ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3237 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PASAPORT KOLONÝZASYONUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3237 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PASAPORT KOLONÝZASYONUN"

Transkript

1 Bunca zamandýr 'Afrika'nýn yazýp durduðu çetecilerin kimler olduðunu polis raporundan okuyun bugün. Bu raporda fazlalýk yok, ama daha çok eksiklikler var... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3237 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HEPSÝ DE DIÞARIDA VE SERBEST l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Hayatýn çiçeksiz avlusunda solar hafýza, unutulur hatýrlama Faize Özdemirciler KOLONÝZASYONUN ZARURÝ NETÝCESÝ Ali Osman PASAPORT ÝSTEMEYÝZ, VÝZE SORMAYIZ ÜSTELÝK TÜRKÇE KONUÞUYORUZ Erdoðan Baybars EÐRETÝ ELBÝSE Elvan Levent REFAH VE MUTLULUK ÝÇÝNDE YAÞAYACAKMIÞIZ! Mehmet Levent Kurtlar vadisinde talep üzerine yazýlan polis raporlarý Bir kýsým basýnýmýz tarafýndan bize saldýrýlarak aklanmaya çalýþýlan Ýsmet Felek çetesinin marifetleri polis raporuyla da belgelendi... Al iþte Polis raporu n Gazetemizin uyuþturucu ve çetelerle ilgili yayýnlarýna iliþkin olarak TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý nýn meclise verdiði yazýlý soru önergesine yanýt geldi. Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan rapor Baþsavcýlýk a sunuldu, Baþsavcýlýk da meclise gönderdi... Long Beach dosyasý n Haklarýnda soruþturma yapýlanlar arasýnda özellikle Ýsmet Felek ve Oðuz Felek in suç dosyalarý oldukça kabarýk... n Ýsmet Felek in bu kabarýk suç dosyasý mevcut iken cumhurbaþkanlýðý sarayýnda nasýl aðýrlandýðý ve üniversite rektörlüklerinde seçkin bir kiþi olarak nasýl kabul gördüðü merak ediliyor... n Polis raporu 6. sayfada 'Afrika' ibretle okuyacaðýnýz bir dosyayý daha açýyor... Maðusa'daki Long Beach tatil sitesinde son 3 yýlda neler oldu... Avrupa'da ticari faaliyetten 35 yýl men edilen Ýngiliz þirketine dönemin Maliye Bakaný Ahmet Uzun'un yaptýðý akýllara durgunluk veren kýyak... Kýbrýslý Türk iþletmeci ve Boðaz Oteli sahibi Mehmet Erülkü'ye Ahmet Uzun ve Ýngiliz þirketi iþbirliðiyle vurulan aðýr darbe... 1 trilyonluk vergi borcu ve milyarlarca liralýk ödenmemiþ elektrik faturalarýyla tesisi satýn alan Erülkü'nün baþýna gelen inanýlmaz olaylar... Girne'deki casino izni skandalýný gölgede býrakan rezalet... n Gelecek hafta 'Afrika'da... Gazetemizle birlikte... Kasayý götürdüler Maðusa Kaymakamlýk binasýndan çelik kasa çaldýlar n 3. sayfada

2 SAATLERÝNÝZÝ GERÝ ALDINIZ MI? Yaz saati uygulamasý sona erdi. Saatler, bu sabah saat 04.00'te bir saat geri alýndý. Yaz saati uygulamasýna 28 Mart 2010 tarihinde geçilmiþti. Yaz saati uygulamasýyla, akþam saatlerinde en yüksek deðerine ulaþan enerji talebinin azaltýlmasý hedefleniyor. Yaz saati uygulamasý, Avrupa Birliði (AB) ülkeleriyle birlikte Mart ayýnýn son Pazar günü baþlayýp, Ekim ayýnýn son pazar günü bitiyor. ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER ÝÇÝN KERMES Yiðitler Köyü Güzelleþtirme ve Kalkýndýrma Derneði, bugün, tüm gelirini Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði'ne baðýþlayacaðý bir kermes düzenliyor. Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Mustafa Çelik'in verdiði ilgiye göre, Mesarya köylerinden Yiðitler'deki kermes, saatleri arasýnda yapýlacak. Kermeste Yiðitlerli kadýnlarýn yaptýðý çörek, börek ve benzeri hamur iþleri yanýnda düþük fiyatla kýyafetler de satýþa sunulacak. ÇÝLEK FESTÝVALÝ ÝÇÝN LOGO YARIÞMASI Yeþilýrmak - Yedidalga Üreticiler Birliði, "Çilek Diyarý" projesi çerçevesinde gelecek yýl Haziran ayýnda gerçekleþtirilecek "Çilek Festivali" için logo yarýþmasý düzenleniyor. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, yarýþmaya gönderilecek tasarýmlarýn elden, posta ya da kargo yolu ile en geç 26 Kasým Cuma günü saat 17:00'ye kadar Yeþilýrmak - Yedidalga Üreticiler Birliði, Yeþilýrmak Muhtarlýðý ve Yedidalga Muhtarlýðý adresine ulaþtýrýlmasý gerekiyor. Yaþ sýnýrýnýn bulunmadýðý yarýþma, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakýnlarý dýþýndaki tüm profesyonel ve amatör grafik tasarýmcýlar ile öðrencilere açýk. Yarýþmada birinci, ikinci ve üçüncü gelene ödül; bütün katýlýmcýlara da teþekkür belgesi verilecek. KAVGA EDEN ÝKÝ GENÇ HASTANELÝK OLDU Gazimaðusa'da ayný evde kalan iki genç arasýnda baþlayan tartýþma, kýsa sürede kavgaya dönüþtü ve iki genç birbirini hastanelik etti. Polisin açýklamasýna göre, isimlerinin baþ harfleri S.E (E- 25) ve A.H (E-25) olan iki genç, önceki gece saat sýralarýnda birlikte kaldýklarý evde önce tartýþtý, daha sonra kavga etti. S.E, çaydanlýk içerisinde bulunan sýcak suyu A.H'nin üzerine atarken; A.H de; mutfakta bulunan sivri uçlu býçaðý S.E'nin sol göðsüne sapladý. Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilkyardým tedavisinin ardýndan A.H taburcu oldu; S.A ise Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. MÜCAHÝTLER PARKI BÜFESÝ'NDE YANGIN Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Mücahitler Parký Büfesi" isimli iþ yerinde, buzdolabýna ait elektrik fiþinin kontak yapmasý sonucu yangýn meydana geldi. Polisin açýklamasýna göre, yangýn sonucu 1 adet masa üstü gazocaðý, 1 adet buzdolabý, 1 adet televizyon, çeþitli gýda malzemeleri, 2 adet vitrin buzdolabý, 1 adet dolap, 3 adet sandalye, 1 adet piknik tüpü, 1 adet su sebili ve 1 adet tost makinesi tamamen yandý. Soruþturma devam ediyor. LEFKELÝLER AYAKLANDI APLIÇ KAPISI AÇILSIN Lefke ve bölgesinde faaliyetlerini sürdüren 9 sivil toplum örgütünün oluþturduðu Lefke sivil toplum örgütleri (STÖ), KKTC ile Güney Kýbrýs arasýnda geçmiþten beri önemli bir geçiþ noktasý olduðunu kaydettikleri Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasý istemiyle dün Lefke'de bölge milletvekilleri ve siyasi parti yetkililerine yönelik bir bilgilendirme toplantýsý yaptý. Toplantýya katýlan UBP, CTP milletvekilleri ile TDP, BKP ve diðer örgütlerin temsilcileri örgütlere kapýnýn açýlmasý için ortaya koyduklarý mücadelede "sonsuz" destek belirtti. Lefke Çevre ve Tanýtma Derneði, Lefke Vakfý, Lefke Toplum Merkezi Derneði, Denizli - Gemikonaðý Kalkýndýrma Derneði, Lefke Kalkýndýrma Derneði, Lefke Kadýnlar Konseyi, Lefke ve Çevre Köyleri Dayanýþma ve Kalkýndýrma Derneði, Lefke ve Yöresi Üreticiler Birliði ile Lefke Turizm Derneði'nin oluþturduðu örgütler; Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasýnýn; "çýkmaz sokak" olarak deðerlendirdikleri Lefke ve bölgesine "can vereceðini", ayrýca bölgeye yatýrýmý teþvik edip, göçü engelleyeceðine inanç belirtti. Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlmasýnýn ardýndan sýranýn artýk Lefke Aplýç Kapýsý'na geldiðini savunan örgütler, bu konuda Rum komþularýnýn da ýsrarlý olduðunu belirterek, kapýnýn açýlmasýyla bölgeye ekonomik alanda çok büyük bir katma deðer saðlanacaðýný, turizm tesislerinin canlanacaðýný ve turistlerin geleceðini kaydetti. Toplantýya UBP Milletvekili Ahmet Çaluda, CTP milletvekilleri Mehmet Çaðlar ve Fatma Ekenoðlu, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, kurum kuruluþ temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Dokuz örgüt tarafýndan hazýrlanan ortak basýn açýklamasýný daðýtan Lefke Vakfý Baþkaný Vehit Nekibzade'nin yaný sýra diðer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de söz alarak, kapýnýn açýlmasý durumunda bölgeye saðlanacak olumlu geliþmelerle ilgili görüþlerini paylaþtý, ayrýca katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtlayýp görüþlerini dinledi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý HEPSÝ DE DIÞARIDA VE SERBEST Sandýðýmýzdan da daha marifetliymiþ þu Ýsmet Felek... Yakayý ele verdiði uyuþturucu kaçakçýlýðý sadece son vukuatý... Ona gelene kadar bakýn ne iþler çevirmiþ daha: Cinayete teþebbüs... Aðýr yaralama... Kanunsuz silah ve patlayýcý madde tasarrufu... Darp... Tehditle haraç tahsilatý... Telefonla taciz... Uygunsuz tavýr ve hareket... Ve bir kez de ani ve gayrý tabii ölümle ilgili soruþturma yapýlmýþ hakkýnda... Dosyasý kabarýk... Ama bu kabarýk dosya ile cumhurbaþkanlýðý sarayýna girmiþ... Derviþ Eroðlu ile çekilen hatýra fotoðrafýnda ayný karede yer almýþ... Üniversitelerimizde aðýrlanmýþ... Muteber dostlarý var... Çangar... Arýnç... Gazeteci Derviþ Doðan ve müteahhit Çetin Alkan da dostu... 'Ticari iþ' yapmýþlar... BMW ve emlak satýþlarý... Vefalý dostlar bunlar... Cezaevinde yalnýz býrakmamýþlar onu... Ýsmet Felek Maðusa'daki çifte minareli caminin mûmini... Namazýnda... Niyazýnda... 'Cemaat' adamý... Lefkoþa'daki Din Sitesi'nin mutfaðýný bile yaptýrmýþ... Ýslamý hareketlendirmiþ burada... Derviþ Doðan boþuna mý "Allahtan korkun" dedi bize? Bu beddua, çýkarsa bir mûminin aðzýndan çýkar ancak... Bir gazetecinin deðil... Ýsmet Felek'in kardeþi Oðuz Felek... Daha da marifetliymiþ Ýsmet'ten... Polis raporunda þöyle sýralanýyor suçlarý: 4 kez telefonda taciz... 1 kez aðýr yaralama. Kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde tasarrufu... 2 kez izinsiz tabanca tasarrufu... Polis raporunda dikkati çeken þu: KKTC'ye giriþ ve çýkýþý bulunmuyormuþ... Peki, KKTC'ye giriþ ve çýkýþý bulunmuyorsa, burada nasýl suç iþledi? Burada adam yaraladýðýna göre, KKTC'ye giriþinin olmasý gerekmez mi? Sahte kimlikle mi gelip gitti? Yoksa baþka bir yolla mý? Feribota gizlenip bütün yolcular çýktýktan ve hava karardýktam sonra mý karaya ayak bastý? Telefonda biz de müþerref olduk Oðuz Felek'le... Kafamýza tekme atarak bizi uyandýracakmýþ... Türkiye'de aranýyormuþ... Aransa bizimle telefonundan bile bulunmaz mýydý? Maðusa'daki Johhy Rockets restoranýndan 40 bin sterlin haraç aldýktan sonra mahkeme tarafýndan 5 milyar lira kefaletle serbest býrakýlan Özcan Hangün'ün de marifetlerini gördünüz mü? Ya Hanefi Toðar? Onun da ondan kalýr yaný mý var?... 'Afrika' üç aydýr iþte bunlarla uðraþýyor... Torpilli bir çete bu... Arkasý saðlam... Siyasetçi de var arkalarýnda, iþadamý da... Ve kollarý bu rapordakinden çok daha uzun... Zaten o kadar torpilli olmasalardý, bu kadar rahat at oynatabilirler miydi burada? Görüyorsunuz... Adamlarýn suç dosyasý kabarýk... Ama hepsi de serbest... Hepsi de dýþarýda... Hapiste olan bir tek Ýsmet Felek... Onu da Türkiye istedi ve verdik... Yoksa o da aramýzda olurdu þimdi... Sarayda aðýrlanýr, Çangar'da kahve içer ve camide namazýný kýlardý... Deðil mi?

3 AFRÝKA dan mektup... SÜRPRÝZÝ SEVER MÝSÝNÝZ? Hayýrdýr inþallah hayýr... Bizimkiler cümbür cemaat yine Ankara yollarýna düþüyorlar... Ne var? Ne oluyor? Bu acil çaðrý neyin nesi? Dananýn kuyruðu mu kopuyor? Hangi dananýn? Kýbrýs'ýn mý? Ýster misiniz, hiç kimsenin beklemediði bir anda sürpriz bir geliþme olsun? Öyle ya... Dikkatiniz daðýlmýþ... Masadaki müzakereleri hiç umursamýyorsunuz... Sizi de çok ilgilendiren mülkiyet önerileriyle bile ilgilenmediniz hatta... Doðru söyleyin ama... Yine de gizli bir þüphecilik var içinizde deðil mi? Ya bir sürpriz olursa... Olur mu olur... Sürprizler hayatýn cilvesi... Tuzu biberi... Sürprizsiz hayatýn ne tadý var ki... Bakýn yine heyecanlandýnýz þimdi iþte... Haberi duyar duymaz çekildiniz kahve köþesine... Topladýnýz etrafýnýza adamlarý... Harýl harýl yorum yapýyorsunuz... Bu iþin sonuna mý geldik acaba? Neden çaðýrdý bunlarýn topunu birden Ankara? Ne var? Acil bir þey mi? Arifesinde miyiz sürprizin? Gizli gizli hallettiler de þimdi ortaya çýkarmaya mý hazýrlanýyorlar? Saatler geri çekilirken ileri bir hamle mi yapýyoruz? Ataða mý kalktýk? Derviþ Bey ne demiþ duydunuz mu? Referandumda vargücümüzle 'evet' için çalýþacakmýþýz... Bu da ne demek oluyor? Yakýnda referandum mu var? Derviþ Bey de ömür adam doðrusu... Neyin referanduma sunulacaðýný daha bilmeden, þimdiden gözü kapalý 'evet' diyor. Ne kompleks þu 'evet' kompleksi... Geçmiþ 'hayýr'ýn günahýný mý çýkarýyor Derviþ Bey? Kimbilir... Ama ortada henüz fol yok, yumurta yok... Buna raðmen þimdiden 'evet' dediðine göre bir bildiði var mutlaka... Fala kitaba baktýrdý belki... Tibetli erenlerden haber aldý... Nijeryalý büyücüye de sormuþ olamaz mý? Kýbrýslý milleti bu... Zar atar hayatý boyunca... Kaç kez heyecanlandýk þimdiye dek böyle... Saydýnýz mý? Kaç kez tünelin ucuna yaklaþtýk da geri döndük... Ha bitti ha bitecek... Ýmzalar ha atýldý ha atýlacak... Kaç kez "Bu iþ bitti" dedik... Bunu kutlamak için sokaklara fýrlamaya hazýrlandýk... Hele son referandumda... Bir umut treninin yolcularýyýz hepimiz... Bir istasyonda mola versek, yine de yolumuza devam ederiz... Bir treni kaçýrsak, diðerine bineriz... Yollar tükenir... Umut tükenmez... Ancak sevgili okur, þu ziyaret meselesinde seni hayal kýrýklýðýna uðratmak zorundayým ne yazýk... Ankara Derviþ ve Ýrsen Beyleri bakanlarýyla birlikte acil olarak çaðýrdý ya, bunun çözüm mözümle ilgisi olduðunu sanmam hiç... Bak, bu kafilede içiþleri bakanýmýzla baþsavcýmýz da var... Ne demek bu, bilir misin? Mesele Kýbrýs'ýn bütünü ile ilgili deðil, yarýsý ile ilgili yalnýz... O demek iþte... Adada çözüm ilerlemiyor ya, besbelli yeni kararlar almaya hazýrlanýyorlar kuzeydeki durumla ilgili... Rum tarafýný bugünkü þartlarý kabule zorlayan kararlar belki... Bakarsýnýz bir referanduma giderler... Derviþ Bey'in dediði gibi... Sorarlar ahaliye: -Türkiye'ye baðlanmaya evet mi hayýr mý? Olamaz mý yani? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE ÇAKICI: Hükümet ayrýmcýlýk yapýyor Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin "adaletten ve eþitlikten uzak karar ve uygulamalarý ile" vatandaþlarý birbirine "düþman etmeye" baþladýðýný iddia etti. "Karpaz'da sýrf partileri ve kökenleri farklý olduðu gerekçesiyle 6 kiþinin iþten atýlýp, UBP Örgüt Baþkaný'nýn 3 oðlunun birden iþe alýndýðýný" ileri süren Çakýcý, her türlü ayrýmcýlýðýn ve adam kayýrmacýlýðýnýn karþýsýnda olduklarýný söyledi. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, Çakýcý ve beraberindeki TDP heyeti Dipkarpaz, Sipahi, Erenköy ve Yeþilköy'ü ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyen ve sorularýný yanýtlayan Çakýcý, TDP'nin politikalarý ile gündemdeki konular hakkýnda deðerlendirmelerde de bulundu. Mehmet Çakýcý ziyaretlerde yaptýðý konuþmalarda, ülkenin ekonomik olarak zor Maðusa Kaymakamlýk binasýndan çelik kasa çaldýlar Gazimaðusa Kaymakamlýk binasýna giren hýrsýzlar, Maliye Bölümü'nde içerisinde nakit ve çeklerden oluþan toplam 113 bin 362 TL bulunan bir adet çelik kasa çalýndý. Karþýyaka'da ise, Osman Korkut Uþkan'a ait ikametgahtan bir adet küçük portatif para kasasý ve bir adet güneþ gözlüðü çalýndýðý tespit edildi. Her iki kasa hýrsýzlýðýyla ilgili soruþturma BELGRAD'TAKÝ TOPLANTIYA TAK DA KATILDI Sýrbistan Devlet Baþkaný Boris Tadiç, Güneydoðu Avrupa Ajanslarý Birliði (ABNA) Genel Kurul Toplantýsý için Belgrad'a gelen Anadolu Ajansý Dýþ Haberler Müdürü Ömer Faruk Çalýþkan, Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) Müdür Vekili Perihan Aziz ile Bosna-Hersek, Yunanistan, Makedonya, Karadað, Romanya, Moldova, Bulgaristan ve Kýbrýs Rum kesimi haber ajanslarý yetkililerini kabul etti. ABNA Dönem Baþkanlýðýný yürüten ve Sýrbistan'ýn resmi haber ajansý Tanjug Genel Müdürü Branka Dukiç, Devlet Baþkaný Tadiç'e kendilerine günlerden geçerken Ýskele ve Karpaz bölgesinin ekonomik sorunlarýn yaný sýra, konumu nedeniyle de birçok zorlukla boðuþtuðunu söyledi. Bölgenin en önemli sorununun iþsizlik olduðuna dikkat çeken Çakýcý, buna karþý önlem almasý gereken hükümetin çare üretmek yerine, karar ve uygulamalarýyla kaos yarattýðýný savundu. Hükümetin "adaletsiz ve adam kayýran tutumu ile" bölge insanýný birbirine "düþman ettiðini" ileri süren Çakýcý, "Biz her türlü ayrýmcýlýða karþýyýz. Tedbir alýnacaksa bu kökene ve partiye gör olmamalý, kökeni neresi olursa olsun tüm KKTC vatandaþlarý eþittir" dedi. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, ülkedeki otellerde yasalara göre yüzde 70 oranýnda KKTC vatandaþlarýnýn çalýþtýrýlmasý zorunluluðu olduðunu, ancak bu iþletmelerde çalýþan vatandaþ sayýsýnýn, yasada belirtilen oranýn çok altýnda olduðunu söyledi. sürüyor. Bu arada Gönyeli Yenikent'te, Cemil Ülgü'ye ait ikametgah içerisinden bir cep telefonunun ayný evde ikamet eden A.Þ (E-41) tarafýndan çalýndýðý ortaya çýktý. Sözkonusu þahýs ve meseleyle baðlantýsý olduðu tespit edilen S.Z (K-26) ve A.O (K-30) tutuklandý. Polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. vakit ayýrdýðý için teþekkür etti. AA Dýþ Haberler Müdürü Çalýþkan'ýn ''Türkiye'nin AB'ye üyeliði ile ilgili düþüncelerini'' sorduðu Tadiç, Türkiye'nin üyelik konusunun AB için komplike ve en önemli stratejik bir konu olduðunu belirtti. Müzakere sürecindeki Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunun istendiðini gözlemlediðini belirten Tadiç, ancak bu konuda Türkiye'nin üyeliðini isteyenlerin yaný sýra istemeyenlerin de bulunduðuna dikkati çekti. ex istence Elvan Levent EÐRETÝ ELBÝSE Gün geçtikçe herþeyin daha da dibe vurduðu bu topraklarý, dümenin kontrolü baþýboþ býrakýlan, her an kocaman bir kayaya çarpýp batma tehlikesiyle karþý karþýya olan bir gemiye benzetenlerden de daha vahim görüyorum ben burasýnýn durumu. Bana kalýrsa, gemi çoktan çarpmýþtý o kayaya ve gittikçe daha da artan bir süratle su almaktaydý. Denizin dibine gömülmemize çok kalmamýþtý yani. Batmakta olan bir gemiye deðil, bir insana da benzetebilirdik Kýbrýs haritasýnýn kuzey yarýsýný. Solunum yollarý týkanmýþ bir hastaya örneðin. Kendi baþýna nefes bile alamadýðýndan makinalara baðlanmýþ, düðmeye bassanýz, hayati fonksiyonlarý bir anda duracak olan ümitsiz bir hastaya. Geçenlerde bir televizyon programýnda izlediðim bir buçuk yaþýndaki çocuk gibiydik belki de. Tamamen savunmasýz kalple yaþýyordu minik kýz. Saðlýklý olmasýna raðmen kalbi dýþarýda doðmuþtu. Ýncecik derisinin altýnda nasýl ritmik bir þekilde attýðýný gözlerinizle görebilirdiniz. Kalbinin zarar görmesi için küçük bir darp veya çarpma bile yeterliydi yani. Doktorlar bunun týp tarihinde oldukça ender bir vaka olduðunu söylüyorlar ve çok riskli olduðundan ameliyata yanaþmýyorlardý. O eliyle dokunduðu zaman avuçlayabileceði, içinde deðil, dýþýnda atan savunmasýz, korunmasýz kalbiyle yaþamak zorundaydý çocuk. Çaresizlik böyle birþeydi iþte. Peki ya biz? Biz de sýklýkla rastlanan bir vaka deðildik kuþkusuz. 'Kalbimiz' neremizdeydi ve attýðýný görebiliyor muyduk halâ? Peki ya beynimiz, gözlerimiz, kulaklarýmýz ve aðzýmýz ne durumdaydý? "Kolu kangren olmuþ bir hasta gibiyiz", demiþti bir keresinde bir polis bana. "Çaresi yok, ya kesip atacaksýn o kolu, ya da hasta ölecek..." Her aktör her rolü oynayamaz bilirsiniz. Ama ille de ýsrar edip, rolü verirseniz adama, týpký eðreti bir elbise gibi durur üstünde. Film de tam bir fiyasko olur elbette. Medeniyet de iþte böyle bir rol bizim için. Altýndan kalkamadýðýmýz, üzerimizde eðreti bir elbise gibi duran bir rol. Oynayamýyoruz biz bu rolü. Medeniyet uygar olmak demekse eðer, 'uygarlýk' kelimesinin tanýmlamasý da þöyle TDK'ya göre: "Bilim ve tekniðin ilerlemesi ile yaratýlan yaþama koþullarý ve bunun sonucunda ortaya çýkan yaþamda kolaylýk saðlama, usçullaþma ve yetkinleþme, yaþama biçimlerinin daha bir incelmesi durumu." 'Ýncelmesi'... Bu son kelimeyi çok düþündüm gerçekten. Uyuyor mu bu tanýmlama bizim buradaki 'medeniyet' anlayýþýmýza? Varolan milli havayolu þirketini dibini kaza kaza batýrdýktan sonra bilim ve tekniðin ilerlemiþ olmasý bir toplumun ne iþine yarar? Bizim de hiçbir iþimize yaramadý, ileriye deðil, geriye doðru gidiþimiz hýzlandý sadece. Zaten kendini bildiðinden beridir, bir saatlik yol için absürd bilet ücretleri ödeyen bu halk, þimdi bu ücretin de birkaç kat üstende bir para ödemeye mahkum edildi. Geriye kalan havayolu þirketlerinin keyfi uygulamalarý ve hükümetin konuya karþý umursamaz tavrý sonucu her gün baþýna vura vura eziliyor bu ülkenin vatandaþý. KTHY'yi batýrdýnýz, tek kelime hesap da vermediniz üstelik. Þimdi bu 'batýþ'ýn sonucunda oluþan sorunlarý da kontrol altýna almaktan acizsiniz. Bu kadar zor geliyor yani size bu rolün altýndan kalkmak. Çünkü siz bu rollerin adamý deðilsiniz. Burada gerekli tekniðe sahip olmamýza raðmen, yollardaki ve kaldýrýmlardaki çukurlarý bile kapatmýyorsak eðer, hangi uygarlýktan bahsedebiliriz? Bu durumda hastanenin, okullarýn durumundan söz etmek bile yersiz kaçar. Hayvanlardaki 'brucella' hastalýðýna karþý bile önlem alýp, gerkeni yapamýyorsak, insanlar olarak bizim iþimiz Tanrý'ya kaldý deðil mi? Oynayamýyoruz biz bu rolü. Üzerimizde eðreti duran bir elbise gibi. Bu filmin baþtan fiyasko olduðu ortada yani.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Gecenin sülsanýnda toplanýp Dianellos'ta Göç yasasýný da çatýr çatýr geçirdiler Söylenecek ne kaldý bilmem ki bu hususta Tükeniþ fermanýný üstümüze serdiler Kalay "KIBRISLI" YOK, "TÜRKÝYELÝ" YOK, KISACA "TÜRK" VAR Baþbakan Ýrsen Küçük, bilinçli ve planlý bir þekilde Türkiyeli-Kýbrýslý ayrýmýnýn gündeme taþýmaya çalýþanlarýn hüsrana uðrayacaklarýný söyledi. Ýkide birde ortaya Türkiyeli-Kýbrýslý ayýrýmýný atanlar siyasilerdir oysa. Bunu söyleyince Ankara'ya hoþ görünmüþ oluyorlar herhalde. Varsa böyle bir ayýrým ve birileri bundan zarar görüyorsa, yapýn bir açýkoturum, kaldýrýn ortadan ayýrýmý. Kolayý var: Bu ülkede "Türkiyeli" sözü ile "Kýbrýslý" sözünü yasaklayýn, kýsaca "Türk" diyelim de kapatalým bu bahsi. Müslümanlýðý da Türklüðün bir yerciðine iliþtirin, AKP'nin huzurlarýna çýkarken iþe yarar belki... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KOLONÝZASYONUN ZARURÝ NETÝCESÝ Adý Hüseyin Oðuz... Aslen Larnaka kazasýna baðlý Tuzla köyünden yýlýnda Yeni Ýskele bölgesine göç etmiþ.. Çocukluðundan beri horoz dövüþüne meraklý olan, Oðuz evlenip çoluk çocuða karýþmasýna raðmen bu merakýndan vazgeçmemiþ... Ýki yýl önce Doðu Akdeniz Üniversitesi'ne þoför olarak alýnmýþ... Üç ay önce de kýzýný evlendirmiþ... Düðündü, eþyaydý derken, 20 bin TL'si Kooperatif'ten olmak üzere 35 bin TL borçlanmýþ... Banka aylýk takside baðlamýþ kendisini TL ayda taksit ödüyormuþ birkaç aydan bu yana. Ayda 2000 TL maaþla çalýþan Hüseyin Oðuz, taksitlerden sonra elinde kalanla nasýl geçineceðinin hesaplarýný yaparken geçen gün bir mektup almýþ... Mektup DAÜ yönetiminden... Rektör Yardýmcýsý Halil Nadiri ve personel þefi Necdet Ýçil'in imzalarýný taþýyan bir mektup... "VYK kararý ile 31 Ekim itibarýyla iþine son verildi" deniyormuþ mektupta. Baþýndan aþaðý kaynar sular dökülmüþ Hüseyin Bey'in... Rektör'e ulaþmaya çalýþmýþ baþaramamýþ... Rektör Yardýmcýsý'nýn kapýsýna dayanmýþ... "Lisede okuyan bir oðlum var. Çalýþkan bir çocuk, doktor olmak istiyor. Dersaneye de gidiyor, kýzýmý da evlendirdim, taksit ödüyorum" diyerek banka dökümlerini göstermiþ... "Bana bir þans tanýyýn" demiþ. Nadiri oralý olmamýþ... Nuh demiþ peygamber dememiþ... Hüseyin Bey, Rektör Yardýmcýsý'nýn arkasýndan söylediklerine de üzülmüþ... "Koskoca Rektör Yardýmcýsý, ben içki içip karþýsýna çýkmýþ ve onu döveceðimi söylemiþim. O da beni korumayla dýþarý attýrmýþ odadan... Bu kadar yalan da olur mu diyor"... Hüseyin Oðuz þimdi iþsiz... Evini nasýl geçindireceðini, taksitlerini nasýl ödeyeceðini ve doktor olmak isteyen oðlunu nasýl okutacaðýný düþünüp duruyor... "Güneyde mal mülk býraktýk, kuzeyde DAÜ'de iþe girdik sadece... Onu bile çok gördüler. Eðer ekonomik önlem almak isterlerse 2000 TL maaþ alan beni deðil de TL maaþ alan Rektör Yardýmcýsý'ný durdursunlar. Tam 7 kiþinin aldýðý maaþtan fazla maaþ alýr çünkü ve bir iþ de yaptýðý yok" diyor... Hüseyin Oðuz bunlarý anlatýrken kýzgýn olduðu kadar üzgündü de... Kolay da deðildi ama... Anlaþýlan en çok Nadiri'nin arkasýndan söyledikleri fenasýna gitmiþ. "Ben onu tehdit etmiþsem, neden beni polise þikayet etmedi" diye soruyor... Nadiri'ye "Caný yanan eþek beygiri geçer" diye bir de mesaj gönderdi Oðuz... Hüseyin Oðuz'un baþýona gelenler, bu topraklardan Kýbrýslýtürkleri tüketmenin stratejik bir gereði... Kolonizasyonun zaruri neticesi... TÖRE, ÝSKELE BÖLGESÝNDE- Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, köy gezilerine dün Ýskele bölgesiyle devam etti. Bakan Töre, Bakanlýk Müsteþarý Nazým Ergene, Özel Kalem Müdürü Tevfik Direnç ve bakanlýða baðlý daire müdürleri ile birlikte Geçitkale, Akova, Yýldýrým ve Alaniçi'ne gitti. Üreticilerle bir araya geldiði ziyaretleri sýrasýnda su konusuna da deðinen Töre, Türkiye'den su getirilmesi projesinin gündemde olduðunu anýmsattý ve ülkedeki su kaynaklarýnýn en iyi þekilde deðerlendirilmesi gereðine iþaret etti. Canlý hayvan ithali konusunda ise yapýlan çalýþmalarý anlatan Bakan Töre, hayvan hastalýklarýyla mücadele için de 2011 yýlýnda aþý kampanyasý düzenleneceðini bildirdi. Eroðlu ve Küçük Ankara'ya çaðrýldý Derviþ Eroðlu, resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþmek üzere 1 Kasým Pazartesi günü Ankara'ya gidecek. Cumhurbaþkaný Eroðlu'na Ankara ziyaretinde Baþbakan Ýrsen Küçük ile kalabalýk bir heyet eþlik edecek. Heyette Baþbakan Küçük yanýnda, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Baþsavcý Aþklan Ýlgen, Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Mustafa Tokay, Cumhurbaþkanlýðý Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Ýskan Müsteþarý Hasan KTOEÖS'ten Lefkoþa okullarýnda grev Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Sendikal Platform'un eylem kararý çerçevesinde Salý günü saatleri arasýnda Lefkoþa okullarýnda greve gideceðini açýkladý. Konuyla ilgili olarak yazýlý bir açýklama yapan KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan, Salý günü yapýlacak grevle "toplumun yok oluþ sürecini hýzlandýrmaktan baþka bir iþe yaramayacak" Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ - Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa Tasarýsý'ný protesto Ýslamoðlu Maliye Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet Havuçcu, Danýþma Kurulu Üyesi Serden Hoca, Taþýnmaz Mal Komisyonu (TMK) Üyesi Romans Mapolar, Cumhurbaþkanlýðý Hukukçusu Sülen Karabacak ve TMK Hukukçusu Nahide Akyüzlü bulunacak Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre Eroðlu ve beraberindeki heyet 1 Kasým Pazartesi saat 08:15'de Ankara'ya gitmek üzere KKTC'den ayrýlacak. Cumhurbaþkaný, temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan ayný gün yurda dönecek. edeceklerini söyledi. Eraslan, "Bu anlamda 2 Kasým 2010 Salý günü sabah saatleri arasýnda grev uygulanacaktýr. Saat 10.00'dan itibaren de Kuðulu Park'ta toplanýp platformca düzenlenen güzergah üzerinde yürüyüþ gerçekleþtirilecektir" dedi. Adnan Eraslan, grevin Lefkoþa bölgesi okullarý tarafýndan gerçekleþtirilecek olmasýna raðmen tüm okullardan zamaný uygun olan üyelerin eylem ve mitinge katýlmasýný arzu ettiðini söyledi. "Turistik" baþkent- Baþkent Lefkoþa Kýbrýs'ýn diðer bölgeleri gibi turistlerin ilgisini çeken birçok tarihi eserle dopdolu bir kentimiz. Özellikle de Surlariçi bölgesinde bulunan ve yaþlarý 100'ün üzerindeki eski evler de bu tarihi dokuya katký koyuyor ancak Baþkentin bu bölgelerini gezen yabancý turistler ne yazýk ki içindeki çöpler yerlere taþan çirkin konteynerler yanýnda saða sola geliþigüzel atýlmýþ çöplerden bu tarihi dokuyu görmekte zorluk çekiyorlar. Lefkoþa Arabahmet ile Yediler bölgelerinin arasýnda kalan bu sokakta da çöp daðlarý bölgeyi gezen turistler için oldukça "ilginç" bir manzara oluþturuyor. (Harun Uçar) Sessizliðin Sesi Mehmet Levent REFAH VE MUTLULUK ÝÇÝNDE YAÞAYACAKMIÞIZ! Bilindiði gibi KDV iadeleri Ankara'nýn talimatlarý doðrultusunda yýllar önce kaldýrýlmýþtý. Ne var ki KDV uygulamasý hiçbir deðiþikliðe tabi tutulmadan aynen devam ettiðinden, iadenin kaldýrýlmasýyla yaþam otomatik olarak ortalama yüzde 7 oranýnda pahalýlanmýþ, bu pahalýlýk, çalýþanlarýn maaþ ve ücretlerine hiçbir þekilde yansýtýlmamýþtý. "Devletin" halkýn cebine girmesi gereken paraya ilk el atýþý oldu bu. Yýllar sonra, yine Ankara'nýn talimatýyla eþel mobil uygulamasýný kaldýrdýlar. Önce iki ayda bir yerine altý ayda bir verilecek dediler. Sonra da hayat pahalýlýðýný her ay sýfýrlarda çýkararak ortadan kaldýrdýlar. Zaman zaman eksilerde bile çýkararak, halký neredeyse borçlu duruma düþürmedikleri kaldý! Bu da yetmedi. Ankara'nýn talimatlarý bitmek bilmiyordu. Ankara bu kez, "Havuzlu villalarda yaþýyor, lüks arabalarda geziyorsunuz" diyerek, kamu çalýþanlarýnýn maaþ ve ücretlerinin Türkiye'nin seviyesine çekilmesi emrini verdi! UBP hükümeti "Baþüstüne" diyerek emri aynen yerine getirdi. Ülkedeki tüm sendikalarýn þiddetle karþý çýkmasý bile, onlarý bir santim dahi geriletmedi. Önce vergi yasasýyla oynayarak, dünyanýn hiçbir yerinde olmayan, emeklilerden vergi alýnmasý uygulamasýný getirdiler. Ve tabii ayný anda, deðiþen vergi dilimleriyle de emekli ve kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýndan astronomik kesintileri uygulamaya koydular. Halkýn cebindeki para, 400 ile 2000 TL arasýnda deðiþen oranlarda çalýndý. Bu durum, halkýn alým gücünde önemli oranda düþüþ yaratarak, refah düzeyi büyük ölçüde erozyona uðratýldý. Bütün bunlara þiddetle karþý çýkan sendikalarýn tepkisel eylemleri, polis ve asker gücüyle bastýrýldý. Sendikacýlar tutuklandý. Ýki yýla kadar hapislik istemiyle mahkemeler kuruldu! Emekli ve kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn astronomik ölçülerde vergilendirilmesi de yetmedi. Bu kez yine Ankara'nýn talimatýyla, "Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý"ný getirdiler gündeme. Ve yine ülkedeki tüm sendikalarýn þiddetle karþý çýkýp "Göç Yasasý" olarak niteledikleri yasayý bir geceyarýsý operasyonuyla 26 oyla meclisten geçirdiler. Buna göre bundan sonra kamuda iþe girecek olanlar, halen ayný iþi yapanlarýn aldýðý maaþýn yarýsýndan biraz fazlasýný alacaklar. Örneðin bir üniversite mezununun maaþý halen 2793 TL iken, yeni iþe girecek bir üniversite mezunu 1900 TL olacak! Yani Güney Kýbrýs'taki asgari ücretin de altýnda! Dünyanýn en pahalý yerlerinden biri olan Kuzey Kýbrýs'ta halkýn alým gücüne böylesine aðýr darbeler peþpeþe indirilir ve yaþam düzeyi gittikçe aþaðýlara çekilirken... TC Büyükelçisi sayýn Kaya Türkmen, sanki bu acý gerçeklerden hiç haberdar deðilmiþ gibi, halkýn gözünün içine baka baka, "Refah ve mutluluk içinde yaþayacaksýnýz" diyebiliyor! Siz hangi refah ve mutluluktan bahsediyorsunuz Kaya bey? Halkýn gelirinin yarý yarýya azaldýðý... Buna raðmen hayatýn ucuzlatýlmasý yönünde hiçbir adýmýn atýlmadýðý, aksine temel ihtiyaç maddelerine her gün yeni zamlar yapýldýðý bir yerde halkýn refah ve mutluluk içinde yaþamasýnýn sýrrýný da ifþa etseniz de herkes bu sýrra erse kýyamet mi kopar?

5 31 Ekim 2010 Pazar Þaziye nin Görüþü: Gazetecilerin gazetesini okuyan gençler, Bonzaiyi nereden, nasýl ve kaça alacaklarýný açýk ve net olarak öðrendi. Okumayanlar da okuyanlara sorsun artýk. * Maliye Bakaný Tatar, uçak þirketlerini çaðýrarak fiyatlarý indirmelerini rica etmiþ. - Çalýþanlarýn, sendikalarýn yanýnda aslan kesilip emir yaðdýranlarýn aslýnda gerçek gücü bu kadardýr. Sadece rica edebilirler. *Büyükelçi Kaya Türkmen, bundan sonra da (29 Ekim) Kýbrýs türkünün yanýnda olmaya devam edeceðini söylemiþ. - Oh çok þükür, aðzýna saðlýk!açýkladý da rahatladýk Bir an elimizi býrakacaklar, yollarýmýzý ayýracaklar diye çok korkmuþtum. * Ýskelede bir adam eþini telefonla taciz eden bir kiþiye kurþun yaðdýrmýþ. - Ýyi ki telefonla taciz etti Ya þeytana uyup kapýya gelseydi ne olacaktý acaba? Herhalde bu defa da bomba yaðdýracaktý. * 1 ocak 2011'den itiabren iþe girecek olan kamu görevlileri asgari ücretle baþlayacaklarmýþ. - Bu yasa milletvekillerini de kapsýyor mu? Bir sonraki seçide meclise girecek olanlar da niye asgari ücret almasýn yani. * Cengiz Topel Hastanesindeki sorunlar çözülmeliymiþ. - Niye Lefkelilerin caný daha mý tatlý? Beklesinler bakalým Önce Lefkoþa'yý halletsinler, Maðusa'ya, Girne'ye geçsinler de, Lefkeye Allah kerim. Becer da bal ye Bu ülkede beceren yolunu buluyor. Hayýr "Bu ülkede yolunu bulmak için" becerikli olmaya hiç gerek yoktur. Uyanýk olacaksýn Yüzsüz olacaksýn Utanmaz olacaksýn Yüzüne tükürdüklerinde "Ýlahi yarabbi þükür yaðmur yaðdý" demesini bileceksin Gerisi kendiliðinden gelir. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI PASAPORT ÝSTEMEYÝZ, VÝZE SORMAYIZ ÜSTELÝK TÜRKÇE KONUÞUYORUZ Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst; Türk vatandaþlarýný, yavru vatana davet etti. Buyurun gelin, baþýmýz üstünde yeriniz var dedi. Ve ekledi: Pasaport istemeyiz.. Vize sormayýz Döviz arama gibi bir derdiniz olmaz, cebinizdeki parayý kullanabilirsiniz.. Dil sorunu yaþamazsýnýz, biz de Türkçe konuþuyoruz... Gerçekten de, yabancý bir ülkeye gitmeyi düþünen bir turist için, çok cazip avantajlar bunlar. Aslýnda daha birçok cazip taraflarýmýz var ama, nedense Dürüst onlardan bahsetmedi. Mesela "Anavatandan gelecek bir turist, asla ibadet yeri sýkýntýsý çekmez" diyebilirdi. Ve en önemlisi, her adýmda bir cami bulabileceði gibi, her köþe baþýnda bir casino bulabileceðini anlatabilir ve sözünü þöyle bitirebilirdi: "Bizim memlekette hem Allaha, hem þeytana yakýn olmak dip dibe." Bundan daha güzel ülke tanýtýmý olmaz vallahi.! NEDEN BATIRDIK, NASIL BATTIK? "KTHY ticari akýlla deðil, siyasi akýlla yönetildiði için battý." Evet Bire bir ayný görüþteyiz Türkmen ile. Bugüne kadar neyi batýrmýþsak, hepsini siyasi akýlla batýrdýk. Yedik Yedirdik Ve sonunda neyimiz varsa kevgire çevirip batýrdýk. Sayýn Eroðlu Sayýn Talat Sayýn Soyer Sayýn Küçük? Sayýn Denktaþ Sayýn Avcý? Ve diðer bütün sayýnlar? Ne diyorsunuz bu hususta Sanýrým sürpriz deðil bu geliþme Günün sonunda, faturanýn size çýkmasýný bekliyordunuz umarým. Ödeyebilecek misiniz..? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Biz eskiden bir avuç insandýk Döner durur birbirimizi öperdik. Ne zaman ki araya baþkalarý girdi rahatýmýz kaçtý. Bütün mesele budur. 5 LEFKOÞA'NIN RUM KESÝMÝNDE "ÇETELER SAVAÞI" Lefkoþa'nýn Rum kesiminde son zamanlarda, gece kulüplerinin kontrolünü ele geçirmeye çalýþan çeteler ortaya çýktýðý bildirildi. Simerini gazetesi; "Þimdi de Lefkoþa'da Çete Savaþý" baþlýðýyla manþetine taþýdýðý haberinde, Lefkoþa'nýn Rum kesiminde faaliyet gösteren "G- Club" isimli gece kulübünün, kimliði belirsiz þahýslarca sabaha karþý, yanýcý madde dökülerek ateþe verildiðini yazdý. Haberde, Rum Polisi'nin, eylemi gerçekleþtirenlerin, gece kulüplerinin kontrolünü ele geçirmeye çalýþan yeraltý dünyasýndaki þahýslar olabileceðini tahmin ettiði ve yeni bir saldýrý daha olabileceðinden endiþe ettiði belirtildi. Gazete, gece kulübünün tamamen yandýðýný ve maddi hasarýn bir milyon Euro civarýnda olduðunu kaydetti. GÜNEY KIBRIS'TA 60 BÝN KÝÞÝ UYUÞTURUCUYU EN AZ BÝR KEZ DENEMÝÞ Rum Uyuþturucuyla Ýlgili Bilgilendirme Merkezi'nin (EKTEPN) verilerine göre, Güney Kýbrýs'ta yaklaþýk 60 bin kiþinin, hayatýnda en az bir kez uyuþturucu denediði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, 60 bin kiþinin 10 bin veya 20 bininin düzenli olarak uyuþturucu kullandýðýný ve 2006 ile 2009 yýllarý arasýnda, uyuþturucu kullanan þahýslarýn sayýsýnýn ikiye katlandýðýný yazdý. GÜNEYDE BAKIR BULUNDU Güney Kýbrýs'ta 5 yýllýk araþtýrmalar sonunda bazý bölgelerde, bakýr tespit edildiði ve Güney Kýbrýs'ýn jeokimya haritasýnýn çýkarýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, bakýr ile birlikte krom, kobalt, renyum, nikel ve yüksek teknoloji ürünlerinde kullanýlabilecek baþka maddeler de tespit edildiðini yazdý. Haberde, Kýrmýzýköyler bölgesinde, Limasol ve Baf'ta nitrik bulunduðu ve bu bölgelerde tarým yapýlamadýðýnýn tespit edildiði belirtildi. "RUM TARAFINA ÖZGÜ YENÝ NAÞÝ ARMUDU" YOK SATIYORMUÞ Limasol'a baðlý Kiperunda bölgesinde yetiþtirilen "Rum tarafýna özgü yeni Naþi Armudu" meyvesinin aþýrý talep yüzünden yok sattýðý bildirildi. Rum Üreticiler Birliði Sözcüsü'nün açýklamasýna dayanarak, meyvenin bir ay önce resmi bir þekilde piyasaya çýkmasýnýn ardýndan, talebin tavana vurduðunu yazan Fileleftheros, Naþi armudunun "milli bir Japon meyvesi" olduðunu kaydetti. TÜRKÝYE'DE YOUTUBE'A ERÝÞÝM YASAÐI KALDIRILDI Türkiye'de, video paylaþým sitesi Youtube'a eriþim yasaðýnýn kaldýrýlmasýna karar verildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Basýn Suçlarý Soruþturma Bürosu Savcýsý Kürþat Kayral, Emniyet Genel Müdürlüðü Bilim Suçlarý Büro Amirliði'ne yazý yazarak Youtube'un kapatýlmasýna gerekçe olan ve Atatürk'e hakaret içeren dört videonun siteden kaldýrýlýp kaldýrýlmadýðýný sordu. Emniyetten söz konusu videolarýn kaldýrýldýðýna yönelik cevap alan Kayral, 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanun'un 8. maddesinin 9. fýkrasýna dayanarak Youtube'a eriþimin engellenmesi kararýnýn kaldýrýlmasýna karar verdi. Savcý, siteye eriþimin serbest býrakýlmasý için Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'na gerekli yazýyý yazdý. Youtube eriþim, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi kararýyla 5 Mayýs 2008'den beri engelleniyordu. ALMANYA'DA LOTO TALÝHLÝSÝ 17 MÝLYON TL'LÝK ÝKRAMÝYEYÝ HALA ALMADI Almanya'nýn Köln kentinde 22 Eylülde çekilen lotoda 8,4 milyon avroluk (yaklaþýk 17 milyon TL) ikramiyeyi kazanan talihlinin hala parasýný almadýðý bildirildi. "Kölner Express" gazetesi, aradan yaklaþýk 6 hafta geçmesine raðmen ortaya çýkmayan talihlinin 22 Aralýk tarihine kadar vakti olduðunu yazdý. HÝNT OKYANUSU'NDA KÖPEKBALIÐI SALDIRISI Hint Okyanusu'nda genç bir kadýn köpekbalýðý saldýrýsýna uðradý. Yetkililer, 20 yaþýndaki kadýnýn Avustralya'nýn Perth kenti yakýnýndaki Garden adasý açýklarýnda yüzerken köpekbalýðýnýn saldýrýsýna uðradýðýný, kalçasýndan hafif yaralandýðýný belirtti. 3 metrelik beyaz köpekbalýðýnýn saldýrýsýna uðrayan Avustralyalý kadýna ilk yardýmýn, kentin yakýnýndaki deniz üssünde yapýldýðý ve daha sonra helikopterle Perth'deki hastaneye götürüldüðü bildirildi. Perth'in güneyindeki Gracetown kenti yakýnýnda aðustosta 31 yaþýndaki bir sörfçü köpekbalýðý saldýrýsý sonucu ölmüþtü.

6 Yayýnlarýmýza iliþkin polis raporu açýklandý TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn gazetemizin mafya ile ilgili yayýnlarýna iliþkin meclise verdiði yazýlý soru önergesine yanýt geldi. Bu konuda bir rapor hazýrlayan Polis Genel Müdürlüðü raporunu Baþsavcýlýða sundu ve Baþsavcýlýk da meclise gönderdi. Dün Yenidüzen gazetesinde de yayýnlanan bu raporu aþaðýda yayýnlýyoruz... RAPOR * Oðuz FELEK: TC Vatandaþýdýr. KKTC ye giriþ ve çýkýþý bulunmamaktadýr. Aleyhinde yapýlan þikayetlerle ilgili olarak TC makamlarýna gerekli yazýlar yazýlmýþtýr. (Ýsmet FELEK in kardeþidir.) Aleyhinde bu güne kadar, 4 kez telefonda tacizlik, 1 kez aðýr yaralama, Kanunsuz Ateþli Silah ve patlayýcý madde tasarrufu, 2 kez izinsiz tabanca tasarrufu suçlarý ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. * Ýsmet FELEK: Malatya doðumludur. TC Vatandaþýdýr. KKTC vatandaþý Ayþe Bata FELEK ile evlidir. TC de yürütülen uyuþturucu meselesi ile ilgili olarak tarihinde TC yetkililerine iade edilmiþtir. Aleyhinde bugüne kadar: 3 kez telefonda tacizlik, 1 kez çalmak kastý ile tehditle para talep etmek, 1 kez uygunsuz tavýr ve hareket, 1 kez katle teþebbüs 1 kez darp, 1 kez aðýr yaralama, kanunsuz silah ve patlayýcý madde tasarrufu suçlarý ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. 1 kez ani ve gayri tabii ölüm ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. (SORUÞTURMA) * Özcan HANGÜN: Elazýð doðumludur. TC- KKTC vatandaþýdýr. Çukurova da ikamet etmektedir. Aleyhinde bugüne kadar: 1 kez seferberlik çaðrýsýna katýlmamak, 1 kez vahim zarar ve ciddi darp, 1 kez kavga ve rahatsýzlýk, 1 kez kasti hasar 1 kez katle teþebbüs, 1 kez þiddet kullanma tehdidi, 1 kez çalmak kastý ile mal talebi, 1 kez kanunsuz tabanca, patlayýcý madde tasarrufu suçlarý ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. * Fahri TÝLM: Güvercinlik doðumludur, KKTC vatandaþýdýr. Aleyhinde bugüne kadar: Aðýr yaralama, vahim zarar, yaralama suçlarý ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. * Hanefi TOÐAR: Kýrýkhan doðumludur. TC vatandaþýdýr. KKTC de çalýþma izinli olup tarihinden beridir KKTC dedir. Aleyhinde bugüne kadar: 2 kez darp, itale-i lisan, rahatsýzlýk 2 kez kavga ve rahatsýzlýk 1 kez ciddi darp 3 kez telefonda tacizlik 1 kez tecavüzi alet taþýmak 1 kez þiddet tehdidi 1 kez rahatsýzlýk, 1 kez itale-i lisan ve rahatsýzlýk suçlarý ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. * Eray KENANOÐLU: Ýskenderun doðumludur. TC vatandaþýdýr. KKTC de bulunduðu sürelerde çalýþma izinliydi tarihinden beridir yurtdýþýndadýr. Aleyhinde bugüne kadar: 1 kez þiddet tehdidi ve ciddi darp, 6 kez telefonda tacizlik, 1 kez itale-i lisan suçlarý ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr, 1 kez hukuk meselesi ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. * Mustafa DEBBAÐ: Lefkoþa doðumludur. KKTC vatandaþýdýr. Aleyhinde bugüne kadar: Telefonda tacizlik suçu ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. * Seyhan Ýbrahim YILDIRIM: Londra doðumludur. KKTC vatandaþýdýr. Aleyhinde bugüne kadar: Polise yalan bilgi vermek suçu ile ilgili olarak soruþturma yapýlmýþtýr. ÖLÜM TEHDÝTLERÝ Polisin Baþsavcýlýk a sunduðu rapora göre, aranan þahýs olarak belirtilen Oðuz Felek, farklý dönemlerde Orhan Özbayrak ýn kefaletini yatýrmadýðý için Cafer Gürcafer i; kardeþi Ýsmet Felek in talep ettiði yasa dýþý parayý vermediði için Ahmet Kartal ý arayarak ölümle tehdit etti. Rapora göre, Özcafer e yönelik Sen þimdi gidecen mahkemeye Orhan ÖZBAYRAK larýn kefaletlerini yatýracan ve kendilerini dýþarýya çýkaracan bu çocuklar iyi çocuklardýr. Ödemezsen seni öldüreceðim yanýndaki korumalarýn ve polisin hiçbir þey yapamayacak cümlelerini kullandý. Ayrýca Halil Güder den 100 bin sterlin isteyerek tehditte bulunan Oðuz Felek in, Tekin Arhun u da arayarak tehditle 2 milyon sterlin istediði raporda yer alýyor. Felek in Arhun la yaptýðý telefon görüþmesi raporda þu cümlelerle yer alýyor: Senin Cafer GÜRCAFER e olan borcun var ben Cafer Gürcafer in aile dostuyum, Cafer Gürcafer e 2 milyon sterlin ödemen gerekiyor eðer ödemezsen seninle baþka türlü hesaplaþacaðýz sen kendine çok güvenin SÝLAHLI ÇATIÞMA Polisin raporuna yansýyan bir silahlý çatýþma: 24/07/06 tarihlerinde Saat raddelerinde, Girne de Mete Adanýr Caddesi üzerinde, Girne de sakin Okan Erdoðan, kullanýmýnda bulunan Santa Fe özel tahsisli plakalý Hummer marka cip araçla, araçta yolcu olarak bulunan Girne de sakn Devran Toga (E-23) ve Hüdaverdi Iþýkcý ile birlikte Lapta istikametine doðru seyrederken, Hüseyin Aydýn tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduðu tabanca ile 4 el ataþ edip Okan Erdoðan ý sol baldýrýndan yaralamýþtýr. Mesele ile ilgili olarak olaya methaldar olduðu tespit edilen Hüseyin Aydýn Girne de tespit edilerek tutuklanmýþtýr. Hüseyin Aydýn dan yapýlan soruþturmada bahse kkonu cürümleri Kader Felek, Ýsmet Felek ve Oðuz Felek ile birlikte planlayarak iþledikleri tespit edilmiþtir. SONUÇ: Mesele ile ilgili olarak Oðuz Felek ve Ýsmet Felek aleyhindeki davalar Nolle olarak dosyalanmýþtýr. Hüseyin Aydýn ve Kader Felek yargýlanmýþtýr. ÝSMET FELEK ÝN DOSYASI Polis raporuna göre, Ýsmet Felek hakkýnda da yapýlan soruþturmalara yer veriliyor. Özellikle telefonla taciz, tehditle para talebi, katle teþebbüs iddialarý öne çýkýyor. Kimi darp olaylarýnýn ardýndan kimsenin þikayetçi olmamasý nedeniyle dosyanýn kapatýlmasý da dikkat çekici. Polis raporundan: * 06/1/206 tarihinde saat reddelerinde Girne de Dr. Fazýl Küçük Bulvarý üzerinde faaliyet gösteren Fergün Denizcilik isimli þirket ofisine, Oðuz Felek in teþviki sonucu Cengiz Taþkýran, Mehmet Koç un yardýmý ile 13 el ateþ etmesi sonucu, ofis önünde park halinde bulunan þirkete ait DV 861 plakalý araçta ve Ofis binasýnda bir hasar meydana gelmiþtir. * SONUÇ: Mesele ile ilgili olarak Cengiz Taþkýran ve Mehmet Koç yargýlanmýþtýr. Oðuz Felek ise halen mesele ile ilgili olarak aranmaktadýr. * tarihinde Girne de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde batý istikametine doðru seyreden ve Girne de sakin Bulut Akacan ýn kkullanýmýnda bulunan Hummer marka (GJ 666) Santafe özel plakalý araca ferhat Alagöz tarafýndan bir el ateþ edilmiþtir. Mesele ile ilgili olarak yapýlan soruþturmalarda Ferhat Alagöz e, Erkan Taþ tarafýndan söz koknusu ateþli silahý temin ettiði bahse konu suçu iþlemeleri içinher iki þahsý da Oðuz Felek in azmettirdiði tespit edilmiþtir. * SONUÇ: Ferhat Alagöz yargýlanmýþtýr. Mesele ile ilgili olarak Erkan Taþ ve Oðuz Felek aleyhine suret dosya temin edilerek yargýlanmalarý amacý ile TC makamlarýna gönderilmiþtir. * tarihinde, Küçük sanayi bölgesi Mila sokak Gazimaðusa da bulunan karþok isimli soðuk hava deposunun bulunduðu yerde Alkan Gürol, ZCV 876 plakalý araç içerisinde telefon ile konuþtuðu esnada, kimlillði meçhul bir þahýs tarafýndan 9 mm lik tabanca ile sað ve sol bacaklarýndan vurulmuþtur. Yapýlan soruþturma neticesinde olayla baðlantýsý olduðuna inanýlan Ýsmet Felek tespit edilip Gazimaðusa Polis Müdürlüðüne celp edilerek yapýlan tanýtma merasiminden de þikayetçi Alkan Gürol tarafýndan tanýnmasý üzerine tutuklanmýþtýr. NELER OLUYOR? Polis raporundan: * tarihinde saat raddelerinde Gazimaðusa Karpaz anayolu km arasýnda, Çayýrova da sakin Özcan Hangün, Fetih Tilim, Cüneyt Arýk ve Orhan Serttaþ daha önceden kýz meselesi yüzünden aralarýnda çýkan tartýþmadan dolayý Gazimaðusa da sakin Barbaros Aslan ý bel kýsmýndan aþaðýya 9 yerinden ve yine Gazimaðusa da sakin Ýlhami Göktaþ ý sol elparmaklarýnda yaralamýþlardýr. Ýsmet Felek saðdan ikinci, Ümit Doðay Arýnç soldan birinci SONUÇ: Mesele ile ilgili olarak Sanýklar aleyhinde dosya tanzim edilmiþtir. Dosya Savcýlýða sevk edildi. Debbað ve Yýldýrým Polis raporundan: * tarihinde, saat raddelerinde Mustafa Debbað, Seyhan Ýbrahim Yýldýrým ý çaðrý numaralý telefondan arayarak alacak verecek meselesi yüzünden kendisine hitaben Pazartesine kadar ofisime gelecen, gelmezsen ben seni bulup aldýrýrým, gerekeni de yaparým. Sen paramý yeyecek adam olmadýn. Orosbu çocuðu sözlerini söyleyerek kendisini taciz etmiþtir. SONUÇ: Mesele tahkikat altýndadýr. * 13/1/2009 tarihinde, Girne Polis Müdürlüðü Merkez Karakolu na giden Seyhan Ýbrahim Yýldýrým, vermiþ olduðu bilgide, direktörü olduðu Oxford Finance & Ýnvestme adýna Universal Bank Karaoðlanoðlu Girne Þubesi tarafýndan düzenlenmiþ olan E , E , E , E , E , E , e , e , e , e , E , E , E seri numaralý boþ çek yapraklarýný 2008 yýlý Ekim ayý içerisinde kaybettiðini bildirmiþti. Yapýlan soruþturmada Seyhan Ýbrahim in bahse konu çek yapraklarýný kaybetmediði halde polise kaybettiðini bildirdiði tespit edilmiþtir. SONUÇ: Seyhan Yýldýrým ýn aleyhinde dosya tanzim edilmiþtir. Dosya geri çekilerek kapatýlmýþtýr. GÜNLÜK "AKP'NÝN EZÝYETLERÝ" SERGÝSÝ VE HALKIN TERÝ CHP Gençlik Kollarý'nýn 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlama etkinliðinde yer alan sergi çok tartýþýlacaða benziyor. "AKP Eziyetleri" adýný taþýyan sergide, en çok dikkat çeken Tayyip Erdoðan'ýn Hitler'e benzetilmesi ve film afiþlerinin Baþbakan Erdoðan dahil, diðer AKP'li Bakanlara uyarlanmasý. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu altýnda "Aþaðýda örneði verilen aðlamalardan hangisi sahtedir" yazan ve üzerinde Baþbakan Tayyip Erdoðan ve eþi Emine Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdülkadir Aksu ile Fethullah Gülen'in aðlama fotoðraflarýnýn bulunduðu resimde "hepsi" seçeneðini kalemle iþaretlerken pek havalýydý doðrusu. Ancak, Kýlýçdaroðlu 70'li yýllarýn söyleminde donmuþ gibi görünüyor. Halka gitmek diyor da baþka bir þey demiyor, halkýn terini koklamak diyor da baþka bir þey demiyor... "Korku imparatorluðu halkýn terini koklayarak" yýkýlýr mý? AYIRIMCILIK Karpaz'ý ziyaret eden ve bölgedeki vatandaþlarýn þikayetlerini dinleyen TDP lideri Mehmet Çakýcý, "Hükümet vatandaþlar arasýnda ayýrýmcýlýk yapýyor" dedi... Þaþýlacak bir þey yok... Ayýrýmcýlýk yapmasaydý þaþardýk zaten deðil mi? TC'LÝ-KIBRISLI Ýrsen Küçük'e göre Kýbrýslý-TC'li ayýrýmýný körükleyenler hüsrana uðrayacaklar... Ona ne þüphe Ýrsen Bey? Yakýnda hep TC'li olacaðýmýza göre, bu ayýrýma da gerek kalmayacak... ÇELÝK KASA Ýçinde 113 bin lira olan çelik kasayý Maðusa Kaymakamlýk binasýndan çalmýþlar. Yurdu çelik aðlarla örmek de iþe yaramýyor demek artýk... BABA Polisin açýkladýðý raporda herkes var, ama 'baba' yok. Uyuþturucu meselesinde öyledir hep... Perakendeciler ele verir yakayý yalnýz... 'Babalar' her zaman emniyette! Týrnak... "Bu ülkede 20 yýl önce hastalýklý hayvanlar itlaf ediliyordu, 15 yýl önce 'yenilebiliyor' dediler, beþ yýl önce tekrar itlaf edildi, bugün yine 'yenilebilir' diyorlar. Hükümette bazý bakanlar 'yiyin', bazýlarý 'hayýr imha edelim' diyor." Ali BATURAY (Kýbrýs) "Memleket yönetilirken rica ve niyazda bulunulmaz. Nasýl ki bir gedece çatýr çatýr emekliden de vergi alýnmasý kararý çýkartacak dirayet sahibi olunabiliniyor, iþe yeni baþlayacak kamu görevlilerinin maaþlarý asgari ücret seviyesine düþürülebiliniyor; o 'güç', memleket maliyesi ile ekonomisini ellerinde tutanlara da yetmelidir." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Hukuk devletlerinde, maðdur, yargý önünde hakkýný arar... Ve 'adalet' haksýzlýða uðrayaný korur... 'Gukuk' devletinde ise herkes deli tavuk gibi çýrpýnýr, meramýný anlatmak için. En kötüsü de, kimileri 'kendi kanununu yazar' zamanla..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Ne yazýk ki, Kýbrýs Cumhuriyeti daha üç yaþýnda katledildi ve gömüldü. Yerinde, halen, Güney Kýbrýs'ta Rumlarýn kontrolünde dünyaca, BM ve AB tarafýndan hiç sorgulanmadan tanýnmýþ bir cumhuriyet, Kuzey Kýbrýs parçasýnda da tanýnmamýþ, 'fait accomli' ve 'de facto' Türk cumhuriyeti vardýr. Ve bu gidiþle de hiçbir zaman 'de jure' olarak kabul edilemeyecek görüntüsü veriyor." Özcan ÖZCANHAN Günün Kahramaný MEHMET ÇAKICI Gazetemizde uyuþturucu ve mafya ile ilgili yayýnlar baþladýktan kýsa bir süre sonra, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý yazýlý bir soru önergesi vermiþti meclise. Bu önergeye yanýt geldi ve yaptýðýmýz yayýnlarýn haklýlýðý kanýtlandý bir kez daha... Polis Genel Müdürlüðü bu konuda bugüne kadar yapýlan soruþturmalarla ilgili bir rapor hazýrladý ve bunu Baþsavcýlýk'a sundu. Baþsavcýlýk da meclise... Böylelikle 'Afrika'nýn bugüne dek yazdýðý isimlerin ne kadar sabýkalý çeteciler olduðu anlaþýldý. Ancak bu rapor, olaylarýn tümünü kapsamýyor. Çangar'ýn BMW'leri, araziler vesaire bu raporda yok. Onlar için ayrý bir dosya mý tanzim edildi acaba?

7 31 Ekim 2010 Pazar 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KTTB 18. OLAÐAN GENEL KURULU YAPILDI Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB), dün 18. Olaðan Genel Kurulu'nu gerçekleþtirildi. Baþkan ve yönetim kurulunun belirleneceði genel kurulda ilk olarak Turgay Akalýn'ýn baþkanlýk ettiði Baþkanlýk Divaný oluþturuldu. Akalýn, divaný oluþturduktan sonra yaptýðý kýsa konuþmada, genel kurula katýlýmýn düþüklüðüne iþaret ederek, katýlýmýn ilerleyen saatlerde artmasý ve "güze" tartýþmalarýn yaþanmasý temennisinde bulundu. Hayatýný kaybeden birlik üyelerinin anýsýna saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Alper Baydar faaliyet raporunu okudu. BAYDAR Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Alper Baydar açýlýþ konuþmasýnda, duyarlý olan doktorlarýn toplumsal olaylara katkýsýna dikkat çekti. Baydar; sosyal, ekonomik ve siyasal bazý geliþmelerin yaþandýðý bu dönem doktorlarýn gereken duyarlýlýðý gösterip, gereken katkýyý yapacaðýndan emin olduðunu söyledi. DR. SUPHÝ HÜDAOÐLU Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'nin (KTTB) dün yapýlan 18. Olaðan Genel Kurulu'nda baþkanlýða Dr. Suphi Hüdaoðlu getirildi. KTTB Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Divan Baþkanlýðýný Dr. Turgay Akalýn'ýn yaptýðý genel kurulda baþkanlýða tek aday olan Dr. Suphi Hüdaoðlu oyçokluðu ile birlik genel kurulu tarafýndan baþkanlýk görevine getirildi. Yönetim kurulu adaylarýnýn yarýþtýðý genel kurulda Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Yönetim Kurulu'na þu isimler getirildi: Dr. Özdemir Berova, Dr. Zerrin Akalýn, Dr. Mustafa Taþeli, Dr. Þengül Yücel, Dr. Þerife Özhuy, Dr. Ahmet Özant, Dt. Teksen Köroðlu ve Dt. Ertuð Çulluoðlu." Onur Kurulu üyeliklerine ise; Dr. Bülent Dizdarlý, Dr. Mehmet Ýnan, Dr. Sevgi Sezenler, Dr. Ceyhun Birinci, Dr. Filiz Besim ve Dr. Ýzgü Beyar seçilirken, Denetleme Kurulu Asli üyeliklerine de Dr. Mustafa Hami, Dr. Turgay Akalýn ve Dr. Ömer Gür getirildi. BRUCELLA ÜZERÝNDEN SÝYASET YAPILIYOR Tarým Bakanlýðý eski Müstaþarý Tözün Tunalý Brucella ilgili gönderdiði elektronik mektupta þunlarý belirtti: "Ýnsanlarýmýzýn saðlýðýný düþünerek ortaya koyduðum ve Bbakanlar Kurulu kararý aldýrýp imha ettirdiðim brucellalý etler üzerinden siyaset yapýlmaya devam ediliyor. Anlayamadýðým nokta Sn. Töre'nin neden bu hatayý yaptýðýdýr. Dünyada uygulanan sistem vardýr. Bu sistemi uygulamayýp kendi sistemini uygulamaya kalkmasýnýn altýndan zor kalkacak. Ülkede brucellalý hayvan sayýsýný kimse bilmiyor. Tahminlere göre 500'e yakýndýr. Halkýmýza brucellalý et yedirmenin yanlýþ olduðunu bile bile popülizm yapýlýyor. Esas tehlike süt ve süt ürünlerindedir. Brucella mikrobu özellikle keçinin kaynatýlmayan sütünden ve kaynatýlmamýþ sütten imal edilen peynirden geçer. Brucella mikrobu hasta hayvanlarýn dýþký, süt ve atýk yavru zarlarý ile çevreye bulaþýp insanlarda hastalýða neden olur. Biz bunlarýn önlemini almakla halkýmýzýn saðlýðýný koruduk. Görevde olduðum dönemde bunu baþarmak oldukça zor oldu, fakat politikacýlarý ikna edebildim. Þimdi yine popülizm hortlamaya baþladý. Halkýmýza yazýk ediliyor. Bu etler yenilirdi yenilmezdi kavgasý yaþanýyor. Var olan bir karar var bunun iptal edilerek yeni bir karar üretilmesi yanlýþtýr. Sn. Töre yanlýþ yapýyor. Karþýsýnda halk olduðunu unutuyor. Halkýmýz þu anda yaþanan ekonomik zorluklara ilaveten bir de bu sorunu yaþarsa kendilerini affetmeyecek. Yine uyarmakta yarar görüyorum. Gýda Güvenliði Yasasý hazýrlanmazsa bu tür saðlýksýz gýda tüketimine devam edeceðiz. Bu yasanýn geçmesi halinde her üretici aklýný baþýna toplayarak üretim yapacak ve sofralarýmýzda saðlýklý gýda tüketimi yapacaðýz. Þimdi üzüm hasat dönemi baþlayacak ayni sorunlarla karþý karþýya kalacaðýz. Çünkü üzümlerin üzerinde pestisit kalýntýsý tespit edilirse ki edilecektir alýn size sorun. Bu kez üzüm tüketimi olmayacak. Üzüm üreticisi maðdur duruma düþecek. O nedenle denetim yapýlýp þimdiden üreticiler bilinçlendirilmelidirler. Bu uyarýlarý yapmak benim görevimdir. Çünkü þu anda yaþanan olaylar halkýmýzý rahatsýz ediyor. Politikacýlarý popülizm yapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. GÖRÜÞMELERE EROÐLU DEÐÝL GÜL KATILMALI... Gazetemize elektronik posta gönderen ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn yazdýklarý þöyle: "Bu memlekette mülk sahibi, mal sahibi konuþamaz. Benim güneyde malým vardýr. Kuzeye geçtiðimde bana verilen mal oradaki mülkümün urubu deðildir. Ama ne kuzeyde ne de güneyde konuþma hakkým yoktur. Malýma mal diyemiyorum. Buralý olup da mal sahibi olanlarýn konuþma haklarý olmamasýna raðmen görüþmelere katýlan Eroðlu benim veya bizim gibi olanlarýn haklarýný korumaktaymýþ görüþmelerde. Mümkünü yoktur bunun. Eroðlu bizim adýmýza konuþamaz. Eroðlu Türkiye'nin çýkarlarý adýna konuþmaktadýr. Kýbrýslýrumlar da akýlsýzdýr aslýnda. Kýbrýs sorununu Kýbrýslý Türklerle çözmek istemektedirler. Kuklalarla konuþmakla bir yerlere varacaklarýný sanýrlar. Rumlarýn anlaþmak için görüþecekleri Abdullah Gül, Tayyip Erdoðan olmalýdýr. Bunun dýþýnda hareket ettikleri müddetçe hiçbir yere varýlamaz." BÝZÝM DUVAR SEN KÖÞEYÝ DÖN, BÝZ DA NASIL DÖNDÜÐÜNÜ YAZALIM Bizim Mandra Geçen kýþ sel felâketine uðrayan bazý sokaklarda yaðmur suyu drenaj kanallarýný seçim arifesinde asfaltla kapatan ve aradan 4 ay geçmesine raðmen hâlâ açmayan Lefkoþa Belediyesi'ne karþý vatandaþlarýn tepkileri giderek yoðunlaþmaktadýr. Gerek vatandaþlarýn, gerekse basýnýn defalarca yaptýklarý uyarýlara karþý akýl almaz bir vurdumduymazlýk sergileyen belediye yetkililerinin bu tutumuna hiçbir anlam verilemezken, sokaktaki adam, "Bu sokaklarda yeniden bir sel felâketi yaþanmasý durumunda Bulutoðlularý hangi yüzle orada oturacak?" diye öfkeli öfkeli söylenir.