MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT: 1. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR 1. Cevap kad üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka hiçbir kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâ0dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad0n kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i6aretleyiniz. 3. Cevap kâdnda LK ARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. anl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA A B C D TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçnda; LK ARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 LK ARDIM BLGS 1. Felâket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi do0rudur? A) Kazalar do0al, felâketler ise tamamen insanlarn neden oldu0u olaylardr. B) Kazalar ve felâketler do0al olaylar olup günlük ya6antmzda kar6mza çkabilirler. C) Felâketler önlem alnarak önlenebilir ancak kazalar önlenemez. D) E0itim ve önlem kazalar önleyebilir oysa felâketlerde önlem sadece kayb azaltabilir. 5. A6a0dakilerden hangisi dokunun tanmdr? A) Kann vücudumuzda dola6masn sa0layan organlardr. B) Vücudun canllk fonksiyonlarn yerine getiren, ayn yap ve görevdeki hücreler toplulu0udur. C) Hücreleri olu6turan küçük organ topluluklardr. D) edi0imiz gdalarn sindirilerek vücudumuza yararl hale getirilmesi i6lemidir. 2. A6a0dakilerden hangisi, trafik kazalarnn en önemli sebeplerindendir? A) ollarn bakmszl0 B) Uyar i6aretlerinin yetersizli0i C) Sürücülerin kural d6 araç kullanmalar D) olcularn, sürücülerin dikkatini da0tmas 6. nsan vücudunda ya6amsal fonksiyonlar yerine getirmek için de0i6ik organlarn bir araya gelerek olu6turduklar yapya ne ad verilir? A) Hücre B) Doku C) Sistem D) ardmc organ 3. Trafik kazas gördü0ünde gerekli tedbiri almayan sürücülere hangi trafik cezalar uygulanr? A) Para ve ceza puan B) Sadece ceza puan C) Sadece para cezas D) Trafikten men cezas 4. A6a0dakilerden hangisi ilk yardmn ilkelerinden biri de0ildir? A) Olay yerinin güvenli0ini sa0lamak B) Kazazede yaknlarnn güvenli0ini sa0lamak C) Geçici önlem almak D) Çabuk karar vererek yaraly de0erlendirmek 7. nsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak a6a0daki özelliklerden hangisi yanl6tr? A) Atardamarlardaki kan basnc, toplar damardakinden fazladr. B) Klcal damarlardaki kan basnc di0er damarlardakinden daha azdr. C) Toplardamarlar, kan kalpten vücuda ta6r. D) Atardamarlar, kan kalpten organlara ta6r. 8. Kazazedeyi araçtan çkarrken dikkat edilmesi gereken en önemli 6ey nedir? A) Dilini srm6 olabilece0i B) E0er varsa a0znda bulunan takma di6lerin soluk borusunu tkam6 olabilece0i C) umu6ak bir zemine yatrlmas gerekti0i D) Omurgasnda krk olabilece0i -2-

3 LK ARDIM BLGS 9. lk yardm çantasnda bulunan malzemelerin ortak özelli0i nedir? A) a6am kurtarmada kullanlrlar. B) Ayn maddeden yaplm6lardr. C) lk yardm d6ndaki amaçlarda da kullanlabilecek genel malzemelerdir. D) Saylar araç sürücüsü tarafndan belirlenir. 10. Solunumu duran bir insanda, a6a0dakilerden hangisinin gerçekle6mesi beklenir? A) Kann kalbe gelme hznn artmas B) Vücut scakl0nn yükselmesi C) Kalbin, kan pompalama gücünün artmas D) Kandaki oksijen orannn dü6mesi 11. A6a0dakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açk ve solunumun yeterli oldu0unun göstergesidir? A) Gö0üs kafesinin hareket etmemesi B) Kazazedenin bilinçli olmas ve zorlanmadan konu6abilmesi C) Solunumun hrltl ve horlama 6eklinde olmas D) Solunumun yüzeysel ve çok hrltl olmas 13. Vücuttaki kann, kanama sonucu yüzde (%) kaç kaybedilirse hayatî tehlike ortaya çkar? A) 5 B) 10 C) 15 D) Burun kanamalarnda a6a0dakilerden hangisinin uygulanmas kanamay durdurucu etki yapmaz? A) Burnu, bol so0uk su ile ykamak B) Enseye buz koymak C) Her iki burun kanadn hafifçe skmak D) Boyun damarlarna masaj yapmak 15. Turnike uygulamasnda ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir gev6etme uygulanmaldr? A) 1-2 dakika B) 5-10 dakika C) dakika D) dakika 16. A6a0dakilerden hangisi, baylmann ksa tanmdr? A) Geçici bilinç kayb halidir. B) Vücut ssnn artmasdr. C) Vücudun su toplamasdr. D) Nabz atmnn durmasdr. 12. A0z-burun çevresi kanamal yarallarda solunum durmas söz konusu ise, a6a0daki yöntemlerden hangileri uygulanabilir? I. Holger-Nielsen yöntemi II. Silvester yöntemi III. A0zdan a0za A) alnz I B) I-II C) II-III D) I-II-III 17. A6a0dakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden de0ildir? A) Kafa yaralanmalar B) Beyin zar iltihab (Menenjit) C) Kaburga çatlaklar D) Zehirlenmeler -3-

4 LK ARDIM BLGS 18. Kalp masaj yaplacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasl zemine yatrlr? A) Srt üstü, sert zemine B) üz üstü, yumu6ak zemine C) an yat6 pozisyonunda, sert zemine D) ar oturur pozisyonda, yumu6ak zemine 19. A6a0daki organlarn hangisinin yaralanmasnda öksürme ile a0zdan köpüklü kan gelir? A) Mide B) Akci0er C) Karaci0er D) Dalak 20. Ülkemizde kandan sonra en çok a6a0dakilerden hangisinin nakli yaplr? A) Pankreas B) Böbrek C) Karaci0er D) Kalp 23. A6a0daki krklardan hangisine atel uygulanamaz? A) Ayak bile0i krklarna B) Diz ve dirsek krklarna C) Kafa kemiklerindeki krklara D) El ve ayak parmaklarndaki krklara 24. Eklemlerin zorlanmasyla ortaya çkan en hafif zedelenmeye ne denir? A) Krk B) Çkk C) Burkulma D) Çarpma 25. A6a0daki kazazedelerden hangisine, vakit kaybetmeden sunî solunum ve gerekiyorsa kalp masaj yaplmaya ba6lanmaldr? A) 3 ya6nda suda bo0ulma vakasna B) 22 ya6nda scak çarpmas vakasna C) 2 ya6nda gda zehirlenmesi vakasna D) 80 ya6nda kalp krizi vakasna 21. Köprücük kemi0i krklar tespitinde a6a0dakilerden hangisi kullanlr? A) Üçgen sarg B) Tel atel C) Tahta atel D) nce rulo sarg 26. A6a0dakilerden hangisi egzoz gaz ile zehirlenmede daha etkilidir? A) Kükürt B) Karbonmonoksit C) Kur6un D) Karbondioksit 22. Ön kol kemi0i krklarnda atel malzemesi bulunmad0nda a6a0dakilerden hangisinin yaplmas uygundur? A) Ceket veya gömlek ete0i, ön kol üzerinden kaldrlp tespit yaplr. B) Kazazede yüz üstü yatar pozisyona alnarak ön kol sedyeye tespit edilir. C) Kazazede, kolu gövdeye paralel olacak 6ekilde srt üstü yatrlr. D) ki kol bilekten birbirine ba0lanarak tespit yaplr. 27. Güne6 çarpmasnda, hastada a6a0daki durumlardan hangisi görülür? A) A6r hareketlilik B) Vücut scakl0nda dü6ü6 C) Deride gerginlik ve kuruluk D) Nabz saysnda azalma -4-

5 LK ARDIM BLGS 28. Tümüyle so0u0a maruz kalarak donma a6amasna gelmi6 bir ki6iye a6a0dakilerden hangisi yaplabilir? A) Beker içeri0i fazla, lk içecekler verilmeli B) Scakl0 sürekli artrlan ortama alnmal C) Karla ovularak masaj yaplmal D) yice sarlarak uyutulmal 29. 6itme cihaz kullanmas zorunlu sürücü adaylar, hangi snf sürücü belgesi ile araç kullanabilir? A) C, D, E, G B) A1, A2, H C) B snf bütün araçlar D) B snf özel araç, F snf 30. A6a0dakilerden hangisi ruhsal yaps bozuk sürücü davran6larndandr? A) Kurallara uymakta özen göstermek B) Ba6kalarnn haklarna sayg göstermek C) Emniyet görevlilerinden çekinmek D) Kullandklar her araçta geçi6 üstünlü0ünü kendilerine ait sanmak LK ARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -5-

6 TRAFK VE ÇEVRE BLGS 1. A6a0dakilerden hangisi l Trafik Komisyonunun görevlerinden de0ildir? A) Trafik zabtas yeti6tirmek B) Gerekti0inde yasaya uygun olarak hz snrlarn belirlemek C) ldeki trafikle ilgili sorunlar çözümlemek D) Trafik i6aretlerinin konulaca0 yerleri belirlemek 2. Trafik zorunluluklar nedeniyle aracn durdurulmasna ne ad verilir? A) Duraklama B) Park etme C) Bekleme D) Durma 6. A6a0dakilerden hangisi trafik polisinin görevlerinden biri de0ildir? A) Trafi0i düzenlemek B) Kaza tespit tutana0 düzenlemek C) Sürücüleri denetlemek D) Trafik levhalarnn yerlerini belirlemek 7. A6a0dakilerden hangisi bütün yasaklama ve kstlamalarn sona erdi0ini bildirir? A) B) 3. Araçlarn durma ve duraklamas gereken hâller d6nda braklmas için ayrlan açk veya kapal alana ne denir? A) Park yeri B) Kav6ak C) Durak D) S0nma cebi 4. Römork veya yar römorklar çekmek için imal edilmi6 olan ve yük ta6mayan motorlu araca ne denir? A) Treyler B) Kamyon C) Çekici D) Kurtarc 8. C) D) Bekildeki trafik i6areti neyi bildirir? A) olun iki 6eride ayrld0n B) Dönel kav6ak yakla6mn C) leri ve sa0a mecburî yönü D) Dikkatli ve yava6 seyredilmesi gerekti0ini 5. e6il 6ktan sonra yanan sar 6kta sürücü ne yapmaldr? A) Kalk6a hazrlanmaldr. B) ava6layp durmaldr. C) Öndeki aracn sürücüsünü ikaz etmelidir. D) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir. 9. Bekildeki trafik i6aretinin anlam nedir? D A) Dur B) Durak C) Devam et D) Dikkat -6-

7 10. Bekildeki yol çizgileri a6a0dakilerden hangisini bildirmez? TRAFK VE ÇEVRE BLGS 13. Bir kav6akta, trafik zabtas ile birlikte ayn zamanda 6kl trafik cihaz da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadr? A) Kesik çizgi tarafndaki aracn önündeki arac geçebilece0ini B) Devaml çizgi tarafndaki aracn kendi 6eridinde seyretmesi gerekti0ini C) Devaml çizgi tarafndaki aracn tehlikeli yol bölümüne girece0ini D) Kesik çizgi tarafndaki yolun sadece a0r ta6tlarca kullanlaca0n A) er ve yön denetlemelerine B) Trafik zabtasna C) I6kl trafik cihazna D) Trafik i6aret levhalarna 14. Karayollarnda hz snr en yüksek olan araç cinsi a6a0dakilerden hangisidir? A) Otomobil B) Otobüs C) Minibüs D) Kamyonet 11. Ticarî amaçla yük ve yolcu ta6macl0 yapan sürücülerin 5 saat devaml araç kullandktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir? A) 15 B) 20 C) 30 D) Tünellere ve dar köprülere yakla6an sürücülerin a6a0dakilerden hangisini yapmalar uygundur? A) Hzn artrmas B) Önündeki arac geçmesi C) Hzn azaltmas D) Ta6t yolu üzerinde duraklamas Bekildeki tek yönlü ve çok 6eritli yolda 3 numaral aracn 6erit de0i6tirebilmesi için a6a0dakilerden hangisinin gerçekle6mesi beklenir? A) 1 numaral aracn sa0a geçmesi B) 4 numaral aracn yava6lamas C) 2 numaral aracn 6erit de0i6tirmesi D) 5 numaral aracn geçmesi Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasndaki mesafe ne kadar olmaldr? A) Kendilerini geçmek isteyen araçlarn güvenle girebilecekleri kadar B) Araç uzunlu0unun üç kat kadar C) Aracn cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdi0i kadar D) Trafik ve yol durumuna göre istenildi0i kadar 17. Otoyolda 110 km/saat hzla seyreden bir aracn, önündeki arac takip mesafesi en az kaç metre olmaldr? A) 50 B) 55 C) 60 D) 65-7-

8 TRAFK VE ÇEVRE BLGS 18. Öndeki arac geçme ile ilgili a6a0daki bilgilerden hangisi do0rudur? A) Geçilecek aracn hz dikkate alnmaldr. B) Kar6 yöne ayrlm6 6erit dolu ise öndeki araç uyarlarak sa0ndan geçilmelidir. C) Geçme srasnda banketlerden yararlanlmaldr. D) Berit de0i6tirmeye ba6lamadan önce öndeki araca iyice yakla6lmaldr. 22. Manevra yapacak sürücü a6a0dakilerden hangisini yapmaldr? A) 6aret verdi0i anda manevraya ba6lamaldr. B) Manevraya ba6ladktan sonra i6aret vermelidir. C) Ön, arka ve yanlardaki trafi0i kontrol etmelidir. D) Manevra bitmeden önce i6aret vermeyi sona erdirmelidir. 19. A6a0dakilerden hangisi araç geçilirken yaplan yanl6lardan biridir? 23. A) Kar6dan gelen aracn güvenli bir mesafede oldu0undan emin olmak B) Arkadan gelen araç olmad0 hâlde dönü6 lâmbalarn kullanmak C) ol ve trafik durumuna göre hareket etmek D) ki 6eridi birden kullanmak Geçilmekte olan araç sürücüsü a6a0dakilerden hangisini yapmaldr? A) Hzn artrmaldr. B) Bulundu0u 6eridi izlemelidir. C) Dönü6 lâmbalaryla geç i6areti vermelidir. D) Önündeki arac geçmeye çal6maldr. Bekildeki 2 numaral araç sürücüsü ne yapmaldr? A) Geçi6 hakkn 1 numaral araç sürücüsüne vermelidir. B) Geçi6 hakkn kendi kullanmaldr. C) Korna çalp 1 numaral arac yava6- latmaldr. D) Hzlanp yola çkmaldr. 21. A6a0dakilerin 6ksz bir kav6akta kar6la6malar hâlinde ilk geçi6 hakkn hangisi kullanmaldr? 1- tfaiye 2- Sivil Savunma arac 3- Özel izinle karayoluna çkm6 araç 4- Do0ru geçecek araç A) 1 B) 2 C) 3 D) Geçi6 üstünlü0ü hakk hangi hâllerde kullanlamaz? A) ollarn buzlu ve kaygan olmas hâlinde B) Görev hâli d6nda C) Trafi0in yo0un oldu0u karayollarnda D) Behirler aras karayollarnda -8-

9 TRAFK VE ÇEVRE BLGS 25. E0imli iki yönlü dar yollarda kar6la6an araçlar için a6a0dakilerden hangisi do0rudur? A) Çkan aracn, inen araca yol vermesi B) nen aracn motoru durdurup, vitesi bo6a almas C) nen aracn, çkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurmas D) nen aracn, çkan araca yol vermesi 26. A6a0dakilerden hangisi duraklamada alnacak tedbirlerden de0ildir? A) Uygun yerin seçilmesi B) olda en az yer i6gal edilmesi C) Bo6 olan 6eritten yararlanlmas D) Varsa banketten yararlanlmas 27. Bekildeki parketmi6 aracn hangi tarafnda duraklama yaplamaz? A) Arkasnda B) Önünde C) Her iki yönünde 50 metre mesafede D) ol tarafndaki yannda 28. Tehlikeli madde ta6yan araçlar arzaland0nda a6a0dakilerden hangisi yaplmaldr? A) Acil uyar 6klar ile di0er araç sürücüleri uyarlmal B) Aracn ön ve arkasna büyük boyutlu ta6lar dizilmeli C) Krmz 6k veren cihazlarla i6aretlenip gözcü bulundurulmal D) Araç üzerine tehlikeli madde yazl levhalar konulmal 29. Çekilen aracn freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasndaki ba0lant uzunlu0u en fazla kaç metre olmaldr? A) 1 B) 2 C) 3 D) Okul ta6tlarnda, ö0rencilerin kolayca yeti6ebilece0i camlar ve pencereler nasl olmaldr? A) Açlp kapanabilir B) Kolayca açlabilir C) Sabit D) Renkli 31. Hemzemin geçitte a6a0dakilerden hangisinin yaplmas yasaktr? A) Hzn azaltlmas B) Öndeki aracn geçilmesi C) Bariyer kapal ise durulmas D) Bariyer açk ise dikkatli geçilmesi 32. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu ta6nrken a6a0dakilerden hangisinin yaplmas yasaktr? A) üklerin ba0lanmas B) Kasann yan ve arka kapaklarnn kapatlmas C) olcularn, yüklerin üzerine oturtulmas D) olcularn, kasa içinde ayrlm6 bir yere oturtulmas 33. Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, bo6altlmas ve ta6nabilmesi için a6a0dakilerin hangisinden izin alnmas zorunludur? A) Karayollar Genel Müdürlü0ünden B) l ve lçe Trafik Komisyonundan C) Çevre Koruma Derne0inden D) Atom Enerjisi Komisyonundan -9-

10 TRAFK VE ÇEVRE BLGS 34. Otoyollara girerken hangi 6eridi kullanmak zorunludur? A) En sa0 6eridi B) Hzlanma 6eridini C) Ortadaki 6eridi D) ava6lama 6eridini 39. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere kaç ylda bir muayene yaptrlmas zorunludur? A) 4 B) 3 C) 2 D) Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulmas ve kullanlmas zorunlu de0ildir? A) Minibüslerde B) Otomobillerde C) Lâstik Tekerlekli Traktörlerde D) Tescilde otomobil gibi i6lem gören arazi ta6tlarnda 36. Ta6t yolunun bir 6eridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) A2 snf sürücü belgesine sahip sürücüler, kendi snf d6nda, a6a0dakilerden hangisini kullanabilirler? A) Otobüs B) Motorlu bisiklet C) Kamyon D) Minibüs makinesi türünden motorlu ta6tlar, hangi snf sürücü belgesi ile kullanlabilir? A) B B) C C) D D) G 37. Trafi0e çkan bir araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunmas gerekir? A) Noter sat6 belgesinin B) Trafik belgesinin C) 6letme belgesinin D) Karayolu uygunluk belgesinin 42. Ülkemizde, "Uluslar aras Sürücü Belgesi" a6a0dakilerin hangisi tarafndan verilir? A) Emniyet Genel Müdürlü0ü B) Milli E0itim Bakanl0 C) Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu D) Türkiye Trafik Kazalar ardm Vakf 38. Tescil plâkalarnn nitelikleri ile ilgili a6a0daki bilgilerden hangisi yanl6tr? A) Plâkalarda harf ve rakamlardan sonra ülke kodu belirtilir. B) Saç, alüminyum ve benzeri madenlerden yaplrlar. C) Sakatlara mahsus plâkalar üzerinde özel i6aretler bulunur. D) 6 güne kadar geçici plâkalar plâstik veya kartondan yaplabilir. 43. Koltuk ferdî kaza sigortas hakknda a6a0da verilen bilgilerden hangisi do0rudur? A) Bütün araçlar için yaptrlmas zorunludur. B) Sürücüyü, sürücü yardmclarn ve yolcular güvence altna alr. C) olcularn talep etmesi 6artyla, i6leten tarafndan yaptrlr. D) sterlerse yolcular kendileri yaptrrlar. -10-

11 TRAFK VE ÇEVRE BLGS 44. Trafik kazasna kar6an bir sürücü, yaralanmam6 veya hafif yaral ise, a6a0dakilerden hangisini yerine getirmek zorundadr? A) Trafik için tehlike do0urmayacak 6ekilde durmak, reflektörlerle olay yerini i6aretlemek B) olu hemen trafi0e açmak ve trafi0i düzenlemek C) Kaza ile ilgili tespit tutana0 düzenlemek D) Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmek 45. A6a0dakilerden hangisi trafik kazasnda aslî kusur saylr? A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek B) Ta6t giremez i6areti bulunan yola girmek C) Araçlara ta6ma snr üstünde yük veya yolcu almak D) Trafi0e uygun olmayan araçlarla karayoluna çkmak 46. Maddî hasarl kazalarda taraflar, yetkililerin gelmesine gerek görmemeleri durumunda ne yapmaldrlar? A) Kaza tespit tutana0 düzenlemelidirler. B) Kendi sigorta 6irketlerine durumu bildirmelidirler. C) Anla6malarn yazl olarak tespit etmelidirler. D) Anla6ma metnini ilgili trafik kurulu6una vermelidirler. 48. Tako0raf cihaznn kullanlmasndaki ba6lca amaç nedir? A) Sürücünün çal6ma ve dinlenme süreleriyle yapt0 hz tespit etmektir. B) Sürücünün kat etti0i kilometreyi ve tüketti0i akaryakt tespit etmektir. C) Sürücünün çal6t0 günleri ve hak etti0i ücreti tespit etmektir. D) Sürücünün ta6d0 yük miktarn ve ald0 paray tespit etmektir. 49. Çevreye bo6altld0nda bozulma meydana getirecek maddelere ne ad verilir? A) anc madde B) akc madde C) Atk D) Flora 50. nsanlarn d6 ortamda gürültüden rahatsz olma oranlar hangi gürültü kayna0nda daha fazladr? A) Uçak B) Tren C) Sanayi - n6aat D) Trafik TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. 47. Trafik para cezalar ilk 10 gün içinde ödenmedi0i takdirde, a6a0dakilerden hangisi yaplr? A) %50 gecikme cezas uygulanr. B) Ceza 2 katna çkarlr. C) lgili araç trafikten men edilir. D) 3 gün hafif hapis cezas verilir. -11-

12 1. Araçlarda kullanlan motor çe6idi a6a0dakilerden hangisidir? A) D6tan yanmal B) Üstten yanmal C) çten yanmal D) Alttan yanmal MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS 6. Elektronik ate6leme sisteminin avantajlarndan biri a6a0dakilerden hangisidir? A) a0 tasarrufu sa0lar B) akt tasarrufu sa0lar C) Su tasarrufu sa0lar D) Hidrolik tasarrufu sa0lar 2. Motorlar çal6ma zamanlarna göre nasl snflandrlr? A) ki ve dört zamanl B) Bir ve üç zamanl C) ki ve be6 zamanl D) Bir ve dört zamanl 3. Buji ile ate6lemeli motorlarda a6a0daki yaktlardan hangisi kullanlr? A) Alkol-LPG B) Gazya0-LPG C) Benzin-LPG D) Motorin-LPG 4. Endüksiyon bobininin görevi a6a0dakilerden hangisidir? A) Silindirlere ate6leme srasna göre akm göndermek. B) Akümülatörün voltajn ile volt arasnda yükseltmek. C) Akümülatörün voltajn 6 ile 12 volt arasna çkartmak. D) Silindirlere ate6leme srasna göre ya0 göndermek. 5. A6a0dakilerden hangisi distribütörün bir parçasdr? A) Endüksiyon bobini B) Konjektör C) Sigorta D) Tevzi makaras 7. Akümülatörün bakmnda a6a0dakilerden hangisi yaplmaldr? A) Plakalarn 1 cm üzerine kadar saf su ile doldurulmaldr. B) Akümülatörün tamam saf su ile doldurulmaldr. C) Plakalarn ortasna kadar saf su ile doldurulmaldr. D) Plakalarn 1 cm altna kadar saf su ile doldurulmaldr. 8. Motor snnca stop ediyorsa, a6a0dakilerden hangisine baklr? A) Debriyaja B) Lâstiklerin havasna C) Karbüratöre D) Vites kutusuna (6anzuman) 9. Basnçl olarak çkan yanm6 gazlarn sesini azaltan a6a0dakilerden hangisidir? A) Egzoz supab B) Emme susturucusu C) Emme manifoldu D) Egzoz susturucusu 10. A6a0dakilerden hangisi yakt sisteminde yaplan ayarlardan biridir? A) Buji ayar B) Rolanti ayar C) Platin ayar D) Debriyaj ayar -12-

13 MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS 11. A6a0dakilerden hangisi dizel motorlarda yakt sisteminin bir parças de0ildir? A) Karbüratör B) Besleme pompas C) Endüksiyon bobini D) Istma bujileri 16. Motor çal6rken mar6 yaplrsa a6a0dakilerden hangisi meydana gelir? A) Motor daha hzl döner. B) Motor daha iyi ya0lama yapar. C) Motor daha yava6 döner. D) Mar6 di6lisi zarar görür. 12. A6a0dakilerden hangisi fazla yakt tüketimine sebep olur? A) akt borularnn uzunlu0u B) a0 filtresinin tkal olmas C) akt filtresinin tkal olmas D) Hava filtresinin tkal olmas 17. Motor çal6rken ya0 göstergesinde herhangi bir anormallik görüldü0ünde a6a0dakilerden hangisi yaplr? A) Motor hemen durdurulur. B) Motor devri dü6ürülür. C) Motor rölantide çal6trlr. D) Motor devri yükseltilir. 13. Arac çal6trrken saniyeden fazla mar6 yaplrsa ne gibi arza olur? A) Akümülatör bo6alr. B) Alternatör yanar. C) Endüksiyon bobini yanar. D) Far ampulleri patlar. 18. Motorun ya0 yakmasnn sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Kam (eksantrik) a6nm6tr. B) Silindirler a6nm6tr. C) Krank mili a6nm6tr. D) Volan a6nm6tr. 14. Mar6a basld0nda tk diye ses gelip mar6 motoru çal6trmyorsa sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Aracn el freni çekiktir. B) Debriyaj arzaldr. C) Akümülatörün kutup ba6lar gev6emi6tir. D) akt içerisinde toz ve pislik vardr. 15. Mar6 yapld0nda aracn motoru rahat dönüyor fakat çal6myorsa a6a0dakilerden hangisi arzaldr? A) a0lama sistemi B) Ate6leme sistemi C) Barj sistemi D) Mar6 sistemi 19. Motordaki çal6an parçalarn temizli0ini hangi sistem sa0lar? A) So0utma B) akt C) a0lama D) Ate6leme 20. Motordaki a6nmalar hangi sistem önler? A) So0utma B) Mar6 C) Barj D) a0lama 21. Donmay önlemek için radyatöre ne ilave edilir? A) Antifriz B) Eter C) a0 D) Asit -13-

14 MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS 22. Araç çal6tktan sonra motor çal6ma scakl0na gelmiyorsa a6a0dakilerden hangisi arzal olabilir? A) Karbüratör B) Termostat C) Bujiler D) Jigle 23. Radyatörde suyun azalmasnn sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Termostat arzaldr. B) Vantilatör kay6 skdr. C) Hararet (s) göstergesi arzaldr. D) Silindir kapak contasnda kaçak vardr. 24. Motor ssnn aniden yükselmesinin sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Vantilatör kay6 kopmu6tur. B) Vantilatör kay6 çok gergindir. C) Distribütör arzaldr. D) Bujiler arzaldr. 25. Aracn aküsünde su kaybnn fazla olmasnn sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Karbüratörün arzal olmas B) Kondansatörün (meksefe) arzal olmas C) Konjektör (regülatör) ün arzal olmas D) Bujilerin arzal olmas 26. Motor çal6t0 halde 6arj (ikaz) lâmbas yanyorsa sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Endüksiyon bobini arzaldr. B) Mar6 motoru arzaldr. C) Akümülatörün suyu fazladr. D) Vantilatör kay6 gev6ektir. 27. Fren pedalna basld0nda, fren lâmbalarndan biri yanmyorsa sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) anmayan lâmbann ampulü arzalanm6tr. B) Fren sisteminde hava vardr. C) Fren balatalar ya0lanm6tr. D) Fren hidroli0i fazladr. 28. Araçta, sigortalardan biri atm6 ise yerine ne tip sigorta taklr? A) Ayn büyüklükte sigorta B) Ayn amperde sigorta C) Sigara ka0d sarlm6 sigorta D) Tel sarlm6 sigorta 29. Vites de0i6tirirken ses geliyorsa sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Fren pedalna tam baslmam6tr. B) Gaz pedalna tam baslmam6tr. C) Jigle dü0mesi çekilmemi6tir. D) Debriyaj pedalna tam baslmam6tr. 30. Araç hareket halinde iken aya0n debriyaj (kavrama) pedalnn üzerinde devaml durmas halinde a6a0dakilerden hangisi olur? A) Araç daha hzl gider. B) Lâstikler a6nr. C) Debriyaj (kavrama) balatas a6nr. D) Vites kutusu (6anzuman) a6nr. 31. Araçta yakt tasarrufu sa0lamak için a6a0dakilerden hangisi yaplr? A) Aracn hzna göre uygun viteste gidilir. B) Araç, ini6 a6a0 giderken vitesi bo6a alp konta0 kapatlr. C) Bir an önce yüksek sürate geçebilmek için gaz verilir. D) Gaz pedalna sk sk baslr. -14-

15 MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS 32. Vites kutusunun bakm yaplrken a6a0dakilerden hangisine baklr? A) Antifrizine B) a0na C) Asidine D) Elektrolitine 37. Fren hidrolik kabndaki hidrolik ya0nn seviyesi hangi bakmda kontrol edilir? A) Günlük B) Haftalk C) Aylk D) Alt aylk 33. Virajlarda arka tekerleklerin farkl hzlarda dönmesini sa0layan sistem a6a0dakilerden hangisidir? A) Direksiyon sistemi B) Fren sistemi C) Diferansiyel sistemi D) Ön düzen sistemi 38. So0uk havalarda el freni çekili halde park edilirse a6a0daki arzalardan hangisi meydana gelir? A) El freni ya0lanr. B) Fren sistemine hava dolar. C) Fren hidroli0i azalr. D) Fren balatalar donarak kampanaya yap6r. 34. Aracn lâstik havalar normalden fazla olursa a6a0dakilerden hangisi meydana gelir? A) Krank mili bozulur. B) Aracn enerji kayb fazla olur. C) Kam mili bozulur. D) Araçta titremeler olur. 39. oldan dolay meydana gelen titre6im ve darbeleri üzerine alan parça a6a0dakilerden hangisidir? A) Amortisör B) Diferansiyel C) Rotlar D) Rotiller 35. Aracn lâstiklerinin havas normalden az olursa a6a0dakilerden hangisi meydana gelir? A) Araçta titreme olur. B) Krank mili bozulur. C) akt tüketimi fazla olur. D) Araçta frenleme az olur. 40. Ön tekerleklerde düzensiz, lâstik a6ntsnn sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Amortisörler arzaldr. B) Rot ayar bozuktur. C) Helezon yaylar arzaldr. D) Direksiyon bo6lu0u fazladr. 36. Frenleme esnasnda araç bir tarafa savruluyorsa arza sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Vites kutusu ayarlar bozuktur. B) Diferansiyel ayarlar bozuktur. C) Amortisör ayarlar bozuktur. D) Fren ayarlar bozuktur. TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. -15-

16 SINAV SIRASINDA UULACAK KURALLAR 1. Snavn balad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav baladktan sonra görevlilerle konumanz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye teebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutanana yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu kiiler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerektiinde oturduunuz yerleri deitirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav baladktan sonra adaylarn birbirleriyle konumalar, kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn balad belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapçn ve cevap kâdn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapçn teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal ilem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba6kan ba6lama ve biti6 saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk" sakl"d"r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam"n"n veya bir k"sm"n"n Millî Eitim Bakanl"" Eitim Teknolojileri Genel Müdürlüünün yaz"l" izni olmadan kopya edilmesi, fotoraflar"n"n çekilmesi, bilgisayar ortam"na al"nmas", herhangi bir yolla çoalt"lmas", yay"mlanmas" veya ba ka bir amaçla kullan"lmas" yasakt"r. Bu yasaa uymayanlar, doabilecek cezaî sorumluluu ve testlerin haz"rlanmas"ndaki malî külfeti pe inen kabullenmi say"l"r. BA9LAINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAINIZ.

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 101220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 240420051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 270820051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 010720051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 181220041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 180220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 221020051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 280820041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 231020041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ KONU : ARACIN ÜZERĐNDEKĐ SĐSTEMLER : FREN SĐSTEMĐ : GÖREVĐ : Aracı yavaşlatmak,yavaşlayan aracı durdurmak veya duran aracı sabitlemek için kullanılır. Araç üzerinde 3 tip fren bulunur:

Detaylı

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gabarinin aşılması B) Araç dengesinin korunması C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 231020101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile NOT: BU TESTİN CVP ANAHTARLARI TEST İN SONUNDADIR. 1. İki zamanlı motorda pistonun kaç hareketinde bir iş elde edilir? A) 2. B) 3 C) 4 D) 5 2. içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakılardan hangisi kullanılır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 231020101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ N MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok 1-Yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

SRC EKiM 2015 SINAV SORULARI. 7. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

SRC EKiM 2015 SINAV SORULARI. 7. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır? 1 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 130220101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 130220101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 500700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar

25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar 25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar takılmalıdır. B) Sürücüler kullanacakları araç sınıfı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 24/08/203

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 251020081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 251020081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MUAYENE KUSUR TABLOSU - ÇEVRE KİRLİLİĞİ Gürültü oluşumu, Parazit önleme, Yağ, hidrolik, sıvı kaçakları

MUAYENE KUSUR TABLOSU - ÇEVRE KİRLİLİĞİ Gürültü oluşumu, Parazit önleme, Yağ, hidrolik, sıvı kaçakları MUAYENE KUSUR TABLOSU - ÇEVRE KİRLİLİĞİ Gürültü oluşumu, Parazit önleme, Yağ, hidrolik, sıvı kaçakları 24.01.2011 tarihi itibariyle güncellenmiş bulunan araç muayene kusur tablolarının çevre kirliliği

Detaylı

www.ehliyetsinavsonuclari.com T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.ehliyetsinavsonuclari.com T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ www.ehliyetsinavsonuclari.com T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU

Detaylı

17 Ekim 2015 Src 2 belgesi sınavı

17 Ekim 2015 Src 2 belgesi sınavı 17 Ekim 2015 Src 2 belgesi sınavı 1. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? A) Transfer yapılan yolcuların listesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 170420101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR

MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR MOTORLU ARACI OLUŞTURAN KISIMLAR Motor, Güç aktarma organları, Fren sistemi, Direksiyon sitemi, Süspansiyon sistemi, Elektrik sistemi, Kaporta ( Karoser ), Şase motorlu aracı oluşturan ana kısımlardır.

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, . İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastaları tedavi etmek B) Trafik kazalarını önlemek C) Temel yaşam desteği sağlamak D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 6. Şah

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 170420101100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 251020081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 251020081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

Kaza: Önceden tahmin edilemeyen aniden meydana gelen önlenmesi çoğunlukla mümkün olan ölüm yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olaylara denir.

Kaza: Önceden tahmin edilemeyen aniden meydana gelen önlenmesi çoğunlukla mümkün olan ölüm yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olaylara denir. İLKYARDIM Kaza: Önceden tahmin edilemeyen aniden meydana gelen önlenmesi çoğunlukla mümkün olan ölüm yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olaylara denir. Felaket:Doğal kaynaklı ve kasıt unsuru olmadan

Detaylı