ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ."

Transkript

1 Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EÞEKLERE KIYMA SEVGÝLÝ MÝKELLÝDÝS l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝRAZ ÖZKARDAÞ, BÝRAZ SERDAR... Ali Osman Ayýp denen birþey var Özgün Kutalmýþ NEDEN BATIYORUZ Erdoðan Baybars MÝKELLÝDES Yalçýn Okut 28 OCAK RUHU VE 2 MART Mehmet Levent Çek dediysek çek n KTÖS, okullardaki grev yasaðýný dün bu pankartla protesto etti... Lefkoþa merkez okullarýnda grev yapan KTÖS, bir de eylem düzenleyerek baþbakanlýða yürüdü... Dün ayrýca Eðitim Bakanlýðý'na bir de siyah çelenk koydu... Bakanlýða bir siyah çelenk de KTOEÖS tarafýndan kondu... n Sendikal Platform'dan yapýlan açýklamada grevlerin devam edeceði ve bugünden itibaren AÖA'da da greve gidileceði duyuruldu. Lefkoþa'da greve gidilecek diðer okullar ise bugün açýklanacak... n Þener Elcil, demokrasiyi hiçe sayanlarýn durumunun Tunus, Mýsýr ve Libya'dan farklý olamayacaðýný söyledi... l 3, 4 ve 6. sayfalarda Sendikal Platform'da tartýþma... Soyer mitingte bayrak istiyor n 2 Mart mitinginin içerik ve pankartlarýný belirlemek üzere toplanan Sendikal Platform'da CTP lideri Ferdi Sabit Soyer, mitingte TC ve KKTC bayraklarýnýn taþýnmasý için ýsrar etti... n Soyer ayrýca Platform'un belirlediði "AKP elini yakamýzdan çek" pankartýna da karþý çýktý ve "Ben AKP'ye karþý pankart taþýmam" dedi... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta... Arif H.Tahsin yazýyor: Yýlan yarayý aldý n2. sayfada

2 DERÝNCE'DE ARAÇTAN PARA ÇALINDI Derince'de bir evin önünde park halinde bulunan araçtan para çalýndý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, 20 Þubat Pazar günü saat 17:30 sýralarýnda Hüseyin Artýk'a ait evin önünde park halinde bulunan araçtan 1450 TL nakit para çalýnmasý olayýnýn polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruþturmada zanlý olarak görülen K.M. (E-25) tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. CÝNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP BULUNDURMAKTAN 4 KÝÞÝ TUTUKLANDI Girne Turizm Limaný'nda KKTC'ye önceki gün giriþ yapan týr araçta cinsel gücü artýrýcý hap bulundu. Yapýlan ileri soruþturmada 3 týrda ve 1 kiþinin evinde de cinsel gücü artýrýcý haplar bulundu. Konuyla ilgili olarak 4 kiþi tutuklandý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, 36 yaþýndaki M.K'nin kullanýmýndaki araçta 1350 adet cinsel gücü artýrýcý hap bulunmasýnýn ardýndan baþlatýlan soruþturmada, S.D.(E-43)'nin kullanýmýndaki týrda 63, Y.B.(E-40)'nin kullanýmýndaki týr araçta 1000 ve M.Ö. (E-53)'nün evinde de çeþitli markalarda toplam 12 adet cinsel gücü artýrýcý ilaç bulundu. Bahse konu þahýslar tutuklanýrken, olayla ilgili soruþturma sürüyor. GÖNYELÝ'DE DÝYABET TOPLANTISI Kýbrýs Türk Diyabet Derneði ve Gönyeli Belediyesi iþbirliðinde, 24 Þubat Perþembe günü diyabetle ilgili bilgilerin verileceði bir toplantý gerçekleþtiriliyor. Gönyeli Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 18.00'de baþlayacak toplantýda, diyabetli kiþilerin yapmasý gerekenler hakkýnda bilgiler sunulacak. Toplantýda ayrýca ücretsiz kan þekeri ölçümü ve diyabet taramasý da yapýlacak. Toplantýya katýlacak ve ölçüm yaptýracaklarýn 2 saat önce yemek yemiþ olmalarý gerektiði bildirildi. "VAROLUÞ ÇADIRI" DA KURULDU DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn baþlattýðý çadýrlý imza kampanyasý devam ederken, "varoluþ çadýrý" da kuruldu. DP'den yapýlan açýklamaya göre, Þehitler Anýtý'nda süren çadýrlý imza kampanyasý yanýnda, Kuðulu Park'ta da 30 kiþilik "varoluþ çadýrý" kurduklarýný da açýklayan Serdar Denktaþ, bu çadýrý eylem yaparak sesini duyurmak isteyen tüm sivil toplum örgütlerinin ve vatandaþlarýn kullanýmýna vereceklerini belirtti. HASTALARA DESTEK ÝÇÝN ETKÝNLÝK Maðusa Kültür Derneði, kanser hastalýðýna dikkat çekme, farkýndalýk yaratma ve hastalara destek olma amacýyla yürüyüþ ve fidan dikme etkinliði düzenliyor. Dernekten yapýlan açýklamada, 24 Þubat Perþembe günü saat 14.00'de, Gazimaðusa Belça Market park alanýnda toplanýlacaðý, Canbulat Özgürlük Ortaokulu arkasýndaki alana yürüneceði ve burada fidan dikileceði belirtilerek, halka etkinliðe katýmasý daveti yapýldý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Toplumsal varoluþ kaygusu bu memlekette yeni bir olay deðildir. Kýbrýslýlarýn da, "Ulus Devlet" modeli, Fransýz Ýhtilali ile beraber dünyanýn gündemine düþtüðü andan itibaren bir dert olarak kapýlarýnýn önüne düþtü. Kýbrýs bir Osmanlý ülkesi idi. Ve Osmanlý imparatorluðu Ulus Devlet modeli ile ortadan kaldýrýlmasý hedeflenen bir imparatorluktu. Osmanlýya karþý ilk isyan ettirenler Ortodoks Yunanlýlardýr. Kýbrýslý Ortodoks Kilsesi da kendini Yunanlý hanesine oturtmuþ olduðundan, Ada'da Müslümanlarla Ortodokslar arasýnda güvensizlik ve ona dayalý bir huzursuzluk olmamasý mümkün deðildi. 1821'den 1830'a Kýbrýslýlar bu kayguyu yaþadýlar. Oysa Kýbrýs Ortodokslarýnda Osmanlýya karþý bir direniþ yoktu. Yaþlýlardan duyduðumuza göre Kýbrýs Kilsesi Yunan Kilsesi ile Rum kilsesinin telkinlerine uymadý ve, bir örgütlenmeðe gitmedi. Gene da Osmanlý, Kýbrýs'a Küçük Mehmet'i görevlendirerek, Piskoposhane'de silah bulundu iddiasý ile piskoposlarý astý, bir kýsým insaný da katletti. Yunan Ýsyaný ne zamandý? Daha iyi anlaþýlsýn diye tarih vermeyeceðim. Þu þekilde anlatmaya çalýþacaðým: 'u babamýn dedesi yaþadý. Babasý Osmanlý Ordusu'ndan 1878'de terhis oldu. Ya da kurtuldu. 93 Harbi'ne giden köylümüz da vardýr. Babam babasý ve yaþýtlarýyla Balkan Harbini, Birinci Dünya harbini, Anadolu harbini yaþadý. Bütün bu olaylarý yaþayan Kýbrýslýlarýn birbirlerinden kuþku duymamalarý mümkün mü? Ýyi ki toplumlardan birisi silahlanmýþ deðildi. Ýngiliz da iki toplumu tutuþturmak istemedi o aþamalarda. Babam ile dedem ve yaþýtlarý Girit olayýný da yaþadýlar. Bu olaylarý bir toplumun yaþayýp da "varlýðýný koruma" içgüdüsünün harekete geçmemesi mümkün mü? Ýki Kýbrýslý toplum için YILAN YARAYI ALDI da geçerlidir bu durum. Yani bilelim ki bizimden önceki kuþaklar da toplumsal varlýklarýný korumak için bizim kuþak gibi geceleri nöbet tuttular. Ortodoks toplum da tabii. Babam 1931'i, 1950'yi, 1958'i, ve 'ü, 1968'i da yaþadý. Ama 1950'li yýllardan sonra nöbeti bizim kuþak devraldý. Þimdi artýk nöbet bizde deðildir. Bizden devralanlara bizim bir yararýmýz dokunur mu bilmem. Gücü yeten varsa, gider ve patates, soðan ayýklar genç kuþaklara. Yani, deyceðim odur ki, Kýbrýs'ýn 2 toplumu, daha eskisi baþka, tam 180 yýldýr, bu Ada'daki varlýðýný korumak için mücadele vermektedir. Bizim toplum olarak, son 180 yýlda varlýðýmýzý devam ettirebilme hususunda en tehlikeli dönemimiz bu dönemdir. Ve, en geniþ þekliyle, toplum, "Toplumsal Görevi üstlenen kuþaklar, sendikalar, ve siyasal partiler ilk kez ekranlarýn önüne çýkarak bu denli açýk þekilde "Biz toplum olarak artýk kendi kendimizi idare etmek isteriz" dediler. Ve, teferruatlarý sýraladýlar... Türkiye'nin bizden gaspettiði her þeyi madde madde sýralayarak geri istediler. Toplum da ilk kez, Türkiye'nin idaresine açýkça "hayýr" dedi. Varoluþ Mücadelesi" için bu dönemde örgütlenmiþ, ilk kez sesini bukadar yükseltebilmiþ, meydana bu denli kalabalýk olarak inmiþtir. Görevi üstlenen kuþaklar, sendikalar, ve siyasal partiler ilk kez ekranlarýn önüne çýkarak bu denli açýk þekilde "Biz toplum olarak artýk kendi kendimizi idare etmek isteriz" dediler. Ve, teferruatlarý sýraladýlar... Türkiye'nin bizden gaspettiði her þeyi madde madde sýralayarak geri istediler. Toplum da ilk kez, Türkiye'nin idaresine açýkça "hayýr" dedi. Ancak Türkiye biraz rotarlý olarak hazýrlýðýný yaptý, ve karþý saldýrýya geçti. Bize psikolojik savaþ ilan etti. Medyasýný harekete geçirdi. Ve mitingin gerekçesini büyük oranda sakladý. Tartýþmalarý "besleme" üzerine çekti ve, gerçeklerin tartýþýlmasýný engelledi. Kuþkusuz oyunun kuralýný bilenler için Türkiye'nin bu saldýrýsý beklenmeyen deðildi. Etkili olacaðýný da bilirlerdi. Aslýnda kavgayý kabul edenler için beklenen idi. Bu saldýrý Türkiye tarafýndan gelmeliydi. Bir takým yanlýþlarýmýza aldýrmayýn. Düzelir. Görüntüye bakmayýn. Yýlan yarayý aldý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý EÞEKLERE KIYMA SEVGÝLÝ MÝKELLÝDÝS Sevgili Mikellidis, Ne yazýk Rumca bilmediðim için yazýlarýný Rumca olarak okuma olanaðýna sahip deðilim. Bu da benim için çok büyük bir eksiklik aslýnda... Yalnýz çeviri ile yetinmek zorundayým... Çeviri ayný tadý vermeyebilir... Tuzsuz yemeðe benzer... Oysa ben yüksek tansiyonuma raðmen tuzsuz yemeðe alýþamadým bir türlü... Kahveyi sigarasýz içemediðim gibi... Türkçeye çevrilip bize sunulan son yazýný da okurken ayný þeyleri hissettim. Ama ne yalan söyleyeyim, hoþuma gitti yine de... Ancak bizim tarafta pek hoþlanmadýlar galiba bundan... Topa tuttular seni... Güya bize hakaret etmiþsin... Bilirim, sen böyle þeylere gülüp geçersin... Ben de aldýrmam... Ben de güler geçerim... Onlar gibi hakaret kabul etmedim ben yazdýklarýný... Doðrusunu istersen, Tayyip Erdoðan'ýn 'besleme' sözünden de pek alýnmadým... Kendi üstüme almadým zaten... Alýnýrsa beslemeler alýnsýn... Beslemelerimiz yok mu bizim? Denktaþ besleme deðil mi mesela? Milletvekilleri... Bakanlar... Müþavirler ve danýþmanlar... Ve koskoca bir þükran ordusu... Bu düzen kuyruk sallayan beslemeler sayesinde kuruldu... Efendisinin beslemesine arada bir tokat atmaya hakký yok mu? Gocunursa onlar gocunsun... Ben neden gocunayým ki? Ne dedin sevgili Mikellidis? Kýbrýslýtürk ve Kýbrýslýrum sözleri uydurma mý? Öyle bir þey yok mu? Ýki uydurma klan mýyýz? Klanýz belki... Ama ne olursak olalým, farketmez benim için... Ben zaten Kýbrýslýtürk, ya da Kýbrýslýrum olmayý hiç önemsemem... Baþýmýza ne geldiyse de bu ayýrýmdan dolayý geldiðine eminim... Bizde 'Türkçe konuþan Kýbrýslýlar' ve 'Rumca konuþan Kýbrýslýlar' derler þimdi. Bu da tamam... Ama çok uzun bir tanýmlama... Ben pek ýsýnamadým... Mesele klan, ya da baþka bir þey olmak deðil... Bir ruh doktorusun sen... Bu depresyonun, bu yozlaþmanýn sebebini benden iyi bilirsin... Söyle sevgili Mikellidis... Yurdu ikiye bölünmüþ diye ruhsal bunalýma düþen hastalar geldi mi hiç sana? Evi Maraþ'ta kaldý diye þizofreniye yakalananlar.. Adada kýrk bin Türk askeri var diye paranoyak olanlar... Geldi mi? Mutsuzlarýn çoðu neden mutsuz? Para ve aþk yüzünden mi, yoksa iþgal yüzünden mi? Yazýný doðru okusalar, bu kadar alýnmazlardý sevgili dostum... Hele de þu ifadeni: "Milliyetçi eðilimlerim yoktur veya bizim eþeklerin daha iyi olduðunu düþünmüyorum. Bizim eþeklerin siyasi söylemlerinin Kýbrýslýtürklerinkinden daha iyi olduðuna inanýyorum." Yanlýþ olan ne var ki bunda? Bak, miting yapýyoruz, adýný da 'Toplumsal Varoluþ Mitingi' koyduk ama siyasi hiçbir hedefi yok. Ýþgal topraklarýnda refah istiyoruz refah... Biz iþgale karþý ne zaman bir miting yaptýk ki? Maraþ'ýn açýlmasý için... Anadolu'dan gelen nüfusun önlenmesi için... Toprak yaðmasýnýn durdurulmasý için... Sahte koçanlara karþý hiç miting yaptýk mý biz? Faili meçhul cinayetleri protesto için... Askerliðin zorunlu olmamasý için... Yaptýk mý? Biz EOKA Ýngilize karþý ayaklandýðýnda Ýngiliz ordusunda komando olduk 'te liderlerimizin provokasyonlarý sayesinde Kýbrýs Cumhuriyeti'nden koptuk 'ten sonra da Türkiye ile et ve týrnak olduk... Tarihin hiçbir döneminde baðýmsýzlýk mücadelesi vermedik... Ancak sizin tarafýn da büyük payý var bunda sevgili doktorum... Bir enosis tutturdu ve gitti... Siz de hiçbir zaman baðýmsýzlýk mücadelesi vermediniz bizim gibi... Bunun için, "O taraftakiler eþek, bu taraftakiler eþek" derken çok iyi anlýyorum seni... Hemfikir deðilim seninle ancak... Eþeklere hakaret sayýlýr bu... Onlar kadar olabilseydik keþke... Kýbrýs'ýn hür eþekleri derlerdi o zaman hiç deðilse bize...

3 AFRÝKA dan mektup... CTP MÝTÝNGTE BAYRAK DA ÝSTÝYOR Sendikal Platform 17 Þubat'ta toplanarak önümüzdeki 2 Mart mitingini görüþtü, bazý kararlar aldý ve yazýlacak ortak pankartlarý da belirledi. Dün siyasi parti temsilcilerinin katýlýmýyla geniþletilmiþ bir toplantý daha yapýldý Sendikal Platform'da... Belirlenen durum ve sloganlar partilere de bildirildi. CTP mitingte KKTC ve TC bayraklarýnýn da olmasýný istedi ve bunda da diretti... Yapýlan tartýþmalarda, Sendikal Platform'un böyle bir kararý olmadýðý, ancak katýlýmcýlarýn bu bayraklarý taþýmasýna engel olunamayacaðý söylendi... Bayrak konusundaki tartýþmalar bununla sýnýrlanmadý. KKTC ve TC bayraklarýna engel olunamayacaðý gibi, Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarýna da engel konamayacaðý vurgulandý. Sendikal Platform'un belirlediði bazý pankartlara da karþý çýktý CTP... "AKP elini yakamýzdan çek" ve "Ne Türkiye'ye rehin, ne Ruma yama" pankartlarýna itiraz etti. Bu arada DP de "Paketi çek, paketlen" pankartýna karþý çýktý... Platform'un bunlar dýþýnda belirlediði pankartlar þöyle: "Talimatla yönetilmeye hayýr"... "Biz Kýbrýslý Türküz, sen kimsin?" "Yokoluþa hayýr"... "Vardýk, varýz, var olacaðýz"... "Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz"... "Barýþ hemen þimdi"... "Of ki ne off"... * Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý dün Lefkoþa'da eylem yaptý... Ve "Ankara elini yakamýzdan çek" pankartýný taþýdý... Bu pankart önümüzdeki 2 Mart mitinginde de KTÖS'ün taþýdýðý pankartlardan biri olacak... Baraka Kültür Merkezi ile Yeni Kýbrýs Partisi de benzer pankartlarla katýlacak mitinge... Geçtiðimiz mitingteki ünlü 'Hastir' pankartýnýn sahibi Yasemin Hareketi de bu mitingteki yerini alacak... Onlarýn da pankartlarý hazýr... Ancak þimdiden söylemeyelim... Sürpriz olsun! * Türkiye ile iliþkilerinde son derece dikkatli olan ve Ankara'nýn yakacaðý yeþil ýþýk ile yeniden hükümete gelmeyi hayal eden CTP'nin bayrak hassasiyetini anlamak mümkün... Tayyip Erdoðan 28 Ocak mitinginde hiçbir bayrak olmamasýna çok kýzmýþtý. Hele onlarýn yerine 'Rum bayraðý' dediði Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýnýn konmasýný hazmedememiþti hiç... Anlaþýlan CTP bu kez de ayný suçlama ile karþý karþýya kalmak istemiyor... Daha önceki 'kusurunu' telafi edecek bu kez... Ayrýca "AKP elini yakamýzdan çek" ve "Ne Türkiye'ye rehin, ne Ruma yama" pankartlarýna karþý çýkmasý da þaþýrtýcý bir þey deðil... * Bunlarý ne diye yazdýk? Perde gerisinde konuþulanlarý ve tartýþýlanlarý herkes bilsin diye... Kimin ne olduðunu anlasýn... Ankara politikalarýna karþý gibi görünen, ancak Ankara'nýn icazeti ile yükselmeye çalýþanlarý iyi tanýsýn... Zaman ak koyun ile kara koyunu ayýrma zamanýdýr... Kimse yanlýþ hesap yapmasýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE n YÜRÜYÜÞTE, "ANKARA ELÝNÝ YAKAMIZDAN ÇEK", "ÞERÝATÇI AKP, ÝÞBÝRLÝKÇÝ UBP" PANKARTLARI AÇILDI... n VAROÐLU: "37 YIL ÖNCE 'ANAVATANIMIZ TÜRKÝYE' DÝYE SLOGAN ATAN KIBRIS TÜRKÜ, ÞÝMDÝ 'BESLEME' OLDU YAZIKLAR OLSUN..." n ELCÝL: "AKP VE UBP HÜKÜMETÝNÝN HESAPLARI BOÞA ÇIKACAK" n KAPTAN: "KOLTUK UÐRUNA KÝMSENÝN ÖNÜNDE CEKET ÝLÝKLEMEYECEK VE KÝMSEYE BOYUN EÐMEYECEÐÝZ..." Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Bakanlar Kurulu tarafýndan okullarda devam eden grevlerin yasaklanmasýný protesto etmek amacýyla dün Lefkoþa merkez okullarýnda grev yaptý ve Baþbakanlýða protesto yürüyüþü düzenledi. Lefkoþa'daki ilk ve ana okullarda saatleri arasýnda grev yapan KTÖS'ün protesto yürüyüþü ise grev devam ederken saat 11:15'te Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'ndan baþladý. "Ankara Elini Yakamýzdan Çek", "Þeriatçý AKP, Ýþbirlikçi UBP" pankartlarýnýn açýldýðý yürüyüþ boyunca "Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz", "Direne direne kazanacaðýz", "Vardýk, varýz, var olacaðýz" þeklinde sloganlar atýldý. Protesto yürüyüþüne, Sendikal Platform'da temsil edilen sendika temsilcileri yanýnda, bazý siyasi partiler ed destek verdi. Polisin geniþ güvenlik önlemleri aldýðý eylem, saat 12.00'de tamamlandý. GÜVEN VAROÐLU KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu yaptýðý konuþmada, Sendikal Platform olarak bir süreden beridir gasp edilen haklarý geri almak için mücadele verdiklerini belirterek, "Bu bir direniþtir. 28 Ocak'ta düzenlenen mitingde Kýbrýs Türkü'nün sesini duymak istemeyenler, aksine hakaretler yaðdýrýp aþaðýlayanlara hak ettikleri cevap 2 Mart'ta verilecektir" dedi yýlýnda Ýngiliz Üsleri'ne sýðýnýp çadýrlarda yaþamak zorunda kalan 10 binlerce Kýbrýslý Türk'ün o günlerde "Kuzey Kuzeye", "Ne çadýr, ne battaniye, Anavatanýmýz Türkiye" diye 2 sloganý bulunduðunu anýmsatan Varoðlu, "Þimdi getirildiðimiz durumda 'Kimsin be adam? ve 'Besleme' olduk. Yazýklar olsun " þeklinde konuþtu. Kýbrýs Türk halkýnýn sevecenliði, yardýmseverliði, dayanýþma ruhu ile örnek bir halk olduðunu, ama öfkesi ile de örnek teþkil edebileceðini belirten Varoðlu, "Kimse bizi provoke etmeye kalkmasýn. Gerektiðinde bunu da yaparýz. Kýbrýs Türkü'nün tarihi buna en güzel örnektir" dedi. Ankara'ya giden Baþbakan Ýrsen Küçük'e "eylemleri ve grevleri yasaklama iþareti verildiðini" de savunan Varoðlu, bu nedenle Ankara'dan döner dönmez grevlere yasak getirildiðini söyledi. Varoðlu, "Ne kadar yasaklarlarsa yasaklasýnlar, biz halkýmýzla beraberiz. Mutlaka bir çýkýþ kapýsý bulacaðýz. Düþünmesi gereken onlardýr. Güçlü olan biziz. Yeter ki dayanýþmamýzý her platformda gösterelim. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceðiz. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn" diyerek sözlerini tamamladý. BASIN-SEN DEN BRT YE TEPKÝ Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz, "bir süreden beridir BRKT'da yaþananlarýn çalýþanlarý infial noktasýna götürdüðünü" iddia ederek, kurumdaki geliþmelerin "baskýlara" karþý mücadelenin kaçýnýlmaz olduðunu bir kez daha ortaya koyduðunu savundu. Darbaz konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada, bugün saat 09.30'da Bayrak BRTK Giriþ Kapýsý'nda, kurumda yaþananlarla ilgili olarak basýn açýklamasý yapacaklarýný bildirdi. KTÖS, grev yasaðýný bu pankartla protesto etti ÞENER ELCÝL KTÖS Genel Sekreter Þener Elcil de, Türkiye'deki AKP hükümetinin 28 Ocak mitingi sonrasý UBP hükümeti ile faþist baskýlarý artýrmaya devam ettiðini savundu. Elcil, AKP'nin bir yandan Türkiyeli-Kýbrýslý çatýþmasý yaratarak toplumu baský altýna almaya çalýþtýðýný, diðer yandan polisiye yöntemler ve grev yasaklamalarla demokrasinin sýnýrlarýný zorladýðýný iddia etti. Toplumu çatýþmaya sürükleyerek bundan fayda bekleyen AKP ve UBP hükümetinin hesaplarýnýn boþa çýkacaðýný söyleyen Elcil, "Sendikal Platform'un büyük bir olgunluk ve hoþgörüyle demokratik kurallar çerçevesinde organize ettiði eylemlerin baskýyla yasaklanmasý kabul edilemez" dedi. Derviþ Eroðlu ile UBP hükümetini "koltuk uðruna halka ihanetle" suçlayan Elcil, "AKP'nin dayatmalarýný hayata geçirme yarýþýna giren UBP'nin halký temsil etmediðini" iddia etti. Elcil, þu ifadeleri kullandý: "Demokrasiyi hiçe sayan ve halka raðmen hükümet olmaya çalýþanlarýn akýbeti Tunus, Mýsýr, Libya, ve Ürdün'de yaþananlarla malumdur. Bilinmelidir ki faþizan baskýlarla zorla ve halka raðmen hükümet olunmaz. Bu nedenle iþbirlikçi UBP hükümetine son kez çaðrý yapýyoruz. AKP'nin dayattýðý paketi elinizin tersiyle itip halkýn yanýna gelirsiniz, ya da halkýn öfkesinin sorumlusu olursunuz " AHMET KAPTAN Sendikal Platform adýna konuþan KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan da, "toplumu yok etmek için ant içenlere karþý baþlattýklarý mücadeleyi sürdüreceklerini" ifade ederek, "Kuklalar diyarýna hoþ geldiniz" ifadelerini kullandý. "22 aydan beri yollarda olduklarýný, coplandýklarýný, üzerlerine biber gazý sýkýldýðýný, sendikacýlarýn tutuklandýðýný, Kýbrýs Türk toplumunun tarihinde görülmeyecek þekilde aþaðýlandýðýný" ifade eden Kaptan, "Tüm bunlara karþýn seçtiklerimiz Ankara'ya gidip bizi aþaðýlayanlardan özür diliyorlar. Onlarý kýnýyoruz. Halkýmýz onlar baþlarý dik þekilde ülkemizi yönetsin diye seçti. Baþkalarýnýn önünde ceket ilikleyip "Evet Efendimci' olsunlar diye seçmedi" diye konuþtu. Toplumsal sorunlarýn diyalogla çözülebileceðini, dayatmalarla bir þey yaptýrmak isteyenlerin Kýbrýs Türkü'nün tarihini bilmediðini ifade eden Kaptan, Ýngiliz Sömürge Yönetimi ve Faþist Rumlara karþý direnen Kýbrýs Türk halkýnýn, gerekirse Anayasal düzeni kurmak için adaya gelenlere karþý da direnmekte kararlý olduðunu kaydetti. "Bizler kendi ülkemizi yönetmek istiyoruz. Kendi evimizin efendisi olmak istiyoruz. Koltuk uðruna kimsenin önünde ceket iliklemeyecek ve kimseye boyun eðmeyeceðiz. 2 Mart'ta halkýmýzla birlikte yeniden tarihi Ýnönü Meydaný'ný dolduracaðýz" diyerek sözlerini tamamladý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Herkes yatýp kalkýp dua etmeli þimdi "Kurtarýldýk mý? Has...tir!" diyen pankarta Belli ki onlarýn anladýðý bu dildi Taþýmalý mutlak ayný ruhu iki Mart'a Kalay AKP'NÝN "ÇÝÇEK"Ý SU ÝSTEMEZ YAÐ ÝSTER 2 Mart'ta yapýlacak olan mitingte hangi pankartlarýn taþýnacaðý merak konusu olmaya devam ediyor. Ankara'ya karþý görünmeme gayretiyle eli ayaðý birbirine dolanan, aklý fikri karýþan CTP yetkilileri, Serdar Denktaþ'la elele vererek, bu mitingi Türk bayraklarýyla donatacaklar herhalde. Öyleyse mitingin adýný da deðiþtirsinler. "Varoluþ mitingi" deðil "AKP Hükümeti'ni yaðlama" mitingi desinler, olsun bitsin hiç olmazsa. "Çiçek'i Yaðlama" mitingi de olabilir... Normal çiçekler "su"yu sever ama AKP'nin "Çiçek"i baþka, o "yað" ister. O "yað" da CTP'nin ve DP'nin damarlarýnda mevcuttur nasýlsa... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝRAZ ÖZKARDAÞ, BÝRAZ SERDAR... Mehmet Özkardaþ'ýn açýklamalarýný izliyorum. Son açýklamasýný zevkle okudum... TAK Ajansý'ndan düþen haberlerde okudum, çünkü TV izleyecek zamaným pek yok... CTP döneminde bu açýklamayý elde edip okumak ve kamuoyunu bilgilendirmek için çok uðraþacaktýk. Belki ertesi gün bir baþka gazeteden okuyabilecektik... Mehmet Özkardaþ'ýn Mahkemeler önünde yaptýðý açýklama cesur bir açýklamaydý bana göre! Atatürk'ün nutku gibi olmasa da idare eder!.. "28 Ocak'ta Ýnönü Meydaný'nda yükselen ses Kýbrýs Türk halkýnýn sesiydi", dedi... Hani böyle bir lider? Özkardaþ cumhurbaþkaný olacak adamdýr... Denktaþ'tan sonra Talat da, Eroðlu da ne kadar Denktaþ'a benzemeye çalýþsalar da örtüþemediler onunla... Mehmet öyle deðil ama... Yaþlý bir dostum, Özkardaþ'ýn mahkemeler önünde attýðý nutkun 1948 yýlýnda Denktaþ'ýn Þekerzadelerin balkonundan halka yaptýðý konuþmaya benzediðini söyledi!.. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn, Þehitler Abidesi'nde, 'TC Elçisinin geri alýnmasýyla' ilgili baþlattýðý eylem ve imza kampanyasý devam ediyor. Ben imzalamadým... Sebebini de söyledim... Serdar, Denktaþ Bey'in oðlu... Babasý 2000 yýlýnda bizleri casusluk komplosuyla tutuklatan adam... Kendisi de, geçmiþte ve bugün de bize "ajan-provokatör" deyip duran birisi... "Utanma pazarý" hikayesi deðil bu... Ýnsanýn az biraz onuru olmalý... Ben ihaneti sevmem... Ýnsanýn önce kendisine ihanet etmemesi gerekir. Ýmza atmýþ olsaydým, 28 Ocak mitinginde "Has...tir" pankartý taþýdýk diye babasýnýn "soysuz", Serdar'ýn da "ajan provokatör" hakaretlerini sineye çekmiþ ve kabullenmiþ olacaktým. Ha, aklýma takýldý... Ankara'nýn has adamý, emperyalizmin seçip de baþýmýza oturttuðu Rauf Denktaþ, oðlunun TC'yi burada temsil eden elçinin görevden alýnmasý için baþlattýðý imza kampanyasýna ne der acaba? Ona da "Soysuz"luk basar mý? Mehmet Özkardaþ, asimile edilmemize, irademizin elimizden alýnmasýna, yolsuzluklar, baskýlar, partizanlýklar ve yaþam düzeyimizin aþaðýya çekilmesine karþý yapýlan mitingi Tayyip ve Çiçek'in anlayamadýklarýný söyledi... Doðru... Onlara "has...tir" dedik gene anlayamadýlar... Þimdi 2 Mart'a hazýrlanýyoruz... Özkardaþ'ýn mahkemeler önündeki nutkundan cesaret aldýk... "Bize kimse besleme diyemez", dedi... Ne kadar doðru... Bu kez baþka pankartlarla meydana ineceðiz... Madem bizi anlamazlar, pankartlarýmýz anlayacaklarý dilden olacak... Mesela "Kurtarýldýk mý? Get lan!" Nasýl olur? Ya da Ferdi'nin bir zamanlar meydanlarý çýnlattýðý, "Hade barra" yazýlý bir pankart... Mahkemeler önü nutkuyla bize bu fikri verdiði için Mehmet Özkardaþ'a ne kadar teþekkür etsek az... Berhudar olsun! KTOEÖS bakanlýða siyah çelenk koydu n "Yasaklama kararý 2 Mart günü yapýlacak büyük mitingin þimdiden meþru temelini oluþturdu" n Eraslan: Bakanlar Kurulu'nun grevi yasaklama kararýný kabul etmiyoruz... n Grevler 2 Mart'ta sona erecek... Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Bakanlar Kurulu'nun Demokrasi Ortaokulu'nda devam eden grevi yasaklama kararýný tanýmayacaklarýný açýkladý. Adnan Eraslan baþkanlýðýndaki KTOEÖS yöneticileri ve Demokrasi Ortaokulu öðretmenleri, kararý protesto etmek için dün sabah Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na yürüyerek siyah çelenk býraktý. Polisin geniþ güvenlik önlemleri altýnda gerçekleþtirilen eylem sýrasýnda konuþan KTOEÖS Genel Baþkaný Adnan Eraslan, Bakanlar Kurulu'nun dün sadece okullardaki grevi yasaklama kararý aldýðýný anýmsatarak, "Yasakçý zihniyete karþý duruþ gösteren sendikamýzýn böyle bir kararý kabul etmesi mümkün deðildir" dedi. Bu sabah Demokrasi Ortaokulu'nda öðretmenlerle gerçekleþtirdikleri toplantý sonucunda her koþulda greve devam etme kararý aldýklarýný açýklayan Adnan Eraslan, "dayatmalara" boyun eðmeyeceklerini vurguladý. Grevi tanýmayacaklarýný kaydeden Eraslan, KTOEÖS olarak aldýklarý bu kararýn Sendikal Platform'da yapýlacak deðerlendirme sonrasý þekillendirileceðini söyledi. GREVLER 2 MART'TA SONA ERECEK Okullarda devam eden grevler nedeniyle meydana gelen eðitim kayýplarýndan en fazla kaygý duyan kesimin siyasiler deðil, öðretmenler olduðunu savunan KTOEÖS Genel Baþkaný Eraslan, bu nedenle okullarda devam eden grevleri 2 Mart tarihinde sonlandýrma kararý aldýklarýný belirtti. ÖZAL Hazýrlanan ortak açýklama ise KTOEÖS Genel Sekreteri Emin Özal tarafýndan okundu. Bakanlar Kurulu'nun dün yaptýðý toplantý sonrasýnda 2 ilkokul ve Demokrasi Ortaokulu'nda 11 Ocak 2011 tarihinden beri süren grevleri yasaklama kararýnýn "Anayasa'ya ve demokratik çalýþma yaþamýna sürülen kara bir leke" olarak nitelendirildiði açýklamada, "Bu yasaklamayý kabul etmemiz mümkün deðildir" denildi. "Greve konu olan þartlarý düzelterek grevin kalkmasýný saðlamak yerine yasak koyarak çalýþanlara saygýsýzlýk yapmak en temel insan haklarýný çiðnemek anlamýna gelmektedir. Ayrýca bu grev yasaðýnýn Baþbakan'ýn bir Ankara ziyareti sonrasýnda uygulamaya konmuþ olmasý da düþündürücüdür" denilen açýklamada, "yasakla yaþanýlan bu utancýn þimdiden 2 Mart günü yapýlacak büyük mitingin meþru bir temelini oluþturduðu" öne sürüldü. "Halka raðmen karar almayý bir marifet sayan ve kendilerini seçip vekillik vermiþ olan insanlarýn mutluluðunu deðil de icazet aldýklarý kiþilerin mutluluðunu düþünenlere 2 Mart günü en güçlü cevabý vereceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn" ifadelerine yer verilen açýklamada, 11 Ocak 2011 tarihinden itibaren onurlu bir direniþ sergileyen grevdeki öðretmenlere teþekkür edildi. Açýklamanýn sonunda þu görüþlere yer verildi: "Bugün yasaklanan grevden sonra sanýlmasýn ki bu ateþ sönecek, sanýlmasýn ki bu mücadele bitecek. Kendi irademizin geçerli olacaðý, geleceðe umutla bakabileceðimiz, ekonomik özgürlüðümüzün hiçbir kuvvet tarafýndan engellenemeyeceði güzel günler gelene kadar büyük bir azimle bu mücadelemiz sürecektir. Her zaman olduðu gibi yine haykýrýyoruz: Kurtulmak yok tek baþýna ya hep beraber ya da hiçbirimiz." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent 28 OCAK RUHU VE 2 MART 28 Ocak mitinginden sonra Ankara'nýn, KKTC ile olan çarpýk ve sapýk iliþkilerini bir kez daha ve çok ciddi olarak gözden geçirmesi, 37 yýldýr talimatlar ve dayatmalarla yürütmekte ýsrar ettiði bu iliþkinin artýk sürdürülebilir olmadýðýný bir deðil bin defa düþünmesi lâzýmdý. Ama ne gezer... Bir defa bile düþünmedi bunu. Tam aksine, "Madem öyle, iþte böyle" dercesine, Kuzey Kýbrýs'ta bundan böyle kýrbacý eline alacaðýnýn ve bu çarpýk ve sapýk iliþkiyi saðlýklý bir zemine oturtmak için baþkaldýran halký bir demir yumruk siyasetiyle sindireceðinin sinyallerini verdi ve vermektedir. Peki, biz ne yapýyoruz Ankara'nýn hiçbir þeyi takmayan bu saygýsýz pervasýzlýðýna karþý? O, demir yumruðunu bir balyoz gibi baþýmýza indirmeye hazýrlanýrken, ne acýdýr ki biz, 2 Mart mitinginde, Ankara'ya karþý bütün bunlarý reddettiðimizi anlatan pankartlarý açalým mý açmayalým mý tartýþmasý yapýyoruz! Ve ne yazýk ki "Toplumsal varoluþ için mücadele" diyoruz bunun adýna. Ankara, 28 Ocak mitingine katýlan onbinlerce kiþinin taleplerine kulak bile asmadý. "Yemedik yedirdik, içmedik içirdik... Beslemeler... Nankörler... Bir de Rumlarla birlik olup bize karþý miting yapýyorlar!" diye hakaretler yaðdýrdý üstümüze! Ve o mitinge yanýt olarak da, Kuzey Kýbrýs'ta istenmeyen þahýs ilân edilen Halil Ý. Akça'yý, inadýna Lefkoþa Büyükelçisi yaptý! Kýbrýslýtürkleri cezalandýrmak için yanýp tutuþan Akça, kuþkusuz 28 Ocak mitingine Ankara'nýn verdiði bir cezadýr. Ayný zamanda Kýbrýslýtürk toplumunu bekleyen demir yumruk siyasetinin de postal sesleri! 2 Mart mitingi bu cezanýn gölgesinde yapýlýyor iþte. Ankara her zamanki nakaratýný tekrarladý. "KKTC demokratik bir ülkedir, miting yapýlabilir" Ancak iki þartý var muhteremlerin. Mitingde Türkiye karþýtý pankart açýlmayacak, bir... Mitinge Türk bayraklarýyla gelinecek, "Rum bayraðý" açýlmayacak, iki... Yani bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn, diyor Ankara. Bir de demezler mi KKTC demokratik bir ülkedir, diye. Nah demokratik bir ülke... Ýnsanýn ister istemez aðzýný bozuyorlar iþte böyle. Serdar Denktaþ'ýn, "Kendi evimizin efendisi olalým" sloganýyla baþlattýðý imza kampanyasý devam ediyor. Nazlý nazlý dalgalanan Türk bayraklarýnýn altýnda! DP'nin gazetesi bol bol reklâmýný yapýyor... Falanca geldi, filanca geldi diyerek. Güya bir çýð gibi büyüyormuþ kampanya! Çýð deðil, baþlýbaþýna bir buzdaðý olsa ne yazar? Erdoðan çok mu dikkate alacak sanýrsýnýz bunu? Göz ucuyla bile bakmadan çöpe gidecek hepsi. 10 yýldýr söylüyorsunuz da çok duydular, çok mu anladýlar sanki? Yoksa siz onlarýn bu dilden anlamadýðýný, hiçbir rahatsýzlýk duymadýðýný anlamadýnýz mý hâlâ? "Ankara elini yakamýzdan çek" dedik... Anlamadýlar! "Ankara ne paraný, ne paketini ne de memurunu istemiyoruz" dedik... Anlamadýlar! Kýllarý bile kýpýrdamadý! Görmezlikten, duymazlýktan geldiler hep! Ta ki Yasemin Hareketi "Kurtarýldýk mý? Has...tir!" diyene kadar... Demek ki anladýklarý dil buymuþ ki kýyameti kopardýlar. En aþaðýlýk hakaretlerle saldýrmaya baþladýlar. Serdar'ýn imza kampanyasýna Ferdi Sabit ve CTP de katýlmýþ! Tencere tekerlendi kapaðýný buldu, dedi bir vatandaþ. Nasýl olmasa aralarýnda amaç ve hedef birliði var. Ýkisi de UBP'yi devirip Ankara'nýn yeni kuklalarý olmak istiyorlar. Buna bir imzacýk da Ferdi atmýþ, çok mu?!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Engin Ardýç, Kýbrýslýlar bizi istemiyor, oradan çekilelim, ama giderken de onlara, Sakýn bir daha baþýnýz sýkýþýrsa bizi çaðýrmayýn, bir gece ansýzýn gelmeyiz diyelim diyor. Çaðýrýrsak gelmeyin! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars

MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars Bize ölüm tehditleri yaðdýranlara da, onlara kol-kanat geren polise de, askere de, siyasilere de, tümüne birden bir sözümüz var. Arif Hoca nýn dediðinden: Hassiktir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ? TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki 'çok gizli' konuþmalarýn ses kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý TC'li yetkilileri þaþkýna çevirdi. Kim dinliyor diye merak ediyorlar. Allah dinliyor Allah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı