MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT: 1. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR 1. Cevap kad üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka hiçbir kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâ0dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad0n kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i6aretleyiniz. 3. Cevap kâdnda LK YARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA A B C D TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçnda; LK YARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 1. A6a0dakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdendir? A) Tümünü önceden tahmin etmek mümkündür. B) Genellikle, do0al olaylardan kaynaklanr. C) Her zaman, felâketlere göre daha çok insan etkilenir. D) Önlem alnarak ço0unlu0u önlenebilir. 2. A6a0dakilerden hangisi, trafik kazalarnda etkili olan çevre faktörlerinden de0ildir? A) Yolun bakmsz olu6u B) Kaldrmlarn yetersizli0i C) Uyar i6aretlerinin yetersizli0i D) Eski ve yetersiz araçlarn kullanlmas 5. A6a0dakilerden hangisi dokunun tanmdr? A) Kann vücudumuzda dola6masn sa0layan organlardr. B) Vücudun canllk fonksiyonlarn yerine getiren, ayn yap ve görevdeki hücreler toplulu0udur. C) Hücreleri olu6turan küçük organ topluluklardr. D) Yedi0imiz gdalarn sindirilerek vücudumuza yararl hâle getirilmesi i6lemidir. 6. A6a0dakilerden hangisi gö0üs bo6lu- 0unda bulunan organlardandr? A) Böbrek B) Mide C) Kalp D) Karaci0er 3. Bir kaza durumunda, ilk yardm nerede uygulanmaya ba6lanr? A) Hastahanenin acil servisinde B) Sa0lk oca0nda C) Kazann oldu0u olay yerinde D) Cankurtaranda 7. A6a0daki kemiklerden hangisinin kaza annda krlmas hâlinde, akci0erlere batarak etkileme ihtimali daha fazladr? A) Kaburga kemiklerinin B) Paz kemi0inin C) Uyluk kemi0inin D) Kaval kemi0inin 4. A6a0dakilerden hangisi ilk yardmn ilkelerinden biri de0ildir? A) Yaraly güvenli bir yere almak B) Kazazedenin tüm hastalklarn tedavi etmek C) Geçici önlem almak D) Çabuk karar vererek yaraly de0erlendirmek 8. Normal yeti6kin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alp verir? A) 5-10 B) C) D)

3 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 9. Kazay görüp müdahale eden bir ki6inin a6a0daki davran6larndan hangisi yanl6tr? A) Sigara içmemesi B) E0er gece ise aracnn farlarn yakmas C) Kendi aracn kaza yapan aracn hemen arkasna park etmesi D) Kazaya u0rayan aracn benzin kapaklarndan veya motorundan yakt szp szmad0n kontrol etmesi 10. Bir kazaya müdahale edilirken, kazazedelerin araçtan çkarlmasnda ilk a6ama a6a0dakilerden hangisidir? A) Kurtarclar ve kazazedelerin güvenli0inin sa0lanmas B) Kazazedelerin araçtan çkarlabilece0i çk6 yerlerinin sa0lanmas C) Aracn kaplarnn açlmaya çal- 6lmas D) Kazazedeleri ta6mak için sedye getirilmesi 11. A6a0dakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A) Kötü kokulara kar6 burnunu tkama B) Sorulan sorulara anlaml cevap verme C) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme D) Bilinçsiz ve hareketsiz uyku hali 12. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçmas halinde, ilk yardm olarak a6a0dakilerden hangisi uygulanmaldr? A) A0z ksm a6a0da, yüz üstü tutulur ve srtna hafifçe vurulur. B) Sert bir yere srt üstü yatrlr ve gö0sünden bastrlr. C) Srt üstü yatrlp karnna bastrlr. D) Sunî solunum yaplr. 13. A0zdan a0za sunî solunum yaplacak olan hastaya verilecek pozisyon, a6a0dakilerden hangisidir? A) Srt üstü yat6 B) Yar oturu6 C) Yüz üstü yat6 D) Yan yat6 14. Holger-Nielsen (srttan bastrma) metodu ile sunî solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir? A) Boylamasna karn yaralanmas olanlarda B) A0z-burun çevresi kanamal yaralanmalarda C) Omurga yaralanmalarnda D) Kapal gö0üs yaralanmalarnda 15. A6a0dakilerden hangisi toplardamar kanamasndaki kann özelliklerindendir? A) Basnçl ve çok hzl akmas B) Kesik kesik f6krma 6eklinde akmas C) Renginin koyu krmz olmas D) Çok yava6, sznt 6eklinde akmas 16. A6a0dakilerden hangisi turnike uygulamasn ifade eder? A) Kanayan yerin ilâçla tedavi edilmesi yöntemidir. B) Kanayan yer ile kalp arasndaki tek kemik üzerinden skma ba0 uygulanarak kanama durdurma yöntemidir. C) Kanayan yerin alt ksmna basnçl sarg uygulayarak kanama durdurma yöntemidir. D) Ki6inin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukar kaldrarak, kalbin kanama bölgesine olan basncn azaltma yöntemidir. -3-

4 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 17. El bile0i ile dirsek arasndaki büyük bir kanamada, geçici kanama durdurma metodu a6a0dakilerden hangisidir? A) Omuz üzerine bask uygulamak B) Kanayan yere merhem sürmek C) Dirsekle omuz arasna turnike uygulamak D) Kanayan yeri kalp seviyesinden a6a0da tutmak 21. Göz bebeklerinde büyüklük fark Geçici hafza kayb Burundan kan gelmesi Yukardaki belirtiler, hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür? A) Ba6 B) Gö0üs C) Karn D) Omurga 18. A6a0dakilerden hangisi a6r kanama sonucu 6oka girmekte olan hasta için alnabilecek ilk yardm önlemidir? A) Kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulup su serpilmesi B) Vücut scakl0nn dü6ürülüp yüz üstü yatar pozisyona alnmas C) Kanamasnn durdurulup vücut scakl0nn dü6ürülmesi D) Kanamasn durdurucu önlemler alnp hastann uygun pozisyona alnmas 19. Nabz, a6a0daki bölgelerin hangisinden alnmaz? A) Kasktan B) Boyundan C) Karndan D) El bile0inden 22. Yanklar de0erlendirilirken a6a0dakilerden hangisi en önemlidir? A) Kazazedenin üzerinde bulunan giysilerin cinsi B) Yakc maddeyle temas 6ekli C) Yakc etkiyi gösteren maddenin miktar D) Yank yüzeyinin geni6li0i ve yan0n derinli0i 23. Kimyasal madde yanklarna kar6 olay yerinde yaplacak ilk yardm a6a0dakilerden hangisidir? A) Bol su ile ykama B) Yara merhemi sürme C) Yakc maddeyi sulandrp sürme D) Kuru sarg bezi ile kapatma 20. A6a0dakilerden hangisi açk yaralarda yaplabilecek uygulamalardandr? A) So0uk su içirmek B) Kanama varsa 6oka kar6 önlem almak C) Yaraya merhem sürmek D) Yaral bölge altta kalacak 6ekilde yatrmak 24. Köprücük kemi0i krklar tespitinde a6a0dakilerden hangisi kullanlr? A) Tahta atel B) Tel atel C) Üçgen sarg D) nce rulo sarg 25. Omurga kr0 olan kazazedenin oturtulmasnn en önemli sakncas a6a0dakilerden hangisidir? A) Kan dola6m hzlanabilir. B) Solunumu güçle6ebilir. C) A0rs azalabilir. D) Felç olabilir. -4-

5 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 26. Diz ile ayak arasndaki kemikler krld0nda uygulanacak d6taki atelin boyu ne kadar olmaldr? A) Topuktan dize B) Dizden kalçaya C) Topuktan kalçaya D) Topuktan koltuk altna 30. A6a0daki özelliklerden hangisine sahip bir ki6i sürücü belgesi alabilir? A) Sara tedavisi devam eden B) Alkol ve uyu6turucu ba0mls olan C) leri derecede psikolojik rahatszl0 olan D) ki elinde de ba6 parma0 eksik olan 27. Kaza sonucu vücudun hangi ksmlarnda çkk görülebilir? A) Kafatas eklemlerinde B) Hareketli eklem yerlerinde C) Düz kemiklerde D) Uzun kemiklerin ortasnda 28. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardmla ilgili olarak a6a0dakilerden hangisi do0rudur? A) Eklem bölgesindeki 6i6li0i azaltmak için turnike uygulanmaldr. B) Bi6lik ve a0ry azaltmak için so0uk ya da buz tatbiki yaplmaldr. C) Eklemdeki a0rya ra0men hemen hareket ettirmek gereklidir. D) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden a6a0da tutulmaldr. LK YARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. 29. Bir kaza yerinden sa0lk kurulu6una hangi durumdaki yaral 1. derecede öncelikli olarak nakledilir? A) Boka giren B) Kolu çkan C) Aya0 burkulan D) Birinci derecede yan0 olan -5-

6 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 1. A6a0dakilerden hangisi l Trafik Komisyonunun görevlerinden de0ildir? 6. 4 A) Trafik zabtas yeti6tirmek B) Gerekti0inde yasaya uygun olarak hz snrlarn belirlemek C) ldeki trafikle ilgili sorunlar çözümlemek D) Trafik i6aretlerinin konulaca0 yerleri belirlemek 2. Trafik için kamunun yararlanmasna açk olan arazi 6eridi, köprüler ve alanlara ne denir? 1 2 Bekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? A) 1 ve 2 B) 2 ve 4 C) 2 ve 3 D) 3 ve A) Geçi6 yolu B) Karayolu C) Ba0lant yolu D) Berit 7. Bekildeki trafik i6areti neyi bildirir? Bekildeki karayoluna ne ad verilir? A) Bölünmü6 karayolu B) Tek yönlü karayolu C) ki yönlü karayolu D) Anayol 4. Araçlarda ayn dingile ba0l tekerleklerden karayolu yapsna aktarlan a0rl0a ne denir? A) Kapasite B) Ta6ma snr C) stiap haddi D) Dingil a0rl0 A) Yolda kar mücadelesinin yapld0n B) Yolda kayma, çökme veya heyelan oldu0unu C) Çal6ma sebebiyle yolun trafi0e kapatld0n D) Yolda yapm, bakm veya onarm oldu0unu 8. Bekildeki trafik i6aretiyle konulan yasa0, a6a0dakilerden hangisi sona erdirir? A) B) 5. A6a0dakilerden hangisi yolun trafi0e kapanmak üzere oldu0unu bildirir? C) D) A) Ye6il 6ktan sonra yanan sar 6k B) Krmz 6kla birlikte yanan sar 6k C) Aralkl yanp sönen sar 6k D) Aralkl yanp sönen krmz 6k -6-

7 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 9. Bekildeki trafik i6areti neyi bildirir? A) Kontrolsüz kav6a0a yakla6ld0n B) Yolun araç trafi0ine kapal oldu0unu C) Duraklama ve park etme yasa0n D) Bütün yasaklarn sona erdi0ini 13. Tek yönlü iki 6eritli bir yolda trafi0in i6leyi6i ile ilgili a6a0daki açklamalardan hangisi yanl6tr? A) Geçi6ler d6nda trafik sa0dan akar. B) Araçlar sa0daki 6eridi izlemelidir C) Soldaki 6erit geçi6lerde kullanlmaldr D) Hzl araçlar sürekli sol 6eritten gitmelidir. 10. Bekildeki trafik i6areti neyi bildirir? 14. Kav6aklarda trafik düzeninin sa0lanmasndaki yetki durumuyla ilgili a6a0daki bilgilerden hangisi yanl6tr? A) Köprü yakla6mn B) Otoyol ba6langcn C) Bölünmü6 yolu D) Çift yönlü yolu 11. Bekildeki trafik i6areti bulunan yola, a6a0dakilerden hangisinin konulmasn gerektirir? A) Zorunlu kalmadkça trafik zabtas, 6kl cihaz bulunan kav6aklarn yönetimine müdahale etmemelidir. B) Zabta, 6kl trafik cihaz bulunan kav6aklardaki trafik düzenine müdahale edemez. C) Kav6ak trafi0i trafik zabtas tarafndan yönetiliyorsa, 6kl cihazlarn mesajlar dikkate alnmaz. D) Trafik zabtas veya 6kl trafik cihaz bulunmayan kav6aklarda trafik levhas ile yer i6aretlerine uyulur. A) B) C) D) 15. Römork takm6 bir otomobilin azamî hz, römorksuz hâline göre saatte kaç kilometre daha az olmaldr? A) 10 B) 15 C) 20 D) Hz ölçen cihazlarn yerini tespit eden cihazlar araçlarnda bulunduranlara a6a0dakilerden hangisi uygulanr? 12. Çok 6eritli yollarda gidi6e ayrlan 6eritlerden hangisi devaml olarak i6gal edilemez? A) En sa0daki B) Ortadaki C) En soldaki D) Orta ile en sa0daki A) Sürücü belgesinin süresiz geri alnmas B) Hafif para - hafif hapis cezas C) Aracn trafikten men edilmesi - Hapis cezas D) Araca el konulmas - Para cezas -7-

8 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 17. Yerle6im yerleri d6ndaki yollarda, tehlikeli madde ta6yan araçlar ile di0er araçlar arasndaki mesafe en az kaç metre olmaldr? A) 20 B) 30 C) 40 D) Kav6aklarda, 6kl ok yönündeki dönü6ler ne zaman yaplmaldr? A) I6kl ok ye6il yand0nda B) I6kl ok söndü0ünde C) Ana lâmba ye6il yand0nda D) I6kl ok krmz yand0nda 18. A6a0dakilerden hangisi güvenli geçi6 yaplmasn etkilemez? A) Aracn modeli B) Aracn uzunlu0u C) Aracn hz D) Trafik ve yol durumu 22. Geriye dönü6ü tamamlayan araç sürücüsünün a6a0dakilerden hangisini yapmas zorunludur? A) Aracnn hzn azaltmas B) Ayn hzla seyretmesi C) Bulundu0u 6eridi izlemesi D) Hzna uygun 6eride geçmesi Bekildeki geçme i6lemiyle ilgili olarak a6a0dakilerden hangisi söylenebilir? A) 1 numaral araç sürücüsü geçi6 kolayl0 sa0lamam6tr. B) 2 numaral araç geçme yasa0na uymam6tr. C) 3 numaral araç tehlikeyi önlemek için tedbir almam6tr. D) 2 numaral araç kar6dan gelen trafi0e dikkat etmemi6tir. 20. Öndeki araç geçilirken, geçi6 6eridinde ne kadar seyredilmelidir? A) Kar6dan gelen araçla kar6la6ncaya kadar B) Geçilmekte olan aracn ön hizasna gelinceye kadar C) Geriyi görü6 aynasndan geçilmekte olan araç görülünceye kadar D) Geçilen aracn boyunun yars kadar Bekildeki kav6akta kar6la6an sürücülerin geçi6 hakk sras nasl olmaldr? A) B) C) D) Geçi6 üstünlü0ü hakknn kullanlmas ile ilgili a6a0daki bilgilerden hangisi yanl6tr? A) Görev hâli d6nda kullanlmaz. B) Can ve mal güvenli0i tehlikeye dü6ürülemez. C) Sesli ve 6kl uyar cihazlarnn ikisi birlikte kullanlmaldr. D) Cankurtaran d6ndaki yaral ve acil hasta ta6yan araçlarn bu hakk kullanmas suçtur. -8-

9 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 25. ni6 e0imli yolda seyreden araç sürücülerinin a6a0dakilerden hangisini yapmalar yasaktr? A) Çk6ta kullandklar vitesi kullanmalar B) Hz azaltmak için frene basmalar C) Vitesi bo6a almalar D) Dü6ük hzla seyretmeleri 29. A6a0dakilerden hangisinde park edilmesi yasak de0ildir? A) Dönemeçlerde B) Geçi6 yollar üzerinde C) Duraklamann yasak oldu0u yerlerde D) E0imli yol kesimlerinde Duraklamann yasak oldu0u yerlerde park etmek yasaktr. 2. Geçi6 yollar üzerinde park etmek yasaktr. Bu bilgiler için a6a0dakilerden hangisi söylenebilir? A) Her ikisi de do0rudur. B) Her ikisi de yanl6tr. C) 1. do0ru 2. yanl6tr. D) 1. yanl6 2. do0rudur. 27. Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin a6a0dakilerden hangisini yapmas yasaktr? A) Yolcular aracn sa0 tarafndan indirip bindirmesi B) Kapy açmadan aracn sa0 tarafn kontrol etmesi C) Araç tam olarak durmadan kaplar açmas D) Gidi6 yönüne göre aracn yolun en sa0nda durdurmas 28. Park yasa0na uymayan araçlarn, yetkililerce kaldrlp götürülmesinden kaynaklanan masraflar a6a0dakilerden hangisi tarafndan ödenir? A) Zorunlu trafik sigortas B) Araç sahibi C) Özel trafik sigortas D) Trafik E0itim Vakf Yerle6im yerleri d6ndaki karayollarnda geceleri, hangi 6klarn yaklmas zorunludur? A) Acil uyar 6klarnn B) Park 6klarnn C) Uza0 gösteren 6klarn D) Yakn gösteren 6klarn 31. Arza nedeniyle yolda kalan araçlarn sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için a6a0dakilerden hangisini yapmaldr? A) Arac yol d6na veya bankete çkarp i6aretlemeli B) Aracn etrafna ta6 dizmeli C) Aracn yerini de0i6tirmeden tamirci ça0rmal D) Eski lâstik yakarak sürücüleri uyarmal 32. Arzal aracn 6k donanm bozuk ise a6a0dakilerden hangisi yaplmaldr? A) Çeken araca gündüz krmz bez aslmal B) Çeken araca gece krmz yanstc konulmal C) ki araç arasna gece krmz 6k gündüz krmz bez konulmal D) Çekilen aracn arkasna gündüz krmz bez, gece yanstc konulmal 33. A6a0dakilerden hangisinin yaplmas yasak de0ildir? A) Araçla, di0er sürücü ve gruplar korkutmak B) Araçta biriken çöpleri yola atmak C) Seyir srasnda el kaldran ki6ileri araca almak D) Yayalara, su, çamur ve benzeri maddeleri sçratmak

10 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 34. Seyir hâlindeki sürücüler, a6a0daki cihazlardan hangisini kullanabilirler? A) Radyo, teyp ve benzeri müzik cihazlarn B) Havalandrma ve stma cihazlarn C) Cep ve araç telefonlarn D) Görüntü cihazlarn 35. Okul ta6tlarnn arkasndaki DUR i6aretinin yand0n gören di0er sürücüler nasl hareket etmelidirler? A) Hzlarn artrarak uzakla6maldrlar. B) Dikkatli ve yava6 geçmelidirler. C) DUR i6areti sönünceye kadar, okul ta6tn geçmemelidirler. D) Di0er sürücüleri 6kl ve sesli i6aretlerle uyarmaldrlar. 36. Görevli ki6i veya 6kl trafik cihaz bulunmayan ancak di0er bir trafik i6areti ile belirlenmi6 yaya ve okul geçitlerine yakla6an sürücülerin a6a0dakilerden hangisini yapmalar yanl6tr? A) Yava6lamalar B) Yayalar ikaz ederek geçmeleri C) Okul geçidi görevlisinin talimatlarna uymalar D) Yayalara ilk geçi6 hakkn vermeleri 38. Behirler aras yolcu ta6macl0 ile ilgili a6a0daki bilgilerden hangisi yanl6tr? A) Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas yaptrlmas zorunludur. B) Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortas yaptrlmas araç i6letenin iste0ine ba0ldr. C) Ayakta ve fazla yolcu ta6nmas yasaktr. D) Ölümlü trafik kazasna kar6an araca ve i6leticisine ait bilgiler basn yayn organlarnca duyurulabilir. 39. A0rlk ve boyutlar bakmndan, belirlenen snrlar a6an, bölünemeyen ve ba6ka ta6ma imkan olmayan özel yüklerin karayolu ile ta6nmas için hangi kurulu6tan izin alnmas zorunludur? A) Emniyet Genel Müdürlü0ünden B) Ula6trma Bakanl0ndan C) çi6leri Bakanl0ndan D) Karayollar Genel Müdürlü0ünden 40. Otoyoldan çkarken hangi 6eridin kullanlmas zorunludur? A) Trmanma 6eridinin B) Hzlanma 6eridinin C) Yava6lama 6eridinin D) Orta 6eridin 37. A6a0dakilerden hangisi ta6nabilecek en az a0rl0 gösterir? A) Azamî a0rlk B) Ta6ma snr C) Toplam a0rlk D) Yüksüz a0rlk 41. Yayalarn a6a0dakilerden hangisini yapmas yanl6tr? A) Kar6ya geçi6lerde 100 metre içinde yaya geçidi varsa bu geçidi kullanmas B) Yaya yolu bulunmuyorsa ta6tlarn gidi6 yönündeki banketi kullanmas C) Geceleri banketten yürürken açk renk elbise giymesi D) Kar6ya geçerken yol ve trafik durumunu kontrol etmesi -10-

11 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 42. kâmet adresini de0i6tiren araç sahipleri, bu de0i6ikli0i kaç gün içinde ilgili trafik kurulu6una bildirmek zorundadrlar? A) 30 B) 40 C) 50 D) Resmî ve ticarî plâkal otomobillere 2 ya6 sonunda kaç ylda bir muayene yaptrlmas zorunludur? A) 4 B) 3 C) 2 D) Kamyon a6a0daki sürücü belgelerinden hangisiyle kullanlabilir? A) A1 B) C C) B D) F 45. Bölünmü6 karayolunda meydana gelen trafik kazasnda a6a0dakilerden hangisi aslî kusur saylr? A) En soldaki 6eridin sürekli i6gal edilmesi B) Takip mesafesine uyulmamas C) Aracn cinsine ve teknik yapsna uygun olmayan hzla gidilmesi D) Öndeki araca arkadan çarplmas 46. Gidi6e ayrlan yolun en soldaki 6eridini sürekli i6gal eden sürücülere, a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Hapis cezas B) Araç kullanmaktan men edilmesi C) Para cezas D) Sürücü belgesinin 3 ay süreyle geri alnmas 47. Geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Bir yldan iki yla kadar hafif hapis B) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezas C) A0r para cezas D) ki aydan üç aya kadar hafif hapis 48. A6a0dakilerden hangisi atklarn çevreye verdi0i zararlardan de0ildir? A) Hastalk bula6tran zararllarn üremesine sebep olmas B) Çirkin görünüm arz etmesi C) Atklarn toplanp i6lenerek tekrar kullanlabilmesi D) Kötü koku yaymas 49. A6a0daki durumlarn hangisinde araç trafikten men edilir? A) Zorunlu malî sorumluluk sigortas yoksa B) Kasko sigortas yoksa C) Araç sahibi tarafndan kullanlmyorsa D) Sürücünün, sürücü belgesi yannda yoksa 50. A6a0dakilerden hangisi özel araçlar gereksiz kullanmann zararlarndandr? A) Yakt tüketiminin azalmas B) Park probleminin artmas C) Trafik yo0unlu0unun azalmas D) Yürüme al6kanl0 olu6turmas TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. -11-

12 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 1. Motorlar zamanlarna göre nasl snflandrlr? A) Bir ve üç zamanl B) Bir ve dört zamanl C) ki ve dört zamanl D) ki ve be6 zamanl 6. Bujinin görevi a6a0dakilerden hangisidir? A) Akümülatöre akm göndermek B) Yüksek akm üretmek C) Ate6lemeyi sa0lamak D) Akümülatörü 6arj etmek 2. Benzinli bir motor için a6a0dakilerden hangisi do0rudur? A) Sk6trlm6 olan benzin ile hava enjektörle ate6lenir. B) Sk6trlm6 olan benzin buji ile ate6lenir. C) Sk6trlm6 olan hava buji ile ate6lenir. D) Sk6trlm6 olan benzin ile hava kar6m bujiyle ate6lenir. 3. A6a0dakilerden hangisi motorun parçalarndan biridir? A) Silindir kapa0 B) Baft C) Diferansiyel D) Rot 4. Akümülatörün görevi a6a0dakilerden hangisidir? A) Yüksek voltaj üretmek B) Karbüratöre benzin vermek C) Mar6 motoruna ilk hareket için elektrik vermek D) Aracn direksiyon tertibatn çal6trmak 5. Distribütörün görevi a6a0dakilerden hangisidir? A) Ate6leme srasna göre silindirlere ya0 da0tmak B) Ate6leme srasna göre bujilere yüksek voltaj da0tmak C) Egzoz gaznn çk6n sa0lamak D) Ate6leme srasna göre bujilere benzin da0tmak 7. Genellikle elektronik ate6leme sistemi bulunan motorlarda a6a0daki parçalardan hangisi ate6leme sisteminde bulunmaz? A) Platin B) Buji C) Distribütör D) Endüksiyon bobini 8. A6a0dakilerden hangisi yakt sisteminin bir parçasdr? A) Distribütör B) Vantilatör C) Karbüratör D) Radyatör 9. Katalitik konvertör bulunan araçlarda a6a0daki yaktlardan hangisi kullanlr? A) Normal benzin B) Kur6unsuz benzin C) Süper benzin D) Gaz ya0 10. Benzinle çal6an bir araçta hava filtresi tkal ise a6a0dakilerden hangisine sebep olur? A) Motor az ya0 yakar. B) Motor gücü artar. C) Motor çok ya0 yakar. D) Motor gücü azalr. -12-

13 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 11. Bo0ulmu6 motoru çal6trmak için a6a0dakilerden hangisi yaplr? A) Debriyaj pedalna baslarak mar6 yaplr. B) Gaz pedalnn sonuna kadar baslarak mar6 yaplr. C) Fren pedalna baslarak mar6 yaplr. D) El freni çekilerek mar6 yaplr. 16. Mar6a basld0nda mar6 motoru çal6maz, farlar yanmaz ise sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Benzin otomati0i arzaldr. B) Bujiler arzaldr. C) Ya0 pompas arzaldr. D) Akü de6arj olmu6tur. 12. Dizel motorlu araçlar çal6trrken mar- 6a basmadan önce, gösterge panelindeki lâmbalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir? A) Ya0 lâmbas B) Barj lâmbas C) El freni lâmbas D) Kzdrma bujilerinin lâmbas 13. Motora ilk hareketi a6a0daki parçalardan hangisi verir? A) Mar6 motoru B) Barj dinamosu C) Alternatör D) Konjektör 14. Araç itilerek motor çal6trlacak olursa a6a0daki parçalardan hangisi kopabilir? A) Volan kay6 B) Vantilatör kay6 C) Triger kay6 D) Mar6 kay6 15. Arac çal6trmak için mar6 yapld0nda mar6 motoru çal6myorsa sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Akümülatör kutup ba6lar oksitlenmi6tir. B) Karbüratöre benzin gelmiyordur. C) Bujilere akm gelmiyordur. D) Vantilatör kay6 gev6ektir. 17. Motordaki çal6an parçalarn temizli0ini hangi sistem sa0lar? A) So0utma B) Ya0lama C) Ate6leme D) Yakt 18. Mar6a baslp motor çal6t0nda a6a0dakilerden hangisinin sönmesi gerekir? A) Ya0 lâmbasnn B) Park lâmbasnn C) Sinyal lâmbasnn D) El fren lâmbasnn 19. Araçta, motor ya0 kontrol edilirken a6a0dakilerden hangisi yaplr? A) Kontak anahtarn kapatmadan, motor çal6r durumda kontrol edilir. B) Motor yüksek hzda çal6rken kontrol edilir. C) Kontak anahtar kapatlr, ya0n kartere inmesi için 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir. D) Motor rölantide çal6rken kontrol edilir. 20. Araçta, egzozdan mavi duman çkmasnn sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Motor ya0nda su vardr. B) Motor fazla benzin yakyordur. C) Yaktta su vardr. D) Motor ya0 yakyordur. -13-

14 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 21. Vantilatör kay6 hangi parçaya hareket verir? A) Su pompasna B) Krank miline C) Kam miline D) Ya0 pompasna 26. A6a0dakilerden hangisi 6arj sisteminin elemanlarndan biri de0ildir? A) Alternatör B) Karbüratör C) Barj lâmbas D) Konjektör (regülatör) 22. So0utma sisteminin parças a6a0dakilerden hangisidir? A) Kondansatör (meksefe) B) Termostat C) Alternatör D) Konjektör 23. Hava so0utmal motoru, su so0utmal motordan ayran özelliklerden biri a6a0dakilerden hangisidir? A) Akümülatörün olmamas B) Silindir kapa0nn olmamas C) Ya0lama ya0nn olmamas D) Radyatör ve su pompasnn olmamas 24. Radyatörde suyun azalmasnn sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Termostat arzaldr. B) Vantilatör kay6 skdr. C) Silindir kapak contasnda kaçak vardr. D) Hararet (s) göstergesi arzaldr. 25. Vantilatör kay6nn koptu0u ilk önce hangi göstergeden anla6lr? A) Barj göstergesinden B) Yakt göstergesinden C) Hararet göstergesinden D) Ya0 göstergesinden 27. Elektrik devresinde, sigortann görevi a6a0dakilerden hangisidir? A) Bujilere giden akm yükseltmek B) Akümülatörü 6arj etmek C) Ksa devre oldu0unda sistemi korumak D) Endüksiyon bobinine giden akm yükseltmek 28. Sinyal verildi0inde gösterge panelinde sinyal uyar lâmbas çok sk yanp sönüyorsa arza a6a0dakilerden hangisindedir? A) Fren lâmbalarndan biri yanmyordur. B) Sinyal lâmbalarndan biri yanmyordur. C) Far lâmbalarndan biri yanmyordur. D) Geri vites lâmbalarndan biri yanmyordur. 29. Kavrama (debriyaj) sisteminin görevi a6a0dakilerden hangisidir? A) Motordan vites kutusuna gelen hareketi krank miline vermek B) Motorun hareketini kam miline vermek C) Motorun hareketini supaplara vermek D) Motordan vites kutusuna gelen hareketi ste0e göre kesmek veya vermek 30. Debriyaj bilyasnn sk sk bozulmasnn sebebi a6a0dakilerden hangisidir? -14- A) Ta6t hareket halinde iken debriyaj pedalna yarm baslyordur B) Debriyaj pedalna hiç baslmyordur C) Debriyaj pedal bo6lu0u fazladr D) Debriyaj halat kopmu6tur

15 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 31. A6a0dakilerden hangisi aktarma organnn bir elemandr? A) Pistonlar B) Supaplar C) Vites kutusu D) Rotlar 32. Araçta yakt tasarrufu sa0lamak için a6a0dakilerden hangisi yaplr? A) Aracn hzna göre uygun viteste gidilir. B) Araç, ini6 a6a0 giderken vitesi bo6a alp konta0 kapatlr. C) Bir an önce yüksek sürate geçebilmek için gaz verilir. D) Gaz pedalna sk sk baslr. 37. Frenleme srasnda fren pedal yeterince sertle6miyorsa sebebi nedir? A) Hidrolik seviyesi yüksektir B) Sistemde hava vardr C) Lâstik hava basnc dü6üktür D) Pedal bo6lu0u azdr 38. A6a0dakilerden hangisi frenleme esnasnda fren pedalnn titremesine neden olur? A) Balatalar a6nm6tr B) Fren ayar çok dü6üktür C) Balatalar slanm6tr D) Disk veya kampana yüzeyleri bozuktur 33. A6a0dakilerden hangisi aktarma organnn bir elemandr? A) Amortisör B) Piston C) Rotlar D) Aks 34. Aracn direksiyonu zor dönüyorsa sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Lâstiklerin havas tavsiye edilen de0erden fazladr. B) Lâstiklerin havas tavsiye edilen de0erden azdr. C) nce tabanl lâstik kullanlm6tr. D) Arka lâstikler a6nm6tr. 39. Rot ayarnn yaplma sebebi a6a0dakilerden hangisidir? A) Tekerle0e gelen yükü azaltmak için B) Lâstik a6ntlarn önlemek ve aracn düzgün istikamet takibi için C) Direksiyonda titre6imler olmamas için D) Virajlarda aracn savrulmamas için 40. A6a0dakilerden hangisi ön düzene ait parçadr? A) Vites kutusu B) Diferansiyel C) Rot ba6lar D) Baft 35. Karl havalarda hangi lâstiklere zincir taklr? A) Ön lâstiklerin birine B) Arka lâstiklerin birine C) Çekici olmayan lâstiklerin ikisine D) Çekici lâstiklerin ikisine TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. 36. A6a0daki parçalardan hangisi fren sisteminin bir parçasdr? A) Kampana B) Volan C) Kavrama D) Aks -15-

16 SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 1. Snavn balad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav baladktan sonra görevlilerle konumanz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye teebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutanana yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu kiiler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerektiinde oturduunuz yerleri deitirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav baladktan sonra adaylarn birbirleriyle konumalar, kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn balad belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapçn ve cevap kâdn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapçn teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal ilem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba6kan ba6lama ve biti6 saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk( sakl(d(r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam(n(n veya bir k(sm(n(n Millî E5itim Bakanl(5( E5itim Teknolojileri Genel Müdürlü5ünün yaz(l( izni olmadan kopya edilmesi, foto5raflar(n(n çekilmesi, bilgisayar ortam(na al(nmas(, herhangi bir yolla ço5alt(lmas(, yay(mlanmas( veya ba;ka bir amaçla kullan(lmas( yasakt(r. Bu yasa5a uymayanlar, do5abilecek cezaî sorumlulu5u ve testlerin haz(rlanmas(ndaki malî külfeti pe;inen kabullenmi; say(l(r. BA=LAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ.

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 010720051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 270820051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 221020051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 240420051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 101220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 180220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 280820041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 231020041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 110420041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile NOT: BU TESTİN CVP ANAHTARLARI TEST İN SONUNDADIR. 1. İki zamanlı motorda pistonun kaç hareketinde bir iş elde edilir? A) 2. B) 3 C) 4 D) 5 2. içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakılardan hangisi kullanılır

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ N T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 251020081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 7000700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 7000700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 251020081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok 1-Yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 190420081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ M T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ N T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 231020101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 251020081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 251020081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 251020081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 190420081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 141020061100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 231020101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/12/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/12/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/12/2013

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 52200700 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/10/2015

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/10/2015 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/10/2015 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 52200700 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A1-A2 250820071100 1. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 190420081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 190420081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 210820101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/01/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/01/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/01/2014

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 210820101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 500700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 210820101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 7000700 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 7000700 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/203

Detaylı

YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir? A) Aküyü şarj etmek B) Egzoz gazinin çıkışını sağlamak C) Motor suyunu

YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir? A) Aküyü şarj etmek B) Egzoz gazinin çıkışını sağlamak C) Motor suyunu YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir? A) Aküyü şarj etmek B) Egzoz gazinin çıkışını sağlamak C) Motor suyunu sogutmak D) Ateşleme sirasina göre bujilere yüksek gerilimi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/04/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/04/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 13/04/2013

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 020720111100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ N MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 020720111100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ M MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı