T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: tarih ve B.30.2.NKÜ / sayılı yazınız. Birimimizin 2010 yılı Stratejik Planı 1. Sürümü hazırlanarak ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Doç.Dr.Ahmet ĐSTANBULLUOĞLU Müdür Ekler: 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No 1 ( 1 Takım, 73 sayfa ) EK 1 Ders Đçerikleri ( 13 sayfa ) Posta Adresi: N.K.Ü.Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü 100. Yıl Mah. Uğur Mumcu Cad. Đtfaiye Arkası TEKĐRDAĞ Tel : ( ) Fax : ( )

2 Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1 Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Tekirdağ Haziran

3 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin tarihçesi Birim organizasyon şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Birimin misyonu Birimin vizyonu Birimin temel değerleri Stratejik değerlendirme Sonuç Kaynakça Ekler Performans göstergeleri tablosu

4 Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo 3 Birim gelişim tablosu Tablo 4 Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu üye listesi Tablo 5 Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye listesi Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 7 Birim lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Tablo 8 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 9 Kurumsal nitelikler veri tablosu Tablo 10 Akademik personel verileri Tablo 11 Birim 2009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları Tablo 12 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 13 Mezun öğrenci verileri Tablo 14 Birime bağlı bölüm ve programları Tablo 15 Hemşirelik Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları Tablo 16 Örnek ders karnesi- Hemşirelikte Temel Đlke ve Uygulamalar 30 Tablo 17 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 18 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları Tablo 19 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 20 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 21 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 22 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu.. 39 Tablo 23 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Tablo 24 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Tablo 25 Paydaşlar Tablo 26 YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no

5 Şekil listesi Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması

6 3. Sunuş Bu belgeyle, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunun 2010 Yılı Stratejik Planı ana başlıklar altında sunulmuştur. Bu rapor ile Yüksekokulumuzun 2009 yılı içerisindeki eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, tüm bu hizmetleri gerçekleştirmek için akademik ve idari personelin mevcut durumu gerekli kriterler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucu 2010 yılı içerisinde Yüksekokulumuzda yürütülen tüm faaliyetlerin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Yüksekokulumuz yürüttüğü hizmetlerin kalitesini arttırarak topluma yönelik sunduğu hizmetlerinde kalitesini arttıracaktır. Bu çalışmada emeği geçen Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama çalışma grubu (Koordinatör ve Üyeleriyle) çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Doç.Dr.Ahmet ĐSTANBULLUOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü Tekirdağ, Haziran

7 4. Giriş Bu kısımda aşağıda verilmiş olan üç alt başlık altında dokümanın amacı, kapsamı belirtilir ve ilgili tanımlar ve kavramlar verilip, aşağıda 2010 Yılı Stratejik Planı verilmiştir Dokümanın Amacı o Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Planını sunmaktır Dokümanın Kapsamı o Bu dokümanda Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Planı sunulmaktadır. o Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 1. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2009/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan Stratejik Plan ve Kurumsal Değerlendirme Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır. 7

8 4.3. Tanımlar ve Kavramlar Akademik Birimimiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. 8

9 Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları 9

10 sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 10

11 5. Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2010 Yılı Stratejik Planını Sürüm no.1, Haziran 2009, 80 sayfa Tekirdağ, olup Üniversitemiz Rektörlüğüne sunulmuştur Yılı Stratejik Planı ile Yüksekokulumuzun zayıf ve güçlü yönleri tespit edilmiş olup, zayıf yönlerin niceliksel olarak azaltılması, güçlü yönlerin ise niteliksel olarak arttırılması hedeflenmiştir Yılı Stratejik Planı ile Yüksekokulumuzun yol haritası çizilmiş olup, 2010 yılında çok daha güçlü bir Kurum olmak için her türlü gayret ve çaba sarfedilecektir. 11

12 6. Kurumsal Değerlendirme Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü gerek 5018, gerekse 2547 lı Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama çalışmalarını yürütmek üzere; Yüksekokul Müdürüne rapor veren Koordinatör başkanlığında, Yüksekokul Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu, 2009 yılında 2 akademik personel, 1 idari personel ve 1 öğrenciden oluşturulmuştur. Đdari personelimiz Yüksekokul Sekreteriyle, Öğrencilerimiz öğrenci temsilcisiyle çalışmalara katkıda bulunmuşlardır. Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Birim KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Birim 2009 Yılı Stratejik Planı güncellenip birinci sürümü hazırlanmıştır. Birim KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan 2009 Yılı Stratejik Planının 1. sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. 12

13 Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu* Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program TEMEL, Münire Öğr.Gör.Uzm. Müdür Yardımcısı (Koordinatör) Hemşirelik Bölümü ÇELĐKKALP, Ülfiye Öğr.Gör.Uzm. Öğretim Görevlisi Hemşirelik Bölümü DEMĐR, Melike Araş.Gör. Araştırma Görevlisi Hemşirelik Bölümü ÇĐLĐNGĐR, Mehmet Yüksekokul Sekreteri Yönetici Hemşirelik Bölümü CEREYAN, Muhammed Öğrenci Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Hemşirelik Bölümü *Not: Yüksekokulumuz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planı Çalışma Grubu üyelerinin tarihi itibariyle son durumları; Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Sadık ŞAHĐN tarihinde Müdür Yardımcılığı ve tüm komisyon üyeliklerinden istifa etmiş olup, Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Plan Koordinatörü olarak Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Uzm.Münire TEMEL Koordinatör olarak görevlendirilmiştir. Komisyon üyeliğinede Araş.Gör.Melike DEMĐR getirilmiştir.yüksekokul Sekreteri Kenan PĐLATĐN tarihi itibariyle Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde görevlendirilmiş olup, Đdari Personel olarak Yüksekokul Sekreterliğine tarihinde atanan Yüksekokul Sekreteri Mehmet ÇĐLĐNGĐR görevlendirilmiştir. Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra No. Tarih Çalışma Yılı Stratejik Planı 1. Sürüm Yılı Stratejik Planı 2. Sürüm Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. Sürüm Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 2. Sürüm Đdare Faaliyet Raporu 1. Sürüm Đdare Faaliyet Raporu 2. Sürüm Yılı Performans Programı 1. Sürüm Yılı Performans Programı 2. Sürüm 13

14 Sağlık Yüksekokulunun tarihçesi 7. Birimin tarihçesi Sağlık Yüksekokulu, Namık Kemal Üniversitesinin en eski Yüksekokuludur yılında Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokolle Tekirdağ Sağlık Meslek Lisesi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. ( de 841 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kararı) Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarih ve 96 / 8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Önlisans eğitimine son verip Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu olarak Lisans eğitimine başlamıştır yılında Namık Kemal Üniversitesinin açılması ile Yüksekokulumuz Sağlık Yüksekokulu adı ile Namık Kemal Üniversitesine bağlanmıştır. Yüksekokulumuz Eğitim Öğretim yılından beri Hemşirelik Bölümüyle eğitimi sürdürmektedir. Yüksekokulumuzun açmış olduğu bölüm aşağıdaki tabloda faaliyete geçmiş olduğu eğitim ve öğretim yıllarına ilişkin bilgi ile birlikte gösterilmiştir. Kuruluş yılında 53 öğrenci ve 3 öğretim elemanı ile öğretime başlayan Yüksekokulumuz, 2009 yılı Haziran ayı sonu itibarı ile toplam 2 öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi, 5 araştırma görevlisi ile bugüne kadar 700 öğrenciye hizmet vermiştir. Tablo 3 Birim gelişim tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi I Önlisans Programları* Önlisans Hemşirelik Programı Önlisans Tıbbi Dök. ve Sekreterlik Programı *1999 Yılında son mezununu veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapanmıştır. II Lisans Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü Birim organizasyon şeması Sağlık Yüksekokulu Organizasyon Şeması Sağlık Yüksekokulu 2009 yılı Haziran ayı itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir yılı Haziran ayı itibarı ile Yüksekokulumuzda Hemşirelik Bölümüyle faaliyet gösterilmiş olup lisans düzeyinde bir programla hizmet verilmektedir lı Yüksek Öğrenim Yasası gereğince kurulan Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu sırası ile 2009 yılı Haziran ayına kadar 3 ve 10 kez toplanmıştır. Kurul üyelerinin listesi 2009 yılı Haziran ayı itibarı ile aşağıdaki tabloda verilmiştir. 14

15 Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Müdür Yardımcıları Yüksekokul Sekreteri Hemşirelik Bölümü Özel Kalem Öğrenci Đşleri Öğretim Elemanları Yazı Đşleri Muhasebe Ambar Ayniyat Kütüphane Hizmet Birimi 15

16 Tablo 4 Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üye Listesi Đsim Bölüm Đdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 ĐSTANBULLUOĞLU Ahmet, Doç.Dr. ( dan itibaren) 2 TEMEL Münire, 3 4 Öğr.Gör.Uzm. Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü Müdür Müdür Yardımcısı *Yrd.Doç.Dr.Sultan DOĞAN, ( a kadar) * Yüksekokul Müdürü olarak tarihi itibariyle Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ahmet ĐSTANBULLUOĞLU atanmıştır. * Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Sadık ŞAHĐN tarihinde Müdür Yardımcılığı ve tüm komisyon üyeliklerinden istifa etmiştir. Haziran 2009 ayı sonu itibariyle Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılmamıştır. * Öğr.Gör.Uzm.Münire TEMEL tarihi itibariyle tekrar Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Tablo 5 Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye Listesi Đsim Bölüm Đdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 ĐSTANBULLUOĞLU Ahmet, Doç.Dr. ( dan itibaren) Hemşirelik Bölümü Müdür V. Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Üniversite Senato Üyesi 2 GÜLEN Dumrul Yrd.Doç.Dr. Hemşirelik Bölümü - 3 MUTLU Levent Cem Yrd.Doç.Dr. Göğüs Hastalıkları ABD - 4 GÜLTEKĐN Erdoğan Yrd.Doç.Dr. KBB ABD - Eğitim ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı 5 TEMEL Münire, Öğr.Gör.Uzm. Hemşirelik Bölümü Müdür Yardımcısı *Yrd.Doç.Dr.Sultan DOĞAN, ( a kadar) * Yüksekokul Müdürü olarak tarihi itibariyle Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ahmet ĐSTANBULLUOĞLU atanmıştır. 16

17 * Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Sadık ŞAHĐN tarihinde Müdür Yardımcılığı ve tüm komisyon üyeliklerinden istifa etmiştir. Haziran 2009 ayı sonu itibariyle Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılmamıştır. * Yüksekokulumuz Müdür Yardımcılığı görevine tarihi itibariyle tekrar Müdür Yardımcısı olarak Öğr.Gör.Uzm.Münire TEMEL atanmıştır. * Doç.Dr.Đlknur ERDEM tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, yerine Yüksekokulumuz Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Dumrul GÜLEN getirilmiştir. * Yönetim Kurulu Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Levent Cem MUTLU ve Yrd.Doç.Dr.Erdoğan GÜLTEKĐN tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmişlerdir. Haziran ayı sonu itibariyle yeni Yönetim Kurulu Üyeliğine atama yapılmamıştır. 9. Özdeğerlendirme Girdiler Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği;

18 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; 3 3 Tablo 7 Birim lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları* Bölümü Puan türü En az puan ortalaması En fazla puan ortalaması Yerleştirilen öğrenci sayısı Hemşirelik sal 1 283, Akademik Yılı verileri 18

19 Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 8 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 2 1 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 1 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 2 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 1 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 1 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 2 i) Kampus alanı; 1 ii) Toplam kapalı alan; 1 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1 19

20 1- Öğrenci ları: Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = (2 x Öğretim Görevlilerinin sı) + (1 x Araştırma Görevlilerinin sı)] / Yukarıdaki Unvanlardaki Toplam Öğretim Elemanlarının sı Doçent sayısı=2 Öğretim görevlisi sayısı=7 Araştırma görevlisi sayısı=5 Toplam öğretim elemanı sayısı=14 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi şöyle hesaplanır: Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(5 x 1) + (2x7) + (2x3)] /14 =(5+14+6)/14 =25/14 =1.78 Birimdeki akademik personelin ortalama unvan düzeyi 1.78 dir. 20

21 Tablo 9 Kurumsal nitelikler veri tablosu lar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı - Lisans öğrenci sayısı 211 Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı - - Toplam öğrenci sayısı 211 Engelli öğrenci sayısı - Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı 2 II Öğretim elemanı sayıları Profesör - Doçent 1 Yardımcı doçent 1 Öğretim görevlisi 7 Okutman Uzman Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi 5 Toplam öğretim üyesi sayısı 2 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 8 Toplam öğretim elemanı sayısı 14 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 5 21

22 Sözleşmeli personel 1 Diğer personel 1 Toplam idari personel sayısı 7 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 50 Diğer öğretim elemanları 34 Tüm öğretim elemanları 42 Đdari personel 33 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri - Diğer öğretim elemanları 10 Tüm öğretim elemanları 10 Đdari personel 2 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 26 Diğer öğretim elemanları 12 Tüm öğretim elemanları 19 Đdari personel 10 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 1.78 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Sağlık Bilimleri 1 22

23 Alan 2: IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı 1 Program sayısı ABD sayısı - - X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı 1 Lise mezun sayısı 2 Önlisans mezun sayısı 2 Lisans mezun sayısı 2 Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı - - NOT: Yüksekokulumuzda görev yapan idari personelin kadro durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Đdari personel kadro durumu Kadrosu Yüksekokulumuzda Olan Personel sı : 1 13/b ile Yüksekokulumuzda Görevlendirilen Personel sı : 4 4/b li olup Yüksekokulumuzda Görevlendirilen Personel sı : 1 Kısmi Zamanlı Statüde Çalışan (Temizlik) Personel sı : 1 23

24 Tablo 10 Akademik personel verileri Sır a no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 ĐSTANBULLUOĞLU, Ahmet, * Doç. Dr. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Yüksekokul Müdür V. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Öğretim Üyesi Üniversite Senato Üyesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 2 GÜLEN, Dumrul Yrd. Doç. Dr. 3 TEMEL, Münire Öğr. Gör. Uzm. 4 ŞAHĐN, Sadık Öğr. Gör. 5 SAYGILI, Deniz Öğr. Gör. Uzm. 6 METĐNOĞLU, Meryem Öğr. Gör. Uzm. 7 ÇELĐKKALP, Ülfiye Öğr. Gör. Uzm. 8 BAÇ, Adnan Öğr. Gör. 9 KAYA, Özlem Öğr. Gör. Uzm. 10 ÖNLER, Ebru 11 DEMĐR, Melike Araş. Gör. Uzm. Araş. Gör. Uzm. Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokul Müdür Yardımcısı 24

25 Bölümü 12 ÖZDEMĐR,Gülsün Araş. Gör. 13 EKĐM, Ayfer Araş. Gör. 14 YALÇIN, Ayfer Araş. Gör. Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü * Kadrosu Tıp Fakültesinde olup, tarihinden itibaren Yüksekokulumuza Müdür V. olarak atanan Yrd.Doç.Dr.Sultan DOĞAN, tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup, tarihi itibariyle Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Öğretim Üyesi Yüksekokul Müdürlüğüne Doç.Dr.Ahmet ĐSTANBULLUOĞLU atanmıştır. 25

26 Tablo 11 Birim 2009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 8 Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam

27 Eğitim ve Öğretim Süreçleri Tablo 12 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 5 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 4 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 4 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 4 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 4 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 4 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 3 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 3 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 3 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 4 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 1 27

28 Tablo 13 Mezun öğrenci verileri 2009 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı 1 Lisans mezun öğrenci sayısı 45 Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı - Doktora mezun öğrenci sayısı - Toplam mezun öğrenci sayısı 46 Tablo 14 Birime bağlı bölüm ve programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2009 yılı öğrenci sayısı Hemşirelik Lisans Hemşirelik Sağlık Bilimleri Toplam sayı 1 1 Toplam sayı 211 Tablo 15 Hemşirelik Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları DERS KODU OPTĐK DERSĐN ADI TÜRÜ T U L K KODU I. YARIYIL GÜZ YARIYILI SH Hemşirelikte Temel Đlke ve Uyg.I Z SH Anatomi Z SH Fizyoloji Z SH Mesleğe Giriş Z SH Biyokimya Z SH Biyofizik Z SH Tıbbi Terminoloji Z SH Yabancı Dil I Z SH Türk Dili I Z TOPLAM

29 DERS KODU OPTĐK DERSĐN ADI TÜRÜ T U L K KODU II. YARIYIL BAHAR YARIYILI SH Hemşirelikte Temel Đlke ve Uyg.II Z SH Mikrobiyoloji - Parazitoloji Z ,5 SH Psikoloji Z SH Beslenmeye Giriş Z SH Histoloji Z SH Kişilerarası Đlişkiler Z SH Sağlık Sosyolojisi Z SH Yabancı Dil II Z SH Türk Dili II Z Yaz Uyg. 20 Đşgünü /160 saat TOPLAM ,5 DERS KODU OPTĐK DERSĐN ADI TÜRÜ T U L K KODU III. YARIYIL GÜZ YARIYILI SH Đç Hastalıkları Hemşireliği Z SH Patoloji Z SH Farmakoloji Z SH Mesleki Đngilizce I Z SH Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I Z SH Güzel Sanatlar / Beden Eğitimi Z TOPLAM DERS KODU OPTĐK DERSĐN ADI TÜRÜ T U L K KODU IV. YARIYIL BAHAR YARIYILI SH Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Z SH Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği Z SH Afet.Hemş.Bakımı ve Đlk Yardım Z SH Mesleki Đngilizce II Z SH Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II Z SH Güzel Sanatlar / Beden Eğitimi Z Yaz Uyg. 20 Đşgünü / 160 saat TOPLAM DERS KODU OPTĐK DERSĐN ADI TÜRÜ T U L K KODU V. YARIYIL GÜZ YARIYILI SH Doğum ve Kadın Hast. Hemş. Z SH Hemşirelikte Araştırma Z SH Hemşirelik Tarihi ve Deon. Yas. Z SH Bilgisayar Z SH Mesleki Đngilizce III Z TOPLAM DERS KODU OPTĐK DERSĐN ADI TÜRÜ T U L K 29

30 KODU VI. YARIYIL BAHAR YARIYILI SH Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş. Z SH Büyüme - Gelişme Z SH Biyoistatistik Z SH Epidemiyoloji Z SH Mesleki Đngilizce IV Z Yaz Uyg. 20 Đşgünü / 160 saat Z TOPLAM DERS KODU OPTĐK DERSĐN ADI TÜRÜ T U L K KODU VII. YARIYIL GÜZ YARIYILI SH Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hast. Hemş. Z SH Hemşirelikte Öğretim Z ,5 SH Üreme Sağlığı ve Aile Plan. Danışmanlığı Z SH Mesleki Đngilizce V Z TOPLAM ,5 DERS KODU OPTĐK DERSĐN ADI TÜRÜ T U L K KODU VIII. YARIYIL BAHAR YARIYILI SH Halk Sağlığı Hemşireliği Z SH Hemşirelikte Yönetim Z ,5 SH Mesleki Đngilizce VI Z TOPLAM ,5 Tablo 16 Örnek Ders Karnesi: Hemşirelikte Temel Đlke ve Uygulamalar I Dersin Adı: Hemşirelikte Temel Đlke ve Uygulamalar I Dersin Kodu: SH101 Dersin Düzeyi: Lisans AKTS Kredisi: 7 Yıl-Dönem: 1. yıl 1. dönem Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türkçe Ders Saati: 11 Öğretim Elemanı: Öğr.Gör.Uzm.Münire TEMEL Dersin Amacı: Öğretim Yöntemi: Dersin teorik bölümü beceri laboratuarında ve sınıfta maket üzerinde yada öğrencinin ön model olarak kullanılması ile yürütülür.. Uygulama bölümü hastanede değişik kliniklerde yapılmaktadır. Dersin amacı, bu ders hemşireliğe yeni başlayan öğrencilere yönelik olup, mesleğin temel kavram, ilke, kural, yöntem ve uygulamalarını öğretir. Dersin Đçeriği: Sağlık Hizmetleri Sunumu Özbakım Uygulamaları Hayati Bulgular Hayati Bulgular Hemşirelik süreci Vücut mekaniği Đlaç uygulamalarına giriş Oral Đlaç Uygulamaları 30

31 Müsküler ilaç uygulamaları Subcutan ve Đntrakutan ilaç uygulamaları Venöz ilaç uygulamaları Kan Transfüzyonu Total paranteral beslenme Enfeksiyon kontrolü Yara bakımı Hasta problemlerine (ağrı ve uyku yakınması ) yaklaşım Preoperatif ve postoperatif uygulamalar Değerlendirme: 1. vize sınav notu (% 20), Uygulama notu 2. vize sınav notu olarak kabul edilir (%20) ve Final sınav notu (% 60) Ders Kitabı: Yok. Önerilen Kaynaklar: Ulusoy F, Görgülü S(2000) Hemşirelik Esasları. Temel Kuram, Kavram, Đlke ve Yöntemleri. Ankara. Birol L. Hemşirelik Süreci (2004) Đzmir Çakırcalı E. (2000) Hasta bakımı ve Tedavisinde Temel Đlke ve Uygulamalar Đzmir. Sabuncu N. Ve Ark. (2008) Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi. Đstanbul. Akça Ay. F. Ve Ark. (2007) Temel Hemşirelik Kavramlar Đlkeler Uygulamalar. Đstanbul. Erdemir F. (2005) Hemşirelik Tanıları Ankara. Ön Şartlar: Derste başarılı olamayan öğrenci diğer dönemlerdeki Đç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği derslerini alamaz. Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Tablo 17 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 1 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 2 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 2 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 2 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 3 31

32 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 1 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 1 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 2 10) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 1 11) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 3 12) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 13) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; ) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 3 16) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; 2 Yurtiçi Yayın Listesi Demir M., Ünsar S., Kalp Yetmezliği ve Evde Bakım Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi (8) pp Çelikkalp Ü., Temel M., Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Eğitim Programlarına Đlişkin Görüş ve Düşünceleri. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı pp. 42 Temel M., Çelikkalp Ü. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Avrupa Birliği Erasmus Eğitim Programına Đlişkin Görüşleri VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı pp

33 Tablo 18 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları A. Uluslar arası hakemli bilimsel makaleler (toplam) 1. ISI atıf dizininde yer alan makaleler (toplam) 1.a. ISI SCI atıf dizininde yer alan makaleler 1.b. ISI SSCI de yer alan makaleler 1.c. ISI AHCI de yer alan makaleler 2. Diğer atıf dizinleri (Örneğin Google Scholar, Scopus) ve bilimsel yayın veri tabanlarında (Örneğin Medline, Compendex, Academic Search), Ingenta, vb. yer alan makaleler 3.a Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan uluslararası hakemli dergilerde yer alan makaleler 3.b Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan diğer ülke ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler 2009 B. Ulusal hakemli bilimsel makaleler (toplam) 4. Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler (toplam) 4.a. ISI da dizinlenmiş makaleler 4.b. Diğer uluslar arası dizinlerde dizinlenmiş makaleler 4.c. ULAKBĐM veri tabanlarında dizinlenmiş makaleler 4.d. Hiçbir dizinde dizinlenmemiş makaleler C. Bilimsel tam metin basılmış bildiriler (toplam) 5. Uluslar arası bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler 6. Ulusal bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler D. Bilimsel sunumlar (toplam) 7. Uluslararası bildiriler(tam metin basılı olmayan) 8. Ulusal bildiriler (tam metin basılı olmayan) E. Bilimsel kitap bölümleri (toplam) 9. Uluslar arası kitaplarda yer almış bölümler 10. Ulusal kitaplarda yer almış bölümler F. Bilimsel kitaplar (toplam) 11. Uluslar arası kitaplar (ders kitapları hariç) 12. Ulusal kitaplar (ders kitapları hariç) 33

34 G. Bilimsel proje yayınları (araştırma raporları) (toplam) 13. Uluslararası bilimsel araştırma proje yayınları 14. Ulusal bilimsel proje yayınları H. Dergi yayın tecrübesi (toplam) 15. Uluslararası bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) 16. Ulusal bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) I. Bilim ve teşvik ödülleri (toplam) 17. Uluslararası bilim ve teşvik ödülleri 18. Ulusal bilim ve teşvik ödülleri (TUBĐTAK, TUBA Ödülleri dâhil) J. Araştırma projeleri (toplam) 19. Uluslar arası araştırma ve uygulama projeleri 20. Ulusal araştırma ve uygulama projeleri K. Çalışma grubu üyelikleri (toplam) 21. Uluslar arası komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık 22. Ulusal komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık L. Bilimsel toplantı düzenleyiciliği (toplam) 23. Uluslar arası bilimsel toplantı düzenleme koordinatörlüğü 24. Ulusal Toplantı düzenleme koordinatörlüğü M. Tez danışmanlığı (toplam) 25. Tez danışmanı olarak bitirilmiş doktora tezleri 26. Tez danışmanı olarak devam etmekte olan doktora tezleri 27. Tez danışmanı olarak bitirilmiş yüksek lisans tezleri 28. Tez danışmanı olarak devam etmekte olan yüksek lisans tezleri 29. Tez danışmanı olarak bitirilmiş bitirme tezleri 30. Tez danışmanı olarak devam etmekte olan bitirme tezleri N. Bilimsel danışmanlık hizmetleri (toplam) 31.a. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt içi 31.b. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt dışı 34

35 O. Tez yayınları 32.a. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt içi 32.b. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt dışı P. Patentler 33. Alınmış olan patentler Q. Eğitim öğretim amaçlı yayınlar (toplam) 34 Üniversite ders kitabı 35. Diğer okul ders kitabı 36. Kitap dışındaki diğer üniversite ders malzemeleri 37. Kitap dışındaki diğer okul ders malzemeleri R. Toplumu geliştirme amaçlı yayınlar (toplam) 38. Diğer kitaplar 39. Gazete yazıları 40 Dergi yayınları 41 TV yayınları 42 Diğer toplum amaçlı yayınlar 35

36 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Tablo 19 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu* Değerlendirme notu 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 1 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 2 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 1 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği; 1 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 1 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 1 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 1 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 2 10) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; ) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 1 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 1 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 1 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; 1 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; 1 * Tekirdağ da bulunan kamuya bağlı sağlık kuruluşlarının yetersizliğinden dolayı öğrencilerimizin yaz stajları Üniversite Hastanelerinde yaptırılarak öğrencilerimizin nitelikleri arttırılmaktadır. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin açılmasıyla uygulama alanı sorunu çözülecektir. 36

37 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Tablo 20 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Personel Đşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 2) Đdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 2 4) Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; 3 5) Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 6) Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 1 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; 1 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 1 10) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; 3 12) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; 2 37

38 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Tablo 21 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Değerlendirme tablosu 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 3 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 1 3) Görev yetkilerinin yeterliliği; 2 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 3 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 3 6) Đş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 3 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 3 8) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; 2 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 1 10) Đnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 2 11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 1 12) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği; 2 38

39 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Tablo 22 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; 2 2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; 1 3) Đdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 1 4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 2 5) Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; 2 6) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği; 3 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 3 8) Đdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 2 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; 2 10) Đş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; 2 39

40 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Tablo 23 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; 1 2) Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği 3 3) Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği; 1 4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; 1 5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 2 6) Đdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 2 7) Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 40

41 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Tablo 24 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1. Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 1 2. Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 4 3. Kendi misyonuna uygunluğu; 3 10 Çevre Değerlendirme Çalışmaları 1. Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Yüksekokulumuzda yeterli sayıda Öğretim Üyesi bulunmadığı için Uluslararası gelişmeler sağlıklı takip edilememektedir. 2. Mezunlar ile Đlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Gerek Üniversitemizin, gerek Yüksekokulumuzun mezunlar derneği bulunmamaktadır. Bu nedenle mezunlarla ilgili takip yapılamamaktadır. Ancak her KPSS yerleştirmesinde Hemşire kontenjanı bulunması mezunlarımızın iş bulmasının en önemli göstergesidir. 3. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile Đlişkilerin Değerlendirilmesi: Yüksekokulumuz öğrencileri her sömestrde sağlık kurumlarında uygulamalı derslere öğretim elemanları eşliğinde çıkmakta ve her yıl sonunda yaz stajlarını Üniversite Hastanelerinde yapmakta olup, Yüksekokulumuzun toplum ile ilişkileri sağlanmaktadır. Ayrıca bu yıl yedincisi yapılan Hemşirelik Öğrencileri Kongresi için gerek sağlık kurumlarında gerekse diğer toplumsal kurumlarda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. 4. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile Đlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Yüksekokulumuz öğrencileri her sömestrde sağlık kurumlarında uygulamalı derslere öğretim elemanları eşliğinde çıkmakta ve her yıl onunda yaz stajlarını Üniversite Hastanelerinde yapmakta olup, bunun dışında sektörde faaliyet gösteren özel sağlık kurumları Yüksekokulumuzda insan kaynakları toplantıları düzenlemektedir. 5. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Yüksekokulumuzun kaynakları çerçevesinde eğitimle ilgili teknolojik gelişmeyi takip etmekte olup Yüksekokulumuzla ilgili eğitim teknolojileri Yüksekokulumuza kazandırılmaya çalışılmaktadır. 6. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Yüksekokulumuz her türlü yasal düzenlemeyi uygulamakta olup tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. 7. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi: Yüksekokulumuz mezunları Marmara Bölgesindeki tüm illerde özellikle Đstanbulda devlete bağlı ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olup ciddi anlamda hemşire ihtiyacını karşılamaktadır. 41

42 Paydaş analizi Tablo 25 Paydaşlar Sıra no Paydaşlar Yararlanıcılar Çalışanlar Temel ortak Stratejik ortak 1 Akademik personel * * * 2 Đdari personel * * * 3 Öğrenciler * * * 4 Öğrenci velileri * 5 Birim/Üniversite yöneticileri 6 Tıp Fakültesi Akademik personeli 7 Kamuya bağlı sağlık kuruluşları * * * * 42

43 11. SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Girdiler Güçlü yönlerimiz Kayıt yaptıran öğrencilerin bilgi düzeylerinin yüksek olması Zayıf yönlerimiz Akademik ve idari personel sayılarının yetersiz olması Kurumsal nitelikler ve özellikler Güçlü yönlerimiz Sağlık hizmetinde mezun olan öğrencilerin iş bulma kolaylığı Zayıf yönlerimiz Yüksekokulumuz sadece Hemşirelik Bölümü ile faaliyet göstermektedir. Eğitim ve öğretim süreçleri Güçlü yönlerimiz Programımızın kapsamının beklenen düzeyde olması Zayıf yönlerimiz Öğrencilerimize sunulan ödev, seminer vb. için akademik personelin yetersiz olmasından dolayı danışmanlık hizmetlerinin beklenen düzeyin altında olması Araştırma ve geliştirme Güçlü yönlerimiz Bilgisayar kapasitelerinin yükseltilmesiyle araştırma ve geliştirmenin arttırılması Zayıf yönlerimiz Bütçeden araştırmaya ayrılan kaynakların beklenen düzeyin altında olması 43

44 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Güçlü yönlerimiz Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin bölgesel çevre ihtiyaçlarına uygun olması Zayıf yönlerimiz Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi uygulama ve Araştırma Hastanesinin henüz istenen düzeyde olmamasından dolayı uygulama ve hizmet alanlarının beklenen düzeyin altında olması Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Karar alma sürecinde zorluk yaşanmaması Zayıf yönlerimiz Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerde bulunabilmesi için öğrenci toplulukları aracılığı ile geniş imkânlar sağlanamaması Đdari personelin niceliğinin beklenen düzeyin altında olması Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarının başlatılmış olması Zayıf yönlerimiz Mezun veri tabanlarının henüz oluşturulamamış olması Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Yapıcı bir yönetim anlayışının benimsenmiş olması Zayıf yönlerimiz Memnuniyet anketlerinin bilimsel temellerde yapılabilmesi için personel sayısının yetersiz olması 44

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. Enstitümüz 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, 2007 Yılı

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Temmuz 2009 1 Đçindekiler Sunuş... 5 Giriş 6 Yönetici Özeti 9 Kurumsal değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları..

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler listesi... 2 Tablo Listesi.. 3 Şekil Listesi

Detaylı

Birimimizin 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile 2009-2014 yılları Stratejik Planı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Birimimizin 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile 2009-2014 yılları Stratejik Planı hazırlanarak ekte sunulmuştur. Sayı : B.30.2.NKU.0.70.00/ 31/03/2008 Konu : 2009-2014 yılları Stratejik Planı ve 2007 Kurumsal Değerlendirme Raporu NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE, Birimimizin 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2008 2009-2014 yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...Hata!

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü Çerkezköy/Tekirdağ, Temmuz 2008 Đçindekiler listesi Giriş...2 Rehber...4 1. Kapak...4 2. Đçindekiler,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Haziran 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Haziran 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler

Detaylı

YÖDEK STRATEJİK PLANI

YÖDEK STRATEJİK PLANI T.C. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü YÖDEK STRATEJİK PLANI (20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ uyarınca hazırlanmıştır)

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2013 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2013 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Tekirdağ-Nisan 2014 Namık Kemal Üniversitesi2013 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Hayatta

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 011 Ġçindekiler SunuĢ... 4 1.GiriĢ... 5.Yönetici Özeti... 8.Namık Kemal Üniversitesi

Detaylı