ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ."

Transkript

1 Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EÞEKLERE KIYMA SEVGÝLÝ MÝKELLÝDÝS l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝRAZ ÖZKARDAÞ, BÝRAZ SERDAR... Ali Osman Ayýp denen birþey var Özgün Kutalmýþ NEDEN BATIYORUZ Erdoðan Baybars MÝKELLÝDES Yalçýn Okut 28 OCAK RUHU VE 2 MART Mehmet Levent Çek dediysek çek n KTÖS, okullardaki grev yasaðýný dün bu pankartla protesto etti... Lefkoþa merkez okullarýnda grev yapan KTÖS, bir de eylem düzenleyerek baþbakanlýða yürüdü... Dün ayrýca Eðitim Bakanlýðý'na bir de siyah çelenk koydu... Bakanlýða bir siyah çelenk de KTOEÖS tarafýndan kondu... n Sendikal Platform'dan yapýlan açýklamada grevlerin devam edeceði ve bugünden itibaren AÖA'da da greve gidileceði duyuruldu. Lefkoþa'da greve gidilecek diðer okullar ise bugün açýklanacak... n Þener Elcil, demokrasiyi hiçe sayanlarýn durumunun Tunus, Mýsýr ve Libya'dan farklý olamayacaðýný söyledi... l 3, 4 ve 6. sayfalarda Sendikal Platform'da tartýþma... Soyer mitingte bayrak istiyor n 2 Mart mitinginin içerik ve pankartlarýný belirlemek üzere toplanan Sendikal Platform'da CTP lideri Ferdi Sabit Soyer, mitingte TC ve KKTC bayraklarýnýn taþýnmasý için ýsrar etti... n Soyer ayrýca Platform'un belirlediði "AKP elini yakamýzdan çek" pankartýna da karþý çýktý ve "Ben AKP'ye karþý pankart taþýmam" dedi... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta... Arif H.Tahsin yazýyor: Yýlan yarayý aldý n2. sayfada

2 DERÝNCE'DE ARAÇTAN PARA ÇALINDI Derince'de bir evin önünde park halinde bulunan araçtan para çalýndý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, 20 Þubat Pazar günü saat 17:30 sýralarýnda Hüseyin Artýk'a ait evin önünde park halinde bulunan araçtan 1450 TL nakit para çalýnmasý olayýnýn polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruþturmada zanlý olarak görülen K.M. (E-25) tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. CÝNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP BULUNDURMAKTAN 4 KÝÞÝ TUTUKLANDI Girne Turizm Limaný'nda KKTC'ye önceki gün giriþ yapan týr araçta cinsel gücü artýrýcý hap bulundu. Yapýlan ileri soruþturmada 3 týrda ve 1 kiþinin evinde de cinsel gücü artýrýcý haplar bulundu. Konuyla ilgili olarak 4 kiþi tutuklandý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, 36 yaþýndaki M.K'nin kullanýmýndaki araçta 1350 adet cinsel gücü artýrýcý hap bulunmasýnýn ardýndan baþlatýlan soruþturmada, S.D.(E-43)'nin kullanýmýndaki týrda 63, Y.B.(E-40)'nin kullanýmýndaki týr araçta 1000 ve M.Ö. (E-53)'nün evinde de çeþitli markalarda toplam 12 adet cinsel gücü artýrýcý ilaç bulundu. Bahse konu þahýslar tutuklanýrken, olayla ilgili soruþturma sürüyor. GÖNYELÝ'DE DÝYABET TOPLANTISI Kýbrýs Türk Diyabet Derneði ve Gönyeli Belediyesi iþbirliðinde, 24 Þubat Perþembe günü diyabetle ilgili bilgilerin verileceði bir toplantý gerçekleþtiriliyor. Gönyeli Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 18.00'de baþlayacak toplantýda, diyabetli kiþilerin yapmasý gerekenler hakkýnda bilgiler sunulacak. Toplantýda ayrýca ücretsiz kan þekeri ölçümü ve diyabet taramasý da yapýlacak. Toplantýya katýlacak ve ölçüm yaptýracaklarýn 2 saat önce yemek yemiþ olmalarý gerektiði bildirildi. "VAROLUÞ ÇADIRI" DA KURULDU DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn baþlattýðý çadýrlý imza kampanyasý devam ederken, "varoluþ çadýrý" da kuruldu. DP'den yapýlan açýklamaya göre, Þehitler Anýtý'nda süren çadýrlý imza kampanyasý yanýnda, Kuðulu Park'ta da 30 kiþilik "varoluþ çadýrý" kurduklarýný da açýklayan Serdar Denktaþ, bu çadýrý eylem yaparak sesini duyurmak isteyen tüm sivil toplum örgütlerinin ve vatandaþlarýn kullanýmýna vereceklerini belirtti. HASTALARA DESTEK ÝÇÝN ETKÝNLÝK Maðusa Kültür Derneði, kanser hastalýðýna dikkat çekme, farkýndalýk yaratma ve hastalara destek olma amacýyla yürüyüþ ve fidan dikme etkinliði düzenliyor. Dernekten yapýlan açýklamada, 24 Þubat Perþembe günü saat 14.00'de, Gazimaðusa Belça Market park alanýnda toplanýlacaðý, Canbulat Özgürlük Ortaokulu arkasýndaki alana yürüneceði ve burada fidan dikileceði belirtilerek, halka etkinliðe katýmasý daveti yapýldý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Toplumsal varoluþ kaygusu bu memlekette yeni bir olay deðildir. Kýbrýslýlarýn da, "Ulus Devlet" modeli, Fransýz Ýhtilali ile beraber dünyanýn gündemine düþtüðü andan itibaren bir dert olarak kapýlarýnýn önüne düþtü. Kýbrýs bir Osmanlý ülkesi idi. Ve Osmanlý imparatorluðu Ulus Devlet modeli ile ortadan kaldýrýlmasý hedeflenen bir imparatorluktu. Osmanlýya karþý ilk isyan ettirenler Ortodoks Yunanlýlardýr. Kýbrýslý Ortodoks Kilsesi da kendini Yunanlý hanesine oturtmuþ olduðundan, Ada'da Müslümanlarla Ortodokslar arasýnda güvensizlik ve ona dayalý bir huzursuzluk olmamasý mümkün deðildi. 1821'den 1830'a Kýbrýslýlar bu kayguyu yaþadýlar. Oysa Kýbrýs Ortodokslarýnda Osmanlýya karþý bir direniþ yoktu. Yaþlýlardan duyduðumuza göre Kýbrýs Kilsesi Yunan Kilsesi ile Rum kilsesinin telkinlerine uymadý ve, bir örgütlenmeðe gitmedi. Gene da Osmanlý, Kýbrýs'a Küçük Mehmet'i görevlendirerek, Piskoposhane'de silah bulundu iddiasý ile piskoposlarý astý, bir kýsým insaný da katletti. Yunan Ýsyaný ne zamandý? Daha iyi anlaþýlsýn diye tarih vermeyeceðim. Þu þekilde anlatmaya çalýþacaðým: 'u babamýn dedesi yaþadý. Babasý Osmanlý Ordusu'ndan 1878'de terhis oldu. Ya da kurtuldu. 93 Harbi'ne giden köylümüz da vardýr. Babam babasý ve yaþýtlarýyla Balkan Harbini, Birinci Dünya harbini, Anadolu harbini yaþadý. Bütün bu olaylarý yaþayan Kýbrýslýlarýn birbirlerinden kuþku duymamalarý mümkün mü? Ýyi ki toplumlardan birisi silahlanmýþ deðildi. Ýngiliz da iki toplumu tutuþturmak istemedi o aþamalarda. Babam ile dedem ve yaþýtlarý Girit olayýný da yaþadýlar. Bu olaylarý bir toplumun yaþayýp da "varlýðýný koruma" içgüdüsünün harekete geçmemesi mümkün mü? Ýki Kýbrýslý toplum için YILAN YARAYI ALDI da geçerlidir bu durum. Yani bilelim ki bizimden önceki kuþaklar da toplumsal varlýklarýný korumak için bizim kuþak gibi geceleri nöbet tuttular. Ortodoks toplum da tabii. Babam 1931'i, 1950'yi, 1958'i, ve 'ü, 1968'i da yaþadý. Ama 1950'li yýllardan sonra nöbeti bizim kuþak devraldý. Þimdi artýk nöbet bizde deðildir. Bizden devralanlara bizim bir yararýmýz dokunur mu bilmem. Gücü yeten varsa, gider ve patates, soðan ayýklar genç kuþaklara. Yani, deyceðim odur ki, Kýbrýs'ýn 2 toplumu, daha eskisi baþka, tam 180 yýldýr, bu Ada'daki varlýðýný korumak için mücadele vermektedir. Bizim toplum olarak, son 180 yýlda varlýðýmýzý devam ettirebilme hususunda en tehlikeli dönemimiz bu dönemdir. Ve, en geniþ þekliyle, toplum, "Toplumsal Görevi üstlenen kuþaklar, sendikalar, ve siyasal partiler ilk kez ekranlarýn önüne çýkarak bu denli açýk þekilde "Biz toplum olarak artýk kendi kendimizi idare etmek isteriz" dediler. Ve, teferruatlarý sýraladýlar... Türkiye'nin bizden gaspettiði her þeyi madde madde sýralayarak geri istediler. Toplum da ilk kez, Türkiye'nin idaresine açýkça "hayýr" dedi. Varoluþ Mücadelesi" için bu dönemde örgütlenmiþ, ilk kez sesini bukadar yükseltebilmiþ, meydana bu denli kalabalýk olarak inmiþtir. Görevi üstlenen kuþaklar, sendikalar, ve siyasal partiler ilk kez ekranlarýn önüne çýkarak bu denli açýk þekilde "Biz toplum olarak artýk kendi kendimizi idare etmek isteriz" dediler. Ve, teferruatlarý sýraladýlar... Türkiye'nin bizden gaspettiði her þeyi madde madde sýralayarak geri istediler. Toplum da ilk kez, Türkiye'nin idaresine açýkça "hayýr" dedi. Ancak Türkiye biraz rotarlý olarak hazýrlýðýný yaptý, ve karþý saldýrýya geçti. Bize psikolojik savaþ ilan etti. Medyasýný harekete geçirdi. Ve mitingin gerekçesini büyük oranda sakladý. Tartýþmalarý "besleme" üzerine çekti ve, gerçeklerin tartýþýlmasýný engelledi. Kuþkusuz oyunun kuralýný bilenler için Türkiye'nin bu saldýrýsý beklenmeyen deðildi. Etkili olacaðýný da bilirlerdi. Aslýnda kavgayý kabul edenler için beklenen idi. Bu saldýrý Türkiye tarafýndan gelmeliydi. Bir takým yanlýþlarýmýza aldýrmayýn. Düzelir. Görüntüye bakmayýn. Yýlan yarayý aldý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý EÞEKLERE KIYMA SEVGÝLÝ MÝKELLÝDÝS Sevgili Mikellidis, Ne yazýk Rumca bilmediðim için yazýlarýný Rumca olarak okuma olanaðýna sahip deðilim. Bu da benim için çok büyük bir eksiklik aslýnda... Yalnýz çeviri ile yetinmek zorundayým... Çeviri ayný tadý vermeyebilir... Tuzsuz yemeðe benzer... Oysa ben yüksek tansiyonuma raðmen tuzsuz yemeðe alýþamadým bir türlü... Kahveyi sigarasýz içemediðim gibi... Türkçeye çevrilip bize sunulan son yazýný da okurken ayný þeyleri hissettim. Ama ne yalan söyleyeyim, hoþuma gitti yine de... Ancak bizim tarafta pek hoþlanmadýlar galiba bundan... Topa tuttular seni... Güya bize hakaret etmiþsin... Bilirim, sen böyle þeylere gülüp geçersin... Ben de aldýrmam... Ben de güler geçerim... Onlar gibi hakaret kabul etmedim ben yazdýklarýný... Doðrusunu istersen, Tayyip Erdoðan'ýn 'besleme' sözünden de pek alýnmadým... Kendi üstüme almadým zaten... Alýnýrsa beslemeler alýnsýn... Beslemelerimiz yok mu bizim? Denktaþ besleme deðil mi mesela? Milletvekilleri... Bakanlar... Müþavirler ve danýþmanlar... Ve koskoca bir þükran ordusu... Bu düzen kuyruk sallayan beslemeler sayesinde kuruldu... Efendisinin beslemesine arada bir tokat atmaya hakký yok mu? Gocunursa onlar gocunsun... Ben neden gocunayým ki? Ne dedin sevgili Mikellidis? Kýbrýslýtürk ve Kýbrýslýrum sözleri uydurma mý? Öyle bir þey yok mu? Ýki uydurma klan mýyýz? Klanýz belki... Ama ne olursak olalým, farketmez benim için... Ben zaten Kýbrýslýtürk, ya da Kýbrýslýrum olmayý hiç önemsemem... Baþýmýza ne geldiyse de bu ayýrýmdan dolayý geldiðine eminim... Bizde 'Türkçe konuþan Kýbrýslýlar' ve 'Rumca konuþan Kýbrýslýlar' derler þimdi. Bu da tamam... Ama çok uzun bir tanýmlama... Ben pek ýsýnamadým... Mesele klan, ya da baþka bir þey olmak deðil... Bir ruh doktorusun sen... Bu depresyonun, bu yozlaþmanýn sebebini benden iyi bilirsin... Söyle sevgili Mikellidis... Yurdu ikiye bölünmüþ diye ruhsal bunalýma düþen hastalar geldi mi hiç sana? Evi Maraþ'ta kaldý diye þizofreniye yakalananlar.. Adada kýrk bin Türk askeri var diye paranoyak olanlar... Geldi mi? Mutsuzlarýn çoðu neden mutsuz? Para ve aþk yüzünden mi, yoksa iþgal yüzünden mi? Yazýný doðru okusalar, bu kadar alýnmazlardý sevgili dostum... Hele de þu ifadeni: "Milliyetçi eðilimlerim yoktur veya bizim eþeklerin daha iyi olduðunu düþünmüyorum. Bizim eþeklerin siyasi söylemlerinin Kýbrýslýtürklerinkinden daha iyi olduðuna inanýyorum." Yanlýþ olan ne var ki bunda? Bak, miting yapýyoruz, adýný da 'Toplumsal Varoluþ Mitingi' koyduk ama siyasi hiçbir hedefi yok. Ýþgal topraklarýnda refah istiyoruz refah... Biz iþgale karþý ne zaman bir miting yaptýk ki? Maraþ'ýn açýlmasý için... Anadolu'dan gelen nüfusun önlenmesi için... Toprak yaðmasýnýn durdurulmasý için... Sahte koçanlara karþý hiç miting yaptýk mý biz? Faili meçhul cinayetleri protesto için... Askerliðin zorunlu olmamasý için... Yaptýk mý? Biz EOKA Ýngilize karþý ayaklandýðýnda Ýngiliz ordusunda komando olduk 'te liderlerimizin provokasyonlarý sayesinde Kýbrýs Cumhuriyeti'nden koptuk 'ten sonra da Türkiye ile et ve týrnak olduk... Tarihin hiçbir döneminde baðýmsýzlýk mücadelesi vermedik... Ancak sizin tarafýn da büyük payý var bunda sevgili doktorum... Bir enosis tutturdu ve gitti... Siz de hiçbir zaman baðýmsýzlýk mücadelesi vermediniz bizim gibi... Bunun için, "O taraftakiler eþek, bu taraftakiler eþek" derken çok iyi anlýyorum seni... Hemfikir deðilim seninle ancak... Eþeklere hakaret sayýlýr bu... Onlar kadar olabilseydik keþke... Kýbrýs'ýn hür eþekleri derlerdi o zaman hiç deðilse bize...

3 AFRÝKA dan mektup... CTP MÝTÝNGTE BAYRAK DA ÝSTÝYOR Sendikal Platform 17 Þubat'ta toplanarak önümüzdeki 2 Mart mitingini görüþtü, bazý kararlar aldý ve yazýlacak ortak pankartlarý da belirledi. Dün siyasi parti temsilcilerinin katýlýmýyla geniþletilmiþ bir toplantý daha yapýldý Sendikal Platform'da... Belirlenen durum ve sloganlar partilere de bildirildi. CTP mitingte KKTC ve TC bayraklarýnýn da olmasýný istedi ve bunda da diretti... Yapýlan tartýþmalarda, Sendikal Platform'un böyle bir kararý olmadýðý, ancak katýlýmcýlarýn bu bayraklarý taþýmasýna engel olunamayacaðý söylendi... Bayrak konusundaki tartýþmalar bununla sýnýrlanmadý. KKTC ve TC bayraklarýna engel olunamayacaðý gibi, Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarýna da engel konamayacaðý vurgulandý. Sendikal Platform'un belirlediði bazý pankartlara da karþý çýktý CTP... "AKP elini yakamýzdan çek" ve "Ne Türkiye'ye rehin, ne Ruma yama" pankartlarýna itiraz etti. Bu arada DP de "Paketi çek, paketlen" pankartýna karþý çýktý... Platform'un bunlar dýþýnda belirlediði pankartlar þöyle: "Talimatla yönetilmeye hayýr"... "Biz Kýbrýslý Türküz, sen kimsin?" "Yokoluþa hayýr"... "Vardýk, varýz, var olacaðýz"... "Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz"... "Barýþ hemen þimdi"... "Of ki ne off"... * Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý dün Lefkoþa'da eylem yaptý... Ve "Ankara elini yakamýzdan çek" pankartýný taþýdý... Bu pankart önümüzdeki 2 Mart mitinginde de KTÖS'ün taþýdýðý pankartlardan biri olacak... Baraka Kültür Merkezi ile Yeni Kýbrýs Partisi de benzer pankartlarla katýlacak mitinge... Geçtiðimiz mitingteki ünlü 'Hastir' pankartýnýn sahibi Yasemin Hareketi de bu mitingteki yerini alacak... Onlarýn da pankartlarý hazýr... Ancak þimdiden söylemeyelim... Sürpriz olsun! * Türkiye ile iliþkilerinde son derece dikkatli olan ve Ankara'nýn yakacaðý yeþil ýþýk ile yeniden hükümete gelmeyi hayal eden CTP'nin bayrak hassasiyetini anlamak mümkün... Tayyip Erdoðan 28 Ocak mitinginde hiçbir bayrak olmamasýna çok kýzmýþtý. Hele onlarýn yerine 'Rum bayraðý' dediði Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýnýn konmasýný hazmedememiþti hiç... Anlaþýlan CTP bu kez de ayný suçlama ile karþý karþýya kalmak istemiyor... Daha önceki 'kusurunu' telafi edecek bu kez... Ayrýca "AKP elini yakamýzdan çek" ve "Ne Türkiye'ye rehin, ne Ruma yama" pankartlarýna karþý çýkmasý da þaþýrtýcý bir þey deðil... * Bunlarý ne diye yazdýk? Perde gerisinde konuþulanlarý ve tartýþýlanlarý herkes bilsin diye... Kimin ne olduðunu anlasýn... Ankara politikalarýna karþý gibi görünen, ancak Ankara'nýn icazeti ile yükselmeye çalýþanlarý iyi tanýsýn... Zaman ak koyun ile kara koyunu ayýrma zamanýdýr... Kimse yanlýþ hesap yapmasýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE n YÜRÜYÜÞTE, "ANKARA ELÝNÝ YAKAMIZDAN ÇEK", "ÞERÝATÇI AKP, ÝÞBÝRLÝKÇÝ UBP" PANKARTLARI AÇILDI... n VAROÐLU: "37 YIL ÖNCE 'ANAVATANIMIZ TÜRKÝYE' DÝYE SLOGAN ATAN KIBRIS TÜRKÜ, ÞÝMDÝ 'BESLEME' OLDU YAZIKLAR OLSUN..." n ELCÝL: "AKP VE UBP HÜKÜMETÝNÝN HESAPLARI BOÞA ÇIKACAK" n KAPTAN: "KOLTUK UÐRUNA KÝMSENÝN ÖNÜNDE CEKET ÝLÝKLEMEYECEK VE KÝMSEYE BOYUN EÐMEYECEÐÝZ..." Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Bakanlar Kurulu tarafýndan okullarda devam eden grevlerin yasaklanmasýný protesto etmek amacýyla dün Lefkoþa merkez okullarýnda grev yaptý ve Baþbakanlýða protesto yürüyüþü düzenledi. Lefkoþa'daki ilk ve ana okullarda saatleri arasýnda grev yapan KTÖS'ün protesto yürüyüþü ise grev devam ederken saat 11:15'te Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'ndan baþladý. "Ankara Elini Yakamýzdan Çek", "Þeriatçý AKP, Ýþbirlikçi UBP" pankartlarýnýn açýldýðý yürüyüþ boyunca "Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz", "Direne direne kazanacaðýz", "Vardýk, varýz, var olacaðýz" þeklinde sloganlar atýldý. Protesto yürüyüþüne, Sendikal Platform'da temsil edilen sendika temsilcileri yanýnda, bazý siyasi partiler ed destek verdi. Polisin geniþ güvenlik önlemleri aldýðý eylem, saat 12.00'de tamamlandý. GÜVEN VAROÐLU KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu yaptýðý konuþmada, Sendikal Platform olarak bir süreden beridir gasp edilen haklarý geri almak için mücadele verdiklerini belirterek, "Bu bir direniþtir. 28 Ocak'ta düzenlenen mitingde Kýbrýs Türkü'nün sesini duymak istemeyenler, aksine hakaretler yaðdýrýp aþaðýlayanlara hak ettikleri cevap 2 Mart'ta verilecektir" dedi yýlýnda Ýngiliz Üsleri'ne sýðýnýp çadýrlarda yaþamak zorunda kalan 10 binlerce Kýbrýslý Türk'ün o günlerde "Kuzey Kuzeye", "Ne çadýr, ne battaniye, Anavatanýmýz Türkiye" diye 2 sloganý bulunduðunu anýmsatan Varoðlu, "Þimdi getirildiðimiz durumda 'Kimsin be adam? ve 'Besleme' olduk. Yazýklar olsun " þeklinde konuþtu. Kýbrýs Türk halkýnýn sevecenliði, yardýmseverliði, dayanýþma ruhu ile örnek bir halk olduðunu, ama öfkesi ile de örnek teþkil edebileceðini belirten Varoðlu, "Kimse bizi provoke etmeye kalkmasýn. Gerektiðinde bunu da yaparýz. Kýbrýs Türkü'nün tarihi buna en güzel örnektir" dedi. Ankara'ya giden Baþbakan Ýrsen Küçük'e "eylemleri ve grevleri yasaklama iþareti verildiðini" de savunan Varoðlu, bu nedenle Ankara'dan döner dönmez grevlere yasak getirildiðini söyledi. Varoðlu, "Ne kadar yasaklarlarsa yasaklasýnlar, biz halkýmýzla beraberiz. Mutlaka bir çýkýþ kapýsý bulacaðýz. Düþünmesi gereken onlardýr. Güçlü olan biziz. Yeter ki dayanýþmamýzý her platformda gösterelim. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceðiz. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn" diyerek sözlerini tamamladý. BASIN-SEN DEN BRT YE TEPKÝ Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz, "bir süreden beridir BRKT'da yaþananlarýn çalýþanlarý infial noktasýna götürdüðünü" iddia ederek, kurumdaki geliþmelerin "baskýlara" karþý mücadelenin kaçýnýlmaz olduðunu bir kez daha ortaya koyduðunu savundu. Darbaz konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada, bugün saat 09.30'da Bayrak BRTK Giriþ Kapýsý'nda, kurumda yaþananlarla ilgili olarak basýn açýklamasý yapacaklarýný bildirdi. KTÖS, grev yasaðýný bu pankartla protesto etti ÞENER ELCÝL KTÖS Genel Sekreter Þener Elcil de, Türkiye'deki AKP hükümetinin 28 Ocak mitingi sonrasý UBP hükümeti ile faþist baskýlarý artýrmaya devam ettiðini savundu. Elcil, AKP'nin bir yandan Türkiyeli-Kýbrýslý çatýþmasý yaratarak toplumu baský altýna almaya çalýþtýðýný, diðer yandan polisiye yöntemler ve grev yasaklamalarla demokrasinin sýnýrlarýný zorladýðýný iddia etti. Toplumu çatýþmaya sürükleyerek bundan fayda bekleyen AKP ve UBP hükümetinin hesaplarýnýn boþa çýkacaðýný söyleyen Elcil, "Sendikal Platform'un büyük bir olgunluk ve hoþgörüyle demokratik kurallar çerçevesinde organize ettiði eylemlerin baskýyla yasaklanmasý kabul edilemez" dedi. Derviþ Eroðlu ile UBP hükümetini "koltuk uðruna halka ihanetle" suçlayan Elcil, "AKP'nin dayatmalarýný hayata geçirme yarýþýna giren UBP'nin halký temsil etmediðini" iddia etti. Elcil, þu ifadeleri kullandý: "Demokrasiyi hiçe sayan ve halka raðmen hükümet olmaya çalýþanlarýn akýbeti Tunus, Mýsýr, Libya, ve Ürdün'de yaþananlarla malumdur. Bilinmelidir ki faþizan baskýlarla zorla ve halka raðmen hükümet olunmaz. Bu nedenle iþbirlikçi UBP hükümetine son kez çaðrý yapýyoruz. AKP'nin dayattýðý paketi elinizin tersiyle itip halkýn yanýna gelirsiniz, ya da halkýn öfkesinin sorumlusu olursunuz " AHMET KAPTAN Sendikal Platform adýna konuþan KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan da, "toplumu yok etmek için ant içenlere karþý baþlattýklarý mücadeleyi sürdüreceklerini" ifade ederek, "Kuklalar diyarýna hoþ geldiniz" ifadelerini kullandý. "22 aydan beri yollarda olduklarýný, coplandýklarýný, üzerlerine biber gazý sýkýldýðýný, sendikacýlarýn tutuklandýðýný, Kýbrýs Türk toplumunun tarihinde görülmeyecek þekilde aþaðýlandýðýný" ifade eden Kaptan, "Tüm bunlara karþýn seçtiklerimiz Ankara'ya gidip bizi aþaðýlayanlardan özür diliyorlar. Onlarý kýnýyoruz. Halkýmýz onlar baþlarý dik þekilde ülkemizi yönetsin diye seçti. Baþkalarýnýn önünde ceket ilikleyip "Evet Efendimci' olsunlar diye seçmedi" diye konuþtu. Toplumsal sorunlarýn diyalogla çözülebileceðini, dayatmalarla bir þey yaptýrmak isteyenlerin Kýbrýs Türkü'nün tarihini bilmediðini ifade eden Kaptan, Ýngiliz Sömürge Yönetimi ve Faþist Rumlara karþý direnen Kýbrýs Türk halkýnýn, gerekirse Anayasal düzeni kurmak için adaya gelenlere karþý da direnmekte kararlý olduðunu kaydetti. "Bizler kendi ülkemizi yönetmek istiyoruz. Kendi evimizin efendisi olmak istiyoruz. Koltuk uðruna kimsenin önünde ceket iliklemeyecek ve kimseye boyun eðmeyeceðiz. 2 Mart'ta halkýmýzla birlikte yeniden tarihi Ýnönü Meydaný'ný dolduracaðýz" diyerek sözlerini tamamladý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Herkes yatýp kalkýp dua etmeli þimdi "Kurtarýldýk mý? Has...tir!" diyen pankarta Belli ki onlarýn anladýðý bu dildi Taþýmalý mutlak ayný ruhu iki Mart'a Kalay AKP'NÝN "ÇÝÇEK"Ý SU ÝSTEMEZ YAÐ ÝSTER 2 Mart'ta yapýlacak olan mitingte hangi pankartlarýn taþýnacaðý merak konusu olmaya devam ediyor. Ankara'ya karþý görünmeme gayretiyle eli ayaðý birbirine dolanan, aklý fikri karýþan CTP yetkilileri, Serdar Denktaþ'la elele vererek, bu mitingi Türk bayraklarýyla donatacaklar herhalde. Öyleyse mitingin adýný da deðiþtirsinler. "Varoluþ mitingi" deðil "AKP Hükümeti'ni yaðlama" mitingi desinler, olsun bitsin hiç olmazsa. "Çiçek'i Yaðlama" mitingi de olabilir... Normal çiçekler "su"yu sever ama AKP'nin "Çiçek"i baþka, o "yað" ister. O "yað" da CTP'nin ve DP'nin damarlarýnda mevcuttur nasýlsa... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝRAZ ÖZKARDAÞ, BÝRAZ SERDAR... Mehmet Özkardaþ'ýn açýklamalarýný izliyorum. Son açýklamasýný zevkle okudum... TAK Ajansý'ndan düþen haberlerde okudum, çünkü TV izleyecek zamaným pek yok... CTP döneminde bu açýklamayý elde edip okumak ve kamuoyunu bilgilendirmek için çok uðraþacaktýk. Belki ertesi gün bir baþka gazeteden okuyabilecektik... Mehmet Özkardaþ'ýn Mahkemeler önünde yaptýðý açýklama cesur bir açýklamaydý bana göre! Atatürk'ün nutku gibi olmasa da idare eder!.. "28 Ocak'ta Ýnönü Meydaný'nda yükselen ses Kýbrýs Türk halkýnýn sesiydi", dedi... Hani böyle bir lider? Özkardaþ cumhurbaþkaný olacak adamdýr... Denktaþ'tan sonra Talat da, Eroðlu da ne kadar Denktaþ'a benzemeye çalýþsalar da örtüþemediler onunla... Mehmet öyle deðil ama... Yaþlý bir dostum, Özkardaþ'ýn mahkemeler önünde attýðý nutkun 1948 yýlýnda Denktaþ'ýn Þekerzadelerin balkonundan halka yaptýðý konuþmaya benzediðini söyledi!.. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn, Þehitler Abidesi'nde, 'TC Elçisinin geri alýnmasýyla' ilgili baþlattýðý eylem ve imza kampanyasý devam ediyor. Ben imzalamadým... Sebebini de söyledim... Serdar, Denktaþ Bey'in oðlu... Babasý 2000 yýlýnda bizleri casusluk komplosuyla tutuklatan adam... Kendisi de, geçmiþte ve bugün de bize "ajan-provokatör" deyip duran birisi... "Utanma pazarý" hikayesi deðil bu... Ýnsanýn az biraz onuru olmalý... Ben ihaneti sevmem... Ýnsanýn önce kendisine ihanet etmemesi gerekir. Ýmza atmýþ olsaydým, 28 Ocak mitinginde "Has...tir" pankartý taþýdýk diye babasýnýn "soysuz", Serdar'ýn da "ajan provokatör" hakaretlerini sineye çekmiþ ve kabullenmiþ olacaktým. Ha, aklýma takýldý... Ankara'nýn has adamý, emperyalizmin seçip de baþýmýza oturttuðu Rauf Denktaþ, oðlunun TC'yi burada temsil eden elçinin görevden alýnmasý için baþlattýðý imza kampanyasýna ne der acaba? Ona da "Soysuz"luk basar mý? Mehmet Özkardaþ, asimile edilmemize, irademizin elimizden alýnmasýna, yolsuzluklar, baskýlar, partizanlýklar ve yaþam düzeyimizin aþaðýya çekilmesine karþý yapýlan mitingi Tayyip ve Çiçek'in anlayamadýklarýný söyledi... Doðru... Onlara "has...tir" dedik gene anlayamadýlar... Þimdi 2 Mart'a hazýrlanýyoruz... Özkardaþ'ýn mahkemeler önündeki nutkundan cesaret aldýk... "Bize kimse besleme diyemez", dedi... Ne kadar doðru... Bu kez baþka pankartlarla meydana ineceðiz... Madem bizi anlamazlar, pankartlarýmýz anlayacaklarý dilden olacak... Mesela "Kurtarýldýk mý? Get lan!" Nasýl olur? Ya da Ferdi'nin bir zamanlar meydanlarý çýnlattýðý, "Hade barra" yazýlý bir pankart... Mahkemeler önü nutkuyla bize bu fikri verdiði için Mehmet Özkardaþ'a ne kadar teþekkür etsek az... Berhudar olsun! KTOEÖS bakanlýða siyah çelenk koydu n "Yasaklama kararý 2 Mart günü yapýlacak büyük mitingin þimdiden meþru temelini oluþturdu" n Eraslan: Bakanlar Kurulu'nun grevi yasaklama kararýný kabul etmiyoruz... n Grevler 2 Mart'ta sona erecek... Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Bakanlar Kurulu'nun Demokrasi Ortaokulu'nda devam eden grevi yasaklama kararýný tanýmayacaklarýný açýkladý. Adnan Eraslan baþkanlýðýndaki KTOEÖS yöneticileri ve Demokrasi Ortaokulu öðretmenleri, kararý protesto etmek için dün sabah Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na yürüyerek siyah çelenk býraktý. Polisin geniþ güvenlik önlemleri altýnda gerçekleþtirilen eylem sýrasýnda konuþan KTOEÖS Genel Baþkaný Adnan Eraslan, Bakanlar Kurulu'nun dün sadece okullardaki grevi yasaklama kararý aldýðýný anýmsatarak, "Yasakçý zihniyete karþý duruþ gösteren sendikamýzýn böyle bir kararý kabul etmesi mümkün deðildir" dedi. Bu sabah Demokrasi Ortaokulu'nda öðretmenlerle gerçekleþtirdikleri toplantý sonucunda her koþulda greve devam etme kararý aldýklarýný açýklayan Adnan Eraslan, "dayatmalara" boyun eðmeyeceklerini vurguladý. Grevi tanýmayacaklarýný kaydeden Eraslan, KTOEÖS olarak aldýklarý bu kararýn Sendikal Platform'da yapýlacak deðerlendirme sonrasý þekillendirileceðini söyledi. GREVLER 2 MART'TA SONA ERECEK Okullarda devam eden grevler nedeniyle meydana gelen eðitim kayýplarýndan en fazla kaygý duyan kesimin siyasiler deðil, öðretmenler olduðunu savunan KTOEÖS Genel Baþkaný Eraslan, bu nedenle okullarda devam eden grevleri 2 Mart tarihinde sonlandýrma kararý aldýklarýný belirtti. ÖZAL Hazýrlanan ortak açýklama ise KTOEÖS Genel Sekreteri Emin Özal tarafýndan okundu. Bakanlar Kurulu'nun dün yaptýðý toplantý sonrasýnda 2 ilkokul ve Demokrasi Ortaokulu'nda 11 Ocak 2011 tarihinden beri süren grevleri yasaklama kararýnýn "Anayasa'ya ve demokratik çalýþma yaþamýna sürülen kara bir leke" olarak nitelendirildiði açýklamada, "Bu yasaklamayý kabul etmemiz mümkün deðildir" denildi. "Greve konu olan þartlarý düzelterek grevin kalkmasýný saðlamak yerine yasak koyarak çalýþanlara saygýsýzlýk yapmak en temel insan haklarýný çiðnemek anlamýna gelmektedir. Ayrýca bu grev yasaðýnýn Baþbakan'ýn bir Ankara ziyareti sonrasýnda uygulamaya konmuþ olmasý da düþündürücüdür" denilen açýklamada, "yasakla yaþanýlan bu utancýn þimdiden 2 Mart günü yapýlacak büyük mitingin meþru bir temelini oluþturduðu" öne sürüldü. "Halka raðmen karar almayý bir marifet sayan ve kendilerini seçip vekillik vermiþ olan insanlarýn mutluluðunu deðil de icazet aldýklarý kiþilerin mutluluðunu düþünenlere 2 Mart günü en güçlü cevabý vereceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn" ifadelerine yer verilen açýklamada, 11 Ocak 2011 tarihinden itibaren onurlu bir direniþ sergileyen grevdeki öðretmenlere teþekkür edildi. Açýklamanýn sonunda þu görüþlere yer verildi: "Bugün yasaklanan grevden sonra sanýlmasýn ki bu ateþ sönecek, sanýlmasýn ki bu mücadele bitecek. Kendi irademizin geçerli olacaðý, geleceðe umutla bakabileceðimiz, ekonomik özgürlüðümüzün hiçbir kuvvet tarafýndan engellenemeyeceði güzel günler gelene kadar büyük bir azimle bu mücadelemiz sürecektir. Her zaman olduðu gibi yine haykýrýyoruz: Kurtulmak yok tek baþýna ya hep beraber ya da hiçbirimiz." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent 28 OCAK RUHU VE 2 MART 28 Ocak mitinginden sonra Ankara'nýn, KKTC ile olan çarpýk ve sapýk iliþkilerini bir kez daha ve çok ciddi olarak gözden geçirmesi, 37 yýldýr talimatlar ve dayatmalarla yürütmekte ýsrar ettiði bu iliþkinin artýk sürdürülebilir olmadýðýný bir deðil bin defa düþünmesi lâzýmdý. Ama ne gezer... Bir defa bile düþünmedi bunu. Tam aksine, "Madem öyle, iþte böyle" dercesine, Kuzey Kýbrýs'ta bundan böyle kýrbacý eline alacaðýnýn ve bu çarpýk ve sapýk iliþkiyi saðlýklý bir zemine oturtmak için baþkaldýran halký bir demir yumruk siyasetiyle sindireceðinin sinyallerini verdi ve vermektedir. Peki, biz ne yapýyoruz Ankara'nýn hiçbir þeyi takmayan bu saygýsýz pervasýzlýðýna karþý? O, demir yumruðunu bir balyoz gibi baþýmýza indirmeye hazýrlanýrken, ne acýdýr ki biz, 2 Mart mitinginde, Ankara'ya karþý bütün bunlarý reddettiðimizi anlatan pankartlarý açalým mý açmayalým mý tartýþmasý yapýyoruz! Ve ne yazýk ki "Toplumsal varoluþ için mücadele" diyoruz bunun adýna. Ankara, 28 Ocak mitingine katýlan onbinlerce kiþinin taleplerine kulak bile asmadý. "Yemedik yedirdik, içmedik içirdik... Beslemeler... Nankörler... Bir de Rumlarla birlik olup bize karþý miting yapýyorlar!" diye hakaretler yaðdýrdý üstümüze! Ve o mitinge yanýt olarak da, Kuzey Kýbrýs'ta istenmeyen þahýs ilân edilen Halil Ý. Akça'yý, inadýna Lefkoþa Büyükelçisi yaptý! Kýbrýslýtürkleri cezalandýrmak için yanýp tutuþan Akça, kuþkusuz 28 Ocak mitingine Ankara'nýn verdiði bir cezadýr. Ayný zamanda Kýbrýslýtürk toplumunu bekleyen demir yumruk siyasetinin de postal sesleri! 2 Mart mitingi bu cezanýn gölgesinde yapýlýyor iþte. Ankara her zamanki nakaratýný tekrarladý. "KKTC demokratik bir ülkedir, miting yapýlabilir" Ancak iki þartý var muhteremlerin. Mitingde Türkiye karþýtý pankart açýlmayacak, bir... Mitinge Türk bayraklarýyla gelinecek, "Rum bayraðý" açýlmayacak, iki... Yani bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn, diyor Ankara. Bir de demezler mi KKTC demokratik bir ülkedir, diye. Nah demokratik bir ülke... Ýnsanýn ister istemez aðzýný bozuyorlar iþte böyle. Serdar Denktaþ'ýn, "Kendi evimizin efendisi olalým" sloganýyla baþlattýðý imza kampanyasý devam ediyor. Nazlý nazlý dalgalanan Türk bayraklarýnýn altýnda! DP'nin gazetesi bol bol reklâmýný yapýyor... Falanca geldi, filanca geldi diyerek. Güya bir çýð gibi büyüyormuþ kampanya! Çýð deðil, baþlýbaþýna bir buzdaðý olsa ne yazar? Erdoðan çok mu dikkate alacak sanýrsýnýz bunu? Göz ucuyla bile bakmadan çöpe gidecek hepsi. 10 yýldýr söylüyorsunuz da çok duydular, çok mu anladýlar sanki? Yoksa siz onlarýn bu dilden anlamadýðýný, hiçbir rahatsýzlýk duymadýðýný anlamadýnýz mý hâlâ? "Ankara elini yakamýzdan çek" dedik... Anlamadýlar! "Ankara ne paraný, ne paketini ne de memurunu istemiyoruz" dedik... Anlamadýlar! Kýllarý bile kýpýrdamadý! Görmezlikten, duymazlýktan geldiler hep! Ta ki Yasemin Hareketi "Kurtarýldýk mý? Has...tir!" diyene kadar... Demek ki anladýklarý dil buymuþ ki kýyameti kopardýlar. En aþaðýlýk hakaretlerle saldýrmaya baþladýlar. Serdar'ýn imza kampanyasýna Ferdi Sabit ve CTP de katýlmýþ! Tencere tekerlendi kapaðýný buldu, dedi bir vatandaþ. Nasýl olmasa aralarýnda amaç ve hedef birliði var. Ýkisi de UBP'yi devirip Ankara'nýn yeni kuklalarý olmak istiyorlar. Buna bir imzacýk da Ferdi atmýþ, çok mu?!

5 23 Þubat 2011 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: Hükümet hayvancýlarla anlaþtýðýna göre iþler yolunda demektir. Þimdi sýra geldi beslemelerle anlaþmaya! *Ferdi Sabit Soyer, CTP Genel Baþkanlýðýna aday olup olmadýðýný açýklamýyormuþ. - Nasýl açýklasýn ki Kendi de bilmiyor Günü geldiðinde, rüzgarýn esiþine göre karar verecek. * Çevrede ceza dönemi baþlýyormuþ. - Ýsterseniz baþbakan ve çevresinden baþlayalým iþe Daha inandýrýcý olur. * Rum psikiyatris Yangos Mikellides, "Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Rumlar kelimeleri uydurmadýr. Öyle bir þey yoktur" demiþ. - Doðrusu ben de kuþkulanýyordum ama "çakma" olmayý kabullenmek öyle zor ki! * Avcý; Türkiye ile iliþkilerin zedelenmemesi için ortamýn sakinleþtirilmesini istemiþ. - Baþkalarýndan niye istiyor ki Kendisi alsýn bir kasa valium, gezip gezip vatandaþlara daðýtsýn, olsun bitsin. * Serdar Denktaþ hükümetin istifa etmesini ve yerine teknokrat bir hükümet kurulmasýný istemiþ. - Sendikal Platform'da yer alan sendika baþkanlarý hükümeti kursun olsun bitsin. Kuzular büyür koyun olur. Taylar büyür at olur. Civcivler büyür tavuk olur. Sýpalar büyür eþek olur Hayvanlar kadar bile olamadýk. Ananýn yanýnda hep "yavru" kalmak ne büyük talihsizlik! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI NEDEN BATIYORUZ 106 milyon dolar arabalara verdik. 87 milyon dolar benzine verdik. 20 milyon dolar ruhsatlara, ehliyetlere verdik. 50 milyon dolar trafik cezalarýna verdik. 62 milyon dolar araç sigortalarýna verdik.. 70 milyon dolar yedek parçalara verdik. 30 milyon dolar kaportacýlara-boyacýlara verdik. Ve hep bu paralarý, avuç içi kadar yerde "gezinmek" için verdik. Neden batýyor olduðumuzu þimdi anladýnýz mý? "SENÝ ÇEVRE YILI YAPTIM" DEYÝNCE OLUYOR MU YANÝ?! Nerdesiniz þu anda? Her nerde olursanýz olun, lütfen baþýnýzý çevirin ve bir an pencereden dýþarý bakýn lütfen. Ne görüyorsunuz? Ben anlatayým:. Çöplük Daðýnýklýk Düzensizlik Kýsacasý berbat bir çevre ile karþý karþýyasýnýz. Tuhaf olan nedir bilir misiniz? 7'den 77'ye hepimiz çevreciyiz. Bir de; bu kadar duyarlý Çevreye bu kadar saygýlý olmadýðýmýzý düþünün Yandý gülüm keten helva! Boh içinde boðulurduk herhalde! Þubat da bitti. Ama bir de baktýk ki; "2011 Çevre Yýlý" ilan edilmiþ. "Seni Çevre Yýlý yaptým " deyince, o yýl çevre yýlý oluyor mu yani? Olmuyor tabii.. Ama onlar, "ben yapýnca olur" sanýyor. Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Dürüst, gönüllü çevreci ordusu oluþturulacaðýný, çevre konusunda ceza döneminin baþlayacaðýný ve Ve kesilen cezalarýn caydýrýcý olmasý için, basýnda deþifre edileceklerini açýkladý. Bu basýnda deþifre etme fikrini çok sevdim. Umarým ve dilerim ki, kararlý ve tutarlý davranýrlar. Polis haftalýk trafik raporlarý yayýnlýyor ya Koskoca orduyu boþuna kurmadýlar herhalde.. Aynýsýný, Çevre Koruma Dairesi'nden de bekliyoruz. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bu topraklarda aldýðý maaþý hak eden 2 kiþi var... Özersay ve Yakovu! Gerisinin iþi lololo! Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KURTARDIK SÖZLERÝNÝ DUYA DUYA... (Ýstanbul)- Kaç yýl önceydi bilmem, ama Turgut Özal yapýlan villalar için, "doðaya daha faydalý" tanýmlamasýný yapmýþtý. Onun mantýðýna göre villalarýn yapýldýðý alanlarda genelde fazla aðaç olmadýðý, evler yapýldýktan, yerleþime açýldýktan sonra ev sahipleri kendi bahçelerine aðaç ekecekleri ve zamanla yemyeþil olacaðý þeklindeydi. Uyum sitesi miydi yoksa baþka bir isimle mi onu da hatýrlamam ama Sarýyer tepelerinde Bedreddin Dalan zamanýnda çok sayýda kaçak villa yapýlmýþ... O villalar Nurettin Sözen'in gelip yýktýrmak istemesi nedeniyle ev sahipleri yerleþemeden atýl durumda kalmýþtý yýllarca. Ve geçenlerde fark ettim, hepsini de yýkmýþlar. Þimdi orada beton molozlarý ve saðda solda yaþamaya çalýþan üç beþ aðaç var. Oturup Boðaz'dan geçen gemilere baktým tepeden. Boðaz'ýn kendine has kokusunu çektim içime. Oynaþan köpekler geldiler yanýma. Hafta sonu kebap veren insanlara alýþýktýlar belli, ellerimi kokladýlar, kuyruk salladýlar. Bir de aðaçlarda yaþamaya çalýþan kargalarý seyrettim ayný bölgede. Keþke o doðallýðý hiç bozmasalardý diye geçirdim içimden. Ayný þekilde Bahçeþehir var. Ýlk inþa edildiði yýllarda Avrupa veya Amerika'dan çevre düzenlemesiyle, insanca yaþam alanlarýyla, kiþi baþýna düþen yeþil alanýyla ödül almýþtý orasý. Þimdi belediye olarak AKP iktidarý ile dincilerin çoðunlukta olduklarý Baþakþehir'e baðlandý ve maalesef bugün yaþanacak durumdan çýkmak üzere. Aðaçlarý keserek çok katlý apartmanlar yapýyorlar. Eskiden þirin bir camisi olan bölgede þimdi sabahlarý dört beþ yerden ezan sesleri yarar gecenin karanlýðýný. Gölet bölgesi bakir orman gibiyken üç beþ tane ördeðin yaþadýðý hafta sonrasý çöplerini býrakmaya gelenlerin piknik alaný oldu. Son kalan ilk sahipleri "artýk burada yaþanmaz, gitmeli buralardan" diyorlar epeydir. Gelelim Kýbrýs'a Geçenlerde Mehmet Ali Birand'ýn programýna katýlan bir subay bazý itiraflarda bulunmuþtu. Sözleri kabaca þöyleydi, "Eskiden Kýbrýslar kapý mapý kilitlemezlerdi. Cinayet sýfýrdý burada sýfýr... Þimdi ne yazýk ki yanlýþ nüfus taþýma ile berbat edildi" Anladýðým kadarý ile bir yerlere birileri "düzelteceðiz" diyerek kazma kürek koymuþsa bilin ki orasý kýsa bir süre sonra bozulacak. Ev deyecekler çöp taþýyacaklar, yol deyecekler trafik gelecek, medeniyet deyecekler gerilik baþ gösterecek. Ve en yakýnýmýzdaki örnek bir zamanlarýn yeþil adasý þimdinin çorak Kýbrýs'ýn kuzeyi Kýsaca "100'e yakýn otel bulunan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti`ne ilk muhafazakâr oteli Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Hizmet Sektör Kurulu giriþimi ile açýlacak" diye bir haber okudum Hey Allah'ým, dedim kendime.. Cemaat bulamazlarken, var olan camileri dolduracak yenisini yapacaklarmýþ AKP emriyle ve Bulutoðlularý'nýn kavliyle, külliye diyerek.. Þimdi de bu çýktý baþýmýza Muhafazakarlara otel Daha neler göreceðiz "kurtardýk" sözlerini duya duya Daha neler yaþatacaklar bize...

6 GÜNLÜK KTÖS'ten Eðitim Bakanlýðý'na siyah çelenk n Elcil: Öðrencilerin yüzde 60-70'inin Türkiye vatandaþlarýnýn çocuklarý olduðu bir ortamda öðretmen ve KTÖS'ün ýrkçýlýk yapmasý söz konusu deðildir Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), okullardaki öðrencilerin yüzde 60-70'inin Türkiye vatandaþý insanlarýn çocuklarý olduðuna iþaret ederek, böyle bir durumda öðretmen ve sendikanýn ýrkçýlýk yapmasýnýn söz konusu olamayacaðýný bildirdi. KTÖS, esas ýrkçýlýðýn, oy avcýlý yapan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu tarafýndan yapýldýðýný ileri sürerek, Bakanlýðý protesto amacýyla Bakanlýk önüne siyah çelenk býraktý. Sendika yöneticileri, Bakanlar Kurulu tarafýndan dün grevleri yasaklanan Atatürk ve Arabahmet Ýlkokullarý öðretmenleriyle, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý kapýsýna üzerinde "Irkçýlýk sizin iþiniz" yazan siyah çelenk býraktý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, burada yaptýðý konuþmada, ülkede yaþanan siyasi, ekonomik, sosyal sorunlara tepki vermek amacýyla bir süreden beri grev ve eylem yaptýklarýný hatýrlatarak, yapýlanlarýn tümünün, Kýbrýs Türküne yapýldýðýný savunduklarý dayatmalara karþý çýkmaya yönelik olduðunu söyledi. Elcil, dayatmanýn Türkiye'deki Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) tarafýndan gündeme getirildiðini, iþbirlikçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafýndan son Ankara ziyaretinde kendisine verilen talimatlar gereði okullardaki grevlerin yasaklandýðýný iddia etti. UBP'nin AKP ile iþbirliði içinde hareket etmekle suç iþlediðini, iþbirliðinin bir suç unsuru olduðunu öne süren Elcil, bu iþbirliðiyle UBP'nin halka karþý suç iþlediðini iler sürdü. Þener Elcil, grev yasaklamalarýnýn AKP'nin faþizan yöntemleriyle ortaya attýðý ilk uygulamalar olduðunu, bunun arkasýnýn geleceðini iddia ederek, grev yasaðýnýn 1939 yýlýna ait Ýngiliz Sömürge Yasasýna dayanarak yapýldýðýný savundu ve bunu eleþtirdi. Sömürgeye karþý olduklarýný söyleyen UBP'nin Sömürge Yasalarýný kullanarak grev yasaklamasýnýn kabul edilemez olduðunu ileri süren Elcil, Hükümet'in grev erteleme kararýný sendikalarý toplumsal ayrýmcýlýk yapmakla suçlayarak aldýðýný savundu. Elcil, okullardaki öðrencilerin yüzde 60-70'inin Türkiye vatandaþlarýnýn çocuklarý olduðu bir ülkede öðretmenlerin ve KTÖS'ün toplumsal ayrýmcýlýk yapmasýnýn söz konusu alamayacaðýný, sendikanýn burada yaþayan insanlarla hiçbir sorunu olmadýðýný söyledi. "Asýl burada yaþayan insanlarýn yaþadýðý sorunlarla sorunumuz var" diyen Þener Elcil, "vatandaþlýk daðýtarak oy avcýlýðý yapanlarýn kimseyi toplumsal ayrýmcýlýk ve ýrkçýlýk yapmakla suçlayamayacaðýný" ifade etti Ėlcil, KTÖS'ün temel argümanýnýn "Bütün halklar kardeþtir" olduðunu; bu nedenle Rum, Ermeni, Türkiyeli gibi bir ayrýmlarýnýn söz konusu olmadýðýný ifade ederek, Türkiyeli-Kýbrýslý ayrýmý yapanýn Eðitim Bakaný Çavuþoðlu, UBP ve Eroðlu olduðunu iddia etti. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, ýrkçýlýk ayrýmý yalanýný ileri sürerek demokratik bir hak olan grevi yasaklayanlarýn esas ýrkçýlýðý yaptýðýný öne sürerek, grev yasaklanan iki okulun tüm öðretmenleriyle olayý protesto etmek amacýyla bakanlýk kapýsýna siyah çelenk býrakacaklarýný kaydetti. SENDÝKAL PLATFORM AÇIKLADI: GREVLER DEVAM EDECEK n AÖA'DA BUGÜNDEN ÝTÝBAREN SÜRESÝZ GREVE GÝDÝLECEK... KTÖS VE KTOEÖS LEFKOÞA BÖLGESÝNDE GREVE GÝDECEÐÝ OKULLARI BUGÜN AÇIKLAYACAK... Sendikal Platform, dn gerçekleþtirdiði toplantýda gelinen durumu deðerlendirerek yeni bazý kararlar aldý. Platform'dan yapýlan açýklamaya göre, KTÖS ve KTOEÖS'ün örgütlü olduðu Atatürk Öðretmen Akademisi'nde (AÖA) bugünden süresiz greve gidilecek. Platform içinde yer alan KTÖS ve KTOEÖS'ün, 3 okuldaki grevin yasaklanmasýnýn ardýndan Lefkoþa bölgesinde yeni okullarda greve gitme kararý da aldýðý ancak bu okullarýn bugün anacaðý ifade edildi. Sendikal Platform'un hükümetin bazý yasa, karar ve uygulamalarýna karþý Lefkoþa Mahkemeler, Tapu ve Nüfus Kayýt dairelerinde baþlattýðý, daha sonra Girne ve Gazimaðusa mahkemelerini de dahil ettiði süresiz grevlerin ise devam edeceði belirtildi. Sendikal Platform'un aldýðý grev kararý çerçevesinde Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý'nýn (Güç-Sen) tüm gümrük birimlerinde mesai dýþý çalýþmama eylemi de sürecek. Öte yandan Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) ile Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu - Sen) ise, örgütlü olduðu Girne ve Gazimaðusa limanlarýnda mesai saatleri dýþýnda hizmet vermeme eylemine devam ediyor. "HÝTLER DE SEÇÝMLE GELMÝÞTÝ..." "Sözcü" gazetesinde yayýmlanan röportajda Müjdat Gezen'e sordular: "Þu anki meclisi nasýl görüyorsunuz?" Ünlü tiyatrocu cevap verdi: "TRT3'ten görüyorum. Hemen çocuklara yasaklanmasý lazým." Bundan güzel cevap olmaz ama gelin görün ki ünlü oyuncunun AKP muktedirleriyle baþý dertte. Katýldýðý bir televizyon programýnda Aziz Nesin'in sözlerine gönderme yaparak AKP iktidarýný eleþtirmesine tahammül edemeyenler iktidardan aldýklarý cesaretle Müjdat Gezen'i tehdit etmeye, onu darbecilikle suçlamaya baþladýlar.akp'nin verdiði sözleri tutmadýðýný söyleyen Müjdat Gezen'in kendisine "darbeci" diyenlere bakýn nasýl cevap verdi: "Doðrusu elim aðýrdýr. Bana darbeci diyenlere bir darbe düþünürüm ama deðmez. Her söyledikleri geri tepti, daha ne olsun? Yetmiþlerde Selimiye'de, 80'lerde Bayrampaþa'da yatmýþ birine bunu söylemek söyleyenleri gülünç duruma düþürdü o kadar." Politikacýlarýn mizahçýlarla uðraþmasýnýn hayra alamet olmadýðýný söyleyen Müjdat Gezen "Tek notayla þarký olmaz. Özgürlükten söz edip kendi özgürlüðü dýþýndakilere bunu tanýmamak faþistliktir" diyor. Kýzacak ne var bunda? AKP seçimle mi gelmiþ... Müjdat Gezen gibi bir sanatçýnýn cevabý yok mu sanýyorsunuz buna: "Hitler de seçimle gelmiþti.." SANA DA HASTÝR TC Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým da girmiþ sýraya... "Hadi ordan" diyor bize... Sana da 'hastir' Bay Yýldýrým... Ateþ olsan düþtüðün yeri yakaman! BAÞ YALAKA Serdar yemin etmiþ... "Bu sefer o pankartý açanlarý döveceðiz" diyor. "Evimizin efendisi olalým" diyene bak! Siz de böyle bir yalakanýn çadýrýna gidip ona imza verdiniz deðil mi? BABANA SOR Bizi dövmekle tehdit eden Serdar'a küçük bir tavsiye: Dikkat et, ayaðýn kayýp da yere düþmeyesin... Delillerin hangi cehennemde olduðunu babana sor, söylesin sana! TALAT'A OFÝS Ankara ziyareti yaramýþ Talat'a... Lefkoþa'da Köþklüçiftlik'te bir ofis tahsis etmiþler ona... Ayda 400 sterlin kira... Elektrik, telefon ve su masraflarý da karþýlanacak. Sabreden Derviþ, muradýna ermiþ... FERDÝ VE BAYRAK Ferdi Sabit Soyer bayrak istiyormuþ mitingte bayrak... Türklük kaný kabarmýþ bir kere, tut tutabilirsen adamý! Týrnak... "... Yýllarca türlü acýlara raðmen, bir arada ve yan yana yaþamayý baþardý Kýbrýslý Türkler, Kýbrýslý Rumlarla. Ama bugün gelinen aþamada, Türkiye ile kurulan iliþkiden daha fazla caný yanýyor!.." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Buna karþýn yanýlgýya devam ediliyor: En büyüðünü de Ankara yaþýyor. O kadar ki zannediyor ki Ýstanbul'un bir küçük mahallesi kadar nüfusu ile ekonomik potansiyeli olmayan bu halký 'yedirir de giydirir de var ederken yaþatýr da..." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Kendini bilenler, kendini bilmeyenlerle karýþtý... Ýlk sevgilisinin ihanetini içine sindiremeyen, þaþtý kaldý bu düzende... Önce baþ kaldýrdý... Sonra biat etti... Yenilgisinin tek nedeni kimine göre Nataþa idi, kimine göre yaþadýklarý... Geçmiþin günahýný geleceðe yýkmamak, kimsenin aklýna gelmemiþti... Oysa Nataþa, Rus edebiyatýnýn simgesiydi... 'Simge' benim için marka demektir... Biat etmenin ne olduðunu bilmeyenler sözlüklere bakabilir... Ruhunu satan adam, herþeyini satar..." Mustafa DOÐRUSÖZ (Güneþ) Günün Kahramaný KTÖS Sendikal Platform'da ayrý bir yeri var KTÖS'ün... Çünkü bu sendikanýn geleneðinde yalnýz mesleki deðil, ayný zamanda toplumsal siyasi mücadele de var. Okullardaki grevlerin yasaklanmasýný protesto için dün bir eylem düzenleyen KTÖS, "Ankara elini yakamýzdan çek" pankartý ile yürüdü. Þener Elcil, "Demokrasiyi hiçe sayan ve halka raðmen hükümet olmaya çalýþanlarýn akýbeti Tunus, Mýsýr, Libya ve Ürdün'de yaþananlarla malumdur" dedi. Öyle anlaþýlýyor ki, AKP yetkililerinin yaptýklarý açýklamalar geri tepti... Halk eskisinden de daha öfkeli... Bu eylemleri þiddet yoluyla bastýrmaya kalktýklarý takdirde ortalýk fena karýþacak...

7 23 Þubat 2011 Çarþamba Kalem Yalçýn Okut MÝKELLÝDES Psikolog muymuþ, psikiyatrist miymiþ neymiþ, Mikellidis'in geçen gün Politis gazetesinde çýkan söyleþisini bizim basýn da verdi geniþ bir þekilde. Kýbrýslýlarý, özellikle de Kýbrýslýtürkleri yerden yere vurdu Bay Mikellidis; söylemediðini býrakmadý Yok paragöz imiþiz, yok uþaklýða çok yatkýnmýþýz, son mitingin de hiçbir anlamý yokmuþ, yok þu yok bu Güneydeki birkaç arkadaþa sordum: "Ciddiye alýnacak biri deðildir" dediler. "Peki, bu yazýyla onu ciddiye almýþ olmuyor musun" diye sorulabilir, haklý olarak. Mikellidis bahane; gelmek istediðim baþka bir nokta var aslýnda. Bay Mikellidis'e sormak lazým: "Peki Bayým, böyle boktan bir toplumda niye yaþýyorsun?.. Sorunlu toplumlarda sorunlu insan çok olur ve iyi para kazanýyorsun da ondan mý?.." Yoksa, çoðu psikiyatr'ýn hastalarýyla haþýr-neþir oldukça, hastalarýný tedavi edeceðim derken kendilerinin de hastalarýnýn frekansýna girdikleri tezi doðru mudur?.. Kývýrtmak yok, doðruysa, "doðrudur" de Biliyoruz ki, psikiyatri disiplininin kurucusu kabul edilen Sigmund Freud'un da o tür sorunlarý vardý. Bunu da geçelim Tarihten gelen olumsuz faktörler hepimizi þu ya da bu ölçüde etkiliyor; bu doðru. Milliyetçi-ýrkçý kesimler tarihten gelen o olumsuzluklarý kullanarak/kaþýyarak kendilerine politikada Rant saðlýyorlar. Ve ömürleri leylekler gibi 'lak lak' yaparak geçiyor Eðitimci olsun, politikacý olsun, doktor ya da mühendis olsun; bu adada herkese düþen birincil ödev çözüm ve barýþ uðrunda faaliyet göstermektir. Osmanlý döneminden beri süregelen kin ve nefreti körüklemek deðil. Tamam, Osmanlý Ýmparatorluðu Yunanlýlara da, diðer Balkan halklarýna da, Araplara da, Bragadino'dan baþlayarak Kýbrýslý Hýristiyanlara da çok eziyet yaptý; bu realiteyi -ýrkçýlar dýþýndayadsýyan kimse yoktur. Özellikle de, Türkçe konuþulan topraklarda yetiþen genç kuþak tarihçiler, eski/yaþlý tarihçilerin hep hasýr-altý ettikleri o acý gerçekleri þimdilerde ortaya koymaktalar. Osmanlý Saltanatý'nýn o zulümlerini lime lime deþifre edip mahkûm ediyorlar. Ama adý üzerinde: Ýmparatorluk Hangi Ýmparatorluk zulüm yapmadan imparatorluk olabildi ki?.. Sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn; eski imparatorluklarýn o zulümlerini onaylýyorum sanýlmasýn Tümünün de þiddetle eleþtirilmesine yüzde yüz katýlýyorum. Nasýl ki, þimdiki ABD Ýmparatorluðunun -dolaylý da olsa, ülkemizi de etkileyen- zulümlerine de þiddetle karþý olduðum gibi Ve fakat, hangi imparatorlukta zulüm, baský ve terör yoktu ki?.. Beþinci Henry mi çok mülayimdi, yoksa Rus Çarlarý mý?.. Yoksa Katolik Kilisesi'nin Engizisyon Mahkemeleri mi?.. Kaldý ki, Osmanlý Kýbrýs'ý Fetih ve Ýþgal edince sadece Hýristiyanlara mý eziyet etmiþti?.. Daha Fetihten hemen sonra Sultan'ýn çýkardýðý, "Gitmeyenin kellesi vurula" diyen Sürgün Fermanlarý ile Kýbrýs'a gönderdiði Alevi-Türkmen boylarýnýn suçu neydi?.. Bunlarý da geçelim. Þimdi esas merama geliyorum: Rumca konuþanlarda Kilise, Grivas, Samson vb, þimdilerde de 'Hrisi Avgi' ('Altýn Þafak') gibi ýrkçý faþistler var da Türkçe konuþanlarda yok mudur?.. "Tepeden týrnaða ýrkçý, aþiretçi þoven bir soysuzdur Rumlar.." Bu ýrkçý yavþaklýklarý kim kusmuþ olabilir?.. Bu ýrkçý-faþist yavþaklýklarý kusan, bir zamanlar sað cenahýn yerlere göklere sýðdýramadýðý, ve hatta "Þeyh-ül muharririn" (yazarlarýn þahý) diye mükâfatlandýrýlan Ahmet Kabaklý'dýr. Bu son satýrlarý, yakýnda "Türkiye'nin Utanç Tarihi" adlý bir kitap yayýmlayacaðýný deklâre eden BirGün köþe yazarlarýndan Onur Caymaz'dan aktardým. Onur Caymaz, arþivlerden daha neler aktarýyor neler Recep Tayyip Erdoðan'ýn, "Yazarlarýn Þahý"nýn onuncu ölüm yýldönümü nedeniyle ona yaptýðý mide bulandýrýcý "güzelleme"lerden; ve "Yazarlarýn Þahý"nýn, 111 kiþinin "Nacak"larla ve de gebe kadýnlarýn karýnlarýný palalarla parçaladýklarý Maraþ Katliamý üzerine yazdýklarýna bakýnýz: "Binicisini beðenmeyen asil bir kýsraðýn þahlanýþý " Türk ya da Rum olmak ne kadar "asil kýsraklýk"mýþ!... ÇÝÇEK VE "ÖÐRENCÝLERÝ" Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi Baþkaný Þerife Ünverdi ve komite üyeleri, Ankara'daki temaslarý çerçevesinde, Türkiye'nin Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek'le, TBMM AB Uyum Komisyonu'nda bir araya geldi. Cemil Çiçek, görüþmede yaptýðý konuþmada, Anayasa, Seçim Yasasý, Ýçtüzük ve Siyasi Partiler yasalarýnýn önemine dikkati çekerek, demokrasinin geliþmesi ve kökleþmesi için bu yasalarýn büyük önem taþýdýðýný kaydetti. Çiçek, KKTC'de siyasi partilerin iktidara gelmelerinin Türkiye'den farklý olduðunu, kýsa süre önce iktidar olan partinin muhalefete, muhalefetteki partinin kýsa sürede Kýbrýs Türk Memur Sendikasý (Memur-Sen) Baþkanlýðý'na Çelebi Ilýk seçildi. Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Mutlu yaptýðý yazýlý açýklamada, sendikanýn 18 Þubat'ta yapýlan 3. Olaðan Genel Kurulunda yeni yönetim, disiplin ve denetleme kurullarýnýn belirlendiðini ve görev bölümünün gerçekleþtirildiðini kaydetti. Buna göre görev daðýlýmý þöyle: "Yönetim Kurulu: Çelebi Ilýk Genel Baþkan; Akýn Manga Genel Baþkan Yardýmcýsý; Mehmet Mutlu Genel Sekreter; Firdes Arýcý Genel Sekreter Yardýmcýsý; Hüseyin Özkoççatlý Örgütlenme Sekreteri;Ali Timer Örgütlenme Sekreter Yardýmcýsý; Emine Dimililer Eðitim Sekreteri; Haluk Þevki Sosyal Ýþler Sekreteri; Barýþ Buba Basýn Yayýn Sekreteri; Kaan Mýndýkoðlu Mali Sekreter; Çaðrý Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasý'nýn iki maddesinin iptal edilmesi istemiyle bazý hekim örgütleriyle sendikalarýn açtýðý davada Anayasa Mahkemesi'nin verdiði karar, Resmi Gazete'nin önceki günkü sayýsýnda yayýmlandý. Karar, 60 gün sonra yürürlüðe girecek. Kamu çalýþanlarýna baþka iþ yapma yasaðý varken, Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasý'nýn devlet hastanelerinde görev yapan hekimlere özelde de çalýþma hakký tanýmasýnýn ve kýþ aylarýnda haftalýk çalýþma saatlerini 35 saat olarak belirlemekle Anayasa'nýn 1. ve 8. maddelerine aykýrý olduðu iddiasýyla açýlan davada mahkeme, yasanýn 43. maddesinin 3. fýkrasý ile 102. maddesinin 1. fýkrasý (B) paragrafýný, Anayasa'ya aykýrý bularak iptal etmiþti. Yüksek Mahkeme Baþkaný iktidara geçebildiðini; bu nedenle iktidar ve muhalefetin, sorunlarý ayný oranda bildiðini, ayný deneyimleri yaþamýþ olduðunu söyledi ve bunun iþbirliðine katký saðlayabileceðini belirtti. Çiçek, muhalefetle iktidarýn hasým olamayacaðýný, iktidarýn iþ yapmasý, muhalefetin de halkýn sesini duyurmasý gibi görevleri bulunduðunu dile getirdi. Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi Baþkaný Þerife Ünverdi de, AB ile ilgili bir komisyon kurmak istediklerini söyledi. Cumhuriyet Meclisi heyeti, Anayasa, iç tüzük ve seçim yasalarýnýn deðiþtirilmesi konusunda tüm siyasal partilerin görüþ birliðinde olduðunu kaydetti. MEMUR-SEN BAÞKANI ÇELEBÝ ILIK Pekün Tahsildar; Hakan Atakan Saðlýk Ve Çevre Sekreteri; Fatoþ Tilki Kadýn Sorunlarý Sekreteri; Salih IþýkDýþ Ýliþkiler Sekreteri; Salih Avcýoðlularý Koordinasyon Sekreteri; Gökhan Dalkýlýç L/Þa Bölge Baþkaný; Aykut Özükan Maðusa Bölge Baþkaný; Mustafa Armaðan Güzelyurt Bölge Baþkaný; Evren Nadir,Kamil Yürekli,Þener Özburak Faal Üyeler. Denetleme Kurulu: Raif Dimililer Baþkan; Erkut Uluçam, Yusuf Usul üyeler. Disiplin Kurulu: Mustafa Kasabalý Baþkan; Göksel Tutkulu ile Salih Kukural üyeler. Yürütme Kurulu: Çelebi Ilýk Genel Baþkan; Akýn Manga Genel Baþkan Yardýmcýsý; Mehmet Mutlu Genel Sekreter; Firdes Arýcý Genel Sekreter Yardýmcýsý; Kaan Mýndýkoðlu Mali Sekreter; Hüseyin Özkoççatlý Örgütlenme Sekreteri." DOKTORLAR KLÝNÝKTEN MEN EDÝLECEK MÝ? Nevvar Nolan baþkanlýðýnda Mustafa H. Özkök, Þafak Öneri, Necmettin Bostancý ve Narin F. Þefik'ten oluþan Anayasa Mahkemesi, Serbest Çalýþan Hekimler Birliði, Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý, Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý, Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý tarafýndan açýlan davayý birleþtirerek görüþmüþ ve kararýný 17 Þubat'ta açýklamýþtý. Davalý Cumhuriyet Meclisi'ni temsil eden avukat, aldýðý talimat ýþýðýnda davalarý savunmayacaðýný; davacýlarýn Anayasa'ya aykýrýlýk iddiasýna katýldýðýný belirtmiþti. Davalara amicus curiae (mahkeme fahri müþaviri) olarak eklenen Baþsavcýlýk da, davacýlarýn Anayasa'ya aykýrýlýk iddialarýnda haklý olduðunu ve buna katýldýklarýný ifade etmiþti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ CAMÝLER BÜYÜK BÝR SES KÝRLÝLÝÐÝ YARATIYOR... Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen Fegan Solyalý isimli vatandaþýmýzýn þikayeti de büyük oranda camiler.. Kimsenin dinine, ibadetine karþý deðilim ama onlar da bizlere saygýlý olmalýdýrlar diyen Fegan Solyalý mektubunun aldýna bir de not düþmüþ ve "20 sene sonra vatanýna geri gelen ve ne yazýk ki geri gitmeyi ciddi ciddi düþünen vatandaþ" diye yazmýþ. "Sevgili arkadaþlar... Yirmi sene yurtdýþýnda kaldýktan sonra memleketime dönmeye karar verdim. Geri kalan hayatýmý burada kendi memleketimde tamamlamayý umuyordum. Fakat ülkedeki gördüðüm olay ve hareketler, ülkede hiçbirþeyin deðiþmeyip daha da kötü duruma geldiðini gözlemledim, gözlemlemekteyim. Gerek eðitim, gerekse din ve politika... Bütün bunlarý daha ilerki günlerde hazýrlamakta olduðum sitede açýklayacaðým. Fakat þu anda ne kadar rahatsýz olduðumu anlatmak istiyorum. Son altý ay içerisinde Girne, Lefkoþa, Maðusa ve Gemikonaðý'nda ikamet etmiþimdir. Son olarakta Maðusa'da ikamet etmekteyim. Þu anda konuþmak istediðim imamlarýn sabahýn erken saatlerinde dua okumalarýdýr. Ýnanýn evin içerisinde sesi yankýlanmaktadýr. Kardeþim ben bunlarý dinlemek veya duymak zorunda mýyým? Ýngilizcede buna 'noise polution' derler, yani ses rahatsýzlýðý. Gemikonaðý'na gidiyorum orda da büyük bir cami yapmýþlar ki tam annemin evinin mahallesinde. Sesi sonuna kadar açýk... Bir rahatsýzlýk vermedir gidiyor. Herkesin dini beni ilgilendirmiyor, fakat çevreyi böyle rahatsýz etmeye kimsenin hakký yoktur. Aklýma bir soru takýldý, bu camileri yaparken (ve hala yenileri yapýlmaktadýr), hiç çevre halkýnýn fikri alýndý mý? Veya bir nabýz yoklamasý yapýlarak ve bu insanlara hiç soruldu mu bu camileri burda istiyor musunuz veya istemiyor musunuz diye... Yoksa bu insanlarýn (Kýbrýslýlarýn) herhangi bir fikri yok mudur?.. Ha sahi yahu bizler aptalýk, ne Türkçe bilirik, ne politika, ne da kendimizi yönetmeyi biliriz. Çünkü cahil ve hiçbir þey bilmeyen bir toplumuz... Bu bana birþey hatýrlattý... Çoban ve hayvanlarý... Ne derdik? Evet memleketin koyunlarý... Ama bu Kýbrýslý gerektiðinde kendini savunmasýný çok iyi bilir... Bundan kimsenin þüphesi olmasýn. Sanýrým baþ kaldýrmanýn zamaný çoktan gelmiþ... Bunlarý otuz sene önceden yapmamýz gerekirdi... Ama yine de çok geç deðil." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BÝZ AYRI KLAVYELERÝN ÝNSANLARIYIZ FERDÝ KARDEÞ Bizim Mandra Mandrada 220 bin kiþinin daha vatandaþ olmak için sýrada beklediði yolunda çýkan haberler halk arasýnda þok etkisi yaratýr. Vatandaþlar bu gerçekleþtiði takdirde mandra nüfusunun 1 milyonu aþacaðýný ve bunun da zaten sürüm sürüm sürünen ekonomiyi daha da içinden çýkýlmaz hale getireceðini, bunun yanýnda birçok bakýmdan sayýsýz olumsuzluklara yol açacaðýný belirtirken, sokaktaki adam, "Bizi iþte böyle bitirdiler... Kökümüzü kurutmak için de hâlâ uðraþýyorlar" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 23 Þubat 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Ayýp denen birþey var Padiþah birgün vezirini çaðýrýp, "Bana öyle bir suç iþleyeceksin ki, özrün kabahatinden büyük olsun" diye buyurmuþ. Birgün divan toplantýsýna girerlerken vezir padiþahýn kýçýný çimdiklemiþ. Padiþah "Ne oluyor ulan" der demez vezir hemen cevabý yapýþtýrmýþ. "Affedersiniz devletlim valde sultaný zannettim" Þimdi sözde devlet KKTC'nin Baþbakaný Küçük'ün, Ankara Vali Yardýmcýsý tarafýndan karþýlanmasý üzerine yapýlan eleþtirilere verdiði yanýt, týpký yukarýdaki padiþah fýkrasýnda olduðu gibidir. Yani özrü kabahatinden büyüktür. Gerek Baþbakan Küçük, gerekse de bakanlarý býrakýn Türkiye'deki muhataplarýný, buradaki TC bürokratlarý karþýsýndaki duruþlarý ve söylemleri ile battýkça batýyorlar. Ancak unuttuklarý birþey vardýr. Onlarýn þahsýnda Kýbrýs Türkleri de aþaðýlanmaktadýr. Onlar aþaðýlanmayý koltuk uðruna içlerine sindirebilirler. Ancak Kýbrýs Türkleri bu aþaðýlanmalarý içlerine sindiremezler. Bizim olmayan KKTC'ni yönetme iddiasýnda olanlar aslýnda buradaki TC Yardým Heyeti tarafýndan yönetilmektedirler. Onlardan tek isteðimiz vardýr. Erdem gösterip istifa etsinler. Erdoðan'ýn Mübarek'e seslendiði gibi biz de Küçük hükümetine sesleniyor ve halkýn ve sokaðýn sesini dinleyin diyoruz. Gelelim Küçük'ün Ankara'da Vali Yardýmcýsý tarafýndan karþýlanmasý eleþtirilerine getirdiði savunmasýna. Efendim kendisinden önceki baþbakanlar Ankara'yý ziyaret için aylarca randevu alamazlarmýþ. Randevu alýp ziyaretlerini gerçekleþtirdiklerinde de koridorlarda saatlarca bekletilirlermiþ. O zaman sormak gerekir. Senin diðer baþbakanlardan ne farkýn veya fazlalýðýn var ki üç günde randevu alabiliyorsun? Yoksa sen geçmiþ baþbakanlardan daha mý Ankara'ya biat ediyorsun? Sen TC Baþbakanlýðý'nda Erdoðan'la el sýkýþýrken, sen Erdoðan'ýn yüzüne bakýp gülümserken Erdoðan nereye bakýyordu? Egemen Baðýþ'la görüþürken sana hitaben Baðýþ'ýn "Bizim kültürümüzde "Yavru anaya öf dese, fenamýza gider" sitemine, neden hade ordan demedin? Aylarca randevu alamayýp koridorlarda bekletilen baþbakanlar kimlerdir? Hükümetinize zorla kabul ettirilen ve Maliye Bakaný'nýz Tatar tarafýndan cansiperane savunulan paketin KKTC'nin tasfiyesi anlamýna geldiðini halâ anlamadýnýz mý? TC Yardým Heyeti'nin direktifleri ile daha ne kadar hükümetçilik oynamaya devam edeceksiniz? Sorularý uzatmak mümkündür. Kýbrýs Türkü aþaðýlanmaktan usanmýþtýr. Son olarak bizleri aþaðýlayan koroya Ali Babacan da katýlarak, "Biz Kýbrýs için can verdik, mal verdik (?) vermeye devam ederiz. Ordaki yönetimin de kendi hesabýný kitabýný bilmesi lâzým. Özü bu" demiþ. Þimdi Babacan'a hade ordan be demek gerekmiyor mu? Nüfusunu bilmeden neyin hesabýný kitabýný yapacaksýn Babacan evlâdým? KKTC faturayý Türkiye'ye kesemez diyorsun. Ancak buraya kontrolsuz biçimde aktardýðýnýz TC'li nüfus yüzünden açýk veren KKTC bütçesinin faturasýný TC olarak dayatma paketlerle Kýbrýs Türklerine kesmeyi biliyorsunuz. Konuþmanda bize mal vermiþsiniz diyorsun. 74'den sonra dünyanýn malýný ganimetleyip götürdünüz. Fabrikalarýmýzý sökerek Türkiye'ye taþýdýnýz. Anadolu'dan buraya yýðdýðýnýz nüfusa Rum mallarýný tapuladýnýz. Þimdi Mal Tazmin Komisyonu kanalý ile onlarýn da bedelini Kýbrýslý Türklere ödetmeye çalýþýyorsunuz. Ancak býçak kemiðe dayanmadý, kemiði de kesip geçti. Tehditlerle Kýbrýs Türklerini susturamazsýnýz. 2 Mart'daki mitingten de gerekli dersleri çýkarmazsanýz, sürekli olarak karþýnýzda ve sokaklarda olacaðýz. Buradaki varlýk nedeniniz tüm dünyada sorgulanýr hale gelecek. Binali Yýldýrým bize hadi ordan diyor... Sana da Has...tir Binali Yýldýrým Ankara, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, Ankara'da temaslarda bulunuyor. Bakan Saner, Sincan'da Baþkent Ray Projesi 1. Etap Ýnþaatý temel atma ve Sivas Modern Beton Travers Fabrikasý iþtirak anlaþmasý imza törenine katýldý. Törene, TC Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, TC Ulaþtýrma ve Bayýndýrlýk Bakaný Binali Yýldýrým'la birlikte katýlan Saner, tören yerine Bakan Yýldýrým ve Çiçek'le birlikte trenle gitti. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Saner, törende yaptýðý konuþmada, KKTC'lilerin Türkiye ile olan kardeþlik baðlarýný önemsediðini ifade ederek, Binali Yýldýrým'ýn "Türkiye'de ne varsa eþ zamanlý olarak KKTC'de de olacak" sözünün kendileri için gurur kaynaðý olduðunu söyledi. Saner, "Ulaþtýrma bakanlýðý ile ilgili olarak dünya gerçekleri neyse biz de anavatanýmýzla birlikte bunlarý yapacaðýz" dedi. Binali Yýldýrým ise, Bakan Saner'in törene katýlmasýndan duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Anavatan ile KKTC güya iliþkilerini bozacaklarmýþ, hadi oradan. Üç beþ kendini bilmez yüzünden etle týrnak gibi olan iki ulusun arasýna kimse nifak sokamaz. Asýrlardýr kader birliði yaptýk. Orada þehitlerimizin kanlarý var" diye konuþtu. Türkiye'de olan herþeyin KKTC'de de olmasý gerektiðini belirten Yýldýrým, bunun için son 40 yýldýr Türkiye'nin hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadýðýný söyledi. Kuzey Kýbrýs'ýn baþýna bir þey gelirse bunun acýsýný Türkiye'nin yaþayacaðýný dile getiren Yýldýrým, "Heryerde ayrýk otu olur. Bunlara aldýrýþ etmeyelim. Birliði beraberliðimizi bozacak fitneden fesattan uzak olmamýz lazým" dedi.

9 23 Þubat 2011 Çarþamba Tünel ALINTI TÜRKLÜK ÞUURUNA HÝÇBÝR ZAMAN SAHÝP OLAMADIM Muhalif bir yazar tutuklandý. Göðsümü siper edip basýn özgürlüðünden söz etmem icap ediyor. Çünkü Soner Yalçýn muhalif bir yazardýr. Muhalif olmak, insanlarýn soy kütükleri üstüne kitaplar yazmak, kimbilir hangi katillere hedef almalarý gereken insanlarýn listelerini sunmaktýr. Þimdi ben, muhalif kahraman küçük adamýn hedef gösterdiklerinden biri olarak parsayý, onun düþmaný olduðum halde hakkýný savunan yazar müsameresiyle toplayabilirim. Bu toplumun en büyük ihtiyacýnýn utanç duygusu olduðunu daha önce de yazmýþlýðým var. Ben zaten, döne dolana ayný herzeleri yazan, kahraman basýn mücahidinin aksine Yalçýn Küçük ama mide bulandýrýrýn ne mal olduðunu iyi bilip uzak duran bir yazar parçasýyým. Türklük þuuruna hiçbir zaman sahip olamadým. Lafý daðýtmayayým; insan utanýr demek istiyorum. Yýldýrým TÜRKER (Radikal) DÝPNOT ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, görüþlerini internet üzerinden yayan muhaliflere teknoloji, araç ve eðitim yardýmý yapacaklarýný açýkladý HADÝ ORDAN, HASTÝR ORDAN ARÞÝV TARÝH 20 OCAK, 2010 "Kanla aldýk masada vermeyiz" diyenlere Ýngiliz Yüksek Mahkemesi'nden büyük darbe... Mülkiyet konusunda 1974'ten beri alýnan en önemli tarihi karar... Orams kararý mülkiyet konusunda son nokta... Gözden kaçmayanlar... DÖRT GÖZLE BEKLÝYORUZ Türkiye'de olan herþeyin KKTC'de de olmasý gerektiðini buyurmuþ TC Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým. Dört gözle bekliyoruz biz de... Polisler ne zaman meydana çýkan eylemcilerin üstünde tepinecek? Ne zaman polislerin dayaðýyla kadýn eylemciler bebeklerini kaybedecek? Muhalifler ne zaman hapse týkýlacak? "Ayrýk otlarý" ne zaman bu bahçeden sökülüp atýlacak? Ne zaman bu bahçe güllük gülistanlýk olacak? Dört gözle bekliyoruz gerçekten... AKP Hükümeti ne zaman tarih yazacak? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ulaþtýrma bakanlýðý ile ilgili olarak dünya gerçekleri neyse biz de anavatanýmýzla birlikte bunlarý yapacaðýz." Ersan SANER (Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný) VÝRGÜL... ERDOÐAN'IN KARDEÞÝ KADDAFÝ Tayyip Erdoðan 29 Kasým 2010'da 250 bin dolar tutarýndaki 'Muammer Kaddafi Uluslararasý Ýnsan Haklarý Ödülü'nü almýþ ve ödül töreninde þöyle konuþmuþtu: "Kaddafi Ýnsan Haklarý Ödülü, mücadelemize manen destek verecek, güç kazandýracaktýr. Ülkem adýna bu ödülü teslim alýrken kardeþim Muammer Kaddafi'ye þükranlarýmý sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygýyla selamlýyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullah..." Ayný konuþmada "Biz, bir caný katledenin alemi katlettiðine inanýyoruz" diyen Erdoðan'ýn 200 insaný katleden kardeþi Kaddafi ile ilgili þimdi ne düþünüyor acaba? "Anavatan ile KKTC'nin iliþkilerini bozacaklarmýþ, hadi oradan. Üç beþ kendini bilmez etle týrnaðýn arasýna nifak sokamaz.'' Binali YILDIRIM (TC Ulaþtýrma ve Bayýndýrlýk Bakaný) Soner Yalçýn bin yýl hapis yatsa umurumda bile olmaz. Tahliye olduðu gün arkadaþý Veli Küçük'e "Darýsý baþýna Veli Abi, senin de kala kala iki yüz yýlýn kaldý, göz açýp kapayýncaya kadar geçer!" dese, mutlu olurum. Kapýda Doðu Perinçek'le Yalçýn Küçük onu yolcu etse, "Dýþarýda hayat senin için zor olacak, örgüt mörgüt kalmadý, yeniden örgütlenmenin koþullarýný kolla, ziyarete geldiðinde tartýþýrýz" deseler, keyfime diyecek olmaz. Bunlar kiþisel zevklerim. Hukukla filan pek alakasý yok. Hukukçu deðilim. Olmadýðým gibi, amatörce 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... bir ilgim bile yok. Ama hukukun benim kiþisel zevklerimi tatmin etmek için yaratýldýðýný düþünmüyorum. Baþka bir anlamý da olsa gerek. Hukuka hukukî deðil, siyasî bir gözle baktýðým için, anlamýnýn ne olduðunu bildiðimi sanýyorum. En temel anlamda, hukuk önemli deðildir. Toplum, yasalar deðiþtirilerek deðiþtirilmez. Deðiþmeye yüz tutan bir toplumun deðiþmesini yasalar engelleyemez. Toplumsal geliþmeler hukukun ve yasalarýn çizdiði sýnýrlar içinde gerçekleþmez. Tam tersine, hukuk ve yasalar toplumsal geliþmeleri Memleketimden manzaralar Roni Marguiles "Taraf"ta yazdý: 'Deðiþmeye yüz tutan bir toplumun deðiþmesini yasalar engelleyemez' KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu izleyerek deðiþir. Hukuk topluma ayak uydurur, toplum hukuka deðil. Tahrir Meydaný'nda toplanmak yasak. Gösteri yapmak yasak. Grev yapmak yasak. Mübarek hakkýnda ileri geri konuþmak yasak. Kime ne? Ne fark etti? "Ah pardon, buraya gelip Mübarek'in kuklasýný elektrik direðinden sallandýrmak çok yasadýþý bir þey oldu; ay ben hemen eve döneyim" diyen oldu mu? Anayasal hükümler hakkýnda kuþkuya mahal yok. Ülkeyi Cumhurbaþkaný yönetir. Yönetmesine engel olmak yasaktýr. Cumhurbaþkaný'nýn oðlunun Cumhurbaþkaný olmasýný önlemek suçtur. Yurtdýþýna kaçmalarýna yol açmak suçtur. Ee? Ne oldu? Her yerde her zaman olanlar oldu. Denge deðiþince, anayasa ve yasalar ve kararnameler anlamsýz oldu. Hukuk, sözkonusu ülke Mýsýr olduðu için anlamsýzlaþmadý. Ayný þey en babayiðit hukuk devletlerinde de, Almanya ve Fransa ve Britanya'da da geçmiþte yaþanmýþtýr ve gelecekte yaþanabilir. (...) Benim derdim kapitalizmi ortadan kaldýrmak. Yasalarýn deðiþmesi veya herþeyin yasalara uygun yapýlmasý kapitalizmi ortadan kaldýrmaz. Ama uðruna mücadele ettiðim daha pek çok þey de kaldýrmaz. Demokrasi de kaldýrmaz, ifade ve örgütlenme özgürlüðü de kaldýrmaz, sýnýrsýz sendikalaþma ve grev hakký da kaldýrmaz, parasýz saðlýk ve eðitim hakký da kaldýrmaz. Ama ben bunlarýn hepsi için canýmý diþime takar mücadele ederim. Diyeceðim þu ki, Soner Yalçýn ve Çetin Doðan gözaltýna alýndýðý zaman çok seviniyorum, dünyalar benim oluyor, ama ilk duruþmada suç delilleri ortaya konup adamlar doðru dürüst yargýlanmazsa, hukuku savunmak zorunda kalacaðým. Ey yargý, ey hükümet, Allah rýzasý için, beni bu herifleri savunmak zorunda býrakmayýn. (Bu yazý Roni Margulies'in tarihli "Taraf" gazetesinde yayýmlanan "Kim korkar hain hukuktan" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 23 Þubat 2011 Çarþamba TÜRKÝYE'YE ÞÜKRAN ZÝYARETÝNE GÝTMEDEN ÖNCE EROÐLU ÝLE DE KONUÞTULAR BÝRLÝKTEN BÝR HEYET ÇÝÇEK'LE GÖRÜÞMEK ÝÇÝN ANKARA'YA GÝDÝYOR Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, dün, Kemal Altuncuoðlu baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliði heyetini kabul etti. Kabulde konuþan Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliði Baþkaný Kemal Altuncuoðlu, esnaf ve sanatkarlarýn sýkýntýlarýný paylaþmak ve son günlerde yaþanan geliþmelerle ilgili görüþ alýþ veriþinde bulunmak amacýyla Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu ziyaret ettiklerini söyledi. Bugün Ankara'da saat 15:00'de Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu TC Devlet Bakaný, Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek ile görüþeceklerini dile getiren Altuncuoðlu, Çiçek'le görüþecekleri konularý Cumhurbaþkaný Eroðlu'na aktarmak istediklerini kaydetti. EROÐLU Eroðlu da, Kýbrýs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliði'nin demokratik bir kurtuluþ olduðunu ve görüþlerini hem KKTC hem de Anavatan Türkiye'de dile getirme hakkýna sahip olduðunu belirtti ve birliðin Çiçek'e ziyaret gerçekleþtirecek olmasýndan memnuniyet duyduðunu kaydetti. Son günlerde yaþanan olaylarýn bir kýrgýnlýk ve soðukluk yarattýðýný belirten Eroðlu, bu kýrgýnlýklarýn ve soðukluðun ortadan kalkmasý için bu tür hareketlerin yararlý olacaðýný ifade etti. 2 MART MÝTÝNGÝ 28 Ocak'ta gerçekleþtirilen mitingde açýlan pankartlarýn 2 Mart'ta yapýlacak mitingde de açýlmamasý gerektiðini söyleyen Eroðlu, bu tür pankartlarýn yarattýðý gerilim ve kýrgýnlýklarýn görüldüðünü ifade etti. Zaman zaman ortaya çýkan kýrgýnlýklarýn Kýbrýs Türk halkýna zarar vermeden ve Türkiye'de tepkiler çoðalmadan ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini dile getiren Eroðlu, "Çünkü birlikte mücadele ediyoruz, Kýbrýs'ta henüz barýþ yok, ateþkes bile yok. Dolayýsýyla Anavatan Türkiye ile birlikte sorunlarýmýzý aþmak için gayret göstermemiz gerekir" diye konuþtu. "NE ÝSTEDÝÐÝMÝZÝ BÝLDÝÐÝMÝZ SÜRECE " Türkiye'deki iktidarlarýn her zaman Kýbrýs Türk halký ile ilgili olarak fedakarlýk içerisinde hareket ettiðini söyleyen Eroðlu, "Biz ne istediðimizi bildiðimiz sürece, ne yapmamýz gerektiðini anlatabildiðimiz sürece herhangi bir problem olmadan alacaðýmýz tedbirler alýnýr, atacaðýmýz adýmlar atýlýr" dedi. Tüm demokratik kurumlarýn ülkenin içinde olduðu durumu görüp kabullenmeleri ve içinde bulunulan durumdan çýkmak için bazý tedbirlerin gerekli olduðunu anlamalarý gerektiðini kaydeden Eroðlu, tedbirlerin alýnmasýnýn ne kadar zaruri olduðu anlatýlabilirse uyandýracaðý öfkenin o denli az olacaðýný belirtti. "TEDBÝRLER SOSYAL RAHATSIZLIK YARATMADAN ALINMALI" Alýnacak ekonomik tedbirlerin sosyal rahatsýzlýk yaratmadan zamana yayýlmasý gerektiðini de söyleyen Eroðlu, bu þekilde hareket edildiði zaman sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerden de gerekli anlayýþýn görülebileceðini kaydetti, ancak her þeye karþý çýkan bazý zihniyetler de olduðunu ekledi. Eroðlu, mitingi düzenleyenlerin alacaðý doðru kararlar ve kararlýlýk ile atýlacak olan yanlýþ adýmlarýn önlenebileceðini de söyledi. Kýbrýs konusundaki müzakereleri yürütmek yanýnda halkýn birlik ve beraberliðini saðlamanýn da görevi olduðunu ifade eden Cumhurbaþkaný Eroðlu, müzakerelerin yoðunlaþtýrýlmýþ bir þekilde devam ettiði bu zamanda Kýbrýs Türk halkýnýn menfaatlerini korumak, kalýcý bir anlaþmaya varmak için halkýn beklentileri doðrultusunda hareket etmek durumunda olduðunu vurguladý. Müzakereleri sürdürürken arkasýnda kendisine destek veren bir zümrenin bulunmasýndan duyduðu memnuniyeti ifade eden Eroðlu, iyi niyetli bir anlaþmaya varýlmasýný temenni etti. Serdar'ýn bütün derdi 'Has...tir' pankartý n "Uðursuz pankart" diye nitelediði pankarta KKTC'yi Türkiye'de gündeme getirdiði için yine de teþekkür etti... n Serdar Denktaþ'a göre 2 Mart'taki miting hem saðýn, hem solun provokasyonuna sahne olacak... Demokrat Parti Meclisi dün akþam toplanarak son günlerde ülkede yaþanan siyasi geliþmeleri ele aldý. DP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, aðýrlýkla, 28 Ocak mitingine destek verme nedenleri ve miting sonrasý yaþanan sürecin konuþulduðu toplantýda, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, "Kendi Evimizin Efendisi Olalým" imza kampanyasý ve çadýr eyleminin gerekçelerini Parti Meclisi üyelerine anlattý. Toplantýda 2 Mart'ta düzenlenecek mitinge katýlým kararý da alýndý. Halkýn taleplerinin doðru anlaþýlmasý için çadýr eylemi ve imza kampanyasýnýn 2 Mart'a kadar süreceði de açýklandý. DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, toplantý sýrasýnda yaptýðý konuþmasýnda, "28 Ocak'ta gerçekleþen varoluþ mitinginde açýlan ve Kýbrýs Türkü'nün de öfkesini çeken bir pankartýn ve ona baðlý birkaç kiþinin bireysel eylemleri bahane edilerek, baþlatýlan sürecin ulaþabilecek en kötü noktaya ulaþtýðýný" söyledi. Bu süreçte Türkiye'de birçok televizyon programý ve toplantýya davet edildiðini, verilmek istenen mesajý anlatmak için tüm davetlere katýldýðýný anlatan Serdar Denktaþ, özellikle KKTC'de Türkiye halkýna dönük bir husumetin söz konusu olmadýðýný anlatmaya çalýþtýðýný belirtti. Denktaþ, þöyle konuþtu: "O pankart nedeniyle Türkiye halkýnda duygusal bir tepki var. Bütün bunlarý anlatmak, O pankartý açanýn kaç kiþi olduðunu, oraya toplanan kalabalýðýn o pankartýn peþinden gitmediðini, ortaya konulan bir dayatma pakete karþý gelindiðini, ayný þekilde bu insanlarýn da bir pankartý bu halka dayatmaya çalýþtýðýný söylüyorum. Halkýmýzýn bu pankartýn peþinden gittiði iddiasý hem gerçek deðildir hem de bizi üzmüþtür. Bizim üzüntümüz çiftedir. Hem sizin gibi o pankarta üzüldük. Hem de sizin üzülmenize, özellikle de Anadolu'dan oðlunu, evladýný þehit olmaya gönderen analara üzüldük. Bu nedenle bunlarý anlatma ihtiyacý duyduk." "ÞÝMDÝ ÝYÝ KÝ AÇILDI BU PANKART DÝYORUM" Geçtiðimiz Cuma günü Ankara'da katýldýðý TEPAV'ýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Kýbrýs'ta bir miting yapýldýðýný, ancak Türkiye medyasýnýn uygulanmakta olan karartma nedeniyle, bu mitingden hiç bahsetmediðini, bir "uðursuz pankart" nedeniyle KKTC'nin gündeme geldiðini açýkça söylediðini belirten Denktaþ, "Þimdi iyi ki de bu pankart açýldý diyoruz. Sorunlar hiç deðilse gündeme geldi. Ne oluyor ne bitiyor bir konuþalým" þeklinde konuþtu. 2 Mart'ta gerçekleþecek olan mitingde bu kez "sadece aþýrý solun deðil, hem saðýn hem solun provokasyonuna açýk bir miting olacaðý" görüþünü ifade eden Serdar Denktaþ, bunun için Sendikal Platform ile uzun uzadýya konuþulmasý gerektiðine vurgu yaptý ve þunlarý kaydetti: "Bu olay artýk sadece sendikal hak ya da ekonomik paket meselesini aþmýþtýr. Dolayýsýyla hakikaten bir aðýz birliðinin, bir hedef birliðinin oluþmasý için biz elimizden gelen gayreti göstereceðiz. Biz orada olacaðýz. Bu sefer açýlacak herhangi bir pankarta sadece müdahale deðil gerekirse o pankartý açanlarý döveceðiz. Geçen defaki gibi gerçek mesaj yerine pankart tartýþmasý istemiyoruz. Geçen defadan daha ciddi olarak bunu bütün platform elbirliðiyle saðlamak zorundadýr. Geçen sefer bütün ikazlara raðmen olmadý. Bizim gençler müdahale etmek zorunda kaldý. Son açýlan pankartý görmedik. Görsek daha da büyük kavga çýkacaktý." HASAN TOSUNOÐLU, OYBÝRLÝÐÝYLE DP MYK ÜYESÝ Parti Meclisi'nde son olarak Hasan Tosunoðlu'nun Merkez Yönetim Kurulu üyesi olmasý oy birliðiyle kabul edildi. GÜNEYDEN... AKTÝF EOKA'CI PAPAZ ÖLDÜ EOKA'nýn "parlak mücadelecisi" diye nitelenen Georgios Andoniu isimli papaz 96 yaþýnda öldü. Alithia ve diðer gazeteler, "EOKA'nýn 'Nikodimos'u Öldü" baþlýklý haberlerinde, Georgios Andoniu isimli din adamýnýn EOKA'nýn bölge sorumlusu olduðunu, EOKA silahlarýnýn depo sorumlusu olduðunu, çok sayýda EOKA'cýyý da evinde sakladýðýný vurguladýlar. HACÝTTOFÝS: KIBRISLI TÜRKLERLE MÜCADELEMÝZ ORTAKTIR AKEL Merkez Komite Üyesi Kiriakos Hacittofis, "Kýbrýslý Türkler tarafýndan Ankara'nýn dayatmalarýna karþý alýnan küçük veya büyük her türlü inisiyatifin Rumlar için de geçerli olduðunu, bu nedenle Rumlarýn Kýbrýslý Türklere kesintisiz destek vermesi gerektiðini" söyledi. Alithia, "Kýbrýslý Türklerin ve Rumlarýn Mücadelesi Ortak" baþlýðýyla yansýttýðý makalesinde, Hacittofis'in "Kýbrýslý Rumlar ve Kýbrýslý Türkler tek halk olarak iþgale ve geniþlemekte olan kolonizasyona karþý ortak mücadele inisiyatifleri ve faaliyetleri üstlenmek zorundayýz. Çünkü çýkarlarýmýz müþterektir ve ayný vatanla ilgilidir" ifadesine yer verdi. ARAP DÜNYASINDAKÝ OLAYLAR TURÝZMÝ TEHDÝT EDÝYOR Rum Turizm Örgütü (KOT)'un, Arap dünyasýndaki karýþýklýklarýn Güney Kýbrýs turizmini olumsuz etkileyeceðinden endiþe duyduðu belirtildi. Alithia gazetesini haberine göre dün Rum Meclisi Ekonomi Komitesinde konuþan KOT Baþkaný Alekos Orundiotis, Ortadoðu'daki krizin turizm açýsýndan çýkarlarýna olmadýðýný belirtti. Arap dünyasýndaki krizin Güney Kýbrýs'a yönelik turist akýþýný olumsuz etkileyeceðine iliþkin korkusunu dile getiren Orundiotis, krizin genel Ortadoðu görünümünü bozacaðýný ifade etti. Orundiotis, Mýsýr'a turist götürmeyi planlayan Ýngiliz acentelerinin müþterilerini, Güney Kýbrýs yerine Kanarya Adalarýna götürdüðünü de belirtti. "OMORFO BELEDÝYESÝ"NÝN ULUSLARARASI BÝLGÝLENDÝRME KAMPANYASI Sözde "Omorfo (Güzelyurt) Belediyesi"nin, Kýbrýs sorununun mevcut aþamasýna iliþkin olarak uluslararasý toplumu bilgilendirme kampanyasý yürüttüðü ve bu konuda partilerle temasta bulunduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi, sözde "Omorfo Belediye Baþkaný" Haralambos Pittas baþkanlýðýndaki belediye heyetinin dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'yla biraraya geldiðini ve uluslararasý toplumun bilgilendirilmesi konusunu ele adlýklarýný yazdý. Habere göre görüþmeyi "yapýcý" olarak nitelendiren AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Kýbrýs sorunundaki son geliþmeler hakkýnda partisinin tezlerini anlattýðýný söyledi. "KIBRIS HAVAYOLLARI"NIN KURTARILMASI ÝÇÝN DESTEK PLANI Rum Yönetimi'nin, bu yýl Kýbrýs Havayollarý'na (Cyprus Airways) yapacaðý devlet yardýmýnýn 25 milyon Euro olacaðý belirtildi. Politis ve diðer gazeteler, "Kýbrýs Havayollarý"nýn Türk hava sahasý üzerinden uçuþunun yasak olmasýnýn maliyetinin, bu yýl 5 milyon Euro olacaðýný, devletin bu çerçevede þirkete 25 milyon Euro'luk katkýda bulunacaðýný yazdý. Habere göre, Rum Maliye Bakaný Harilaos Stavrakis, þirkete 20 milyon Euro'nun derhal verilmesi gerektiðine, yoksa "Kýbrýs Havayollarý"nýn Nisan ayýna kadar düþüþe sürükleneceðine dikkati çekti, bu desteðin bile havayollarýnýn kurtulmasýný garanti etmediðini ekledi.

11 23 Þubat 2011 Çarþamba 11 DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... Haiti hâlâ enkaz altýnda Haiti'nin sahil kasabasý Leogane Ocak 2010 depreminde büyük görmüþtü. Kasaba sakinleri artýk yýkýlan binalarýn yerine yenilerini yapmak istiyor, ancak önlerinde büyük bir engel var: Hâlâ kaldýrýlamayan enkaz. Leogane'deki enkaz kaldýrma çalýþmalarý beklenenden çok daha uzun zaman alýyor. BM Kalkýnma Programý (UNDP) Leogane'de bir moloz toplama projesi baþlattý. UNDP direktörü Rebeca Grynspan ayný zamanda Haiti Ýyileþtirme Komisyonu temsilcisi. Komisyonun görevi 22 bin kiþinin ölümüne yol açan deprem sonrasý gelen baðýþlarýn nereye harcanacaðýnýn belirlenmesi. Grynspan, "Sürecin yavaþ ilerlemesinin sebebi hukuki meselelerle uðraþmak zorunda kalmamýz" dedi. Depremden etkilenen bölgedeki binalar mühendislerce güvenlik düzeyine göre kýrmýzý, sarý ya da yeþille iþaretleniyor. Kýrmýzý çok tehlikeli, sarý zarar görmüþ, yeþil güvenli olduðunu sembolize ediyor. Ancak binalarýn yüzde 50'si dolu. Çünkü insanlarýn gidecek yeri yok. Yýkýlan binalarýn ortadan kaldýrýlmasý için yüzlerce yerel iþçi çalýþýyor.leogane'in bütün molozu kaldýrýp yeni bir baþlangýç yapabilmesi için yýllar geçmesi gerekecek. Yeni Zelanda'da büyük deprem Yeni Zelanda'nýn en büyük ikinci kenti Christchurch 6.3 büyüklüðündeki depremle sarsýldý. Yetkililer, depremin merkez üssünün Christchurch'ten beþ kilometre uzaklýkta, derinliðinin ise dört kilometre olduðunu belirtti. Ýçinde 200 kiþinin bulunduðu bir ofis binasý yýkýlýrken, polis depremin ardýndan hayatýný kaybedenler olduðunu açýkladý. Christchurch Katedrali'nin çan kulesi yýkýldý. Karavanýyla seyahat eden bir turistin aracýnýn içinde sýkýþarak öldüðünü belitti. Christchurch Havaalaný'nýn kontrol kulesinin hasar görmesi sonucu, uçuþlar askýya alýndý. Christchurch valisi olaðanüstü hal ilan ederken, "Yýkýlan binalarýn altýnda kalan otobüslerde insanlar kurtarýlmayý bekliyor. Otoparklar çok büyük hasar gördü, þehir içindeki binalarda mahsur kalmýþ insanlar var" dedi. Baþbakan John Key, ölü sayýsý hakkýnda kesin bir bilgi veremeyeceðini söyledi. Ancak ilk bilgilere en az 65 kiþi öldü. Yeni Zelanda'da altý ay önce 7.0 büyüklüðünde bir deprem daha yaþanmýþtý. Ýslam dünyasýnýn ünlü din adamlarýndan Yusuf el-kardavi, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi için fetva verdi: "Kaddafi'ye kurþun sýkýn" Libya'nýn 41 yýllýk lideri Muammer Kaddafi, ülkede giderek artan þiddet olaylarý üzerine devlet televizyonuna açýklama yaptý. Libya'yý terk ettiði iddialarýný reddeden Kaddafi, "Trablus'tayým, Venezuela'da deðil" dedi. Ýslam dünyasýnýn ünlü bilgin ve din adamlarýndan Yusuf el-kardavi'nin, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi için fetva verdiði bildirildi. Mýsýr Kökenli Katarlý Þeyh Yusuf el-kardavi, El-Cezire televizyon kanalýndan Libya ordusuna çaðrýda bulunarak, Libya'yý Kaddafi'den kurtarmasýný istedi. Orduyu "kendi halkýna ateþ emri veren" Kaddafi gibi birine itaat etmemeye çaðýran El-Kardavi, "Eðer Libya ordusuna mensup bir asker Kaddafi'ye bir kurþun sýkma imkanýna sahipse yapsýn" dedi. El-Kardavi, ayrýca Libyalý büyükelçileri de Kaddafi rejimiyle köprüleri yýkmaya davet etti. Arap dünyasýnda geniþ bir kitleye hitap eden 85 yaþýndaki El-Kardavi, 29 Ocakta Mýsýr Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek'i istifa etmeye çaðýrmýþtý. El-Kardavi, Arap liderlerine de seslenerek, "Tarihin gidiþatýný engellemeye çalýþmayýn, dünya deðiþti ve Arap dünyasý da içerden deðiþti" demiþ ve Arap liderleri halklarýyla yapýcý bir diyalog kurmaya davet etmiþti. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. BARIÞ ÝÇÝN ORTAKLIÐA KATILIM KONUSUNDA BAÞSAVCIYLA GÖRÜÞECEKLER Rum meclisinde temsil edilen ve aralarýnda hükümet ortaðý DÝKO'nun da bulunduðu siyasi partilerin, Güney Kýbrýs'ýn "NATO'nun bekleme odasý" þeklinde nitelendirilen Barýþ Ýçin Ortaklýk Programý'na üye olmasý için mecliste karar alma giriþimine dair tartýþmalar sürüyor. Ýlgili haberinde, Rum meclisinde temsil edilen siyasi partilerin temsilcilerinin Barýþ Ýçin Ortaklýða katýlým konusunu görüþmek için yarýn Rum Baþsavcýsý Petros Kliridis'le biraraya geleceklerini yazan Fileleftheros, Kliridis'in mecliste bulunmasýnýn; önümüzdeki Perþembe günü Mecliste görüþülecek konu ve Anayasa'nýn öngördükleriyle iliþkili olduðunu kaydetti. Gazete, Baþsavcý'nýn; eðer meclis bu yönde karar alýrsa, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Barýþ Ýçin Ortaklýk Programý'na katýlým baþvurusunda bulunmaya ne derece mecbur olduðunu aydýnlatmaya çabalayacaðýný ekledi. Alithia ise; "Baþsavcýdan Uzman Görüþü... AKEL Meclis ve Diðer Partileri Hareketlilikle Tehdit Ediyor - Meclis Barýþ Ýçin Ortaklýðý Görüþecek" baþlýklý haberinde, Rum tarafýnýn Barýþ Ýçin Ortaklýk Programý'na katýlým baþvurusunda bulunmasý konusunda AKEL partisinin; partilerin çoðunluðunun ve halkýn isteðinin karþýsýnda bir tavýr takýndýðýný yazdý. Gazete, AKEL'in; bu isteði bozmak için (bazý hareketlenmelere iliþkin) tehditlerde bulunduðunu da ekledi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun, AKEL'in; meclis tarafýndan önerge ileriye götürülmesine tepki göstereceðine dair bilgileri dün doðruladýðýný kaydeden gazete, Kirpianu'nun hareketlenmelerin þeklini somutlaþtýrmaktan kaçýndýðýný, öte yandan bunlarýn kesinleþtirileceði ve ilan edileceðini söylemekle yetindiðini belirtti. Elde ettiði bilgilere dayanarak, AKEL dýþýndaki tüm partilerin, AKEL'in tehditlerinden baðýmsýz olarak bu konu üzerinde ilerlemeye kararlý olduklarýný kaydeden gazete, konuyla ilgili önergenin önümüzdeki Perþembe günü meclis genel kuruluna sunulmasýnýn beklendiðini ifade etti. "MÜCADELELERLE DUYGUSAL BAÐLARI OLAN" SÝLAHLAR SATILDI Rum Savunma Bakanlýðý'nýn, RMMO'nun artýk kullanýlmayan eski silahlarýnýn elden çýkarýlmasý çerçevesinde, Kýbrýs'ýn yakýn tarihi ile baðlantýlý olan üç tip koleksiyonluk silahý dün sattýðý, talep yoðunluðu nedeniyle kura yöntemine baþvurulduðu bildirildi. Alithia ve diðer gazeteler, Savunma Bakanlýðý tarafýndan dün satýþa sunulanlarýn Martini olarak bilinen Enfield Mk4, Bren ve Sten tipi otomatik tüfekler olduðunu yazdý. Habere göre bakanlýk dün toplam 7 bin 400 silah sattý. Bu çerçevede 4 bin 550 adet Enfield tanesi 214 Euro'dan 2 bin 750 adet Bren tanesi 342 Euro'dan, 100 adet Sten de tanesi 427 Euro'dan satýldý. Stenlere talep fazla (706) olunca, satýþlarý kura usulü yapýldý. Enfield'lere talep bin 216 Bren'lere de 905 oldu. Satýlamayan silahlarýn, ileriki bir zamanda yapýlacak yeni bir satýþ prosedürünü bekleyeceði de habere eklendi. Rum Savunma Bakaný Kostas Papakostas dün bu çerçevede yaptýðý konuþmada, satýþa sunulan bu üç tip silahýn 1955'ten 1974'e kadar kullanýldýðýný belirterek silahlarýn yakýn tarihteki "mücadelelerle duygusal baðlarýna" vurgu yaptý. Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn ayinler konusundaki açýklamasý... "Atilla ayinlerin özgürce yapýlmasýna izin verecek" Rumca gazeteler Dýþiþleri Bakanlýðýnýn önceki gün, KKTC'de yaþayan Rumlarýn izin almadan ayin yapabileceklerine iliþkin açýklamasýna sayfalarýnda yer verdiler. Simerini gazetesi " Ýþgal Bölgelerindeki Dini Sýnýrlamalarýn 'Gevþemesi'... Atilla Ayinlerin Özgürce Yapýlmasýna Ýzin Vereceðin Söylüyor... Metropolit Georgios: Sýkýþtýklarý Ýçin Yalan Söylüyorlar" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde "iþgal bölgelerinden gelen bilgiye göre uzun zamanadýr beklenen açýklama dün yapýldý, ama Türk mantýðýyla..." þeklinde yorumda bulundu. Gazete "sözde Dýþiþleri Bakanlýðýnýn" dün Müslüman, Hýristiyan, Yahudi ve KKTC'de diðer yaþayanlarýn dini özgürlüklerine iliþkin "yeni gevþek ilkeleri" açýkladýðýný yazdý. Gazete Rum tarafýndan, KKTC'de ayin yapýlmasý konusuna izinlerin, 30 gün deðil de 10 gün öncesinden alýnmasýna iliþkin açýklamaya da yer verdi. GEORGÝOS VE HSÝTOFOROS AÇIKLAMALAYI YORUMLADILAR Habere göre Dýþiþleri Bakanlýðýnýn açýklamasýný gazeteye yorumlayan Sen Sinod Meclisi Basýn Sözcüsü ve Baf Metropoliti Georgios, "dini özgürlüklerin uygulanmasýnda özgürlük tanýmayan rejimin olduðu yerde kaldýðýný ve iþgal rejiminin istediði önceden haber verme þartýnýn kabul edilmez olduðunu" ileri sürdü. "Ýnanç sahipleri, dünyanýn hangi bölgesinde ya da uygar þehrinde ayin yapmak için izin istiyorlar?" diye soran Georgios, "Bu yaptýklarý, Noel'de ayinin kabul edilmez bir þekilde kesilmesinin ardýndan ve mahsurlarla özgür bölgelerden iþgal bölgelerine giden inanlýlara empoze ettikleri pek çok yasaklamadan dolayý aldýklarý baskýlarýn yükünü azaltmak içindir" iddiasýnda bulundu. Dýþiþleri Bakanlýðýnýn Apostolos Andreas Manastýrý konusuna iliþkin açýklamasýný "büyük yalan" olarak nitelendiren Georgios, "Türklerin, Apostolos Anderas Manastýrýný ticarileþtirmeyi istediðini ve çevreyi deðiþtirdiðini" ileri sürdü. Georgios, "kilisenin avlusuna iþgal sembolünü yerleþtirdiklerini ve manastýrýn restorasyonu için iþbirliði yapacaklarýna iliþkin Baþpiskopos'a verdikleri sözü tutmadýklarýný" iddia etti. Öte yandan Karpaz Piskoposu Hristoforos ise gazeteye yaptýðý açýklamada "kendisine, ayin yapmasýna izin vermeyi reddetmeye devam ediyorlar ve ayinin yapýlmasý için 30 gün önceden haber verilmesini istiyorlar" dedi. VERGÝNA LÝSESÝ'NDEKÝ KRÝZ YATIÞTI Vergina Lisesi'nde geçtiðimiz hafta Kýbrýslý Rum ve Filistinli öðrenciler arasýnda çýkan olaylarýn ardýndan, okuldaki durumun yatýþtýðý ve normale döndüðü bildirildi. Alithia gazetesi, 30 Filistinli öðrencinden 15'inin dün normal þekilde okula gitmeye baþladýðýný, geriye kalanýn da önümüzdeki günlerde okula baþlayacaðýný kaydetti. Gazete, dün okulda herhangi bir sorunun yaþanmadýðýný ve polislerin okuldan ayrýldýklarýný yazdý. LARNAKA'DAKÝ OLAYLAR Fileleftheros gazetesi, Larnaka'da Finikudes bölgesinde 5 Kasým 2010 tarihinde Kýbrýslý Rumlar ve yabancý uyruklular arasýnda meydana gelen olaylarla ilgili olarak 13 kiþinin mahkemeye çýkarýlmasýnýn beklendiðini yazdý. Rum Polisi Basýn Sözcüsü Mihalis Katsunotos, yapýlan incelemeler sonucunda, 6'sý Kýbrýslý Rum, 6'sý yabancý uyruklu olmak üzere toplam 12 kiþiyle ilgili delil toplandýðýný ve polisin, Rum Baþsavcýlýðýndan, bu kiþiler aleyhine cezai kovuþturma baþlatýlmasýný isteyeceðini ifade etti. Gazetenin elde ettiði bilgilere göre polisin; bir de "Eþitlik, Destek, Irkçýlýk Karþýtý Hareketi" (KÝSA) üyesinin, 12 kiþiden ayrý olarak mahkemeye çýkarýlmasýný isteyeceðini belirtti. Haberde ayrýca olaylarda bir kiþinin býçak darbesiyle ciddi þekilde yaralanmasý konusunda polisin delil bulamadýðý ve bu konuda herhangi bir tutuklama yapmadýðý belirtildi.

12 12 23 Þubat 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Damda vardýr arýlýg Sende yogdur garýlýg Alacaysan al beni Rahad edsin ortalýk BAÞKASINI SEVÝYORUM Ömer Özgüner Doðan Kitap sayfa "Halk kime secde ederse onun canýný zehirliyor demektir." Mevlânâ Sana ben ne tenhalar biriktirdim Ýçimdeki yazdan -kurutulmuþ yapraklar gibianýlarý sararmýþ resimlerin yaðmur dursun durduðu yerde sana ben ne yalnýzlýklar biriktirdim bir aðacýn dalýný bir kedinin sesini Tozan Alkan "Göðe akan" adlý þiirinden KHORA KÝTAP CAFE OKUR-YAZAR BULUÞMALARINA DEVAM EDÝYOR Khora Kitap Cafe, Okur-Yazar Söyleþileri çerçevesinde, 23 Þubat Çarþamba günü saat 18.00'de Salih Öztoprak'ý konuk ediyor. Salih Öztoprak'ýn "Kýbrýs'ta Hasýraltý Belgeler" ve "Cinsellikten Politikaya Doksan Kitaptan Süzdüklerim" adlý iki kitabý ve çeþitli gazetelerde yayýmlanmýþ makaleleri bulunuyor. Öztoprak ile söyleþi, Kýbrýs sorunundan toplumsal iliþkilere, tarihten kültüre geniþ bir yelpazede gerçekleþecek... Genç yönetmen Ali Ýlhan'ýn 'Sinyora Enrica ile Ýtalyan Olmak' filminde rol alan dünyaca ünlü yýldýz Claudia Cardinale memnun... "Genç yönetmenlerle çalýþmak beni mutlu ediyor" Dünyanýn gelmiþ geçmiþ en güzel ve en baþarýlý oyuncularýndan 73 yaþýndaki Claudia Cardinale yönetmen Ali Ýlhan'ýn 'Sinyora Enrica ile Ýtalyan Olmak' filminde rol almaktan memnun. "Genç yönetmenlerle çalýþmak beni mutlu ediyor. Ayrýca Ali'nin senaryosunu çok beðendim" diyen Cardinale "Beni en çok eðlendiren þey, Türk oyuncularýn Ýtalyanca konuþmak zorunda kalmasý oldu. Çünkü ortaya komik durumlar çýktý. Bu hem Türkçe hem Ýtalyanca konuþan insanlarýn filmi oldu. Filmde Enrica'nýn evinin önünde yazan 'Köpekler ve erkekler giremez' tabelasýný hatýrladýkça gülüyorum. Ben Sinyora Enrica gibi deðilim, köpekleri çok severim" dedi. Cardinale þöyle konuþtu: "Ben oyunculuðu seçmedim. Sinemaya 'Hayýr' dedikçe zirveye çýktým. Ben 'Hayýr' dedikçe yönetmenler benimle film çekmek istediler. Anadilim Fransýzca yýlýnda Ýtalya'ya gittiðim zaman Ýtalyanca anlamýyordum. Ama çok önemli yönetmenlerle tanýþtým. Ýlk kez kendi sesimi Federico Fellini'nin '8.5' filminde duyabildim." Cardinale kendini "Sicilya kökenli, Tunus doðumlu ama Fransýzca konuþan çokkültürlü biri" olarak tarif ediyor. Hiç evlenmeyen ve çocuðu olmayan Cardinale bunun bir kader olduðuna inanýyor ve þöyle diyor: "Her þey önceden yazýlmýþ ve biz onu yaþýyoruz. Hiç evlenmedim. Demek ki olmamasý gerekiyormuþ." "KURAMSAL VE TARÝHSEL BOYUTLARIYLA HAK MÜCADELELERÝ" ADLI KÝTAP ÇIKTI "Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarýyla Hak Mücadeleleri" adlý iki ciltlik kitap, Türkiye'deki Nota Bene yayýnlarýndan çýktý. Kitabýn "Dünyada Toplumsal Hareketler ve Hak Mücadeleleri" adlý bölümünde Baraka Kültür Merkezi aktivisti Münür Rahvancýoðlu'nun da Kýbrýs'la ilgili bir makalesi bulunuyor... James Petras'tan Samir Amin'e, Yüksel Akkaya'dan Yalçýn Bürkev'e, Türkiye'nin ve dünyanýn önemli akademisyen ve yazarlarýndan makaleler içeren kitap, kuramsal, tarihsel ve güncel boyutlarýyla hak mücadelelerini konu alýyor. "Emekçi sýnýflarýn mücadele sathý olarak hak mücadelesi, emeðin yeniden üretiminin meta dýþý alanlarýný zapt eden sermaye tahakkümüne karþý hem direniþin hem de kolektivist yeniden inþanýn olanaklarýný içinde barýndýrýyor. Ýþçi sýnýfý sosyalizmi bakýmýndan bu kapsam, yaþadýðýmýz tarihsel dönemde güncelin devrimcileþmesidevrimin güncelleþmesi sarmalýnda somutlaþýyor. Bu kapsam ve konumlanýþ içindeki derlemede, sosyalizmin yeniden inþa sürecinde hak mücadelelerinin kritik rolünü açýða çýkartmaya dönük ulusal ve uluslararasý katkýlara yer veriliyor." Baraka Kültür Merkezi aktivisti Münür Rahvancýoðlu'nun "Halk Olma Hakký Ýnkar Edilmiþ Bir Halkýn Haklarý" adlý makalesinde ise Kýbrýslý Türkler'in eðitim, saðlýk, barýnma, ulaþým gibi temel haklarýnda son yirmi beþ yýlda yaþanan gerilemeler ve buna iliþkin yürütülen mücadeleler inceleniyor. Ayrýca Kýbrýs'taki toplumsal muhalefet hareketlerinin, hak mücadeleleri eksenindeki bilançolarý çýkarýlýyor. Onlarca yazarý biraraya getiren iki ciltlik "Hak Mücadeleleri" derlemesi, tüm seçkin kitap evlerinden temin edilebilir. KÜRÞAT SEKMEN DASK KISA FÝLM YARIÞMASINDA ÝLK 5'E GÝRDÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü öðrencisi Kürþat Sekmen, Türkiye Doðal Afet Sigortalarý Kurumu'nun (DASK) Kýsa Film Yarýþmasý'nda ilk 5'e girdi. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, "Deprem geçecek, hayat devam edecek" temalý kýsa film yarýþmasýna 21 üniversiteden 80 eser katýldý. DAÜ Ýletiþim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü öðrencilerinden Kürþat Sekmen, "Kapý" isimli çalýþmasý ile aralarýnda Marmara Üniversitesi, Ýstanbul Üniversitesi, Fýrat Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin de yer aldýðý 21 üniversiteden katýlan 80 çalýþma arasýnda ilk 5'e girerek mansiyon ödülüne layýk görüldü. DASK Kýsa Film Yarýþmasý'nda dereceye giren öðrencileri aralarýnda yönetmenler Derviþ Zaim ve Üstün Barýþta, oyuncu Zeynep Beþerler, sinema yazarý Mehmet Açar'ýn da bulunduðu jüri belirledi. LADEN BORAN'IN "MASAL'SI" ADINI VERDÝÐÝ RESÝM SERGÝSÝ AÇILDI Laden Boran'ýn, bir yýl önce kaybettiði niþanlýsý Kýb-Tek personeli Özkan Gürler'in anýsýna yaptýðý çalýþmalarýn yer aldýðý, "Masal'sý" adlý ilk kiþisel resim sergisi önceki akþam Saçaklý Ev'de açýldý. Özkan Gürler'in görevi baþýnda, elektrik akýmýna kapýlarak yaþamýný yitirmesinin üzerinden geçen bir yýlda bu olayla ilgili herhangi bir resmi sonuca varýlamamasýna tepki olarak "sorumlularýn sorumluluklarýný hatýrlamasý adýna" düzenlendiði belirtilen serginin açýlýþý, kurdele yerine kýrmýzý kablo kesilerek yapýldý. Boran'ýn Ressam Ruzen Atakan ile birlikte çalýþarak hazýrladýðý 20 kadar resminin yer aldýðý serginin açýlýþýný, Hakan Çakmak ve Özkan'ýn babasý Ahmet Gürler birlikte gerçekleþtirdi. Aralarýnda, sanatçý, akademisyen ve davetliler yanýnda ilgi duyan vatandaþlarýn da bulunduðu kalabalýk bir topluluðun katýldýðý açýlýþta konuþan Çakmak, bu serginin farklý ve özel bir sergi olduðunu, Laden Boran'ýn yaþadýðý dramatik süreci tuale yansýtarak toplumsal bir mesaj da verdiðini anlattý. Ýnsan hayatýnýn önemine iþaret eden Çakmak, "varsýn elektriðimiz olmasýn ama insanlar da ölmesin" dedi. Laden Boran'ýn akrilik boya ve kolaj çalýþmalarýnýn yer aldýðý sergi, 25 Þubat'a kadar ziyaret edilebilecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Green Hornet ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Eyvah Eyvah 2 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Aþk Tesadüfleri Sever ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Kurtlar Vadisi Filistin ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Kutsal Damacana 3 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Kurtlar Vadisi Filistin ( ) 1. salon TRON ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon

13 23 Þubat 2011 Çarþamba AJANDA 23 Þubat Çarþamba Klüp KültürUs Sidestreets in Yaratýcý Geliþim Programý çerçevesinde bugün baþlayacak olan aktivite ilkokul ve ortaokuldaki çocuk ve gençlere yönelik olup atelye, seminer, gezi gibi etkinlikleri içeriyor. Profesyonel eðitmenlerin önderliðinde gençler, kendilerini ifade biçimlerini, düþünme ve sorgulama yetilerini de geliþtirme þansý bulacaklar.aylýk abonelik ücreti 200 TL olan aktivite ile ilgili daha fazla bilgiye numaralý telefondan ulaþabilirsiniz. 25 Þubat Cuma IF2 Film Festivali Sidestreets gelenekselleþmiþ!f Ýstanbul Film Festivali nden derlenmiþ beþ sýradýþý filmi, sinema severlerin beðenisine sunuyor. 25 Þubat Cuma günü (19:00), Women Are Heros (Kadýnlar Kahramandýr), 26 Þubat Cumartesi günü (12:00), Four Lions (Dört Aslan), saat 14:30 da The Last Summer of the Boyita (Boyita nýn Son Yazý), 27 Þubat Pazar günü (13:00) Flowers of Evil (Kötülük Çiçekleri) ve 15:30 da Mars filmlerini izleme þansý bulacaksýnýz. Party Yeni çýkan albüm çalýþmasýnýn tanýtýlacaðý Regular Beats Records New Release isimli partide Atesh K., Baron ve Farouk Chetin Dj setlerinin baþýnda olacak/ Lefkoþa, Atölye Cadý Kazaný Cafe, 21:00-24:00. Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe müzik parçalarýný baþarýyla yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunu Lefkoþa daki Narnia Pub ta dinleyebilirsiniz/ 22:30. Rock Gecesi Vokalde Ulaþ Barýþ, gitarda Ýlhan Erbil, bas gitarda Hasan Gümüþ ve davulda Mert Güçlü nün yer aldýðý Tribe topluluðunun bu geceki programýný özellikle rock severlerin kaçýrmamasýný öneririz. Giriþ: 10 TL. Rezervasyon: / Maðusa, Tattoo Bar, 22:30-01:30. 5 Mart Cumartesi ORION Konseri Farklý organizasyonlarýyla tanýnan Goodvibes, bu kez de Orion grubunu rock severlerle buluþturuyor. Metallica nýn tribute grubu olan Orion topluluðunun üç günlük Kýbrýs turundaki konserlerinden biri olan etkinlikte Master of Puppets, Enter Sandman, Seek and Destroy, Unforgiven, For Whom the Bell Tolls ve daha birçok Metallica parçasýný dinleme þansý bulacaksýnýz. Bilet ücreti: 25 TL (ön satýþ), 30 TL (kapýda)/ Lefkoþa, Narnia Pub, 22:30-02: Mart Cumartesi VII. Kýbrýs Lalesi Festivali Tepebaþý Kültür Sanat ve Doðayý Koruma Derneði nin organize ettiði VII. Kýbrýs Lalesi Festivali bölgede doðal olarak yetiþmekte olup, nesli yokolma tehlikesiyle karþý karþýya kalmýþ olan Medoþ Lalesi olarak bilinen Kýbrýs Lalesinin (Tulipa Cypria) korunmasýna dikkat çekmek amacýyla düzenleniyor. Ýki gün sürecek olan festivalde birçok etkinlik yer alacak. TIP-ÝÞ: KAMU-ÖZEL AYRIMI ÖZELDE ÇALIÞAN HEKÝMLERE DE UYGULANMALI Kýbrýs Türk Hekimler Sendikasý (TIP - ÝÞ), Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif'e gönderdiði mektupta, hekimlerin özlük haklarýnýn "Hekimler Yasasý"yla düzenlenmesini istedi. Týp - Ýþ Baþkaný Erol Þeherlioðlu imzasýyla Bakan Kaþif'e hitaben yazýlan ve daðýtýmý basýna da yapýlan mektupta, hekimlerin, en az özel yasalarda özlük haklarý düzenlenen meslekler kadar ayrýcalýk hakkýna sahip olduðu görüþü savunularak, "Bu nedenle hekimlerin özlük haklarý 'Hekimler Yasasý' ile düzenlenmelidir" denildi. UBP Hükümeti'ni, "bir taraftan hekimlerin özlük haklarýný dayatma paketlerle daha da geriye çekerken, diðer taraftan bu süreçte oynadýklarý rolle saðlýðý tarihin en büyük kaosunun eþiðine getirmekle" suçlayan Þeherlioðlu, þu ifadeleri kullandý: "Anayasa mahkemesi, kamuda çalýþan hekimlerin hem kamuda hem özelde çalýþmasýnýn yasalarda yer almasý konusuna son noktayý koymuþtur. Sendikamýz, kamu - özel ayýrýmý kuralýnýn özelde çalýþan hekimlere de uygulanmasý için gerekli sendikal ve yasal mücadeleyi sürdürecektir." Hekimlerin özlük haklarýnýn "farklýlýklarý" dikkate alýnarak düzenlenmesi gerektiði görüþünü de ortaya koyan Þeherlioðlu, "Yeni yasanýn yapýlmasý sýrasýnda, hekimlik mesleðinin bu özelliklerini dikkate almayarak, atýlacak yanlýþ adýmlarýn bedelinin aðýr olacaðýný belirtir, hükümeti hekimlerin özlük haklarý ile ilgili yasayý düzenlemek üzere sendikamýzla çalýþmaya davet ederiz" dedi. 13 TAKSÝCÝLER ÝLE SU TAÞIYICILARI ARAÇLI EYLEM YAPACAK Birleþik Taksiciler Birliði ile Su Taþýyýcýlarý Birliði, 8 Mart'ta Baþbakanlýk önünde araçlý eylem yapacaklarýný duyurdu. Birleþik Taksiciler Birliði Genel Sekreteri Hakan Özkýlýç'ýn verdiði bilgiye göre, Birleþik Taksiciler Birliði Bölge Baþkanlarý ve Su Taþýyýcýlar Birliði yaptýðý ortak toplantýda, sorunlarýnýn giderilmemesi sebebi ile eylem kararý aldý. Baþbakanlýk önünde yapýlacak araçlý eylemin saat 10.00'da baþlayacaðý belirtilen açýklamada, eylem gerekçeleri þöyle sýralandý: "Kaçak taþýmacýlýðýn engellenmemesi; otellerin, gazinolarýn, acentelerin, kiralýk araçlarýn taþýmacýlýðýnýn özel araçlarla yapýlmasýnýn durdurulmasý; KIBAS þirketinin hava alanýndan bütün þehirlere taþýmacýlýðýnýn tek merkeze yapýlmasýnýn saðlanmasý."

14 14 23 Þubat 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Eni boyu küçük olmasý gereken þeyler için "Pek büyük, çok geniþ" anlamýnda kullanýlýr (iki kelime). 2-Eski dilde "Yapma, etme". Hayret bildirir. Takýmla oynanan top oyunlarýnda topun sokulmasýna çalýþýlan yer. 3-Yararlýk gösterenlere, yarýþlarda derece alanlara ödül olarak verilen metal niþan. Mikroskopla incelenecek maddelerin üzerine konulduðu dar, uzun cam parçasý. 4-Coþku veren, duygularý kamçýlayan sahne oyunu türü. Seryum'un kýsaltmasý. 5-Borçlunun alacaklýya karþý yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduðu bir þeyi adli bir kuruluþ aracýlýðýyla yerine getirme ve adliyenin bu iþle görevli dairesi. Yararlanýlan uygun þart, imkân. 6-Ters okunuþu "Beyaz". Deðerini anlamak, gerekli niteliði taþýyýp taþýmadýðýný bulmak için bir insaný, bir nesneyi veya bir düþünceyi sýnamak, tercübe etmek. 7-Ýnsan bedeninde göðüsle karýn arasýnda daralmýþ bölüm. Soda veya potas katýlmýþ silisli kumun ateþte eritilmesiyle yapýlan sert, saydam ve çabuk kýrýlýr cisim. 8-Güzel kadýn. Fiyat, paha. Harf okunuþu. 9-Eski dilde "Kadýn hükümdar, padiþah karýsý". Yürümek için yapýlan ayak atýþlarýnýn her biri. 10-Baþlangýcý belli olmayan zaman, öncesizlik. Harf okunuþu. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 11-Koyun sütünden yapýlan, tekerlek biçiminde, sarýmtýrak, yaðlý bir peynir. Türlü ekinlerin taneleri ayrýldýktan sonra tarlada kalan saplarý. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Galen Eczanesi: Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Ataçað Eczanesi: Atatürk Cad. Þht. Zehra Nevzat Mustafa Sok. No:5 (Avcýlar Birliði Yaný) Gönyeli Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Alasya Park Sitesi Dük. No:4 Eski Lefkoþa Yolu Tel: Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 (Ordu Pazarý Yolu) Tel: Yanký Eczanesi: Kurtuluþ Cad. No:53/1 Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir kimsenin etini iki parmak ucu arasýnda kýstýrarak sýkýp acýtmak. 2-Kemik veremi. Suç iþleyen bir kimsenin yaþantýsýna, özgürlüðüne karþý devletin koyduðu sýnýrlama. 3-Radyo dalgalarýnýn yankýsýný alarak cisimlerin yerini ve uzaklýðýný bulabilen, genellikle uçak ve gemilerde kullanýlan cihaz. Karþýlýksýz, emeksiz, parasýz elde edilen, bedava. 4-Bir iþi yapmaya hazýr. Beraber. 5-Ayýn ve kimi yýldýzlarýn dolayýndaki ýþýk çevresi, hale. Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiþ gözenekli tel, kýl, bez ile yapýlan araç. 6-Dört tekerlekli, genellikle çift atlý binek arabasý. Korkunç, çok iri ve olaðanüstü güçlü masal yaratýðý. 7-Bütün aile hep birlikte. Notada duraklama iþareti. 8-Beyaz. Gemilerde oda. 9-Aðacýn gövdesinden çýkan kollardan her biri. Hafif ýslaklýk. Dansta kavalyenin eþi. 10-Bir hesap gereðince daha alýnmamýþ olan para, mal veya baþka þey. Çam gibi reçineli aðaçlarýn yaðlý ve çabuk yanmaya elveriþli bölümü. 11-Ters okunuþu "Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaþ, deri veya metalden yapýlan bel baðý". Dört telli, çenenin altýna dayayarak çalýnan yaylý çalgý. TV'DE BU AKÞAM Ölümcül Düþünceler Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 21:30 Joyce (Demi Moore) ve Cynthia (Glenne Headly) yakýn iki arkadaþtýr. Cynthia, James (Bruce Willis) ile evlenmiþtir. Ancak daha evlenmeden önce Joyce ve James birbirlerinden hiç hoþlanmýyordur. Evlilik süresince James içki içmekte ve Cynthia'ya devamlý kötü davranmaktadýr. Sonuçta bir kaza sonucunda James ölür. Ama aslýnda belki de bu bir kaza deðil cinayettir. Acaba kocasýndan devamlý dayak yiyen Cynthia mý kocasýný öldürdü yoksa Joyce'un sakladýðý bazý sýrlar mý vardý? Bunu çözmek Dedektif John Woods'a (Harvey Keitel) kalýr. Yönetmen:ALAN RUDOLPH Oyuncular: DEMI MOORE, GLENNE HEADLY, BRUCE WILLIS, HARVEY KEITEL Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Tanýdýðým Ýnsanlar Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 21:30 Çok geniþ çevresi olan tanýnmýþ halkla iliþkiler uzmaný Eli Wurman sýra dýþý bir adamdýr. Bir gün arkadaþlarýndan birinin önerisiyle aldýðý iþ sonucu baþý belaya giren müþterisini kurtarmaya çalýþýrken kendini karmaþýk olaylarýn içinde bulur... Yönetmen:Daniel Algrant Senaryo:Jon Robin Baitz Oyuncular:Al Pacino, Kim Basinger, Téa Leoni, Bill Nunn, Richard Schiff, Eldon Bullock, Frank Wood, Juliet Papa, Mark Webber, Ramsey Faragallah, Robert Klein Sylvia Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Christine Jeffs'in filmi Sylvia, iki þairin, Sylvia Plath ile Ted Hughes'un arasýndaki fýrtýnalý iliþkiyi ele alýyor. Sylvia Plath'i, adýný verdiði filmde ilk gördüðümüzde, sýrtýnda þeftali rengi bir 'twin set', altýnda okul eteðiyle, bisikletine binmiþ, bir Ýngiliz sokaðýnda pedal çeviriyor. Hiç de ýstýrap çekermiþ gibi bir hali yok. Onu, henüz tanýmadýðý genç bir adamýn (Hughes) þiirini okurken görüyoruz. Sonra Hughes'u bir partide buluyor. Daha ilk baþtan denk olduklarýný anlýyoruz. Bu genç kýz, bizim filmin sonunda göreceðimiz Sylvia'dan olabildiðince farklý. Filmin sonundaki Sylvia, iki çocuðunun uyuduðu odaya bir tepside ekmek ve süt býrakýyor. Sonra da baþýný fýrýnýn içine sokuyor. Sebep, kimine göre, Ted Hughes'un baþka bir kadýn için onu terk etmesi. Orijinal Adý: SYLVIA Yönetmen: CHRISTINE JEFFS Oyuncular: GWYNETH PALTROW, DANIEL CRAIG, BLYTHE DANNER Kahraman Babam Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Fransýz Andre (Gerard Depardieu) Amerikalý karýsýndan boþandýktan sonra kýzý Nicole (Katherine Heifl) ile tatile çýkar. Nicole genç erkeklerle flörtleþirken, Andre ise kýzýný korumak için elinden geleni yapar. Yönetmen:STEVE MINER Oyuncular: GERARD DEPARDIEU, KATHERINE HEIGL, DALTON JAMES, LAUREN HUTTON, FAITH PRINCE, STEPHEN TOBOLOWSKY MALÝ'DE STADYUMDA ÝZDÝHAM: 36 ÖLÜ, 70 YARALI Afrika ülkesi Mali'de çýkan izdihamda ilk belirlemelere göre çoðu kadýn olmak üzere, 36 kiþi öldü, 70 kiþi yaralandý. Mali Ýçiþleri ve Sivil Koruma Bakanlýðýndan bir kaynak, AFP'ye yaptýðý açýklamada, ülkenin baþkenti amako'daki Modibo Keita adlý stadyumda toplananlarýn, Mali'nin ünlü imamý Osman Medeni Haydara'nýn vaazýný dinledikten sonra þifa bulmak amacýyla imama dokunmaya çalýþmasý nedeniyle izdiham yaþandýðýný belirtti. FÝLÝPÝNLER'DE DEPREM Filipinler'in baþkenti Manila'da 5,3 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeofizik Enstitüsünden (USGS) yapýlan açýklamada, ilk belirlemelere göre ciddi hasara yol açmayan depremin merkez üssünün, Manila'nýn güneybatýsýna 66 kilometre uzaklýkta, yerin 137 kilometre altýnda olduðu belirtildi. Sismolog Danny Tacadino, AFP'ye yaptýðý açýklamada, depremin Manila'da 4 þiddetinde hisseldiðini, Filipin Simoloji ve Volkanoloji Enstitüsü Phivolcs binasýnýn da sallandýðýný söyledi. KABÝL'DEKÝ ISAF KARARGAHI YAKININDA PATLAMA Afganistan'ýn baþkenti Kabil'de, NATO liderliðindeki Afganistan Uluslararasý Güvenlik Destek Gücü (ISAF) karargahýnýn yakýnýnda patlama olduðu bildirildi. Bir polis kaynaðý, baþkentin Þaþdarak bölgesindeki patlamanýn nedeninin henüz bilinmediðini söyledi. Patlama bölgesinin devlet baþkanlýðý sarayý ve pek çok büyükelçiliðe yakýn olduðu belirtildi. ISAF, patlamayla ilgili henüz bilgisi olmadýðýný açýkladý. YENÝ ZELANDA'DA DEPREM Wellington, Yeni Zelanda'nýn ikinci büyük kenti Christchurch'ü vuran 6,3 büyüklüðündeki depremde yaklaþýk 200 kiþinin enkaz altýnda olduðu sanýlýyor. Kentin Belediye Baþkaný Bob Parker, depremin yýktýðý binalarýn enkazýnda kiþinin olabileceðini söyledi. Yeni Zelanda Baþbakaný John Kay, nüfusu yaklaþýk 400 bin olan kenti vuran depremde 65 kiþinin öldüðünü açýklamýþ, ölü sayýsýnýn artabileceðini belirtmiþti. BÝNGAZÝ DE UÇAKLAR ÝNÝÞ YAPAMIYOR Mýsýr Dýþiþleri Bakanlýðý, Libya'daki Bingazi Havaalanýna pistin tahrip olmasý yüzünden uçaklarýn iniþ yapamadýðýný açýkladý. Mýsýr'dan yapýlan açýklamada, Libya'daki þiddet yüzünden Bingazi havaalaný pistinin tahrip olduðu belirtildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 23 Þubat 2011 Çarþamba 15

16 16 23 Þubat 2011 Çarþamba

17 23 Þubat 2011 Çarþamba 17

18 18 23 Þubat 2011 Çarþamba

19 23 Þubat 2011 Çarþamba KAN BANKASI YARARINA KAMPANYA Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Lefkoþa Doktor Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Kan Bankasý yararýna kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Üniversite Öðrenci Hizmetleri Direktörlüðü ile GAÜ Futbolseverler Kulübü organizasyonunda gerçekleþen kan baðýþý kampanyasý, dün Üniversitenin Saðlýk Merkezi'nde yer aldý. "TOPLUMSAL DÝYALOG VE DEÐÝÞÝM ÝNÝSÝYATÝFÝ" OLUÞTURULDU KKTC'de farklý alanlarda çalýþmalarýyla bilinen 4 ayrý sivil inisiyatif, toplumsal diyalog ve deðiþim hedefiyle ortak çalýþma baþlattý. Beþparmak Grubu, Özker Özgür Barýþ ve Demokrasi Vakfý (BADEV), Kýbrýs Türk Yöneticiler Derneði ile Demokrasi ve Kalkýnma Platformu Derneði (DEKAP) tarafýndan oluþturulan "Toplumsal Diyalog ve Deðiþim Ýnisiyatifi", bugün ortak basýn toplantýsýyla hedeflerini açýklayacak. Beþparmak Grubu adýna Ergün Olgun, BADEV adýna Birikim Özgür, Yöneticiler Derneði adýna Bülent Kanol ve DEKAP adýna da Dr. Deniz Ýþçioðlu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Lokali'nde saat 11.00'de düzenlenecek basýn toplantýsýnda, inisiyatifin kuruluþ amaçlarý yanýnda, Mart tarihlerinde düzenlenecek "Toplumsal Diyalog ve Deðiþim Forumu" hakkýnda da bilgi verilecek. GÜNEY KIBRIS'TA FUTBOL MAÇINDA YÝNE OLAY ÇIKTI... OMONÝA-ENP MAÇINDA ÇIKAN OLAYDA 2 POLÝS YARALANDI Güney Kýbrýs'taki futbol takýmlarýndan Omonia-ENP arasýnda önceki akþam oynanan maçta olay çýktýðý ve olaylarda 2 polisin hafif yaralandýðý bildirildi. Rum radyosunun haberine göre, 0-0 eþitlikle tamamlanan maçýn ardýndan, ev sahibi takým taraftarlarýndan oluþan yaklaþýk 150 kiþilik bir grup, maçýn oynandýðý GSP stadyumunun park yerinde toplanarak, kendi takýmlarýnýn oyuncularý ve kulüp baþkanlýðý aleyhinde slogan atmaya baþladý. Omonia takýmýndan yetkililerin müdahalesiyle park yerinden ayrýlan taraftarlar, bu kez de stadýn yer altýndaki park yerine giden yolu kapattý. Aralarýnda maskeli olarak bulunan bazý taraftarlar, burada polislere taþ atmaya baþladý. Çýkan kavgada 2 polis hafif yaralanýrken, polis otobüsü de hasar gördü. Olaylarý daðýtmaya çalýþan polis, göz yaþartýcý bomba kullandý. 27 YER: KUÐULU PARK SAAT: SATILIK ARABA 2005 model Mazda Demio JY689 plakalý, kazasýz, çok temiz Fiyatý: 6500 Stg Tel: BKP, SÝVÝL ÝTAATSÝZLÝK ÇAÐRISI YAPTI Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, "UBP hükümetinin grev yasaklamalarý ile baskýlarýna karþý çalýþanlarý ve toplumu sivil itaatsizliðe çaðýrdýklarýný" açýkladý. Korkmazhan yazýlý açýklamasýnda, grev yasaklanmasýný protesto ederek, KTÖS ve KTOEÖS'e destek belirtti. "AKP'nin talimatlarý ile hareket eden UBP hükümetinin kararlarýný tanýmýyoruz" diyen Abdullah Korkmazhan, "UBP hükümeti, sendikal mücadeleden, grevlerden þikayet eden RESMÝ GAZETE DEN HABERLER... TALAT'A LEFKOÞA'DA OFÝS TUTULDU 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a çalýþma ofisi kiralanmasý, Bakanlar Kurulu'nca onaylandý. Bakanlar Kurulu'nun 4 Þubat'ta aldýðý ve Resmi Gazete'nin 17 Þubat tarihli sayýsýnda yayýmlanan karara göre, Kýymet Trading ve Construction Ltd.'e (Hüseyin Metin Þadi) ait 8. Murat Ýlhan Sokak, Köþklüçiftlik-Lefkoþa adresindeki apartman dairesi ve yardýmcý ev, Talat'ýn ofis amaçlý kullanýmý için ayda 400 sterline kiralandý. Binanýn kira beledi ile elektrik, su ve telefon giderleri "2. Cumhurbaþkaný'nýn Ofis Giderleri" kaleminden karþýlanacak. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, Aralýk'ta Ankara Güven Hastanesi'nde geçirdiði kalp operasyonuna iliþkin tedavi masraflarý da devletçe karþýlanacak. Bakanlar Kurulu kararýna göre, masrafýn, fatura karþýlýðý Maliye Bakanlýðý'nýn uygun göreceði bir kalemden karþýlanmasý onaylandý. TÜK MÜDÜRÜ RAGIP RATÝP Resmi gazetede yayýnlanan kararlara göre, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Müdürlüðü'ne de Ragýp Ratip atandý. Ratip'in atamasý 1 Þubat'tan itibaren geçerli oldu. BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLÝK SALONLARININ ÇALIÞMA SAATLERÝ Bakanlar Kurulu, berber, kuaför ve güzellik salonlarýnýn çalýþma saatlerini serbest býraktý. Buna göre, Ýþ Yasasý uyarýnca KKTC'de faaliyet gösteren tüm iþyerlerinin açýlýþ ve kapanýþ saatleri serbest býrakýldý. Bu kapsamda kalan ve baþka özel veya genel yasayla açýlýþ ve kapanýþ saatleri düzenlenen iþyerleri ise kararýn dýþýnda býrakýldý. Bakanlar Kurulu'nun yeniden düzenlediði "iþyeri veya iþlerin açýlýþ ve kapanýþ gün ve saatleri"ne göre gýda ürünleri, içecek, tütün ve içki gibi mallarýn perakende satýþý yapýlan yerler ile çiçekçi, gazete bayii ve büfeler saat 24.00'te kapanacak. Berber, kuaför ve güzellik salonlarý perþembe günleri saat 13.00'te kapanacak; pazar günleri ise KAYIP BELGE Kuaförlük belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Turhan TAÞ (TC kimlik no: ) KÝRALIK ÝÞYERÝ ARUN karþýsý, 3. Sokak No.5 Yýldýz Apartmaný, Dr. Bitiþiði 150 metrekare Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa ve tedbir alýnmasýný isteyen Türkiye hükümeti yetkililerinin talimatý ile grev yasaklama kararý almýþtýr. Sendikal mücadeleyi ortadan kaldýrmaya ve bölmeye yönelik uygulamalar ve baskýlar karþýsýnda kararlý duruþumuzu sürdüreceðiz" ifadelerine yer verdi. Korkmazhan, Kýbrýs Türk toplumunu 2 Mart'ta Ýnönü Meydaný'nda ikincisi gerçekleþtirilecek "Toplumsal Varoluþ Mitingi"ne katýlarak, çözüm, barýþ ve demokrasi iradesini güçlü bir þekilde bir kez daha ortaya koymaya çaðýrdý saatleri arasý faaliyet gösterebilecek. Ekonomik ve sosyal geliþmelerin gerekli kýldýðý hallerde, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan önceden yazýlý izin alanlar belirli bir süre bu kuraldan muaf olabilecek. Konaklama hizmeti veren turistik tesislere 500 metre mesafedeki inþaatlarda, yaz dönemi (1 Nisan-30 Eylül) gürültüye neden olan iþ makineler sadece saatleri arasýnda çalýþma yapabilecek. Her türlü inþaat faaliyetiyle inþaat amaçlý malzeme taþýma faaliyeti, pazar günleri yasak. Ancak bakanlýktan önceden yazýlý izin alýnmasý halinde bu iþlemlere sýnýrlý izin verilebilecek. 16 KUYU KAZMA ÝZNÝ Güzelyurt ilçesindeki bazý köylerde 16 kiþiye su kuyusu açma izni de verildi. Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayýmlanan kararýna göre, içme suyu özelliði taþýyan aküferlerde su kuyusu kazýlmasýnýn yasaklanmasý kararýna raðmen, özellikle kamu amaçlarý gözetilerek Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn uygun görmesi ve Bakanlar Kurulu'nun onayýnýn alýnmasý halinde kuyu kazýlmasýna izin verilmesi onaylandý. 2 ANAOKULA ÝSÝM Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Ýlköðretim Dairesi Müdürlüðü'ne baðlý Gönyeli Ýlkokulu bünyesinde hizmet veren anaokul bölümüne "Gönyeli Fazýl Plümer Anaokulu"; Lapta Ýlkokulu bünyesinde hizmet veren anaokula da "Lapta Anaokulu" adý verildi. Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: ARANIYOR Büyükbaþ hayvan bakýcýsý aranýyor. Tel: MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg TÜRKÝYE KKTC'YE 572 MÝLYON TL HÝBE YARDIMI Baþbakan Ýrsen Küçük ile Türkiye Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek'in imzaladýðý "2011 Mali Yýlý Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklarýndan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne Saðlanan Hibelerin Kullanýmýna Ýliþkin Protokol", Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak Cumhuriyet Meclisi'nin bilgisine sunuldu. Karar ve protokol, Resmi Gazete'nin 16 Þubat tarihli sayýsýnda yayýmlandý. Protokole göre, Türkiye, 2011 yýlýnda KKTC'ye 572 milyon 338 bin 367 TL 90 Kuruþ hibe yardýmý kullandýracak yýlýnda tahsis edilen 175 milyon TL ve 2010 yýlýndan devreden 90 milyon 497 bin 120 TL, 38 Kuruþ olmak üzere toplam 265 milyon 497 bin 120 TL 38 Kuruþ projelere ayrýldý. Ankara kaynaklý projeler için 88 milyon 422 bin TL; Lefkoþa kaynaklý projeler için 177 milyon 75 bin 120 TL 38 Kuruþ içeren protokol, savunma ödenekleri için de geçen yýldan kalanla birlikte toplam 216 milyon 961 bin 205 TL 5 Kuruþ kaynak öngörüyor. Reel sektör için 2011 tahsisi, 2010'dan devreden ve 2011'de beklenen kredi dönüþleri toplamý olarak 100 milyon TL kaynak ayrýldýðý belirtilen protokole göre, teþvik ödemelerine ayrýlan pay ise 42 milyon 952 bin 199 TL 90 Kuruþ. ÝLK KEZ KKTC'LÝ BÝR PÝLOT ULUSLARARASI RALLÝ YARIÞINA KATILACAK Ýlk kez KKTC'li bir pilot, global olarak yarým milyar insanýn takip edeceði Kuzey Kýbrýs'ýn da 2009'dan beridir sponsorluðunu yaptýðý ralli þampiyonasý "Rallye Sunseeker"de yarýþacak. Çatalköyde ikamet eden Serkan Coþar'ýn yarýþacaðý 25 ile 26 Þubat'ta yer alacak olan "Rallye Sunseeker"in ilk ayaðý canlý olarak tüm dünyada izlenebilecek. Ýngiltere'nin güneyinde Dorset ilçesinin Bournemouth ve Poole kasabalarýnda yer alacak yarýþta Coþar, Grup N Subaru Ýmprezza aracý ile yarýþacak. Coþar'ýn yardýmcý pilotluðunu eski profesyonel rallici Brian Hardie yapacak. KUMYALI'DAKÝ NITOVIKLA GARDEN HOTEL'E "ECO-BÝO OTEL" SERTÝFÝKASI Kumyalý'daki Nitovikla Garden Hotel, merkezi Ýtalya'da bulunan ve kýsa adý "ICEA" olan Etik ve Çevresel Sertifikasyon Enstitüsü'nün deðerlendirmesi sonucunda, "eco-bio otel" ünvaný ile sýnýflandýrýldý. Eko-agro turizmin tescili anlamýna gelen ve "Kýbrýs'ta ilk kez verilen" eco-bio otel sertifikasý, düzenlenen törenle, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst tarafýndan Nitovikla Garden Hotel Koordinatörü Zekai Altan ve ailesine iletildi. Törende, ICEA'nýn bayraðý Bakan Dürüst tarafýndan otel giriþinde bulunan bayrak direðine çekildi. SURÝÇÝNÝ KEÞFETME YÜRÜYÜÞÜ Lefkoþa Sarayönü Rotary Kulübü, Uluslararasý Rotary Kulüplerinin 106. kuruluþ yýldönümü nedeniyle, 27 Þubat Pazar günü "Elele Yürüyelim Suriçini Yeniden Keþfedelim" yürüyüþü düzenliyor. Lefkoþa Sarayönü Rotary Kulübünden yapýlan açýklamaya göre, projelere fon yaratmak amacý da taþýyan etkinlik için saat da Lefkoþa Kuðulu Parkta buluþulacak ve Suriçi yürüyüþü için katýlýmcýlara alternatif parkurlar verilecek ve yürüyüþ gruplar halinde da baþlayacak. Guruplarýn yürüyüþü Lefkoþa Sarayönü Meydanýnda son bulurken Meydanda toplananlar da hem Kýbrýs'ýn geleneksel tatlarýndan alma imkanlarý hem de bu etkinliðe katýlanlarla sohbet imkaný bulacaklar. BAKAN ÇAVUÞOÐLU PORTEKÝZ'DE Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, AB'nin finanse ettiði VETLAM projesi kapsamýnda turizm okullarýný incelemek amacýyla Portekiz'e gitti. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Portekiz'de, Bakana, Mesleki Teknik Öðretim Dairesi Müdürü Metin Gültekin ve turizm öðretmenlerinden oluþan bir heyet eþlik ediyor. Bakan Çavuþoðlu ve beraberindeki heyet, Portekiz programý çerçevesinde, bu akþamý, Uluslararasý Otel ve Turizm Okullarý Birliði (AEHT) yetkilileri ile bir toplantý yapacak.

20 Þampiyonlar Ligi'nde günün maçlarý UEFA Þampiyonlar Liginde bu akþam 2 karþýlaþma oynanacak. Ýnter-Bayern Munchen ve Marseille-Manchester United karþýlaþmalarý oynanacak. Maçlar saat 21.45'de baþlayacak. UEFA Kupasýnda Porto- Sevilla maçý da bu akþam oynanacak. Sporda Fon telaþý n Ülke sporunu yönlendiren Bakanlýk ve Spor Dairesi arasýnda son zamanlarda yaþanan geliþmeler kamuoyunun dikkatini çekerken þimdi de Fon telaþý baþladý... n Spor Dairesi Müdürü Metin Özerem in görevinden alýnmasý için yapýlan çabalar sonuç vermezken, þimdi de Spor Dairesi ne ait olan Fon yetkisinin alýnmasý için yasa deðiþiklði yapýlmaya çalýþýlýyor... n Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu tarafýndan idare edilen Spor Fonu nun hiçbir gerekçe gösterilmeden yasa deðiþikliði yapýlarak Spor Koordinatörlüðü ne devredilmeye çalýþýlmasý da engellendi... (Afrika-SPOR) - Ülke sporumuzda yýllardan beridir koltuk ve görev kavgasý yüzünden doðru dürüst iþler yapýlmazken, hala daha rant ve yetki telaþlarý devam ediyor. Geçmiþ yýllarda büyük bir yanlýþ yapýlarak Spor Bakanlýðý nýn lav edilmesi ve Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesine baðlanmasý ile sporumuza en büyük darbe vurulmuþtu. Özerem operasyonu sonuçsuz kaldý Yeni hükümet döneminde ise Spor Bakanlýðý Koordinatörlüðü ne atanan Süleyman Göktaþ ile Spor Dairesi Müdürü Metin Özerem arasýnda büyük bir kopukluk ve yetki karmaþasý baþlamýþtý. Sporumuzun birçok alanýnda ciddi anlamda sorunlar yaþanýrken, birçok federasyon faaliyet yapamama noktasýna varmýþken maalesef Sporumuzun baþýndaki kiþiler rant kavgasýna devam ediyorlar. Ýlk olarak hiçbir mazaret gösterilmeden Spor Dairesi Müdürü Metin Özerem in görevden alýnmasý için bir operasyon baþlatýlmýþtý. Bilindiði gibi geçtiðimiz yýl Spor Dairesi Müdürlüðü tarafýndan oluþturulan Bilgi Ýþlem Merkezi çok ciddi bir arþivleme sistemi hazýrlamýþ ve tüm Spor Dairesi ödemelerini zapturapt altýna almýþtý. Oluþan bu sistem Avrupa Birliði yetkilileri tarafýndan da incelenmiþ ve bir devlet düzeninde tüm dairelerin geçmesi gereken sistem olarak takdir edilmiþ ve Cumhurbaþkaný ile Baþbakan a da örnek olarak gösterilmiþti. Bu sistemin oluþmasý ile geçmiþ dönemlerde sorgusuz suhalsiz daðýtýlan ve dosyalarda bile bulunmayan ödemelere artýk bir son verilmiþ herþey ciddi bir kontrolden geçerek yetkili kiþilerin imzasý ve kontrolu ile daðýtýlmaya baþlatýlmýþtýr. Hal böyle iken bir anda Metin Özerem in görevden alýnmak istemesi kafalarda soru iþareti yarattýðý gibi; yetkilerinin de elinden alýnmak istemesi sporda ciddi bir sýkýntý yaratmýþtý. Nitekim bu konuda en üst merciler Metin Özerem in görevinden alýnmak istemesine imza atmamýþlar ve görev deðiþikliði yapýlamadý. Þimdi Fon telaþý baþladý Tüm bu geliþmeler yaþanýrken þimdide Fon yetkisinin Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu nun elinden alýnmak isteniliyor. Spor fonunda bilindiði gibi ita amiri müdürü Spor Yýldýzlarýn final serisi baþlýyor Voleybol yýldýzlarda klasman müsabakalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan gözler oynanacak olan final serisi müsabakalarýna çevrildi. Kýzlarda klasman birinci sýrada tamamlayan DAÜ ile klasman ikincisi Magem sezonu þampiyonluðu için mücadele edecek. DAÜ klasmanda oynadýðý 10 karþýlaþmayý da set vermeden kazanmýþtý. Magem ise klasman müsabakalarýnda yalnýzca 2 kez maðlup olmuþtu. Yýldýz erkeklerde ise Maðusa Voleybol Ýhtisas Kulübü, Avtepe finali oynanacak. Maðusa klasman müsabakalarýnýn tümünü set vermeden kazanma baþarýsýný gösterdi.yýldýz erkeklerde Dairesi Müdürü, atanmýþ ve seçilmiþ kiþiler görev yapýyor. Fondaki para da ülke sporunda faaliyet gösteren federasyonlara veya tesislerdeki ihtiyaçlara göre daðýtýlýyor. Þimdi hangi gerekçe ile bu komiteden yetki alýnýp koordinatörlüðe alýnmaya çalýþýlýyor. Biz beklerdik ki spor yasasýnda deðiþiklik yapýlacaksa sporun önünü açacak maddelerin yaratýlmasý, ülkede birçok sorun var iken bu fonun kullanýlýþý neden alýnmak isteniliyor. Yapýlacak yardýmlarýn kriterlerin yasal düzenlenmesi yapýlmasý olabilir. Ama serinin ilk karþýlaþmasý bu akþam saat 18.00'de Erenköy Spor Salonu'nda oynanacak. Yýldýz kýzlarda final serisi ilk müsabakasý Perþembe akþamý saat 18.00'de Maðusa Arena'da oynanacak. Yýldýzlar final serisi kazanýlmýþ 2 maç esasýna göre oynanacak. Ýki kazanýlmýþ maçý alan takým yýldýzlar þampiyonluðuna ulaþacak. Büyük bayanlarda play off yarý final serisi 2. müsabakasý Maðusa Arena'da saat 19.30'da oynanacak. Serinin ilk karþýlaþmasýný Magem Lefkoþa deplasmanýnda 3-2 galip gelerek tamamlamýþtý. Bu sonuçla Magem seride durumu 1-1'e getirdi. Seride kazanýlmýþ 3 maça ulaþan takým finale adýný yazdýracak. böyle seçilmiþ ve atanmýþ bir komiteden tetkinin alýnmasý hangi akla hizmet ediyor? Niye böyle bir þey kamuoyundan gizlenerek yapýlmaya çalýþýlýyor? Konu ile ilgili olarak bir yasa deðiþikliði hazýrlanmýþ ve dün Meclisten geçirilmek istenmiþ. Fakat bu yanlýþlýk Maliye Bakanlýðý tarafýndan farkedilmiþ ve büyük bir kesimin de karþý çýkmasý ile dün görüþülmemiþ. Dileriz bu rant kavgasý biran önce biter sporun baþýnda görev alan kiþiler menfaat için deðil icraat için göreve devam etsinler... Yükselmede liderler puan kaybetti n Yükselme liglerinde 5. Hafta karþýlaþmalarý geride kalýrken grup liderleri de puan kaybetti... Futbolda Yükselme Ligi karþýlaþmalarýnda 5. Hafta geride kaldý. Doðu ve batý gruplarýnda liderler ilk puanlarýný kaybettiler. Doðu grubunda lider Vadili konuk ettiði Beyarmudu ile golsüz berabere kalarak ilk puanýný kaybetmiþ oldu. Dörtyol takýmý Kumyalý karþýsýnda 8-3 galibiyete elde ederken haftanýn en farklý skorunu elde etti ve liderin bir puan gerisinde yer aldý. Paþaköy deplasmanda Aydoðan karþýsýnda bulduðu tek golle 3 puanýn sahibi olurken Ergazi-Dilekkaya karþýlaþmasýnda 3-3 eþitlik ortaya çýktý. Doðu grubunda ertelenen Civisil-Alaniçi karþýlaþmasý bugün oynanacak. Yükselme Ligi Batý Grubu'nda lider Pýnarbaþý da ilk puanlarýný kaybetti. Ortaköy deplasmanýnda 1-1 berabere kalan Pýnarbaþý zirvede ilk darbesini aldý. Zümrütköy deplasmanýnda 5-2 farklý galibiyet elde eden Karþýyaka takýmý 3 puan alarak ikincilikte yer buldu. Yýlmazköy takýmý son sýradaki Dikmen Gücü karþýsýnda 2-0 kazanýrken Dikmen 5. Haftayý da puansýz tamamladý. Minareliköy konuk ettiði Kozan'ý 4-2 maðlup etti ve 4. sýraya yükseldi. Aydýnköy de Alayköy'ü 2-1 maðlup ederek ilk galibiyetini almýþ oldu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ankara ya. Serdar Denktaþ döveriz dememiþ

Ankara ya. Serdar Denktaþ döveriz dememiþ Haberlere bakýn... 540 kilo hurda demir çalýnmýþ. 240 metre elektrik kablosu çalýnmýþ. 200 kilo yeraltý telefon kablosu çalýnmýþ. Ve 120 metre de çelik zýrhlý elektrik kablosu çalýnmýþ. Bir baþkadýr benim

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23 DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Bizler ırkçı bir parti değiliz. Yapılan bu saldırıyla birlikte bizlere Irkçı Parti diyenlerin ve hangi partinin ırkçı bir parti olduğunu hepimiz birlikte görmüş

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Þubat 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3341 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. küfür, burjuvazinin VERDÝLER DE N'OLDU?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Þubat 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3341 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. küfür, burjuvazinin VERDÝLER DE N'OLDU? "KKTC batabilir" mi dedin Sayýn Çiçek? Merak etme, batmaz. Batsa bile küllerimizden yeniden doðarýz biz... Kýbrýs üç kere batýp çýktý, haberin var mý? Bu ada hortlaklar adasý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý Sendikal Platform nihayet Rauf Denktaþ'a da beðendirebileceði bir miting yapmayý baþardý. Denktaþ "Böyle olacaðýný bilseydim, ben de giderdim" diyor. Yollarý Denktaþ'la buluþanlara ne mutlu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

destek için ortak bir metin hazýrladý ve bir imza kampanyasý baþlattý...

destek için ortak bir metin hazýrladý ve bir imza kampanyasý baþlattý... Egemen Baðýþ'a göre, TC-KKTC iliþkisi Ýngiltere, Çin, ya da Brezilya ile karýþtýrýlamazmýþ... O kadar da abartma kardeþ... Biz Malta olmaya da razýydýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Þubat 2011 Cumartesi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fiþlenenlere kimlik tespiti

Fiþlenenlere kimlik tespiti Türkiye'deki Barýþ ve Demokrasi Partisi Tayyip Erdoðan'a soruyor: "Sen ne hakla Kýbrýs'taki yönetime talimat veriyorsun?" Keþke bizim muhalefetimiz de ayný soruyu sorabilseydi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn Baþbakanýn maaþý ile müdürün maaþýný kýyaslamak marifet mi Tayyip Bey? Kýyaslayabilirsen bir asgari ücretlinin maaþýný kýyasla baþbakanýn maaþý ile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2010 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars 2 Mart'taki mitingte 'küfürlü' pankart olmamasý için herkes pusuya yattý. O halde biz de bu kez 'kurtarýcý'ya deðil de Hristofyas'a bir 'hastir' çekeriz... Buna hiç itirazýnýz olmaz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz!

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ocak 2011 Çarþamba YIL:

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

buna Bakanlýktaki rüþvet iddialarý soruþturuluyor... benzetti hedef gösteriyor diyerek polisi kutladý! Sendikal Platform BRT personeli

buna Bakanlýktaki rüþvet iddialarý soruþturuluyor... benzetti hedef gösteriyor diyerek polisi kutladý! Sendikal Platform BRT personeli Sendikal Platform'un dünkü eyleminde yalnýz iki pankart vardý ve polis hiçbirine dokunmadý! Polis mi imana geldi, yoksa biz mi geri adým attýk da ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Temmuz 2011

Detaylı

Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi...

Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi... Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi... Vur bre ölmem Ýþgal rejiminin tüm güvenlik güçleri dün Erdoðan'ýn geliþini protesto etmek isteyen eylemcilere

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Þubat 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3331 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BULANTI ORTAYA ÇIKIYOR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Þubat 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3331 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BULANTI ORTAYA ÇIKIYOR. Ýki pankartý ayný kefeye koyanlar, Or... Çocuklarý pankartýný yazanlarý rahatlattý. Yasemin Hareketi düþmanlýðý Or... Çocuklarý ný bile sineye çekecek kadar bazýlarýnýn gözlerini kararttý... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2011 Salý Salý YIL: 10 SAYI: 3315 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Musa. l 3. sayfada

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2011 Salý Salý YIL: 10 SAYI: 3315 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Musa. l 3. sayfada ÖRP'nin kapýsýna siyah çelenk býrakan sendikacýlar "AKP'nin memuru Turgay Avcý" diye yazmýþlar... Avcý için bir hakaret deðil, bir iltifat sayýlýr herhalde bu da! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı