MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII"

Transkript

1 SERTFKA TÜRÜ B T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve Soyad : Aday Numaras : DKKAT: 1. Size verilen test kitapçnn sertifika türü, almak istediiniz sertifika türüyle ayn deilse salon görevlilerini uyararak test kitapçnzn doru kitapçkla deitirilmesini salaynz. 2. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 3. Test kitapçndaki açklamalar okuyunuz. 4. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMALAR 1. Cevap kad üzerine yazacanz yaz ve yapacanz iaretlemelerde kurun kalemden baka hiçbir kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâ0dnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmad0n kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i6aretleyiniz. 3. Cevap kâdnda LK ARDIM BLGS, TRAFK VE ÇEVRE BLGS, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS testleri için üç ayr bölüm bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili bölümlere aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. anl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA A B C D TEST KTAPÇII LE LGL AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçnda; LK ARDIM BLGS dersinden 30, TRAFK VE ÇEVRE BLGS dersinden 50, MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. Birden fazla iaretlemelerde o soru yanl cevaplandrlm saylr. 3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden deerlendirilecektir. Baarl saylabilmeniz için her dersten ayr ayr- 70 puan almanz gerekir. 4. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 6. Cevaplarnz puanlanrken her doru cevaba puan verilecek, yanl cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. 7. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. Arka sayfadaki açklamalara geçiniz.

2 LK ARDIM BLGS 1. Kara yolu üzerinde hareket halinde olan en az bir aracn kar6t0, ölüm, yaralanma veya maddî hasarla sonuçlanan olaylara ne denir? A) Do0al afet B) 6 kazas C) Trafik kazas D) Felâket 6. A6a0dakilerden hangisi omurgann içindeki bo6lukta bulunur? A) Kas B) Lenf dü0ümleri C) Omurilik so0an D) Omurilik 2. A6a0dakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarnda can ve mal kaybnn, geli6mi6 ülkelerden daha fazla olmasnn nedenlerinden de0ildir? A) Trafik kurallarna uyulmamas B) Ülkemizde iklim 6artlarnn daha farkl olmas C) Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanlmas D) lk yardm e0itimine gereken önemin verilmemesi 3. I- Her zaman tedbirli olmak II- So0ukkanll0n koruyabilmek III- Emin olmad0 uygulamalardan kaçnmak ukardaki özelliklerden hangileri ilk yardm yapacak ki6ide bulunmaldr? A) I-II B) I III C) II-III D) I-II-III 4. Kazaya müdahale ederken ilk yardmn 1. adm nedir? A) Kazazedelerin ve kendi güvenli0inizin sa0lanmas B) Kazazedelerin vakit kaybetmeden araçtan d6ar çkarlmas C) Kazazedelerin hemen hastahaneye ta6nmas D) Kazazedelere ilaç verilmesi 5. A6a0dakilerden hangisi solunum sistemi organlarndan de0ildir? A) Akci0er B) Karaci0er C) Burun D) Soluk borusu 7. nsan vücudunda a0z, yemek borusu, mide, ince ve kaln ba0rsaklarn yer ald0 sistem A) Dola6m sistemi B) Sindirim sistemi C) Sinir sistemi D) Solunum sistemi 8. lk yardm çantasnda gazl bez bulundurmann amac nedir? A) Etraf temizlemek B) Kalp masajnda kullanmak C) aralar kapatmak ve sarmak D) Krklarda a0ry azaltmak 9. Kaza yapm6 bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çkarlmaldr? A) Araç itilerek yava6ça devrilmesi sa0landktan sonra B) Araç sabit bir hâle getirildikten sonra C) Hiç zaman kaybetmeden, hemen D) lk yardmc arac tutarken 10. aralnn boyun hasar gördü0ü 6üphesi varsa, araçtan nasl çkarlmaldr? A) Boynuna, mutlaka boyunluk taklarak B) Boynuna atel ba0lanarak C) Ayaklarndan çekilerek D) Boynuna bir 6ey ba0lamadan -2-

3 LK ARDIM BLGS 11. Kalbi çal6t0 halde solunumu durmu6 olanlara yaplacak sunî solunuma ne kadar devam edilir? A) On dakika B) On be6 dakika C) Kalbi daha hzl çal6ana kadar D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar 12. Baylma sonucu bilinci kaybolmu6 insan, soluk yolunun tkanmamas için hangi pozisyona getirilir? A) an yat6 B) üzükoyun yat6 C) ar oturu6 D) Srt üstü yat6 13. Bebeklere sunî solunum nasl yaplr? A) Büyüklere uyguland0 gibi B) Bebe0in srtna vurarak C) A0zna ve burnuna birlikte sk aralklarla az hava vererek D) Srt üstü yatrp gö0üs ve karnna birlikte bastrarak 14. Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kan azaltmak için basnç uygulanacak bölge a6a0dakilerden A) Karn ön üst ksm B) Kask iç ksm C) Bacak d6 ksm D) Dizin ön üst ksm 15. A6a0dakilerden hangisi turnike uygulama malzemesi olarak tercih edilmelidir? A) 5-6 cm eninde elastik bandaj B) 50 cm uzunlu0unda ince kablo C) 50 cm uzunlu0unda ince iplik D) 5-6 cm geni6li0inde metal malzeme 16. A6a0dakilerden hangisi 6ok pozisyonudur? A) üz üstü yat6 pozisyonunda kafa yana çevrilip, ayaklar biraz a6a0da, üstü örtülü pozisyon B) Srt üstü yat6 pozisyonunda kafa yana çevrilmi6, ayaklar biraz yukarda, üstü örtülü pozisyon C) an yat6 pozisyonunda ayaklar birbirine paralel D) Oturu6 pozisyonunda ba6 öne e0ilmi6 ve dizler, diz kapaklarndan katlanm6 pozisyon 17. Baylan kazazedeye a6a0daki ilk yardm uygulamalarndan hangisi yaplr? A) Duyu organlar uyarlr. B) Vücut scakl0 dü6ürülür. C) Bekerli, so0uk içecek verilir. D) Hastahaneye götürülür. 18. Kalp masaj ile sunî solunum birlikte uygulanrken yalnzca bir ilk yardmc varsa, srasyla yaplacak i6lem says a6a0dakilerden A) 2 kalp masaj - 2 sunî solunum B) 15 kalp masaj - 15 sunî solunum C) 2 kalp masaj - 15 sunî solunum D) 15 kalp masaj - 2 sunî solunum 19. A6a0dakilerden hangisi kesik 6eklindeki yaralanmalarda yaplan ilk yardm uygulamalarndandr? A) ara kenarlarn birbirine yakla6trdktan sonra sarmak B) ara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarp scak tutmak C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altnda kalmasn sa0lamak D) Hekimin gelmesini beklemek -3-

4 LK ARDIM BLGS 20. Ba6a alnan darbe sonucu kula0ndan kan gelen kazazedeye a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Kazazede oturtulur, kula0na pamuk tkanr. B) Kazazede srt üstü yatrlarak ayaklar yukar kaldrlr. C) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak 6ekilde yan yatrlr ve kula0na pamukla tampon yaplr. D) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak 6ekilde yan yatrlr ve kanama engellenmez. 21. Ciltle birlikte cilt alt dokularnn da yand0 yanklarda, olay yerinde a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Salça sürülür. B) Alkollü su ile ykanr. C) ara merhemi sürülür. D) So0uk su veya buz tatbik edilir. 22. Kaburga kemi0i krklarnda kazazede hangi pozisyonda hastahaneye sevk edilir? A) an yat6 B) üz üstü yat6 C) Oturu6 veya yar oturu6 D) Srt üstü yat6 23. A6a0dakilerden hangisi, çkklarda yaplan ilk yardm uygulamalarndandr? A) Hasta, çkan bölgenin üzerine yatrlr. B) Çkan bölge ile kalp arasna turnike uygulanr. C) Çkan bölgenin hareketsizli0i sa0- lanarak hemen hekime sevk edilir. D) Çkan bölgenin üzerine scak masaj yaplr. 24. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardmla ilgili olarak a6a0dakilerden hangisi do0rudur? A) Eklem bölgesindeki 6i6li0i azaltmak için turnike uygulanmaldr. B) Bi6lik ve a0ry azaltmak için so0uk ya da buz tatbiki yaplmaldr. C) Eklemdeki a0rya ra0men hemen hareket ettirmek gereklidir. D) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden a6a0da tutulmaldr. 25. Kaza yerinden acil yardm haberle6- mesi yaplrken a6a0dakilerden hangisi ilk olarak bildirilir? A) Araçlarn hasar durumu B) arallarn durumu ve says C) Kaza yerinin açk ve net adresi D) Kazann olu6 6ekli ve yol durumu 26. Çok sayda yaralnn oldu0u kazalarda en son ta6nmas gereken kazazedeler a6a0dakilerden A) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar B) Kafa yaralanmas olanlar C) Kanama geçirenler D) Ayak kemi0i krk olanlar 27. aral ta6nan sedyenin ta6nma yönü nasl olmaldr? A) aralnn ayaklar önde olacak 6ekilde B) aralnn ba6 ksm önde olacak 6ekilde C) Sedyenin ta6nma yönü yarann çe6idine göre de0i6ir D) Sedyenin ta6nma yönü yaralnn iste0ine göre de0i6ir -4-

5 LK ARDIM BLGS 28. Egzoz gazna maruz kald0 için baygn durumda bulunan hastaya a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) o0urt yedirilir. B) Kusturulur. C) Açk havaya çkarlr. D) Tuzlu su içirilir. 29. Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal svy yeni içti0i fark edilen ki6ilere, ilk yardm olarak a6a0dakilerden hangisi uygulanr? A) Kusturma B) Bol su içirme C) Sarmsakl yo0urt yedirme D) çti0i maddeyi sulandrp verme 30. A6a0dakilerden hangisi sürücüye uygun davran6lardandr? A) olcularn iste0ine göre araç kullanmak B) Emniyet görevlisinin olmad0 yerlerde kendi koydu0u kurallar uygulamak C) Di0er sürücülerden önce kendi hakkn gözetmek D) Kar6la6t0 trafik kazasnda yarallara ilk yardm uygulamak LK ARDIM BLGS TEST BTT. TRAFK VE ÇEVRE BLGS TESTNE GEÇNZ. -5-

6 TRAFK VE ÇEVRE BLGS 1. Karayollarndaki i6aretleme standartlarn tespit etmek, a6a0dakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanna girer? A) Emniyet Genel Müdürlü0ünün B) Trafik Hizmetleri Ba6kanl0nn C) l Trafik Komisyonunun D) Karayollar Genel Müdürlü0ünün 2. ayalarn ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceli0ine ne ad verilir? 3. A) Geçi6 üstünlü0ü B) Geçi6 hakk C) Geçi6 kolayl0 D) Geçi6 yolu 6. Krmz 6k ile birlikte yanan sar 6kta sürücü ne yapmaldr? A) ava6lamaldr. B) Durmaldr. C) Dikkatli geçmelidir. D) Kalk6a hazrlanmaldr. 7. Bekildeki trafik i6areti a6a0dakilerden hangisine yakla- 6ld0n bildirir? A) Tünele B) Alt geçide C) Karavanl park yerine D) Gençlik kampna 8. A6a0dakilerden hangisi tehlike uyar i6areti de0ildir? A) B) Bekildeki aracn bulundu0u yol a6a0dakilerden A) Anayol B) Ba0lant yolu C) Tali yol D) Geçi6 yolu C) D) 4. A6a0dakilerden hangisi karayolunun unsurlarndan biri de0ildir? A) Araç B) Köprü C) Banket D) Kav6ak 9. A6a0dakilerden hangisi azamî hz snrlamas anlamndadr? A) B) 5. A6a0dakilerden hangisi trafik kazalarnn nedenlerinden biri de0ildir? C) D) A) ol yapm kusurlar B) olun e0imli olmas C) Trafik i6aretlerine zarar verilmesi D) Gerekti0i halde trafik i6aretlerinin konulmamas -6-

7 TRAFK VE ÇEVRE BLGS 10. Bekildeki trafik i6areti neyi ifade eder? A) olun iki taraftan darald0n B) olun tek yönlü oldu0unu C) olun çift yönlü oldu0unu D) Kar6dan gelene yol verme zorunlulu0unu 11. Ko6ullarn uygun olmas hâlinde sürücüler kesik yol çizgileri boyunca a6a0dakilerden hangisini yapabilirler? A) ki 6eridi birden kullanabilirler. B) Önlerindeki araçlar geçebilirler. C) Sol 6eritte sürekli seyredebilirler. D) Di0er 6eride geçemezler. 12. A6a0dakilerden hangisi sürücüleri yayalara kar6 uyaran i6arettir? A) B) 14. Ticarî amaçla yük ve yolcu ta6macl0 yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A) 9 B) 8 C) 7 D) A6a0dakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek 6erit arasnda uyumsuzluk vardr? A) Sola döneceklerin sol 6eritte seyretmesi B) olun bo6 olmas hâlinde iki 6eridin birlikte kullanlmas C) Araç geçenlerin sol 6eritten gitmesi D) ava6 gidenlerin sa0 6eridi izlemesi 16. Bir kav6akta; 1. Trafik i6aret levhalar 2. Trafik görevlisi 3. I6kl i6aret cihaz bulunmas hâlinde, sürücüler bunlara hangi sra ile uymak zorundadr? A) B) C) D) C) D) 13. Aralkl yanp sönen sar 6k a6a0dakilerden hangisi ile ayn anlam ta6r? A) B) D U R 17. Tehlikeli madde ta6yan araçlarn, bo6 olarak seyretmesi srasndaki azamî hz için a6a0dakilerden hangisi söylenebilir? A) Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hzla gitmelidirler. B) Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hzla gitmelidirler. C) Kendi snflarndaki araçlar için belirlenen hzla gitmelidirler. D) Aracn teknik özelliklerine uygun bir hz tespit etmelidirler. C) D) -7-

8 TRAFK VE ÇEVRE BLGS 18. Konvoy hâlinde seyreden araçlarn arasndaki mesafe en az ne kadar olmaldr? 19. A) Takip mesafesi kadar B) Duru6 mesafesi kadar C) Fren mesafesi kadar D) ntikal mesafesi kadar 21. Arkasndaki aracn geçme uyarsn alan araç sürücüsünün a6a0dakilerden hangisini yapmas yanl6tr? A) Uzunu gösteren lâmbalar yanyorsa, ksa lâmbalar yakmas B) Aracn izledi0i 6eridin sa0ndan sürmesi C) Önünde araç varsa takip mesafesini artrmas D) Daha erken davranarak önündeki arac geçmeye ba6lamas Araçlarn sa0a dönü6leri ile ilgili a6a0da verilen bilgilerden hangisi yanl6tr? Bekildeki karayolunda seyreden araçlarn a6a0dakilerden hangisini yapmas yasaktr? 1 A) Hz azaltlr. B) Sa0a dönü6 lâmbas yaklr. C) Geni6 kavisle dönülür. D) Sa0 6eride geçilir. A) 1 numaral aracn bulundu0u 6eritte seyretmesi B) 4 numaral aracn 3 numaral aracn bulundu0u 6eride girmesi C) 2 numaral aracn 3 numaral aracn bulundu0u 6eride geçmesi D) 3 numaral aracn sa0daki 6eritte seyretmesi A6a0dakilerden hangisi, geçi6 yapan araç sürücüsünün yapaca0 davran6lardan biri de0ildir? Bekildeki araçlarn geçi6 hakk sras nasl olmaldr? A) ol durumunu kontrol etmek B) Aracnn hzn azaltmak C) Berit de0i6tirme lâmbalarn kullanmak D) Öndeki araç sürücüsünü uyarmak A) B) C) D) Geçi6 üstünlü0ünü kullanan araç sürücülerinin a6a0dakilerden hangisini yapmas zorunludur? A) Trafik zabtasna bilgi vermesi B) Anayolda seyretmesi C) I6kl trafik cihazlarna uymas D) Sesli ve 6kl i6aretleri birlikte kullanmas -8-

9 TRAFK VE ÇEVRE BLGS 25. Tehlikeli e0imli yollarda kar6la6ma hâlinde; çkan aracn geçi6i zorsa inen araç sürücüsü ne yapmaldr? A) Varsa s0nma cebine girmeli, s0nma cebi yoksa sa0a yana6p durmal B) Çkan araç sürücüsünü ikaz ederek yava6latmal C) Çkan aracn geri gitmesini sa0lamal D) Motoru durdurup, vitesi bo6a almal 26. A6a0dakilerden hangisi DURMA de0ildir? A) 6aret levhalarna uyarak durmak B) Öndeki araçlarn durmas sonucu durmak C) olcu indirip bindirmek için durmak D) Krmz 6kta durmak 29. Arzal araç ve çeken araç arasndaki ba0lantnn uzunlu0u en fazla kaç metre olmaldr? A) 5 B) 4 C) 3 D) Araç kornasnn hangi durumda kullanlmas zorunludur? A) Krmz 6kta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazrlanmalarn sa0lamada B) Kaldrmdaki yayalarn ta6t yoluna girmelerini önlemede C) lerisi görünmeyen dönemeçlere yakla6rken geli6i haber vermede D) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin ta6t yoluna girmelerini önlemede 27. Park edilirken a6a0dakilerden hangisinin yaplmas zorunludur? A) Aracn yannda gözcü bulundurulmas B) Acil uyar 6klarnn yaklmas C) Aracn park yerindeki görevliye teslim edilmesi D) Motoru durdurup el freninin çekilmesi 31. Okul ta6tnn arkasndaki "DUR" 60 hangi hâllerde yaklr? A) Ta6tn fren lâmbalar arzaland0 zaman B) Okul ta6t arzalanp yolda kald0 zaman C) Sadece sisli, ya0murlu ve karl havalarda D) Sadece ö0renci indirip bindirirken 28. A6a0dakilerden hangisi araçlarn arka plâkalaryla ilgili getirilmi6 bir zorunluluktur? A) I60 iyi yanstmas B) Geceleri 20 metre mesafeden okunacak 6ekilde aydnlatlm6 olmas C) Harf ve rakamlarn dikkat çekici olmas D) Boyutunun ön plâkadan daha küçük olmas 32. Bariyerli demiryolu geçidine yakla6an sürücü nasl hareket etmelidir? A) Hzn azaltp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hzla geçmeli B) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hzl geçmeli C) Geçide geldi0inde durup görevlinin i6aretini beklemeli D) ol açksa hzl geçerek uzakla6mal -9-

10 TRAFK VE ÇEVRE BLGS 33. Araçlarn neresinde yolcu ta6nmas uygundur? A) Karoseri kenarnda B) Sürücünün yanndaki koltukta C) ük üzerinde D) Aracn basama0nda 34. Araçlar yüklenirken a6a0dakilerden hangisinin yaplmas do0rudur? A) ükün, kasann sa0 ve sol yanndan e6it ta6acak 6ekilde yüklenmesi B) Aracn, boyunu önden 2 metre ta6acak 6ekilde yüklenmesi C) Sürücünün görü6üne engel olacak 6ekilde yüklenmesi D) Aracn, plâkas görülecek 6ekilde yüklenmesi 35. A6a0dakilerden hangisi otoyola girebilir? A) Bisikletler B) Lâstik tekerlekli traktörler C) Çekiciler D) Motorsuz araçlar 36. Motorlu bisiklet sürücüleri a6a0dakilerden hangisini kullanmak zorundadr? A) Eldiven B) Koruma ba6l0 C) Güne6 gözlü0ü D) Emniyet kemeri 37. A6a0dakilerden hangisi, bisiklet sürücüleri için getirilmi6 yasaklardan de0ildir? A) Elde paket ve benzeri 6eyler ta6mak B) aya yolunda bisiklet sürmek C) Elinin birini brakp i6aret vermek D) Ta6tlara aslarak gitmek 38. ki yönlü karayolunda kar6ya geçecek yayalarn a6a0dakilerden hangisini yapmas yanl6tr? A) aya geçidini kullanmas B) Alt ve üst geçitleri kullanmas C) En ksa do0rultuda ve en ksa zamanda geçmesi D) Önce sa0 sonra sol tarafn kontrol etmesi 39. Trafi0e çkacak bir araçta a6a0dakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulmas zorunludur? A) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plâkas B) Araç i6letme belgesi ve tescil plâkas C) malât belgesi ve araç tadilât belgesi D) Gümrük giri6 belgesi ve tescil plâkas 40. Araçlarnda renk ve teknik de0i6iklik yaptranlarn bunu kaç gün içinde ilgili kurulu6a bildirmesi zorunludur? A) 60 B) 50 C) 40 D) E snf sürücü belgesiyle a6a0dakilerden hangisi kullanlamaz? A) Otobüs B) Motorlu bisiklet C) Lâstik tekerlekli traktör D) Kamyon 42. Hangi snf sürücü belgesine sahip olanlar kamyon süremezler? A) B B) C C) D D) E -10-

11 TRAFK VE ÇEVRE BLGS 43. A6a0dakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alnmasnn sebeplerinden biridir? A) Sürücünün 65 ya6n doldurmu6 olmas B) Sürücünün kaza yapt0nn tespit edilmesi C) Sürücü belgesinin hile ile alnm6 oldu0unun tespit edilmesi D) Sürücünün alkollü olarak araç kulland0nn belirlenmesi 44. Zorunlu malî sorumluluk sigortasyla ilgili a6a0daki bilgilerden hangisi yanl6tr? A) Geçerlilik süresi iki yldr. B) Türkiye snrlar içinde geçerlidir. C) Sigortas yaptrlmayan motorlu araçlar trafikten men edilir. D) Zararlarn ba6vurudan itibaren 8 i6 günü içinde ödenmesi zorunludur. 45. A6a0dakilerden hangisi trafik kazasna kar6an sürücülerin uymas veya yapmas gereken hususlardan biridir? A) Kaza tespit tutana0 düzenlemek B) Kazaya ait kant ve izleri de0i6tirmemek C) olu trafi0e açmak D) olu trafi0e kapatmak 47. Trafik para cezalarnn tebli0 edildi0i tarihten itibaren kaç gün içinde ödenmesi gerekir? A) 10 B) 15 C) 20 D) Çevre kirlili0ini önlemek amacyla yaplan çal6malara ne denir? A) Çevre düzeni B) Çevre C) Çevre koruma D) Çevre hakk 49. Sürücüler 6ehirler aras yola çktklarnda yanlarna a6a0dakilerden hangisini almaldrlar? A) Karayollar haritas B) Behir plan C) Behir haritas D) Behir krokisi 50. Sürücülerin bulunduklar 6ehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidi6 yollarn bilmeleri hangisi açsndan önemli de0ildir? A) Alt yap B) Trafik C) Turist D) Turizm sektörü 46. A6a0dakilerden hangisi trafik kazasnda aslî kusur saylr? A) Hznn gerektirdi0i 6eritten gitmemek B) Fazla yolcu almak C) A6r yük yüklemek D) Kar6 6eride tecavüz etmek TRAFK VE ÇEVRE BLGS TEST BTT. MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS TESTNE GEÇNZ. -11-

12 MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS 1. Buji ile ate6lemeli motorlarda, a6a0daki yaktlardan hangisi kullanlr? A) spirto ve gazya0 B) Motorin ve LPG C) Gaz ya0 ve motorin D) Benzin ve LPG 2. A6a0dakilerden hangisi motorun parçalarndan biridir? A) Diferansiyel B) Baft C) Silindir kapa0 D) Rot 3. ki ve dört zamanl motorlar a6a0dakilerden hangisinde kullanlr? A) Araç motorlarnda B) Helikopter motorlarnda C) Jet motorlarnda D) Uçak motorlarnda 4. A6a0dakilerden hangisi motor çal6- mazken, kontak anahtar ate6leme durumunda açk unutulursa, ate6leme sisteminde görülebilecek arzalardandr? A) Bujilerin yanmas B) Fla6örün yanmas C) Konjektörün yanmas D) Endüksiyon bobininin yanmas 5. A6a0dakilerden hangisi distribütörün bir parçasdr? A) Buji B) Platin C) Konjektör D) Enjektör 6. Akümülatörün elektrolit seviyesini tam olarak ayarlayabilmek için a6a0daki düzeylerden hangisine kadar saf su konur? A) Akümülatörün tamamna B) Plakalarn 1 cm altna C) Plakalarn 1 cm üzerine D) Plakalarn ortasna 7. Ate6leme sisteminde a6a0daki ayarlardan hangisi yaplr? A) Baft B) Platin C) Eksantrik D) Rot 8. akt sisteminin görevi a6a0dakilerden A) Diferansiyele ya0 kar6m göndermek B) Silindire ya0 kar6m göndermek C) Diferansiyele benzin-hava kar6m göndermek D) Silindire benzin-hava kar6m göndermek 9. Motora gerekli olan benzin-hava kar- 6mn ayarlayan parça a6a0dakilerden A) Karbüratör B) Egzoz manifoldu C) Benzin otomati0i D) Distribütör 10. Hava filtresinin tkal olmas motorun çal6masn nasl etkiler? A) Az yakt yakar. B) Fazla yakt yakar. C) Fazla ya0 yakar. D) Az ya0 yakar. -12-

13 MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS 11. Araç kullanrken yakt tasarrufu sa0- lamak için a6a0dakilerden hangisi yaplmaldr? A) Eskimi6 bujiler de0i6tirilmelidir. B) a0 seviyesi kontrol edilmelidir. C) Lâstiklerin hava basnc indirilmelidir. D) Zamannda benzin alnmaldr. 12. Enjektörlere püskürtme sras ile basnçl mazotu gönderen parça a6a0dakilerden A) Besleme pompas B) Endüksiyon bobini C) Enjeksiyon pompas D) Distribütör 13. Motora ilk hareketi veren sistem a6a0dakilerden A) Barj sistemi B) So0utma sistemi C) a0lama sistemi D) Mar6 sistemi 14. Mar6 yapld0nda aracn motoru rahat dönüyor fakat çal6myorsa a6a0dakilerden hangisi arzaldr? A) Barj sistemi B) akt sistemi C) Mar6 sistemi D) a0lama sistemi 15. Mar6a basld0nda tk diye ses gelip mar6, motoru çal6trmyorsa sebebi a6a0dakilerden 16. Araçta, kontak anahtarn açp mar6a basma süresi ne kadar olmaldr? A) sn B) sn C) sn D) sn 17. Motordaki a6nmalar hangi sistem önler? A) Ate6leme B) a0lama C) Mar6 D) Barj 18. Mar6a baslp motor çal6t0nda a6a- 0dakilerden hangisinin sönmesi gerekir? A) El fren lâmbasnn B) Park lâmbasnn C) a0 lâmbasnn D) Sinyal lâmbasnn 19. Motor karterindeki ya0 seviyesi normalin çok altnda iken motor çal6trlrsa ne olur? A) Motor snr, yanar. B) Motor yaktna ya0 kar6r. C) Motor çok so0ur. D) Motor suyuna ya0 kar6r. 20. Motor çal6rken ya0 göstergesinde herhangi bir anormallik görüldü0ünde a6a0dakilerden hangisi yaplr? A) Motor devri yükseltilir. B) Motor devri dü6ürülür. C) Motor hemen durdurulur. D) Motor rölantide çal6trlr. A) Akümülatörün kutup ba6lar gev6emi6tir. B) akt içerisinde toz ve pislik vardr. C) Aracn el freni çekiktir. D) Debriyaj arzaldr. -13-

14 MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS 21. Motor suyunun scakl0n çal6ma scakl0nda ayarlayan parça a6a0dakilerden A) Vantilatör B) Termostat C) Radyatör D) Hararet (s) göstergesi 22. Fanl so0utma sisteminde fan çal6tran parça a6a0dakilerden A) Su pompas B) Vantilatör kay6 C) Mar6 motoru D) Fan motoru 23. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmaldr? A) Üzerinde B) Hizasnda C) Altnda D) Ortasnda 24. Motorun hararet yapmasnn sebebi a6a0dakilerden A) Motorun çok yüksek devirde çal6- trlmas B) Vantilatör kay6nn çok gergin olmas C) Distribütör kapa0nn bozuk olmas D) Motorun uygun vites ve devirde kullanlmamas 26. Motor çal6rken 6arj lâmbasnn yanmasnn sebeplerinden biri a6a0dakilerden A) Alternatör kablo ba0lantlarnn gev6ek olmas B) Distribütör kablo ba0lantlarnn gev6ek olmas C) Mar6 motoru kablo ba0lantlarnn gev6ek olmas D) Endüksiyon bobini kablo ba0lantlarnn gev6ek olmas 27. Araçta uzun farlar yakld0nda kaç metreyi aydnlatmas gerekir? A) 250 B) 200 C) 150 D) Aracn farlarndan biri sönük yanyorsa sebeplerinden biri a6a0dakilerden A) Akü bo6alm6tr. B) Far kablo ba0lantlar paslanm6tr. C) Akü kablo ba0lantlar paslanm6tr. D) Akü kablo ba0lantlar gev6ektir. 29. A6a0dakilerden hangisi aktarma organnn bir elemandr? A) Amortisör B) Rotil C) Debriyaj D) Rotlar 25. A6a0dakilerden hangisi 6arj sistemi elemandr? A) Distribütör B) Platin C) Konjektör (regülatör) D) Endüksiyon bobini 30. Araç hareket hâlinde iken aya0n debriyaj (kavrama) pedalnn üzerinde devaml durmas hâlinde a6a0dakilerden hangisi olur? A) Araç daha hzl gider. B) Lâstikler a6nr. C) Debriyaj (kavrama) balatas a6nr. D) Vites kutusu (6anzman) a6nr. -14-

15 MOTOR VE ARAÇ TEKN BLGS 31. A6a0dakilerden hangisi aktarma organnn bir elemandr? A) Vites kutusu B) Supaplar C) Pistonlar D) Rotlar 32. Vites kutusunun bakm yaplrken a6a0dakilerden hangisine baklr? A) Antifriz kaça0nn olup olmad0na B) a0 kaça0nn olup olmad0na C) Elektrolit kaça0nn olup olmad0na D) Asit kaça0nn olup olmad0na 33. A6a0dakilerden hangisi motorun hareketini tekerleklere ileten elemanlardan biridir? A) aylar B) Amortisör C) Rot D) Diferansiyel 34. Aracn direksiyonu zor dönüyorsa sebebi a6a0dakilerden A) Lâstiklerin havas tavsiye edilen de0erden azdr. B) Lâstiklerin havas tavsiye edilen de0erden fazladr. C) nce tabanl lâstik kullanlm6tr. D) Arka lâstikler a6nm6tr. 35. Ön lâstiklerden biri yeni, di0eri eski ise fren yapnca aracnzda ne olur? A) Aracn freni tutmaz. B) Araç bir tarafa çeker. C) Aracn frenlerinin tutmas hzlanr. D) Arka frenler tutmaz. 36. Motor (kompresyon) freninin etkisi a6a0dakilerden A) Ta6t hzlandrr B) Araç bir tarafa çeker C) Ta6t yava6latr D) Frenleme çok zayflar 37. Frenleme srasnda fren pedal yeterince sertle6miyorsa sebebi nedir? A) Hidrolik seviyesi yüksektir B) Sistemde hava vardr C) Lâstik hava basnc dü6üktür D) Pedal bo6lu0u azdr 38. Aracn kampanalar a6r snm6sa bunun nedeni a6a0dakilerden A) Diferansiyel ayarlar bozuktur. B) Vites kutusu ayarlar bozuktur. C) Motor ayarlar bozuktur. D) Fren ayarlar bozuktur. 39. Ön tekerleklerde düzensiz lâstik a6ntsnn sebebi a6a0dakilerden A) Buji ayar bozuktur. B) Rot ayar bozuktur. C) Avans ayar bozuktur. D) Rölanti ayar bozuktur. 40. oldan dolay meydana gelen titre6im ve darbeleri üzerine alan parça a6a0dakilerden A) Amortisör B) Diferansiyel C) Rotlar D) Rotiller TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ. -15-

16 SINAV SIRASINDA UULACAK KURALLAR 1. Snavn balad andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarlarna uymak zorundasnz. 2. Snav baladktan sonra görevlilerle konumanz ve soru sormanz yasaktr. 3. Snav srasnda kopya çeken, çekmeye teebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardm eden adaylarn kimlikleri snav tutanana yazlacak ve snavlar geçersiz saylacaktr. Ayrca bu kiiler snav salonundan çkarlacaktr. 4. Görevliler, gerektiinde oturduunuz yerleri deitirebilecektir. 5. Snavda kurallara ve uyarlara uymayanlarn kimlikleri tutanakla tespit edilecek ve snavlar geçersiz saylacaktr. 6. Snav baladktan sonra adaylarn birbirleriyle konumalar, kalem, silgi vb. eyleri istemeleri yasaktr. 7. Snav srasnda sigara, çay vb. içilmez. 8. Snavn balad belirtilmeden test kitapçklar açlamaz ve cevaplandrma yaplamaz. 9. Snav sonras test kitapçn ve cevap kâdn mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Test kitapçn teslim etmeyen veya sayfalarndan bir ksmn eksik teslim edenlerin snavlar geçersiz saylacak, ayrca haklarnda yasal ilem yaplacaktr. Soracanz bir ey var m? Varsa, imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baarlar dileriz. (Salon ba6kan ba6lama ve biti6 saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk! sakl!d!r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam!n!n veya bir k!sm!n!n Millî E/itim Bakanl!/! E/itim Teknolojileri Genel Müdürlü/ünün yaz!l! izni olmadan kopya edilmesi, foto/raflar!n!n çekilmesi, bilgisayar ortam!na al!nmas!, herhangi bir yolla ço/alt!lmas!, yay!mlanmas! veya ba5ka bir amaçla kullan!lmas! yasakt!r. Bu yasa/a uymayanlar, do/abilecek cezaî sorumlulu/u ve testlerin haz!rlanmas!ndaki malî külfeti pe5inen kabullenmi5 say!l!r. BA8LAINIZ DENLMEDEN TEST KTAPÇIINI AÇMAINIZ.

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 010720051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 270820051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 260820061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 101220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 221020051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 231020041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 240420051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 181220041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 180220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 220420061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 0707200700 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 190220051100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 110420041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme ve Deerlendirme önetimi Daire Ba kanl"" KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn Ad ve

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 280820041100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile

4. Yakıt deposundan karbüratöre benzin, hangi parça ile taşınır? A) şamandıra ile B) Yakıt borusu ile. C) Distribütör ile D) Yağ pompası ile NOT: BU TESTİN CVP ANAHTARLARI TEST İN SONUNDADIR. 1. İki zamanlı motorda pistonun kaç hareketinde bir iş elde edilir? A) 2. B) 3 C) 4 D) 5 2. içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakılardan hangisi kullanılır

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 230820081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYARIN

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160220081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 230820081100 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A-A2 2308200800. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 160220081100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

-ÖNDEKĠ ARACI GEÇME- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-ÖNDEKĠ ARACI GEÇME- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -ÖNDEKĠ ARACI GEÇME- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Kesikli çizgiler boyunca öndeki araç geçilebilir, Ģerit değiģtirilebilir. GeçiĢler sadece sol Ģeritten yapılabilir. Sadece trafik zorunluluğu nedeniyle

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 190420081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 231020101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 231020101100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 230820081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

İNSAN VÜCUDU Hücre: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Hücrenin beslenmesinde hücre zarı yardımcı olur. İnsan Yapısı: Hücreler birleşerek dokuları,dokular birleşerek organları, organlar

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI. 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, . İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hastaları tedavi etmek B) Trafik kazalarını önlemek C) Temel yaşam desteği sağlamak D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 6. Şah

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 5000800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok 1-Yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI YENİİK VE EĞİTİM TEKNOOJİERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 02/11/2013

Detaylı

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ

MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ MOTOR VE ARAÇ TEKNĐĞĐ KONU : ARACIN ÜZERĐNDEKĐ SĐSTEMLER : FREN SĐSTEMĐ : GÖREVĐ : Aracı yavaşlatmak,yavaşlayan aracı durdurmak veya duran aracı sabitlemek için kullanılır. Araç üzerinde 3 tip fren bulunur:

Detaylı

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK 2015 DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK Sürücü Direksiyon Eğitimi Programı ARAÇ KULLANMA Motoru çalıştırma : Vites kolu ile vitesi boş durumuna alınız.kontak

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 52200700 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 52200700 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 500700 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Akaryakıt İstasyonu Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Ana

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 271020071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 271020071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 251020081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 251020081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ C D E 230820081100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 160420111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160220081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160220081100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 151220071100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160220081100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/04/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 271020071100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ F G 271020071100 2. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI . Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir? A) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır. B) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. C) Tıbbi yardım gelene

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 602200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 602200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 160420111100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 160420111100 1. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı