EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX"

Transkript

1 E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) Fax: (O 212) http:

2 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T Y L A EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR YA YlNLARI 35 GENEL YÖNETİM AHMET MALA TY ALI YAYlN SORUMLUSU, İRFAN ÇALIŞAN GRAFiK TASARlM, Y AZIEVi İLETiŞiM HİZMETLERİ BASKL FSF PRİNTİNG HOUSE BASILDIGI YER İSTANBUL BASKI T ARİHL ARALIK 2005 ISBN Eyüpsultan Sempozyumu kitabında kullanılan, tebliğ sahiplerine ait olanlar dışındaki görsel malzemeler Eyüp Belediyesi, Kazım Zaim ve Yazıevi İletişim Hizmetleri arşivlerine aittir. Kitaptaki tüm yazıların ve görsel malzemelerin yayın hakkı Eyüp Belediyesi'ne aittir. Bir başka yerde izinsiz olarak yayınlanamaz ve kullanılamaz. l r

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A CELî SÜLÜS B R HAT LEVHASININ HAZIRLANIfi SAFHALARI Z Dr. Süleyman BERK 1964 Bursa/ negöl do umlu. lk tahsilini Eyüp-Niflanca lkokulu nda, orta ve lise tahsilini Gaziosmanpafla mam-hatip Lisesi nde tamamlad y l nda MÜ lâhiyat Fakültesi nden mezun oldu y l na kadar Diyanet flleri Baflkanl nda lçe Müftüsü olarak görev yapt y l na kadar Araflt rma görevlisi olarak çal flt y l nda Rotterdam slâm Üniversitesi ö retim üyeli ine atand. Ortaokul s ralar nda ilgi duydu u hat sanat nda ilk dersleri hattat Yusuf Ergün (Erzincâni) ( ) den ald. Fakülte y llar nda Prof. Muhittin Serin den rik a meflketti y l nda Prof. Dr. Muhittin Serin den Hattat Mustafa Râk m da Celî Sülüs ve Tu ra Esteti i isimli doktora tezini tamamlad. Temmuz 2003 de Hattat Mustafa Râk m Efendi isimli kitab neflredildi. Çeflitli dergilerde hat sanat tarihi ile alâkal makâleleri yay mland. Eyüpsultan Sempozyumlar nda bildiri sundu. T.C. Kültür Bakanl 2001 y l Devlet Hüsn-i Hat ödülünü ald. Hâlen, stanbul Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Meslek E itim Merkezi nde görev yap yor. Ayn zamanda, Kültür Bakanl Geleneksel Sanatlar Yar flmas Jüri Üyesidir. 422

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Resim 1 Osman Özçay hatt ile sülüs Nasr Suresi Karfl s nda durup hayranl kla seyretti imiz sanat eserlerinin nas l bir emekle meydana getirildi ini ço u zaman akl m - za getirmeyiz! Bir eserin, sanatkâr n zihninde berraklaflmas ndan, meydana gelene kadar geçen süre içerisinde çekilen zahmet, verilen göz nuru asl nda esere verilen ruh kadar önemlidir. Sanatkâr n eserini evlâd gibi sahiplenmesi baflkalar na garip gelse de, bu al n teri ve çilenin bir neticesidir. Hemen bütün sanat dallar nda, bir eserin meydana gelifl safhalar birbirine benzemektedir. fiiirinde kullanaca uygun kelimeyi uzun müddet düflündükten sonra bulan Yahya Kemal Beyatl da ayn çileyi çekmifl, bir levhas na alt ayda vücûda getiren hattat Sâmi Efendi de ayn çileli yol- Resim 2 Osman Özçay hatt ile celi sülüs besmele 423

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 3 Osman Özçay a ait celi sülüs bir levha Yürüyen hedefine var r Resim 4 Osman Özçay hatt ile celî sülüs bir levha Kur an- Kerim A raf Suresi 26 Takva örtüsü ise bunlardan daha hay rl d r. Resim 5 Osman Özçay hatt ile celi sülüs bir levha Kur an- Kerim Mümin Suresi 60 Bana kulluk edin ki size karfl l n vereyim. 1 Yahya Sûfî: Edirnelidir. Abdullah Sayrafî yi taklit etmifltir. 882/1477 de vefat etmifltir. Fatih Camii flad rvanl avlusunda pencere üstü Fatiha sûresi kendisinindir. (bkz. Nefeszâde, 46; Suyolcuzâde, 43; Mustakimzâde, ; Ekrem Hakk AYVERD, Fatih Devri Hattatlar, 49-50; Rado, 46.) 2 Ali b. Yahya Sûfî: Yahya Sûfî nin o ludur. Fatih devri hattatlar ndan olup özellikle celî sülüs ve müsennâ yaz da üstat idi. Celî sülüs te açt ç r Râk m a kadar devam etmifltir. Yaz lar nda harflerin tenâsübü, terkibin mükemmeliyeti ve harflerin sat ra diziliflteki baflar s, hemen fark edilir. (bkz. Nefeszâde, 47; Suyolcuzâde, 83; Mustakimzâde, 333; Ayverdi, a. g. e., 16-21; Rado, 46.) 3 Mustafa Râk m Efendi : 1171 / 1758 tarihinde Ordu / Ünye de do du. Küçük yaflta stanbul a gelerek lmî tahsili yan nda a abeyi smaîl Zühdî ( ö / 1806 ) den sülüs-nesih meflk ederek, 1183 / 1769 tarihinde icazetini ald. cazet ald nda kendisine Râk m mahlas verildi. III. Dervifl Ali den de yaz meflk etti. Mustafa Râk m bütün zorlu- una ra men, celî sülüs ve tu rada mektep oluflturarak, kendinden 424 dan geçerek eser vermifltir. Hattat Mustafa Râk m n,hattat Yesâri nin, Ressam Osman Hamdi nin de ayn çileli yollardan geçerek eser verdiklerine flüphe yoktur. slâm yaz sanat tarihinde, harflerin yap s n n güzelleflmesi ve ölçünün yakalanmas, istifin yoluna girmesi uzun tecrübelerden sonra olmufltur. Özellikle konumuz olan celî sülüs yaz n n geliflimi bafllang - c ndan itibaren çok a r bir seyir takip etmifltir. Celî yaz da kalemin sevk ve idaresinden kaynaklanan zorluk, harflerin ölçü ve istifine tesir etmifltir. Bu sebeple, celî yaz -

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Resim 6 Osman Özçay a ait muhakkak bir besmele Resim 7 Osman Özçay hatt ile celi sülüs sm-i Nebi Resim 8 Osman Özçay hatt ile celi sülüs bir levha Sevgi de erli insanlar n fliar d r. n n geliflimi uzun bir tecrübeden sonra olmufltur. Selçuklu ve Beylikler dönemi mimari eserlerindeki celî yaz lar incelendi- inde, önceki dönemlere göre harf yap lar nda ve istifte yeni nisbet aray fllar na girildi i görülür. Yaz tarihinde önemli yeri olan Osmanl döneminde, Fatih devrinde yeni bir celî sülüs üslûbunun örnekleri görülür. Hattat Yahya Sûfi 1 ve Ali b. Yahya Sûfi 2 ile celî sülüste bir baflar yakalanm fl, fakat yakalanan bu baflar, kendilerinden sonra 425 sonraki sanatkârlara derinden tesir edecek de iflimi gerçeklefltirmifltir. Fatih, Nakfl dil Türbesi celî kuflak ve yaz lar ile, Eyüp te, Çelebî Mustafa Reflîd Efendi mezartafl kitabesi en önemli eserlerindendir. 1241/1826 tarihinde vefat eden Râk m Efendi, Fatih, Karagümrük te Atikalipafla Camii karfl s ndaki türbesinde medfundur. (Hayat ile ilgili bkz. fianizade Mehmed Ataullah, fianizade Tarihi (I) Ceride-i Havâdis Matbaas, 1873, s ; Ahmed Lütfî, Tarih-i Lütfî (I) stanbul, Matbaa-i Amire, 1292, s ; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî (II), stanbul, 1308, s. 365; Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet (XII), stanbul, 1309, s. 141; A. Süheyl ÜNVER, Hattat Mustafa Râk m Efendi, Tarih Dünyas, sy. 7 (Temmuz 1950), s ; a. mlf., Hattat Mustafa Râk m Efendi, stanbul, 50 San at Sever Serisi-3, 1953, 2 s.; Halûk Y. fiehsuvaro LU, Hattat Mustafa Rak m, Cumhuriyet Gazetesi, ve Sebilürreflad, c. IX, sy. 204 (1955), s ; bnülemin Mahmud Kemal NAL, Son Hattatlar, stanbul, Milli E itim Bakanl, 1970, s ; M. U ur Derman. slâm Kültür Mirâs nda Hat San at. stanbul, slâm Tarih, San at ve Kültür Araflt rma Merkezi, 1992, s. 204; Ali Alparslan, Osmanl Hat Sanat Tarihi, stanbul, Yap Kredi Yay nlar, 1999, s. 79, ; Muhittin Serin, Hat Sanat ve Meflhur Hat-

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Resim 9 Bildiri konusu olan levhan n bitmifl hali Resim 10 Osman Özçay n Hattat Mustafa Râk m dan ilham alarak yapt de iflik bir istif Güç kuvvet ancak Allah nd r tatlar, stanbul, Kubbealt Yay nlar, 1999, s ; Süleyman Berk, Hattat Mustafa Râk m Efendi. stanbul, Kaynak Yay nlar, 2003, 182 s. 4 Tirfil: Celî sülüs istiflerinde süs unsuru olarak kullan lan ( ) fleklindeki iflaret. 5 Mimli Tirfi: Celî sülüs istiflerinde süs unsuru olarak kullan lan, tirfilin alt na mim tak lm fl ( ) fleklindeki iflaret. 6 T rnak: Celî sülüs istiflerinde süs unsuru olarak kullan lan ( ) fleklindeki iflaret. 7 Hurûf- mühmele: Elifbâda noktas z harfler. 8 Meali: Allah içinizden inanm fl olanlar n ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir. 9 Bu konu ile ilgili Mahmud Bedreddin Yaz r n Kalem Güzeli (Kalem Güzeli, I, 151) isimli eserde anlatt olay çok önemlidir: Nitekim, hocam Ömer Vasfî Efendi ye bir gün yaz göstermeye gitmifltim. Odas na girdi imde, siyah ka d üzerine Sülüs Celîsiyle kad eflaha.. sûresini yazarken meflgul buldum. Gel birâder gel! diye yan - na ça rd. Bir (dal) harfini baflka bir siyah ka d üzerine defalarcahat r mda kald na göre yirmi kadar- yazm flt ve nihayet Hah oldu! diye birisini be endi ve onu i neleyip as l yazd yere silkdi, sonra üzerinden itina ile tekrar kalemle yazd, sebebini ö renmek için Niye böyle yapt n z? diye sordum, flu cevab verdi: Elimiz öteki flekillere al flm fl, buraya uygun olan bir türlü ç karamad m, yaza yaza k vam n bulduruncaya ka- 426 devam ettirilememifltir. Hattat Ali b. Yahya Sûfi ye ait Topkap Saray Bâb- Hümâyun üzerindeki celî yaz lar Râk m a kadar, celî sülüsün ideal örnekleri olarak kabul edilir. Osmanl hat sanat nda, harf yap s ve istif, celî sülüs yaz çeflidinde uzun süre Selçuklu tesiri alt nda kalm flt r. Sülüs ve nesih yaz da II. Bâyezid devrinde hattat fieyh Hamdullah eliyle bir üslûp oluflmas - na ra men, celî sülüste üslûp oluflmas, - Fatih devrindeki önemli bir örne e ra men- ancak XVIII. yüzy l sonu ile XIX. yüzy l bafl nda mümkün olabilmifltir. Harfler yap olarak, XV. yüzy lda Selçuklu tesirinden yavafl yavafl ayr lsa da, XIX. Yüzy la kadar istenen olgunlu a eriflememifltir. XIX. yüzy l celî hattatlar ndan Mustafa Râk m Efendi 3, celî yaz da büyük bir at - l m yapm fl, kendisinden sonra gelen hattatlar da bu yolun takipçisi olmufllard r. Râk mla celî sülüs yaz n n harf yap s nda büyük bir geliflme olmufl, istif düzene girmifltir. Râk m bütün zorlu una ra men celî sülüs ve tu rada mektep oluflturarak, kendinden sonraki hat sanatkârlar na da derinden tesir eden de iflimi gerçeklefltirmifltir. Bugün, burada konu edindi imiz, celî sülüs bir hat levhan n meydana getirilifl safhalar ndan önce, bu konuda nelerin göz önünde bulunduruldu u hususlar na göz atmam zda fayda bulunmaktad r. Bir hat eseri, elifbâ harfleri, kam fl kalem ve mürekkep kullan lmak suretiyle meydana getirilmektedir. Yaz lacak bir metinde, harflerin yan nda okutma iflaretleri olan harekeler bulunmaktad r. Yine normal metin yaz m nda olmamakla birlikte, özellikle celî sülüs, celî dîvâni gibi yaz larda, harf ve harekenin yan nda bir tak m süsleme iflaretleri de kullan lmaktad r. Yerine ve lüzûmuna göre tirfil 4, mimli tirfil 5, t rnak 6 ve hurûf- mühmele 7 denilen flekiller, celî sülüs levha yaz m nda istifin doldurulmas nda önemli rol oynamaktad r. Harflerin yan nda, ha-

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X reke ve tezyinî iflâretlerin gayet düzenli, intizaml, yerinde ve dengeli kullan lmas, istif sahas na düzenli bir flekilde yay lmas önem arz etmektedir. Burada sanatkâr s - n rlayan husus, harflerin ve harekelerin, teflrifata uygun, yani yerli yerinde kullan lmas ; metnin mânâs n bozacak uygunsuz yere konulmamas d r. Yaz da harflerin veya istifi meydana getiren di er unsurlar n, istif sahas na uyumlu bir flekilde ve ayn nisbette yay lmas, yani istif örgüsünün her taraf n n ayn yo- unlukta olmas, istifte organik bütünlü- ün temini, çizgiler aras nda uyum, denge, ritm ve ahengin bulunmas güzel bir istifin temel unsurlar d r. Harflerdeki tenâsüp ve ölçü yan nda, gerek sat r, gerekse katmerli istiflerde, harflerin birbirleri ile kaynaflm fl bir halde bulunmas önemlidir. Konumuz olan celî sülüs levhada, Kur ân - Kerim den Mücâdele suresi 58/11. âyetin bir k sm seçilmifltir. 8 Genel olarak, yaz lacak metin seçilirken mânâya dikkat edildi i gibi, seçilen metnin istife uygun olup olmayaca da göz önünde bulundurulmaktad r. Yaln z, bir ibârenin, istife uygun düflüp düflmeyece ini önceden kestirmek zordur. stif üzerinde çal flma, çeflitli zuhuratlara sebep olabilir. Baz metinlerin istifi kolayl kla ç kabildi i gibi baz metinlerin istifleri günler, hatta aylar sonra ortaya ç kabilmektedir. stifin oturmas, bazen zaman istemektedir. Yaz lacak metnin istifi olufluncaya kadar, hattat n zihnini devaml meflgul eder. Bu arada, zaman içerisinde gelifltirilen istifler de yeri gelince kullan lmak üzere muhafaza edilir veya daha iyisi bulunana kadar istif üzerinde çal fl l r. Baz hattatlar n dosyas nda daha sonra gelifltirilmek üzere bir çok istif çal flmas bulunabilmektedir. Bazen tamamlanm fl istifler, çok sonralar levha hâline getirilmektedir. stifin oluflma safhas nda, meslektafllar aras ndaki istiflârenin de önemi çok büyüktür. Burada nazarlar n za sunulan levhada 427 metin, evvela kurflun kalemle çal fl lm fl, yaz labilece ine kanaat getirilen istifin tasla ç kar lm flt r. Bu ifl için hattat m z iki ayr çal flma denemesi yapm flt r. lk denemede çok fazla olan karalamalar, ikinci çal flmada daha net bir hâle gelmifltir. kinci ve önemli safha, kurflun kalemle yap lan tasla n, sülüs yaz ve kam fl kalemle s n rlar tespit edilmifl alana yaz lmas d r. Bu safhaya geçmeden evvel, metinde bulunan bütün harfler tek tek çal fl lmaktad r. 9 Bu çal flma esnas nda be enilen harf, metinde kullan lmak üzere saklanmaktad r. E er metinde ayn harften iki adet varsa, di eri için de, daha önce çal dar u raflmaya zaruret has l oldu. flte, çok yazman n bir manas da budur. Bu flekli bir daha yapabilece ime güvenim olmad mdan, i neleyip silkmek ve üzerinden yazmak kolayl n tercih ettim. Gördün ya, hocamdan icazet alal, yani bana hattat denileli flöyle böyle yirmi seneyi geçti i ve flu harfi binlerce defa yazd m halde, istiften do ma icaplara uygun olacak suretde ve belki de buraya mahsus olmak üzere, harfi kürsüsüne oturtmak noktas nda bir talebe kadar ter döktüm. Fakat, muvaffak oluflum, yorgunlu umu giderdi. 10 Sâmi Efendi: 16 Zilhicce

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 1253/18 Mart 1838 de stanbul da do du. Boflnak Osman Efendi den sülüs ve nesih, Recâî Efendi den celî sülüs, K br szâde smail Hakk Efendi den ta lik, Ali Haydar Bey den de celî ta lik meflk etti. San at kudretini daha ziyade celîde ortaya koymufltur. Celî ve tu ra da Râk m, celî ta lik te Yesarizâde yolunu benimsemifltir. Celî ve tu ra da Râk m n tamamlay - c s olarak kabul edilir. Nazif Bey, Kâmil Akdik, smail Hakk Altunbezer, Hulûsi Efendi, Necmeddin Okyay önemli talebelerindendir. 1 Temmuz 1912 tarihinde vefat etti. Kabri Fatih Camii haziresindedir. Mezartafl kitâbesini talebesinden Kâmil Akdik yazm flt r. (bkz. bnülemin, ; Derman, Hayat Tarih Mecmuas, sy. 5, s. 4-10; a. mlf., Hat Sanat n n fiâheserleri, 36; a. mlf., KMHS, 217; a. mlf., Sabanc Koleksiyonu, Mehmed Nazif Bey: 1846 y l nda bugün Bulgaristan da kalan Ruscuk ta do du. Aslen K - r m l d r. stanbul a hicretten sonra Enderun a intisap etti. fiefik Bey den sülüs ve nesih meflketti. Daha sonra Sâmi Efendi den celî sülüs, celî ta lik, divanî ve tu ra meflketti. Erkân- Harbiye Dairesi hattatl yapan Nazif Bey, ayn yerde mümeyyiz oldu. Celî sülüs te smâil Zühdî ve Râk m yolunu takip eden Nazif Bey in celîleri tokça görünümlüdür. Bunun sebebi, yaz lar n yazd ktan sonra pertevsuzla (mercek) tashih etmesiydi y l nda vefat eden Nazif Bey, Yahya Efendi Kabristan na defnedildi. (bkz. bnülemin, ; M. U ur Derman, Hattat Nazif Bey, 50 San at Sever Serisi, stanbul, 1965, 3 s.; Rado, ). 12 Neyzen Emin YAZICI: 1883 y l nda stanbul da dünyaya geldi. lk yaz derslerini Rüfldiye Mektebi nde iken ald. A abeyi Ömer Vasfi, Sâmi Efen- fl lm fl harf kullan lmaktad r. Celî sülüs harfler çal fl l rken hattat Sâmi Efendi, 10 Nazif Bey, 11 Neyzen Emin Efendi 12, Halim Özyaz c 13 gibi Sâmi Efendi ekolüne mensup hattatlar n harfleri örnek al nmaktad r. Celî sülüs yaz için flu tespiti yapmak mümkündür; celî sülüs harfleri, ölçü ve estetik olarak hattat Sâmi Efendi eliyle mükemmel hâle getirilmifltir; ayn fleyi istif bak m ndan söylemek mümkün de ildir. Celî sülüsün istifinde Mustafa Râk m la birlikte, özellikle Sâmi Efendi ile çok mesâfe al nm flt r ama, yap lmas gereken daha çok fley oldu u muhakkakt r. Yap lanlar hâlâ çok azd r. kinci safhada metin, tespit edilen s n rlara yaz lm flt r. Daha sonra, ayn ka t üzerinde, flekil ve estetik olarak be enilmeyen harflere müdâhalede bulunulmufltur. Baflta ve sonda bulunan r harflerine müdâhale edilerek ilk r râ-i mudgame, ikincisi ile mürsel hâle getirilmifltir. stifin ortalar nda bulunan vav harfinin yeri be- enilmeyerek hafif afla çekilmifltir. ki vav aras ndaki bitiflik ye ve nun harfleri de hafif yana ve afla al nm flt r. Burada flu husus ak ldan ç kar lmamal d r; istifte harflerin ölçüsü, meflkte ö renildi i gibi de ildir. stif icâb harflerin ölçüsünde belli bir noktaya kadar de ifliklik mümkündür. Meselâ celî sülüste, nun harfinin 428 çanak tabir edilen k sm normalde befl nokta ölçüsündedir. stif icab bu çanak dört buçuk nokta ölçüsünde olabilece i gibi, befl buçuk nokta ölçüsünde de olabilmektedir. Konumuz olan levhada, bu safhada harekeler ve tezyinî iflaretler de konulmufltur. stif haz rlan rken hareke ve tezyinî iflâretler birlikte düflünülür ve çal - fl l r. Üçüncü safhada, harflerin yap s üzerinde duruldu u ve harf yap lar n n tekrar gözden geçirildi ini görmekteyiz. Fe ve küplü ayn bafl n n, Lafzatullah n, üst üste bulunan iki mim bafl n n ve ba lant lar n n gözden geçirildi i görülmektedir. stifte, ortalarda bulunan iki müstakil vav harfi yeniden haz rlanm flt r. stifin son k sm, küplü ayn harfinden itibaren gözden geçirilerek yeniden yaz lm flt r. Levhan n en solunda bulunan cim harfi hafif içeri al narak istifin daha dolgun görünmesi sa lanm flt r. Dördüncü safhada, hareke ve tezyinî iflâretler üzerinde durulmufltur. stifin ortas ndaki mim harfi üzerinde bulunan vav harfinin, yeniden yaz lmak üzere afla k sma, daha düzgün bir ç kartmas 14 yap lm flt r. kinci safhada gördü ümüz harekeleme bu safhada büyük ölçüde de ifltirilmifltir. stif ortas ndaki mim harfi alt nda bulunan iki noktan n vav harfi içine ve 3 4

10 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X 429 elif harfinin soluna yuvarlak flekilde konulmufltur. Böylece istifin alt k sm nda hattat imzas için yer ayr lm flt r. Burada bir hususa dikkat gerekmektedir; istif düflünülürken, istifin sadece harflerle oluflturulmas na dikkat edilmesi gerekmektedir. Yoksa oluflacak boflluklar n hareke ve tezyinî iflaretlerle doldurulmas cihetine gidilmemelidir. Baflar l bir istif, hareke ve tezyinî iflaretler kapat ld ktan sonra, harflerinin dengeli da l m gösterdi i istiftir. Beflinci safhada, istif ortas nda bulunan üst üste iki mim bafl ve ba lant lar gözden geçirilmifl, altta bulunan nun çana da yeniden yaz lm flt r. stifin sol üst k sm nda bulunan hareke yanl fll da düzeltilmifltir. Alt nc safhada, yaz fotokopi usulü ile yaz lacak büyüklü e getirilerek, harekelerin de son kontrolleri yap lm flt r. Levha art k, aherli ka da yaz lacak hâle gelmifltir. 15 Yedinci safhada art k yaz, aharl ka t üzerine yaz lm fl, ince tashihi yap lm flt r. Asl nda bir levhan n en önemli safhalar ndan biri de bu k s md r. Levhan n kal ptan aherli ka da aktar lmas uzun sürmese de, tashihi özellikle ince tashihi epeyce zaman alabilmektedir. Toplu i ne ucu kadar demir uçlu yahut Cava kalemi ile yap lan ince tashih dikkat ve ihtimam istemektedir. 16 Levhan n yaz m ve tashihi bittikten sonra fotokopi usulü ile küçültülerek c l z kalan yerler tashih edilmek üzere tespit edilmifltir. Bu ifl için özellikle beyaz ka t tercih edilmektedir, çünkü beyaz ka t, hatalar daha bâriz bir flekilde göstermektedir.tekrar yap lan bu tashihte ayr ca, harflerin kalem hakk nda bir bozulma meydana gelmiflse bu da giderilir. Çünkü tashihte kalemin tabii cereyan hakk n n bozulmamas çok önemlidir. Hattat Nazif Bey (v. 1913) in yaz lar n n tashihini bitirdikten sonra foto rafla küçültüp harflerin c l z kalan yerlerini tashih etti i kaynaklarda belirtilmifltir. Bu tashihler yap ld ktan sonra imza ve tarih konulmufl, levham z tezhibe haz r hâle gelmifltir. Levhada imza ve tarih en son düflünülen hususlard r. Burada s ralanan safhalar, peflpefle icra edilebildi i gibi, uzun zaman aral klar ile de icra edilebilmektedir. Tashih k sm n n fazlaca zaman ald bilinmelidir. Titiz bir san atkâr n yaz n n her safhas nda hiçbir ayr nt y ihmal etmedi i, güzellik ve mü- 5 6 di ye derse gittikçe onu da götürdü. A abeyi gibi düzenli ders almad. A abeyinin yaz lar n tashih ederek celîde maharetini artt rd. Dinî ve lâdinî musikîde de behre sahibi idi. 3 fiubat 1945 tarihinde vefat ederek a abeyinin yan na defnedildi (bkz. bnülemin, 80-84; Derman, ki Kardefl Hattat m z, 9 s.; Rado, ; Derman, KMHS, ). 13 Mustafa Halim ÖZ- YAZICI: Babas K r ml, anas Sudanl olan Halim Efendi 14 Ocak 1898 tarihinde stanbul da dünyaya geldi Orta tahsili s ras nda hattat Hâmid Bey den Rik a meflketti. Daha sonra Medresetü l-hattâtîn de devrin önemli hat üstatlar, Hasan R za, Kâmil Efendi, Hulûsi Efendi ve Tu rakefl smail Hak Bey den yaz meflketti. Her yaz cinsini büyük bir kudretle yazd y l nda emeklili ine kadar Güzel Sanatlar Akademisi nde yaz dersi verdi. 30 Eylül 1964 tarihinde vefat etti (bkz. bnülemin, ; Derman, Hattat Mustafa Halim Özyaz c ( ), 50 San at Sever Serisi, stanbul, 1965, 3 s.; Rado, ; Derman, KMHS, 227; Süleyman BERK, Hattat Halim Efendi nin Bilinen Tek Hilyesi, Tarih ve Düflünce, sy. 2002/7(Temmuz 2002), s.56-64). 14 Burada kullan lan ç kartma kelimesi, bir harfin daha düzgün benzerinin, ayn ka da yahut baflka yere yaz lmas anlam nda kullan lm flt r. Hat st lah nda, ç kartma kelimesi bu anlamda kullan lmaktad r. Meselâ, bir hoca, talebinin gösterdi i meflk alt na da, be enmedi i harfin do rusunu, ç kartma yaparak yazar, gösterir. 15 Önceleri, fotokopi imkân n n olmad zamanlar, yaz kal b, flablonu haz rlamak için siyah ka t kullan l rd. Siyah ka da sar z rn k boya ile yaz

11 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A yaz l r, be enilmeyen k s m siyaha boyanmak sureti ile istenen k s m ayn yere, sar z rn k ile tekrar yaz l rd. Ayr ca yaz kal b n n levhan n yaz laca büyüklükte yaz lmas gerekmekte idi. Ayn yaz n n ayr ölçüsü gerekti inde tekrar ayn usullerle kal p haz rlanmas zorunluydu. Günümüzde fotokopi usûlü, yaz kal b haz rlama iflini epeyce kolaylaflt rm flt r. Bir gün, hattat Mehmet Özçay n E er Sâmi Efendi zaman nda fotokopi olayd, kim bilir ne yaz lar yazard! dedi ini çok iyi hat rl yorum. 16 Yaz n n tashihi yaz dan da önemli bir husustur. Tashih için yaz sanat na çok iyi vâk f olunmas gerekmektedir. Sâmi Efendi nin ifadesi ile yaz n n neresinden al n p, neresine verilece inin iyi bilinmesi gerekmektedir. Yaz as l güzelli ini tashihten sonra almaktad r. Tashihte dikkat edilecek hususlar flunlard r: 1- Kalemin hakk n vermek, 2- Kalemin nefes gibi ak fl n muhafaza etmek, 3- Harfin tenâsüp ve tenâzurunu muhafaza etmek, 4- Bu kay t ve flartlar alt nda noksanlar görüp tamamlamak, 5- Fazlal klar giderip yaz y flekil ve durum bak m ndan lây k oldu u kürsüsüne oturtmak (Yaz r, Kalem Güzeli, III, 297) Yaz tashihi için ayr ca bkz: Savafl Çevik, Hat San at nda Tashih, M. U ur Derman 65. Yafl Arma an. stanbul, Sabanc Üniversitesi Yay n, 2000, s Bkz. Özçay lar Hat ve Tezhib Sergisi (Broflür). 31 May s (May)-21 Haziran 1996; Hurûf (Sergi Katalo u). Dubai, Abdurrahman b. Uveys Vakf Yay n, 2003, s ; Özçay (Sergi Katalo u). Dubai, Abdurrahman b. Uveys Vakf Yay n, 2004, s ; The International Exhibition of The Arabic Calligraphy. 2005, Goverment of kemmelli in ayr nt larda gizli oldu unu ak ldan ç karmad muhakkakt r. Bütün bunlardan sonra bu güzel hat levhas n n sanatkâr n sizlere tan tmak istiyorum: 430 HATTAT OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon-Çaykara da dünyaya geldi. Bir yafl nda iken ailesi ile birlikte Bolu/Gerede ye göç etti. lkokuldan sonra liseyi Gerede mam-hatip Lisesi nde tamamlad y l nda Erzurum Yüksek slâm Enstitüsü ne kaydoldu y l nda enstitüler fakülteye dönüflünce, Marmara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi ne geçifl yapt ; 1986 y l nda buradan mezun oldu. Hat sanat na karfl önceleri husûsi bir ilgisi bulunmazken, a abeyi Mehmed Özçay n hattat Fuad Baflar a ilk gidiflinde yan nda bulundu ve o anda duydu u bir arzu ile beraberce sülüs yaz meflkine bafllad - lar. stanbul a gelince U ur Derman dan istifade etti. U ur Bey in kendisine verdi i hattat Sâmi Efendi nin Yeni Cami Sebili kitabe kal plar n n suretinden çok istifade etti. Bu kal plar kendisinin yegâne rehberi oldu. slâm Konferans Teflkilât, slâm Tarih, San at ve Kültür Araflt rma Merkezi (IRCI- CA) nin üç y lda bir düzenledi i uluslararas hat yar flmalar nda, 1986 ve 1989 y llar nda toplam befl dalda ikincilik ve üçüncülük ald y l nda Kuveyt fiehit Bürosu nca düzenlenen uluslararas fiehit Kültür Yar flmas nda birincilik ald. 7 8

12 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I X Hattat Osman Özçay bir yaz y tashih ederken Çok say da karma sergiye kat ld ; 1996 y l nda Y ld z Saray Çit Kasr nda a abeyi hattat Mehmed Özçay, kardefli müzehhibe Fatma Özçay ile birlikte açt sergi büyük ilgi gördü de Abudabi de, 1999 da fiarja da, 2003 de Dubai de özel sergiler açt. Türk Petrol Vakf Müzesi ile yurtiçi ve yurtd fl birçok özel koleksiyonda eserleri bulunmaktad r. Özel koleksiyonlarda yer alan eserlerini klasik anlay fla göre sülüs, celî sülüs, nesih ve muhakkak hatt ile yazmaktad r B BL YOGRAFYA ALPARSLAN, Ali. Osmanl Hat Sanat Tarihi, stanbul, Yap Kredi Yay nlar, 1999, 215 s. AYVERD, Ekrem Hakk. Fatih Devri Hattatlar ve Hat Sanat. stanbul, stanbul Fetih Cemiyeti, 1953, 56 s. BERK, Nurullah. slâm Yaz s nda Plastik ve fâde AÜ FD. sy. I-II, 1995, s BERK, Süleyman. Hattat Mustafa Râk m Efendi. stanbul, Kaynak Yay nlar, 182 s. BOYDAfi, Nihat. Ta lik Yaz ya Plastik De er Aç s ndan Bir Yaklafl m. stanbul, MEB, 1994, 159 s. ÇEV K, Savafl. Hat San at nda Tashih, M. U ur Derman 65. Yafl Arma an. stanbul, Sabanc Üniversitesi Yay n, 2000, s DERMAN, M. U ur. Celî Yaz lar, lgi, Y l 14, sy.29 (May s 1980), Yeni Câmi Sebili nin Kitabesi, Lâle, sy. 4 (Aral k 1996), s YAZIR, Mahmud Bedreddin. Yaz da Âhenk, TA/I. No: 35, 30 May s 1942, s Medeniyet Âleminde Yaz ve slâm Medeniyetinde Kalem Güzeli. Ankara, D B, (I- III), I/1972, II/1974, III/1989. BALTACIO LU,. Hakk. Türklerde Yaz Sanat. Mersin, Kültür Bakanl, 1993, 143 s. BNÜLEM N (Mahmud Kemal NAL). Son Hattatlar. stanbul, 1955, 837 s. RADO, fievket. Türk Hattatlar. stanbul, Yay n Matbaac l k, ts. (1984), 303 s. SER N, Muhittin. Hat San at ve Meflhur Hattatlar. stanbul, Kubbealt Akademisi Kültür ve San at Vakf, 1999, 327 s. fiehsuvaro LU, Halûk Y. Hattat Mustafa Râk m, Cumhuriyet Gazetesi , (Ayn makale: Sebilürreflad. c. IX, sy. 204, 1955.) Türkiye Diyanet Vakf slâm Ansiklopedisi (D A). (I- ), stanbul, (1988- ) ÜNVER, A. Süheyl. Hattat Mustafa Râk m Efendi, 50 San at Sever Serisi 3. stanbul, 1953, 2 s. Hattat Mustafa Râk m, Sebîlürreflâd, c. IX, sy. 203, 1955, s Dubai-Department of Tourism and Commerce Marketing-Researc Centre for Islamic History, Art and Culture. S

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU ~ ı, l ~~i Y Ü P S U L T A N S E M PO Z YU M U I I I 1 ı- TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU III TERLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax:

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM Z Prof. h.c. M. U ur DERMAN 1935 de Band rma da do du. Haydarpafla Lisesi nden sonra stanbul

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU VI

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU VI EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU VI TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU VI TEBLİGLER -l'uı ldytı-dlymıel Vakfı lsl!lm Amşurmuhm Merkezi KtitUphaflesi Dem. No: Tas. No: '3)6- (4:{

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108

Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108 VIII. BÖLÜM HAT SAN ATINDAN ÖRNEKLER 107 Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108 Resim 115- Hattat Halim Bey e ait Azapkapý Sokollu Camii kubbe yazýsý. Resim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

TOPKAPI SARAYI HÛMAYÛN KAPISI VE YAZILARI

TOPKAPI SARAYI HÛMAYÛN KAPISI VE YAZILARI TOPKAPI SARAYI HÛMAYÛN KAPISI VE YAZILARI Yard. Doç. Dr. Ali R za Özcan 1988 MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlar Bölümü nden mezun oldu. 1989 y l nda"klasik Devir Kur'an- Kerimleri

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji Kapak Konusu: Topoloji Topolojik Uzay Geçen yaz da nin, ad na aç k dedi imiz baz altkümelerini tan mlad k ve bir fonksiyonun süreklili ini tamamen aç k kümeler yard m yla (hiç ve kullanmadan) ifade ettik.

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı