Kardeþe dua, katile lanet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardeþe dua, katile lanet"

Transkript

1 Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyetini dile getirdi. AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Rektör Alkan ýn yeni dönemini tebrik ettiði ziyaretinde, Hitit Üniversitesi konusunda köstek olan deðil, destek olan kiþi olarak çalýþmalara katký saðlayacaklarýný söyledi. Hicaz Usulü iftar sofrasýný Çorumlular la tanýþtýrýp, insanlarý bu sofranýn bereketinde buluþturan Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, kýsa bir konuþma ile misafirlerini selamladý. Ensar Vakfý nýn Hicaz Ýftarý 4. yýlýnda Sahabelere komþu oldular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 7 DE 6 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:1751) ÇORUM Doðu Türkistanlý kardeþleri için yürüdüler Kardeþe dua, katile lanet Ýnsani Deðerler Platformu tarafýndan düzenlenen Çin Zulmünü Protesto Yürüyüþü, çok sayýda katýlýmcý ile gerçekleþtirildi. Valilik önünde bir araya gelen Çorumlular, Doðu Türkistan da zulüm gören kardeþlerinin yanýnda olduklarýný haykýrýrken, Al Bayrak ve Gök Bayraklar la birlikte tekbirler getirerek PTT önüne kadar yürüdü. Belediyemiz Meclisi bugün saat de Belediye Meclis Salonu nda toplanacak. * HABERÝ 2 DE Doðu Türkistan da yaþanan zulmü protesto etmek için bir araya gelen STK lar, Ýnsani deðerler Platformu olarak Çin i lanetledi. Kamu Sen katil Çin i protesto etti Kimse bu zulme Sungurlu ya baðlý gözlerini kapatamaz köyler asfalt istiyor 4 kilometrelik grup yolunun bir an önce bakýma alýnarak asfaltlanmasý isteniyor. Çorum Kamu-Sen, Çin in Doðu Türkistan da yaptýðý zulmü protesto etti. Kamu Sen Ýl Baþkaný Selim Aydýn, hiç kimsenin bu z ülme gözlerini kapatýp, görmezden gelemeyeceðini söyledi. Aydýn, Türkistan kan gölü haline gelmiþken Hükümet, yaþanan dramý görmezden gelmekte, sözde insan haklarý savunucularý susmakla yetinmektedir. dedi. MTV taksidi konusunda önemli hatarlatmalar yapan uzmanlar, araç sahiplerini aydýnlatan açýklamalarda bulundular. Araç sahiplerine MTV hatýrlatmasý Motorlu Taþýtlar Vergisi (MTV) ikinci taksidi ödemeleri baþladý. MTV taksidi 31 Temmuz 2015 tarihine kadar bankalar ya da tahsile yetkili vergi dairelerine yatýrýlabilecek. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA Türkiye hükümetsiz kalmamalý Türk Büro Sen'in 1. Olaðan Genel Kurulu'nda tekrar Baþkan seçilen Sami Çam, genel kurul konuþmasýnda, bir an önce hükümetin kurulmasý gerektiðini söyledi. * HABERÝ 2 DE * HABERÝ 4 DE Belediye Meclisi 3 gündemle toplanýyor Baþarýlý sendikacý Sami Çam, sendika üyeleri tarafýndan tek listeli genel kurulda, tekrar eski görevine seçildi. Kamu Sen tarafnýdan düzenlenen protesto eylemine katýlan sendika üyeleri, açýlan dev Gök Bayrak etrafýnda mesajlarýný verdi. * HABERÝ 10 DA Müftülük tarafýndan düzenlenen iftarda, gazilerimiz ve yakýnlarý da yer aldý. Bulanýk, Baþbaðlar da masumiyeti katlettiler Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, yazýlý basýn açýklamasýnda Baþbaðlar katliamýný hatýrlatarak, " Masumiyetin katledildiði yer Baþbaðlar'dýr." dedi. * HABERÝ 10 DA Çorum un Sungurlu ilçesine baðlý 15 e yakýn köye ulaþýmý saðlayan eski Ankara Yolu nun asfaltlanmasý isteniyor. * HABERÝ 8 DE Þehit aileleri ve engelliler Ýyilik Sofrasý nda buluþtu Müftülük tarafýndan bu yýl 5'incisi düzenlenen Ýyilik Sofrasý, engelliler, Muharip Gaziler ve þehit ailelerini iftar vaktinde bir araya getirdi. Yusuf Bulanýk * HABERÝ 10 DA

2 2 PAZARTESÝ 6 TEMMUZ 2015 Türkiye hükümetsiz kalmamalý AK PARTÝ YÝ ELEÞTÝRDÝ yapmaktadýr. Buradan çýkacak sonuç itibariyle Türk Büro Sen ailesine ve kamu çalýþanlarýna hayýrlar getirmesini Cenabý Allahtan niyaz ediyoruz. ÖNÜMÜZDE YÐINLA SORUN VAR 2011 yýlýnda göreve geldikten sonra Kamu Sen çatýsý altýnda bulunan üyeler sayesinde sendikacýlýðý öðrenerek baþarý çýtasýný üst sýralara taþýdýklarýný belirten Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam, "Üyemiz olan arkadaþlardan Allah razý olsun. 13 yýldýr AK Parti'nin baský ve zulümlerine raðmen dimdik ayaktalar. Baský ve zulümleri alanlarda bire bir yaþadýk. Bu süreç içinde Türkiye kamu çalýþanlarýnýn ve Türk memurunun ekonomik ve sosyal haklarýnýn geri götürüldüðünü hep beraber gördük. Daha iyi hizmet edebilmek, kamu çalýþanlarýnýn sesini daha iyi duyurabilmek adýna 7 Haziran seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayý daha sonra da adaylýk sürecinde bulundum. Burada tek bir amaç ve gayemiz vardý. Tek baþýna iktidar olan AK Parti hükümetinin kamu çalýþanlarýna ve toplumun diðer kesimlerine yönelik ötekileþtirme politikasýný önlemek istedik." Dedi. Önümüzde kamu çalýþanlarý için 2 yýlý doldurmuþ olan ve toplu sözleþme masasýnda satýlan, pazarlanan kamu çalýþanlarýnýn bir kez daha önünde 2016 ve 2017 yýlý toplu sözleþme süreci yýlý 1 Aðustos-30 Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecektir. Sarý sendika eðer bir kez daha kamu çalýþanlarýný toplu sözleþme masasýnda pazarlayacaksa ve yine 30 günlük pazarlýk süresinin daha 1. oturumunda kamu çalýþanlarýný satacaksa bizim bundan sonraki eleþtirilerimizin karþýsýndaki kurum, siyasi hükümetler deðil kamu çalýþanýný satan sendikanýn ta kendisi olur. Kamu çalýþanlarý borç bataðýndadýr. Enflasyon farký ve temmuz ayýndaki zamla beraber maalesef %20'lik vergi dilimine girmiþtir. Ülkemizde Türkiye Bankalar Birliði verilerine göre yýlýn ilk üç ayýnda 45 milyar ihtiyaç kredisi kullanýlmýþ olup, bu krediyi kullananlarýn 10 milyarýný asgari ücretin altýnda maaþ alan insanlar oluþturmaktadýr. Buradan bakýldýðýnda ülkemizde Sami Çam HÜKÜMET BÝR AN yaþayan bireylerin borç bataðýönce KURULMALI na saplandýðýný ve geleceðini ipotek altýna alarak hayahükümetin biran evvel kurulmasý gerektiðine týný idame ettirmeye çalýþtýklarý görülmektedir. dikkat çeken Çam, "Türkiye Kamu Sen ve Türk Büro ADALETSÝZLÝKLER VAR Sen'in ülkemiz için üretmek, çalýþmak ve yol gösterici olma anlayýþý var. Tek amacýmýz ülkemizin bekasýdýr. Vergi sisteminde çok kazanandan çok, az kazaülkemiz hükümetsiz kalmamalýdýr. Emperyalist ülkenandan az vergi alýnmasý gerekirken dolaysýz vergiler ler, kapitalist sistemin taþeronlarý ve iþ birlikçileri ülkehat safhaya ulaþmýþtýr. Her türlü zorunlu ihtiyaçlarýmizi bir bataklýða götürüyor. Dünyanýn dört bir yanýnmýzda KDV, ÖTV gibi dolaysýz vergi dediðimiz vergida göz yaþý döken aðlayan, yetim kalan, aç ve susuz ler insanýmýzý býktýrmýþtýr. Kazançtan alýnmayan vergi kalan, iþkenceden öldürülen çocuklar bizim çocuklarýsadece tüketimden alýnan vergi olmuþtur. Bu vergi anmýzdýr. Suriye'de, Kerkük'te, Filistin'de zulüm ortada. layýþýnda zenginin ödediði vergi ile fakirin ödediði O yüzden Türk devleti Müslüman ülkelerin lider ülkevergi eþitlenme noktasýna gelmiþtir. Nitekim 1980 yýsidir. Bu lider Türk devleti hükümetsiz kalmamalýdýr." lýnda dolaylý vergi oraný %37 iken 2013 yýlýnda bu Diye konuþtu. oran %69'a çýkmýþtýr. Bu da ülkemizdeki adaletsizliðin HÝZMET TOPLUMA FAYDALI OLMAK- ciddiyetini göstermektedir. TIR Sendikacýlýðýmýzýn ana ilkeleri çalýþan, üreten, yol gösteren ve hak ettiðini alan sorumlu bir sendikasamu Çam, konuþmasýnda þu görüþlere yer verdi: cýlýktýr. Devletini, ülkesini ve milletini bölünmez bir Bizim anlayýþýmýza göre hizmet, insanlarýn bulundubütün olarak gören sendikacýlýk anlayýþýna sahibiz. ðu yer ve makamda topluma faydalý olabilmek adýna "Bizim ilkemiz, önce Ülkemiz" þiarý doðrultusunda hem kendileri hem de çevresindekilerle birlikte ellerihareket etmekteyiz. Ülkemizin gelmiþ olduðu noktada ni taþýn altýna koyarak daha iyi ve daha güzeline ulaþmilli bütünlüðümüz için birlik ve beraberliðe ihtiyacýmaktýr. mýz vardýr. Ülkemizin bulunduðu coðrafya içerisinde Bu vesileyle sendikacýlýðýmýza kýsa bir dönem ara insanlarýmýz ve uzaktaki kardeþlerimiz kan, gözyaþý, vererek kamu çalýþanlarýný ve vatandaþlarýmýzý temsil cinayetler, vahþice katliamlara maruz kalmaktadýr. Niedebilmek için 10 Þubat 2015 tarihinde milletvekili tekim bu mübarek ramazan ayýnda baktýðýmýzda Doðu aday adaylýðý gerekçesiyle sendikamdaki Þube BaþTürkistan, Musul, Kerkük, Bayýndýr Bucak, Filistin, kanlýðý görevimden istifa etmiþ, devamýnda milletvekarabað gibi dünyanýn dört bir yanýnda Müslüman killiði adaylýk sürecini yaþayarak sendikadaki birikimtürk Milleti iþkence, eziyet ve katliamlara maruz kallerimi siyaset alanýna taþýyarak kamu çalýþanlarýnýn simaktadýr. Tek, özgür ve güçlü olan Türkiye Cumhuriyaset sahnelerinde de var olduðunu göstermiþ oldum. yeti Devleti her ne kadar bu coðrafyalara ve milletlere sendikamýzýn 1. olaðanüstü genel kurulu çerçeveyardým etmeye kalksa da kimi zaman dengesiz, kimi sinde Türk Büro Sen Çorum Þubesi yeni bir yapýlanzamanda yetersiz kalmaktadýr. Dünya Türklüðünün ve mayla, yeni bir heyecanla, yeni bir hevesle kongresini Müslümanlarýn yegane kurtarýcýsý, yegane sahibi yüce Türk Milletidir. Milletvekili Adaylýðý için görevinden ayrýlan Sami Çam, Türk Büro Sen'in Sami Çam tekrar baþkan HURÞÝT BOZKURT Kamu Sen'e baðlý Türk Büro Sen'in 1. Olaðan Genel Kurulu önceki gün sendika merkezinde gerçekleþtirildi. Genel kurula Kamu Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, sendika baþkanlarý ile üyeler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Divan Heyeti Kamu Sen Ýl Temsilcisi Selim Aydýn baþkanlýðýnda Mustafa Ünlü ve Haydar Çiftçioðlu'ndan oluþturuldu. Tek listeli genel kurulda Sami Çam bir konuþma yaptý. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporu okundu, daha sonra oylamaya geçildi. Türk Büro Sen Genel Kurulu'nda Sami Çam yeniden þube baþkaný olurken, yönetim kurulu Ahmet Boyraz, Erol Arýcý, Ekrem Ceylan, Gülsüm Altuntaþ, Demet Yurdasucu ve Emir Daðaþan'dan oluþtu. Denetleme Kurulu Üyeleri Güler Benli, Sadýk Tosun, Mustafa Ünal, Gürkay Býyýksýz ve Duran Karaca, Disiplin Kurulu Üyeleri Okan Aþlar, Þah Ýsmail Karslý, Aþýr Çakar, Ahmet Gümüþ ve Þahin Tahtacý'dan oluþtu. SINIRLARIMIZ ENDÝÞE VERÝCÝ SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS 7/24 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL BÖLGE BAYÝÝ (Ç.HAK:1106) Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 119/A (Anitta Otel) Karþýsý Tel/Faks: Ülkemizin güney sýnýrlarýnda meydana gelen olaylar endiþe vericidir. Arkasýnda Suud, Ýsrail, Abd destekli bir kürdistan bölgesi kurmak isteyen emperyalistler ve ona göz yuman iþ birlikçileri þunu bilmelidirler ki yapmýþ olduklarý hesaplarý Türk Milleti bir gün muhakkak tersine çevirecektir. 7 haziran seçim sonuçlarýna bakýldýðýnda ülkemizde siyasi partilerin uzlaþmacý, diyaloða açýk ve Türk Devletinin çýkarlarý noktasýnda taviz vermeyen bir yapý öngörmüþtür. Bu yapý içerisinde siyasi partilerimizin bir an önce hükümeti kurup acil alýnmasý gereken dýþ politika ve iç politikadaki yanlýþlarý düzelterek ülkenin içerisinde bulunmuþ olduðu belirsizlik sürecinden kurtulmasý gerekmektedir. Ayrýca kamu çalýþanlarý açýsýndan 1 aðustos-30 aðustos tarihleri arasýnda yapýlacak olan toplu sözleþme sürecinde bizler karþýsýnda etkin bir hükümet olmasý ve kamu çalýþanlarýnýn taleplerini üst düzeyde karþýlamasý en büyük talebimizdir. Olaðanüstü kongremizin Türk memur hareketine ve ülkemize hayýrlara vesile olmasýný Yüce Allah'tan niyaz eder, katýlýmlarýnýzdan dolayý hepinize teþekkür ederim. Baþarýlý sendikacý Sami Çam, sendika üyeleri tarafýndan tek listeli genel kurulda, tekrar eski görevine seçildi. Belediye Meclisi 3 gündemle toplanýyor YÜKSEL BASAR Belediyemiz Meclisi bugün saat de Belediye Meclis Salonu nda toplanacak. Meclis gündeminde Destek Hizmetleri Müdürlüðü ve Yemekhane Birimi Yönetmeliði., cadde ve sokak ismi verilmesi, gayrimenkul satýþ, trampa ve takasý yer alýyor. (Ç.HAK:2502) Türk Büro Sen'in 1. Olaðan Genel Kurulu'nda konuþan Sami Çam, bir an önce hükümetin kurulmasý gerektiðini söyledi. (Ç.HAK:1753) ET ETCÝ den ALINIR ETCÝ Ailenizin Kasabý Etci Ziraat Bankasý yaný Kadifeler Elektrik karþýsý ÇORUM Tel: DANA TRANÇ : DANA ANTRÝKOT : DANA GULAÞ : DANA KABURGA SARMA : DANA YEMEKLÝK KIYMA : DANA KÖFTELÝK KIYMA : ÖZEL ÝNDÝRÝM DANA LOP KUZU BUT KUZU KOL KUZU GERDAN KUZU KABURGA KUZU TARAKLI PÝRZOLA KUZU KALEM PÝRZOLA KUZU KEMÝKSÝZ PÝLÝÇ BÜTÜN PÝLÝÇ BUT PÝLÝÇ BAGET PÝLÝÇ TALEKS PÝLÝÇ PÝRZOLA PÝLÝÇ BONFÝLE PÝLÝÇ KANAT : PÝLÝÇ YEMEKLÝK : : : : : 5.90 : 6.50 : 8.50 : 9.90 : : : : 1.90 Taze Hindi : parçalarý satýþý : baþlamýþtýr. Þube: Albayrak Cad. 13/A (Albayrak Ý.Ö.O Karþýsý) Tel:

3 PAZARTESÝ 6 TEMMUZ Gençler, iftar tabaklarýnýn servisinde görev alýp hizmet etti. Hicaz Sofrasý, bun sene 4. kez gönülleri birleþtirdi. Hicaz Sofrasý na bayanlarýn ilgisi de yoðun oldu. Ensar Vakfý nýn Hicaz Ýftarý 4. yýlýnda Sahabelere komþu oldular Hicaz Sofrasý nýn misafirleri arasýnda AK Parti Milletvekili Salim Uslu da yer aldý. Evlatlarýyla birlikte Hicaz Sofrasý nda diz çöküp; sahabanin yaný baþýnda iftar açan Çorumlular, Ensar Vakfý yöneticilerine bu vesile için bir kez daha teþekkür etti. Salim Uslu EROL TAÞKAN Ensar Vafký tarafýndan bu yýl 4'üncüsü düzenlenen Hicaz Ýftarý, Hýdýrlýk Cami bahçesinde, Sahabelerimizin mübarek kabirlerinin yaný baþýnda gerçekleþtirildi. Büyük bir muhabbet sofrasý haline dönüþen Hicaz Ýftarý'na aileleriyle birlikte katýlan davetliler, Sahabeler mekanýnda sahabelerimizle birlikte iftar açar gibi oruçlarýný açtýlar. Etli pilav, hurma ve helvadan oluþan menü, gençler tarafýndan yoðun bir çalýþmayla sofralara ulaþtýrýlýrken, yoðun bir Hicaz Usulü iftar sofrasýný Çorumlular la tanýþtýrýp, insanlarýo bu sofranýn bereketinde buluþturan Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, kýsa bir konuþma ile misafirlerini selamladý. katýlýmla gerçekleþtirilen Hicaz Ýftarý'ný AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý, çok sayýda STK temsilcisi ve davetliler katýldý. Hýdýrlýk Camisi'nin bahçesi Hicaz Sofrasý ile bereketlenirken, manevi bir mekanda 4 yýldýr iftar açmanýn hazzýný yaþadýklarýný bildiren katýlýmcýlar, Ensar Vakfý yöneticilerine teþekkür etti. Yemeðin sonunda kýsa bir selamlama konuþmasý ile katýlýmcýlara "hoþgeldiniz" diyen Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, kýymetli bir mekanda buluþmanýn hazzýný yaþadýklarýný ifade etti. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu da kýsa bir konuþma yaparak, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiðini söyledi. Uslu, "Ramazan biriktirme deðil, paylaþma ayýdýr. Þimdi yanýp etrafýmýzý daha çok aydýnlatma vaktidir. Bu milletin birikimlerine sahip çýkmalýyýz. Tüm VENÜS BETON PARLATMA * FABRÝKA * DEPO * ÝÞYERÝ * OTOPARK * AVM * HASTANE * OKUL ve BENZERÝ TÜM ESKÝ-YENÝ BETONLARINIZI 20 YIL TOZUMAZLIK GARANTÝSÝYLE PARLATIYORUZ BETON SÝLÝMÝ : 10 TOZUMAZLIK : 18 YARI-MAT BETON PARLATMA: 21 BETON PARLATMA : 29 tezgahlar bu milletin birikimlerini yok etme üzerine kuruldu. Mesele her türlü deðerimize sahip çýkýp, Ümmet'in izzetini yüceltme meselesidir." dedi. Konuþmalarýn ardýndan kýlýnan akþam namazýndan sonra çay eþliðinde sohbet eden davetliler, manevi bereketin hazzýný doyasýya yaþadý. (Ç.HAK:1756) Not: Fiyatlara KDV dahil deðildir. Demo talepleriniz için lütfen aþaðýdaki numaralardan iletiþime geçiniz. Adres: Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 46/2 ÇORUM Gsm 1: (0505) Gsm 2: (0533) Telefon: (0364) Fax: (0364)

4 4 PAZARTESÝ 6 TEMMUZ Hayrettin Karaman Suriye muhalefeti ve karþý cephe Yardým malzemeleri TIR da dualar semalarda yola çýktý Doðu Türkistan da yaþanan zulmü protesto etmek için bir araya gelen STK lar, Ýnsani deðerler Platformu olarak Çin i lanetledi. Doðu Türkistanlý kardeþleri için yürüdüler Kardeþe dua, katile lanet BURAK YALÇIN Ýnsani Deðerler Platformu tarafýndan düzenlenen Çin Zulmünü Protesto Yürüyüþü, çok sayýda katýlýmcý ile gerçekleþtirildi. Valilik önünde bir araya gelen Çorumlular, Doðu Türkistan da zulüm gören kardeþlerinin yanýnda olduklarýný haykýrýrken, Al Bayrak ve Gök Bayraklar la birlikte tekbirler getirerek PTT önüne kadar yürüdü. 50 nin üzerinde STK nýn bir araya gelerek oluþturduðu Ýnsani Deðerler Platformu nun organizesinde geliþen protesto yürüyüþüne AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, STK temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Tekbir ve sloganlar eþliðinde PTT önüne gelen gurup, burada basýn açýklamasý yaptý. Ýnsani Deðerler Platformu adýna açýklamaya yapan Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Çin in uyguladýðý zulüm, asimilasyon ve soykýrým uygulamalarý karþýsýnda Doðu Türkistanlý Müslüman Türklerin yalnýz olmadýklarýný haykýrmak ve Çin i kýnamak için bir araya geldiklerini söyledi. Yüzbinlerce insanýn ölümüne, cezaevlerinde kayboluþuna tüm dünyanýn sessiz kalmasýnýn çok iyi okunmasý gereken anlamlar taþýdýðýný söyleyen Yücel, basýn açýklamasýnda þunlarý dile getirdi; "18. yüzyýldan bu yana iþgal altýndaki Doðu Türkistan'da, Müslüman Uygur Türklerine karþý sürdürülen sistematik katliam ve asimilasyon politikalarý, bu gün de görüldüðü gibi þiddetle devam etmektedir. Özellikle 1949'ta Çin komünist devrimi sonrasýnda bu politikalar daha þiddetli þekilde sürdürülmektedir. Dinleri, dilleri, kimlikleri ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlan bu halkýn ülkelerinin adý bile Çin dilinde "iþgal edilmiþ toprak" anlamýna gelen Sincan diye anýlmaktadýr. Ve ne yazýk ki bizler dahi bütün dünyayla beraber bu adý kullanmaktayýz. Bütün iþgalci güçler gibi; etnik temizlik ve katliama tabi tutulan Uygurlarýn yaþadýklarý bölgelere sistematik olarak yerleþtirilmiþ Çinliler, baþta baþþehir Urumçi olmak üzere birçok þehirde nüfus çoðunluðunu saðlamýþ durumdalar. Devletin ve Çinlilerin baskýsý altýnda kalan Uygurlarýn her ne kadar -güya özerkliklerinden dolayý- serbest denilse de dilleri ilkokuldan üniversiteye kadar bütün okullarda yasaklanmýþ durumdadýr. Camiler açýk gözükse de gençlerin, memurlarýn, öðretmenlerin camiye gitmeleri yasaktýr. Kur an okuyan ve kendi þartlarýnda Ýslam'ý yaþamaya çalýþanlar da takip altýndadýr. En ufak talepleri bile terörizm diye nitelendirilip, baský altýna alýnmaktadýr. Özerk bölgenin iþbirlikçi yöneticileri bir lütuf olarak Müslümanlarýn evde dua etmelerine izin vermiþtir! Özellikle Ramazan ayýnda daha da azgýnlaþan bu köpek yiyiciler Doðu Türkistan'da oruç tutanlara zulüm uygulamaya, iþkence etmeye ve katletmeye baþlamýþtýr. Çin komünist devrimi ile baþlayan bu asimilasyon politikasý sonucunda yüz bine yakýn Müslüman Uygur'un cezaevlerinde olduðu ifade edilmektedir. Yine bu politikalarýn devamý olmak kaydýyla Müslüman kadýnlara taciz ve tecavüz hareketlerinden yola çýkarak baþlayan bu günkü protestolar, gerek devlet güçleri gerek Çinli çetelerce gerçekleþtirilen katliamlarla asimilasyon politikalarýný açýkça ortaya koymaktadýr. Devlet kaynaklarýnýn açýkladýðý 150, baðýmsýz Uygur kaynaklarýnýn belirttiði üzere binlere varan ölüden bahsedilmektedir. Birçok örnekle uzatabileceðimiz uygulamalarýn Doðu Türkistanlý kardeþlerimiz için düzenledikleri yürüyüþle gönülleri fetheden Ýnsani Deðerler Platformu, bir TIR dolusu yardým malzemesini de Kayseri'ye yerleþtirilen Doðu Türkistanlý kardeþlerimiz için hazýrladý. Un aðýrlýklý olmak üzere pirinç ve çeþitli gýda malzemelerinden oluþan 25 bin TL'lik yardým, PTT önünde düzenlenen dua ile yola çýktý. Platformu temsilen Alperen Ocaklarý yöneticilerinin refakat edeceði yardýmlar, Kayseri'de Doðu Türkistanlýlar Derneði Genel Baþkaný Seyit Tümtürk'le birlikte Doðu Türkistanlý ailelere teslim edilecek. iþgal sürdükçe devam edeceði, devlet destekli ýrkçý çetelerin haberlere düþen fotoðraflarýyla izlenebilmektedir. Etnik ayrýmcýlýðýn sürdüðü, dilinden, inancýndan, kültüründen kaynaklanan haklarýnýn ayaklar altýna alýndýðý, yok sayýldýðý bütün coðrafyalarda olduðu gibi, komünist ideolojiyle yönetilen Çin'de de, Çin milliyetçiliðinin devlet'ten destek alarak ayný metodu sürdürmesi de dikkat çekicidir. Anti parantez, Çin Komünist Partisinin uzantýsý olduðu bilinen Doðu Perinçek'in ulusalcý çetelerle iþ tutarak, Çin'deki çete ve devlet iliþkisini burada da uygulamaya koyma çabasý þimdi daha anlaþýlýr hale gelmektedir. Yüzyýllardýr süren, milyonlarca Müslüman Uygur'un katledilmesine, sürülmesine neden olan bu uygulamalara baþta Türkiye olmak üzere, dünya gerekli tepkiyi vermemektedir. Uluslararasý dengeler açýsýndan bakýlan bu meselenin yok sayýlmasý oldukça düþündürücüdür. 2000'li yýllarýn baþýnda Mesut Yýlmaz'ýn baþbakanlýðýndaki koalisyon, bu günkü gibi baskýlarýn olduðu bir dönemde, Çin'den gelecek turist sayýsý gerekçe gösterilerek ses çýkarýlmamasý dün olduðu gibi bu gün de devlet politikasý olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu gün küresel güç haline gelmiþ Çin'e yaklaþýmlardaki tedirginlik dediðimizi haklý çýkaracak boyuttadýr. Hele bu iþgalci devletin BM'deki güvenlik konseyinde 5 daimi üyeden biri olmasý, özellikle tepkileri iyice zayýflatmaktadýr. Diðer iþgalci ABD, Rusya, Fransa ve Ýngiltere'nin Ýslam coðrafyasýndaki iþgalleriyle beraber düþünüldüðünde acý bir manzarayla karþý karþýya olduðumuz da ortadadýr. Yeni dünya düzeni denilen manzara da bu olsa gerektir. Yine ne acýdýr ki, iþgal ve katliama tabi tutulan Müslüman Uygur Halkýnýn kurtarýcýsý, bir baþka iþgalci ABD ve diðer batýlý güç odaklarý olarak ortaya konulmaktadýr. Demokrasi ve Ýnsan Haklarý söylemleriyle kuzu postuna bürünmüþ kurtluklarýyla arz-ý endam etmektedirler. Yardým beklenen bu güçlerin Filistin, Irak ve Afganistan'daki iþgalci konumlarý, olayý bütün çýplaklýðýyla gözler önün esermektedir. Devlet destekli Ulusalcý politikalara yön verenler Uygurlara karþý yürütülen asimilasyon ve katliama tepki gösterirken, bu güne kadar coðrafyamýzda yapýlan benzer asimilasyon politikalarýna son vermek gerektiðini de umarýz kavramýþlardýr. Doðu Türkistan'da da, bütün iþgale uðrayan Müslüman halklar gibi, direniþ ve direniþin öncülüðü Doðu Türkistan Ýslam Partisi mücahitleri tarafýndan sürdürülmektedir. En tabi haklarý olan iþgale karþý direniþ, Filistin'de Irakta Afganistan ve Çeçenistan'da olduðu gibi terörizmle suçlanmaktadýr. Direniþin ve direniþçilerin terörist deðil, bu coðrafyalarda Ýþgali sürdürenlerin terörist olduðu açýk bir gerçek deðil midir? Hak ve özgürlük talebi için, ABD ve iþbirlikçilerinin demokrasi ve insan haklarý yalanlarýna mý yaslanmak gerekmektedir? Uygur Müslümanlarýnýn mücadelesine, demokrasi ve insan haklarý palavralarý deðil, 1860'ta kurulan Türkistan Ýslam Cumhuriyeti'ne temel oluþturan deðerler yön vermektedir. Ve son olarak bizler, dünyanýn neresinde olursa olsun, inancýndan, dilinden, kültüründen, düþüncesinden, kavmi özelliðinden dolayý asimilasyona ve katliama tabi tutulanlarýn, yani mazlum ve mustazaflarýn yanýnda, kim olursa olsun bu zulmü iþleyen zalimlerin de karþýsýnda, Doðu Türkistanlý kardeþlerimizin bu yoldaki mücadelelerinin yanýnda olacaðýmýzý vurguluyor ve bunun bizim en temel ibadetlerimizden olduðunu tüm dünyaya haykýrýyoruz.yaþasýn Müslüman Uygur halkýnýn þanlý direniþi. Yaþasýn tevhid ve adalet mücadelesi, kahrolsun zalimler ve iþbirlikçileri." Bu mesele insanlýk meselesidir Doðu Türkistanlý kardeþleri için yürüdüler Ýnsani Deðerler Platformu tarafýndan düzenlenen Doðu Türkistan'daki Çin Zulmünü Protesto yürüyüþüne katýlan AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu da birer konuþma yaptý. Uslu, Cemil Meriç'in sözünü hatýrlatarak, "Zulmün karþýsýnda tarafsýz olmak namussuzluktur. Bu mesele insanlýk meselesidir" derken, Ceritoðlu da tüm Müslümanlar için barýþ dolu bir bayram temenni etti. PTT önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda katýlýmcýlara hitabeden Salim Uslu, þunlarý söyledi, "Karanlýklarla mücadele etmek bizim görevimizdir ve bu tevhid mücadelesi bizim davamýzý basit bir siyaset davasý deðil, bir hakikat davasý olarak anlamamýza vesile olmaktadýr. Bedrin aslanlarýný, rahmetli Osman Batur'u, Ýsa Yusuf Alptekin'i ve bu hakikat davasýnda þehit düþenleri rah- Salim Uslu metle ve minnetle anýyorum. Küresel güçler dünyayý cehenneme çevirdiler. Biz 5 asýr boyunca adeta barýþ yurdu kurmuþtuk dünyada huzur ve barýþý hakim kýlmak için devletimiz, devletlerimiz bütün çabalarý sarf ediyordu. Oysa þimdi karanlýklar arttý, küresel güçler dünyayý cehenneme çevirdiler. Sadece Türkiye'ye deðil, bütün Ýslam coðrafyasýna savaþ açtý. Ýnanýyorum ki Cemil Meriç'in þu sözü bugün bizim için daha anlamlý ve daha deðerli. Zulüm karþýsýnda tarafsýzlýk namussuzluktur. Bizler onurlu ve namuslu insanlar olarak Çin'deki zulüm karþýsýnda tarafsýz kalamayýz. Ýslam coðrafyasýnda olan hiçbir devlet oradaki zulme, asimilasyona, soykýrýma, inançlarýn ve ibadetlerin engellenmesine karþý tarafsýz kalmamalýdýr. Türkiye ve Türkler olarak biz de diyoruz ki dünyanýn neresinde zulüm varsa karþý çýkmaya devam edeceðiz. Bu nedenle Uluslararasý bir Doðu Türkistan konferansý tekrar toplanmalý. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý toplanmalý ve karar almalý. Bu mesele insanlýk meselesidir. BM uyumak yerine oradaki zulme dur demek üzere harekete geçmelidir. TBMM'deki bütün siyasi partiler iþbirliði yapmak zorunda ve sorunluluðundadýr." Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ise, '' Bir anne bir kadýn bir Çorum vekili olarak bu hizmette bu yolda sizinle olacaðýz. Ýnþallah dünyada tüm Müslümanlarýn hayýrla, sevgiyle ulaþacaðý bir ramazan bayramýna eriþelim. Þimdiden Kadir Gecenizi de tebrik ediyorum.'' diye konuþtu. Bir TIR Dolusu yardým malzemesi, Kayseri de yaþayan Doðu Türkistanlý kardeþlerimiz için yola çýktý da yapýlan Sykes-Picot anlaþmasý ve bundan dört yýl sonra gerçekleþen San Remo Konferansý ile Batý, cetvelle çizdikleri sýnýrlar içinde kukla yönetimler icad ederek Osmanlý topraklarýný aralarýnda paylaþtýlar, konferansa müdahale eden ABD de kendi menfaatlerini ve taleplerini dikte etti. Ýþte bu cepheye ben "karþý cephe diyorum. Karþý cephe Ortadoðu'da kurduklarý bu düzenin bozulmamasý için her þeyi yapar ve yapmaktadýr. Bu demokrasi ve insan haklarý havarileri (istismarcýlarý) Suriye'yi baba ve oðul Esed diktatörleri yönetirken ihlal edilen insan haklarý ve kayýplara karýþmýþ demokrasi ile hiç ilgilenmiyorlardý; çünkü bu ve benzeri diðer diktatörler onlarýn zalim menfaatlerine pek dokunmuyor, hedeflerine karþý durmuyorlardý. Arap Baharý ve bu meyanda Suriye devrimleri baþlayýnca iþler deðiþti, bu devrimler baþarýlý olsaydý zalim karþý cephenin menfaatleri ciddi bir þekilde zarar görecek, kutsal anlaþmalar rafa kalkacaktý. Derhal devrim çocuðunu doðmadan boðmak için harekete geçtiler ve hareket devam ediyor. Hak ve hürriyet arayan maðdur ve mazlum halkýn hareketini çok bilmiþlik le durmadan eleþtirenler þu soruya cevap vermiyorlar: Bu zulüm, bu gasýp, bu örtülü sömürgecilik ilelebed devam mý etsin, halklar hep boyun mu eðsinler, kýsa veya uzun vadede siz ne teklif ediyor, hangi çýkar yolu gösteriyorsunuz? Bu satýrlarý asýl maksadým olan aþaðýdaki yazýya mukaddime kýldým. Maksadým Suriye muhalefeti hakkýndaki toptan deðerlendirmelerin yanlýþlýðýna dikkat çekmek ve Batý'nýn propagandalarýna, beyin yýkamalarýna, algý operasyonlarýna aldanmamayý hatýrlatmaktýr. Suriye'de üç ana direniþ platformu var. Suriye Ýslam Cephesi, Suriye Ýslami Kurtuluþ Cephesi ve ÖSO. Suriye Ýslam Cephesi'nin en büyük bileþeni ise Ahrar'uþ Þam Ýslami Hareketi. Bu hareket, Suriyeli muhaliflerin çatý örgütüdür ve yenilerde oluþan 'Fetih Ordusu' ile de iþbirliði yapmýþtýr. Suriye Ýslam Cephesi olarak da bilinen Ahraruþ Þam Ýslami Hareketi 21 Aralýk 2012 tarihinde 11 tugayýn birleþmesi ile kurulmuþ bir cephedir. Suriye Ýslam Cephesi, sadece askeri alanda faaliyet göstermiyor. Ayný zamanda davet, yardým ve basýn alanlarýnda da çalýþmalar yapýyor, Esed diktasýndan kurtarýlan bölgelerde adalet, güvenlik ve belediyecilik hizmetleri de veriyorlar. Selef-i sâlihîn ehl-i sünnet yolunu takip eden kuruluþ Deyr ez-zor bölgesinde Kur'an-ý Kerim Eðitim Kurslarý açýyor, Halep'teki okullarý ziyaret ederek davet çalýþmalarý, kültürel çalýþmalar, konferanslar, müsabakalar gerçekleþtiriyor ve öðrencilere mükafatlar veriyor. Suriye muhalefetini toptan öven veya karalayanlarý insafa getirmesi dileðiyle bu kuruluþun lideri Þeyh Ebu Cabir ile yapýlan bir röportajdan önemli gördüðüm kýsýmlarý aktaracaðým: -Yayýnlanan taahhüt, içlerinde Ahrar Þam'ýn da olduðu Suriye'deki direniþ gruplarýný bir çatý altýnda toplamýþtý ve biz Suriye sahasýnda mücadele eden direniþ gruplarýyla rejimi devirme ortak hedefinde birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. -Fetih Ordusu, Ýdlib'in alýnmasý için yapýlacak operasyonlar için oluþturulan komitenin adýdýr. Bu komite de daha önce benzer hedeflerle oluþturulan komiteler gibidir. Bu komite (Fetih Ordusu) hedefini yerine getirdikten sonra alýnacak karara göre hareket eder. -Ahrar Þam ile Geçici Hükümet arasýnda herhangi bir anlaþma olmamýþtýr. Hükümetin Ýdlib'e girmesi konusunda ise bize göre Ýdlib'i fetheden, bedel ödeyen gruplarýn ortak karar vermesi gerekir. - Biz ne Ýdlib'de ne de özgürlüðüne kavuþturulmuþ baþka bir yerde halkýmýza yardým için gelenlere asla engel olmayýz. Özgürleþtirilmiþ Ýdlib veya baþka bir þehri yönetmek ise þehir halkýnýn vereceði karardýr. Þehir halký kendi þehirlerini idare etmede ve halka hizmetleri sunmada baþkasýndan daha çok hak sahibidir. -Nusret Cephesi'yle olan hukuk ve iliþkimiz, diðer gruplarla olan hukuk ve iliþkimiz gibidir. Onlarla birçok operasyona birlikte katýldýk. Beraberimizde baþka askeri gruplar da vardý. Nusret Cephesi'yle bizim aramýzda Siyaset-i Þer'iyye (Siyaset, uslup, yöntem, öncelikli meseleler vb.konularýnda) ve El - Kaide ile olan iliþki ve irtibatlarý sebebi ile görüþ ayrýlýklarý olabilmektedir. -Biz, el-kaide baðlantýsýnýn Suriye'de halkýmýza zarar verdiðini düþünüyoruz. Esed Rejimi bunu bahane ederek direniþimizi terör olarak adlandýrýyor. -Özgür Ordu'yla Esed rejimini yýkma hedefinde birlikte hareket ediyoruz. -Ulusal Koalisyon yurt dýþýnda oluþturulmuþ ve hükümet kurmuþtur ancak kanaatimce onlar halkýmýzý temsil etmiyorlar. Çünkü onlarý halkýmýz seçmedi. Bir hükümetin meþru olabilmesi için mutlaka halka müracaat etmesi ve halk tarafýndan seçilmesi gerekir Bu þartlarda halkýn seçme imkaný yoksa oluþuma hükümet diyemeyiz. Þimdi az olsun çok olsun her topluluk hükümet olduðunu iddia ediyor. Baðdadi'nin cemaatinin devlet olduðunu iddia etmeleri onlarý devlet yapar mý? (Dayiþ hakkýndaki görüþleri, gelecek yazýda)

5 Çin zulmü durana kadar mücadele Memur-Sen Sungurlu Ýlçe Baþkaný Celal Özgücük,,Memur-Sen Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Doðan Algök ve Memur- Sen Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Þývga, Doðu Türkistan'a destek açýklamasý yaptý. Memur-Sen Ýlçe Baþkaný Celal Özgücük, sendika olarak Doðu Türkistan'da yaþanan kapalý devre zulmü protesto etmek, Çin zulmüne 'dur' demek için 81 ilde eþ zamanlý olarak eylem yaptýklarýný, eylemlerde Çin'in Doðu Türkistan'daki zulmü protesto ettiklerini ifade etti. KAPALI DEVRE ZULÜM YAPILIYOR 15 gündür Çinli askerlerin Doðu Türkistan'ý tamamen kuþatma altýna aldýðýný belirten Özgücük, þöyle dedi: þunlarý söyledi: "Doðu Türkistan'da oruç tutmak da yasak. Baþörtülü kadýnlar taciz ediliyor, keyfi bir þekilde gözaltýna alýnýyor. Kur'an eðitimi engelleniyor, 500 bin civarýnda çocuk zorla ideolojik eðitimlere tabi tutuluyor. Çin hükümeti, farklý Türkçe lehçelerinde konuþan yerli halký Çinceyi kullanmaya zorlayarak asimilasyon politikalarý uyguluyor. Mal varlýklarýna keyfi bir þekilde el konuluyor, seyahat özgürlükleri kýsýtlanýyor. Türkistanlý kadýnlar, 'plan dýþýnda' hamile kaldýklarýnda hamileliklerinin son günleri dahi olsa mecburi kürtaja tabi tutuluyor. Nüfus planlamasý Memur-Sen Sungurlu yöneticileri Çin zulmünü eleþtirdi. dýþýnda olan çocuklarýn gizli olarak dünyaya getirilmesi hâlinde ise aileler çok yüksek maddi cezalara maruz kalýyor, doðum yapan kadýn veya eþi memur ise bu kiþinin görevine son veriliyor. Bu hukuksuzluklara, zulümlere, yasaklara ve baskýlara itiraz edenler evlerinden alýnýyor, demokratik eylem hakkýný kullananlar sokak ortasýnda öldürülüyor. Halka önder olabilecek kapasitedeki bazý âlimler de zehirlenerek öldürülüyor. Çin devleti Doðu Türkistan'ý karantina altýna alarak, her gün yeni bir katliam gerçekleþtiriyor. Yardým kuruluþlarý dahi bölgeye giremiyor. Çin, Doðu Türkistan'da olup bitenlerin, gerçek haber ve bilgilerin üstünü zorla örttürmektedir. Kendi güdümündeki medyayý müthiþ derecede dizginleyerek kör ve saðýr duruma getirmektedir. Gerçekleri kontrol ederek ustaca ve sinsice gizlemektedir. Çin'in bu sahtekârlýðý bütün dünyaca bilinmektedir. Dünyanýn sessizliðinden cesaret alan Çin hükümeti soykýrýma dönüþen uygulamalara imza attý. Dünya bu soykýrýma, bu insanlýk zulmüne, bu alçaklýða ve vahþete seyirci kalarak, ortak oluyor. Lanet olsun böyle faþizme, lanet olsun Çin zulmüne. Adaletsizlik, hukuksuzluk bunlarýn kanýna iþlemiþ. Yaþanan zulümler karþýsýnda uluslararasý kamuoyu her zamanki gibi üç maymunu oynuyor. Yere batsýn adaletsiz dünya, kahrolsun emperyalizm, kahrolsun vicdansýz faþist Çin. Doðu Türkistan söz konusu olunca vicdanýný duvara asanlarý kýnýyoruz.tüm dünya sussa da biz susmayacaðýz! Yeryüzünde tek baþýmýza bile kalsak mazlumun ve maðdurun yanýnda yer almaktan asla vazgeçmeyeceðiz. Onlarýn haklarýný savunmaktan katiyen geri durmayacaðýz. Büyük Memur-Sen ailesi olarak biz var oldukça Doðu Türkistan zulmünü, Gazze katliamlarýný, Suriye vahþetini, Mýsýr ve Arakan'da yaþanan hukuksuzluklarý gözlerine sokmaya devam edeceðiz. Gözlerinizi kapayarak vicdanlarýnýzýn sizi rahat býrakmasýna asla müsaade etmeyeceðiz. Buradan faþist Çin'e sesleniyoruz; Doðu Türkistan'a baský uygulamaktan, vicdanlarý yaralamaktan, insan haklarýný çiðnemekten, din ve vicdan hürriyetini gasp etmekten bir an önce vazgeç. Yeter artýk. Uyarýyoruz! Akýttýðýnýz kanda boðulacaksýnýz, hiç bir zulüm ebedi deðildir. Aklýnýzý baþýnýza alýn. Çin hükümeti Doðu Türkistan'da Uygur nüfusunu azaltarak bölgeyi Çinlileþtirmek istiyor. Bu zulme 'dur' demek için tüm vicdan sahiplerini ayaða kalkmaya, Çin zulmü son bulana kadar bir daha oturmamaya davet ediyoruz. Bugün Çeçenistan'ýn Ruslardan gördüðü zulmü, Doðu Türkistanlýlar Çinlilerden görmektedir. Dünya ise bu zulme göz yummaktadýr. Doðu Türkistan meselesi sadece Uygurlarýn bir sorunu olarak görülmemeli ve vicdan sahibi insanlar bu meseleyi sahiplenmelidir. Doðu Türkistan'daki soydaþlarýmýza destek olmak, faþist Çin zulmünü protesto için ve Çin mallarýna boykot için harekete geçelim. PAZARTESÝ 6 TEMMUZ TÜMSÝAD yönetimi Çorum da yeni göreve baþlayan Müftü Ahmet Akýn a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TÜMSÝAD dan hayýrlý olsun ziyareti TÜMSÝAD Çorum Þube yönetimi, Ýl Müftüsü Ahmet Akýn ý makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette konuþan TÜMSÝAD Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çorum'un güçlü bir sanayi yapýsýna sahip olduðu, bölgenin önemli bir üretim merkezlerinden biri haline geldiði kamu ve özel sektörün çeþitli kuruluþlarýn dayanýþma ve ahenk içinde olmalarý iþ çevrelerine ilimize katký saðladýðý bilinmektedir. Devletin desteðiyle de daha iyi yerlere gelebileceðini umuyoruz. Türkiye sýkýntýlarýnýn yoðunluk ortalamasý ilimizde daha sakin. Manevi duygular ve hoþgörü yaþanmasý ve tüm halkýmýzýn paylaþýmcý duygular içerisinde olmasý da iþsizliðin Türkiye ortalamasýnýn neredeyse yarýsý kadar olmasýný saðlýyor. diyerek, Çorum'da düzenli, planlý bir çalýþma ortamý olduðunu da vurguladý. Müftü Akýn'a yeni görevinde baþarýlar dileyen Kýlýç, Ramazan ayý münasebeti ile de Ýslam aleminin Ramazan ayýný huzur ve bereket içinde getirmesini temenni etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Müftüsü Ahmet Akýn da, TÜMSAÝD Çorum Þubesi ne nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Obezite kaderiniz olmasýn! Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Opr. Dr. Murat Akbaba, obezitenin kader deðil, yenilebilir bir rahatsýzlýk olduðunu söyledi. Obezite ve obeziteyle mücadele hakkýnda bilgiler veren Opr. Dr. Murat Akbaba, þu açýklamalarda bulundu; Obezite, vücutla saðlýðý bozacak ölçüde aþýrý yað birikmesine denilmektedir. Besinlerle alýnan enerjinin,harcanan enerji miktarýndan fazla olmasýna baðlý fazla enerji vücutta yað olarak depolanýr. Aþýrý þiþmanlýk olarak tanýmlanýr. Deðiþen yaþam alýþkanlýklarýna baðlý olarak, tüm Dünyada ve Türkiye'de obezite oranlarý git gide artmaktadýr. Türkiye'de obezite oranlarý kadýnlarda % 30, erkeklerde %13,genelde ise %22,3 olarak belirlenmiþtir. Obezite,sadece bir estetik sorun olmayýp,bir dizi hastalýklara da zemin hazýrlayan bir durumdur. Þeker hastalýðý,tansiyon yüksekliði,reflü, adet düzensizlikleri, kolestrol yüksekliði, uyku apnesi, solunum sýkýntýlarý, bu hastalýklardan sadece bazýlarý olarak sayýlabilir. Obezite ile mücadelede uygun diyet,egzersiz yaþam alýþkanlýklarýnda deðiþiklik önemli bir yer tutar. Buna raðmen kilo vermeyi baþaramayan hastalarda ise, obeziteye yönelik uygulamalara baþvurulmaktadýr. Bu uygulamada endoskopi yöntemiyle, mide içine balon uygulamasý cerrahi olarak mide hacminin küçültülmesi ve mideye giren gýdanýn sindirim sürecinde, emilim düzeyinin azaltýlmasý gibi yöntemler sayýlabilir. Hastanemizde diðer yöntemlerle kilo veremeyen hastalar için kýsa bir anestezi atýnda endoskopili mide balonu yerleþtirilebilmektedir. Yine hastanemizde, mide kapasitesini küçültmeye yönelik, mide katlama ve tüp mide ameliyatý uygulanmaktadýr. Opr. Dr. Murat Akbaba Mide balonu uygulamasý hafif bir uyutma anestezisi altýnda yapýlýp, hasta ayný gün evine gönderilmektedir. Altýncý ayda balon çýkartýlýrken, hastanýn uygun diyeti ile birlikte 15 ile 30 kilo kaybý olmaktadýr. Mide katlama ve tüp mide ameliyatlarý ise her þeye raðmen, obez kalan hastalara yapýlmakta, ameliyatta mide hacmi küçültülerek kilo kaybý amaçlanmaktadýr. Birinci yýlýn sonunda fazla kilolarýn % 45 -% 75 arasýnda kaybý söz konusudur. (Ç.HAK:1749)

6 6 PAZARTESÝ 6 TEMMUZ R RAMAZAN amazan Hoþ geldin ya þehri 'Günahýn açýðýný da gizlisini de býrakýn, çünkü günah kazananlar, yarýn kazandýklarý günahýn cezasýný kesinlikle çekeceklerdir.' (En'âm/120) Ýmsak Ýftar Kur an-ý Kerim in Gönderiliþ Amacý 13 Veysel Uysal Kur'an-ý Kerim'in Gönderiliþ Amacý 13 Kur'an-ý Kerim hayatýmýzý kuþatan her konu ve alanda bilgi ve malumat verdiði gibi nasýl dua ve ibadet edeceðimiz konularýnda da bizlere bilgi verir. Ayetlerin bir kýsmý dünya hayatýmýzla ilgili yaþam tarzlarýmýzý düzenlerken bir kýsmý da nasýl dua ve ibadet edeceðimiz konularýnda bilgi verir. Geçmiþte gönderilen peygamberlerin baþlarýndan geçen olaylardan, mücadelelerinden, kavimlerinin helak olma nedenlerinden ve dualarýndan örnekler sunar ki onlardan ibretler alýnýp, dersler çýkarýlsýn diye. Yanlýþlardan uzak, dünya hayatýmýzý ona göre tanzim edip, hakkýn rýzasýný kazanabilmemiz için. Kur'an-ý Kerim dua mahiyetinde olan, Euzu besmele ve Fatih-a ile: "Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adýyla. Allah'ým kovulmuþ olan þeytanýn þerrinden ve vesveselerinden sana sýðýnýrým. Hamd ve sena âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O dünyada herkese ahirette ise müminlere rýzýk verip þefaat edecek olandýr. Ceza ve mükâfat gününün sahibidir. (Rabbimiz!) Ancak sana ibadet ederiz ve yalnýz senden yardým dileriz. Bize doðru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduðun kimselerin yoluna. Azaba uðramýþlarýn ve sapmýþlarýn yoluna deðil!" diye (Fatiha) ile baþlayýp yine dua mahiyetinde olan "De ki: insanlarýn kalplerine vesvese sokan (Ýnsaný tuzaða düþürmek için) pusuya çekilen cin ve insan þeytanýn þerlerinden insanlarýn Rabbine, insanlarýn melikine, Ýnsanlarýn ilahýna sýðýnýrým." Diye, Nas suresi ile biter. Kur'an- Kerimde doðrudan doðruya veya peygamberlerin dilinden önemli mesajlar verici çok sayýda ayet var; "Deyinki, Allahýn rengiyle boyandýk(allahýn iradesine teslim olduk).allahtan daha güzel rengi(iman nurunu) kim verebilir? Biz ancak Ona kulluk ederiz." (Bakara 138) Ýbrahim, Ýsmail'le birlikte Kâbe'nin sütunlarýný yükselttiklerinde (þöyle dua etmiþlerdi): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Þüphesiz, Sen iþiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eðenlerden kýl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çýkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak onlara kitap ve hikmeti öðretecek onlarý temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen her þeyi yerli yerince yapan yalnýz sensin. (Bakara 127) Zekeriya Rabbine dua ederek: "Rabbim, bana katýndan tertemiz bir soy armaðan et. Doðrusu Sen, dualarý (iþitip)kabul edensin" dedi. (Al-i Ýmran 38) De ki: "Rabbim adaletle davranmayý emretti. Her secde ettiðinizde yüzlerinizi O'na çevirin ve dini yalnýz Allaha has kýlarak(þirke düþmeden) O'na dua edin. "Baþlangýçta sizi yarattýðý" gibi (yine ona) döneceksiniz."(araf 29) "Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Þüphesiz O, haddi aþanlarý sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çýkarmayýn; Allaha korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Doðrusu Allah'ýn rahmeti iyilik yapanlarýn üzerinedir." (Araf 55-56) Azab üzerlerine çökünce,(inkârcýlar) dediler ki: "Ey Musa, Rabbine bizim için dua et. Eðer bu aðýr azabý üzerimizden çekipgiderirsen, andolsun sana iman edeceðiz ve Ýsrail oðullarýný seninle göndereceðiz." (Araf 134) "En güzel isimler (Esmaül hüsna) Allah'ýndýr. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun isimlerinde 'aykýrýlýða (ve inkâra) sapanlarý' býrakýn. Onlar yapmakta olduklarý dolayýsýyla yakýnda cezalandýrýlacaklardýr." (Araf 180) Onlarýn mallarýndan sadaka al, bununla onlarý temizlemiþ, arýndýrmýþ olursun. Müminlere dua et, doðrusu, senin duan, onlar için 'bir sükûnet ve huzurdur.' Allah iþitendir, bilendir. (Tevbe 103) Onlarýn oradaki dualarý: "Allah'ým, Seni noksan sýfatlardan tenzih ederiz"(sözleridir) Orada birbirleriyle karþýlaþtýkça söyledikleri ise "selam"dýr. Onlarýn dualarýnýn sonuda þudur: Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a dýr." (Yunus 10) Ýnsana bir zarar dokunduðunda, yan yatarak, oturarak ya da ayakta durarak(o zararýn giderilmesi için) bize dua eder; sýkýntýsýný giderdiðimiz zaman ise, sanki kendisine dokunan zararý gidermemiz için bize hiç dua etmemiþ gibi döner-gider. Ýþte böylece haddi aþanlara yapmakta olduklarý þeyler güzel gösterildi. (Yunus 12) Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerde bulunduðunuz, o gemiler de içindekileri tatlý bir rüzgârla alýp götürdükleri ve (yolcular) bu yüzden neþelendikleri zaman, o gemiye þiddetli bir fýrtýna gelip çatar. Her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuþatýldýklarýný anlarlar da dini yalnýz Allah'a halis kýlarak: "Andolsun eðer bizi bundan kurtarýrsan mutlaka þükredenlerden olacaðýz" diye Allah'a yalvarýrlar. Fakat Allah onlarý kurtarýnca bir de bakarsýn ki onlar, yine haksýz yere taþkýnlýk ediyorlar. Ey insanlar! Sizin taþkýnlýðýnýz ancak kendi aleyhinizedir; (bununla) sadece fâni dünya hayatýnýn menfaatini elde edersiniz; sonunda dönüþünüz yine bizedir. Yapmakta olduklarýnýz mahþer günü önünüze gelecektir. (Yunus 22-23) Musa dedi ki: Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun ve kavmine dünya hayatýnda ziynet ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! (Onlara bu nimetleri), insanlarý senin yolundan saptýrsýnlar ve elem verici cezayý görünceye kadar iman etmesinler, diye mi (verdin)? Ey Rabbimiz! Onlarýn mallarýný yok et, kalplerine sýkýntý ver (ki iman etsinler). (Allah) : "Ýkinizin duasý kabul olundu(musa ve Harun un). Öyleyse dosdoðru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayýn." (Yunus 88-89) Rabbi onun duasýný kabul etti ve onlarýn hileli düzenlerini kendisinden uzaklaþtýrdý. Çünkü O, iþitendir, bilendir. (Yusuf 34) Kullarým Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) çok yakýným. Dua edenin duasýna icabet ederim. Onlar da bunu bilsinler, tevbe etsinler, dua ve ibadet etsinler ki, rahmetime kavuþan kullardan olsunlar.(bakara 186) (Müminler derlerki) Ey Rabbimiz! Bize dünyada da, ahirette de hayýrlýsýný ver ve bizleri ateþin azabýndan koru. (Bakara 201) Hak olan çaðrý (dua, ibadet) yalnýzca Allah içindir. Onlarýn Allah'tan baþka çaðýrdýklarý ise, onlara hiçbir þeyle cevap veremezler Ýnkâr edenlerin duasý, sapýklýk içinde olmaktan baþkasý deðildir. (Rad 14) (Müminler þöyle yakarýrlar) Rabbimiz bizi doðru yola ilettikten sonra kalplerimizi eðriltme. Bize tarafýndan rahmet baðýþla, lütfu en bol olan sensin. Rabbimiz gelmesinden 'Rabbimiz! Gerçekten biz, 'Rabbinize inanýn!' diye imana çaðýran bir davetçiyi (Peygamber'i) iþittik ve hemen iman ettik. Artýk bizim günahlarýmýzý baðýþla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, Rabbimiz! (Âl-i Ýmrân/93) Bir Soru Bir cevap 1 Kýymetli okuyucularým! Bugün deðiþik konularla alakalý soru ve cevaplarý paylaþmayý uygun buluyorum. 1- Din nedir? Din, akýl sahiplerini kendi hür irâdeleriyle en iyiye, en doðruya ve en güzele ulaþtýran ilâhî bir kanundur. 2- Ýslâm Dininin Özellikleri nelerdir? 1- Ýslâm Dini Son Dindir. Kur'an-ý Kerîm'de þöyle buyurulmaktadýr: "Allah katýnda din, þüphesiz Ýslâmiyettir." (Âl-i Ýmran, 3/19). 2- Ýslâm Dininin Deðiþmeyen Esaslarý Vardýr: a- Ýtikatla (inançla) ilgili esaslar. b- Amel ile ilgili esaslar. c- Ahlâk ile ilgili esaslar. 3- Ýslâm evrensel Bir Dindir. 3- Mezhep nedir? Mezhep, sözlükte gidilen yol demektir. Terim olarak; bir dinin, bilginleri arasýndaki yorum farklarýndan meydana gelen görüþleri demektir. Mezhepler, hakkýnda açýk ve kesin hüküm bulunmayan olaylardaki birbirinden farklý yorumlardan meydana gelmiþ bulunmaktadýr. Ýtikadî ve amelî mezhepler vardýr. 4- Allah'ý ne ile bilir ve tanýrýz? Allah'ý sýfatlarýyla biliriz ve tanýrýz. Allah'ýn zatýný kavramamýz mümkün deðildir. Allah'ýn sýfatlar Zâtî sýfatlar ( Vucud, Kýdem, Bekâ, Vahdâniyet, Muhâlefetü'n li'l-havâdis, Kýyam binefsihi) ve Subûtî Sýfatlar ( Hayat, Ýlim, Semi', Basar, Ýrâde, Kudret, Kelâm ve Tekvîn) olmak üzere ikiye ayrýlýr. 5- Haydan gelen hûya gider ne demektir? Hay, (Bakara, 255) Allah'ýn hayat sahibi olmasý ve her canlýya hayatý bahþetmesidir. "huve" "O" demektir. Manasý Allah'tan gelen yine Allah'a gider demektir. Halk arasýnda haramdan gelen harama gider þeklinde bilinmektedir. Bu da doðrudur. Ancak atasözünde anlam kaymasý olmuþtur. 6- Kur'an- Kerîm'in özellikleri nelerdir? 1- Kur'an Peygamberimize (s.a.s.) vahyedilmiþtir. 2- Tevâtür Yoluyla nakledilmiþtir. Tevâtür: Yalan üzerine birleþmeleri adeten mümkün olmayan bir topluluðun aktarmasý demektir. 3- Kur'an Mushaf halinde yazýlmýþtýr. 4- Kur'an'ýn manasý gibi lafzý da ilâhîdir. 7- Kur'an-ý Kerîm'e karþý görevlerimiz nelerdir? 1- Kur'an-ý Kerîm'in Allah kelâmý olduðunu tasdik etmek. 2- Kur'an-ý Kerîm'i öðrenmek. Peygamberimiz (s.a.s.): "Sizin en hayýrlýnýz, Kur'an'ý öðrenen ve onu baþkalarýna öðretendir." (Buhârî, Fezailu'l-Kur'an, 21) buyurmuþtur. 3- Kur'an-ý Kerîm'in söylediklerini yapmak. Kur'an'ý öðrenmekten maksat, âyetleri üzerinde düþünmek ve gereðini yapmaktýr. Kur'an'da þöyle buyurulmaktadýr: "Sana indirdiðimiz bu Kitap mübarektir; ayetlerini düþünsünler, aklý olanlar da öðüt alsýnlar." (Sâd, 38/29). 8- Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)'in özellikleri nelerdir? 1- Peygamberimiz âlemlere rahmet olarak gönderilmiþtir. (Enbiyâ, 21/107) 2- Peygamberimizin getirdiði din son dindir. 3- Peygamberimiz son Peygamberdir. Ahzab sûresinin 40. âyetinde þöyle buyurulmaktadýr: "Muhammed içinizden herhangi bir adamýn babasý deðil, Allah'ýn elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her þeyi bilendir." 4- Peygamberimiz, ümmeti en çok olan peygamberdir. 9- Diþ kaplatmak, abdest ve gusle engel midir? Çýkan bir diþin yerine yeni diþ taktýrmak, çürüyen diþi doldurmak veya kaplatmakta bir sakýnca yoktur. Bunlar, abdest ve gusle engel deðildir. Ancak çýkarýlýp takýlan diþlerin gusülde çýkarýlarak altlarýnýn yýkanmasý gerekir. Çünkü gusülde aðzý yýkamak farzdýr. Bu bakýmdan abdest alýrken takma diþlerin çýkarýlmasý gerekli olmamakla beraber temizlik açýsýndan çýkarýlýp aðzýn yýkanmasý uygun olur. ( Diyanet Ýslâm Ýlmihali, s. 411) 10- "Men dekka dukka" (çalma kapýyý çalarlar kapýný) ne demektir ve Kur'an'dan hangi âyet bunun delilidir? Bir kimse baþkasýný ayýplarsa, gýybet ederse, kýnarsa o kimse de bir gün kýnanýr ve ayýplanýr ayýpladýðý þeyle. Kur'an'da En'âm sûresinin 108. âyetinde bu mevzuda þöyle buyuruluyor: "Allah'tan baþka yalvardýklarýna sövmeyin ki, onlar da cahillikle ileri giderek Allah'a sövmesinler. Böylece her ümmete iþini güzel gösterdik, sonra dönüþleri Rab'lerinedir. O, iþlediklerini haber verir." Kýsacasý etki tepki meselesidir. 11- Kur'an- Kerîm'in en uzun sûresi ve âyeti nedir? Bakara sûresidir. Bakara sûresinin 282. âyetidir. (müdâyene, borçlanma) âyeti. 12- Her âyetinde "Allah" kelimesinin geçtiði sûre ve "mim" harfinin geçmediði sûre hangisidir? Her âyetinde "Allah" kelimesinin geçtiði sûre 58. sûre olan ve 22 âyetten oluþan "Mücâdele sûresidir. "Mimsiz" sûre de "Kevser" sûresidir. 13- Allah'a kulluktan sonra ikinci sýrada gelen tavsiye nedir? Anne ve babaya iyilik etmektir. (bk. Ýsrâ, 17/23) 14- Bir babanýn evlâdýna býrakacaðý en güzel hediye nedir? Güzel terbiyedir, güzel ahlâktýr. Peygamberimiz Þöyle buyurmuþtur: "Hiçbir baba, çocuðuna güzel terbiyeden daha üstün bir baðýþta bulunmuþ olamaz." (Tirmizî, Birr, 33 ) Murat AKÇAY (Dodurga Ýlçe Müftüsü)

7 Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz TBMM Baþkanýnýn seçilmesinin ardýndan çalýþmalarda bulunmak üzere Çorum'a gelen AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr.Cahit Baðcý ilk olarak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç'ýn da katýldýðý ziyaret rektörlükte gerçekleþti eðitim öðretim yýlýna iliþkin planlar ve projeler ile Bütçe görüþmeleri öncesi yapýlan hazýrlýklarýn konu edildiði ziyarette, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan þu bilgileri verdi. "Bu yýlki sýnav sonucuna göre üniversitemizdeki artan bölümler ve kontenjanlarla birlikte öðrenci sayýmýzýn 14 bin 200'den 16 bin 500'e ulaþmasýný hedefliyoruz. Hitit Üniversitesi önümüzdeki bir kaç yýl içinde 20 bin öðrenciye ulaþan bir üniversite olacaktýr. Yatýrýmlarýmýz sizlerin de desteðiyle hýzla ilerliyor yýlýnda ilimizde ve üniversitemizin ev sahipliðinde yapýlacak güreþ olimpiyatlarý hem ilimizin hem de üniversitemizin uluslararasý alanda tanýtýmýnda çok büyük katký yapacaktýr. Týp fakültesi öðrencilerimizin ilimizde eðitime baþlayacak olmasý da ayrý bir aþamadýr." Baðcý da yaptýðý deðerlendirmede Rektör Alkan'ý AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyetini dile getirdi. AK Parti Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Kargý Belediyesi tarafýndan düzenlenen iftara katýldý. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katýldýðý iftar yemeði, cuma günü düzenlendi. Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar ve Kadýn Kollarý Baþkaný Gülhan Demirel ile Ýftar alanýnda tek tek bütün masalarý ziyaret eden Milletvekili Cahit Baðcý, yemeðe katýlýmlarý nedeniyle Kargýlýlar'a teþekkür etti. Yemekten sonra Kargý Belediye Baþkaný'na iftar sofrasý hizmeti ve daveti için teþekkür ederek konuþmasýna baþlayan Baðcý,. "Her yýl Kargý Belediyemizce organize edilen "birlik ve kardeþlik sofrasý" için Baþkanlarýmýza ve bu davete icabet eden siz deðerli hemþehrilerime teþekkür ederim. Evlerinde iftar yapmak yerine bu sofraya oturanlara, gelen gelemeyen herkese evlerinde huzur ve saðlýklý uzun bir ömür Baðcý dan teþekkür mesajý AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum dan ayrýlan Dr. Ayhaným Tümtürk e hizmetleri nedeniyle teþekkür etti. Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Yönetcisi ve Saðlýk Sen Þubesi Baþkan Vekili olarak görev yapan Dr. Ayhaným Tümtürk'ün sendikacýlýk ve idarecilik görevlerinden ayrýlarak Çorum'a veda etmesi dilerim. dedi. MAZLUMLAR ÝÇÝN SES ÇIKARAN TEK ÜLKEYÝZ Dünya ve Türkiye gündemine iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Cahit Baðcý, þunlarý ifade etti, "Bölgesi adeta ateþ çemberi olan Türkiye'nin huzur ve istikrarýný korumak için tüm ülke olarak yoðun çaba harcadýk. Sizler de yakýndan takip ediyorsunuz. Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Filistin, Mýsýr, Tunus'ta her yerde kan ve gözyaþý var zulüm var. Myanmar'da, Doðu Türkistan'da Müs- üzerine bir açýklama yapan Milletvekili Baðcý, Kasým 2012 tarihinden bugüne Çorum Bölge Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi olarak ilimize ve bölgemize hizmet veren ve deðerli katkýlarý olan Uzm. Dr. Ayhaným Tümtürk'e hizmetleri nedeniyle teþekkür eder, bundan sonraki mesleki hayatý ve yaþamýnda üstün baþarýlar dilerim. dedi. tekrar seçilmiþ olmasý nedeniyle kutladýðý ve baþarý dilediði konuþmasýnda, "Yeni dönemde hep birlikte el ele omuz omuza vererek üniversitemizin taleplerini Ankara'da ilgili kurumlarda talep ederek hýzlý yol almak için çaba sarf edeceðiz. Üniversitemizi ilimizin ekonomik, kültürel ve sosyal geliþimine katký saðlayan, Ýl ile bütünleþik bir yapýya kavuþturmak için her türlü çalýþmayý yapmaya hazýrýz. Ayrýca üniversitemizin Erasmus ve Mevlana Öðrenci ve akademisyen deðiþim programlarý çerçevesinde daha fazla tercih edilen bir üniversite olmasý için tanýtým çalýþmalarýnýzý destekleyeceðiz" dedi AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av.Yaþar Anaç ise üniversitenin geliþiminden Çorumun memnun olduðu ve yerelde parti olarak üzerimize düþün desteði vermek için çalýþýlacaðýný belirterek Alkan'a tekrar baþarý diledi. Rektör Alkan Kuzey kampüste inþaatlarýn hýzlý ilerlediði 2015 yýlý üçüncü çeyreðinde daha fazla imalat gerçekleþeceði için yüklenici hakediþi sorunu yaþamadýklarýný ilave ödeneðe ihtiyaç duyulabileceðini belirtti. Baðcý bunun üzerine Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý, ODTÜ'den ve DPT'den dönem arkadaþý Cüneyt Düzyol'u arayarak destek istedi. Müsteþar konuya iliþkin gerekçeli bir talep yazýsý yazýlmasýný isteyerek destek olunacaðýný söyledi. Baðcý bu konuyu ayrýca Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ile görüþeceðini belirtti. Rektör Alkan daha sonra Baðcý ve Anaç'a yeni dönemde planlanan çalýþmalarý maketler üzerinden açýkladý. Maket ayrýntýlarýna kadar yansýyan çalýþmalardan duyduðu memniniyeti aktaran Milletvekili Baðcý, "'Sayýn Hocam köstek olan olmayacaðýz,destek olacaðýz ve hýzýnýza yetiþeceðiz inþallah" diyerek Alkan'a baþarý diledi. (Haber Merkezi) Baðcý ve Ceritoðlu Kargý Ýftarý na katýldý Milletvekili Cahit Baðcý, Kargý da hemþehrilerine hitabetti. lümanlar inançlarýný yaþayamamakta iþkence zulümlerle inlemektedir. Türkiye olarak tüm dünyanýn sustuðu yerde sesini yükselten mazlumlarýn sesi olan ülke olduk ve olmaya devam edeceðiz. ranmaya devam edeceðiz. Uzlaþý içinde bir hükümet kurmak için Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz çalýþma yapacak ve çaba sarf edecektir. Ama olmazla, kýrmýzý çizgilerle gelerek iþi yokuþa sürüp, uzlaþý MÝLLET SÝYA- ve sorumluluktan SETTE UZLAÞI ÝSTE- DÝ kaçar bir tavýr sergilenirse gene milletin hakemliðine baþvurulacaktýr. Millet düðümü Ülkemizi 7 Haziran seçimleri sonrasý siyasi ve ekonomik krize çözecektir. Zor bir coðrafyada hükümetin bir sokmak için el ovuþturanlar var. Biz seçimler- an önce kurularak güvenoyu almasý ve görevine den birinci çýkmýþ ve baþlamasý için çalýþacaðýz." (Haber Merkezi) %41 oy almýþ parti olarak sorumlu, ilkeli, tutarlý ve saðduyulu dav- Cahit Baðcý Bayat Belediyesi tarafýndan düzenlenen iftar yemeðine katýlan AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Bayat'ta devam eden ve baþlayacak olan yatýrýmlar hakkýnda tek tek bilgi verdiði Bayatlýlar'ýn Yüksek Okul beklentisine de tercüman oldu. Baðcý, Bayat'ýn bahtýnýn açýk olduðunu söylediði konuþmasýnda, "Bayat'ýn yüzünü güldüreceðiz." dedi. Geleneksel olarak her yýl Bayat Belediyesi tarafýndan düzenlenen iftar yemeði, Bayat Lisesi bahçesinde yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. AK Parti Çorum Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve çok sayýda vatandaþýn katýldýðý iftar yemeði, katýlýmýyla birlik ve kardeþlik sofrasý isminin hakkýný verdi. BAÐCI DAVET ETTÝ Ýftar vaktinden çok önce ilçeye gelen AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, iftar öncesi esnaf ziyareti yaparak, Bayat Belediyesi'nin Birlik ve Kardeþlik Sofrasý adýný verdiði iftar sofrasýna Bayatlýlar'ý davet etti. 15 kazan dolmanýn hazýrlandýðý iftar sofrasý Bayatlýlar'ý aðýrladý. YENÝ YATIRIMLARLA BAYAT'IN YÜZÜ GÜLMEYE DEVAM EDECEK Bayat Belediye'nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi alan Milletvekili Cahit Baðcý, Bayat'ýn sokaklarýnýn tertemiz olduðunu belirterek, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'ye teþekkür ederken, "Kilit taþsýz sokaðýmýz kalmasýn. Bayatlý hemþehrilerimize yaþadýklarý yerde kent konforu da sunmak zorundayýz. Özelikle Rýhtým Projemiz Bayatýmýza güzellik katacak ve tamamlanacak" dedi. "2015 yýlýnda ihale edilen Týmarlý Sulamasý, Ankara Yolu, Bayat Çayý Islahý ve Taþkýn Koruma ve köprü, Çevre Bakanlýðýmýzdan temin edilen vidanjör ve 14 Temmuz günü ihale edilecek olan Bayat Giriþ yolu, köprü ve asfalt projesi ile Bayatlý hemþehrilerimizin yüzünü güldüreceðiz." diyen Milletvekili Cahit Baðcý, Bayatlýlar'ýn hastane ile ilgili gecikme nedeniyle yaþadýðý üzüntüyü bildiklerini belirterek, bu konu ile ilgili de takipçi olmaya devam ettiklerini söyledi. HUZUR VE ÝSTÝKRAR ÝÇÝN ÇALIÞIYORUZ Ýftar programý sonrasý vatandaþa hitabeden Milletvekili Cahit Baðcý, Türkiye'nin içinden geçtiði süreç hakkýnda bilgi verdiði konuþmasýnda ; "Etrafý adeta kaynayan ve ateþ çemberi olan huzur adasý bir ülkeyiz. Ülkemizde huzur ve istikrarýn devamý için üzerimize düþen sorumluluðu yerine getirmek için çalýþýyoruz. Milletin sandýk mesajý son derece açýk ve nettir. Millet siyasete uzlaþýn mesajý vermiþtir, ilkeli, tutarlý, saðduyulu ve sorumluluk anlayýþý içinde bir uzlaþý için çabalayacaðýz. Toplumun huzuru, güveni ve istikrarý için bu þarttýr. Bunun bilincindeyiz. Bir çýkýþ yolu bulunacaktýr. Ýþ düðümlenir ayak direrseler Milletin hakemliðine baþvurulur, 'düðümü millet çözecektir" dedi. Baðcý, "Bugün Bayatlý hemþehrilerimizi bir sofra etrafýnda buluþturan Bayat Belediyemize ve Belediye Baþkanýmýz ile Ýlçe Baþkanýmýza ve katýlýmlarýnýz için sizlere teþekkür eder saygýlarýmý sunarým." diye konuþtu. YÜKSEK OKUL KONUSUNDA COÞKU BÜYÜK Bayat'ýn Yüksek Okul beklentisi ile ilgili attýðý adýmlarý Bayatlýlar'a paylaþan Milletvekili Cahit Baðcý, Bayatlýlar'ýn coþkusuyla karþýlaþtý. Baðcý, Yüksek Okul çalýþmasý ile ilgili attýðý adýmlarý þu sözleriyle paylaþtý, "2015 yýlýnda Bayatýmýza son derece önemli ve hayati yatýrým kararlarý alýnmýþ ve ihale edilmiþtir. Ýnþallah bu projenin tamamlanmasý için çalýþacaðýz. Bayatta PAZARTESÝ 6 TEMMUZ Bayat ta düzenlenen kardeþlik iftarýna katýlan AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, esnaf ziyareti yaparak, Bayatlýlar ý iftar sofrasýna davet etti. Bayat ýn yüzünü güldüreceðiz Milletvekili Baðcý ve Belediye Baþkaný Ünlü ile birlikte sofrada yer alan davetlilerle sohbet etti. Baðcý nýn yatýrýmlar ve Yüksek Okul sözleri vatandaþtan olumlu karþýlýklar buldu. yaþam kalitesinin artmasý ve küçülmenin önüne geçilmesi için çalýþacaðýz. Bu açýdan Bayatlýlarýn çok istediði Yüksek Okulun kurulmasý için Rektörümüzle bir kaç kez görüþtüm. En son dün kendisini tekrar ziyaret ettim ve bu talebin önemine deðinerek desteðini talep ettim. Rektörümüz de konuya olumlu yaklaþmýþtýr. Konu ilk Senato Toplantýsý gündemine alýnarak kuruluþ kararýnýn almasýnýn ardýndan YÖK'e sunulacaktýr. Konunun YÖK ve MEB takibini sürdücek ve Bayatlý'nýn beklediði müjdeyi vermek için sonuna kadar mücadele edeceðiz. Niyet hayýr akýbet te hayýr olur inþallah." Baðcý'nýn sözlerini coþkuyla alkýþlayan Bayatlýlar, memnuniyetlerini Baðcý'ya sarýlýp teþekkür ederek dile getirdi. Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt da kýsa bir selamla konuþmasý yaparak, Bayat'a hizçmet için her türlü çabayý göstereceklerini ifade etti. (Haber Merkezi)

8 8 PAZARTESÝ 6 TEMMUZ 2015 Karataþ Otomotiv de filo teslimatý Atlas Oto Kiralama ya 20 Hyundai otomobil RECEP MEBET Tur Assist ve MyCar bayii Atlas Rent A Car (Oto Kiralama), araç filosunu Karataþ Otomotiv den aldýðý Hyundai marka son model 20 otomobille güçlendirdi. Araç parkurunu geniþleten Atlas Rent A Car tarafýndan satýn alý- nan 15 adet Hyundai Accent Blue ve 5 adet yeni i20 otomobil önceki gün düzenlenen programla þirket yetkililerine teslim edildi. Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv de düzenlenen araç teslimatýna Atlas Rent A Car sahibi Gökhan Palabýyýk ile bazý þirket çalýþanlarý katýldý. Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Satýþ Danýþmanlarý Murat Derviþ ve Mehmet Gençkurt un da hazýr bulunduðu teslimatta konuþan Gökhan Palabýyýk, Bayiliðini üstlendiðimiz profesyonel oto kiralama firmalarýnýn hizmetlerinde kullanýlmak üzere pek çok avantajý bir Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, otomobilleri Gökhan Palabýyýk a teslim etti. Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv de teslimat töreni düzenlendi. arada sunan Hyundai yi tercih ettik dedi. Hyundai otomobilleri tercih etmelerinde yakýt ekonomisi, kullaným konforu ve düþük bakým maliyetlerinin de etkili olduðunu anlatan Palabýyýk, Çorum un yaný sýra Ankara merkez ve Esenboða Havalimaný, Ýzmir, Amasya, Manisa ve Aydýn da da faaliyet gösteriyoruz. Araç filomuza kattýðýmýz 20 adet Hyundai otomobilden 10 u Ankara þubemize teslim edildi. Yeni araçlarýmýzla hizmet çýtamýzý daha da yükseðe taþýmayý hedefliyoruz diye konuþtu. Programda konuþan Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý ise sýnýfýnýn öncüsü olan Hyundai otomobillerin müþterilerinin gözdesi olduðunu söyledi. Araç filosu için Hyundai yi tercih eden Atlas Rent A Car yetkililerini kutlayan Ýbrahim Saçmacý, satýþýný yaptýklarý araçlarýn firmaya hayýrlý-uðurlu olmasýný diledi. Cazip avantajlar içeren satýþ kampanyalarýnýn devam ettiðini belirten Saçmacý, Hyundai nin yeni modellerini yakýndan görmek, detaylý bilgi almak ve test etmek isteyen herkesi Karataþ Otomotiv e davet ediyoruz diye konuþtu. Dodurga Belediyesi nin iftar yemeði 11 Temmuz da RECEP MEBET Dodurga Belediyesi, Ramazan Ayý nedeniyle iftar yemeði verecek. 11 Temmuz 2015 Cumartesi akþamý gerçekleþecek olan iftar programý, Kayabaþý Meydaný nda düzenlemustafa Aydýn necek. Geleneksel hale gelen program hakkýnda bilgi veren Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, tüm ilçe sakinlerini iftar yemeðine davet etti. Temsili Fotoðraf Ýskilip te þehit ve gazi ailelerine iftar yemeði verildi. Þehit ve gazi yakýnlarý Ýskilip protokolü tarafýndan aðýrlandý. kaný Recep Çatma ve Garnizon Komutaný Çetin Öcal a teþekkür etti. Ýftar yemeði ilçe müftüsü Nurettin Ýçtü- zer in okuduðu dua ile son buldu.(ýha) Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda hafta sonu iftarýný Hacý Lütfiye-Ahmet Rafet Cerit ile Ýsmail Kayýlý verdi. Dodurga Belediyesi, iftar yemeði verecek. Yýllardýr sürüncemede olan 4 kilometrelik grup yolunun bir an önce bakýma alýnmasýný istiyoruz dedi. Yorgalý, Baðcýlý, Alembeyli, Çiçeklikeller, Sarýkaya, Akçakoyunlu, Balkaya, Akboðaz, Çadýrardýç, Melenker, Ortaköy, Polatlý ve Çamoluk gibi köyleri ilçe merkezine baðlayan yolun kýþýn çamurdan yazýn ise tozdan geçilmez olduðunu anlatan Gazi Arat, yetkililere seslenerek, Bu çileye artýk son verin! çaðrýsýnda bulundu. Çorum ile Kýrýkkale arasýnda kalan söz konusu yolun yýllardýr ihmal edildiðine dikkat çeken Arat, gurbetteki köylülerin bozulan yol nedeniyle bayram ve tatillerde memleketlerine gelmeye çekindiklerini ifade etti. Yaþanan yol maðduriyetinin bir an önce son bulmasýný beklediklerini vurgulayan Arat, yetkililerden ilgi ve alaka beklediklerini sözlerine ekledi. 4 kilometrelik grup yolunun bir an önce bakýma alýnarak asfaltlanmasý isteniyor. Çorum un Sungurlu ilçesine baðlý 15 e yakýn köye ulaþýmý saðlayan eski Ankara Yolu nun asfaltlanmasý isteniyor. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili bilgi veren Alembeyli Köyü nden Gazi Arat isimli vatandaþ, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýlçedeki gazi ve þehit ailelerine iftar yemeði verdi. Yemeðe Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Garnizon Komutaný Çetin Öcal, Jandarma Komutaný Bahri Civa, Ýlçe Müftüsü Nurettin Ýçtüzer, þehit yakýnlarý ve gaziler katýldý. Yemekte kýsa bir konuþma yapan Kaymakam Þuayib Gürsoy, vatanýn bölünmez bütünlüðü uðrunda canýný feda eden þehitleri rahmet ve minnetle andýklarýný ifade ederek, Sizler bizlere þehitlerimizin emanetisiniz. Bizlerde sizlerin evladý sayýlýrýz. Ne zaman isterseniz biz sizlerin her zaman yaný baþýnýzdayýz. Þehitlerimiz her zaman gururumuzdur ve gururumuz olmaya da devam edeceklerdir dedi. Þehit aileleri ve gaziler kendilerini misafir ederek yalnýz býrakmayan Kaymakam Gürsoy, Belediye Baþ- Hayýrseverler çadýrda iftar verdi Sungurlu nun köyleri asfalt istiyor RECEP MEBET Ýskilip te þehit ve gazi ailelerine iftar Atlas Rent A Car, araç filosunu Karataþ Otomotiv den aldýðý Hyundai marka son model 20 otomobille güçlendirdi. Ramazan çadýrýnda iftar programlarý devam ediyor. Çorum Park arkasýndaki otoparka kurulan Ramazan çadýrý, bu yýl da ihtiyaç sahiplerine, öðrencilere, yolda kalmýþlara, mültecilere kapýlarýný açýyor. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile kurulan Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. Ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. Ramazan Çadýrý'nda hafta sonu iftarlarýný Hacý Lütfiye-Ahmet Rafet Cerit ile Ýsmail Kayýlý verdi.

9 PAZARTESÝ 6 TEMMUZ Araç sahiplerine MTV hatýrlatmasý Motorlu Taþýtlar Vergisi (MTV) ikinci taksidi ödemeleri baþladý. MTV taksidi 31 Temmuz 2015 tarihine kadar bankalar ya da tahsile yetkili vergi dairelerine yatýrýlabilecek. Kredi kartýyla ödenebileceði belirtilen MTV taksidi konusunda önemli hatýrlatmalar yapan uzmanlar, araç sahiplerini aydýnlatan açýklamalarda bulundular. MTV HESAPLAMA Maliye Bakanlýðý, 2014 te uygulanan MTV miktarlarýný, bu yýl için tespit edilen yeniden deðerleme (yüzde 10,11) oranýnda artýrmýþtý. Söz konusu artýrýmdan sonra, 1-3 yaþ grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin motorlu taþýtlar vergisi, 591 liraya çýkarken silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasýndaki otomobillerin vergisi de liraya yükseldi. Motor silindir hacmi 4001 cm3'ün üzerindekilerin vergisi ise 21 bin 517 lira oldu. Ayný yaþ grubundaki motosikletlerin vergisi de 112 lira ile lira arasýnda olurken 1-6 yaþ arasýndaki minibüslerin vergisi 709 lira, panelvan ve motorlu karavan- larýn vergisi lira, otobüs ve benzerlerinin bin 861 lira, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerlerinin vergileri ise bin 221 lira arasýnda uygulanacak. GELÝR ÝDARESÝ NDEN UYARI Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB) nýn internet sayfasýný taklit eden bazý sitelerin vatandaþý maðdur etmesi üzerine vatandaþlar dikkatli olmalarý yönünde uyarýldý. GÝB tarafýndan yapýlan duyuruda þu ifadeler yer verildi: Ýnternet Vergi Dairesi ekranlarýný kullanarak Motorlu Taþýt Sorgulamasý ve Kredi Kartý ile Ödeme formu bulunduran, Baþkanlýðýmýz internet sayfasý görüntülerinin taklit edildiði adreslerin Baþkanlýðýmýzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadýr. Duyuruda, vatandaþlarýn kredi kartýyla araç vergilerini öderken maðduriyet yaþamamalarý için ' adresini ziyaret etmeleri önerisinde bulunuldu. MTV taksidi konusunda önemli hatarlatmalar yapan uzmanlar, araç sahiplerini aydýnlatan açýklamalarda bulundular. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli BMW 5.20 ÝA 2001 Citroen C3 X Furio 1.4HDI 2007 Dacia Solenza 1.4 Rapsodie2004 Fiat Doblo 1.2 Actual 2005 Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013 Ford Focus 1.6 Comfort 2004 Ford Focus 1.6 TDCi Collc 2008 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2006 Hyundai Accent 1.5 GLS 2000 Opel Astra 1.6 Enjoy 2006 Opel Corsa 1.7 DTI Comf 2003 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Peugeot Comfort 2010 Peugeot VTi Comf 2008 Peugeot Partner Tepee 2011 Peugeot Partner 1.6 HDi 2015 Renault 12 STW 1994 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway 1.4 GTE1994 Renault Broadway RN 1997 Renault Clio 1.2 Joy 2013 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Megane 1.6 E 1999 Fiyatý (TL) 34 bin 26 bin 12 bin 14 bin 33 bin 26 bin 34 bin 17 bin 16 bin 32 bin 13 bin 15 bin 32 bin 34 bin 40 bin 45 bin 9 bin 11 bin bin bin 33 bin 16 bin 18 bin Renault Toros STW Tofaþ Þahin Tofaþ Doðan SLX 1994 Toyota Corolla Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Toyota Corolla 1.6 Sol 2003 Toyota Corolla 1.6 Elegant 2005 Toyota - Corolla 1.6 Comfrt2007 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010 Volkswagen Passat 1.8 Cmf 1998 Volkswagen Passat bin 6 bin 10 bin 11 bin 17 bin 26 bin 32 bin 36 bin 41 bin 38 bin 23 bin 52 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit 190 V bin Ford Transit bin Ford Transit 140T bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin 500 VW Transporter Cityvan bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 6 TEMMUZ 2015 Kamu Sen katil Çin i protesto etti Kimse bu zulme gözlerini kapatamaz M.BURAK YALÇIN Bir Türk olarak, sýnýrlarýmýz dýþýnda kalan Doðu Türkistan da yaþanan soykýrým, Musul da, Telafer de, Çorum Kamu-Sen, Çin in Doðu Türkistan da Suriye de Türklerin yaþadýðý bölgelerde yaþanan etnik yaptýðý zulmü protesto etti. temizlik ve dünyanýn dört bir yanýnda soydaþlarýmýzýn PTT Merkez Þubesi önünde önceki gün düzenleyaþadýðý zulüm, yüreklerimizi yakýyor. Dünyanýn her nen eyleme, Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. yerinde Türk e karþý giriþilen bu saldýrýlar, tarihten Bekir Çetin, Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Selim Aydýn, Türk isminin silinmesi için çabalayan þer odaklarýnýn sendika üyeleri ve vatandaþlar katýldý. bir planýdýr. Beþikteki bebeklerin çýðlýðý, yüreklerimikamu-sen Temsilcisi Selim Aydýn, dünyanýn her zi yakýyor. Binlerce yýldýr Türkmen kardeþlerimizin yerinde soydaþlarýmýza karþý giriþilen saldýrýlarýn, tayaþadýðý bu topraklardan sürülmesi, ýrzlarýnýn ayaklar rihten Türk isminin silinmesi için çabalayan þer odakaltýna alýnmasý, katledilmesi yüreklerimizi yakýyor. larýnýn bir planý olduðunu belirtti. Türkmen kardeþlerimizin dünyanýn uzak köþesinde yapayalnýz býrakýlmasý yüreklerimizi yakýyor. Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Selim Aydýn, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Gözümüze uzak, gönlütürk HÜKÜMETÝ BU VAHÞETE DUR DEmüze yakýn Doðu Türkistan dan yükselen çýðlýkla yümelý reklerimiz yanmaktadýr. Ramazan ayýnda, Doðu TürTürkmenler üzerinde uygulanan bu katliama ne kistan da bir millet kan aðlarken; bütün dünya yine Hükümetin ne de dünya devletlerinin seyirci kalmasý kör, saðýr, dilsiz; bu hayasýz, bu alçakça zulmü seyretasla kabul edilemez. Dicle kenarýnda bir koyun kaymektedir. Ne yazýk ki, milletimizin büyük çoðunluðubolsa hesabýnýn kendilerinden sorulacaðýný ifade edennun yaþanan insanlýk dramýndan haberi dahi yoktur. ler acaba Doðu Türkistan dakileri ne olarak görmekteçin Devleti, yýllardýr iþgal ettiði Doðu Türkistan da dirler? Bu nedenle Türk hükümeti bir an önce bu vahsistematik katliamlar gerçekleþtirmektedir. þete Dur demek zorundadýr. Türkistan kan gölü haline gelmiþken Hükümet, yaþanan dramý görmezden gelmekte, sözde insan haklarý savunucularý susmakla yetinmektedir. Doðu Türkistan da evlerinden, yurtlarýndan edilmiþ yüz binlere, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakký yoktur. Mesele Müslüman olmaksa Uygur Türkleri de Müslüman dýr. Mesele insan olmaksa Türkler de insandýr. Bir dönem sözde dünya liderliðine soyunup, sözüm ona diktatörleri hizaya Kasum Sen tarafnýdan düzenlenen protesto eylemine katýlan sendika üyeleri, açýlan dev Gök Bayrak etrafýnda mesajlarýný verdi. getirme peþinde koþanlar, milletin deðerlerini oya tahvil etmek için Yeni Osmanlýcý kesilenler, dantelli kefenlerle yola çýkanlar neredesiniz? Haydi çýkýn ortaya; bir ses verin Allah aþkýna! Kayýp vatanýn çilekeþ evlatlarý, kardeþlerimiz! Saltuk Buðra Han, Dilþad Sultan, Osman Batur, Kaþgarlý Mahmud, Yusuf Has Hacib, Ahmet Yüknek, Yusuf Alptekin hepinizden özür dileriz. Ata yurdumuza sahip çýkamadýk. Emanetiniz vardý bizlere; Canýnýz, malýnýz, namusunuz! 150 yýldýr Türkistan ýn çýðlýðý duyulmadý Batý da. Nedense iþine gelen her olaydoðu Türkistan daki zulüm sona ermeden, gümda ayaða kalkan Batý, konu Müslüman ve Türk olunca rük kapýlarýndan tek bir Çin malýnýn Türkiye ye girekör, saðýr, dilsiz oluveriyor. meyeceðini ilan etmek zorundadýr. Daha önce de ifade ettiðimiz gibi, bu vatanýn gönlümüzdeki sýnýrlarý, TÜRKÝSTAN KAN AÐLIYOR Türk ün yaþadýðý en uzak yerden baþlar. Dünyanýn nekatil Çin in namahrem eli Türk ün ýrzý üzerinde resinde bir Türk ün burnu kanasa, bizim yüreðimize geziyor. Katil Çin in namahrem eli ezanlarýn sesini kekan damlar. Hiç kimsenin bu milletin içini yakmaya, siyor. Bugün Türkistan kan gölü ve Batý, Türk ün kaný soydaþlarýmýzý yalnýz ve çaresiz býrakmaya ve katil bir eþliðinde ayaklar altýna alýyor insanlýðý: susarak kusudevletin insafýna terk etmeye hakký yoktur. Türk devyor içindeki kini! leti, büyük olacaksa sýnýrlarýmýz dýþýndaki kardeþlerikardeþlerimiz, gözyaþlarýnýzý silmeye ellerimiz mizle büyüyecektir. Türkiye, dünyanýn neresinde oluruzanamýyorsa da bugün milyonlarca yürek, acýný hasa olsun, bütün soydaþlarýmýza sahip çýkmak zorundafifletmek için atýyor Türkiye nin dört bir yanýnda. Türdýr. Tarih, bu sorumluluðu Türkiye Cumhuriyeti Devkistan; çilekeþ insanlarýn güzel yurdu, Kürþad ýný bekleti nin omuzlarýna yüklemiþtir. Bu nedenle bu devleliyor. Utanma Türkistanlý bacým! Size bu topraklarda tin politikasý deðerli yalnýzlýðý kaldýrmaz; milliyetçi toplantý yapacak yer vermeyenler utansýn! Türkistan bir bakýþ, onurlu bir duruþ, ilkeli bir yaklaþým ister. bayraðýný salonlara sokmayanlar utansýn! Vahþete sesibölgede yaþananlara, baþta Türk Hükümeti olni çýkaramayanlar utansýn! mak üzere tüm dünya devletleri kýsa zamanda müdastratejik derinlik diyerek Türk milletini dipsiz hale etmeli ve Doðu Türkistan da yaþanan bu insanlýk kuyulara mahkûm edenler utansýn! Ey yetkililer, ey dramýna bir son verilmelidir. Türkiye Kamu-Sen olasözde insan haklarý savunucularý! Binlerce yýllýk karak Mýsýr da iç çatýþmada ölen bir çocuk için aylarca dim Türk yurdunda, en temel insani deðer olan insana eylem yapýp, mitinglerde gözyaþý dökerken; Filistin saygý ayaklar altýna alýnýyor. Soydaþlarýmýzýn ibadet için ayaklanýp, sokaklara dökülürken; Türkmenlerin, etmeleri engelleniyor. Doðu Türkistan da çocuklarýn Uygur Türklerinin katliamýna sessiz kalanlarý þu müboynu bükük, minareler ezansýz, camiler cemaatsiz barek günlerde vicdanlarý ile baþ baþa býrakýyoruz. kalmýþ durumda Ey insanlýk! Taþ mý kesildiniz, neunutulmasýn ki, Doðu Türkistan daki Türkler de redesiniz? Kürsülerde aslan kesilen sözde dünya lidekobani dekiler kadar insan, Filistin dekiler kadar ri, gerçekler karþýsýnda süt dökmüþ kedi mi oldun? Müslüman dýr. Unutulmasýn ki her çocuk; hepimizin öz çocuðu kadar masum, hepimizin öz çocuðu kadar sevgiye, merhamete ve korunmaya muhtaçtýr. Unutulmasýn ki, nerede olursa olsun; Müslüman Müslüman ýn kardeþidir. Ýnsanlýk katledilmeden, yaþanan trajedi daha da büyümeden Türk Hükümeti ni, Ýslâm alemini ve Birleþmiþ Milletler Örgütünü, bu vahþeti durdurmak üzere yetkili organlarýný harekete geçirmeye ve etkili tedbirler almaya davet ediyoruz. Aksi halde bu katliama sessiz kalan her kurum, örgüt ve ülke, iþlenen bu insanlýk suçuna ortak olacaktýr.ata yurdumuzda, bizden olan ve yüz yýllardýr iþgallere direnen, soykýrýmlara dayanan, Ýslam ýn, Türklüðün sancaðýný güneþin doðduðu en uzak noktada dalgalandýran Doðu Türkistanlý kardeþlerimizi ilgisizliðin girdaplarýnda, cellatlara teslim eden anlayýþý þiddetle protesto ediyoruz. Türk milleti uyan, kardeþin katlediliyor! Bu katliama seyirci mi kalacaðýz; elimize kardeþ kaný mý bulaþtýracaðýz? Yerin dibine geçsin katil Çin Devleti! Kýrýlsýn Türk e saldýran eller! Yok olsun Türklüðe kefen biçen hainler! Irzýmýzdýr çiðnenen, evladýmýzdýr doðranan. Hey sýkýlmaz, aðlamazsan, bari gülmekten utan. Kamu Sen in protesto eylemi Türk-Diyanet Sen Þube Baþkaný Musafa Ünlü nün yaptýðý dua ile sona erdi. Þehit aileleri ve engelliler Ýyilik Sofrasý nda buluþtu Müftülük tarafýndan düzenlenen iftarda, gazilerimiz ve yakýnlarý da yer aldý. Müftülük tarafýndan bu yýl 5'incisi düzenlenen Ýyilik Sofrasý, engelliler, Muharip Gaziler ve þehit ailelerini iftar vaktinde bir araya getirdi. ENS Park'ta düzenlenen iftar yemeðine Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Sivil Toplum KuMüftü Ahmet Akýn ve personel, davetlileri ENSPark giriþinde karþýladý. ruluþlarý temsilciýftar yemeðinin ardýndan davetlilere hitaben leri, görme, Ýþitme ve bedensel engelliler, Þehit Aibir konuþma yapan Çorum Ýl Müftüsü Dr. Ahmet leleri, Muharip Gaziler, Gazi Aileleri ve yakýnlarý Akýn, bu tür iftarlarýn birlik ve beraberlik açýsýndan katýldý. önemli olduðunu vurguladý ve bundan sonra da topýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Müftü Yardýmcýlalumun tüm kesimleri ile kaynaþmanýn devam edecerý, Sendika Temsilcileri ve Müftülük çalýþanlarý taraðini söyledi. fýndan davetliler salona giriþte karþýlandý. Akýn, Ramazan ayýnýn kardeþlik, dostluk ve Müftülük Mescidi Ýmam-Hatibi Bekir Sayýn'ýn maðfiret ayý olduðunu hatýrlatarak Ýftarda bir araya sunumunu yaptýðý Ýftar programý, Ulu Camii Baþigelmenin aradaki kardeþlik baðlarýný daha da güçmam-hatibi Mustafa Gökmen'in gönüllere sürur velendireceðine inandýðýný ifade etti. ren Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Çorum Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah PamukUlu Camii Baþimam-hatibi Mustafa Gökmen lu'nun yaptýðý yemek duasýnýn ardýndan iftar prograve Oðuzlar Ýlçe Vaizi Faruk Özdemir'in birlikte kamý sona erdi. Programdan sonra davete katýlan miside ve ilahi okumalarý iftar ezanýna kadar devam etsafirlere, Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan gönderiti. Kaside ve Ýlahilerin sonrasýnda iftar programýnda len tanýtým broþürleri hediye edildi. (Haber MerkeÝftar Ezanýný Ulucami Müezzin-Kayyýmý Duran zi) Yalçýn okudu. Bulanýk, Baþbaðlar da masumiyeti katlettiler Eðitim Bir Sen Çorum Þube kardeþliðimiz hedef alýnmýþtý. Tam Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, manasýyla ülkeyi boyunduruk altýna yazýlý basýn açýklamasýnda Baþbaðalmak, insanlarý kardeþliðinden aylar katliamýný hatýrlatarak, " Masurýþtýrarak birbirinin katili haline gemiyetin katledildiði yer Baþbaðtirmek arzulandý. Bu olay, failleri lar'dýr." dedi. meçhul trajedilerle dolu yakýn geçmiþimizde sahnelenen oyunlarýn sabaþbaðlar katliamýnýn üzerindece bir perdesidir. Bugün de ayný den tam 22 yýl geçtiðini hatýrlatan oyunlarýn farklý aktörler kullanýlarak Bulanýk, faillerin bulunup cezalandeðiþik sahneleri oynanmaya çalýþýldýrýlmadýðý, sanýklarýn salýverildiði makta, maddi-manevi varlýðýyla gelikatliamýn toplumsal bir yaraya döþen Türkiye'ye diz çöktürülmek isnüþüp, 22 yýldýr sýzlamaya devam tenmektedir. Bu bakýmdan Türkiettiðini dile getirdi. Yusuf Bulanýk ye'nin yakýn tarihine kara bir leke Yusuf Bulanýk, yazýlý basýn açýkolarak geçen Baþbaðlar katliamýnýn üzerindeki lamasýnda, konuya iliþkin görüþlerini þu sözlerle sis perdesinin bir türlü aralanmamasý, olaya iliþpaylaþtý, "Erzincan'ýn Kemaliye Ýlçesi'ne baðlý kin davanýn oldubittiye getirilmesi manidardýr. Baþbaðlar Köyü'nde Adil Hoca'nýn okuduðu aktürkiye'nin demokratikleþmesi, hukuken þeffafþam ezanýnýn bir tokatla kesilerek camiden çýkarlaþmasý, farklýlýklarýn zenginlik zemini bulabiltýlan müminlerle evlerinden çýkartýlarak köy mesi için bu ve benzeri karanlýkta kalan ve býrameydanýnda toplanan masum kadýn ve çocuklakýlan olaylarýn toplum vicdanýný tatmin edecek rýn katlediliþinin üzerinden tam 22 yýl geçti. Olay ölçüde aydýnlýða kavuþturulmasý, sorumlularýnýn yeri incelemesini savcýnýn deðil, görevli bir askecezalandýrýlmasý son derece önemlidir. rin yaptýðý, gerçek faillerinin bulunup cezalandýmadýmak ve Baþbaðlar katliamýnýn politik, rýlmadýðý, sanýk olarak tutuklananlarýn hemen heideolojik propaganda malzemesi yapýlarak acý men hepsinin salýverildiði, bir bilinmezin içine yarýþtýrmayý toplumsal barýþýn önünde engel, gehapsedilip aydýnlatýlmamýþ bu olay toplumsal bir leceðe yönelik bir tuzak olarak görüyoruz. Bugün yara, vicdanî bir sýzýdýr. dahi çeþitli vesilelerle devam ettirilmeye çalýþýlan Sivas gibi mezhebi farklýlýklarýn belirgin olideolojik kamplaþtýrmalarý tasvip etmiyoruz. duðu bir þehirde, 2 Temmuz 1993'te Madýmak Ölen her insanýn bizim vatandaþýmýz olduðu bioteli'nde yaþanan provokasyondan üç gün sonra linciyle acýnýn ortak omuzlanmasýný önemsiyomisilleme olarak yapýldýðý algýsýyla planlanan bu ruz. Toplumsal barýþýn tesisi ve kalýcýlýðý için tüm olay üzerinden toplumsal fay hatlarý oluþturulaaydýnlarýmýzdan, siyasilerimizden ve kanaat önrak ülke bir kaosa sürüklenmek; Alevi-Sünni, derlerimizden sorumluluk üstlenmesini bekliyokürt-türk ayrýþmasý üzerinden topluma ekilmek ruz. istenen kin ve öfke tohumlarý infial uyandýracak Eðitim-Bir-Sen olarak, yaranýn kabuk baðlabu olaylarla yeþertilmek istendi. Amaç, önüne gemadýðý Baþbaðlar katliamýnýn, failleri bulunarak çilemez öfke patlamalarýyla kitlesel þiddeti ölümhukuk karþýsýnda yargýlanýncaya kadar takipçisi cül boyutlara, oradan da kardeþ kavgasýna taþýolacaðýz. Bu acý olayý unutmayacaðýz ve unutturmaktý. mayacaðýz, katledilen masum insanlarýn hatýrasýmilli birliðimiz, toplumsal dayanýþmamýz, ný ise hep yaþatacaðýz." (Haber Merkezi) Gökçe nin ismi Kargý da yaþayacak Kargý Belediyesi, geçtiðimiz günlerde vefat eden Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Süleyman Gökçe'nin ismini bir sokaða verdi. Belediye Baþkaný Zeki Þen konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, "Çordef Genel Baþkanýmýz Süleyman Gökçe, ilçemizin tanýtýlmasýnda büyük emekler harcamýþtýr. Kendisini rahmetle anýyoruz. Ýlçemizde bir sokaðýmýza ismini koyarak yaþatmak istedik." dedi. (Kargý-Ýbrahim Efe)

11 PAZARTESÝ 6 TEMMUZ :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Ramezân 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:21 Haziran 1431 Hýzýr: TEMMUZ Herkes, âhirette, dünyadayken sevmiþ olduðu kimselerle beraber olacaktýr. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Hafta tatilinin iki güne çýkarýlmasý (1974) - Mukaddes Emânetler'in Sultan Selim Hân'a teslimi (1517) Siyaset Ýçin Sevgi Sevgi önemli Ama bu sevgi ideolojiler üzerine kurulduðu zaman kutuplaþmaya yol açar.. Bizde siyaset böyledir.. Ýdeolojiyi siyasete alet ederseniz.. Dini siyasete alet ve tabi yapamazsýnýz, Menfaatinizi siyasete tabi ederseniz, Makam ve mevkiye basamak yaparsanýz siyaset için insanlarý seversiniz.. Yýllarca böyle oldu.. Siyaset, bir hizmet ve hamiyet iken düþünce ve ideolojilerin aleti oldu.. Silahlý kuvvetleri alet edenler kaç defa idareye elkoydu.. Bu yüzden siyasetçi silahla gelene, silahla cevap veremeyeceði için çekip gitti. Neden gitti? Böyle bir soruya ne cevap verilir? Onun ayrý bir ordusu yok ki ne yapsýn? Siyaset ayaða ve ehil olmayanlarýn eline düþtüðü zaman sevgiler de ona göre þekillenir. Bu yüzden Bediüzzaman "þeytandan ve siyasetten Allaha sýðýnmýþ"týr. Artýk bu kabil yakýþtýrmalar ve terslikler bitmelidir.. Siyaseti bir hizmet aracý olarak görmeliyiz. Kendisinin partisinden olmadýðý için biri birine küsen nice kardeþ ve dostlarý gördüm.. Tabi bu, partilerin acýmasýz ölçüsüz tavýrlarýndan da kaynaklanýyor. Týpký bir spor takýmýnýn tutulmasý gibi bakýlmalý buna. Kimse kimin takýmýnda olduðunu yadýrgamadýðý gibi.. Sevgi ve muhabbetler öyle ucuz harcanmamalý.. Sevgi ve muhabbet çok yüksek bir duygudur.. Siyasetin hatýrýna feda edilmemelidir. Gram ALIÞ 101,07 METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net SATIÞ 101,11 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER KONAK ECZANESÝ EROL EBÝL (TEL: ) ÝNÖNÜ CAD. NO : 9 - KUBBELÝ CAMÝ KARÞISI MÝLÖNÜ ECZANESÝ KEMAL UZUN (TEL: ) CENGÝZ TOPEL CAD.YÜZÜNCÜ YIL ÇARÞISI NO:20/J - ETÝ LÝSESÝ KARÞISI Milli eðitim müdürlüðüne sivil savunma uzmaný olarak yeni atandýðým yýllar. Bilgisayarlar þimdiki gibi yaygýn deðil. Sivil savunma hizmetlerinin daha iyi yapýlabilmesi için il müdüründen bilgisayar istiyorum ama hiç oralý olmuyor. Dolaysýyla bende çok kýzýyorum. Cuma günü odasýna girdim 'Sayýn müdürüm, malumunuz gündemde Irak krizi var. Akþam sabah bir alarm gelebilir. O zaman sorumluluk kabul etmem' dedim ve çýkýp gittim. Cumartesi gecesi saat civarý telefon çaldý. Uykudan panikle uyanýp telefonun baþýna koþtum. Ýnsan ister istemez tedirgin oluyor. Çünkü bu saatte gelen telefon pek hayra alamet olmaz. Telefonun ahizesini kaldýrdým. Karþýdan gelen sesle beraber çevreden çocuk aðlama sesleri de geliyordu. Telefondaki ses 'Mahir Bey valilikten aradýlar. Senin dediðin çýktý. Ne yapacaðýz? Acil daireye gel.' Diyor. Bu arada Ankara'da ikamet eden yakýným rahatsýz olduðundan ve ayný zamanda gelen telefonda çocuk aðlama sesleri duyduðumdan donup kaldým. Allah korusun, yakýným vefat etti her hal diye koktum. Ancak bir iki dakika geçtikten sonra kendime gelebildim ve Ýl müdürünün aradýðýný algýladým. Bu arada telefonda Müdür Bey, ''Mahir Bey, ben milli eðitim müdürü. Sen sabah bir þey demiþtin ya o çýktý. Þimdi valilikten aradýlar. Acil daireye gel. Ne yapacaðýz?' demeye devam ediyor. Ben de tam düþünmeden 'tüm idarecileri çaðýr' dedim. Ýl müdürü tüm idarecileri daireye çaðýrmýþ. Daireye geldikten sonra,' müdür bey diðer idarecilere gerek yok' dedim. Bunun üzerine arkadaþlar evlerine gittiler. Soðuk bir kýþ gecesi, yerlerde kar var. Apar topar Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Komþuluk Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Komþu tabiri birbirine bitiþik veya yakýn yerlerde yaþayanlar için kullanýlýr. Komþu olmanýn doðurduðu birtakým hak ve görevlerin yaný sýra, ayný zamanda bunlarýn saðladýðý bir iliþkiler düzeni de bulunmaktadýr. Bunlara genel olarak komþuluk veya komþuluk iliþkileri denilir. Komþuluk iliþkileri sosyal dayanýþma açýsýndan önemli olduðu gibi, ailelerin huzur ve güven içinde yaþamalarý açýsýndan da çok önemlidir. Ahlaki erdemlere sahip, insani deðerler saygýlý, baþkalarýnýn haklarýný, namus ve þerefini en az kendi haklarý namus ve þerefi kadar kutsal ve dokunulmaz kabul eden güvenilir, dürüst komþu, dünya hayatýnda ne büyük bir nimettir. Ýnsanýn, sevincini paylaþabileceði, keder ve üzüntüsüne ortak görebileceði komþularýnýn olmasý ne büyük bir bahtiyarlýktýr. Buna karþýlýk, geçimsiz, güven vermeyen, þerrinden emin olunamayan, ahlaki erdemlerden yoksun bir komþu ne büyük bir bedbahtlýktýr. Sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma açýsýndan insana aileden sonra en yakýn sosyal çevreyi komþular oluþturduðu içindir ki, gerek Kur'an'da ve gerekse hadislerde komþuluk iliþkileri üzerinde hassasiyetle durulmuþtur. Kur'an-ý Kerim'de Yüce Allah, komþularýn gözetilmesini, haklarýnýn korunmasýný emretmiþtir. "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir þeyi ortak koþmayýn. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakýn komþuya, uzak komþuya, yanýnýzdaki arkadaþa, yolcuya, elinizin altýndakilere iyilik edin. Þüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez." Sosyal dayanýþma ve yardýmlaþma açýsýndan insana aileden sonra en yakýn sosyal çevreyi komþular teþkil eder. Komþularýn birbirlerine ihtiyaçlarýnýn sýnýrý yoktur. "Komþu komþunu külüne muhtaçtýr" atasözümüz tam da bunu özetler. Bunun için komþularýn birbirlerine iyi davranmalarý, yardýmlaþmalarý ilahi bir zorunluluktur.komþuluk üzerine çok sayýda Hadisi Þerifler mevcuttur. Komþuluk hakký üzerine en çarpýcý hadislerden birisi þöyledir: Ýbni Ömer ve Âiþe radýyallahu anhümâ'dan rivayet edildiðine göre Resûlullah (sav) þöyle buyurdu: "Cebrâil bana komþuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komþuyu komþuya mirasçý kýlacak sandým." Hadis bizlere þu fikri veriyor: Ýnsan kendi mirasçýlarý olan yakýnlarýna; çocuklarýna, ana-babasýna, kardeþlerine nasýl davranýyorsa komþularýna da öyle davranmalýdýr. Çünkü insanýn aile ferdlerinden sonra en fazla münasebeti komþularýdýr. Komþu haklarýný en güzel þekilde bir araya toplayan hadisi þerifte þöyle buyurulur: "Muaviye b. Hayde þöyle anlatýyor: Hz. Peygambere "Ey Allah'ýn Rasülü! Komþumun benim üzerimdeki haklarý nelerdir?" diye sordum. Þöyle buyurdular: "Hastalandýðý zaman onu ziyaret edeceksin. Öldüðünde cenazesinde bulunacak, onu mezarýna varýncaya dek teþyi edeceksin. Senden borç istediði zaman verecek, ihtiyacý olduðunda ihtiyacýný karþýlayacaksýn. Kendisine bir iyilik dokunduðunda onu kutlayacak; baþýna bir felaket geldiðinde de baþ saðlýðý dileyip teselli edeceksin. Ayrýca onun evinin havasýný bozmamak ve rüzgârýna engel olmamak için evini onunkinden yüksek yapmayacaksýn. Bir de eðer ona bir þeyler vermeyeceksen yemeðinin kokusunu kendisine duyurmayacaksýn." Bu hadisin ýþýðýnda komþularýmýza karþý yerine getirmemiz gereken görevleri þöyle sýralayabiliriz: 1. Komþularýmýzla iyi geçinmek ve onlara güzel söz söylemek Rasûlullah (sav): "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, komþusuna iyi muamelede bulunsun (iyilik etsin)" buyuruyor. Komþularýmýzla iyi geçinmek için de söz ve davranýþlarýmýza dikkat etmeli onlarý incitmemeli ve hoþgörülü olmalýyýz. Onlara karþý tatlý sözlü, güler yüzlü olmalý, her karþýlaþmamýzda selamlaþmalý, hâl hatýrýný sormalý, sevinç ve üzüntülerini paylaþmalýyýz. Hz. Peygamber (sav): "Allah katýnda arkadaþlarýn hayýrlýsý, arkadaþýna iyilik eden, komþularýn hayýrlýsý da komþularýna iyilik edendir." buyuruyor. Böylece hayýrlý bir komþu olmamýz gerektiðine iþaret ediyor. Unutmayalým ki güzel komþuluk yalnýzca "komþuya eziyet etmemek" deðildir. Belki güzel komþuluk, komþunun ezasýna sabýr ve tahammüldür. Günümüzde komþu komþunun külüne deðil, gülümsemesine muhtaçtýr. Eski evlerin kapý ve pencereleri komþuluða açýlýrdý. Maalesef þimdi ki apartman dairelerinin alt alta, üst üste balkonlarý ise kavgaya açýlýyor.(gürültü, halý-kilim silkeleme kavgalarý) 2. Komþularýmýzý ziyaret etmek ve komþuluk baðýný sürdürmek Saðlýk ve hastalýklarýnda, üzüntü ve sevinçlerinde onlarý ziyaret etmeliyiz. Eðer onlardan birisi vefat ederse, cenazesinde bulunup onlara yardýmcý olmalý, onlarýn cenazesini kaldýrýp acýlarýný paylaþmalý ve onlara her türlü desteði vermeliyiz. Komþularýmýzýn çocuklarýný da sevmeli, onlarý koruyup gözetmeliyiz. 3. Komþularýmýza ikramda bulunmak ve onlarla hediyeleþmek Rasûlullah (sav): "Allah'a ve âhiret gününe iman eden komþusuna ikramda bulunsun" buyuruyor. Yine Rasûlullah (sav) Ebu Zerr þahsýnda tüm Müslümanlara þöyle buyuruyor: "Ey Ebu Zerr! Çorba yaptýðýn zaman suyunu çok koy, fazlasý ile de komþularýný gözet." Peygamber efendimiz diðer bir hadisinde þöyle buyuruyor: "Yanýnda komþusu aç iken bunu bile bile kendi tok yatan kiþi bana iman etmiþ sayýlmaz." Rasûlullah (sav): "Ey müslüman kadýnlar! Koyun paçasý bile olsa, sizden hiç kimse komþusuna yapacaðý iyiliði küçük görmesin" buyurarak, komþularýmýzýn durumlarýndan haberdar olup açsa doyurmayý, aç deðilse bile ikramda bulunmayý ve hediyeleþmeyi, iyilik yapmayý bizlere emretmiþtir. Çok küçük þeylerle de olsa komþularla hediyeleþmek, komþuluk baðýný güçlendirir, birbirlerini sevindirip mutlu eder. 4. Komþularýmýzdan fakir ve muhtaç olanlarýn yardýmýna koþmak. Onlara gerektiði þekilde maddi yardýmda bulunmalý, borç para vermeli, geçimini saðlamakta zorlanýyorsa, geçimini saðlayacak iþ bulmalýyýz. Kimsesiz, yaþlý veya özürlü komþularýmýz varsa onlarýn yapamayacaklarý iþleri yapmalý ve yaptýrmalýyýz. 5. Komþularýmýzýn ayýp ve kusurlarýný araþtýrmamalýyýz. Kur'an-ý Kerim'de Yüce Allah: "... Birbirinizin kusurlarýný ve mahremiyetini araþtýrmayýn. Birbirinizin gýybetini yapmayýn..." buyuruyor. En çok iliþki içerisinde olduðumuz gruplardan birisi de komþularýmýzdýr. Bunun için komþularýmýzýn gizli hallerini araþtýrmamalý, ayýp ve kusurlarý varsa bile örtmeli, ortaya çýkarmamalý, onlarý arkalarýndan çekiþtirmemeli ve onlara lakap takmamalýyýz. Bize karþý hatalý söz ve davranýþlarda bulunmuþlarsa, onlarý anlayýþla karþýlamalý ve affetmeliyiz. Ebubekir Sýddýk bir gün oðlu Abdurrahman'ýn bir komþusuyla çekiþmekte olduðunu gördü ve ona þunlarý söyledi: "Sakýn komþularýnla çekiþme. Çünkü bütün insanlar gittiklerinde komþularýnla baþ baþa kalacaksýn." 6. Komþularýmýza kötülük yapmamalý, eziyet ve zarar vermemeliyiz. Rasûlullah (sav): "Kim Allah'a ve âhiret gününe inanýyorsa komþusuna eziyet vermesin..." buyuruyor. Yine Hz. Peygamber (sav): "Vallahi mü'min olamaz, vallahi mü'min olamaz, vallahi mü'min olamaz" buyurdu. Kendisine: "Ey Allah'ýn Resulü, kim mü'min olamaz?" denildi: "Zulüm ve þerrinden komþusu güven içerisinde olmayan kimse" buyurdu. Bu hadislerden de anlaþýldýðý gibi komþulara her türlü eziyet yasaklanmýþtýr. Komþularýmýz arasýnda ayýrým yapmamalý, komþumuz müslüman olmasa bile komþuluk haklarýna riayet etmeliyiz. Zaten komþulukla ilgili yukarýda geçen ayet ve hadislerde dini, dili, ýrký belirtilmemiþ ne olursa olsun her türlü komþuyu kapsamaktadýr. Komþu ve kul hakkýný ihlal etmek, kýyamet gününde insana fayda verecek iyi amellerin zayi olmasýna sebep olacaðý gibi kiþinin cennet ya da Cehennem'e gidiþinde önemli ölçüde belirleyici bir rol oynayacaktýr. Müslüman bir kiþinin, komþusuyla ve diðer insanlarla iyi geçinmesi, onun iyi bir iman ve güzel ahlaka sahip olduðunun göstergesidir. Komþuluk haklarýna riayet etmek dini, âhlaki ve insani görevimizdir. Faruk ÖZDEMÝR Oðuzlar Ýlçe Vaizi Bilgisayarým yok ki müdürüm Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský daireye geldim. O zamanlar Erhan Tanju Bey vali ve sivil savunmaya da hassas biri. Bu nedenle zamanda kýsýtlý olduðu için her kurum amiri il sivil savunma müdürlüðünün kapýsýnda gelen alarma nasýl cevap vereceklerini hakkýnda cevap alabilmek için sýra bekliyor. Çünkü alarmýn cevabý acil olarak isteniyor. Ben yetkililere seminer verirken 'normal dönemlerde sivil savunma iþlerini önem- Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü semezseniz yarýn geceli gündüzlü acil bir alarm gelirse pa- Sivil Savunma Uzmaný niklersiniz. Býrakýn il sivil savunma müdürünü oradaki hizmetli arkadaþtan bile imdat beklersiniz. Çünkü bu konular basittir ama bilmeyenler için de çok zordur.' derdim. Ýl müdürlüðü kapýsýndaki kurum yetkililerinin kuyrukta beklediðini ve oradaki hizmetli arkadaþtan bile bilgi alýnmaya çalýþýldýðýný görünce seminerlerdeki söylediklerimin çýktýðýna þahit oldum. Bizim Müdür Bey de il müdürlüðü kapýsýnda sýraya girdi. Ben bu arada iþin uzmaný olarak ' Müdür Bey 1,5 satýr cevap yazacaðýz. Hepsi bu kadar. Ýl müdürlüðüne sormaya gerek yok' dedim. Bunun üzerine Müdür Bey sýradan ayrýlýyor makamýna geçiyoruz. Ben söylüyorum, il müdürü bilgisayarda yazýyor. Üst yazýnýn altýna adýný soyadýný yazacak ama bir türlü yan yana yazamýyor. 'Panik anýnda insanlar bildiðini de þaþýrýr' sýrrýnca soy ismi ikinci satýra düþüyor. Bende gülmemek için kendimi zor tutuyorum ve içimden 'oh' diyorum. Bana soy isminin niye alt satýra kaydýðýný sorunca, 'Müdür Bey, bilgisayarým olmadýðý için bilgisayarda yazý yazmayý bilmiyorum. Þayet bilgisayarým olsaydý þimdi siz oturur ben yazardým' diyorum. Abartýsýz 5-10 dakika uðraþý sonrasýnda zor halletti. Aslýnda önceden kaymakamlýkta çalýþtýðým için bilgisayar kullanmayý biliyordum ama bana bilgisayar vermediði için yardýmcý olmadým. Uzun uðraþý neticesinde zoraki tamamlanan alarm tatbikat yazýsýnýn cevabýný sivil savunma müdürlüðüne teslim ettik. Necip Fazýl ''Yaptýðýnýz duaya dikkat edin. Bakarsýn kabul olacaðý tutar'' diyor. Ben de çalýþma azmimin zirvede olduðu zamanlarda 'bana bilgisayar vermiyor' diye birazda dikkatini çekmek niyetiyle kýzarak '' Müdür Bey, ortalýk karýþýk. Akþam sabah alarm gelebilir. Bizim planlarýn ve böyle acil durumlarda verilecek cevaplarýn bilgisayar ortamýnda hazýr olmasý lazým. Yoksa gece gündüz gelirse panikleriz. O zaman da ben sorumluluk kabul etmem. Þimdiden sizi uyarýyorum. ' diye yaptýðým uyarý Türkiye genelinde yapýlan alarm tatbikatý ile o gece gerçekleþti. Sonuç mu? Daha önceki toplantýlarda sivil savunmanýn önemini anlatmaya çalýþacaðým diye tabiri caizse caným çýkarken o sabah yapýlan toplantýda sukut ettim. Bu sefer Müdür Bey, sivil savunmanýn öneminden bahsetti ve müdür yardýmcýsý Ýsmail Güngör Bey'e 'Sivil savunma uzmanýna derhal bir bilgisayar ayarlayýn' talimatýný verdi. Böylece bizde bilgisayarýmýza kavuþtuk.(2002) (Öneri ve eleþtirilerinizi bekliyorum: ) KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PAZARTESÝ 6 TEMMUZ TMO borsaya tüccar gibi oturmamalý Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Temsilcisi Necati Gül, piyasayý düzenleyici tedbirler alan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nun tüketicinin talebini yerine getirirken hassa davranmasý gerektiðini bildirdiði açýklamasýnda, TMO'nun tüccar gibi Borsa'ya oturmamasý gerektiðini söyledi. Necati Gül konuþla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada þunlarý ifade etti, "Toprak Mahsulleri Ofisi 2015 yýlý için 2 numaralý "Anadolu Kýrmýzý Sert" ekmeklik buðday müdahale alým fiyatýný ton baþýna 862 TL olarak açýklamýþtýr. Ayrýca buðdayda ton baþýna 50 lira prim ile gübre, mazot, sertifikalý tohumluk ve toprak analizi gibi destekler de ödenecektir. Bu durumda ton baþýna 127 lira prim ve diðer desteklerle birlikte fiyatýn 989 liraya yükseleceði hesaplanmaktadýr. Pariteye göre makarnalýk buðday fiyatýnýn ton baþýna 976 lira, prim ve desteklerle birlikte 1103 lira; arpa fiyatýnýn ise ton baþýna 645 lira, prim ve desteklerle birlikte 772 lira olacaðý belirtilirken, TMO Anadolu kýrmýzý sert buðdayýn kasým ayý satýþ fiyatý da ton baþýna 960 lira olarak açýklanmýþtýr yýlýnda ekmeklik buðday fiyatý bir önceki yýla göre ortalama % 2,4, gübre fiyatý ise ortalama % 5,7 artmýþtýr. Sonuç olarak ekmeklik buðday fiyatýndaki artýþ, girdi fiyatlarýndaki artýþýn gerisinde kalmýþ, çiftçi enflasyona ezdirilmiþtir demiþtik. Bayram öncesi 500 aileye yardým eli Ýskilip Belediyesi tarafýnda Ýlçe halký için tertiplenen Ramazan Etkinlikleri Baþladý Ýskilip Belediyesi tarafýndan düzenlenen çeþitli etkinliklerle Ramazan ayý ilçede dolu dolu kutlanýyor. Ramazan etkinliklerinin ilk günü çeþitli yarýþmalar, Karagöz- Hacivat, kuklalar, ateþ gösterileri, ilahý gurubu, semazenler gösterileri ile baþladý. Etkinliklerin gündüz bölümünde belediye tarafýndan özel olarak bastýrýlan balonlar, palyaçolar eþliðinde mahalleler tek tek gezilerek çocuklara daðýtýldý. Ayný zamanda belediye tarafýndan gezdirilen anons araçlarý ile vatandaþlar bilgilendirilerek etkinliklere davet edildi. Ramazan etkinliklerinin akþam bölümünde düzenlenen çeþitli yarýþmalarla çocuklar anne babalarý ile güzel bir Ramazan akþamý yaþadý. Gecede kýsa bir konuþma yapan belediye baþkaný Recep Çatma, 11 ayýn sultaný Mübarek Ra- Necati Gül Bu yýl buðday fiyatlarýnýn, rekoltenin yüksek olacaðý beklentisi nedeniyle düþük seyretmekte; TMO'nun hasadýn ilerleyen dönemlerini beklemeden, piyasa fiyatlarý daha da düþmeden gerekli müdahaleyi bir an evvel yapmalýdýr. Geçen yýl yaþanan kuraklýk ve kötü hava þartlarý nedeni ile yeterince ürün ve gelir elde edemeyen üretici borçlanmýþ, bundan dolayý hasatla birlikte ürününün büyük bir bölümünü pazara arz etmek zorunda kalmýþtýr. TMO, üreticimizin maðdur olmamasý için gerekirse alým merkezlerini artýrmalý, zamanýnda ve hýzlý bir þekilde alým yapmalýdýr. Ofis, ürününü acilen satmak zorunda olan çiftçilerimizi fýrsatçýlarýn eline býrakmamalýdýr. 3 Temmuz Cuma günü Çorum Borsasý'nda Anadolu kýrmýzýsý sert buðday, kilogramý ortalama 0,69 kuruþtan; arpa ise 0,567 kuruþtan iþlem görmüþtür. Bu fiyat açýklanan müdahale alým fiyatýnýn çok çok altýndadýr. Bu nedenle TMO'nun zamanýnda, maliyetin üzerinde, uygun müdahale alým fiyatý ile alýma baþlamalý ve üreticimizin emeðini boþa çýkarmamalýdýr. Piyasayý düzenleyici tedbirler alan TMO'nun bu konuda da hassas davranarak üreticinin talebini yerine getirmelidir. Ancak bunu yaparken bir tüccar gibi kesinlikle Borsa'ya oturmamalýdýr." (Haber Merkezi) Çorum da açtýðý Hayýr Çarþýsý ile yardým daðýtýmýný gerçekleþtiren Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin, Ramazan ayýnda yardým faaliyetlerini artýrarak devam ettirdiði bildirildi. Dernek Baþkaný Ahmet Sözüdoðru, 'komþusu aç iken tok yatan bizden deðildir' hadisini rehber edinerek Çorum'da bulunan ihtiyaç sahiplerine yýl boyunca destek olmaya çalýþan derneðin, bu yýl ramazan ayýnda hayýr sahibi hemþerilerinin zekat, fitre ve baðýþlarý ile yaklaþýk iki yüz elli aileye un, et ve kuru gýda yardýmý yapmýþ olmanýn mutluluðunu yaþadýðýný söyledi. Sözüdoðru, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Ramazan ayýnýn son yarýsýna girdiðimiz bu günlerde yaklaþan Ramazan Bayramý için kollarý sývadýk. Ýçerisinde geleneksel bayram menümüzde bulanan çorba, et, pirinç pilavý, tatlý, bayram þekeri ve gül suyu bulunan bayram kolilerinin hazýrlýðýna baþladýk. Bayram haftasýnda 500 aileye ulaþtýrmayý hedeflediðimiz bayram paketimizin bedeli 30 lira olarak belirlenmiþtir ve hayýrsever hemþerilerimizin destekleri ile hedefimize ulaþacaðýmýza inanýyoruz.bize destek vermek isteyen hemþerilerimiz istediði sayýda komple bayram kolisi hediye edebileceði gibi, pirinç,kýzarmýþ kadayýf, kýrmýzý mercimek, bayram þekeri, bütün tavuk eti gibi ürünlerden dilediðinden dilediði kadar temin ederek bize ulaþtýrabilirler. Dileyen koli bedelini derneðimize baðýþ yapabilir. Bayramlýk daðýtýmlarýmýz Temmuz 2015 tarihlerinde yapýlacak olup baðýþlarýn en geç 10 Temmuz 2015 tarihine kadar ulaþtýrýlmasýný bekliyoruz. Bayramlýk giysi daðýtýmý konusunda kullanýlmamýþ giysi, ayakkabý vb. destekte bulunmak isteyen hemþerilerimizde Merkez PTT Merkez Þubesi Leblebicioðlu Ýþ Merkezi'nde bulunan büromuzdan ve Çöplü Mahallesi 2.Çöplü Sokak'ta ki (Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi civarý)hayýr çarþýmýzdan bize ulaþabilirler.yardýmcý olmak isteyen kardeþlerimiz Detaylý iletiþim bilgilerine ve adreslerinden ulaþabilirler. Bu vesile ile tüm insanlarýn oruçlarýnýn ve diðer maddi ibadetlerinin Allah (cc) katýnda makbul ve kabul olmasýný, Ramazanýn ve bayram sevincinin dünyanýn her köþesinde bulunan din kardeþlerimizin barýþ ve huzuruna, mazlumlarýn kurtuluþuna vesile olmasý ve aðýz tadý ile bayram yaþamalarýna vesile olmasýný dilerim. Ýskilip te Ramazan etkinlikleri mazan ayýný tüm ilçe halký ile birlikte coþku ile karþýladýklarýný, Þehri Ramazan etkinlikleriyle unutulmaya yüz tutan kültürümüzü gençlerimize yaþatmak ve vatandaþlarýmýza da hatýrlatmak istediklerini kaydetti. Çatma, Ramazan etkinliðinin gerçekleþmesinde büyük emeði olan Serdar Serbest e de þahsý ve Ýskilip halký adýna teþekkür etti. Ramazan etkinlikleri bu akþam sahnelenecek sürpriz gösterilerle devam edecek.(ýha) Marangoz esnafý, Hýdýrlýk ta Marangazlor Odasý tarafýndan verilen iftar yemeðinde buluþtu. Marangozlar Hýdýrlýk ta iftar açtý Marangozlar Odasý tarafýndan içinde bulunduðumuz mübarek Ramazan ayý dolayýsýyla oda üyelerine iftar yemeði verildi. Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað'ýn ev sahipliðinde Hýdýrlýk Cami bahçesinde verilen iftar yemeðine Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan, ÇE- SOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, PANKO- BÝRLÝK Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, HGYD Çorum'un Sungurlu ilçesinde çürümeye yüz tutmuþ elektrik direði tehlike saçýyor. Beton yüzeyi tamamen deforme olan elektrik direði oluþabilecek bir kazaya davetiye çýkarýyor. Fevzipaþa Mahallesi'nde bulunan ve her yeri kýrýk elektrik direði yoldan geçen vatandaþlarý, mahalle sakinlerini ve öðrencileri endiþelendiriyor. Baþtan aþaðýya beton kýsmý tamamen kýrýlmýþ, zemine baðlamasýný saðlayan demirlerin ortaya çýkmasý ve bu demirlerin de zamanla aþýnýp eðilmesiyle birlikte elektrik direði de, tehlike saçmaya baþladý. 10 yýl önce elektrik daðýtým þirketine dilekçe verdiðini söyleyen Mehmet Saçýlýk isimli vatandaþ, "10 yýl önce kapýmýzýn önünde bulunan ve zamanla çürüyen elektrik direðinin kaldýrýlmasý için dilekçe verdim. 10 yýl ne gelen oldu nede giden. 5-6 ay önce tekrar dilekçe verdik. Geldiler, çürüyen direðin yanýna tahta bir direk diktiler ama elektrik hatlarýný aktarmadan gittiler. 6 aydýr bu þekilde duruyor. Tehlike saçmaya devam ediyor" dedi. Direk bir rüzgar anýnda yýkýlsa o anda yanýndan geçenler için ölümcül tehlike arz ediyor" diyen mahalle sakinleri ise, yetkililere seslenerek, gerekenin yapýlmasýný istediler.(ýha) Language Centre de yaz kurslarý Yabancý Dil Merkezi Language Centre'de geleneksel yaz kurslarý baþlýyor. Baþkaný Birkan Demirci, Marangozlar Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda morangozcu esnafý katýldý. Dualar eþliðinde yenilen yemeðin ardýndan kýsa bir teþekkür konuþmasý yapan ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, mübarek Ramazan ayýnýn tüm Ýslam Alemi'ne hayýrlara vesile olmasýný dileyerek, birlik ve beraberliðin bozulmamasýný temenni etti. Elektrik direði tehlike saçýyor Language Centre Kurucu Temsilcisi Necip Kadri Yücel, YDS, KPSS ve bilgisayar eðitimleri dahil yaz kurslarýnýn yakýn zamanda baþlayacaðýný bildirdi. Language Centre Kurucu Temsilcisi Necip Kadri Yücel, YDS, KPSS ve bilgisayar eðitimleri dahil yaz kurslarýnýn yakýn zamanda baþlayacaðýný bildirdi. Yücel, yaptýðý açýklamada kurslarla ilgili þu bilgiler verdi: "Zorlu bir eðitim-öðretim ve sýnav dönemi geride kaldý. Uzun yaz tatilinin baþlangýcýndayýz. Tatil elbette dinlenmek, eðlenmek demek; ama ayný zamanda birçoklarý için Language Centre'de Ýngilizce ve Bilgisayar öðrenmek demek. Language Centre'nin geleneksel Ýngilizce / Bilgisayar Yaz kurslarý 6 Temmuz'da baþlýyor. 7'den 70'e herkese kendi yaþ grubuna, seviyesine ve Ýngilizce öðrenmedeki amacýna göre birçok farklý grupta Ýngilizce kurslarý veriyoruz. Ýlk ve ortaokul öðrencileri için 50 ve 72 saatlik, lise ve üniversite öðrencileri için 72 saatlik ve üniversite öðrencileri ve yetiþkinler için ise 72 ve 120'þer saatlik farklý düzeylerde Ýngilizce kurslarýmýz var. Yazýn eðlenerek Ýngilizce/bilgisayar öðrenmek isteyen tüm çocuklarýmýzý ve gençlerimizi Language Centre'nin yenilenen modern ortamýnda ve donanýmlý sýnýflarýnda yabancý dil ve bilgisayar öðrenmeye bekliyoruz. Detaylý bilgiyi (pbx) numaralý telefonumuzdan ya da internet sitemizden edinebilirsiniz. 'YDS HAZIRLIK KURSUMUZ 6 TEM- MUZ'DA BAÞLIYOR' Language Centre'nin en iddialý olduðu programlardan birisi de YDS Hazýrlýk kurslarýdýr. Akademik ya da bürokratik kariyer düþünenlerin mutlaka baþarýlý olmasý gerektiði YDS Eylül ayýnda yapýlacak. Bu sýnava hazýrlýk amaçlý kurslarýmýz da 7 Temmuz'da baþlýyor. Intermediate düzeyde olanlarýn katýlabileceði bu kurslarýmýzýn toplam süresi 120 saattir. Language Centre YDS Hazýrlýk kurslarýna katýlýn, kariyer basamaklarýnda siz de bir adým öne geçin. 'BÝLGÝSAYAR EÐÝTÝMLERÝNDE BÝR NU- MARAYIZ' Her düzeyde Ýngilizce kurslarýna ilaveten LANGUAGE CENTRE'de bilgisayar eðitimi ayrýcalýðýndan da faydalanabilirsiniz. Bilgisayar Ýþletmenliði kurslarýmýzda kampanyamýz devam ediyor. 160 saatlik Bilgisayar Ýþletmenliði sertifika programýmýz sadece 360 TL, hem de 3 taksitle ödeme imkâný sunuyoruz. Yine bilgisayar iþletmenliði dýþýnda bilgisayarlý muhasebe, autocad, solidworks, grafik-tasarým kurslarýmýz da talepler doðrultusunda açýlmaktadýr. Bilgisayar ve/veya Ýngilizce kurslarýmýza kayýt olmakta acele edin. Sýnýrlý sayýda kalan kontenjanlarýmýzdan siz de yararlanýn. 'PEGEM AKADEMÝ MARKASI ÝLE KPSS KURSLARINDA ÝDDÝALIYIZ' Onbinlerce üniversite mezunumuz Kamu Personeli olmak için atama bekliyor ve her yýl bu sayýya yeni onbinlercesi daha ilave oluyor. Kamu personeli olmak giderek zorlaþýyor. Atanamayan öðretmenlerimizin sayýsý maalesef yüzbinlerle ifade ediliyor. Çorum'da KPSS baþarýsýný artýrmak düþüncesiyle kollarýmýzý sývadýk. Yýllarýn markasý Pegem Akademi kalitesini Çorum'a getirdik. Ýlimizde KPSS Hazýrlýktaki boþluðu doldurmak üzere Pegem Akademi ile KPSS sektörüne iyi bir baþlangýç yapacaðýmýzý düþünüyoruz. Tüm Türkiye'de baþarýsýný kanýtlamýþ Pegem Akademi, Language Centre güvencesiyle Çorum'da Ýster eðitim bilimlerden hazýrlanýn, ister genel kültür-genel yetenekten, isterseniz A-Grubu ya da B-Grubu kadrolar için hazýrlýk yapýn sizi Language Centre - Pegem Akademi hedefinize ulaþtýracaktýr. Bol dokümanýmýz, deneyimli kadromuz ve modern binamýzla biz hazýrýz. Lise, ön lisans ya da lisans mezunu tüm KPSS adaylarýný görüþmek ve erken kayýt indirimlerimizden faydalandýrmak üzere merkezimize bekliyoruz. KPSS hayallerinizi engellemesin!.. Gelin görüþelim." Baþarýya hep birlikte yürüyelim."

13 Baþbaðlar, 22 yýldýr dinmeyen acý Erzincan'ýn Kemaliye ilçesi Baþbaðlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde, Baþbaðlar sakinlerinin ifadelerine göre "yakýn bir köyden gelenler" tarafýndan gerçekleþtirilen saldýrýda hayatýný kaybeden 33 kiþinin katledilmesiyle henüz hiçbir hukuki sonuca ulaþýlabilmiþ deðil yýlý Temmuz ayýnda bir kaçgün arayla yaþanan Sivas olaylarý ve Baþbaðlar katliamý ile ilgili Cumhurbaþkanlýðý'na baðlý Devlet Denetleme Kurulu tarafýndan bir inceleme yapýlýyor ancak bu incelemeyle ilgili de henüz açýklanan bir sonuç olmadý. Yakýn tarihin en karanlýk yýlý kabul edilen 1993'te, Baþbaðlar köyü rastgele seçilmiþ bir hedef deðildi. Erzincan'da o dönemde geliþmekte olan Ýslami hareketin öncü isimlerinden Adil Torun, Baþbaðlar'da imamlýk yapýyordu ve Adil Torun da katledilenler arasýndaydý. Adil Torun'a geniþ katýlýmlý bir cenaze töreni yapýlmasý ise güvenlik birimlerince engellenirken cenazesi acele bir törenle Tercan'da defnedildi. (Týmetürk) ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ VE ÇORUM ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI BÝRÝMLERÝN ORTAK ÝHTÝYACI OLAN YAKACAK(ODUN-KÖMÜR) MALZEMESÝ ALIMI ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðüne Baðlý birimlerin ortak ihtiyacý olan yakacak(odun-kömür) malzemesi Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Gazi Caddesi No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : internet adresi (varsa) 2-ÝhaIe konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : ÇORUM ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ ÝLE HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜNÜN ORTAK ÝHTÝYACI OLAN YIU KIÞ DÖNEMÝ YAKACAK AMAÇLI KULLANILACAK OLAN ÝTHALKÖMÜR - ODUN YAKACAK MALZEMESÝ MAL ALIMI ÝÞÝ. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : TEKNÝK ÞARTNAME DE BELÝRTÝLMÝÞTÝR. c)teslim tarihi : Yüklenici ile Ýdare arasýnda sözleþmenin imzalanmasýný takip eden ilk iþ günü iþe baþlanacaktýr. Teslimat, teknik þartnamenin C-) Teslimat baþlýðý altýnda verilen listede belirtilen yerlere yapýlacaktýr. Ýhale konusu malzemelerin tamamý iþe baþlama tarihinden 30 (otuz) iþ günü içinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya irnza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve malî yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ürünlerin piyasaya arzýna iliþkin belgeler: Ýthalatçýlar ithalatçý kayýt belgesi veya onaylý fotokopisi, Üreticiler üretici uygunluk izin belgesi veya onaylý fotokopisi. Daðýtýcýlar herhangi bir ilden alýnmýþ daðýtýcý kayýt belgesi veya onaylý fotokopisi, Satýcýlar herhangi bir ilden alýnmýþ katý yakýt satýcý kayýt belgesi veya onaylý fotokopisi teklif ile birlikte verilecektir. 5.Ekonomik acýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) Destek Hizmetleri Þubesi Ýdari Mali Ýþler Birimi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhale, aþaðýdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý maksadýyla yapýlmaktadýr. Ýl Saðlýk Müdürlüðü Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Resmi Ýlanlar: de (Basýn: ) 6 TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi onarým yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum Merkez Ovakarapýnar köyü yerüstü sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum il Özel idaresi / Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Þoförlü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü- Valilik ek binasý kat 8 Çorum Saat: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Mesire yeri ve Kýr Gazinosu yapým iþi. Yer: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çoru Ýl Jandarma Komutanlýðý Merkez Þehit J. Komd Er Hacý Topdal ve Þahit J. Er Habil Atak Jandarma Lojman binalarýnýn iç kapýlarýnýn deðiþimi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Çorum Þeker Fabrikasý 1 adet basýnçlý hava kompresörü vida grubu alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9 km. Çorum Saat: TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Özel hizmet alýmý (Temizlik, danýþma ve yönlendirme ile teknisyen yardýmcýsý) iþi hizmet alýmý. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü / Valilik ek bina kat 8 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçe köylerine çocuk oyun grubu alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Giyim kuþam eþyalarý alýmý iþi. Yer: Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü (Çankýrý-Ýskilip) Ayr- Bayat Ýl Yolu Km: arasý yol yapým iþleri yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum/Samsun Saat: TEMMUZ T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterlik Suudi Arabistan çalýþma ziyareti hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý Saat: Samsun PTT Baþmüdürlüðü Yapý ve Teknik Ýþler Müdürlüðü Çorum PTT Merkez Müdürlüðü binasýnýn güçlendirilmesi ve tadilatý yapým iþi. Yer: PTT Baþmüdürlüðü Liman Mah, Bafra Cad. No:1 Ýlkadým/Samsun Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü 5 adet Aile Saðlýðý Merkezi onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Kent Park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý sývý bazlý sitoloji kiti alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýþaretleme, levhalama ve sinyalizasyon malzemeleri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi PAZARTESÝ 6 TEMMUZ ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ORTA KARADENÝZ KALKINMA AJANSI'NIN 2015 YILI ÝKÝNCÝ KALKINMA KURULU TOPLANTISI 30 TEMMUZ 2015 TARÝHÝ PERÞEMBE GÜNÜ SAAT 10.30'DA AMASYA'DA YAPILACAKTIR Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn 2015 yýlý Ýkinci Kalkýnma Kurulu Toplantýsý 30 Temmuz 2015 Tarihi Perþembe günü saat 10.30'da Amasya Üniversitesi Eðitim Fakültesi Toplantý Salonunda yapýlacaktýr sayýlý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkýndaki Kanuna göre yapýlacak Kalkýnma Kurulu toplantýsýnda gündeme iliþkin konular görüþülecektir. Toplantýya 31 Mayýs 2013 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan, Kalkýnma Kuruluna üye Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden belirlenmiþ olan kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri katýlacaktýr. Kamuoyuna ilanen duyurulur. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

14 PAZARTESÝ 6 TEMMUZ 2015 Kara Elmas da oynama çabasý Belediyespor Yaz Futbol Okulu cývýl cývýl Çorum Belediyespor Yaz Futbol Okulunda deðiþik kategorilerde 150 minik sporcu çalýþýyor doðumlu miniklerin katýldýðý bu çalýþmalarda antrenörler yetenekli isimleri Çorum Belediyespor alt yapýsýna lisanslý sporcu yapacaklar. Asýl amaç ise çocuklarý yaz tatilinde spor alanlarýnda tutarak kötü alýþkanlýklardan uzaklaþtýrmak. üç günü 1 nolu sentetik saha ve Mimar Sinan sahasýnda devam ediyor. Mimar Sinan sahasýndaki çalýþmalarda Belediyespor alt yapý antrenörlerinden Hüseyin Eðer gözetiminde aralýksýz sürüyor. Çalýþmalarda minik sporculara öncelikle temel teknikler ve eðitsel oyunlarlarla hem futbol eðitimi hemde toplum içinde uymalarý gereken konular hakkýnda bilgiler veriliyor. Çalýþmalara arasý doðumlu yak- laþýk 40 sporcu ile sürdüren Eðer çalýþmalarýn saat 18 ile arasýnda olduðunu ve katýlýmdan ve çalýþmalardan son derece verimli geçtiðini söyledi. Okullarýn tatil olmasýnýn ardýndan baþlattýklarý çalýþmalarda gösterecekleri performanslara göre gelecek gördükleri isimlere Belediyespor lisansý çýkartarak alt yapýya dahil edeceklerini belirten antrenör Hüseyin Eðer Bu çalýþmalarýmýz tabiki kulübe bir alt yapý oluþturmak ve yetenekli isimleri belirlemek. Ancak Yaz Spor Okullarýnýn asýl amacý çocuklarýmýza spor alýþkanlýðý kazandýrmak ve kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak. Bu noktada velilerden isteðimiz ço- Mekik, Ýriç ile yollarý ayýrdý Çocuklara uymalarý gereken kurallar küçük yaþta verilerek eðitimleride saðlanýyor Çalýþmalarda fiziksel ve taktiksel olarak teorik bilgiler veriliyor ve geliþimleri amaçlanýyor Ýncedal ve yönetim iftarda Darýca GB Baþkaný Abdullah Örs, yöneticiler ve Darýca Gençler Birliði nin yeni teknik direktörü Yavuz Ýncedal, Baþkan Örs ün sahibi olduðu Darýca Park AVM de iftarda buluþtu. Þampiyon- luðun þifrelerini masaya yatýran yöneticiler, Darýca GB nin mutlaka 2. lige çýkmasý gerektiðini belirttiler. Darýca Gençlerbirliði ailesi önceki akþam iftar yemeðinde bir araya geldi. Güzel geçen iftar yemeðinin ardýndan yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda ise yeni sezon öncesi A dan Z ye herkesin tek yürek olmasý gerektiðine vurgu yapýldý. Darýca Gençlerbirliði yö- (Ç.HAK:1748) Ýþ deðiþikliði nedeniyle halen faal durumda olan 2 katlý teraslý 100 kiþi kapasiteli, Dürüm-Izgara Salonu Devren Satýlýktýr. Adres: Bahabey Cad. (Ýþ Bankasý Yaný) Tel: (Ç.HAK:1752) Devren Satýlýk Ýþyeri netimi önceki akþam iftar yemeðinde bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarýnýn verildiði iftar yemeði sonrasý yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda yeni sezon öncesi þampiyonluk için yapýlmasý gerekenler masaya yatýrýldý. Toplantýda þampiyonluk için tüm camianýn birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi gerekliliði üzerinde duruldu. Ýlçede faal olarak çalýþan dernek baþkanlarýyla bir toplantý yapýlarak dernek üyelerinin maçlarda takýma destek vermesi ve maçlar öncesi þehrin bayraklarla süslenerek tüm Darýca halký için maçlar için otobüs kaldýrýlmasý da yönetim kurulu toplantýsýnda kararlaþtýrýldý. Temsilcimiz Darýca GB ye baþkan olan Abdullah Örs le beraber tüm camianýn omuz omuza verdiði camiada iþler yolunda. Kiralýk Maðaza Darýca Gençlerbirliði yönetimi Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile birlikte iftar yemeðinde cuðunu hangi branþ olursa olsun spora yönlendirmesi. Çocuklarýmýzý küçük yaþta spor alanlarýna çekebilirsek oralara alýþtýrabilirsek ilerki yaþlarýnda çok daha saðlýklý ve güzel ortamlarda yetiþeceklerdir dedi. Azap Ahmet Sok. No: 13 de bulunan 3 katlý toplam 1200 m2 maðazamýz kiraya verilecektir. Mür. Tel: Elimizden geleni yapacaðýz Yeni sezonda maçlarýn bu statta oynanmasý adýna eksiklerin giderilmesi için ellerinden geleni yapacaðýný belirten Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, þunlarý söyledi; Olmasý gerekenleri hep birlikte yapacak olmanýn heyecaný farklýdýr. Þehir Stadyumu artýk eskidi, yýkmadan da yenisi yapýlmýyor. Yýkmak yenisini yapmak için hýz kazandýrýr. Vali bey Gençlik Spor Ýl Müdürü ne yakýlmasý için talimat vermiþ. Zonguldakspor teknik heyeti fazla uzaklara gitmeden maçlarýn burada oynanmasýný istiyor. Dýþ sahaya gidipgelmeler herkese maliyet getirecektir. Bize düþen neyse Belediye olarak destek vereceðiz. Zonguldak taki tüm idareciler de buna sýcak bakmalý. Çok büyük risklerde hep birlikte onun çözümü için arayýþa gireceðiz. Zonguldak seyircisinin atmosferi çok farklý, spora karþý yaklaþýmlarý mükemmel. Zonguldak seyircisine yakýþýr bir stadyum olmalý. Atletizm sporcularý için yapýlan tartan pist gerçekten mükemmel, tribün yaparken buna çok dikkat edilmeli. Tekrar söylüyorum eksiklerin giderilmesi konusunda biz imkanlarýmýz dahilinde üzerimize düþeni yapmaya hazýrýz Eksikleri 3 Aðustos a kadar tamamlamayýz Maçlarýný sahalarýnda oynamak istediklerini, eksiklerin giderilme noktasýnda yetkililerden yardým beklediklerini belirten Kulüp Baþkaný Süleyman Caner ise söyle konuþtu; Stat yýkýlýncaya kadar maçlarýmýzý burada oynamak istiyoruz. Bu bizim en doðal hakkýmýz. Þimdi kapalýyý yýkacaklar. Zaten orayý kullanmýyoruz. Burada Emniyetin hazýrladýðý raporda eksikler var, onlarý nasýl çözeriz onun için uðraþýyoruz. Belediye Baþkanýmýzla görüþtük buralara kadar geldi ve eksikleri teknik ekibe de aktardýlar. Birlikte pansuman tedbirlerle nasýl hallederiz, tribünlerdeki riski nasýl ortadan kaldýrýrýz, onun için çalýþýyoruz. Herkes elinden geleni yapmaya çalýþýyor. Güvenlik kurulu toplantýsýyla ilgili 3 Aðustos a kadar süre aldýk. Bu eksikleri tamamladýktan sonra Stadyum, maç oynamaya elveriþli hale gelecektir. Bunun için elimizden geleni yapacaðýz Kazma vuruluna kadar burda oynamak istiyoruz Stadyumun komple yýkýlana kadar burada oynamak için yardým beklediklerini ifade eden teknik direktör Cahit terzi ise þunlarý söyledi; Emniyet Müdürümüzün bu hassasiyeti için teþekkür ediyorum. Hepimizin iyiliði ve saðlýðý için güvenli Stadyumda oynamamýz için Emniyet inceleme yapýp bizi aydýnlattý, bilgilendirdi. Biz ayný fikirlerdeyiz. Biz sadece Stadyum tamamen yýkýlmaya baþlanana kadar yapýlacak onarýmla birlikte maçlarýmýzý burada oynamak istiyoruz. Bizde taraftarýn modern bir Stadyumda maç izlemelerini istiyoruz. Belediye Baþkanýmýzýn da pansuman tedavilerde yardýmcý olmasý bizi mutlu etti. Kazma vurulana kadar bu stadyumda oynayacaðýz. Seneye kapalý tribün yapýlýnca zaten problem kalmayacak. Maçlar oynanýrken yapýlabilir kapalý tribün. Biz o duruma geldiðince ilçelerde oynayabiliriz. Yeni sezonda da Çorum Belediyespor un muhtemel rakiplerinden Kýzýlcabölükspor transferde hýzlý ancak ayrýlýklarda yaþanýyor. Geçen sezonki performansý ile dikkat çeken Hüseyin Ýriç ile yaþanan sorun nedeniyle yollarýn ayrýldýðý açýklandý. Kulüp tarafýndan yapýlan açýklamaya Ýriç i verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür edildi ve bundan sonraki yaþamýnda baþarýlar dilendi. Düzyurt sol beki Bayburt ta buldu Kastamonu Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ dan iddialý açýklamalar. Kastamonu Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ dan iddialý açýklamalar. Baþkan iki yýl aradan sonra çýktýklarý 3. ligde þampiyon olarak üst lige çýkmak istediklerini ve hedeflerinin en azýndan PTT 1. lig olduðunu söyledi. Tarihi bakýrcýlar çarþýsýnda dün sabah incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Babaþ, 3. Lig de þampiyonluða oynayacak iyi bir takým kurmaya çalýþtýklarýný dile getirerek, Ýnþallah belirlenen oyuncular kýsa sürede kadroya katýlacak ve bizi hedefe taþýyacaklardýr. Hocamýza ve yönetim kuruluna güveniyoruz þeklinde konuþtu. Ýyi bir takým kurmak için çok çaba sarf ettiklerini söyleyen Baþkan Babaþ, Geçen yýl ki hedefimiz þampiyonluktu bunu baþardýk. Bu senede þampiyonluða oynayan bir Kastamonuspor olacak bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn dedi. SAHÝBÝNDEN KÝRALIK 1- Gazi Caddesi Vergi Dairesi karþýsýnda, Balaban Pasajýnýn üstü 7. katta, 3 oda, banyo, mutfak, wc ve kombili daire. 2- Çöplü Mah. Yazý Çarþýda Çýnar Sokak No: 8 deki dükkan, wc, kombi, dubleks (65+45=110 m2+65 m2 bodrum toplam 175 m2 dükkan sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1750) Çorum Belediyespor yaz futbol okullarýnda yaklaþýk 150 minik sporcu çalýþmalara katýlýyor. Hedef Belediyespor a güçlü bir alt yapý oluþturmak. Belediyespor Yaz Spor Okullarýnda antrenmanlar haftanýn Zonguldakspor un maçlarýný oynadýðý Karaelmas Köksal Stadyumunun kapalý tribünlerinin yýkým kararý olduðu ve açýk tribünleri çevreleyen duvarlarýn bir kýsmýnýn çökme tehlikesi olduðu için yeni sezonda maç oynatýlmamasýna karar verilmiþti. Stadyumda can güvenliði olmadýðý gerekçesi ile maç oynatmama kararý alýnýrken, Kulüp yetkilileri eksikleri gidermek için çalýþmalara baþladý. Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Teknik Direktör Cahit Terzi ve inþaat firmasý yetkilisi Ahmet Çolak, stadyumda bir inceleme yaparak eksiklerin giderilmesi konusunda bilgi alýþveriþinde bulundular. Bir yýl aranýn ardýndan yeniden Çorum Belediyespor un muhtemel rakipleri arasýnda yer alan Birlik Nakliyat Düzyurtspor aradýðý sol kenar oyuncusunu Bayburt ta buldu. Turuncu-Yeþilli kulübün geçtiðimiz sezon Bayburt Grup Ýl Özel Ýdare formasý altýnda 19 lig, 9 da kupa maçýna çýkan 1990 doðumlu sol kanat Gökhan Özkan ile anlaþmaya vardýðý ifade edildi. Birlik Nakliyat Düzyurtspor Baþkan Yardýmcýsý Celal Bayram Gökhan, Yarýþmacý bir takým kurmak için çalýþýyoruz. Eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapýyoruz. Gelecek sezon en kötü ihtimalle play-off oynamak istiyoruz. Hocamýzýn raporu doðrultusunda çalýþmalarýmýz sürüyor dedi. BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR ve ZEBRA imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: (Ç.HAK:1747) 14

15 (Ç.HAK:1702) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum PERSONEL ALINACAKTIR * Tercihen otomotiv sektöründe tecrübeli, * En az Lise mezunu, * Prezantabl, diksiyonu düzgün, * Müþteri memnuniyeti odaklý ve iletiþimi kuvvetli, * Ekip çalýþmasýný ve ekip baþarýsýný önemseyen, * Ms Office uygulamalarýna hakim, * Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen, * Showroom Bay & Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:1729) Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM EKMEKÇÝOÐULLARI METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ. Üretim Elemaný Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda istihdam edilmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Üretim Elemaný'' alýnacaktýr. Genel Nitelikler: * Ortaokul, tercihen lise mezunu, * Vardiyalý çalýþma düzeninde çalýþabilecek, * Takým çalýþmasýna uyumlu, sorumluluk sahibi, disiplinli, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ olan, * Bay çalýþma arkadaþý alýnacaktýr. Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres : Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 - ÇORUM Tel : (364) Faks : (364) (Ç.HAK:1755) (Ç.HAK:1754) Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Bay-Bayan Gayrimenkul Danýþmanlarý aranmaktadýr Müracaatlarýn þahsen yada adresine yapýlmasý rica olunur. Tel: Gsm: KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi 8. (Ç.HAK:1733) SATIÞ VE PAZARLAMA görevi üstlenecek, Pazarlama Bölümü Mezunu iyi derecede yabancý dil bilen (Ýngilizce +2'inci Dil),seyahat özgürlüðü olan deneyimli eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin CV leri ile birlikte þahsen baþvurmalarý rica olunur. Piramit Kazan Ýmalat Sanayii Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak No:3/A-5 ÇORUM Telefon : Cep Telefonu : (Ç.HAK:1734) (Ç.HAK:735) KONFEKSÝYONA MAKÝNACILAR Tekstil fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere taban TL-1400 TL ücretle çalýþacak tecrübeli makinacýlar alýnacaktýr. Yol+SSK+Yemek YILTEX Teknik Tekstil (Ç.HAK:1703) (Ç.HAK:1706) (Ç.HAK:1738) Organize San. Böl. 8. Cad. No: 20 Tel: DEVREN SATILIK Düðünler için masa, sandalye, tabldot yemek takýmý ve parçalý yemek takýmý, çatal, kaþýk vs. devren satýlýktýr. AYRICA Paþa Hamamý karþýsýnda 80 m2 depo sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Oto ve Halý Yýkama Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek, memuriyet tayin sebebiyle devren satýlýktýr. Not: Halý ekipmanlarý ve sevkiyat minibüsü ile birlikte verilecektir. (Ç.HAK:1724) Cad. No: 4 ÇORUM Tel: Eleman Aranýyor Ýstasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere pompacý ve market elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. CEMÝL KOLOÐLU PETROL Adres: Müze karþýsý (Mavi Otel altý) Tel: (Ç.HAK:1757) (Ç.HAK:3157) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:1573) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Çiðdem Tepe de Satýlýk Bahçe Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) PAZARTESÝ 6 TEMMUZ YENÝLENDÝK Yenilenen yüzümüzle iftara bekleriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Tel: ELEMAN ARANIYOR * Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilgisi olan bay-bayan elemanlar, bay eleman için tercihen askerliðini yapmýþ. * Ayrýca vasýflý-vasýfsýz (Ç.HAK:1742) Satýlýk Öðrenci Yurdu Malzemeleri Mür. Tel: (Ç.HAK:1728) bay eleman alýnacaktýr ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Ön Muhasebe Elemaný (Go Plus programýný kullanabilen) * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:1660) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1672) Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: (Ç.HAK:1725) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Elemanlar Alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bayan muhasebe elemaný ve inþaat malzemelerinden anlayan deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAALEMDAR ÝNÞ. MALZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. GÜLABÝBEY MAH. 2. HARMANLAR SOK. NO: 3 (ESKÝ ÝTFAÝYE CÝVARI) TEL:

16 Teknik Direktör Fayrettin Sayhan söyledi. Deðiþiklik yok Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan liglerin baþlama tarihinde deðiþiklik olsa bile çalýþma takviminde deðiþiklik yapmayacaðýný söyledi. 23 Aðustos olarak açýklanan liglerin baþlama tarihinin 30 Aðustos a ertelenme ihtimali olduðunu bununda Federasyon un bugünki toplantýsýnda karara baðlanacaðýný belirten Fahrettin Sayhan Biz programda deðiþiklik yapmayacaðýz. Sadece bir hafta ertelenmesi halinde futbolculara vereceðimiz izin günlerini artýrarak sezona kadar fiziksel olarak en iyi noktaya gelmelerini saðlayacaðýz dedi. Çorum Belediyespor etabýn ardýndan yeni sezonun ilk futbolculara bir gün daha çalýþmasýný bugün izir vereceklerini belirten yapacak. Kýrmýzý Siyahlý Teknik Direktör Fahrettin takým yenilenen Sayhan 28 Temmuz salý kadrosuyla bugün saat günü Kýzýlcahamam de lojmanda Patalya Otel de sezon baþý toplanacak ve ardýndan da kampý için yeniden saat de ilk toplanacaklarýný söyledi. çalýþmasýný Nazmi Avluca Sayhan 9 Aðustos pazar sahasýnda yapacak. gününe kadar süreceðini Yeni Teknik ve bu dönemde Direktör Fahrettin Sayhan yapacaklarý hazýrlýk takým olarak bugün maçlarý ile oyun sistemini baþlayacaklarý çalýþmalarý oturtmayý lige kadar belli program amaçlayacaklarýný dahilinde yapacaklarý ve üç aþamalý bu çalýþmalarda hedeflerinin oyun sistemini oturtmak Ali Koçak Bandýrma olduðunu söyledi. Çorum Belediyespor bugün toplanarak ilk çalýþmasýný ile nikah tazeledi yapacak ve ilk etabý 16 Temmuz da yapacaðý Geçen sezon Silivrispor da kiralýk olarak forma antrenmanla giyen Çorumlu futbolcu Ali Koçak yeni sezon için tamamlayacak. Bandýrmaspor ile yeniden anlaþtý. Üç günlük bayram izninin ardýndan kýrmýzý Ali Koçak Bandýrmaspor ile nikah tazeledi. Çorum siyahlý takým 20 Temmuz Gençlerbirliði nde baþladýðý futbol hayatýnda ilk profesyonel imzayý Çorumspor da atan ve iki yýl kýrmýzý pazartesi günü yeniden toplanacak 26 Temmuz siyahlý formayý giydikten sonra Bandýrmaspor a transfer olan Ali Koçak iki yýl bu takýmýn formasý giydi. pazar gününe kadar ikinci etap çalýþmalarýný yine Geçen sezon baþýnda kiralýk olarak Silivrispor a transfer Çorum da yapacak. Ýkinci olan Ali Koçak yeni sezon içinde yeniden Bandýrmaspor ile sözleþme imzaladý. Ali Koçak Bandýrma a kaldý Çorum Atletizm i kaybetti! Çorum da yaptýðý çalýþmalarla Atletizm branþýnda milli takýma sporcu gönderme baþarýsý gösteren Ertan Yýlmaz ýn tayini Ankara ya çýktý. 17 yýldýr Çorum un deðiþik okullarýnda Beden Eðitimi Öðretmeni olarak görev yapan Uluslararasý Atletizm Hakemi, Milli takým antrenörü ve eski milli atlet Ertan Yýldýrým ýn Ankara Mamak Yunus Büyükkuþoðlu Anadolu Lisesi ne tayini çýkmasý nedeniyle Atletizm Ýl Temsilcisi Vahap Sönmez ve antrenör ve hakemler tarafýndan veda yemeði düzenlendi. Yemekte konuþan Atletizm Ýl Temsilcisi Vahap Sönmez, 17 yýldýr Çorum atletizmine büyük hizmetler veren Ertan Yýlmaz için düzenlenen yemeðe katýlan tüm hakem ve antrenörlere teþekkür etti. Çorum atletizminin Ertan Yýlmaz sayesinde önemli yarýþmalara ev sahipliði yaptýðýný ve önemli tesisler kazandýðýný belirten Vahap Sönmez Bozboða köyüne ön ayak olarak kris pistini Özel Ýdare katkýlarýyla Çorum a kazandýrdý. Gece gündüz yaðmur Belediyespor bugün start veriyor çamur demeden milli takýma sporcular göndermeyi baþardý. Bu çalýþmalarýnda maddi bir gelir elde etmedi ancak manevi olarak çok þeyler kazandý ve kazandýrdýðýna inanýyorum. Ben kendisine Çorum a verdiði bu hizmetlerden dolayý çok teþekkür ediyor ve bundan sonraki yaþamýnda baþarýlar diliyorum. Þundan emin olsunki biz Çorumlular onun verdiði hizmetleri asla unutmayacaðýz ve dualarýmýzla onun yanýnda olacaðýz. Kendisine bundan sonraki yaþamýnda ailesi ile birlikte saðlýklý ve baþarýlý ömürler diliyorum dedi. Yemek sonunda konuþan Ertan Yýlmaz ise 17 yýldýr Çorum da görev yaptýðýný kendisini artýk Çorumlu olarak gördüðünü belirterek kendisi için düzenlenen yemeðe teþekkür etti. Ardahanlý ol- Çorum Belediyespor yeni sezon startýný bugün veriyor. Kýrmýzý Siyahlý takým saat de lojmanda toplanacak ve ardýndan yeni sezonun ilk çalýþmasýný saat da Nazmi Avluca sahasýnda yapacak. duðunu, Çorum da görev yaptýðýný þimdi de Ankara da bu görevini sürdüreceðini belirten Ertan Yýlmaz Bizim için ülkemizin her yeri ayný. Görevimiz gereði bulunduðumuz yerde en iyisini vermenin çabasý içinde olduk ve olmaya devam edeceðiz. Çorum da atletizm branþýnda iyi bir temel attýðýmýza inanýyorum. Tüm arkadaþlarýmýn verdiði destekle bu temel üzerine yapýlacak çalýþmalarla çok daha baþarýlý sporcular çýkacaðýna inanýyorum. Tesis konusundaki geliþim Atletizm in geliþimine büyük katký saðlayacaktýr. Ankara da Federasyon da da görevimiz olacaktýr. Çorum u asla unutmayacaðýz ve gerek organize gerekse diðer eksiklerinin giderilmesi konusunda üzerimize düþeni yapmaya devam edeceðiz. Ben tüm eðitim ve atletizm camiasýna bugüne kadar bana verdiði katkýlardan dolayý çok teþekkür ediyorum dedi. Yemek sonunda Atletizm Ýl Temsilcisi Vahap Sönmez tarafýndan 17 yýldýr Çorum da görev yapan ve Çorum da atletizm alanýnda büyük hizmetler veren Ertan Yýlmaz Ankara ya tayin oldu. Ertan Yýlmaz için Atletizm hakem ve antrenörleri tarafýndan veda yemeðinde konuþan Ýl Temsilcisi Vahap Sönmez verdiði büyük hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Yýlmaz ise Çorum da çok iyi bir temel attýklarýný devam ettirildiði takdirde baþarýlarýn devam edeceðini belirterek herkese teþekkür etti. Ertan Yýlmaz a Atletizm Ýl Temsilcisi Vahap Sönmez tarafýndan teþekkür plaketi verildi Grup kura çekimi yarýn sezonu Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig gruplarýnýn kura çekimi yarýn. TFF'nin Beykoz-Riva'da bulunan merkezindeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleþecek olan kura çekimi, saat 14.00'te baþlayacak. Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi ise gruplarýn belirlenmesinin ardýndan önümüzdeki günlerde açýklanacak bir tarihte yapýlacak. Kura çekimine Çorum Belediyespor adýna Mali As Baþkan Fatih Özcan, Ýletiþimden Sorumlu ve Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya ile Taraftar, Sponsorluk ve Ulaþýmdan Sorumlu As Baþkan Turgay Yýlmaz ýn katýlmasý bekleniyor, Çaðlar dan Tire ye çalým Cizre ye imza Geçtiðimiz hafta içinde Tirespor ile imza törenine katýlan Çaðlar Yýldýzer gelen teklif üzerine 3. ligin yeni takýmý Cizrespor ile anlaþtý. Resmi imza töreni önümüzdeki günlerde. Ertan Yýlmaz a Çorum da verdiði hizmetlerden dolayý bir teþekkür plaketi verdi. Kampanyamýz 12 Haziran 30 Eylül 2015 tarihleri arasýnda geçerlidir. Çorum Belediyespor un yollarýný ayýrdýðý isimlerden Çaðlar Yýldýzer den Tirespor a çalým Cizrespor a imza. Geçtiðimiz sezon kýrmýzý siyahlý takýmýn Denizli Büyükþehir Belediyespor dan transfer ettiði Çaðlar Yýldýzer beklenen performansý gösteremeyince yeni sezon için yollar ayrýlmýþtý. Geçtiðimiz hafta içinde Çaðlar Yýldýzer in Tirespor ile anlaþtýðýný belirtmiþ ve toplu imza törenine bile katýlmýþtý. Hafta sonunda ise durum deðiþti. Tirespor ile toplu imza törenine katýlan Çaðlar Yýldýzer, gelen cazip teklif üzerine bu sezon 3. lige yükselmeyi baþaran Cizrespor ile anlaþtýðý öðrenildi. Cizrespor 2. Baþkaný Maruf Sevinç, yeni sezon için güçlü bir kadro kurduklarýný bu doðrultuda Çaðlar Yýldýzer i kadrolarýna kattýklarýný Mehmet Çeker Dünya Þampiyonasý kampýnda Çorum Belediyespor güreþ takýmýnýn grekoromen stil çalýþmalarýný bitirmesinin ardýndan Ankara ASKÝspor a transfer olan Mehmet Çeker Gençler Grekoromen milli takýmýnýn Dünþya Þampiyonasý hazýrlýk kampýna çaðrýldý Temmuz tarihleri arasýnda Bursa THOM Merkezinde yapýlacak Gençler Grekoromen milli takým hazýrlýk kampýnda Dünya Þampiyonasýnda milli mayoyu giyecek sporcular belirlenecek. Mehmet Çeker in mücadele edeceði 60 Kg da üç sporcu bulunuyor. Çeker, kamptaki performansý ile Dünya Þampiyonasý nda milli mayoyu giymeyi hedefliyor. PAZARTESÝ 6 TEMMUZ 2015 Çaðlar Yýldýzer Tire dan vazgeçti Cizre ye imzayý attý ve kesin olarak anlaþtýklarýný açýkladý. Sevinç, yeni transferler için önümüzdeki günlerde topla imza töreni düzenleyeceklerinide belirtti. Mehmet Çeker Siz de Prins i tercih edin, performanstan ve güvenlikten ödün vermeden aracýnýzý otogaza dönüþtürün. Ertan Yýlmaz için düzenlenen veda yemeðine Atletizm hakemleri ve antrenörleri katýldýlar Aþaðý Sanayi Tarým Caddesi No:7/11 Tel:

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890) HAZNEDAR SOFRASI Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Rektör 4 yýldýr dillendiriyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı