Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU. Yenilenmiş 21. Bası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU. Yenilenmiş 21. Bası"

Transkript

1 I Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU Yenilenmiş 21. Bası Prof. Dr. Aysel Çelikel Prof. Dr. Günseli (Öztekin) Gelgel

2 II Yayın No. : 3052 Hukuk Dizisi : Bası - Kasım İSTANBUL 9. Bası - Kasım İSTANBUL 10. Bası - Temmuz İSTANBUL 11. Bası - Ocak İSTANBUL 12. Bası - Şubat İSTANBUL 13. Bası - Şubat İSTANBUL 14. Bası - Nisan İSTANBUL 15. Bası - Nisan İSTANBUL 16. Bası - Mart İSTANBUL 17. Bası - Kasım İSTANBUL 18. Bası - Ekim İSTANBUL 19. Bası - Nisan İSTANBUL 20. Bası - Ocak İSTANBUL 21. Bası - Mart İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı -Cilt : Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 6, Malıköy / Sincan / Ankara (Sertifika No ) (0312) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Bilimsel çalışmanın özgür ortamda yapılmasına inanan rahmetli hocam Prof. Dr. Hıfzı TİMUR un anısına. Ekim 1974

4

5 V YİRMİBİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Yabancılar hukuku kitabımızın yirmibirinci basısını öğrencilerimizin ve hukukçularımızın bilgisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kitabımızın bu basısında, yabancılar hukuku alanındaki yeni mevzuat değişikliklerine yer verilmiştir. Bu kapsamda özellikle, yabancıların Türkiye deki en önemli sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerinden birisi olan yabancıların çalışma hak ve özgürlükleri ve yabancı yatırımlar kısmı yeni mevzuat çerçevesinde gözden geçirilmiştir. Bu basının hazırlanmasında, kendi öz çalışması kadar özverili ve titiz çalışan, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalımızın bir üyesi olan Araş. Gör. Dr. A. Elif ULUSU KARATAŞ a; fikirleriyle katkıda bulunan Anabilim Dalımızın değerli öğretim üyeleri Doç. Dr. F. Kerem GİRAY ve Doç. Dr. Emre ESEN e; yayın aşamasındaki titiz çalışmaları nedeniyle genç asistanlarımız İlyas ARSLAN, Rümeysa PARTALCI ve Melis AVŞAR a ve BETA Yayınevi nin değerli çalışanlarına, özellikle dizgide emeği geçen Gülgonca ÇARPIK a teşekkür ediyoruz. Şubat 2015 Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL

6

7 VII YİRMİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Yabancılar Hukuku Kitabımızın yirminci basınını tüm öğrencilerimizin ve hukukçularımızın bilgisine sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kitabımızın bir önceki basısı, hukukçularımızın ve özellikle öğrencilerimizin gösterdiği ilgi neticesinde, henüz üzerinden bir yıldan daha az bir zaman geçmiş olmasına rağmen tükenmiş, yeni bir basının yapılması ihtiyacı doğmuştur. Diğer taraftan, geçtiğimiz yılın Nisan ayında kabul edilen ve kısa bir zaman içerisinde yürürlüğe girecek olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu da, Kitabımızın yeniden ele alınarak basılması ihtiyacını kuvvetlendirmiştir. Yabancıların ülkeye girişi, yerleşmesi, sınırdışı edilme ve uluslararası koruma konularında düzenlemeler getiren Kanun, hiç kuşkusuz Türk Yabancılar Hukuku bakımından büyük bir önemi haizdir. Bilhassa, Uluslararası Mülteciler Hukuku bakımından önem taşıyan uluslararası koruma konusunun, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde ele alınarak kanunî düzenlemeye kavuşturulmuş olması, Türk Yabancılar Hukuku bakımından önemli bir gelişmedir. Bu bakımdan, Kitabımızda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile getirilen düzenlemelere yer verilmesi, bu basıdaki en esaslı değişikliği teşkil etmektedir. Ancak Kanunun uygulama yönetmeliği henüz kabul edilmediği için, ilgili konular sadece Kanun hükümleri çerçevesinde, genel hatları ile ele alınmıştır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamına giren konularda, uygulama ile ortaya çıkacak daha derinlemesine bilgilere Kitabımızın sonraki basılarında yer verilecektir. Bu son basıda ayrıca, bir önceki basıdan bu yana Yabancılar Hukuku alanında yapılan mevzuat değişikliklerine yer verilerek Kitabımızın muhtevası güncellenmiştir. Değerli Hocam Prof.Dr. Aysel ÇELİKEL in, eseri olan Yabancılar Hukuku kitabının çalışmalarına 8. basıdan itibaren beni dahil etmiş olması şahsım adına gurur vericidir. Temennim değerli Hocamızın bu güzel eserinin, ilk günkü güncelliğini koruyarak, daha yıllarca okutulması ve hukukçularımıza fayda sağlamaya devam etmesidir. Bu basının hazırlanmasında emek veren Araştırma Görevlimiz sevgili Dr. Mine TAN DEHMEN e, ayrıca genç asistanlarımız İlyas ARSLAN a ve Yasemin AYDOĞMUŞ a, Beta Yayınevi nin değerli çalışanlarına ve özellikle dizgideki özverili çalışmalarından dolayı Gülgonca ÇARPIK a teşekkür ediyoruz. Ocak 2014 Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL

8 VIII ONDOKUZUNCU BASIYA ÖNSÖZ Yabancılar Hukuku Kitabımızın bir önceki basısı, üzerinden çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen tükenmiş ve yeni bir basının yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu durum hukukçularımızın ve özellikle öğrencilerimizin kitabımıza verdiği değeri göstermesi bakımından bizim için büyük bir önem taşımaktadır. Kitabımıza ilgi göstererek katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, ondokuzuncu basıyı öğrencilerimizin ve hukukçularımızın bilgisine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu son basıda kitabımız yeniden gözden geçirilerek güncellenmiş, muhtevasınada yer alan konular daha kapsamlı bir şekilde ele alınmış, son basıdan bu yana geçen kısa zamanda Yabancılar Hukuku alanında yapılan değişikliklere yer verilmiştir. Ondokuzuncu basının hazırlanmasında emek vererek kitabımızı yeniden gözden geçiren, özverili ve çalışkan Araştırma Görevlimiz Dr. Mine TAN DEHMEN e, Resmî Gazete taramasında katkı sunan genç asistanımız Ahsen TÜRKMEN e, BETA Yayınevinin değerli çalışanlarına ve özellikle dizgide emeği geçen Gülgonca ÇARPIK a teşekkür ediyoruz. Mart 2013 Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL ONSEZİKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Yabancılar Hukuku kitabımızın onsekizinci basısını öğrencilerimizin ve hukukçularımızın bilgisine sunmaktan mutluluk duyuyor; bir önceki basıdan bu yana geçen bir yıllık süre zarfında kitabımıza ilgi göstererek kısa bir zaman diliminde onyedinci basının tükenmesine katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kitabımızın bu basısında, Yabancılar Hukuku alanında yapılan son mevzuat değişikliklerine yer verilmiştir. Bunlardan en önemlisini hiç kuşkusuz, yabancıların Türkiye de taşınmaz edinmesi konusunda Tapu Kanununda kabul edilen köklü değişiklikler teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra, yabancıların hak ve özgürlüklerine dair çeşitli hukuki düzenlemelerde kabul edilen değişikliklere de yer verilerek, yabancıların Türkiye deki hukuki rejimi güncel hali ile ele alınmıştır. Bu basının hazırlanmasında emek veren, Milletlerarası Özel Hukuk

9 IX Anabilim Dalının dikkatli, çalışkan ve özverili Araştırma Görevlisi Dr. MİNE TAN DEHMEN e; genç asistanlarımız Cemre TÜYSÜZ, İlyas ARSLAN, A. Yasemin AYDOĞMUŞ, Yasemin TOROS ile Ahsen TÜRKMEN e ve BETA Yayınevinin değerli çalışanlarına, özellikle dizgide emeği geçen Gülgonca ÇARPIK a teşekkür ediyoruz. Ekim 2012 Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL ONYEDİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Ya ban cı lar Hu ku ku ki ta bı mı zın onyedinci basısını öğ ren ci le ri mi zin ve hu kuk çu la rı mı zın bil gi si ne sun mak tan mut lu luk du yu yo ruz. Kitabımızın bu basısında Yabancılar Hukuku alanında yapılan son mevzuat değişiklikleri yer almaktadır. Ayrıca henüz taslak metin olarak İşişleri Bakanlığı nın internet sitesinde yayınlanmış olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun Tasarısı hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Taslak Metinde Pasaport Kanunu nda yer alan yabancıların ülkeye girişi ve buna ilişkin esaslar ve Yabancıların İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun da düzenlenen yabancıların Türkiye de oturma izinlerine ilişkin esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca yabancıların sınır dışı edilmelerine ve uluslararası korumaya ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Özellikle mültecilerin uluslararası korunmasına ilişkin ilkeler ve bu alanda alınması gereken önlemlere ilişkin hükümler Taslak Metinde yer almaktadır. Taslak Metinde Türkiye deki yabancıların işlemlerini yürütmek amacıyla kurulmuş yeni bir merciye yer verilmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak isimlendirilen bu merciin ve ona bağlı olarak kurulan diğer yetkili kuruluşların görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Netice itibariyle Türkiye deki yabancıların ülkede yerleşim ve girişine ilişkin esaslar yanında geniş ölçüde göçmen ve mülteci statülü yabancıların hakları ve Türkiye de yaşamalarına ilişkin koşullar bu Taslakta düzenlenmektedir. Bundan sonraki basıda bu metnin kanunlaşması ihtimalinde yabancıların ikamet ve ülkeye girişine ilişkin esasların söz konusu bu Kanun hükümlerine bağlı olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekecektir. Bu sebeple bu hususu on yedinci basının önsözünde belirtmekte yarar gördük.

10 X Bu baskının yapılmasına içtenlikle emek veren Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalının dikkatli ve çalışkan Araştırma Görevlileri Mine TAN DEHMEN ve Ayşe Elif ULUSU ya; genç asistanlarımız Cemre TÜYSÜZ ve İlyas ARSLAN a ve BETA Yayınevinin değerli çalışanlarına, özellikle dizgide emeği geçen Gökhan Ayrancı ya teşekkür ediyoruz. Eylül 2011 Prof. Dr. Ay sel Çe li kel Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel ONBEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Ya ban cı lar Hu ku ku nu ko nu alan ki ta bı mı zın onüçüncü basısını öğ ren ci leri mi zin ve hu kuk çu la rı mı zın bil gi si ne sun mak tan mut lu luk du yu yo ruz. Bi lin di ği gi bi Av ru pa Bir li ği ne aday lık sü re ci ya ban cı lar hu ku ku nu doğ rudan il gi len di ren bir çok ya sa nın ye ni len me si ni zo run lu kıl dı li yıl lar dan iti ba ren ye ni bir si ya si ve eko no mik ba kış açı sı çer çe ve sin de ele alı nan ve de ğişti ri len Türk mev zu a tı hu kuk çu la rı mız ta ra fın dan ne re dey se ta kip edi le mez bir bo yu ta ulaş tı. Özellikle yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinmesine ilişkin mevzuat ve Anayasa Mahkemesine ilişkin kararları fevkalede karmaşık bir hal aldı. Ye ni le nen ya sa la rın ge tir di ği te mel de ği şik lik le rin ki ta bı mız da yer al ması na özen gös ter dik. Yi ne de hiç bir ça lış ma nın ek sik siz ol du ğu nu dü şün mü yoruz. Bu bas kı nın ya pıl ma sın a içtenlikle emek veren Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalının dikkatli ve çalışkan Araştırma Görevlimiz, A. Elif Ulusu ya ve BE TA Ya yı ne vi nin de ğer li ça lı şan la rı na, özellikle dizgide emeği geçen Gülgonca Çarpık a te şek kür edi yo ruz. Şubat 2009 Prof. Dr. Ay sel Çe li kel Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel ONBİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ İlk bas kı sı nı 1974 yı lın da yap mış ol du ğum Ya ban cı lar Hu ku ku ki ta bı mı zın on bi rin ci bas kı sı nı yap mak tan mut lu luk du yu yo rum. Bir ese rin, tam yir mi do kuz

11 XI yıl de ği şen dün ya şart la rı na ve ulu sal hu ku ka uyum sağ lı ya rak gün cel leş ti ril mesi nin önem li ol du ğu nu dü şü nü yo rum. Çünkü her bas kı de ğer li bir bi lim sel ça lışma nın ya pı lma sı nı ge rek ti ri yor du. İlk ya yın lan dı ğı yıl lar da hu kuk fa kül te si öğ ren ci le ri ne ders ki ta bı ola rak ha zır lan mış olan eser, yıl lar için de, ay nı za manda hu kuk çu lar için bir mü ra ca at ki ta bı ha li ne gel di. Ya ban cı lar Hu ku ku bir ül ke de uy gu la nan si ya sal - hu kuk sal re jim ile doğ rudan ba ğlan tı lı dır. Ül ke nin eko no mik po li ti ka sı nın ya ban cı la ra uy gu la nan hu kuk ku ral la rı na yan sı ma sı do ğal dır. Kü re sel leş me ol gu su nun ile ti şim tek no lo ji si nin ola ğa nüstü ge liş me si ile bü tün leş me si, ya ban cı ger çek ve tü zel ki şi le rin va tan daşlar gi bi ül ke nin eko no mi si ne ka tıl ma sı nı gün de me ge tir miş tir. Ya ban cı lar Hu ku ku ku ral la rı sık de ği şik li ğe uğ ra yan ku ral lar dır. Tür ki ye, bü tün dün ya da ya şa nan eko no mik kü re sel leş me ye uyum sağ la mak için ya ban cıla rın eko no mi ye da ha çok ka tıl ma la rı nı sağ la ya cak de ği şik lik le ri yap mak zo runda kal mış tır. Bu de ği şim ve ge li şim eko no mi de ve si ya set te ye ni bir an la yı şın ya şa ma ge çi ril me si de mek tir. Bu de ği şi min de nen me si bir zo run lu luk tu. Ya ban cı ya tı rım la rın teş vik edil me si ko nu sun da ki ge rek si ni min do ğur du ğu ye ni yak la şım, bu ko nu da ül ke miz de uy gu lan mak ta olan hu ku kun ge niş kap samlı de ği şik lik le uğ ra ma sı nı zo run lu kıl mış tır. Özel lik le Av ru pa Bir li ği ne aday lık sü re cin de, son bir yıl da, da ha ön ce ki hü kü met dö ne min de ha zır lan mış olan ta sarı la rın ya sa laş ma sı, Türk hu kuk ya şa mın da ye ni bir dö ne min baş lan gı cı nı oluştur muş tur. De ği şik lik ler bir yan dan Av ru pa Bir li ği ne uyum ya sa la rı çer çe ve sin de ya pı lır ken, di ğer yan dan ül ke mi ze da ha bü yük oran lar da ya ban cı ser ma ye nin çe kil me si ama cı na yö ne lik ol muş tur. Ki ta bı mı zı, 1998 den be ri de ği şik lik le ri bir lik te ha zır la dı ğı mız Doç. Dr. Gün se li Öz te kin Gel gel ile bir lik te ha zır la dık. Bu ha zır lı ğın, ya pıl mış olan çok kap sam lı de ği şik lik ler ne de niy le ye ni bir ki tap yaz mak ka dar emek ve dik kat ge rek tir di ği nin bi lin cin dey dik. Yi ne de muh te mel ek sik lik le ri öğ ren ci le ri mi zin ve hu kuk çu la rı mı zın hoş gö rülü de ğer len dir me le ri ile aşa bi le ce ği miz inan cın da yım. Ki ta ba eme ği ge çen araş tır ma gö rev li si ar ka daş la rı ma, Be ta Mat ba a sı na ve onun ti tiz ve dik kat li ele ma nı Ye ter Şa hin e te şek kürü borç bi li yo rum. Levent 1 Ocak 2004 Prof. Dr. Ay sel Çe li kel

12 XII SEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Türk Ya ban cı lar Hu ku ku nu ko nu alan ki ta bı mı zın ilk bas kı sı 1974 yı lın da ya pıl mış tı. Bu, do çent ün va nı nı al dık tan son ra yaz dı ğım ilk ki tap tı. Cum hu ri yet dö ne min den baş la ya rak mev zuu hu kuk ve Tür ki ye nin ta raf ol du ğu iki ve çok ta raf lı söz leş me le ri me rak la ve he ye can la araş tır dı ğı mı ha tır lı yo rum. Bu ça lış ma bir kaç yı lı mı al mış tı. Her iki hu kuk kay na ğı nın ya ban cı lar hu ku ku na iliş kin hü küm le ri nin bir ara da in ce len di ği ki ta bı mı zın o dö nem için bir ye ni lik ta şı dı ğını dü şü nü yo rum. Ya ban cı lar Hu ku ku ku ral la rı sü rek li de ği şim ve ge li şi me açık tır. Ulus la ra rası iliş ki le rin ve ulus la ra ra sı ti ca re tin ge liş me si ne pa ra lel ola rak ya ban cı la ra uy gula nan re jim de de ği şik li ğe uğ ra mak ta dır. Bu ol gu ki ta bı mı zın her yıl mev zuu hu kuk ta ki de ği şik lik le re ve ulus la ra ra sı söz leş me le re gö re ye ni len me si ni ge rek li kıl mak ta dır. Ki ta bı mı zın se ki zin ci bas kı sı bir ye ni lik ta şı yor. Bu bas kı için ge rek li araştır ma ve ye ni len me yi ana bi lim da lı mı zın öğ re tim üye le rin den de ğer li ar ka da şımız Yrd. Doç. Gün se li ÖZ TE KİN GEL GEL ya pa cak ve ki ta bı mız iki isim le ya yınla na cak. Bun dan son ra ya pı la cak bas kı lar da da bir lik te li ği miz de vam ede cek. Be nim için ma ne vi de ğer ta şı yan bu ça lış ma ya ya pa ca ğı kat kı lar için genç ar kada şı ma te şek kür edi yo rum. Kasım 1998, Levent Prof. Dr. Ay sel Çe li kel

13 XIII ÖNSÖZ Ya ban cı lar Hu ku ku Ders le ri ad lı ki ta bı mı zın ilk bas kı sı ya pıl dı ğın dan be ri, ko nu yu dü zen le yen hu kuk ku ral la rın da önem li de ği şik lik ler ol du. Mil let le ra ra sı iliş ki le rin ge liş me si, Türk eko no mi si nin dı şa açıl ma ça ba la rı, ya ban cı ser ma yenin teş vik edil me po li ti ka sı, ya ban cı lar hu ku ku ku ral la rı nın za man için de ih tiyaç la ra gö re ye ni den ele alın ma sı nı gün de me ge tir di. Bir ül ke de ya ban cı la ra uy gu la nan re jim esas iti ba riy le eko no mik po li ti ka ile ya kın dan il gi li bu lun mak ta dır. Ya ban cı la rın ül ke nin eko no mik ha ya tı na ka tıl mala rın da li be ral öl çü le rin ka bul edil me si, hu kuk ku ral la rı nın da bu esa sa gö re dü zen le me si ni hak lı kı la cak tır. Esa sen Tür ki ye nin Or tak Pa zar a tam üye ol ma ko nu sun da ki ta le bi, bun dan böy le üye dev let va tan daş la rı açı sın dan sı nır la ma ların kal dı rıl ma sı, ni hai amaç ola rak eşit lik esa sı nın be nim sen me si so nu cu nu do ğu ra cak tır. Ya ban cı la ra uy gu la nan re ji mi iç hu kuk ve söz leş me ler ta yin et mek te dir. Ya ban cı la rın hu ku ki du ru mu ile il gi li ola rak im za la dı ğı mız iki ve çok ta raf lı sözleş me ler ile, üye dev let va tan daş la rı nın di ğe ri nin ül ke sin de ba zı hak lar dan eşit lik için de ya rar lan ma la rı ka bul edil miş tir. Ki ta bın ilk bas kı sı 1974, ikin ci bas kı sı 1983 yı lın da Ya ban cı lar Hu ku ku Ders le ri adı al tın da ya pıl mış tı. Za man için hu ku ku muz da ya pıl mış olan de ği şiklik le rin ge rek me tin, ge rek se dip not la rı na iş len me siy le, bu ça lış ma ay nı za man da bir mü ra ca at ki ta bı ha li ne gel miş bu lun mak ta dır. Bu ne den le üçün cü bas kı yı Ya ban cı lar Hu ku ku adı al tın da ya yın la ma yı uy gun gör düm. Ki ta bın öğ ren ci leri mi ze ve hu kuk çu la rı mı za ya rar lı ola ca ğı umu dun da yım. Bu bas kı nın ger çek leş ti ril me sin de eme ği ge çen le re, Fa kül te ler Mat ba a sı nın tec rü be li ve de ğer li men sup la rı na, kav ram in dek si ni ha zır la yan kür sü müz araştır ma gö rev li si Şe fi ka Akın a te şek kür ede rim. Levent, 20 Ekim 1985 Prof. Dr. Aysel Çelikel

14 XIV

15 XV İÇİNDEKİLER Giriş BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Birinci Kısım YABANCILAR HUKUKU A. Yabancılar Hukukunun Milletlerarası Özel Hukuktaki Yeri... 9 B. Yabancılar Hukukunun Vatandaşlık Hukuku ile İlgisi C. Yabancılar Hukukunun Kanunlar İhtilâfı ile İlgisi D. Yabancılar Hukukunun İç Hukuk ve Milletlerarası Hukuk ile İlgisi İ k i n c i K ı s ı m YABANCI A. Yabancı Gerçek Kişiler I. Vatansızlar II. Uluslararası Korumadan Yararlananlar Mülteciler Şartlı Mülteciler İkincil Koruma Statüsü Sahipleri III. Geçici Korumadan Yararlananlar IV. Göçmenler (Muhacirler) V. Doğumla Türk Vatandaşı Olup Türk Vatandaşlığından Çıkanlar (İmtiyazlı Yabancılar) VI. Azınlıklar B. Yabancı Tüzel Kişiler I. Yabancı Ortaklıklar II. Dernek ve Vakıfların Vatandaşlığı... 36

16 XVI Ü ç ü n c ü K ı s ı m MİLLETLERARASI HUKUKTA YABANCILARA TANINACAK HAKLARIN KAPSAMI A. Yabancı İle Vatandaşın Eşitliği Prensibi B. Adaletin Milletlerarası Standardı Prensibi C. İkinci Dünya Savaşından Sonraki Durum D ö r d ü n c ü K ı s ı m YABANCILAR HUKUKUNUN TARİHÎ GELİŞİMİ A. Genel Bilgiler B. Osmanlı Ülkesinde Yabancılar I. İslam Hukuku II. Kapitülasyonlar Konusu, Tarihî Gelişimi ve Mahiyeti Yabancılara Tanınmış Olan İmtiyazlar Kapitülasyonların Kaldırılması B e ş i n c i K ı s ı m YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI A. İç Hukuk Kaynakları I. Anayasa II. Kanunlar, Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler III. Mahkeme Kararları ve Doktrin B. Milletlerarası Hukuk Kaynakları I. Sözleşmeler II. Milletlerarası Örf ve Adet III. Medenî Milletlerce Kabul Edilen Hukuk Prensipleri İKİNCİ BÖLÜM TÜRK YABANCILAR HUKUKUNUN GENEL ESASLARI A. Eşitlik Esası B. Karşılıklı Muamele Esası C. En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Muamelesi (En Çok Gözetilen Ulus Kaydı) D. Mukabele Bilmisil (Karşı İşlem veya Misilleme) Esası E. Kazanılmış Haklara Saygı... 73

17 XVII ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ B i r i n c i K ı s ı m YABANCININ KİŞİ OLARAK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDEN YARARLANMASI A. Yabancıların Türkiye ye Giriş Hakkı I. İç Hukuk Kuralları Pasaport Gösterme Mecburiyeti a) Pasaport b) Pasaport Yerine Geçen Belgeler (1) Pasavanlar ve Benzeri Belgeler (2) Tayfa Vesikaları ve Kara ve Hava Nakil Vasıtalarının Memur ve Mürettebatına Mahsus Vesikalar (3) Göçmen Vesikaları (4) Seyahat Belgesi c) Seyahat Belgesi d) Yabancılara Mahsus Damgalı Pasaport e) Pasaportsuz veya Vesikasız Gelenler f) Pasaport Aranmayan Haller g) Türkiye ye Girişin Engellenmesi (1) Türkiye ye Girişine İzin Verilmeyecek Yabancılar (2) Türkiye ye Giriş Yasağı (3) Giriş Yasağının Uygulanması h) Belirli Kapılardan Giriş Mecburiyeti Vize Alma Mecburiyeti Vize Muafiyeti Özel Vize Kapsamına Giren Yabancılar Vize Verilmeyecek Yabancılar II. Sözleşmeler Hukuku B. Türkiye de Yabancıların İkamet ve Seyahat Özgürlüğü I. İç Hukuk Kuralları Genel Olarak a) Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu b) Köy Kanunu Yabancıları ve Uluslararası Koruma Kanunu a) İkamet İzni b) İkamet İzninden Muafiyet c) İkamet İzni Çeşitleri (1) Kısa Dönem İkamet İzni... 98

18 XVIII (2) Aile İkamet İzni (3) Öğrenci İkamet İzni (4) Uzun Dönem İkamet İzni (5) İnsani İkamet İzni (6) İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni d) İkamet İzninlerinin Uzatılması e) Zorunlu Olarak Türkiye de Bulunanlar f) Türkiye Dışından İkamet İzni Başvurusunda Bulunanların Adres Kayıt Sistemine Kaydedilmeleri g) Çalışma İzninin İkamet İzni Sayılması h) İkamette Kesinti ve İkamet İzinleri Arasında Geçişler i) Türkiye de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması II. Sözleşmeler Hukuku İki Taraflı Sözleşmeler Çok Taraflı Sözleşmeler a) Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Sözleşme b) Diğer Çok Taraflı Sözleşmeler C. Basın Özgürlüğü Ç. Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü I. Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü II. Vakıf Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü D. Yabancının Kişi Dokunulmazlığı I. Uluslararası Koruma Uluslararası Korumadan Yararlanacaklar a) Mülteciler b) Şartlı Mülteciler c) İkincil Koruma Uluslararası Koruma Haricinde Tutulanlar Uluslararası Koruma İçin Uyulması Gereken Usul ve Esaslar a) Başvuru b) Kabul Edilemez Başvuru c) Refakatsiz Çocuklar ve Özel İhtiyaç Sahipleri d) Başvuru Sahiplerinin İdari Gözetimi (1) İdari Gözetim Altına Alınacak Başvuru Sahipleri (2) İdari Gözetime Alınma Usulü e) Koruma Kararı f) Uluslararası Koruma Kararının Sonuçları g) Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi h) Uluslararası Koruma Statüsünün İptali Uluslararası Korumadan Faydalanacak Olan Yabancının Hak ve Yükümlülükleri

19 XIX a) Genel Prensip b) Haklar c) Yükümlülükler Geçici Koruma a) Geçici Koruma Statüsünden Faydalanabilecek Yabancılar b) Geçici Koruma Statüsünün Hükümleri Uluslararası Koruma Sürecinde İşbirliği, Menşe Ülke Bilgisi, Gizlilik İlkesi ile Kabul ve Barınma Merkezleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü II. Sınırdışı Etme Genel Olarak Sözleşmeler Çerçevesinde Sınırdışı Etme Türk İç Hukukundaki Düzenleme a) Sınırdışı Etme Kararı b) Haklarında Sınırdışı Etme Kararı Alınacak Yabancılar c) Haklarında Sınırdışı Etme Kararı Alınamayacak Yabancılar d) Türkiye yi Terke Davet e) Sınırdışı Etmek Üzere İdari Gözetim f) Geri Gönderme Merkezleri g) Sınırdışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi III. Suçluların Geri Verilmesi Genel Olarak Türk Ceza Kanununda Suçluların Geri Verilmesine Ait Esaslar a) Fiile İlişkin Şartlar b) Diğer Şartlar Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesinde Suçluların Geri Verilmesine Ait Esaslar a) İadesi İstenen Kişinin Vatandaşlığı ile İlgili Şart b) Suçun Niteliği ile İlgili Şartlar c) Suçluların Geri Verilmesi ile İlgili Özel Durumlar Geri Verme Usulü Uçaklarda ve Uçak Kaçırma Yolu ile İşlenen Suçlarda Durum İ k i n c i K ı s ı m YABANCILARIN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİ A. Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlükleri ve Yabancı Yatırımlar I. İç Hukuk Kuralları

20 XX 1. Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlükleri a) Yabancıların Çalışma Haklarına İlişkin Genel Hükümler: Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (1) Genel Olarak (2) Çalışma İzni Başvuruları (a) Çalışma İzni Başvurularının Yurtdışından Yapılması (b) Çalışma İzni Başvurularının Yurtiçinden Yapılması (3) Çalışma İzni Uzatma Başvuruları (4) Çalışma İzninin Koşulları ve Başvuruların Değerlendirilmesi (5) Çalışma İzin Türleri (a) Süreli Çalışma İzni (b) Süresiz Çalışma İzni (c) Bağımsız Çalışma İzni (d) İstisnai Çalışma İzni (6) Kanuni Çalışma Süresine Dâhil Edilecek ve İkamette Kesinti Sayılan Süreler (7) Çalışma İzninin Sınırlandırılması (8) Çalışma İzninin İptali ve Geçerliliğini Kaybetmesi (a) Çalışma İzninin İptali (b) Çalışma İzninin Geçerliliğini Kaybetmesi (9) Çalışma İzni ile İlgili Kararlara Karşı Yargı Yolu (10) Çalışma İzninden Muafiyet b) Yabancıların Çalışma Haklarına İlişkin Özel Hükümler (1) Yabancının Statüsüne Göre Getirilmiş Özel Düzenlemeler (a) Yabancı Öğrencilerin Çalışma Hakkı (b) Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Çalışan Kilit Personelin Çalışma İzinleri (c) Türk Soylu Yabancıların Çalışma Hakkı (i) Çalışma İzni Verilmesine Ait Esaslar ve İzlenecek Usul (ii) Türk Soylu Yabancıların Çalışabilecekleri ve Çalışamayacakları İş Kolları (iii) Çalışma İzni Alan Türk Soylu Yabancıların Hukuki Statüsü (d) Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Yabancıların Çalışma Hakkı (e) Geçici Koruma Statüsü Sahibi Yabancıların Çalışma Hakkı (2) İlgili Sektör veya Mesleğe Göre Getirilmiş Özel Düzenlemeler (a) Sağlık Hizmetleri (i) Doktorluk (ii) Diş Hekimliği (iii) Ebelik

21 XXI (iv) Hastabakıcılık (v) Hemşirelik (vi) Veteriner Hekimliği (vii) Eczacılık (viii) Gözlükçülük (Optisyenlik) (ix) Özel Hastane Açma (b) Avukatlık ve Noterlik (i) Avukatlık (ii) Noterlik (c) Mühendislik ve Mimarlık (d) Gümrük Müşavirliği (e) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik (f) Borsa Üye Temsilciliği ve Yardımcılığı (g) Turist Rehberliği ve Seyahat Acenteliği (h) Güvenlik Görevliliği ve Çarşı ve Mahalle Bekçiliği (i) Matbaa Kurma ve Süreli Yayıncılık Yapma Yabancı Yatırımlar a) Yabancı Yatırımlara İlişkin Genel Bilgiler (1) Genel Olarak (2) Türkiye de Yabancı Yatırımlara İlişkin Düzenlemelerin Tarihçesi (3) Yabancı Yatırımcının Aradığı Şartlar ve Ülkeye Sağladığı Yararlar b) Yabancı Yatırımlara İlişkin Genel Hükümler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (1) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu nun Amacı (2) DYYK da Öngörülen Temel Değişiklikler (3) Yabancı Yatırımcı (4) Doğrudan Yabancı Yatırım Değerleri (5) Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırım Yapmanın Hukuki Yolları (a) Yabancı Yatırımcının Türkiye de Türk Ortaklığı Kurması (b) Yabancı Yatırımcının Bir Türk Ortaklığına Hisse Senetlerini Satın Alarak Katılması (c) Yabancı Ortaklığın Türkiye de Şube Açarak Yatırım Yapması (6) Doğrudan Yabancı Yatırımlara İlişkin Esaslar (a) Yatırım Serbestisi ve Millî Muamele (b) Kamulaştırma ve Devletleştirme

22 XXII (c) Transfer Serbestisi (d) Taşınmaz Edinme (e) Uyuşmazlıkların Çözümü (f) Yabancı Personel Çalıştırma c) Yabancı Yatırımlara İlişkin Özel Hükümler (1) Türk Kıyı, Liman ve Karasularında Ticaret (Deniz Kabotajı), Gemi Acenteliği, Denizcilik Hizmetleri ve Deniz Turizmi (a) Genel Olarak (b) Türk Kıyı, Liman ve Karasularında Yolcu ve Yük Taşıma (Deniz Kabotajı) (c) Gemi Acenteliği Faaliyeti (d) Türk Kara Sularında Deniz Ürünleri Avlama, Kum vs. Çıkarma (e) Türk Kara Sularında Kurtarma, Enkaz Kaldırma, Dalgıçlık ve Kılavuzluk Hizmetleri (f) Yabancı Gemi Adamı Çalıştırma (g) Deniz Turizmi (i) Deniz Turizmi Tesisleri ve Deniz Turizmi Araçları Yatırım ve İşletmeciliği (ii) Yabancı Bayraklı Deniz Turizmi Araçlarına Türk Bayrağı Çekilmesi (iii) Deniz Turizmi Araçlarının Türk Karasuları ve Limanlarında Seyir Esasları (iv) Yabancı Deniz Turizmi Araçlarının Türkiye de Kalış Süresi ve Kabotaj Hakları (v) Mütekabiliyet ve Seyir Durdurma Yetkisi (vi) Deniz Turizmi İşletmelerinde Yabancı Personel Çalıştırılması (2) Türk Hava Sahasında Ticari Hava Taşımacılığı (Hava Kabotajı) ve İşletmeciliği (a) Genel Olarak (b) Türk Hava Sahasında Ticari Yük ve Yolcu Taşıma (Hava Kabotajı) (c) Türk Hava Sahasında Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği (d) Yabancı Sicil Havacılık Personeli Çalıştırma (3) Madencilik (a) Tarihçe (b) Maden Arama ve İşletme Hakkı (4) Petrol Arama, İşletme ve Petrol Piyasası (a) Tarihçe

23 XXIII II. (b) Petrol Arama ve İşletme Hakkı (c) Petrol Arama ve İşletme Faaliyetlerinde Yabancı Eleman Çalıştırılması (d) Petrol Piyasası Faaliyetleri (5) Sigortacılık (a) Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri (b) Sigorta Eksperliği (c) Sigorta Acenteliği (d) Sigorta Brokerliği ve Yöneticiliği (e) Sigorta Tahkim Sistemi (6) Bankacılık (7) Turizme Yönelik Yatırımlar ve Turizm İşletmesi (8) Serbest Bölgeler (a) Serbest Bölgelerin Belirlenmesi, Kurulması ve İşletilmesi (b) Serbest Bölgelerde Görülebilecek Faaliyetler (c) Muafiyet ve Teşvikler (d) Özel Hesap (e) Mal ve Hizmetlerin Tabi Olduğu Rejim (f) Yabancı Eleman Çalıştırma (9) Endüstri Bölgeleri (a) Endüstri Bölgelerinin Belirlenmesi ve Kurulması (b) Endüstri Bölgelerine Yatırım Yapılması (c) İhtisas Endüstri Bölgesi ve Münferit Yatırım Yeri (10) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (a) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Belirlenmesi ve Kurulması (b) Bölgenin Yönetimi ve İşletilmesi (c) Yabancı Personel Çalıştırma d) Yabancı Yatırımın Ticarî Olmayan Risklere Karşı Korunması (1) Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluş Sözleşmesi (MIGA) (2) Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözülmesi Hakkında Sözleşme (ICSID) Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlükleri İle İlgili Sözleşmelerin Getirdiği Düzen İki Taraflı Sözleşmeler Çok Taraflı Sözleşmeler a) Göçmen İşçinin Hukukî Statüsü Hakkında Sözleşme

24 XXIV b) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Sözleşmesi (1) İşçilerin Serbest Hareketi (2) Yerleşme Hakkı (3) Hizmetlerin Serbest Hareketi (4) Sermayenin Serbest Hareketi B. Yabancıların Sosyal Hak ve Özgürlükleri I. Yabancının Sosyal Güvenlik Hakkı İç Hukuk Kuralları a) Zorunlu Sigorta b) İsteğe Bağlı Sigorta Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri a) Çok Taraflı Sözleşmeler b) İki Taraflı Sözleşmeler II. Yabancının Sendika Kurma ve Üye Olma Hakkı III. Diğer Sosyal Haklar C. Yabancının Eğitim ve Öğretim Özgürlüğü I. Türk Okullarında Eğitim ve Öğretim II. Yabancıların Öğretim Müesseseleri Açması Genel Olarak Yabancıların Eğitim ve Öğretim Özgürlüğünü Düzenleyen Kuralların Tarihî Gelişimi a) Hususî Mektepler Talimatnamesi b) Özel Okullar Yönergesi Sayılı Tarihli Özel Öğretim Kurumları Kanununa Göre Yabancıların ve Azınlıkların Özel Öğretim Kurumu Açma Hakkı a) Yabancı Okullar b) Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları c) Azınlık Okulları Yabancıların Yüksek Öğretim Kurumu Açma Hakkı Yabancı Öğretmenler ve Türk Müdür Başyardımcılığı Öğretim ve Eğitim ile İlgili Milletlerarası Sözleşmeler D. Yabancıların Taşınmazlara İlişkin Mülkiyet ve Sınırlı Aynî Haklardan Yararlanması I. Genel Olarak II. Tapu Kanununda Tarihli ve 6302 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe Göre Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz Edinmesinde Mevcut Durum

25 XXV 1. Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye de Taşınmaz Edinmeleri Yabancı Şirketlerin Türkiye de Taşınmaz Edinmeleri Gerçek ve Tüzel Kişilerin Lehine Sınırlı Aynî Hak Tesisi III. Yabancıların Taşınmaz Edinmelerinde Kanunî Sınırlamalar Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu a) Genel Olarak b) Askeri Yasak Bölgeler c) Güvenlik Bölgeleri ve Diğer Bazı Bölgeler Mukabele i Bilmisil Kanunu Tapu Kanununun Getirmiş Olduğu Sınırlamalar IV. Tapu Kanunu Madde 35 ve 36 Dışında Özel Kanunî Düzenlemeler Turizmi Teşvik Kanunu Türk Petrol Kanunu ve Petrol Piyasası Kanunu Doğumla Türk Vatandaşı Olan ve Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni İle Ayrılanların İstisnai Durumu V. Yabancıların Türkiye de Taşınmaz Edinmesi Konusunda Sözleşmelerin Getirdiği Düzen E. Yabancıların Taşınmazlar Üzerinde Miras Hakkı I. Genel Olarak II. Yabancıların Taşınmazlar Üzerinde Miras İktisabına Getirilen Kısıtlamalar Tapu Kanunu Köy Kanunu Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Mukabele-i Bilmisil Kanunu Vatandaşlıktan Çıkarılanların Miras Hakkı Doğumla Türk Vatandaşı Olan ve Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni ile Ayrılanların Miras Hakkı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Kararname III. Yabancı Tüzel Kişilerin Miras Hakkı F. Yabancının Maddî Olmayan Mallar Üzerindeki Hakları I. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar II. Sanayi Mülkiyet Hakları İhtira Beratı Markalar G. Şahsın Hukuku ve Aile Hukuku Bakımından Yabancılar

26 XXVI Ü ç ü n c ü K ı s ı m YABANCILARIN SİYASÎ HAKLARI Yabancıların Siyasî Hakları Bibliyografya Kavram İndeksi Çok Taraflı Sözleşmeler İndeksi Kanunlar İndeksi

27 XXVII KISALTMALAR AB. : Avrupa Birliği Ad. Der. : Adalet Dergisi AET : Avrupa Ekonomik Topluluğu AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AHFD : Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi Any. : Anayasa AT : Avrupa Topluluğu ATKD : Avrupa Topluluğu Kararlar Dergisi Bkz. : Bakınız C. : Cilt D. : Düstur dn. : dipnotu Düs. : Düstur DPT : Devlet Planlama Teşkilatı DYYK : Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu EHVHK : Ecnebilerin Hak ve Vazifeleri Hakkında 1330 Tarihli Muvakkat Kanun FSEK : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu HUMK : Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu Int.Leg.Mat. : International Legal Materials İHFD : İstanbul Hukuk Fakültesi Dergisi Ka. Ta. : Kabul Tarihi KHK. : Kanun Hükmünde Kararname İBD : İstanbul Barosu Dergisi İbid. : Aynı yerde İBK. : İhtira Beratı Kanunu İ.Ü. : İstanbul Üniversitesi MHB : Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni MÖH-UK : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun MTA : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ÖÖKK : Özel Öğretim Kurumları Kanunu PK : Pasaport Kanunu

28 XXVIII PPK RG SBFD RKD SSMHK TC TCK TETK Ter. TMK TPKKH TTK Tu-Tek TVK YÇİHK YHD. YHGK YİSHK YSTK YSÇK YŞHK YKD : Petrol Piyasası Kanunu : Resmî Gazete : Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi : Resmî Kararlar Dergisi : Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun : Türkiye Cumhuriyeti : Türk Ceza Kanunu : Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu : Tertip : Türk Medeni Kanunu : Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında : Türk Ticaret Kanunu : Turizmi Teşvik Kanunu : Türk Vatandaşlığı Kanunu : Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun : Yargıtay Hukuk Dairesi : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu : Yabancıların İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun : Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu : Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesi : Yabancı Şirketler Hakkında Kanun (1330 tarihli) : Yargıtay Kararları Dergisi

Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU. Yenilenmiş 20. Bası

Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU. Yenilenmiş 20. Bası I Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU Yenilenmiş 20. Bası Prof. Dr. Aysel Çelikel Prof. Dr. Günseli (Öztekin) Gelgel II Yayın No. : 3052 Hukuk Dizisi : 1502 8. Bası - Kasım 1998 - İSTANBUL 9. Bası - Kasım

Detaylı

Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU. Yenilenmiş 19. Bası

Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU. Yenilenmiş 19. Bası I Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU Yenilenmiş 19. Bası Prof. Dr. Aysel Çelikel Prof. Dr. Günseli (Öztekin) Gelgel II Yayın No. : 2880 Hukuk Dizisi : 1418 8. Bası - Kasım 1998 - İSTANBUL 9. Bası - Kasım

Detaylı

Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU. Yenilenmiş 22. Bası

Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU. Yenilenmiş 22. Bası I Aysel ÇELİKEL YABANCILAR HUKUKU Yenilenmiş 22. Bası Prof. Dr. Aysel Çelikel Prof. Dr. Günseli (Öztekin) Gelgel II Yayın No. : 3402 Hukuk Dizisi : 1650 8. Bası - Kasım 1998 - İSTANBUL 9. Bası - Kasım

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Cemal ŞANLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Doç. Dr. Emre ESEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TÜRK MİLLETLERARASI

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XXIII GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 BİRİNCİ BÖLÜM TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE YABANCI SERMAYE 61. Yabancı Sermaye Hareketlerinin

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Anayasa İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Türk Borçlar Kanunu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

HER YÖNÜYLE BASKETBOL

HER YÖNÜYLE BASKETBOL HER YÖNÜYLE BASKETBOL Dr. Aytekin Alpullu Yayın No : 3228 Eğitim Dizisi : 150 1. Baskı - Mayıs 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-322 - 7 Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU Derleyen: Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7. BASKI I Yayın No : 2538 Hukuk Dizisi : 1233 6. Bas ıdan Tıpkı 7. Baskı Ekim 2012

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL Prof. Dr. Ergin NOMER DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU (MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK) Çözümlenmiş Örnek Olaylar - Seçilmiş Mahkeme Kararları Kanunlar İhtilâfı Kuralları - Milletlerarası Usul

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

Banka Kredileri Tüketici ve Konut Kredileri ile Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar

Banka Kredileri Tüketici ve Konut Kredileri ile Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar Cengiz KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Banka Kredileri Tüketici ve Konut Kredileri ile Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar İTİRAZIN İPTALİ VE MENFİ TESBİT DAVALARI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU ÖNSÖZ içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU III I. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun Hazırlık Süreci... 5 A. Göç ve İltica

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

UMRE ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET 2010 UMRE. 30 yıllık tecrübe... T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI. Geçen yılın f iyatlarıyla...

UMRE ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET 2010 UMRE. 30 yıllık tecrübe... T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI. Geçen yılın f iyatlarıyla... 2010 UMRE ORGANİZASYONU ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET 2010 UMRE İbadet aşkıyla kutlu beldeye Diyanet güvencesiyle, tecrübeli görevliler refakatinde, kutsal beldelere huzur dolu bir seyahat, unutulmayacak bir

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı