Özellefltirme De il, Soygun ve Peflkefl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özellefltirme De il, Soygun ve Peflkefl"

Transkript

1 Özellefltirme De il, Soygun ve Peflkefl Cumhurbaflkanl Devlet Denetleme Kurulu taraf ndan haz rlanan Özellefltirme Raporu, Türkiye de özellefltirme gerçe ini çarp c boyutlar yla ortaya koyuyor. Rapor, emek hareketinin özellefltirmeye karfl mücadelesi için önemli dayanak noktalar sa l yor. T.C. Cumhurbaflkanl Devlet Denetleme Kurulu taraf ndan haz rlanan 2005/4 say ve 22/09/2005 tarihli Özellefltirme daresi Baflkanl n n 2001, 2002, 2003 y llar Eylem ve fllemlerinin Araflt r l p Denetlenmesine liflkin Rapor u, Türkiye de özellefltirme gerçe ini çarp c yönleriyle ortaya koyuyor. Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer in talimat yla harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu (DDK), SEKA, Kufladas Liman, Çeflme Liman, TÜGSAfi, TEKEL Alkollü çki San. Tic. A.fi. ve Petrol Ofisi nin özellefltirilmesinde usulsüzlükler yap ld n gösteriyor. DDK n n Raporunda bu iflletme ve varl klar de erinin alt nda sat lm flt r görüflüne yer veriliyor. Özellefltirmenin Maliyetleri DDK Raporunun Özellefltirmenin Maliyetleri bafll kl bölümünde, özellefltirmenin en önemli sonucunun iflsizlik oldu u belirtiliyor ve uygulamadaki en önemli maliyet; özellefltirme sonras iflten ç karmalar, ifl güvencesinin azalmas ve ücretlerin düflmesidir deniyor. Raporda, eski teknoloji, rekabet gücünün olmamas, yanl fl kapasite ve yer seçimi, girdi sa lanmas ve ç kt lar n pazarlanmas nda güçlükler gibi nedenlerle baz kamu teflebbüslerinin faaliyetlerinin durdurulmas n n, ilgili sektör ve bölgeleri olumsuz etkiledi i vurgulan yor. Özelefltirmenin sosyal devlet anlay fl n zay flatt na dikkat çekilen Raporda, lojman, dinlenme tesisi, krefl, uzak yörelere götürülen birtak m hizmetler gibi sosyal refah devleti anlay fl ile sunulan hizmet ve faaliyetlerden vazgeçilebilmektedir görüflüne yer veriliyor. Rapora göre, özellefltirmenin olumsuz sonuçlar ndan biri de, özel tekel oluflumu. Raporda, bu konuda, Ço unlukla elektrik, telekominikasyon, posta, demir yolu ve hava yolu tafl mac l gibi sektörlerde tekel olarak faaliyet gösteren büyük ölçekli kamu flirketleri; özellefltirme sonucu özel tekele dönüflebilmektedir saptamas yap l yor. Enerji, Öncelik S ras nda kinci DDK Raporu, özellefltirmenin dünya çap nda, belirli bir s raya göre yap ld n yaz yor. Buna göre, imalât ve bankac l k gibi rekabetçi yap ya sahip sektörler öncelikle, bunlar n ard ndan da enerji, telekomünikasyon, ulaflt rma gibi tekel niteli i tafl yan büyük ölçekli ve altyap flirketleri özellefltiriliyor. Rapor, elektrik enerjisi sektöründeki özellefltirmenin ilk olarak 1986 y l nda ngiltere de yap ld n hat rlatarak flu ifadeye yer veriyor: Elektrik enerjisi sektöründeki özellefltirme ilk olarak 1986 da ngiltere de sektörün ayr flt r lmas ve üretim ile da t m n rekabete aç larak özellefltirilmesi ile bafllam fl; bu yöntem daha sonra birçok ülkeye örnek olmufltur. Aslan Pay Geliflmifl Ülkeler ile Yabanc Sermayenin Bütün dünya çap ndaki özellefltirmelerden elde edilen en büyük pay n geliflmifl ülkelere ve yabanc sermayeye gitti i, DDK raporunun önemli bulgular ndan biri. Rapora göre, döneminde elde edilen 1.101,6 milyar dolarl k özellefltirme gelirinin 773,7 milyar dolar yüksek gelirli ülkelere, 265,9 milyar dolar orta gelirli ülkelere, 62 milyar dolar da düflük gelirli ülkelere ait. Bu, dünyadaki özellefltirme gelirlerinden, kalk nm fl ülkelerin yüzde 71, kalk nmakta olan ülkelerin ise yüzde 29 pay ald anlam na geliyor. Rapor, yabanc sermayenin kalk nmakta olan ülkelerdeki özellefltirmelerden yüksek düzeylerde pay ald n, teknolojik olarak ileri ve kaynak s k nt s bulunmayan ülkelerde ise yabanc ortakl klara daha az yer verildi ini belirtiyor. Rapor, Türkiye deki özellefltirmelerde de yabanc sermayenin önemli bir paya sahip oldu unu belirtiyor: Telekom gibi ihalesi yap lan ancak henüz sonuçland r lmayan özellefltirmeler ayr k tutulursa, Haziran 2005 e kadar özellefltirme kapsam nda milyon dolar uluslararas halka arz, 300 milyon dolar blok ve varl k sat fl olmak üzere toplam milyon dolarl k yabanc sermaye girifli sa lanm fl olup, bu tutar toplam özellefltirme gelirlerinin yüzde 16 s d r. Türkiye de Özellefltirme Politikalar Cumhurbaflkanl DDK Raporu, Türkiye de özellefltirmelerin, IMF kredilerine karfl l k olarak ve Dünya Bankas n n yönlendirmesiyle yap ld n vurguluyor. Roporda, bu konuda, flu görüfllere yer veriliyor: 1980 y l ndan bugüne kadar IMF ye verilen niyet mektuplar nda K T reformu ve özellefltirme hedefleri 12

2 ayr nt l bir flekilde yer alm fl, hatta; kredi diliminin serbest b rak lmas na koflul oluflturmufltur. Dünya Bankas da özellefltirmenin kurumsallaflmas amac yla teknik ve parasal destekte bulunmufltur y l nda özellefltirme master plân bu kuruluflun deste i ile haz rlanm flt r. Özellefltirme, 2001 y l ndaki Avrupa Birli i Müktesebat n n Üstlenilmesine liflkin Türkiye Ulusal Program nda yer alm flt r. Programda; telekomünikasyon ve enerji sektörünün rekabete aç lmas ve devletin ekonomideki ifllev ve a rl n n azalt larak özellefltirme çal flmalar n n h zland r lmas öngörülmüfltür y l nda revize edilen Ulusal Programda ise özellefltirme kurulufl ve sektör baz nda daha ayr nt l olarak yer alm flt r. Özellefltirmeler Anaokulu Ö retmenlerine Emanet DDK Raporunun en çarp c bölümlerinden biri, Özellefltirme daresi Baflkanl ndaki Baz Unvanlar Hakk nda De erlendirmeler bölümü. Bu bölümde, memuriyet s navlar ndan geçmeyen ve gerekli hizmet sürelerine sahip olmayan kiflilerin darenin sürekli kadrolar na atanabilmesi için hülle yoluna baflvuruldu u ima ediliyor. Bu çark flöyle iflliyor: Baflkanl k müflavirli i ile bas n ve halkla iliflkiler müflavirli i kadrolar, 657 say l Yasan n 59. maddesi kapsam ndaki istisnaî memurluklar aras nda yer al yor. Bu memurluklara atanmak için s nav ya da belirli bir hizmet süresi gerekmiyor. Özellefltirme daresenin sürekli kadrosuna atanmas mümkün olmayan kifliler, önce bu kadrolara yerlefltiriliyor, sonra da buralardan sürekli kadrolara atan yor. DDK n n tespitine göre ocak 2001-Ekim 2004 tarihleri aras nda, Baflkanl k müflavirli ine 14 atama yap lm fl, bunlardan 7 si bir süre sonra uzman kadrosuna atanm fl, 2 si baflkan yard mc l kadrosuna geçmifl. Bas n ve halkla iliflkiler müflavirli i kadrosuna aç ktan atanan 7 kifliden 3 ü, k sa bir süre sonra Kurum içinde baflka görevlere atanm fl. Raporda belirtildi ine göre, Özellefltirme daresi Baflkanl nda görev alacak uzman ve uzman yard mc lar n n en az 4 y ll k ö renim veren üniversitelerin hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, iflletme, iktisadî ve idarî bilimler bölümleri ile mühendislik fakültelerinin gerek duyulan bölümlerinden mezun olmalar gerekiyor.oysa, fiiliyatta, K T lerin özellefltirme ifllemlerini gerçeklefltiren uzman ve uzman yard mc lar aras nda grafik tasar m, ngiliz dili ve edebiyat, Alman dili ve edebiyat, Prehistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, siyaset yönetimi, anaokulu ö retmenli i, sekreterlik gibi bölümlerden mezun olanlar bulunuyor. Dan flmanlar Ne stediyse Verilmifl DDK Raporu, Özellefltirme daresi Baflkanl n n dan flmanl k hizmetleri için 2004 y l sonuna kadar 64 milyon dolar ödedi ine, toplam 18 dan flmanl k ihalesinin 9 unda, davet mektuplar nda öngörüldü ü hâlde pazarl k yapmad na dikkat çekiyor. Raporda, Ça r mektubunda fiyat pazarl n n yap laca na yer verildi inden, firmalar n fiyat tekliflerini pazarl a aç k biçimde verdiklerini ve pazarl k yap lmad için fiyat n do ru flekilde oluflmad n düflünmek gerekir görüflüne yer veriliyor. Rapor, pazarl k yap lan firmalardan yüzde a varan oranlarda indirim sa land n gösteriyor. 13

3 Kullan lan Para Has lattan Fazla DDK n n yapt incelemeler, Özellefltirme daresi Baflkanl n n 2004 sonuna kadar gerçeklefltirdi i uygulamalardan dolar has lat elde etti ini, buna karfl l k ayn dönemde dolar kullan m gerçeklefltirdi ini belirtiliyor. Bu durumda, Özellefltirme daresi Baflkanl n n kulland para elde etti i has lattan fazla oluyor. Sonuçlar Çarp c Raporun, Genel De erlendirme, Sonuç ve Öneriler bölümünde Türkiye deki özellefltirme uygulamalar na iliflkin olarak flu saptamalar yap l yor: Özellefltirilen baz kurulufl, iflletme ve varl klar; de erinin alt nda sat lm flt r. De erin alt nda sat fl n gerekçesini oluflturan; ekonomiye katk sa lanmas, ifl olana n n art r lmas, teknolojik yenilik ve yat r mlar n yap lmas gibi gerekçeler, devir sözleflmelerinde güvence alt na al nmam flt r y l içinde, ihalede oluflan fiyatlar n de er tespit komisyonlar nca belirlenen sat fl de erlerinin alt nda kald pek çok ihalede; ihale komisyonlar nca sat fl veya ihalenin iptali karar verilmeksizin konu ÖYK'n n de erlendirmesine b rak lm fl; sat fl ve iptal kararlar, Yasaya göre yaln zca onaylama yetkisi bulunan ÖYK taraf ndan verilmifltir. Teklif sahiplerinin peflin veya vadeli ödeme tercihlerini ihale s ras nda belirtmemeleri ihalede aç kl k ilkesine ayk r sonuçlar vermektedir. Programdaki kurulufllar taraf ndan yap lan varl k sat fllar n n bir bölümü de erinin alt nda gerçeklefltirilmifl, ihale sonuçlar dare taraf ndan yeterince incelenmeksizin onaylanm flt r. Dan flmanl k ihalelerinin pek ço unda, Yasada ve ihaleye ça r mektuplar nda öngörüldü ü halde, birinci seçilen firma ile fiyat pazarl yap lmam flt r. Dan flmanlar n ifl tan m ; aç k ve gereksinmelere uygun belirlenmemifl; sonradan yap lan de iflikliklerle ek maliyetler ortaya ç km flt r. Tek Tek Uygulama Hatalar DDK, yapt araflt rma ve denetlemede saptad hatal ifllem ve uygulamalar tek tek aç kl yor. Raporun bu k sm nda flu çarp c bilgiler yer al yor: Türkiye Kâ t ve Selüloz Fabrikalar A.fi. (SEKA) Özellefltirmesi ile ilgili olarak; *Kastamonu iflletmesinin de er tespitinde; a rl kl ortalama sermaye maliyeti gerçek d fl biçimde yüksek belirlenerek iflletmenin de eri düflük gösterilmifltir. *Bal kesir iflletmesinin sat fl iflleminin iptal edilmesi üzerine dare, Mahkeme Karar n n gere ini zaman nda yerine getirmemifl; iflletmenin geri al nmas na iliflkin ifllemleri bafllatmakta gecikmifltir. Türkiye Denizcilik flletmeleri (TD ) A.fi.nin özellefltirilmesi ile ilgili olarak; *Kufladas Liman özellefltirmesinde hale Komisyonu taraf ndan s ralamaya al nmayan bir teklif sahibi ÖYK taraf ndan s ralamaya al narak, De er Tespit Komisyonunca belirlenen sat fl de erinin 5 milyon dolar daha alt nda teklif veren bu firmaya sat fl yap lmas na ortam haz rlanm flt r. * Çeflme Liman da De er Tespit Komisyonunca belirlenen de erin 2,1 milyon dolar daha alt nda fiyatla sat lm flt r. Türkiye Gübre Sanayi A.fi. (TÜGSAfi) Özellefltirmesiyle ilgili olarak; *Dan flman firma de er tespitlerinde hatal uygulamalar yapm fl; De er Tespit Komisyonu dan flman n raporundaki hatal rakam ve varsay mlar yeterince incelememifltir. Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol flletmeleri (TEKEL) özellefltirmesiyle ilgili olarak; *Özellefltirilen Alkollü çkiler Sanayii ve Ticaret A.fi. ile TEKEL aras ndaki cari hesap iliflkisinin tarihinde son bulaca kararlaflt r lmas na ra men, bu tarihten sonra da cari hesap iliflkisine devam edilmifl, devir tarihinde ise fiirketin TEKEL ve ba l ortakl klar na olan tüm cari hesap borcu silinmifltir. Bu uygulama sonucunda devredilen flirkete kaynak aktar lm flt r. Petrol Ofisi (POAfi) A.fi. özellefltirmesiyle ilgili olarak; *POAfi' n %42,3 oran ndaki hissesinin sat fl iflleminde yurt içi bafl global koordinatör olarak fl Yat r m Menkul De erler A.fi.nin görevlendirilmesi ç kar çat flmas yaratm flt r. *A ustos 2002'de %25,8 oran ndaki hissenin sat fl nda arac kuruma komisyon ödenmesi iflleminde idare komisyon iadesi isteme olana n kullanmam fl, oranlar düflürmek için SPK'ya baflvurmam fl, bu nedenle 20 kat fazla komisyon ödemek zorunda kalm flt r. * fl De er Petrol Yat r mlar A.fi. ile POAfi' n birleflmesi iflleminde dare, önce uygun görmedi i bu ifllemi sonradan de erlendirmeye ald n bildirmifl, ne var ki ilgili flirketlerin ald klar birleflme karar n n tescilinden önce bu de erlendirmeyi tamamlamam fl, tescilden sonra dava açmak zorunda kalm flt r. Vadeli sat fllara ve borç ertelemelerine iliflkin olarak; *Vadeli sat fllarda, sat fl bedellerinin tahsilinde baflar l olunamam flt r. * tarihine kadar ÖYK, yasal yetkisi olmaks z n borç erteleme kararlar vermifltir. *Borçlar n ertelenmesine iliflkin hukuksal alt yap yetersizdir. *Borç erteleme istemlerinin gereklili i yeterince sorgulanmamaktad r. *Vadeli sat fllarda, alacaklar n tahsilinde ve ertelenmesinde uygulama birli i yoktur. *Gecikme faizi ve cezaî flartlar baz al c lara uygulanmam flt r. *Pek çok uygulamada bankalar teminat mektuplar n n paraya çevrilmesi istemlerini yan ts z b rakm fl ya da teminat mektuplar üzerine al c lar taraf ndan ihtiyati tedbir konulmufltur. 14

4

5 YURT tan

6

7

8 Asgarî Ücrete 30 YTL Zam: Bozdur Bozdur Harca Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2006 dan itibaren geçerli olacak asgarî ücreti net YTL olarak belirledi. Asgarî ücrete yap lan yüzde 8.6 zam ile sadece 30 YTL lik art fl yap ld. D E nin önerdi i net 508 YTL ye uyulmad. Türkiye de 4 milyon 135 bin kifli asgarî ücretle çal fl yor, Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2006 dan itibaren geçerli olacak asgarî ücreti net YTL olarak belirledi. Brüt 531 YTL olarak belirlenen asgarî ücrete yap lan art fl yüzde 8.6 oldu. Asgarî ücrete sadece 30 YTL art fl yap l rken D E nin önerdi i net 508 YTL ye uyulmad. Net asgarî ücrete yap lan 30 YTLa civar ndaki zam 2006 y l boyunca geçerli olacak ve önceki y llarda oldu u gibi y l ortas nda yeni bir art r m yap lmayacak. Küçüklerin Ücreti 322 YTL Komisyon 16 yafl ndan küçükler için geçerli olan asgarî ücreti ise brüt 450, net olarak da YTL olarak belirledi. Asgarî ücret 16 yafl ndan küçükler için brüt YTL, net olarak da YTL olarak uygulan yordu. 16 yafl ndan küçük iflçiler için brüt asgarî ücretin iflverene maliyeti ise YTL olarak belirlendi. giderken, YTL sinin ise vergi. SSK ve flsizlik sigortas Primi olarak devlete gidece i hesapland. Brüt asgarî ücretten çal flanlar YTL SSK ve 5.31 YTL flsizlik Sigortas Primi, YTL gelir ve 3.19 YTL de damga vergisi ödeyecek. Çal flanlar brüt asgarî ücrette yap lan YTL lik art fl n yüzde 28.3 üne denk gelen YTL si prim ve vergi olarak devlete ödeyecek. Asgarî ücretin iflverene maliyeti de SSK ve flsizlik Sigortas iflveren pay nedeniyle bu y la göre YTL artacak ve YTL ye ç kacak. Bu zam nedeniyle iflverenlerin asgarî ücretli için ödedi i SSK primi iflveren pay 8.24 YTL artarak YTL ye, flsizlik Sigortas iflveren pay ise 0.85 YTL Lik art flla 10.6 YTL ye ç kacak. Y llara Göre Asgarî Ücret Hükûmet: Gönlümüzden Geçen Baflkayd Komisyonun 21 Aral k 2005 te yap lan 1.5 saatlik toplant s sonras nda yeni rakam aç klayan Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Murat Baflesgio lu, enflâsyonun üzerinde art fl yapt klar n savundu. Yeni rakam n iflverene maliyetinin YTL oldu unu belirten Baflesgio lu 2005 Aral k ay verilerine göre yüzde 8.65 oran nda art fl yapt klar n söyledi. Enflâsyon hedeflerinin TÜFE de yüzde 5 oldu unu belirten Baflesgio lu, enflâsyon oran ndan fazla art fl yapt klar n bildirdi. Kas m 2002 de 184 milyon 250 bin lira olan asgarî ücretin ya yükseldi ini belirten Baflesgio lu, yüzde 106 l k art fl yapt klar n dile getirdi. Asgarî ücreti Kap c n n Ücreti: 448 YTL Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, y lbafl ndan itibaren ve y l n tamam için uygulanacak kap c lar için asgarî ücreti de brüt 531 YTL, net olarak da YTL olarak belirledi. Kap c lar için asgarî ücretten yap lan kesintiler toplam YTL olarak belirlendi. Kap c lar için asgarî ücretten gelir vergisi al nm yor. Kap c lar için asgarî ücretin iflverene maliyeti ise YTL olarak belirlendi. Art fl n Yüzde 41 i Devlete Brüt asgarî ücret 1 Ocak 2006 dan itibaren YTL artarak 1 YTL ye ç karken, SSK ve flsizlik Sigortas flveren paylar nedeniyle iflverene olan maliyeti ise YTL artt. Ancak bu art fl n sadece YTL si iflçiye Tarih Brüt Ücret* De iflim (%) 1 Ocak Temmuz Ocak Temmuz Ocak Temmuz A ustos Ocak Temmuz Ocak Ocak Temmuz Ocak Ocak * 2004 ve önceki y llar için TL cinsi ücretler YTL ye çevrildi. Net Ücret* De iflim (%)

9 dolar baz nda da de erlendiren Baflesgio lu, 1 Temmuz 2002 de dolar olan asgarî ücretin flimdi 282 dolara ç kt n söyledi. Gönlümüzden geçen, istenilen rakam olmad bir gerçek diyen Bakan Baflesgio lu, ama asgarî ücretin yanl zca iflçilere verilen ücret olmad n SSK pirimleri ve para cezalar n da etkiledi i için bu flekilde takdir edildi ini dile getirdi. T SK: Fedakârl k Yapt k T SK temsilcisi Ali Nafiz Konuk da politikalar na ve taleplerinin üzerinde bir art fl oldu unu ancak fedakârl k yaparak kabul ettiklerini ileri sürdü. Bu rakam n küçümsenmemesi gerekti ini savunan Konuk, Türkiye nin rekabet etmek zorunda oldu u ülkelerdeki ücret dikkate al nd nda küçümsememek gerekti ini ifade etti. TÜRK- fi: Allah Yard mc lar Olsun TÜRK- fi Genel E itim Sekreteri Mustafa Türkel ise belirlenen rakama muhalefet flerhi koyduklar n vurgulad. Önceliklerinin iflçinin eline net geçmesi oldu unu belirten Türkel, rakam n belirlenmesinde k staslar n n açl k ve yoksulluk s n r, en düflük devlet memuru maafl ve D E nin önerdi i rakam oldu unu söyledi. D E nin geçti imiz y l 422 milyon lira net, bu y l da net 508 milyon lira önerdi ini belirten Türkel, bu rakam n kabul edilmedi ini söyledi. Asgarî ücret üzerindeki vergi ve sigorta primi yüküne iflaret eden Türkel, Kurumlar vergisinde at lan ad m takdirle karfl l yoruz. Hükûmetin asgarî ücrette de sürpriz yaparak vergi yüklerinde 5 puanl k indirim bekliyorduk ama olmad dedi. D E nin önerdi i rakam n çok alt nda bir rakam belirlendi ini iflçilerin bununla geçinmesinin çok zor oldu unu belirten Türkel, Asgarî ücrette çal flanlar n Allah yard mc s olsun dedi. Sosyal Devlet Ayaklar Alt nda Asgarî Ücret Komisyonun iflçi kesimi, karfl oy yaz s nda, asgarî ücretin belirlenmesinde Komisyonun iradesinnin belirleyici olmad, hükûmet taraf ndan önceden belirlenen asgarî ücretin ilân edildi i belirtildi. 16 yafl ndan büyükler için Brüt YTL 531 YTL Net YTL YTL 16 yafl ndan küçükler için Brüt YTL 450 YTL Net Kap c lar için Brüt Net Kesintiler SSK primi flsizlik Fonu Gelir Vergisi Damga Vergisi Toplam Asgarî Ücret ve Kesintileri YTL YTL YTL YTL YTL 5.31 YTL YTL 3.19 YTL YTL Karfl oy yaz s nda flu görüfllere yer verildi: Yayg n iflsizlik ortam nda, belirlenen asgarî ücretin alt nda çal flmaya haz r insanlar n bulunmas ve çal flt r lmas, çaresiz durumda olanlar n durumundan yararlanarak tek tarafl çal flma koflullar n n dayat lmas kabul edilemez bir davran flt r. nsanî de ildir, gayriahlâkîdir. Sosyal hukuk devleti ayaklar alt na al nm flt r. Asgarî ücretin sosyal ücret kavram na yarafl r insanca yaflama düzeyini sa layacak, gelir da l m ndaki addaletsizlik ve yoksullu u bir ölçüde azaltacak, iflsizli in sürekli etkiledi i ifl gücü arz ve talebi aras ndaki dengesizlik nedeniyle çal flanlar n istismar n önleyecek düzeyde belirlenebilmesi asgarî ücret tespit çal flmalar n n temeli olmal d r. ILO da Asgarî Ücret Asgarî ücret, ILO Anayasas, 26 ve 99 No lu sözleflmelerinde de tan mlan yor. ILO normlar nda asgarî ücret, iflçinin ve ailesinin yaln zca geçimini temin eden ücret, insanca yaflamaya yeterli bir ücret de ildir. Hâlbuki iflçinin insanca yaflamas için yeterli ücrete sahip olmas gerekir ifadesiyle yer bulurken, fiilen ödenen ücretlerin uygulanacak asgarî miktarlar n alt na düflmemesi için, bir kontrol ve müeyyide sistemi ihdas etmek suretiyle gerekli tedbirleri almas konusunda da üye devletlere yükümlülük getiriyor. Açl k ve Yoksulluk S n r TÜRK- fi Kas m 2005 ay hesaplamalar na göre, insan onuruna yarafl r bir yaflant sürdürebilmek için yap lmas gereken asgarî ayl k harcama tutar 1 milyar 610 milyon 300 bin lira. Sa l kl ve dengeli beslenebilmek için sadece g daya harcanmas gerekli miktar yani açl k s n r ise 529 milyon 790 bin lira. Kesintiler Yüksek Net ayl k asgarî ücretten 2005 y l itibariyle yap lan kesinti oran yüzde Hâlen uygulanan net 350 milyon lira olan asgarî ücretin brütü ise 488 milyon 700 bin lira. Yani asgarî ücret üzerinden vergi ve SSK primleri için kesilen miktar yüzde 28.4 oran nda. Bu, 138 milyon 55 bin liraya denk geliyor. D E nin Rakamlar Uygulanmad Asgarî ücret belirlenirken, D E nin, yeni ad yla Türkiye statistik Kurumu nun, günlük 3 bin 500 kalori besin ihtiyac ile g da içi harcamalar baz al narak yapt hesab n dikkate al nd izlenimi yarat l yor. Oysa, asgarî ücret bugüne kadar D E nin önerdi i rakam n çok alt nda ve brüt olarak belirlendi. D E Temmuz 2004 te asgarî ücretin net TL olmas n istemiflti ancak rakam net TL oldu. Ocak 2005 te D E nin önerdi i rakam net TL iken, belirlenen rakam net TL oldu. 20

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

A sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için asgari ücreti

A sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için asgari ücreti 2006 DÖNEM Ç N BEL RLENEN ASGAR ÜCRET ÜZER NE B R DE ERLEND RME Yrd. Doç. Dr. smail AYDEM R Mu la Üniversitesi, Mu la Meslek Yüksek Okulu G R fi A sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU HAKEMS Z YAZILAR MAL S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU Zübeyir BAKMAZ * G R fi Ülkemizdeki sigorta sözleflmelerini yapmaya yetkili sigorta flirketlerinin, Hazine

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Ü lkemizde yat r m ve istihdam imkanlar n n gelifltirilmesi, bölgesel kalk nman n

Ü lkemizde yat r m ve istihdam imkanlar n n gelifltirilmesi, bölgesel kalk nman n mali ÇÖZÜM 219 GEL R VERG S STOPAJI TEfiV K NDE SON DURUM Hakk YILDIRIM * I-G R fi Ü lkemizde yat r m ve istihdam imkanlar n n gelifltirilmesi, bölgesel kalk nman n sa lanmas amac yla günümüze kadar çeflitli

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR KASIM 2006 1 I. GİRİŞ Bilindiği üzere, 13.04.2006

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı