Sosyal medya masum deðil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal medya masum deðil"

Transkript

1 Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý Kayseri'de misafir edilen Uygur Türkleri'ne yardým malzemesi götürdü. * HABERÝ DE Ýnanca hakarete kýrmýzý kart Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Carlie Hebdo Dergisi'nin yayýnladýðý karikatürleri köþelerine taþýyan Cumhuriyet Gazetesi yazarlarý Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'nýn 4 yýl 6 aya kadar hapis istemiyle yargýlandýðý davanýn ikinci duruþmasýna katýlan Çorumlular, duruþma çýkýþýnda basýn açýklamasý yaparak kýrmýzý kart gösterdiler. * HABERÝ 7 DE ÇORUM ÝSKENDER n LAHMACUN 14 EKÝM 15 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) Ýnternet hayatýmýzý kuþattý diyen Dr. Sertaç Doðanay: Sosyal medya masum deðil Küresel Piyasalarýn Yeni Rekabet Araçlarý: Ýnternet ve Sosyal Medya konulu konferans dün Çorum da gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Salonu nda düzenlenen konferansta konuþan Dr. Sertaç Doðanay, internetin insan hayatýndaki yeri ve önemini anlattý. Ýnternetin insan hayatýný kuþattýðýný belirten Doðanay, Sosyal medya görüldüðü kadar masum deðil diyerek kiþisel bilgilerin güvenliðinde yaþanan açýða dikkat çekti. Dr. Sertaç Doðanay * HABERÝ 8 DE Tartýþma kanlý bitti! Çorum'da tartýþtýðý kiþiler tarafýndan silahla vurulan kiþi, hayatýný kaybetti. * HABERÝ 3 DE Kendi iþini kurmak isteyenlere fýrsat Ýþsizlik oranýnda Türkiye ortalamasýnýn yaklaþýk yarýsý seviyesinde olan Çorum'da iþsizlik oranýný daha da aþaðý seviyelere indirmek, insanlarýn bir iþte çalýþmasýnýn ötesinde kendi iþlerini kurabilmelerini saðlamak amacýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, KOSGEB ve ÝÞKUR ortaklýðýnda Giriþimcilik Kursu organize edildi. * HABERÝ DE Bakým ve onarýmý yapýlan uçak Çevre Yolu üzerinde bulunan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) bahçesine yerleþtiriliyor. Hitit Üniversitesi uçacak! Hitit Üniversitesi'nin Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'ndan geçtiðimiz yýl talep ettiði savaþ uçaðý Çorum'a geldi. bakým ve onarýmý yapýlan uçak, Çevre Yolu üzerinde bulunan Hitit Üniversitesi HÜBTUAM bahçesine yerleþtiriliyor. * HABERÝ 4 DE 51 ilin yol haritasý belirlendi Çorum da 81 Ýl Kalite Yönetim Temsilcisinin katýldýðý Kalite Yönetim Sistemi 15 Uygulamalarý Çalýþtayý gerçekleþtirildi. * HABERÝ DE Kalite Yönetim Sistemi 15 Uygulamalarý Çalýþtayý gerçekleþtirildi. Karabük ve Çorum merkezli terör operasyonu düzenledi.. Çorum da terör operasyonu * HABERÝ 3 DE Yüzyýlýn seçimi AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Ceylan, 1 Kasým için yüzyýlýn seçimi yorumunu yaptý. * HABERÝ 6 DA Bu ülkede barýþ mutlaka kazanacak CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Türkiye'nin en acýlý ve sancýlý günlerini yaþadýðýný belirterek, "Huzur, birlik ve demokrasi isteyenler, bu ülkede birlikte barýþ içerisinde yaþamak isteyenler mutlaka kazanacaktýr." dedi. * HABERÝ 9 DA (Ç.HAK:76) 1 Kasým kader seçimi MHP Milletvekili Adayý Vahit Doðan, yaptýðý açýklamada, Seçime sayýlý günler kaldý. 1 Kasým'da gerçekleþecek bu seçime 'kader seçimi' desek en doðru sözü söylemiþ oluruz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlarý bozacak tek güç elbette Milliyetçi Hareket Partisi'dir." dedi. * HABERÝ DE Ahmet Sami Ceylan Gürsel Yýldýrým Vahit Doðan

2 ÇARÞAMBA 14 EKÝM 15 Alperenler kardeþlerini unutmadý ÇIN BURAK YAL- Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý Kayseri'de misafir edilen Uygur Türkleri'ne yardým malzemesi götürdü. Alperenler Çorumlu hayýr sahiplerinin desteðiyle toparladýklarý bir kamyon do- lusu ev eþyasý ve gýda malzemelerini Uygur Türkleri'ne teslim etti. Doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Dýþ Çorum Alperen Ocaklarý Üyesi arkadaþýmýz Mustafa Burak Yalçýn, Doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Dýþ Ýliþkiler Koordinatörü Seyit Abdulkadir Tümtürk ile görüþtü. Doðu Türkistanlý çocuklar medrese eðitimi alýyor. Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Doðu Türkistanlý çocuklar hem Türkçe hem Arapça ders görüyor. Ýliþkiler Koordinatörü Seyit Abdulkadir Tümtürk tarafýndan karþýlanan Alperenler, kardeþlerinin kaldýklarý evleri ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Alperenler Uygur çocuklarýnýn Kur'an eðitimi aldýklarý medreseyi de ziyaret etti. Doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Dýþ Ýliþkiler Koordinatörü Seyit Abdulkadir Tümtürk, yaptýðý açýklamada, "Doðu Türkistan'dan ayrýlarak hicret eden soydaþ kardeþlerimiz devletimizin ali cenap himayesi, Kayseri Valiliði'nin kontrolü, Doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin koordinasyonu ile 14 yýlý sonundan itibaren Kayseri Belsin'de bulunan 1 daireli kamu lojmanlarýnda ikamet ediyor. Lojman içinde emniyet mensubu polisler güvenliði, Ýl Saðlýk Müdürlüðü de doktor, hemþire görevlendirerek saðlýk hizmeti vermektedir. Bu hizmetler ücretsiz yapýlmaktadýr. Yerleþke içerisinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan yaptýrýlan 4 kiþilik mescit ve Türkçe öðrenecekleri medrese yer alýyor. 4 sýnýf ve yaklaþýk kiþi civarýnda kýz-erkek, yetiþkin-çocuk öðrenci bulunuyor. Ayný zamanda lojmanda yaklaþýk 6 hafýz ve hafýzlýk eðitimi alan öðrenciler var. Lojman içerisinde yöresel kültürlerimizi yaþatýyoruz. Kebaplar, tandýr ekmeði, etli çörekler ve Doðu Türkistan'a özgü ekmekler yapýlýyor. 1 Temmuz'da getirilen 1 soydaþýmýz için 1 sýfýr daire tutuldu. Aldýðýmýz en güzel haber ise Kayseri'de bir Doðu Türkistan yerleþkesinin yapýlacaðý. Köykent projesinin baþlayacaðý bir belde yapýlacak. Tüm mimari doku kültürü ile Doðu Türkistan'ý yaþatacak." dedi. Çorumlu Alperenler'e Doðu Türkistan'a özgü yemekler ikram edildi. 51 ilin yol haritasý belirlendi Çorum da 81 Ýl Kalite Yönetim Temsilcisinin katýldýðý Kalite Yönetim Sistemi 15 Uygulamalarý Çalýþtayý gerçekleþtirildi. Strateji Geliþtirme Baþkanlýðýnca yürütülen bir yatýrým projesi olan Kalite Yönetimi Sistemi Projesi kapsamýnda belge alma sürecinde olan 51 Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünün son durumlarýný deðerlendirmek, sistemlerini en kýsa sürede belgelendirme aþamasýna getirmek üzere yöntem belirlemek, bilgi paylaþýmýnda bulunmak ve 14 yýlýnda belge alan 3 Ýl Müdürlüðünün gözetim tetkiklerini görüþmek üzere 5-9 Ekim 15 tarihlerinde Çorum da yapýlan çalýþtaya 81 Ýl Kalite Yönetim Temsilcisi katýldý. Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörü Araþtýrmacý Mustafa Çetin in Kalite Yönetim Sisteminin mevcut durumuna iliþkin sunum ve hedeflere iliþkin bilgilendirmesiyle baþlayan çalýþtay, Stratejik Yönetim ve Politika Geliþtirme Daire Baþkaný Münir Tireli nin sistem belgelendirme ve illerin mevcut durumuna iliþkin konuþmasýyla devam etti. Daire Baþkaný Münir Tireli konuþmasýnda, Kalite Yönetim Sistemi çalýþmalarýnýn kurumsal altyapýyý oluþturmada büyük önem arz ettiðini ve yapýlan çalýþmalarýn Bakanlýðýmýzýn sistemleri için kaynak niteliðinde olduðunu ifade etti. Çalýþtayýn. ve 3. günü sistem danýþmanlarýyla oluþturulan gruplar bazýnda iller, KYS 15 çalýþmalarý kapsamýnda bugüne kadar illerde yapýlan Kalite Yönetim Sistemi çalýþmalarýný (il ya da bölge eðitimleri, kurum içi eðitimler, sistem revizyon ve iyileþtirme çalýþmalarý, memnuniyet analizleri, iç tetkik ve döfiler, veri analizleri) içeren performans sunumuyla devam etti. Yapýlan sunumlarýn sistem danýþmanlarýnca deðerlendirilmesiyle, gerekli önlemlerin alýnmasýna yönelik planlamalar gerçekleþtirildi ve belge alma sürecinde olan 51 il için yol haritasý belirlendi. Çalýþtay, deðerlendirme sonuçlarýnýn Ýl Kalite Temsilcileriyle paylaþýlmasý ve belge baþvuru sürecine dair illerin bilgilendirilmesini içeren kapanýþ toplantýsýyla sona erdi. Kalite Yönetim Sistemi 15 Uygulamalarý Çalýþtayý gerçekleþtirildi. Oyunlarý MHP bozacak MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaylarý hafta sonu piknik yapan vatandaþlarý ziyaret etti. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Av. Muhsin Kocasaraç, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ahmet Yaðmur Çýrak, Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve çok sayýda partili piknikçileri ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre adaylar, piknik yapan ailelerle bol bol sohbet etti. MHP Milletvekili Adayý Vahit Doðan, yaptýðý açýklamada, Seçime sayýlý günler kaldý. 1 Kasým'da gerçekleþecek bu seçime 'kader seçimi' desek en doðru sözü söylemiþ oluruz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlarý bozacak tek güç elbette Milliyetçi Hareket Partisi'dir." dedi. Milletvekili adayý Av. Muhsin Kocasaraç ise, Ülkemizin huzura, güvene ihtiyacý var. Hep beraber el ele omuz omuza hareket etmek zorundayýz. Ülkenin huzura kavuþmasýnýn tek adresi MHP"dir. dedi. MHP Milletvekili adayý Aybuke Topcubaþý Ekici ye ise piknik yapan kadýnlar yoðun ilgi gösterdi. Partililer daha sonra Çevreyolu nda bulunan leblebici esnaflarýný tek tek ziyaret ederek destek istedi. Öte yandan Saadet Partisi adaylarý ile karþýlaþan MHP adaylarý bir süre sohbet ederek birbirlerine baþarý diledi. MHP adaylarý ayrýca Özler Lokanta- sý ve Doðan Halý Saha Ýþletmecileri Rahmi ve Adnan Özer'in aðabeyi Fikret Özer'in cenaze namazýna katýldý. MHP adaylarý Hitit Üniversitesi Ço- rum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi gören eski Kadýn Kollarý Baþkaný Adalet Avcu'yu da ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerinde bulundular. Prof. Dr. Vahit Doðan, seçmenden destek istedi. Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, esnaf turu yaptý. Kendi iþini kurmak isteyenlere fýrsat Ýþsizlik oranýnda Türkiye ortalamasýnýn yaklaþýk yarýsý seviyesinde olan Çorum'da iþsizlik oranýný daha da aþaðý seviyelere indirmek, insanlarýn bir iþte çalýþmasýnýn ötesinde kendi iþlerini kurabilmelerini saðlamak amacýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, KOSGEB ve ÝÞKUR ortaklýðýnda Giriþimcilik Kursu organize edildi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Danýþmaný Zafer Eyvaz, baþarýlý kursiyerlerin 3 bin TL hibe, 7 bin TL'ye kadar da kredi desteði alma hakký kazanacaðýný söyledi. Eyvaz'ýn verdiði bilgilere göre Kasým 15 tarihinde baþlayacak olan kurslar, 4 Aralýk 15'te sona erecek. Her biri 5'er kiþilik olmak üzere toplam 8 grubun oluþturulacaðýný Giriþimcilik Kurslarý'nýn 6 grubu Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý toplantý salonlarýnda, birer kurs grubu da Sungurlu ve Osmancýk ilçelerinde açýlacak. Osmancýk'ta açýlacak olan MHP seçim gezilerini sürdürüyor. kurs, Osmancýk Belediyesi'nin desteðiyle Belediye eðitim salonunda, Sungurlu'daki ise TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý ve Sungurlu Ticaret Borsasý desteðiyle gerçekleþtirilecek. 9 fiili gün, saatleri arasýnda kurs eðitim alacak kursiyerlerin kursa her gün devam etme zorunluluðunun bulunduðunu ifade eden Eyvaz, kursa katýlmak isteyenlerin 1 Ekim 15 Çarþamba gününe kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü'ne müracaat edebileceklerini söyledi. Eyvaz, detaylý bilginin numaralý telefon aracýlýðýyla ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü'nden ya da numaralý telefon aracýlýðýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan alýnabileceðini sözlerine ekledi. GENÇLERÝMÝZ HEDEFLERÝNÝ YÜKSELTMELÝ Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, özellikle kadýnlarýn ve gençlerin kendi iþlerine sahip olmalarýný önem- sediðini söyledi. Avrupa'da yüksek öðreniminden mezun olan öðrencilerin büyük çoðunlukla kendi iþlerini kurmalarýnýn planlarýný yaparken, Türkiye'de ise öðrencilerin okulu bitirip, çalýþabilecek bir iþ bulmayý hedef olarak belirlediklerini ifade eden Baþaranhýncal, "Gençlerimiz hedeflerini yüksek tutmalý ve kendi iþlerini kurmanýn yollarýný aramalýdýr. Bu yollardan bir tanesi ve belki de en önemlisi, Giriþimcilik kurslarýdýr. Ýþ kurma sürecinin en önemli konularýndan bir tanesi finansman, ikincisi de iþ planý hazýrlama dönemidir. Düzenlediðimiz Giriþimcilik kursunda kursiyerlere giriþimcilik eðitimi verilmekte ve baþarýlý olanlara da finansman desteði olarak 1 bin TL'ye kadar sermaye saðlanmaktadýr. Kadýnlarýmýz da ayný þekilde bu kurslardan istifade edebilmeli, kendi iþlerini kurarak ülke ekonomimize daha fazla katma deðer üretebilmelidir. Dolayýsýyla bu fýrsat iyi deðerlendirilmelidir" dedi.

3 Çorum da terör operasyonu Karabük ve Çorum da 7 kiþi terör örgütü PKK nýn dað kadrosuna eleman temin ettikleri iddiasý ile yapýlan operasyonla gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye Tartýþma kanlý bitti! Çorum'da tartýþtýðý kiþiler tarafýndan silahla vurulan kiþi, hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Kale Mahallesi Emek Caddesi'nde Ýsmail Kaya (3), bir grupla tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine gruptakilerden biri tabanca ile Kaya'ya ateþ etti. Vali den muhtar ziyareti Vali Ahmet Kara, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar ý ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Vali t Kara'ya nazik ziyaretinden dolayý teþekkür eden Metin Kaþar, çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ziyarette Emniyet Müdürü Murat Kolcu da hazýr bulundu. göre, bir ihbarý deðerlendiren Karabük Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi ekipleri, 5 evler semti Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve sabaha karþý operasyon düzenledi. Karabük ve Çorum merkezli terör operasyonu düzenledi.. Operasyonda, terör örgütünün dað kadrosuna eleman saðladýklarý öne sürülen E.B, M.K, O.Y, M.K, F.S ve Y.Ç gözaltýna alýndý. Polisin evde yaptýðý aramada ele geçirdiði Vücuduna isabet eden üç kurþunla aðýr yaralanan Kaya, saðlýk ekiplerince kaldýrýldýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Otomobille kaçan ve 3 kiþi olduðu öðrenilen þüphelilerin yakalanmasý için çalýþma baþlatýl- Vali Ahmet Kara, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar ý ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. çeþitli örgütsel doküman ve bilgisayarlara el konuldu. Karabük te öðrenci olan H.Ö isimli þahsýn, PKK nýn dað kadrosuna eleman saðlamak için çalýþma yaptýðý ve bu kapsamda terör örgütüne gönderilmek üzere Van'a götürülen M.A isimli kiþi daða çýkmaktan son anda vazgeçerek polise sýðýndýðý öðrenildi. M.A isimli inþaat içsinin verdiði ifadeleri doðrultusunda H.Ö isimli þahsýn peþine düþen güvenlik güçleri, zanlýyý Çorum'da ki bir adreste gözaltýna aldý. Karabük te gözaltýna alýnan 6 kiþi saðlýk kontrolünden geçirilerek emniyette sorgusu sürerken, H.Ö nün ise Çorum da ifadesi alýnacaðý öðrenildi.(ýha) Okullarda hijyen masaya yatýrýldý Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeniyle okullar ve tüm eðitim kurumlarýnda hijyen kararlarý aldý. 8 Eylül 15 tarihinde Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Toplantýda; öðrenci saðlýðýnýn korunmasý için kantin, kafeterya vb. yerlerin temizlik ve hijyenik þartlarýnýn saðlanmasýna; tuvalet ve lavabolarýn temizliklerinin yapýlarak, periyodik olarak temizliðine dikkat edilmesine, sabun ve kaðýt havlu bulundurulmasýna; eðitim öðretim dönemi süresince okul çevrelerinde açýkta gýda maddeleri satan seyyar satýcýlarýn Belediye Baþkanlýklarýnca engellenmesine, sabit gýda satýþý yapan iþ yerlerinin ise Ýl Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünce gerekli denetimlerinin yapýlmasýna; okul, bahçe ve çevresinin, kontaminasyona neden olabilecek her türlü çöp, su birikintisi vb. gibi atýklarýn birikmesine neden olmayacak þekilde düzenlenmesine; saðlýklý ve yeterli içme ve kullanma suyunun bulunmasý için, bu yerlerdeki su depolarýnýn periyodik temizliðinin yapýlmasýna, dezenfeksiyonunun saðlanmasýna karar verildi. Gül den OVP yorumu Kalkýnma Bakanlýðýnca hazýrlanan, Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn; 16 Yýlý Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edilen Bütçesi Ödenek Tavaný, dönemine iliþkin Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'de yayýmlandý. OVP de herhangi bir deðiþiklik olmaz ise mevcut tarýmsal desteklemelerde yýllar itibariyle yaklaþýk %1 luk bir artýþ olacaðýný belirten Ziraat Mühendisleri TL; 17 Yýlý Bütçesi Ödenek Tavaný, TL ve 18 Yýlý Bütçesi Ödenek Tavaný ise TL dir. Bu orta vadeli mali plan içinde gelecek üç yýla iliþkin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn yatýrým ödenek planý ise 16 yýlý için, Odasý (ZMO) Ýl Temsilcisi Necati Gül, Takdir ve yorum Türk milleti ve çiftçisinin. dedi TL; 17 yýlý için, TL ve 18 yýlý için ise TL dir. Gül, konuya iliþkin açýklamasýnda Necati Gül Sonuç olarak bu program ve plan þunlarý kaydetti; bize, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Merkezî yönetim bütçesinin hazýrlanma sürecinin temelini oluþturan kalkýnma planlarý, stratejik planlar ve genel ekonomik koþullarýn gerekleri doðrultusunda personel giderlerinden tutun da çiftçi destek- lemelerine kadar neyi hedeflediði ve ne yapmak istendiðini göstermektedir. Yýllar itibariyle her yýl için makro politikalarý, ilkeleri, hedef ve gös- bütçede yaklaþýk % 1 luk bir artýþ; bu artýþa oranla terge niteliðindeki temel ekonomik büyüklüklerinin yatýrýmda da yine her yýl için yaklaþýk % 1 luk bir temelini oluþturan; gelecek üç yýla iliþkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açýk ve borç- Gýda enflasyonunun 16 ve sonraki yýllarda % artýþ planlanmýþ ve programlanmýþtýr. lanma durumu ile Genel Bütçeli ve Özel Bütçeli kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarýný içeren Orta 8 seviyelerinde gerçekleþeceði; ham petrol fiyatýnýn varil baþýna 58 dolar civarýnda dalgalanacaðý; TÜFE deki yýllýk artýþýn % 5 gerileyeceði varsayýlan bu Orta Vadeli Programda herhangi bir deðiþiklik olmaz Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Plan, 11 Ekim 15 Pazar günü 9499 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlandý. yaklaþýk % 1 bir artýþ olacaktýr. ise mevcut tarýmsal desteklemelerde yýllar itibariyle Gelecek üç yýla iliþkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açýk ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarýný içeren bu planda Gýda, Tarým ve Geçmiþ yýllardaki plan ve programlar ile yýl sonunda gerçekleþen enflasyon, petrol fiyatý gibi rakamlar doðrultusunda takdir ve yorumu Türk milleti ve çiftçisine býrakýyorum. ÇARÞAMBA 14 EKÝM 15 3 MEYVE ÜRETÝCÝLERÝ VE MARKETLERÝN DÝKKATÝNE ÇORUM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE EN SON TEKNOLOJÝ DONANIMLI KONTROL ATMOSFERLÝ VE DÝNAMÝK KONTROL ATMOSFERLÝ SOÐUK HAVA DEPOLARIMIZ FAALÝYETE GEÇMÝÞTÝR. (Ç.HAK:759) Þehit polis memuru Yaþar Uysal'ýn ailesi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Þehit ailesinden Külcü ye ziyaret Geçtiðimiz günlerde Van'ýn Gürpýnar ilçesinde kaçakçýlar tarafýndan þehit edilen polis memuru Yaþar Uysal'ýn ailesi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Belediye Basýn Birimi'nden Engellilere fitness alanlarý Çorum Belediyesi engellilere yönelik fitness alanlarý oluþturuyor. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, engelli vatandaþlara pozitif ayrýcalýkla yaklaþan Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik alanýnda farkýndalýk oluþturacak yeni bir hizmeti hayata geçiriyor. Kent merkezinde bulunan bazý parklara engelli vatandaþlarýn spor yapabilmesi için fitness aletleri yerleþtiriliyor. Engelli vatandaþlarýn yaþamlarýný kolaylaþtýrmak ve sosyal becerilerini geliþtirmek için yapýlmasý gereken ne varsa Çorum Belediyesi olarak bir fazlasýný yapmaya çalýþtýklarýný belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Vatandaþlarýmýzý saðlýklý yaþama ve spora teþvik etmek için kent merkezinde bulunan 9 noktaya fitness aletleri yerleþtirdik. Hemþehrilerimiz buralara gelip yürüyüþlerini yapýyor, fitness aletlerini kullanabiliyor. Sadece engelli vatandaþlarýmýzýn kullanmasý için Kültür Park, Mehmetçik Parký, Yunus Emre Parký, Þehitler Parký ve Bosna Parký olmak üzere 5 parkýmýza özel olarak dizayn edilmiþ fitness aletleri yerleþtirdik. Artýk engelli hemþehrilerimiz de fitness aletlerini rahatlýkla kullanabilecekler." dedi. Belediye Baþkaný Külcü, ilk aþamada 5 parka kurulan engelli fitness aletlerini yay- yapýlan açýklamaya göre, þehidin babasý Mustafa Uysal, amcasý Ali Uysal, kardeþi Hamza Uysal, kayýnpederi Bahri Gedik ve Güney Köyü Muhtarý Dursun Havyar, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile bir süre sohbet etti. gýnlaþtýrarak diðer parklara da yapacaklarýný belirtti. ENGELLÝLER HÝZMETTEN MEM- NUN SARAYLIM TARIM Baþkan Külcü, ziyarette yaptýðý konuþmada "Þehidimizin bizlere emaneti olan ailesinin her zaman yanýnda olacaðýz." dedi. Ziyarette AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül de hazýr bulundu. Engelli fitness aletlerini kullanan engelli vatandaþlar kendilerine sunulan hizmetten bir hayli memnun kaldýlar. Engelli fitness aletlerini kullanan Burcu Uçar, spor yapmak önemli, her birey gibi engelli vatandaþlar için de spor bir ihtiyaç. Arkadaþlarýma sesleniyorum eve týkýlýp kalmasýnlar, gelsin buralarda spor yapsýnlar" diye konuþtu. Parkta spor yapan Engelli Basketbol Takýmý Oyuncusu Serhat Akca ise,"engelli Basketbol Takýmý olarak bu hizmet bizim için ayrý bir önem arz ediyor. Bundan sonra parklara gelerek spor yapacaðýz ve maçlara böyle hazýrlanacaðýz. Ayný zamanda, bu hizmet engelli vatandaþlarý da eve mahkûm olmaktan kurtaracak. Bizleri her zaman düþünen, bizler için çalýþan Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye de buradan teþekkürlerimi iletiyorum. " dedi. Parkta spor yapýp doyasýya eðlenerek kendilerine ayrýlan bu alanýn tadýný çýkartan engelli vatandaþlarýn yakýnlarý da hizmetten çok memnun olduklarýný ve Belediye yetkililerine teþekkür ettiklerini söylediler. Çorum Belediyesi engellilere yönelik fitness alanlarý oluþturuyor. Engelli vatandaþlarýn yaþamlarýný kolaylaþtýrmak ve sosyal becerilerini artýrmak için fitness alanlarýoluþturuldu.

4 4 ÇARÞAMBA 14 EKÝM 15 Hitit Üniversitesi uçacak! MUSTAFA DEMÝRER Hitit Üniversitesi'nin Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'ndan geçtiðimiz yýl talep ettiði uçak Çorum'a geldi. Dev savaþ uçaðý kente getirilirken, genel bakým ve onarýmý yapýlarak teþhire hazýr hale getirildi. Çevre Yolu üzerinde bulunan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) bahçesine devasa bir uçak yerleþtiriliyor. Hitit Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü geçiþ güzergahý üzerine konuþlandýrýlacak olan uçaðýn montaj iþlemleri devam ediyor. Karadeniz ile Ýç Anadolu Bölgesi arasýnda baðlantýyý saðlayan Çorum'dan geçenler, uçaðý ilk kez gördüklerinde haliyle dikkatlerini çekiyor. Uçaðý görenler þaþkýnlýklarýný gizlemezken, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn çeþitli toplantýlarda dillendirdiði 'Hitit Üniversitesi'nin dünya üniversiteleri arasýnda yerini alacaðý' þeklindeki mesajlarý akla geliyor. Bu arada Çorum'da müstakil bir havaalanýmýz olmasa da, algý ve dikkat uyandýran, görselliðe hitap eden bir uçaða sahip olduk. Söz konusu uçakla olumlu bir algý oluþturulurken, Hitit Üniversitesi bünyesinde Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý'nýn açýlmasý þehir için önemli kazanç sayýlýyor. Bu algýyla birlikte uzun vadede Çorum sanayisinin üniversite ile sýký iþbirliði yaparak orta ve uzun vadede savunma sanayisinde de söz sahibi olmasý en büyük temennimiz. Hava Kuvvetleri Komutanlýðý ndan temin edilen savaþ uçaðý Çorum a getirildi. Sudan la ikili iþbirliði protokolü Hitit Üniversitesi Sudan da bulunan Dongola Üniversitesi ile ikili iþbirliði protokolü imzaladý Ocak 15 tarihleri arasýnda Sudan ýn Hartum þehrinde düzenlenen Türk Üniversiteleri 1. Ýþbirliði Forumu ve Eðitim Fuarý sonrasý Dongola Üniversitesi ile yapýlan Mevlana Deðiþim Programý anlaþmasýyla oluþturulan iþbirliðini geliþtirmek amacýyla Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret eden Dongola Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadeldin Ýbrahim Ýzzeldin, her iki üniversite arasýnda yapýlabilecek iþbirliði fýrsatlarý hakkýnda görüþtüklerini belirterek, uluslararasý düzeyde eðitim ve araþtýrma konularýnda yapýlan iþbirliklerinin son derece önemli olduðunu ifade etti. Üniversitenin imkanlarýný dünyanýn çeþitli yerlerinden daha fazla üniversite ile paylaþmak istediklerini ve uluslararasý paylaþýmlarý güçlendirmek adýna ikili iþbirliklerine büyük önem verdiklerini belirten Rektör Alkan, uluslararasýlaþma sürecinde özellikle ortak pek çok yanýmýz olan Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve Balkan coðrafyasýndaki ülkeler baþta olmak üzere dünyanýn dört bir yanýndaki üniversitelerle bilimsel ortak çalýþma imkanlarýný saðlayacak ikili iþbirlikleri konusunda kýsa sürede büyük geliþmeler kaydedildiðini dile getirdi. Görüþmede Don- Hitit Üniversitesi Sudan da bulunan Dongola Üniversitesi ile ikili iþbirliði protokolü imzaladý. Dongola Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadeldin Ýbrahim Ýzzeldin, Rektör Alkan ý ziyaret etti. Eðitim-öðretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde deðil, uluslararasý arenada da ele alýnmasý gerekliliði konuþuldu. gola Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nasreldin Suliman Fadlalla, Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Dr. Ammar Sorag, üniversite Mevlana Deðiþim Programý Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Asan ve Ulus- lararasý Ýliþkiler Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey de hazýr bulundu. Eðitim-öðretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde deðil, uluslararasý arenada da ele alýnmasý gereklili- ðinin bilinciyle hareket eden Hitit Üniversitesi dünya ölçeðinde gerçekleþtirdiði etkin çalýþmalar neticesinde son olarak Dongola Üniversitesi ile imzaladýðý protokol ile anlaþma sayýsýný 68 e çýkardý. Borsa da hububat fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB), natürel nohudun kilogramý 3,1 liradan iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday,741,95 Tritikale,635 DÝÐER HUBUBATLAR Arpa yemlik,65,65 Macar fið,76 1,8 Natürel nohut 3,1,744 3,1 Bakým ve onarýmý yapýlan uçak Çevre Yolu üzerinde bulunan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) bahçesine yerleþtiriliyor. Hitit Senatosu Kargý da toplandý Hitit Üniversitesi Senatosu Kargý da toplandý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kargý Kaymakamlýðýna yaptýðý ziyaretin ardýndan üniversite senatosu ve Kargý Belediye Meclisi Üyeleri ile bir araya geldi. Rektör son olarak Kargý Belediye Baþkanlýðýný ziyaret etti. Rektör Alkan, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ve Genel Sekreter Erdal Kanýk ile birlikte Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ý makamýnda ziyaret etti. Üniversite ile ilgili bilgi paylaþýmýnda bulunan Alkan, yeni Türkiye, yeni yönetim anlayýþýyla günümüz çaðýnýn gereksinimleri doðrultusunda Çorum un tüm paydaþlarý ile iþ birliði içerisinde katma deðeri yüksek çalýþmalar yapýlacaðýna inancýnýn tam olduðunu belirterek, ilçenin pek çok alanda geliþimine katký saðladýðýna inandýklarýný ve bu anlamda da imkânlar dahilinde ellerinden geldiðince ilçelere verilen desteklerin süreceðini kaydetti. Üniversitede baþarýlý çalýþmalarý ve geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini, Kargý nýn geliþimi açýsýndan üniversiteden saðlanacak akademik desteðin çok önemli bir yere sahip olduðunu belirten Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, kaymakamlýk olarak her türlü desteði vermeye Hitit Üniversitesi Senatosu Kargý da toplandý. Senato toplantýsý sonrasý Kargý Belediyesi ziyaret edildi. hazýr olduklarýný vurguladý. Kargý Belediye Meclisi Üyeleri ve Üniversite Senato Üyeleriyle birlikte genel deðerlendirme yapýlan toplantýda, Kargý nýn turizm, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda geliþimi açýsýndan her türlü desteðe açýk olduklarýnýn altýný çizen Alkan, ayný zamanda sporcu kamplarýnýn Kargý da kurulabilmesi için çalýþmalarýn yapýlmasýnýn gerektiðini, tüm ilçelerde olduðu gibi Kargý ya da gereken desteði vereceklerini vurguladý. Yapýlan toplantý sonrasýnda Alkan, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen i makamýnda ziyaret etti. Ziyaretlerinden memnuniyetten duyduðunu belirten Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, üniversitenin son yýllardaki büyük geliþimini ve baþarýlarýný yakýndan takip ettiklerini belirterek, Kargý nýn geliþimi açýsýndan üniversiteden akademik destek beklediklerini söyledi. ÜniversiteSenatosu nun Kargý Belediyesi nde toplanmasýndan büyük bir mutluluk duyduklarýný dile getirerek teþekkür eden Ze- ki Þen, 1-5 Ekim 15 tarihlerinde düzenlenecek olan Geleneksel Asýrlýk Kargý Panayýrý na Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý davet etti. Üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulanan Rektör üniversitelerin bulunduklarý bölgenin geliþimine her anlamda katký saðlayarak geliþimin öncüsü olduklarýný, imkânlar dahilinde her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný vurgulayarak, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen i tebrik etti. Türkiye nin en büyük Kur an nüshasý Türkiye'nin en büyük Kur'an-ý Kerim'i Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nde bulunuyor. Hattý, Ahmet Karahisari ye (ö.1556) ait olan, orjinali Topkapý Sarayý Müzesi'nde bulunan Türkiye'nin en büyük Kur'an-ý Kerim nüshasýnýn týpký basým nüshalarýndan bir tanesi de Klasik Türk Sanatlarý Vakfý tarafýndan kütüphaneye kaydolmak üzere Ýlahiyat Fakültesi ne hediye edildi. Kur an ýn Ebatlarý : 61,5 x 4,5, Varak: 99, Hat: Muhakkak, reyhani, sülüs, nesih, tevki. Türkiye'nin en büyük Kur'an-ý Kerim'i Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nde bulunuyor.

5 Üniversite camii için iþbirliði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þaban Haklý ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran ile birlikte Müftü Dr. Ahmet Akýn ý ziyaret etti. Çorum da tüm kamu görevlilerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliþtirmek ve üniversitenin sahip olduðu büyük bilgi birikimini paylaþmak üzere lisansüstü programlara davet ettiklerini belirten Alkan, Camiler ve Din Görevlileri Haftasý dolayýsýyla gerçekleþtirilen ziyarette; müftü ve din görevlilerinin bir çoðunun lisansüstü eðitimlerini üniversitede sürdürdüklerini hatýrlattý. Müftülüðün baþta Ýlahiyat Fakültesi olmak üzere, üniversitenin ilgili tüm birimleriyle ortak çalýþmalar yaptýðýný ve Müftü Dr. Ahmet Kuzey Kampüs te inceleme AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat ve Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Üniversiteye iliþkin deðerlendirmelerin yapýldýðý görüþmede konuþan Rektör Prof. Dr. Alkan, Kuzey ve Güney Kampüsü arazi edinimlerin tamamlandýðýný ve þu an itibariyle bin 6 dönüm sahaya ulaþýldýðýný belirterek, Kuzey Kampüsü inþaatlarýn tüm hýzýyla devam ettiðini hatýrlattý. Üniversitenin 8 fakülte, 3 enstitü, yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulu bünyesinde 16 bine yakýn öðrenciye ulaþtýðýný ve yakýn zaman içerisinde Týp Fakültesi öðrencilerinin de Çorum da eðitim almaya baþlayacaklarýný vurgulayan Alkan, uluslararasý öðrencilerin üniversiteyi tercihinin bu yýl da artarak devam ettiðini, eðitimin uluslararasýlaþmasý konusunda önemli yollar kat edildiðini vurguladý. Son 5 yýlda üniversitenin her anlamda ve her alanda büyük geliþmeler kaydettiðini ve etmeye devam edeceðini belirten Alkan, Hitit Üniversitesi nin hýzla uluslararasý desteklerden dolayý baþta Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olmak üzere Müftü Dr. Ahmet Akýn ve Çorum teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Dr. Ahmet Akýn ise, Müftülük olarak li- Akýn ýn ders vermeye baþlamasýnýn da bunun somut bir göstergesi olduðunu vurguladý. Kuzey Kampüsü nde müftülükle birlikte hareket ederek, projesi tamamlanan üniversite camisinin yapýmýný en kýsa sürede baþlatmak istediklerini belsansüsthirten Alkan, iþbirliðine her zaman kapýlarýnýn açýk olduðunu belirterek, vermiþ olduklarý arenada hak ettiði yere ulaþacaðýný inandýðýný ifade etti. Bu kadar kýsa süre zarfýnda hýzlý yol kat edilmesinde en büyük faktörün baþta milletvekilleri ve belediye baþkanýz olmak üzere þehrin tüm paydaþlarýnýn destek ve katkýlarý olduðunu vurgulayan Alkan, hep birlikte, el-ele verilerek yapýlan çalýþmalarýn sonucunda elde edilen baþarý tablosunda emeði geçen herkese teþekkür etti. Rektör Alkan, Hiç þüphesiz bu geliþmeler çok önemli olmak ile birlikte üniversitenin, Çorum un kamu, özel sektör, iþ dünyasý ve STK larý baþta olmak üzere ilimizin tüm paydaþlarýyla yakýn bir iþbirliði kurmuþ olmasýn en az yapýlanlar kadar önemlidir. Ziraat Odasý ile toprak analizi alanýnda yapýlan çalýþman bu anlamda çok önemli dedi. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, üniversitenin þehrin geliþmesine büyük bir katký saðladýðýný ve þehirlerin her anlamda bütünleþmiþ olmasýndan mutluluk duyduðunu belirterek, þöyle dedi: Her geçen gün öðrenci sayýsýnýn ve tercih edilebilirliðin arttýðý üniversitemizin fiziki alanlarýna da yenilenmeye devam ediyor. Öðrenci AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kuzey Kampüsü inþaatlarýný inceledi. Rektör Alkan, Uslu ya inþaatlar hakkýnda bilgi verdi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Müftü Dr. Ahmet Akýn ý ziyarete etti. sayýsýnýn artýþýna paralel olarak Kredi Yurtlar Kurumu ile koordineli çalýþmamýzla 4 yýl içerisinde yurt kapasitemizi yaklaþýk 4,5 kat artýrarak e ulaþtýrdýk. Önümüzdeki yýl sonuna kadar 6.1 e çýkmasýný hedefliyoruz. Osmancýk ilçemizde bu yýl hizmete açtýðýmýz 36 kýz/erkek öðrencili yurdumuzla Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulumuzun doluluk oraný % 99 a ulaþtý. Burada, üniversitemizdeki eðitim kalitesi, fiziki mekanlarýn iyileþtirmenin yanýnda tercih edilmede barýnma imkanýnýn artýrýlmasýndaki faktörü de görmekteyiz. Yükseköðrenim gören gençlerimizin barýnma, beslenme, burs ve kredi imkânlarýný iktidara geldiðimiz ye göre çok daha iyi seviyelere ulaþtýrdýk. 3 ten bugüne, baþvuru yapan her üniversite öðrencimize burs veya kredi imkâný saðladýk. yýlýnda 494 milyon TL olan YURTKUR bütçesini yaklaþýk 14 e katlayarak 15 yýlýnda 7 milyar TL ye yükselttik. Ýktidara geldiðimizde 45 bin gencimize kredi verilirken, bu rakamý yaklaþýk 3 e katlayarak 34 bini burs, 95 bini kredi olmak üzere 1 milyon 65 bin öðrencimize burs ve- eðitimini önemsediklerini ve din görevlilerinin alanlarýnda uzmanlaþmalarýnýn öneminin bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, üniversitenin insan kaynaðý yetiþtirilmesi konusunda yapmýþ olduðu çalýþmalarý büyük bir beðeni ile takip ettiklerini ifade etti. Müftü ayrýca daha önce olduðu gibi bundan sonra da ikili iþbirliklerine ve kendilerine düþen görevlere her zaman her þekilde hazýr olduklarýný anlatarak, RektörAlkan a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ya kredi vermeye baþladýk. yýlýnda lisans öðrencilerine verilen aylýk 45 TL bursu artýrarak 33 TL ye yükselttik. Yüksek lisans öðrencilerine verilen aylýk 9 TL bursu, 66 TL ye, doktora öðrencilerine verilen aylýk 135 TL bursu 99 TL ye yükselttik. yýlýndan bu yana yükseköðrenim öðrencilerinin burs/öðrenim kredilerinde yapýlan artýþ yüzde 567 olmuþtur. yýlýnda öðrencilere aylýk 11 TL beslenme yardýmý verilmekteyken, 15 yýlýnda kat artýþla aylýk 4 TL beslenme yardýmý vermekteyiz. 361 yeni yurt yaparak, yükseköðrenim öðrencilerimiz için yurt sayýsýný 19 dan 551 e, yatak kapasitesini ise 18 binden yüzde 13 artýþla 417 bine yükselttik. de 75 il ve 57 ilçede öðrencilerimize yurt hizmeti verilirken bugün 81 il, 161 ilçe ve yurtdýþýnda hizmet verilmektedir. Üniversiteli gençlerimiz için yerel yönetimlere yükseköðrenim yurdu yapabilme imkâný getirdik. Kamu özel iþbirliði ile yurt yapýmlarýný özendirdik ve hýzlandýrdýk. Yurtlarýmýzýn standartlarýný yükselttik. Koðuþ tipi odalardan, modern odalara geçiþ yaptýk. Yurtlarýmýzýn teknolojik altyapýlarýný yeniledik. Bütün yurt ve yuvalarda ücretsiz Ýnternet eriþimi uygulamasýný baþlattýk. Yurtdýþý eðitim ve deðiþim programlarýndan yararlanan öðrenci sayýsýný artýrdýk. Daha sayamayacaðýmýz birçok hizmeti geçlerimizin ve geleceðimizin hizmetine sunduk. Önümüzdeki dönemde de gençler eðitimden istihdama, karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, kültürel faaliyetlerden yenilikçiliðe varýncaya kadar her alanda öncelikli hedef grup olmaya devam edecektir. Eðitimin her kademesinde ve üniversitelerde gençlerimizin demokratik ve bilimsel eðitim zeminlerini daha da güçlendirecek, özgürlükleri geliþtirmeye devam edeceðiz Ziyaret sonrasý 16 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý ve 17 Avrupa Üniversiteler Salon Futbol Þampiyonasý nýn yapýlacaðý Spor Salonu ve Kuzey Kampüs te yapýmýna devam edilen diðer inþaatlar ile MYO kampüsünde yapýlan yeni binalarda incelemelerde bulunuldu. Hitit Üniversitesi nin akademik yýl açýlýþýnda baþarý belgesi ve ödül töreni düzenlendi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademik yýl açýlýþýnda ilk dersi veren Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar a tablo hediye etti. Daha sonra 1 Nisan 13 9 Ekim 15 tarihleri arasýnda unvaný deðiþen ve göreve yeni baþlayan öðretim görevlilerine baþarý belgesi ve birimlerine en yüksek puanla yerleþen öðrencilere ödülleri törenle verildi. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, Eðitim hayatlarý boyunca ve sonrasýnda güzel bir aný olarak hafýzalarda yer edinmesi amacýyla Eðitim- Öðretim yýlýnda birimlerine en yüksek puanla yerleþen öðrencilerimize Yükseköðretim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafýndan gönderilen belgeler, yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirilen Akademik Yýlý açýlýþ törenimizde öðrencilerimize verildi. Ayrýca birimlerine en yüksek puanla yerleþen öðrencilerimize ödül ve baþarý belgesi takdimini bir gelenek haline dönüþtüren Üniversitemizde bu yýl Sinpaþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. (Sinpaþ GYO) tarafýndan öðrencilerimize laptop ve Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan ise baþarý belgeleri verildi. Öðrenci odaklý yönetim anlayýþýyla çalýþmalarýna hýz kesmeden devam eden, ÇARÞAMBA 14 EKÝM 15 5 Hitit Üniversitesi nin akademik yýl açýlýþýnda baþarý belgesi ve ödül töreni düzenlendi. Baþarýlý öðrencilere ödül Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Akademi Þeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar ýn Nobel Kimya Ödülü almasýnýn Türk gençliði ve bilim insanlarý için güzel bir rol model olduðunu söyledi. -Acar, Hitit Üniversitesinin Fen- Edebiyat Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen akademik yýlý açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Nobel Kimya Ödülü alan Sancar ýn baþarýsýnýn, TÜBA ve Türkiye için çok önemli bir gurur ve sevinç kaynaðý olduðunu ifade eden Acar, þöyle konuþtu: "Sancar, kanser tedavisi açýsýndan büyük önem taþýyan DNA onarýmýna iliþkin katkýlarý dolayýsýyla ödüle layýk görüldü. Mardin'den çýkýp yolu ABD'ye düþen Prof. Dr. Sancar'ýn ödüle layýk görülen araþtýrmasýnýn yaný sýra bizleri gururlandýran bir baþka konu da vatanýyla milletiyle gönül baðýný koparmamýþ olmasýdýr. Aziz Sancar'ýn baþarýsýnýn, Türk gençliði ve bilim insanlarý için güzel bir rol model olduðu görüþündeyim." TÜBA'nýn, Yükseköðretim Kurulu ve TÜBÝTAK ile Türkiye'nin bilimsel araþtýrma yapan en önemli kurumlarýndan biri olduðunu dile getiren Acar, akademinin temel görevinin özellikle Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar a tablo hediye etti. Unvaný deðiþen ve göreve yeni baþlayan öðretim görevlilerine baþarý belgesi verildi. alanýnda mükemmel bilgi ve beceriyle donanmýþ, bilim ve teknolojide yaþanan geliþmelere ayak uydurabilen, yeniliðe açýk, üretken, giriþimci ve öncü bireyler yetiþtirmeyi hedefleyen Üniversitemiz, öðrencilerimize bundan sonraki eðitim yaþantýlarýnda da baþarýlarýnýn devam etmesini içtenlikle arzu etmektedir. denildi. Aziz Sancar ýn baþarýsý gençlere rol model Ahmet Cevat Acar bilimsel düþünceyi yaygýnlaþtýrmak ve bu alandaki baþarýlarý teþvik ederek, ödüllendirmek olduðunu aktardý. Acar, þunlarý söyledi: "Türkçe'nin bilim dili olarak yaygýnlaþtýrýlmasý ve geliþtirilmesini temel hedeflerden biri olarak gördük. Bu kapsamda Türkçe Bilim Terimleri Sözlükleri'ni hazýrladýk. Sosyal Bilimler Sözlüðü daha önce çýkarýldý, Haziran ayý itibarýyla da 33 bin terimi içeren Mühendislik Terimleri Sözlüðü internet üzerinden eriþime açýldý. Ýnþallah, gelecek yýl da 1 binden fazla terimi içeren Temel Bilimler Sözlüðü'nü hazýrlayacaðýz. Ayrýca Türkiye Türkçesinin Tarihi ve Etimolojik Sözlüðü'nü hazýrlamak için de çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. 8 ciltlik bu eseri 17 yýlýnýn ilk yarýsýnda tamamlamayý öngörüyoruz." Acar, konuþmasýnýn ardýndan protokol üyeleriyle fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarýna birinci olarak yerleþen öðrencilere baþarý belgesi, hayýrsever iþ adamlarýnca da dizüstü bilgisayar takdim etti. Törene, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademisyenler ve öðrenciler katýldý.(a.a.) Ýlk dersi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar verdi.

6 6 Yüzyýlýn seçimi ÇARÞAMBA 14 EKÝM 15 AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Üçdutlar Caddesi, Ulu Camii çevresi, Çöplük Çarþýsý Paþa Hamamý civarý, Rus Pazarý ve çevresinde esnafý ziyaretleri gerçekleþtiren Ceylan, hem sorun dinledi hem de 1 Ka- sým seçimleri için esnafýn desteðini istedi. Yapýlan açýklamaya göre, beraberinde AK Parti Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Ýl Genel Meclisi üyeleri ve Gençlik Kollarý üyeleri ile esnaf gezilerini sürdüren Ceylan, esnafýn da yoðun ilgisiyle kar- þýlaþtý. AK Parti'nin yeni dönem için hazýrladýðý seçim beyannamesi ve yeniden iktidara geldiklerinde uygulayacaklarý projeler hakkýnda bilgiler veren Ceylan, 1 Kasým seçimlerini yüzyýlýn seçimi olarak niteleyerek, bu seçimde istikrar ve güven AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor Ceylan, esnafa hayýrlý iþler temennisinde bulunuyor. ortamýnýn devam edip etmeyeceði ya da Türkiye'nin eski karanlýk günlerine dönüp dönmeyeceðinin oylanacaðýný dile getirdi. Huzurun olmasý için istikrar ve güven ortamýnýn olmasý gerektiðini vurgulayan Ceylan, "Ýstikrar ve güvenin olmadýðý yerde hiçbir þey olmaz. 13 yýldýr iktidarýz. Hayal edilemeyen reformlarý yaptýk. Yapýlamaz denilenleri baþardýk. 7 Haziran'da millet bir uyarý verdi. Bu uyarýyý aldýk, iç muhasebemizi yaptýk. 1 Kasým'dan sonra da yolumuza devam edeceðiz" dedi. 1 Kasým seçimlerinde esnafýn desteðini isteyen Ceylan, terör belasýndan kurtulmak, yeniden huzura, istikrara, güven ortamýna kavuþmak için ülkenin AK Parti iktidarýna ihtiyaç duyduðunu, 13 yýldýr ülke için, Çorum için son derece güzel hizmetler üreten AK Parti'nin 1 Kasým'da tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðinin altýný çizdi. Ceylan, kazanýmlarýn, hizmetlerin, büyük projelerin devamý için iktidarýn tek partiden oluþmasý gerektiðini, tek baþýna iktidar olabilecek tek partinin de AK Parti olduðunu savundu. Ceylan, 1 Kasým seçimlerinin bir milat, bir dönüm noktasý özelliðini taþýdýðýný kaydetti. Ak Ocaklar dan AK Parti ye destek AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adem Oðuzhan Kaya, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ak Ocaklar Þube Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Ak Ocaklar yöneticileri, seçim çalýþmalarý kapsamýnda düzenlenen ziyaret nedeniyle AK Parti'ye teþekkür ederken, seçimlerde 3 hedefi için milletin iradesini yansýtan devlet adamlarýný desteklediklerini ifade ettiler. Sahaya indi esnafý dinledi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi'nin akademik yýl açýlýþ programýna katýldýktan sonra Çorum merkezde seçim çalýþmalarýna baþladý. Baðcý'nýn seçim çalýþmalarýna Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, parti yöneticileri Þeyda Önen ve Musa Erkan ile milletvekili aday adaylarýndan Ahmet Ölçer katýldý. Baðcý'nýn 1 Kasým seçimleri öncesinde Çorum'a gelerek çalýþma yapmasý parti mensuplarýnýn takdirini topladý. ESNAFIN SÖZCÜSÜ OLDUK Milletvekili Baðcý ya Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile parti yöneticisi Þeyda Önen eþlik etti. Zincir marketler hususunda þikayetleri dinleyen Baðcý; "Partimizin genel merkez ekonomi iþleri yönetimindeyim. TBMM'nin kalbi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda esnafýmýzýn pek çok sorununun sözcüsü olduk ve çözdük. Seçim beyannamemizde esnafa yönelik yeni tedbirler var. Ýnþallah tek baþýna iktidarý ve güçlü hükümeti yakalarsak sorunlarýmýzý çözeriz" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu ziyaret etti. Dün gerçekleþen ziyarette Milletvekili Ceritoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya, þehit polis memuru Yaþar Uysal için taziyede bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyesi M.Emin Türker, Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Feridun Batan ve Gençlik Kollarý üyeleri hazýr bulundu. Ceritoðlu, insanlarýn gelenek ve göreneklerine baðlý kaldýðý sürece emniyet görevlilerine fazla iþ düþmeyeceðini ifade etti. AK Parti olarak kadýna yapýlan þiddete karþý olduklarýný vurgulayan Ceritoðlu, Þiddet, dünyanýn neresinde olursa olsun, insanlarýn temel hak ve özgürlüklerini kullanmasýnda önemli bir engel teþkil eden aðýr bir insan hakký ihlalidir. Özellikle kadýna karþý fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak ken- dini gösterebilen þiddet, tüm geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerin ortak sorunu olduðu gibi Türkiye'nin de en güncel sorunlarýndan biridir" dedi. Taziye ziyareti nedeniyle memnuniyetini dile getiren Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, aile içi þiddet olaylarýnýn üzerinde çok hassas davrandýklarýný belirterek, Aile için kavga haberi alýndýðý anda, polis memuru arkadaþlardan en kýsa sürede kadýn þiddete maruz kalmadan önce olaya müdahale edilmesini istiyorum" dedi. Kolcu ayrýca, yapýmý tamamlanan yeni Emniyet Müdürlüðü binasýna taþýnmak için AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, 1 Kasým seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Milletvekili Ceritoðlu, dün Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan esnaflarý ziyaret etti. Ceritoðlu'na ziyaretleri sýrasýnda AK Parti Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý ve üyeleri ve partililer eþlik etti. Yapýlan açýklamaya göre, esnafa hayýrlý iþler, bol ve bereketli kazanç temennisinde bulunan Ceritoðlu, esnaflarla teker teker sohbet ederek onlarýn sorunlarýný dinledi. AK Parti'nin yeni dönem için hazýrladýðý seçim beyannamesi ve yeniden iktidar olduklarýnda Ilýca Caddesi'nde esnaf turu yapan Baðcý, seçimlerde partisine destek istedi, esnafýn sorunlarýný dinledi.. Þiddet, insan hakký ihlali AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, bazý parti yöneticileri ile birlikte Ak Ocaklar ý ziyaret etti. Ak Ocaklar yöneticileri, seçimlerde 3 hedefi için milletin iradesini Ortaköy projelerine destek yansýtan devlet adamlarýný desteklediklerini ifade ettiler. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Þapinuva nýn dünyaya tanýtýmýnýn saðlanmasý için Bakan Yardýmcýsý Yýldýrým Ak tan destek istedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Yýldýrým Ak ý makamýnda ziyaret eden Baþkan Ýsbir, ziyaretinde ilçesinin sorunlarýný ve turizmde olan eksikleri iletti. Ýsbir, Dünya mirasýna girecek yöremizin turizmle ilgili alt yapýsý olmadýðý gibi eserlerimizi sergileyecek bir müzemiz bile yoktur. diyerek Orta- AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, seçimlerde partisine destek olmak için çalýþmalara baþladý. köy ün sorunlarýný dile getirdi. Bakan Yýldýrým Ak ise en yakýn zamanda Ortaköy ü ziyarete edeceðini ve Orta- köy ün Bakanlýktaki projelerine destek için talimat vereceðini söy- Baþkan Ýsbir, Bakan Yardýmcýsý Yýldýrým Ak tan destek istedi. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu ziyaret etti. Milletvekili Kurt esnaf turunda uygulayacaklarý projelerinden bahseden Ceritoðlu, 1 Kasým seçimleri için esnaftan partisine destek istedi. Esnaflar, Millet- vekili Kurt'un ziyaretlerinden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, kendisini tekrar milletvekili olarak TBMM'de görmek istediklerini söylediler. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, 1 Kasým seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

7 ÇARÞAMBA 14 EKÝM 15 Cumhuriyet Gazetesi yazarlarý Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya nýn Peygamber Efendimiz e yaptýðý hakaretin hesabý, hukuk önünde sorulmaya devam ediyor 7 Mahkum olana kadar asla vazgeçmek yok EROL TAÞKAN Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Carlie Hebdo Dergisi'nin yayýnladýðý karikatürleri köþelerine taþýyan Cumhuriyet Gazetesi yazarlarý Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'nýn 4 yýl 6 aya kadar hapis istemiyle yargýlandýðý davanýn ikinci duruþmasýna katýlan Çorumlular, basýn özgürlüðü arkasýna saklanarak, din düþmanlýðý yapan Cumhuriyet Gazetesi yazarlarý mahkum edilene kadar davalarýndan vazgeçmeyeceklerini bildirdi. Ýstanbul Adliyesi Þehit Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz Yerleþkesi (Çaðlayan Adliyesi)'nde görülen davanýn ikinci duruþmasýna þikayetçiler ve müþteki avukatlarý ile birlikte Cumhuriyet Gazetesi'nin iki avukatý katýldý. DÝ SANIKLAR YÝNE GELEME- Davanýn sanýklarý olan Cumhuriyet Gazetesi yazarlarý Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya, birinci duruþmada olduðu gibi ikinci duruþmaya da gelmezken, þikayetçiler ve müþteki avukatlarý, sanýklarýn zorla getirilmeleri talebinde bulundu. MAHKEME HAKÝMÝ RA- PORLU. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi tarafýndan görülen davanýn ikinci duruþmasýna, dava hakimi raporlu olduðu için katýlmazken, dava 1. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi tarafýndan görüldü. DAVA BÜYÜK SALONDA Yaklaþýk olarak 1'ün üzerinde þikayetçisi bulunan dava, katýlýmýn çok olmasý nedeniyle büyük salona ayrýldý. Çeþitli illerden gelen þikayetçi ve izleyiciler, salonda davayý takip etti. 1 OCAK'A ERTELENDÝ Mahkeme hakiminin ifadesi alýnmayan davacý ve avukatlarýn ifadelerini dinlemesi ardýndan, sanýk avukatlarý Karan ve Çetinkaya'nýn davaya gelmeme sebeplerini, yoðunluk ve mahkeme hakiminin raporlu olmasý gerekçeleriyle açýklarken, salonda bulunan þikayetçiler ve müþteki avukatlarý gerekçeye itiraz etti. Mahkeme hakimi davanýn üçüncü duruþmasýný 1 Ocak 16 tarihine saat 1,3'a ertelerken, sanýklarýn son kez uyarýlmalarýna ve gerekirse zorla mahkemeye getirilmelerine karar verileceði yönünde ihtarda bulundu. Cumhuriyet yazarlarýna kýrmýzý kartlý protesto HURÞÝT BOZKURT Önce Eyüp Sultan sonra mahkeme Mahkeme sonrasýnda basýn açýklamasý yapan þikayetçiler, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarý Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'yý kýrmýzý kart göstererek protesto etti. TA Þ K A N ' D A N EYLEM Peygamber Efendimiz'e yapýlan hakaret davasýna þikayetçi olarak katýlan Muhabirimiz Erol Taþkan, Çaðlayan Adliyesi önünde düzenlenen basýn açýklamasýnda protesto eylemi gerçekleþtirdi. Bir basýn mensubu olarak, basýn özgürlüðünün kimseye hakaret etme hakký tanýmadýðýný söyleyen Taþkan, Karan ve Çetinkaya'yý protesto EROL TAÞKAN Ýlk duruþmayý Ramazan ayý içerisinde takip eden Çorumlular, ikinci duruþma için çýktýklarý yolculukta da geleneði bozmadý. Sabah namazýnda Eyüp Sultan Camii'nde olan Çorum heyeti, namazýn ardýndan kabir ziyaretinde bulunarak dua etti. Mahkeme saatinde Çaðlayan Adliyesi'nde hazýr bulunan Çorum heyetinin kafile baþkanlýðýný Ýnsani Deðerler Platformu Sözcüsü Seyfettin Zengin yaptý. BAÞKAN KÜLCÜ'YE TEÞEKKÜR Kafile Baþkaný Seyfettin Zengin, mahkemeye katýlmak üzere Ýstanbul'a giden Çorum heyetine, araç tahsis eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Zengin, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Özel Kalem Müdürü Murat Erdem'e de teþekkür ettiði açýklamasýnda, "Bu haklý davamýzda bizlere destek veren Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye teþekkür ederken, Turhan Candan ve Murat Erdem'in otobüsümüzün tahsisi ile ilgili gösterdiði hassasiyetlerine de ayrýca teþekkür ediyorum." dedi. etmek için fotoðraf makinasýný, sarý basýn kartýný, kalemini ve ajandasýný yere býraktý. Fotoðraf makinasýný havaya kaldýrarak, "Bin basýn mensubu olarak, basýn özgürlüðü perdesi altýna gizlenen inanç celladý gazetecileri kýnýyorum." diyen Erol Taþkan, fotoðraf makinasýný, sarý basýn kartýný, kalemini ve ajandasýný yere býrakarak, "Bir basýn mensubunun kendi namus ve ahlakýný korumak kadar, mesleðin namus ve ahlakýný korumak da görevi olmalýdýr. Eline geçirdii kalemini, insanlarýn Anayasal güvence altýnda bulunan inancýna ve kutsalýna saldýrmak için silah olarak kullananlarý kýnýyorum. Hiç bir özgürlük, bir inanca, kutsala ve kiþilere hakaret etme hakký veremez." dedi. Ta þ k a n ' ý n açýklamasýndan sonra, gurupta bulunanlar kýrmýzý kartlarla Karan ve Çetinkaya'yý protesto etti. Ýlk açýklama hemþehrimizden EROL TAÞKAN Hukukçular Derneði Genel Baþkaný Hemþehrimiz Avukat Mehmet Sarý, mahkeme sonrasýnda yaptýðý açýklama ile davanýn seyrine iliþkin kamuoyuna bilgi verdi. Sarý, davanýn sonuna kadar takipçisi olacaklarýný bildirdiði açýklamasýnda hiç kimsenin insanlarýn inançlarýna ve deðerlerine hakaret hakkýný kendisinde görmemesi için bu davanýn büyük bir önem taþýdýðýný söyledi.

8 8 ÇARÞAMBA 14 EKÝM 15 Ýnternet ve Sosyal Medya konulu konferans Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþti. Ýnternet hayatýmýzý kuþattý RECEP MEBET Küresel Piyasalarýn Yeni Rekabet Araçlarý: Ýnternet ve Sosyal Medya konulu konferans dün Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Salonu nda gerçekleþti. Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) iþbirliðinde organize edilen konferansa Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öðretim Görevlisi Dr. Sertaç Doðanay konuþmacý olarak katýldý. Sunuculuðunu Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Sabiha Kýlýç ýn üstlendiði program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Üniversite öðrencilerinin büyük ilgi gösterdiði konferansý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, bazý akademisyenler, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli izledi. ÝNTERNET, HAYATI KUÞATTI Hitap ettikleri kitleye baktýðýmýzda radyo, 5 milyon kullanýcýya 38 yýlda ulaþtý. Televizyon 5 milyon kullanýcýya 13 yýlda ulaþýrken internet ise 4 yýlda ulaþtý. Müzik dinlemek için kullanýlan Ipod 3 yýlda 5 milyon kullanýcýya ulaþýrken Facebook ise 1 yýlda 1 milyon kullanýcýya ulaþtý. Teknoloji büyük bir hýzla geliþiyor ve ucuzluyor. Yaþanan geliþmeler karþýsýnda yakýnda dünyada yabancý dil öðrenme diye birþey kalmayacak. Skype konuþulanlarý 8 dile çevirebilecek. Yakýn bir gelecekte bütün diller kullanýlacak basit uygulamalar sayesinde anýnda birbirine çevrilebilecek. DÝJÝTAL PAZARLAMA YAYGINLAÞIYOR Dünyada ve Türkiye de dijital pazarlama hýzla yaygýnlaþýyor. Küresel reklam harcamalarýna baktýðýmýzda geleneksel reklam mecralarýný içine alan harcamalarýn yüzde 5 artarken, dijital reklam harcamalarýnýn ise yüzde ye varan oranda arttýðýný görüyoruz. Yani dijital reklam harcamalarý, geleneksel reklam harcamalarýna göre daha hýzlý büyüyor. Dijital reklam mecrasýnda ilk sýrayý ise mobil internet alýyor. Türkiye de dijital reklam pastasýnýn büyüklüðü 11 yýlýnda 163 milyon TL iken geçen yýl ise 541 milyon TL ye ulaþtý. Basýn sektörünü içine alan reklam harcamalarý geçen yýl 3,19 azalýrken internet reklamcýlýðý harcamalarý ise yüzde,43 arttý. Bu rakamlara göre geleneksel basýnýn küçüldüðü- Yapýlan sunumlarýn Konferansa Dr. Sertaç Doðanay konuþmacý olarak katýldý. ardýndan kürsüye gelen Dr. Sertaç Doðanay, internetin insan hayatýndaki yeri ve önemini anlattý. nü görüyoruz yýlýnda insan hayatýna giren internetin günüküresel olarak en deðerli 5 markaya baktýðýmýzda müzdeki kullaným alanlarýndan bahseden Doðanay, hýzçoðunun internet ve sosyal medya alanýnda faaliyet gösla geliþen teknolojinin sosyal medya baðýmlýlýðýný da beterdiklerini farkediyoruz. Ýnternet kullaným oraný dünyaraberinde getirdiðini söyledi. da günlük ortalama,4 saat iken Türkiye de bu oran,9 saat düzeyinde. Ýnternetin insan hayatýný kuþattýðýný belirten Doðanay, Sosyal medya görüldüðü kadar masum deðil di SOSYAL MEDYA MASUM DEÐÝL yerek kiþisel bilgilerin güvenliðinde yaþanan boþluða Büyük Veri (Big Data) olarak isimlendirilen veri dikkat çekti. toplamý, internet kullanýcýlarý ile ilgili pek çok bilgiye Ýnternet mecrasýndaki bazý hizmet saðlayýcýlarýn ulaþýlmasýný ve analiz edilmesini saðlýyor. Bu açýdan badünyanýn önde gelen markalarýný geride býraktýðýna da kýldýðýnda sosyal medya görüldüðü kadar masum deðil. Çünkü elde edilen veriler sadece ticari amaçla kullanýlmýyor. Buna raðmen Saðlýk Haritasý gibi bazý uygulamalar, salgýn hastalýklarýn önceden tespiti ve önlem alýnmasýna imkan saðlýyor. Üretim ve istihdam açýsýndan dünya öyle bir yere gidiyor ki, internet üzerinden geliþtirilen uygulamalar az maliyet ve personelle dünya çapýnda büyük gelir elde etme imkanlarý sunuyor. Bunun için iyi fikirlere ve doðru bir iþ kurgusuna ve fona ihtiyaç var. Bu sadeye çok daha karlý bir iþletme kurulabilir. Üniversite öðrencilerinin büyük ilgi gösterdiði konferansta sosyal medyadan da bahsedildi. Aklýmýza ne gelirse Google da arýyoruz. Türkiye de bir kiþi Google da ayda ortalama 5 arama yapýiþaret eden Doðanay, Türk giriþimcileri bilgi çaðýna yöyor. Bu rakam günde ise en az 8 arama yapýldýðý anlamýnelik fikir üretmeye ve yatýrým yapmaya davet etti. na geliyor. Google da yapýlan aramalar çeþitli istatistikhýzla büyüyen ve geliþen internet mecrasýna iliþkin ler sayesinde görülebiliyor. Arama tredlerine göre anaistatistiki bilgiler paylaþan Doðanay, þöyle konuþtu: lizler çýkarýlabiliyor. Ýnternet 1991 yýlýyla birlikte hayatýmýza girdi. Bu Facebook un çalýþma prensibi ise biraz daha farklý. tarihe kadar yaþamýmýzda internet diye birþey yoktu. Paylaþým yapýlan kiþi, konu ve iletiþim aðýna göre özel Ama gelinen noktada Google ýn Türkiye deki pazar pauygulamalar devreye giriyor. Örneðin Facebook ta payyý yüzde 9, dünya çapýnda ise yüzde 75 e ulaþmýþ dulaþýlan þeylerin görülme ömrü ya da,5 saat. rumda. Ýngiltere, Finlandiya ve Avusturya da çocuklara Akýllý telefonlar tüm alýþkanlýklarýmýzý deðiþtirdi. okullarda bilgisayar programlama kodu eðitimi verilmebu nedenle 7 sonrasý kuþaðý teknoloji odaklý bir yaye baþlandý. Sözün özü, internet bugünü ve geleceði kuþam þekliyle karþýmýza çýktý. Üstelik bu yaþam þekli þatan bir bilgi aðý haline geliyor. Yaþanan geliþmelere farklý bir açýdan kuþaklarý da bir araya getiriyor. Mesela ayak uydurmak ve dijital pazarda yerimizi almak duru7 yaþýndaki bir çocukla 7 yaþýndaki dedesi internet üzemundayýz. rinden oynadýklarý bir oyunla ilgili olarak paylaþýmda Konuþmasýnýn ardýndan katýlýmcýlarýn konuyla ilbulunabiliyor. gili sorularýný cevaplayan Yeditepe Üniversitesi Sosyal Dünyada hali hazýrda 1 milyarý aþkýn web sitesi Bilimler Enstitüsü Öðretim Görevlisi Dr. Doðanay a tevar. 1.4 milyar üyesi bulunan Facebook, bir ülke olsayþekkür plaketi verildi. dý dünyanýn en kalabalýk 3. ülkesi olacaktý. Küresel Piyasalarýn Yeni Rekabet Araçlarý: Ýnternet ve Sosyal Medya konusu düzenlenen konferansta ele alýndý. Aykaç ýn seminerleri sürüyor RECEP MEBET Yaþam Koçu Fuat Aykaç ýn konuþmacý olarak yer alacaðý Aile Ýçi Ýletiþimin Öðrenci Baþarýsýna Etkisi konulu seminerler devam ediyor. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezleri tarafýndan organize edilen seminerler, Akkent, Veli Paþa, Bahçelievler, Ýkbal Kent ve Buharaevler in ardýndan yarýn saat 13.3 da Mimar Sinan Kültür Merkezi nde düzenlenecek programlarla sürecek. Katýlýmýn ücretsiz olduðu seminerlere tüm öðrenci velilerinin katýlabileceði bildirildi. Aile Ýçi Ýletiþimin Öðrenci Baþarýsýna Etkisi konulu seminerler devam ediyor. Abdulmetin Balkanlýoðlu, yenilenen kimliði anlatacak RECEP MEBET Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Hicri Yeni Yýlýmýzda Yenilenen Kimliðimiz konulu vaaz programý, 17 Ekim 15 Cumartesi günü Çorum da gerçekleþecek. Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan sohbet programý yatsý namazýnýn ardýndan düzenlenecek. Güncel dini Abdulmetin Balkanlýoðlu nun sohbet programý, 17 Ekim 15 Cumartesi günü gerçekleþecek. meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi.

9 Bu ülkede barýþ mutlaka kazanacak CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Türkiye'nin en acýlý ve sancýlý günlerini yaþadýðýný belirterek, "Huzur, birlik ve demokrasi isteyenler, bu ülkede birlikte barýþ içerisinde yaþamak isteyenler mutlaka kazanacaktýr." Dedi. Mafya babalarýnýn serbestçe miting yapýp oluk oluk kan akýtacaklarýný söylediði bir ülkede gökyüzüne kansýz bakmayý özleyen mühendisler, mimarlar, doktorlar, iþçiler, memurlar, emekçiler tarafýndan düzenlenen barýþ mitinginde bombalar patlatýldýðýn vurgulayan Yýldýrým, açýklamasýnda þöyle dedi: "Ýþte bu ülkenin adýna yeni Türkiye diyorlar. Yazýklar olsun. Cumhuriyet tarihinin en sancýlý en tehlikeli ve acýlarla dolu günlerini yaþýyoruz. Bu nedenle hepimizi hain pusularýn ve ürpertici tuzaklarýn beklediðini bilerek,canýmýz yansa da, çok öfkeli olsak, sað duyulu davranmak ve provokasyonlara geçit Hainlerin amacýný çok iyi biliyoruz Türk Macar Ýþadamlarý Derneði (TÜMÝÞAD) Yönetim Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Osman Þahbaz, Ankara'da vatandaþlarýmýzýn ölümüne ve yaralanmasýna yol açan hain terör saldýrýsýný nefretle lanetledi. Þahbaz, yaptýðý açýklamada, "Þundan kimsenin þüphesi olmasýn ki, bu saldýrýnýn amacýný, neyi hedef aldýðýný en az bu olayý çarpýtmaya çalýþan þer odaklarý kadar iyi biliyoruz. Türk Milleti bu olayý derin vicdanýnda muhakeme edecektir. Bu ve buna benzer hiçbir toplumsal operasyon Kimse terör üzerinden siyasi menfaat ele etmeye çalýþmamalý Ýbrahim Býçak vermeden 1 Kasýma ulaþmak zorundayýz. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor, Türkiye her güne kanla, katliamla, þiddetle, terörle uyuyan bir ülke olmaya laik deðiliz. Teröre ve þiddete karþý atýlacak her adýma, koþulsuz destek vermeye hazýrýz. Ýktidar ise olup bitenlerin siyasi sorumluluðundan kurtulamayacaktýr. Çünkü yurttaþlarýn can güvenliðini saðlamak, gerekli istihbaratý yapabilmek, bu türden vahim saldýrýlarý önlemek onun görevidir. Huzur, birlik ve demokrasi isteyenler, bu ülkede birlikte barýþ içerisinde yaþamak isteyenler mutlaka kazanacaktýr. Bu hain saldýrýda hayatýný kaybeden bütün vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailelerine sabýr, milletimize baþ saðlýðý, yaralýlarýmýza saðlýk diliyorum. Devletin zafiyet lüksü yok Gürsel Yýldýrým Adem Yücel Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Temsilcilik Baþkaný Adem Yücel, terörü kýnadý. Geçtiðimiz Cumartesi günü Ankara da düzenlenen Emek, Barýþ ve Demokrasi Mitingi ne yapýlan terör saldýrýsý münasebetiyle açýklama yapan Yücel, terör olaylarýný protesto etmek amacýyla 1-16 Ekim 15 tarihleri arasýnda siyah kurdele takarak iþyerlerine gitme kararý aldýklarýný açýkladý. Yücel, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; Kandan ve kinden beslenen canavarlarýn, kiþisel hýrs ve çýkarlarý uðruna tüm memleketi ve kendi deðerlileri dýþýndaki herkesi fedaya hazýr açgözlülerin ve kaostan beslenen iç ve dýþ mihraklarýn 7 Haziran seçimlerini takip eden günlerde hortlattýðý terörün bu hain ve kalleþ saldýrýsýnda, hedef sadece "Emek, Barýþ ve Demokrasi Mitingi"ne katýlanlar deðildi. Aslýnda bu saldýrý; birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir hayat sürmek isteyen milyonlara, Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çýkmak isteyenlere, bu ülke hepimizin ve hepimizi ilgilendiren kararlar alýnýrken ben de varým" diyenlere, birbirimiz gibi olmak, düþünmek ve inanmak zorunda olmadýðýmýzý bilip tüm farklýlýklarýmýzýn zenginlik olduðuna inanlara, hep birlikte yolculuk yaptýðýmýz bu gemi batarsa hep birlikte batacaðýmýza inanarak, "bölüþürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" diyenlere, "Ben ezelden beridir hür yaþadým hür yaþarým" diyen ve bu hürriyeti "yaþamak" olarak benimseyen aziz milletimizin her bir ferdine karþý yapýlmýþtýr. Benzer acýlarýn bir daha yaþanmamasý için devlet ve hükümet yetkilileri ile etkin siyasi aktörleri; yaþanan karanlýk saldýrýlarý bir an önce aydýnlatmak üzere gerekli çalýþmalarý samimi ve þeffaf bir biçimde yapmaya, birlik ve beraberliðimizi zedeleyecek, insanýmýzý birbirine düþürecek kin ve nefret söylemlerini terk ederek sorumlu davranmaya, bazý kiþi, kurum ve kesimleri hedef gösteren eylem ve söylemlerden uzak durmaya, devletimizin bekasýna, milletimizin huzur ve saadetine karþý düzenlenmiþ hain saldýrýlarda ihmali olan siyasi ve bürokratik yetkililerden hesap sormaya, her bir vatandaþýmýzýn hayatýnýn siyasi yetkililer kadar kýymetli olduðunu bilerek bazý siyasileri korumadaki hassas güvenlik tedbirlerini, yurt çapýnda tüm vatandaþlarýmýz için uygulamaya, istihbarat ve güvenlik birimlerini okul ve kreþ baskýnlarý, gazeteci takip ve tutuklamalarý gibi sübjektif amaçlar için kullanmak yerine onlarý gerçek görevlerinde, devlet ve millet için gerçek tehdit olan kanlý terör saldýrýlarýnýn önlenmesinde istihdam etmeye davet ediyoruz. Devletimiz, Anayasayla güvence altýna alýnan, her vatandaþýmýzýn can ve mal güvenliði öncelikli olmak üzere eðitim ortamlarý, öðretmen ve öðrencilerimizin güvenliðinden de sorumludur. Yürütmenin bu görevini ihmal etmesine hiçbir gerekçe mazeret olamaz ve bu konuda yetkili siyasi-idari hiçbir kiþi ve kurumun zafiyet lüksü yoktur. Cennet vatanýn dört bir yanýnda asker, polis ve sair vatandaþlarýmýzýn þahsýnda "barýþ ve kardeþliðimizi hedef alan" kanlý terör saldýrýlarýný, faillerini, gizli-açýk, doðrudan-dolaylý destekçilerini kýnýyor, hayatýný kaybedenlere Allah'tan (cc) rahmet, milletimize baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Aziz milletimiz yüksek ferasetiyle, birlik ve beraberliðimizi zedeleyecek söylem ve eylemlere fýrsat vermeyeceði gibi kin ve nefret strateji ve söylemleriyle halkýmýzý kutuplaþtýrmaya çalýþanlara gerekli cevaplarý demokratik ortamlarda verecektir. Allah milletimize ve insanlýða benzer acýlarý bir daha yaþatmasýn. bizleri devletimizden ve en önemlisi milletimizin vicdanýndan koparamayacaktýr. Bu alçak saldýrýyý Türk ve Macar Ýþadamlarý olarak nefretle lanetliyoruz. Bu saldýrýyý gerçekleþtiren, insanlýkla ilgisi olmayan hainler, kardeþliðimizi bozamayacak ve hedeflerine hiçbir zaman ulaþamayacaklardýr. Türk Macar Ýþadamlarý Derneði (TÜMÝÞAD) olarak hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifa diliyoruz. Tüm milletimizin baþý saðolsun." ifadelerine yer verdi. Demokratik Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak, yaptýðý yazýlý açýklamada, Ankara'da yaþanan terör olayýný lanetledi. Býçak, "Kimse terör üzerinden siyasi menfaat elde etmeye çalýþmamalý." dedi. Terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirten DES Çorum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak yaptýðý yazýlý açýklamada þunlarý söyledi: "Ankara'da meydana gelen terör saldýrýsý hepimizi derinden üzmüþtür. Hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil þifalar diliyorum. Yakýnlarýnýn ve milletimizin baþý sað olsun. Terör saldýrýlarý insanlýða karþý iþlenmiþ suçlardýr ve bu saldýrýlarýn amacý ülkemizi bir iç karýþýklýða sürüklemektir. Halkýmýz arasýnda çýkarýlmaya çalýþýlan kardeþ kavgasýna milletimiz izin vermeyecektir. Ülkemizi karýþtýrmak isteyen bu karanlýk güçlere halkýmýz birlik ve beraberliðini artýrarak gerekli cevabý verecektir. Saldýrýyý gerçekleþtiren teröristler ve bu figüranlarýn arkasýndaki karanlýk odaklar acilen bulunmalý, yetkili makamlarca cezalandýrýlmalýdýr. Güvenlik zaafiyeti iddialarý araþtýrýlmalý ve gerekli iþlemler yapýlmalýdýr. Miting ve gösteri alanlarýnýn güvenliði konusunun masaya yatýrýlmasý gerektiðinin altýný çizmek istiyorum. Ayrýca terör üzerinden kimse siyasi menfaat elde etmeye çalýþmamalýdýr. Kimden gelirse gelsin ve hedefi ne olursa olsun terörü lanetliyoruz. Bu zor günleri, barýþa, huzura ve güvene olan inancýmýzý kaybetmeden; kardeþliðimize, birliðimize sahip çýkarak atlatacaðýmýza inanýyoruz. Milletimizin baþý sað olsun." ÇARÞAMBA 14 EKÝM 15 9 Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, hizmet kollarý þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla teröre tepki gösterdi. Milletin feraseti bu terörü yenecek Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, hizmet kollarý þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla teröre tepki gösterdi. Saatcý, birliðimiz, dirliðimiz ve kardeþliðimizle terörü bitireceklerini ifade etti. Ýnsaný, insan onurunu, insani deðerleri, insan hak ve özgürlüklerini, hukuku önemseyen ve önceleyen herkesin, her fikir, her kitle, her örgüt ve her devlet için terörü, yöntemi, hedefi ve gerekçelerine bakmaksýzýn insanlýk suçu olarak kabul edeceðini belirten Saatcý, açýklamasýnda þöyle dedi: "1 Ekim Cumartesi sabahý, insanlýk yoksulu ve vicdan yoksunu bir terör örgütünün Ankara'daki insanlýk dýþý ve insanlýk suçu hükmündeki eylemiyle canýmýz acýdý, yüreðimiz yandý. Ýnsanlýktan nasipsiz bir terör örgütünün "kansýz iki canlý bombacýsý" tarafýndan gerçekleþtirilen birliðimizi, kardeþliðimizi, biz'i hedef alan terör eylemi, yüreklerimize yas, gözlerimize yaþ býraktý. Ancak, biz terörle mücadeleyi býrakmayacaðýz. Biz, terörü besleyen kirli mahfilleri ortaya çýkarmakta, ifþa etmekte kararlý olacaðýz. Patlayan bombalar hepimizi hedef aldý. Biz'i öldürmek istediler. Terör örgütlerinin vahþet ve cinnet ateþiyle ölenler, teröristlerce öldürülenler bizim evladýmýz, bizim komþumuz, bizim gencimiz, bizim yaþlýmýz. Kimimiz kadim dostunu, kimimiz çocukluk arkadaþýný yitirdi. Hepimiz canlarýmýzý kaybettik. 97 insanýmýzý yitirdik. 97 canýmýzý kaybettik. Fakat, terörü, terörden medet umanlarý, terör üzerinden bizi ayrýþtýrmak isteyenleri sevindirmeyeceðiz. Birbirimize can olma hasletimizi kaybetmeyeceðiz. Biz olma, bir olma, iri olma, diri olma hassasiyetimizden vazgeçmeyeceðiz. Ankara'yý kana bulayan, milletimizi yasa boðan, 97 insanýmýzýn hayatla baðýný kopartan canileri ve onlarý azmettirenleri, kim olduðuna, hangi gerekçeyle hareket ettiðine, neyi hedeflediðine, kime hizmet ettiðine bakmaksýzýn lanetliyoruz. Bu alçakça saldýrýyý yapan taþeronlarýn, teröre asýl iþverenlik yapanlarýn, azmettirenlerin, vahþet emrini verenlerin bir an önce bulunmasýný ve hak ettikleri þekilde cezalandýrýlmasýný istiyoruz. Devletin bütün kurumlarýný, yetkililerini, siyasi partileri, siyasi liderleri ve tüm siyasi aktörleri, Türkiye'nin bütün sivil toplum örgütlerini teröre karþý tek ses olmaya, terörü bitirmeye kararlý nefes olmaya, ortak hareket etmeye, yasta ortaklaþmaya, terörle mücadeleye yoðunlaþmaya davet ediyoruz. Reyhanlý'da teröre kurban verdiklerimiz, Suruç'ta arkalarýndan aðýt yaktýklarýmýz, terör kurþunlarýyla þehit mertebesine uðurladýklarýmýz ve son olarak Ankara'da Gar Meydanýnda ölümlerine aðladýklarýmýz ne rakam ne de sayýydýlar. Onlar, bu ülkenin vatandaþý, insanca yaþama hakkýna sahip insanlarýydýlar. Terör, insanlarýmýzý öldürüyor. Terör örgütleri, insanlýðýmýzý hedef alýyor. Terör eylemleriyle, dostluðumuz, kardeþliðimiz, huzurumuz, refahýmýz yok edilmek isteniyor. Terör, "Yeniden Büyük Türkiye" hedefinden vazgeçmemiz için sahaya sürülüyor. Terör örgütleri, Türkiye'nin mazlumlarý kucaklamasýný, insanlarýmýzýn kardeþçe kucaklaþmasýný engellemek isteyen küresel þebekelerin taþeronluðunu üstleniyor. Terör eylemleriyle, son verdiðimiz ötekileþtirme çukurlarý yeniden kazýlmak, kamplaþma duvarlarý yeniden örülmek isteniyor. Bu oyuna düþmemeliyiz. Düþmeyeceðiz. Bu tezgâha son vermeliyiz. Hep birlikte son vereceðiz. Bu kirli iþbirliðinin taþeronlarýný da asýl iþverenlerini de el birliðiyle önce ifþa sonra imha edeceðiz. Biz diyoruz ki; Terör örgütünün menþei, teröristin kimliði, eylemlerinin niteliði ve hedefi ne olursa olsun terör, ortak düþmanýmýz olmadýkça, terörle mücadeleye dair ortaklýðýmýz, terörü bitirmek hepimizin ortak hedefi olmadýkça, ne terörü yok edebiliriz ne de terör örgütlerinin varlýðýna son verebiliriz. Biz inanýyoruz ki; "Önce insan" diyen ve "Ýnsaný yaþat ki; devlet yaþasýn" anlayýþýyla insana hürmet eden milletimiz ve milletimizin emrindeki devletimiz; kiþiliði, kimliði, sýfatý, mevki ve mevzisi, etki ve yetkisi ne olursa olsun terörü gerçekleþtirenleri, terörü besleyenleri, terörün akýttýðý kandan beslenenleri yenecektir, terörü bitirecektir, terör örgütlerinin varlýðýna son verecektir. Biz diyoruz ki; Eylemin failine, kime zarar verdiðine, kime menfaat temin ettiðine, kimi öldürdüðüne bakarak teröre karþý pozisyon belirleyenler, terör örgütleriyle arasýna mesafe koymayý beceremeyenler hem bize hem de milletimize uzaktýr. Biz inanýyoruz ki; Milletimiz, teröre, terör üretenlere, terör örgütlerine dönük tepkisini, mücadelesini teröristin "kim" olduðu, terör örgütünün "kimlerle yol aldýðý", ve "kime hizmet ettiði" üzerinden belirleyenleri, belirlemeye yeltenenleri "terör dostu, millet düþmaný" olarak etiketleyecektir. Biz diyoruz ki; Terör eylemleri sonucunda ölenlerin, öldürülenlerin kimliðine, aidiyetine, milletine, mensubiyetine, meþrebine, mezhebine bakmadan yasýný tutanlar, geride býraktýklarýnýn acýsýný paylaþmayý baþaranlar terörün biz'i hedef aldýðýný idrak edenler izan ve irfan ehlidir, insandýr, insanlýðýn merhamet yoldaþýdýr. Biz istiyoruz ki; "Medeniyet havzasýnýn lider ülkesi Türkiye, küresel rekabetin öncü ülkesi Türkiye" hedefi bütün siyasi partilerin, bütün siyasi aktörlerin, bütün siyasi liderlerin hedefi olsun. Bu hedefe ulaþmak için, terörün ve terör örgütlerinin heveslerini kursaklarýnda býrakmak, patronlarýna haddini bildirmek için bütün siyasi liderler ve istisnasýz bütün siyasi partiler, birbirlerine yönelik "zehirli dilden" özenle kaçýnmalýdýr. Biz diyoruz ki; Güvenlik zaafiyetinin olmadýðý, önleyici tedbirlerin hatasýz alýndýðý, özgürlüklerin birlikte ve huzur içinde kullanýldýðý Türkiye, hepimizin hakkýdýr. Bu hakka kast edenler, bu hakka yönelik ihmali ve kusuru bulunanlar hukuk önünde hesap vermelidir. Biz inanýyoruz ki; Türkiye milleti ve devletiyle, terör örgütlerini azmettirenlerle, terör örgütleriyle mücadele edecek ve terör eylemlerine izin vermeyecek potansiyelini harekete geçirecek, kapasitesini kullanmaktan imtina etmeyecektir. Biz diyoruz ki; Terörün hedef aldýðý insanýmýzdýr. Hiç birisi uzaðýmýz deðil hepsi yakýnýmýzdýr. Eþtir, arkadaþtýr, dosttur, kardeþtir. Anamýzdýr, babamýzdýr, oðlumuz, kýzýmýzdýr. Candýr. Ýnsandýr. Biz inanýyoruz ki; Bizim ülkemizin insanlarý "Fikren benim gibi düþünmeyebilirsin, sen de insansýn seni de düþünmeliyim" duruþuyla, "binyýllýk desende bir ve beraberiz" anlayýþýyla insaný esas alan, insanca yaþamaya imkan sunan, insan onurunu koruyan Türkiye'yi birlikte kuracaðýz. Biz milletimizin rahmetine güvenerek diyoruz ki, acýyý birlikte yaþayacaðýz. Yasýmýzý birlikte yaþayacaðýz. Sevincimiz gibi hüznü ve matemi de paylaþacaðýz. Biz milletimizin ferasetine inanarak diyoruz ki, terörle, terör örgütleriyle, iþbirlikçileriyle, azmettiricileriyle ve destekçileriyle birlikte mücadele edeceðiz. Ýnsanlarýmýz ve insanlýk için, huzur, refah, birlik, beraberlik ve kardeþliðimize kast edenleri birlikte alt edeceðiz. Yeniden Büyük Türkiye hedefine birlikte yürüyeceðiz. Biz milletimizin þerre karþý çýkma cesaretine dayanarak inanýyoruz ki, terörü birlikte bitireceðiz. Terörü yeneceðiz. Terör örgütlerini ve patronlarýný hak ettikleri þekilde tarihin çöp sepetine atýyoruz. Biz milletimizin hayra dair basiretine dayanarak inanýyoruz ki, sadece Türkiye'yi deðil bütün insanlýðýn terörün kan ve can pazarýndan kurtarmaya kararlý Türkiye'yi birlikte inþa edeceðiz. Bu idrak ve inançla terör eylemleri sonrasýnda birbirimizi suçlamak yerine ortak akýlla suçlularý bulmayý, birbirimize hakaret etmek yerine birlikte hareket etmeyi terörden rant saðlayanlarý birlikte millete ifþa etmeyi baþarmalýyýz."

10 1 ÇARÞAMBA Karaca, Genel Baþkan Yardýmcýlýðýna atandý 14 EKÝM 15 Genç MÝSÝAD Ýl Baþkanýmýz Cesur Karaca, Genç MÝSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýlýðýna atandý. Mesut Karaca, genç iþadamlarýný MÝSÝAD bünyesine davet etti. Karaca, MÝSÝAD Genel Baþkaný Feridun Öncel ve Genç MÝSÝAD Genel Baþkaný Bilgehan Okumuþ a teþekkür etti. Genç MÝSÝAD Ýl Baþkaný Cesur Karaca, Genç MÝSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýlýðýna atandý. Genç MÝSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Cesur Karaca, yaptýðý basýn açýklamasýnda bu göreve kendisini layýk gören MÝSÝAD Genel Baþkaný Feridun Öncel ve Genç MÝSÝAD Genel Baþkaný Bilgehan Okumuþ a teþekkür etti. Görevini layýkýyla yerine getireceðini belirten Karaca, Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneðimiz Türkiye nin dünyaya açýlan milli gücü sloganýyla yola çýkarak ahilik kültürünü bünyesine ilke edinmiþtir. MÝSÝAD memleketçi ve sanayici iþ adamlarýnýn güçlü bir Türkiye ekonomisi için bir araya geldiði sivil toplum kuruluþudur. MÝSÝAD kýsa sürede yurt içinde ve yurt dýþýnda þubeleri ile her geçen gün büyüyen, en büyük hedefi Türkiye den dünyaya açýlarak milli sanayi ve milli sermeye ilkesini benimseyen inanmýþlar ordusudur. Bu kapsamda Türkiye deki tüm memleket sevdalýsý iþ adamlarýmýzý ve genç sanayici dostlarýmýzý bünyemize katýlmaya davet ediyoruz. dedi. Kýrtasiye malzemeleri çöpe gitmeyecek Genç Dönüþüm ve Tek Kullanýmlýk Sanma, Çöpe Atmaya Kalkma sloganlarýyla hayata geçen projeler kapsamýnda, Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde çalýþan gençlik liderleri, gönüllü gençlerle birlikte sýnavlarýn ardýndan, çöpe gitmesi muhtemel kalem setlerini toplayarak ihtiyaç sahibi öðrencilere gönderiyor. Proje kapsamýnda, ÖSYM nin düzenlemiþ olduðu sýnav çýkýþlarýnda gençlik çalýþanlarý ve gönüllü gençlerle toplanan kalem setleri ve kýrtasiye malzemeleri Çorum da eðitim gören öðrencilere hediye ediliyor. BÝN KIRTASÝYE MALZEMESÝ TOPLANDI ÖSYM tarafýndan yapýlan sýnavlarda daðýtýlan sýnav setlerinin gençlik merkezi çalýþanlarý ve gençlik merkezi üyesi gönüllü gençler tarafýndan toplanarak ihtiyaç sahibi öðrencilere ulaþtýrýlmasý hedefiyle yola çýkýlan projede, geçtiðimiz yýl bin kýrtasiye malzemesi toplanarak ihtiyaç sahibi öðrencilere daðýtýldý. Bu yýl da ayný amaçlarla uygulanmaya devam eden proje kapsamýnda Mahmut Atalay Gençlik Merkezi yýl sonuna kadar tüm sýnavlarda ayný projenin uygulanarak toplanan kalem setlerinin, baþta köy okullarý olmak üzere köylere ve þehir merkezindeki okullara gönderilmesini hedefliyor. Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, Gençlerimizin imza attýðý sosyal sorumluluk projeleri, geleceðe daha mutlu ve güvenli bir þekilde bakma- mýz için en önemli umut ýþýðýmýz. dedi. Bu tür projeler aracýlýðýyla yardýmlaþma, paylaþma, sosyal sorumluluk anlayýþýnýn toplumun ge- neline yayýldýðýný dile getiren Týðlý, böylesine önemli projelere imza atan gençlerimizle, gönüllülerimizle gurur duyuyorum. dedi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde çalýþan gençlik liderleri, kýrtasiye malzemelerini eðitime kazandýrdý. Kalem setleri toplanarak öðrencilere hediye edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Alaca esnafýný ziyaret etti. Alaca esnafýnýn Baþkan Külcü'ye sevgi gösterisinde bulunduðu belirtildi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Baþkan Külcü, beraberinde SKM Baþkan Yardýmcýsý Þeyda Önen, parti yöneticisi Mesut Ceylan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, AK Baþkan Külcü, beraberinde SKM Baþkan Yardýmcýsý Þeyda Önen ve parti yöneticisi Mesut Ceylan ile birlikte Alaca esnafýný ziyaret etti. Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz ile birlikte esnafa hayýrlý ve be- Sel Sokak kaldýrýmlarý geniþliyor Çorum Belediyesi, þehrin en iþlek sokaklarýndan birisi olan Sel Sokak'taki kaldýrýmlarý yeniliyor. Yayalarýn yoðun kullandýðý yolda kaldýrýmlar geniþletilecek. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, kaldýrýmlarda geniþletme iþlemi yapýldýktan sonra yol kenarýna araç park edemeyeceðini, araç ve yaya trafiðinin rahatlayacaðýný belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Sel Sokak'ta yaya kaldýrýmlarýný geniþletiyoruz. Yol kenarlarýna dükkan sahiplerinin mal indiripbindirmesini kolaylaþtýrmak için cepler yapýyoruz. Bu da araç trafiðinin rahatlamasý anlamýna geliyor." dedi. Sel Sokak'ýn yayalar ve esnaf için önemli bir güzergâh olduðunu ifade eden Zahir, buraya toplamda 1 m kaldýrým yapacaklarýný sözlerine ekledi. Sel Sokak'taki kaldýrýmlarý yeniliyor. Yayalarýn yoðun kullandýðý yolda kaldýrýmlar geniþletilecek. Candan a sürpriz doðumgünü Kent Konseyi üyeleri, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan'a doðum günü sürprizi yaptý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, yürütme kurulu üyeleri Ayhan Boyraz, Osman Yüztgenç, Mehmet Aydýn ve Belediye Özel Kalem Müdürü Murat Erdem'in de hazýr bulunduðu sürpriz doðum günü karþýsýnda duygulanan Candan, kendisine hazýrlanan pastadan misafirlerine ikram etti. Personel Turhan Candan ýn doðum gününü kutladý. Personel de Candan'ý unutmadý GENÇLERÝMÝZLE GURUR DUYUYORUM Paylaþma ve yardýmlaþmanýn önemi ve yaygýnlaþtýrýlmasý amacýný taþýyan bu projenin sürdürülmesinde emeði geçen tüm Gençlik Merkezi çalýþanlarýna ve gönüllü gençlere teþekkürlerini ileten Mahmut Külcü, Alaca esnafýný gezdi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Alaca Belediye Baþkaný Muhamet Eyvaz ý ziyaret etti. Bu tür projeler aracýlýðýyla yardýmlaþma, paylaþma, sosyal sorumluluk anlayýþý ön plana çýkarýlýyor. Belediye personeli de Turhan Candan'ýn doðum gününü unutmadý. Hazýrlanan doðum günü pastasýný Turhan Candan ile birlikte kesen Belediye personeli, Candan'a hayýrlý ve saðlýklý bir ömür dileðinde bulundu. Candan da kendisi için her iki sürprizi hazýrlayanlara teþekkür etti. Kent Konseyi üyeleri, Turhan Candan ý ziyaret etti.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Muharrem 1437 Hicri Þemsi:1394 Rûmi:1 Teþrin-i Evvel 1431 Hýzýr: EKÝM HATIRLATMA:Bütün Müslümanlarýn 1437 Hicrî Yýlbaþýlarýný tebrik ederiz. ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Hicrî Yýlbaþý (1 Muharrem 1437) - (Tarsus) Lokman Hakîm'i Anma Günü - Dünya Standartlar Günü Kýrk Kiþiden Birkaç Kiþi Meyvenin dördüncü meselesini her okuyuþumda þoke olurum. Üstadýmýz: Tefekkür "Bir ehli keþfel kubururun Dünyamýz kat'i müþahedesiyle kýrk vefiyattan yalnýz birkaç kiþinin iman ile kabre girdiðinden " bahseder. "Ehli keþfel kubur" tabiri, vefat eden kiþinin kabirdeki halini bilen anlamýna gelir. Raþit Yücel Diðerleri kaybeder. Geriye dönüþü olmayan corumhakimiyet. net bir yoldur. Ve bu zamanda maddecilik hastalýðý ile bir çok insan,bu davayý kaybeder. Ucuz olmayan bir yoldur. Yüksek bir apartmandan düþer gibi, Sel içinde yuvarlananlar gibi, Sü'ratle giden bir füze misali Hayat apartmaný yýkýlýyor, Zaman bir þiþek gibi akýp geçiyor. Kaybedilen zamanlar, Heder edilen gençlik, Bitirilen hayat sermayesi Yerini neler doldurabilir? Dünya saltanatýmý? Edinilen mal ve mülkle mi? Üstelik bu olaylar,bu müslüman ülkede yaþanýr. Amerika ve Ýngiltere kadar malýmýz ve mülkümüz olsa ve aklýmýzda varsa ancak bu davaya sarfetmek gerekir. Ama öyle olmuyor. Ecdadýmýz bunun karlý yönünü seçmiþtir. Osmanlý topraklarýna bir bakalým: Hanlar,hamamlar,camiler,medreseler,iþ hanlarý ve tarihe mal olmuþ abide binalar. Bunlar günümüzde bile insanlara hizmet ediyor. Kalýcý eserler býrakmýþlardýr. Bize düþen budur. "Risale-i Nura intisap dahi pahalý düþtü " diyor Bediüzzaman. Öyle ucuz deðil. Hadsiz bir metanet, Nihayetsiz bir feragat, Ýfratkerane irtibat, Tesanüdü muhafaza, Sarsýlmaz bir sebat, Halis bir ihlas gerekiyor. Olaylara ve fitnelere ersir olmamak, Þahýslarýn peþinden deðil,hakikatin takipçisi olmak. Bütün mesele budur. "kazanmak" Veya : "Kaybetmek" Bu iki kelimenin dýþýnda bir üçüncüsü yok. Batmaktan korkmak, Bir öpmekle batmamak. Bunlar hayatýmýzýn temel taþlarýdýr. Günlük hayatýmýzý bu esaslar üzerine bina etmeliyiz. Dava adamý olmak öyle kolay deðildir. Kayalar ve kasýrgalar insaný alýp götürür. Saðlam durmak esastýr. Bir zerre ihlas,binlerle halis olmayan hallerden üstündür. Önemli olan ; O kýrktan birkaç kiþinin içinde olmaktýr. VEFAT EDENLER 1-Ezil Köyü' nden gelme, Merhum Ýbrahim DEMÝ- ROK' un eþi, Kadir ve Adil DEMÝROK' un annesi; Þerife DEMÝROK. -Karapürçek Köyü' nden gelme, Çorum Belediyesi' nden emekli Veysal KAYA' nýn oðlu, Ünal ve Murat KA- YA' nýn kardeþi; Ýsmail KAYA. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:6 Sayý: EKÝM 15 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x1 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : ÇARÞAMBA 14 EKÝM Stresle mücadele yöntemleri Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Selvi, ruhsal bozukluklarýn toplumun büyük bölümünde görülebileceðini dile getirdi. Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Selvi, bedeni, beyni ve psikolojiyi etkileyen stres hormonlarýndan yürüyerek korunabileceðini bildirdi. Doç. Dr. Selvi, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, insanlarýn hem bireysel hem de toplumsal pek çok önemli sorunla karþýlaþtýðýný söyledi. Sorunlarla baþ edebilmenin, saðlam bir ruh saðlýðý gerektirdiðini vurgulayan Selvi, ruhsal bozukluklarýn toplumun büyük bölümünde görülebileceðini dile getirdi. Yaþanan birçok olayýn tüm toplumda travma etkisi yaratarak, daha gergin, huzursuz, endiþeli, mutsuz, umutsuz bireyler oluþmasýna yol açabileceðini belirten Selvi, "Uzun süreli stres, hem bedensel hem de ruhsal sorunlara yol açabilir. Ancak genellikle ruhsal bozukluklarý görmezden geliyor, yok sayýyoruz. Sinirlilik, gerginlik, isteksizlik, uykusuzluk gibi bazý hastalýklarýn ön belirtilerini kabullenmemek, tedavinin gecikmesine neden olmaktadýr" diye konuþtu. - Stresle mücadele yöntemleri Olumsuzluklar sonrasý vücudun salgýladýðý stres hormonlarýnýn, yalnýzca bedeni deðil, beyni ve psikolojiyi de etkilediðini anlatan Selvi, þöyle devam etti: "Hayatýmýzdan stresi çýkarmak ve stressiz bir yaþam mümkün deðildir ama stresle doðru þekilde mücadele ederek yaþamak mümkündür. Bunun için basit bazý kurallarý uygulamak önemli olabilir. Bir hayat planýnýz, hedefiniz ve buna göre bir yaþam tarzýnýz, çalýþma programýnýz olsun. Kendinize ve yapmaktan hoþlandýðýnýz aktivitelere mutlaka zaman ayýrýn. Belirlenmiþ bir egzersiz programýnýz olsun, yürüyüþ gibi basit egzersizler bile kas gerginliðini azaltýr, yoðun strese karþý koruyucudur." Yürümenin fiziksel ve psikolojik rahatlama saðladýðýna iþaret eden Selvi, "Her gün mutlaka Gram 3,361 3,3613 ALIÞ METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER ERAY ECZANESÝ AYLA KÜÇÜKER (TEL: ) ÝNÖNÜ CAD. 6/E - EMNÝYET SARAYI YANI 11,51 UÐUR ECZANESÝ AHMET TERZÝ (TEL: ) BAHABEY CAD. 17/A - AÐIZ VE DÝÞ HASTALIK- LARI HASTANESÝ KARÞISI,9531,9538 SATIÞ 11,57 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM 1, 5 5, 15, 5, 5, 15, Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 1 : 3 Yurt Dýþý: Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 16 : 1 Euro Tel: 4 4 (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský güneþe çýkýn, ofislerde veya bilgisayar karþýsýnda çalýþýyorsanýz öðle aralarýný parkta, bahçede oturarak geçirin. Her gün mutlaka ayný saatte yatmaya ve uyanmaya çalýþýn. Mümkünse erken yatýp erken kalkýn. Çünkü bu, doðal biyolojik ritme uygun davranmamýzý saðlar ve depresyona karþý koruyucudur" dedi. Selvi, yoruluncaya veya tükenene kadar çalýþýlmamasý, akþam saatlerinde bireysel uðraþlar veya sosyal medya yerine aileye daha fazla zaman ayrýlmasý gerektiðini söyledi. - Problemlerinizi "yok" saymayýn Doðal beslenmenin önemini vurgulayan Selvi, beslenmede sebze ve meyveye aðýrlýk verilmesi tavsiyesinde bulundu. Katký maddeli ürünler ve dengesiz beslenmenin beyin fonksiyonlarýný etkileyebileceðini belirten Selvi, þunlarý kaydetti: "Ayrýca kahvaltý, öðle ve akþam yemeklerini de her gün ayný zaman dilimlerinde yemek, belirli düzeninizin olmasýný saðlayacaktýr. Problemlerinizi yok saymayýn veya unutmaya çalýþmayýn. Çözebilmek için uðraþýn, fikir alýn, uygulamak için destek arayýn. Yoðun sigara, alkolle unutmaya çalýþmak ya da öfkeyle sorun çözmeye kalkmak, kaygý düzeylerini artýracak, sorunun daha çok büyümesine neden olacaktýr. Yoðun stresli olduðunuz dönemlerde çekinmeyin ve ruh saðlýðý profesyonellerinden destek alýn. Unutmayýn ki stres her insaný belirli bir düzeyde etkiler ve yardým almak asla ayýplanacak, utanýlacak bir durum deðildir." AA Yaz aylarýnda doðanlar daha saðlýklý KOÇTÜRK MATBAACILIK Ýngiltere'de yapýlan bir araþtýrmaya göre, yazýn doðan bebekler, kýþ aylarýnda doðanlara göre daha saðlýklý oluyor. Ýngiltere'de yürütülen bir araþtýrmada yazýn doðan bebeklerin, kýþ aylarýnda doðanlara göre daha saðlýklý yetiþkinler olabileceðini ortaya koydu. Ýngiltere'de Cambridge Üniversitesi Týbbi Araþtýrma Konseyi tarafýndan yürütülen 45 bin kiþinin katýldýðý araþtýrmada, haziran, temmuz ya da aðustos aylarýnda doðan bebeklerin, kýþýn doðanlara göre doðum kilolarýnýn daha fazla ve boylarýnýn daha uzun olduðunu ortaya koydu. Çalýþma ayrýca yazýn doðan kýz çocuklarýnýn ergenlik dönemine daha geç girdiðini de gösterdi. Araþtýrmayý yürüten ekibin baþýnda bulunan Dr. John Perry, yazýn doðan bebeklerin genel olarak daha saðlýklý yetiþkinler olmasýnda annenin gebeliðinin özellikle ikinci ve üçüncü evresinde "güneþ ýþýðý vitamini" olarak da bilinen daha fazla D vitamini almasýnýn etkili olduðunu vurguladý. Perry, annenin gebeliðinin son altý aylýk kýsmýnda daha fazla güneþe çýkmasýnýn fetüs için yararlý olacaðýný söyledi. Uzmanlar, hamilelik ve emziklilik döneminde annenin günde 1-3 dakika güneþ ýþýðý almasý gerektiðini belirtiyor. Araþtýrmanýn detaylarý "Heliyon" dergisinde yayýmlandý. AA Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 1 ÇARÞAMBA 14 EKÝM 15 Avukatlardan teröre tepki Çorum Barosu avukatlarý, teröre karþý tepki göstermeye devam ediyor. Baro avukatlarý, duruþmalara cübbelerindeki terörü lanetliyo- ruz yazýlý siyah kurdelelerle giriyor. Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Ankara da Barýþ, Kardeþlik ve Demokrasi Mitingi öncesi mey- dana gelen bombalý saldýrýda hayatýný kaybeden yurttaþlarýmýza Allah tan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý diliyor; yaralýlarýn bir an önce þifa bulmasýný temenni ediyoruz. dedi. Cumhuriyet Anadolu bilgide yarýþtý Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sýnýf öðrencileri arasýnda bilgi yarýþmasý düzenlendi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sýnýf öðrencileri arasýnda bilgi yarýþmasý düzenlendi. 15/16 eðitim öðretim yýlý sosyal etkinlikleri çerçevesinde 9. sýnýflar arasýnda Bilgi-Kültür Yarýþmasý yapýldý. Edebiyat öðretmeni Arif Özdilli ile Tayip Barut ve Hüseyin Pazarlýklý tarafýndan organize edilen yarýþma büyük bir rekâbet içinde geçti. Yarýþma sonunda 9-B sýnýfý 9 puanla biricilik elde ederken, ikinciliði 8 puanla 9-D ve 9-E sýnýflarý paylaþtý. Okul Müdürü Þule Toksoy, katýlýmlarý ve baþarýlarý için öðrencilerini tebrik ederek, Sýnýflarýn kaynaþýp takým ruhu yakalayabilmeleri için rutinin sýradanlýðý ve gündelik aktivitelerin dýþýnda bir organizasyonla öðrencilerimiz motive oldu. dedi. Stajyer avukatlar eðitimde Çorum Barosu avukatlarý, teröre karþý tepki göstermeye devam ediyor. Çorum Barosu na baðlý stajyer avukatlar, Türkiye Barolar Birliði Baþkanlýðý Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen eðitim seminerine katýldý. Meslek Kurallarý - Meslek Etiði - TBB Meslek Kurallarý Uluslararasý Meslek Kurallarý ve Tavsiye Kararlarý, Ýdari Yargýlama Usulü Kanunu ve Vergi Hukuku Uygulamasý, Avukatlýk Mesleðinin Özellikleri, Avukatýn Hak ve Yükümlülükleri, Hitabet ve Beden Dili gibi konularda eðitim verilecek seminere Çorum Barosu ndan 7 stajyer avukat katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, eðitim için Ankara ya giden Çorum Barosu stajyer avukatlarý, ilk olarak Anýtkabir i ziyaret etti. Öte yandan Av. Uygar Coþkun un cenazesi için Ankara da bulunan Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, cenaze dönüþü stajyer avukatlarýn ya- Yarýþma sonunda 9-B sýnýfý 9 puanla biricilik elde ederken, ikinciliði 8 puanla 9-D ve 9-E sýnýflarý paylaþtý. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 19 EKÝM T.C.. Ýcra Dairesi Çorum Barosu na baðlý stajyer avukatlar, eðitim seminerine katýldý. Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. 57. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Eðitime katýlan Çorum Barosu ndan 7 stajyer avukat Anýtkabiri ziyaret etti. nýna uðrayarak gündeme iliþkin deðerlendirmede bulundu. Baro Baþkaný Av. Akpýnar ve stajyer avukatlar daha sonra Tür- kiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu nu da Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 75 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. 1.7., Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 63 ada no, 39 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 9. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mevlana Spor Tesisleri yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 11. Baro Baþkaný Av. Akpýnar ve stajyer avukatlar daha sonra Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu nu da ziyaret etti. EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,5 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 3 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 35. Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: EKÝM Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 16 yýlý 1 ay süre ile yemek (kahvaltý, öðle ve akþam yemeði) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: 1. Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 18 kalem yaþ sebze ve meyve alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: 1. KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 37 ada, 39 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. 19. Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 3 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431, m imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi , Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. 4. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük binasý. kat Ýhale Salonu Saat: 1. 1 KASIM T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum il, Ýskilip ilçe, 31 ada no, 79 parsel no, Meydan Arifbey Mahalle, 4. kat nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. 87. Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 579 Ada No, 149 Parsel No, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. 85. Yer: Çrum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Üçtutlar Mahallesi, 51 Ada, 8 Parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi , Yer: Çorum Adliyesi giriþ kat Saat: ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 1 adet Komatsu Terasa marka FB5EX-1 model seri numaralý 6 yapým yýlý.5 kg kapasiteli forklift satýþý iþi. 6. Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Yediemin Otopark Saat:

13 ÇARÞAMBA 14 EKÝM Din görevlilerinden Kaymakam Akça ya ziyaret Bayat Ýlçe Müftülüðü nde görev yapan din görevlileri, Din Görevlileri Haftasý münasebetiyle Ýlçe Kaymakamý Ýdris Akça yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Ýlçe Müftü Vekili Fatih Akman, Müftülük olarak ilçemizin dini hayatýný en güzel þekilde yaþamasý için bütün din görevlilerinin fedakârlýk ve samimiyet içerisinde çalýþmanýz ve verdiðiniz desteklerden dolayý teþekkür ederiz. dedi. Konuþmasýnda, ilçedeki din hizmetlerinin önemine deðinen Kaymakam Akça ise, ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade etti. Bayat Ýlçe Müftülüðü nde görev yapan din görevlileri, Kaymakam Akça yý ziyaret etti. Tören sonrasý ziyaret ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Sungurlu Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü iþbirliði ile Temmuz'da baþlatýlan Peynir Ýmal Ýþçisi mesleðinde mesleki eðitim kursu tamamlandý. 5 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen kursta yapýlan ürünler Ýþ saðlýðý ve güvenliði semineri sergilenerek, katýlýmcýlara belgeleri verildi. Dün Tuðcu köyünde düzenlenen Tuðcu Çerkez Peyniri sergisi ve sertifika törenine Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan da katýldý. Törenin ardýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitim semineri düzenlendi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu nu makamýnda ziyaret eden Ermiþ ve Sayan, yeni eðitim öðretim döneminin hayýrlý olmasý dileðinde bulunarak çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Atcýoðlu, ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade ederek, teþekkür etti. Sungurlu Belediyesi personele yönelik Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitim semineri düzenledi. Seminerde eðitimi veren uzmanlar, iþ güvenliðini tehdit eden unsurlar, risk analizi ve riskleri ortadan kaldýracak tedbirlere iliþkin bilgi verdiler. Düzenledikleri eðitim seminerleri ile personeli bilinçlendirerek iþ kazalarýnýn önüne geçmeyi ve vatandaþa daha iyi hizmet sunmayý amaçlayan Sungurlu Belediyesi, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimi verdi. Personellere iþ kazalarýnda ve acil durumlarda nelerin yapýlmasý gerektiði anlatýldý. Uzmanlar tarafýndan verilen seminerde, Kamu kurumlarýnda ve özel sektörde çalýþan iþçilerin saðlýðý ve güvenliði konularýnda sunumlar yapýldý. Çalýþanlarýn yasal hak ve sorumluluklarý konusunda bilgilenmesi, koruyucu önlemler alýnarak geliþtirilmesi ve uyarý önlem iþaretlerinin önemi, iþyeri özelliklerine göre iþ yerindeki riskler ve alýnacak önlemler ile iþ saðlýðý ve güvenliðinin genel prensipleri konularýnda örnekler verilerek, katýlýmcýlar bilgilendirildi. Ýþ güvenliðinin amacýný anlatan Ýþ Güvenliði Uzmaný Özgür Sezen, Amacýmýz iþçi ve iþvereni korumak ve sonuçta da kaliteli bir hizmetin ortaya çýkmasýný saðlamaktýr. Bilgisizlik, uykusuzluk, tehlikeyi önemsememe, ihmal, tedbirsizlik, bakým yetersizliði, yorgunluk, iþi ciddiye almama ve moral bozukluðu gibi nedenler iþ kazalarýnýn baþlýca faktörleri arasýndadýr. Bunun için iþverenin alacaðý tedbirlerin yaný sýra çalýþanlarýn da iþine yoðunlaþmasý, gördüðü aksaklýklarý ve riskleri zaman kaybetmeksizin ilgililerine bildirmesi ve tedbir almasý gerekmektedir diye konuþtu. Ýþ kazalarýnýn sebeplerinin baþýnda dikkatsizlik, yorgunluk ve dalgýnlýk geldiðini söyleyen Özgür Yeter, Yapýlan istatistiklere göre iþ kazalarýnýn yüzde 98 inin tehlikeli hareket ve davranýþlardan kaynaklandýðýný, yüzde sinin ise kaçýnýlmaz durumlardan kaynaklandýðýný ortaya koyuyor. O yüzden çalýþanlar tehlikeli davranýþlardan uzak durmalýdýr dedi. Eðitim seminerlerinin gerekliliðine vurgu yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'de, Personellerimize belli sürelerde eðitimler veriyoruz. Bu eðitimler sayesinde hem vatandaþýmýza daha iyi hizmet sunuyoruz, hem de personellerimiz bilinçlendiriliyor. Seminerlerimiz devam edecektir ifadelerini kullandý.(ýha) DERE ÝKMALÝ VE DEPLASESÝ YAPTIRILACAKTIR DSÝ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ - ANKARA ÇORUM-MERKEZ SÜLÜKLÜ DERESÝ ÝKMALÝ VE FÝTNE DERESÝ DEPLASESÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 15/ Ýdarenin a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. 151/1 A Blok No:4 65 Söðütözü - ÇANKAYA / ANKARA ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : (31) / (31) c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : -Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýþin kapsamýnda; 1 adet,*,3 m kutu menfez, 4 adet,5*8, m kutu menfez, 11 m,3*,6 betonarme U kesitli taþkýn koruma duvarý, 949 m çift taraflý beton taþkýn koruma duvarý yapýlacaktýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum-Merkez c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 1 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Dörtyüzelli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-8 nolu Oda M.Kemal Mh.151/1 A Blk.No:4 65 Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : : 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4..1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 1 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri; a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn,5'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Ýþ hacmini gösteren belgeler: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarýný gösteren faturalar. Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 5 inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarý için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 7 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Bu ihalede benzer iþ olarak tarih ve 7961 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði'nde yer alan AIX Grubu iþler kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 9 uncu maddesi uyarýnca, ihale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri; Ýnþaat Mühendisliðidir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M.Kemal Mh.151/1 A Blk.No:4 65 Çankaya/ANKARA adresinden satýn alýnabilir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M.Kemal Mh.151/1 ABlk.No:4 65 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 1. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 9 (doksan) takvim günüdür. 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir tarih ve 9418 sayýlý Resmi Gazete belirtildiði üzere; Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü'nce ihale edilecek olan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði?ne göre (A) Alt yapý iþleri grubundaki yapým ihalelerinde, Kamu Ýhale Genel Tebliði'nin maddesi gereðince, aþýrý düþük sýnýr deðer hesabýnda kullanýlan "N" katsayýsý "1," olarak belirlenmiþtir Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 15988)

14 14 ÇARÞAMBA 14 EKÝM 15 Okul Sporlarý startý verildi Okul Sporlarý ilk toplantýsý dün yapýldý. Ýlk toplantýda geçen sezonun deðenlendirmesi yapýldý ve yeni yýl için Tertip Komitesi oluþturuldu. Ýl birinciliðine baþvuru tarihleri Ekim olarak açýklandý. Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün sene baþý deðerlendirme ve bilgilendirme toplantýsýnýn ise 6 Ekim pazartesi günü yapýlacaðýný açýkladý. Haftanýn sonuçlarý: Çimentospor - HE Kültürspor : 1-4 Mimar Sinan - Gençlerbirliði : 3- Alaca Belediyespor - Osmancýkspor : 1-3 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Ýl Özel Ýdare Mimar Sinan 3 Osmancýkspor 4 HE Kültürspor 5 Gençlerbirliði 6 Alaca Belediye 7 Çimentospor 8 Ýskilipgücüspor Önümüzdeki hafta programý 17 Ekim Cumartesi : Mimar Sinan - Alaca Belediyespor. HE Kültürspor - Osmancýkspor. Gençlerbirliði - Ýl Özel Ýdarespor. Geniþletilmiþ Okul Sporlarý Organizasyonu Tertip Komitesi ilk toplantýsýný dün yaptý. Olimpik Yüzme Havuzu Toplantý Salonu nda yapýlan toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu, Gençlik Hizmetleri Þube Müdürü Satý Yücel, Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün, Ýlçe Spor ve Milli Eðitim Þube Müdürleri, bazý branþlarýn il temsilcileri ve Beden Eðitimi Öðretmenleri katýldýlar. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer geçtiðimiz yýl 6 branþta altý kategoride 1 il birinciliði müsabakasýnýn düzerlendiðini 153 takým ve 694 sporcu öðrencinin bu müsabakalarda mücadele ettiðini söyledi. Müsabakalarýn sorunsuz olarak tamamlandýðýný belirten Eðer, Genel Müdürlük çe Çorum a verilen dört gruq, bir yarý final ve bir final müsabakalarýnýnda baþarýlý þekilde organize edildiðini belirterek emeði geçenlere teþekkür etti. Bu konuþmanýn ardýndan Tertip Kurulu oluþturuldu. Buna göre Tertip Kurulu Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer Baþkanlýðýnda Spor Þube Müdürü Satý Yücel, Milli Eðitim Þube Müdürü Yücel Kuþcu, Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün, Spor Ýl Müdürlüðünden Mustafa Çýplak, Aydýn Köyyü ve Beden Eðitimi Öðretmeni Altan Çoban dan oluþtu. Komite seçiminin ardýndan Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün katýlýmcýlara bilgilendirme için bir sunum yaptý. Baki Aygün il birinciliklerine katýlým için Ekim tarihleri arasýnda yapýlacaðýný belirterek bu tarih dýþýnda baþvurularýn sistem tarafýndan kabul edilmeyeceðini söyledi. Ýlçelerde yapýlacak olan branþlar için baþvurular -1 Kasým tarinlerinde yapýlacaðýný belirten Aygün, branþlarýn baþlama tarihlerinin ise genel müdürlüðün belirleyeceði takvime göre düzenleneceðini söyledi. Aygün, Okul Spor Faaliyetleri sene baþý deðerlendirme ve bilgilendirme toplantýsýnýn 6 Ekim pazartesi günü saat 1 da yapýlacaðýný yerinin ise Ýl Müdürlüðü tarafýndan belirlenerek açýklanacaðýný belirterek katýlýmcýlara teþekkür etti. U 17 liginde ikinci hafta maçlarý oynandý Üç takým kayýpsýz U 17 liginde ikinci hafta maçlarý sonunda Ýl Özel Ýdarespor, Mimar Sinan ve Osmancýkspor yollarýný kayýpsýz devam ediyor. Üç takým arasýnda iki maçýnýda oynayarak kazanan tek takým ise Osmancýkspor oldu. U 17 liginde ikinci hafta maçlarý sonunda üç takým yollarýna kayýpsýz devam ettiler. Ýl Özel Ýdarespor, Mimar Sinan Gençlikspor ve Osmancýkspor ikinci maçlarýnýda kazanarak þampiyonluk yolunda avantaj yakaladýlar. Lider Ýl Özel Ýdarespor haftayý Ýskilipgücüspor maçýnda oynamadan hükmen galip gelerek üç puanýn sahibi oldu ve averajla liderliðe yükseldi. Mimar Sinan Gençlikspor ise Gençlerbirliði önünde zorlu bir mücadelenin ardýndan rakibini 3- yenerek ilk oynayarak üç puanýný aldý ve iddiasýný devam ettirdi. U 17 liginine en büyük sürprizini ise Osmancýkspor yaptý. Ligde ilk hafta maçýna sadece 11 futbolcu ile gelen kýrmýzý beyazlýlar - geriye düþmelerine karþýn maçý son dakika golüyle 3- kazanmayý baþardý. Ýkinci hafta maçýnan baþlama saatine 1 dakika kala sahaya gelen ve 13 futbolcusu bulunan Osmancýkspor, Alaca Belediyespor önünde de 3-1 lik skorla galip ayrýldý ve zirveye ortak olduðunu gösterdi. Osmancýkspor bu çýkýþý ile büyük beðeni topladý. Osmancýkspor ayrýca iki maçýnýda oynayarak kazanan tek takým olma üzelliðini taþýyor. Ýlk haftanýn iki kaybeden takýmý Çimentospor ile HE Kültürspor arasýndaki maçtan ise 4-1 lik galibiyetle ayrýlan Kültürspor üç puanýn sahibi oldu. U 17 liginde üçüncü hafta maçlarý 17 Ekim cumartesi günü oynanacak. Osmancýkspor dar kadrosuna ligde ligdeki ilk iki maçýný kazanarak büyük bir baþarýya imza attý Tatlýlar Kampüs Ýletiþim den Çorum Belediyespor un dün yaptýðý antrenman sonrasýnda Kampüs Ýletiþim sahibi Tuðrul Atak takýma baklava ikram etti. Van deplasmanýnda zorlu maça çýkacak olan kýrmýzý siyahlý takýma baþarýlar dileyen Tuðrul Atak tüm teknik heyet ve futbolculara tatlý ikramýnda bulundu. Antrenmaný izleyen Baþkan Zeki Gül ise Tuðrul Atak a bu jestinden dolayý teþekkür etti ve örnek olmasýný diledi. Masterler ve Veteranlar Futbol Liginde gruplar ve fikstür belli oldu Çorum un ilk hafta Bartýn ý konuk edecek Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Liginde Çorum takýmý Batý Karadeniz grubunda yer aldý. Grupta Bartýn Basad, Sinop, Ordu ve Yozgat Masterler takýmlarý bulunuyor. Çorum Masterler sezonun ilk haftasýnda 4-5 Ekim de Bartýn ý konuk edecek. Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Liginde fikstür belli oldu. Çorum Masterlar ilk maçýnda Bartýn BASAD Masterlar takýmýný konuk edecek. Pazartesi akþamý Ýstanrbul Ýstinye deki Spor Okulu tesisinde yapýlan kura çekimine Hakem Kurulu baþkaný Suat Yozgatlý, TASKK Lig Programcýsý Yýldýrým Ceyran ile birlikte TMVFL Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Gürsu ile takým temsilcileri katýldýlar. Baþkan Kenan Gürsü nun açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan kura çekimine geçildi. Bu yýl ilk kez Masterlar Liginde mücadele edecek olan Çorum takýmý beþ takýmýn mücadele edeceði Batý Karadeniz grubunda mücadele edecek. Çorum un grubunda Bartýn Basad, Sinop, Ordu ve Yozgat Masterler takýmlarý bulunuyor. 4-5 Ekim de oynanacak Tevfik Odabaþaþý erteleme müsabakasý cuma günü Tuðrul Atak antrenman sonunda kýrmýzý siyahlý takýma tatlý ikram etti maçlarla baþlayacak Masterler Liinde Çorum Masterler sezonun ilk maçýnda birinci haftada sahasýnda Bartýn BASAD Masterler ile karþýlaþacak. Ýkinci haftada Ordu deplasmanýna çýkacak olan Çorum Masterler üçüncü hafta sahasýnda Yozgat ý konuk edecek dördüncü haftada ise Sinop deplasmanýna çýkacak. Çorum Masterler takýmý ilk yarýnýn son haftasýný bay geçecek. Batý ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan yaptýðý açýklamada: Çorum Master takýmýnýn yer aldýðý Batý Karadeniz grubunda maçlar 3 Ekim Cumartesi günü baþlayacak. Grupta Çorum Masterler takýmý ile birlikte Bartýn BA- SAD Master, Sinop Tersanespor Master, Ordu Master ve Yozgat Akdaðmadeni Master takýmlarý yer alýyor. Çift devreli deplasmanlý lig olarak oynanacak grup maçlarýnda ilk yarý 7 Aralýk Pazar günü tamamlanacak. 5 Mart 16 tarihinde baþlayacak ikinci yarý 4 Nisan da sona erecek dedi. Masterler ve Veteranlar Bölge Temsilcisi Ali Doðan Türkiye. Güreþ Liginde geçtiðimiz hafta sonu yapýlmasý gereken ilk hafta maçlarýnýn yeni takvimi açýklandý. Ankara da yapýlan terör saldýrýsý nedeniyle ertelenen ilk hafta maçlarý cuma günü yapýlacak. Büyük Erkekler Grekorolen Güreþ Ligi ilk hafta maçlarýnda Sungurlu Tevfik Odabaþýspor C grubunda mücadele ediyor. Grupta ilk maçlarýn yarýn tartýsý cuma günü ise müsabakalar yapýlacak. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu nda yapýlacak olan müsabakalara Tevfik Odabaþýspor ile birlikte Çarþamba Belediyespor ve Akademispor kulübü katýlacak. Serbest stil erteleme maçlarý ise 17 Aralýk ta yapýlacak. Tevfik Odabaþýspor ile birlikte Zara Belediyespor, Kýrýkkalegücüspor, Ankara Büyükþehir Belediyespor ve Kahramanmaraþ Güreþ Ýhtisas takýmlarýnýn mücadele edeceði ilk hafta maçlarýnýn tartýsý 17 Kasým Salý günü müsabakalar ise 18 Kasým çarþamba günü yapýlacak. Müsabakalar Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu nda yapýlacak.

15 Akkent TOKÝ de Acil 3+1 Satýlýk Daire Full yapýlý doðu-batý-güney cephe 1 m daire sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:731) ELEMAN ARANIYOR Apartman temizlik görevlisi bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. 1/3 Tel: (Ç.HAK:54) (Ç.HAK:74) SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 145 m * 6 oda, 1 mutfak * 3 lavabo, 3 wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 5 bin TL (Ç.HAK:451) Mür. Ahmet Süngü Tel: ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere bayan ön muhasebe eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum AÞÇI ARANIYOR (Ç.HAK:753) (Ç.HAK:755) SATILIK Hamamlýçayköy de 1 m hobby bahçesi. Tel: (Ç.HAK:758) Konusunda tecrübeli belgeli aþçý aranýyor. Mür. Tel: Not: Araçla takas olur. Mür. Tel: TEZGAHTAR ALINACAKTIR CERÝTLER HALI PAZARLAMA PERDE SATIÞINDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE DENEYÝMLÝ-KENDÝNE GÜVENEN TEZGAHTAR ALINACAKTIR ÝRT TEL: EMRE CERÝT ADRES: ULUKAVAK MAH. ÇÝFTLÝK CAD. NO:38/A (ÇÝFTLÝK MEZARLIÐI ALTI) ÇORUM Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 19 ÇORUM YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Serdar ÇUBUK Metin oðlu 198 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:765) Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ 1 m (Ç.HAK:761) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere BAYAN satýþ elemaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:738) ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:48) (Ç.HAK:33) Sýnav Lisesi Alis Düðün Salonu Karþýsý ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 3. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: 5 5 Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:55) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bayan SEKRETER alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Karaalemdar Ýnþaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. Adres: Gülabibey Mah. Harmanlar. Sok. No: 3 Tel: (Ç.HAK:748) (Ç.HAK:766) villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Seçkin AVM BAY/BAYAN AÞÇI ARANMAKTADIR ÝÞYERÝMÝZDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE BAY/BAYAN AÞÇI ARANMAKTADIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. BAÞARANLAR MAKÝNA SAN.TÝC.LT.ÞTÝ. K.S.S. 3.Cad. No:9 Merkez ÇORUM Tel: Faks: Bütün iþçilik bizden. Tonu 4 TL dir. * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 5 ÇORUM Tel: PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Bakým Personeli alýnacaktýr (Ç.HAK:35) (Ç.HAK:387) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi (Ç.HAK:735) (Ç.HAK:757) Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri * 1.5 metrelik 5x1 *,5 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü ÇARÞAMBA 14 EKÝM Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere CNC operatörleri, usta, kalfa ve çýraklar alýnacaktýr. Ayrýca iþi öðrenmek isteyen endüstri meslek lisesi mezunlarý da alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: HAYTEK MAKÝNA (Ç.HAK:756) Buhara Cad. üzerinde Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný Mür. Tel: KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45. SK. NO: ÇORUM (Ç.HAK:76) (Ç.HAK:7) ELEMANLAR Turþu Fabrikamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere 35 yaþýný aþmamýþ BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Müracaat Tel: YAKAMOZ TURÞULARI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum ÝLAN A.D.L ÇELÝKLER KÖMÜR ÝÞLETMESÝ BÜNYESÝNDE DODURGA ÝLÇESÝNDE DEKAPAJ ÝÞÝNDE ÇALIÞACAK DAMPERLÝ KAMYON ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR. AYRICA A.D.L ÇELÝKLER KÖMÜR ÝÞLETMESÝ BÜNYESÝNDE DODURGA ÝLÇESÝNDE KÖMÜR YIKAMA ( LAVVAR ) ve KÖMÜR TORBALAMA TESÝSLERÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE VASIFLI - VASISIFSIZ PERSONEL ALINACAKTIR. NOT: MÜRACATLAR A.D.L YE ÞAHSEN OLACAKTIR (Ç.HAK:74) TUKÝM þirketler topluluðu bünyesinde Çorum da faaliyet gösteren SELHAS Maden Kimya da görevlendirilmek üzere: Yeni mezun veya deneyimli Maden Mühendisi alýnacaktýr; Teknik Nezaretçi imza yetkisine sahip olmanýz gerekmektedir. (Ç.HAK:746) SAHÝBÝNDEN 3+1 FÝYATINA 4+1 SIFIR LÜKS DAÝRE Ýlhan Gürel Caddesi nde (Migros yaný) Yola cephe, otoparklý, asansörlü Ýþgören vasýfsýz iþçi alýnacaktýr. Tel : CV göndermeniz için Mail :

16 Celal Bayraklý Celal Bayraklý Süper Lig yolunda MHK Üst ligler için belirlediði 3 genç hakeme mentör atadý. Bu isimler arasýnda yer alan Celal Bayraklý ya ise tecrübeli isim Ünsal Çimen mentör olarak atandý. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafýndan Ulusal Hakemimiz Celal Bayraklý'ya mentör atandý. Eski süper lig hakemi, Süper Lig Gözlemcisi ve eski MHK Üyeliði yapan Ünsal Çimen Celal Bayraklý'ya mentör olarak atandý. Kuddusi Müftüoðlu baþkanlýðýnda yeni bir oluþuma giren Merkez Hakem Kurulu, genç hakemlere verilen önemi geçtiðimiz haftalarda Ligtv Maraton programýnda açýklamýþtý. Kuddusi Müftüoðlu, alt liglerde gelecek vaadeden -6 yaþ arasý 3 hakem belirlediklerini ve hakemlere mentör atamasý yapacaklarýný ve bu hakemleri mentör hocalarýn raporlarý doðrultusunda Süper Lig kadrosuna hazýrlayacaklarýný söylemiþti. Bu doðrultuda Ýlimiz Ulusal Hakemi Celal Bayraklý'da MHK'nýn gelecek vaadden hakemleri arasýna girerek Çorum hakemliðini süper lig kapýsýna getirmiþ oldu. Yönetim antrenman kaçýrmýyor Çorum Belediyespor da teknik heyet deðiþikliðinin ardýndan yönetim antrenman kaçýrmýyor. Pazartesi günü Teknik Heyet deðiþikliðine giden Çorum Belediyespor Yönetimi iki gündür takýmý antrenmanlarda yalnýz býrakmýyor. Baþkan Zeki Gül ile birlikte yöneticiler Mustafa Özbayram, Fahri Yandýk, Sinan Özdilli ve Mustafa Altunkaya ile Genel Kaptan Hamit Iþýk dünki çalýþmayýda izlediler. Gül ilk deplasmanýna gidecek Öte yandan bu sezon takýmýn deplasman maçlarýna hiç gitmeyen Baþkan Zeki Gül Van a gidecek. Dün yapýlan antrenmanda takýmý Van Büyükþehir Belediyespor maçýnda yalnýz býrakmayacaðýný açýklayan Baþkan Gül ilk kez deplasmana gidecek. ÇARÞAMBA 14 EKÝM 15 Hem neþeli hem yorucu Çorum Belediyespor pazar günü Van Büyükþehir Belediyespor deplasmanýnda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn çalýþmasýnda yeni teknik heyet oyun ve taktik aðýrlýklý çalýþmada futbolcularý nem güldürde hemde oldukça yordu. Buðra takýmla çalýþýyor Uzun süredir sakatlýðý nedeniyle özel programla çalýþan Buðra takýmla birlikte antrenmanlara baþladý. Dizindeki aðrý nedeniyle güçlendirme çalýþmasý yapan Buðra hafta baþýndan itibaren takýmla çalýþýyor. Buðra nýn forma giymeye hazýr olduðu öðrenildi. Kazanan Pazar günü Van Büyükþehir Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana tüm futbolcular katýldýlar. Gökhan takýmdan ayrý olarak düz koþu yaparken ýsýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Ardýndan oyun oynayan kýrmýzý siyahlý takýmý teknik direktör Serdar Bozkurt ikiye ayýrdý ve bir grup ikili pas çalýþmasý yaparken diðer takým dar alanda gol çalýþmasý yaptý. Oldukça neþeli geçen antrenmanýn son bölümünde ise yarý sahada çift kale maç yapan kýrmýzý siyahlý takýmda teknik heyetin futbolculara sýk sýk uyarýlarda bulunmasý dikkat çekti. Kýrmýzý Siyahlý takým Van maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek. Çorum Belediyespor un dünki çalýþmasý oldukça neþeli geçti. Kýrmýzý Siyahlý takýmda yaþanan Teknik Heyet deðiþikliðinin ardýndan genel olarak uygulanan moral verici antrenman dün oldu. Yeni Teknik Direktör Serdar Bozkurt çalýþmanýn ilk bölümünde yelek kapma oyunu oynattý. Gruplara ayrýlan kýrmýzý siyahlý takýmda yeleði sahibine veremeyen takým oyunu kaybetti. Oldukça neþeli geçen bu antrenmanda kaybeden takým oyuncusu þýnav cezasý çekiyordu. Ancak kaybeden sporcu yerine biz takým olarak ceza çekeriz diyen ekip hep birlikte þýnav çekti. Diðer takým ise Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile birlikte kazanmanýn sevincini yaþadýlar. kaybeden Balkan Güreþ Þampiyonasý kampýnda iki Çorumlu Bursa da yapýlacak olan Yýldýzlar Balkan Güreþ Þampiyonasý nda mücadele edecek milli takým kadrosuna Çorum dan iki güreþçi çaðrýldý. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre ve 4 Olimpiyatlarýnda büyükler kategorisinde milli mayoya aday isimlerden oluþan Balkan Þampiyonasý hazýrlýk kampý 17- Ekim tarihleri arasýnda Bursa Yeþil Yýldýrým Oteli nde yapýlacak. Kampa Çorum dan 4 Kg da Uður Doðan ve 5 Kg da Engin Çetin davet edildiler. 1 sýklette toplam 41 güreþçinin davet edildiði kampýn ardýndan milli takým sporculara Balkan Þampiyonasý nda milli mayoyu giyecekler. Engin Çetin daha öncede bir çok kez milli takýmda görev yaptý. Uður Doðan ise ilk kez bu þampiyonada milli mayoyu giyecek. Engin Çetin Demir gitti, Uður geldi Bölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Osmancýkspor da Teknik Direktör Lütfullah Demir görevi býraktý. Kýrmýzý Beyazlý takým yine Osmancýk lý teknik adam Atilla Uður ile anlaþtý. Yeni teknik adam dün ilk antrenmanýný yaptýrdý. Lütfullah Demir görevden ayrýldý Uður Doðan Osmancýkspor da Teknik Direktör deðiþikliði. Geçtiðimiz sezon ortasýndan buyana Osmancýkspor da görev yapan Lütfullah Demir görevi býraktý yerine yeni Osmancýk tan Atilla Uður getirildi. Uzun yýllardýr Osmancýk ta alt yapýdaki çalýþmalarý ile dikkat çeken Lütfullah Demir, geçtiðimiz sezon yardýmcý hoca olarak göreve baþladýðý Osmancýkspor da daha sonra Teknik Direktör olarak göreve devam etti. Bu sezonda takýmý Bölgesel Amatör Lig e hazýrlayan Lütfullah Demir geçtiðimiz hafta yönetimin istifa ederek genel kurul kararý almasýnýn ardýndan yaþanan geliþmeler üzerine görevden ayrýldý. Yeni oluþacak yönetimin baþka isimle çalýþma isteðini öðrenen Lütfullah Demir görevi býrakýrken Osmancýkspor alt yapýsýndaki görevlerinden de ayrýldýðýný söyledi. Osmancýkspor da önümüzdeki günlerde yapýlacak olan Genel Kurul da göreve gelecek yönetim kurulunun Osmancýk Belediyespor da uzun yýllar futbol oynayan daha sonra yönetici ve antrenör olarak görev yapan Atilla Uður ile anlaþtý. Osmancýkspor yeni antrenörü Atilla Uður ile dün akþam ilk antrenmanýna çýktý. Atilla Uður Osmancýkspor un yeni hocasý olarak ilk antrenmana çýktý

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü.

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü. 14 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Facebook'u en çok kullanan üçüncü ülkeyiz" Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde "Ýnternet ve Sosyal Medya" konulu konferans

Detaylı

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya Çorum Baþkent e taþýndý Bu yýl 3 üncüsü düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nin açýlýþý Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleþti. Etkinliðe TBMM Eski Baþkaný Cemil Çiçek, eski Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

Çorum Valiliði Valilik düzenlenen fidan dikim töreni dün gerçekleþtirildi. Þehidimizin adý yaþayacak * HABERÝ 3 DE

Çorum Valiliði Valilik düzenlenen fidan dikim töreni dün gerçekleþtirildi. Þehidimizin adý yaþayacak * HABERÝ 3 DE Kýlýçdaroðlu na Köse den destek Çorum-Osmancýk Yolu nda geliþme Karayollarý Genel Müdürlüðü'nce geçtiðimiz Mart ayýnda ihale edilen Çorum-Osmancýk Yolu Çorum-Laçin arasý ve (OsmancýkMerzifon) AyrýmýLaçin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Enes Bayrak. ÝYC ve EBSAD dan Hitit Üniversitesi nde seminer

Enes Bayrak. ÝYC ve EBSAD dan Hitit Üniversitesi nde seminer ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 6 EKÝM 015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Enes Bayrak Genç Özel Harekatçý kazada þehit oldu Sungurlu da meydana gelen trafik kazasýnda, ailesini ziyaretten dönen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

"10'da 10 Projesi" giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak

10'da 10 Projesi giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak Usulsüz Dinleme Ýddialarý Bakan Ýmzasýyla Çöktü 10 DA 23 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "10'da 10 Projesi" giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak "AKP terörü kademeli olarak daðdan

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

AKP milleti tedirgin ediyor

AKP milleti tedirgin ediyor MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Avukat Özgür Öztekin; AKP milleti tedirgin ediyor Özgür Öztekin MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Avukat Özgür Öztekin, AK Parti Hükümeti'nin toplumla konsensus saðlamaksýzýn torba yasa

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı