ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KARAGÖZ ÇÝÇEKLERÝ l 2. sayfada KKTC'de akýllara durgunluk veren bir skandal daha Türkiye nin eski Maliye Bakaný Kemal Unakýtan ile ailesi Maðusa da karakolluk oldu! TC li bakan KKTC de polislik 2009 yýlýna dek AKP nin Maliye Bakaný olan Kemal Unakýtan, serbest limandaki bir depo yüzünden ailesiyle birlikte dün Maðusa da karakolluk oldu, ifadesi alýndý ve kendilerine darp suçundan dava okundu... n 2005 yýlýnda Maðusa serbest liman bölgesinde 21 yýllýðýna bir alan kiralayan ve buraya bir depo inþa eden Unakýtan, bu depoyu daha sonra Ýbrahim Tokkan isimli þahýsa kiralayýnca baþý derde girdi... n Tokkan dan 60 bin Euro kira bedeli aldýðý ileri sürülen Unakýtan, kira sözleþmesini tek yanlý feshetmeye kalkýnca olaylar çýktý... n Dün depoyu zorla teslim almaya giden Unakýtan ile ailesi bekçi Güven Püsküllü nün mukavemeti ile karþýlaþtý. Püsküllü darp edildiðinden þikayetçi olunca polis Unakýtan ý, eþini, kýzýný ve damadýný karakola taþýdý ve darp suçundan dava okudu... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Tazmin Komisyonu Sýnýrdýþý kararlarýna karþý eylem ve protesto n Dün Lefkoþa da eylem yapan YDÜ lü Kürt öðrenciler, 16 öðrencinin okulla iliþkilerinin kesilerek sýnýrdýþý edilmesini kýnadý... n Öðrencilerin eylemine KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-BÝR-SEN, YKP, BKP, Baraka Kültür Merkezi, Gelecek Gazetesi ve Barikat Gazetesi destek verdi... n KKTC den sýnýrdýþý edilen öðrenciler konusu TBMM de de gündeme getirildi... BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk ýn genel kurulda sorduðu soruya Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, TC vatandaþlarýnýn ülke dýþýnda haksýz muameleye tabi tutulmasý kabul edilemez diye yanýt verdi... n 3 ve 6. sayfalarda Baþvurulara bugüne dek 58 milyon 614 bin 200 sterlin ödendi... n 6. sayfada

2 HASAN GÖKKAYA YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Lefkoþa'da Barýþ Sinir ve Ruh Hastanesi'nde yatmakta olan Hasan Gökkaya (E - 66), önceki sabah saat 07.00'de aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polis açýklamasýnda, Gökkaya'nýn ayný gün yapýlan otopsisinde kesin ölüm sebebinin "yaþlýlýða baðlý organ yetmezliði" olduðunun tespit edildiði belirtildi. GÝRDÝÐÝ EVDE HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI Yedikonuk'ta önceki gün saat sýralarýnda, A.D (E - 19), Galip Deðirmenci'ye ait eve girip bayan çantasýný karýþtýrdýðý sýrada ev sahibi tarafýndan görülmesi üzerine olay yerinden kaçtý. Polis, A.D'nin tutuklandýðýný, soruþturmanýn sürdüðünü bildirdi. ANIZ YAKMAYA YASAL ÝÞLEM Alaniçi - Dörtyol anayolunun batýsýnda önceki gün saat sýralarýnda, Ý.A (E - 58) tarlasýndaki anýzý yetkili makamdan izin almaksýzýn yaktý. Polis açýklamasýnda, sözkonusu kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý belirtildi. KUMAR Bafra'da faaliyet gösteren "Noah's Ark Casino" isimli kumarhanede önceki gece saat sýralarýnda polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumar oynanmasý, kumarhaneye girmesi ve bulunmasý yasak olan 2 kiþi tespit edildi. Polis, bahse konu þahýslar hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðýný bildirdi. "TUTKUSU REKLÂMCILIK"TA YANGIN Alsancak'ta, Karaoðlanoðlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren "Tutkusu Reklâmcýlýk" adlý iþyerinin deposunda önceki akþam saat sýralarýnda, elektrik kontaðýndan dolayý yangýn çýktý. Polis açýklamasýna göre, yangýnda, depoda bulunan reklam tabelasý yapýmýnda kullanýlan folyo, branda alujur, forex, plexiglass ve duba türü malzemeler tamamen yandý. Polisin olaya iliþkin soruþturmasý sürüyor. VAN'DA ÖLENLER ÝÇÝN SALA, GIYABÝ CENAZE NAMAZI Din Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý, Van depreminde hayatýný kaybedenler için bugün ülke genelinde tüm camilerde Sala; Cuma günü ise gýyabi cenaze namazý kýlýnacaðýný açýkladý. Din Ýþleri Dairesi Baþkaný Doç. Dr. Talip Atalay, konuyla ilgili olarak dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Van ilini vuran afetin acý sonuçlarýnýn hafifletilmesi, yýkýlan, bozulan hayat akýþýnýn yeniden saðlanmasý, maddi ve manevi olarak yeniden imarý için, kadirþinas Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkýnýn her zaman olduðu gibi yardýmýný esirgemeyeceðini kaydetti. PAPA'DAN YARDIM VE DUA ÇAÐRISI Katolik dünyasýnýn ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Vatikan'daki bugün düzenlenen ayinde, Van'da depremzedeler için yardým ve dua çaðrýsýnda bulundu. Papa 16. Benediktus, Aziz Pietro Katedrali'ndeki ayinde yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi: "Þu sýrada bütün düþüncelerimiz depremle sarsýlan Türk halkýyla birlikte. Deprem büyük can kaybýna ve önemli zararlara yol açtý. Hayatýný kaybedenler ve bu tecrübeyle bir sýnamadan geçmekte olanlar için sizi benimle birlikte dua etmeye davet ediyorum. Her þeye kadir Allah, kurtarma faaliyetlerine katýlanlara yardým etsin." Yeni meclis böyle olacak Cumhuriyet Meclisi yeni binasýnýn projesini çizen Yakýn Doðu Üniversitesi, dün düzenlenen törenle projeyi Cumhuriyet Meclisi Baþkanlýk Divaný'na teslim etti. Cumhuriyet Meclisi yeni bina projesi teslim töreninde Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu, Divan Kurulu üyeleri Afet Özcafer ile Ahmet Zengin, Yakýn Doðu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Dr. Ýrfan Günsel, YDÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ ve proje yöneticileri Prof. Dr. Türköz Kolozali hazýr bulundu. Hasan Bozer törende yaptýðý konuþmada, hedef olarak koyduklarý yeni meclis binasýnýn projesini devraldýklarý bugünün özel bir gün olduðunu söyledi. Projeyi ücretsiz olarak hazýrlayan ve hazýrlýk aþamasýnda çok yakýn ilgisini gördükleri YDÜ'ye, kurucu rektörüne ve mütevelli heyeti baþkanýna teþekkür eden Bozer, ihaleye çýkýlmadýðýndan dolayý yapýlan eleþtirilere raðmen bu hizmeti, Mimarlýk Fakültesi'nin bir çalýþmasý olarak almaktan mutluluk duyduðunu belirtti. Ýþbirliklerinin bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da devam edeceðini kaydeden Bozer, her zaman gurur kaynaðý olan üniversitelerin, gurur kaynaðý olmaya devam edeceðini söyledi. Mustafa Yektaoðlu da, Bozer ile uzun zamandýr uðraþ verdikleri projenin hiç para harcamadan bu aþamaya gelmesinin kendileri için büyük mutluluk kaynaðý olduðunu belirtti. Yektaoðlu, ülke koþullarý gözönünde bulundurulduðunda, yeni binayý kendileri olmasa da kendilerinden sonra gelenlerin bu projeyi hayata geçirmesi temennisinde bulundu. Mevcut binanýn fiziki ömrünü tamamladýðýna ve iþlevselliðinin kalmadýðýna iþaret eden Yektaoðlu, "Kýbrýs Türkü, kendisine ve iradesine yakýþýr bir binaya kavuþacak" dedi. Dr. Ýrfan Günsel de, babasý Suat Günsel'in "Ünivesiteler, toplumun dokuma tezgahýdýrlar" yönündeki sözlerine atýfta bulundu, üniversitelerin topluma sunduklarý hizmetler ve toplumla bütünleþtikleri oranda baþarýlý kabul edildiðini söyledi. Meclisin yeni binasýnýn projesini hazýrlamaktan gurur duyduklarýný kaydeden Günsel, Meclis binalarýnýn çoðu ülkede turistlerin ilgi odaðý olup ziyarete açýldýðýný benzeri bir meclis binasýnýn KKTC'de de inþa edilecek olmasýnýn mutluluk verici olduðunu belirtti. Proje yöneticilerinden Prof. Dr. Türköz Kolozali de proje hakkýnda bilgi verdi, Mimarlýk Fakültesi olarak bir meclis binasý projesi hazýrlamanýn heyecan ve gurur kaynaðý olduðunu söyledi. Kolozali, "Toplumun gurur duyacaðý, kendi kimliði olan, estetik duygusu oldukça üstün, çevre dostu, toplumu kucaklayan bir bina yapmaya çalýþtýk. Bina, güneþ enerjisinden yararlanarak kendi enerjisini üretecek. Kullanýlan su arýtýlarak, binanýn çevresi yeþil tutulacak. Geleceðe açýk bir bina oluþturmaya çalýþtýk" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KARAGÖZ ÇÝÇEKLERÝ Mahkeme avlusunda sohbet ettiðim bir avukat dostum, "Nerden nerelere geldik" diye baþladý söze... Ve unutamadýðý bir hikaye anlattý bana... Yýl Hukuk öðrenimini yeni tamamlamýþ ve dönmüþ memlekete... Ve iþte tam o sýralarda ilginç bir davaya toslamýþ... Maliyede görev yapan bir memur 13 bin liralýk suistimalle yakalanmýþ... Mahkemeye çýkarmýþlar adamý... Yargýçlar ne ceza kesmiþler bilir misiniz? 13 yýl hapislik! Her bin liraya 1 yýl... -Ciddi misin, diye sordum. -Çok ciddi, dedi... Merak ettim... Sonra ne olmuþ... Adamý göndermiþler mi 13 yýl hapse? Göndermiþler... Ama bu hikayenin sonu daha da ilginç... Ýki yýl sonra, yani 1974'te askeri harekat baþlayýnca, hapisanedeki tüm mahkumlarý salýverdikleri gibi, onu da salývermiþler... Ordan doðru mevziye... Harekat sýrasýnda mahkumlarýn serbest býrakýldýðýný sevgili dostum Arif Hasan Tahsin'den de dinlemiþtim daha önce... Bunun için çok þaþmadým buna. Arif Hoca da hapisanedeydi o sýralarda... Bir düþünce ve kalem suçlusu olarak... Gazetede yazdýðý bir yazýdan dolayý... Harekat sabahý o da serbest býrakýlmýþ ve hapisaneden doðru mevziye yollanmýþtý. Onun anlattýðýna göre, tüm mahkumlar serbest býrakýlmamýþ... Aðýr cezalýlar içeride kalmýþ... Sevgili avukat dostum hikayesini anlatýp bitirince, ah çekerek yeniden sordu: -Nereden nereye geldik? Toplumumuzda altmýþ yaþýný devirenler çok umutsuz... Otuz ile elli yaþ arasýndakiler de umutlu sayýlmaz pek. Ama altmýþýn üstündekiler kadar deðil. Ýnsan yaþlandýkça hayal kýrýklýklarý çoðalýr, umutlar ise azalýr... Yalnýzlýða gömülür gitgide yaþýnda bile bu vehme kapýlan þairimiz var... Ki aynalarda artýk kendini bile tanýyamaz... Ne diyor bakýn: Þakaklarýma kar mý yaðdý, ne var? Benim mi Allahým bu çizgili yüz Ya gözler altýndaki mor halkalar Neden böyle düþman görünürsünüz Yýllar yýlý dost bildiðim aynalar yaþýnda bile bu kadar umutsuzluða kapýlan, kendi kendine yabancýlaþan ve hayatýn daha ikinci çeyreðinde ölümü düþünmeye baþlayan bir adamýn altmýþ yaþýndaki halini düþünün... Dahasý var... Hatýralarý bile artýk yabancý ona... Onlarla da avunamýyor. Þöyle diyor: Hayal meyal þeylerden ilk aþkýmýz Hatýrasý bile yabancý gelir Hayata beraber baþladýðýmýz Dostlarla da ayrýldý yollar bir bir Gittikçe artýyor yalnýzlýðýmýz... Koþar adým bir yýlý daha geride býrakýrken, nerden nerelere geldiðimizi düþündüm ben de... Dönüp de geriye baktýðýmýzda gördüðümüz ne? Bir boþluk... Kocaman bir hiç... Bireysel yaþamýmýz çalkantýlarla dolu... Ama toplumsal yaþamýmýz, raylarda ayný süratte giden bir trenin uðultusu gibi... Biz yaþlanýyoruz... Kýbrýs sorunu ise hep genç... Dipdiri... Fýrýndan çýkmýþ taze ekmek gibi... Ye yiyebildiðin kadar ey politikacý, ey gazeteci... Bu ekmekle karný doydu bizden önceki kuþaklarýn... Bizim midemize oturdu sonra... Bizden sonrakiler de yiyecek daha... Daha çok düþeceðiz New York, Cenevre ve Brüksel yollarýna... Çok soracaðýz: -Dönüþümlü mü olsun baþkanlýk, dönüþümsüz mü? Bir perde... Karagöz perdesi... Bizim meclisin bahçesindeki çiçekler karagöz çiçekleri... Bir zeytin fidaný ektik bayraðýmýza... Hayýr etmedi... Nerden nereye geldik diye mi soruyorsun kardeþ? Karagöz ve Hacivat'ta kalmýþtýk deðil mi?... Yine oradayýz þimdi...

3 AFRÝKA dan mektup... UNAKITAN'IN KIBRIS MACERALARI Kemal Unakýtan... AKP'nin Eskiþehir Milletvekili hükümet hükümet hükümet... Her üç dönemde de Maliye Bakanlýðý yapmýþ... Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'ný Abdüllatif Þener'den devralmýþ... Ve 'özelleþtirmenin patronu' diye ün salmýþ... Renkli bir kiþilik... Her zaman ilgi ve tepki odaðý... Hakkýnda üç gensoru verilmiþ TBMM'de... Ve üçü de reddedilmiþ... 1 Mayýs 2009'a kadar bakanlýk koltuðunda kalmýþ... Þimdi ise KKTC'de polislik! * Yakýþýr mý? Yakýþýr! Koskoca bakan ülkemize gelmiþ ve Maðusa serbest liman bölgesinde bir yer kiralamýþ yýllýðýna... Ne zaman? 2005'te... Kiraladýðý boþ alana bir depo inþa etmiþ... Ailesiyle birlikte... Depoya mal getirip ticaret yapmak için... Umduðu gibi gitmemiþ iþler ancak... Bir süre sonra Unakýtan ailesi bu depoyu 3. bir þahýsa kiralamaya karar vermiþ. Serbest liman yasasýna göre baþkasýna kiralama mümkün olmadýðý için çaresi bulunmuþ onun da. Kira için talip olan Ýbrahim Tokkan isimli kiþiye bir vekalet vermiþler... Buna göre Tokkan, getirdiði mallarý Unakýtan'larýn 'Ak Ege Ltd.' þirketi adýna getirecek ve öyle satacaktý... * Ýbrahim Tokkan'ýn iþleri de iyi gitmedi... Kimse Ak Ege Ltd.'e malýný devretmedi. Ve onun adýna iþ yapmak istemedi çünkü. Aradan bir süre daha geçtikten sonra, Unakýtan ailesi tek yanlý olarak vekaleti feshetmeye kalktý. Zaten bu vekalet Ekim 2011'e kadardý. Ýbrahim Tokkan diretti ancak ve depoyu geri vermedi... Þart öne sürdü... Unakýtan'lara ödediðini söylediði 60 bin Euro'nun kendisine iade edilmesini talep etti. Unakýtan'lar parayý ödemedi, ama depoyu zorla geri alma giriþiminde bulundu... Bu nedenle dün herkes serbest limanda birbirine girdi... Polis müdahale etti olaya... Depo bekçisi Güven Püsküllü Unakýtan'lar tarafýndan darp edildiðini öne sürerek þikayetçi oldu. Unakýtan, eþi, kýzý ve damadý polis tarafýndan karakola götürülerek ifadeleri alýndý... Darptan þikayetçi olan Güven Püsküllü'nün de ifadesi alýndý... Polis darp suçlamasýyla dava okumuþ Unakýtanlara... Sonra serbest býrakmýþ... Dava sonuçlanýncaya dek deponun Ýbrahim Tokkan'da kalmasýna karar verilmiþ... * Bu olayýn Türkiye'ye nasýl yansýyacaðý merak ediliyor... Karakolda esip yaðmýþ Unakýtan... Hiç hazmedememiþ bunu hiç... Ne dersiniz? Erdoðan bir daha 'beslemeler' diye kükrer mi bize acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE n "OKUL DÝSÝPLÝN KURULU VERDÝÐÝ KARARI GERÝ ÇEKMEZSE, 581 ÖÐRENCÝ ÖÐRENÝMÝNÝ DURDURMAK ÝÇÝN YDÜ'YE DÝLEKÇE SUNACAK" n ÖÐRENCÝLER BUGÜN DE YDÜ'YE "SESSÝZ YÜRÜYÜÞ" YAPACAK Yakin Doðu Üniversitesi (YDÜ)'de öðrenim gören bazý öðrenciler dün Lefkoþa'da eylem yaparak, önceki gün çýkan olaylarýn ardýndan 16 öðrencinin okulla iliþkilerinin kesilerek sýnýr dýþý edilmesini kýnadý. Eylemci öðrenciler, ilgili kararýn geri çekilmemesi halinde 581 öðrencinin öðrenimini durdurmak için YDÜ'ye dilekçe sunacaðýný bildirdi. Kuðulu Park'ta toplanan ve Meclis önüne yürüyerek Þehitler Abidesi önünde eylem yapan öðrencilere KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-Bir-Sen, YKP, BKP, Baraka Kültür Merkezi, Gelecek Gazetesi ve Barikat Gazetesi destek verdi. Polisin yoðun güvenlik önlemi aldýðý eylem sýrasýnda Meclis ve Türkiye Büyükelçiliði önüne geçmelerine izin verilmeyen öðrenciler, Þehitler SERÝN HAVA GELÝYOR Hava, önümüzdeki bir haftalýk sürede serin olacak. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde derece dolaylarýnda seyredecek. Hava genellikle açýk az bulutlu, öðle saatleri parçalý bulutlu olacak.rüzgar, kuzey ve batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette, periyodun ilk günlerinde zaman zaman kuvvetli esecek. YDÜ lü öðrenciler sýnýrdýþý kararlarýný protesto etti Abidesi önünde oturma eylemi yaptý ve kararý alkýþlarla protesto etti. Öðrenciler bugün de saat 12.00'de Lefkoþa Fuar Alaný önünde toplanarak, YDÜ'ye "Sessiz Yürüyüþ" yapacaklarýný açýkladýlar. Öðrenciler adýna ortak basýn açýklamasýný okuyan Mustafa Kuzu, 21 Ekim tarihinde þehitleri anmak amacýyla yapýlan etkinlik sýrasýnda meydana gelen olayda ülkücü öðrencilerin Kürt öðrencilere küfür ettiðini savunarak, olaylarýn okul yönetiminin gerekli tedbirleri alamamasýndan çýktýðýný kaydetti. Kuzu, sonrasýnda bilinen olaylarýn yaþandýðýný, ancak cezalandýrýlan tarafýn sadece kendileri olduðunu, 16 arkadaþlarýnýn "usulsüz" þekilde sýnýrdýþý edildiðini, diðer tarafýnsa cezalandýrýlmadýðýný savunarak, olayýn siyasi olduðunu iddia etti. Bu çerçevede YDÜ Disiplin Kurulu'nun verdiði kararý geri çekmemesi halinde 581 öðrencinin öðrenimini durdurmak için dilekçelerini hazýrladýðýný söyleyen Kuzu, bu dilekçeleri YDÜ Rektörlüðü'ne sunacaklarýný kaydetti. Destek veren örgütler adýna hazýrlanan "Sýnýrdýþýlarý Durdurun" baþlýklý ortak basýn bildirisini ise BKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý okudu. Kanatlý, YDÜ'de yaþanan olaylar ile sonrasýnda yaþanan sýnýrdýþýlarý eleþtirerek, sýnýrdýþý edilen öðrencilerin sayýsýnýn artacaðý endiþesinde olduklarýný söyledi. Kanatlý, üniversitelerin demokrasi ve bilim yuvasý olduðunu, þiddet içeren hareketlere taviz verilmemesi gerektiðini vurguladý. Kanatlý, yargýlanmadan sýnýr dýþý edilen öðrencilerin ülkeye geri dönmesini ve eðitim haklarýnýn engellenmemesini, ayrýca baþka sýnýrdýþýlarýn yapýlmamasýný istedi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Arkadaþ maydanoz doðrayacakmýþ meðer Arabasýnda bulunan 40 santimlik palayla Polisle dalga geçmek deðilse bu eðer Alsýn payýný herkes bundan müstahakýyla Kalay EY MEMLEKETE HUZUR GETÝRDÝÐÝNÝ ZANNEDEN AKLIEVVELLER Ey, Kürt öðrencileri sýnýrdýþý ederek memlekete huzur getirdiklerini zanneden aklýevveller... Ey, Kürt öðrencilerin sorgusuz sualsiz sýnýrdýþý edilmesinden mesut ve bahtiyar olan zevzekler Sizin bu memlekete getirdiðiniz huzur, Kürt öðrencilere saldýran faþistlerin damarlarýnda akan "asil Türk kaný"nda mý gizlidir? Yoksa arabalarýnýn bagajlarýnda tuttuklarý palalarda mý? Ey siz, Kürt öðrencileri sorgusuz sualsiz sýnýrdýþý ederken, Türk faþistlerin baþýný okþayan rütbeli makamlar O palalarla kimleri doðramayý düþündüklerini sormadýnýz deðil mi bu kahraman Türk evlatlarýna? Yoksa onlarýn doðramak istedikleriyle, sizin doðramak istedikleriniz ayný mý? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KADDAFÝ'DEN SONRASI... Kaddafi genç bir subay olarak 1969'da Kral Ýdris'e karþý yaptýðý darbe sonucunda idareyi eline aldý. Krallýðý laðvederek yerine Libya Arap Cemahiriyesi'ni kurdu. O tarihten sonra kendisinin "Üçüncü Evrensel Teori" dediði, Sosyalizm ve Ýslam karýþýmý bir politik rejim yarattý.. Ýslami Sosyalizm veya Yeþil Sosyalizm de deniyordu bu rejime... Libya'da Kaddafi'yle birlikte büyük bir ekonomik çýkýþ da baþladý. 1990'lý yýllara kadar sürdü bu durum. 90'lý yýllarda yediði (Lockerbie) darbe ile biraz sallanmasýna raðmen zamanla eski trendini yakaladý.. Yaklaþýk 7 milyon nüfusa sahip olan Libya'da 2009'da 9 bin 600 dolar olarak hesaplanan kiþi baþýna düþen milli gelir, 2010'da 12 bin 100 dolara yükseldi sonunda da 13 bin dolar olmasý bekleniyordu. Çarþamba günü Þener Levent'in "Açý" sütununu okuyanlar Kaddafi döneminde halk için yapýlanlarý sanýrým ibretle okumuþlardýr... Düþünün, 13 bin dolar fert baþýna milli gelir... Eðitim bedava... Saðlýk bedava... Alýnan kredilerin faizi sýfýr... Vergi yok... Yurtdýþýnda okuyan öðrencilerin burs miktarý 1650 Euro... Tüm üniversite mezunlarý iþ bulana kadar maaþa baðlanýyorlar. Evlenen her çifte 150 metrekarelik ev veriliyor... Her aileye de 300 Euro yardým... Libya halký neden bunlarý yapma gereði duydu? Yediði önünde yemediði ardýnda derler ya, tam o hesap... Bizim ve daha birçok kiþinin, tam olarak benimsenmese de, hayallerindeki bir idare þekli bu... Halka yönelik... Kaddafi'nin diktatör olduðu ve halka eziyet yaptýðý iddiasýyla Birleþmiþ Milletler ayaða kalktý ve Mart ayýnda Libya'yý bombalamaya baþladý... Fransa, Ýngiltere, Ýtalya, Amerika, ucundan Türkiye de katýldý bu pis savaþa... Aklýma ne geldi biliyor musunuz? KKTC Cumhurbaþkaný koltuðuna oturduðunda, bizi kahvaltýya davet eden Mehmet Ali Talat'a "Amerika'nýn Ortadoðu'ya ve Kýbrýs'a ekonomik kalkýnma, demokrasi ve özgürlük götüreceðini söylediniz, doðru mu bu?" dediðimde inkar etmemiþ ve buna inandýðýný da söylemiþti... Ortadoðu'yu kan götürüyor... Ülkelerin sýnýrlarý yeniden çiziliyor, hem de Amerika'nýn çýkarlarýna uygun þekilde... Bu mudur demokrasi? Libyalýlar Kaddafi döneminden daha iyi bir ekonomik refaha mý ulaþtýrýlacaklar? Hele ABD Dýþiþleri Bakaný Bayan Clinton'ýn Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili davranýþlarýna ne demeli? Kaddafi'nin diktatörlüðü deðil bu iþgalin nedeni... Libya'nýn yeraltý zenginliðidir... Dünyayý sömüren IMF ve Dünya Bankasý'ndan borçlanmamýþ olmasýdýr... Dünyayý sarsan uluslararasý finansal krizlerden etkilenmemiþ olmasýdýr... Sömürüye yeterince açýk olmamasýdýr yani... Ýdare þekli açýklandý. Libya þeriat kanunlarýna göre yönetilecek... TDP HEYETÝ EDÝ'YÝ ZÝYARET ETTÝ Çakýcý: Petrolden önce çözüm bulunsun Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Kýbrýs'ýn doðal zenginliklerinin adanýn ayrýlmasýna deðil birleþtirilmesine vesile olmasýný istedi. Çakýcý, "Petrol ve doðalgaz, eðer çözüm olacaksa bulunsun ve çözümün finansmaný için kullanýlsýn. Ama adayý bölecekse bulunmasýn. O yüzden biz petrolden önce çözümün bulunmasý taraftarýyýz" dedi. TDP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Mehmet Çakýcý baþkanlýðýndaki TDP heyeti, Rum Yönetimi Sanayi Ticaret Turizm ve Enerji Bakaný, Birleþik Demokratlar (EDÝ) Partisi Baþkaný Praxoula Antoniadou ile görüþtü. EDÝ'nin Güney Lefkoþa'daki Genel Merkezi'nde önceki akþam saatlerinde gerçekleþen görüþmede, TDP Genel Sekreteri Esat Varoðlu, Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Sami Dayýoðlu ve Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ da hazýr bulundu. MEHMET ÇAKICI Görüþmeden sonra açýklama yapan TDP Genel Baþkaný Çakýcý, parti olarak erken çözümü savunduklarýný ve bu yönde kararlýlýkla mücadele ettiklerini belirterek, çözümün þeklinin de iki bölgeli, iki toplumlu, tek egemenliði ve uluslararasý tek kimliði olan siyasi eþitliðe dayalý bir federasyon olacaðýný kaydetti. Kýbrýslý Türklerin Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurucu ortaðý olduðunu ve 1960 anlaþmalarýndan kaynaklanan toplumsal haklarý bulunduðunu belirten Çakýcý, "Kýbrýslý Türklerin yalnýz karada deðil, denizde de Kýbrýs Cumhuriyeti'nden kaynaklanan toplumsal haklarý vardýr. Dolayýsý ile Kýbrýs'ýn münhasýr ekonomik bölgesindeki olasý petrol ve doðalgazda Kýbrýslý Türklerin de hakký vardýr" dedi. Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn "bulunacak petrol ve doðalgazdan Kýbrýslý Türkler de faydalanacak" yönündeki açýklamasýna atýfta bulunan Çakýcý, yazýlý bir anlaþma olmamasý ve kiþiden kiþiye deðiþebileceði için bu söylemin baðlayýcý ve tatminkar olmadýðýný söyledi. Çakýcý, çözüm sonrasý insanlarýn petrol ve doðal gazdan gelecek milyonlara ihtiyacý olacaðýný, bunun yeniden yapýlanma, tamiratlar veya iþ olanaklarýna harcanabileceðini belirterek, "Çözüm olacaksa bulalým ve çözümün finansmaný için kullanalým; ama iki tarafý bölecekse bulunmasýn. O yüzden biz petrolden önce çözümün bulunmasý taraftarýyýz" dedi. Çakýcý, ekim ayýnýn sonunda New York'ta gerçekleþtirilecek Kýbrýs zirvesinden umutlu olmadýklarýný da ifade etti. Müzakereleri desteklemekle birlikte gidiþattan memnun olmadýklarýný söyleyen Çakýcý, "Eroðlu'nun yönetim ve güç paylaþýmý ile çapraz oy konularýnda geri adým attýðýný, Hristofyas'tan ise mülkiyet ve toprak konusunda daha açýlýmcý öneriler beklediklerini" dile getirdi. Çakýcý, Rum kilisesinin politika ve söylemlerinin taksime hizmet ettiðini ve bu tür açýklamalarý onaylamalarýnýn mümkün olmadýðýný da söyledi. KKTC'den sýnýr dýþý edilen öðrenciler konusu TBMM'de gündeme getirildi Yakýn Doðu Üniversitesi'nde (YDÜ) çýkan olaylar sonrasý sýnýr dýþý edilen bir grup Türkiyeli öðrenci konusu dün TBMM Genel Kurulunda gündeme getirildi. AA'nýn haberine göre, Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk Genel Kurul'da söz alarak, KKTC'deki üniversitelerde eðitim gören 24 Kürt öðrencinin sýnýr dýþý edildiðini söyledi. Sakýk'ýn bu iddiasýna yanýt veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn ülke dýþýnda haksýz muameleye tabi tutulmasýnýn kabul edilemeyeceðini belirterek, þöyle konuþtu: ''Her vatandaþýmýzýn her türlü haklarý, o ülkelerde ilgili kurumlar tarafýndan aranacaktýr. Bu olayý araþtýracaðýz. Kýbrýs'ta veya baþka bir yerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan bir öðrencinin, etnik kökeni Kürt olduðu için, Çerkez veya Arap olduðu için böyle bir muameleye tabi tutulacaðýný zannetmiyorum. Eðer Kýbrýs'ta veya bir baþka yerde vatandaþlarýmýzdan biri etnik kökeni sorgulanarak kötü muameleye tabi tutulmuþsa, onun hesabýný sormak bir numaralý görevimizdir'' Sessizliðin Sesi KADDAFÝ Mehmet Levent Kaddafi'nin Libya ve halký için yaptýklarýný, dünkü Afrika'da okuyunca, Amerika'nýn güdümündeki Libyalýlarýn ona karþý uyguladýðý barbarlýk ve vahþeti, bir kez daha yüreðimin olanca gücüyle lânetledim. Ýnsan kýlýklý bu barbarlarýn ve onlarý yönlendiren ustalarýnýn kesinlikle insanlýktan nasiplenmediklerini bir kez daha anladým. Þener Levent'in dünkü köþesinde bu konuda yazdýklarýný, Kaddafi'nin Libya için nasýl efsanevi bir lider olduðunu anlatmak açýsýndan bir kez daha sizinle paylaþmak istiyorum: "Libya'da evlerde kullanýlan elektrik bedavaydý Kaddafi döneminde. Su ve doðalgaz da bedava. Eðitim ve saðlýk hizmetleri bedava. Ýlaç bedava. Benzinin litresi 4 cent. Libya milli bankalarýnýn faiz almadýðýný, vatandaþlarýn hiç vergi ödemediðini ve Libya'nýn tüm dünyada en borçsuz ülke olduðunu biliyor muydunuz? Arabalarýn fabrika çýkýþ fiyatýna satýldýðýný, yurtdýþýnda burslu okuyan öðrencilere devletin aylýk 1650 Euro verdiðini, tüm üniversite mezunlarýnýn iþ bulana kadar maaþa baðlandýðýný, evlenen her çifte 150 metrekarelik ev verildiðini ve istisnasýz her aileye ayda 300 Euro yardým yapýldýðýný biliyor muydunuz? IMF ve Dünya Bankasý kredisi kullanmayan ender ülkelerden biriydi Libya. Dilenci, ya da evsiz hiç kimse yoktu. Ve petrol gelirinin %90'ý da Libya halkýna gidiyordu..." Kaddafi'nin halkýna bahþettiði bu olanaklar, sanýrým dünyanýn en müreffeh ülkelerinde bile yok. Libya halký, bugün kurtarýcý olarak gördüðü Amerika'nýn kendisine getirdiðini iddia ettiði özgürlük ve demokrasinin kaç bucak olduðunu ve kalleþ Yanki'nin asýl niyetini anladýðý zaman, baþýný taþtan taþa vurup, Kaddafi'yi çok ama çok arayacak. Ama diyeceksiniz ki o bir diktatördü! Dünyanýn en zalim diktatörü Amerika'nýn yanýnda Kaddafi'nin diktatörlüðünün lâfý bile olamaz. Hele hele ülkesi ve halkýna bahþettiklerinin yanýnda hiç olamaz. Kaddafi'yi çirkin Amerikalýnýn emriyle linç eden barbar Libyalýlar, tarihe geçecek bir nankörlük ve vahþet örneði sergilemiþlerdir. Ben bunu bilir, bunu söylerim... GENEL GREV Sendikal Platform, uzun bir aradan sonra, önümüzdeki Pazartesi günü uygulanacak bir genel grev ve mitingle yeniden sokaða dökülüyor. Ankara tarafýndan dayatýlan ve toplumun çok büyük bir kesiminin karþý çýktýðý sözde ekonomik paket ve bu çerçevede ýsrarla meclisten geçirilmek istenen yasalara karþý halk tepkisini bir kez daha ortaya koyacak. Meclisin ve TC elçiliðinin önü bir kez daha ana baba gününe dönecek. Polis ve asker bir kez daha elçilik ve meclisi etten duvarlarla korumaya alacak! Bu etten, coptan, kalkandan, miðferden, biber gazý silahlarýndan oluþan duvarlarýn önüne, üç metre boyunda demir kafesler örülecek! Çevik Kuvvet bir kez daha sabahýn köründe meclisin arka bahçesinde mevzilenecek! Bugüne kadar yapýlan eylemlerde Ankara ve buradaki kuklalarý hiçbir geri adým atmadý! Baþýný kaldýrýp hakkýný arayanlarýn baþýný nasýl ezeceklerini gösterdiler sadece! Daha önce de yazdým... Siyasi partileri, sendikalarý, tüm sivil toplum örgütleri ve halkýyla bu toplum, yerden göðe kadar haklý bu kavgada bedel ödemeyi göze alýp bunu paylaþmadýkça, bu karanlýk dehlizden çýkýp geleceði kurtarmak mümkün deðildir.

5 27 Ekim 2011 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bir iþadamý ile tanýþtýrdý beni çocuklar. "Afrika'da yazar" dediler. "Öyle gazete ile iþim olmaz" dedi burnu havada "Belli oluyor" dedim. Gaziler geldi ve gitti * Sendikal Platform, Pazartesi günü genel grev kararý almýþ. - Ok yaydan çýktý mý? Son ve kesin karar mý, yoksa daha düþünme kaldýrýr mý? * Ülkücü öðrenciler açýklama yapmýþ. - Ne gerek vardý Bagajlardan çýkan onca öldürücü alet, niyetin ne olduðunu açýklýkla ortaya koyuyordu. * Tatar, ekonomi iyiye gidiyor demiþ. - Yani 13. maaþ bekleyenlere bir müjde mi bu! * Çevre Koruma Dairesi "Adamýzý çöpten uzak tutalým" etkinliði düzenlemiþ. - Adamýzý çöpten uzak tutmaya büyük bir özen ve dikkat gösterdiðimizi söyleyebilirim. Bütün çöplerimizi denize atýyoruz. * Yasadýþý olarak sýnýrdýþý edilen arkadaþlarýna destek için YDÜ'lü öðrenciler her gün 12.00'de oturma eylemi yapacakmýþ. - Küçük bir sivil, hükümetin iþgüzarlýðý nedeniyle kan damlayan bir yaraya dönüþtü. * Ülkücüler Diyarbakýr plakalý arabanýn üzerine MHP yazmýþ. - Saðcý Rumlar da Türk plakalý araçlarýn üzerine EOKA yazýyor Ayný kafa sýzlýk! *Eroðlu "Eroðlu anlaþma istemez" demekle bir yere varýlmýyor" demiþ. - Haklý Çok doðru söylemiþ. Ama ne yazýk ki "ben anlaþmadan yanayým" demekle de Eroðlu bir yere varamýyor. Bir haber vardý gazetede harekatýna katýlmýþ 70 gazi, 37 yýl sonra ilk kez Kýbrýs'a gelmiþler. Ýstanbul'da Sultanbeyli Belediyesi'ne müracaat etmiþler, belediye de masraflarýný karþýlayarak, 3 günlüðüne ziyarete göndermiþ. Duygulandým! Hem sevindim, hem hüzünlendim. Geldiler Savaþtýlar Ve döndüler. Ne ev istediler Ne arsa Ne bað bahçe istediler, ne ganimet yüklendiler. Sadece görevlerini yaptýlar, vatan borçlarýný ödediler ve gittiler Hepsini bir bir alnýndan öpesim geldi. Aaaa! Meðer bir de "Kýbrýs Havalarý Derneði" varmýþ ülkemizde. Böyle bir derneðin varlýðýndan haberdar mýydýnýz? Ben hiç duymamýþtým doðrusu. Bu ayýp benim ama.. Sokduk kafamýzý önümüze, saða sola bakmadan, sað sola kulak açmadan gidiyoruz. Diyeceksiniz ki burda gazi çok. Tut tut öp.! Hayýr Bunlar öylesi gazi deðil. Bunlarýn hiç biri "Sizi biz kurtardýk" diye bizi aþaðýlamadý Kendini bu topraklarýn gerçek sahibi sanmadý. Ganimeti, rant elde etmeyi hiç aklýna getirmedi. Hoþ geldiniz ey gaziler Ve güle güle gidiniz Her zaman baþýmýz üstünde yeriniz vardýr. Umarým ki iyi bir gezi oldu sizler için. Umarým ve dilerim ki, halimize bakýp "biz bunlar için mi savaþtýk" diye aklýnýzdan geçirmediniz! Ama bilirsiniz. Biz böyle deðildik ki eskiden! BÖYLE BÝR ANDI KIBRIS HAVALARI... Van depremini bile üçüncü gününde duydum! Böyle bir derneðe gerçekten çok ihtiyaç vardý Kimbilir ne araþtýrmalar yapacaklar Ve ne ilginç sonuçlar çýkaracaklar ortaya. Bence önce; "barýþ"çýlardan, sonra da "arabalý"lardan araþtýrmaya baþlamalýlar.. Bu iki kesim çok önemli.. Çünkü Kýbrýs Türkü; en çok "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" derken.. Ve bir de lüks arabasý ile geçerken hava atmayý sever. Ve bu hava da görülmeye deðer doðrusu. Bunun dýþýnda araþtýrmaya deðer bir yön yok. Herþey bildiðiniz gibi. -Napan? -Napayým! havalarý iþte.! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ýkide bir elektriklerin kesilmesi mi? Eviniz karþýsýndaki minareden günde 5 defa ezan dinlemek mi? Her bayram tören provasý için yollarýn kapanmasý mý? Hangisi daha büyük iþkence?

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu NUR YÜZLÜLER... (Ýstanbul)- Yýllar öncesiydi... -Oðlunu tarikat, Taliban benzeri bir hýrdavatçýnýn yanýna veriyorsun, dikkat et ve al oradan, demiþtim -Bir þey olmaz, oðlum her þeyin farkýnda. Konuþtum da onunla, merak etme diye cevap vermiþti. Çok geçmedi üzerinden. Belki iki belki de 2.5 yýl. Oðlu bu arada türbanlý bir kýzla evlendi. Arada bir uðrayýp hatýrýmý soruyorlardý eþiyle birlikte. Annesi daha sýk ziyaretime geliyordu. Ancak geçen zamanla hem maddi, hem de hastalýk onlarýn yakasýný býrakmadý. Taksicilik yaparak geçimlerini saðlayan baba þeker hastasý oldu, bir müddet sonra da felç geçirdi. Ýþleri çiçek bulut deðildi artýk. Baba yatakta, taksi kapýda beklerken geçimleri emekli parasý, devletin yaptýðý yoksulluk yardýmý ve babanýn kardeþinin katkýlarý ile oluyor. Anne dün geldi uzunca aradan sonra. Neþeli görünmeye çalýþsa da hüzünlü olduðu belliydi. -Hayýrdýr? -Pazara uðradým da gelmiþken sizi de göreyim dedim. -Durumlar? -Hep ayný. Eþim yatalak, benim ufak ufak saðlýk sorunlarým baþladý tansiyon gibi. -Küçük oðlun? -Okuyor. -Ali? -Sorma -Hayýrdýr? -Bu sene kurban kesmemizi söylüyor... Oðlum paramýz yok, nasýl keselim diyorum, "Kapýda arabanýz var kesmeniz lazým" diyor. Araba var ama içine benzin koyacak paramýz yok, nasýl kurban keselim dediðimde de kýzýyor. Bir de bizi suçlamaya baþladý. -Ne diye? -Biz ona hiçbir þey öðretmemiþiz, öðrenmeye ve gerçek huzura beraber çalýþtýklarý sayesinde þimdi kavuþmaya baþlamýþ. Biraz oturdu, bir kahve içti. Giderken epeyce düþünceliydi. Zaman, sanýrým beni haklý çýkartmýþtý. Geriye dönüþü var mý bilmem bu yolun ama bunun gibi çok örnekler olduðunu biliyorum. Dün sabahýn karanlýðýnda yürüyoruz her zaman beraber yürüdüðüm arkadaþýmla. Bu hikayeyi anlattým. O da bana hikayesini anlattý. Oðlunu daha iyi eðitim veriyor diye dinci bir dershaneye vermiþ. Biliyorum söylemiþti, hatta ona "Aman ha dikkat" demiþtim, o da bana, "Ayýpsýn her þeyin farkýndayým ve oðlaný boþ býrakmam. Hem topu topu yedi ay gidecek bir þey olmaz" demiþti. Anlattý. O dershaneye giden her çocuktan sorumlu bir yetkili varmýþ. O sorumlu, çocuðun dersleri ile bire bir ilgilenip onun "daha iyi" eðitim almasýný saðlýyormuþ. Bu arada aileleri ile de temasa geçip tanýþýyormuþ onlarla. -Eve geldi, diyor "oðlumun sorulusu". Oðlum ile ilgili hem bilgi verdi, hem de eksiklikleri hakkýnda bizi aydýnlattý. -Sonra? -Sonra giderken ayakta, yani kapýda dönüp bize, "Hafta sonlarý bir gün için izin verirseniz. Biliyorsunuz durumlar iyi deðil. Etraf kötülüklerle dolu. Maneviyat açýsýndan gençlerimiz iyi eðitim alamýyorlar, kötü yollara düþüyorlar. Eðer izin verirseniz haftada bir gün oðlunuzu kapýdan alýp bizim merkezimiz var oraya götürüp, din dersleri ile ilgili eðitim vermek istiyoruz. Hem geleceði garanti altýna alýnýr, hem de iyi bir eðitimle cemaatimiz iyi birini kazanýr." Arkadaþým, "Biz ona yeterli eðitimi veriyoruz merak etmeyin" dediði halde kapýdan çýkmadan önce durup, "Kurbanýnýzý isterseniz biz keselim" dedi. Yine uygun bir cevap vererek göndermiþ, çocuktan sorumluyu, babasý. Ve düþünmüþ acaba yanlýþ mý yapýyorum diye. Bu yazýyý okuyanlar, "Bunda ne var ki" diyeceklerdir. Hatta kýzacaklar da bana çünkü din derslerinden zarar gelmediðini düþünüyorlardýr. Oysa ki bahse konu yerler tarikatlardýr ve çocuklarý din adýna militanlaþtýrýyorlar. Tehlike bu Ýki olaydan da bahsettiðim iþ arkadaþým, "Allah Allah" dedi. -Hayýrdýr? Dün iþ yaptýðým teknisyen uðradý. Oðlunu ayný isimdeki dershaneye yatýlý vermiþ. Onu uyardým "bir þey olmaz merak etme her þey kontrol altýnda" demiþ. Son birkaç gündür dikkatimi çeken üç olayý aktardým Kýbrýs'ta neler oluyor? Ýsterseniz etrafýnýza bir bakýn bu anlattýðým hikayelerden çok göreceksiniz orada da. Ve dikkatli olun. "Nur yüzlü" dolaþanlar iþ baþýnda. Sendikal Platform greve hazýrlanýyor Sendikal Platform, bir dizi yasa tasarýsýnýn geri çekilmesi talebiyle pazartesi günü ülke genelinde genel grev yapacak. Platform, grev kapsamýnda Cumhuriyet Meclisi önünde de miting yapma kararý aldý. Sendikal Platform, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Sosyal Güvenlik, Muhaceret ve Özelleþtirme yasa tasarýlarý ile Ekonomik Ýþbirliði Protokolü çerçevesinde hazýrlanan tasarýlarýn yasallaþmasýnýn Kýbrýs Türk halkýnýn geleceðini olumsuz etkileyeceðini savunarak, bu tasarýlarýn geri çekilmesi talebiyle pazartesi günü bir günlük genel grev kararý alýndýðýný bildirdi. Eyleme CTP, TDP, YKP ve TATAR: Maaþlar birkaç günde belli olacak Maliye Bakaný Ersin Tatar, kamu görevlilerinin maaþlarýnýn ödenmesi konusunda bir sýkýntý olduðunu zannetmediðini, konunun bir kaç gün içerisinde netlik kazanacaðýný belirtti. Tatar, dün bir kabulünde gazetecilerin sorusu üzerine, "Ýlgili KTÖS'ten depremzedelere yardým kampanyasý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý KTÖS, deprem nedeniyle acýya ve yýkýma uðrayan Van'ýn Erciþ ilçesi halkýyla dayanýþma belirterek, yardým kampanyasý baþlattý. KTÖS, yardým kampanyasýna katký koymak isteyenlerin Kýbrýs Türk Öðretmenler Kooperatifi Limited'deki I 2238 numaralý hesaba katký yapabileceklerini açýkladý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yaptýðý açýklamada, Van ilinin Erciþ ilçesindeki deprem sonucu yaþanan ölümler, yaralanmalar ve yýkýmýn insan onuru taþýyan herkesi derinden Sýnýrdýþý olaylarý Türkiye'ye taþýndý KKTC Doðu ve Güneydoðu Anadolu Derneði Genel Baþkaný Ýsmet Ýlkan'ýn Ankara'da temaslar yaptýðý ve TBMM'de BDP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan ile görüþtüðü bildirildi. AA'nýn haberine göre, KKTC Doðu ve Güneydoðu Anadolu Derneði Genel Baþkaný Ýsmet Ýlkan görüþmede, Van depreminden duyduðu üzüntüyü dile getirerek, KKTC'de baðýþ kampanyasý düzenleyeceklerini söyledi. KKTC'de herhangi bir sorunlarý olmadan yaþadýklarýný ancak bazý öðrencilerin okuldan atýlmasý ve sýnýr Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvuru 2 yýl daha uzatýldý Bakanlar Kurulu, Taþýnmaz Mallarýn Tazmini, Takasý ve Ýadesi (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'ný onayladý. Buna göre, yýlsonunda bitecek olan Güney Kýbrýs'tan Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvuru süresi iki yýl daha uzatýldý. Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Bakanlar Kurulu'nun yaklaþýk beþ saat süren toplantýsýnýn ardýndan alýnan kararlarý açýkladý. Güney ve Kuzey Kýbrýs arasýnda toprak konusunda AÝHM'e yapýlan davalarý önlemek adýna Anayasa'nýn Baþvurulara 58,614,200 sterlin ödendi Kýbrýslý Rumlarýn, KKTC'deki eski mülkleri için, takas, tazmin ve iade için, yýl sonu bitecek olan Taþýnmaz Mal Komisyonu'na (TMK) baþvurusu süresinin iki yýl daha uzatýlmasýný öngören tasarýyý onaylarken, 17 Mart 2006 tarihinde faaliyete geçen Taþýnmaz Mal Komisyonu'na, 26 Ekim 2011 itibariyle, toplam 2 bin 176 adet baþvuru yapýldý. TMK'nýn web sitesinden alýnan bilgiye göre, baþvurularýn 181'i BKP'nin destek vereceði de bildirildi. KTÖS'ten verilen bilgiye göre, 33 örgütün oluþturduðu Sendikal Platform'da yer alan örgütler þunlar: Dev-Ýþ, Türk-Sen, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, Devrimci Genel Ýþ, Emek-Ýþ, BES, El-Sen, Tel-Sen, Güç-Sen, Koop-Sen, Maðusa Türk Genel Ýþ, Týp-Ýþ, Vergi-Sen, Çað-Sen, Basýn-Sen, Saðlýk-Sen, G/yurt - Lefke Narenciye Üreticileri Birliði, Lefkoþa Birleþik Taksiciler Birliði, Ercan Taksiciler Birliði, Maðusa Taksiciler Birliði, G/yurt - Gemikonaðý Taksiciler Birliði, Kýbrýs Türk Tabibleri Birliði, KTEZO ve KTMMOB. dairemiz çalýþýyor. Þu anda bir sýkýntý olduðunu zannetmiyorum. Bir kaç gün içerisinde olay netlik kazanacaktýr" dedi. Kamudan maaþ çeken emeklilerin yarýn, çalýþanlarýn da pazartesi günü ödenmesi gerekiyor. üzdüðünü belirterek, bu doðal felaket öncesinde yaþanan çatýþmalardaki acýlar dinmeden böyle üzücü bir geliþmenin yaþanmasýnýn acýlarý daha da artýrdýðýný vurguladý. "Bu acý olaylarý fýrsat bilerek Türkiye halklarý arasýnda çatýþma yaratmak isteyen ve halkýn kaný ve gözyaþý üzerinden geçinen çevrelerin olayý kýþkýrtmaya yönelik siyasi çýkýþlarýný esefle izlediklerini" de kaydeden Elcil, "Bütün halklarýn kardeþ olduðuna olan inancýmýzla Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý olarak bu acýlarý paylaþýrýz" dedi. dýþý edilmesinin kendilerini üzdüðünü ifade eden Ýlkan, bu sorunu gündeme getirmek istediklerini anlattý. Kaplan da, Yakýn Doðu Üniversitesi'nde okuyan bazýlarý 4. sýnýfta olan öðrencilerin, hem okuldan atýldýklarýný, hem de sýnýr dýþý edildiklerini kaydetti. Bu öðrenciler ve avukatlarý ile görüþtüðünü, konuyu TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdiðini dile getiren Kaplan, ''Bir kavgada arabuluculuk yapan öðrenciler, mahkeme serbest býrakmasýna raðmen sýnýr dýþý ediliyor. Bunu kabul edemeyiz'' dedi. 159'uncu maddesinin 1'inci fýkrasýna göre hazýrlanan Taþýnmaz Mallarýn Tazmini, Takasý ve Ýadesi Yasasý'na göre, bu yýlsonunda Taþýnmaz Mal Komisyonu'na Güney Kýbrýs'tan müracaat etme süresinin sona erecek olduðuna dikkat çeken Çavuþoðlu, "Buna göre artýk müracaat etme þanslarý kalmýyordu" dedi. Hükümetin bu konuyu göz önüne alarak yasada tadilata gittiðini ifade eden Çavuþoðlu, komisyona iki yýl daha müracaat edilebilmesini içeren tasarýnýn onaylanarak ivedi olarak Meclis'e sevkedildiðini vurguladý. dostane çözüm yoluyla, 7'si de duruþma yoluyla sonuçlandýrýldý. Komisyon, þu ana kadar baþvuranlara, mallarýnýn bedeli olarak 58,614,200 Sterlin tazminat ödedi. Ayrýca, bir baþvuru için iade, iki baþvuru için takas ve tazminat, beþ baþvuru için de iade ve tazminat kararý verildi. Bir baþvuru için çözümden sonra iade ve bir baþvuruda da kýsmi iade doðrultusunda karar verildi GÜNLÜK ÝNSANLAR DA ENKAZ ALTINDA, ÝNSANLIK DA Van'daki depremin yarattýðý yýkýmýn korkunçluðu yavaþ yavaþ ortaya çýkarken, çok daha büyük bir yýkým yaþanýyor Türkiye'de. Ýnternette ve gazetelerin okur yorumlarýnda öyle korkunç þeyler yazýlýyor ki, bir insanlýk dramý yaþanýrken, insanlýðýný yitirenlerin karþýnda donup kalýyorsunuz. Türkiye'nin doðusunda yaþanan bu felakete gösterilen tepkiler insanlýðýn yerlerde süründüðünü gösteriyor. Vanlýlar enkaz altýnda kurtarýlmayý beklerken internette yapýlan yorumlara bakýn: "Türklerin þehitlerine üzülmeyenlerin acýsý mutluluðumuzdur", "TC devleti mi yoksa çok sevdikleri terörist mi yardýmýna gidecek Vanlý vatandaþlarýmýzýn?", "Devlet yanlýsý olan yaralýlara acil þifalar diliyorum, PKK yandaþlarýný Allah kahretsin diyorum", "PKK ve BDP gitsin oraya hizmet götürsün", "Allah bile Kürtleri vuruyor", "Biz Türk'üz! Gerekirse PKK'lýyý enkaz altýndan çýkarýr, daða götürür, eline silah verir, çatýþarak öldürürüz", "Ýlahi adalet. Biz veremiyoruz cezalarýný ama Allah veriyor", "BDP'ye %50 oyun çýktýðý bir þehir halkýna üzülmem ben", "Türk olan bu depreme üzüldüm demesin", "PKK'lý Kürt piçleri yer yarýlmýþtýr da dibine girmiþtir umarým" UNAKITAN Türkiye'nin eski Maliye Bakaný Kemal Unakýtan dün Maðusa'da polis tarafýndan gözaltýna alýndý... Maðusa'daki serbest limanda depo çalýþtýrmak ona mý kaldý? MAAÞLAR Maliye Bakaný Ersin Tatar'a bakýlýrsa, bu ayki maaþ ödemelerinde sýkýntý olmayacak. Ancak durum yine de birkaç gün içinde belli olacak! Ýp üstünde yürümek buna derler iþte... FÝLM ESKÝDÝ Derviþ Eroðlu yarýn New York'a hareket ediyor. Eskiden merakla izlenen bir filmdi bu... Þimdi ise bu salonda kimse kalmadý. Film boþ sýralara oynuyor... YENÝ MECLÝS Yeni meclis binasýnýn nasýl olacaðýný gördünüz mü? Bülbüller altýn kafes istiyorlar... Ah vataným diyebilmek için... SORU Güncel soru þu: Almanya'daki TC'li öðrenciler üniversitede kavga etselerdi, Alman hükümeti onlarýn okulla iliþkisini keser ve KKTC'de olduðu gibi sýnýrdýþý eder miydi? Soru 100 puanlýk! Týrnak... "Arabasýnda balta ve pala taþýyan birisinin okulda iþi nedir çok merak ettim doðrusu. Boþ zamanlarýnda kasaplýk ya da odunculuk mu yapýyor bu öðrenciler acaba? Yapýyorlar da yanlýþlýkla baltasýný, palasýný arabada unuttu diye düþünmemi beklemiyorsunuz herhalde." Çiðdem DÜRÜST (Star) "Bir uzmanýn meclisteki eþcinsellere dikkat çekmesi spekülatif, onaylanacak bir üslup deðilse, bir CTP'li vekilin 'bunu eylemin içinde olan bilir' deyip, elinde kovasý manidar espriler yapmasý hiç onaylanamaz. Çünkü ortada milletin vekilliðinin de sorumluluðu olmalýdýr. Ve o millet sadece erkek, sadece kadýn olmak zorunda deðildir." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "KTHY'nin içimizde hep bir yara olarak kalacaðý kesin, sadece yara olarak kalmayacak özelleþtirilmesi beklenen kurumlar için de kötü bir örnek olacak." Levent ÖZADAM (Haberdar) "Peki, bizde yeni bir 'Baf Depremi' olursa, yýkýlan evlerin altýnda kalanlarýn can bedelini kim ödeyecek? Kim, 'Sorumlu benim' diye ortaya çýkacak? Lütfen söyler misiniz, ülkemiz inþaatlarýnýn denetimini kim yapacak? Kimi veya kimleri sorumlu tutabileceðiz, yapýlan inþaatlarýn kalitesinden?" Arslan MENGÜÇ (Vatan) Günün Kahramaný KÜRT ÖÐRENCÝLER 16 Kürt öðrencinin okulla iliþkilerinin kesilerek sýnýrdýþý edilmesini protesto için YDÜ'lü öðrenciler dün meclis önünde eylem yaptý. Sendikalarla bazý örgütlerin de destek verdiði eylemde öðrenciler yerlere oturarak sessizce alkýþ tuttu. Bu arada YDÜ yetkililerinden Þenol Bektaþ'ýn basýnda da yer alan, Kürt öðrencilere yönelik suçlamalarý dünkü eylemciler arasýnda da büyük bir tepkiyle karþýlandý. Öðrenciler, Bektaþ'ýn tek taraflý tutumunu kýnadýlar. Yargýsýz sýnýrdýþý kararlarý geniþ bir platformda tepki toplarken, konunun Türkiye'deki parlamentoya da taþýnmasý en önemli geliþmelerden biri oldu. Susmayan, korkmayan ve hakkýný arayan öðrencileri biz de selamlarýz.

7 27 Ekim 2011 Perþembe FESLÝKAN Niyazi Ökten HAÝN SALDIRI EDEBÝYATI... Halktan ne kadar da gizlemeye çalýþsalar, Türkiye'de iç savaþ koþullarý yaþanmaktadýr Ordu'dan ölenler olur iç savaþta, düþman diye tanýmlanan karþý taraftan ölenler olur Aslýnda savaþlarýn en acýsýdýr iç savaþlar Çünkü iç savaþ yaþayan millet kendi kendini vurur... Kardeþ kardeþi vurur, oðul babaya karþý diðer cephede mermi yaðdýrýr Ýspanyol iç savaþýný yaþadý, gördü dünya Özellikle Amerikan iç savaþý yürekler acýsýydý Hakkýnda yüzlerce kitap basýldý, onlarca film çekildi 'Rüzgar Gibi Geçti' filmi klasikler arasýnda listenin baþlarýndadýr ki o da Amerikan iç savaþýný esas alan kurgu filmiydi Arada belirteyim; benim pek sevdiðim filmler arasýnda yer almaz bu film Neticede saçma bir aþk filmi, ilgi nerden geldi ben anlayamadým doðrusu Ha; Boris Pasternak'ýn Dr. Jivago romaný da Rusya iç savaþýnda yaþanan aþký konu alýr ama filmi daha baþka, daha gerçekçi deðil mi? Zevkle seyreder insan Durun bakalým, Türkiye'de Kürtler ve saf Türk kaný arasýnda yaþanan iç savaþ hakkýnda dünya sinemasýnýn klasikleri arasýna girecek filmler yapýlacak mý ileride?! * Konuyu daðýttýk; efendim, farkýnda mýsýnýz PKK eylemlerinde hayatýný yitiren kiþilerin haberleri nasýl yansýr medyaya? Tabii olay hep 'hain saldýrý 'dýr! Her saniye hain saldýrýda þu oldu, hain saldýrýda bu oldu! Hain hain hain; duymazsýnýz baþka kelime. Gýna getirdi Halbuki iç savaþ yaþandýðý kabul edilse, durum deðiþik algýlanýrdý belki Siz saldýracaksýnýz, sizinki hain saldýrý sayýlmayacak, karþýdaki saldýrýnca 'hain saldýrý' sayýlacak? Gýna geldi hain saldýrý edebiyatýndan artýk * Türkiye'de yaþanan iç savaþýn KKTC topraklarýnda yankýlanmamasý gerekirdi Kendini ülkücü, kendinden olmayaný düþman gören zihniyete terk edilmemeliydi meydanlar Hele gösterilerde 'Diþe diþ, kana kan, intikam' gibi nefret sloganlarý atmalarý kabul edilemez Uzaktan gazel okumadýr yapýlan Madem neden gitmiyorlar Hazar Vadisi'nde orduyla el ele sýcak çatýþmalara? * Kürtlere gelince iþ deðiþir Kürt avýna çýkar KKTC iþbirlikçileri Otuza yakýn talebeyi tutarlar ve yargýsýz sualsiz sýnýr dýþý ederler Kürt talebelerin YDÜ'deki kayýtlarýnýn silinmesi ve apar topar sýnýrdýþý edilmeleri KKTC açýsýndan rezalettir, utanmazlýktýr Ve bizim sivil toplum örgütlerinin sessizliði, sýnýrdýþý edilen Kürt talebelere sahip çýkmamalarý ise kelimelerle ifade edilemeyecek ilkel ve aþaðýlýk bir tavýrdýr, kusura bakmasýnlar ve doðru söyleyeni dokuz köyden kovmasýnlar... VAN'DA DEPREM 459 ÖLÜ, 1352 YARALI Türkiye Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), Van'da meydana gelen depremde 25 Ekim saat itibarýyla 459 kiþinin hayatýný kaybettiðini, bin 352 kiþinin yaralandýðýný bildirdi. AFAD'dan yapýlan yazýlý açýklamada, Baþkanlýk tarafýndan Van Valiliði emrine acil ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için ilk etapta 3 milyon lira gönderildiði kaydedildi. Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatlarýyla açýlan yardým kampanyasýna ilk gün itibari 1 milyon 728 bin lira nakdi yardým KIZILAY: Van'a giden 17 týrýmýz yaðmalandý Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar, Van bölgesindeki depremzedelere malzeme taþýyan 17 týr'ýn yaðmalandýðýný açýkladý. Afet Operasyon Merkezi'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Van'daki depremin ardýndan yaþananlara iliþkin bilgi veren Akar, 146'sý profesyonel olmak üzere 377 Kýzýlay görevlisinin afet bölgesinde görev yaptýðýný söyledi. Depremin ardýndan bölgeye 25 bin 666 çadýr, 31 toplu barýnma çadýrý, 38 bin 302 battaniye, 4 bin 10 bin vatandaþ faiz yasasýný bekliyor Bakanlar Kurulu, Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda toplandý. Saat sýralarýnda baþlayan toplantý öncesinde Baþbakan Küçük, gündeme iliþkin bilgiler vererek basýnýn sorularýný yanýtladý. Gündemdeki konulardan birinin faizlerle ilgili çalýþmalar olduðunu ifade eden Küçük, bu önemli konuyla ilgili çalýþmalarýn da sürdüðünü ifade ederek, "Bu konuda 10 binin üzerinde dosyanýn mahkeme kapýlarýnda olduðunu biliyoruz. Yani 10 bin üzerinde vatandaþýn konusudur" dedi. Baþbakan Küçük, "Mülteci Haklarý" konulu çalýþtay "Mülteci Haklarý" konulu çalýþtayýn, Cumartesi ve Pazar günü saatleri arasýnda Lefkoþa Barosu'nda yapýlacaðý bildirildi. Mülteci Haklarý Derneði adýna baþkan Öncel Polili'nin yaptýðý açýklamaya göre çalýþtay, Mülteci Haklarý Derneði, Uluslararasý Af Örgütü ve Kýbrýslý Türk Ýnsan Haklarý Vakfý tarafýndan birlikte gerçekleþtirilecek. Açýklamada, katýlýmcý belgesinin verileceði çalýþtayda, uluslararasý mülteci hukuku, sýðýnmacýlara yönelik hukuki yardým; ihtiyaçlar, pratikler ve yargýsal koruma araçlarý; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti 4 ÇEKER Türkiye'de, mobil iletiþim teknolojisinde "kesintisiz ve kaliteli iletiþim"in sembolü haline gelen "4 Çeker" aracý Kuzey Kýbrýs'a geldi. Kuzey Kýbrýs Turkcell'in, "Kuzey Kýbrýs'ýn dört bir yanýnda yüksek kaliteli iletiþim gücü"nü bir kez daha gündeme taþýyan araç, ilk kez Karpaz'da görücüye çýktý. "Dört bir toplandýðý belirtilen açýklamada þunlar kaydedildi: ''48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, saðlýk ve ilk yardým personeli ile ekipmanlarý, 19 Türk Hava Yollarý, 22 askeri ve 5 adet özel kargo uçaðý olmak üzere toplam 46 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edilmiþtir. Çadýr ve battaniye ihtiyacýnýn karþýlanmasý için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaþým zinciri oluþturulmuþ olup, sevkýyat devam etmektedir. Karayolu ile de ihtiyaç malzemelerinin nakli sürmektedir." 239 katalitik soba, 2 bin 220 mutfak seti, 2 bin 124 gýda kolisi, 157 bin 805 içme suyu, 112 bin 565 kumanya ve 124 ton gýda malzemesinin sevk edildiðini anlatan Akar, bir mobil fýrýn, 3 mobil ikram aracý, 21 seyyar mutfak ile 720 Türk Kýzýlayý Mevlana Evi'nin de bölgeye gönderildiðini söyledi. Bölgeye 2 bin 500 Mevlana Evi'nin kurulacaðýný belirten Akar, üç çadýr kentte 108 bin 258 kiþiye barýnma imkaný saðlandýðýný bildirdi. bankalarýn da görüþlerini almadan hükümetin karar üretmesinin mümkün olmadýðýna iþaret ederek, "Çünkü para politikalarýný, ülkedeki mevduatlarý korumak gerekir. Dengeli bir karar çýkarýlmasý gerekir" þeklinde konuþtu. Bu konuda ilgili uzmanlarla yaptýrdýklarý çalýþmalarýn rapor olarak Baþbakanlýða intikal ettiðini, Vakýflar Bankasý yönetiminin bazý çalýþmalarýnýn da kendilerine ulaþtýðýný belirten Küçük, Maliye Bakanlýðý ve Ekonomi Bakanlýðý'nýn çalýþmalarýnýn da sürdüðünü anlattý. (KKTC) ve Türkiye hukuku ve uygulamasýnda iltica; sivil toplum kuruluþlarý, barolar ve Birleþmiþ Milletler Yüksek Komiserliði'nin rollerinin ele alýnacaðý belirtildi. Çalýþtay Cumartesi saat 10.00'da Uluslararasý Af Örgütü Türkiye Þubesi Sorumlusu Burcu Türkay ile Mülteci Haklarý Derneði Baþkaný Öncel Polili'nin açýlýþ konuþmalarýyla baþlayacak. Çalýþtay, açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Taner Kýlýç'ýn "Uluslararasý Mülteci Hukukunda Temel Kavramlar ve Türkiye Ýltica Hukuku" baþlýklý sunumuyla devam edecek. yanda çeker", "Billur gibi çeker", "Ýkide bir kesilmeden çeker" ve "Ýnterneti hýzlý çeker" sloganlarýný sembolize eden Kuzey Kýbrýs Turkcell'in "4 Çeker" aracý, Karpaz'da yoðun ilgi gördü. Tüm yurdu gezecek olan araca, Kuzey Kýbrýs Turkcell'in adadaki yatýrýmlarýný bir kez daha öne çýkaracak. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ÝMAM ÝLE CEMAAT... Girne'den telefonla gazetemizi arayan vatandaþýmýzýn þikayeti de bir Polis Müdürü'nün kurallara aykýrý hareket etmesiyle ilgili... Vatandaþýmýz, emniyet kemerini takmayan ve telefonla konuþan müdür beyi rapor edecek bir makam yok mu, diye de soruyor: "Cuma günü öðleden sonra Lapta'dan Girne'ye doðru gidiyordum. Þehitler Abidesi civarýnda HN 729 plakalý bir araçta Barbaros Savaþçý vardý. Polis Müdürü... Aracý kullanýyordu ve emniyet kemeri takýlý deðildi... Bir de cep telefonuyla konuþuyordu. Vatandaþ olarak görevimi yerine getirdim ve Lapta Polis Karakolu'nu aradým. Ben de emekli bir polisim... Kurallarý bilirim. Oradakilere gidip kendisini rapor edin dedim. 'Edemeyiz' dediler. Ben de o zaman, peki ben böyle bir suç iþlemiþ olsaydým ne yapardýnýz, diye sordum. 'Rapor ederdik' dediler. Bu ayrýcalýk yapmak ve suç iþleyenler arasýnda farkýndalýk yaratmak deðil midir? Yasalar bu ülkede kimilerine göre iþler, kimilerine göre iþlemez mi? Bu konu imamla cemaat konusuna benzer... Ýmam osurursa cemaat sýçmaz mý? Suçlu kim o halde? Cemaata yön veren imam deðil mi? Emniyet kemerini takmayan, arabada telefonla konuþan polis müdürünü cezalandýracak makam yok mu? Müdür Bey'in emniyet kemersiz ve telefonla konuþarak araba kullanmasýný gören normal vatandaþlar da aynýsýný yaparlarsa haksýz mýdýrlar? Polisler, savcýlar, hakimler toplumun önündeki örneklerdir. Yüzünü aynaya nasýl gösterirsen öyle görürsün..." YANDAÞLARA BOL KESEDEN DAÐITIM... Telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz vatandaþlarýn ellerindeki alýnýrken, yaþamlarý kýsýtlanýrken, yandaþlara ve partililere bol keseden para daðýtýldýðýný söyledi: "Ýrsen Bey, Ersin Bey televizyon kanallarýnda, gazetelerde bas bas baðýrýyorlar ve ekonomik zorluk içinde olduðumuz için herkesin gerekli önlemi almasýný istiyorlar. Emeklilerin maaþlarýna el koyuyorlar, ekonomik nedenden dolayý diyorlar... Kazanýlmýþ haklarý, çalýþanlarýn ve emeklilerin ellerinden alýyorlar. Bunun gerekçesi de ayni... Zam üstüne zam yapýyorlar... Bunu da ekonomik zorluklarla açýklýyor hükümet edenler... Ancak size bir olay anlatmak istiyorum ki söylenenlerin sadece normal vatandaþlara uygulandýðý anlaþýlsýn... Ergün Serdaroðlu bir milletvekili. Eþi Rasiha Serdaroðlu ise emekli bir saðlýkçý... Narkozcu yani... Girne Hastahanesinde bu iþi yapan bir kiþi daha var, ama emekli olmuþ Rasiha Haným'dan bir türlü vazgeçilmiyor. Liste çýkardýlar ve Rasiha Haným emekli olmasýna raðmen hastahaneye gelip narkoz iþini yapmakta ve ücret de almaktadýr. Ekstradan alýnan bu paranýn hasta baþýna 250 TL olduðunu söyleyelim. Haftada 10 kiþiden hesaplanýrsa 2500 TL olur... Bu para ayda TL eder. Hem para yok diyorlar, hem de bol keseden daðýtýyorlar... Nasýl ekonomik tedbir ama?.." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BOKLA KURULAN, OSURUKLA YIKILIR Bizim Mandra YDÜ'deki yoklamalarda, arabalarýnda akla hayale gelmedik tecavüzi suç aleti bulmasýna raðmen, polisin ilgili öðrenciler hakkýnda hiçbir iþlem yapmamasý, vatandaþlar arasýnda büyük hayret ve tepki uyandýrýr. 2 inçlik bir çakýcýðýn bile bulundurulmasýnýn yasak olduðu mandrada, 40 santimlik palalarla adam doðramanýn serbest olup olmadýðýný soran vatandaþlar, polisin, yüksek yerlerden gelen emirlerle, kabul edilemeyecek bir ayýrýmcýlýk yaptýðýný düþünmektedirler.

8 8 27 Ekim 2011 Perþembe BÜYÜK BALIÐA KARÞI BÝRLEÞÝN... Büyük balýk küçük balýðý yutmaz sadece... Ýnsan insaný, devlet devleti de yutabilir. Kendini büyük devlet sanan devletler veya parasýna güvenerek kendini büyük adam sananlar karþýlarýndaki küçükse eðer yutarlar, ya da yutmaya çalýþýrlar. Yaþadýðýmýz coðrafyada, Kýbrýslýtürkler olarak bizleri bit gibi ezip, kökümüzü kurutmak için siyasi çýkarlarý gereði üzerimizden silindir ile geçen bir Türkiye var. Bize karþý büyük ve güçlüdür... Biz küçük ve güçsüzüz... O nedenle bizi yutma peþinde. Yaþananlarý hafife alanlar ve bu asimilasyon ve soykýrým karþýsýnda çýkýþ yolu bulmak için kafa yorup uðraþmayanlar ya iþbirlikçidir, ya da teslim olmuþtur bu rejime. Hiçbiri deðilse korkuyorlar demektir Arkadaþýmýz Ülker Fahri geçtiðimiz Cuma günü gazetemizde yayýnlanan makalesinde meseleyi açýkça ortaya koydu. Bu yazýyý okumayanlar veya bir defa okuyanlar bir kez daha okusunlar. Emperyalist güçlerin Türkiye ile birlikte uyguladýklarý uzun soluklu projeleri hiç sapmadan uygulandýðý ortay çýkan gerçeklerdir. Kýbrýs'ýn kuzey bölgesinde uygulanan modern yok edip tüketme yöntemleri sayesinde bitiriliyoruz. Bundan kimse rahatsýz olmuyorsa "vurun ulan bu Kýbrýslýya" demek doðru olmaz mý? Vurun belki kýmýldanýr... Sahte devlet dendiði zaman kýzýyorlar, küplere biniyorlar. Bu sahte diyarda devletimiz var bütün kurumlarý ile dimdik ayaktayýz yalanýný söylemekten çekinmiyorlar Her yaný tel tel dökülen küflenmiþ bir yapý yarattýlar elbirliði ve dayanýþma içinde. Bu yazýyý yazarken, birden aklýma geldi, 1994 yýlýnda CTP-DP ortaklýðý baþladýðý zaman ÝTEM yasasý ve yine þimdiki gibi kaçak yaþamýn kayýt altýna alýnmasý tartýþmalarý yaþanýyordu. Bütün tartýþmalardan sonra ilgili yasalar meclisten geçirildi. Kaçak iþçi çalýþtýranlar CTP'li iþverenlerdi. ÝTEM yasasýndan da yararlananlar onlar oldu. Þimdi yine kaçak iþçilerin kayýt altýna alýnmasý tartýþýlýyor... Sormak gerek, CTP'li iþverenler kaçak iþçi çalýþtýrmýyor mu? Ýnþaat taþeronlarý ve müteahhit patronlar ve diðer hizmet alanlarýnda faaliyet gösteren bazý sözde solcu patronlar bu düzenden beslenerek çýkarlarý gereði Türkiyeli emekçileri sömürmüyorlar mý? Biraz daha fazla para kazanýrým gerekçesi ile saðcýsý da solcusu yasadýþý iþçi çalýþtýrmayý kýsa günün karý sayýyorlar. Ýnþaat sektörünün bütün kademelerinde her türlü kayýt dýþýlýðý istismar edenlere baktýðýmýz zaman yine meydanlara çýkýp utanmadan baðýranlar olduðunu görürüz Önceleri UBP yandaþlarý, daha sonra CTP destekçileri þimdilerde yine UBP'ye hizmet edenler patlayýncaya kadar yiyip yutuyorlar bu ülkenin olanaklarýný Yiyen memnun, yiyemeyen ise þikâyet ediyor. Toplum olarak bizler çýkar ve menfaat uðruna futbol takýmý tutar gibi parti tutarsak daha çok baðýracaðýz. Daha çok saçýmýzý baþýmýzý yolacaðýz. Ama bizi kimse duymayacak. TC Elçisi Halil Ýbrahim talimat vermiþ, "mecliste görüþülen Sosyal Güvenlik Yasasý ya geçecek, ya da para yok" demiþ. Ýþbirlikçi UBP hükümeti eli mahkûm yasayý geçirecek. Muhalefet ve sendikalar kem küm ederek biraz baðýrsalar da sonrasýnda yerlerine oturacaklar. KTHY kapatýldýktan sonra ortaya konan uysal eylemler sonrasýnda herkes olanlarý kabullenip yerlerine oturduðu gibi olacak bu da Söz sahibinden çýktý bir kere, Elektrik Kurumu, Telekomünikasyon Dairesi özelleþtirilmeyecek ama daha rantabl hale getirilmesi için üretim ve para tahsilâtý özel giriþimciye devredilecek. Vali bey dayatýyor, yapacaksýnýz diyorsa yapacaksýnýz. Anavatanýnýz büyük balýk, siz de küçücüksünüz... Birlik olup büyük balýða karþý mücadele etmezseniz, yutulmaktan kurtulamayacaksýnýz "ÖNLEMÝNÝ AL; DAHA AKTÝF, DAHA SAÐLIKLI VE KALÝTELÝ YAÞLAN!" Kýbrýs Türk Kadýnlar Konseyi organizasyonuyla, fizyoterapist Nafia Bekiroðlu, FTR Merkezi çatýsý altýnda UNDP - PFF katkýlarý ile yeni kurulan Lefkoþa Düþmeleri Önleme Merkezi (LEDÖM), konsey lokalinde konferans verdi. Konseyden yapýlan açýklamaya göre, "tüm Kýbrýs'ta bir ilk olan" LEDÖM, bireyleri düþme riskine karþý bilinçlendirmek ve yeni kurulan merkezin iþleyiþini anlatmak amacýyla, fizyoterapist Nafia Bekiroðlu, fizyoterapist Münevver Özakalýn ve ekonomist Ruhsar Vudalý kadrosu ile gerçekleþtireceði konferanslar serisini konsey üyelerinden baþlattý. Açýklamaya göre, "Koruyucu Fizyoterapi" alanýnda hizmet verecek olan LEDÖM, insanlarda düþmelere ve sonrasýnda oluþabilecek fiziksel, mental ve maddi hasarlara karþý farkýndalýk yaratmak ve onlarý yönlendirmek, toplumu ve bireyleri "düþme tecrübesini yaþamadan", saðlýklý yaþamaya ve saðlýklý yaþlanmaya teþvik etmek maksadýyla kuruldu. Merkez, risk altýnda olan menopoz öncesi ve sonrasý kadýn gruplarý ile tanýtýmlara baþlayarak, bilgilendirme konferanslarýna yüksek risk altýnda olan diðer gruplarla (60 yaþ üzeri kiþiler, kireçlenmeleri olanlar, osteoporoz, spor yaralanmalarý, düþük tansiyon problemi olanlar, Gençlik örgütlerinden Ban'a mektup Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Toplumcu Demokrasi Partisi, Birleþik Kýbrýs Partisi, Yeni Kýbrýs Partisi gençlik örgütleriyle, EDON, EDI ve Kýbrýs Yeþiller Partisi gençlik örgütlerinin birlikte kaleme alarak imzaladýklarý bir mektubun, bugün saat 10.15'te Ledra Palace Sýnýr Kapýsý'nda BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a iletilmek üzere BM yetkililerine verileceði bildirildi. CTP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya Üreticilere kredili yem satýþý yapýlacak Küçükbaþ hayvan üreticilerine her yýl sözleþmeli ve kredili olarak yemlik arpa satýþý yapýlmakta olduðunu hatýrlatan Çavuþoðlu, bunun bu yýl da süreceðini söyledi. Çavuþoðlu, üreticilere, Bankalar Yasasý altýnda faaliyet gösteren bankalar veya köy kooperatiflerinden temin edecekleri kredilere mukabil, 1 Kasým Þubat 2012 dönemini kapsayacak þekilde damýzlýk küçükbaþ hayvan baþýna günde 1 kilo olmak üzere KDV hariç 0.50 kas güçsüzlüðü olanlar) devam edecek. Konferansta, "Önlemini Al, Daha Aktif, Daha Saðlýklý ve Kaliteli Yaþlan!" sloganý ile yola çýktýklarýný belirten LEDÖM yöneticileri, bireyleri "düþme"den önce interaktif çalýþmaya davet etti. Bilgi almak isteyenler merkeze numaralý telefondan ulaþabilecek. göre, New York zirvesine yönelik olarak yazýlan mektupta, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a Kýbrýs sorununda etkin inisiyatif alma çaðrýsýnda bulunuldu. BM Genel Sekreteri Ban'ýn Ekim tarihlerinde New York'ta Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'la yapacaðý görüþmeye yönelik mektupta, "Bizler þimdi bir çözümü zorlamanýn en uygun ve doðru zamaný olduðuna inanýyoruz" denildi. TL/kilo fiyatla faizsiz kredili yemlik arpa satýlmasý kararý aldýklarýný kaydetti. TÜK'den bu amaçla satýlacak arpanýn oluþacak yüzde 15 oranýndaki kredi faizinin ise faiz farký fonundan karþýlanacaðýný belirten Çavuþoðlu, TÜK'e vadesi geçmiþ borcu bulunanlarýn ise; ilgili borçlarýný kapatýncaya veya borçlarýnýn kapatýlmasý konusunda TÜK ile mutabakata varýncaya kadar projeden yararlanamayacaðýný vurguladý. Kalem Yalçýn Okut Büyük Güçler Büyük Hedefler Günümüzde büyük güçler kimlerdir?.. ABD, AB, Çin ve Rusya ile Hindistan. Çin'le Hindistan'ýn hem üretim toplamý hem de yatýrým hacmi olarak hýzla büyüdükleri ve dünya piyasalarýnda her geçen gün daha çok pay aldýklarý bilinmektedir. AB ve ABD'de ise artýþ hýzýnda görece düþüþler var. Ancak, eski emperyalistler yayýlmacý saldýrgan politikalarýný þiddetini de artýrarak sürdürüyorlar. Irak ve Afganistan'dan sonra Libya'da ne vahþetler yaptýklarýný bütün dünya izledi. En demokrat geçinen Batý'nýn "özgür" basýný Libya'nýn ve Gaddafi'nin parçalanmasýný adeta bayram yaparak izledi. NATO güçlerinin bu saldýrganlýklarýnýn altýnda yatan önemli bir faktör de büyüme trendlerinde yaþanan o görece düþüþler deðil midir?.. Dünyada çok harlý bir ekonomik çýkarlar savaþý sürmekte, birçok bölgesel çatýþma aslýnda Batý'lý büyük güçlerin çýkarlarý uðruna baþlatýlmaktadýr. Bunu zaten, Kýbrýs'ýn tarihinden 1870'lerdeki devrin büyük güçleri Ýngiltere, Osmanlý ve Çarlý Rusyasý çekiþme ve çatýþmalarýndan biliyoruz. Bunun en son örneði de Libya'dýr. NATO CANAVARLARI GADDAFÝ'YÝ NÝYE ÖLDÜRTTÜ? Gaddafi'nin NATO uçaklarý tarafýndan bombalanýp Batý yanlýsý isyancýlara vahþice katlettirilmesini bir tek Libya'nýn zengin petrolüne baðlamak yeterli deðildir. Gaddafi bir simge idi. Zaman zaman da olsa Batý'ya kafa tutan bir simge. OPEC'e "petrolü altýn karþýlýðýnda satalým" dediði gün Batýnýn paçalarý tutuþmuþtu. Malum, Saddam da Irak petrolünü Dolar kaþlýðýnda deðil, Euro karþýlýðýnda satmaya baþlamýþtý. Maazallah, OPEC ülkeleri Gaddafi'yi dinler de petrolü altýn karþýlýðý satmaya baþlarsaydý Batý'nýn, özellikle de ABD'nin hali ne olurdu?.. Altýn karþýlýðý bulunmayan dünya kadar dolar dolaþýyor piyasalarda. Diðer bir neden ise ABD'nin baþka bölgelerde güç ve nüfuzunu Afrika'ya yöneltmiþ olmasýdýr. Gaddafi'nin yaptýrdýðý, geçen yýl tamamlanan devasa 'suni nehir' ile Libya çölleri agro-businness þirketleri çok geniþ olanaklar saðlamaktadýr. Çok geniþ olanaklar ve sýnýrsýz kâr Ayrýca, ABD'nin Afrika'da görev için hazýrladýðý AfriCom adlý özel birliklerin Libya'a konuþlanmasýna Gaddafi'nin karþý çýkmasý Obama yönetimini çok rahatsýz ediyordu. Nitekim, saldýrý baþladýktan sonra, Hilary Clinton'un, "ölü ya da diri artýk yakalanmasý gerekiyor" dediðini aktardý Associated Press Ajansý. Nitekim, vaktiyle Bolivya'da yaralý ele geçen Che'ye yaptýklarý gibi yargýlamadan infaz edilmesi emrini verdi Pentagon Che'yi Bolivyalý uþaklarýna, Gaddafi'yi de Libyalý uþaklarýna katlettirdi. Ergin Yýldýzoðlu, en örgütlü isyancýlarýn El Kaide artýðý veya þubesi gruplar olduðunu yazdý 24 Ekim günlü yazýsýnda. El Kaide artýðý veya þubesi hayvanlardan da ne beklenir ki?.. ABD'nin kuzey Afrika ile sýnýrlý da deðil bölgedeki niyet ve saldýrýlarý. Yine E. Yýldýzoðlu'ndan öðreniyoruz: "10 Mayýs 2010'da ABD Kongresi Kuzey Uganda Kurtarma Akti'ni yasalaþtýrdý. Bu yasa o bölgede faaliyet gösteren Tanrýnýn Direniþ Ordusu varlýðýna son vermeyi lideri Joseph Konyi'yi yakalamayý amaçlýyor. Önceki Cuma günü Obama, bu amaçla Uganda'ya 100 Özel Harekat Personeli gönderdiðini Kongre'ye bildirdi." Afrikalýlar beyaz emperyalistleri elinden daha çok çekeceðe bensiyor.

9 27 Ekim 2011 Perþembe Tünel ALINTI KOF GURUR DA CAN ALIR Deprem bölgesine sadece Azerbaycan ve Ýran ekipleri kabul edildi. Geri kalanlara "ihtiyacýmýz yok" dendi. Bu resmi aðýzlardan açýklandý. Þimdi ise Türkiye Ýsrail dahil 30 ülkenin yardým önerisini kabul ettiðini resmen açýkladý. Depremden 60 saat sonra. Karakýþýn depreme eklemlendiði çok yaþamsal 60 saat boyunca dünyanýn dört yanýndan uzanan yardým ellerini niye elimizin tersiyle ittik? Bence kof bir gurur yüzünden. "Ekiplerimiz çok usta" dendi. Eðer öyleyse çadýr daðýtýmýnda Kýzýlay niye sýnýfta kaldý? Eðer öyleyse, þimdi yardým tekliflerini kabul etmenin gerekçesi ne ola? Hükümetin bu kof gurur gösterisi yüzünden yýkýntýlar altýnda can veren yurttaþlarýmýz oldu. Ýçimden 1999'da Gölcük'te kriz masasýný yumrukladýðým gibi, gidip bir yerleri yumruklamak geliyor... Aydýn ENGÝN (t24) DÝPNOT Brezilya Yüksek Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin hükmünü bozarak, iki kadýnýn yasal olarak evlenebileceði kararýný aldý ve eþcinsel evliliði onaylayan ilk yüksek mahkeme oldu. PALALARLA NACAKLARIN KARDEÞLÝÐÝ ARÞÝV TARÝH 23 EYLÜL 2010 Esentepe'deki 27 dönüm araziyi BMW karþýlýðýnda Ýsmet felek'e sattýðýný itiraf eden Çangar'a soruyoruz: Avukat Seyhan Yýldýrým'a ait olan araziyi Ýsmet Felek'ten nasýl aldýn? BMW'leri Felek'e sattýðýna göre, bunun karþýlýðýný arazi olarak baþkasýndan nasýl tahsil ettin? Gözden kaçmayanlar... KUZEY KIBRIS YAKIN DOÐU CUMHURÝYETÝ Baþbakan Ýrsen Küçük diyor ki: "YDÜ'de yaþananlarýn ardýndan YDÜ Disiplin Kurulu'nun 16 öðrencinin iliþkisini iptal ettiði Bakanlar Kurulu'na intikal etti ve olaylara karýþan öðrencilerin ihracýna karar verildi." Vay vay vay Üniversitesinde hoþlanmadýðý öðrencilerin kaydýný silen Suat Günsel, üniversitesinden ihraç ettiði öðrencileri, memleketten de ihraç edebiliyorsa ve bakanlar kurulu YDÜ'nün disiplin kurulunun kararlarýna göre hareket ediyorsa Bir an evvel KKTC'nin adýný "Kuzey Kýbrýs Yakýn Doðu Cumhuriyeti" olarak deðiþtirin, siz de kalkýn o koltuktan Ýrsen bey, kalkýn da, Suat bey otursun ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kamu görevlilerinin maaþlarýnýn ödenmesi konusunda bir sýkýntý olduðunu zannetmiyorum." Ersin TATAR (Maliye Bakaný) VÝRGÜL "HADÝ LAN BESLEMELER ORDAN" Meðer KKTC makamlarý da Van'daki deprem için bölgeye yardým ekibi göndermeyi düþünmüþler ve bunu Ankara'ya bildirmiþler. Ankara "ihtiyacýmýz yok" deyince, ekip göndermemiþler. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti dünyanýn en büyük ülkelerinin yardým taleplerini ancak depremin üstünden 60 saat geçtikten sonra kabul etti baylar. KKTC'nin yardýmýný mý kabul edecekti? Büyük ihtimal Tayyip bey þöyle geçirmiþtir içinden: "Hadi lan beslemeler ordan!!" "Olaylarý yaratanlarla ilgili üniversite yönetimince alýnan karar ve Bakanlar Kurulu'nun aldýðý ihraç kararý yerinde kararlardýr." TMT DERNEÐÝ Sanal alemde Van depreminde Kürdün felaketine sevinen "Türk ýrkçýlýðý" tavan yapýp, Habertürk spikeri bu ýrkçýlýðý tv kanalýndan ilan edince... Yüz bin askeri 5-10 saatte Kürdün üzerine seferber edebilen devletin yönetici partisinin, elindeki çadýrlarý, yardým malzemelerini (belki de teröristlerin eline geçer mi acaba, diyerek) tedbir üstüne tedbir almak yüzünden 24 saatte Van'a ulaþtýramadýðý ortaya çýkýp, dünya insanlýðýnýn Van halkýna yardýmlarýný, belli ki "dýþ güçlerin Kürde yardýmýný" önlemek için, bu yardým sanki babasýnýn oðluna yapýlacakmýþ gibi elinin tersiyle 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... geri çevirince... Van Belediyesi'nin çaðrýlarýna raðmen, felaket gününde bile Van Valisi'nin "iþbirliði"ne yanaþmayýp, "devlet" olanaklarýný kendine saklamasýna halkýn haklý tepkisi büyüyünce... Günlerdir manþetlerinde Kürt halkýnýn onuruyla oyun oynayan, bütün Mehmetçik gazeteciler soluðu Van'da aldý.( ) Ýç savaþ hazýrlýðýný kim yapýyor? Fenerbahçe-Samsun maçýnda kim tribünleri kýþkýrtýyorsa, o iç savaþ hazýrlýðýný yapýyor. Amigo, stadyumun ses aygýtýndan Çukurca'da yaþamýný kaybeden askerlerin isimlerini okuyor. Onbinlerce seyirci KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar "Devlet, depremzedeye ilaç, ekmek vermiyor, ama 'gaz ve su' veriyor" gürlüyor: "Burada!" Nerede? Top sahasýnýn tribününde. Madem "yaslýsýnýz", ne iþiniz var top oyununda? Hem rakip takýmýn seyircisine aðza alýnmaz küfürler savuracaksýnýz! Hem de "þehitlerin ismi okunduðunda", "buradaaaaaa!" diyeceksiniz. "Þehitlerin" maçta iþi ne?( ) Maça gidenleri bile kýþkýrtanlar, Kürt toplumuna karþý düþmanlýk yaratýyor ve o düþmanlýk sanal aleme, oradan da TV ekranlarýna sýçrýyor. Medya bu kýþkýrtmanýn BDP binalarýna ve Kürt yerleþim yerlerine karþý ýrkçý saldýrýlara neden olduðunu gizliyor. Sonra da Van'a "vicdan turizmi" seferleri düzenleniyor. Bu "vicdan turizmi" ne iþe yarýyor? Hiçbir iþe yaramýyor. Ýþte ilk haberler gelmeye baþladý: Van'da evleri yýkýlan, sokakta kalan binlerce depremzede Vali'yi "istifaya" çaðýrýyor. Ve toplanan kitleye polis gaz bombalarýyla ve bu kýþ gününde insanlarý periþan eden tazyikli suyla saldýrýyor. Devlet battaniye, ilaç, ekmek vermiyor, ama "gaz ve su" veriyor. Ve bu "vicdan turizmi" için Van'a gelenler, "felaket birleþtirdi" deseler de, "deprem silahlarý susturdu" diye konuþsalar da, "hayat devam ediyor." ( ) Binlerce asker "vicdan turistleri"ni alaya alýrcasýna Haftanin bölgesine doðru hareket ediyor. Asýl depremin ayak sesleri sinsi bir þekilde duyuluyor. Polis SDP Ýstanbul Binasý'nda "Devrimci Karargah" ararken, kirli savaþ karargahýnýn ABD'de olduðu ve asýl Baþkomutan Fethullah Gülen'in de savaþý taa Atlantik ötelerinden yönettiði ortaya çýkýyor. "Darbecilik yapacaðýnýza PKK'yi yok etseydiniz" diyerek, Orduya "ilk hedefiniz Kandil, ileri" emrini veren bu komutan, gösterdiði istikamette "Tamil kaplanlarýnýn" döküldüðüne benzer bir "umman" olmadýðýný, geçit vermez, yalçýn daðlar olduðunu unutuyor. Enver'in Allahü Ekber daðlarýný unuttuðu gibi... (Bu yazý VEYSÝ SARISÖZEN'in "Özgür Gündem"de yayýmlanan "Durumlar karýþýk yazý da karýþýk" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 27 Ekim 2011 Perþembe GÜNEYDEN... ATÝNA'DA "OMORFO" SERGÝSÝ Fileleftheros gazetesi, Omiru ile Petsalnikos'un Atina'da "Omorfo" ile ilgili bir serginin açýlýþýný yaptýðýný da kaydetti. Habere göre serginin açýlýþýndan konuþan Petsalnikos, Omorfo'nun (Güzelyurt) Rum yönetimi altýnda yasal sahiplerine geri verilmesinin "kýrmýzý çizgi" olduðunu söyledi. Omiru da, Omorfo ve tüm bölgelerdeki arkeolojik ve dini eserlerin restore edilmesi için dünya çapýndaki kültürel örgütlerin harekete geçmesi gerektiðini öne sürdü. ÝKÝ ÝLKOKULA BAÐIÞ- Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eðitim Fakültesi Ýngiliz Dili Eðitimi Bölümü öðrencileri, Mehmetçik ve Ziyamet ilkokullarýný ziyaret ederek, bu okullara üç boyutlu dil öðrenme materyalleri baðýþýnda bulundu. DAÜ Ýngiliz Dili Eðitimi Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naciye Kunt, iki seneden bu yana ilkokullara baðýþta bulunduklarýný ve bu etkinliklerin öðretmen adayý öðrencilerin okullarý yerinde görmeleri açýsýndan üniversite öðrencilerine yarar saðladýðýný kaydetti. TÜRK F16'LARI Türk F16 savaþ uçaklarýnýn pazar akþamý Kýbrýs'ýn güneyinde "Lefkoþa FIR hattý" içerisindeki tatbikat yapan Ýsrail savaþ unsurlarýyla çok yakýn mesafede uçtuklarý iddia edildi. Simerini gazetesi, Türkiye ve Ýsrail uçaklarýnýn 30 milden az mesafede ve ayný yükseklikte uçtuðunu savundu. Herhangi bir çatýþmanýn olmadýðýný kaydeden gazete, tatbikat devam ederken Tel Aviv'de alarm verildiðini de öne sürdü. Gazete, Ýsraillilerin tansiyonu düþük tuttuðunu, ancak iki ülkenin hava kuvvetlerinin çok kýsa zamanda yine karþý karþýya geleceðinin görüldüðünü, çünkü Ýsraillilerin verdiði NOTAM'a göre Ekim tarihlerinde "Lefkoþa FIR"ý içerisinde yeni tatbikatlarýn yapýlacaðýný ileri sürdü. ÇAKICI, PRAKSULA ÝLE GÖRÜÞTÜ Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn önceki gün EDÝ Baþkaný ve Ticaret Sanayi Turizm Bakaný Praksula Andoniadu ile görüþtüðü haber verildi. Fileleftheros gazetesi, "Doðalgaz Konusunda Kýbrýslý Türk'e Bilgi Verdi" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, EDÝ ofisinde gerçekleþtirilen görüþmede Andoniadu'nun Çakýcý'ya, 12'inci parselde hidrokarbon araþtýrmalarý hakkýnda bilgi verdiðini kaydetti. Habere göre Andoniadu, hidrokarbon bulunmasýnýn Kýbrýs sorununun çözümü için ek teþvik olabileceðinden bahsetti. LTB EKÝPLERÝ HASPOLAT'TA GIDA DENETÝMÝ YAPTI Çok sayýda tarihi geçmiþ ürüne el konuldu Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri, gýda üretimi ve satýþý yapýlan iþyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, önceki gün Haspolat Sanayi Bölgesi'nde yapýlan denetimler sonucunda çeþitli tüketim ürünlerinin bulunduðu gýda deposunda çok sayýda tarihi geçmiþ ürün tespit edilerek el konuldu. LTB Ýþ Yeri Ýzinlendirme ve Denetim Þubesi ile zabýta ekipleri tarafýndan yapýlan denetimlerde, 480 paket halka kalamar, 55 koli kalamar, 8 koli kýtýr baget ürününe, son kullaným tarihi geçtiði tespit edilerek el konuldu. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, halkýn daha hijyenik ve güvenilir ürünler tüketme hakký bulunduðun ifade ederek, denetlemelerle halkýn daha saðlýklý ve güvenilir gýda tüketimine katkýda bulunmanýn LTB'nin en önemli görevi olduðunu söyledi. LTB olarak denetimlerle saðlýksýz gýda satýþýnýn önünü almaya çalýþtýklarýný belirten Bulutoðlular,ý bu anlamda denetimlerin yoðun bir þekilde devam edeceðini vurguladý. Bulutoðlularý, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir" diyerek, halkýn; tavuk, et ve et ürünlerini satýn alýrken, o yerin hijyen koþullarýna, ürünlerin muhafaza þartlarýna, özellikle son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerektiðinin altýný çizdi. CTP ALAYKÖY'Ü ZÝYARET ETTÝ- Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG) Lefkoþa Ýlçesi'nden bir heyet, Alayköy'ü ziyaret etti. CTP - BG'den yapýlan açýklamaya göre heyette genel baþkan Özkan Yorgancýoðlu, Lefkoþa milletvekilleri Kadri Fellahoðlu, Mustafa Yektaoðlu, ilçe baþkaný Ali Seylani ve ilçe yöneticileri yer aldý. Ziyarette heyete Alayköy Belediye Baþkaný Hulusi Manisoy eþlik etti. Ziyarette konuþan CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, meclis gündeminde bulunan sosyal sigortalar, muhaceret affý ve özelleþtirme yasasý ile ilgili bilgilendirme yanýnda Kýbrýs sorunu ve New York zirvesini deðerlendirdi. UBP'nin yaptýðý uygulamalar ve düzenlemeleri eleþtiren Yorgancýoðlu, UBP'nin umutsuzluðu artýrdýðýný savundu. AKDENÝZ PARLAMENTERLER ASAMBLESÝ Rum Meclisinden bir heyetin, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi toplantýlarýna katýlmak üzere bugün (dün) Ýtalya'nýn Palermo þehrine gideceði bildirildi. Haravgi gazetesi, milletvekilleri Aristos Damianu, Angelos Votsis ve Rula Mavronikola'dan oluþan Rum heyetin 6'ýncý Daimi Komiteler ve Genel Kurul toplantýsýna katýlacaðýný kaydetti. Habere göre toplantýlarda Ortadoðu'daki durum, mülteci sorunu, organize suç ve terör, nükleer enerji, dýþ ticaret gibi konular ele alýnacak. ÜÇLÜ GÖRÜÞMEDE KAHVALTI, ÖÐLE VE AKÞAM YEMEÐÝ Fileleftheros gazetesi Long Island'daki görüþmenin, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon eþliðinde Pazar sabah, kahvaltýyla baþlayacaðýný, daha sonra, öðle yemeðiyle sona erecek olan müzakere gruplarýnýn görüþmelerine geçileceðini yazdý. Habere göre, görüþme öðleden sonra da olacak BM gece ise yemek verecek. Pazartesi günü ise yine kahvaltýlý çalýþmayla güne baþlanýlacak. Ardýndan ise BM Genel Sekreteri ile bir görüþme yapýlacak ve daha sonra Genel Sekreter'in açýklama yapacaðý öðle yemeðine geçilecek. KEVE BRÜKSEL'DE TEMASLARDA BULUNDU Rum Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE), Avrupa Odalarý yýllýk zirvesine katýldý. Politis, 45 ülkeden 2 bin yerel odanýn katýlýmýyla Brüksel'de yapýlan toplantýya katýlan KEVE'nin çeþitli Avrupa örgütleriyle de görüþtüðünü kaydetti.

11 27 Ekim 2011 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Libya'da þeriat ilan edildi 1 erkek 4 kadýnla evlenebilecek n Libya'da yeni devlet ilan edildi. Ulusal Geçiþ Konseyi Baþkaný Mustafa Abdülcelil, devletin þeriata dayalý olacaðýný açýkladý. Abdülcelil'in ilk müjdesi, artýk erkeklerin 4 kadýnla evlenebileceði oldu. Kaddafi'nin öldürülmesinden sonra "ülkenin özgürlüðünün" ilan edildiði törende konuþan Baþbakan Mustafa Abdül Celil, ülkenin þeriat hukukuna uygun olarak yönetileceðini açýkladý. Ulusal Geçiþ Konseyi lideri Celil, açýklamasýnda Kaddafi'nin ölümüne dair belirsizliðe hiç deðinmedi, "ülkedeki yasamanýn kaynaðýnýn Ýslami Þeriat hukuku" olacaðýný açýkladý. Celil, "erkeklerin evlenebileceði kadýn sayýsý ilgili sýnýrlamalarýn" kaldýrýlacaðýný belirtti. Yapýlacak deðiþikliklerle ülkede Ýslam hukukuna uygun olarak erkeklerin çokeþli evlilikler gerçekleþtirebilmesi amaçlanýyor. Kaddafi dönemindeki boþanma ve evlilik yasasýnýn þeriata aykýrý olduðu örneðini veren Abdülcelil, söz konusu yasanýn artýk yürürlükte olmadýðýný söyledi. Celil ayrýca, kendilerine yardým eden Arap Birliði'ne, Avrupa Birliði'ne ve NATO'ya teþekkürlerini sundu. ABD ÇOK MEMNUN ABD Baþkaný Barack Obama, Libya'da "yeni bir çaðýn baþlamasýndan memnun olduðunu" bildirdi. ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton da yaptýðý açýklamada, Libya'nýn "kurtuluþunu" ilan etmesinden memnuniyet duyduðunu ifade etti. Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý, Libya'nýn kurtuluþunun ilan edilmesinin memnuniyetle karþýlandýðýný bildirdi. ÖZGÜRLÜKÇÜLER KATLÝAMDA Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Kaddafi yanlýsý 53 kiþinin infaz edildiðini açýkladý. Uluslararasý Af Örgütü ve Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü temsilcileri, Kaddafi'nin nasýl öldüðünü gösteren fotoðraflarýn ve videolarýn yayýnlanmasýnýn ardýndan; devrik liderin ölümünün araþtýrýlmasý gerektiðini açýklamýþtý. Celil ise "Kaddafi'nin çapraz ateþte öldüðüne dair 'resmi raporun' geçerliliði hakkýnda bir þüphe güdülmemesi gerektiði'" þeklinde konuþtu. Libya'nýn baþ patoloðu Dr. Othman al-zintani, "yaptýðý otopsi sonucu Kaddafi'nin kafasýna aldýðý kurþun yaralarý nedeniyle öldüðü"nü açýklamýþtý. FÝDEL CASTRO: NATO KALLEÞTÝR NATO'yu "gaddar askeri ittifak" olarak niteleyen Eski Küba lideri Fidel Castro, bu ittifakýn insanlýk tarihinin en kalleþ baský aracý olduðunu kaydetti. Fidel, eski Libya liderinin cesedinin savaþ ganimeti gibi sergilenmesinin, Müslüman deðerlerine de aykýrý olduðunu vurguladý. "KADDAFÝ KONUÞMASIN DÝYE ÖLDÜRÜLDÜ" Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad, "Eðer Kaddafi yargýlansa ve konuþsaydý çok þey deðiþirdi" dedi. Ahmedinejad, eski Libya lideri Muamer Kaddafi'nin batýlý ülkeler aleyhine konuþmamasý için, yargýlanmadan öldürüldüðünü ileri sürdü. Ahmedinejad, þöyle konuþtu: "Kaddafi konuþmasýn diye öldürüldü. Ayný þeyi Bin Ladin'e de yaptýlar ve konuþmamasý için onu da öldürdüler. Dünyadaki tüm diktatörlerin arkasýnda ABD ve Avrupa ülkeleri var. Son 25 yýl içinde cumhurbaþkaný düzeyinde kimse Libya'ya gelmedi. Libya'ya gitmeyen ve bu ülkenin devrik liderine destek vermeyen tek bir Avrupalý veya Amerikalý devlet baþkaný bana gösterin." Robin Hood haklýydý!- Haftalardýr "Wall Street'i Ýþgal Et" direniþini sürdüren ve olaylar sýrasýnda sýk sýk "Robin Hood Haklýydý" sloganýný öne çýkaran eylemciler bu kez "Robin Hood vergisi" talep etti. Eylemciler, önümüzdeki ay baþýnda yapýlacak G-20 zirvesi öncesi küresel eylem çaðrýsý yaparak, dünya liderlerinden zenginden alýnýp fakire verilecek yüzde 1 oranýnda "Robin Hood" vergisi koymalarýný talep etti. Kanada merkezli Adbusters adlý grup, ekonomik eþitsizliðe karþý olanlardan 3-4 Kasým'da Fransa'da yapýlacak G-20 zirvesinde sokaklara dökülmelerini istedi. Kendilerine ait internet sitesi üzerinden bir açýklama yapan grup, "Her gün küresel kumarhanede harcanan 1,3 trilyon dolarlýk kolay parayý azaltmanýzý istiyoruz. Bu para yeryüzündeki tüm sosyal programlarý finanse etmeye yeter" dedi. Wall Street'i iþgal için ilk çaðrýyý Adbusters adlý grup yapmýþtý. 15 Ekim'de küresel çapta "iþgal" eylemleri yapýldý. Bugüne kadar tutuklanan göstericilerin sayýsýnýn dünya çapýnda 2400'e yaklaþtýðý belirtiliyor. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Dönüþümlü baþkanlýk tartýþma yarattý Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum tarafýnýn dönüþümlü baþkanlýk önerisini geri çekip çekmediði sorusuna, müzakerelerdeki gizliliðe atýfta bulunarak yanýt verdi. Politis gazetesi ve diðer gazetelere göre Stefanu "Kýbrýs Rum tarafýnýn, dönüþümlü baþkanlýk önerisini geri çekip çekmediði" sorusuna karþýlýk "Müzakerelerin gizliliðinden dolayý bu konuda fazla yorum yapmamama müsaade edin" dedi. Stefanu "Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, gizlilik ilkesinden dolayý, siyasi dinamiklerin bilgilendirilmemiþ olduklarýný söylese bile, Ulusal Konsey'ini bilgilendirdiðini" söyledi. Stefanu açýklamasýnda ayrýca Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, BM Genel Kurul çalýþmalarý çerçevesinde yaptýðý konuþmada, Kýbrýs Türk tarafýndan, Yürütme konusunda bir caymanýn bulunduðunu þikâyet ettiðini anýmsattý. ANASTASÝADÝS Habere göre DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis, dönüþümlü baþkanlýk konusundaki önerinin geri çekilmediðini sadece dondurulduðunu söyledi. "ÜÇLÜ GÖRÜÞME HAZIRLIKLARI" Politis gazetesi "Üçlü Görüþme Ýçin Baþkanlýk'ta, Ýþgal Atýndaki Topraklarda ve BM'de Toplantýlar- Görüntü Muðlak" baþlýklý haberinde, " yapýlan çalýþmalara ve zorluklara genel olarak bir göz atýldýðý zaman, Long Island'ta gerçekleþtirilecek üçlü görüþmenin nasýl olacaðý ve geliþeceði konusunda muðlak bir görüntünün hakim olduðunu yazdý. Gazete aldýðý bilgilere dayanarak BM'nin; üçlü görüþmenin programýný, ana hatlarýyla(taslak) hazýrladýðýný bunun da; özellikle görüþmenin prosedürüne iliþkin olduðunu belirtirken genel içeriðin þekillenme aþamasýnda olduðuna da dikkati çekti. Görüþmenin gündemindeki en kesin þeyin, geleneksel hale gelen, müzakerelerin ve bu durumda, görüþmelerin yoðunlaþtýrýlmýþ olan kýsmýnda ortaya çýkan sonuçlarýn deðerlendirmesi olduðunu yazan gazete, bununla birlikte Kýbrýs Türk tarafý, Long Island'da "Toprak" konusunda özlü bir görüþmeyi kabul etmediðini açýkça dile getirirken, BM'nin, bütüne iliþkin müzakere yapma niyetinde olup olmadýðýnýn ise açýklýk kazanmadýðýný belirtti. Gazete ayrýca Kýbrýs'taki taraflarda ve BM'de, üçlü görüþme ýþýðýndaki toplantýlarýn ve planlamalarýn doruða çýktýðýný, tüm taraflarýn senaryolarý ve tepkilere iliþkin alternatif yöntemleri incelemekte olduðunu da yazdý. Doðalgaz konusunda ara çözüm Güney Kýbrýs'ýn kendi doðalgaz konusunda geçici çözüm senaryolarýnýn yeniden gündeme geldiði belirtildi. Alithia gazetesi "Doðalgaz Ýçin Ara Çözüm Geri Geliyor" baþlýklý haberinde, Rum Ticaret ve Sanayi Bakaný Praksula Antoniadu'nun dün akþam bir TV kanalýnda yaptýðý açýklamada, "tüm belirtilerin; Kýbrýs doðalgazýnýn- eðer varsa- 4-5 yýldan önce deðerlendirilmesinin mümkün olmadýðýný" söylediðini yazdý. Habere göre Antoniadu, buna baðlý kendi kaynaklarýndan doðalgaz saðlayýncaya kadar ihtiyaçlarýn karþýlanmasý amacýyla çözümler aranmasýnýn gerekli olduðunu belirterek bazý düþüncelerin bulunduðunu ifade etti. Gazete aldýðý bilgilere dayanarak bu konudaki tercihlerin az olduðunu, bununla birlikte Rum Devlet Doðal Gaz Ýþletmesi'nin (DEFA) ihalesinde, yer alan, kazanan ya da son aþamaya kadar ulaþan, Ýngiliz "Shell", "BP" ve "British Gas" isimli üç þirkete iliþkin, daha çok zorluðun bulunduðunu belirtti. DEFA'nýn ihalesini "Shell" Þirketi'nin kazandýðýný anýmsatan gazete söz konusu üç þirketin de, gerektiði kadar kullanýlabilecek ve kara terminalinden daha ucuz olan yüzer terminal önerisinde bulunduðunu da anýmsattý. Gazete kendi bilgilerine dayanarak üç Ýngiliz Þirketinin ve özellikle Shell'in; gerek kullanýlmasý mümkün olan teknoloji gerek kullanýlacak zamana yönelik olarak esnek nitelikli öneriler sunmaya iliþkin olanaklarý konusunda Rum Ticaret ve Sanayi Bakanlýðý'ný bilgilendirdiðini yazdý. "PRAKSULA'NIN YATAKLARA- ENERJÝYE ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLERÝ" Fileleftheros yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde Rum Ticaret ve Sanayi Bakaný Praksula Antoniadu'nun, stratejik enerji konularda deneyimsiz olmadýðýný, bununla birlikte Bakanlýk görevini üstlenmeden önceki üç yýlda, Güney Kýbrýs'ýn enerji olanaklarýný ayrýntýlý bir þekilde incelediðini yazdý. Gazete Antoniadu'nun ayrýca "The Three Ladies" Þirketi'nin ortaklarý olan Ýralandalý Fiona Mulen ve Kýbrýslý Türk Özlem Oðuz ile birlikte "Ertesi Gün"(The Day After) isimli, 2008, 2009 ve 2010 yýllarýna ait üç ayrý incelemeyi kaleme aldýðýný da anýmsattý. Gazete bu incelemelerde yer alanlara da geniþ bir biçimde yer verdi. "Sarris yasayý deðiþtiriyor" KKTC'de Ceza Yasasý'nda deðiþiklik çalýþmalarý, Rum basýnýna da gündem oldu. Eski Rum Maliye Bakaný ve müzakere heyeti üyesi Mihalis Sarris'in "doðaya aykýrý cinsel iliþki" suçlamasýyla tutuklanmasýnýn ardýndan yasanýn ilgili maddesinin kaldýrýlmasý için baskýlarýn arttýðýný yazan Rum gazeteler, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun da ilgili yasaðýn kaldýrýlmasý konusunda hemfikir olduðunu kaydetti. Alithia, Avrupa Parlamentosu'nun Kýbrýslý Türklerle Yüksek Seviyede Temas Grubu Üyesi olarak Eroðlu ile görüþen Rum kökenli Ýngiltere'nin Avrupa Milletvekili Maria Yannakudaki'nin, aralarýnda Sarris'in de bulunduðu üç kiþinin tutuklanmasýna ilgi gösterdiðini yazdý. Gazete "Sarris Yasayý Deðiþtiriyor... Derviþ Eroðlu Da Eþcinsellik Yasaðýnýn Kaldýrýlmasýna Razý" baþlýk ve spotlarýyla aktardýðý haberinde, Yannakudaki'in Eroðlu ile yaptýðý görüþmede ele alýnan konular hakkýnda siyasi danýþmaný Matthew Green'in açýklama yaptýðýný kaydetti. Green, Yannakudaki'nin Eroðlu'ndan, "Kýbrýs Türk toplumunun eþcinsellikle ilgili yasaðýn kaldýrýlmasýný istediði ve kendisinin de bunu onaylayacaðý yönünde teyit aldýðýný" savundu. Green'e göre Yannakudaki, Eroðlu ile görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklamada, eþcinselliðin Avrupa ve Türkiye'de yasadýþý olmadýðýna dikkat çekerek, bu yasanýn kaldýrýlmasýnýn gerektiðini ifade etti. 7. Uluslararasý Radyo ve Televizyon Akademisi Konferansý güney Kýbrýs'ta yapýldý 7. Uluslararasý Radyo ve Televizyon Akademisi Konferansý'nýn önceki gün Güney Kýbrýs'ta yapýldýðý bildirildi. Haravgi gazetesi, "terör ve basýn yayýn organlarýnýn terörün farklý boyutlarýnda oynadýðý rol" ile ilgili konferansta, Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu Baþkan Dimitris Hristofyas'ýn mesajýný okudu. Mesajýnda, terörün milliyeti olmadýðýný ve küresel boyutlar kazandýðýný, terörle mücadele için tüm dünyanýn güçlerini birleþtirmesi gerektiðini kaydeden Hristofyas, Kýbrýs sorununa deðinirken de, "Kýbrýs'ýn 37 yýldýr yasadýþý Türk iþgalinin kurbaný olmaya devam ettiðini ve kendilerinin Kýbrýs sorununa çözüm bulmak ve halký yeniden birleþtirmek için canla baþla uðraþtýklarýný" ifade etti.

12 12 27 Ekim 2011 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Aðaçta dal olaydým Petekte bal olaydým O yarin omuzuda Sarýlan þal olaydým EPÝKRÝZ Tuncay Durmuþ Minima Yayýnlarý 134 sayfa "Ýmkânsýzlarla imkân dahilinde olanlar arasýndaki tek fark, insanýn karanlýk derecesidir." Tommy Lasarda Sesine bir esmerlik düþüyor parçalanýyor yüzün kayýp gidiyor parmaklarýmýn arasýndan bir aþký anlatmak için seçtiðin sözcükler Hep yanlýþ numaralar düþüyor telefonlarda kaçýrýyor korkulu bakýþlarýný eski tanýdýklar Bir sen varsýn kurtulursam bu aþkla kurtulurum Ahmet Telli "Kuþ ölümleri" adlý þiirinden "KIBRIS VE TÜRKÝYE'DE KÝTAP YAYINCILIÐI" KONULU KONFERANS CUMARTESÝ Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde gerçekleþen II. Siyaset Okulu Konferanslar Dizisi, "Kýbrýs ve Türkiye'de Kitap Yayýncýlýðý" baþlýðýyla yapýlýyor. LAÜ'den yapýlan açýklamaya göre konferans, Cumartesi saat 15.00'de LAÜ Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Lefkoþa (eski Cemaat Meclisi) Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek Konferansý Rana Alpöz (Alfa Yayýnlarý Genel Yayýn Yönetmeni) ile Remzi Halluma (Galeri Kültür Yayýnevi Editörü) verecek. FODER, Büyükkonuk ve çevresine gezi düzenledi Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði (FODER), fotoðraf eðitimleri çerçevesinde Büyükkonuk ve çevresine gezi düzenledi. FODER'den yapýlan açýklamaya göre gezide, köy içerisinde köylülerin yaptýðý el iþleri, örgücülük, süpürge yapýmý gibi sanatlar ÇÖLDE BUZDAN HEYKEL YAPACAK Hollandalý heykeltraþ çölde yapacaðý buzdan heykelle dünyanýn dikkatini küresel ýsýnmaya çekecek. ZOETERMEER - Dünyanýn dikkatini küresel ýsýnmaya çekmek için yaratýcý bir yönteme baþvuran Hollandalý heykeltraþ Ap Verheggen çölde buzdan dev bir heykel yapacak. Verheggen 200 metrekarelik bir alanda güneþ pilleri yardýmýyla yapacaðý, en sýcak þartlarda bile erimeyen karaaðaç yapraðý biçimindeki buzdan dev heykelle, durmadan kötüye giden su problemini çözmeyi deðil, imkansýzmýþ gibi gözükenin aslýnda mümkün olduðunu göstermeyi amaçladýðýný söyledi. Hollanda'nýn Lahey kentinde bulunan evinin yakýnýnda, Zoetermeer'deki bir laboratuvarda henüz bir eskiz ve bir dizi grafikten ibaret olan dev buzdan heykelin, dünyada hýzla büyüyen küresel ýsýnma sorununa yönelik ''bir tehlike haykýrýþý'' olacaðýný belirten Verheggen, ''Çölde buz yapmak sýnýrlarý yýkmaktýr ve bu yeni bir dünya açmaktýr'' diye konuþtu. fotoðraflandý. FODER'in bundan sonraki gezisi; 20 Kasým Pazar günü Alevkaya bölgesindeki Yaylatepe'den Alevkayasý piknik alanýna ve ardýndan da "yüzyýllardýr" köylüler tarafýndan kullanýlan Görneç köyüne giden yürüyüþ parkurunda yapýlacak. Bu arada Lefkoþa'daki dernek binasýnda Perþembe akþamlarý saatleri arasýnda teorik ve uygulamalý makine bilgisi, objektifler, flaþ kullanýmý bilgileri ile fotoðrafta kompozisyon kurma konularý ile ilgili eðitim çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. "Yaþasýn Uzaylýlar" komedisi son kez Maðusa'da Maðusa Sanat Tiyatrosu'nun büyük beðeni toplayan ve izleyiciyi kahkahaya boðan "Yaþasýn Uzaylýlar" isimli komedi oyunu bu Cumartesi günü son kez Maðusalý izleyiciyle buluþacak. Ýlke Susuzlu yazýp yönettiði oyun sosyal içerikli fantastik bir komedi. Birbirinden renkli oyun karakterlerinin bir merasim için ayný çatý altýnda toplandýðý ve göktaþýnýn dünyamýza hýzla yaklaþtýðý bir ortamda komedinin týrmanýþa geçtiði "Yaþasýn Uzaylýlar"da izleyici sürekli sürprizlerle karþýlaþýyor. "Yaþasýn Uzaylýlar" bu cumartesi Gazimaðusa Belediye Binasý'nda saat 20:00'de sahnelenecek.yer ayýrtmak isteyen seyirciler telefon numarasýna baþvurabilirler. Oyun Kasým ayýnda turneye çýkacak. 'THE HOBBÝT' ÇÝZÝMLERÝ ÝLK KEZ YAYIMLANIYOR Fantastik kurgu eserleriyle tanýnan Ýngiliz yazar J.R.R. Tolkien'in ünlü romaný 'The Hobbit'e ait daha önce görülmemiþ bir dizi çizimin ilk kez yayýmlanacaðý açýklandý. Fantastik edebiyatýn ustasý Tolkien'in yayýmlanmamýþ 'Hobbit' çizimleri gün yüzüne çýkýyor Romanýn 1937 yýlýndaki ilk baskýsýnda kullanýlmayan çizimler, kýsa süre önce Ýngiltere'nin Oxford kentindeki Bodleian Kütüphanesi'nde bulundu. Tolkien'in çizimleri, mürekkep baskýlý taslaklar ve resimlerden oluþuyor. Yazarýn ''Yüzüklerin Efendisi'' üçlemesiyle birlikte en popüler eserlerinden olan ve ünlü edebiyatçýnýn kendi kurguladýðý fantastik ''Orta Dünya'' kýtasýnda geçen ''The Hobbit'', gelecek yýl 75. yaþýný kutlayacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Aslan Kral 3D ( ) 1. salon Korku Gecesi 1. Salon (20.30-Cuma-Cumartesi23.00 Babamýn Penguenleri ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Çelik Yumruklar ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Üç Silahþörler Cuma-Cumartesi Aslan Kral 3D ( )) 1. salon Korku Gecesi 3D ( Cuma-Cumartesi) 2. salon

13 27 Ekim 2011 Perþembe 13 Çýngý Memduh ENER POLÝS DEVLETÝ (3) Adý Hüseyin Çete. Soyadý gibi durur Baþkasýnýn hakkýna elde balyozla vurur Ýnþaatý bitince villasýna yerleþti Hangi maksatla bilmem beyaz bir yavru seçti Silik siyah noktalý yavru bir av köpeði Av amaçlý avcýlar azaltýrlar ekmeði Yaðlanýp kilolanan av köpeði koþamaz Çok gördüm sahip vurup öldürür çok yaþamaz Avluyu düzenleyip yeþillikler ektiler Bildikleri þekilde sebze meyve diktiler Villanýn bahçesinde minik yavru oynuyor Aile bireyleri okþamaya doymuyor Yavrularýn bedeni ilk boyutta durmuyor Yavrucuk büyüdükçe emirlere uymuyor Ekilen yeþillere zarar verir olunca Bizim Çete'nin sabrý tepeleme dolunca Sýðamayýp kabýna bilemem taþmýþ mýydý Dayanma sýnýrýný Çete'nin aþmýþ mýydý Kimbilir belki eþi dýrdýrla çok can sýktý Çete'ye karþý durup sonunda baskýn çýktý Restleþtiler mi acep orasýný bilemem Özel yaþamlarýna karýþmayý dilemem Bozmuþ mu rahatýný? Çok mu sýktý canýný Avluda bir köþeye koymadý hayvanýný Alýp geldi kiramda olan tarlaya girdi Köpeðine bir yuva kazýk zincir getirdi Yaklaþarak yanýna dedim "Hayýrdýr bayým" "Zarar veriyor oldu" dedi "Ben ne yapayým" Dedim "Avluna götür. Uygun bir yere baðla Madem meraklýsýsýn ona barýnak saðla" "Sana mý soracaðým ben ne yapacaðýmý?" Dedim "Tarla kiramda. Topla kap kacaðýný" Dedi "Belgeni göster ki arsa kirandadýr" Sinir tepeme çýktý caným tam buramdadýr (Eminim o noktayý bilirsiniz hepiniz) (Çýldýrma noktasýna gelmediniz mi hiç siz) Bir yandan konuþurken bir yandan zincir takar Bir yandan da gözleri dövecek gibi bakar Alýþtý astlarýna emreder gibi baksýn Omzunda üç yýldýz var polis subayý napsýn Askerin emrindedir emniyet kuvvetleri Sivile hükmedecek yüzbaþý hazretleri Dedim "Mecbur deðilim sana sunmaya belge Arsaya her gelene burda sözleþme elde Sunmak zorunluðum yok kimseye hiçbir kanýt" Kalkýp eve doðruldu vermeden bana yanýt Dedim "Seni þikayet edeceðim üstüne" Geriye dönüp biraz yürüyerek üstüme Dedi "Nere istersen koþturarak ora git" Dönüp evine gitti üç yýldýzlý bay zabit Bir yýl sürdü bu durum konu gayet aðdalý Sürtüþtük zaman zaman olduk iki kavgalý Ýnadýma demirden bir de gölgelik yaptý Kýrmýzý muþammayla üzerini kapattý Ne zaman görsem onu arsamýzýn içinde Çýkmasýný söyledim çýkýþýr bir biçimde "Ne meram anlamayan bir kafan var be" dedim Anlayýp utanarak çýkmasýný bekledim Ýnat ile sürdürdü tarlayý ihlalini ZAVALLI DURUMDADIR HÝÇ BEÐENMEM HALÝNÝ Bir vidanjör çaðýrdým iki buçuk yýl önce Tuvalet kuyusunun dolduðunu görünce Belediye konuda çalýþkandý önderdi Gecikmeden ilgili aracýný gönderdi Çekip boþalttý hemen makul süre içinde Sorunu hal eyledi sandým güzel biçimde Yanýlmýþým hortumu akýttý bir yerinden Birikinti oluþtu koku gelir derinden (SÜRECEK) Ýskele'de çevreyi temizleyen öðrenciler huzurevini de ziyaret etti Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancý Diller ve Ýngilizce Hazýrlýk Okulu'ndan bir grup öðrenci Ýskele piknik alanýnda çevre temizliði yaptý. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, sosyal sorumluluk "ÝÞBÝRLÝÐÝ PROTOKOLÜ" ÝMZALANDI Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðü arasýnda Ýþbirliði Protokolü imzalandý. UKÜ Eðitim Fakültesi Dekanlýðý ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðü yetkililerinin Rektörlük Binasý'nda bir araya geldiði toplantýda, birçok konuyu kapsayan iþbirliði protokolü imzalandý. Ýþbirliði protokolü, "Eðitim Fakültesi'nde okutulan Topluma Hizmet Uygulamalarý dersi projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen etkinliðe 12 farklý ülken 60 öðrenci katýldý. Öðrenciler çevre temizliði etkinliðinde çektikleri fotoðraf ve görüntüleri internet ortamýna taþýyarak çevre konusunda tartýþma ve paylaþým ortamý kapsamýnda öðretmen adaylarýnýn topluma hizmet uygulamasýnýn önemini anlama; toplumun güncel sorunlarýný belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazýrlama; bilimsel toplantýlara katýlma; bu tür toplantýlarýn düzenlenmesinde katkýda bulunma; sosyal sorumluluk çerçevesinde çeþitli projelerde gönüllü olarak yer alma; gönüllü olarak çalýþabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandýrma" konularýný kapsýyor. oluþturacak. Açýklamada ayrýca, yine sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda bir grup öðrencinin de Gazimaðusa'daki Özen Huzurevi'ni ziyaret ettiði kaydedildi. OKSAD BAÞKANI SAVAÞ MADÝ Otantik Kültür ve Sanat Derneði (OKSAD)'ýn 11. Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi ve baþkanlýða Savaþ Madi seçildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, genel kurulda yönetim, denetleme ve disiplin kurullarý oluþturuldu. Geçmiþ bir yýlýn deðerlendirilmesi de yapýlan genel kurulda, yeni dönem için görüþler tartýþýldý dönemi yönetim kurulu þöyle oluþturuldu: Baþkan : Savaþ Madi, Asbaþkan : Fikri Özgüvenli, Sekreter : Müge Beidoðlu, Sayman: Necibe Atalay, Demirbaþ Sorumlusu : Ayþen Sine, Basýn-Yayýn Sorumlusu : Ayþen Atabey, Kültür ve Sanat Sorumlusu : Gülsün Madi, Faal üyeler: Necmi M. Hoca ve Sevgül Özgüvenli. TMT SEMPOZYUMU "Kýbrýs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT'nin Yeri" konulu uluslararasý sempozyum, 31 Ekim-5 Kasým tarihleri arasýnda üniversitelerin katkýsýyla farklý yerlerde yapýlacak. Düzenleme Kurulu, dün saat 10.30'da Mücahitler Derneði'nde basýn toplantýsý düzenleyerek sempozyum hakkýnda bilgi verdi. GÖNYELÝ FAZIL PLÜMER ANAOKULU BÝNASI YETERSÝZ Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Gönyeli Fazýl Plümer Anaokulu'nu ziyaret etti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Dürüst, okul müdürü Canan Gürkan ve okul aile birliði temsilcilerinden okuldaki sýkýntýlarla ilgili bilgi aldý. Ziyaret sýrasýnda açýklama yapan Bakan Dürüst, yetersiz olduðu belirtilen okul binasýyla ilgili sorunlara deðindi ve bununla ilgili iyileþtirme çalýþmalarýnýn ivedilikle baþlatýlacaðýný söyledi. Dürüst, "Çocuklarýmýz geleceðimizdir, onlara sahip çýkmak ve en iyi koþullarda eðitimlerini sürdürmelerini saðlamak baþlýca sorumluluðumuzdur" dedi. Dürüst, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti sýnýrlarý içerisinde yer alan bütün okullarýn kendileri için eþit deðerde olduðunu kaydederek, "Çocuklarýmýza yapýlacak olan yatýrým, geleceðe yapýlan yatýrýmdýr" dedi.

14 14 27 Ekim 2011 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Gülümseme. Harf okunuþu. 2-Eli iþe alýþmamýþ, bir iþi beceremeyen. Çevresine göre aþaðý çökmüþ olan yer. 3-Eski dil saygýlý konuþmada "Kýz evlat". Tavla onsuz oynanmaz. 4-Bayramdan önceki gün. 5-Hristiyanlarýn peygamberi. Tombul, iri yapýlý, genç irisi. 6-Ticaret malý, sermaye. Bir kadýn ismi. 7-Rütbesiz asker. Uzaklýk bildirir. Borazanýn çýkardýðý ses. Amerikyum'un kýsaltmasý. 8-Öðrenci. Beyaz cila boya. 9-Aralarýnda ayný yerde bulunmaktan baþka hiçbir ortak nitelik düþünülmeksizin bir ülkede, þehirde veya semtte oturanlarýn tamamý. 10-Endüstri ve Ticaret Ýþletlemeleri'nin kýsa yazýlýþý. Çaðlayanýn büyüðü. 11-Ýsviçre konfederasyonunu oluþturan devletlerden her biri. Ýçine para ve deðerli þey koymaya yarar çelik dolap. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yeþim Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. Dük. B (Metropol Süpermarket Karþýsý) Tel: Saðlýk II Eczanesi: Cengiz Topel Sok. Levent Apt. Blok 38 No:19 K. Çiftlik (Þht. Tuncer Ýlkokulu Karþýsý) Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Çaðkan Aksoy Eczanesi: Larnaka Yolu 15 Aðustos Bulvarý No:28 Anýt Çemberi 200 m ilerisi Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi Su Dairesi Yaný No:32 Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bölmek, bölüþtürmek, pay etmek (iki kelime). 2-Güzel kadýn. Sebze ve meyvelerin yetiþtirildiði ve hava þartlarýna karþý korunduðu cam ve naylonla kaplý yer. Tantal'ýn kýsaltmasý. 3-Bir dava sonunda temiz ve iliþkisiz çýkma, aklanma. Lanetlenmiþ. 4-Buyruk. Bunama, bunaklýk. 5-Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konulmuþ çörek. Gemiyi baþtan veya kýçtan halatla karaya baðlama. 6-Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek. Yunan halkýndan olan. 7-Tek rakamlý bir sayý. Erden baþgedikliye kadar askerlerin genel adý. Vilayet. 8-Tropikal bir meyve. Görevden alma. Beyaz. 9-Karaman köyünün orijinal adý. Hiçbir zaman. 10-Yabancý paralarýn ulusal para cinsinden deðeri. Yürüme uzvumuz. Notada duraklama iþareti. 11-Rütbesiz asker. Erkekliðini gidermek, hadým etmek. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Güzel ve Hýzlý TV 8 / Saat: 16:00 Orijinal Adý : Fast Girl Yönetmen : Daniel Zirilli Oyuncular : Mircea Monroe, Justin Guarini, Dwier Brown Yapým : 2008, Aile / Spor Alexix 'Alex' Johnstone küçük bir kasabada yaþayan genç bir kýzdýr. Hayatýnda yarýþ arabasý sürücüsü olmaktan çok istediði bir þey yoktur. Darryl K. Sands ise 'Uçan Kertenkeleler Profesyonel Yarýþ Takýmý'nýn bir elemanýdýr ve Alexis'e karþý duygular beslemektedir.. Sokak Dövüþçüsü KANALTÜRK / Saat: 19:50 YÖN: ANDRZEJ BARTKOWIAK OYN: KRISTIN KREUK, CHRIS KLEIN, NEAL MCDONOUGH, ROBIN SHOU 2009 Chun-Li (Kristin Kreuk) olaðanüstü dövüþ yeteneklerine sahip genç bir kadýndýr. Babasý, o küçükken Shadaw Law'un acýmasýz lideri Bison (Neal McDonough) tarafýndan kaçýrýlmýþ ve hapsedilmiþtir. Annesini de kanserden kaybedince, Chun-Li hayatta bir baþýna kalmýþtýr. Artýk tek amacý yýllardýr görmediði babasýna ulaþýp onu Bison'un elinden kurtarmaktýr. Gen (Robin Shou) adlý dövüþ ustasýný bulmasýný söyleyen eski Çince yazýlmýþ bir mektup bulduktan sonra Chun-Li harekete geçmeye karar verir ve Bangkok'a doðru yola çýkar. Ancak dövüþ ustasýný bulmak pek de kolay olmaz. Haftalar sonra birkaç haydutun yaþlý bir adama saldýrdýðýný gören Chun-Li onlarla tek baþýna dövüþür. 60 Saniye TRT 1 / Saat: 21:00 Yönetmen : Dominic Sena Oyuncular: Nicolas Cage, Giovanni Ribisi,Angelina Jolie Yapým Yýlý: 2000 Randall "Memphis" Raines uzun zaman önce suç yaþamýna bir son vermiþtir ama eski bir arkadaþýn beklenmeyen bir ziyaretinden sonra kardeþinin hayatýný kurtarmak için yapabileceðinin en iyisini yapmaktan -araba çalmaktanbaþka hiç bir seçeneðinin olmadýðýnýn farkýna varýr. Þimdi herþey bir gecede 50 araba soymaya kalmýþtýr. Gerçek bir otomobil hastasý olan Memphis'in arabalara karþý bitmek bilmeyen ateþli bir tutkusu vardýr. Bir arabanýn en küçük parçasýna kadar her tür ayrýntýsýný bilmektedir. Memphis efsanevi bir araba hýrsýzýdýr. Hiç bir kilit veya araba alarmý onu durduramaz. Eðer gözünü dikmiþse arabanýz 60 saniye içinde yerinden gitmiþ demektir. Memphis yýllar boyunca akla gelebilecek her tür arabayý çalýp polisten kaçmayý baþarmýþtýr; bir araba haricinde: Gözbebeði Eleanor, 67 model bir Shelby Mustang GT 500. Üstündeki baský çok arttýðýnda yeni bir hayat için sevdiði herþeyi ve herkesi geride býrakmak zorunda kalmýþtýr. Savaþýn Sonu CNBC-E / Saat: 22:00 Yönetmen: DAVID L. CUNNINGHAM Oyuncular : ROBERT CARLYLE, KIEFER SUTHERLAND, CIARAN MCMENAMIN, MARK STRONG Yapým Yýlý: 2001 Ýkinci Dünya Savaþý zamanýnda, Japon esir kampýnda yaþanan gerçek bir öykü. Ýkinci Dünya Savaþý filmleri arasýnda akla ilk gelen yapýmlardan biri olmasa da, To End All Wars yetenekli oyuncularý ve yürek burkan öyküsüyle türün saklý kalmýþ hazinelerinden biri olarak sayýlýyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, savaþ zamaný Japonlar tarafýndan esir alýnan bir grup askerin esaretle baþ etme mücadelesini taþýyor ekrana. Filmde esir tutulduklarý, savaþýn son üç buçuk yýlý boyunca Burma demiryolunu inþa etmeleri beklenen askerler, inançlarýný ve onurlarýný kaybetmeden hayatta kalmaya çalýþýyor. OBAMA: KÝMSE KADDAFÝ'NÝN ÖLÜM GÖRÜNTÜLERÝNDEN ZEVK ALMAMALI ABD Baþkaný Barack Obama, Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili kanlý görüntülerin hiç kimseye keyif vermemesi gerektiðini belirterek, ne kadar ''korkunç þeyler'' yapmýþ olursa olsun her insanýn ölüm anýnda belli bir nezaketi hak ettiðini söyledi. Amerikalý ünlü TV sunucusu Jay Leno'nun programýna katýlan Obama, Kaddafi'nin öldürülmeden önce dövüldüðünü ve taciz edildiðini gösteren görüntülerle ilgili görüþünün sorulmasý üzerine, ''Bence bu bize keyif vermemesi gereken bir durum. Her ne kadar korkunç þeyler de yapmýþ olsa, ölülerin de belli nezaket kurallarý çerçevesinde muamele görmesi gerektiðini düþünüyorum'' dedi. BREZÝLYA EÞCÝNSEL EVLÝLÝÐÝ ONAYLADI Brezilya'da yüksek temyiz mahkemesi, iki kadýnýn yasal olarak evlenebileceði kararýný verdi. Yüksek Temyiz Mahkemesi, kadýnlar hakkýnda iki alt mahkemenin verdiði hükmü bozarak, iki kadýnýn yasal olarak evlenebileceði kararýný aldý ve bu kararla, Brezilya'da eþcinsel evliliði onaylayan en yüksek mahkeme oldu. DÜNYA NÜFUSU 7 MÝLYAR OLUYOR... Birleþmiþ Milletler'in yaptýðý tahminlere göre, dünya nüfusu birkaç gün içinde 7 milyarý aþacak. Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 31 Ekim günü 7 milyarý aþmasýný bekliyor. Dünya üzerindeki 7 milyarýncý bebeðin nerede doðacaðýný bilmek imkansýz olduðu için bu sembolik günde dünya genelinde çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Her ülkede 31 Ekim günü doðacak ilk bebek, dünya üzerindeki "7 milyarýncý insan" olarak tarihe geçecek. YEMENLÝ KADINLAR PEÇE VE ÇARÞAF YAKTILAR Yemen'in baþkenti Sana'da kadýnlar, peçe ve çarþaflarýný toplayarak ateþe verdi. Hükümetin halk ayaklanmasýný bastýrmak için aldýðý önlemleri protesto eden kadýnlar, baþkent Sana'nýn ana caddelerinden birinde peçe ve çarþaflarýný ateþe verdi. Yemen Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih'in görevlendirdiði hükümet güçleri ile Salih'in görevi býrakmasýný isteyen muhalefet arasýndaki çatýþmalar son günlerde sýklaþmýþtý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 27 Ekim 2011 Perþembe 15 Ressam Hüseyin Özinal'ýn sergisi izleyenleri büyüledi Hüseyin Özinal'ýn 9. kiþisel sergisi, dün akþam Naci Talat Barýþ ve Dostluk Evi'nde açýldý. Sergi, 4 Kasým'a kadar sanatseverler tarafýndan izlenebilecek. ÝNCÝRLÝ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler eski Bakaný, UBP Girne Milletvekili Ýlkay Kamil'in de açýlýþýna katýldýðý sergide bir konuþma yapan Naci Talat'ýn kýzý Sýla Usar Ýncirli, babasýnýn 46 yýllýk yaþamýnda Selimiye bölgesinde iyi iliþkiler kurduðunu ve bölge insanýnýn onun anýsýný yaþatmak adýna "Barýþ ve Dostluk Evi"nin hazýrlanmasýna katký yaptýðýný anlattý. Ýncirli, Vakýflar Ýdaresi'nden kiralanan binanýn, açýlýþýndan 1 yýl sonra, sanatçýlarý bir araya getirmesini ve kültürel etkinliklere ev sahipliði yapmasýný görmekten mutluluk duyduklarýný kaydederek, Özinal gibi çok üretken bir sanatçýnýn da bugün sergi açarak kendilerini onurlandýrdýðýný söyledi. ÖZÝNAL Sanatçý Hüseyin Özinal da konuþmasýnda, serginin hazýrlanmasýnda emeði geçenlere ve ev sahipliði yapan Naci Talat Vakfý'na teþekkürlerini iletti. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu konuþmasýnda, bugün Naci Talat isminin Selimiye bölgesinde yaþadýðýný görmekten mutluluk duyduðunu belirterek, Naci Talat'la siyasi yaþamda hep muhalif fakat meclis dýþýnda çok samimi dost olduklarýný anlattý. Naci Talat'ýn çok deðerli bir hatip ve mücadeleyi seven birisi olarak KKTC tarihinde yer aldýðýný kaydeden Cumhurbaþkaný Eroðlu, buna karþýn Talat'ýn yakalandýðý hastalýða karþý verdiði mücadeleyi kazanamadýðýný ve yaþamýný yitirdiðini söyledi. Sergiyi açan Hüseyin Özinal'ýn çok çaba isteyen bir uðraþý benimsediðini kaydeden Cumhurbaþkaný, milletlerin sanat, kültür, gelenek ve görenekleriyle var olduklarýný kaydetti. Yýllardýr Kýbrýs Türkü'nün bu gelenek ve görenekleriyle adada varlýðýný sürdürdüðünü dile getiren Eroðlu, sanatçýlarýn, siyasilerin yapamadýklarýný sanatla baþararak çeþitli ülkelerin kapýlarýný açtýklarýný söyledi. ÞEYTANCIK'TAN BAYRAM BOMBASI n Kurban Bayramý'nda küçük veya büyükbaþ kurbanlýk satýþý bizim iþimiz... n "0" komisyon, "0" faiz, kredi kartýna 6 ay taksit... n Her evin kurban kesebilmesi için adresiniz tektir... ÞEYTANCIK ET PAZARI... Aþaðýdaki et satýþlarýmýzda da kredi kartý ile 150 TL'nin üzerinde alýþveriþ yapanlara 3 aylýk taksitler yapýlýr.. Dana kuþbaþý TL Dana kýyma TL Dana biftek TL Dana Noar TL Dana Bonfile TL Dana Döþ Kýyma TL Kuzu But TL Kuzu Pirzola TL Kuzu Fýrýnlýk TL Kuzu Kýyma TL Besli Kuzu Eti TL Besli Kuzu Kýymasý TL Kuzu Ciðer Takým TL Tüm halkýmýzýn Kurban Bayramý kutlu olsun... Keseceðiniz kurbanlarý Allah kabul etsin.. Tel: / Terminal Arkasý-Yemci Cahit yaný

16 16 27 Ekim 2011 Perþembe

17

18 18 27 Ekim 2011 Perþembe

19 27 Ekim 2011 Perþembe 19 Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: OTOBÜS TURU Hala Sultan, Larnaka turu... Bayramýn dördüncü günü... Terih: 9 Kasým 2011 Saat: Müracaat: TAPU VE KADASTRO (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Madde 24/25 tahtýnda ilan. Girneli Altan Göksu tarafýndan A. Girne köyünde kayýt No:1772 Pafta Harita XII/20E1 Ada Parsel No:454/1 tahtýndaki 20 Temmuz Cd. Mevkiinde 1 dönüm 0 evlek 100 ayak kare olan 1/16 Hissesini Girneli Hasan Þah'a TL (Doksan bin TL) mukabilinde Girne Tapu Dairesinin S-1601/11 numaralý satýþ takriri ile satmaða muvafakat etmiþ olduðu ilân olunur. T.K.M. (a) SAHÝBÝNDEN SATILIK Elektronik oyun makineleri, bingo vb. makineler mevcuttur. Ýlgilenenler aþaðýdaki telefona müracaat edebilirler. Tel: ACÝL SATILIK Gönyeli giriþinde 2+1 full eþyalý direk üstü köþe daire yeni Türk koçanlý Stg Kiralýk Daire Yenikent'te özenle bitirilmiþ zemin kat daire kiralýktýr. Tel: KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Serda Gül Yýldýz KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ege Adanýr LEFKOÞA BÖLGELERÝNDE ÖÐRENCÝ VE AÝLEYE KÝRALIK Gönyeli'de boþ daireler Stg. Gönyeli'de 2+1 daireler full eþyalý depozit Gönyeli'de 2+1 daireler full eþyalý depozit 8 ay peþin Elektrik Kurumu altýnda 3+1 eþyalý 300 Stg. Dubleks eþyalý + boþ 3+1 villalar K. Kaymaklý'da 3+1 þömineli eþyalý 350 Stg. Gönyeli'de 2+1 full eþyalý 300 Stg. Gönyeli'de aileye 4+1 daire K. Kaymaklý'da 3+1 zemin üstü bboþ 275 Stg. veya 800 TL Dumlupýnar'da villa boþ yeni 3+1 þömineli SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: ARANIYOR Derneðimiz çatýsý altýnda Part- Time çalýþtýrýlabilecek bayan personel alýnacaktýr. Ýletiþim: Telefon: / / Adres: Ýnternet Sitesi: E-posta: Reþadiye Sokak No: 11/A-B Çaðlayan, LEFKOÞA - K.K.T.C Ýlginize ve duyarlýlýðýnýza tekrar teþekkür eder, baþarýlarýnýzýn devamýný dileriz... KÝRALIK VEYA SATILIK Hamitköy Aldora Evleri'nde (Hamitköy merkez) 180 metrekare sendeli ve bodrum katlý dükkan kiralýk veya satýlýktýr. Tel: SATILIK EV Minareliköy de HEBO karþýsý 3+1 bahçeli ev Tel: KÝRALIK DÜKKAN Maliye Bakanlýðý karþýsý klinik veya ofis olmaya müsait dükkan. Tel: ÖZEL DERS Ýngilizce, Ortaokul ve Lise düzeyinde Türkçe, Ýngilizce, Matematik dersleri verilir. Tel: The English School Nicosia mezunlarýnýn üyelik baþvuru formlarýný Zübeyir Aðaoðlu ndan temin ede bilirler. Tel: Mail: ARANIYOR Ev iþlerinde çalýþabilecek part-time yardýmcý bayan aranýyor. Tel: ÇEVÝRÝ YAPILIR Ýngilizce-Türkçe, Türkçe- Ýngilizce çeviri yapýlýr. Tel: KÝRALIK OFÝSLER Mahkemelerin tam karþýsýnda 2 tane kiralýk ofis. Avukat yazýhanesi olabilir. Ýkisinin de tuvalet, duþ ve mutfaðý vardýr. Biri 1 odalý, diðeri 3 odalýdýr. (Baraka Kültür Cemiyeti binasý) Tel: SATILIK 2007 model Toyota Axio. 12 bin Stg. Tel:

20 Gözler Beþiktaþ- Fenerbahçe derbisinde Türkiye Spor Toto Süper Ligi bugün devam edecek. Sezonun ilk debisinde bu akþam saat 20.30'da Beþiktaþ ile Fenerbahçe karþý karþýya gelecek. Günün diðer maçlarýnda saat 18:00'de Gençlerbirliði-Kayserispor, saat 18:30'da Sivasspor-Mersin Ýdman Yurdu, saat 20:30'da Manisaspor-Ankaragücü karþýlaþmalarý da oynanacak. Kulüpler para bekliyor n KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu ve Kulüpler Birliði Maliye Bakaný Ersin Tatar'ý ziyaret edip betlerden futbola aktarýlan paranýn durumunu sordular. Bakan Tatar ise "Kulüplere aktarýlacak bet gelirlerinin ödenmesi için talimat verildi" açýklamasýný yaptý Maliye Bakaný Ersin Tatar, betlerden gelecek gelirin kulüplere ödenmesi konusunda Hazine ve Muhasebe Dairesi'ne talimat verdiklerini söyledi. Tatar, dün Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu ve Kulüpler Birliði'ni kabul etti. Sertoðlu kabulde, sezon baþlayalý 5 hafta olduðunu ve çok güzel, keyifli, bol seyircili maçlar oynandýðýný söyledi. Sertoðlu, betlerden futbola 2.5 milyon TL aktarýldýðýný ve her yýl maçlar baþlayýnca ilk dilimin ödendiðini anlattý. Sertoðlu, kulüplerin inanýlmaz sýkýntýlý bir süreçten geçtiðini ifade ederek, betlerden gelecek gelirle ilgili müjdeli haber almak için geldiklerini belirtti. Sertoðlu, son dönemlerde maçlarda çok kötü küfürler ve atýþmalarýn olduðunu, bunlarýn futbolun güzelliðine gölge düþürdüðünü belirterek, Polis Genel Müdürlüðü ile toplantý yaptýklarýný ve küfüre karþý çok sert tedbir alýnmasýný kararlaþtýrdýklarýný söyledi. Sertoðlu, bundan böyle taraftarlarýn daha dikkatli n Metehan Kemal Küçük Halý Sahasý'nda Salý akþamý oynanan maçlarla baþlayan devlet daireleri arasý halý saha futbol turnuvasý "A" Grubu'nda Ýçiþleri Bakanlýðý, Devlet Hastanesi, Tarým Dairesi ve Ekonomi Bakanlýðý galip gelen takýmlar oldu. Grupta Maliye Bakanlýðý ilk haftayý bay geçti. "B" Grubunda ilk maçlar yarýn akþam oynanacak olmasýný istedi. Maliye Bakaný Ersin Tatar da, son 5 haftada maç izlediðini ifade ederek, futbolun desteklenmesi konusunda üzerlerine düþeni yapacaklarýný, betlerden gelecek gelirin ödenmesi konusunda da Hazine ve Muhasebe Dairesi'ne talimat verdiklerini söyledi. Sponsorluk Yasasý'nýn geçtiðini, büyük müesseselerin yapacaklarý tüm katkýnýn matrahtan indirilebileceðini belirten Tatar, büyük iþletmeleri spora destek vermeye davet etti. Spor kulüplerinin tesis anlamýnda geliþmesi için ilgili birimlerin titizlikle çalýþtýðýný kaydeden Tatar, bu konularda gerekenin yapýlacaðýný söyledi. Bu arada 2011 yýlýndaki ilk ödeme için 4 Kasým arife gününe kadar çekin KTFF'na verileceði öðrenildi Tatar, "Kulüplerin elektrik borçlarý" konusundaki bir soru üzerine, bu konunun hassas olduðunu ve KIB-TEK'in sýkýntýlarý bulunduðunu, bu konuda çalýþma yapýldýðýný ancak borçlarýn baðýþlanacaðýný söyleyemeyeceðini, ödeme planýna göre gecikme zamlarýnýn bir kýsmýnýn baðýþlanmasýnýn söz konusu olduðunu, kulüplerin bunlardan yararlanabileceðini ifade etti. Beþparmak haftanýn takýmý n Türkiye Hentbol Süper Ligi'nde ikinci galibiyetini alan Beþparmak haftanýn takýmý oldu. Ajansspor'un deðerlendirmesine göre Beþparmak takýmý haftanýn takýmý olurken Rüþtü Þahin de haftanýn antrenörü seçildi Tecrübeli Teknik Direktör Rüþtü Þahin yönetimindeki Beþparmak Spor, ligde ikinci galibiyetini almasý geniþ yanký yaratmaya devam ediyor. KKTC'nin temsilcisi, ligin yeni takýmlarýndan Beþparmak Spor Çankaya Belediyesi Anka'yý yendikten sonra 4. maçýnda da Akdeniz Üniversitesi'ni maðlup etme baþarýsýný gösterdi. 4 puaný bulunan Beþparmak Spor ligde 7. sýrada yerini korumuþ oldu. Ligin yeni takýmlarýndan Adana Çukobirlik ve Akdeniz Üniversitesi ile Mersin Yeniþehir henüz galibiyet ile tanýþamadýlar. Türkiye'nin en büyük spor haberi sitelerinden Ajansspor'da yapýlan deðerlendirmede Beþparmak takýmý haftanýn takýmý seçilrken Rüþtü Þahin'de haftanýn antrenörü oldu. Beþparmak'ýn oyuncusu Enis de haftanýn karmasýna seçildi. Türkiye Hentbol Süper Ligi'nde Beþiktaþ liderliðini sürdürüyor. Beþiktaþ'ýn ardýndan Büyük Þehir Belediyesi Ankara ve Maliye Milli Piyango da 4 te 4 yaparak liderliði 8 puanla paylaþýyorlar. 4 puanlý Beþparmak 7. Sýrada yer alýyor Devlet daireleri sahada gol yaðdýrdý KKTC Bakanlýklarýna baðlý devlet daireleri arasý halý saha futbol turnuvasý Tiga Otomotiv'in katkýlarýyla baþladý. Metehan Kemal Küçük Halý Sahasý'nda baþlayan turnuvada "A" Grubu'nda ilk maçlar oynandý. Toplam 18 takýmýn 9'arlý iki grupta mücadele ettiði turnuvada "A" Grubu'nda Maliye Bakanlýðý ilk haftayý bay geçti. Spor Yazarý Ýbrahim Özsoy tarafýndan düzenlenen ve Tiga Otomotiv'in katkýlarýyla baþlayan turnuvanýn açýlýþýna Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ve Merkez Kaymakamý Gürsel Selengin da katýldý. Turnuvanýn açýlýþ maçýnda Ýçiþleri Bakanlýðý ile Jeoloji ve Maden Dairesi takýmlarý karþý karþýya geldi. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 6-0 kazandýðý maçýn ardýndan Devlet Hastanesi ile Þehir Planlama Dairesi takýmlarýnýn maçý oynandý, mücadelenin galibi 7-0 ile Devlet Hastanesi oldu. Alper Aligüllü'nün yönettiði bu iki maçýn ardýndan, Münür Zeden'in yönettiði Tarým Dairesi ile Orman Dairesi maçý baþladý. Ayný bakanlýðýn iki takýmýnýn bu karþýlaþmasýný Tarým Dairesi 9-2 kazandý. Gecenin son maçýnda ise Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý ile Gümrük Dairesi takýmlarý karþý karþýya geldi. Ekonomi Bakaný Sunat Atun'un da forma giydiði bu maçý Ekonomi Bakanlýðý 7-2 kazandý. Ýlk maçlar sonunda kalesinde gol görmeden 7 gol atan Devlet Hastanesi liderliðe yerleþti. Turnuvada gruplarda oynanacak 8 maç sonunda ilk dörde girenler çeyrek final oynamaya hak kazanacaklar. Turnuvanýn "B" Grubu maçlarý yarýn oynanacak. "B" Grubu ilk maç programý (Yarýn): Saat 18.00: Telefon Dairesi-Ýhtiyat Sandýðý Saat 19.00: Çevre ve Turizm D.-Spor D.Milli Piyangolar Saat 20.00: KKTC Meclisi-Dýþiþleri Bakanlýðý Saat 21.00: Posta Dairesi-Toprak Ürünleri ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY: -TÜRKİYE SON YILLARDA SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK REFORMLAR YAPARAK BİRÇOK UYGULAMA BAŞLATTI SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı