İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI"

Transkript

1 Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Ulusal ve Uluslararası Hukukta İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (İş Güvenliği Mühendisliği / İş Güvenliği Teknisyenliği)

2 II Yay n No : 2954 Hukuk Dizisi : Baskı - Temmuz İSTANBUL 2. Baskı - Eylül 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt : Beta Bas m A.fi. : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ STANBUL (Seltifika No: 13723) Tel: ( ) Beta Basım Yayım Dağıtım A.fi. (Sertifika No: 16130) Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Ülkemizde iş güvenliği uzmanlığı kavramının ilk kez 4857 sayılı Yasa nın 82. maddesi ile çalışma yaşamına taşınması, hem işçilerimizin sağlıklı ve verimli ortamda çalışmasına ve böylelikle yaşam ve sağlık ile ilgili haklarının korunmasını sağlayacak hem de iş kazalarının azaltılmasıyla gerek ülke ekonomisinin gerekse işverenlerin her türlü kayıplarının önlenmesine çok yönlü katkılarda bulunacaktır. Kaldı ki Çalışma Hukuku mevzuatımızın Avrupa Birliği normlarıyla da tanışmasıyla iş güvenliği uzmanlığı kavramının öneminin daha da artacağı bir gerçektir. Doğaldır ki bugünkü aşamada 4857 sayılı İş Yasası ile düzenlenen İş Güvenliği Mühendisliği ve Teknik Elemanlığı yani İş Güvenliği Uzmanlığı kurumu ve getirdiği açılımları, henüz ülkemizde yeterince bilinmemektedir. Öte yandan İş Yasası ve koşutunda yürürlüğe sokulan Yönetmelikte düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı ile ilgili düzenlemelerin başarı sağlayabilmesi için sağlıklı bir uygulamanın varlığı koşuldur. İşte bu kitap, bu bağlamdaki bir düşüncenin ürünüdür. Yapılan çalışma ile sosyal tarafların mevzuatımızda bu konuda öngörülen yeni kavram ve kurumlar hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bir gerçektir ki, İş Güvenliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı kavram ve kurumları ile Almanya nın başını çektiği birçok Avrupa ülkesinin mevzuatında yarım asırdır yer almaktadır. Ayrıca, üyesi olacağımız Avrupa Topluluğu normları İş Güvenliği konusunda duyarlıdır, çeşitli hukuki düzenlemeler de yapmıştır. Bu nedenledir ki bu kitabın konusunun, uluslararası mevzuat ve kimi Avrupa ülkeleri mevzuatı bağlamında araştırılması da amaçlanmış, bunun için de Almanya Alexander Von Humboldt Vakfının yardımı sağlanmıştır. İlgili Vakfın aracılığı

4 IV ile Eylül-Ekim 2005 yılında Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Ticaret Hukuku Enstitüsünde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada bana Enstitüsünün olanaklarını açarak destek olan Değerli arkadaşım Prof. Dr. Lorenz e ve tabi ki Alexander Von Humboldt Vakfına içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca kitabın hazırlanmasında, her aşamasında bana yardımcı olan Yard. Doç. Dr. Vedat Laçiner, Yard. Doç. Dr. Elçin Macar, Dr. Reşat Saraoğlu, Arş. Gör. Gökmen Gündoğdu ve Arş. Gör. Hasan Ali Kaplan ın katkılarını unutamam. Bilgisayar çağında hala el yazısı ile kitabın notlarını kaleme alan bir kişi olarak, notlarımı yeni teknolojik gelişim doğrultusunda baskıya hazırlayan İstanbul Ticaret Odası çalışanlarından M.Yüksel Ünsal a da teşekkür borcum var. Kitabın basımını büyük bir titizlikle gerçekleştiren Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. nin yöneticisi Seyhan Satar a teşekkürü borç biliriz. Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu İstanbul, 2006

5 V 2. BASIYA ÖNSÖZ Ülkemizde iş güvenliği uzmanlığı kavramı ilk kez 4857 sayılı Yasa nın 82. maddesi ile çalışma yaşamına taşınmış, böylece hem işçilerimizin sağlıklı ve verimli ortamda çalışmasına ve böylelikle yaşam ve sağlık ile ilgili haklarının korunmasını sağlayacak hem de iş kazalarının azaltılmasıyla gerek ülke ekonomisinin gerekse işverenlerin her türlü kayıplarının önlenmesine çok yönlü katkılarda bulunulmuştur. Çalışma Hukuku mevzuatımızın Avrupa Birliği normlarıyla da tanışmasıyla iş güvenliği uzmanlığı kavramının önemi daha da artmıştır sayılı Yasanın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerinin yürürlükte olduğu süreçte, uygulamada istikrar sağlanamamıştır. Zira bu süreçte yürürlüğe konulan bir çok yönetmelik, gerek yargı organlarının verdiği iptal kararları gerekse de ortaya çıkan yeni gereksinimlerden ötürü kısa ömürlü olmuştur. Ayrıca 4857 sayılı Yasanın iş güvenliği ile ilgili hükümleri sadece bu yasaya tabi işyerlerinde söz konusu olduğundan, öğretide kamu kesimini de kapsayan tek bir Yasa çıkarılması yönünde görüşler ileri sürülmüştür. İşte bu gereksinimler nedeniyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası yürürlüğe konulmuştur. Bu gelişmeler nedeniyle kitabımızın 2. basısının yapılması zorunlu hale gelmiştir. Kitabın bu basısının hazırlanmasında, her aşamasında bana yardımcı olan Arş. Gör. Hasan Ali Kaplan ve Arş. Gör. Arzu Şen Kalyon un katkılarını unutamam. Kitabın basımını büyük bir titizlikle gerçekleştiren Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. nin yöneticisi Seyhan Satar a teşekkürü borç bilirim. Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu İstanbul, 2013

6

7 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ILO ve AVRUPA TOPLULUĞU NORMLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A. ILO NORMLARINDA Genel Olarak Terimler, Tanımlar İş Güvenliği Uzmanlığı...11 B. AVRUPA TOPLULUĞU NORMLARINDA Genel Olarak İş Güvenliğine İlişkin Düzenlemeler...18 a. İş Güvenliği Hukukunun Uyumlaştırılması...18 b. md. 100a / md. 118a...20 aa. md. 100a...20 bb. md. 118a...20

8 VIII Sayfa cc. 89/391 sayılı Çerçeve Yönerge...21 aaa. Uygulama Alanı...22 bbb. Yükümlü Kişiler...22 aaaa. İşverenler...22 bbbb. Çalışanlar...23 ccc. Çalışanların Hakları...23 ddd. Çalışanların Temsil Edilmeleri...24 eee. İş Güvenliği Hizmetleri...24 fff. İçeriğe İlişkin Öteki Düzenlemeler...26 aaaa. Çalışanlara Tıbbi Destek...26 bbbb. Bilgilendirme ve Yönlendirme...26 cccc. Kayıt Tutma Yükümlülüğü...26 ggg. Çerçeve Yönerge Bağlamında Çıkarılan Öteki Yönergeler...27 İKİNCİ BÖLÜM ÜLKE MEVZUATLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI II. ALMANYA...35 A. TARİHSEL GELİŞİM VE YASAL ÇERÇEVE...35 B. TERİMLER, TANIMLAR...37 C. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Tanım İş Güvenliği Uzmanının Görevlendirilmesi...41 a. Görevlendirme Ölçütleri...41 aa. İşletmenin Türü (Betriebsart)...41 bb. İşletmenin Büyüklüğü (Grösse des Betriebs) ve Çalışanların Yapısı (Zusammensetzung der Arbeitnehmerschaft)...41 cc. İşletmelerde Organizasyon (Betrieborganisation)...42 dd. Bilgi Birikimine Sahip Olma...42

9 IX Sayfa b. İş Güvenliği Uzmanının Görevlendirilmesi Çalıştırma Süresi İş Güvenliği Uzmanının Görevleri İş Güvenliği Uzmanının İşletme Bünyesindeki Hukuki Konumu a. Genel Olarak...51 b. İşletme ve İşletme İçerisindeki Yöneticilerle İlişkiler...51 c. İş Güvenliği Uzmanı İşletme Hekimi İlişkileri...53 d. İşçi Temsilciliği İş Güvenliği Uzmanı İşbirliği...55 e. İş Koruma Kurulu (Arbeitschutzauschluss) Üyesi Olan İş Güvenliği Uzmanı İşverenin Yükümlülükleri İş Güvenliği Uzmanlığı İlişkisinin Sona Ermesi İş Güvenliği Uzmanının Hukuki Sorumluluğu Yetkili Makamın Müdahalesi tarihli Yasa nın Uygulama Alanı...63 III. AVUSTURYA...67 A. YASAL ÇERÇEVE...67 B. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Tanımı İş Güvenliği Uzmanının Görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanının Çalıştırılma Süreleri İş Güvenliği Uzmanının Görevleri...71 a. Danışmanlık ve Destekleme...71 b. Birlikte Çalışma Yükümlülüğü...73 c. Noksanlıkların Saptanması ve Bildirilmesi İş Koruma Kurulu (Arbeitschutzauschluss) İş Güvenliği Uzmanı İlişkiler İş Güvenliği Uzmanlığı İlişkisinin Sona Ermesi Uygulama Alanı...75

10 X IV. İSVİÇRE...79 A. YASAL ÇERÇEVE...79 B. KAPSAM...80 C. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI...80 Sayfa 1. Tanım İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlendirilmesi İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri İş Güvenliği Uzmanlarının İşletme İçindeki Konumları Katılım Hakkı İş Güvenliği Uzmanlarının Çalıştırma Süresi...84 D. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİLİ MAKAM KARŞISINDAKİ KONUMU...84 V. YUNANİSTAN...89 A. YASAL ÇERÇEVE...89 B. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Tanımlar İş Güvenliği Teknik Elemanının Görevlendirilmesi İş Güvenliği Teknik Elemanının Görevleri...91 a. Danışmanlık ve Denetleme...91 b. Bağımsız Çalışma İlkesi İşverenin Yükümlülüğü Çalıştırılma Süresi İş Güvenliği Teknik Elemanları İle İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu İşbirliği...93 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VI. TÜRKİYE...99 A. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İSTİHDAMI Tarihçe ve Mevzuat...99 a sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Öncesi Durum...99

11 XI Sayfa b sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Terimler, Tanımlar a. İşveren b. İşveren Vekili c. İşyeri aa. Genel Olarak bb sayılı Yasaya Göre İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu Olan İşyerleri aaa. Kamu ve Özel Sektöre Ait İşyeri bbb. En Az Bir Çalışan İstihdam Edilmesi ccc. İş Güvenliği Uzmanı İstihdam Etme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Yolları aaaa. Genel Olarak bbbb. İş Güvenliği Uzmanının İşyerinde İstihdamı cccc. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden Hizmet Alımı dddd. İşverence Bizzat Yerine Getirilmesi İş Güvenliği Uzmanı Tanımı, Nitelikleri a. İş Güvenliği Uzmanının Tanımı b. İş Güvenliği Uzmanının Nitelikleri aa. Belirli Okullardan Mezun Olmak bb. İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Olmak aaa. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi bbb. B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi ccc. C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi ddd. Yenileme Eğitim Programları eee. Sertifikalarda Eğitim B. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ Sertifikaya Sahip İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Alanları İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri...121

12 XII C. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ İŞYERİNDE ÇALIŞMA SÜRESİ Sayfa D. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İLE YAPILACAK SÖZLEŞME VE BU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN SONUÇLAR E. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ SORUMLULUĞU F. İŞVERENİN ve ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ G. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU ÜYESİ OLARAK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI H. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ İŞYERİNDEKİ İŞ SAĞLIĞI VE VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN EĞİTİM FAALİYETLERİNE KATKISI I. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRMEMENİN YAPTIRIMI SONUÇ EKLER EK : 1 ALMANYA DA UYGULANAN SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ İş Güvenliği Uzmanı İle İstihdam Sözleşmesi Serbest İş Güvenliği Uzmanıyla Hizmet Sözleşmesi EK : 2 TÜRKİYE DE UYGULANAN SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirmesi OSBG İle İşyeri Arasındaki Hizmet Sözleşmesi EK: 3 UYGULAMADAN SÖZLEŞME ÖRNEĞİ: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Hizmet Alım Sözleşmesi KAYNAKÇA...155

13 XIII KISALTMALAR Abs. ArbVG ArbSchG Art. AschG ASİG BAG Bak. BAGE BB BetrVG BGB BG ÇASGEM dv ELİNYAE EWG GewO GG ILO krş. KSchG LAG Nr Absatz Arbeitsvertassunggesetz Arbeitsschutzgesetz Artikel Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit Arbeitssicherheitgesetz Bundesarbeitsgericht Bakınız Entscheidungssamlung des Bundesarbeitsgerichts Betriebs-Berater (Zeitschrift) Betriebsverfassungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Berufsgenossenschaft Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi devamı Yunan İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Europaische Wirtschaft Gemeinschaft Gewerbeordnung Grundgesetz International Labor Organization karşılaştırınız Kündigungschutzgesetz Landesarbeitsgericht Numara

14 XIV RdA Recht der Arbeit (Zeitschrift) SGB Sozialgesetzbuch Md Madde S Sayı s. sayfa SSGSSK Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu TVG Tarifvertraggesetz UV Unfallversicherung UVV Unfallversicherungvorschriften VO Verordnung VGB Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften VUV Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufs Krankheiten VwVG Verwaltungvollsteckunggesetz

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : 1482 1. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Hatice KARACAN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA 3. Baskı Çalışma Süresi Kavramı, Yasal ve Akdi Çalışma Süreleri Denkleştirme Dönemi ve Yoğunlaştırılmış

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI (Son Mevzuat Değişiklikleri Dahil) 2012 Yayın No : 2648

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar I Prof.Dr.Nur CENTEL / Doç.Dr.Hamide ZAFER / Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAKMUT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: I Hayata

Detaylı

Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile sürdürmeye devam edecektir.

Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile sürdürmeye devam edecektir. ÖNSÖZ Çalışma hayatı; çalışanın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik düzeyini belirleyen en önemli etkendir. İş sağlığı ve güvenliği sürekli gelişen ve değişen dinamik yapısı ile gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HAKAN GAYGISIZ DanıĢman Öğretim Üyesi

Detaylı

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? İşverenler ürettikleri mal ve hizmetleri bir yandan müşteri memnuniyetini karşılayacak

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SOSYAL DİYALOG PERSPEKTİFİNDE ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ THE NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COUNCIL FROM A SOCIAL DIALOG PERSPECTIVE Vedat LAÇİNER * 1 Özet: Kişilerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı