kapatacaðýmýzý bilebiliyoruz..." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) "Girne'den baþlamak üzere betonlaþtýk, doðayý katletmeye baþladýk, ortalýðý pisliðe boðduk. Olan oldu diyeceksiniz ama þimdi Girne'ye gökdelen yapýp topraktan tasarruf yapabilirsiniz. Ancak bu Girne'nin geriye nesi kalmýþsa onu da bozacak." Ünal AKÝFLER (Havadis) "Profesör ne diyor: 'Kýbrýs halký dinden uzaklaþýnca, ayný anda Türkiye ile olan ortak deðerlerinden de uzaklaþarak kendine yabancýlaþýyor.' Kýbrýs'la Türkiye arasýndaki gerilimin nedenini ararken bu oryantalist bakýþý hesaba katmamak olmaz. Keþke bunca zahmete girmeseydiniz sayýn hocam... Aradýðýnýz yanýt sizsiniz..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Rum idaresi dediðimiz devletçik, Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþlýðýný veren bir devletçik ise ve vatandaþlýklarý daðýtmaktan onun sorumlu olduðunu kabul ediyorsak neden Rum idaresi diyoruz? Kýbrýs Cumhuriyeti'nden doðan haklarýmýzý istiyorsak neden müzakere ediyoruz?" Çiðdem DÜRÜST (Star) Günün Kahramaný ÝZZET ÝZCAN BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'ýn partiyi 'kendi mali þirketi' gibi yönettiðini öne süren bir grup BKP üyesi partiden istifa etti. Aralarýnda kurucu üyelerden Mustafa Denizer ile Ýskele Ýlçe Örgütü Baþkaný Mustafa Makinist'in de bulunduðu Ýskele örgütüne mensup 28 üye, toplu istifalarýný Ýzzet Ýzcan'a gönderdi. Ýstifa ile ilgili olarak basýna yapýlan açýklamada þöyle denildi: Bugünden itibaren, Özker Özgür Hoca'mýzýn öncülüðünde kurulan misyon partisi BKP'den deðil, Ýzzet Ýzcan'ýn mali þirketi haline dönüþtürülen yeni BKP'den istifa ettiðimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarýz...

7 30 Mart 2011 Çarþamba DOSTÇA Gülten Oygur Ardost KANINDA VAR yýlýnda Amerika'nýn güneyine araþtýrma yapmak üzere üs kuran NASA 'yý bir gün küçük bir kýzýlderili çocuk fark eder ve koþa koþa epeyce uzakta bulunan kamplarýna gidip büyükbabasýna haber verir. -Büyükbaba, beyaz adamlar gelmiþ, aþaðýdaki vadide gördüm... Çok kalabalýklar ve bir þeyler yapýyorlar. Yaþlý kýzýl derili homurdanmaya baþlar, belli ki epeyce sinirlenmiþtir. -Onlarla konuþtun mu? -Hayýr, beni görmediler. Ben büyük tepenin üzerinden onlarý izledim. -O zaman yarýn yanlarýna git ve orada ne aradýklarýný sor. Küçük kýzýlderili ertesi sabah yola koyulur. Üsse varýr ve beyaz adamlardan birinin yanýna gidip; -Burada ne yapýyorsunuz, diye sorar. Beyaz adamlardan birkaçý küçük kýzýlderilinin baþýný okþarlar, ona gülümserler ve; -Hani geceleri gökyüzünde parlayan bir þey var ya, biz buradan onu seyrediyoruz. -Ay'ý mý?! Peki ama neden? Adamlar küçük çocuðun sorusunu yine gülümseyerek yanýtlarlar. -Ýleride... Çok yýllar sonra buradan oraya insanlarý götürebilmek ve orada yeni bir hayat kurabilmek için... Anladýn mý? Küçük kýzýlderili þaþkýnlýðýný gizlemeye çalýþarak "Anladým" der ve koþa koþa uzaklaþýr. Öyle hýzlý koþmuþtur ki, kampa geldiðinde konuþamaz haldedir. Hemen büyükbabasýnýn yanýna gider ve kendisine söylenenleri bir bir anlatýr. Yaþlý kýzýlderili torununun anlattýklarýný dinledikten sonra iyice sinirlenir, baðýrýp çaðýrmaya baþlar. Ertesi sabah yine torununu yanýna çaðýrýr, hayvan derisi üzerine kýzgýn bir çubukla ve kendi lisanýnca yazdýðý notu torununa uzatarak der ki; -Bunu al, beyaz adamlara götür ve onlara de ki; "Bunu büyükbabam gönderdi... Oraya, yani Ay'a gittiðinizde bunu oradakilere verecekmiþsiniz" küçük kýzýlderili kendisine söyleneni aynen yapar. Üs'teki beyaz adamlardan birine notu verir, büyükbabasýnýn söylediklerini de iletir ve yine koþar adým uzaklaþýr. Üs çalýþanlarý, belli bölümleri yakýlmýþ deri parçasýna bakýp, bakýp saatlerce gülerler. Ancak aradan bir kaç gün geçtikten sonra, yaþlý kýzýlderilinin o notla, sözde ayda yaþayanlara nasýl bir mesaj iletmek istediðini merak etmeye baþlarlar. Bu merak günden güne öylesine büyür ki, bir tercüman çaðýrmaya karar verirler. Tercüman geldiðinde herkes bir araya toplanýr ve merakla beklemeye baþlarlar. Bu arada gülüþmeler hala ara ara devam etmektedir. Tercüman deri parçasýný eline alýr, okur ve aðlamaya baþlar. Herkes þaþkýndýr, gülüþmeler yerini iyiden iyiye meraka býrakmýþtýr. Tercüman yaþlý gözlerini kalabalýða çevirir ve der ki; -Not aynen þöyle; "Bu adamlara dikkat edin, elinizden topraklarýnýzý almaya geliyorlar!" Bu hikaye soylarý tükenmekle yüz yüze kalan kýzýlderililere (Amerika'nýn gerçek sahiplerine) ait günümüze kadar ulaþan bir hikayedir. Amerikan Kýzýlderili Ýliþkileri Bürosu'nun verilerine göre günümüzde ABD genelinde toplam 562 kýzýl derili kabilesi bulunuyor. Bu kabilelerin sahip olduðu toplam toprak miktarýnýn ise 30 milyon dönüm civarýnda olduðu tahmin ediliyor. Yüzyýllardýr, kýzýl derililere yönelik olarak kadýn, çocuk demeden kasýtlý ve planlý olarak vahþice sürdürülen soykýrým; Amerikalý sömürgeciler tarafýndan dünyanýn deðiþik yerlerinde benzer biçimde bugün de uygulanmaya devam etmektedir. Bu anlamda, geçmiþi doðru biçimde öðrenmek ve deðerlendirmek, bugün dünyada yaþanan Amerika gerçeðini daha kolaylýkla anlamamýza yardýmcý olacaktýr. Irak, Afganistan, Libya ve belki de ardýndan da Suriye!! Ne denebilir ki Amerika'nýn kanýnda var. TÜRK GÖÇMENLER DERNEÐÝ'NDEN... "AJAN"LAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU! n BURADAN GÝTMEK ÝÇÝN DEÐÝL, BU TOPRAKLARI VATAN YAPMAK ÝÇÝN GELMÝÞLER!.. Türk Göçmenler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Enver Dinçoðlu, "vatandaþlýklarla ilgili sorun yaþanýyorsa, bunun sorumlusunun sadece iktidara gelen siyasiler olduðunu" söyledi. Dinçoðlu, "Yaklaþýk kýrk yýldýr bu topraklarý vatan yapan göçmen vatandaþlar, buraya gitmek için deðil, bu topraklarý vatan yapmak ve sýnýrlarýna sahip çýkmak için gelmiþlerdir" dedi. Dinçoðlu, yaptýðý açýklamada, "ülkede çok çirkin oyunlar oynandýðýný, bazý kiþilerin devlete, Anavatan Türkiye'ye küfür ettiðini, Türk Silahlý Kuvvetleri'ne dil uzattýðýný" ileri sürdü. Dinçoðlu, "ajan" diye nitelediði kiþiler hakkýnda önümüzdeki günlerde Baþsavcýlýk'a BÝYOLOGLAR DA GÖKDELENE KARÞI Biyologlar Derneði Girne'de gökdelen yapýlmasý kararýna tepki gösterdi. Dernek Baþkaný Niyazi Türkseven yaptýðý yazýlý açýklamada, bütün çevre sorunlarýnýn en büyük nedeninin yýllardýr ülkede fiziki master planýnýn yapýlmamasý olduðunu belirterek "Son günlerde yaþanmakta olan gökdelen tartýþmasý da bunu bir kez daha ortaya koymaktadýr. Gökdelen yapýlabilmesi için önce emirnameler kaldýrýlmaya çalýþýldý, sonra bu baþarýlamayýnca emirnameler gökdelen yapýlmasýna imkân verecek þekilde yeniden düzenlendi" dedi. Gökdelen olayýnýn 2011'in Çevre Yýlý ilan edildiði bir dönemde gündeme getirildiðine dikkati çeken Türkseven, Biyologlar Derneði olarak yýllardýr siyasilerin "isteyerek hazýrlatmadýklarý" ülke fiziki master planýnýn Çevre Yýlý nedeniyle yapýlmasýný ve yapýlarýn bu planlara uygun olarak yapýlmalarýný umduklarýný, ancak bunun yapýlmadýðýný belirtti. "Yapýlanlar 2011 yýlýnýn çevre yýlý deðil Gökdelenler Yýlý olarak anýlacaðýný ortaya koymaktadýr. Zaten beton yýðýnýna dönen Girne'yi gökdelenlerle de yok etmek isteyenler bunun tarihi sorumluluðundan kurtulamayacaklardýr" þeklinde konuþan Niyazi Türkseven, açýklamasýný þöyle tamamladý: "Halkýmýz da bilmelidir ki bu gün Girne de karþýmýza çýkanlar yarýn Milli Park'ta, diðer doðal alanlarda ve þehirlerde plansýzca ülkemizin güzelliklerini yok etmek için karþýmýza çýkacaklardýr. Ülkemizde þehirleþme, belediye baþkanlarýnýn veya hükümetlerin inisiyatifine býrakýlmadan bilimsel veriler ýþýðýnda planlý olabilmesi için öncelikle Ülkesel Fiziki Master Planýnýn hazýrlanmasý gerekir. Aksi takdirde bu tartýþmalar hiç bitmeyecektir." ÇEKOVA: GÖKDELEN GÝRNE'YE TECAVÜZ DEMEK Çevre Koruma Vakfý (ÇEKOVA) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Atakol, Girne'ye inþa edilmesi talep edilen ve de bazý makamlarca izin verildiði iddia edilen gökdelenin inþasýnýn "Girne'ye tecavüz anlamýna" geleceðini savundu. Kenan Atakol yaptýðý yazýlý açýklamada, dünya mirasýnýn en güzel eserlerinden olan Girne'ye böylesi bir yapýnýn, Kýbrýs Türklerine ve gelecek nesillere yapýlabilecek en büyük kötülük olacaðý görüþünü dile getirdi. "Güzel Girnemizin dokusunu mahvedecek, mimari açýdan son derece çirkin ve bir ucube þeklini andýran sözde gökdelenin inþasýna izin verilmesi resmen bir cinayettir. Bu cinayetin iþlenmesine izin verenler bunun hesabýný vermek zorunda kalacaklardýr" þeklinde konuþan Kenan Atakol, bu yanlýþtan bir an evvel dönülmesini talep etti. Böylesine önemli bir kararýn birkaç kiþi veya bir tek makam tarafýndan verilmesinin ancak dikta yönetimlerde olabileceðini savunan Atakol, konuyla ilgili çýkýþ yolunun referandum olduðunu belirtti. "ÝÞLEMESÝZ TARIM ÇALIÞTAYI" Avrupa Birliði Üretim Projesi ve Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'nin iþbirliðinde "Ýþlemesiz Tarým" (anýza ekim) konusunda bir çalýþtay düzenleneceði bildirildi. Bitkisel Üretim Projesi Lideri Christian Harel tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Çalýþtay'da "tarýmda üretim maliyetini düþüren, verimliliði artýran, ayný zamanda çevre dostu bir teknoloji olarak bilinen Ýþlemesiz Tarým yönteminin Kuzey Kýbrýs'ta yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik yöntemler tartýþýlacak. 1 Nisan baþvuracaklarýný bildirdi sonrasý Türkiye'den gelenlerin zorla gelmediðini, KKTC'nin oluþumu, güvenliði ve ekonomik kalkýnmasý için getirildiðini kaydeden Enver Dinçoðlu, ülkenin kalkýnmasýnda toplumun ekonomik zarar görmesine neden olan ve "kaçak" tabir edilen insanlarý, göçmen vatandaþlarýn da istemediðini belirtti. Siyasilerin, bilerek, iþverenleri koruma altýna aldýðýný, siyasi menfaat için fýrsat eþitliðini ortadan kaldýrdýðýný savunan Dinçoðlu, þubat ayýnda baþlattýklarý imza kampanyasýnýn yakýnda sonuçlanacaðýný ve KKTC üzerinde oyun oynayanlara en güzel cevabý vereceklerini ifade etti. Cuma günü saat 10.00'da Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliði'nde düzenlenecek çalýþtayýn, Suriye'deki Kurak Alanlar Ýçin Uluslararasý Araþtýrma Enstitüsü'nün (ICARDA) deneyimli uzmaný Dr. Mustafa Pala'nýn katýlýmýyla gerçekleþtirileceðini belirten Harel, çalýþtayý takiben çiftliðin iþlemesiz tarým tekniði ile ekilen tarlalarýnýn gezileceðini kaydetti. Çalýþtaya bütün üreticilerin davetli olduðu, katýlan çiftçilere sertifika verileceði vurgulandý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ GÜZELYURT'TA ARTIK YAÞANMAZ... Güzelyurt'tan gazetemizin þikayet köþesine elektronik mektup gönderen esnaf bir vatandaþýmýzýn þikayeti de Güzelyurt bölgesinin artýk yaþanmaz bir hale gelmesi... Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben Güzelyurt'tan yazýyorum. Esnafým... Güzelyurt kýyýda köþede kalmýþ bir kasaba... Aslýnda kasaba demek de çok zor. Bir köy görünümünde bir yerleþim birimi dersek abartmýþ olmayýz. Bu bölge halký geçmiþten bu yana tarýmla uðraþarak yaþamlarýný sürdürüyorlardý. Narenciye can damarýydý bölgenin. Narenciye fabrikalarý bu bölgedeydi... Narenciyenin ihraç edilmesi için özel bir liman dahi bulunuyordu. Ne oldu? 1974'ten sonra limanýn da narenciyenin de anasýný aðlattýk... Kesip sulu ziraate yöneldik. Fazla sürmedi bu da... Çünkü sular yeterli deðildi. Yine 1974 öncesi yapýlan düzenlemelerle su motorlarý belli süreler içerisinde kontrollu olarak çalýþtýrýlýrdý sonrasý günde 24 saat çalýþtýrýlan motorlar sularýn tuzlanmasýný erkene aldý. Durum budur iþte... Önlem alýnmadý, ardýndan göletler, derivasyon kanallarý yapýlarak yeraltý sularýnýn zenginleþtirilmesi amaçlandý. Tutmadý ama... Çünkü bunun gerçekleþmesi ve önlemlerin hesaplandýðý gibi gitmesi için bol yaðýþlarýn olmasý lazýmdý. Güzelyurt deðil sadece, bölgesi de berbat durumda. Bazý vatandaþlarýmýz yollardan falan bahsediyor... Yollar o kadar önemli deðil. Nedir önemli olan? Ýnsanlarýn gittikçe fakirleþmesi ve kendine yetecek duruma gelememesi... Narenciye þimdilerde sökülüp yerlerine inþaatlar yapýlmaktadýr. Eskiden sökülüp sulu ziraat yapýlýrdý... Annan Planý'ndan sonra inþaata hýz verildi... Sel sularýnýn basmasýndan sonra pek deðeri kalmadý bu inþaatlarýn da. Ben bir esnaf olarak gün olur evime siftah yapmadan giderim. Ýþyerimde içtiðim kahve veya çaylarýn parasý da cepten gider. Elektriði nasýl ödeyeceðim, suyu nasýl ödeyeceðim... Kiramý nasýl vereceðim? Asgari ücretle çalýþan insandan daha kötü bir durumumuz vardýr. Bankadan iþyerlerimizi tamir için aldýðýmýz ve taksitle geri ödeyeceðimiz borçlarýmýzý da ödeyemez duruma geldik. Hacizler kapýda... Battýk bittik yani... Ýnsan isyan etmez de ne yapar? Bu memleketi idare etmeye aday olanlara bakýn bir kere, on tane koyunu bile güdemezler... Onlar zannederler ki, zam yaparak, maaþlardan keserek iþleri yürütebilecekler... Yakýnda daha büyük kargaþa çýkacaðýný ben bir esnaf olarak görüyorum da baþkalarý görmüyor mu? Tek kelimeyle Güzelyurt artýk yaþanmaz bir hal aldý. Bölgeye yapýlan üniversitenin Güzelyurt'a ekonomik katkýda bulunacaðý söyleniyordu. Esnafýn da beklentisi böyleydi. Ancak üniversite yapýldýktan sonra gördük ki bizlere hiçbir faydasý yok. Çünkü üniversite öðrencilerin ihtiyaçlarýný kendi içinden karþýlamaktadýr. Yeni yapýlan yol da gene Güzelyurtlular için deðildir, Türkiye'den Güzelyurt ODTÜ Kampüsü'ne giden öðrenciler içindir... Bir müddet sonra Vergi Dairesi de dayanacak kapýmýza... Zaten mahkemelerdeyiz... Bizi korumasý için Allah'a mý yalvaralým? Büyüklerimiz ne buyuruyor?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR YASEMÝNLERÝN AMPÜLE ÝHTÝYACI YOKTUR Bizim Mandra Kýbrýslýtürkler için Akritas adlý soykýrým plânýný yapan Yorgacis bir suikastle öldürüldüðünde, onun için "Ýyi ve olgun bir devlet adamýydý" diyen Rauf Denktaþ'ýn, KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil için, "Ýnsanlarýmýzýn yüzüne bakacak hali kalmadý" diyerek kin kusmasý, mandra halký arasýnda öfke ve lânetle karþýlanýr. Bu toplumun bitip tükenmesi için elinden gelen herþeyi yapan adamýn, toplumu yokoluþ güzergâhýndan çýkarmaya çalýþan gerçek yurtseverlere kin ve nefret kusmasý, "Nedamet getirip doðru yola geleceðine, daha beter günaha saplanýyor" yorumlarýna yol açar.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Þubat 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3331 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BULANTI ORTAYA ÇIKIYOR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Þubat 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3331 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BULANTI ORTAYA ÇIKIYOR. Ýki pankartý ayný kefeye koyanlar, Or... Çocuklarý pankartýný yazanlarý rahatlattý. Yasemin Hareketi düþmanlýðý Or... Çocuklarý ný bile sineye çekecek kadar bazýlarýnýn gözlerini kararttý... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Unutmayacaðýz ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KALEDEN KALEYE ÞAHÝN UÇURDUM l 2. sayfada Ýþgal altýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3314 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BEN DE KURTARAMAM

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3314 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BEN DE KURTARAMAM Taþ ocaklarý daðlarýmýzý kemirirken, bazý açýkgözler de bubasýnýn malýymýþ gibi denizi taþla dolduruyorlar! Dað baþýný duman aldýysa, demek ki denizlerimizde de yangýn var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ankara ya. Serdar Denktaþ döveriz dememiþ

Ankara ya. Serdar Denktaþ döveriz dememiþ Haberlere bakýn... 540 kilo hurda demir çalýnmýþ. 240 metre elektrik kablosu çalýnmýþ. 200 kilo yeraltý telefon kablosu çalýnmýþ. Ve 120 metre de çelik zýrhlý elektrik kablosu çalýnmýþ. Bir baþkadýr benim

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars 2 Mart'taki mitingte 'küfürlü' pankart olmamasý için herkes pusuya yattý. O halde biz de bu kez 'kurtarýcý'ya deðil de Hristofyas'a bir 'hastir' çekeriz... Buna hiç itirazýnýz olmaz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3142 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. TDP'nin sonu olur ADAM (2)

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3142 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. TDP'nin sonu olur ADAM (2) KKTC'de Halk Konseyleri oluþturuluyormuþ. Bu konseylere ilgi duyanlar Cumhurbaþkanlýðý Özel Kalem Müdürlüðü'ne baþvurabilirmiþ! Halk Konseyleri ne zamandan beri sarayda kuruluyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Þubat 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3341 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. küfür, burjuvazinin VERDÝLER DE N'OLDU?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Þubat 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3341 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. küfür, burjuvazinin VERDÝLER DE N'OLDU? "KKTC batabilir" mi dedin Sayýn Çiçek? Merak etme, batmaz. Batsa bile küllerimizden yeniden doðarýz biz... Kýbrýs üç kere batýp çýktý, haberin var mý? Bu ada hortlaklar adasý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı