VALÝ TOPRAK KAYMAKAM CANATAN I MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VALÝ TOPRAK KAYMAKAM CANATAN I MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ"

Transkript

1 BERGAMA TERÖRÜ LANETLEDÝ EYÜP ERÝÞ ÝN ELEA VE ZEYTÝN YAZI DÝZÝSÝ S.2 DE S.4 te YENÝ YAZI DÝZÝSÝ NECATÝ KARAÇOBAN IN S.6 da BERGAMA HALI KÜLTÜRÜ ÝME ÝLGÝLÝ YAZI DÝZÝSÝ 25 Kuruþ YIL:13 SAYI :3364 GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ Cumartesi VALÝ TOPRAK KAYMAKAM CANATAN I MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn atama kararý ile Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlýðýndan Ýzmir Bergama Kaymakamlýðýna atanan Kaymakam Osman Nuri Canatan'ý makamýnda ziyaret etti. Vali Toprak'ý, Bergama Hükümet Konaðýna geliþinde Bergama Kaymakamý Canatan ve daire müdürleri karþýladý. Kaymakam Canatan a hayýrlý olsun dileklerini ileten Vali Toprak, Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde yürütmüþ olduðu baþarýlý çalýþmalarý ayný kararlýlýk ve azimle Bergama da da sürdürmesini istedi. Vali Toprak ayrýca, Kaymakam Canatan dan Ýlçenin kamu yatýrýmlarý, sorun ve ihtiyaçlarý ile ilgili bilgiler alarak, Kaymakamlýk binasýnda bulunan kamu kurum ve kuruluþlarýný da ziyaret edip, kurum amirleri ve personelleri ile sohbet etti. OKUNTU DÜNYA MÝRASI BERGAMA ve AYDINLANMA BU ÞÝÝR UTANIYOR ONDAN Bu ne güzel koku böyle, bu ne güzel koku. Gül bahçesinden yoksa gelen o mu? Gece mi bu gelen, misk mi bu, amber mi bu? Bu ne güzel koku böyle, bu ne güzel koku. O pazardan tezcecik yoksa o mu geliyor, yoksa güzelimiz geri mi geliyor ne? Bu nasýl yüz böyle, bu nasýl ýþýk? Bu nasýl ay böyle, bu nasýl güneþ? Maðradan mý çýktý, daðdan mý iniyor, o yalnýzlýðýn adamý, o dost? Boþ yere arama þarap testisini sen. Koklama onun aðzýný sen boþ yere. Þu meyhaneciden mi geliyor sandýn onu; dostum, onu sen kendin gibi belleme. Yolda o yapayalnýzsa ne olur? Baþýnda sarýk yoksa ne çýkar? Ne bundan güneþe bir leke olur, ne ayýn gösteriþine zarar. Bu gece uyuma dostum, uyuma. Bir kolayýna getir onu bul. Sarhoþlar meclisine hep böyle geceleyin gelir o. Bu gece uyuma dostum, uyuma. Biz duvara asýlý duran resimleriz. Bizi yapan ressamýn varlýk þavký duvarýn üzerine bir vurdu mu, bakarsýn o anda canlanývermiþ, kýmýldanmýþýz Onun selvi boyu bir göründü mü, bakarsýn dünya güllük gülistanlýk. Kalktý bir salýndý, kendini bir gösterdi mi. bakarsýn kýyamet koptu gitti. Bakarsýn Calinus gibi hastalar ülkesindendir o. Bakarsýn hayret yurdunda dolaþýr hastalar gibi. Sustum artýk ben, sustum artýk Bu þiir utanýyor ondan. MEVLANA Demircidere de konuþma yapan Bergama Belediye Baþkaný Mehmet Gönenç, Bergama'nýn 2014'te UNESCO'nun tesciliyle tüm dünyanýn 999'uncu mirasý olduðunu hatýrlattý. Kozak Yaylasý'ndaki Demircidere Mahallesi'nin turizme açýk olan bir yer olduðunu belirten Baþkan Gönenç, "Bugün burada bir aný evinin ve etnografya müzesinin toplantýda Recai Þeyhoðlu'ndan bilgi aldý. 13 yýlda 39 kütüphane 2002'den bu yana yurdun deðiþik bölgelerinde 39 kütüphane açtýklarýný söyleyen Recai Þeyoðlu, "Annem Rasime Þeyhoðlu'nun ismini ölümsüzleþtirmek, geçmiþ ile gelecek arasýnda bir kültür herkese teþekkür ediyorum" dedi. mekaný oluþturarak bu köyün ve Bergama'nýn turizmdeki önemine çevrenin insanlarýna deðinen Vali Mustafa Toprak kütüphaneciliði sevdirmek adýna, Recai Þeyhoðlu'na teþekkür gelecek kuþaklara pozitif etkiler belgesi sundu. Ardýndan yaratacaðý inanýyorum" dedi. protokol üyeleri, etnografya müzesinin kurdelesini kesip, açýlýþýný yaptý. Müzenin ardýndan Aný Evi'ne geçen protokol üyeleleri buradaki açýlýþý da açýlmasý hem Bergama'nýn hem gerçekleþtirdi. Rasime de Demircidere'nin geçmiþten günümüze uzanan kültür ve sanat Þeyhoðlu nun kenti kimliði adýna çok yaraþýr bir hastalanmasý nedeniyle katýlamadýðý açýlýþ oldu. Emeði geçen tüm

2 ELAÝA (ZEYTÝNLÝK) VE ZEYTÝN AÐACININ ÖYKÜSÜ Hareketin gerçekliðine karþý Zenon'un ileri sürmüþ olduðu kanýtlarý Aristoteles'ten öðreniyoruz. Bunlarýn arasýnda en çok bilineni, koþucu ile kaplumbaða arasýndaki yarýþ kanýtýdýr. Bu yarýþta, kendisinden biraz önce yola çýkan kaplumbaðaya koþucu hiçbir zaman yetiþemeyecektir, çünkü baþlangýçtaki sayýdaki uzay aralýklarý kaplumbaða ile kendi nasýl geçilebilir? arasýndaki mesafeyi Bir baþka kanýt: Uçan koþmak için geçen zaman ok durmaktadýr, çünkü içinde kaplumbaða, az da bu ok her anda belli bir olsa, biraz ilerlemiþ noktada bulunacaktýr; olacaktýr. Akhilleus'un bir belli bir noktada de bu aralýðý koþmasý bulunmak demek de gerekecektir, ama bu durmak demektir; ama arada kaplumbaða, pek hareketin her bir anýnda az da olsa, yine biraz duruyorsa, ok, yolunun ilerleyecek; bu böylece bütününde de sonsuzluða kadar gider. durmaktadýr. Þu son Bu kanýtýn özünü bir kanýt da hareketin baþka kanýtta daha iyi göreliðine relatifliðine dayanmaktadýr: Belli bir noktalar dizisi, biri durmakta olan, öteki de ters doðrultuda ilerleyen iki dizinin yanýndan geçerse, ayný zaman içinde hem büyük, hem de küçük bir mesafeyi geçmiþ olacaktýr, yani bu dizinin ayný zaman içinde çeþitli hýzlarý olacaktýr, hareketini duran ya da ters doðrultuda ilerleyen dizi ile ölçüþtürdüðümüze göre. Zenon'un bu keskin antinomia'larý, tabii, yalnýz þunu göstermek için: Varolaný bir çokluk ve hareket diye düþünürsek çeliþmelere düþeriz, öyle ise Var olan ancak bir ve hareketsiz olabilir. -4- hareketsiz olarak görüldüðü bu nokta A ile B arasýndaki herhangi bir nokta olabilir. Þu halde ok tüm yol boyunca hareketsiz durmaktadýr. Buradan da hareketin olmadýðý sonucuna varýlabilir. Parmenides'in Pyhthagoras'çýlarla baðlantýlý olduðu söylentisi, Zenon'un Parmenides rasyonalizmine benzer düþünceler taþýdýðýndandýr. En çok etkileyici olan iki paradoksu konuya örnekleyelim: 1) "Daima yalan söylerim". Bu cümlenin doðruluðuna da yanlýþlýðýna da inanamayýz. 2) "Zenon paradoksu": Zenon denen zat-ý muhterem, bir gün þöyle bir cümle sarf etmiþ: "Bir ok, her saniye bir önceki saniyede aldýðý yolun yarýsýný alýrsa, hedefi bulmasý sonsuza kadar görebiliyoruz: Bir koþu pistinin sonuna hiçbir zaman ulaþamazsýn, çünkü pistin önce yarýsýný geride býrakmak zorundasýn, bu da böylece sonsuzluða kadar gider. Sonlu bir zaman içinde sonsuz sürer". Bunu duyan üstad Sokrates de, hiçbir þey söylemeden parmaðýný uzatýp, Zenon'un göstererek anlattýðý hedef noktasýna parmaðýný dokunduruvermiþ. Bu çözülen bir paradoks gerçi. Zenon paradoksunun önemli bir noktasý, insanlarýn düþünce güçlerinin bazen kendilerini engellediðini, beyinlerine perde örttüðünü göstermesi. ZAMAN SÜREKSÝZDÝR Zenon'un açtýðý bu felsefi bakýþa Doç. Dr.Haluk Berkmen'in açýlýmýný koyarak deðerlendirelim: M.Ö yýllarý arasýnda yaþamýþ olan Elea'lý Zenon, ilginç çeliþkileri gözler önüne sermekle meþhurdu. Bu çeliþkilerden biri de hareketin olmadýðý iddiasýdýr. Zenon þöyle bir mantýk yürütmüþtür: Hareket halinde A dan B'ye doðru giden bir ok düþünün. Ok herhangi bir anda A ile B arasýnda bir noktada bulunmaktadýr. Bu noktada ok sabit durduðuna göre hareket etmiyordur. Fakat BERGAMA UÇAK BÝLETÝ SATIÞ OFÝSÝ BERGAMA KOZAK TURÝZM Adres : Belediye Karþýsý Kozak Turizm yaný Telefon : Fax: (232) Eyüp Eriþ e-posta: Sait TEZ Hükümet Konaðý Arkasý Bergama Hükümet Konaðý Arkasý Bergama ÜRÜNLERÝMÝZ Kozak Çam Fýstýðý Çam Fýstýk Krokan Çam Fýstýk Ezmesi Çam Fýstýk Helvasý Ve çikolatalý fýstýk draje Þimdi, bu þekilde bir mantýk yürütme bize saçma ve hatalý görülebilir. Zira okun A dan B'ye hareket ettiðini biliyoruz. Ancak ok bu hareketini sürekli bir þekilde mi gerçekleþtiriyor, yoksa süreksiz bir þekilde mi? Klasik bilimsel görüþ sürekliliði savunur ve okun sürekli bir þekilde A noktasýndan B noktasýna ulaþtýðýný iddia eder. Bu iddianýn dayandýðý varsayým ise uzay ve zamanýn sürekli olduðudur. Acaba gerçekten uzay ve zaman sürekli midir? Sürekliliði tanýmlarken aradaki farkýn limitte sýfýra gittiðini kabul ederiz. Yani bir çizgi üzerindeki iki nokta sonsuz derecede yakýn olmalarý gerekir. (Devamý var)

3 3 3 EMEKLÝLER ÝÇÝN MÜJDELÝ HABER ZEYTÝNYAÐI DIÞSATIMI DURMA NOKTASINDA Derleyen EMÝN URGUN Toplu sözleþmede emeklilere promosyon, aile yardýmý, sendika, indirimli tatil ve maaþ düzeltmesi masaya geldi. Memur-Sen, 2 yýlda bir en yüksek çýplak memur aylýðý kadar promosyon istedi. Talep kabul edilirse, emeklilere 2 yýllýk 789 lira promosyon ödenecek. Memur ve memur emeklilerinin yakýndan izlediði toplu sözleþme maratonu sürüyor. Emeklilerin talepleri de toplu sözleþme masasýna taþýndý. Talepler arasýnda promosyon, aile yardýmý, sendika, indirimli tatil, maaþ düzeltmesi baþý çekti. Gözler hükümette... OCAK'TA ÖDENECEK Memur-Sen Baþkaný Ali Yalçýn, çalýþanlarýn maaþ promosyonu aldýðýný, emeklilerin bu haktan yararlanmamasýnýn bir çifte standart olduðunu söyledi. Emekli kamu görevlilerine maaþ aldýklarý banka tarafýndan promosyon ödenmesini saðlamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan bankalarla protokol imzalanmasýný teklif ettiklerini söyleyen Yalçýn, "Teklifimiz gerçekleþirse bu ödeme her ilgili mali yýlýn ilk maaþ ödemesiyle birlikte gerçekleþecek" þeklinde konuþtu. Memur-Sen'in teklifine göre; protokol imzalanýncaya kadar, SGK bütçesinden ödenmek üzere emekli kamu görevlilerine 2 yýlda bir 'en yüksek çýplak memur aylýðý' kadar promosyon verilecek. Halen en yüksek devlet memuru aylýðý 789 lira. Talep kabul edilirse, emekliler 2 yýllýk toplam 789 lira promosyon alabilecek. Memur emeklilerine promosyon hayata geçerse, SSK ve Bað-Kur emeklilerine de yol açýlacak. Tüm emekliler promosyon alabilecek. SENDÝKA HAKKI Toplu sözleþme teklifinde dikkat çeken bir baþka husus da emeklilerin sendika üyesi olabilmeleri. Kamu kurum ve kuruluþlarýndan emekli olan kamu görevlilerinin, emeklilik öncesindeki sendika üyeliði devam edecek. MEMURA Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik memura zam önerisi hakkýnda açýklama yaptý. Bakan Çelik yaptýðý açýklamada; "Mali sosyal haklarda 2016'da 4+4 artýþ yapýlacak. Enflasyon bu oran üzerine çýkarsa aradaki fark yansýtýlacak. 2017'de ise zam oranýnýn ilk 6 ayda yüzde diðer 6 ayda da yüzde 3 olarak teklifimizi sunduk" dedi ten sonra memuriyete baþlayanlara da 1 derece kýdem verilmesini ifade etti. 1 Kasým Temmuz 2015 dönemindeki zeytinyaðý ihracatý 12 bin 976 ton karþýlýðý 57 milyon 174 bin dolar oldu. Geçen sezonun ayný dönemine göre miktar bazýnda yüzde 42, deðer bazýnda ise yüzde 31 düþüþ gösterdi. Son dönemde iç piyasada market raflarýnda litre fiyatý 20 lirayý geçen ve fiyatý en fazla artan gýda ürünleri arasýnda yer alan zeytinyaðýnýn ihracat rakamlarý dip yaptý. Var sezonu olan ve 190 bin ton rekolte tahmini ile girilen 2014/15 sezonunun dörtte üçlük dilimi geride kalýrken, 1 Kasým Temmuz 2015 döneminde zeytinyaðý ihracatý 12 bin 976 ton karþýlýðý 57 milyon 174 bin dolar oldu. Zeytinyaðý ihracatý geçen sezonun ayný dönemine göre miktar bazýnda yüzde 42, deðer bazýnda ise yüzde 31 düþüþ gösterdi yýlý sonrasýnda Türkiye'nin zeytinyaðý ihracatýnýn en fazla gerilediði sezon, kuraklýðýn yoðun bir þekilde yaþandýðý 2010/11 sezonunda 11 bin 739 ton olarak gerçekleþmiþti. 2012/13 sezonunda ise 92 bin 130 ton altýn sývý ihracatý ile Türkiye son 15 yýlýn en yüksek ihracat rakamýna ulaþmýþtý. Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði verilerine göre Türkiye, 1 Kasým Temmuz 2015 döneminde 94 ülkeye zeytinyaðý ihracatý gerçekleþtirdi. Türkiye'nin zeytinyaðý ihracatý ülke gruplarý olarak irdelendiðinde; Afrika ülkelerine yapýlan ihracatta yüzde 20, Amerika kýtasý ülkelerinde yüzde 36, Asya ve Uzakdoðu ülkelerinde yüzde 35, Ortadoðu ülkelerinde yüzde 31, Türk Cumhuriyetlerinde ise yüzde 48 seviyesinde düþerken, kota ve vergi uygulamasý nedeniyle ihracatýmýzýn sýnýrlý düzeylerde kaldýðý Avrupa Birliði üyesi ülkelere yönelik ihracatýmýz ise 780 tondan 855 tona yükselerek miktarda yüzde 10, deðerde ise 18 artýþ gösterdi. ÝHRACATTA ÝLK ÜÇ ÜLKE En fazla ihracatýn yapýldýðý ilk 3 ülkeye bakýldýðýnda ise; sezonunun geride kalan 9 aylýk döneminde en fazla zeytinyaðý ihracatý 9 milyon 70 bin dolarlýk tutarla Suudi Arabistan'a gerçekleþirken bu ülkeye yönelik zeytinyaðý ihracatýmýzda miktarda yüzde 57, deðerde ise yüzde 31 oranýnda gerileme kaydedildi. Zeytinyaðý ihracatýmýzda ikinci sýrada yer alan Amerika Birleþik Devletleri'ne 8 milyon 896 bin dolarlýk zeytinyaðý ihraç edildi. Bu ülkeye ihracat miktarda yüzde 37, deðerde yüzde 35 oranýnda geriledi. Zeytinyaðý tüketiminin sürekli artýþ gösterdiði ve hedef pazarlar arasýnda yer alan Japonya'ya yönelik ihracat ise miktarda yüzde 59, deðerde ise yüzde 57 oranýnda geriledi ve 5 milyon 506 bin dolara düþtü. Türkiye'nin zeytinyaðý ihracatýnda geçmiþ yýllarda önemli payý olan Irak ve Ýran gibi ülkelere yönelik ihracatýmýzda da gerileme kaydedilirken, Çin, Güney Kore gibi hedef pazarlarýmýzda yaþanan gerilemenin yaný sýra, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatýmýzýn da durma noktasýna geldiði görülüyor. "RAKÝP ÜLKELERLE REKABET ÞANSIMIZ YOK" Zeytinyaðý ihracatýndaki düþüþü deðerlendiren Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Gürkan Renklidað; ülkemizde üretim miktarýnýn iki yýl üst üste düþük düzeyde gerçekleþmesi ve hammadde fiyatlarýnýn zirve yapmasý sonucunda zeytinyaðý ihracatýmýzýn durma noktasýna geldiðini ifade etti. Türkiye'de son 10 yýlda zeytin aðacý varlýðýnýn 90 milyondan 170 milyona çýktýðýný dile getiren Renklidað, "Ülkemiz zeytin aðacý varlýðýnda son 10 yýlda görülen önemli artýþa raðmen maalesef üretim düzeyi henüz istenen seviyelere ulaþamadý. Ayrýca, sofralýk zeytin üretimine prim uygulamasý ve zeytinyaðý üreticilerine yönelik primlerin yükseltilmesi yönündeki beklentilerimiz henüz gerçekleþmedi. Mevcut hammadde fiyatlarý ile maalesef rakip ülkelerle rekabet etme þansýmýz olamýyor" diye konuþtu. "PAZARLARIMIZI KAYBEDÝYORUZ Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi Baþkaný M. Kadri Gündeþ ise, geçmiþ yýllarda Türk zeytinyaðý ihracatçýsýnýn yýllarca yürüttüðü çalýþmalar ve büyük çabalar sonucu pek çok ülkede yer edindiði market raflarýný kaybettiðini, Türkiye'nin zeytinyaðý olan yýllarda spotçu ülke konumuna düþtüðünü kaydetti. Türkiye'nin yeni dikilen zeytin aðaçlarýnýn ürün vermeye baþlamasý sonrasýnda 2023 yýlýnda 650 bin ton zeytinyaðý rekoltesiyle dünya ikinciliðini hedeflediðini hatýrlatan Gündeþ, "Mevcut þartlar devam ederse, ülkemizde üretimin artýþ göstermesini beklediðimiz yakýn gelecekte ortaya çýkabilecek arz fazlasýnýn ihracatla deðerlendirilmesi noktasýnda çok büyük sýkýntýlar yaþamamýz söz konusu olacak" dedi. Son 4 yýldaki zeytinyaðý ihracat rakamlarýna bakýldýðýnda 2015 yýlýnýn ilk 7 aylýk dönemindeki ihracatýn en düþük seviyede kaldýðý yýl olduðuna iþaret eden Gündeþ, iç piyasada zeytinyaðý fiyatlarýnýn tavan yapmýþ olmasý nedeniyle saðlýklý tüketim alýþkanlýðýna sahip vatandaþlarýn da saðlýklý zeytinyaðý yerine, alternatif yaðlara yönelmek zorunda kaldýðýný sözlerine ekledi.

4 4 5 BERGAMA TERÖRÜ LANETLEDÝ Bergama Ýlçesi'nde bir araya baþladý. Dev Türk bayraðýnýn taþýmamaktadýr. Bu gelen vatandaþlar, son açýldýðý, "Þehitler Ölmez ýrkçý faþist PKK terör günlerde yaþanan terör Vatan Bölünmez", "Her Türk örgütü, küresel olaylarýný Türk bayraðý asker doðar", "Ne Mutlu emperyalist güçlerin açýlan yürüyüþle protesto Türküm Diyene" ve "Askere taþeronluðunu da etti. uzanan eller kýrýlsýn" severek ve isteyerek Bergama Þehit ve Gazi sloganlarýnýn atýldýðý yürüyüþ, yapmaktadýr. Aileleri Derneði'nce Bergama Cumhuriyet Bölgemizde emelleri düzenlenen yürüyüþ, dün Meydaný'nda son buldu. olan tüm güçlerin akþam gerçekleþti. Burada açýklama yapan ortak bir hedefi ve Bergama Belediye Baþkaný Bergama Þehit ve Gazi düþmaný vardýr o da Mehmet Gönenç, AK Parti, Aileleri Derneði Baþkaný Türkiye'dir. Çünkü CHP, MHP ilçe baþkanlarý, Namýk Kemal Eroðlu, T ü r k i ye güçlü ve birlik sivil toplum örgütleri ve "30 yýldýr ülkemiz bir terör içerisinde olursa vatandaþlarýn katýlýmýyla belasý ile karþý karþýyadýr. Bu hiçbiri emellerine düzenlenen yürüyüþ; terör örgütü Ýslami, ahlaki ve ulaþamaz" dedi. Bergama Tariþ önünde vicdani hiçbir hassasiyet (Haber Merkezi) TOPLU SÖZLEÞME GÖRÜÞMELERÝ DEVAM EDÝYOR 3 milyon 100 bin kamu görevlisi ile 2 Genel Baþkaný Lami Özgen ile yetkili olan eþ durumu tayin þartýndaki ders ücreti tutarýnda ek ücret milyon memur emeklisinin mali ve sendikalarýn temsilcileri ve ilgili sürenin düþürülmesi" talebi, Kamu ödenmesi talebinde bulundu. Hali sosyal haklarýnýn belirleneceði toplu bürokratlar katýldý. Talepler kadar Ýþveren Heyeti tarafýndan olumlu hazýrda öðretmenler, nöbet görevini sözleþmede Memur-Sen 2016 yýlýnda memur konfederasyonlarý arasýnda karþýlandý. Görüþmeler sürürken hafta ekstra bir iþ olarak yerine getiriyor ve toplam yüzde 16.64, Türkiye Kamugörüþmelerde, yaþanan tartýþmalarla da dikkat çeken içinde Milli Eðitim Bakanlýðý'nca bu iþ karþýlýðýnda herhangi bir ek ücret Sen yüzde 22 ve taban aylýða Memur-Sen 2016 yayýmlanan "Öðretmen Atama ve Yer almýyor. seyyanen net 100 lira, KESK ise yüzde yýlýnýn birinci ve ikinci 6 ayýnda 8+8 Deðiþtirme Yönetmeliði" ile "3 yýldan 1 "Büyümeden pay istiyorlar" 25 zam talep etti olmak üzere toplamda yüzde 16.64, yýla indirilen" eþ durumu tayin süresi, Memur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen Ýzmir Yaklaþýk 3 milyon 100 bin kamu Türkiye Kamu-Sen yüzde 22 ve taban Bakanlar Kurulu tarafýndan çerçeve Baþkaný Ali Musa Bina ve görevlisi ile sayýlarý 2 milyonu bulan aylýða seyyanen net 100 lira, KESK ise yönetmeliðin yayýmlanmasýyla diðer beraberindeki sendika temsilcileri, AK memur emeklisinin yüzde 25 zam talep etti. kamu görevlileri için de geçerli olacak. Parti Ýzmir Milletvekili Ýbrahim Turhan yýllarýndaki mali ve sosyal haklarýnýn Memur sendikalarý ile hükümet ile bir araya geldi. Memur-Sen'in toplu belirleneceði toplu sözleþme arasýnda 22 Aðustos'a kadar sözleþme sürecinde masaya getirdiði görüþmelerinde, Memur-Sen baðýtlanmasý gereken talepler için destek isteyen Baþkan 2016 yýlýnda toplam yüzde görüþmelerde, anlaþma Bina, "Toplu sözleþme taleplerimiz 16.64, Türkiye Kamu-Sen saðlanamamasý halinde Kamu arasýna ilk kez refah payýnýn girmesi yüzde 22 ve taban aylýða Görevlileri Hakem Kurulu konusunda ýsrarcýyýz. Bu nedenle seyyanen net 100 lira, KESK devreye girecek. Kurul, en geç 2015 yýlýndaki büyümenin yüzde ise yüzde 25 zam talep etti. 31 Aðustos'a kadar kamu 50'sinin 2016 yýlýndaki memur Memur sendikalarý ile hükümet görevlilerinin gelecek 2 yýldaki maaþlarýna yansýtýlmasýný, 2017 arasýnda 3 Aðustos'ta yapýlan maaþlarýna yapýlacak zam yýlýndaki büyüme rakamlarýnýn da üçer ilk toplantýyla baþlayan 3. oranýný belirlemiþ olacak. aylýk dilimler halinde kamu görevlileri dönem toplu sözleþme süreci, maaþlarýna eklenmesini bekliyoruz" önceki gün hizmet kollarýnýn Öðretmenler için sevindirici öneri dedi. Siyasete girmeden önce taleplerinin dile getirildiði ikinci 22 Aðustos'a kadar 5 milyon memur ve memur kendisinin de bir eðitimci olduðunu toplantýyla devam etti. Konfederasyonlarýn ilk iki toplantýda emeklisinin yakýndan takip ettiði toplu vurgulayan AK Parti Ýzmir Milletvekili Kamu Ýþveren Heyeti'ne Çalýþma ve dile getirdiði mali ve sosyal talepleri sözleþme görüþmelerinde Ýbrahim Turhan ise, "Ýktidar partisinin Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in, deðerlendiren Kamu Ýþveren Heyeti, öðretmenlerin kanayan yarasý "nöbet bir milletvekili olarak kamu Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti'ne bugün yapýlacak üçüncü toplantýda, ücreti" sorununa yönelik sevindirici bir çalýþanlarýnýn problemlerinin çözümü ise Memur-Sen Genel Baþkaný Ali milyonlarca memurun merakla öneri geldi. Memur-Sen Genel Baþkaný için gayret göstereceðim. Toplu Yalçýn'ýn baþkanlýk ettiði ilk iki beklediði zam önerisini açýklayacak. Ali Yalçýn, toplu sözleþme sözleþme taleplerinizin yerine görüþmeye, Türkiye Kamu-Sen Genel Öte yandan, görüþmelerde, görüþmelerde, öðretmenlere okullarda getirilmesi konusunda da sizlere Baþkaný Ýsmail Koncuk ve KESK sendikalarýn "kamu NESLÝHAN görevlilerinde 3 yýl yaptýklarý "nöbet" görevi için 6 saat ek destek olacaðým" dedi. KUTLU DERSANELER ÝÇÝN VALÝLÝKLERE GENELGE Milli Eðitim Bakanlýðý nýn, kalmadýðý için bu kurumlarýn özel gerçekleþtirmediði halde kanuna aykýrý düzenleme yapýlmadýðý sürece dershanelerin özel öðretim kurslarý na öðretim kurslarý na dönüþtürülmesi olarak eðitim faaliyetini yürüten yerler kanunda tanýmý bulunmayan bu dönüþtürüleceðine yönelik Özel öngörüldü. Ancak bakanlýðýn hakkýnda iþlem yapýlacaðýný duyurdu. yerlerin, kanunda tanýmlanmýþ özel Öðretim Kurumlarý Yönetmeliði ne yönetmeliðine raðmen kimi Özel öðretim kurslarýnýn yapýsý, amacý, öðretim kurumlarýndan birine raðmen bazý dershaneler yeni eðitim dershaneler yeni eðitim dönemi için kuruluþ þartlarý, personel çalýþtýrma dönüþmesi gerekiyor. Dönüþüm iþlemi dönemi için kayýt aldýklarýný açýkladý. kayýt aldýklarýný açýkladý. Bakanlýk ise kriterlerinin yer aldýðý genelgede þöyle gerçekleþtirmeyen bu yerler kanun ve Milli Eðitim Bakanlýðý da, dün 81 ilin 12 Aðustos ta Bakan Nabi Avcý denildi: yönetmeliðe uygun olarak gerekli valiliklerine gönderdiði genelge ile, imzasýyla yayýmladýðý genelge ile TBMM tarafýndan herhangi bir yasal dönüþüm iþlemini gerçekleþtirinceye gerekli dönüþüm iþlemini gerekli dönüþüm iþlemini kadar eðitim öðretim faaliyetleri gerçekleþtirmediði halde kanuna aykýrý gerçekleþtirmediði halde yürütemeyecek, ücret ilaný ile olarak eðitim faaliyetini yürüten yerler kanuna aykýrý olarak eðitim öðrenci, kursiyer kaydý hakkýnda iþlem yapýlacaðýný duyurdu faaliyetini yürüten yerler yapamayacak ve valiliklerce Anayasa Mahkemesi nin dershanelerle hakkýnda iþlem yapýlacaðýný kendilerine öðretim personeli ilgili kararýnýn ardýndan, Milli Eðitim duyurdu. Milli Eðitim atamasý da yapýlamayacak. Gerekli Bakanlýðý nýn bu kurumlarla ilgili Bakanlýðý ise, dün 81 ilin dönüþüm iþlemini gerçekleþtirmediði düzenlemeyi belirlediði Özel Öðretim valiliklerine gönderdiði, Milli halde kanuna aykýrý olarak eðitim Kurumlarý Yönetmeliði, 8 Aðustos ta Eðitim Bakaný Nabi Avcý faaliyetini yürüten yerler hakkýnda Resmi Gazete de yayýmlandý. Buna imzalý bir genelge ile, gerekli genelge doðrultusunda iþlem göre, yasada dershane tanýmý dönüþüm iþlemini yapýlacak. LÝSTESÝNDE 999.SIRADA YER ALIYOR LÝSTESÝNDE 999.SIRADA YER ALIYOR

5 DÝKÝLÝ ZABITASI VE DÝRLÝK-DÜZEN FÝNAL KIZ ÖÐRENCÝ YURDU FATÝH MAH. ATATÜRK BULVARI NO:151 ÝZMÝR YOLU BERGAMA GÝRÝÞÝ KURUM MÜDÜRÜ FETHÝYE ÇALIÞ MERKEZÝ ISITMA-24 SAAT SICAK SU-RAHAT EV ORTAMI VELÝ BÝLGÝLENDÝRME SÝSTEMÝ-24 SAAT GÜVENLÝK OKULLARA YAKIN GÜZERGAHTA-ÇAMAÞIR MAKÝNASI VE ÜTÜ KULLANMA TEL: CEP: DELÝCAN IN 14.KURULUÞ YILI AÇIKLAMASI Ege'nin gözde tatil kenti Dikili'de de belediyecilik halkýnýn sorunsuz bir yaz sezonu Tüm Denetimlerimizi Kararlýlýkla hizmetleriyle kentlerin geçirmeleri için görevlerine dört elle Sürdüreceðiz dokusunda yaptýðý sarýlan Dikili Belediyesi Zabýta geliþim ve deðiþim ile Müdürlüðü ekipleri, kentin her Ýlçe genelinde gerçekleþtirdikleri birçok hizmet ifa noktasýnda denetimlerine aralýksýz çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren edilmiþtir. Yaþanan olarak devam ediyor. Dikili Belediyesi Zabýta Müdürü deðiþim ve dönüþüme Dikili Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ne Mustafa Önalan, kentteki iþletme ve engel olmak isteyen baðlý ekipler yaz sezonu nedeniyle imalathanelere yönelik kontrollerin þer odaklarýna ilçeye misafir gelen yerli ve yabancý periyodik olarak yapýldýðý, ilçe partimiz hiçbir zaman turistlerle ilçe halkýnýn huzuru ve esnafýnýn duyarlýlýðýndan dolayý izin vermemiþ her güvenliði için 24 saat görev yapýyor. þuana kadar herhangi bir zaman dik ve diri olumsuzlukla karþýlaþýlmadýðýný duruþuyla, Türkiye yi Ýþportaya Geçit Yok kaydetti. Çalýþma arkadaþlarýyla AK Parti Ýzmir Ýl Baþkaný Bülent Delican dünyada örnek ülke birlikte kentte yaþayanlarla kente partisinin 14. Yýldönümü dolayýsýyla bir konumuna getirmiþtir. Ýþyerlerinde, plajlarda, cadde ve misafir gelenlerin huzurunu saðlamak kutlama mesajý yayýmladý. 14 yýldýr süren ve daha çok uzun yýllar sokaklar ile trafikte denetimlerini amacýyla gece gündüz demeden sürecek olan kutlu davamýzda titizlikle yürüten Dikili Belediyesi özveriyle çalýþtýklarýna dikkat çeken Delican mesajýnda þu ifadelere yer vatandaþlarýmýzýn hizmetkarý olmaktan Zabýta Müdürlüðü ekipleri, Önalan, Kentlimiz gibi kentimize misafir verdi; her zaman onur duyacaðýz. Kurucu vatandaþlarýn saðlýklý gýda tüketmesi gelen yerli ve yabancý turistlerin Erdemliler Hareketi olarak baþlayan ve Genel Baþkanýmýz ve ile huzuru konusunda önemli görev saðlýðýný, huzurunu tehdit eden her türlü AK Parti nin kurulmasýyla Türkiye Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep üstleniyor. Bir yandan halk saðlýðýný olumsuzluða engel olmak için kentin siyasetinde ezberleri bozan, ülkemizde Tayyip Erdoðan liderliðinde kurulan ve tehdit ederek haksýz kazanç elde neredeyse her noktasýnda görev siyasetin itibarýný yeniden kazandýran Baþbakanýmýz Prof. Dr. Sayýn Ahmet partimizin kuruluþunun 14 üncü Davutoðlu nun önderliðinde siyasi yýldönümünü en içten dileklerimle hayatýný sürdüren Partimiz, ülke kutluyorum. sevdasýný en üst düzeyde hissedenlerin Türkiye yi kucaklayarak Yeni partisi olmaya daha uzun yýllar devam Türkiye nin geleceðine sahip çýkan AK edecektir. Partimizin her kademesinde Parti 14 yýl önce kurulmuþ ve yaklaþýk görev yapan yol arkadaþlarýmýzla her 13 yýldýr iktidar partisidir. Partimiz 14 zaman olduðu gibi bundan sonrada yýl önce ülkemizin birçok alanda istiþare içerisinde olacak kutlu yaþadýðý temel sorunlarý geride yürüyüþümüze birlik, beraberlik ve býrakma kararlýlýðý ile kardeþlik içerisinde devam edeceðiz. demokratikleþme, hukuk devleti AK Parti ailemizin geleceðine sahip ilkesinin geliþmesi, büyüme, çýkan, teþkilatýmýzýn özverili, fedakâr ve sivilleþme ve özgürlükler alanýnda onurlu neferlerine sonsuz teþekkürlerimi büyük reformlarýn hayata geçirerek sunuyorum. AK Parti yi kurarak tarihe vatandaþlarýmýzýn refahý için düþülen notlarda bizim de katkýmýz çalýþmýþtýr. AK Parti nin kurulmasýyla olmasýný saðlayan Genel Baþkanýmýz Türkiye; tüm benzerlik ve ve Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný, farklýlýklarýyla dünyada yeniliðin, milletin iradesiyle seçilmiþ ilk etmek isteyenlere göz açtýrmayan yapýyoruz. Hijyenik olmayan, haksýz kalkýnmanýn, barýþýn ve huzurun Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip ekipler diðer yandan da plajlarda ve kazancýn kapýsýný aralayan, görüntü öncüsü haline gelmiþtir. AK Parti tüm Erdoðan a minnet ve þükranlarýmýzý arz trafikte düzensizliðe karþý kirliðine neden olan iþportaya karþý olan Türkiye yi kucaklayan, 7 den 70 e, her ediyorum. AK Parti nin 14. kuruluþ yýl denetimlerini sýklaþtýrýyor. Yaz mücadelemiz de, plajlarda, trafikteki bölgeden, her þehirden dönümünün teþkilatlarýmýza ve sezonunun ilk gününden bugüne düzeni saðlama amaçlý denetimlerimiz hemþerilerimizin bir ve beraber olduðu girdiðimiz her seçimde bize desteðini kadar geçen sürede yürütülen de kararlýlýkla sürecektir. Hedefimiz, geniþ bir ailedir. artýrarak devam ettiren aziz milletimize çalýþmalar vatandaþlardan da büyük Dikilimizde sýfýr sorundur dedi AK Parti nin insan odaklý hizmet ve tüm dünyaya hayýrlar getirmesini destek gördü. anlayýþýyla gerek bayýndýrlýk, gerekse diliyorum." GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir ÝL-YAP Sosyal Hizmetler Ulaþ.Oto.Mak.Ýnþ.Tur. Eðit. Yay..San. ve Tic Ltd. Þti. Adýna Ýmtiyaz Sahibi Yakup DURALÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi: Ýlhan BIÇAKÇIOÐLU Yazý Ýþleri Müdürü: Ayla TÜRKERÝ Sayfa Editörü ve Ýnternet Editörü: Eyüp ERÝÞ Muhabir : Hülya BÖRCEK Ýlk Yayýn Tarihi: Cumartesi Sayý: 3364 Pazar günleri hariç günlük yerel gazete YÖNETÝM ADRESÝ Gazipaþa Mah. Cumhuriyet Meydaný Özinan Ýþhaný, Kat:1, Daire 4 BERGAMA Telefon:(0 232) Faks: (0 232) BASIM YERÝ : Çaðdaþ Matbaasý, Fevzipaþa Mh. Gaziosmanpaþa Cd. No:79 BERGAMA Tel: GÜREL Daðýtým: Ertuðrul Mah. Belediye Cd.No:2 BERGAMA Tel: ABONE REKLAM TARÝFESÝ Tam Sayfa TARÝFESÝ 3 Aylýk 15 TL. 6 Aylýk 30 TL. Yýllýk 60 TL. : 800 TL. Yarým Sayfa : 400 TL. Çeyrek Sayfa: 200 TL. Kongre Ýlaný : 80 TL. Tüzük Ýlaný : 250 TL. Yitik Ýlaný : 15 TL. Gazetemiz Evrensel Basýn Ýlkelerine uymayý amaç edinmiþtir

6 BERGAMA B E L G E S E L GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ BERGAMA HALI KÜLTÜRÜ eskiden beri halkýn çýkýrýk dediði dokumacýlýk yaptýðý, Çýkrýk ve ið ile giyim-kuþam ve eðrilerek iplik haline sergi ihtiyacýný getirilir. Eðrilen kendisinin ürettiði iplere sümen denir. anlaþýlmaktadýr. Sümenler yumak Yakýn zamanlara þekline sokulur. kadar düz dokuma Yumak gobak adýyla yaygý (kilim), heybe, da tanýnýr. Ýki yumak Prof. Dr. Bekir Deniz VE ihram (çarþaf), bel Bu iþleme kýrkým denir. birleþtirilerek gelep KOZAK DOKUMACILIÐI kuþaðý, peþkir (havlu), iç Kýrkým için halkýn kýrklýk (çile) yapýlýr ve boyacýya ve dýþ çamaþýrlar dediði, iki el yardýmýyla gönderilir. Boyacýdan Yöre dokumacýlýðýnýn dokunuyordu. kullanýlan, özel yapýlmýþ gelen ip tekrar yumak tarihî geliþimi: Günümüzde çarþaf, bel makaslar kullanýlýr. Birinci þekline çevrilerek Kozak yöresinde kuþaðý ve çevrede kýrkýmda, bir önceki yýlýn dokumaya geçilir. günümüzde halý ve düz yaþayan yörükler için baharýnda doðan Yörede halý dokuma dokuma yaygýlar (kilini, yolluk tipi dokumalar koyunlarýn yünü kesilir. tezgâhýna ip aðacý, kilim cicim, zili, sumak) yapýlmaktadýr Buna yapaðý denir. Ýkinci aðacý, alet veya aðaç dokunmaktadýr. Ancak, Kozak'da eskiden her kýrkýný baharda doðup denir. Bir tezgâhta, dokumacýlýðýn ne zaman köyde halý dokunurken da, Aðustos'a kadar yöresel deyimlerle dikili baþladýðýný kesin günümüzde bu gelenek büyüyen kuzularda aðaç, üst aðaç, alt aðaç, bilmiyoruz; Bugüne ye yer Karaveliler, yapýlýr. Buna da yün adý küzü götçe, gelevara gelebilen pedallý Kýranlý, Çamavlu, Güneþli verilir. veya gelen varan, sopa tezgâhlardan halkýn, (Tekke), Terzihaliller, Kesilen yünler, halkýn bölümleri yer alýr: Dikili Yukarýcuma ve deyimiyle "önce sýcak, aðaç (yan aðacý) tezgâhý Hacýhamzalar Köyleri'nde sonra soðuk su ile çýrpa ayakta tutar. Üst ve alt sürdürülmektedir. çýrpa ve çýrpak (tokaç) aðacý (üst alt bazý) halý diye bilinen ahþap ipleri ve dokunan halýnýn Dokuma malzemesi ve sopalarla dövülerek üzerlerine sarýlmasýna dokumada kullanýlan yýkanýr". Kurutulan ve yarar. Kuzu göççe (küzü araçlar: kabaran yünler yün aðacý) çözgü iplerinin Kozak köylerinde halýnýn taraðýnda taranýr veya bu arasýný açar. Gelen-varan malzemesi yündür: Her iþle uðraþan tarakçýlara (varan-gelen) dokuma ailenin kendi beslediði gönderilir. Tarakçýdan sýrasýnda iplerin bir öne koyunlarýndan elde gelen yünler dokuma bir arkaya geçmesini edilen yün yýlda iki kez, yapmak ve diðer iþlerde saðlar. Sopa (kol) alt ve halkýn deyimiyle kullanmak üzere ayrýlýr. üst aðaçlarýný sýkýþtýrýr. hýdýrellez'de (Mayýs) ve Yün eskiden kirmenle ülker'de (Aðustos) kesilir. eðrilirken, günümüzde (Devamý var) Sokaklarýn Dili NECATÝ KARAÇOBAN Kýnýk ve Bergama ilçeleri arasýndaki Musacalýlar mevkisindeki kýzýlçam orman alanýnda henüz belirlenemeyen nedenle çýkan yangýna, Ýzmir Orman Bölge Müdürlüðüne ait 3 helikopter, bir uçak, 10 arozöz ve 50 kiþiden oluþan yer ekibi müdahale etti. Ekiplerin çalýþmasý sonrasý kontrol altýna alýnan yangýnda, 4 hektar orman alanýnýn yandýðý bildirildi. Ziraat Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Baþkaný Ferdan Çiftçi, ege bölgesi'nde pamuk ekiminin son 10 yýlda yüzde 80 azaldýðýný, Çin, ABD ve Yunanistan'dan pamuk ithal edildiðini belirterek þunlarý söyledi: "Yýllardýr bu ithalat politikasýnýn doðru olmadýðýný söyledik. Bu politika pamuðun sonunu getirdi. TÜÝK verilerine göre yýlýnda ithal ettiðimiz 517 bin ton pamuða 761 milyon dolar ödedik sezonunda ise 924 bin ton pamuða 1 milyar 843 milyon dolar ödedik. Ege'de pamuðun yerini mýsýr aldý. Oysa pamuk bir denge bitkisiydi. Pamuk üretimi düþünce bundan domates, karpuz ve tarla bitkileri de olumsuz etkilendi. Bölgemizdeki çýrçýr fabrikalarýnýn neredeyse tamamý kapandý." Manisa'da çiftçiler, kýþ aylarýnda kullanmadýklarý halde elektrik faturasý ödemek zorunda kaldýklarýný belirterek, imza kampanyasý baþlattý. Çiftçiler, elektrik sayaçlarýnýnýn tarlalarýnda yedi ay boyunca kilitli durmasýna raðmen lira fatura ödediklerini belirterek Dünyada en pahalý mazotu kullandýrýlan çiftçimize, en pahalý gübre kullandýrýlan çiftçimize haksýzca baþka bir uygulama reva görülüyor. Yedi ay boyunca hiç kullanmadýklarý halde lira para ödüyorlar. Bakanlar Kurulu'nun yayýnlanan kararý gereðince çiftçiler; yedi ay boyunca kullanmadýklarý bu elektriðin parasýný ödemedikleri taktirde devletin desteklemelerinden hiçbir þekilde faydalanamýyorlar. Devlet, özel sektörün haksýzca yaptýðý bu uygulamaya çanak tutup, özel sektörün iþ takipçiliðini yapmaktadýr. Ellerinizi çiftçinin ekmeðinden çekin" dediler.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Mısır alım fiyatı açıklandı

Mısır alım fiyatı açıklandı Mısır alım fiyatı açıklandı Ağustos 28, 2012-1:42:57 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) mısırın tonunu 595 liraya almaya hazır olduğunu bildirerek, bunun geçen

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

argý'da polis durdurularak araç sürücüleri alkol kontrolünden geçirildi. Kargý Ýlçesi baðlý, polis ekipleri ilçede etkin denetimlerini aralýksýz

argý'da polis durdurularak araç sürücüleri alkol kontrolünden geçirildi. Kargý Ýlçesi baðlý, polis ekipleri ilçede etkin denetimlerini aralýksýz Çorum dondu! orum soðuk havanýn etkisinde. ÇDondurucu soðuklar kentte hayatý olumsuz etkiliyor. Gece saatlerine -13 dereceye kadar düþen soðuklar nedeniyle kentteki süs havuzlarý buz tuttu. 8 DE 'Kazdýklarý

Detaylı

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi.

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi. Ekonomi telafi edilebilir fakat þehitlerin telafisi yok AK Parti ve MHP AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, A Haber'den Murat Akgün ve TvNet'ten Ahmet Rýfat Albaz'a Davutoðlu-Bahçeli

Detaylı