MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT: 1. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR 1. Cevap kad üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka hiçbir kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâ0dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad0n kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i6aretleyiniz. 3. Cevap kâdnda LK YARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA A B C D TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçnda; LK YARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 1. Anî meydana gelen, önceden tahmin edilemeyen, önlenmesi ço0unlukla mümkün olan; ölüm, yaralanma veya maddî hasarla sonuçlanan olaylara ne denir? A) Felâket B) Harabiyet C) Kaza D) Afet 6. Omurga bo6lu0unda hangi vücut sisteminin bir bölümü faaliyet gösterir? A) Hareket sisteminin B) Sindirim sisteminin C) Sinir sisteminin D) Solunum sisteminin 2. Bir trafik kazasn gören sürücünün müdahale açsndan yasal sorumlulu0u nedir? A) Her durumda müdahale etmesi zorunludur. B) Kendi iste0ine ba0l olarak müdahale etmeyebilir. C) Sadece sa0lk e0itimi alanlarn müdahale etme mecburiyeti vardr. D) Yalnzca olaya kar6an sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardr. 3. Bir kazazede sa0lk kurulu6una ne zaman sevk edilir? A) Yaknlar geldikten sonra B) Hiçbir müdahale yaplmadan önce C) Kendine gelmesi sa0landktan sonra D) Hayatî tehlikelerine kar6 önlem alndktan sonra 4. A6a0dakilerden hangisi ilk yardmn amaçlarndan de0ildir? A) Durumun kötüye gitmesini önlemek B) Mal kayplarn engellemek C) Sakatlklar önlemek D) Hayat kurtarmak 5. I- Her zaman tedbirli olmak II- So0ukkanll0n koruyabilmek III- Emin olmad0 uygulamalardan kaçnmak Yukardaki özelliklerden hangileri ilk yardm yapacak ki6ide bulunmaldr? 7. Vücut yap birimlerinin küçükten büyü0e do0ru sralan6 hangisinde verilmi6tir? A) Hücre Doku Organ Sistem B) Organ Hücre Doku Sistem C) Sistem Doku Organ Hücre D) Sistem Organ Doku Hücre 8. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer de0i6tirmesi i6lemi, insan vücudunun hangi sistemi sayesinde gerçekle6ir? A) skelet sistemi B) Sindirim sistemi C) Sinir sistemi D) Solunum sistemi 9. A6a0dakilerden hangisinde oynamaz eklem bulunur? A) Kafatasnda B) Omurgada C) Dirsekte D) Bilekte 10. A6a0dakilerden hangisi, araç ilk yardm çantasnda olmas gereken malzemelerden de0ildir? A) Makas B) Sarg bezi C) Tentürdiyot D) Elastik bandaj A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III -2-

3 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 11. Yaralnn boyun hasar gördü0ü 6üphesi varsa, araçtan nasl çkarlmaldr? A) Boynuna, mutlaka boyunluk taklarak B) Boynuna atel ba0lanarak C) Ayaklarndan çekilerek D) Boynuna bir 6ey ba0lamadan 12. A6a0dakilerden hangisi bilinci kaybolmu6 olan bir kazazedenin solunum yolunun tkanarak bo0ulmasna sebep olur? A) Bilincin kaybolmas sonucu çenenin kaslmas B) Dilin geriye do0ru dü6erek soluk yolunu tkamas C) Ba6n arkaya giderek soluk yolunu tkamas D) Bilincin kaybolmas sonucu vücudun kaslmas 13. A0z-burun çevresi kanamal yarallarda solunum durmas söz konusu ise, a6a0daki yöntemlerden hangileri uygulanabilir? I. Holger-Nielsen yöntemi II. Silvester yöntemi III. A0zdan a0za A) Yalnz I B) I-II C) II-III D) I-II-III 15. El bile0i ile dirsek arasndaki büyük bir kanamada geçici kanama durdurma metodu a6a0dakilerden A) Omuz üzerine bask uygulamak B) Dirsekle omuz arasna turnike uygulamak C) Kanayan yere merhem sürmek D) Kanayan yeri kalp seviyesinden a6a- 0da tutmak 16. A6a0dakilerden hangisi 6ok pozisyonudur? A) Oturu6 pozisyonunda ba6 öne e0ilmi6 ve dizler, diz kapaklarndan katlanm6 pozisyon B) Yüz üstü yat6 pozisyonunda kafa yana çevrilip, ayaklar biraz a6a0da, üstü örtülü pozisyon C) Yan yat6 pozisyonunda ayaklar birbirine paralel D) Srt üstü yat6 pozisyonunda kafa yana çevrilmi6, ayaklar biraz yukarda, üstü örtülü pozisyon 17. Kazazedenin çevre ile ba0lantsnn tamamen kesildi0i, uyaranlara cevap veremedi0i derin bilinç kaybna ne denir? A) Bok B) Koma C) Zehirlenme D) Halsizlik 14. Yeni meydana gelen büyük bir d6 kanamada kazazedeye ilk önce yaplacak i6lem a6a0dakilerden A) Kanama bölgesini kalpten a6a0 seviyede tutmak B) Kanama yerini sarg bezi ile sarmak C) Kanayan bölge üzerine basnç uygulamak D) Bol so0uk sv içirmek 18. Kalp masaj uygulama bölgesi a6a0dakilerden A) Gö0üs kemi0inin alt uç 1/3 lük ksm B) Gö0üs kemi0inin üst uç 1/8 lük ksm C) Kaburgann sol alt ksm D) Kaburgann sa0 alt ksm -3-

4 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 19. Kalp masaj ile sunî solunum birlikte uygulanrken yalnzca bir ilk yardmc varsa, srasyla yaplacak i6lem says a6a0dakilerden A) 2 kalp masaj - 2 sunî solunum B) 15 kalp masaj - 15 sunî solunum C) 2 kalp masaj - 15 sunî solunum D) 15 kalp masaj - 2 sunî solunum 23. Kaburga kemi0i krklarnda kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir? A) Yan yat6 B) Yüz üstü yat6 C) Oturu6 veya yar oturu6 D) Srt üstü yat6 20. Delici cisim batmalarnda, yara üzerinde batan cisim duruyorsa, a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Cisim çkarlmadan yaral hastahaneye sevk edilir. B) Cisim çkarlr ve yaral hastahaneye sevk edilir. C) Cismin d6arda kalan ksm kesilir ve yara sarlr. D) Cisim çkarlr ve yarann üzerine tentürdiyot dökülür. 21. Krklarda ve çkklarda hasta nakledilirken yaplmas gereken i6lem A) Krk veya çkk bölgesine kuvvetli masaj yaplmas B) Krk veya çkk bölgesinin sürekli buzla ovulmas C) Krk veya çkk bölgesinin hareketsiz kalmasnn sa0lanmas D) Krk veya çkk bölgesine turnike uygulanmas 22. Krklarda ilk yardm srasnda atel uygulamasnn amac nedir? A) Ta6ma esnasnda kazazedenin dü6mesini önlemek B) Yeni krklarn olu6masn engellemek C) Kr0n iyile6mesini hzlandrmak D) Kr0n çevre dokulara zarar vermesini engellemek 24. A6a0dakilerin hangisinde olu6an krklar, anî ölüm ve felçler açsndan büyük önem ta6r? A) Kaburgada B) Omurgada C) Bacakta D) El bile0inde 25. A6a0dakilerden hangisi, çkklarda yaplan ilk yardm uygulamalarndandr? A) Hasta, çkan bölgenin üzerine yatrlr. B) Çkan bölge ile kalp arasna turnike uygulanr. C) Çkan bölgenin hareketsizli0i sa0lanarak hemen hekime sevk edilir. D) Çkan bölgenin üzerine scak masaj yaplr. 26. Acil yardm haberle6mesinde iletilecek mesaj nasl olmaldr? A) Yazl, sözlü ve hareketli B) Ayrntl ve detayl C) Bifreli ve gizli D) Ksa, öz ve anla6lr 27. Artvin de bir kazay Hzr Acil Servise haber vermek için hangi numaray ararsnz? A) 112 B) 154 C) 155 D)

5 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 28. Çok sayda yaralnn oldu0u kazalarda en son ta6nmas gereken kazazedeler a6a0dakilerden A) Bilincini kaybedenler B) Burkulma ve çk0 olanlar C) Geni6 yank yaras olanlar D) Üçüncü derecede yan0 olanlar 29. Alkollü içki içen bir sürücüde a6a0daki durumlardan hangisi görülür? A) Reflekslerinde zayflama B) Dinç ve zinde olma C) Manevra kabiliyetinde artma D) A6r hareketli ve uyumlu olma 30. Araçlarda emniyet kemeri kullanlmasyla ilgili olarak a6a0dakilerden hangisi do0rudur? A) Behir içi trafikte mecburî, 6ehir d6nda iste0e ba0ldr. B) Behir içi trafikte iste0e ba0l, 6ehir d6nda mecburîdir. C) Behir içi ve d6 trafikte iste0e ba0ldr. D) Behir içi ve d6 trafikte mecburîdir. LK YARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -5-

6 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 1. Karayollar Trafik Kanunu na göre, a6a0dakilerden hangisi Millî E0itim Bakanl0nn görevi de0ildir? A) Sürücü kurslarn denetlemek B) Özel sürücü kursu açlmasna izin vermek C) Sürücü kurslarnda e0itilenlerin snavn yapmak D) Duran ve akan trafi0i düzenlemek 5. Bekildeki trafik i6aretini gören sürücünün hangisini yapmas yanl6tr? A) Aracn yava6latmas B) Yolu kontrol etmesi C) O bölgeden dikkatli geçmesi D) Takip mesafesini azaltmas 2. Araçlarn bir mülke girip çkmas için yaplm6 olan yolun, karayolu snr çizgisi içinde kalan ksmna ne denir? A) Ba0lant yolu B) Geçi6 yolu C) Tali yol D) Ta6t yolu 6. A6a0daki trafik i6aretlerinden hangisi dönel kav6a0a yakla6ld0n bildirir? A) B) 3. I6kl trafik cihazlaryla birlikte 6kl ok da varsa, ok yönündeki dönü6 ne zaman yaplr? A) Ok söndü0ünde B) Ok krmz yand0nda C) Ok ye6il yand0nda D) Ok sar yand0nda C) D) 7. A6a0dakilerden hangisi, kar6dan gelene yol ver anlamndadr? 4. Trafik polisinin verdi0i i6arete göre a6a0dakilerden hangisi do0rudur? A) Yol, bütün yönlere kapaldr. B) Yol, ön ve arka taraftaki trafi0e açktr. C) Yol, kollarn gösterdi0i yöndeki trafi0e açktr. D) Yol, bütün yönlere açktr. A) B) C) D) D U R -6-

7 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 8. A6a0daki trafik i6aretlerinden hangisi, öndeki ta6t geçme yasa0nn sona erdi0ini bildirir? A) B) C) D) 12. Ticarî amaçla yük ve yolcu ta6yan sürücülerin 24 saat içindeki ta6t kullanma süreleri a6a0dakilerin hangisinde verilmi6tir? Sürekli ta6t Toplam ta6t kullanma süresi kullanma süresi (saat) (saat) A) 3 10 B) 5 9 C) 6 9 D) Devaml yol çizgisi neyi belirtir? A) Sa0 6eritten gidilemeyece0ini B) Hiçbir sebeple durulamayaca0n C) Öndeki araçlarn geçilemeyece0ini D) Sa0 bankette durulamayaca0n 10. Kesik ve devaml yol çizgisi olan bir karayolu için a6a0dakilerden hangisi do0rudur? A) Devaml çizgi tarafndaki araçlar 6erit de0i6tirebilirler. B) Kesik çizgi tarafndaki araçlar önlerindeki araçlar geçebilirler. C) Her iki yöndeki araçlar 6erit de0i6tiremezler. D) Her iki yöndeki araçlar önlerindeki araçlar geçemezler. 13. Kav6aklara kaç metre kala 6erit de0i6- tirmek yasaktr? Yerle6im Yerle6im Yerleri içinde Yerleri d6nda (metre) (metre) A) B) C) D) I6kl trafik i6aret cihaz 2. Trafik i6aret levhas 3. Yer i6aretleri 4. Trafik polisi Sürücülerin yukardakilere uymadaki öncelik sralamas nasl olmaldr? A) B) C) D) Sürücüye ait belgeler tam olsa bile a6a0daki hâllerin hangisinde sürücü trafikten men edilir? A) Uyu6turucu madde alarak araç kullanyor ise B) Ta6ma snrndan fazla yük yüklenmi6 ise C) Ta6ma snrndan fazla yolcu alnm6 ise D) Araca zorunlu malî sorumluluk sigortas yaptrlmam6 ise 15. Trafik Kanunu na göre, hz ölçen cihazlarn yerini tespit eden veya bu konuda sürücüyü uyaran cihazlarn imal ve ithalini yapanlara a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Hafif para ve hafif hapis cezas B) Sadece a0r hapis cezas C) Ticaret yasa0 D) Araca el konulmas -7-

8 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 16. Behirleraras karayollar ile otoyollarda araçlarn seyretmelerine izin verilen en alt hz snrna ne ad verilir? A) Azamî hz B) Asgari hz C) Uygun hz D) Seyir hz 17. Seyir hâlinde iken öndeki arac takip mesafesi en az ne kadar olmaldr? A) Araç boyunun iki kat B) Araç a0rl0nn üç kat C) Araç hz kadar D) Araç hznn yars 18. Geçi6 ile ilgili a6a0daki bilgilerden hangisi yanl6tr? A) Geçi6ler sol 6erit kullanlarak yaplmaldr. B) Bir arac geçmekte olan araç geçilemez. C) Geçi6lerde takip mesafesi dikkate alnmaz. D) Geçi6lerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. 21. Sürücülerin dönü6lerde a6a0dakilerden hangisini yapmas do0ru de0ildir? A) Dönece0i yönü önceden i6aretle bildirmesi B) Hzn artrmas C) Dönü6 yönüne göre uygun 6eride girmesi D) Dönü6 srasnda ilk geçi6 hakkn yayalara vermesi 22. A6a0daki durumlarn hangisinde sürücü geriye gidebilir? 23. A) Ba0lant yollarnda B) Tek yönlü yollarda duraklama d6nda C) Tek yönlü yollarda park etme d6nda D) ki yönlü dar yollarda geçi6 kolayl0 sa0lamak için Öndeki arac geçme ile ilgili a6a0daki bilgilerden hangisi yanl6tr? A) Sa0 banketten geçi6 için yararlanlabilir. B) Tramvaylarn sol yanndan geçilemez. C) Geçme srasnda hz snr ihlâline ceza verilmez. D) Çok 6eritli yollarda sa0 6eritten hzl gitme geçme saylmaz. 1 Bekle göre 2 numaral aracn sürücüsü ne yapmaldr? A) Geçi6 hakkn kendi kullanmaldr. B) Geçi6 hakkn 1 numaral araca vermelidir C) Hzn artrp kav6a0 terk etmelidir. D) Klâkson çalp 1 numaral aracn geçmesini beklemelidir. 20. A6a0dakilerden hangisinde araçlarn dönü6 6klarnn kullanlmas yasaktr? A) Berit de0i6tirmelerde B) Park yerlerine giri6 ve çk6larda C) Kav6aklarda sa0a ve sola dönü6- lerde D) Sürücülere geç mesajnn verilmesinde -8-

9 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y Yaral veya acil hasta ta6yan özel araç sürücüleri, geçi6 üstünlü0ü hakkn nasl kullanabilirler? A) Seyyar tepe lâmbas taktrarak B) Eskort e6li0inde C) Sesli ve 6kl i6aret vererek D) Aracnda bir gözcü bulundurarak Bekle göre geçi6 hakk sras ne olmaldr? A) B) C) D) A6a0dakilerden hangisi duraklamay ifade eder? A) Görevlilerce verilen emirle durmak B) Yolcu indirirken beklemek C) Krmz 6k yanarken beklemek D) 5 dakikadan fazla beklemek 26. Aksine bir i6aret yoksa, e0imsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun kar6la6mas hâlinde, hangisi di0erine yol vermelidir? A) Beridi daralm6 olan, di0erine B) Otomobil sürücüsü, kamyona C) Kamyon sürücüsü, otomobile D) Trafik yo0unlu0u az olan yöndeki ta6t, di0erine 27. A6a0dakilerden hangisi duraklanan yerden çkan araç sürücüsünün, uymas gereken kurallardan biri de0ildir? 29. Aksine bir i6aretin bulunmad0 yollarda a6a0dakilerden hangisinde park etmek yasaktr? A) Gidi6e ayrlan en sa0daki 6erit üzerinde B) En sa0 6erit d6ndaki 6eritler üzerinde C) Özel olarak i6aretlenmi6 ve gidi6e ayrlm6 6erit üzerinde D) Varsa banket üzerinde 30. Geceleyin görü6ün yeterli olmad0 kav6ak, dönemeç ve tepe üstlerine yakla6rken geli6inizi nasl haber verirsiniz? A) Birkaç defa selektör yaparak B) Birkaç defa korna çalarak C) Acil uyar 6klarn yakarak D) Dönü6 6klarn yakarak 31. Tepe üstüne yakn yerde veya dönemeçte arzalanan aracn ön ve arkasndan en az kaç metre uza0a yanstc konulmaldr? A) 30 B) 20 C) 10 D) 5 A) Aracnn etrafn kontrol etmesi B) I6kla veya kolla çk6 i6areti vermesi C) Sakncal bir durum olmad0nda manevraya ba6lamas D) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yava6latmas -9-

10 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 32. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak a6a0dakilerden hangisini yapmak yasaktr? A) Kurtarc olmayan araçlarla çekmek veya çektirmek B) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu ta6mak C) Freni bozuk arac çeki demiriyle ba0layp çekmek D) Kamyon ile kamyoneti çekmek veya çektirmek 33. Freni bozuk bir araç saatte en fazla kaç kilometrelik hzla çekilebilir? A) 15 B) 20 C) 25 D) A6a0dakilerden hangisi trafik suçudur? A) Yaya ve okul geçitlerinde arac yava6latmak B) Gidi6e ayrlan sa0daki 6eritte seyretmek C) Seyir hâlinde iken telefonla konu6- mak D) Öndeki arac güvenli mesafeden izlemek 35. Aracna hoparlör taktrmak isteyen bir sürücü a6a0dakilerden hangisinden izin almaldr? A) l veya lçe Trafik Komisyonundan B) Trafik tescil 6ubesinden veya bürolarndan C) Mahallî idarelerden D) Belediye zabta müdürlü0ünden 36. Ö0renci servislerinde di0er ta6tlardan farkl olarak a6a0dakilerden hangisi bulunur? A) Okul ta6t yazs ve DUR lâmbas B) Okul ta6t yazs ve ilk yardm çantas C) DUR lâmbas ve sis 6klar D) Park lâmbas ve yangn söndürücü 37. Karayollarnda trafi0e çkarlacak araçlarn yüklü veya yüksüz olarak azamî yükseklikleri kaç metredir? A) 2 B) 3 C) 4 D) Araçlar yüklenirken a6a0dakilerden hangisinin yaplmas yasaktr? A) Ta6ma snrna ve dingil a0rl0na uyulmas B) Gabarinin a6lmas C) Araç dengesinin korunmas D) Trafik güvenli0inin dikkate alnmas 39. Motosiklet ve motorlu bisiklet yolcular a6a0dakilerden hangisini kullanmak zorundadrlar? A) Koruma eldiveni B) Koruma gözlü0ü C) Koruma ba6l0 D) Koruma kemeri 40. Tescilli bir arac satn veya devir alan ki6i, arac kendi adna tescil ettirmek için kaç ay içinde müracaat etmelidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) Hususi otomobillere 3 ya6 sonunda kaç ylda bir muayene yaptrlmas zorunludur? A) 1 B) 2 C) 3 D) A1 snf sürücü belgesiyle, a6a0dakilerden hangisi kullanlabilir? A) Kamyon B) Otobüs C) Minibüs D) Motorlu bisiklet -10-

11 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 43. E snf sürücü belgesine sahip olanlar a6a0dakilerden hangisini süremezler? A) Kamyon B) Otobüs C) Çekici D) Minibüs 44. Koltuk ferdî kaza sigortas hakknda a6a0da verilen bilgilerden hangisi do0rudur? A) Bütün araçlar için yaptrlmas zorunludur. B) sterlerse yolcular kendileri yaptrrlar. C) Yolcularn talep etmesi 6artyla, i6leten tarafndan yaptrlr. D) Sürücüyü, sürücü yardmclarn ve yolcular güvence altna alr. 47. Uyu6turucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullandklar tespit edilenler için a6a0dakilerden hangisinin yaplmas yanl6tr? A) Eyleminin gerektirdi0i di0er cezalardan ba6ka alt ay hafif hapis cezas verilir. B) Hapis cezas ile birlikte hafif para cezas uygulanr. C) Sadece para cezas uygulanr. D) Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alnr. 48. Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç motorlu araçlarda en az kaç adet i6aretleme reflektörü bulunmaldr? A) 1 B) 2 C) 3 D) Kazaya kar6an sürücüler a6a0dakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler? A) lk yardm önlemlerini almakla B) Kaza ile ilgili iz ve delilleri gösteren krokiyi çizmekle C) Ba6ka bir kaza olmasn diye yolu trafi0e kapatmakla D) Trafi0in ak6n sa0lamak için kaza yapan araçlar kaldrmakla 46. A6a0dakilerden hangisi trafik kazasnda aslî kusur saylr? A) Alkollü olarak araç kullanmak B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak C) Hz snrlamalarna uymamak D) Kav6aklarda geçi6 önceli0ine uymamak 49. A6a0dakilerden hangisi gürültünün verdi0i zararlardan de0ildir? A) Ruh sa0l0nn bozulmas B) Beden sa0l0nn bozulmas C) Dikkatin da0lmas D) 6 veriminin artmas 50. A6a0dakilerden hangisinin ta6tta bulunmas yakt ve zaman tasarrufunda fayda sa0lar? A) Harita ve kroki B) Stepne C) Reflektör D) Yangn tüpü TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. -11-

12 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 1. Yakttan elde etti0i s enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinalara ne denir? A) Dinamo B) Vites kutusu C) Motor D) Diferansiyel 7. Akümülatörün voltajn ile volt arasnda yükselten parça a6a0dakilerden A) Mar6 motoru B) Alternatör C) Endüksiyon bobini D) Karbüratör 2. ki ve dört zamanl motorlar a6a0dakilerden hangisinde kullanlr? A) Uçak motorlarnda B) Araç motorlarnda C) Jet motorlarnda D) Helikopter motorlarnda 8. Bujilere ate6leme srasna göre akm da0tan parça a6a0dakilerden A) Distribütör B) Karbüratör C) Konjektör D) Akümülatör 3. Motorlarda dört zamann olu6um sras a6a0dakilerden A) Emme-Ate6leme-Egzoz-Sk6trma B) Emme-Egzoz-Ate6leme-Sk6trma C) Egzoz-Emme-Sk6trma-Ate6leme D) Emme-Sk6trma-Ate6leme-Egzoz 4. A6a0dakilerden hangisi motorun parçalarndandr? A) Rot ba6 B) Diferansiyel C) Buji D) Rotil 5. Ate6leme sisteminin görevi a6a0dakilerden A) Silindirdeki benzin-hava kar6mn ate6lemek B) Silindirdeki ya0 kar6mn ate6lemek C) Karterdeki benzin-hava kar6mn ate6lemek D) Karterdeki ya0 kar6mn ate6lemek 6. A6a0dakilerden hangisi ate6leme sisteminin bir parçasdr? 9. A6a0dakilerden hangisi benzinli bir motorda normal yanma olmamasnn sebeplerinden biridir? A) Radyatör petekleri tkanm6tr. B) Bujiler normal ate6leme yapamyordur. C) Vantilatör kay6 gev6ektir. D) Su pompas arzaldr. 10. Yakt sisteminin görevi a6a0dakilerden A) Silindire benzin-hava kar6m göndermek B) Silindire ya0 kar6m göndermek C) Diferansiyele benzin-hava kar6m göndermek D) Diferansiyele ya0 kar6m göndermek 11. A6a0dakilerden hangisi yakt sisteminin bir parçasdr? A) Buji B) Platin C) Ya0 filtresi D) Hava filtresi A) Radyatör B) Vantilatör C) Vantilatör kay6 D) Kondansatör -12-

13 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 12. Benzinli motorlarda yakt pompasnn görevi a6a0dakilerden A) Karbüratörden silindirlere yakt pompalamak B) Karbüratörden emme manifolduna yakt pompalamak C) Depodan karbüratöre yakt pompalamak D) Silindirlerden karbüratöre yakt pompalamak 13. Benzinle havay 1/15 orannda kar6- tran yakt sistemi eleman a6a0dakilerden A) Yakt pompas B) Karbüratör C) Hava filtresi D) Supaplar 14. Arac, k6 6artlarna hazrlarken a6a0dakilerden hangisi yaplr? A) Hidrolik fren sistemi, k6lk pozisyona çevrilir. B) Kavrama sistemi k6lk pozisyona çevrilir. C) Hava filtresi, k6lk pozisyona çevrilir. D) El freni, k6lk pozisyona çevrilir. 17. Araçta, kontak anahtarn açp mar6a basma süresi ne kadar olmaldr? A) sn. B) sn. C) sn. D) sn. 18. Mar6 motoru a6a0daki parçalardan hangisine hareket iletir? A) Eksantrik di6lisine B) Mahruti di6lisine C) Volan di6lisine D) Krank di6lisine 19. Motordaki ya0n görevi a6a0dakilerden A) Ate6leme sistemine yardmc olmak B) Motorun so0utulmasna yardmc olmak C) Yaktn yanmasna yardmc olmak D) Motorun erken snmasn sa0lamak 20. Motordaki a6nmalar hangi sistem önler? A) Ya0lama B) Mar6 C) Ate6leme D) Barj 15. Enjektörlere püskürtme sras ile basnçl mazotu gönderen parça a6a0dakilerden A) Enjeksiyon pompas B) Besleme pompas C) Endüksiyon bobini D) Distribütör 21. Motor çal6t0 sürece, ya0lamann olup olmad0 a6a0daki parçalarn hangisinden anla6lr? A) Ya0 çubu0undan B) Ya0 karterinden C) Ya0 göstergesinden D) Ya0 mü6üründen 16. Mar6 motorunun görevi a6a0dakilerden A) Karbüratöre benzin göndermek B) Akümülatörü 6arj etmek C) Alternatöre akm vermek D) Motora ilk hareketi vermek 22. Motorun ya0 yakmasnn sebebi a6a- 0dakilerden A) Volan a6nm6tr. B) Kam (eksantrik) a6nm6tr. C) Krank mili a6nm6tr. D) Silindirler a6nm6tr. -13-

14 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 23. Ya0 lâmbas, araç çal6rken yanyorsa sebebi a6a0dakilerden A) Karterde ya0lama ya0 fazladr. B) Ya0 mü6ürünün kablosunda ksa devre olmu6tur. C) Külbütörde ya0lama ya0 fazladr. D) Külbütör ya0lama ya0 azdr. 28. Vantilatör kay6 kopmu6 ise a6a0daki arzalardan hangisi meydana gelir? A) Karbüratör görevini yapmaz. B) Supaplar görevini yapmaz. C) Devirdaim (su) pompas görevini yapmaz. D) Kam (Eksantrik) mili görevini yapmaz. 24. Kullanma klavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta a6a0dakilerden hangisi de0i6tirilmelidir? A) Ya0 filtresi B) Direksiyon simidi C) Camlar D) Dikiz aynalar 29. Motor çal6t0 sürece aracn elektrik ihtiyacn kar6layan sistem a6a0dakilerden A) Mar6 sistemi B) Barj sistemi C) Yakt sistemi D) So0utma sistemi 25. Vantilatörün görevi a6a0dakilerden A) Radyatördeki suyu stmak B) Kalorifer suyunu stmak C) Radyatördeki suyu so0utmak D) Motor ya0n stmak 26. Motor suyunun scakl0n çal6ma scakl0nda ayarlayan parça a6a0dakilerden A) Vantilatör B) Radyatör C) Hararet (s) göstergesi D) Termostat 30. Motorun devri arttkça alternatörden (6arj dinamosu) çkan voltaj ayarlayan parça a6a0dakilerden A) Kondansatör (meksefe) B) Distribütör C) Endüksiyon bobini D) Konjektör (regülatör) 31. Araçta alclar ve tesisat ksa devreden do0acak tehlikeye kar6 koruyan parça a6a0dakilerden A) Sigorta B) Konjektör C) Meksefe D) Alternatör 27. Motorun hararet yapmasnn sebebi a6a0dakilerden A) Radyatör peteklerinin tkal olmas B) Vantilatör kay6nn gergin olmas C) Radyatör peteklerinin açk olmas D) Radyatör suyunun fazla olmas 32. A6a0dakilerden hangisi aktarma organnn bir elemandr? A) Rotil B) Debriyaj C) Amortisör D) Rotlar -14-

15 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 33. Vites kutusunun bakm yaplrken a6a0dakilerden hangisine baklr? A) Ya0 kaça0nn olup olmad0na B) Asit kaça0nn olup olmad0na C) Elektrolit kaça0nn olup olmad0na D) Antifriz kaça0nn olup olmad0na 38. ABS fren sisteminin avantajlarndan biri a6a0dakilerden A) Frenleme annda direksiyon hakimiyeti sa0lar. B) Yakt tasarrufu sa0lar. C) Frenlemede duru6 mesafesini uzatr. D) Debriyajn kolay ayrlmasn sa0lar. 34. Bafttan alm6 oldu0u hareketi 90 derece çevirip akslara gönderen parça a6a0dakilerden A) Krank mili B) Kavrama C) Diferansiyel D) Makaslar 35. Araba lasti0i de0i6tirilmesinde, kriko ile kaldrlmas durumunda a6a0dakilerden hangisi yaplr? A) El freni braklr. B) Vites bo6a alnr. C) Debriyaja baslr. D) El freni çekilir. 39. Ön tekerleklerde düzensiz lâstik a6ntsnn sebebi a6a0dakilerden A) Avans ayar bozuktur B) Buji ayar bozuktur C) Rot ayar bozuktur D) Rölanti ayar bozuktur 40. Yoldan dolay meydana gelen titre6im ve darbeleri üzerine alan parça a6a0dakilerden A) Diferansiyel B) Amortisör C) Rotlar D) Rotiller 36. Araçta el freninin görevi a6a0dakilerden A) Duran araca ilk hareketi vermek B) Duran arac sabitlemek C) Aracn emniyetli olarak hzn azaltmak D) Aracn emniyetli olarak durmasn sa0lamak TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. 37. Diskli fren sisteminin avantaj a6a0dakilerden A) El freninin daha güçlü olmasdr B) A6ntnn azalmasdr C) Sistemde daha az hidrolik kullanlmasdr D) Balata ve disk yüzeyinin daha kolay so0umasdr -15-

16 SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 1. Snavn balad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav baladktan sonra görevlilerle konumanz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye teebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutanana yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu kiiler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerektiinde oturduunuz yerleri deitirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav baladktan sonra adaylarn birbirleriyle konumalar, kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn balad belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapçn ve cevap kâdn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapçn teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal ilem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba6kan ba6lama ve biti6 saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk( sakl(d(r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam(n(n veya bir k(sm(n(n Millî E5itim Bakanl(5( E5itim Teknolojileri Genel Müdürlü5ünün yaz(l( izni olmadan kopya edilmesi, foto5raflar(n(n çekilmesi, bilgisayar ortam(na al(nmas(, herhangi bir yolla ço5alt(lmas(, yay(mlanmas( veya ba;ka bir amaçla kullan(lmas( yasakt(r. Bu yasa5a uymayanlar, do5abilecek cezaî sorumlulu5u ve testlerin haz(rlanmas(ndaki malî külfeti pe;inen kabullenmi; say(l(r. BA=LAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ.

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 010720051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 240420051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 270820051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 101220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 221020051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 181220041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 280820041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 180220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 110420041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok 1-Yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu

Detaylı

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile NOT: BU TESTİN CVP ANAHTARLARI TEST İN SONUNDADIR. 1. İki zamanlı motorda pistonun kaç hareketinde bir iş elde edilir? A) 2. B) 3 C) 4 D) 5 2. içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakılardan hangisi kullanılır

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gabarinin aşılması B) Araç dengesinin korunması C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

ÖZEL DENEME SINAVI-1

ÖZEL DENEME SINAVI-1 ÖZEL DENEME SINAVI-1 1. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? A) B) C) D) 2. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 170420101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 080720061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir? A) Aküyü şarj etmek B) Egzoz gazinin çıkışını sağlamak C) Motor suyunu

YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir? A) Aküyü şarj etmek B) Egzoz gazinin çıkışını sağlamak C) Motor suyunu YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir? A) Aküyü şarj etmek B) Egzoz gazinin çıkışını sağlamak C) Motor suyunu sogutmak D) Ateşleme sirasina göre bujilere yüksek gerilimi

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 050720081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, . İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastaları tedavi etmek B) Trafik kazalarını önlemek C) Temel yaşam desteği sağlamak D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 6. Şah

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 050720081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI . Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C) Tıbbi yardım gelene

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 190420081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

İNSAN VÜCUDU Hücre: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Hücrenin beslenmesinde hücre zarı yardımcı olur. İnsan Yapısı: Hücreler birleşerek dokuları,dokular birleşerek organları, organlar

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160220081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160220081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 170420101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

SRC EKiM 2015 SINAV SORULARI. 7. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

SRC EKiM 2015 SINAV SORULARI. 7. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır? 1 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR

MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR Motor, Güç aktarma organları, Fren sistemi, Direksiyon sitemi, Süspansiyon sistemi, Elektrik sistemi, Kaporta ( Karoser ), Şase motorlu aracı oluşturan ana kısımlardır.

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 160420111100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır? a) Probleme girmemek b) Problem tespit edildikten sonra çözmek c) Problem oluştuktan sonra uzmanına çözdürmek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 170420101100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 020720111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ N MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 020720111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 020720111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 020720111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ M MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 170420101100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 030720101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

ÖZEL DENEME SINAVI 3

ÖZEL DENEME SINAVI 3 ÖZEL DENEME SINAVI 3 1. Yüksek şiddette gürültüye mazur kalan kişide ne oluşur? A) Göz kızarıklığı. B) İşitme kaybı. C) Mide krampı. D) Konuşma zorluğu. 2. Sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız,

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 030720000 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı