ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3237 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PASAPORT KOLONÝZASYONUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3237 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PASAPORT KOLONÝZASYONUN"

Transkript

1 Bunca zamandýr 'Afrika'nýn yazýp durduðu çetecilerin kimler olduðunu polis raporundan okuyun bugün. Bu raporda fazlalýk yok, ama daha çok eksiklikler var... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3237 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HEPSÝ DE DIÞARIDA VE SERBEST l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Hayatýn çiçeksiz avlusunda solar hafýza, unutulur hatýrlama Faize Özdemirciler KOLONÝZASYONUN ZARURÝ NETÝCESÝ Ali Osman PASAPORT ÝSTEMEYÝZ, VÝZE SORMAYIZ ÜSTELÝK TÜRKÇE KONUÞUYORUZ Erdoðan Baybars EÐRETÝ ELBÝSE Elvan Levent REFAH VE MUTLULUK ÝÇÝNDE YAÞAYACAKMIÞIZ! Mehmet Levent Kurtlar vadisinde talep üzerine yazýlan polis raporlarý Bir kýsým basýnýmýz tarafýndan bize saldýrýlarak aklanmaya çalýþýlan Ýsmet Felek çetesinin marifetleri polis raporuyla da belgelendi... Al iþte Polis raporu n Gazetemizin uyuþturucu ve çetelerle ilgili yayýnlarýna iliþkin olarak TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý nýn meclise verdiði yazýlý soru önergesine yanýt geldi. Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan rapor Baþsavcýlýk a sunuldu, Baþsavcýlýk da meclise gönderdi... Long Beach dosyasý n Haklarýnda soruþturma yapýlanlar arasýnda özellikle Ýsmet Felek ve Oðuz Felek in suç dosyalarý oldukça kabarýk... n Ýsmet Felek in bu kabarýk suç dosyasý mevcut iken cumhurbaþkanlýðý sarayýnda nasýl aðýrlandýðý ve üniversite rektörlüklerinde seçkin bir kiþi olarak nasýl kabul gördüðü merak ediliyor... n Polis raporu 6. sayfada 'Afrika' ibretle okuyacaðýnýz bir dosyayý daha açýyor... Maðusa'daki Long Beach tatil sitesinde son 3 yýlda neler oldu... Avrupa'da ticari faaliyetten 35 yýl men edilen Ýngiliz þirketine dönemin Maliye Bakaný Ahmet Uzun'un yaptýðý akýllara durgunluk veren kýyak... Kýbrýslý Türk iþletmeci ve Boðaz Oteli sahibi Mehmet Erülkü'ye Ahmet Uzun ve Ýngiliz þirketi iþbirliðiyle vurulan aðýr darbe... 1 trilyonluk vergi borcu ve milyarlarca liralýk ödenmemiþ elektrik faturalarýyla tesisi satýn alan Erülkü'nün baþýna gelen inanýlmaz olaylar... Girne'deki casino izni skandalýný gölgede býrakan rezalet... n Gelecek hafta 'Afrika'da... Gazetemizle birlikte... Kasayý götürdüler Maðusa Kaymakamlýk binasýndan çelik kasa çaldýlar n 3. sayfada

2 SAATLERÝNÝZÝ GERÝ ALDINIZ MI? Yaz saati uygulamasý sona erdi. Saatler, bu sabah saat 04.00'te bir saat geri alýndý. Yaz saati uygulamasýna 28 Mart 2010 tarihinde geçilmiþti. Yaz saati uygulamasýyla, akþam saatlerinde en yüksek deðerine ulaþan enerji talebinin azaltýlmasý hedefleniyor. Yaz saati uygulamasý, Avrupa Birliði (AB) ülkeleriyle birlikte Mart ayýnýn son Pazar günü baþlayýp, Ekim ayýnýn son pazar günü bitiyor. ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER ÝÇÝN KERMES Yiðitler Köyü Güzelleþtirme ve Kalkýndýrma Derneði, bugün, tüm gelirini Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði'ne baðýþlayacaðý bir kermes düzenliyor. Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Mustafa Çelik'in verdiði ilgiye göre, Mesarya köylerinden Yiðitler'deki kermes, saatleri arasýnda yapýlacak. Kermeste Yiðitlerli kadýnlarýn yaptýðý çörek, börek ve benzeri hamur iþleri yanýnda düþük fiyatla kýyafetler de satýþa sunulacak. ÇÝLEK FESTÝVALÝ ÝÇÝN LOGO YARIÞMASI Yeþilýrmak - Yedidalga Üreticiler Birliði, "Çilek Diyarý" projesi çerçevesinde gelecek yýl Haziran ayýnda gerçekleþtirilecek "Çilek Festivali" için logo yarýþmasý düzenleniyor. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, yarýþmaya gönderilecek tasarýmlarýn elden, posta ya da kargo yolu ile en geç 26 Kasým Cuma günü saat 17:00'ye kadar Yeþilýrmak - Yedidalga Üreticiler Birliði, Yeþilýrmak Muhtarlýðý ve Yedidalga Muhtarlýðý adresine ulaþtýrýlmasý gerekiyor. Yaþ sýnýrýnýn bulunmadýðý yarýþma, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakýnlarý dýþýndaki tüm profesyonel ve amatör grafik tasarýmcýlar ile öðrencilere açýk. Yarýþmada birinci, ikinci ve üçüncü gelene ödül; bütün katýlýmcýlara da teþekkür belgesi verilecek. KAVGA EDEN ÝKÝ GENÇ HASTANELÝK OLDU Gazimaðusa'da ayný evde kalan iki genç arasýnda baþlayan tartýþma, kýsa sürede kavgaya dönüþtü ve iki genç birbirini hastanelik etti. Polisin açýklamasýna göre, isimlerinin baþ harfleri S.E (E- 25) ve A.H (E-25) olan iki genç, önceki gece saat sýralarýnda birlikte kaldýklarý evde önce tartýþtý, daha sonra kavga etti. S.E, çaydanlýk içerisinde bulunan sýcak suyu A.H'nin üzerine atarken; A.H de; mutfakta bulunan sivri uçlu býçaðý S.E'nin sol göðsüne sapladý. Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilkyardým tedavisinin ardýndan A.H taburcu oldu; S.A ise Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. MÜCAHÝTLER PARKI BÜFESÝ'NDE YANGIN Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Mücahitler Parký Büfesi" isimli iþ yerinde, buzdolabýna ait elektrik fiþinin kontak yapmasý sonucu yangýn meydana geldi. Polisin açýklamasýna göre, yangýn sonucu 1 adet masa üstü gazocaðý, 1 adet buzdolabý, 1 adet televizyon, çeþitli gýda malzemeleri, 2 adet vitrin buzdolabý, 1 adet dolap, 3 adet sandalye, 1 adet piknik tüpü, 1 adet su sebili ve 1 adet tost makinesi tamamen yandý. Soruþturma devam ediyor. LEFKELÝLER AYAKLANDI APLIÇ KAPISI AÇILSIN Lefke ve bölgesinde faaliyetlerini sürdüren 9 sivil toplum örgütünün oluþturduðu Lefke sivil toplum örgütleri (STÖ), KKTC ile Güney Kýbrýs arasýnda geçmiþten beri önemli bir geçiþ noktasý olduðunu kaydettikleri Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasý istemiyle dün Lefke'de bölge milletvekilleri ve siyasi parti yetkililerine yönelik bir bilgilendirme toplantýsý yaptý. Toplantýya katýlan UBP, CTP milletvekilleri ile TDP, BKP ve diðer örgütlerin temsilcileri örgütlere kapýnýn açýlmasý için ortaya koyduklarý mücadelede "sonsuz" destek belirtti. Lefke Çevre ve Tanýtma Derneði, Lefke Vakfý, Lefke Toplum Merkezi Derneði, Denizli - Gemikonaðý Kalkýndýrma Derneði, Lefke Kalkýndýrma Derneði, Lefke Kadýnlar Konseyi, Lefke ve Çevre Köyleri Dayanýþma ve Kalkýndýrma Derneði, Lefke ve Yöresi Üreticiler Birliði ile Lefke Turizm Derneði'nin oluþturduðu örgütler; Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasýnýn; "çýkmaz sokak" olarak deðerlendirdikleri Lefke ve bölgesine "can vereceðini", ayrýca bölgeye yatýrýmý teþvik edip, göçü engelleyeceðine inanç belirtti. Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlmasýnýn ardýndan sýranýn artýk Lefke Aplýç Kapýsý'na geldiðini savunan örgütler, bu konuda Rum komþularýnýn da ýsrarlý olduðunu belirterek, kapýnýn açýlmasýyla bölgeye ekonomik alanda çok büyük bir katma deðer saðlanacaðýný, turizm tesislerinin canlanacaðýný ve turistlerin geleceðini kaydetti. Toplantýya UBP Milletvekili Ahmet Çaluda, CTP milletvekilleri Mehmet Çaðlar ve Fatma Ekenoðlu, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, kurum kuruluþ temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Dokuz örgüt tarafýndan hazýrlanan ortak basýn açýklamasýný daðýtan Lefke Vakfý Baþkaný Vehit Nekibzade'nin yaný sýra diðer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de söz alarak, kapýnýn açýlmasý durumunda bölgeye saðlanacak olumlu geliþmelerle ilgili görüþlerini paylaþtý, ayrýca katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtlayýp görüþlerini dinledi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý HEPSÝ DE DIÞARIDA VE SERBEST Sandýðýmýzdan da daha marifetliymiþ þu Ýsmet Felek... Yakayý ele verdiði uyuþturucu kaçakçýlýðý sadece son vukuatý... Ona gelene kadar bakýn ne iþler çevirmiþ daha: Cinayete teþebbüs... Aðýr yaralama... Kanunsuz silah ve patlayýcý madde tasarrufu... Darp... Tehditle haraç tahsilatý... Telefonla taciz... Uygunsuz tavýr ve hareket... Ve bir kez de ani ve gayrý tabii ölümle ilgili soruþturma yapýlmýþ hakkýnda... Dosyasý kabarýk... Ama bu kabarýk dosya ile cumhurbaþkanlýðý sarayýna girmiþ... Derviþ Eroðlu ile çekilen hatýra fotoðrafýnda ayný karede yer almýþ... Üniversitelerimizde aðýrlanmýþ... Muteber dostlarý var... Çangar... Arýnç... Gazeteci Derviþ Doðan ve müteahhit Çetin Alkan da dostu... 'Ticari iþ' yapmýþlar... BMW ve emlak satýþlarý... Vefalý dostlar bunlar... Cezaevinde yalnýz býrakmamýþlar onu... Ýsmet Felek Maðusa'daki çifte minareli caminin mûmini... Namazýnda... Niyazýnda... 'Cemaat' adamý... Lefkoþa'daki Din Sitesi'nin mutfaðýný bile yaptýrmýþ... Ýslamý hareketlendirmiþ burada... Derviþ Doðan boþuna mý "Allahtan korkun" dedi bize? Bu beddua, çýkarsa bir mûminin aðzýndan çýkar ancak... Bir gazetecinin deðil... Ýsmet Felek'in kardeþi Oðuz Felek... Daha da marifetliymiþ Ýsmet'ten... Polis raporunda þöyle sýralanýyor suçlarý: 4 kez telefonda taciz... 1 kez aðýr yaralama. Kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde tasarrufu... 2 kez izinsiz tabanca tasarrufu... Polis raporunda dikkati çeken þu: KKTC'ye giriþ ve çýkýþý bulunmuyormuþ... Peki, KKTC'ye giriþ ve çýkýþý bulunmuyorsa, burada nasýl suç iþledi? Burada adam yaraladýðýna göre, KKTC'ye giriþinin olmasý gerekmez mi? Sahte kimlikle mi gelip gitti? Yoksa baþka bir yolla mý? Feribota gizlenip bütün yolcular çýktýktan ve hava karardýktam sonra mý karaya ayak bastý? Telefonda biz de müþerref olduk Oðuz Felek'le... Kafamýza tekme atarak bizi uyandýracakmýþ... Türkiye'de aranýyormuþ... Aransa bizimle telefonundan bile bulunmaz mýydý? Maðusa'daki Johhy Rockets restoranýndan 40 bin sterlin haraç aldýktan sonra mahkeme tarafýndan 5 milyar lira kefaletle serbest býrakýlan Özcan Hangün'ün de marifetlerini gördünüz mü? Ya Hanefi Toðar? Onun da ondan kalýr yaný mý var?... 'Afrika' üç aydýr iþte bunlarla uðraþýyor... Torpilli bir çete bu... Arkasý saðlam... Siyasetçi de var arkalarýnda, iþadamý da... Ve kollarý bu rapordakinden çok daha uzun... Zaten o kadar torpilli olmasalardý, bu kadar rahat at oynatabilirler miydi burada? Görüyorsunuz... Adamlarýn suç dosyasý kabarýk... Ama hepsi de serbest... Hepsi de dýþarýda... Hapiste olan bir tek Ýsmet Felek... Onu da Türkiye istedi ve verdik... Yoksa o da aramýzda olurdu þimdi... Sarayda aðýrlanýr, Çangar'da kahve içer ve camide namazýný kýlardý... Deðil mi?

3 AFRÝKA dan mektup... SÜRPRÝZÝ SEVER MÝSÝNÝZ? Hayýrdýr inþallah hayýr... Bizimkiler cümbür cemaat yine Ankara yollarýna düþüyorlar... Ne var? Ne oluyor? Bu acil çaðrý neyin nesi? Dananýn kuyruðu mu kopuyor? Hangi dananýn? Kýbrýs'ýn mý? Ýster misiniz, hiç kimsenin beklemediði bir anda sürpriz bir geliþme olsun? Öyle ya... Dikkatiniz daðýlmýþ... Masadaki müzakereleri hiç umursamýyorsunuz... Sizi de çok ilgilendiren mülkiyet önerileriyle bile ilgilenmediniz hatta... Doðru söyleyin ama... Yine de gizli bir þüphecilik var içinizde deðil mi? Ya bir sürpriz olursa... Olur mu olur... Sürprizler hayatýn cilvesi... Tuzu biberi... Sürprizsiz hayatýn ne tadý var ki... Bakýn yine heyecanlandýnýz þimdi iþte... Haberi duyar duymaz çekildiniz kahve köþesine... Topladýnýz etrafýnýza adamlarý... Harýl harýl yorum yapýyorsunuz... Bu iþin sonuna mý geldik acaba? Neden çaðýrdý bunlarýn topunu birden Ankara? Ne var? Acil bir þey mi? Arifesinde miyiz sürprizin? Gizli gizli hallettiler de þimdi ortaya çýkarmaya mý hazýrlanýyorlar? Saatler geri çekilirken ileri bir hamle mi yapýyoruz? Ataða mý kalktýk? Derviþ Bey ne demiþ duydunuz mu? Referandumda vargücümüzle 'evet' için çalýþacakmýþýz... Bu da ne demek oluyor? Yakýnda referandum mu var? Derviþ Bey de ömür adam doðrusu... Neyin referanduma sunulacaðýný daha bilmeden, þimdiden gözü kapalý 'evet' diyor. Ne kompleks þu 'evet' kompleksi... Geçmiþ 'hayýr'ýn günahýný mý çýkarýyor Derviþ Bey? Kimbilir... Ama ortada henüz fol yok, yumurta yok... Buna raðmen þimdiden 'evet' dediðine göre bir bildiði var mutlaka... Fala kitaba baktýrdý belki... Tibetli erenlerden haber aldý... Nijeryalý büyücüye de sormuþ olamaz mý? Kýbrýslý milleti bu... Zar atar hayatý boyunca... Kaç kez heyecanlandýk þimdiye dek böyle... Saydýnýz mý? Kaç kez tünelin ucuna yaklaþtýk da geri döndük... Ha bitti ha bitecek... Ýmzalar ha atýldý ha atýlacak... Kaç kez "Bu iþ bitti" dedik... Bunu kutlamak için sokaklara fýrlamaya hazýrlandýk... Hele son referandumda... Bir umut treninin yolcularýyýz hepimiz... Bir istasyonda mola versek, yine de yolumuza devam ederiz... Bir treni kaçýrsak, diðerine bineriz... Yollar tükenir... Umut tükenmez... Ancak sevgili okur, þu ziyaret meselesinde seni hayal kýrýklýðýna uðratmak zorundayým ne yazýk... Ankara Derviþ ve Ýrsen Beyleri bakanlarýyla birlikte acil olarak çaðýrdý ya, bunun çözüm mözümle ilgisi olduðunu sanmam hiç... Bak, bu kafilede içiþleri bakanýmýzla baþsavcýmýz da var... Ne demek bu, bilir misin? Mesele Kýbrýs'ýn bütünü ile ilgili deðil, yarýsý ile ilgili yalnýz... O demek iþte... Adada çözüm ilerlemiyor ya, besbelli yeni kararlar almaya hazýrlanýyorlar kuzeydeki durumla ilgili... Rum tarafýný bugünkü þartlarý kabule zorlayan kararlar belki... Bakarsýnýz bir referanduma giderler... Derviþ Bey'in dediði gibi... Sorarlar ahaliye: -Türkiye'ye baðlanmaya evet mi hayýr mý? Olamaz mý yani? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE ÇAKICI: Hükümet ayrýmcýlýk yapýyor Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin "adaletten ve eþitlikten uzak karar ve uygulamalarý ile" vatandaþlarý birbirine "düþman etmeye" baþladýðýný iddia etti. "Karpaz'da sýrf partileri ve kökenleri farklý olduðu gerekçesiyle 6 kiþinin iþten atýlýp, UBP Örgüt Baþkaný'nýn 3 oðlunun birden iþe alýndýðýný" ileri süren Çakýcý, her türlü ayrýmcýlýðýn ve adam kayýrmacýlýðýnýn karþýsýnda olduklarýný söyledi. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, Çakýcý ve beraberindeki TDP heyeti Dipkarpaz, Sipahi, Erenköy ve Yeþilköy'ü ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyen ve sorularýný yanýtlayan Çakýcý, TDP'nin politikalarý ile gündemdeki konular hakkýnda deðerlendirmelerde de bulundu. Mehmet Çakýcý ziyaretlerde yaptýðý konuþmalarda, ülkenin ekonomik olarak zor Maðusa Kaymakamlýk binasýndan çelik kasa çaldýlar Gazimaðusa Kaymakamlýk binasýna giren hýrsýzlar, Maliye Bölümü'nde içerisinde nakit ve çeklerden oluþan toplam 113 bin 362 TL bulunan bir adet çelik kasa çalýndý. Karþýyaka'da ise, Osman Korkut Uþkan'a ait ikametgahtan bir adet küçük portatif para kasasý ve bir adet güneþ gözlüðü çalýndýðý tespit edildi. Her iki kasa hýrsýzlýðýyla ilgili soruþturma BELGRAD'TAKÝ TOPLANTIYA TAK DA KATILDI Sýrbistan Devlet Baþkaný Boris Tadiç, Güneydoðu Avrupa Ajanslarý Birliði (ABNA) Genel Kurul Toplantýsý için Belgrad'a gelen Anadolu Ajansý Dýþ Haberler Müdürü Ömer Faruk Çalýþkan, Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) Müdür Vekili Perihan Aziz ile Bosna-Hersek, Yunanistan, Makedonya, Karadað, Romanya, Moldova, Bulgaristan ve Kýbrýs Rum kesimi haber ajanslarý yetkililerini kabul etti. ABNA Dönem Baþkanlýðýný yürüten ve Sýrbistan'ýn resmi haber ajansý Tanjug Genel Müdürü Branka Dukiç, Devlet Baþkaný Tadiç'e kendilerine günlerden geçerken Ýskele ve Karpaz bölgesinin ekonomik sorunlarýn yaný sýra, konumu nedeniyle de birçok zorlukla boðuþtuðunu söyledi. Bölgenin en önemli sorununun iþsizlik olduðuna dikkat çeken Çakýcý, buna karþý önlem almasý gereken hükümetin çare üretmek yerine, karar ve uygulamalarýyla kaos yarattýðýný savundu. Hükümetin "adaletsiz ve adam kayýran tutumu ile" bölge insanýný birbirine "düþman ettiðini" ileri süren Çakýcý, "Biz her türlü ayrýmcýlýða karþýyýz. Tedbir alýnacaksa bu kökene ve partiye gör olmamalý, kökeni neresi olursa olsun tüm KKTC vatandaþlarý eþittir" dedi. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, ülkedeki otellerde yasalara göre yüzde 70 oranýnda KKTC vatandaþlarýnýn çalýþtýrýlmasý zorunluluðu olduðunu, ancak bu iþletmelerde çalýþan vatandaþ sayýsýnýn, yasada belirtilen oranýn çok altýnda olduðunu söyledi. sürüyor. Bu arada Gönyeli Yenikent'te, Cemil Ülgü'ye ait ikametgah içerisinden bir cep telefonunun ayný evde ikamet eden A.Þ (E-41) tarafýndan çalýndýðý ortaya çýktý. Sözkonusu þahýs ve meseleyle baðlantýsý olduðu tespit edilen S.Z (K-26) ve A.O (K-30) tutuklandý. Polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. vakit ayýrdýðý için teþekkür etti. AA Dýþ Haberler Müdürü Çalýþkan'ýn ''Türkiye'nin AB'ye üyeliði ile ilgili düþüncelerini'' sorduðu Tadiç, Türkiye'nin üyelik konusunun AB için komplike ve en önemli stratejik bir konu olduðunu belirtti. Müzakere sürecindeki Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunun istendiðini gözlemlediðini belirten Tadiç, ancak bu konuda Türkiye'nin üyeliðini isteyenlerin yaný sýra istemeyenlerin de bulunduðuna dikkati çekti. ex istence Elvan Levent EÐRETÝ ELBÝSE Gün geçtikçe herþeyin daha da dibe vurduðu bu topraklarý, dümenin kontrolü baþýboþ býrakýlan, her an kocaman bir kayaya çarpýp batma tehlikesiyle karþý karþýya olan bir gemiye benzetenlerden de daha vahim görüyorum ben burasýnýn durumu. Bana kalýrsa, gemi çoktan çarpmýþtý o kayaya ve gittikçe daha da artan bir süratle su almaktaydý. Denizin dibine gömülmemize çok kalmamýþtý yani. Batmakta olan bir gemiye deðil, bir insana da benzetebilirdik Kýbrýs haritasýnýn kuzey yarýsýný. Solunum yollarý týkanmýþ bir hastaya örneðin. Kendi baþýna nefes bile alamadýðýndan makinalara baðlanmýþ, düðmeye bassanýz, hayati fonksiyonlarý bir anda duracak olan ümitsiz bir hastaya. Geçenlerde bir televizyon programýnda izlediðim bir buçuk yaþýndaki çocuk gibiydik belki de. Tamamen savunmasýz kalple yaþýyordu minik kýz. Saðlýklý olmasýna raðmen kalbi dýþarýda doðmuþtu. Ýncecik derisinin altýnda nasýl ritmik bir þekilde attýðýný gözlerinizle görebilirdiniz. Kalbinin zarar görmesi için küçük bir darp veya çarpma bile yeterliydi yani. Doktorlar bunun týp tarihinde oldukça ender bir vaka olduðunu söylüyorlar ve çok riskli olduðundan ameliyata yanaþmýyorlardý. O eliyle dokunduðu zaman avuçlayabileceði, içinde deðil, dýþýnda atan savunmasýz, korunmasýz kalbiyle yaþamak zorundaydý çocuk. Çaresizlik böyle birþeydi iþte. Peki ya biz? Biz de sýklýkla rastlanan bir vaka deðildik kuþkusuz. 'Kalbimiz' neremizdeydi ve attýðýný görebiliyor muyduk halâ? Peki ya beynimiz, gözlerimiz, kulaklarýmýz ve aðzýmýz ne durumdaydý? "Kolu kangren olmuþ bir hasta gibiyiz", demiþti bir keresinde bir polis bana. "Çaresi yok, ya kesip atacaksýn o kolu, ya da hasta ölecek..." Her aktör her rolü oynayamaz bilirsiniz. Ama ille de ýsrar edip, rolü verirseniz adama, týpký eðreti bir elbise gibi durur üstünde. Film de tam bir fiyasko olur elbette. Medeniyet de iþte böyle bir rol bizim için. Altýndan kalkamadýðýmýz, üzerimizde eðreti bir elbise gibi duran bir rol. Oynayamýyoruz biz bu rolü. Medeniyet uygar olmak demekse eðer, 'uygarlýk' kelimesinin tanýmlamasý da þöyle TDK'ya göre: "Bilim ve tekniðin ilerlemesi ile yaratýlan yaþama koþullarý ve bunun sonucunda ortaya çýkan yaþamda kolaylýk saðlama, usçullaþma ve yetkinleþme, yaþama biçimlerinin daha bir incelmesi durumu." 'Ýncelmesi'... Bu son kelimeyi çok düþündüm gerçekten. Uyuyor mu bu tanýmlama bizim buradaki 'medeniyet' anlayýþýmýza? Varolan milli havayolu þirketini dibini kaza kaza batýrdýktan sonra bilim ve tekniðin ilerlemiþ olmasý bir toplumun ne iþine yarar? Bizim de hiçbir iþimize yaramadý, ileriye deðil, geriye doðru gidiþimiz hýzlandý sadece. Zaten kendini bildiðinden beridir, bir saatlik yol için absürd bilet ücretleri ödeyen bu halk, þimdi bu ücretin de birkaç kat üstende bir para ödemeye mahkum edildi. Geriye kalan havayolu þirketlerinin keyfi uygulamalarý ve hükümetin konuya karþý umursamaz tavrý sonucu her gün baþýna vura vura eziliyor bu ülkenin vatandaþý. KTHY'yi batýrdýnýz, tek kelime hesap da vermediniz üstelik. Þimdi bu 'batýþ'ýn sonucunda oluþan sorunlarý da kontrol altýna almaktan acizsiniz. Bu kadar zor geliyor yani size bu rolün altýndan kalkmak. Çünkü siz bu rollerin adamý deðilsiniz. Burada gerekli tekniðe sahip olmamýza raðmen, yollardaki ve kaldýrýmlardaki çukurlarý bile kapatmýyorsak eðer, hangi uygarlýktan bahsedebiliriz? Bu durumda hastanenin, okullarýn durumundan söz etmek bile yersiz kaçar. Hayvanlardaki 'brucella' hastalýðýna karþý bile önlem alýp, gerkeni yapamýyorsak, insanlar olarak bizim iþimiz Tanrý'ya kaldý deðil mi? Oynayamýyoruz biz bu rolü. Üzerimizde eðreti duran bir elbise gibi. Bu filmin baþtan fiyasko olduðu ortada yani.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gecenin sülsanýnda toplanýp Dianellos'ta Göç yasasýný da çatýr çatýr geçirdiler Söylenecek ne kaldý bilmem ki bu hususta Tükeniþ fermanýný üstümüze serdiler Kalay "KIBRISLI" YOK, "TÜRKÝYELÝ" YOK, KISACA "TÜRK" VAR Baþbakan Ýrsen Küçük, bilinçli ve planlý bir þekilde Türkiyeli-Kýbrýslý ayrýmýnýn gündeme taþýmaya çalýþanlarýn hüsrana uðrayacaklarýný söyledi. Ýkide birde ortaya Türkiyeli-Kýbrýslý ayýrýmýný atanlar siyasilerdir oysa. Bunu söyleyince Ankara'ya hoþ görünmüþ oluyorlar herhalde. Varsa böyle bir ayýrým ve birileri bundan zarar görüyorsa, yapýn bir açýkoturum, kaldýrýn ortadan ayýrýmý. Kolayý var: Bu ülkede "Türkiyeli" sözü ile "Kýbrýslý" sözünü yasaklayýn, kýsaca "Türk" diyelim de kapatalým bu bahsi. Müslümanlýðý da Türklüðün bir yerciðine iliþtirin, AKP'nin huzurlarýna çýkarken iþe yarar belki... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KOLONÝZASYONUN ZARURÝ NETÝCESÝ Adý Hüseyin Oðuz... Aslen Larnaka kazasýna baðlý Tuzla köyünden yýlýnda Yeni Ýskele bölgesine göç etmiþ.. Çocukluðundan beri horoz dövüþüne meraklý olan, Oðuz evlenip çoluk çocuða karýþmasýna raðmen bu merakýndan vazgeçmemiþ... Ýki yýl önce Doðu Akdeniz Üniversitesi'ne þoför olarak alýnmýþ... Üç ay önce de kýzýný evlendirmiþ... Düðündü, eþyaydý derken, 20 bin TL'si Kooperatif'ten olmak üzere 35 bin TL borçlanmýþ... Banka aylýk takside baðlamýþ kendisini TL ayda taksit ödüyormuþ birkaç aydan bu yana. Ayda 2000 TL maaþla çalýþan Hüseyin Oðuz, taksitlerden sonra elinde kalanla nasýl geçineceðinin hesaplarýný yaparken geçen gün bir mektup almýþ... Mektup DAÜ yönetiminden... Rektör Yardýmcýsý Halil Nadiri ve personel þefi Necdet Ýçil'in imzalarýný taþýyan bir mektup... "VYK kararý ile 31 Ekim itibarýyla iþine son verildi" deniyormuþ mektupta. Baþýndan aþaðý kaynar sular dökülmüþ Hüseyin Bey'in... Rektör'e ulaþmaya çalýþmýþ baþaramamýþ... Rektör Yardýmcýsý'nýn kapýsýna dayanmýþ... "Lisede okuyan bir oðlum var. Çalýþkan bir çocuk, doktor olmak istiyor. Dersaneye de gidiyor, kýzýmý da evlendirdim, taksit ödüyorum" diyerek banka dökümlerini göstermiþ... "Bana bir þans tanýyýn" demiþ. Nadiri oralý olmamýþ... Nuh demiþ peygamber dememiþ... Hüseyin Bey, Rektör Yardýmcýsý'nýn arkasýndan söylediklerine de üzülmüþ... "Koskoca Rektör Yardýmcýsý, ben içki içip karþýsýna çýkmýþ ve onu döveceðimi söylemiþim. O da beni korumayla dýþarý attýrmýþ odadan... Bu kadar yalan da olur mu diyor"... Hüseyin Oðuz þimdi iþsiz... Evini nasýl geçindireceðini, taksitlerini nasýl ödeyeceðini ve doktor olmak isteyen oðlunu nasýl okutacaðýný düþünüp duruyor... "Güneyde mal mülk býraktýk, kuzeyde DAÜ'de iþe girdik sadece... Onu bile çok gördüler. Eðer ekonomik önlem almak isterlerse 2000 TL maaþ alan beni deðil de TL maaþ alan Rektör Yardýmcýsý'ný durdursunlar. Tam 7 kiþinin aldýðý maaþtan fazla maaþ alýr çünkü ve bir iþ de yaptýðý yok" diyor... Hüseyin Oðuz bunlarý anlatýrken kýzgýn olduðu kadar üzgündü de... Kolay da deðildi ama... Anlaþýlan en çok Nadiri'nin arkasýndan söyledikleri fenasýna gitmiþ. "Ben onu tehdit etmiþsem, neden beni polise þikayet etmedi" diye soruyor... Nadiri'ye "Caný yanan eþek beygiri geçer" diye bir de mesaj gönderdi Oðuz... Hüseyin Oðuz'un baþýona gelenler, bu topraklardan Kýbrýslýtürkleri tüketmenin stratejik bir gereði... Kolonizasyonun zaruri neticesi... TÖRE, ÝSKELE BÖLGESÝNDE- Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, köy gezilerine dün Ýskele bölgesiyle devam etti. Bakan Töre, Bakanlýk Müsteþarý Nazým Ergene, Özel Kalem Müdürü Tevfik Direnç ve bakanlýða baðlý daire müdürleri ile birlikte Geçitkale, Akova, Yýldýrým ve Alaniçi'ne gitti. Üreticilerle bir araya geldiði ziyaretleri sýrasýnda su konusuna da deðinen Töre, Türkiye'den su getirilmesi projesinin gündemde olduðunu anýmsattý ve ülkedeki su kaynaklarýnýn en iyi þekilde deðerlendirilmesi gereðine iþaret etti. Canlý hayvan ithali konusunda ise yapýlan çalýþmalarý anlatan Bakan Töre, hayvan hastalýklarýyla mücadele için de 2011 yýlýnda aþý kampanyasý düzenleneceðini bildirdi. Eroðlu ve Küçük Ankara'ya çaðrýldý Derviþ Eroðlu, resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþmek üzere 1 Kasým Pazartesi günü Ankara'ya gidecek. Cumhurbaþkaný Eroðlu'na Ankara ziyaretinde Baþbakan Ýrsen Küçük ile kalabalýk bir heyet eþlik edecek. Heyette Baþbakan Küçük yanýnda, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Baþsavcý Aþklan Ýlgen, Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Mustafa Tokay, Cumhurbaþkanlýðý Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Ýskan Müsteþarý Hasan KTOEÖS'ten Lefkoþa okullarýnda grev Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Sendikal Platform'un eylem kararý çerçevesinde Salý günü saatleri arasýnda Lefkoþa okullarýnda greve gideceðini açýkladý. Konuyla ilgili olarak yazýlý bir açýklama yapan KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan, Salý günü yapýlacak grevle "toplumun yok oluþ sürecini hýzlandýrmaktan baþka bir iþe yaramayacak" Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ - Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa Tasarýsý'ný protesto Ýslamoðlu Maliye Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet Havuçcu, Danýþma Kurulu Üyesi Serden Hoca, Taþýnmaz Mal Komisyonu (TMK) Üyesi Romans Mapolar, Cumhurbaþkanlýðý Hukukçusu Sülen Karabacak ve TMK Hukukçusu Nahide Akyüzlü bulunacak Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre Eroðlu ve beraberindeki heyet 1 Kasým Pazartesi saat 08:15'de Ankara'ya gitmek üzere KKTC'den ayrýlacak. Cumhurbaþkaný, temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan ayný gün yurda dönecek. edeceklerini söyledi. Eraslan, "Bu anlamda 2 Kasým 2010 Salý günü sabah saatleri arasýnda grev uygulanacaktýr. Saat 10.00'dan itibaren de Kuðulu Park'ta toplanýp platformca düzenlenen güzergah üzerinde yürüyüþ gerçekleþtirilecektir" dedi. Adnan Eraslan, grevin Lefkoþa bölgesi okullarý tarafýndan gerçekleþtirilecek olmasýna raðmen tüm okullardan zamaný uygun olan üyelerin eylem ve mitinge katýlmasýný arzu ettiðini söyledi. "Turistik" baþkent- Baþkent Lefkoþa Kýbrýs'ýn diðer bölgeleri gibi turistlerin ilgisini çeken birçok tarihi eserle dopdolu bir kentimiz. Özellikle de Surlariçi bölgesinde bulunan ve yaþlarý 100'ün üzerindeki eski evler de bu tarihi dokuya katký koyuyor ancak Baþkentin bu bölgelerini gezen yabancý turistler ne yazýk ki içindeki çöpler yerlere taþan çirkin konteynerler yanýnda saða sola geliþigüzel atýlmýþ çöplerden bu tarihi dokuyu görmekte zorluk çekiyorlar. Lefkoþa Arabahmet ile Yediler bölgelerinin arasýnda kalan bu sokakta da çöp daðlarý bölgeyi gezen turistler için oldukça "ilginç" bir manzara oluþturuyor. (Harun Uçar) Sessizliðin Sesi Mehmet Levent REFAH VE MUTLULUK ÝÇÝNDE YAÞAYACAKMIÞIZ! Bilindiði gibi KDV iadeleri Ankara'nýn talimatlarý doðrultusunda yýllar önce kaldýrýlmýþtý. Ne var ki KDV uygulamasý hiçbir deðiþikliðe tabi tutulmadan aynen devam ettiðinden, iadenin kaldýrýlmasýyla yaþam otomatik olarak ortalama yüzde 7 oranýnda pahalýlanmýþ, bu pahalýlýk, çalýþanlarýn maaþ ve ücretlerine hiçbir þekilde yansýtýlmamýþtý. "Devletin" halkýn cebine girmesi gereken paraya ilk el atýþý oldu bu. Yýllar sonra, yine Ankara'nýn talimatýyla eþel mobil uygulamasýný kaldýrdýlar. Önce iki ayda bir yerine altý ayda bir verilecek dediler. Sonra da hayat pahalýlýðýný her ay sýfýrlarda çýkararak ortadan kaldýrdýlar. Zaman zaman eksilerde bile çýkararak, halký neredeyse borçlu duruma düþürmedikleri kaldý! Bu da yetmedi. Ankara'nýn talimatlarý bitmek bilmiyordu. Ankara bu kez, "Havuzlu villalarda yaþýyor, lüks arabalarda geziyorsunuz" diyerek, kamu çalýþanlarýnýn maaþ ve ücretlerinin Türkiye'nin seviyesine çekilmesi emrini verdi! UBP hükümeti "Baþüstüne" diyerek emri aynen yerine getirdi. Ülkedeki tüm sendikalarýn þiddetle karþý çýkmasý bile, onlarý bir santim dahi geriletmedi. Önce vergi yasasýyla oynayarak, dünyanýn hiçbir yerinde olmayan, emeklilerden vergi alýnmasý uygulamasýný getirdiler. Ve tabii ayný anda, deðiþen vergi dilimleriyle de emekli ve kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýndan astronomik kesintileri uygulamaya koydular. Halkýn cebindeki para, 400 ile 2000 TL arasýnda deðiþen oranlarda çalýndý. Bu durum, halkýn alým gücünde önemli oranda düþüþ yaratarak, refah düzeyi büyük ölçüde erozyona uðratýldý. Bütün bunlara þiddetle karþý çýkan sendikalarýn tepkisel eylemleri, polis ve asker gücüyle bastýrýldý. Sendikacýlar tutuklandý. Ýki yýla kadar hapislik istemiyle mahkemeler kuruldu! Emekli ve kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn astronomik ölçülerde vergilendirilmesi de yetmedi. Bu kez yine Ankara'nýn talimatýyla, "Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý"ný getirdiler gündeme. Ve yine ülkedeki tüm sendikalarýn þiddetle karþý çýkýp "Göç Yasasý" olarak niteledikleri yasayý bir geceyarýsý operasyonuyla 26 oyla meclisten geçirdiler. Buna göre bundan sonra kamuda iþe girecek olanlar, halen ayný iþi yapanlarýn aldýðý maaþýn yarýsýndan biraz fazlasýný alacaklar. Örneðin bir üniversite mezununun maaþý halen 2793 TL iken, yeni iþe girecek bir üniversite mezunu 1900 TL olacak! Yani Güney Kýbrýs'taki asgari ücretin de altýnda! Dünyanýn en pahalý yerlerinden biri olan Kuzey Kýbrýs'ta halkýn alým gücüne böylesine aðýr darbeler peþpeþe indirilir ve yaþam düzeyi gittikçe aþaðýlara çekilirken... TC Büyükelçisi sayýn Kaya Türkmen, sanki bu acý gerçeklerden hiç haberdar deðilmiþ gibi, halkýn gözünün içine baka baka, "Refah ve mutluluk içinde yaþayacaksýnýz" diyebiliyor! Siz hangi refah ve mutluluktan bahsediyorsunuz Kaya bey? Halkýn gelirinin yarý yarýya azaldýðý... Buna raðmen hayatýn ucuzlatýlmasý yönünde hiçbir adýmýn atýlmadýðý, aksine temel ihtiyaç maddelerine her gün yeni zamlar yapýldýðý bir yerde halkýn refah ve mutluluk içinde yaþamasýnýn sýrrýný da ifþa etseniz de herkes bu sýrra erse kýyamet mi kopar?

5 31 Ekim 2010 Pazar Þaziye nin Görüþü: Gazetecilerin gazetesini okuyan gençler, Bonzaiyi nereden, nasýl ve kaça alacaklarýný açýk ve net olarak öðrendi. Okumayanlar da okuyanlara sorsun artýk. * Maliye Bakaný Tatar, uçak þirketlerini çaðýrarak fiyatlarý indirmelerini rica etmiþ. - Çalýþanlarýn, sendikalarýn yanýnda aslan kesilip emir yaðdýranlarýn aslýnda gerçek gücü bu kadardýr. Sadece rica edebilirler. *Büyükelçi Kaya Türkmen, bundan sonra da (29 Ekim) Kýbrýs türkünün yanýnda olmaya devam edeceðini söylemiþ. - Oh çok þükür, aðzýna saðlýk!açýkladý da rahatladýk Bir an elimizi býrakacaklar, yollarýmýzý ayýracaklar diye çok korkmuþtum. * Ýskelede bir adam eþini telefonla taciz eden bir kiþiye kurþun yaðdýrmýþ. - Ýyi ki telefonla taciz etti Ya þeytana uyup kapýya gelseydi ne olacaktý acaba? Herhalde bu defa da bomba yaðdýracaktý. * 1 ocak 2011'den itiabren iþe girecek olan kamu görevlileri asgari ücretle baþlayacaklarmýþ. - Bu yasa milletvekillerini de kapsýyor mu? Bir sonraki seçide meclise girecek olanlar da niye asgari ücret almasýn yani. * Cengiz Topel Hastanesindeki sorunlar çözülmeliymiþ. - Niye Lefkelilerin caný daha mý tatlý? Beklesinler bakalým Önce Lefkoþa'yý halletsinler, Maðusa'ya, Girne'ye geçsinler de, Lefkeye Allah kerim. Becer da bal ye Bu ülkede beceren yolunu buluyor. Hayýr "Bu ülkede yolunu bulmak için" becerikli olmaya hiç gerek yoktur. Uyanýk olacaksýn Yüzsüz olacaksýn Utanmaz olacaksýn Yüzüne tükürdüklerinde "Ýlahi yarabbi þükür yaðmur yaðdý" demesini bileceksin Gerisi kendiliðinden gelir. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI PASAPORT ÝSTEMEYÝZ, VÝZE SORMAYIZ ÜSTELÝK TÜRKÇE KONUÞUYORUZ Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst; Türk vatandaþlarýný, yavru vatana davet etti. Buyurun gelin, baþýmýz üstünde yeriniz var dedi. Ve ekledi: Pasaport istemeyiz.. Vize sormayýz Döviz arama gibi bir derdiniz olmaz, cebinizdeki parayý kullanabilirsiniz.. Dil sorunu yaþamazsýnýz, biz de Türkçe konuþuyoruz... Gerçekten de, yabancý bir ülkeye gitmeyi düþünen bir turist için, çok cazip avantajlar bunlar. Aslýnda daha birçok cazip taraflarýmýz var ama, nedense Dürüst onlardan bahsetmedi. Mesela "Anavatandan gelecek bir turist, asla ibadet yeri sýkýntýsý çekmez" diyebilirdi. Ve en önemlisi, her adýmda bir cami bulabileceði gibi, her köþe baþýnda bir casino bulabileceðini anlatabilir ve sözünü þöyle bitirebilirdi: "Bizim memlekette hem Allaha, hem þeytana yakýn olmak dip dibe." Bundan daha güzel ülke tanýtýmý olmaz vallahi.! NEDEN BATIRDIK, NASIL BATTIK? "KTHY ticari akýlla deðil, siyasi akýlla yönetildiði için battý." Evet Bire bir ayný görüþteyiz Türkmen ile. Bugüne kadar neyi batýrmýþsak, hepsini siyasi akýlla batýrdýk. Yedik Yedirdik Ve sonunda neyimiz varsa kevgire çevirip batýrdýk. Sayýn Eroðlu Sayýn Talat Sayýn Soyer Sayýn Küçük? Sayýn Denktaþ Sayýn Avcý? Ve diðer bütün sayýnlar? Ne diyorsunuz bu hususta Sanýrým sürpriz deðil bu geliþme Günün sonunda, faturanýn size çýkmasýný bekliyordunuz umarým. Ödeyebilecek misiniz..? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Biz eskiden bir avuç insandýk Döner durur birbirimizi öperdik. Ne zaman ki araya baþkalarý girdi rahatýmýz kaçtý. Bütün mesele budur. 5 LEFKOÞA'NIN RUM KESÝMÝNDE "ÇETELER SAVAÞI" Lefkoþa'nýn Rum kesiminde son zamanlarda, gece kulüplerinin kontrolünü ele geçirmeye çalýþan çeteler ortaya çýktýðý bildirildi. Simerini gazetesi; "Þimdi de Lefkoþa'da Çete Savaþý" baþlýðýyla manþetine taþýdýðý haberinde, Lefkoþa'nýn Rum kesiminde faaliyet gösteren "G- Club" isimli gece kulübünün, kimliði belirsiz þahýslarca sabaha karþý, yanýcý madde dökülerek ateþe verildiðini yazdý. Haberde, Rum Polisi'nin, eylemi gerçekleþtirenlerin, gece kulüplerinin kontrolünü ele geçirmeye çalýþan yeraltý dünyasýndaki þahýslar olabileceðini tahmin ettiði ve yeni bir saldýrý daha olabileceðinden endiþe ettiði belirtildi. Gazete, gece kulübünün tamamen yandýðýný ve maddi hasarýn bir milyon Euro civarýnda olduðunu kaydetti. GÜNEY KIBRIS'TA 60 BÝN KÝÞÝ UYUÞTURUCUYU EN AZ BÝR KEZ DENEMÝÞ Rum Uyuþturucuyla Ýlgili Bilgilendirme Merkezi'nin (EKTEPN) verilerine göre, Güney Kýbrýs'ta yaklaþýk 60 bin kiþinin, hayatýnda en az bir kez uyuþturucu denediði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, 60 bin kiþinin 10 bin veya 20 bininin düzenli olarak uyuþturucu kullandýðýný ve 2006 ile 2009 yýllarý arasýnda, uyuþturucu kullanan þahýslarýn sayýsýnýn ikiye katlandýðýný yazdý. GÜNEYDE BAKIR BULUNDU Güney Kýbrýs'ta 5 yýllýk araþtýrmalar sonunda bazý bölgelerde, bakýr tespit edildiði ve Güney Kýbrýs'ýn jeokimya haritasýnýn çýkarýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, bakýr ile birlikte krom, kobalt, renyum, nikel ve yüksek teknoloji ürünlerinde kullanýlabilecek baþka maddeler de tespit edildiðini yazdý. Haberde, Kýrmýzýköyler bölgesinde, Limasol ve Baf'ta nitrik bulunduðu ve bu bölgelerde tarým yapýlamadýðýnýn tespit edildiði belirtildi. "RUM TARAFINA ÖZGÜ YENÝ NAÞÝ ARMUDU" YOK SATIYORMUÞ Limasol'a baðlý Kiperunda bölgesinde yetiþtirilen "Rum tarafýna özgü yeni Naþi Armudu" meyvesinin aþýrý talep yüzünden yok sattýðý bildirildi. Rum Üreticiler Birliði Sözcüsü'nün açýklamasýna dayanarak, meyvenin bir ay önce resmi bir þekilde piyasaya çýkmasýnýn ardýndan, talebin tavana vurduðunu yazan Fileleftheros, Naþi armudunun "milli bir Japon meyvesi" olduðunu kaydetti. TÜRKÝYE'DE YOUTUBE'A ERÝÞÝM YASAÐI KALDIRILDI Türkiye'de, video paylaþým sitesi Youtube'a eriþim yasaðýnýn kaldýrýlmasýna karar verildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Basýn Suçlarý Soruþturma Bürosu Savcýsý Kürþat Kayral, Emniyet Genel Müdürlüðü Bilim Suçlarý Büro Amirliði'ne yazý yazarak Youtube'un kapatýlmasýna gerekçe olan ve Atatürk'e hakaret içeren dört videonun siteden kaldýrýlýp kaldýrýlmadýðýný sordu. Emniyetten söz konusu videolarýn kaldýrýldýðýna yönelik cevap alan Kayral, 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanun'un 8. maddesinin 9. fýkrasýna dayanarak Youtube'a eriþimin engellenmesi kararýnýn kaldýrýlmasýna karar verdi. Savcý, siteye eriþimin serbest býrakýlmasý için Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'na gerekli yazýyý yazdý. Youtube eriþim, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi kararýyla 5 Mayýs 2008'den beri engelleniyordu. ALMANYA'DA LOTO TALÝHLÝSÝ 17 MÝLYON TL'LÝK ÝKRAMÝYEYÝ HALA ALMADI Almanya'nýn Köln kentinde 22 Eylülde çekilen lotoda 8,4 milyon avroluk (yaklaþýk 17 milyon TL) ikramiyeyi kazanan talihlinin hala parasýný almadýðý bildirildi. "Kölner Express" gazetesi, aradan yaklaþýk 6 hafta geçmesine raðmen ortaya çýkmayan talihlinin 22 Aralýk tarihine kadar vakti olduðunu yazdý. HÝNT OKYANUSU'NDA KÖPEKBALIÐI SALDIRISI Hint Okyanusu'nda genç bir kadýn köpekbalýðý saldýrýsýna uðradý. Yetkililer, 20 yaþýndaki kadýnýn Avustralya'nýn Perth kenti yakýnýndaki Garden adasý açýklarýnda yüzerken köpekbalýðýnýn saldýrýsýna uðradýðýný, kalçasýndan hafif yaralandýðýný belirtti. 3 metrelik beyaz köpekbalýðýnýn saldýrýsýna uðrayan Avustralyalý kadýna ilk yardýmýn, kentin yakýnýndaki deniz üssünde yapýldýðý ve daha sonra helikopterle Perth'deki hastaneye götürüldüðü bildirildi. Perth'in güneyindeki Gracetown kenti yakýnýnda aðustosta 31 yaþýndaki bir sörfçü köpekbalýðý saldýrýsý sonucu ölmüþtü.

6 Yayýnlarýmýza iliþkin polis raporu açýklandý TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn gazetemizin mafya ile ilgili yayýnlarýna iliþkin meclise verdiði yazýlý soru önergesine yanýt geldi. Bu konuda bir rapor hazýrlayan Polis Genel Müdürlüðü raporunu Baþsavcýlýða sundu ve Baþsavcýlýk da meclise gönderdi. Dün Yenidüzen gazetesinde de yayýnlanan bu raporu aþaðýda yayýnlýyoruz... RAPOR * Oðuz FELEK: TC Vatandaþýdýr. KKTC ye giriþ ve çýkýþý bulunmamaktadýr. Aleyhinde yapýlan þikayetlerle ilgili olarak TC makamlarýna gerekli yazýlar yazýlmýþtýr. (Ýsmet FELEK in kardeþidir.) Aleyhinde bu güne kadar, 4 kez telefonda tacizlik, 1 kez aðýr yaralama, Kanunsuz Ateþli Silah ve patlayýcý madde tasarrufu, 2 kez izinsiz tabanca tasarrufu suçlarý ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. * Ýsmet FELEK: Malatya doðumludur. TC Vatandaþýdýr. KKTC vatandaþý Ayþe Bata FELEK ile evlidir. TC de yürütülen uyuþturucu meselesi ile ilgili olarak tarihinde TC yetkililerine iade edilmiþtir. Aleyhinde bugüne kadar: 3 kez telefonda tacizlik, 1 kez çalmak kastý ile tehditle para talep etmek, 1 kez uygunsuz tavýr ve hareket, 1 kez katle teþebbüs 1 kez darp, 1 kez aðýr yaralama, kanunsuz silah ve patlayýcý madde tasarrufu suçlarý ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. 1 kez ani ve gayri tabii ölüm ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. (SORUÞTURMA) * Özcan HANGÜN: Elazýð doðumludur. TC- KKTC vatandaþýdýr. Çukurova da ikamet etmektedir. Aleyhinde bugüne kadar: 1 kez seferberlik çaðrýsýna katýlmamak, 1 kez vahim zarar ve ciddi darp, 1 kez kavga ve rahatsýzlýk, 1 kez kasti hasar 1 kez katle teþebbüs, 1 kez þiddet kullanma tehdidi, 1 kez çalmak kastý ile mal talebi, 1 kez kanunsuz tabanca, patlayýcý madde tasarrufu suçlarý ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. * Fahri TÝLM: Güvercinlik doðumludur, KKTC vatandaþýdýr. Aleyhinde bugüne kadar: Aðýr yaralama, vahim zarar, yaralama suçlarý ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. * Hanefi TOÐAR: Kýrýkhan doðumludur. TC vatandaþýdýr. KKTC de çalýþma izinli olup tarihinden beridir KKTC dedir. Aleyhinde bugüne kadar: 2 kez darp, itale-i lisan, rahatsýzlýk 2 kez kavga ve rahatsýzlýk 1 kez ciddi darp 3 kez telefonda tacizlik 1 kez tecavüzi alet taþýmak 1 kez þiddet tehdidi 1 kez rahatsýzlýk, 1 kez itale-i lisan ve rahatsýzlýk suçlarý ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. * Eray KENANOÐLU: Ýskenderun doðumludur. TC vatandaþýdýr. KKTC de bulunduðu sürelerde çalýþma izinliydi tarihinden beridir yurtdýþýndadýr. Aleyhinde bugüne kadar: 1 kez þiddet tehdidi ve ciddi darp, 6 kez telefonda tacizlik, 1 kez itale-i lisan suçlarý ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr, 1 kez hukuk meselesi ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. * Mustafa DEBBAÐ: Lefkoþa doðumludur. KKTC vatandaþýdýr. Aleyhinde bugüne kadar: Telefonda tacizlik suçu ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. * Seyhan Ýbrahim YILDIRIM: Londra doðumludur. KKTC vatandaþýdýr. Aleyhinde bugüne kadar: Polise yalan bilgi vermek suçu ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. ÖLÜM TEHDÝTLERÝ Polisin Baþsavcýlýk a sunduðu rapora göre, aranan þahýs olarak belirtilen Oðuz Felek, farklý dönemlerde Orhan Özbayrak ýn kefaletini yatýrmadýðý için Cafer Gürcafer i; kardeþi Ýsmet Felek in talep ettiði yasa dýþý parayý vermediði için Ahmet Kartal ý arayarak ölümle tehdit etti. Rapora göre, Özcafer e yönelik Sen þimdi gidecen mahkemeye Orhan ÖZBAYRAK larýn kefaletlerini yatýracan ve kendilerini dýþarýya çýkaracan bu çocuklar iyi çocuklardýr. Ödemezsen seni öldüreceðim yanýndaki korumalarýn ve polisin hiçbir þey yapamayacak cümlelerini kullandý. Ayrýca Halil Güder den 100 bin sterlin isteyerek tehditte bulunan Oðuz Felek in, Tekin Arhun u da arayarak tehditle 2 milyon sterlin istediði raporda yer alýyor. Felek in Arhun la yaptýðý telefon görüþmesi raporda þu cümlelerle yer alýyor: Senin Cafer GÜRCAFER e olan borcun var ben Cafer Gürcafer in aile dostuyum, Cafer Gürcafer e 2 milyon sterlin ödemen gerekiyor eðer ödemezsen seninle baþka türlü hesaplaþacaðýz sen kendine çok güvenin SÝLAHLI ÇATIÞMA Polisin raporuna yansýyan bir silahlý çatýþma: 24/07/06 tarihlerinde Saat raddelerinde, Girne de Mete Adanýr Caddesi üzerinde, Girne de sakin Okan Erdoðan, kullanýmýnda bulunan Santa Fe özel tahsisli plakalý Hummer marka cip araçla, araçta yolcu olarak bulunan Girne de sakn Devran Toga (E-23) ve Hüdaverdi Iþýkcý ile birlikte Lapta istikametine doðru seyrederken, Hüseyin Aydýn tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduðu tabanca ile 4 el ataþ edip Okan Erdoðan ý sol baldýrýndan yaralamýþtýr. Mesele ile ilgili olarak olaya methaldar olduðu tespit edilen Hüseyin Aydýn Girne de tespit edilerek tutuklanmýþtýr. Hüseyin Aydýn dan yapýlan soruþturmada bahse kkonu cürümleri Kader Felek, Ýsmet Felek ve Oðuz Felek ile birlikte planlayarak iþledikleri tespit edilmiþtir. SONUÇ: Mesele ile ilgili olarak Oðuz Felek ve Ýsmet Felek aleyhindeki davalar Nolle olarak dosyalanmýþtýr. Hüseyin Aydýn ve Kader Felek yargýlanmýþtýr. ÝSMET FELEK ÝN DOSYASI Polis raporuna göre, Ýsmet Felek hakkýnda da yapýlan soruþturmalara yer veriliyor. Özellikle telefonla taciz, tehditle para talebi, katle teþebbüs iddialarý öne çýkýyor. Kimi darp olaylarýnýn ardýndan kimsenin þikayetçi olmamasý nedeniyle dosyanýn kapatýlmasý da dikkat çekici. Polis raporundan: * 06/1/206 tarihinde saat reddelerinde Girne de Dr. Fazýl Küçük Bulvarý üzerinde faaliyet gösteren Fergün Denizcilik isimli þirket ofisine, Oðuz Felek in teþviki sonucu Cengiz Taþkýran, Mehmet Koç un yardýmý ile 13 el ateþ etmesi sonucu, ofis önünde park halinde bulunan þirkete ait DV 861 plakalý araçta ve Ofis binasýnda bir hasar meydana gelmiþtir. * SONUÇ: Mesele ile ilgili olarak Cengiz Taþkýran ve Mehmet Koç yargýlanmýþtýr. Oðuz Felek ise halen mesele ile ilgili olarak aranmaktadýr. * tarihinde Girne de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde batý istikametine doðru seyreden ve Girne de sakin Bulut Akacan ýn kkullanýmýnda bulunan Hummer marka (GJ 666) Santafe özel plakalý araca ferhat Alagöz tarafýndan bir el ateþ edilmiþtir. Mesele ile ilgili olarak yapýlan soruþturmalarda Ferhat Alagöz e, Erkan Taþ tarafýndan söz koknusu ateþli silahý temin ettiði bahse konu suçu iþlemeleri içinher iki þahsý da Oðuz Felek in azmettirdiði tespit edilmiþtir. * SONUÇ: Ferhat Alagöz yargýlanmýþtýr. Mesele ile ilgili olarak Erkan Taþ ve Oðuz Felek aleyhine suret dosya temin edilerek yargýlanmalarý amacý ile TC makamlarýna gönderilmiþtir. * tarihinde, Küçük sanayi bölgesi Mila sokak Gazimaðusa da bulunan karþok isimli soðuk hava deposunun bulunduðu yerde Alkan Gürol, ZCV 876 plakalý araç içerisinde telefon ile konuþtuðu esnada, kimlillði meçhul bir þahýs tarafýndan 9 mm lik tabanca ile sað ve sol bacaklarýndan vurulmuþtur. Yapýlan soruþturma neticesinde olayla baðlantýsý olduðuna inanýlan Ýsmet Felek tespit edilip Gazimaðusa Polis Müdürlüðüne celp edilerek yapýlan tanýtma merasiminden de þikayetçi Alkan Gürol tarafýndan tanýnmasý üzerine tutuklanmýþtýr. NELER OLUYOR? Polis raporundan: * tarihinde saat raddelerinde Gazimaðusa Karpaz anayolu km arasýnda, Çayýrova da sakin Özcan Hangün, Fetih Tilim, Cüneyt Arýk ve Orhan Serttaþ daha önceden kýz meselesi yüzünden aralarýnda çýkan tartýþmadan dolayý Gazimaðusa da sakin Barbaros Aslan ý bel kýsmýndan aþaðýya 9 yerinden ve yine Gazimaðusa da sakin Ýlhami Göktaþ ý sol elparmaklarýnda yaralamýþlardýr. Ýsmet Felek saðdan ikinci, Ümit Doðay Arýnç soldan birinci SONUÇ: Mesele ile ilgili olarak Sanýklar aleyhinde dosya tanzim edilmiþtir. Dosya Savcýlýða sevk edildi. Debbað ve Yýldýrým Polis raporundan: * tarihinde, saat raddelerinde Mustafa Debbað, Seyhan Ýbrahim Yýldýrým ý çaðrý numaralý telefondan arayarak alacak verecek meselesi yüzünden kendisine hitaben Pazartesine kadar ofisime gelecen, gelmezsen ben seni bulup aldýrýrým, gerekeni de yaparým. Sen paramý yeyecek adam olmadýn. Orosbu çocuðu sözlerini söyleyerek kendisini taciz etmiþtir. SONUÇ: Mesele tahkikat altýndadýr. * 13/1/2009 tarihinde, Girne Polis Müdürlüðü Merkez Karakolu na giden Seyhan Ýbrahim Yýldýrým, vermiþ olduðu bilgide, direktörü olduðu Oxford Finance & Ýnvestme adýna Universal Bank Karaoðlanoðlu Girne Þubesi tarafýndan düzenlenmiþ olan E , E , E , E , E , E , e , e , e , e , E , E , E seri numaralý boþ çek yapraklarýný 2008 yýlý Ekim ayý içerisinde kaybettiðini bildirmiþti. Yapýlan soruþturmada Seyhan Ýbrahim in bahse konu çek yapraklarýný kaybetmediði halde polise kaybettiðini bildirdiði tespit edilmiþtir. SONUÇ: Seyhan Yýldýrým ýn aleyhinde dosya tanzim edilmiþtir. Dosya geri çekilerek kapatýlmýþtýr. GÜNLÜK "AKP'NÝN EZÝYETLERÝ" SERGÝSÝ VE HALKIN TERÝ CHP Gençlik Kollarý'nýn 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlama etkinliðinde yer alan sergi çok tartýþýlacaða benziyor. "AKP Eziyetleri" adýný taþýyan sergide, en çok dikkat çeken Tayyip Erdoðan'ýn Hitler'e benzetilmesi ve film afiþlerinin Baþbakan Erdoðan dahil, diðer AKP'li Bakanlara uyarlanmasý. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu altýnda "Aþaðýda örneði verilen aðlamalardan hangisi sahtedir" yazan ve üzerinde Baþbakan Tayyip Erdoðan ve eþi Emine Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdülkadir Aksu ile Fethullah Gülen'in aðlama fotoðraflarýnýn bulunduðu resimde "hepsi" seçeneðini kalemle iþaretlerken pek havalýydý doðrusu. Ancak, Kýlýçdaroðlu 70'li yýllarýn söyleminde donmuþ gibi görünüyor. Halka gitmek diyor da baþka bir þey demiyor, halkýn terini koklamak diyor da baþka bir þey demiyor... "Korku imparatorluðu halkýn terini koklayarak" yýkýlýr mý? AYIRIMCILIK Karpaz'ý ziyaret eden ve bölgedeki vatandaþlarýn þikayetlerini dinleyen TDP lideri Mehmet Çakýcý, "Hükümet vatandaþlar arasýnda ayýrýmcýlýk yapýyor" dedi... Þaþýlacak bir þey yok... Ayýrýmcýlýk yapmasaydý þaþardýk zaten deðil mi? TC'LÝ-KIBRISLI Ýrsen Küçük'e göre Kýbrýslý-TC'li ayýrýmýný körükleyenler hüsrana uðrayacaklar... Ona ne þüphe Ýrsen Bey? Yakýnda hep TC'li olacaðýmýza göre, bu ayýrýma da gerek kalmayacak... ÇELÝK KASA Ýçinde 113 bin lira olan çelik kasayý Maðusa Kaymakamlýk binasýndan çalmýþlar. Yurdu çelik aðlarla örmek de iþe yaramýyor demek artýk... BABA Polisin açýkladýðý raporda herkes var, ama 'baba' yok. Uyuþturucu meselesinde öyledir hep... Perakendeciler ele verir yakayý yalnýz... 'Babalar' her zaman emniyette! Týrnak... "Bu ülkede 20 yýl önce hastalýklý hayvanlar itlaf ediliyordu, 15 yýl önce 'yenilebiliyor' dediler, beþ yýl önce tekrar itlaf edildi, bugün yine 'yenilebilir' diyorlar. Hükümette bazý bakanlar 'yiyin', bazýlarý 'hayýr imha edelim' diyor." Ali BATURAY (Kýbrýs) "Memleket yönetilirken rica ve niyazda bulunulmaz. Nasýl ki bir gedece çatýr çatýr emekliden de vergi alýnmasý kararý çýkartacak dirayet sahibi olunabiliniyor, iþe yeni baþlayacak kamu görevlilerinin maaþlarý asgari ücret seviyesine düþürülebiliniyor; o 'güç', memleket maliyesi ile ekonomisini ellerinde tutanlara da yetmelidir." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Hukuk devletlerinde, maðdur, yargý önünde hakkýný arar... Ve 'adalet' haksýzlýða uðrayaný korur... 'Gukuk' devletinde ise herkes deli tavuk gibi çýrpýnýr, meramýný anlatmak için. En kötüsü de, kimileri 'kendi kanununu yazar' zamanla..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Ne yazýk ki, Kýbrýs Cumhuriyeti daha üç yaþýnda katledildi ve gömüldü. Yerinde, halen, Güney Kýbrýs'ta Rumlarýn kontrolünde dünyaca, BM ve AB tarafýndan hiç sorgulanmadan tanýnmýþ bir cumhuriyet, Kuzey Kýbrýs parçasýnda da tanýnmamýþ, 'fait accomli' ve 'de facto' Türk cumhuriyeti vardýr. Ve bu gidiþle de hiçbir zaman 'de jure' olarak kabul edilemeyecek görüntüsü veriyor." Özcan ÖZCANHAN Günün Kahramaný MEHMET ÇAKICI Gazetemizde uyuþturucu ve mafya ile ilgili yayýnlar baþladýktan kýsa bir süre sonra, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý yazýlý bir soru önergesi vermiþti meclise. Bu önergeye yanýt geldi ve yaptýðýmýz yayýnlarýn haklýlýðý kanýtlandý bir kez daha... Polis Genel Müdürlüðü bu konuda bugüne kadar yapýlan soruþturmalarla ilgili bir rapor hazýrladý ve bunu Baþsavcýlýk'a sundu. Baþsavcýlýk da meclise... Böylelikle 'Afrika'nýn bugüne dek yazdýðý isimlerin ne kadar sabýkalý çeteciler olduðu anlaþýldý. Ancak bu rapor, olaylarýn tümünü kapsamýyor. Çangar'ýn BMW'leri, araziler vesaire bu raporda yok. Onlar için ayrý bir dosya mý tanzim edildi acaba?

7 31 Ekim 2010 Pazar 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KTTB 18. OLAÐAN GENEL KURULU YAPILDI Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB), dün 18. Olaðan Genel Kurulu'nu gerçekleþtirildi. Baþkan ve yönetim kurulunun belirleneceði genel kurulda ilk olarak Turgay Akalýn'ýn baþkanlýk ettiði Baþkanlýk Divaný oluþturuldu. Akalýn, divaný oluþturduktan sonra yaptýðý kýsa konuþmada, genel kurula katýlýmýn düþüklüðüne iþaret ederek, katýlýmýn ilerleyen saatlerde artmasý ve "güze" tartýþmalarýn yaþanmasý temennisinde bulundu. Hayatýný kaybeden birlik üyelerinin anýsýna saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Alper Baydar faaliyet raporunu okudu. BAYDAR Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Alper Baydar açýlýþ konuþmasýnda, duyarlý olan doktorlarýn toplumsal olaylara katkýsýna dikkat çekti. Baydar; sosyal, ekonomik ve siyasal bazý geliþmelerin yaþandýðý bu dönem doktorlarýn gereken duyarlýlýðý gösterip, gereken katkýyý yapacaðýndan emin olduðunu söyledi. DR. SUPHÝ HÜDAOÐLU Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'nin (KTTB) dün yapýlan 18. Olaðan Genel Kurulu'nda baþkanlýða Dr. Suphi Hüdaoðlu getirildi. KTTB Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Divan Baþkanlýðýný Dr. Turgay Akalýn'ýn yaptýðý genel kurulda baþkanlýða tek aday olan Dr. Suphi Hüdaoðlu oyçokluðu ile birlik genel kurulu tarafýndan baþkanlýk görevine getirildi. Yönetim kurulu adaylarýnýn yarýþtýðý genel kurulda Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Yönetim Kurulu'na þu isimler getirildi: Dr. Özdemir Berova, Dr. Zerrin Akalýn, Dr. Mustafa Taþeli, Dr. Þengül Yücel, Dr. Þerife Özhuy, Dr. Ahmet Özant, Dt. Teksen Köroðlu ve Dt. Ertuð Çulluoðlu." Onur Kurulu üyeliklerine ise; Dr. Bülent Dizdarlý, Dr. Mehmet Ýnan, Dr. Sevgi Sezenler, Dr. Ceyhun Birinci, Dr. Filiz Besim ve Dr. Ýzgü Beyar seçilirken, Denetleme Kurulu Asli üyeliklerine de Dr. Mustafa Hami, Dr. Turgay Akalýn ve Dr. Ömer Gür getirildi. BRUCELLA ÜZERÝNDEN SÝYASET YAPILIYOR Tarým Bakanlýðý eski Müstaþarý Tözün Tunalý Brucella ilgili gönderdiði elektronik mektupta þunlarý belirtti: "Ýnsanlarýmýzýn saðlýðýný düþünerek ortaya koyduðum ve Bbakanlar Kurulu kararý aldýrýp imha ettirdiðim brucellalý etler üzerinden siyaset yapýlmaya devam ediliyor. Anlayamadýðým nokta Sn. Töre'nin neden bu hatayý yaptýðýdýr. Dünyada uygulanan sistem vardýr. Bu sistemi uygulamayýp kendi sistemini uygulamaya kalkmasýnýn altýndan zor kalkacak. Ülkede brucellalý hayvan sayýsýný kimse bilmiyor. Tahminlere göre 500'e yakýndýr. Halkýmýza brucellalý et yedirmenin yanlýþ olduðunu bile bile popülizm yapýlýyor. Esas tehlike süt ve süt ürünlerindedir. Brucella mikrobu özellikle keçinin kaynatýlmayan sütünden ve kaynatýlmamýþ sütten imal edilen peynirden geçer. Brucella mikrobu hasta hayvanlarýn dýþký, süt ve atýk yavru zarlarý ile çevreye bulaþýp insanlarda hastalýða neden olur. Biz bunlarýn önlemini almakla halkýmýzýn saðlýðýný koruduk. Görevde olduðum dönemde bunu baþarmak oldukça zor oldu, fakat politikacýlarý ikna edebildim. Þimdi yine popülizm hortlamaya baþladý. Halkýmýza yazýk ediliyor. Bu etler yenilirdi yenilmezdi kavgasý yaþanýyor. Var olan bir karar var bunun iptal edilerek yeni bir karar üretilmesi yanlýþtýr. Sn. Töre yanlýþ yapýyor. Karþýsýnda halk olduðunu unutuyor. Halkýmýz þu anda yaþanan ekonomik zorluklara ilaveten bir de bu sorunu yaþarsa kendilerini affetmeyecek. Yine uyarmakta yarar görüyorum. Gýda Güvenliði Yasasý hazýrlanmazsa bu tür saðlýksýz gýda tüketimine devam edeceðiz. Bu yasanýn geçmesi halinde her üretici aklýný baþýna toplayarak üretim yapacak ve sofralarýmýzda saðlýklý gýda tüketimi yapacaðýz. Þimdi üzüm hasat dönemi baþlayacak ayni sorunlarla karþý karþýya kalacaðýz. Çünkü üzümlerin üzerinde pestisit kalýntýsý tespit edilirse ki edilecektir alýn size sorun. Bu kez üzüm tüketimi olmayacak. Üzüm üreticisi maðdur duruma düþecek. O nedenle denetim yapýlýp þimdiden üreticiler bilinçlendirilmelidirler. Bu uyarýlarý yapmak benim görevimdir. Çünkü þu anda yaþanan olaylar halkýmýzý rahatsýz ediyor. Politikacýlarý popülizm yapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. GÖRÜÞMELERE EROÐLU DEÐÝL GÜL KATILMALI... Gazetemize elektronik posta gönderen ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn yazdýklarý þöyle: "Bu memlekette mülk sahibi, mal sahibi konuþamaz. Benim güneyde malým vardýr. Kuzeye geçtiðimde bana verilen mal oradaki mülkümün urubu deðildir. Ama ne kuzeyde ne de güneyde konuþma hakkým yoktur. Malýma mal diyemiyorum. Buralý olup da mal sahibi olanlarýn konuþma haklarý olmamasýna raðmen görüþmelere katýlan Eroðlu benim veya bizim gibi olanlarýn haklarýný korumaktaymýþ görüþmelerde. Mümkünü yoktur bunun. Eroðlu bizim adýmýza konuþamaz. Eroðlu Türkiye'nin çýkarlarý adýna konuþmaktadýr. Kýbrýslýrumlar da akýlsýzdýr aslýnda. Kýbrýs sorununu Kýbrýslý Türklerle çözmek istemektedirler. Kuklalarla konuþmakla bir yerlere varacaklarýný sanýrlar. Rumlarýn anlaþmak için görüþecekleri Abdullah Gül, Tayyip Erdoðan olmalýdýr. Bunun dýþýnda hareket ettikleri müddetçe hiçbir yere varýlamaz." BÝZÝM DUVAR SEN KÖÞEYÝ DÖN, BÝZ DA NASIL DÖNDÜÐÜNÜ YAZALIM Bizim Mandra Geçen kýþ sel felâketine uðrayan bazý sokaklarda yaðmur suyu drenaj kanallarýný seçim arifesinde asfaltla kapatan ve aradan 4 ay geçmesine raðmen hâlâ açmayan Lefkoþa Belediyesi'ne karþý vatandaþlarýn tepkileri giderek yoðunlaþmaktadýr. Gerek vatandaþlarýn, gerekse basýnýn defalarca yaptýklarý uyarýlara karþý akýl almaz bir vurdumduymazlýk sergileyen belediye yetkililerinin bu tutumuna hiçbir anlam verilemezken, sokaktaki adam, "Bu sokaklarda yeniden bir sel felâketi yaþanmasý durumunda Bulutoðlularý hangi yüzle orada oturacak?" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 31 Ekim 2010 Pazar GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... "KAYIPLAR GÜNÜ" Rum Meclisi Genel Kurulu tarafýndan geçtiðimiz Nisan ayýnda "Kayýplar Günü" olarak ilan edilen 29 Ekim dolayýsýyla, önceki gün, Güney Kýbrýs'ta kayýplarla ilgili bir dizi etkinlik gerçekleþtirildi. Rum gazeteleri konuyla ilgili yapýlan açýklamalara geniþ yer ayýrýrken, "Kayýplar Günü"nün dün Güney'de ilk kez kutlandýðýný yazdýlar, öte yandan sabah ile saatleri arasýnda trafiðe çýkanlarýn, kayýplarýn akýbetinin belirlenmesi mücadelesinde var olduklarýný belirtmek adýna; araçlarýnýn farlarýný yakmaya davet edildiklerini yazdý. KIBRIS'TA 2 BÝN 500 ÝNGÝLÝZ ASKERÝ VAR Fileleftheros Kýbrýs'taki Ýngiliz güçlerinin sayýsýnýn 2 bin 500'i askeri geçtiðini dile getiren gazete, resmi verilere dayanarak, kara kuvvetlerinde bin 640, hava kuvvetlerinde 900 ve deniz kuvvetlerinde ise 30 kiþinin çalýþtýðýný belirtti. Ýngiltere'nin, Kýbrýs'taki BM Barýþ Gücü'ne 300 askerle katýldýðýný ifade eden gazete, üslerde gerek yönetici mevkiinde, gerek baþka personel olarak 300 Ýngiliz vatandaþýnýn görev yaptýðýný ifade etti. Üslerde çalýþan Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türklerin sayýsýnýn ise bin 200'u bulduðunu bildiren gazete, Ýngilizlerin; üs sýnýrlarý içerisinde bulunan arazinin 185 milyon Sterlin, üslerdeki yerleþkelerin ise 450 milyon Sterlin civarýnda deðeri olduðunu düþündüklerini kaydetti. Ýngilizlerin, üsler için her yýl milyonlar harcadýklarýný belirten gazete, askerlerin ve çalýþanlarýn maaþlarý hesaba katýlmaksýzýn, örneðin binalarýn bakýmý için döneminde 32 milyon Sterlin, hastaneler içinse döneminde bir milyon 800 bin Sterlin harcandýðýný yazdý. GÜNEY KIBRIS AB'DEN FAZLA SÜT ÜRETÝMÝ NEDENÝYLE CEZA ALDI Avrupa Birliði'nin (AB) Güney Kýbrýs'a, yýllarýnda, inek sütü üretimi ile ilgili belirlenmiþ olan sýnýrýn üzerinde üretim yaptýðý gerekçesiyle 125 bin Euro'luk para cezasý verdiði bildirildi. Politis gazetesi, Güney Kýbrýs yanýnda, Danimarka ve Hollanda'nýn da, öngörülen süt üretim miktarýndan 70 bin ton daha fazla süt üretimi yaptýðýný ve bu nedenle ceza aldýklarýný yazdý. YOL KENARINA ATILI CESET BULUNDU Güney Kýbrýs'ta yol kenarýna atýlmýþ ve çürümeye yüz tutmuþ bir ceset tespit edildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Lefkoþa - "Apliki" (Alýçlar) yolu üzerinde, yürüyüþ yapmakta olan bir þahýs tarafýndan bulunan cesedin uzun saçlý bir erkeðe ait olduðu düþünülüyor. Gazete, Rum polisinin suç unsurunu göz önüne alarak olayý araþtýrdýðýný belirtti. HRÝSTOFYAS: AB öðretmen rolüne soyunmasýn Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, "Avrupa Birliði'nin üyesi olmayan ülkelere yönelik insan haklarýna iliþkin öðretmen rolüne soyunmamasý gerektiðini", AB'nin bizzat kendi içerisinde insan haklarý sorunlarý olduðunu söyledi. Haravgi ve diðer gazeteler, Hristofyas'ýn Brüksel'de gerçekleþtirilen AB Zirve Toplantýsý sonrasýnda yaptýðý açýklamalar ve buradaki temaslarýna yer verdiler. Habere göre Hristofyas toplantý sonrasýnda yaptýðý açýklamada, AB'nin Hindistan, Çin, Rusya, Ukrayna gibi bazý üçüncü ülkelerle gerçekleþtirdiði toplantý sýrasýnda, bu ülkelerin insan haklarý ve demokratik süreçleri uygulamasý gerektiði vurgulanýrken, kendisinin de Türkiye'nin Kýbrýs'taki sözde insan haklarýný çiðnemesi konusunu gündeme getirdiðini söyledi. Hristofyas, toplantýda bu konular görüþüldüðü sýrada Kýbrýs'ýn durumunu gündeme getirdiðini belirterek, RUM TUÐLA VE ÞÝLTE FABRÝKALARINDAN TÜRK MALLARINA ÝSYAN Rum tarafýndaki tuðla ve þilte - mobilya fabrikalarýnýn, Yeþil Hat Tüzüðü çerçevesinde KKTC'den Rum tarafýna geçen benzeri ürünlerden dolayý "haksýz rekabet yaratýldýðý" iddiasýyla 1 Kasým Pazartesi günü bir saatlik iþ durdurma eylemi yapacaklarý bildirildi. Haravgi gazetesi, Rum Kiremit Fabrikalarý Birliði'nden yapýlan açýklamada, tuðlalarýn naklinin KKTC'deki "Rum fabrikalarýndan" yapýldýðýný ve tuðlalarýn AB normlarýndan kaynaklanan kriterlere uygun olmadýðýný iddia ettiklerini aktardý. "Birlik üyelerinin, Kýbrýs ve Avrupa hukuku temelinde, çevrenin korunmasý, ürünün analizlerle kalitesinin teyit edilmesi, belirlenen kaliteye göre yakýt kullanýlmasý, güvenlik ve saðlýk koþullarýnýn saðlanmasýna iliþkin birçok öngörü ve þartý yerine getirmeye zorunlu olduklarýný" kaydeden birlik; KKTC'den Rum tarafýna götürülen tuðlalarýn üretiminin ise, AB normlarý temelinde yapýlmadýðýný ileri sürdü. Birlik ayrýca, "üyelerin, yapacaklarý eylem ile; Kýbrýs halkýna ve bilhassa siyasi liderlere, gittikçe Kýbrýslý Rum kiremit üreticilerinin aleyhine geniþleyen haksýz rekabet Limni'de Kýbrýs Türk ve Rum mallarýnýn takasý onaylandý Poli Hirsofu bölgesinde bulunan Limni'de golf sahasý inþa edecek olan Þakola Grup bünyesindeki "Cyprus Limni Resorts and Golfcourses PLC" isimli Rum þirketin, inþaat için bölgedeki Kýbrýs Türk mallarý ile Rum mallarýný takasa gittiði; Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis'in ise takasýn meþru olduðunu açýkladýðý haber verildi. Alithia; "Limni'de Golf Sahasý Yapýlmasý Ýçin Kýbrýs Türk Arazisinin Rum Arazisi Ýle Takasý Yasaldýr... Hükümet Þakola Grupla Ýlgili Meseleyi Netleþtirdi" baþlýðýyla yansýttýðý haberde, Rum Ýçiþleri Bakaný'nýn; Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis'in konuyla ilgili sorusuna, Rum Meclisi'ne gönderdiði mektupla yanýt verdiðini yazdý. Habere göre Perdikis sorusunda, adý geçen þirketin Limni'de Kýbrýs Türk mallarý üzerinde; iki golf sahasý, kulüp, beþ yýldýzlý otel, villa ve turistik daireler inþa etmek amacýyla, bu mallarý takas etmek üzere Steni ve Hirsofu'dan Rum mallarý satýn aldýðýný öðrendiðini Ýngiltere'de faaliyet gösteren Ambargolular Derneði, Londra'daki Rum Yüksek Komiserliði önünde düzenlenen gösteriyle "Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýnýn 50. yýl kutlamalarýný" protesto etti. Protesto kapsamýnda Kýbrýs Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a hitaben yazýlan açýk mektup, Dernek Baþkaný Fevzi Hüseyin tarafýndan yüksek komiserlik binasýndaki Rum yetkililerine iletildi. "Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýnýn 50. yýl kutlamalarý" nedeni ile, Londra'daki Rum Yüksek Komiserliði önünde toplanan dernek üyeleri, "Kýbrýs'ta 50 kara yýl", "Kýbrýs ayný zamanda Türk'tür", "50 yýl yeter", "Gerçekler ve adalet olmadan Kýbrýs'ta çözüm olmaz", "Kýbrýs'ý yalanlar üzerine kuramazsýnýz" yazýlý pankartlar taþýdý ve "Kýbrýs'ýn Gizlenmiþ Tarihinin 50 Karanlýk Yýlý" yazýlý broþürler daðýttý. Ambargolular Derneði Baþkaný Fevzi Hüseyin, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Kýbrýslý Türklerin de 50 yýl boyunca acý çektiðini ve Rumlarla eþit haklara sahip olmasý gerektiðini ifade ederek, "Bizi ve haklarýmýzý yok sayýyorlar, biz sanki hayatta deðiliz" dedi. Hüseyin, söz konusu mektubu ilettiði yüksek komiserlik görevlilerinden, "yarýndan sonra Kýbrýs'ta olacaðý ve bu sýrada Hristofyas ile görüþme talebinde bulunduðunu" da kaydetti. üçüncü ülkelerle insan haklarý ve demokratik süreçler konularýný gündeme getirirken, "Türkiye gibi AB'nin kapýsýný çalan ancak 36 yýldýr Kýbrýs'ta insan haklarýný çiðneyen ülkeler karþýsýnda daha hassas davranýlmasý gerektiðini" vurguladýðýný belirtti. Hristofyas; "Her þeyden önce AB, kendi içerisinde de bu konularla ilgili sorunlarýn bulunmasýndan ötürü, hiç kimseye öðretmenlik taslamamalýdýr" þeklinde konuþtu. Hristofyas açýklamasýnda, AB zirvesinde ekonomik konulara iliþkin kararlarýn önemine de dikkat çektiði açýklamasýnda, Güney Kýbrýs'ýn ekonomisinin Eurozone'un istikrarýný bozmadýðýný savundu. AB zirvesinde ekonomik krize karþý önlem almayan ülkelerin gündeme geldiðini de ifade eden Hristofyas, Güney Kýbrýs olarak kendilerinin de bir dizi ekonomik önlemi içeren paket hazýrlayarak meclise sunacaklarýný duyurdu. koþullarýnýn hakim olmasýndan dolayý Kýbrýslý Rum tuðla üreticilerinin hayatta kalma tehlikesiyle karþý karþýya kaldýklarýný aktarmayý amaçladýklarýný" belirtti. Gazete bir baþka haberinde Gevorest, Aphrostrom, D.A Stroman, Panstrovasew, Eurosrest, Granada ve Amelco adlý þilte ve yatak þirketlerinin de, KKTC'den Rum tarafýna ürünlerin geçiþini protesto edeceklerini yazdý. Gazete, þirketlerin iþ durdurma eylemi yapmanýn yaný sýra eski Lefkoþa - Larnaka yolunda protesto gösterisi düzenleyeceklerini kaydetti. Habere göre, "Türk ürünlerinin Kýbrýs Türk ürünü olarak gösterildiði Yeþil Hat aracýlýðýyla yapýlan ticaret sonucunda haksýz rekabet yaþandýðýný" iddia eden þirketler, "Yeþil Hat Tüzüðü'nün Kýbrýslý Rumlar aleyhine çalýþtýðýný, çünkü Kýbrýs Türk þirketlerinin aksine kendilerinin KDV ve diðer baþka vergiler ödediklerini" savundular. Þirketler ayrýca, devleti "Kýbrýs Rum giriþimlerini yardým etmeye ve kalitesinden þüphe edilen Türk ürünlerinin akýlýnýn durdurulmasý için önlem almaya" çaðýrdý. kaydetti. Rum Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylanan öneride; Rum Tapu Dairesi tarafýndan Kýbrýs Türk arsalarýnýn metrekaresi 50 Euro ve maliyeti de ve 5,2 milyon Euro olarak deðerlendirildiðine iþaret etti. Perdikis, Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan; bu anlaþmanýn detaylarý ve; Kýbrýs sorununun çözüm müzakerelerinin bu kritik aþamasýnda, özellikle de mülkiyetle ilgili son geliþmeler nedeniyle Kýbrýs Türk mallarýyla ilgili böyle bir anlaþma yapýlmasýný doðru bulup bulmadýðý konusunda Rum Meclisi'ne bilgi vermesini istedi. Silikiotis tarafýndan yapýlan açýklamada, adý geçen þirketin uluslararasý düzeydeki golf sahasý ve yapý kompleksleri inþa etmeyi planladýðý yerde yaklaþýk 95 hektar Kýbrýs Türk arazisi bulunduðu, bu mallarý; Rum yönetiminin ilgili bütün mercileriyle bir dizi toplantý ve tavsiye aldýktan sonra þirket mülkiyetindeki baþka arazilerle takas yoluna gittiði kaydedildi. BM AÇIKLADI ÜÇLÜ GÖRÜÞME 18 KASIM'DA NEW YORK'TA BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas arasýnda New York'ta yapýlacak görüþmenin tarihi belli oldu. Görüþmenin 18 Kasým'da yapýlacaðý açýklandý. BM'den bugün yapýlan açýklamada, BM Genel Sekreteri'nin daveti üzerine, iki toplum lideri ile BM Genel Sekreteri arasýnda 18 Kasým'da New York'ta bir görüþme gerçekleþtirileceði belirtildi. Görüþmenin, "Kýbrýs sorununda kapsamlý bir çözüme ulaþmak amacýyla iki toplum arasýnda BM gözetiminde devam eden müzakereler süreci çerçevesinde yapýlacaðý" da kaydedildi. "AYÝA VARVARA"DA DUVARLARA KÜFÜR ÝÇERÝKLÝ YAZILAR YAZDILAR Lefkoþa'nýn Rum kesimine baðlý "Ayia Varvara" köyünde bazý binalarýn duvarlarýna, 27 Ekim'i 28 Ekim'e baðlayan gece, kimliði belirsiz þahýslar tarafýndan küfür içerikli yazýlar yazýldýðý bildirildi. Haravgi gazetesi, fotoðraflarla desteklediði haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve komünizm aleyhinde "P..t solcular siz adam olmazsýnýz", "Fitneci ve hain Hristofyas", "Solcu p..tlar daraðacý geliyor" gibi sloganlar yazdýklarýný haber verdi. LÝMASOL'DAKÝ BÝR RUM ÞÝRKETÝ ABD'NÝN KARA LÝSTESÝNDE Ýran'a uygulanan ambargoyu delerek ABD'nin kara listesine giren 36 þirket ve 5 Ýranlý kiþi arasýnda bir de Rum þirketi bulunduðu bildirildi. Alithia gazetesi; "Kýbrýs'ta da Ýran'ýn Vitrin Þirketleri - ABD Þirketleri ve Kiþileri Açýkladý - 'Vitrin Þirket' Olarak Görülüyor ve Ýran'ýn Ambargosuna Karþý Yasadýþý Faaliyette Bulunduðu Düþünülüyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Limasol'da bulunan þirketin; ABD Ekonomi Bakanlýðý'nýn ilgili birimi tarafýndan, deniz yoluyla Ýran'ýn kitle imha silahlarýnýn geliþtirilmesi ve askeri ticari malzemelerin nakledilmesine karþý yürütülen program aleyhinde çalýþan "vitrin (paravan) þirket" olarak adlandýrýldýðýný yazdý. POGO, CTP KADIN ÖRGÜTÜ KONGRESÝNE KATILDI AKEL'in kadýn örgütü POGO'nun "gelecekteki Kýbrýs'ýn kadýn hareketinin özgür, baðýmsýz, yeninden birleþmiþ, federal, askerden arýndýrýlmýþ ve tüm çocuklarýn ortak vataný olacak bir Kýbrýs için mücadelenin öncü gücü olmasý gerektiðini" ifade ettiði belirtildi. Haravgi gazetesi, CTP Kadýn Örgütü Kongresi'nde konuþan POGO Genel Sekreteri Skevi Kukuma'nýn, Kýbrýs sorununa da deðindiðini ve müzakereler sürecinin istedikleri ritimde hareket etmediðini ifade ederek, ancak hayal kýrýklýðýna uðramamalarý gerektiðini belirttiðini aktardý. LONDRA'DAKÝ KIBRISLI TÜRKLER'DEN PROTESTO

9 31 Ekim 2010 Pazar 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar MAÐDUR BAÞÖRTÜLÜLER ÝLE BENCÝL BAÞI AÇIKLAR Erdoðan, haddini bir kez daha zorluyordu: "Baþörtülü bayan baþý açýk olan bayan için her türlü mücadeleyi vereceðim diyor ama baþýný örtmeyen haným kardeþim baþörtülü için 'Ben de senin için bu mücadeleyi vereceðim' demiyor. Sýkýntý bu", buyurduklarýndan birkaç cümle. Bütün haným kardeþlerinden üçer çocuk doðurmalarýný, yüzü hiç kýzarmadan ýsrarla talep etmiþliði olan Baþbakan, þimdi de baþý açýk haným kardeþlerine görevlerini hatýrlatýyor. Yiðit aðabeyimiz, kadýnlarý baþý açýklar-kapalýlar diye iki kutupta deðerlendirmenin politik yararlarýna inanmýþ bir kere. Ýyi-dindar Kürtler ve kötü daðlý Kürtler ayrýmýndan bir sonuç alamadan kadýnlarý 'dayanýþmacý maðdur baþý örtülüler'le 'bencil tuzu kuru baþý açýklar' olarak iki hücreye yerleþtiriyor. Böyle olduðunda bakýmý daha kolay deðil mi bu türün? Yýldýrým TÜRKER (Radikal) DÝPNOT Þair Gürgenç Korkmazel in Kaya Çanca nýn toplu þiirlerini ve hayatýný içeren kitabý çýktý... ET VE TIRNAÐI KÝMSE AYIRAMAZ TARÝH 24 EYLÜL, 2009 Kýbrýs'taki müzakerelere müdahale için ABD'ye davetiye çýkaran Mehmet Ali Talat'a sol partilerimizin hiçbirinden tepki gelmemesi dikkati çekerken, buna yalnýz Eroðlu'nun tepki göstermesi de gözlerden kaçmadý... Gözden kaçmayanlar... HAYDÝ KADINLAR VAAZA "Türkleþtirme" operasyonu baþarýyla tamamlandý ya, þimdi sýra "Müslümanlaþtýrma"ya geldi. Milli semboller tamam, sýra dini sembollerde. Cemaati olmayan camiler dikecekler ki, gerektiðinde minareler süngümüz olabilsin, deðil mi? Çoluk, çocuk, kadýn, erkek, külliyen operasyona dahil olacak bu sefer. Operasyon baþladý bile... Kýbrýslý kadýnlarý Türkiye'den gelen kadýn imamlarýn verecekleri vaaza çaðýrýyorlar camilerin hoparlörlerinden. Haydi Kýbrýslý kadýnlar, türbanlanýn, vaaza gidiyoruz. Öteki dünyada bizi bekleyen güzel günler var... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kooperatifleþmekten niye uzaklaþýyoruz? Kooperatiflerimiz ve Kooperatifçilerimiz eski heyecanlarýný niye kaybetmiþler?" Rauf RAÝF DENKTAÞ virgül... "ESRAR"ENGÝZ DURUMLAR Memleketin "sað"ý "sol"u zaten kalmadý, ikisi birden çöktü, ikisi birbirinin enkazý altýnda kaldý. Kýbrýs birleþmemiþ olabilir ama "sað" ile "sol" çoktan birleþti, benzeþti, bitiþti. Þimdi "Felek"çiler ve "Felek"çi olmayanlar var. Bir bakýyorsunuz, hiç aklýnýza gelmeyecek insanlar "Feleðin" ipiyle kuyulara inmiþ. Hiç tahmin edemeyeceðiniz insanlar "Feleðin" çemberinden geçmiþ. Bizi izlemeye devam edin. Gerçekten "esrar"engiz durumlar yaþanýyor memlekette. Ülkede, bilinçli ve planlý bir þekilde Türkiyeli - Kýbrýslý ayrýmýnýn gündeme taþýmaya çalýþanlar hüsrana uðrayacaklar Ýrsen Küçük Ümit Kývanç Taraf ta yazdý: Zoraki demokrat AKP ve lideri, hazmý kolay olmayan pek çok çam devirdiler KCK davasýna direkman Cemil Çiçek baksa. nsan haklarý savunucusu Margaret Owen, Diyarbakýr'daki KCK duruþmasý için, "Bu tiyatro," demiþ. 78 yaþýndaki bu Ýngiliz kadýn ne demek istemiþ diye insanýn aklýna takýlýyor. Cevap vermezsek millet olarak deðerlerimiz hasar görmez mi? "Sen tiyatro görmemiþsin lan kaltak, kalleþ Ýngiliz!" Bir cevap da þöyle olabilir: "Yüce Türk yargýsý baðýmsýzdýr, tiyatro babandýr!" Veya: "Tiyatro senin sülalen, ananý çýkar sahneye, ananý!" Ne ayýp! Ýçimizden böyle þeyler söyleyecek seviyesizler çýkar mý? Amacý memleketi bölmek filan olmasý gereken bu hatun ne arýyor KARÝKATÜR / Diyarbakýr'da? Gelmesin demiyoruz, gelsin. Turist döviz getirir. Fena bir maksadý olmasa Antalya'ya gelir. Niye gelsin Diyarbakýr'a? Baþbakandan rica ediyorum, bazen bizi azarlamak için kullandýðý üslûpla haddini bildirsin hatuna.(...) KCK davasýndan AKP hükümetinin beklediði sonucu alabilmesi için, yargýlananlarýn terör eylemleriyle baðlantýlarýnýn ortaya konmasý gerekecek. Bunun için kimbilir neler uydurulacak. Afiþ asan öðrencileri beþ-on yýl hapis yatýrmak için keþfedilmiþ "örgüt üyeliði" formülleriyle kimseyi ikna edemeyecekler. Bu davada olup bitecek her türlü rezalet hükümetin hanesine yazýlacak. O zaman Serhan Gazioðlu göreceðiz dünyanýn yükselen yeni deðeri Türkiye'yi.(...)Televizyonlarýn büyük iþtahla, "terör örgütü PKK'nýn þehir uzantýsý" demeyi hiç sektirmediði KCK davasýnýn duruþmalarýndan anladýðýmýza göre, devlet, hükümet Kürtlere þunu söylemekteler: Sizin sivil siyasetçilerinizin ellerine kelepçeleri bilerek vurduk, onlarý sýraya bilerek dizdik, fotoðraflarýný size gösterdik ki, açýlým maçýlým laflarýný yanlýþ anlayýp hayale kapýlmayýn. Biz her fýrsatta sizi aþaðýlayacaðýz; iki kere iki dört. Mahkemede Kürtçe konuþturmayýz, hiçbirinizi tahliye etmeyiz. Haddinizi bilin! Kendine Müslüman ve zoraki demokrat hükümetimiz, Kürt nüfus üzerindeki siyasî çekiþmeye kendini öyle kaptýrmýþ ki, Baþbakan BDP'den sözederken "önce silahý býraksýnlar" diyebiliyor. Meclis'te silahlý bir partinin milletvekilleri mi var?(...)pkk'ya silah býraktýrýlacak, BDP veya o da kapatýlýnca açýlacak partinin kitle desteði apartýlacak, Kürt sorunu bitecek sanýyorlar. Valla hiç alýnmasýnlar, deðiþtik demesinler, bu mantýk Erbakan'ýn "nasýl olsa bir gün herkes bizden olacak" teranesini andýrýyor.(...) Biz üstünüz, istersek sizi þöyle yaparýz böyle yaparýz. Karýþmasýn o Ýngiliz karý oradan! Hükümet, AKP ve lideri, þimdiye kadar hazmý kolay olmayan pek çok çam devirdiler. KCK davasý bunlara benzemeyecek. Bu dava 12 Eylül'ün, sonucu baþtan belli örgüt davalarýndan biriymiþ gibi sürdürülürse bir süre sonra sivil siyasetten bahsedebilecek Kürt kalmayacak. Baþbakan þöyle mi düþünüyor acaba: Nasýlsa hepsi PKK'lý olmaz, kalanlar da dindardýr, bize oy verir. Aslýnda o bölgede savaþ sürse fena olmaz, atmak istemediðimiz demokratikleþme adýmlarýna bunu bahane ederiz... falan... mý? (Bu yazý, Ümit Kývanç'ýn "Taraf"ta yayýmlanan "Açýn Türkiye'nin Önünü" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 31 Ekim 2010 Pazar TV'DE BU AKÞAM Akýllý Ol Türü: Yabancý Sinema STAR / 20:00 YÖNETMEN : Peter Segal OYUNCULAR : Anne Hathaway, Steve Carell, Dwayne Johnson YAPIM YILI : 2008 Maxwell Smart (Steve Carell) KAOS adýyla bilinen suç örgütünün dünyayý ele geçirme planlarýný çökertmekle görevlidir. ABD casus teþkilatý Control'un kumanda merkezi saldýrýya uðrayýp, ajanlarýn kimlikleri ifþa olunca, Teþkilat Amiri'nin (Alan Arkin) her daim istekli analizcisi Maxwell Smart'ý terfi ettirmekten baþka þansý kalmaz. Her zaman sahada ajanlarýn süperstarý, korkusuz Ajan 23'le (Dwayne "Rock" Johnson) çalýþmanýn hayallerini kuran Smart, ne yazýk ki kimliði ifþa olmayan tek ajanla, deneyimli, sevimli ama bir o kadar da öldürücü Ajan 99'la (Anne Hathaway) çalýþmak durumundadýr. Smart ve 99 birlikte KAOS'un büyük planýný ve birbirlerini keþfetmeye çok yaklaþmýþken, KAOS'un kilit isimlerinden Siegfried (Terence Stamp) ile yardýmcýsý Shtarker'in (Kenneth Davitian) terör estirirken ceplerini doldurmak peþinde olduklarýný keþfederler. Çok az saha deneyimi ve daha da az vakti olan Smart'ýn, eðer günü kurtaracaksa, elindeki birkaç yüksek teknolojili casus aygýtý ve dizginlenemez coþkusuyla KAOS'u yok etmesi gerekmektedir. Bridget Jones: Mantýðýn Sýrrý Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:15 Orijinal Adý : Bridget Jones: The Edge Of Reason Yönetmen : Beeban Kidron Oyuncular : Renee Zelweger, Gemma Jones, Jim Broadbent, Colin Firth, Hugh Grant, Cela Imrie Yapým : 2004 Komedi "Bridget Jones: The Edge Of Reason" Golden Globe'a aday gösterilmiþve ayrýca 6 ödül adaylýðý olan bir film. Sakar, þiþman ve kendine güveni olmayan Bridget Jones, Londra'da yaþamaktadýr ve insan haklarý avukatý olan Mark Darcy'e aþýktýr, ama Birdget'in kýskançlýklarý yüzünden iliþkilerini bitirirler. Bridget, bir çekim yapmak için Daniel Cleaver ile birlikte Tayland'a gider ve burada uluslar arasý bir kazaya karýþýr; kendisini kurtaran Mark'týr. Bridget o zaman Mark'ýn kendisini sevdiðinden emin olur. Öksüz Türü: Yabancý Sinema KANAL 24 / 21:30 Yönetmen: Alejandro Fernández Almendras Deðiþen ekonomik gerçekliklere ve modern dünyaya uyum saðlama mücadelesi veren küçük bir köylü ailesinin yaþamýndan bir gününü anlatýyor. Yaz sonunda, uzun bir günde geçen film þafakta baþlýyor ve Þilili bu çiftçi ailesinin dört üyesini gün boyu izliyor: Büyükanne peynir yapýp satar, Anne otelde çalýþýr, küçük Manuel okuldadýr, Dede ise bir çalýþýr bir uyuklar. Akþam yemeðinde yeniden bir araya gelirler. Görünmez Adam 2 Türü: Yabancý Sinema STAR / 22:00 YÖNETMEN : Claudio Fäh OYUNCULAR : Christian Slater, Peter Facinelli, Laura Regan, David McIlwraith YAPIM YILI :2006 Christian Slater'ýn Micheal Griffin adýnda görünmez bir katili canlandýrdýðý durdurak bilmez gerilimi yaþayýn. Michael, onu yavaþ ve acý dolu bir ölüme sürükleyen deney aþamasýndaki görünmezlik serumunun sonucu olarak çýldýrmaya baþlar. Güzel ve parlak zekalý araþtýrma biyologu Maggie Dalton onu hayatta tutabilen tek kiþidir. Ancak hükümet O'nu Griffin'i kýstýrmak için yem olarak kullandýðýnda Maggie, Seattle'da cinayet masasý dedektifi olan Frank Turner'dan koruma için yardým istemek zorunda kalýr. Griffin gittikçe daha fazla ölüm saçmaya ve kontrolden çýkmaya baþladýðýnda, Turner'ýn Maggie'yi hayatta tutmak için tek seçeneði kalmýþtýr; görünmezlik serumunu alýp Görünmez Adam'a dönüþmek! Birbirleriyle yüzleþen bu iki görünmez adamýn son savaþlarý aksiyonu, gerilimi ve dehþeti ikiye katlýyor. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Boynu kýrýlýnca baþýný taþýdý At terbiyecisi Thea Maxfield (26) terapi uyguladýðý atýn kendisini üstünden atmasýyla 6 metre havaya fýrladý ve kafasýnýn üstüne düþtü. Maxfield, kalkmaya çalýþýnca boynunu ve kafasýný hareket ettiremediðini fark etti. Omurgasýnda kýrýk olan Maxfield, omuriliðinin zedelenmemesi için baþýnýn ellerinin arasýna alarak yerden kalktý. Bir süre elleriyle kafasýný taþýyan ve çevreden yardým isteyen Maxfield hastaneye kaldýrýldý. Omurganýn kaynamasý için üç ay süresince boyunluk kullanan Maxfield, gördüðü Formula 1 tedavisi sayesinde yedi ay sonra tekrar at üstündeydi. Davetsiz misafir korkuttu! Amerika, Florida'da yaþayan Jose Roca, Salý günü erken saatlerde kapýsýnýn çalýndýðýný duyduðunda biraz þaþýrdý. Ancak gerçek þoku, kapýyý açmadan önce, pencereden baktýðýnda yaþadý. Sabah kahvaltýsý için onlara eþlik etmeye gelmiþe benzeyen iki metrelik timsah, kapýnýn önünde duruyordu. Roca, "Kapýnýn týkýrdadýðýný duyunca, bir soyguncu ya da öyle birþey sandým. Yeni uyanmýþtým ve karþýmda timsahý gördüm." diyerek yaþadýklarýný anlatýyor. Roca'nýn eþi Jenny acil yardým hattýný arayarak, yetkililerin devasa sürüngeni almalarýný istedi. Sabah 4.21'de gerçekleþen konuþmada, Jenny'nin, 911 operatörüne "Bu acil bir durum mu bilmiyorum ama, evimin önünde bir timsah var." dediði öðrenildi. Daha sonra çiftin evine gönderilen "timsah avcýsý", 2 metreden uzun sürüngeni yakaladý. Timsahlarýn normalde çiftleþme dönemi olan ilkbaharda þehre yaklaþtýklarýný söyleyen görevli, bu timsahýn hedefinin, evin köpekleri bile olabileceðini belirtti. Yakalanan timsahýn 1.2 metreden uzun olmasý sebebiyle, uyutulacaðý ve etiyle derisinin çýkarýlacaðý öðrenildi. Rüyalar kaydedilecek! Rüyalarý kaydedip yorumlayan makine çok yakýnda mümkün olabilecek. BBC'nin haberine göre, Doktor Moran Cerf'in öncülüðündeki bir grup araþtýrmacý, yüksek düzeyli beyin faaliyetlerini eletronik olarak kaydedip görsel olarak yorumlayan bir makinenin çok yakýnda mümkün olacaðýný bildirdi. Çalýþmalarýný Nature bilim dergisinde yayýnlayan Doktor Cerf ve ekibi, uyku sýrasýndaki beyin faaliyetlerinden kaynaklanan elektronik dalgalarý görsel hale getirecek. Bilimadamlarý bu amaçla, sinir hücreleri olan nöronlardan yararlanacak. Daha önce yapýlan çalýþmalar her bir nöronun belli nesne veya kavramlara karþýlýk geldiðini göstermiþti. Örneðin bir denek ünlü film yýldýzý Marilyn Monroe'yu düþündüðünde sadece belli nöronlar sinyal yaymýþ, baþka bir þey düþünüldüðünde ise baþka nöronlardan elektronik sinyal alýnmýþtý. Dr. Cerf ve ekibi, çalýþmalarý çerçevesinde deneklere bir dizi görüntü göstererek, önce hangi nöronun hangi görüntüye tepki verdiðini saptayacak. Bu yolla her denek için ayrý bir "nöron veritabaný oluþturulacak. Bu veritabanýna Bill ve Hillary Clinton'dan Eyfel Kulesi'ne kadar binlerce görüntü eklenecek. Sonuçta, rüya aþamasýnda deneðin baþýna yerleþtirilen elektrotlar aracýlýðýyla hangi nöronlarýn sinyal yaydýðýna bakýlarak deneklerin nasýl bir rüya gördüðü tespit edilebilecek. Dr. Cern'e göre, bu yöntemle ayný zamanda komadaki veya felç nedeniyle konuþamayan hastalarýn da akýllarýndan geçenler okunabilecek. 20 yýldýr beklenen ilk goril bebek Ýngiltere'de, 20 yýldýr ilk kez bir goril hayvanat bahçesinde dünyaya geldi. Yavru gorilin bu hafta Londra'daki hayvanat bahçesinde doðduðu belirtildi. Doðumun "benzersiz" olduðunu, teyzeler Zaire ve Effie ile 2 diþi gorilin doðum sýrasýnda annenin yanýndan ayrýlmadýðýný söyleyen yetkililer, 12 yaþýndaki anne Mjukuu'nun yavrusunu sürekli okþadýðýný ifade ettiler. Yavru filin zor anlarý! Afrika'da su içmek isterken hortumunu bir timsaha kaptýran yavru fil, zor kurtuldu. Su içmeye çalýþtýðý sýrada timsaha yakalanan yavru filin zor anlarý amatör fotoðrafçý Johan Opperman tarafýndan yakalandý. Yavrunun yardým çýðlýklarýný duyan diðer filler, timsahý korkutarak yavruyu kurtardý. Diðer filler saldýrýdan sonra bir süre yavru filin yanýnda kaldý, iyi olduðunu anladýktan sonra ailecek yollarýna devam ettiler. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Sýkýldýðý için öldürmüþ! ABD'de baþarýlý bir üniversite öðrencisini öldüren 24 yaþýndaki Jeromie Cancel'in polise verdiði ve videoya kaydedilen ifade kan dondurdu. Cancel, cinayeti iþleme nedenini, "Testere" adlý filmi izlerken 'sýkýlmasý' olarak açýkladý. Aðustos 2008'de yaþanan olayda Cancel, Manhattan'daki bir apartman dairesinde uyumakta olan 19 yaþýndaki Kevin Pravia'yý boynuna kablo dolayýp boðarak öldürdü. Cancel, mahkemede izlenen videodaki ifadesinde, "Nefes verdi ve sonra daha fazla sýktým. Sonra da daha fazla nefes alamadý" diyor. Cancel, polise Pravia'nýn dairesine öðrenciye 300 dolarlýk kokain satmak için gittiðini söyledi. Kabloyu televizyonun arkasýndan aldýðýný anlatan Cancel, Pravia kurtulmak için çabalamayý durdurunca bir elini býrakýp diðer eliyle sigara içebildiðini de anlattý. Cancel cinayeti bir hýrsýzlýk olayýndan tutuklandýktan sonra itiraf etti. Cancel, Pravia'nýn dizüstü bilgisayarýný ve diðer eþyalarýný çalmak istiyordu, ama sonra onu öldürmeye karar verdi. Gelecek hafta yeniden mahkemeye çýkarýlacak olan Cancel'ýn 25 yýl kadar hapis cezasý almasý bekleniyor. Uzun ömrün sýrlarý Yapýlan son araþtýrmalar, beslenme ve yaþam tarzýný deðiþtirerek, ömür uzatmanýn mümkün olduðunu gösteriyor. Ýþte uzun ömür için yapmanýz gerekenlerden bazýlarý... 1 ila 3 yýl uzatmak için... Seks yapýn: Ýngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nin yaptýðý bir araþtýrmaya göre haftada iki kez seks yapan bir kiþi iki kat daha az kalp krizi riskiyle karþý karþýya kalýyor. Seks ömre ortalama 1.6 yýl katýyor. C Vitamini tüketin: California Üniversitesi yaptýðý araþtýrmalar sonucunda C vitamini açýsýndan zengin gýdalarý düzenli ve sýk tüketen kadýnlarýn 1, erkeklerin ise 6 yýl daha uzun yaþadýklarýný ortaya koydu. Hýz tutkusu öldürüyordu! ABD'de geçtiðimiz hafta sonu yapýlan hýz yarýþlarý büyük bir mucizeye tanýk oldu. 'Texas Mile' yarýþlarýna katýlan Richard Holt, kullandýðý Lamborghini Gallardo aracýyla saatte 378 kilometre hýza ulaþtý. Holt, bir anda aracýnýn kontrolünü kaybetti ve yavaþlamaya çalýþtý. Holt, aracýný durdurabilmek için aracýn arkasýndaki paraþütü açtý. Ancak bu da fayda etmedi ve otomobil havada taklalar atmaya baþladý. Deðeri 240 bin dolarýn üzerinde olan aracýn parçalarý havaya saçýlýrken, yarýþ görevlileri son sürat kaza yerine koþmaya baþladý. Aracýn yanýna vardýklarýnda ise bir mucizeyle karþýlaþtýlar. Holt sadece ayaðý sýkýþmýþ bir halde, kazadan burnu bile kanamadan kurtulmuþtu. Hemen helikopterle en yakýn hastaneye sevk edilen Holt'un saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Holt'un aracýný sürücü güvenliðini maksimuma çýkarmak için modifiye eden þirketin sahibi John Reed, "Yaþanan kazanýn büyüklüðüne bakýldýðýnda Richard'ýn hayatta kalmasý bir mucize" dedi. 1,900 beygir gücündeki Lamborghini'nin havada taklalar attýðý esnada seyircilerden çýt çýkmadýðýný anlatan Reed, süper otomobilin saatte 418 km hýz yapabildiðini söyledi. Turistleri selamlayan kutup ayýsý Kuzey Kutbu'nda yaþayan dost ve þöhret canlýsý kutup ayýsý turistleri gördüðü zaman ayaða kalkýyor ve onlara el sallýyor. Soðuk bölgenin sýcak kanlý ayýsýný 54 yaþýndaki Ýsveçli fotoðrafçý Hans Strand görüntüledi. Ýlgi düþkünü ayý insanlarý gördüðü zaman kardan yataðýndan dýþarý çýkýp iki ayaðýnýn üzerine kalkýyor ve sað patisini havaya kaldýrýyor. Fotoðrafçý güvertede manzarayý izlerken birden buzun arkasýnda bir kafanýn belirdiðini ardýndan bu kafanýn henüz yeni uyanan ve esneyen kutup ayýsýna ait olduðunu fark ettiðini söyledi. Etraftakilerin ilgisinden gayet memnun olan ayý 2 kez kalabalýðý selamlamýþ ancak fotoðrafý yakalamak üçüncü seferde mümkün olmuþ. Yaþadýðý ilginç anlar hakkýnda þaþkýnlýðýný gizlemeyen Strand, "Gözlerime inanamadým. Hayatýmda hiç böyle bir þey görmemiþtim" dedi.

11 31 Ekim 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Tarlalarda lâpsana Gýz yüzüme baksana Agþama geleceðim Döþegleri yazsana Kitap Dünyasý Kaderimde Sen Varsýn Victoria Alexander EPSÝLON YAYINLARI 328 sayfa ÖZDEYÝÞLER "Ýnsanla hayvan arasýndaki en önemli fark, insanýn yalan söyleyebilmesidir." Anatole France TADIMLIK RAHAT Þu kavga bir bitse dersin Acýkmasam dersin Yorulmasam dersin Çiþim gelmese dersin Uykum gelmese dersin Ölsem desene! Orhan V. Kanýk Boyle'a büyük ödül Yönetmen Danny Boyle, büyük ödülün Rus dramasý How I Ended This Summer'a gittiði Londra Film Festivali Ödülleri'nde BFI Fellowship Ödülü'ne deðer görüldü. Yönetmen Danny Boyle, büyük ödülün Rus dramasý How I Ended This Summer'a gittiði Londra Film Festivali Ödülleri'nde BFI Fellowship Ödülü'ne deðer görüldü. Gecede Ýngiliz yönetmen Clio Barnard The Arbor belgeseliyle iki ödül alýrken, Belgesel Ödülü ise Janus Metz Pedersen'in Armadillo adlý eserine verildi. Filmi 127 Hours festivalin kapanýþýný yapan Boyle, ödülünü yönetmen Stephen Daldry'nin elinden aldý yýlýnda Slumdog Millionaire ile En Ýyi Yönetmen Oscar'ýný kazanan 54 yaþýndaki Boyle, "Britanya Film Enstitüsü'nün en yüksek ödülünü almak göz korkutucu gerçekten, fakat büyük bir onur" dedi. Enstitü'nün büyük ödülünü daha önce alanlar arasýnda Sir Michael Caine, Bette Davis ve Martin Scorsese gibi isimler bulunuyor. Damdaki kýzgýn Kemancý'ya veda Damdaki Kemancý adlý Broadway müzikalinin yazarý Joseph Stein, 98 yaþýnda New York'ta hayata veda etti. Damdaki Kemancý adlý Broadway müzikalinin yazarý Joseph Stein, 98 yaþýnda New York'ta hayata veda etti. Eþi Elisa Joseph Stein'ýn düþmeye baðlý komplikasyonlar sonucu bir týp merkezinde hayatýný kaybettiðini açýkladý. Yazar, beþ yýldýr prostat kanseri tedavisi görüyordu. Damdaki Kemancý oyunuyla Tony Ödülü kazanan Stein, Zorba ve Mr. Wonderful'un da aralarýnda bulunduðu birçok oyun kaleme aldý. Radiyo ve televizyon gösterileri de yazan Stein, Sid Caesar ve Phil Silvers gibi isimlerle birlikte çalýþtý. Fakat Stein'ýn en büyük eseri Damdaki Kemancý'ydý. Çarlýk Rusyasý'nda geçen müzikal, Tevye'nin isyankâr kýzlarýna ve baskýcý eþine karþý kültürel geleneklerini sürdürmek için verdiði mücadeleyi anlatýyor. Ah Bir Zengin Olsam, Sunrise ve Sunset gibi birçok þarkýnýn popüler olmasýný saðlayan müzikal, Topol'u da uluslararasý çapta bir yýldýz yaptý. "KIBRIS HAVALARI"NIN ÝKÝNCÝSÝ ÇIKTI Kýbrýs Havalarý Derneði, "Kýbrýs Havalarý" albümünün ikincisini çýkardý. Dernek ayrýca albümle ilgili bir de kitap hazýrladý. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, albüm ve kitapta yer alan 12 havanýn on biri vokal, bir tanesi de çalgý havasý. Albümde "Þarfoþ", "Ay Dovar Ayan Ayan", "Kebabcýlarýn Þiþi", "Arab Ali Aðýdý", "Öyledir Yar Öyledir", "Leymosun Atýþmasý", "Seyirddim Çýgdým Hanaya", "Gozan", "Mahallebici", "Agþamýnan Ýkindinin Arasý", "Portokal Atýþalým" ve "Sakallým" havalarý yer alýyor. Kýbrýs Havalarý Derneði Baþkaný Selçuk Garanti albümle ilgili hazýrlanan kitapla ilgili bilgi verirken, dört bölümden oluþan kitabýn birinci bölümde dönemi üye ve gönüllülerinin belirtildiðini ve bu dönemde yapýlan etkinliklerin kronolojik sýrayla verildiðini söyledi. Garanti, kitabýn ikinci bölümünün ise; havalarýn tek sesli, akkorlu nota yazýmlarý ve sözlerine ayrýldýðýný kaydetti. Üçüncü bölümde, havalarýn çok sesli düzenlemelerine yer verildiðini söyleyen Garanti, kitabýn dördüncü bölümünde kaynakça bulunduðunu belirtti. Kekilli'nin filmine büyük ödül Sibel Kekilli'nin baþrolde oynadýðý 'Ayrýlýk'(die Fremde) Belçika'da düzenlenen 37. Gent Uluslararasý Film Festivali'nde büyük ödülün sahibi oldu. Festival komitesinden yapýlan açýklamada, 6 kiþilik festival jürisinin bu yýl Büyük Ödül'ün Yabancý'ya verilmesini kararlaþtýrdýðý belirtildi. Dünyanýn en önemli baðýmsýz film festivallerinden Tribeca'da da bu yýl "en iyi film" ödülünü alan "Ayrýlýk", ayný festivalde Kekilli'ye de "en iyi kadýn oyuncu" ödülü kazandýrmýþtý. Yönetmenliðini ve senaristliðini Almanya'da yaþayan Türk asýllý yönetmen Züli Aladað'ýn Avusturyalý eþi Feo Aladað'ýn yaptýðý "Ayrýlýk", Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Lux" ödülü için belirlenen 3 finalist arasýna girmeyi de baþardý. AP üyelerinin oylarýyla seçilecek 2010 "Lux" ödülünü kazanan film, 24 Kasým'da Strasbourg'da açýklanacak. Oyuncularý arasýnda Kekilli'yle birlikte Derya Alabora, Nizam Schiller ve Settar Tanrýöðen'ýn bulunduðu "Ayrýlýk", bir namus cinayetini konu alýyor. Evlenerek Almanya'dan ayrýlýp Ýstanbul'a yerleþen Umay, aile içi þiddetten kaçarak, Berlin'de yaþayan anne babasýnýn yanýna sýðýnýr. Ancak ailesi, "namuslarýný lekelediði" gerekçesiyle genç kadýný dýþlar. Umay'ýn kendi hayatýný yaþama kararý ise bir anlamda ölüm fermanýný imzalamasý anlamýna gelir. Kendini gruptan büyük sandý Keith Richards Rolling Stones'un bir dönem neredeyse daðýlmak üzere olduðunu, bunun sebebinin de Mick Jagger'ýn kendisini "Rolling Stones'dan büyük görmesi" olduðunu söyledi. Ýkilinin fýrtýnalý iliþkisi "Richards'ýn Life adlý biyografik çalýþmasýnda detaylarýyla anlatýlýyor. Keith Richards Rolling Stones'un bir dönem neredeyse daðýlmak üzere olduðunu, bunun sebebinin de Mick Jagger'ýn kendisini "Rolling Stones'dan büyük görmesi" olduðunu söyledi. Ýkilinin fýrtýnalý iliþkisi "Richards'ýn Life adlý biyografik çalýþmasýnda detaylarýyla anlatýlýyor. Richards BBC'de yaptýðý açýklamada 1980'lerde, Jagger'ýn grubunun lideri haline geldiðini ve bu liderlik halini kimseye býrakmadýðýný kaydetti. Richard, Jagger'ýn davranýþlarýnýn "ilk baþta onu rahatsýz ettiðini ve sonunda kopma noktasýna getirdiðini" söyledi. Ancak ikili hâlâ arkadaþ, neredeyse yarým yüzyýllýk bir müzik geçmiþini paylaþýyorlar. Kimsenin "kusursuz bir evliliðe sahip olmadýðýný" söylüyor ancak geçmiþin yaralarýný iyileþtirdiklerini söylüyor. 66 yaþýndaki gitarist eroin ve diðer ilaçlarýn þöhretle daha kolay baþa çýkmasýný saðladýðýný söyledi. Richards þöyle diyor: "Þöhret benim oyunumda uyuþturucudan çok daha tehlikeli bir katil." Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Sammy nin Maceralarý ( ) 1. salon Muhtar Yusuf Galleria Paranormal Aktivity 2 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Aþkýn Ýkinci Yarýsý ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Çýlgýn Hýrsýz 3D ve Piranha 3D ( ) 2. salon

12

13 31 Ekim 2010 Pazar 13

14 14 31 Ekim 2010 Pazar BULMACA Soldan Saða: 1-Özellikle Batý Avrupa'da topraðý ve üzerinde yaþayan köylüleri tek bir kimsenin malý sayan Ortaçað siyasi düzeni, feodalite. 2-Birleþik, birleþmiþ olma durumu. Hayvan yuvasý. 3-Tren veya tramvay yolu. Kötülük, fenalýk. Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. 4-Közlenmiþ patlýcan, sarmýsaklý yoðurt ve kýyma ile yapýlan bir çeþit yemek. 5-Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. Beyaz. Ýçinde yemek ýsýtýlan veya yumurta gibi þeyler piþirilen, derinlið az metal kap. 6-Tanrý için "Her zaman var olan" anlamýnda kullanýlýr. Yolculukta veya askerlikte kullanýlan, boyna veya bele asýlý olarak taþýnan su kabý. 7-Herhangi bir bilim dalýnda yazýlmýþ olan yazý veya eserlerin bütünü. 8-Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiþ, gözenekli tel, kýl, bez ile yapýlan araç. Uzaklýk bildirir. 9-Sodyum'un kýsaltmasý. Bir erkek adý. 10-Meyve yapraðýnda yumurtacýklarýn baðlý olduðu bölüm. Neon'un kýsaltmasý. Bir nota. 11-Bir tür pasta. Harf okunuþu. Erden baþgedikliye kadar askerlerin genel adý. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:127 Tel: Emel Ataçað Eczanesi: Çetin Kürþat Apt. Zemin Kat No:18 Zorba Petrol Karþýsý Gönyeli Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu, Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Tören II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Mecazi anlamda "Birini uyarmak veya kýþkýrtmak". 2-Rumcada "Bir". Eriþmiþ, ele geçirmiþ. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 3-Ýnandýðý, düþündüðü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu. Bazý araçlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden küçük çaplý silindir, piston. 4-Bir gýda maddesi. Yersiz yurtsuz, belli bir adresi olmayan. 5-Süt çocuklarýný yatýrmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, tahta veya demirden yapýlmýþ, sallanýr bir çeþit küçük karyola. Ýlave. 6-Olaðanüstü sezgileriyle birtakým gerçekleri gördüðüne inanýlan kimse. Yýlýn üçüncü ayý. 7-Gözlem. Þan, þöhret. 8-Lityum'un kýsaltmasý. Sancý, ateþ ve öksürükle beliren tehlikeli bir akciðer iltihabý. 9-Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatýna son vermesi. 10-Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Kumaþla astar arasýna konularak giysinin dik durmasýný saðlayan kolalý bez. 11-En kýsa zaman. Bir þarkýda her kýtadan sonra tekrarlanan ve bestesi deðiþmeyen parça. BÜYÜK AV BUGÜN BAÞLIYOR Avcýlarýn büyük bir heyecanla beklediði Büyük Av Mevsimi bugün baþlýyor. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý Müsteþarý Kamil Kayral'ýn imzasýyla yayýnlanan genelgeye göre av sezonunda avcýlar 26 Aralýk tarihine kadar her Pazar, ayrýca bayramýn 3. günü olan 18 Kasým Perþembe günü olmak üzere toplam 10 gün avlanabilecek. Av ve Avla Ýlgili Yaban Hayatý Düzenleme Yasasý kapsamýnda yürürlükte bulunan Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanlarý ve Av Bölgeleri Tüzüðü gereði yapýlan Büyük Av'da, bu yýl "Sürekli Av Koruma" bölgelerinden biri olan Dipkarpaz bölgesi de yeni av mevsiminde de avlanmaya açýlýrken, Güzelyurt bölgesinde 52 numaralý av bölgesi ile Dipkarpaz-Kaleburnu yolu üzerinde bulunan Tulumba Tepesi ve bölgesi ava kapatýldý. 31 Ekim, 7, 14, 18, 21 ve 28 Kasým, 5, 12, 19 ve 26 Aralýk'ta yapýlacak olan Büyük Av'da, ava kapalý olan bölgeler þöyle: "Girne-Deðirmenlik yolunun Ozanköy ve Çatalköy'e baðlanan bölge; Zeytinlik-Karaman arasýndaki bölge ile Edremit sýnýrýndan baþlayýp Yeþiltepe'ye giden bölge; Karpaz anayolunu Ýskele'ye baðlayan ve Ýskele-Bahçeler arasýnda kalan bölge; Bafra Tatil Köyünün çevresi, Girne- Çatalköy bölgesinde bulunan "Korineum Golf Sahasý"nýn 300 metre çevresi, askeri bölgeler ve Taþkent köyü üzerinde bulunan KKTC bayraðýnýn bulunduðu bölge; Meteoroloji Ýstasyonu, Mevlevi atýþ alaný, Merkezi Cezaevi binalarýnýn bin metre çevresi; Gazimaðusa-Karpaz yolunun Tuzla yolu ile Ýskele yol ayrýmý arasýnda kalan 50 metre geniþliðindeki alan ile Alevkayasý Av Üretim Merkezi, tüm göletler ile Mehmetçik köyü giriþinde bulunan gölün 500 metre çevresi SATILIK ARABA 2004 model Suzuki Swift full 7000 Stg PEYGAMBERDEN ÖTE l O'na iman eden herkese þifa verdi. l Hastalar iyileþti, körler gördü, kötürümler yürüdü. l Ölüler bile dirildi. l "Diriliþ ve Yaþam Benim" dedi. l Ýman eden herkese "Ebedî Hayat" verdi. l "Meryem Oðlu Ýsa, O Mesih'tir" dediler. l O, Kutsal Ruh'tan doðdu. Dünyasal babasý yoktu. l O'na gelenler hayat buldu, þifa buldu. l O, eþsiz ve benzersizdir. l O'nun ADI bugün bile þifa verir. l Gelin ve görün. Herkes davetlidir. l Hastalar, acý çekenler, ezilenler! Gelin ve þifa bulun. 2 ve 9 Kasýmda, saat 19.00'da Lütuf Kilisesi - Girne. 4 ve 11 Kasýmda, saat 18.00'de Lütuf Kilisesi - Lefkoþa. Tel: NOT: Ýsteyene ücretsiz ÝNCÝL gönderilir... Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa ile yerleþim yerlerinin 200 metre çevresi; Ýskele bölgesinde Ýskele-Topçuköy asfalt yolu boyu; Büyükkonuk futbol sahasýnýn 300 metre çevresi; Güzelyurt'tan baþlayarak Güzelyurt-Girne yolu boyunca Kalkanlý-ODTÜ Kampusu kavþaðý, Kalkanlý-Mevlevi, Mevlevi Kýlýçarslan, Mevlevi- Þahinler, Lefkoþa-Güzelyurt anayolu kenarlarý ve bölgesi; Lefkoþa-Gazimaðusa anayolunun üzerinde Kurudere köyü karþýsýnda bulunan ormanlýk, Ulukýþla köyü bölgesi, Geçitkale'den Tatlýsu'ya giden eski yoldan Tatlýsu Çýnarlý'ya dönen yol kavþaðýndan Çýnarlý'ya giden yol ve dere yataklarý, Dipkarpaz-Kaleburnu yolu üzerinde bulunan Tulumba Tepesi ve bölgesi, Dipkarpaz manastýrý asfalt yolu Salih Avcý Ormaný ile Blue Sea Otel bölgesi, Yeþilköy ve balýkçý barýnaðý bölgesi ile Mutluyaka kavþaðýndan baþlayan bölge." DÝPKARPAZ BÖLGESÝNDE BU YIL DA Geçen av mevsiminde açýlan ve bu yýl da açýk olacak olan Dipkarpaz bölgesindeki av bölgesi, Dipkarpaz köyünden baþlayarak, Ayfilos Kilisesi, Efendiler Çiftliði'ndeki eski tarihi kilise, oradan denize en yakýn paralel toprak yolu takip ederek, oradan "Eski Tellere" oradan Zafer Burnu'na giden asfalt yola ve oradan da Dipkarpaz köyündeki baþlangýç noktasý içerisinde kalan bölgeyi kapsayacak. Yayýnlanan genelgede avcýlarýn av süresince uymasý gereken kurallara da dikkat çekildi. Avcýlar av günlerinde ova tavþaný, keklik, turaç, sülün, çulluk, býldýrcýn, yaban güvercini, fassa, karga ve saksaðan avlayabilecek. Bunlarýn dýþýnda herhangi bir av veya yabani kuþ vuramayacak. Avcýlar her av günü en fazla 1 tavþan, 5 keklik veya turaç, 8 fassa olmak üzere toplamda en fazla 30 adet av hayvaný avlayabilecek. Güneþin doðuþu ile baþlayan av gün batýþýnda sona erecek. Avcýlar baraj ve göletlerden 500, meskûn mahalden 200 metre uzakta avlanabilecek, ava en çok 3 köpek götürebilecek, ava giderken tüfeklerini araçlarýnda kýrýk olarak bulunduracak. Avcýlarýn av sýrasýnda birbirlerini korumasý istenen genelgede, ayrýca avcýlarýn yasalarda yer alan kurallar dýþýna çýkmamalarý, telefon, direk ve tabelalara zarar vermemeleri, ruhsatlarýný beraberinde götürmeleri istendi. KLEOPATRA AKTAR DOÐALLIÐIN MERKEZÝ Þifalý Bitkiler Bitkisel yaðlar Enerji Taþlarý Adres: Yeniþehir Alirýzalar (1001 çeþit karþýsý...) SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel: Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel:

15 31 Ekim 2010 Pazar Karadað dan galibiyet çýkmadý YER: 16 Aðustos Karadað Stadý. HAKEMLER: Ramadan Göktan, Alparslan Ersoy, Bilgin Çelik. LEFKE: Mehmet, Avni, Eren (Salih Oyal), Ersen, Samori, Arif (Mehmet Aþan), Cahit (Cemal), Fýrat, Kasým, Uluç, Konte. LAPTA: Zihni, Mehmet Kanat, Fýrtýna, Esin, Cengiz, Agustin, Ýbrahim Faye, Gökhan (Volkan), Mithat (Kemal), Mustafa (Bayram), Ýbrahim. GOLLER: Dk:13 Konte, dk:89 Kasým (Penaltýdan) (Lefke); dk:3 Gökhan, dk:87 Esin (Lapta). Kuzey Kýbrýs Turkcell 1'inci Ligi'nin 5'inci haftasýnda Lefke ile Lapta 2-2 berabere kaldý. Bir önceki hafta Tatlýsu deplasmanýnda galibiyeti kaçýrdýðý için üzülen Lefke, bu kez kendi evinde maðlubiyetten kurtulduðuna sevindi. Vasat bir oyunun sergilendiði karþýlaþmaya, sakatlýðý devam eden iki defans oyuncusu Salih Say ve Aykut'tan yoksun çýkan Lefke, her iki oyuncunun eksikliðini karþýlaþma boyunca hissetti. 3. dakikada, Lapta futbolcusu Gökhan'in orta sahadan kaleye gönderdiði þandel top, kaleci Mehmet'in önde olmasý nedeniyle kale aðlarýyla kucaklaþtý, Lefke:0 - Lapta: dakikada, Lefke'nin saðdan kullandýðý köþe atýþýnda topla buluþan Konte, iyi kontrol edip, güzel vurdu ve skoru eþitleyen golü kaydetti, Lefke:1 - Lapta: dakikada, Fýrat'ýn pasýnda topla buluþan Cahit, kaleci ile karþý karþýya kaldý. Vuruþunda kaleci Zihni'den seken topu defans kornere göndererek tehlikeyi önledi. 25. dakikada, Samori'nin yaklaþýk 35 metreden sert þutunu kaleci Zihni kornere çeldi. Kornerden sonra topla boþ pozisyonda Toplu sonuçlar Turkcell 1. Ligi Gönyeli-Ozanköy: Türkmenköy-A.Yeþilova: Lefke-Lapta: Turkcell 2. Ligi Y.Boðaziçi-Dumlupýnar: Binatlý-Türk Ocaðý: Görneç-Göçmenköy: Mehmetçik-G.Birliði: Turkcell 3. Lig Doðu Grubu Turunçlu U.-Mutluyaka H.: Akova-Maraþ: Turkcell 3. Lig Batý Grubu Doðancý-Deðirmenlik: Gaziköy-Girne Halk Evi: U-19 LÝGLERÝ Turkcell 1. Ligi Gönyeli-Ozanköy: Türkmenköy-A.Yeþilova: Lefke-Lapta: Turkcell 2. Ligi Y.Boðaziçi-Dumlupýnar: Binatlý-Türk Ocaðý: Görneç-Göçmenköy: Mehmetçik-G.Birliði: Turkcell 3. Lig Doðu Grubu Turunçlu U.-Mutluyaka H.: Akova-Maraþ: Turkcell 3. Lig Batý Grubu Doðancý-Deðirmenlik: Gaziköy-Girne Halk Evi: GÜNÜN PROGRAMI (Saat: 14.30'da) Turkcell 1'inci Ligi'nde Düzkaya-Tatlýsu (Savaþ Tilki) Çetinkaya-Doðan T.B. (Mehmet Sezener) Cihangir-K.Kaymaklý (Fehim Dayý) Maðusa T.G.-B.Baðcýl (Serkan Þimþek) Kuzey Kýbrýs Turkcell 2'nci Ligi'nde Baf Ü.Yurdu-Esentepe (Murat Sapsýzoðlu) Gençlik Gücü-Yenicami (Ulus Sediral) Yalova-Çanakkale (Osman Küçük) Kuzey Kýbrýs Turkcell 3'üncü Ligi Doðu Grubu'nda Serdarlý-Dipkarpaz (Akmet Karaoðullarý) Ýncirli-Akýncýlar (Serdar Bilgimer) Mormenekþe-Pile (Emre Öztaþlý) Kuzey Kýbrýs Turkcell 3'üncü Ligi Batý Grubu'nda Denizli-Gaziveren (Serkan Durmaz) Daðyolu Çýnar-Aðýrdað Boðaz (Mustafa Gençosman) Hamitköy-Akçay (Osman Özpaþa) buluþan Samori'nin kafa vuruþunda top dýþarý gitti. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý 1-1'lik beraberlikle kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi Lefke oldu. 50. dakikada, Arif'in pasýyla kaleci ile karþý karþýya kalan Kasým'ýn vuruþunda top az farkla yandan dýþarý gitti. 65. dakikada, Mustafa'nýn topla buluþturduðu Ersin, topa iyi vuramayýnca, takýmý Lapta'yý mutlak bir golden etti. 77. dakikada, kaleci ile karþý karþýya kalan Konte'nin vuruþunda top kaleci Zihni'den döndü, dönen topa yine Konte vurdu, ancak kaleci Zihni bir kez daha gole izin vermedi. Masa tenisinde Eser Erenler þampiyon Masa Tenisi Federasyonu tarafýndan masa tenisine büyük hizmeti geçmiþ merhum Vehat Vefalý anýsýna düzenlenen ve Ekim 2010 tarihlerinde ( 3 hafta boyunca) en iyi 12 ferdi büyük erkek sporcu arasýnda düzenlenen ligde Eser Erenler yenilgisiz olarak þampiyon oldu. Dün oynanan maçlar 87. dakikada, saðdan ani geliþen Lapta ataðýnda Bayram'ýn þutunda top üst kale direðinden döndü, topu iyi takip eden Esin, güzel bir vuruþla takýmýný yeniden galibiyete yükselten golü kaydetti, Lefke:1 - Lapta: dakikada, bu kez aný geliþen Lefke ataðýnda, Mehmet Kanat'ýn ceza sahasý içinde Kasým'a yaptýðý hareketi, orta hakem Ramadan Göktan penaltý olarak deðerlendirdi. Penaltý atýþýný Kasým gole çevirdi, Lefke:2 - Lapta:2. Karþýlaþma 2-2 eþitlikle tamamlandý ve her iki takým da haftayý bir puanla kapatmýþ oldu. Genç takýmlar karþýlaþmasý ise, 1-1 beraberlikle tamamlandý. sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarýný Federasyon Baþkaný Yusuf Karayusufoðlu takdim etti. Dereceler þöyle. 1.Eser Erenler (YDÜ) 2.Ýbrahim Pekdoðan (GAÜ) 3.Bekir Bekiroðullarý (YDÜ) 4.Cemal Kara (GAÜ) 15 Türkmenköy, sonradan açýldý (3-2) YER: Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadý HAKEMLER: Alkýn Gedikoðlu, Hakan Muhtaroðlu, Hacý Arif Bahçebaþý TÜRKMENKÖY: Ýrfan, Raþit, Sertan (Cevdet), Güngör, Umut, Özkan (Talat), Hüseyin Genel, Tabi, Ýbrahim, Þevki (Hüseyin Keleþ), Seyhan A.YEÞÝLOVA: Cenk, Hüseyin Haþimoðlu, Haþim, Osman, Gökhan, Emin (Þener), Daniel, Mehmet Gürpýnar (Özgür), Salih (Barýþ), Mustafa, David KIRMIZI KART: Dk:90+3 Haþim (A.Yeþilova) GOLLER: Dk:53 Seyhan, dk:83 Cenk, dk:90 Ýbrahim (Türkmenköy), Dk:20 (pen.) David, Dk:35 Daniel (A.Yeþilova) Kuzey Kýbrýs Turkcell Ligi'nin 5'inci haftasýnda Türkmrnköy'de oynanan karþýlaþmayý kazanan ev sahibi Türkmenköy oldu. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýný rakibi Yeþilova karþýsýnda 2-0 yenik kapatan Türkmenköy, ikinci yarýda bir mucizeyi gerçekleþtirerek karþýlaþmadan 3-2 galip ayrýldý. Dk:10 Türmenköy ataðýnda Ýbrahim'in ceza alaný içerisinden vurduðu sert þutta kaleci Cenk gole izin vermedi. Dk:20 Geliþen Yeþilova ataðýnda saðdan ceza alanýna giren Daniel Sertan tarafýndan yere indirilince karþýlaþmanýn hakemi Alkýn Gedikoðlu penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan David, topu ve kaleciyi farklý köþelere göndererek takýmýný öne geçiren golü kaydetti (0-1). Dk:22 Ýbrahim'in ceza sahasý içerisine ortasýnda Raþit çok yakýn mesafeden kafayla topu dýþarýya göndererek takýmýný beraberlik golünden etti. Dk:32 Ýbarhim'in kullandýðý serbest vuruþta top kaleci Cenk'ten döndü, dönen topu takip eden Ýbrahm çok kötü bir vuruþla topu direðin üstünden dýþarýya attý. Dk:35 Türkmenköy takýmý gol içinrakibi üzerine yüklenirken, ani geliþen Yeþilova ataðýnda ceza alaný içerisinde topla buluþan Daniel kaleci Ýrfan'ýn yanýndan topu aðlara göndererek farký ikiye çýkardý (0-2). Karþýlaþmanýn ilk yarýsý konuk Alsancak Yeþilova'nýn 2-0 üstünlüðünde tamamlandý. Dk:53 Kullanýlan köþe vuruþunda Yeþilova defansýnýn uzaklaþtýramadýðý topu ceza alaný dýþýnda önünde bulan Seyhan'ýn vuruþu aðlarla buluþunca Türkmenköy farký bire indirdi (1-2). Dk:73 Maçta baskýlarýný artýran Türkmenköy Umut'la bir kez daha gole çok yaklaþtý. Bu futbolcunun sert þutunda kaleciyi geçen top filelere gitmek üzereyken defanstan Gökhan tarafýndan uzaklaþtýrdý. Dk:83 Geliþen Türkmenköy ataðýnda Güngör'ün pasýyla buluþan Ýbrahim güzel bir vuruþla topu kaleci Cenk'in saðýndan aðlarla buluþturdu (2-2). Dk:90 Sol kanattan Hüseyin'in süratle götürüp ceza sahasý içerisine ortaladýðý topu uzak kale direðinde Ýbrahim kafayla aðlara göndererek Türkmenköy'ü öne geçiren golü kaydetti (3-2). Dk:90+3 Yeþilova takýmýnda Haþim, karþýlaþmada ikinci sarý kartý görerek kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý. Karþýlaþmanýn geriye kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca Türkmenköy 2-0 geriye düþtüðü karþýlaþmayý ikinci yarýda bulduðu gollerle 3-2 kazandý ve haftayý 3 puanla kapattý.

16 Göçmenköy, Görneç'i daðýttý (5-0) Türkcell 2. Liginin önemli karþýlaþmasýnda Göççmenköy Görneç'i gole boðdu. Serdarlý Sahasý'nda oynanan karþýlaþmada yenilgisi olmayan Göçmenköy Bülent (4) ve Kadri'nin golleri ile maçý 5-0 kazandý ve averajla liderliði devraldý. Gönyeli galibiyet ile tanýþtý n Gönyeli ile Ozanköy arasýnda oynanan karþýlaþmada üç puanýn sahibi ev sahibi Gönyeli oldu. Gönyeli'ye sezonun ilk galibiyetini getiren golleri Aziz (2) ve Selçuk kaydetti n Karþýlaþmanýn ilk devresinde golsüz eþitlik variken Ozanköy'ün bir topu direkten döndü YER: Gönyeli Stadý HAKEMLER: Gökhan Koþer, Hakan Gök, Ali Özer GÖNYELÝ: Özerk, Tahsin, Ömer, Yusuf, Selçuk, Aziz (Yaðýþ), Solomon, Reþat, Çaðýn (Zeka), Sedat, Tufan OZANKÖY: Salih, Hüseyin Çakmak (Ahmet Kýlýç), Çaðlar, Hasan, Ahmet Karal, Nana, Mustafa Arýkan, Özkan, Batshi, Hüseyin Aydýngönül, Bekir GOLLER: Dk:43 ve 62 Aziz, dk:57 Selçuk (Gönyeli), Dk:90+1 Batshi (Ozanköy) Gönyeli'de, güneþli ve futbol oynamaya elveriþli bir havada oynanan karþýlaþmada, üç puanýn sahibi Gönyeli oldu. Karþýlaþmaya her iki takým da hýzlý baþladý. Karþýlýklý ataklar ile geçen ilk dakikalardan sonra oyun bir orta saha mücadelesine dönüþtü ve ilk yarý vasatýn Türkmenköy, sonradan açýldý (3-2) n Maçýn ilk yarýsýný 2-0 yenik kapatan Türkmenköy, ikinci yarýda bulduðu gollerle sahadan 3-2 galip ayrýldý n (Haberi sayfa 15. sayfada) Gönyeli ilk galibiyetini Ozanköy karþýsýnda elde etti. Ozanköy'den Hasan Göktaþ ile genç Yaðýþ'ýn bir mücadelesi görünüyor. (Fotoðraf : Necati Özsoy) üzerine pek çýkmadý. 23. dakikadagönyeli ataðýnda Aziz ceza alaný çizgisi üzerinden topa sert vurdu. Kaleci Salih yatarak topu bloke etti. 26. dakikada Ozanköy'ün geliþtirdiði atakta, Bekir'in sert þutunda top üst direkten dýþarý gitti. 43. dakikada Solomon, Ozanköy defansýndan sýyrýldý. Aðýr hareket edince attýðý þutta top müdafadan kornere çýktý. Korner atýþýndan gelen topu Aziz düzgün bir vuruþ ile filelere gönderdi (1-0). 57. dakikada Solomon saðdan topu getirdi ve orta yaptý. Ömer topu Selçuk'un önüne indirdi. Selçuk yakýn mesafeden topu filelere göndererek farký ikiye taþýdý (2-0). 62. dakikada geliþen ani bir Gönyeli ataðýnda Aziz bir anda kaleci Salih ile karþý karþýya kaldý. Plase bir vuruþ ile topu Gönyeli adýna üçüncü kez filelere gönderdi (3-0) dakikada Batshi Gönyeli defansýnýn arasýndan çok rahat geçerek topu aðlara gönderdi (3-1). Karadað da kazanan olmadý n Karþýlýklý gollerle geçen karþýlaþmada 2-2 beraberlik her iki takýma birer puan kazandýrdý. Beraberliðe sevinen taraf, ev sahibi takým Lefle oldu n (Haberi sayfa 15. sayfada) Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Gönyeli hayat buldu Bu yýl futbol ligine iddiasýz bir baþlangýç yapmak zorunda kalan Gönyeli 5. haftada ilk galibiyetini aldý. Son 3 yýlýn en iyi kadrosu ile þampiyonluklar yaþayan Gönyeli bu yýl genç ve yeni bir kadro ile ligde mücadele ederken ciddi sýkýntýlarla karþý karþýya kaldý. Oluþan genç kadro ilk 4 haftada da kötü futbol oynamamasýna raðmen sonuca gitmeyi baþaramýyordu. Yapýlan teknik deðiþiklik ile Turgay Kara'nýn görevden alýnmasý ve bu haftalýk Mehmetali Çacuþoðlu'nun takýmýn baþýnda göreve çýkmasý takýma uðurlu geldi ve galibiyet elde edildi. Gönyeli bugün kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiði Ozanköy karþýsýnda hakettiði bir galibiyet elde etti. Gönyeli için bu hafta rakip Ozanköy olmasý iyi oldu. Çünkü Gönyeli'den daha kötü bir durumda olan Ozanköy karþýsýnda galibiyet elde edebilmek Gönyeli için kolay oldu. Alýnan 3 puan futbolcularý o stresten kurtardý ve gelecek haftalar için bir baþlangýç oldu. Takýmýn kadrosunda tecrübeli Aziz gol yollarýnda oldukça etkili oluyor. Attýðý gol ile galibiyette büyük rol oynadý. Yabancý futbolcu Solomon yakaladýðý pozisyonlarda aðýr kalýnca sonuca gidemiyor. Kaleye Özerk'in gelmesi fark edildi. Tecrübeli Özerk bu genç kadro ile kalede oldukça baþarýlý olacaðýný sinyallerini verdi. Ancak þu da bir gerçek ki Gönyeli bu politikasýndan geri dönmez ise belki takým üst sýralarda mücadele etmez ama bu gençler ile gelecek yýllarýn baþarýlý bir Gönyeli'sini kazandýrýr. Kaptan Yusuf Palaz, Tufan, Osman, Selçuk, Çaðýn sonradan oyuna giren Yaðýþ giydikleri formanýn aþký ile sahada mücadele ettiklerini sergiledikleri performans ile ýspatlýyorlar. Ozanköy'de Mustafa Piro ilk sýnavýnda eski takýmý Gönyeli'ye karþý 3 puan kaybetti. Takýmda Ali Ýmam dýþýnda eksik yok. Kalede Salih, savunmada Hasan Göktaþ tecrübeleri ile oynuyorlar. Bir de yabancý futbolcu Batshi. Tek baþýna gol yollarýnda hem pozisyon yaratmaya çalýþýyor hem de gol atmaya. Ama bu kadroda 3 kiþi ile maç kazanmak çok zor olacak. Belli ki Mustafa Piro hocamýn iþi çok zor olacak. Belki Ali Ýmam'ýn da katýlmasý ile kadro biraz daha güçlenecek ama dünkü Ozanköy futbolcularýndaki görünüm gelecek haftalar için hiç umut vermedi. Karþýlaþmanýn hakemi Gökhan Koþer ve yardýmcýlarý pozisyonalrý iyi takip edip hatasýz bir karþýlaþma yönettiler. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Kasým 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3238 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HAYATI VE KADINLARI SEVMEK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Kasým 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3238 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HAYATI VE KADINLARI SEVMEK 'Long Beach' demek 'uzun sahil' demek. Sahil de uzun, gemilerin direði de uzun... Ya kavaklar? Onlar da uzun... Eski Maliye Bakaný da Uzun, yediðimiz kazýklar da uzun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı