MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT: 1. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR 1. Cevap kad üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka hiçbir kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâ0dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad0n kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i6aretleyiniz. 3. Cevap kâdnda LK YARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA A B C D TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçnda; LK YARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 1. A6a0dakilerden hangisi, trafik kazalarnda etkili olan çevre faktörlerinden de0ildir? A) Yolun bakmsz olu6u B) Kaldrmlarn yetersizli0i C) Uyar i6aretlerinin yetersizli0i D) Eski ve yetersiz araçlarn kullanlmas 2. Bir trafik kazasn gören sürücünün müdahale açsndan yasal sorumlulu0u nedir? A) Kendi iste0ine ba0l olarak müdahale etmeyebilir. B) Her durumda müdahale etmesi zorunludur. C) Sadece sa0lk e0itimi alanlarn müdahale etme mecburiyeti vardr. D) Yalnzca olaya kar6an sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardr. 3. I- Çevre imkânlarndan yararlanmak II- So0ukkanll0n koruyabilmek III- Emin olmad0 uygulamalardan kaçnmak Yukardaki özelliklerden hangileri ilk yardm yapacak ki6ide bulunmaldr? A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III 4. nsan vücudunda ya6amsal fonksiyonlar yerine getirmek için de0i6ik organlarn bir araya gelerek olu6turduklar yapya ne ad verilir? A) Hücre B) Doku C) Sistem D) Yardmc organ 5. Kazazedeleri, kaza yapan aracn içerisinden çkarmadan önce, a6a0dakilerden hangisi mutlaka de0erlendirilmelidir? A) Kazazedelerin üzerinde bulunan giysilerin özellikleri B) Aracn yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmad0 C) Aracn cinsi ve modeli D) Aracn yakt enjeksiyon sisteminin türü 6. lk yardm çantasnda bulundurulmas gereken malzemelerin miktar neye göre belirlenir? A) Sürücünün iste0ine B) Aracn yenili0ine C) Aracn tipi ve içinde bulunacak ki6i saysna D) Sürücü ve yolcularn sa0lk durumlarna 7. Kazazedelerin araçtan çkarlmas esnasnda en çok hangisine dikkat edilmelidir? A) Hzl ve aceleci davranmaya B) Kazazedenin giysilerine zarar gelmemesine C) Kurtarcnn giysilerine kan vs. gibi 6eylerin bula6mamasna D) Kazazedede yeni bir yaralanma meydana gelmemesine 8. Yaralnn boyun hasar gördü0ü 6üphesi varsa, araçtan nasl çkarlmaldr? A) Boynuna, mutlaka boyunluk taklarak B) Boynuna atel ba0lanarak C) Ayaklarndan çekilerek D) Boynuna bir 6ey ba0lamadan -2-

3 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 9. Beslenme srasnda soluk yolu tkanan yeti6kin bir ki6inin, soluk yolu nasl açlr? A) Srt üstü yatrp karnna vurularak B) A0zdan a0za sunî solunum yaplarak C) Yüz üstü yatrp bel ksmna vurularak D) Yan yatrp omuzlar arasna vurularak 10. Baz d6 kanamalarda, yara üzerine basnç uygulamaktaki amaç a6a0dakilerden A) Damar sk6trarak kann d6arya akmasn engellemek B) Damar geni6letip kan basncnn azalmasn sa0lamak C) Yarann çabuk iyile6mesini sa0- lamak D) Yaral bölgenin scakl0n korumak 13. A6a0dakilerden hangisi bir trafik kazas sonucu görülen 6ok belirtilerindendir? A) Derinin kzarmas B) Solunum saysnn azalmas C) Nabz at6nn güçlü olmas D) Vücut scakl0nn azalmas 14. A6a0dakilerden hangisi 6ok pozisyonudur? A) Yüz üstü yat6 pozisyonunda kafa yana çevrilip, ayaklar biraz a6a0da, üstü örtülü pozisyon B) Srt üstü yat6 pozisyonunda kafa yana çevrilmi6, ayaklar biraz yukarda, üstü örtülü pozisyon C) Yan yat6 pozisyonunda ayaklar birbirine paralel D) Oturu6 pozisyonunda ba6 öne e0ilmi6 ve dizler, diz kapaklarndan katlanm6 pozisyon 11. A6a0dakilerden hangisi, koldaki büyük kanamalarda uygulanan turnike yöntemidir? A) Dirsek ksmn kalp seviyesinden yukarda tutmak B) Kanayan yeri kalp seviyesinden a6a0da tutmak C) Dirsek ile omuz arasna skma ba0 uygulayarak kan durdurmak D) Kanayan yere çe6itli ilaçlar tatbik etmek 12. Turnike uygulamasnda ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir gev6etme uygulanmaldr? 15. Kalp masaj uygulama bölgesi a6a0dakilerden A) Gö0üs kemi0inin alt uç 1/3 lik ksm B) Gö0üs kemi0inin üst uç 1/8 lik ksm C) Kaburgann sol alt ksm D) Kaburgann sa0 alt ksm 16. Yeti6kin bir insana gerekti0inde dakikada kaç defa kalp masaj uygulamas yaplmaldr? A) B) C) D) A) 2 B) 10 C) 20 D) 40-3-

4 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 17. Delici cisim batmalarnda, yara üzerinde batan cisim duruyorsa, a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Cisim çkarlmadan yaral hastahaneye sevk edilir. B) Cisim çkarlr ve yaral hastahaneye sevk edilir. C) Cismin d6arda kalan ksm kesilir ve yara sarlr. D) Cisim çkarlr ve yarann üzerine tentürdiyot dökülür. 18. Ba6 yaralanmalar sebebiyle bayldktan bir süre sonra kendine gelen kazazedeye a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Hemen normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir. B) So0uk su içirildikten sonra normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir. C) Bulant önleyici ve a0r kesici ilaç verilir. D) En az saat süre ile hekim kontrolünde tutulur. 19. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile ta6nmaldr? A) Kolunda yara ve krk olan B) Kaburga kr0 olan C) Omurga kr0 olan D) Birinci derecede yan0 olan 21. Kaburga kemi0i krklarnda kazazede hangi pozisyonda hastahaneye sevk edilir? A) Yan yat6 B) Yüz üstü yat6 C) Oturu6 veya yar oturu6 D) Srt üstü yat6 22. Boyun, srt ve bel omurlar krklarnda, kazazede uygun 6ekilde tespit ve nakil edilmezse a6a0dakilerden hangisi meydana gelir? A) Nabz at6lar sürekli hzlanr. B) Vücudun bir bölgesinde felç olur. C) Bulant ve kusma olur. D) Vücut scakl0 artar. 23. Yank yaras olan bir kazazedenin yaras üzerine a6a0daki uygulamalardan hangisi yaplmaldr? A) Di6 macunu sürme B) Tentürdiyotlu pamukla kapatma C) Temiz ve slak sarg bezi ile örtme D) Oksijenli su ile ykama 24. Ülkemizde Hzr Acil Servisin telefon numaras A) 110 B) 112 C) 154 D) A6a0dakilerden hangisi atelin tanmdr? A) Kol veya bacak krklarnda ilgili bölgenin hareketsiz hâle getirilmesinde kullanlan düz nesnedir. B) Büyük d6 kanamalar durdurmaya yarayan emici ve renkli malzemedir. C) Pamuktan yaplm6 bir çe6it sarg bezidir. D) A0r dindirici ilaçtr. 25. A6a0dakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce ta6nmaldr? A) A0r kanamal olan B) Ölmü6 olan C) Aya0nda krk olan D) Hafif derecede ezik yaras olan -4-

5 5. GRUP LK YARDIM BLGS Y 26. Yaral ta6nan sedyenin ta6nma yönü genellikle nasl olmaldr? A) Yaralnn ayaklar önde olacak 6ekilde B) Yaralnn ba6 ksm daima önde olacak 6ekilde C) Sedyenin ta6nma yönünün hiçbir önemi yoktur. D) Sedyenin ta6nma yönü yaralnn iste0ine göre de0i6ir. 29. A6a0dakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterlili0ine sahip olan sürücüler için do0rudur? A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. B) Araç kullanrken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadrlar. C) Yalnzca gece araç kullanrken gözlük veya lens kullanabilirler. D) Yalnzca 6ehir d6 yollarda gözlük veya lens kullanabilirler. 27. Çok sayda uyku ilac alarak yeni zehirlendi0i anla6lan hastaya olay yerinde ilk yardm olarak a6a0dakilerden hangisi yaptrlr? A) Zeytinya0 içirilir. B) Yo0urt yedirilir. C) Hemen kusturulur. D) Hiçbir 6ey yaptrmadan hastahaneye götürülür. 30. Araçlarda emniyet kemeri kullanlmasyla ilgili olarak a6a0dakilerden hangisi do0rudur? A) Behir içi trafikte mecburî, 6ehir d6nda iste0e ba0ldr. B) Behir içi trafikte iste0e ba0l, 6ehir d6nda mecburîdir. C) Behir içi ve d6 trafikte iste0e ba0- ldr. D) Behir içi ve d6 trafikte mecburîdir. 28. Hastann serin yere alnmas Su ve tuz kaybnn giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi Yukardaki ilk yardm uygulamalar hangi durumda yaplr? A) Scak çarpmasnda (vurmasnda) B) El bile0inin burkulmasnda C) Kafa ve beyin yaralanmasnda D) Baylmada LK YARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -5-

6 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 1. Belediye snrlar içinde, karayolunu etkileyecek yapm çal6malar için a6a- 0dakilerin hangisinden izin alnmas gerekir? A) Belediye Ba6kanl0ndan B) l Trafik Komisyonundan C) l Emniyet Müdürlü0ünden D) Millî E0itim Müdürlü0ünden 6. Kamyonet için a6a0dakilerden hangisi söylenemez? A) Yük ta6macl0nda kullanlr. B) zin verilebilen azamî yüklü a0rl kilogramdr. C) Yalnzca 6ehir içinde kullanlr. D) Motorlu araçtr. 2. Trafik zorunluluklar nedeniyle aracn durdurulmasna ne ad verilir? A) Duraklama B) Park etme C) Bekleme D) Durma 7. I6kl trafik cihazlaryla birlikte 6kl ok da varsa, ok yönündeki dönü6 ne zaman yaplr? A) Ok söndü0ünde B) Ok krmz yand0nda C) Ok ye6il yand0nda D) Ok sar yand0nda 3. Ta6t yolunun trafik i6aretleri ile belirlenerek yayalarn kar6ya geçmesi için ayrlm6 bölümüne ne denir? A) Yaya yolu B) Yaya geçidi C) Plâtform D) Geçi6 yolu Karayolunun genel olarak ta6t trafi- 0ince kullanlan ksmna ne denir? 5. A) Banket B) Berit C) Bev D) Kaplama 2 Bekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? A) 1 ve 2 B) 2 ve 4 C) 2 ve 3 D) 3 ve 4 9. A6a0daki trafik i6aretlerinden hangisi dönel kav6a0a yakla6ld0n bildirir? A) B) Bekildeki aracn bulundu0u yol a6a0dakilerden A) Anayol B) Tali yol C) Ba0lant yolu D) Geçi6 yolu C) D) -6-

7 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 10. Bekildeki trafik i6areti neyi ifade eder? A) Kaygan yola yakla6ld0n B) Ta6t yoluna ta6, kaya, toprak dü6ebilece0ini C) Karayolunun deniz kysnda bitti0ini D) Tehlikeli ini6 e0imli bir kesime yakla6ld0n 14. Sürücüye ait belgeler tam olsa bile a6a0daki hâllerin hangisinde sürücü trafikten men edilir? A) Ta6ma snrndan fazla yolcu alnm6 ise B) Ta6ma snrndan fazla yük yüklenmi6 ise C) Uyu6turucu madde alarak araç kullanyor ise D) Araca zorunlu malî sorumluluk sigortas yaptrlmam6 ise 11. Bekildeki trafik i6aretinin anlam nedir? A) Sa0a zorunlu yön B) Sola zorunlu yön C) Sola tehlikeli viraj D) Sola dönülmez 15. A6a0dakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek 6erit arasnda uyumsuzluk vardr? A) Sola döneceklerin sol 6eritte seyretmesi B) Yava6 gidenlerin sa0 6eridi izlemesi C) Araç geçenlerin sol 6eritten gitmesi D) Yolun bo6 olmas halinde iki 6eridin birlikte kullanlmas 12. A6a0daki trafik i6aretlerinden hangisi, öndeki ta6t geçme yasa0nn sona erdi0ini bildirir? 16. A) B) C) D) 13. Yan yana devaml iki çizgi bulunan bir karayolu için a6a0dakilerden hangisi söylenemez? Bekildeki karayolunda a6a0dakilerden hangisinin yaplmas yasaktr? A) Gidi6e ayrlan yolun orta 6eridinde seyredilmesi B) Gidi6e ayrlan yolun en solundaki 6eride girilmesi C) Kar6dan gelen trafi0e ait yol bölümüne girilmesi D) Gidi6e ayrlan yolun en sa0ndan gidilmesi A) ki yönlü karayolu oldu0u B) Bölünmü6 karayolu oldu0u C) Di0er yol bölümüne geçilemeyece0i D) Çizgilerin yolda ayrc görevi yapt0-7-

8 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 17. Yerle6im yerleri içinde kav6aklara kaç metre kala 6erit de0i6tirmek yasaktr? A) 30 B) 40 C) 50 D) A6a0dakilerden hangisi trafi0in düzenlenmesinde önceli0e sahiptir? A) Trafik 6klar B) Trafik zabtas C) Yer i6aretleri D) Trafik levhalar 19. Tünellere ve dar köprülere yakla6an sürücülerin a6a0dakilerden hangisini yapmalar uygundur? A) Ta6t yolu üzerinde duraklamas B) Önündeki arac geçmesi C) Hzn artrmas D) Hzn azaltmas 22. A6a0dakilerden hangisi, araç geçmek için uyulmas gereken kurallardan biri de0ildir? A) Kar6 yönden gelen trafi0i kontrol etmek B) Öndeki aracn i6aretini beklemek C) Ba6ka araç tarafndan geçilmiyor olmak D) Geçmeden önce sola dönü6 60n yakmak 23. Bekildeki geçme i6leminde 2 numaral araç için a6a0dakilerden hangisi söylenemez? Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasndaki mesafe ne kadar olmaldr? A) Kendilerini geçmek isteyen araçlarn güvenle girebilecekleri kadar B) Araç uzunlu0unun üç kat kadar C) Aracn cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdi0i kadar D) Trafik ve yol durumuna göre istenildi0i kadar A) Geçme yasa0na uymam6tr. B) Kar6dan gelen aracn mesafesini ve hzn dikkate almayarak tehlikeli geçi6 yapm6tr. C) Geçilen araçtan yeteri kadar uzakla6madan sa0 6eride girmi6tir. D) Geçme srasnda tamamen sol 6eride geçmemi6, sa0 6eridi de kullanm6tr. 21. Bekildeki yolda önündeki araca hzla yakla6an 1 numaral araç sürücüsü a6a0dakilerden hangisini yapmaldr? I6ksz kav6aklarda sola dönmek isteyen bir sürücü a6a0dakilerden hangisini yapmaldr? A) Kar6ya geçecek yayalar uyararak geçmelerini engellemelidir. B) Yolun sa0na yana6maldr. C) Arkadan gelen araca yol vermelidir. D) Sa0dan gelen araca yol vermelidir. A) 2 numaral arac geçmelidir. B) Geçi6 için 3 numaral aracn geçmesini beklemelidir. C) Hzn azaltarak takip mesafesini korumaldr. D) 2 numaral arac uyararak sa0a yana6masn istemelidir. -8-

9 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 25. A6a0dakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktr? A) Ba0lant yolunda seyrederken B) Tek yönlü yollarda park ederken C) ki yönlü dar yollarda geçi6 kolayl0 sa0larken D) Tek yönlü yollarda duraklarken 28. ni6 e0imli yolda seyreden araç sürücülerinin a6a0dakilerden hangisini yapmalar yasaktr? A) Çk6ta kullandklar vitesi kullanmalar B) Hz azaltmak için frene basmalar C) Vitesi bo6a almalar D) Dü6ük hzla seyretmeleri Bekildeki 1 numaral aracn sürücüsü ne yapmaldr? Karayolunda uzun süreli yükleme bo6altma yapacak sürücüler, a6a0dakilerden hangisini yapmak zorundadrlar? A) Aracn ba6nda gözcü bulundurmak B) Trafik zabtasna haber vermek C) Motoru durdurup el frenini çekmek D) Motoru durdurup farlar yakmak 27. A) Hzn azaltarak yoluna devam etmelidir. B) 2 numaral aracn geçmesini beklemelidir. C) Hzlanarak geçi6 hakkn kendi kullanmaldr. D) Klâkson çalp 2 numaral arac yava6latmaldr. 30. Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin a6a0dakilerden hangisini yapmas yasaktr? A) Yolcular aracn sa0 tarafndan indirip bindirmesi B) Araç tam olarak durmadan kaplar açmas C) Kapy açmadan aracn sa0 tarafn kontrol etmesi D) Gidi6 yönüne göre aracn yolun en sa0nda durdurmas 1 2 Bekildeki 2 numaral araç sürücüsü ne yapmaldr? A) Klâkson çalp 1 numaral arac durdurmaldr. B) Geçi6 hakkn kendi kullanmaldr. C) Hzn artrp kav6a0a girmelidir. D) 1 numaral aracn geçmesini beklemelidir. 31. Aracn park etti0i yerden çkarmak isteyen sürücü, motoru çal6trmadan önce a6a0dakilerden hangisini yapmaldr? A) Dönü6 lâmbalarn yakarak i6aret vermelidir. B) Çkaca0 ta6t yolunun geni6li0ine bakmaldr. C) Aracn etrafn kontrol etmelidir. D) Park yerindeki görevlinin talimatn beklemelidir. -9-

10 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 32. Karayolunda kar6 yönden gelen sürücülerin ve yolu kullanan di0er kimselerin gözlerini kama6trmamak için hangi 6klarn yaklmas zorunludur? A) Uza0 gösteren 6klarn B) Park 6klarnn C) Acil uyar 6klarnn D) Yakn gösteren 6klarn 33. Çekilen aracn freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasndaki ba0lant uzunlu0u en fazla kaç metre olmaldr? A) 1 B) 2 C) 3 D) A6a0dakilerden hangisi tedbirsiz ve saygsz araç sürmeye örnek de0ildir? A) Seyir hâlinde iken araç telefonunu kullanmak B) Yayalara su sçratmak C) Di0er sürücüleri korkutmak veya 6a6rtmak D) Hz snrn a6mak 35. A6a0dakilerden hangisi, yaya ve okul geçitlerine yakla6an sürücülerin uyacaklar kurallardan biri de0ildir? A) lk geçi6 hakkn yayalara vermek B) Kar6dan gelen araçlara geçi6 kolayl0 sa0lamak C) Aracn hzn azaltmak D) Söz konusu geçitlerde durmak 36. Araçlarn neresinde yolcu ta6nmas uygundur? A) Karoseri kenarnda B) Yük üzerinde C) Sürücünün yanndaki koltukta D) Aracn basama0nda 37. Otoyoldan çkarken hangi 6eridin kullanlmas zorunludur? A) Trmanma 6eridinin B) Hzlanma 6eridinin C) Yava6lama 6eridinin D) Orta 6eridin 38. Otomobil ve tescilde otomobil gibi i6lem gören arazi ta6tlar ile minibüslerin ön koltu0unda kaç ya6ndan küçük çocuklarn ta6nmas yasaktr? A) 10 B) 11 C) 12 D) Bekildeki ta6t yolundan kar6ya geçmek isteyen yayann, bulundu0u yere 100 metre mesafe içinde yaya geçidi yoksa a6a0dakilerden hangisini yapmas yanl6tr? A) Duramayacak kadar yakla6m6 olan ta6ta geçi6 hakk vermesi B) Ta6t yoluna girmeden önce sa0dan gelen trafi0i kontrol etmesi C) Dikkatli ve en ksa sürede geçmesi D) Önce yolun solunu, yolun ortasnda ise sa0n kontrol ederek geçmesi 40. Trafi0e çkacak bir araçta a6a0dakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulmas zorunludur? A) Gümrük giri6 belgesi ve tescil plâkas B) Araç i6letme belgesi ve tescil plâkas C) malât belgesi ve araç tadilât belgesi D) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plâkas 41. Resmî ve ticarî plâkal otomobillere 2 ya6 sonunda kaç ylda bir muayene yaptrlmas zorunludur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4-10-

11 5. GRUP TRAFK VE ÇEVRE BLGS Y 42. C snf sürücü belgesiyle, a6a0dakilerden hangisi kullanlamaz? A) Kamyon B) Minibüs C) Kamyonet D) Otobüs 43. Zorunlu malî sorumluluk sigortas hakknda a6a0da verilen bilgilerden hangisi yanl6tr? A) Motorlu araçlar için zorunludur. B) Sigortal aracn gördü0ü hasar kar6lar. C) Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir. D) Zarar verilen araçlarla ilgili maddî ve bedenî zararlar kar6lar. 44. A6a0dakilerden hangisi trafik kazalarnda aslî kusur sebebi saylr? A) Zorunlu bir sebep olmadkça yava6 sürmek B) Öndeki arac yakndan takip etmek C) Dönü6 manevralarn yanl6 yapmak D) Hz snrlarna uymamak 45. Maddî hasarl kazalarda taraflarn anla6malar hâlinde a6a0dakilerin hangisine gerek yoktur? A) Zorunlu malî sorumluluk sigortas 6irketine haber verilmesine B) Anla6ma ile ilgili yazl belge düzenlenmesine C) Araçlarn kaza yerinden kaldrlmasna D) Varsa, kaza yerindeki parçalarn temizlenmesine 46. Geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullandklar ikinci kez tespit edilenlere a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve a0r para cezas B) Alt aydan 1 yla kadar hafif hapis C) ki aydan üç aya kadar hafif hapis ve hafif para cezas D) Sürücü belgesi almaktan men edilmesi A6a0dakilerin hangisinde "tako0raf cihaz"nn bulundurulmas ve kullanlmas zorunludur? A) Behirleraras ta6maclk yapan bütün araçlarda B) Ticarî amaçla kullanlan bütün araçlarda C) Behir içi ve 6ehirler aras yolcu ta6yan bütün araçlarda D) Kamyon, otobüs ve çekicilerde 48. Araçlardaki susturucu ve ses giderici parçalar için a6a0dakilerden hangisi söylenebilir? A) K6 aylarnda yakttan tasarruf sa0lar. B) Motor hararet yapt0nda çkarlmas uygundur. C) Araçlardan kesinlikle çkarlmaz. D) Yaz aylarnda kullanlmas motora zarar verir. 49. A6a0dakilerden hangisinin ta6tta bulunmas yakt ve zaman tasarrufunda fayda sa0lar? A) Stepne B) Harita ve kroki C) Reflektör D) Yangn tüpü 50. Sürücülerin araçlarn temiz ve bakml tutmalar hangi açdan önemli de0ildir? A) Zaman B) Arac kullananlar C) Sa0lk D) Güzel görünüm TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ.

12 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 1. ki zamanl motorda pistonun kaç hareketinde bir i6 elde edilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 2. çten yanmal motorlarda a6a0daki yaktlardan hangisi kullanlr? A) Kömür - Mazot - LPG B) Alkol - Benzin - LPG C) Alkol - Gazya0 - LPG D) Benzin - Motorin - LPG 3. A6a0dakilerden hangisi motorun parçalarndan biridir? A) Diferansiyel B) Baft C) Silindir kapa0 D) Rot 4. Akümülatörün görevi a6a0dakilerden A) Motor çal6mazken, aydnlatma sistemi ve özel alclar çal6trmak. B) Motor çal6mazken, diferansiyeli çal6trmak. C) Motor çal6mazken, ya0lamay sa0- lamak. D) Motor çal6mazken, vites kutusunu çal6trmak. 7. A6a0dakilerden hangisi benzinli bir motorda normal yanma olmamasnn sebeplerinden biridir? A) Radyatör petekleri tkanm6tr. B) Vantilatör kay6 gev6ektir. C) Bujiler normal ate6leme yapamyordur. D) Su pompas arzaldr. 8. Yakt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile ta6nr? A) Bamandra ile B) Yakt borusu ile C) Distribütör ile D) Ya0 pompas ile 9. Hangisi yakt sistemi elemandr? A) Baft B) Alternatör C) Mar6 motoru D) Benzin otomati0i 10. Yakt göstergesinin 60 yannca ne olur? A) Motor hemen durur. B) Araç km daha yol gider. C) Bujilerde ate6leme olmaz. D) Yakt pompas durur. 5. A6a0dakilerden hangisi ate6leme sisteminin bir parçasdr? A) Dinamo B) Distribütör C) Regülatör D) Alternatör 11. Dizel motoru, özellikle so0uk havalarda kolay çal6trabilmek için a6a0dakilerden hangisi kullanlr? A) Antifriz B) Termostat C) Kzdrma bujileri D) Hava filtresi 6. A6a0dakilerden hangisi ate6leme sisteminin bir parçasdr? A) Buji B) Konjektör C) Karbüratör D) Mar6 motoru -12-

13 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 12. Hava filtresinin görevi a6a0dakilerden A) Silindirlere giden havay temizlemek. B) Motor ya0n temizlemek. C) So0utma suyunu temizlemek. D) Depodaki yakt temizlemek. 13. Motora ilk hareketi veren sistem a6a0dakilerden A) Barj sistemi B) So0utma sistemi C) Mar6 sistemi D) Ya0lama sistemi 17. Motordaki ya0n görevi a6a0dakilerden A) Motorun erken snmasn sa0lamak. B) Sürtünmeden dolay olu6an a6nmay önlemek. C) Motorda yakt tasarrufu sa0lamak. D) Motorda düzgün ate6lemeyi sa0lamak. 18. Motordaki çal6an parçalarn temizli0ini hangi sistem sa0lar? A) So0utma B) Yakt C) Ate6leme D) Ya0lama 14. Mar6 motoru, mar6 durumunda hiç dönmüyorsa sebebi a6a0dakilerden A) Buji kablolar gev6ektir. B) Karbüratöre yakt gelmiyordur. C) Vantilatör kay6 gev6ektir. D) Akümülatörün kutup ba6lar gev- 6ektir. 19. Motor çal6t0 sürece ya0lamann olup olmad0 a6a0daki parçalarn hangisinden anla6lr? A) Motor ya0 çubu0undan B) Motor ya0 karterinden C) Motor ya0 göstergesinden D) Motor ya0 mü6üründen 15. Farlar yank bir araçta, mar6 srasnda 6k 6iddetinde çok azalma oluyorsa sebebi nedir? A) Yakt deposu bo6alm6tr. B) Akümülatör bo6alm6tr. C) Hava filtresi tkaldr. D) Karterde ya0 azalm6tr. 16. Dijital göstergeli araçlarda a6a0dakilerden hangisini yapmak sakncaldr? A) Takviye akü ile ilk hareket vermek B) Motor ya0n de0i6tirmek C) Bujilerini de0i6tirmek D) Ön düzen ayar yapmak 20. Motorun ya0 yakmasnn sebebi a6a0dakilerden A) Silindirler a6nm6tr. B) Kam (eksantrik) mili a6nm6tr. C) Krank mili a6nm6tr. D) Volan a6nm6tr. 21. Araçta so0utma sisteminin görevi a6a- 0dakilerden A) Alternatörde meydana gelen sy çal6ma scakl0nda tutmak. B) Diferansiyelde meydana gelen sy çal6ma scakl0nda tutmak. C) Vites kutusunda meydana gelen sy çal6ma scakl0nda tutmak. D) Yanma sonucunda meydana gelen sy çal6ma scakl0nda tutmak. -13-

14 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 22. Vantilatörün görevi a6a0dakilerden A) Radyatördeki suyu stmak. B) Radyatördeki suyu so0utmak. C) Kalorifer suyunu stmak. D) Motor ya0n stmak. 27. Aracn sinyal lâmbalarndan biri yanmyorsa sebebi a6a0dakilerden A) Endüksiyon bobini yanm6tr. B) Ampul yanm6tr. C) Alternatör yanm6tr. D) Konjektör yanm6tr. 23. Motor suyunun scakl0n çal6ma scakl0nda ayarlayan parça a6a0dakilerden A) Vantilatör B) Radyatör C) Termostat D) Hararet (s) göstergesi 24. Motor ssnn aniden yükselmesinin sebebi a6a0dakilerden A) Vantilatör kay6 çok gergindir. B) Bujiler arzaldr. C) Distribütör arzaldr. D) Vantilatör kay6 kopmu6tur. 25. Alternatörün (6arj dinamosunun) görevi a6a0dakilerden A) Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine çevirmek. B) Is enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek. C) Mekanik enerjiyi, s enerjisine çevirmek. D) Is enerjisini, mekanik enerjiye çevirmek. 26. A6a0dakilerden hangisi 6arj sisteminin elemanlarndan biri de0ildir? A) Alternatör B) Konjektör (regülatör) C) Distribütör D) Barj göstergesi 28. Araçta uzun farlar yakld0nda kaç metreyi aydnlatmas gerekir? A) 100 B) 150 C) 200 D) A6a0dakilerden hangisi debriyajn kaçrma sebebidir? A) Direksiyon kutusu arzaldr. B) Banzman di6lileri arzaldr. C) Diferansiyel ayar uygun de0ildir. D) Debriyaj balatas a6nm6tr. 30. Vites de0i6tirirken ses geliyorsa sebebi a6a0dakilerden A) Fren pedalna tam baslmam6tr. B) Debriyaj pedalna tam baslmam6tr. C) Gaz pedalna tam baslmam6tr. D) Jikle dü0mesi çekilmemi6tir. 31. A6a0dakilerden hangisi aktarma organnn bir elemandr? A) Pistonlar B) Supaplar C) Vites kutusu D) Rotlar 32. Vites kutusunun bakm yaplrken a6a0dakilerden hangisine baklr? A) Antifriz kaça0nn olup olmad0na B) Asit kaça0nn olup olmad0na C) Elektrolit kaça0nn olup olmad0na D) Ya0 kaça0nn olup olmad0na -14-

15 5. GRUP MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS Y 33. Virajlarda, çekici tekerleklerin farkl hzlarda dönmesini sa0layan sistem a6a0dakilerden A) Direksiyon sistemi B) Diferansiyel sistemi C) Fren sistemi D) Ön düzen sistemi 38. Aracn kampanalar a6r snm6sa bunun nedeni a6a0dakilerden A) Diferansiyel ayarlar bozuktur. B) Vites kutusu ayarlar bozuktur. C) Fren ayarlar bozuktur. D) Motor ayarlar bozuktur. 34. Ön lâstiklerden biri yeni, di0eri eski ise fren yapld0nda ne olur? A) Araç bir tarafa çeker. B) Aracn freni tutmaz. C) Arka frenler tutmaz. D) Aracn frenlerinin tutmas hzlanr. 35. Karl havalarda hangi lâstiklere zincir taklr? A) Ön lâstiklerin birine B) Arka lâstiklerin birine C) Çekici lâstiklerin ikisine D) Çekici olmayan lâstiklerin ikisine 39. Süspansiyon sisteminin elemanlarndan biri a6a0dakilerden A) Direksiyon B) Yaylar C) Baft D) Mafsallar 40. Yeni bir araçta rodaj zaman doluncaya kadar a6a0dakilerden hangisinin yaplmas do0rudur? A) Ani duru6 ve kalk6 yaplr. B) Motor tam güçle çal6trlr. C) Araçta devaml ayn vitesle gidilir. D) Ani duru6 ve kalk6 yaplmaz. 36. A6a0dakilerden hangisi fren sisteminin parçalarndan biridir? A) Distribütör B) Radyatör C) Alternatör D) Tekerlek silindiri TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. 37. ABS fren sisteminin avantajlarndan biri a6a0dakilerden A) Frenleme annda direksiyon hakimiyeti sa0lar. B) Yakt tasarrufu sa0lar. C) Frenlemede duru6 mesafesini uzatr. D) Debriyajn kolay ayrlmasn sa0lar. -15-

16 SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR 1. Snavn balad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav baladktan sonra görevlilerle konumanz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye teebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutanana yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu kiiler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerektiinde oturduunuz yerleri deitirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav baladktan sonra adaylarn birbirleriyle konumalar, kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn balad belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapçn ve cevap kâdn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapçn teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal ilem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba6kan ba6lama ve biti6 saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk' sakl'd'r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam'n'n veya bir k'sm'n'n Millî E4itim Bakanl'4' E4itim Teknolojileri Genel Müdürlü4ünün yaz'l' izni olmadan kopya edilmesi, foto4raflar'n'n çekilmesi, bilgisayar ortam'na al'nmas', herhangi bir yolla ço4alt'lmas', yay'mlanmas' veya ba:ka bir amaçla kullan'lmas' yasakt'r. Bu yasa4a uymayanlar, do4abilecek cezaî sorumlulu4u ve testlerin haz'rlanmas'ndaki malî külfeti pe:inen kabullenmi: say'l'r. BA<LAYINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAYINIZ.

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 270820051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 231020041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 221020051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 101220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 240420051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 280820041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 181220041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 110420041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 180220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile NOT: BU TESTİN CVP ANAHTARLARI TEST İN SONUNDADIR. 1. İki zamanlı motorda pistonun kaç hareketinde bir iş elde edilir? A) 2. B) 3 C) 4 D) 5 2. içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakılardan hangisi kullanılır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI . Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C) Tıbbi yardım gelene

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar

25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar 25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar takılmalıdır. B) Sürücüler kullanacakları araç sınıfı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 080720061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

İNSAN VÜCUDU Hücre: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Hücrenin beslenmesinde hücre zarı yardımcı olur. İnsan Yapısı: Hücreler birleşerek dokuları,dokular birleşerek organları, organlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok 1-Yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 500700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK 2015 DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK Sürücü Direksiyon Eğitimi Programı ARAÇ KULLANMA Motoru çalıştırma : Vites kolu ile vitesi boş durumuna alınız.kontak

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 190420081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, . İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastaları tedavi etmek B) Trafik kazalarını önlemek C) Temel yaşam desteği sağlamak D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 6. Şah

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160220081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160220081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 050720081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 24/08/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 24/08/203

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 050720081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170220071100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170220071100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı Ehliyet sınav sonuçları KİTAPÇIK TÜRÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 602200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 602200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ N T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 1. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gabarinin aşılması B) Araç dengesinin korunması C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ F G 170420101100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır? a) Probleme girmemek b) Problem tespit edildikten sonra çözmek c) Problem oluştuktan sonra uzmanına çözdürmek

Detaylı

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 den itibaren NSW Eyaletinde trafik kurallarında bir takım değişiklikler yapılmaktadır. Basit şekliyle bu değişikliklerin çoğu mevcut kuralların

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 52200700 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı