MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ A-A GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT:. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR. Cevap kâ,dnzda kodlanm/ olarak verilen kitapçk türü ile size verilen kitapçk türünün ayn olmasna dikkat ediniz. Ayn de,ilse salon ba/kann uyarnz. 2. Size verilen cevap kâ,dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad,n kontrol ediniz. 3. Cevap kâd üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka kalem kullanmaynz. 4. Cevap kâdnda LK YARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA. Bu test kitapçnda; LK YARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 40, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 20 olmak üzere toplam 90 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 20 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 00 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 . GRUP LK YARDIM BLGS Y. A/a,dakilerden hangisi kazalara en çok neden olur? A) Çevre /artlar B) klim /artlar C) nsanlar D) Araçlar 2. Ülkemizde, en çok ölümle sonuçlanan kaza çe/idi a/a,dakilerden hangisidir? A) Trafik kazas B) / kazas C) Spor kazas D) Ev kazas 3. Trafik kazalarnda, a/a,dakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan sebeptir? A) Araç yapmndaki hata B) Alkollü araç kullanma C) Havann ya,/l olmas D) Yol yapmndaki hata 4. Kaza yerine ula/an kurtarcnn ilk olarak yapmas gereken nedir? A) Yarallar belirlemelidir. B) Kazay yetkililere haber vermelidir. C) Yarallar araçtan çkarmaldr. D) Kendinin ve yarallarn güvenli,ini sa,lamaldr. 5. A/a,dakilerden hangisi gö,üs bo/lu-,unda bulunan organdr? A) Böbrek B) Kalp C) Mide D) Karaci,er 7. Yaraly araçtan çkarrken a/a,dakilerden hangisine dikkat edilir? A) Kollarnn gövdeye paralel durmasna B) Ayak tarafndan çkarlmasna C) Ba/ tarafndan çkarlmasna D) Ba/ - boyun - gövde hizasnn bozulmamasna 8. Solunum durmas hangi yöntemle tespit edilir? A) Gez - Göz - zle yöntemi B) lk - Son - Say yöntemi C) Bak - Dinle - Hisset yöntemi D) Hipokrat Yöntemi 9. lk yardm yapan ki/i, hareketsiz yatan hastann a,z ksmna yana,n yakla/- trarak tutuyor. Bu uygulama ile hastann hangi durumu kontrol edilir? A) Solu,u B) Vücut scakl, C) Solunum says D) Cok durumu 0. Baylan hastaya soluk yolunun tkanmamas için hangi pozisyon verilir? A) Yüzükoyun yat/ B) Yan yat/ C) Yar oturu/ D) Srt üstü yat/ 6. lk yardm çantasnda bulundurulmas gereken malzemelerin miktar neye göre belirlenir? A) Sürücünün iste,ine B) Mevsim ve yol durumuna C) Aracn tipi ve içinde bulunacak ki/i saysna D) Sürücü ve yolcularn sa,lk durumlarna. Beslenme srasnda soluk yolu tkanan yeti/kin bir ki/inin, soluk yolu nasl açlr? A) Yan yatrp omuzlar arasna vurularak B) A,zdan a,za suni solunum yaplarak C) Yüz üstü yatrp bel ksmna vurularak D) Srt üstü yatrp karnna vurularak -2-

3 . GRUP LK YARDIM BLGS Y 2. Kalbi çal/t, hâlde solunumu durmu/ olanlara yaplacak suni solunuma ne kadar devam edilir? A) 0 dakika B) 5 dakika C) Kalbi daha hzl çal/ana kadar D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar 6. Uzuv kopmas durumunda a/a,daki uygulamalardan hangisi yaplmaz? A) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak scak tutmak B) Tbbi birimleri haberdar etmek C) Bilincini açk tutmaya çal/mak D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra so,uk tutmak 3. Kendili,inden meydana gelen burun kanamasnda, hastaya hangi pozisyon verilir? A) Srt üstü yatrlr. B) Oturtulur. C) Yan yatrlr. D) Yüz üstü yatrlr. 7. Turnike uygulamasnda ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir gev/etme uygulanmaldr? A) -2 dakika B) 5-0 dakika C) 5-20 dakika D) dakika 4. Omuz ve boyundaki kanamalarda, /ekilde belirtilen hangi ksma basnç uygulanmaldr? Cakak Çene alt Köprücük Kask 8. ç kanamas olan /ok durumundaki hastaya a/a,dakilerden hangisi yaplr? A) Üzeri açk olacak /ekilde srt üstü yatrlr. B) A,zdan a,za suni solunum yaplr. C) Bolca lk içecekler içirilir. D) Bilincinin açk kalmas için çaba gösterilir. A) Köprücük B) Çene alt C) Cakak D) Kask 5. A/a,dakilerden hangisi kanamay azaltmak için uygulanan yöntemdir? A) Kanayan yeri oksijenli su ile ykamak B) Kanayan yere scak uygulama yapmak C) Kanayan bölgeyi ykayarak phtlar temizlemek D) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarda tutmak 9. A/a,dakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir? A) Bilinçsiz ve hareketsiz uyku hâli B) Sorulan sorulara anlaml cevap verme C) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme D) Kötü kokulara kar/ burnunu tkama 20. Kalp masaj yaplacak olan hasta hangi pozisyonda, nasl zemine yatrlr? A) Yan yat/ pozisyonunda, sert zemine B) Srt üstü, sert zemine C) Yüz üstü, yumu/ak zemine D) Yar oturur pozisyonda, yumu/ak zemine -3-

4 . GRUP LK YARDIM BLGS Y 2. Kalp masaj hangi durumdaki ki/iye uygulanr? A) Bilinç kayb olan B) Solunum güçlü,ü olan C) Kalbi duran (5 dakika içinde) D) Nabz says dü/ük olan 26. A/a,dakilerden hangisinin yank yaras üzerine uygulanmas do,ru olur? A) Temiz, so,uk ve slak sarg bezi ile örtmek B) Tentürdiyotlu pamukla kapatmak C) Di/ macunu sürmek D) Oksijenli su ile ykamak 22. Açk yaraya, ilk yardm önlemi olarak a/a,dakilerden hangisi uygulanr? A) Merhem sürülür. B) Yaralya /ok pozisyonu verilir. C) Pamukla kapatlarak scak tutulur. D) Sarg bezi ile sarlarak d/ etkilerden korunur. 27. Kaburga kemi,i krklarnda yaral hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir? A) Yan yat/ B) Yüz üstü yat/ C) Oturu/ veya yar oturu/ D) Srt üstü yat/ 23. A/a,daki belirtiler, hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür? Göz bebeklerinde büyüklük fark Geçici hafza kayb Burundan kan gelmesi A) Ba/ B) Gö,üs C) Karn D) Omurga 24. Ba/a alnan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa a/a,dakilerden hangisi uygulanr? A) Oturtulup kula,na pamuk tkanr. B) Srt üstü yatrlarak ayaklar yukar kaldrlr. C) Kan akan bölgesi üstte kalacak /ekilde yan yatrlr ve kulak pamukla tkanr. D) Kan akan bölgesi altta kalacak /ekilde yan yatrlr ve kanama engellenmez. 25. A/a,dakilerden hangisinin yaralanmasnda öksürme ile a,zdan köpüklü kan gelir? A) Mide B) Akci,er C) Karaci,er D) Dalak 28. Tbbi yardm haberle/mesinde iletilecek mesaj nasl olmaldr? A) Yazl, sözlü ve hareketli B) Ksa, öz ve anla/lr C) Ayrntl, detayl ve uzun D) Cifreli ve gizli 29. Merdivenden inerken veya çkarken sedyedeki hastann ta/nma yönü nasl olmaldr? A) nerken ba/ a/a,da, çkarken ba/ yukarda B) nerken ba/ yukarda, çkarken ba/ a/a,da C) nerken ve çkarken ba/ a/a,da D) nerken ve çkarken ba/ yukarda 30. Güne/ çarpmasnda, hastaya a/a,daki uygulamalardan hangisi yaplr? A) Scak içecekler verilir. B) Scak du/ yaptrlr. C) Vücudu serinletilir. D) Üstü örtülerek terlemesi sa,lanr. LK YARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -4-

5 . GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y. Bir aracn yolcu indirmek amacyla ksa süreli durdurulmasna ne ad verilir? A) Duraklama B) Durma C) Park etme D) Bekleme 2. Kara yolunda ticari olarak tescil edilmi/ motorlu ta/t süren ki/iye ne denir? A) Hizmetli B) Araç sahibi C) Coför D) Arac i/leten 3. Cekildeki kara yoluna ne ad verilir? 5. ki veya üç tekerlekli olabilir. Sepetli ve sepetsiz motorlu araçlardr. Yük ta/macl,nda kullanlabilir. Bu bilgiler hangi araca aittir? A) Motorlu bisiklet B) Motosiklet C) Bisiklet D) Özel amaçl ta/t 6. Trafik levhalarna zarar veren sürücüye uygulanacak trafik cezas hangisindeki gibi olur? A) Ceza puan ve para cezas verilir. B) Trafikten ömür boyu men edilir. C) 6 ay hapis cezas verilir. D) Sürücü belgesi geri alnr. A) Tek yönlü kara yolu B) ki yönlü kara yolu C) Bölünmü/ kara yolu D) Eri/me kontrollü kara yolu 7. A/a,dakilerden hangisi yolun trafi,e kapanmak üzere oldu,unu bildirir? A) Ye/il /ktan sonra yanan sar /k B) Krmz /kla birlikte yanan sar /k C) Aralkl yanp sönen sar /k D) Aralkl yanp sönen krmz /k 4. Cekildeki i/aret levhas sürücüye neyi bildirir? 8. Cekildeki /kl trafik i/aret cihazn gören sürücü ne yapmaldr? Krmz Sar Ye/il A) ki yönlü ve iki /eritli yol kesimine yakla/t,n B) Bölünmü/ yola girece,ini C) leride kontrolsüz bir kav/a,n oldu,unu D) Tali yol kav/a,na yakla/t,n A) Yolun en sa,na yakla/maldr. B) Dönü/ yapaca, yola girmelidir. C) Harekete hazrlanmaldr. D) Yaya geçidini kapatmadan durmaldr. -5-

6 . GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 9. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir /ekilde yapmas trafi,in hzlanmas talimatdr?. Cekildeki trafik i/areti neyi bildirir? A) B) A) Tehlikeli e,imin ba/lad,n B) Soldan daralan yola yakla/ld,n C) Kaygan yola yakla/ld,n D) Tek yönlü yola yakla/ld,n 2. Cekildeki trafik i/areti a/a,dakilerden hangisini bildirir? C) D) A) Bisikletlilerin yava/ gitmesi gerekti,ini B) Bisikletlilerin yaya yolunu kullanabileceklerini C) Bisikletlilere ait bir yolun bulundu-,unu D) Bisikletlilerin kar/ya geçebilece,ini 3. Cekildeki trafik i/areti neyi ifade eder? 0. Cekildeki trafik i/areti neyi ifade eder? A) Sola dönmenin yasakland,n B) Kaygan yola yakla/ld,n C) Sol taraftan tek yönlü yola girilece,ini D) Sola tehlikeli dönemece yakla/ld,n A) Kontrolsüz kav/a, B) Dönel kav/ak yakla/mn C) Demir yolu geçidini D) Ana yol-tali yol kav/a,n 4. A/a,dakilerden hangisi tali yoldan kav/a,a gelindi,ini bildirir? A) B) C) D) -6-

7 . GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 5. Cekildeki trafik i/areti neyi ifade eder? A) Yolun iki taraftan darald,n B) Yolun çift yönlü oldu,unu C) Kar/dan gelene yol verme zorunlulu,unu D) Yolun tek yönlü oldu,unu 9. A/a,daki hâllerin hangisinde sürücü trafikten men edilir? A) Uyu/turucu madde alarak araç kullanyorsa B) Ta/ma snrndan fazla yük yüklenmi/se C) Ta/ma snrndan fazla yolcu alm/sa D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortas yaptrlmam/sa 6. Cekildeki kara yolunda a/a,dakilerden hangisi /eridi ifade eder? 20. Cekle göre numaral araç sürücüsü a/a,dakilerden hangisini yapmaldr? A) numaral ta/tn gidi/ yönüne göre sa,ndaki çizgi B), 2 ve 3 numaral ta/tlarn seyrettikleri yol bölümleri C) ve 2 numaral ta/tlar arasndaki devaml iki çizgi D) Ta/t yolu üzerindeki kesik çizgiler A) 2 numaral arac geçmelidir. B) Geçi/ için 3 numaral aracn geçmesini beklemelidir. C) Geçi/ yapmayp, takip mesafesini korumaldr. D) 2 numaral aracn sürücüsünü ikaz ederek sa,a yana/masn istemelidir. 7. Sürücüler, a/a,daki durumlarn hangisinde /erit de,i/tirebilirler? A) Önlerinde seyreden araç yoksa B) Arkalarndan gelen araç yoksa C) Arkalarndan gelen araca yol vermek için D) Geçmek, dönmek ve park etmek için 8. Sürücü, aracnn hzn a/a,dakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadr? A) Aracnn markasna ve modeline B) Aracnn fennî muayeneden geçip geçmedi,ine C) Aracn cinsine, yol, hava, görü/, yük ve trafik durumuna D) Kendisinin sa,lk ve zindelik durumuna 2. Cekle göre 2 numaral araç sürücüsünün hangisini yapmas do,rudur? 2 A) kaz ederek numaral arac durdurmas B) Sola sinyal verip numaral aracn geçmesini beklemesi C) Hzn artrarak dönü/e geçmesi D) Dönü/ünü en sol /eritte tamamlamas -7-

8 . GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 22. Cekle göre, numaral araç sürücüsü a/a,dakilerden hangisini yapmaldr? 24. Cekildeki kara yolu bölümüne yakla- /rken, ve 2 numaral ta/t sürücüleri hangisini yapmak zorundadr? A) Öndeki aracn geç i/aretine uymaldr. B) Hzn artrarak öndeki arac geçmelidir. C) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yakla/maldr. D) Takip mesafesine uyarak bulundu,u /eridi izlemelidir. 23. Cekildeki numaral aracn sürücüsü ne yapmaldr? A) Her ikisi de durduktan sonra geçmelidir. B) Her ikisi de ta/tlarnn hzn azaltmaldr. C) numaral ta/t sürücüsü hzn artrmaldr. D) 2 numaral ta/t sürücüsü hzn artrmaldr. 2 2 A) Korna çalp 2 numaral arac durdurmaldr. B) Geçi/ hakkn kendi kullanmaldr. C) 2 numaral araca yol vermelidir. D) Hzlanarak yoluna devam etmelidir. 25. Kontrollü demir yolu geçitlerinde a/a-,dakilerden hangisinin yaplmas yanl/tr? A) Duraklanmas B) Bulunulan /eridin izlenmesi C) Uygun hzla seyredilmesi D) Geçit kapal ise durulmas 26. Yerle/im yerleri d/ndaki kara yollarnda, geceleri hangi /klarn yaklmas zorunludur? A) Acil uyar /klarnn B) Park /klarnn C) Uza, gösteren /klarn D) Yakn gösteren /klarn -8-

9 . GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 27. Geceleyin, görü/ün yeterli olmad, kav/a,a yakla/rken geli/inizi nasl haber verirsiniz? 32. Cekildeki kara yolu bölümünde hangi numaral ta/t sürücülerinin hareketi asli kusurlu hâllerdendir? A) Birkaç defa selektör yaparak B) Birkaç defa korna çalarak C) Acil uyar /klarn yakarak D) Dönü/ /klarn yakarak 28. Okul ta/tlarnn arkasndaki "DUR" i/aretinin yanmas neyi bildirir? 3 * * A) Ta/tn okula yakla/m/ oldu,unu B) Ö,rencileri almak üzere beklemekte oldu,unu C) Ta/tn geri manevra yapt,n D) Ö,rencilerin indirilip bindirildi,ini 29. Zorunlu mali sorumluluk sigortas a/a,daki teminatlardan hangisini kapsamaz? A) Maddi hasar B) Tedavi giderlerini C) Manevi tazminat D) Ölüm tazminatn 30. Maddi hasarl kazalarda, taraflar anla/- malar hâlinde ne yapmaldrlar? A) Kaza tespit tutana, düzenlemelidirler. B) Anla/malarn yazl olarak tespit etmelidirler. C) Kendi sigorta /irketlerine durumu bildirmelidirler. D) Anla/ma metnini ilgili trafik kurulu- /una vermelidirler. 3. A/a,dakilerden hangisi trafik kazasnda asli kusur saylr? A) Yalnz B) Yalnz 4 C) ve 4 D) 3 ve A/a,dakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? A) Sürücü belgesi B) Tescil belgesi C) Araç imalat belgesi D) Servis bakm belgesi 34. A2 snf sürücü belgesi olan a/a,dakilerden hangisini kullanabilir? A) Otobüs B) Kamyon C) Motorlu bisiklet D) Minibüs 35. A/a,daki durumlarn hangisinde, motorlu aracn kara yolunda sürülmesi yasaktr? A) Sürülecek araç ba/kasna aitse B) Kasko sigortas yaptrlmam/sa C) Sürücü belgesi sürülecek aracn cinsine uygun de,ilse D) Aracn bakm süresi geçmi/se A) Tek yönlü yola ters yönden girmek B) Araçta bulunmas zorunlu gereçleri bulundurmamak C) Sürücü belgesini yannda bulundurmamak D) Ta/ma snr üstünde yolcu ta/mak -9-

10 . GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 36. A/a,dakilerin hangisinde yaya yoluna park edilebilir? A) Yaya yolu geni/se B) Yaya yolu kenarndaki mülk sahipleri izin verirse C) Yakn çevrede yeterince park yeri yoksa D) Trafik i/aretleri ile belirlenmi/se 39. Piknik alanlarnda a/a,dakilerden hangisinin yaplmas uygundur? A) Atklarn yaklmas B) Atklarn toplanmas C) Gürültü yaplmas D) Araç ykanmas 37. Çevre kirlili,ini önlemek amacyla yaplan çal/malara ne denir? A) Çevre koruma B) Çevre C) Çevre düzeni D) Çevre hakk 40. Araç bakmnn zamannda ve uygun /ekilde yaplmas a/a,dakilerden hangisine katk sa,lar? A) Yakt tasarrufuna B) Trafik yo,unlu,unun azalmasna C) Hz snrlarnn a/lmasna D) Yakt tüketiminin artmasna 38. A/a,dakilerden hangisi çevre kirlili,ini önleme açsndan olumlu bir davran/tr? A) Aracn gereksiz yere rölantide çal/trlmas B) Araca a/r yük ve yolcu alnmas C) Uygun vitesle seyredilmesi D) Aracn normalden dü/ük motor devriyle sürülmesi TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. -0-

11 . GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y. Yakttan elde etti,i s enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? A) Dinamo B) Vites kutusu C) Motor D) Diferansiyel 2. Hava so,utmal benzinli motorda a/a-,daki parçalardan hangisi yoktur? A) Radyatör B) Akümülatör C) Silindir kapa, D) Buji 3. Motorlarda dört zamann olu/um sras a/a,dakilerin hangisindeki gibi olur? A) Emme - Ate/leme - Egzoz - Sk/trma B) Egzoz - Emme - Ate/leme - Sk/trma C) Ate/leme - Emme - Sk/trma - Egzoz D) Emme - Sk/trma - Ate/leme - Egzoz 4. Buji hangi sistemin elemandr? A) So,utma sisteminin B) Ate/leme sisteminin C) Ya,lama sisteminin D) Carj sisteminin 5. Akümülatörün bakmnda a/a,dakilerden hangisi yaplr? A) Suyu bo/altlp ya,lanr. B) Suyu bo/altlp içi temizlenir. C) Plakalar temizlenir. D) Kutup ba/larnn oksitleri temizlenir. 6. Araçta ksa devreden do,acak yangn durumunda nasl davranlr? A) Mar/ motorunun kablosu çkarlr. B) Bataryann kutup ba/lar çkarlr. C) Distribütörün kablosu çkarlr. D) Alternatörün kablosu çkarlr. 7. A/a,dakilerden hangisi akümülatörün kendili,inden bo/almasna neden olur? A) Üst ksmnda pisliklerin birikmesi B) Kutup ba/larnn gev/ek olmas C) Kutup ba/larnn oksitlenmesi D) Kutup ba/larnn sk olmas 8. Araç kullanrken yakt tasarrufu sa,lamak için a/a,dakilerden hangisi yaplmaldr? A) Lastiklerin hava basnc indirilmelidir. B) Ya, seviyesi kontrol edilmelidir. C) Eskimi/ bujiler de,i/tirilmelidir. D) Zamannda benzin alnmaldr. 9. Kontak anahtarnn görevi nedir? A) Elektrik devresini açp kapatmaktr. B) Aküyü /arj etmektir. C) Ate/leme yapmaktr. D) Motora ilk hareketi vermektir. 0. Hava filtresi tkal ise motor nasl bir kar/mla çal/r? A) Normal B) Fakir C) Zengin D) Az yaktl. A/a,dakilerden hangisi rölanti devrinin yüksek olmasna ba,l olarak meydana gelir? A) Motorun sarsntl çal/mas B) Yakt tüketiminin dü/mesi C) Hava tüketiminin dü/mesi D) Yakt tüketiminin artmas 2. Yakt sisteminde a/a,daki ayarlardan hangisi yaplr? A) Buji B) Rölanti C) Platin D) Debriyaj --

12 . GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 3. Motor karterindeki ya, seviyesi normalin çok altnda iken motor çal/trlrsa ne olur? A) Motor çok so,ur. B) Motor yaktna ya, kar/r. C) Motor snr, yanar. D) Motor suyuna ya, kar/r. 7. Araçta sigortalardan biri atm/ ise yerine ne taklmaldr? A) Çelik tel B) Tel sarlm/ sigorta C) Sigara kâ,d sarlm/ sigorta D) Ayn amperde sigorta 4. Motor çal/rken ya, göstergesinde herhangi bir anormallik görüldü,ünde ne yaplr? A) Motor devri yükseltilir. B) Motor devri dü/ürülür. C) Motor rölantide çal/trlr. D) Motor hemen durdurulur. 8. Motosiklette viteslere geçi/te zorluk çekiliyorsa, sebebi a/a,dakilerden hangisidir? A) Emme manifoldu hava alyordur. B) Kavrama ayrmyordur. C) Egzoz supab arzaldr. D) Emme supab arzaldr. 5. Motor çal/rken ya,lamann olup olmad, a/a,dakilerin hangisinden anla/lr? A) Ya, çubu,undan B) Ya, karterinden C) Ya, göstergesinden D) Ya, filtresinden 9. A/a,dakilerden hangisi debriyaj balatasnn syrlarak a/nmasna sebep olur? A) Aracn hzl kullanlmas B) Park hâlinde viteste braklmas C) Aracn yava/ kullanlmas D) Ani ve sert kalk/ yaplmas 6. A/a,dakilerden hangisi araçta fazla yakt sarfiyatna sebep olur? A) Frenlerin sk olmas B) Frenlerin gev/ek olmas C) Frenlerin ya,l olmas D) Frenlerin normal olmas 20. Motosikletin arka tekeri de,i/tirildi,i zaman neye dikkat edilmelidir? A) Tahrik zincirinin ayarna B) Bujilerin ayarna C) Diferansiyel ayarna D) Akslarn ayarna TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. -2-

13 SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR. Snavn balad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav baladktan sonra görevlilerle konumanz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye teebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutanana yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu kiiler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerektiinde oturduunuz yerleri deitirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav baladktan sonra adaylarn birbirleriyle konumalar, kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn balad belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapçn ve cevap kâdn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapçn teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal ilem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba/kan ba/lama ve biti/ saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk& sakl&d&r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam&n&n veya bir k&sm&n&n Millî E3itim Bakanl&3& E3itim Teknolojileri Genel Müdürlü3ünün yaz&l& izni olmadan kopya edilmesi, foto3raflar&n&n çekilmesi, bilgisayar ortam&na al&nmas&, herhangi bir yolla ço3alt&lmas&, yay&mlanmas& veya ba9ka bir amaçla kullan&lmas& yasakt&r. Bu yasa3a uymayanlar, do3abilecek cezaî sorumlulu3u ve testlerin haz&rlanmas&ndaki malî külfeti pe9inen kabullenmi9 say&l&r. BA;LAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 29/06/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 4/06/204 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN DİATİNE!.

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (10 MART 2013) ULUSLARARASI YOLCU TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

MADDĠ HASARLI TRAFĠK KAZASI TESPĠT TUTANAĞI UYGULAMASI EL KĠTAPÇIĞI

MADDĠ HASARLI TRAFĠK KAZASI TESPĠT TUTANAĞI UYGULAMASI EL KĠTAPÇIĞI MADDĠ HASARLI TRAFĠK KAZASI TESPĠT TUTANAĞI UYGULAMASI EL KĠTAPÇIĞI YÜRÜRLÜK TARĠHĠ : 01 NĠSAN 2008 MADDĠ HASARLI TRAFĠK KAZASI TESPĠT TUTANAĞI UYGULAMASI Hazine ve Kamu Otoritesi Tarafından Alınan Önlemler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. TANIMLAR TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. MÜLK Devlete, kamuya, gerçek yada tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır. TANIMLAR KARAYOLU Trafik için

Detaylı

BASKETBOL FEDERASYONU

BASKETBOL FEDERASYONU TÜRK YE BASKETBOL FEDERASYONU 2004 BASKETBOL OYUN KURALLARI BASKETBOL OYUN KURALLARI 2004 Haziran 2004 Sayfa 4/81 NDEK LER NC KURAL - OYUN...8 Madde 1 Tan mlar...8 NC KURAL SAHA VE DONANIM...8 Madde 2

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ ĠLK YARDIM DERS NOTU DERSĠN AMACI: Sürücülere sağlıklarını korumayı, olası her hangi bir kaza durumunda yaralananlara ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve neler olacağını, kısaca hayat kurtarmayı öğretmek.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇTEN YANMALI MOTORLAR Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İÇİNDEKİLER 1 MOTORUN TANIMI... 2 2 MOTOR ÇEŞİTLERİ... 3 2.1 Zamanlarına Göre:... 3 2.1.1 Dört zamanlı

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER%

TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER% T.C Sal k Bakanl ili Etfal Eitim ve Arat rma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Klinii ef.v:op.dr.gürkan YETK%N TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER%

Detaylı

KAVŞAKLARDA ARKADAN ÇARPMA DURUM 1

KAVŞAKLARDA ARKADAN ÇARPMA DURUM 1 KAVŞAKLARDA ARKADAN ÇARPMA DURUM 1 A) Her iki araç aynı yöne seyir halinde X aracı kırmızıda kavşakta duruyor Y aracı çarparsa (Y) aracı 100 tam kusurlu.(takip mesafesini korumadığından K.Y.T.K.56/c Yön:107)

Detaylı

İLK YARDIM MODÜLLERİ

İLK YARDIM MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi İLK YARDIM MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 İlk Yardım Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI KONU 2:MOTORUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ A- MOTORUN TANIMI Yanma sonucu oluşan, yakıtta elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. B- YAKITIN

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığının

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir.

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir. 24- TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU) Genel: Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı