Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 22 juni uur. Tekstboekje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 22 juni 10.00 12.30 uur. Tekstboekje."

Transkript

1 Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 22 juni uur Tekstboekje A Begin

2 Tekst 1 Sahaflarda Eskiye Özlem Ýstanbul Haber Servisi Kapalýçarþý nýn Fesçiler Kapýsý ile Beyazýt Meydaný arasýnda yer alan Ýstanbul un eski kitap alýþveriþ merkezi Sahaflar Çarþýsý, eski hareketli günlerini özlüyor lerden sonra dokusu hýzla bozulan çarþý, belediyenin kiralarý aþýrý biçimde arttýrmasý; eski kitaptan anlayan, bu iþe gönül veren esnafýn azalmasý ve iþporta baskýsýnýn huzursuzluk yaratmasý nedeniyle kimliðini yitirmeye baþladý. Özellikle 1977 de belediyenin Beyazýt Meydaný ný iþgal eden iþportacýlarý geçici olarak Sahaflar Çarþýsý na yerleþtirmesiyle çarþý 1 iþlevini kaybetmeye baþladý. Ýstanbul Sahaflar Çarþýsý Derneði Baþkaný Adil Sarmusak, eðitim sisteminin deðiþmesi, Beyazýt taki fakültelerin sayýsýnýn azalmasýyla eski kitaplara olan ilginin azaldýðýný belirtti. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ne baðlý 23, Eminönü Belediyesi ne ait 19 olmak üzere toplam 42 dükkândan oluþan çarþýda bugün sadece 3-4 dükkân 2. Diðer dükkânlarda ise ayakta kalabilme kaygýsýyla ders kitaplarý, defter, kalem gibi kýrtasiye malzemeleri; yabancý dergiler, güncel kitaplar ve yüzük, kolye gibi hediyelik eþyalar satýlýyor. Sahaflýk, medrese öðrencilerinin 15. ve 16. yüzyýllarda Fatih ve Beyazýt gibi büyük camilerin etrafýnda kitap alýmý satýmý yapmalarý ile birlikte 3. Basralý Abdullah Yetimi de sahaflýðýn piri olarak bilinen ilk kiþiydi teki Ýstanbul depremine kadar Kapalýçarþý içinde faaliyet gösteren sahaflar, depremden sonra bugünkü yerlerine taþýndýlar. Bilim ve kültür adamlarýna, üniversitelere ve kitaplýklara birçok basma ve yazma kitap saðlayan 4, 1950 de önemli bir yangýn geçirdi. Yangýn sonrasýnda belediye, çarþýdaki arsalarý alarak sahaflarý bugünkü görünümüne kavuþturdu. Yapýlan barakalar sembolik fiyatlarla hak sahiplerine satýlýrken geri kalan dükkânlar ise yine sembolik fiyatlara 5. Sarmusak, belediyenin, sahaflarýn sadece eski kitap satmasý þartýyla dükkânlarý sembolik fiyatlarla kiraya verdiðini belirterek, bu centilmenlik anlaþmasý nýn Bedrettin Dalan ýn belediye baþkanlýðý yaptýðý dönemde A 2 Lees verder

3 6. Sarmusak, Dalan döneminde belediyenin kira taleplerinde büyük miktarda artýþ olduðunu ve buna baðlý olarak çarþýda kitapla ilgili diðer malzemelerin de satýlmaya baþladýðýný söyledi. Sahaflýðýn kitap doktorluðu olduðunu söyleyen Sarmusak, artýk kendilerine eski kitap saðlayan 7 kalmadýðýný ifade etti. Eskiden bohçacý-eskici denilen sahaflar vardý. 8 dolaþýr, eski kitaplar toplayýp çarþýya getirirlerdi. O kitaplar da çarþýda açýk arttýrmayla satýlýrdý diye konuþan Sarmusak, diðer bir eski kitap kaynaklarýnýn da, ölen bilim adamlarý ve üniversite hocalarýna ait kitaplarýn çarþýda müzayede ile satýlmasý olduðunu belirtti. Nihal Kitabevi, Elif Kitabevi gibi 2-3 dükkânýn sadece sahaflýk yaptýðýný vurgulayan Sarmusak, sahaflýk mesleðinin yok olmasý halinde 9 arasýndaki baðýn da kopacaðýna dikkat çekti. Sarmusak þöyle devam etti: Bizi sahaf yapan deðerli kitaplarý depolarda, kasalarda saklýyoruz; raflarda sergilemeye kýyamýyoruz. Sadece meraklýlarýna, eski kitap erbaplarýna bu kitaplarý veriyoruz. Artýk araþtýran, tartýþan bilim adamý, yazar ve üniversite hocalarý da kalmadý. 10 Kuran, yazma, kullanýlmýþ, elden düþme ve diðer dini kitaplarýn satýldýðý çarþýya Tanzimat döneminde basýlý kitap da girmeye baþladý lerden sonra ise kitaplarýn yaný sýra defter, kalem, turistik ve hediyelik eþyalar satýlmaya baþlýyor ve sahaflarýn müþteri tipi de deðiþiyor. Sarmusak, çarþýya, okullarýn açýlmasýyla birlikte öðrencilerin yoðun olarak geldiðini, eski müþterilerin ise fazla uðramadýðýný söyledi. Sahaflar Çarþý sýnda kalan son birkaç sahaf da, uzun süre Ýstanbul a bir kültür merkezi olarak hizmet veren çarþýnýn önemli sarsýntýlar geçirdiðini ifade ederek devletten, belediyeden, kültür adamlarýndan, Ýstanbul u ve kitabý seven herkesten 11. Cumhuriyet, Kasým A 3 Lees verder

4 Tekst 2 Geçmiþ hayatlar ýsýtýr bütün hamamlarý Selahattin AYYILDIZ Dilimizde hamam sözcüðünün anlamý kýsaca, Yýkanmaya özgü yer ve yapýlara verilen isim olarak karþýlanýyor. Hamamýn tarihi çok eski çaðlara uzanmaktadýr. En eski hamamlar çok ilkel nitelikteydiler. Anadolu da ve Mýsýr da çeþitli dönemlerde yapýlan kazýlarda en basit þekillerine rastlanmýþtýr. Ýsa dan önce dördüncü yüzyýlda Yunanistan da hamamlarýn bulunduðu bilinmektedir. Ancak bunlar bedensel eðitim ve týbbi tedavilerin yapýldýðý yerlerdi. Roma da büyük hamamlarýn yapýlmasý imparatorluk çaðýna tesadüf eder. O devrin Roma hamamlarýnýn iç yapýlarý acaba nasýldý? Önünde avlularý bulunan Roma hamamlarýna cümle kapýsýyla girilir, buradan soyunma yerlerine gidilirdi. Daha sonra soðuk ve sýcak su dairelerinin yer aldýðý bölümlere geçilirdi. Soðuk su kýsmý daha çok yüzme sporlarý ve yarýþmalar için kullanýlýrdý. Sýcak su bölümlerinde yýkanmak için tekneler, terlemek için sýralar bulunurdu. Külhanda yakýlan odunlarla hem üstündeki su deposu, hem de hamamýn ýsýtýlmasý saðlanýrdý. Romalýlar hamamlarýnda hizmet iþlerini esirlere ve kölelere yaptýrýrlardý. Bir Romalý için hamam sadece arýnmaya yarayan mekan deðildi. Özellikle soylular ve zenginler buralara sohbet etmek, dinlenmek, hatta eðlenmek için gitmekteydiler. Bu durum Bizans döneminde de ayný þekilde sürmüþtür. Ýslam dünyasýnda hamamlarýn en güzelleri Türkler tarafýndan yapýlmýþ, iç ferahlýða ayrý bir önem verilmiþtir. Emeviler zamanýnda sekizinci yüzyýlda Suriye de yapýlan hamamlar, yapý tekniði ve süsleme bakýmýndan Bizans hamamlarýna benzemekteydi. Buna karþýn Türk hamamlarý, diðer uluslarýnkine göre çok ayrý özellikler gösteriyordu. Dinin yapýlardaki etkisinin kullaným biçimlerini farklý kýlabildiðini de gözardý etmemek gerekir. Hýristiyan uluslar hamamlarýnda tekne içinde yýkanýr, müslümanlarsa doðal bir su kaynaðýnýn bulunmasýný tercih ederlerdi. Ýþte bu nedenle Türk hamamlarýnda banyo yapmaya yarayan yýkanma tekneleriyle, banyo havuzlarý bulunmamýþtýr. Dinsel etkilerden kaynaklanan farklýlýk mimari özelliklere de yansýmýþ, Türk hamamlarýyla Roma ve Bizans hamamlarýný deðiþik kýlmýþtýr. Halkýn kullanýmýna yönelik olarak yapýlan Türk hamamlarýnýn süs ve lüksten uzak olduðunu gözlemekteyiz. Bunlarýn asýl amaçlarý temizliði saðlamaktý. Türk halk hamamlarý çift olduklarý yerlerde, sürekli olarak biri kadýnlarýn, diðeri erkeklerin hizmetine ayrýlmýþtýr. Tek olduklarý yerlerde farklý bir uygulamaya gidilerek, kadýnlarýn ve erkeklerin hamamlarý kullaným günleri saptanmýþtýr. Bu günler, hamam kapýlarýna asýlan deðiþik renklerdeki havlularla ifade edilmiþtir. Iþýk, Türk hamamlarýnda tepeden ufak cam gözlerle saðlanýr. Bu nedenle, Ýstanbul argosunda hamamýn karþýlýðý tepegöz olarak kullanýlýr. Dýþarýdan gelen ýþýðýn hamamýn her noktasýna eþit olarak daðýlýmý için inþa sýrasýnda büyük özen gösterilir. Hamamýn dýþ bölümleri Yunanlýlar da görüldüðünce renkli motiflerle süslenmez. Genellikle tek renk kullanýmýna gidilir. Türk hamamlarýnýn dýþ yapýsý dikkate alýndýðýnda, renkten fazla yapý maddelerinin üzerinde durulduðu anlaþýlmaktadýr. Hakim olan mimari özellik sadeliktir. Hýristiyan Avrupa Sanatý nda bu alanda kendini belli eden kasvetli, hüzünlü yapýsal özellikler hemen hemen hiç görülmez. Kendilerine özgü giyiniþ ve konuþma biçimleri olan, argoyu çok kullanan, oraya buraya çatmaktan hoþlanan, haylaz delikanlý takýmýndan kimse, külhani Ýþte, külhanbeyinin sözlük anlamý bu þekilde. Çarþý ve pazar ortasýndaki hamamlara kendini bilenler girmezdi. Dalýp, þaþýrýp adýmýný atanlar kötü isim sahibi olurlar, ya da baþlarýna bir bela gelmeden çýkamazlardý. Geceleri de bu hamamlarýn içi ve camekan odalarý bekar uþaklarý tarafýndan iskan edilir, türlü sebeplerle sýk sýk olaylar çýkardý. Bu hamam zorbalarý ki Ýstanbul da ilk defa, Külhanbeyi ünvanýný almýþlardýr. Ve ilk külhanbeyleri de Gedikpaþa Hamamý nýn bekar odalarýndan çýkmýþtýr. Nokta 23, A 4 Lees verder

5 Tekst 3 Serbest Kürsü Düþünenlerin düþüncesi Yöneten: Hikmet BÝL Adres: Hürriyet Tesisleri Güneþli Ýstanbul FAX: (212) /77 Tarihe damgasýný vuran üç kadýn Dr. Hüseyin PEKÝN / Zürih - ÝSVÝÇRE (Hukukçu - Araþtýrmacý) Elbette ki tarihe damgasýný vuran kadýnlarýn sayýsý sadece üç ile sýnýrlandýrýlamaz. Çaðlara veya dünyamýzýn deðiþik yörelerine göre oynadýklarý rolleri önem ve aðýrlýk kazanan daha pek çok kadýn vardýr. Ancak, bu kadýnlarýn hepsini tanýtmak, belki bir tarihçinin uðraþ alanýna girebilir ama herhalde mütevazý bir yazýnýn çerçevesini de çok aþar. Bundan dolayý, belli bir ölçüye (kritere) göre aralarýnda zorunlu seçim yapýlmýþtýr. Bu çerçevede yazýmýzda güdülen amaç; psikolojideki fikirlerin çaðrýþýmý sürecini harekete geçirerek günümüzde de insanlarýn en ziyade ilgisini çeken olgularla (durumlarla) benzetmeler yapýlmasýna zemin hazýrlamak olmuþtur. Böylece betimlenen amaç doðrultusunda, aþaðýda tarihe damgasýný vuran, iþlevleri birbirinden çok deðiþik üç kadýnýn; Hz. Ayþe, Jeanne d Arc ve Kleopatra nýn kýsa yaþam öyküleri sergilenmiþtir. Kuþkusuz bizler, bir baþka deyiþle bu kadýnlarý rahatlýkla dünya üzerine bin yýlda bir gelebilen kadýnlar olarak da nitelendirebiliriz. Ve de bu münasebetle bir kez daha görülmüþtür ki, büyük Alman þairi Schiller in ( ) vaktiyle söylemiþ olduðu gibi, gerçekten de dünya tarihi, dünya mahkemesi dir (die Weltgeschichte ist das Weltgericht). HAZRETÝ AYÞE Hz. Muhammed in üçüncü ve çok sevdiði eþi Hz. Ayþe, 614 yýlýnda Mekke de doðmuþtur. Hz. Ayþe, peygamberimizle evlendirildiðinde 9-10 yaþlarýnda kadardý. Babasý Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed in en etkili destekleyicilerinden biri ve baþdanýþmaný idi. Bu evlilikte, onunla baðlarýn daha da güçlendirilmesini istemenin rol oynamýþ olmasý olaðan sayýlmalýdýr. Hz. Ayþe, peygamberimizin hayata gözlerini yumduðu tarihte (8 Haziran 632) henüz daha 18 yaþýnda bulunuyordu. Temmuz 678 de, Hz. Muhammed in ölümünden takriben elli yýl kadar sonra Medine de ölmüþtür. Hz. Ayþe, ne peygamberimizin saðlýðýnda ve ne de onun ölümünden sonra babasý Hz. Ebubekir in ( ) ve Hz. Ömer in halifelik dönemlerinde kayda deðer herhangi bir siyasi ve dini rol oynamamýþtýr. Ancak, üçüncü halife Hz. Osman ýn öldürülmesini (656) takiben Hz. Ali nin dördüncü halife seçilmesini içine sindirememiþ, derhal Hz. Ali karþýtlarýnýn yanýnda yer almýþtýr kadar Mekkeli askerin baþýnda önce Basra yý ele geçirmiþ, sonra da Hz. Ali nin kuvvetleri ile savaþa tutuþmuþtur. Bu savaþ Hz. Ayþe nin devesinin etrafýnda cereyan ettiði için tarihte Camel (Deve) Vakasý olarak anýlmaktadýr. Savaþ sonunda Hz. Ayþe yenik düþmüþ, ancak Hz. Ali kendisine çok saygýlý davranmýþ, 12 bin dirhem emekli ödeneði baðlatarak Medine de sükûn içinde yaþamasýna müsaade etmiþtir. JEANNE D ARC Fransýz ulusal kadýn kahramaný Jeanne d Arc ýn insanüstü yeteneklerle ortaya çýkmasý, döneminde Orlean Bakiresi nin birtakým semavi ya da þeytani güçlerinin tutsaðý olmasý ile açýklanmýþtý. Johanna, A 5 Lees verder

6 Ocak 1412 de Fransa nýn kuzeydoðu bölgesindeki Domremy de doðmuþ bir köylü kýzýdýr. O sýralarda, Fransa ile Ýngiltere ve Burgondlar arasýnda 1328 de baþlayan Yüzyýl Savaþlarý sürüyordu. Ve küçük köylü kýzý Johanna birtakým semavi sesler duyuyordu. Bu sesler ona Fransa yý kurtarmak için Tanrý nýn kendisini görevlendirdiðini bildiriyordu. Sonuçta, o, Tanrý buyruðuna uydu ve binbir güçlükle 1429 da Chinon da Kral VII. Þarl a ulaþabildi. Kralý, savaþ kazanýldýðýnda krallar kralý olarak taç giyeceðine inandýrarak kendisine küçük bir savaþ birliði vermeye razý etti. Asker elbisesi giymiþ halde bu birliðin baþýnda 8 Mayýs 1429 da Orlean ý kurtardý. Ýngilizler kaçmak zorunda kaldýlar. Bir yýl sonra ise, 23 Mayýs 1430 da Compiegne kuþatmasýnda Burgondlar tarafýndan tutsak alýndý ve Rouen e getirilerek büyük bir meblað karþýlýðýnda Ýngilizlere teslim edildi. Ýngilizler, Paris Üniversitesi nin de desteði ile sadýk dostlarý Rouen Baþpiskoposunun baþkanlýðýnda bir Ruhani Mahkeme kurdurttular. Bu mahkeme Johanna yý büyücülük ve dinsizlikle suçladý ve yakýlarak öldürülmesine hükmetti. Sonraki tarihlerde itibarý iade olundu krallarýndan XII. Ptoleme nin ikinci kýzýdýr. Kökü Makedonya Kralý Büyük Ýskender e dayanan aile, Mýsýrlý kaný taþýmamaktadýr. Doðumu M.Ö. 69 dur. Henüz daha 17 yaþýnda iken eski Mýsýr da firavunlardan beri sürüp gitmekte olan bir geleneðe uyularak 13 yaþýndaki erkek kardeþi ile evlendirilmiþtir. Sonra da bir süre ülkeyi birlikte yönetmiþlerdir. Hükümet iþlerinden uzaklaþtýrýlmak istenmesi üzerine, Roma Ýmparatoru Sezar ýn yardýmý ile tekrar tahtýna kavuþmuþtur. Kleopatra çok güzel, cinsel cazibesi ile erkekleri büyüleme gücüne sahip, iktidar hýrsýyla yanýp tutuþan bir kadýndýr. Önce Sezar ýn, onun ölümünden sonra da bir diðer güçlü Roma generalinin, Antonius un sevgilisi olmuþtur. Ne var ki, Antonius, kayýnbiraderi Oktavius la yaptýðý Aktium Savaþý nda (M.Ö. 30) yenilgiye uðramýþ ve yaþamýna son vermiþtir. Bunun üzerine Kleopatra, Oktavius a yaklaþmayý denemiþ ise de ondan yüz bulamamýþtýr. Çaresizlik içinde, göðüslerini zehirli yýlana sokturarak yaþamýna son vermiþtir. (MÖ. 30). Onun ölümü ile birlikte Mýsýr da binlerce yýl süren Firavunlar dönemi de sona ermiþ, ülke Roma kolonisi olmuþtur. En derin saygýlarýmla KLEOPATRA Kleopatra, Ýskenderiye den Yunan ve Mýsýr krallýklarýna hükmeden Ptoleme hanedaný Kýsaltýlarak alýnmýþtýr Hürriyet, 29 Temmuz A 6 Lees verder

7 Tekst A 7 Lees verder

8 Tekst A 8 Lees verder

9 Tekst A 9 Lees verder

10 Tekst A 10 Lees verder

11 A 11 Lees verder

12 Tekst A 12 Lees verder

13 Tekst 9 Aþýrý uyum hastalýðý LEVENT METE 1) Zelig, karþýsýndaki kiþinin þeklini alýr. Þiþman bir adamla konuþurken þiþmanlar, karþýsýndaki uzun boyluysa boyu uzar. Bir psikiyatristle görüþtürülür, ancak kýsa sürede, onun söylemiyle konuþmaya baþlar, psikiyatriste dönüþür. Ýçindeki kendine özgü, onu kendisi yapan çekirdeðe ulaþmak olanaksýz. Öz varlýðý bir aynayla kaplanmýþ gibidir. Woody Allen ýn yarattýðý bu film kahramaný aþýrý uyumlu çaðdaþ Kitle insaný nýn tipik bir temsilcisidir. Ionesco, bu insan tipini özgün bireyin karþýtý olarak tanýtýr. Davranýþlarýna yön veren ilkeleri ve yaptýklarý için kendine hesap verme gereksinimi yoktur. Akýntýya karþý yüzmez. Ne yapmasý gerektiðiyle deðil, kendisinden ne beklendiðiyle ilgilidir. Kabul edilmek, onaylanmak, yer edinmek, para kazanmak ya da olasý bir cezadan korunmak için ne gerekiyorsa onu yapar. Her þeyini toplumdaki geçerli ortalamaya göre ayarlamýþtýr. Bu ortalama deðiþtikçe kendi kendine çekidüzen verir. Kitle-insaný genellikle gösterdiði uyumun karþýlýðýný alýr, onaylanýr, yükselir, kazanýr. Ancak, bunun bir bedeli vardýr. Hedefe kiþiliði pahasýna ulaþmýþtýr, geldiði noktada artýk kendisi deðildir. Truman Capote un Bay Kötülük adlý öyküsünde düþlerini satan taþralý kýz gibi, sanki bir hýrsýz her þeyini çalmýþ, yalnýzca kemiklerini býrakmýþtýr. Bay Kötülük, insaný edilginleþtiren ve kendisi olmaktan çýkaran çaðdaþ kent uygarlýðýndan baþkasý deðildir. Tehlikeli mi? Özgünlüðünü yitiren insan, her duruma kendiliðinden uyum saðlayan bir robot kimliði içine sürüklenir. Otoriteye karþý çýkmasý, hatta ondan farklý düþünmesi bile olanaksýzdýr. Bu nedenle tehlikelidir, birey olarak kalmayý baþarabilen insanda korku uyandýrýr. Çünkü, her tür fanatizmin kullanýmýna açýk durumdadýr. Aþýrý uyum salgýnlarý Aþýrý uyum hastalýðý bazý dönemlerde olaðanüstü bir hýzla yayýlarak salgýnlara yol açabilmektedir. Don Siegel Beden Kemiricilerin Ýstilasý nda, bilim-kurgu tarzý içinde, böyle bir aþýrý uyum salgýnýný konu alýr. Ýnsanlarýn kiþiliklerini silerek, onlarý zihinsel olarak birbirinin kopyasý bitki-insanlar haline getiren bir tür bakteri hýzla yayýlmaktadýr. Filmin kahramaný Dr. Bennell, olup bitenin farkýna varýr, insanlarý uyarmaya çalýþýr, ancak baþaramaz, tümü birer bitki-insana dönüþürler. Bitki-insanlarýn en önemli özellikleri her tür koþula uyum gösterebilmeleridir. Bellekleri silinmiþ, herkesin ayný þekilde düþündüðü, bireysel farklarýn ortadan kaldýrýldýðý dertsiz bir toplum yaratýlmýþtýr. Ionesco nun Gergedanlarý nda benzeri bir öykü anlatýlýr. Ýnsanlar insanlýktan çýkýp gergedan olmaya baþlarlar. Siegel in filmindeki bitki-insana dönüþmenin yerini burada gergedanlaþma almýþtýr. Yazar, söz konusu dönüþümden duyduðu kaygýyý þöyle dile getirir: birdenbire ortaya çýkan bir düþüncenin bulaþýcý bir hastalýk gibi yayýlmasý. Yeni bir din, bir öðreti, bir fanatizm sürükleyiveriyor insanlarý Bilmem hiç dikkatinizi çekti mi, insanlar sizin düþüncelerinizi artýk paylaþmýyorsa, sanki canavarlarla karþý karþýyaymýþsýnýz duygusu uyanýyor insanda, örneðin gergedanlarla. Gergedanlarýn saflýðý, ayný zamanda noot 1 Atatürk Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Basýn Sitesi Ýzmir A 13 Lees verder

14 7 8 9 acýmasýzlýðý var onlarda. Onlar gibi düþünmüyorsanýz göz kýrpmadan öldürebilirler sizi. Siegel ve Ionesco öykülerini kurgularken yirminci yüzyýlýn iki büyük aþýrý uyum salgýnýndan esinlenmiþler. Siegel McCarthy dönemini, Ionesco, Nazi Almanyasý ný anlatýyor. Ayný öyküler kolaylýkla günümüzün salgýnlarýna uyarlanabilir. Solingen de ya da Sivas ta insanlarý yakan, Cezayir de boðazlarý kesen, Bosna da dürbünlü tüfekle avlayan kiþi bir bitki-insan ya da bir gergedan olarak tanýmlanabilir pekala. Aþýrý uyumlu insan tipinin oluþumunda rol oynayan etkenlerden birisi olumsuz ekonomik koþullardýr. Yoksulluðun, kiþinin sahip olamadýklarýný ona verme vaadinde bulunan otoriteye boyun eðmesini kolaylaþtýracaðý açýktýr. Ayrýca vaadler yalnýzca kýsa süreli maddi çýkarla sýnýrlý deðildir. Eðer yaþanan olumsuz koþullarýn deðiþtirilebileceði umudu yitirilmiþse, bu dünyada ya da öteki dünyadaki bir cennete ulaþmak için bir inanç ordusuna yazýlmaktan baþka yol kalmamýþ olabilir. Buna karþýn, olup biteni salt ekonomik koþullarla açýklamak, bu karmaþýk olguyu fazlasýyla basitleþtirmek olur. Ayný ekonomik konumdaki insanlarýn bir bölümü dayatýlan kitle-insaný kimliðine direnirken, bazýlarý ise bunu sessizce kabulleniyorlar. Bu durum, herkesin içinde farklý bir aþýrý uyum tohumu olduðunu düþündürüyor. Gün gelip uygun koþullar oluþtuðunda, herkesin bitkisi farklý bir hýzla büyüyüp, farklý çiçekler açýyor. Aþýrý uyum hastalýðýnýn nedenlerini anlayabilmek için bu duruma eþlik eden ruhsal düzeneklerin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Hastalýðýn ilacý var mý? Dolayýsýyla, söz konusu kiþilik yapýsýnýn deðiþmesinin pek kolay olmayacaðý söylenebilir. Böylesine köklü bir deðiþim için öncelikle, kiþinin içinde bulunduðu durumun bireysel varoluþu üzerindeki olumsuz etkilerinin farkýna varmasý gerekir. Ýkinci adým, aþýrý uyumlu kiþiliðin saðlamakta olduðu avantajlardan vazgeçilmesidir. Söz konusu dönüþümün ne denli güç olduðunu açýk bir þekilde kavramak isterseniz, yalnýzca bir gün için, sizden beklendiði gibi deðil de olmak istediðiniz ve doðru bulduðunuz gibi davranmayý deneyebilirsiniz. Bu küçük deney bile özgün bir kiþiliðin bedeli konusunda size epeyce ipucu saðlayacaktýr. Ama, ben zaten böyle yaþýyorum diyorsanýz, o zaman çevrenizdekilere yardým etmenizi öneririm. Sizin gibi insanlara hepimizin öyle çok gereksinimi var ki Kýsaltýlarak alýnmýþtýr Cumhuriyet Hafta, 25 Nisan A 14 Lees verder

15 Tekst 10 Erhan Keleþoðlu Eski Türk filmlerine raðbet azalmýyor Bugün Yine mi Türk filmi deyip zapping yapanlarýn sayýsý mutlaka az deðil ama eski yerli filmler hâlâ raðbet görüyor ve iyi rating saðlýyor. Televizyon kanallarýnda defalarca gösterilen filmler hem eleþtiriliyor, hem izleniyor. Münir Özkul lu, Adile Naþit li, Tarýk Akan lý, Þener Þen li, Halit Akçatepe li ve baþlý baþýna bir fenomen sayýlan Kemal Sunal lý filmler büyük ilgi görüyor. Bu filmlerle büyüyen bir nesil, þimdi kendi çocuklarýyla beraber bu filmleri tekrar tekrar seyrediyor. Kimilerine göre, toplumumuzda yok olmakta olan eski deðerlere duyulan büyük özlemden kaynaklanýyor bu durum. Kentlileþme olgusu ile birlikte insanlarýn gittikçe yalnýzlaþtýðý, mahalle yaþantýsýnýn silindiði, apartmanlarda kimsenin kimseyi tanýmadýðý bir dönemde eskinin o sýcak iliþkileri arandýðý için bu filmlere büyük ilgi olduðu söyleniyor. Kimileri ise meseleye tam tersi yönden bakýyor ve bu ilginin gerçekten var olup olmadýðýný sorguluyor. Maltepe Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ersan Ýlal de meseleye bu doðrultuda bakýyor ve televizyonlarýn yalnýzca ucuz olduklarý için bu filmleri tercih ettiklerini düþünüyor. Ayrýca bu filmlerin Türk kültürünü yansýttýðýna inanmadýðýný da söylemeden edemiyor. Sinema eleþtirmeni Mesut Kara ise konuya son derece duygusal bir çerçeveden bakýyor. Ona göre, Türk sinemasý seviliyordu çünkü o filmlerde ve filmleri yapanlarda inanç ve sevgi vardý. O filmler samimi ve iyi niyetliydi. Son dönemde televizyonlarda Türk filmlerine olan veya olduðu ileri sürülen raðbetin altýnda ne olduðu sorusuna Mesut Kara, þu yanýtlarý veriyor: Belki televizyonlar çok ucuza malettikleri için bu kadar çok film aldý ve gösterdi. Ama zamanla bu anlamýný yitirdi. Çünkü aslolan halkýn beðenmesiydi ve halk eski Türk filmlerini sahiplenmiþti. O filmlerde kendisini buluyordu. Geçmiþini, yitip giden erdemleri farketti. Artýk o filmlerin televizyona maliyetin azlýðýndan çok, seyircinin onlarý izliyor, istiyor olmasý önemliydi. Herþeyin deðiþtiðini ve bu deðiþimi en iyi Türk sinemasýnýn yansýttýðýný söyleyen Kara, þöyle devam ediyor: Geçmiþ yýllarda varolan güzellikler yok olmuþ, deðiþmiþ, yerini baþka þeyler, yükselen deðerler almýþtý. Bunlarý halk, o filmleri izledikçe görüyordu. Bir çoðumuz iyi insan olmayý, isyan etmeyi, mücadeleyi o filmlerin kahramanlarýndan, Yýlmaz Güney den, Cüneyt Arkýn dan, Nubar Terziyan dan, Osman Alyanak tan, Faik Coþkun dan, Ýhsan Yüce den öðrenerek büyümüþtük. Kuþkusuz o filmlerin çekildiði yýllarda Türkiye bugünkünden çok farklýydý. Türkiye nüfusunun çoðunluðunun kýrsal alanda yaþadýðý, köyden kente göçün ve topraktan kopuþun alabildiðine devam ettiði bir dünyada çekilmiþti o filmler. Toplumsal deðiþimin çalkantýlarýyla sarsýlan küçük insanlar, zorluklara ve acýlara, dünyalarýnda yarattýklarý hemþehrilik, komþuluk kurumlarýnda þekillenen bir dayanýþma ile cevap verirlerdi. Hangi düþünceden olursa olsun, mert insanlara saygý duyulur, alýnteri ile çalýþmak en büyük fazilet kabul edilirdi. Derken öyle bir çað baþladý ki, çuvalla kara para aklayanlar, uyuþturucu kaçakçýlarý, eli kanlý katiller, halkýn parasýný çalanlar þerefli sayýldýlar. Onlara helâl olsun, denildi. Türkiye nin onunla gurur duyduðu haykýrýldý. Yeni dönemin erdemi hangi yoldan olursa olsun köþeyi dönebilmekti. Acaba þimdi televizyon kanallarýnda izlediðimiz eski Türk filmleri ulusal kültürümüzü yansýtýyor mu? Ersan Ýlal, bu filmlerin Amerikan salon filmleri tarzýnda olduklarý ve bizim kültürel deðerlerimizi yansýtmadýklarý görüþünde. Artýk Amerikan kaynaklý kozmopolit kültür, bizim ülkemizde de egemen oluyor. Farklý ülkelerden, farklý uluslardan, farklý kültürlerden milyarlarca insaný ayný markalarý giymeye, ayný þarkýlarý söylemeye, ayný köfteyi yemeye ve ayný filmi seyretmeye zorlayan bu sürecin sonunda ne olacaðýný kimse bilmiyor ama duygusal baðlarýn ötesinde, bu kozmopolitleþme veyahut kültür emperyalizmine karþý yirmi otuz yýl öncesinin filmleriyle direnemeyeceðimiz açýk seçik görülüyor. Deðiþtirilerek alýnmýþtýr Nokta, 30 Mayýs A 15 Lees verder

16 Tekst 11 Vazgeçemediðimiz yaðma kültürü Özgür ATANUR Yaðmacýlýk, yiyicilik sevdasý çok eskilere dayanýyor. Tevfik Fikret in 1912 yýlýnda yazdýðý Hân-ý Yaðma þiirindeki dizelerden bugüne hiçbir þeyin deðiþmediði görülüyor. Eskilerde yaðmalama, adabýyla yapýlýrken bugünlerde sokaklarda, siyasette, Boðaz yamaçlarýnda açýk açýk, göz göre göre yapýlýyor. Hatta devletin malýnýn deniz olarak görüldüðü bu dönemde yemeyene domuz deniliyor. Yaðmacýlýk bizim kökenimizden mi kaynaklanýyor yoksa dýþ mihraklar mý bizi yaðmacý yapýyor gibi sorular kafalarý kurcalýyor. Bizim kanýmýzda yaðmacýlýk var diyerek söze baþlýyor gazeteci Güngör Uras ve fetih zihniyetinin bunu desteklediðini dile getiriyor. Fetihle toprak ve varlýk elde etmeye alýþmýþ akýncý bir neslin çocuklarý olduðumuzun altýný çizen Uras, elde edilen topraklarý kendi topraðý, kendi hakký olarak gören zihniyetle, Anadolu dan gelip bayraðý diktiði yeri kendi topraðý olarak gören zihniyet aynýdýr diyor. Ýnsanlar Ýstanbul sokaklarýnda kaldýrýmlarýna büfeyi dikiyor Burasý benim diyor, parka çay bahçesi açýyor Burasý benim hakkým diyor. Hân-ý Yaðmanýn en güzel misali þu: Bugün Ýstanbul un trafik sorunuyla uðraþanlarýn aklýna, iki þeritli sokaðýn bir þeridini otopark olarak kullanan ve haracýný yiyenleri oradan kaldýrsam yollarýn kapasitesi yüzde elli artar diye birþey gelmiyor. Ankara da oturanlar þu anda Ýstanbul dan daha zengin çünkü orada oturanlar devleti soyarak yaþýyorlar diyen Uras, Hân-ý Yaðma nýn bu söylediklerinde saklý olduðunu vurguluyor li yýllarda baþlayan kýrdan kente akýn ve bu akýnýn yarattýðý arsa talebinin, devletin planlama faaliyetleriyle karþýlanamadýðýný ifade eden Prof. Dr. Emre Kongar, tam tersine devletin bu akýna ilgisiz kaldýðýný ve hazine arazisi, belediye arazisinin yaðmalanmasýnýn, gecekondu aflarýyla meþrulaþtýrýldýðýný belirtiyor. Þimdi tabii bu yapý böyle oluþunca kentleþme olgusu çerçevesinde kent arsalarýnýn rantý muazzam miktarlara ulaþtý. Bir süre sonra kentlerde kamu arazilerini yaðmalayarak gaspedenlerin, bu gasplarý sonunda zenginleþip, güçlendiklerini ve bunlarý meþrulaþtýrmak için siyasete girdiklerini söyleyerek; Bunlar siyasal partilere girdiler ve yerel örgütlenmelerde, yani belediyelerde, il ve ilçe meclislerinde egemen oldular. Böylece yaðma kültürünün siyasete hakim olduðu bir yapý ortaya çýktý diyor. Politik Yozlaþma ve Kleptokrasi adlý kitabýn yazarý ve Dokuz Eylül Üniversitesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Coþkun Can Aktan, bu konuyla ilgili þunlarý söylüyor: Türkiye de bu süreç 1980 sonrasýnda yaygýnlaþtý. Benim tespitim þu, Türkiye de yaðma kültürü adýný verdiðimiz konu geniþ bir yelpazeyi kapsýyor. Ben bunu bir kavram altýnda incelemeye çalýþtým. Ben buna kleptokrasi veya siyasi yozlaþma adýný verdim. Bunun içine rüþvet, yolsuzluk, halk dilinde torpil dediðimiz adam kayýrmacýlýðýn farklý türleri girmektedir. Partizanlýk, eþ dost kayýrmacýlýk, rant kayýrmacýlýðýný hep yozlaþmanýn türleri olarak belirttim. Devletin ekonomiye müdahalesi sonucunda ortaya çýkan rantlar ve bu rantlarý kapabilmek için yarýþan kesimler ve kuruluþlar gibi. Devlet iç borçlanmayla hazine bonolarýný piyasaya sürdüðü anda ortaya bir rantiyeci kesim çýkýyor ve büyüyor, geniþliyor. Yiyicilik, yaðmacýlýk iþte bu kleptokrasi kavramý altýnda birleþiyor. Tüm bu tartýþmalardan sonra ister istemez yine Tevfik Fikret in dizeleri zihinlerde yankýlanýyor: Bu harmanýn gelir sonu, kapýþtýrýn gider ayak/ Yarýn, bakarsýnýz, söner bugün çýtýrdayan ocak!/ Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sýcak/ Atýþtýrýn, týkýþtýrýn kapýþ kapýþ, çanak çanak / Yiyin, efendiler, yiyin; bu hân-ý pür-nevâ sizin;/ Doyunca, týksýrýnca, çatlayýncaya kadar yiyin! Deðiþtirilerek alýnmýþtýr Nokta, 16 Mayýs 1998 Einde A 16

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Vrijdag 22 juni 10.00 12.30 uur. Tekstboekje.

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Vrijdag 22 juni 10.00 12.30 uur. Tekstboekje. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 22 juni 10.00 12.30 uur 20 01 Tekstboekje 100020 11A Begin Tekst 1 Bill Gates falc@ m@ yoksa sihirbaz m@... 1

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Examen HAVO. Turks. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Vrijdag 23 juni 10.00 12.30 uur. Tekstboekje

Examen HAVO. Turks. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Vrijdag 23 juni 10.00 12.30 uur. Tekstboekje Turks Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 23 juni 10.00 12.30 uur 20 00 Tekstboekje 000014 16A Begin Tekst 1 Bill Gates falcı mı yoksa sihirbaz mı... 1 2 3 Olacakları önceden

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý 39 Jules Feiffer's America Jules Feiffer Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý Levent Gönenç Elinizde tuttuðunuz bu kitap bugüne kadar Amerikan toplumu üzerine yapýlmýþ en yetkin sosyolojik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı