Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi si Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili

2 Tekirdağ, Temmuz

3 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin tarihçesi Birim organizasyon şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Birimin misyonu Birimin vizyonu Birimin temel değerleri Stratejik değerlendirme Sonuç Kaynakça Ekler Performans göstergeleri tablosu

4 Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu... 9 Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo 3 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 4 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 5 Kurumsal nitelikler veri tablosu Tablo 6 Birim personel Tablo 7 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 8 Araştırma ve geliştirme süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 9 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 10 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 11 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 12 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 13 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu.. 22 Tablo 14 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Tablo 15 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Tablo 16 Paydaşlar YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Şekil listesi Şekil 1 Birim organizasyon şeması

5 1.SUNUŞ Bu çalışma ile Namık Kemal Üniversitesi nın Kurumsal Değerlendirme Raporu ve yılları Stratejik Planı sunulmaktadır. Bu çalışma, Üniversitemizin kurulduğu 17 Mart 2006 tarihinden bu yana şekillenen misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda, yaptıklarımız, yapamadıklarımız ve yapmak istediklerimizi ortaya çıkarması bakımından önemlidir. Bu çalışmalarımızı yaparken, bizden desteğini esirgemeyen sayın Rektörümüze, Rektör Yardımcılarımıza, Üniversitemiz Genel Sekreterine, Proje Geliştirme Bürosuna ve mız Personeline teşekkür ederim. Öğr.Gör.Muammer GĐRGĐN si Başkan V. 5

6 2. Giriş Bu belge ile nın Kurumsal Değerlendirme Raporu, YÖDEK Rehberi ve DPT Kılavuzu doğrultusunda hazırlanmıştır Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi si yılları stratejik planını sunmaktır Dokümanın kapsamı o Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi si Kurumsal Değerlendirme Raporu ve buna dayalı olarak yılları stratejik planını sunmaktadır. o Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. /1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Birimimiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, mik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. 6

7 Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler, ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK mik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. 7

8 Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki mik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında mik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. 8

9 Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 3. Yönetici Özeti Bu kısımda Namık Kemal Üniversitesi si Kurumsal Değerlendirme Raporu ve yıllları Stratejik planı, (Sürüm no. 1 Temmuz 2008, 84 sayfa)belgede yer alan ana başlıklar altında yöneticiler için yeterli bilgilendirme yapmak amacı ile sunulmaktadır. Belge dört bölümden oluşmaktadır. Bu Bölümler; Giriş bölümünde raporun temel niteliği ve raporda konu edilen temel kavramların tanımlanmasına yer verilmiştir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama çalışmaları başlığı altında nın kuruluş dayanağı, birim KDSP ekibinin oluşumu, çalışma esasları ve yöntemlerinden bahsedilmiştir. Birimde görevli personeli kapsayan organizasyon şeması da verilmiştir. Kurumsal değerlendirme başlıklı bölümde, Birimin özdeğerlendirme ve çevre değerlendirme çalışmaları ele alınmıştır. Özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında, Birimin girdileri, kurumsal nitelikleri ve özellikleri, idari ve destek süreçleri ve Yönetsel Özelliklerin Yapısal ve Davranışsal boyutları ve Çıktılar/Sonuçlar ile Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansı değerlendirilmiştir. Çevre değerlendirme çalışmaları bölümünde ise birimimiz ile ilişki içinde bulunan paydaşlar tanımlanmıştır. Kurumsal Değerlendirme üst başlığının son bölümünü SWOT (GZFT) analizi oluşturmaktadır. Bu şekilde Birimin güçlü ve zayıf yönleri sıralanırken, fırsatlar ve karşılaşılan tehditler de tespit edilmiştir. Üçüncü bölümü oluşturan stratejik planlama iki alt kısımdan oluşmaktadır. Kurumsal kimlik çalışması kısmı, sırasıyla birimin varoluş nedeni olan misyonu, beklentilerimizi ifade eden vizyonu ve birim faaliyetlerini açıklamaktadır. Đkinci kısımda yer alan, Stratejik Değerlendirme Çalışması ise, yıllarının Stratejik planın çatısını oluşturmaktadır. Stratejik Plan, Özdeğerlendirme ve Çevre Değerlendirmesinden oluşmaktadır. mızın çalışma esaslarının dayandığı 6 amaç ve bu amaçlara bağlı olarak hedef ve stratejiler ile performans göstergeleri ifade edilmiştir. Dördüncü ve son bölüm, Sonuç kısmını, Kaynakçayı ve Performans Göstergeleri Tablosunu da içeren belge eklerinden oluşmaktadır. 9

10 Kurumsal Değerlendirme Raporu ve yılları Stratejik Planı nı kapsayan bu belge, yukarıda belirtilen başlıklar doğrultusunda hazırlanarak sunulmuştur. 4. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi si gerek 5018 gerekse 2547 sa Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 nda 3 personelden oluşmuştur. Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta personelimiz ve faaliyetlerimize ilişkin n Birim KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür nda Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Birim KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Şube/Şeflik Demir, Doğan Şube Müdürü Koordinatör Kafalı, Emine Bilgisayar Đşletmeni Üye Yalçın, Çiğdem Memur Üye 10

11 Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 31 Mart 2008 Birim Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 15 Temmuz 2008 Birim yılları stratejik planı taslağının teslimi 3 30 Eylül 2008 Birim yılları stratejik planının teslimi 5. Birimin tarihçesi si ; 17 Mart 2006 tarih ve sa Resmi Gazetede yayınlanan 5467 Sa yükseköğretim kurumları teşkilatı kanunu, yükseköğretim kanunu, kamu malî yönetimi ve kontrol kanunu, telsiz kanunu ile 78 ve 190 sa kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun ile kurulan Namık Kemal Üniversitesinin bir dairesi olarak 124 sa Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesinde belirtilen görevleri yapmak üzere faaliyete başlamıştır. 6. Birim organizasyon şeması si 2008 sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şekil 1 Birim organizasyon şeması 7. Özdeğerlendirme Bu kısımda Birim tarafından yapılmış olan Kurumsal Değerlendirme Raporundan özdeğerlendirmeye ilişkin olarak aşağıda önerildiği üzere özetlemeler yapılacaktır. Kurumsal değerlendirme çalışmalarında verimsizliğe yol açacak başka bir alan da değerlendirme notlarının verilmesidir. 11

12 YÖDEK beklenen düzey e dayalı beş ölçekli bir değerlendirme sistemi getirmiştir. Girdiler Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Tablo 3 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) niteliğinde beklenen düzey 2) personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) ler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği;

13 Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 4 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; ) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) personelin ortalama unvan düzeyi; 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 10) Kurumun ağırlıklı mik alanı/alanları ve yeterliliği; 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 2 i) Kampus alanı; ii) Toplam kapalı alan; iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 13

14 Tablo 5 Kurumsal nitelikler veri tablosu sayılar I sayıları II Öğretim elemanı sayıları III Đdari personel Kadrolu personel 3 Sözleşmeli personel - Diğer personel 1 Toplam idari personel 4 IV Çalışanların yaş ortalaması Đdari personel 35 V Çalışanlar arasında bayan Đdari personel 2 VI Çalışanların kıdem ortalaması Đdari personel 15 VII Öğretim elemanlarının ortalama mik unvan ortalaması VIII Bölümün ağırlıklı mik alanı/alanları IX Bölüm ve program 14

15 Bölüm Program X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman - Lise mezun - Önlisans mezun 2 Lisans mezun 2 Yüksek lisans mezun - Doktoralı eleman - Tablo 6 Birim personel Sıra no isim Ünvan Şube Hizmet sınıfı Notlar 1 Muammer GĐRGĐN 2 Doğan DEMĐR 3 Emine KAFALI 4 Çiğdem YALÇIN Başkanı V. Şube Müdürü Bilgisayar Đşletmeni Memur 13 b/4 ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden tam zamanlı görevlendirilmiştir. GĐHS GĐHS GĐHS 15

16 Eğitim ve öğretim süreçleri Tablo 7 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 9) lere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 11) değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 13) lere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 16

17 Araştırma ve geliştirme süreçleri Tablo 8 Araştırma ve geliştirme süreçleri değerlendirme tablosu 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına mik personelin katılımının yeterliliği; 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 10) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 11) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 12) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 13) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 15) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 16) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; Değerlendirme notu 17

18 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Tablo 9 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği; 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 10) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 13) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; Değerlendirme notu 18

19 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Aşağıdaki tabloda birim faaliyetleri için bir değerlendirme tablosu sunulmuştur. Faaliyetlerin önce şubeler sonrada her bir şube için alt birimler bazında sınıflandırılması ve bu şekilde değerlendirme notunun verilmesi önerilmektedir. Tablo 10 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Sıra no. Faaliyet alanları Değerlendirme notu Đşleri 1 Evrak Kayıt Đşlemleri Sınavı Đle Üniversitemize Yerleşen Kayıtları 3 Öğretim Yılı Güz Yarı Ders Kayıtları Yılı Đstatistik leri Hazırlanarak YÖK e Đletildi 3 5 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim, Katkı Kredisi ve Burs almak üzere müracaat eden öğrencilerimizin işlemlerinin takibi 6 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim, Katkı Kredisi ve Burs almakta olan öğrencilerimizin durumlarının takibi 7 Öğretim Yılı Bahar Yarı Ders Kayıtları 8 Otomasyonu Yazılımının Satın alınması konusunda çalışmalar 9 Yönteminin Bağıl Değerlendirme uygulanmasına yönelik çalışmalar Birim öğrenci işleri bürolarına elektronik posta adresi verildi 2 11 Öğretim Yılı Yaz Okulu Uygulamaları 2 12 Mezun öğrencilere diploma verilmesi çalışmaları 3 Birim 19

20 Tablo 11 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Personel Đşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Değil 2) Đdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Değil 3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; Değil 4) işleri ile ilgili mik hizmetlerin yeterliliği; Değil 5) Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; Değil 6) Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Değil 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Değil 8) bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; Değil 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; Değil 10) Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; Değil 11) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; Değil 12) Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; Değil 20

21 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Bu kısımda birim kurumsal değerlendirme notları özet olarak aşağıdaki tabloda sayı olarak verilecektir. Ek olarak yapısal yönetsel özelliklerin genel bir değerlendirmesi kısaca yapılacaktır. Tablo 12 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Değerlendirme tablosu 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 2 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 1 3) Görev yetkilerinin yeterliliği; 3 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 2 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 1 6) Đş Süreçleri (mik ve idari) yeterliliği; 2 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 2 8) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; 2 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 2 10) Đnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 2 11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 3 12) katılım süreçlerinin yeterliliği; 2 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 2 21

22 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Tablo 13 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; 2) personelin memnuniyetinin yeterliliği; 3) Đdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 4) memnuniyetinin yeterliliği; 5) Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; 6) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği; 7) personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 8) Đdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; 10) Đş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; 22

23 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Tablo 14 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; 2) Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği 3) Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği; 4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; 5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 6) Đdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 7) Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği; Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Tablo 15 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu 1. Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 3 2. Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 3 3. Kendi misyonuna uygunluğu; 3 Değerlendirme notu 23

24 8 Çevre Değerlendirme Çalışmaları Bu kısımda birim faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki alanlarda kısa bir değerlendirme yapılacaktır. 1. Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi 2. Mezunlar ile Gelişmelerin Değerlendirilmesi 3. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile Đlişkilerin Değerlendirilmesi 4. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile Đlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi 5. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi 6. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi 7. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi Paydaş analizi Bu kısımda Bölümün üretmiş olduğu eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetlerinin yararlananlar ile bu hizmetlerin sunumun etkileyen iç ve dış paydaşlar sıralanır ve aşağıdaki tabloda olduğu üzere sınıflandırılır. Aşağıdaki tabloda bazı paydaşlar örnek olarak gösterilmiş olup sınıflandırılmıştır. Tablo 16 Paydaşlar Sıra no Paydaşlar Yararlanıcılar Çalışanlar Temel ortak Stratejik ortak 1 personel * * * 2 Đdari personel * * * 3 ler * * * 4 velileri * 5 Birim/Üniversite yöneticileri * * 24

25 9. SWOT (GZFT) analizi 9.1.Özdeğerlendirme Girdiler Güçlü yönlerimiz Đdari personel niteliğinin beklenen düzeyde olması Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği Zayıf yönlerimiz Mali kaynakların yetersiz olması Đdari personel nın yetersiz olması Fiziksel olanakların yetersizliği Temin edilen hizmetlerin yeterliliği Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yetersizliği Kurumsal nitelikler ve özellikler Güçlü yönlerimiz Đdari personel yaş ortalamasının beklenen düzeyde olması Đdari personelin kıdem ortalamasının beklenen düzeyde olması Đdari personelin eğitim düzeyinin beklenen düzeyde olması Zayıf yönlerimiz Personel nın beklenen düzeyin altında olması Kurumun fiziksel büyüklüğünün ve alt yapısının yetersizliği Kampus alanının yetersizliği Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme 25

26 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Evrak kayıt işlemlerinin beklenen düzeyde olması Üniversitemize Yerleşen öğrencilerin kayıtlanmalarının beklenen düzeyde olması Đdari personelin Otomasyonunu kullanabilmesi Zayıf yönlerimiz lere sunulan Danışmanlık hizmetlerinin yeterli düzeyde olmaması Otomasyonu Yazılımının satın alınma işlemlerinin tamamlanmaması Yaz Okulu uygulamalarının beklenen düzeyde olmaması Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarının başlatılmış olması Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Yapıcı bir yönetim anlayışının benimsenmiş olması Yönetimin Bilgisayarlaşma konusunda çalışmalarının olması Konseyi Başkanının Üniversitemiz Senatosu toplantılarına katılması Zayıf yönlerimiz Memnuniyet anketlerinin yapılabilmesi için alt yapı çalışmalarının yapılmamış olması 26

27 Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların beklenen düzeyde olması Đdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği Zayıf yönlerimiz Kurumsal nitelikler alanındaki sonuçların beklenen düzeyin altında kalması Eğitim-öğretim ile ilgili çıktıların yetersizliği Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yetersizliği Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Kendi misyonuna uyguluğun beklenen düzeyde olması Zayıf yönlerimiz Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonunu başarma performansının beklenen düzeyde olmaması 9.2.Çevre değerlendirmesi Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Yükseköğretime olan talebin artması; AB ile eğitim programları(erasmus/socrates/leonardo Da Vinci) ve proje çalışmalarının bulunması Tehditler Artan talebe cevap verebilecek nitelikte ve sayıda yeni bölüm/program açmada yaşanan zorluklar Sınavsız geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin beklenen düzeyde olmaması 27

28 Mezunlar ile ilgili gelişmeler Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi Fırsatlar Topluma dönük hizmetlere olan talebin artması; Üniversitemizin hem Balkan ülkeleri hem de Avrupa ülkeleriyle bilimsel işbirliği olanaklarına sahip olması, Tehditler Yüksek ev kiralarının çalışanlar ve öğrenciler için caydırıcı rol oynaması Tıp Fakültesi Hastanesinin halen faaliyete geçmemiş olması Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Üniversitemizin Ülkemizin ticaret ve bilim merkezlerinden Đstanbul a ulaşımının kolaylığı Üniversitemizin kurulu bulunduğu Tekirdağ da Organize Sanayi Bölgelerinin bulunması Tehditler Üniversitenin yeterli sosyal tesisinin bulunmaması Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Otomasyon Programının işlerliğinin artması 28

29 Tehditler Üniversitemiz mali durumunun, gerekli teknolojilerin temini ve kullanılmasında yeterli olmaması Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarının başlatılması Tehditler Üniversitemiz de halen uygulanmakta olan (Lisansüstü, Lisans, Ön lisans ve Yaz Okulu) Yönetmelik ve Yönergelerini öğrencilere yeteri kadar anlatılamaması Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi 29

30 10. Birimin misyonu Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, toplum ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmektir. 11. Birimin vizyonu Nitelikli eğitimi gerçekleştirirken uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir üniversite olmaktır. 12. Birimin temel değerleri Bu kısımda Bölüm temel değerlerinin güncellenmiş hali verilir. Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak, Bilginin evrenselliğine inanmak, Yenilikçi olmak, Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek, Birim içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek, Temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı olmak, Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak, Zamanın kıymetini bilmek, Đşimizi sevmek, Etkili iletişim, Yaratıcı olmak, 30

31 13. Stratejik değerlendirme Bu kısımda Birimin kendi faaliyet alanında yapılmış olan stratejik değerlendirmeleri amaç, hedef, strateji sırası izlenerek sunulur. Bu kısım stratejik plan çalışmasının en önemli çıktısı olduğundan stratejik planlama çalışması programı içerisinde göreceli olarak en fazla zaman ayrılması gereken bir alandır. Kurumsal değerlendirmede YÖDEK tarafından önerilmiş olan formata uygun olarak stratejik değerlendirme çalışmasının beş adet özdeğerlendirme ana başlığı ve altı adet çevre değerlendirme ana başlığı altında sınıflandırılması önerilmektedir. Diğer bir seçenek çoğu üniversite tarafından benimsenmiş olan torba stratejik değerlendirme yöntemidir. Özdeğerlendirmeye ilişkin unsurlar Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri (ilgili ) Araştırma ve geliştirme süreçleri (ilgili ) Uygulama ve Hizmet Süreçleri (ilgili ) Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çevre değerlendirilmesine ilişkin unsurlar Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin değerlendirilmesi Mezunlar ile ilgili gelişmeler (ilgili ) Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi Amaçlar ile hedefler arasındaki ilişkiler genellik kavramı üzerinde verilebilir. Amaçlar hedeflerden daha genel bir anlam taşımaktadır. Ulaşılmak istenen bir hedefler kitlesini ifade eder. Hedefler amaçların bir alt kümesi olarak tanımlanabilir. Her bir amaç için birden fazla hedef verilebilir. Örneğin kütüphane hizmet kalitesini artırmak bir amaç ise, 31

32 hizmet sürelerini uzatmak, kullanıcı erişim hizmetlerini geliştirmek, öğrenci asistanlar istihdam etmek bir hedef olarak alınabilir. Hedefler stratejik planlama sürecinde varılmak istenen noktayı veya noktaları ifade etmek için kullanılır. Stratejiler belirtilmiş olan hedeflere nasıl ulaşılabileceğini, bu hedeflere varılmak için kat edilmesi gereken noktaları ifade etmek için kullanılır. Örneğin kullanıcı erişim hizmetlerini geliştirmek bir hedef ise kullanıcının kütüphane hizmetlerinin katalog sistemine kütüphanede erişim, kütüphane web sitesi üzerinden erişim gibi değişik yollar geliştirilebilir ve bu yollar stratejiler olarak adlandırılır. Belli bir amaçlar ve hedefler kümesine ulaşmak için belirlenmiş olan stratejiler için kaynak planlaması yapmak ve bu stratejilerin verimliliğini izlemek ve değerlendirmek için bir dizi performans göstergeleri geliştirilebilir ve yılları için performans değerlerini içeren gelişim tabloları hazırlanabilir. Performans göstergelerinin stratejiler için belirlenmesinde öncelikle YÖDEK göstergelerine bakılmalıdır. YÖDEK göstergeleri veya yakın göstergeler mümkün olduğunca kullanılmaya çalışılmalıdır. Aşağıda pilot proje kapsamında geliştirilmiş olan bazı örnekler hayali sayılar kullanılarak verilmektedir. taslaklarda yer alan amaçlar, hedefler veya stratejiler temel olarak alınmıştır. Gelişim tablolarındaki performans değerleri için rasgele hayali sayılar verilmiştir. Amaç 1: Üniversitemiz birimlerine tarafından kayıtlarının kısa sürede ve sorunsuz olarak yapılması, Hedef : kayıtlarının hızlı, sorunsuz ve rahat ortamda yapılması. yerleştirilen öğrencilerin Strateji : nin Üniversitemize yerleştiği belli olduktan sonra kayıt yeri, tarihi ve gerekli evraklar bazında bilgilendirilmesi. Performans göstergesi : Bir ye kayıt için ayrılan süre. Tablo 17 Bir ye Kayıt Đçin Ayrılan Süre (Dakika) Kayıt Süresi (Dakika) Amaç 2: lerimizin belge isteklerinin hızlı bir şekilde karşılanması, Hedef : Belge taleplerinin, müracaat anında değerlendirilerek karşılanması, Strateji : Otomasyonu Programının işlerliğinin arttırılması. 32

33 Performans göstergeleri 1.1: Memnuniyeti (Anket) Amaç 3: ders kayıtlanma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesi, Hedef : nin internete bağlı bilgisayarlardan ders kaydını yapabilmesi Strateji 1: Üniversitemiz internet alt yapısının iyileştirilmesi Strateji 2: danışmanlarının bilgilendirilmesi, Strateji 3: lerin bilgilendirilmesi, Performans göstergeleri: Eğitim-Öğretim ndan itibaren gerekli şartların sağlanarak web ortamından ders kaydının yapılabilmesi Amaç 4: Kayıt öncesi mik danışmanların bilgilendirilmesi Hedef : danışmanların otomasyon sisteminde karşılaşacakları sorunların önceden tespitine çalışılması Strateji : Bu konuda bilgilendirme notunun oluşturulması Performans göstergesi 1.1 Hazırlanan bilgilendirme notu (sayı) Tablo 18 Hazırlanan bilgilendirme notu Hazırlanan bilgilendirme notu (sayı) Amaç 5: Yeterli sayıda ve nitelikli kadro kurmak Hedef 1: Yeterli sayıda personel istihdam etmek, Hedef 2: Personelin niteliğinin göreviyle bağdaşmasını sağlamak, Hedef 3: Kilit personelin yedeğinin bulunmasını sağlamak, Strateji : nın ideal kadrosunu nitelik ve nicelik bakımından belirlemek Performans göstergesi 1.1 toplam Personel (sayı), uzman personel (sayı) Tablo 19 Personel Personel Uzman personel

34 Amaç 6: Yönetmelik ile ilgili bilgi eksikliklerinin giderilmesi Hedef 1: lerin Yönetmelikle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek Hedef 2: Birimlerin Yönetmelikle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek Hedef 3: Danışmanların Yönetmelikle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek Strateji 1: Birim yöneticileri ile periyodik toplantılar düzenleyerek, yönetmeliklerin uygulanmasında birlikteliği sağlamak, Strateji 2: mız web sitesinde danışman ve öğrencileri bilgilendirmeye yönelik notlar yayınlamak. Performans göstergesi oranları, :, danışman ve birimlerce yapılan işlemlerdeki hata Tablo 20 Hata Oranları Hata Oranı: Hata sı/đşlem sı 4/10 3/10 3/10 2/10 2/10 1/ Sonuç 17 Mart 2006 tarihinde kurulan birimimiz, Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize yerleşen 1. Sınıf öğrencilerinin kayıtları Trakya Üniversitesinin desteğiyle, Edirne de yapılmıştır. Üniversitemizin gelişmesine paralel olarak birimimizin de gelişimini ve kurumsallaşmasını hızla tamamlamasının sonucunda, Eğitim- Öğretim Yılı kayıtları Tekirdağ da ve sorunsuzca yapılmıştır Yılları Stratejik planında da belirtildiği gibi, öğrenci kayıtlarının hızlı, sorunsuz ve rahat ortamlarda yapılması hedeflenmektedir. Bu planda ayrıca, Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha rahat, hızlı, doğru ve sorunsuz yürütülmesine yönelik olarak, Kurumsal Değerlendirme Raporunda yapılan tespitler güncellenerek verilmiştir. Birimimiz KDSP grubu bu planda tespit edilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. 34

35 17. Kaynakça Bu kısımda stratejik planın hazırlanmasında kullanılmış olan temel kaynaklar tam referans verilerek alfabetik sırada sıralanır. Aşağıda birimlerimizin kullanımı için bir seçme liste verilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı (2006) Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. sürüm, Haziran 2006, 46 sayfa (Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı). Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2006) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Resmi Gazete, : 26179, 26 Mayıs Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2006) Bakanlar Kurulu Karar sı: 2006/9972, , Resmi Gazete, : , Şubat Yüksek Öğretim Kanunu (1981) No. 2547, 4 Kasım Resmi Gazete no , 6 Kasım Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (1983) no. 2809, 28 Mart Resmi Gazete, no , 30 Mart Ekler Bu kısımda planın içerisinde yer almayıp ta planda yer alması zorunlu görülen her türlü ekler yer alır. Performans göstergeleri tablosu Bu kısımda iki farklı performans gösterge tablosu ele alınacaktır. Đlkinde YÖDEK tarafından tespit edilmiş bulunan 76 adet performans göstergesinden oluşan tabloda merkezi birimleri ilgilendiren göstergeler verilecektir (Tablo ekte sunulmuştur). Öncelik x ile işaretlenmiş olan bilgiler olacaktır. Bu tabloda birimlerimizi ilgilendiren iki tür veri yer almaktadır. Birinci tür veriler üniversite genelini ilgilendiren veriler olup teyit veya ilk kaynak olarak birimlerimizden alınacak verilerdir. Örneğin 1 nolu göstergede yer alan ortaöğretim başarı puanları ile ilgili veriler bu türdendir. Eğer ilgili dairede bu tür bilgiler mevcutsa bu bilgiler tabloda verilecektir. Đkinci tür veri doğrudan ilgili birim faaliyetlerini ilgilendiren göstergelerdir. Örneğin 5 nolu göstergede yer alan bütçe ödenekleri hemen hemen tüm merkezi birimlerimizi ilgilendirmektedir. Normal şartlarda performans göstergeleri tablosunun ilk sürümünün Rektörlüğe 11 Şubat 2008 tarihinde sunulmuş olması gerekmektedir. Bu kısımda verilmiş olan bu tablonun aynen yer alması beklenmektedir. Ancak bu tablonun Rektörlüğe sunumundan sonra tablo nin güncellenmiş olması durumunda bu kısımda bu tablonun en son sürümü yer alacaktır. 35

36 Bu YÖDEK tablosunda merkezi birimlerin faaliyetleri ile ilgili olmayan kısımlara ilgili ibaresi konulacaktır. Öte yandan birimin faaliyetlerine ilişkin olup ta veri olmayan kısımlara veri tur ibaresi konulacaktır. Performans göstergeleri bilgi toplama formunda yer almış olan veri kaynağı ve ilgili olduğu döneme ilişkin sütunlar bu kısımda sunulan tabloda yer almayacaktır. Bu kısımlar bilgi toplama formunda birimlerimizi yönlendirmek amacı ile konulmuştur. olmayan kısımlar da tabloda yer alacaktır. Başka bir deyimle ilgili olmayan veya veri olmayan gösterge kalemleri silinmeyecektir. Đkinci olarak Birimlerimiz kendi faaliyet alanları ile ilgili olarak YÖDEK göstergelerine benzer performans göstergeleri geliştirecekler ve bu göstergeler için sonu itibarı ile veri vereceklerdir. Örneğin Kütüphane ve Dokümantasyon si Fotokopi ve Baskı Merkezi Đşleri faaliyet alanında çekilen fotokopi sayfasını bir performans ölçütü olarak alıabilir ve nda kaç adet fotokopi ve kaç adet risograf çekildiği yazılabilir. bu şekilde ileriki yıllarda zaman içerisinde bu faaliyet alanındaki performansını izleyebilecektir. YÖDEK performans gösterge tablosuna benzer bir gösterge tablosu aşağıda verilmiştir. Tablo 21Birim performans göstergeleri Sıra no. Faaliyet alanları Performans ölçütü Ölçü birimi 1 36

37 YÖDEK Performans göstergelerinin hesaplanmasında öğrenciler ile ilgili veriler ı diğer tüm veriler ise esas alınarak hesaplanacaktır. No Gösterge Ölçme yöntemi Birimi Değeri kaynağı 1 Önlisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması Toplam orta öğretim başarı puanları= Toplam öğrenci = MYO, Đşleri si 2 (x) Lisans programlarına yerleşen öğrencilerin niteliği 2.1. ÖSS SAY-1 ile yerleştirilen öğrencilerin sayısal yerleştirme puanlarının ortalamaları Puan ortalamaları toplamı= Toplam öğrenci = Yüksekoku l, mik Lisans programlarına yerleşen öğrencilerin niteliği 2.2. ÖSS-SAY-2 ile yerleştirilen öğrencilerin sayısal yerleştirme puanlarının ortalamaları Puan ortalamaları toplamı= Toplam öğrenci = mik Lisans programlarına yerleşen öğrencilerin niteliği 2.8. ÖSS SAY 1 puanına göre yerleştirilen öğrencilerden sayısal puan sıralamasında ilk %10 luk dilime giren öğrenci / Toplam sayısal grubundaki öğrenci ) x 100 Yüksekoku l, mik Đlk % luk dilime giren öğrenci = Toplam sayısal öğrenci gurubundaki öğrenci = Lisans programlarına yerleşen öğrencilerin niteliği 2.9. ÖSS-SAY 2 puanına göre yerleştirilen öğrencilerden sayısal puan sıralamasında ilk %10 luk dilime giren öğrenci / Toplam sayısal grubundaki öğrenci ) x 100 mik Đlk % luk dilime giren öğrenci = Toplam sayısal öğrenci gurubundaki öğrenci = 37

38 3 (x) Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 3.1. { [sal programa kabul edilenler için sal LES puanlarının yüz üzerinden (LES 80 üzerinden olduğu için puanlar 1.25 ile çarpılacak) ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] } / 2 Enstitüler, mik sal LES Puanları toplamı= LES Puan ortalaması= = sal LES Puan ortalaması= Lisans mezuniyet not toplamı= Lisans mezuniyet not ortalaması= 4 (x) Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 4.1. { [sal programa kabul edilenler için sal LES puanlarının yüz üzerinden (LES 80 üzerinden olduğu için puanlar 1,25 ile çarpılacak) ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] + [yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]}/3 Enstitüler, mik sal LES Puanları toplamı= LES Puan ortalaması= = sal LES Puan ortalaması= Lisans mezuniyet not toplamı= Lisans mezuniyet not ortalaması= Yüksek lisans mezuniyet not toplamı= Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması= 5 Bütçe Ödenekleri 5.1. Personel Giderleri YTL Strateji Geliştirme 38

39 Maliye Bakanlığı Bütçe Ödenekleri 5.2. Sosyal güvenlik Giderleri YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı Bütçe Ödenekleri 5.3. Mal ve hizmet Giderleri YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı Bütçe Ödenekleri 5.4. Cari transfer Giderleri YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı Bütçe Ödenekleri 5.5. Sermaye Giderleri YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı Bütçe Ödenekleri Eğitim Giderleri YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı Bütçe Sağlık Giderleri YTL Strateji Geliştirme 39

40 Ödenekleri Maliye Bakanlığı Bütçe Ödenekleri Teknolojik Araştırma Giderleri YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı Bütçe Ödenekleri Spor Giderleri YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı Bütçe Ödenekleri 5.6. Toplam Bütçe Giderleri YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı 6 (x) başına düşen ödenekler 6.1. Hazine ödeneği (Đleri teknoloji payı hariç)/ Toplam öğrenci (hazırlık sınıfı, önlisans, lisans, lisansüstü, özel öğrenci, bilimsel hazırlık) Hazine ödeneği= Toplam öğrenci = YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı başına düşen ödenekler 6.2. katkı payları geliri ( öğrenim kredisi dâhil birinci öğretim, ikinci öğretim, lisansüstü öğrenci, özel öğrenci, yaz okulu, açık öğretim, uzaktan eğitim, bilimsel hazırlık, SUNY üniversite payı) / Toplam öğrenci YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı katkı payları geliri= 40

41 Toplam öğrenci = başına düşen ödenekler 6.3. Özel gelirler (yurt, yemek, kira, nakit bağış, şartname ve benzeri; saymanlıklara gelir kaydedilen, muhasebe kayıtlarına giren her türlü gelir) / Toplam öğrenci Özel gelirler toplamı= Toplam öğrenci = YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı başına düşen ödenekler 6.4. Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / Toplam öğrenci Döner sermaye geliri= Toplam öğrenci = YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı başına düşen ödenekler 6.5. Toplam bütçe (yukarıdakilerin toplamı) / Toplam öğrenci Toplam bütçe= Toplam öğrenci = YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı 7 (x) Öğretim elemanı (Prof., Doç., Yrd.Doç., Öğr.Gör., Araş.Gör., Okutman, Uzman) başına düşen döner sermaye geliri (Ciro) Döner sermaye gelirleri ( ilgili değerlendirme içinde muhasebeleşen proje, danışmanlık, deney v.b. gelirler- KDV hariç) / Öğretim elemanı Döner sermaye gelirleri= Öğretim elemanı = YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı 8 Öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirleri (ilgili değerlendirme içinde muhasebeleştiril en ve ilgili üniversitenin payına düşen gelir göz önüne 8.1. Đleri teknoloji projeleri gelirleri / Öğretim üyesi Đleri teknoloji projeleri geliri= Öğretim üyesi = YTL Strateji Geliştirme Maliye Bakanlığı 41

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2011 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2011 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu 2011 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ekrem ERDEM Hazırlayanlar Prof. Dr. Ekrem ERDEM Erciyes

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014 2018) Kasım 2012 2 ÖNSÖZ Afyon Mühendislik Fakültesi nin 2014 2018 yıllarını kapsayan bu stratejik plan, 10.12.2003 tarih ve 5018

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Tekirdağ-Nisan 2013 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. M. Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ... 7 1.GİRİŞ...

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006 ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006 Şubat 2007 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 2 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 6 4. STRATEJİK HEDEFLER

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 2 : MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER MİSYON VE VİZYON Üniversitemiz 2013-2017 dönemi stratejik planı çalışmaları Şubat 2012 ayında başlatılmış olup bu çalışmalar kapsamında üniversitemiz

Detaylı

1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1.1 STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI MSGSÜ Stratejik Planlama çalışmaları 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesine dayanarak 26.05.2006

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ Dök.No KAİM.İKS.FRM.076 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

ODTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ODTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ODTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 1. GİRİŞ ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) Özdeğerlendirme Raporu YÖDEK Rehberinde belirtilen özdeğerlendirme modeli ve ODTÜ Rektörlük

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FĐZĐK ANABĐLĐM DALI 2009 YILI FAALĐYET RAPORU Eylül 2009 Tekirdağ ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 3 I- GENEL BĐLGĐLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Daire Başkanlığı. 2009 2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No : 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Daire Başkanlığı. 2009 2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No : 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Daire Başkanlığı 2009 2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No : 1 Temmuz 2008 Đçindekiler listesi SUNUŞ.. 3 GĐRĐŞ..... 4 YÖNETĐCĐNĐN ÖZETĐ. 4 STRATEJĐK PLANIN PLANLAMA GEREKSĐNĐMĐ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Mart 2009 Tekirdağ Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

BAŞKAN. Prof. Dr. Peyami BATTAL Rektör ÜYE. Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA Rektör Yardımcısı ÜYE ÜYE. Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ Ziraat Fak. Dek.

BAŞKAN. Prof. Dr. Peyami BATTAL Rektör ÜYE. Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA Rektör Yardımcısı ÜYE ÜYE. Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ Ziraat Fak. Dek. Üniversite Senatosu Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Karar 2014/14-5 (Sayfa 1/5) Üniversitemizde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması ve

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı