MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT: 1. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâ,dnzda yazl olan kitapçk türü ile size verilen kitapçk türünün ayn olmasna dikkat ediniz ve kodlaynz. Ayn de,ilse salon ba4kann uyarnz. 2. Size verilen cevap kâ,dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad,n kontrol ediniz. 3. Cevap kad üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka kalem kullanmaynz. 4. Cevap kâdnda LK YARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçnda; LK YARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten -ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 1. A4a,dakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdendir? A) Tümünü önceden tahmin etmek mümkündür. B) Ço,u do,al olaylardan kaynaklanr. C) Her zaman felâketlere göre daha çok insan etkilenir. D) Önlem alnarak ço,unlu,u önlenebilir. 2. A4a,dakilerden hangisi sürücülere ait trafik kazas sebeplerinden birisidir? A) Aracn kullanld, yolun bozuk olmas B) So,uk havada araç kullanlmas C) Kural d4 araç kullanlmas D) Aracn arza yapmas 3. Sürücüler neden ilk yardm bilgi ve becerisine sahip olmaldr? A) Çevredeki bula4c hastalklara kar4 dikkatli olmak için B) Hastalar iyile4tirecek tbbî tedaviyi uygulamak için C) Trafik kazalarnda ilk müdahaleyi yapabilmek için D) Kendisinin ve yaknlarnn sa,l,n korumak için 5. Oynar eklemi olu4turan kemik uçlarnn birbirinden ayrlmasna ne ad verilir? A) Krk B) Çkk C) E,rilik D) Kopma 6. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin bir parçasdr? A) Dola4m sistemi B) Sindirim sistemi C) Sinir sistemi D) Solunum sistemi 7. Ayn yap ve görevdeki hücre toplulu,una ne ad verilir? A) Organ B) Sistem C) Vücut D) Doku 8. A4a,dakilerden hangisi solunum durmasnn nedenlerinden de,ildir? A) Suda bo,ulma B) Birinci derece yanklar C) Zehirli gazlarn solunmas D) Soluk yolunun yabanc cisimle tkanmas 4. A4a,dakilerden hangisi kaza yerinde alnmas gereken önlemlerden de,ildir? A) Kaza yerinde uzaktan görülebilecek 4ekilde ate4 yakarak dikkat çekmek B) Kaza yapan aracn konta,n kapatarak motoru devreden çkarmak C) Kaza yerinin en az 150 metreden görülebilece,i 4ekilde reflektör veya 4kl cihaz koymak D) Aracn devrilme ve yanma ihtimaline kar4 önlem almak 9. lk yardm çantasnda gazl bez bulundurmann amac nedir? A) Burkulmalarda 4i4meyi önlemek B) Kalp masajnda kullanmak C) Yaralar kapatmak ve sarmak D) Krklarda a,ry azaltmak 10. Kendili,inden meydana gelen burun kanamasnda, hastaya hangi pozisyon verilir? -2- A) Srt üstü yatrlr. B) Yüz üstü yatrlr. C) Yan yatrlr. D) Oturtulur.

3 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 11. Atardamar kanamas, toplardamar kanamasna göre neden daha tehlikelidir? A) Damar esnekli,i az oldu,undan B) Daha fazla kan kayb oldu,undan C) Kirli kan bulundurdu,undan D) Vücudun her yerinde bulundu,undan 16. Trafik kazalarnda çarpma - çarp4ma sonucu en çok hangi çe4it yaralanma görülür? A) Kesik yara B) Yank yaras C) Ezik yara D) Batc, delici yara 12. Kanayan yer ile kalp arasndaki tek kemik üzerinden skma ba, uygulanarak, kanayan yere kan gitmesini engelleme 4eklinde uygulanan kanama durdurma yöntemi a4a,dakilerden A) Turnike uygulamas B) Basnçl sarg C) Atel uygulamas D) Elle bask 13. A4a,dakilerden hangisi baylmann belirtilerindendir? A) Solunumun derin olmas B) Deride kuruluk C) A4r hareketlenme D) Yüzün sararmas 14. Kazazedenin çevre ile ba,lantsnn tamamen kesildi,i, uyaranlara cevap veremedi,i derin bilinç kaybna ne denir? A) Koma B) Bok C) Zehirlenme D) Halsizlik 15. Yeti4kin bir insana gerekti,inde dakikada kaç defa kalp masaj uygulamas yaplmaldr? A) B) C) D) Yaralanmalarda genel ilk yardm kural a4a,dakilerden A) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yaray sarmak ve kazazedeyi nakletmek B) Yara üzerine merhem sürüp yaray sarmak ve kazazedeyi nakletmek C) Yaray temiz pamukla kapattktan sonra yara yeri sabit kalacak 4ekilde kazazedeyi nakletmek D) Yaray sarg bezi ile kapattktan sonra yaral bölge sabit kalacak 4ekilde kazazedeyi nakletmek 18. Ba4ndan yaralanan kazazedeye a4a,dakilerden hangisi uygulanr? A) Soluk yolu açk tutularak sevk edilir. B) Kanama yoksa bir 4ey yapmaya gerek yoktur. C) Yaras sarlarak uyutulur. D) Yaral bölgeye scak pansuman uygulanr. 19. Kalbi çal4t, halde solunumu durmu4 olanlara yaplacak sunî solunuma ne kadar devam edilir? A) On dakika B) On be4 dakika C) Kalbi daha hzl çal4ana kadar D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar -3-

4 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 20. Krklarda atel uygulamas ile ilgili olarak a4a,dakilerden hangisi yanl4tr? A) Açk krklarda, küçük kemik krklar çkarldktan sonra atel uygulanr. B) Krk bölgesi hareketsiz hale getirilir. C) Yaral, krk durumuna göre uygun pozisyonda sevk edilir. D) Köprücük kemi,i krklarnda atel kullanlmaz. 21. Omurga yaralanmalarnda kazazede sedyede nasl sevk edilir? A) Oturtularak B) Yan yatrlarak C) Srt üstü yatrlarak D) Yüz üstü yatrlarak 22. Burkulmalar nerelerde meydana gelir? A) Hareketli eklem bölgelerinde B) Hareketsiz eklem bölgelerinde C) Sadece kol eklemlerinde D) Sadece bacak eklemlerinde 23. stanbul da bir kazay Hzr Acil Servis e haber vermek için hangi numaray ararsnz? A) 112 B) 212 C) 154 D) Boyun omurlarndan yaraland,ndan 4üphelenilen bir kazazedeye a4a,dakilerden hangisi yaplmaz? A) Solunum kontrolü B) Bokun önlenmesi C) Çeneyi gö,se iyice yakla4trmak D) Srt üstü düz bir zemine yatrmak 26. Egzoz gaz zehirlenmesi hangi yolla olur? A) Bo4altm yolu ile B) Dola4m yolu ile C) Sindirim yolu ile D) Solunum yolu ile 27. Güne4 çarpmas sonucu görülen ate4 yükselmesinden ilk önce hangi organmz etkilenir? A) Akci,er B) Beyin C) Böbrek D) Kalp 28. A4a,dakilerden hangisi elektrik çarpmasnn vücuttaki etkilerinden de,ildir? A) shal veya kabzlk olu4mas B) Kalbin durmas veya atmnn düzensiz olmas C) Akmn girip çkt, yerde yank olu4mas D) Solunumun durmas 24. Çok sayda yaralnn oldu,u kazalarda en son ta4nmas gereken kazazedeler a4a,dakilerden A) Açk kr, olanlar B) Burkulma ve çk, olanlar C) Açk karn yaras olanlar D) Solunum zorlu,u olanlar 29. A4a,dakilerden hangisine sürücü belgesi verilebilir? A) leri derecede diyabet hastal, olanlara B) Sara hastal, olanlara C) Tavuk karas (gece körlü,ü) olanlara D) Gözlük veya lens kullananlara -4-

5 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 30. A4a,dakilerden hangisi sürücülerde olmas gereken davran4lardandr? A) Kendini üstün görmek B) Kendi kendine kurallar koymak C) Payla4may bilmek ve uygulamak D) Saygy öncelikle ba4kalarndan beklemek LK YARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -5-

6 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 1. Karayollar Trafik Kanunu na göre a4a,daki bakanlklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur? A) çi4leri Bakanl,nn B) Millî E,itim Bakanl,nn C) D4i4leri Bakanl,nn D) Ula4trma Bakanl,nn 6. Aksine bir durum yoksa, sürücü krmz 4kta ne yapmaldr? A) Gelen araç yoksa dikkatle geçmelidir. B) Sa,a veya sola dönmemelidir. C) Durup beklemelidir. D) Yayalar geçebilece,i için yava4 gitmelidir. 2. Yayalarn ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceli,ine ne ad verilir? A) Geçi4 üstünlü,ü B) Geçi4 hakk C) Geçi4 kolayl, D) Geçi4 yolu 7. Yolun trafi,e kapanmak üzere oldu-,unu a4a,dakilerden hangisi bildirir? A) Krmz ile birlikte yanan sar 4k B) Aralkl yanan sar 4k C) Krmz 4k D) Ye4ilden sonra yanan sar 4k 3. Karayolunun hangi ksm, yalnzca zorunlu hâllerde ta4tlarca kulanlabilir? A) Banket B) Yaya yolu C) Geçi4 yolu D) Ba,lant yolu Karayolunun, di,er bir karayolu veya demiryolunun altndan geçmesini sa,layan yapya ne denir? A) Üst geçit B) Alt geçit C) Hemzemin geçit D) Kav4ak 5. Sürücüsü dahil en az 16 oturma yeri olan motorlu ta4ta ne ad verilir? A) Otomobil B) Dolmu4 otomobil C) Minibüs D) Otobüs 1 Bekle göre a4a,dakilerden hangisi do,rudur? A) 2 ve 4 numaral araçlar geçmelidir. B) 1 ve 3 numaral araçlar harekete hazrlanmaldr. C) 4 numaral araç bekleyip, srasyla 1, 2, 3 numaral araçlar geçmelidir. D) 3 ve 4 numaral araçlar bekleyip, 1 ve 2 numaral araçlar geçmelidir. 9. A4a,daki trafik i4aretlerinden hangisi dönel kav4a,a yakla4ld,n bildirir? A) B) C) D) -6-

7 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 10. Bekildeki trafik i4aretini gören sürücünün a4a-,dakilerden hangisini yapmas yanl4tr? A) Öndeki arac geçmemesi B) Aracnn hzn azaltmas C) lk geçi4 hakkn yayalara vermesi D) Yayalar ikaz ederek geçmesi 14. Bekildeki trafik i4artinin bulundu,u yola a4a,dakilerden hangisi girebilir? A) Otomobil B) Kamyonet C) Motosiklet D) Lâstik tekerlekli traktör 11. Bekildeki trafik i4aretini gören sürücü ne yapmaldr? A) Vitesi büyütmelidir. B) Vitesi küçülterek seyretmelidir. C) Hzn artrmaldr. D) Tekerleklere zincir takmaldr. 15. A4a,daki trafik i4aretlerinden hangisi, öndeki ta4t geçme yasa,nn sona erdi,ini bildirir? A) B) C) D) 12. Bekildeki trafik i4aretinin anlam nedir? 13. A) Kontrollü demiryolu geçidi B) Otoyol ba4langc C) Anayol - tali yol kav4a, D) Geçme yasa, sonu 16. Yan yana devaml iki çizgi bulunan bir karayolu için a4a,dakilerden hangisi söylenemez? A) ki yönlü karayolu oldu,u B) Bölünmü4 karayolu oldu,u C) Di,er yol bölümüne geçilemiyece,i D) Çizgilerin yolda ayrc görevi yapt, Yukardakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? A) 1-2 B) 1-3 C) 2-3 D) A4a,daki durumlarn hangisinde 4erit de,i4tirmek yasaktr? A) Durma ve duraklamada B) Geçme ve park etmede C) Kav4a,a gelindi,inde D) Sa,a ve sola dönmede -7-

8 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 18. A4a,daki davran4lardan hangisi trafi,in ak4n olumsuz etkiler? A) Gidi4e ayrlan 4eritlerden en soldakini sürekli i4gal etmek B) Girilecek 4eritteki aracn geçmesini beklemek C) Gidi4 yönüne göre en sa,daki 4eritten seyretmek D) Çok 4eritli yollarda hzn gerektirdi,i 4eritten sürmek 19. Kav4aklarda trafik düzeninin sa,lanmasndaki yetki durumuyla ilgili a4a-,daki bilgilerden hangisi yanl4tr? A) Zorunlu kalmadkça trafik zabtas, 4kl cihaz bulunan kav4aklarn yönetimine müdahale etmemelidir. B) Trafik zabtas, 4kl trafik cihaz bulunan kav4aklardaki trafik düzenine müdahale edemez. C) Kav4ak trafi,i, trafik zabtas tarafndan yönetiliyorsa, 4kl cihazlarn mesajlar dikkate alnmaz. D) Trafik zabtas veya 4kl trafik cihaz bulunmayan kav4aklarda trafik levhas ile yer i4aretlerine uyulur. 20. Yerle4im yerleri içindeki yollarda, aksine bir i4aret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azamî hz saatte kaç kilometredir? A) 20 B) 30 C) 40 D) Seyir hâlinde iken öndeki arac takip mesafesi en az ne kadar olmaldr? A) Araç boyunun iki kat B) Araç hznn yars C) Araç hz kadar D) Araç a,rl,nn üç kat 22. Yerle4im yerleri d4ndaki yollarda, tehlikeli madde ta4yan araçlar ile di,er araçlar arasndaki mesafe en az kaç metre olmaldr? A) 20 B) 30 C) 40 D) Geçi4 ile ilgili a4a,daki bilgilerden hangisi yanl4tr? A) Geçi4ler sol 4erit kullanlarak yaplmaldr. B) Bir arac geçmekte olan araç geçilemez. C) Geçi4lerde takip mesafesi dikkate alnmaz. D) Geçi4lerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. 24. Geceleyin önündeki arac geçmek isteyen sürücüler, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi 4klar kullanmaldrlar? A) Yakn gösteren 4klar B) Acil uyar 4klarn C) Uza, gösteren 4klar D) Sis 4klarn 25. A4a,dakilerden hangisinde araçlarn dönü4 4klarnn kullanlmas yasaktr? A) Berit de,i4tirmelerde B) Park yerlerine giri4 ve çk4larda C) Kav4aklarda sa,a ve sola dönü4- lerde D) Sürücülere geç mesajnn verilmesinde 26. I4ksz kav4aklarda sola dönmek isteyen bir sürücü a4a,dakilerden hangisini yapmaldr? A) Sa,dan gelen araca yol vermelidir. B) Yolun sa,na yana4maldr. C) Arkadan gelen araca yol vermelidir. D) Kar4ya geçecek yayalar uyararak geçmelerini engellemelidir. -8-

9 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 27. Araçlarn sa,a dönü4leri ile ilgili a4a-,da verilen bilgilerden hangisi yanl4tr? A) Hz azaltlr. B) Sa,a dönü4 lâmbas yaklr. C) Geni4 kavisle dönülür. D) Sa, 4eride geçilir. 28. Geriye dönü4ü tamamlayan araç sürücüsünün a4a,dakilerden hangisini yapmas zorunludur? A) Aracnn hzn azaltmas B) Ayn hzla seyretmesi C) Bulundu,u 4eridi izlemesi D) Hzna uygun 4eride geçmesi 31. Aksine bir i4aret yoksa, e,imsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile kamyonun kar4la4mas hâlinde, hangisi di,erine yol vermelidir? A) Tekerlek says az olan, di,erine B) Otobüs sürücüsü, kamyona C) Kamyon sürücüsü, otobüse D) Beridi daralm4 olan, di,erine 32. Karayolunda uzun süreli yükleme bo4altma yapacak sürücüler, a4a,dakilerden hangisini yapmak zorundadrlar? A) Aracn ba4nda gözcü bulundurmak B) Trafik zabtasna haber vermek C) Motoru durdurup farlar yakmak D) Motoru durdurup el frenini çekmek Aracn park etti,i yerden çkarmak isteyen sürücü, motoru çal4trmadan önce a4a,dakilerden hangisini yapmaldr? Bekle göre otomobil sürücüsü nasl davranmaldr? A) Klâkson çalarak bisiklet sürücüsünü uyarmaldr. B) Yolda yaya yoksa yoluna devam etmelidir. C) Geçi4 hakkn bisikletliye vermelidir. D) Hzlanarak dönü4ünü tamamlamaldr. 30. Geçi4 üstünlü,ü hakk hangi hâllerde kullanlamaz? A) Yollarn buzlu ve kaygan olmas hâlinde B) Görev hâli d4nda C) Trafi,in yo,un oldu,u karayollarnda D) Behirleraras karayollarnda A) Dönü4 lâmbalarn yakarak i4aret vermelidir. B) Çkaca, ta4t yolunun geni4li,ine bakmaldr. C) Aracn etrafn kontrol etmelidir. D) Park yerindeki görevlinin talimatn beklemelidir. 34. A4a,dakilerden hangisi araçlarn arka plâkalaryla ilgili getirilmi4 bir zorunluluktur? A) I4, iyi yanstmas B) Geceleri 20 metre mesafeden okunacak 4ekilde aydnlatlm4 olmas C) Harf ve rakamlarn dikkat çekici olmas D) Boyutunun ön plâkadan daha büyük olmas -9-

10 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 35. Geceleri 4klarn kullanlmas ile ilgili verilen bilgilerden hangisi do,rudur? A) Kar4la4malarda 4klar söndürmek B) Park veya sis 4klar ile seyretmek C) Dönü4 4klarn geç anlamnda kullanmak D) Aydnlatlmam4 tünellerde uza, gösteren 4klar yakmak 39. Okul ta4tlarnda, ö,rencilerin kolayca yeti4ebilece,i camlar ve pencereler nasl olmaldr? A) Açlp kapanabilir B) Kolayca açlabilir C) Sabit D) Renkli 36. Normal hava 4artlarnda otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarn karayolunda arzalanmas durumunda emniyeti sa,lamak için aracn önüne ve arkasna a4a,dakilerden hangisi konulmaldr? A) 150 metre mesafeden görülebilecek 4ekilde 25x150 cm ebadnda engel B) 150 metre mesafeden görülebilecek 4ekilde büyük krmz bez C) 100 metre mesafeden görülebilecek 4ekilde büyük beyaz bez D) Araçta gözcü bulundurmak suretiyle 100 metre mesafeden görülebilecek 4ekilde büyük krmz bez 37. A4a,dakilerden hangisi arzal bir arac çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir? A) Her iki aracn dolu olmas B) Her iki aracn ta4ma snrlarnn e4it olmas C) Çekilen aracn sürücü yönetiminde olmas D) Çekilen aracn dolu, çeken aracn bo4 olmas 40. Görevli ki4i veya 4kl trafik cihaz bulunmayan ancak di,er bir trafik i4areti ile belirlenmi4 yaya ve okul geçitlerine yakla4an sürücülerin a4a,dakilerden hangisini yapmalar yanl4tr? A) Yava4lamalar B) Yayalar ikaz ederek geçmeleri C) Okul geçidi görevlisinin talimatlarna uymalar D) Yayalara ilk geçi4 hakkn vermeleri 41. Hemzemin geçitte a4a,dakilerden hangisinin yaplmas yasaktr? A) Hzn azaltlmas B) Bariyer kapal ise durulmas C) Öndeki aracn geçilmesi D) Bariyer açk ise dikkatli geçilmesi 42. Karayollarnda trafi,e çkarlacak araçlarn yüklü veya yüksüz olarak azamî yükseklikleri kaç metredir? A) 2 B) 3 C) 4 D) A4a,dakilerden hangisi tedbirsiz ve saygsz araç sürmeye örnek de,ildir? A) Seyir hâlinde iken araç telefonunu kullanmak B) Yayalara su sçratmak C) Di,er sürücüleri korkutmak veya 4a4rtmak D) Hz snrn a4mak Behirler aras yolcu ta4macl, ile ilgili a4a,daki bilgilerden hangisi yanl4tr? A) Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortas yaptrlmas zorunludur. B) Zorunlu malî sorumluluk sigortas yaptrlmas araç i4letenin iste,ine ba,ldr. C) Ayakta ve fazla yolcu ta4nmas yasaktr. D) Ölümlü trafik kazasna kar4an araca ve i4leticisine ait bilgiler basn yayn organlarnca duyurulabilir.

11 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 44. Aksine bir i4aret bulunmadkça otoyolda otobüsler için azamî hz saatte kaç kilometredir? A) 100 B) 110 C) 120 D) Bir araç, muayene süresi dolmam4 olsa bile, a4a,daki hâllerin hangisinden dolay özel muayeneye sevk edilir? A) Kazaya kar4mas sonucunda yetkili zabtaca gerekli görülmesi hâlinde B) Sürücüsü veya i4leticisinin de,i4- mesi hâlinde C) Sat4 veya devir sonucu sahibinin de,i4mesi hâlinde D) Bakm veya onarmdan geçirilmesi hâlinde 49. A4a,dakilerden hangisi çevrenin korunmas için alnacak tedbirlerden biri de,ildir? A) Küçük silindir hacimli otomobillerin tercih edilmesi B) Ayn güçte olan ta4tlardan hafif olannn tercih edilmesi C) Uzun süreli duraklama ve park srasnda motorun durdurulmas D) Yürüyerek gidilebilecek yere motorlu araçla gidilmesi 50. Piknik alanlarnda a4a,dakilerden hangisinin yaplmas uygundur? A) Atklarn yaklmas B) Atklarn toplanmas C) Gürültü yaplmas D) Araç ykanmas 46. E snf sürücü belgesiyle a4a,dakilerden hangisi kullanlamaz? A) Otobüs B) Kamyon C) Lâstik tekerlekli traktör D) Motorlu bisiklet TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. 47. Otomobillerin trafi,e çkarlabilmesi için a4a,dakilerden hangisinin yaptrlmas zorunludur? A) Zorunlu malî sorumluluk sigortasnn B) Kasko sigortasnn C) Aracn bakmnn D) Koltuk ferdî kaza sigortasnn 48. Çevre kirlili,ini önlemek amacyla yaplan çal4malara ne denir? A) Çevre koruma B) Çevre C) Çevre düzeni D) Çevre hakk -11-

12 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 1. Benzinli motor için a4a,dakilerden hangisi do,rudur? A) Sk4trlm4 benzin hava kar4m enjektörle ate4lenir. B) Sk4trlm4 benzin buji ile ate4lenir. C) Sk4trlm4 hava buji ile ate4lenir. D) Sk4trlm4 benzin hava kar4m buji ile ate4lenir. 7. Akümülâtörün bakmnda a4a,dakilerden hangisine dikkat edilir? A) Elemanlar içerisindeki ya, seviyesine B) Eleman kapak deliklerinin açk olup olmad,na C) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine D) Plâkalarn temiz olup olmad,na 2. Hava so,utmal motorda a4a,dakilerden hangisi yoktur? A) Radyatör B) Akümülâtör C) Silindir kapa, D) Buji 8. Araçta, yaktn güvenli olarak bulundu-,u yer a4a,dakilerden A) Yakt deposu B) Bagaj C) Radyatör D) Torpido 3. Motorlar yakt çe4itlerine göre nasl snflandrlr? A) Mazot, fueloil ve LPG B) Benzin, dizel ve LPG C) Dizel, fueloil ve LPG D) Gaz ya,, mazot ve LPG 9. Benzinle havay 1/15 orannda kar4tran yakt sistemi eleman a4a,dakilerden A) Yakt pompas B) Hava filtresi C) Karbüratör D) Supaplar 4. Ate4leme sisteminin görevi a4a,dakilerden A) Yanma için gerekli yüksek gerilimi üretmek B) Motorun so,utulmasna yardmc olmak C) Motora ilk hareketi vermek D) Akümülâtörü 4arj etmek 10. Hava filtresinin görevi a4a,dakilerden A) Motora giren hava miktarn düzenler. B) Motora giren ya, temizler. C) Motora giren yakt temizler. D) Motora giren havay temizler. 5. A4a,dakilerden hangisi ate4leme sistemi parçasdr? A) Radyatör B) Vantilatör C) Endüksiyon bobini D) Enjeksiyon pompas 11. Silindir içerisindeki yanm4 gazlar a4a,dakilerden hangisiyle d4ar atlr? A) Emme manifoldu B) Egzoz manifoldu C) Radyatör hortumu D) Hava filtresi 6. A4a,dakilerden hangisi ate4leme sistemi parçasdr? A) Dinamo B) Alternatör C) Regülatör D) Distribütör So,uk motoru kolay çal4trmak için zengin kar4m hazrlayan tertibat a4a,dakilerden A) Buji B) Enjektör C) Distribütör D) Jikle

13 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 13. Motora ilk hareketi veren sistem a4a,dakilerden A) Barj sistemi B) So,utma sistemi C) Mar4 sistemi D) Ya,lama sistemi 14. Araçta, kontak anahtarn açp mar4a basma süresi ne kadar olmaldr? A) sn B) sn C) sn D) sn 15. Araç iteklenerek motor çal4trlacak olursa a4a,daki parçalardan hangisi kopabilir? A) Volan kay4 B) Vantilatör kay4 C) Triger kay4 D) Mar4 kay4 16. Mar4a basld,nda mar4 motoru çal4- maz, farlar yanmaz ise sebebi a4a,dakilerden A) Benzin otomati,i arzaldr. B) Bujiler arzaldr. C) Ya, pompas arzaldr. D) Akümülâtörün kutup ba4lar gev4ektir. 17. Motordaki ya,n görevi a4a,dakilerden A) Ate4leme sistemine yardmc olmak B) Motorun so,utulmasna yardmc olmak C) Yaktn yanmasna yardmc olmak D) Motorun erken snmasn sa,lamak 18. Motorda, çal4an parçalarn temizli,ini hangi sistem sa,lar? A) So,utma B) Yakt C) Ya,lama D) Ate4leme A4a,dakilerden hangisi ya,lama sisteminin parçasdr? A) Ya, pompas B) Su pompas C) Vantilatör D) Termostat 20. Motor ya, kontrol edilirken a4a,dakilerden hangisi yaplr? A) Araç e,imli yerdeyken motor durdurulur ve kontrol edilir. B) Motor durdurulur, ya,n kartere inmesi için 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir. C) Motor yüksek hzda çal4rken kontrol edilir. D) Motor rölantide çal4rken kontrol edilir. 21. Radyatörün görevi a4a,dakilerden A) Motorine depoluk eder. B) Ya,lama ya,na depoluk eder. C) Benzine depoluk eder. D) So,utma suyuna depoluk eder. 22. Vantilatör kay4 hangi parçaya hareket iletilir? A) Su pompasna B) Krank miline C) Kam miline D) Ya, pompasna 23. Termostatn görevi a4a,dakilerden A) Motor ya,n çal4ma scakl,nda tutmak B) Fren hidroli,ini çal4ma scakl,nda tutmak C) Motor suyunu çal4ma scakl,nda tutmak D) Diferansiyeli çal4ma scakl,nda tutmak

14 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 24. Motor blo,undaki su kanallarnda çok miktarda paslanma ve kireçlenme olmu4sa a4a,dakilerden hangisi meydana gelir? A) Motor ya, yakar. B) Motor çal4maz. C) Motor zengin kar4mla çal4r. D) Motor fazla snr. 25. Motorun devri arttkça, alternatörden çkan voltaj ayarlayan parça a4a,dakilerden A) Distribütör B) Konjektör (regülâtör) C) Endüksiyon bobini D) Kondansatör (meksefe) 26. Motor çal4rken 4arj lâmbas yanyorsa sebebi a4a,dakilerden A) Mar4 motoru kablo ba,lantlarnn gev4ek olmas B) Distribütör kablo ba,lantlarnn gev4ek olmas C) Alternatör kablo ba,lantlarnn gev4ek olmas D) Endüksiyon bobini kablo ba,lantlarnn gev4ek olmas 29. A4a,dakilerden hangisi aktarma organ elemandr? A) Rot B) Rotil C) Amortisör D) Debriyaj 30. Kavrama sistemi aracn neresinde bulunur? A) Krank mili ile volan arasnda B) Volan ile vites kutusu arasnda C) Diferansiyel ile tekerlekler arasnda D) Vites kutusu ile 4aft arasnda 31. Debriyaj teli kopmu4 ise ne olur? A) Aracn hz artar. B) Aracn gücü artar. C) Araç vitese geçmez. D) Aracn freni tutmaz. 32. A4a,dakilerden hangisi aktarma organ elemandr? A) Krank mili B) Kam mili C) Supap D) Baft 27. Araçta ksa farlar yakld,nda kaç metreyi aydnlatmas gerekir? A) 25 B) 35 C) 45 D) Virajlarda arka tekerleklerin farkl hzlarda dönmesini sa,layan sistem a4a,dakilerden A) Direksiyon sistemi B) Diferansiyel sistemi C) Fren sistemi D) Ön düzen sistemi 28. Aracn sinyal lâmbalarndan biri yanmyorsa sebebi a4a,dakilerden A) Endüksiyon bobini yanm4tr. B) Alternatör yanm4tr. C) Ampul yanm4tr. D) Konjektör yanm4tr. 34. Aracn direksiyonu zor dönüyorsa sebebi a4a,dakilerden A) Lâstiklerin havas tavsiye edilen de,erden azdr. B) Lâstiklerin havas tavsiye edilen de,erden fazladr. C) nce tabanl lâstik kullanlm4tr. D) Arka lâstikler a4nm4tr. -14-

15 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 35. Düz yolda belli bir hzdan sonra araçta titre4imler olu4ursa muhtemel arza nedir? A) Eksantrik milinde balansszlk vardr. B) Lâstiklerde balansszlk vardr. C) Alternatörde balansszlk vardr. D) Pistonlarda balansszlk vardr. 40. Aracn direksiyon bo4lu,u fazlala4m4 ise muhtemel arza a4a,dakilerden A) Rot ba4lar a4nm4tr. B) Pistonlar a4nm4tr. C) Krank mili a4nm4tr. D) Vites kutusu a4nm4tr. 36. A4a,daki parçalardan hangisi fren sistemi parçasdr? A) Aks B) Volan C) Kavrama D) Kampana TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. 37. Motor kompresyon freninin etkisi a4a,dakilerden A) Ta4t yava4latr. B) Ta4t hzlandrr. C) Araç bir tarafa çeker. D) Frenleme çok zayflar. 38. Araçlarda hangi tür fren bulunur? A) Debriyaj freni B) Ayak ve el freni C) Vites kutusu freni D) Krank mili freni 39. A4a,dakilerden hangisi ön düzen sistemi elemandr? A) Diferansiyel B) Vites kutusu C) Rot D) Baft -15-

16 SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 1. Snavn ba4lad, andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav ba4ladktan sonra görevlilerle konu4manz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye te4ebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutana,na yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu ki4iler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerekti,inde oturdu,unuz yerleri de,i4tirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav ba4ladktan sonra adaylarn birbirleriyle konu4malar, kalem, silgi vb. 4eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn ba4lad, belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapç,n ve cevap kâ,dn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapç,n teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal i4lem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba4kan ba4lama ve biti4 saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk sakldr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamnn veya bir ksmnn Millî E,itim Bakanl, E,itim Teknolojileri Genel Müdürlü,ünün yazl izni olmadan kopya edilmesi, foto,raflarnn çekilmesi, bilgisayar ortamna alnmas, herhangi bir yolla ço,altlmas, yaymlanmas veya ba4ka bir amaçla kullanlmas yasaktr. Bu yasa,a uymayanlar, do,abilecek cezaî sorumlulu,u ve testlerin hazrlanmasndaki malî külfeti pe4inen kabullenmi4 saylr. BABLAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ.

17 22 EKİM 2005 TARİHİNDE YAPILAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI B SERTİFİKA TÜRÜ Y TESTİ SORULARI CEVAP ANAHTARI İLK YARDIM BİLGİSİ 1. D 2. C 3. C 4. A 5. B 6. A 7. D 8. B 9. C 10. D 11. B 12. A 13. D 14. A 15. B 16. C 17. D 18. A 19. D 20. A 21. C 22. A 23. A 24. B 25. C 26. D 27. B 28. A 29. D 30. C TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ 1. C 2. B 3. A 4. B 5. D 6. C 7. D 8. A 9. A 10. D 11. B 12. A 13. A 14. C 15. B 16. A 17. C 18. A 19. B 20. D 21. B 22. D 23. C 24. A 25. D 26. A 27. C 28. D 29. C 30. B 31. C 32. D 33. C 34. B 35. D 36. A 37. C 38. D 39. C 40. B 41. C 42. C 43. B 44. A 45. A 46. D 47. A 48. A 49. D 50. B 1. D 2. A 3. B 4. A 5. C 6. D 7. B 8. A 9. C 10. D 11. B 12. D 13. C 14. A 15. C 16. D 17. B 18. C 19. A 20. B 21. D 22. A 23. C 24. D 25. B 26. C 27. A 28. C 29. D 30. B 31. C 32. D 33. B 34. A 35. B 36. D 37. A 38. B 39. C 40. A MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 010720051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 240420051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 181220041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 270820051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 231020041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 280820041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 101220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 180220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 110420041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, . İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastaları tedavi etmek B) Trafik kazalarını önlemek C) Temel yaşam desteği sağlamak D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 6. Şah

Detaylı

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile NOT: BU TESTİN CVP ANAHTARLARI TEST İN SONUNDADIR. 1. İki zamanlı motorda pistonun kaç hareketinde bir iş elde edilir? A) 2. B) 3 C) 4 D) 5 2. içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakılardan hangisi kullanılır

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI . Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C) Tıbbi yardım gelene

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 231020101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 271020071100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 271020071100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 251020081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 251020081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 210820101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 231020101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 210820101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 210820101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 210820101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR

MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR Motor, Güç aktarma organları, Fren sistemi, Direksiyon sitemi, Süspansiyon sistemi, Elektrik sistemi, Kaporta ( Karoser ), Şase motorlu aracı oluşturan ana kısımlardır.

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI ÖLÇME, DEĞERLEDİRME VE SIAV HİZMETLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik o :... ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 040700900 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 500700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 170420101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gabarinin aşılması B) Araç dengesinin korunması C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160220081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 210420071100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 120220111100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı