VALÝ TOPRAK KAYMAKAM CANATAN I MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VALÝ TOPRAK KAYMAKAM CANATAN I MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ"

Transkript

1 BERGAMA TERÖRÜ LANETLEDÝ EYÜP ERÝÞ ÝN ELEA VE ZEYTÝN YAZI DÝZÝSÝ S.2 DE S.4 te YENÝ YAZI DÝZÝSÝ NECATÝ KARAÇOBAN IN S.6 da BERGAMA HALI KÜLTÜRÜ ÝME ÝLGÝLÝ YAZI DÝZÝSÝ 25 Kuruþ YIL:13 SAYI :3364 GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ Cumartesi VALÝ TOPRAK KAYMAKAM CANATAN I MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn atama kararý ile Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlýðýndan Ýzmir Bergama Kaymakamlýðýna atanan Kaymakam Osman Nuri Canatan'ý makamýnda ziyaret etti. Vali Toprak'ý, Bergama Hükümet Konaðýna geliþinde Bergama Kaymakamý Canatan ve daire müdürleri karþýladý. Kaymakam Canatan a hayýrlý olsun dileklerini ileten Vali Toprak, Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde yürütmüþ olduðu baþarýlý çalýþmalarý ayný kararlýlýk ve azimle Bergama da da sürdürmesini istedi. Vali Toprak ayrýca, Kaymakam Canatan dan Ýlçenin kamu yatýrýmlarý, sorun ve ihtiyaçlarý ile ilgili bilgiler alarak, Kaymakamlýk binasýnda bulunan kamu kurum ve kuruluþlarýný da ziyaret edip, kurum amirleri ve personelleri ile sohbet etti. OKUNTU DÜNYA MÝRASI BERGAMA ve AYDINLANMA BU ÞÝÝR UTANIYOR ONDAN Bu ne güzel koku böyle, bu ne güzel koku. Gül bahçesinden yoksa gelen o mu? Gece mi bu gelen, misk mi bu, amber mi bu? Bu ne güzel koku böyle, bu ne güzel koku. O pazardan tezcecik yoksa o mu geliyor, yoksa güzelimiz geri mi geliyor ne? Bu nasýl yüz böyle, bu nasýl ýþýk? Bu nasýl ay böyle, bu nasýl güneþ? Maðradan mý çýktý, daðdan mý iniyor, o yalnýzlýðýn adamý, o dost? Boþ yere arama þarap testisini sen. Koklama onun aðzýný sen boþ yere. Þu meyhaneciden mi geliyor sandýn onu; dostum, onu sen kendin gibi belleme. Yolda o yapayalnýzsa ne olur? Baþýnda sarýk yoksa ne çýkar? Ne bundan güneþe bir leke olur, ne ayýn gösteriþine zarar. Bu gece uyuma dostum, uyuma. Bir kolayýna getir onu bul. Sarhoþlar meclisine hep böyle geceleyin gelir o. Bu gece uyuma dostum, uyuma. Biz duvara asýlý duran resimleriz. Bizi yapan ressamýn varlýk þavký duvarýn üzerine bir vurdu mu, bakarsýn o anda canlanývermiþ, kýmýldanmýþýz Onun selvi boyu bir göründü mü, bakarsýn dünya güllük gülistanlýk. Kalktý bir salýndý, kendini bir gösterdi mi. bakarsýn kýyamet koptu gitti. Bakarsýn Calinus gibi hastalar ülkesindendir o. Bakarsýn hayret yurdunda dolaþýr hastalar gibi. Sustum artýk ben, sustum artýk Bu þiir utanýyor ondan. MEVLANA Demircidere de konuþma yapan Bergama Belediye Baþkaný Mehmet Gönenç, Bergama'nýn 2014'te UNESCO'nun tesciliyle tüm dünyanýn 999'uncu mirasý olduðunu hatýrlattý. Kozak Yaylasý'ndaki Demircidere Mahallesi'nin turizme açýk olan bir yer olduðunu belirten Baþkan Gönenç, "Bugün burada bir aný evinin ve etnografya müzesinin toplantýda Recai Þeyhoðlu'ndan bilgi aldý. 13 yýlda 39 kütüphane 2002'den bu yana yurdun deðiþik bölgelerinde 39 kütüphane açtýklarýný söyleyen Recai Þeyoðlu, "Annem Rasime Þeyhoðlu'nun ismini ölümsüzleþtirmek, geçmiþ ile gelecek arasýnda bir kültür herkese teþekkür ediyorum" dedi. mekaný oluþturarak bu köyün ve Bergama'nýn turizmdeki önemine çevrenin insanlarýna deðinen Vali Mustafa Toprak kütüphaneciliði sevdirmek adýna, Recai Þeyhoðlu'na teþekkür gelecek kuþaklara pozitif etkiler belgesi sundu. Ardýndan yaratacaðý inanýyorum" dedi. protokol üyeleri, etnografya müzesinin kurdelesini kesip, açýlýþýný yaptý. Müzenin ardýndan Aný Evi'ne geçen protokol üyeleleri buradaki açýlýþý da açýlmasý hem Bergama'nýn hem gerçekleþtirdi. Rasime de Demircidere'nin geçmiþten günümüze uzanan kültür ve sanat Þeyhoðlu nun kenti kimliði adýna çok yaraþýr bir hastalanmasý nedeniyle katýlamadýðý açýlýþ oldu. Emeði geçen tüm

2 ELAÝA (ZEYTÝNLÝK) VE ZEYTÝN AÐACININ ÖYKÜSÜ Hareketin gerçekliðine karþý Zenon'un ileri sürmüþ olduðu kanýtlarý Aristoteles'ten öðreniyoruz. Bunlarýn arasýnda en çok bilineni, koþucu ile kaplumbaða arasýndaki yarýþ kanýtýdýr. Bu yarýþta, kendisinden biraz önce yola çýkan kaplumbaðaya koþucu hiçbir zaman yetiþemeyecektir, çünkü baþlangýçtaki sayýdaki uzay aralýklarý kaplumbaða ile kendi nasýl geçilebilir? arasýndaki mesafeyi Bir baþka kanýt: Uçan koþmak için geçen zaman ok durmaktadýr, çünkü içinde kaplumbaða, az da bu ok her anda belli bir olsa, biraz ilerlemiþ noktada bulunacaktýr; olacaktýr. Akhilleus'un bir belli bir noktada de bu aralýðý koþmasý bulunmak demek de gerekecektir, ama bu durmak demektir; ama arada kaplumbaða, pek hareketin her bir anýnda az da olsa, yine biraz duruyorsa, ok, yolunun ilerleyecek; bu böylece bütününde de sonsuzluða kadar gider. durmaktadýr. Þu son Bu kanýtýn özünü bir kanýt da hareketin baþka kanýtta daha iyi göreliðine relatifliðine dayanmaktadýr: Belli bir noktalar dizisi, biri durmakta olan, öteki de ters doðrultuda ilerleyen iki dizinin yanýndan geçerse, ayný zaman içinde hem büyük, hem de küçük bir mesafeyi geçmiþ olacaktýr, yani bu dizinin ayný zaman içinde çeþitli hýzlarý olacaktýr, hareketini duran ya da ters doðrultuda ilerleyen dizi ile ölçüþtürdüðümüze göre. Zenon'un bu keskin antinomia'larý, tabii, yalnýz þunu göstermek için: Varolaný bir çokluk ve hareket diye düþünürsek çeliþmelere düþeriz, öyle ise Var olan ancak bir ve hareketsiz olabilir. -4- hareketsiz olarak görüldüðü bu nokta A ile B arasýndaki herhangi bir nokta olabilir. Þu halde ok tüm yol boyunca hareketsiz durmaktadýr. Buradan da hareketin olmadýðý sonucuna varýlabilir. Parmenides'in Pyhthagoras'çýlarla baðlantýlý olduðu söylentisi, Zenon'un Parmenides rasyonalizmine benzer düþünceler taþýdýðýndandýr. En çok etkileyici olan iki paradoksu konuya örnekleyelim: 1) "Daima yalan söylerim". Bu cümlenin doðruluðuna da yanlýþlýðýna da inanamayýz. 2) "Zenon paradoksu": Zenon denen zat-ý muhterem, bir gün þöyle bir cümle sarf etmiþ: "Bir ok, her saniye bir önceki saniyede aldýðý yolun yarýsýný alýrsa, hedefi bulmasý sonsuza kadar görebiliyoruz: Bir koþu pistinin sonuna hiçbir zaman ulaþamazsýn, çünkü pistin önce yarýsýný geride býrakmak zorundasýn, bu da böylece sonsuzluða kadar gider. Sonlu bir zaman içinde sonsuz sürer". Bunu duyan üstad Sokrates de, hiçbir þey söylemeden parmaðýný uzatýp, Zenon'un göstererek anlattýðý hedef noktasýna parmaðýný dokunduruvermiþ. Bu çözülen bir paradoks gerçi. Zenon paradoksunun önemli bir noktasý, insanlarýn düþünce güçlerinin bazen kendilerini engellediðini, beyinlerine perde örttüðünü göstermesi. ZAMAN SÜREKSÝZDÝR Zenon'un açtýðý bu felsefi bakýþa Doç. Dr.Haluk Berkmen'in açýlýmýný koyarak deðerlendirelim: M.Ö yýllarý arasýnda yaþamýþ olan Elea'lý Zenon, ilginç çeliþkileri gözler önüne sermekle meþhurdu. Bu çeliþkilerden biri de hareketin olmadýðý iddiasýdýr. Zenon þöyle bir mantýk yürütmüþtür: Hareket halinde A dan B'ye doðru giden bir ok düþünün. Ok herhangi bir anda A ile B arasýnda bir noktada bulunmaktadýr. Bu noktada ok sabit durduðuna göre hareket etmiyordur. Fakat BERGAMA UÇAK BÝLETÝ SATIÞ OFÝSÝ BERGAMA KOZAK TURÝZM Adres : Belediye Karþýsý Kozak Turizm yaný Telefon : Fax: (232) Eyüp Eriþ e-posta: Sait TEZ Hükümet Konaðý Arkasý Bergama Hükümet Konaðý Arkasý Bergama ÜRÜNLERÝMÝZ Kozak Çam Fýstýðý Çam Fýstýk Krokan Çam Fýstýk Ezmesi Çam Fýstýk Helvasý Ve çikolatalý fýstýk draje Þimdi, bu þekilde bir mantýk yürütme bize saçma ve hatalý görülebilir. Zira okun A dan B'ye hareket ettiðini biliyoruz. Ancak ok bu hareketini sürekli bir þekilde mi gerçekleþtiriyor, yoksa süreksiz bir þekilde mi? Klasik bilimsel görüþ sürekliliði savunur ve okun sürekli bir þekilde A noktasýndan B noktasýna ulaþtýðýný iddia eder. Bu iddianýn dayandýðý varsayým ise uzay ve zamanýn sürekli olduðudur. Acaba gerçekten uzay ve zaman sürekli midir? Sürekliliði tanýmlarken aradaki farkýn limitte sýfýra gittiðini kabul ederiz. Yani bir çizgi üzerindeki iki nokta sonsuz derecede yakýn olmalarý gerekir. (Devamý var)

3 3 3 EMEKLÝLER ÝÇÝN MÜJDELÝ HABER ZEYTÝNYAÐI DIÞSATIMI DURMA NOKTASINDA Derleyen EMÝN URGUN Toplu sözleþmede emeklilere promosyon, aile yardýmý, sendika, indirimli tatil ve maaþ düzeltmesi masaya geldi. Memur-Sen, 2 yýlda bir en yüksek çýplak memur aylýðý kadar promosyon istedi. Talep kabul edilirse, emeklilere 2 yýllýk 789 lira promosyon ödenecek. Memur ve memur emeklilerinin yakýndan izlediði toplu sözleþme maratonu sürüyor. Emeklilerin talepleri de toplu sözleþme masasýna taþýndý. Talepler arasýnda promosyon, aile yardýmý, sendika, indirimli tatil, maaþ düzeltmesi baþý çekti. Gözler hükümette... OCAK'TA ÖDENECEK Memur-Sen Baþkaný Ali Yalçýn, çalýþanlarýn maaþ promosyonu aldýðýný, emeklilerin bu haktan yararlanmamasýnýn bir çifte standart olduðunu söyledi. Emekli kamu görevlilerine maaþ aldýklarý banka tarafýndan promosyon ödenmesini saðlamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan bankalarla protokol imzalanmasýný teklif ettiklerini söyleyen Yalçýn, "Teklifimiz gerçekleþirse bu ödeme her ilgili mali yýlýn ilk maaþ ödemesiyle birlikte gerçekleþecek" þeklinde konuþtu. Memur-Sen'in teklifine göre; protokol imzalanýncaya kadar, SGK bütçesinden ödenmek üzere emekli kamu görevlilerine 2 yýlda bir 'en yüksek çýplak memur aylýðý' kadar promosyon verilecek. Halen en yüksek devlet memuru aylýðý 789 lira. Talep kabul edilirse, emekliler 2 yýllýk toplam 789 lira promosyon alabilecek. Memur emeklilerine promosyon hayata geçerse, SSK ve Bað-Kur emeklilerine de yol açýlacak. Tüm emekliler promosyon alabilecek. SENDÝKA HAKKI Toplu sözleþme teklifinde dikkat çeken bir baþka husus da emeklilerin sendika üyesi olabilmeleri. Kamu kurum ve kuruluþlarýndan emekli olan kamu görevlilerinin, emeklilik öncesindeki sendika üyeliði devam edecek. MEMURA Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik memura zam önerisi hakkýnda açýklama yaptý. Bakan Çelik yaptýðý açýklamada; "Mali sosyal haklarda 2016'da 4+4 artýþ yapýlacak. Enflasyon bu oran üzerine çýkarsa aradaki fark yansýtýlacak. 2017'de ise zam oranýnýn ilk 6 ayda yüzde diðer 6 ayda da yüzde 3 olarak teklifimizi sunduk" dedi ten sonra memuriyete baþlayanlara da 1 derece kýdem verilmesini ifade etti. 1 Kasým Temmuz 2015 dönemindeki zeytinyaðý ihracatý 12 bin 976 ton karþýlýðý 57 milyon 174 bin dolar oldu. Geçen sezonun ayný dönemine göre miktar bazýnda yüzde 42, deðer bazýnda ise yüzde 31 düþüþ gösterdi. Son dönemde iç piyasada market raflarýnda litre fiyatý 20 lirayý geçen ve fiyatý en fazla artan gýda ürünleri arasýnda yer alan zeytinyaðýnýn ihracat rakamlarý dip yaptý. Var sezonu olan ve 190 bin ton rekolte tahmini ile girilen 2014/15 sezonunun dörtte üçlük dilimi geride kalýrken, 1 Kasým Temmuz 2015 döneminde zeytinyaðý ihracatý 12 bin 976 ton karþýlýðý 57 milyon 174 bin dolar oldu. Zeytinyaðý ihracatý geçen sezonun ayný dönemine göre miktar bazýnda yüzde 42, deðer bazýnda ise yüzde 31 düþüþ gösterdi yýlý sonrasýnda Türkiye'nin zeytinyaðý ihracatýnýn en fazla gerilediði sezon, kuraklýðýn yoðun bir þekilde yaþandýðý 2010/11 sezonunda 11 bin 739 ton olarak gerçekleþmiþti. 2012/13 sezonunda ise 92 bin 130 ton altýn sývý ihracatý ile Türkiye son 15 yýlýn en yüksek ihracat rakamýna ulaþmýþtý. Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði verilerine göre Türkiye, 1 Kasým Temmuz 2015 döneminde 94 ülkeye zeytinyaðý ihracatý gerçekleþtirdi. Türkiye'nin zeytinyaðý ihracatý ülke gruplarý olarak irdelendiðinde; Afrika ülkelerine yapýlan ihracatta yüzde 20, Amerika kýtasý ülkelerinde yüzde 36, Asya ve Uzakdoðu ülkelerinde yüzde 35, Ortadoðu ülkelerinde yüzde 31, Türk Cumhuriyetlerinde ise yüzde 48 seviyesinde düþerken, kota ve vergi uygulamasý nedeniyle ihracatýmýzýn sýnýrlý düzeylerde kaldýðý Avrupa Birliði üyesi ülkelere yönelik ihracatýmýz ise 780 tondan 855 tona yükselerek miktarda yüzde 10, deðerde ise 18 artýþ gösterdi. ÝHRACATTA ÝLK ÜÇ ÜLKE En fazla ihracatýn yapýldýðý ilk 3 ülkeye bakýldýðýnda ise; sezonunun geride kalan 9 aylýk döneminde en fazla zeytinyaðý ihracatý 9 milyon 70 bin dolarlýk tutarla Suudi Arabistan'a gerçekleþirken bu ülkeye yönelik zeytinyaðý ihracatýmýzda miktarda yüzde 57, deðerde ise yüzde 31 oranýnda gerileme kaydedildi. Zeytinyaðý ihracatýmýzda ikinci sýrada yer alan Amerika Birleþik Devletleri'ne 8 milyon 896 bin dolarlýk zeytinyaðý ihraç edildi. Bu ülkeye ihracat miktarda yüzde 37, deðerde yüzde 35 oranýnda geriledi. Zeytinyaðý tüketiminin sürekli artýþ gösterdiði ve hedef pazarlar arasýnda yer alan Japonya'ya yönelik ihracat ise miktarda yüzde 59, deðerde ise yüzde 57 oranýnda geriledi ve 5 milyon 506 bin dolara düþtü. Türkiye'nin zeytinyaðý ihracatýnda geçmiþ yýllarda önemli payý olan Irak ve Ýran gibi ülkelere yönelik ihracatýmýzda da gerileme kaydedilirken, Çin, Güney Kore gibi hedef pazarlarýmýzda yaþanan gerilemenin yaný sýra, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatýmýzýn da durma noktasýna geldiði görülüyor. "RAKÝP ÜLKELERLE REKABET ÞANSIMIZ YOK" Zeytinyaðý ihracatýndaki düþüþü deðerlendiren Ege Zeytin ve Zeytinyaðý Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Gürkan Renklidað; ülkemizde üretim miktarýnýn iki yýl üst üste düþük düzeyde gerçekleþmesi ve hammadde fiyatlarýnýn zirve yapmasý sonucunda zeytinyaðý ihracatýmýzýn durma noktasýna geldiðini ifade etti. Türkiye'de son 10 yýlda zeytin aðacý varlýðýnýn 90 milyondan 170 milyona çýktýðýný dile getiren Renklidað, "Ülkemiz zeytin aðacý varlýðýnda son 10 yýlda görülen önemli artýþa raðmen maalesef üretim düzeyi henüz istenen seviyelere ulaþamadý. Ayrýca, sofralýk zeytin üretimine prim uygulamasý ve zeytinyaðý üreticilerine yönelik primlerin yükseltilmesi yönündeki beklentilerimiz henüz gerçekleþmedi. Mevcut hammadde fiyatlarý ile maalesef rakip ülkelerle rekabet etme þansýmýz olamýyor" diye konuþtu. "PAZARLARIMIZI KAYBEDÝYORUZ Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi Baþkaný M. Kadri Gündeþ ise, geçmiþ yýllarda Türk zeytinyaðý ihracatçýsýnýn yýllarca yürüttüðü çalýþmalar ve büyük çabalar sonucu pek çok ülkede yer edindiði market raflarýný kaybettiðini, Türkiye'nin zeytinyaðý olan yýllarda spotçu ülke konumuna düþtüðünü kaydetti. Türkiye'nin yeni dikilen zeytin aðaçlarýnýn ürün vermeye baþlamasý sonrasýnda 2023 yýlýnda 650 bin ton zeytinyaðý rekoltesiyle dünya ikinciliðini hedeflediðini hatýrlatan Gündeþ, "Mevcut þartlar devam ederse, ülkemizde üretimin artýþ göstermesini beklediðimiz yakýn gelecekte ortaya çýkabilecek arz fazlasýnýn ihracatla deðerlendirilmesi noktasýnda çok büyük sýkýntýlar yaþamamýz söz konusu olacak" dedi. Son 4 yýldaki zeytinyaðý ihracat rakamlarýna bakýldýðýnda 2015 yýlýnýn ilk 7 aylýk dönemindeki ihracatýn en düþük seviyede kaldýðý yýl olduðuna iþaret eden Gündeþ, iç piyasada zeytinyaðý fiyatlarýnýn tavan yapmýþ olmasý nedeniyle saðlýklý tüketim alýþkanlýðýna sahip vatandaþlarýn da saðlýklý zeytinyaðý yerine, alternatif yaðlara yönelmek zorunda kaldýðýný sözlerine ekledi.

4 4 5 BERGAMA TERÖRÜ LANETLEDÝ Bergama Ýlçesi'nde bir araya baþladý. Dev Türk bayraðýnýn taþýmamaktadýr. Bu gelen vatandaþlar, son açýldýðý, "Þehitler Ölmez ýrkçý faþist PKK terör günlerde yaþanan terör Vatan Bölünmez", "Her Türk örgütü, küresel olaylarýný Türk bayraðý asker doðar", "Ne Mutlu emperyalist güçlerin açýlan yürüyüþle protesto Türküm Diyene" ve "Askere taþeronluðunu da etti. uzanan eller kýrýlsýn" severek ve isteyerek Bergama Þehit ve Gazi sloganlarýnýn atýldýðý yürüyüþ, yapmaktadýr. Aileleri Derneði'nce Bergama Cumhuriyet Bölgemizde emelleri düzenlenen yürüyüþ, dün Meydaný'nda son buldu. olan tüm güçlerin akþam gerçekleþti. Burada açýklama yapan ortak bir hedefi ve Bergama Belediye Baþkaný Bergama Þehit ve Gazi düþmaný vardýr o da Mehmet Gönenç, AK Parti, Aileleri Derneði Baþkaný Türkiye'dir. Çünkü CHP, MHP ilçe baþkanlarý, Namýk Kemal Eroðlu, T ü r k i ye güçlü ve birlik sivil toplum örgütleri ve "30 yýldýr ülkemiz bir terör içerisinde olursa vatandaþlarýn katýlýmýyla belasý ile karþý karþýyadýr. Bu hiçbiri emellerine düzenlenen yürüyüþ; terör örgütü Ýslami, ahlaki ve ulaþamaz" dedi. Bergama Tariþ önünde vicdani hiçbir hassasiyet (Haber Merkezi) TOPLU SÖZLEÞME GÖRÜÞMELERÝ DEVAM EDÝYOR 3 milyon 100 bin kamu görevlisi ile 2 Genel Baþkaný Lami Özgen ile yetkili olan eþ durumu tayin þartýndaki ders ücreti tutarýnda ek ücret milyon memur emeklisinin mali ve sendikalarýn temsilcileri ve ilgili sürenin düþürülmesi" talebi, Kamu ödenmesi talebinde bulundu. Hali sosyal haklarýnýn belirleneceði toplu bürokratlar katýldý. Talepler kadar Ýþveren Heyeti tarafýndan olumlu hazýrda öðretmenler, nöbet görevini sözleþmede Memur-Sen 2016 yýlýnda memur konfederasyonlarý arasýnda karþýlandý. Görüþmeler sürürken hafta ekstra bir iþ olarak yerine getiriyor ve toplam yüzde 16.64, Türkiye Kamugörüþmelerde, yaþanan tartýþmalarla da dikkat çeken içinde Milli Eðitim Bakanlýðý'nca bu iþ karþýlýðýnda herhangi bir ek ücret Sen yüzde 22 ve taban aylýða Memur-Sen 2016 yayýmlanan "Öðretmen Atama ve Yer almýyor. seyyanen net 100 lira, KESK ise yüzde yýlýnýn birinci ve ikinci 6 ayýnda 8+8 Deðiþtirme Yönetmeliði" ile "3 yýldan 1 "Büyümeden pay istiyorlar" 25 zam talep etti olmak üzere toplamda yüzde 16.64, yýla indirilen" eþ durumu tayin süresi, Memur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen Ýzmir Yaklaþýk 3 milyon 100 bin kamu Türkiye Kamu-Sen yüzde 22 ve taban Bakanlar Kurulu tarafýndan çerçeve Baþkaný Ali Musa Bina ve görevlisi ile sayýlarý 2 milyonu bulan aylýða seyyanen net 100 lira, KESK ise yönetmeliðin yayýmlanmasýyla diðer beraberindeki sendika temsilcileri, AK memur emeklisinin yüzde 25 zam talep etti. kamu görevlileri için de geçerli olacak. Parti Ýzmir Milletvekili Ýbrahim Turhan yýllarýndaki mali ve sosyal haklarýnýn Memur sendikalarý ile hükümet ile bir araya geldi. Memur-Sen'in toplu belirleneceði toplu sözleþme arasýnda 22 Aðustos'a kadar sözleþme sürecinde masaya getirdiði görüþmelerinde, Memur-Sen baðýtlanmasý gereken talepler için destek isteyen Baþkan 2016 yýlýnda toplam yüzde görüþmelerde, anlaþma Bina, "Toplu sözleþme taleplerimiz 16.64, Türkiye Kamu-Sen saðlanamamasý halinde Kamu arasýna ilk kez refah payýnýn girmesi yüzde 22 ve taban aylýða Görevlileri Hakem Kurulu konusunda ýsrarcýyýz. Bu nedenle seyyanen net 100 lira, KESK devreye girecek. Kurul, en geç 2015 yýlýndaki büyümenin yüzde ise yüzde 25 zam talep etti. 31 Aðustos'a kadar kamu 50'sinin 2016 yýlýndaki memur Memur sendikalarý ile hükümet görevlilerinin gelecek 2 yýldaki maaþlarýna yansýtýlmasýný, 2017 arasýnda 3 Aðustos'ta yapýlan maaþlarýna yapýlacak zam yýlýndaki büyüme rakamlarýnýn da üçer ilk toplantýyla baþlayan 3. oranýný belirlemiþ olacak. aylýk dilimler halinde kamu görevlileri dönem toplu sözleþme süreci, maaþlarýna eklenmesini bekliyoruz" önceki gün hizmet kollarýnýn Öðretmenler için sevindirici öneri dedi. Siyasete girmeden önce taleplerinin dile getirildiði ikinci 22 Aðustos'a kadar 5 milyon memur ve memur kendisinin de bir eðitimci olduðunu toplantýyla devam etti. Konfederasyonlarýn ilk iki toplantýda emeklisinin yakýndan takip ettiði toplu vurgulayan AK Parti Ýzmir Milletvekili Kamu Ýþveren Heyeti'ne Çalýþma ve dile getirdiði mali ve sosyal talepleri sözleþme görüþmelerinde Ýbrahim Turhan ise, "Ýktidar partisinin Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in, deðerlendiren Kamu Ýþveren Heyeti, öðretmenlerin kanayan yarasý "nöbet bir milletvekili olarak kamu Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti'ne bugün yapýlacak üçüncü toplantýda, ücreti" sorununa yönelik sevindirici bir çalýþanlarýnýn problemlerinin çözümü ise Memur-Sen Genel Baþkaný Ali milyonlarca memurun merakla öneri geldi. Memur-Sen Genel Baþkaný için gayret göstereceðim. Toplu Yalçýn'ýn baþkanlýk ettiði ilk iki beklediði zam önerisini açýklayacak. Ali Yalçýn, toplu sözleþme sözleþme taleplerinizin yerine görüþmeye, Türkiye Kamu-Sen Genel Öte yandan, görüþmelerde, görüþmelerde, öðretmenlere okullarda getirilmesi konusunda da sizlere Baþkaný Ýsmail Koncuk ve KESK sendikalarýn "kamu NESLÝHAN görevlilerinde 3 yýl yaptýklarý "nöbet" görevi için 6 saat ek destek olacaðým" dedi. KUTLU DERSANELER ÝÇÝN VALÝLÝKLERE GENELGE Milli Eðitim Bakanlýðý nýn, kalmadýðý için bu kurumlarýn özel gerçekleþtirmediði halde kanuna aykýrý düzenleme yapýlmadýðý sürece dershanelerin özel öðretim kurslarý na öðretim kurslarý na dönüþtürülmesi olarak eðitim faaliyetini yürüten yerler kanunda tanýmý bulunmayan bu dönüþtürüleceðine yönelik Özel öngörüldü. Ancak bakanlýðýn hakkýnda iþlem yapýlacaðýný duyurdu. yerlerin, kanunda tanýmlanmýþ özel Öðretim Kurumlarý Yönetmeliði ne yönetmeliðine raðmen kimi Özel öðretim kurslarýnýn yapýsý, amacý, öðretim kurumlarýndan birine raðmen bazý dershaneler yeni eðitim dershaneler yeni eðitim dönemi için kuruluþ þartlarý, personel çalýþtýrma dönüþmesi gerekiyor. Dönüþüm iþlemi dönemi için kayýt aldýklarýný açýkladý. kayýt aldýklarýný açýkladý. Bakanlýk ise kriterlerinin yer aldýðý genelgede þöyle gerçekleþtirmeyen bu yerler kanun ve Milli Eðitim Bakanlýðý da, dün 81 ilin 12 Aðustos ta Bakan Nabi Avcý denildi: yönetmeliðe uygun olarak gerekli valiliklerine gönderdiði genelge ile, imzasýyla yayýmladýðý genelge ile TBMM tarafýndan herhangi bir yasal dönüþüm iþlemini gerçekleþtirinceye gerekli dönüþüm iþlemini gerekli dönüþüm iþlemini kadar eðitim öðretim faaliyetleri gerçekleþtirmediði halde kanuna aykýrý gerçekleþtirmediði halde yürütemeyecek, ücret ilaný ile olarak eðitim faaliyetini yürüten yerler kanuna aykýrý olarak eðitim öðrenci, kursiyer kaydý hakkýnda iþlem yapýlacaðýný duyurdu faaliyetini yürüten yerler yapamayacak ve valiliklerce Anayasa Mahkemesi nin dershanelerle hakkýnda iþlem yapýlacaðýný kendilerine öðretim personeli ilgili kararýnýn ardýndan, Milli Eðitim duyurdu. Milli Eðitim atamasý da yapýlamayacak. Gerekli Bakanlýðý nýn bu kurumlarla ilgili Bakanlýðý ise, dün 81 ilin dönüþüm iþlemini gerçekleþtirmediði düzenlemeyi belirlediði Özel Öðretim valiliklerine gönderdiði, Milli halde kanuna aykýrý olarak eðitim Kurumlarý Yönetmeliði, 8 Aðustos ta Eðitim Bakaný Nabi Avcý faaliyetini yürüten yerler hakkýnda Resmi Gazete de yayýmlandý. Buna imzalý bir genelge ile, gerekli genelge doðrultusunda iþlem göre, yasada dershane tanýmý dönüþüm iþlemini yapýlacak. LÝSTESÝNDE 999.SIRADA YER ALIYOR LÝSTESÝNDE 999.SIRADA YER ALIYOR

5 DÝKÝLÝ ZABITASI VE DÝRLÝK-DÜZEN FÝNAL KIZ ÖÐRENCÝ YURDU FATÝH MAH. ATATÜRK BULVARI NO:151 ÝZMÝR YOLU BERGAMA GÝRÝÞÝ KURUM MÜDÜRÜ FETHÝYE ÇALIÞ MERKEZÝ ISITMA-24 SAAT SICAK SU-RAHAT EV ORTAMI VELÝ BÝLGÝLENDÝRME SÝSTEMÝ-24 SAAT GÜVENLÝK OKULLARA YAKIN GÜZERGAHTA-ÇAMAÞIR MAKÝNASI VE ÜTÜ KULLANMA TEL: CEP: DELÝCAN IN 14.KURULUÞ YILI AÇIKLAMASI Ege'nin gözde tatil kenti Dikili'de de belediyecilik halkýnýn sorunsuz bir yaz sezonu Tüm Denetimlerimizi Kararlýlýkla hizmetleriyle kentlerin geçirmeleri için görevlerine dört elle Sürdüreceðiz dokusunda yaptýðý sarýlan Dikili Belediyesi Zabýta geliþim ve deðiþim ile Müdürlüðü ekipleri, kentin her Ýlçe genelinde gerçekleþtirdikleri birçok hizmet ifa noktasýnda denetimlerine aralýksýz çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren edilmiþtir. Yaþanan olarak devam ediyor. Dikili Belediyesi Zabýta Müdürü deðiþim ve dönüþüme Dikili Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ne Mustafa Önalan, kentteki iþletme ve engel olmak isteyen baðlý ekipler yaz sezonu nedeniyle imalathanelere yönelik kontrollerin þer odaklarýna ilçeye misafir gelen yerli ve yabancý periyodik olarak yapýldýðý, ilçe partimiz hiçbir zaman turistlerle ilçe halkýnýn huzuru ve esnafýnýn duyarlýlýðýndan dolayý izin vermemiþ her güvenliði için 24 saat görev yapýyor. þuana kadar herhangi bir zaman dik ve diri olumsuzlukla karþýlaþýlmadýðýný duruþuyla, Türkiye yi Ýþportaya Geçit Yok kaydetti. Çalýþma arkadaþlarýyla AK Parti Ýzmir Ýl Baþkaný Bülent Delican dünyada örnek ülke birlikte kentte yaþayanlarla kente partisinin 14. Yýldönümü dolayýsýyla bir konumuna getirmiþtir. Ýþyerlerinde, plajlarda, cadde ve misafir gelenlerin huzurunu saðlamak kutlama mesajý yayýmladý. 14 yýldýr süren ve daha çok uzun yýllar sokaklar ile trafikte denetimlerini amacýyla gece gündüz demeden sürecek olan kutlu davamýzda titizlikle yürüten Dikili Belediyesi özveriyle çalýþtýklarýna dikkat çeken Delican mesajýnda þu ifadelere yer vatandaþlarýmýzýn hizmetkarý olmaktan Zabýta Müdürlüðü ekipleri, Önalan, Kentlimiz gibi kentimize misafir verdi; her zaman onur duyacaðýz. Kurucu vatandaþlarýn saðlýklý gýda tüketmesi gelen yerli ve yabancý turistlerin Erdemliler Hareketi olarak baþlayan ve Genel Baþkanýmýz ve ile huzuru konusunda önemli görev saðlýðýný, huzurunu tehdit eden her türlü AK Parti nin kurulmasýyla Türkiye Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep üstleniyor. Bir yandan halk saðlýðýný olumsuzluða engel olmak için kentin siyasetinde ezberleri bozan, ülkemizde Tayyip Erdoðan liderliðinde kurulan ve tehdit ederek haksýz kazanç elde neredeyse her noktasýnda görev siyasetin itibarýný yeniden kazandýran Baþbakanýmýz Prof. Dr. Sayýn Ahmet partimizin kuruluþunun 14 üncü Davutoðlu nun önderliðinde siyasi yýldönümünü en içten dileklerimle hayatýný sürdüren Partimiz, ülke kutluyorum. sevdasýný en üst düzeyde hissedenlerin Türkiye yi kucaklayarak Yeni partisi olmaya daha uzun yýllar devam Türkiye nin geleceðine sahip çýkan AK edecektir. Partimizin her kademesinde Parti 14 yýl önce kurulmuþ ve yaklaþýk görev yapan yol arkadaþlarýmýzla her 13 yýldýr iktidar partisidir. Partimiz 14 zaman olduðu gibi bundan sonrada yýl önce ülkemizin birçok alanda istiþare içerisinde olacak kutlu yaþadýðý temel sorunlarý geride yürüyüþümüze birlik, beraberlik ve býrakma kararlýlýðý ile kardeþlik içerisinde devam edeceðiz. demokratikleþme, hukuk devleti AK Parti ailemizin geleceðine sahip ilkesinin geliþmesi, büyüme, çýkan, teþkilatýmýzýn özverili, fedakâr ve sivilleþme ve özgürlükler alanýnda onurlu neferlerine sonsuz teþekkürlerimi büyük reformlarýn hayata geçirerek sunuyorum. AK Parti yi kurarak tarihe vatandaþlarýmýzýn refahý için düþülen notlarda bizim de katkýmýz çalýþmýþtýr. AK Parti nin kurulmasýyla olmasýný saðlayan Genel Baþkanýmýz Türkiye; tüm benzerlik ve ve Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný, farklýlýklarýyla dünyada yeniliðin, milletin iradesiyle seçilmiþ ilk etmek isteyenlere göz açtýrmayan yapýyoruz. Hijyenik olmayan, haksýz kalkýnmanýn, barýþýn ve huzurun Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip ekipler diðer yandan da plajlarda ve kazancýn kapýsýný aralayan, görüntü öncüsü haline gelmiþtir. AK Parti tüm Erdoðan a minnet ve þükranlarýmýzý arz trafikte düzensizliðe karþý kirliðine neden olan iþportaya karþý olan Türkiye yi kucaklayan, 7 den 70 e, her ediyorum. AK Parti nin 14. kuruluþ yýl denetimlerini sýklaþtýrýyor. Yaz mücadelemiz de, plajlarda, trafikteki bölgeden, her þehirden dönümünün teþkilatlarýmýza ve sezonunun ilk gününden bugüne düzeni saðlama amaçlý denetimlerimiz hemþerilerimizin bir ve beraber olduðu girdiðimiz her seçimde bize desteðini kadar geçen sürede yürütülen de kararlýlýkla sürecektir. Hedefimiz, geniþ bir ailedir. artýrarak devam ettiren aziz milletimize çalýþmalar vatandaþlardan da büyük Dikilimizde sýfýr sorundur dedi AK Parti nin insan odaklý hizmet ve tüm dünyaya hayýrlar getirmesini destek gördü. anlayýþýyla gerek bayýndýrlýk, gerekse diliyorum." GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir ÝL-YAP Sosyal Hizmetler Ulaþ.Oto.Mak.Ýnþ.Tur. Eðit. Yay..San. ve Tic Ltd. Þti. Adýna Ýmtiyaz Sahibi Yakup DURALÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi: Ýlhan BIÇAKÇIOÐLU Yazý Ýþleri Müdürü: Ayla TÜRKERÝ Sayfa Editörü ve Ýnternet Editörü: Eyüp ERÝÞ Muhabir : Hülya BÖRCEK Ýlk Yayýn Tarihi: Cumartesi Sayý: 3364 Pazar günleri hariç günlük yerel gazete YÖNETÝM ADRESÝ Gazipaþa Mah. Cumhuriyet Meydaný Özinan Ýþhaný, Kat:1, Daire 4 BERGAMA Telefon:(0 232) Faks: (0 232) BASIM YERÝ : Çaðdaþ Matbaasý, Fevzipaþa Mh. Gaziosmanpaþa Cd. No:79 BERGAMA Tel: GÜREL Daðýtým: Ertuðrul Mah. Belediye Cd.No:2 BERGAMA Tel: ABONE REKLAM TARÝFESÝ Tam Sayfa TARÝFESÝ 3 Aylýk 15 TL. 6 Aylýk 30 TL. Yýllýk 60 TL. : 800 TL. Yarým Sayfa : 400 TL. Çeyrek Sayfa: 200 TL. Kongre Ýlaný : 80 TL. Tüzük Ýlaný : 250 TL. Yitik Ýlaný : 15 TL. Gazetemiz Evrensel Basýn Ýlkelerine uymayý amaç edinmiþtir

6 BERGAMA B E L G E S E L GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ BERGAMA HALI KÜLTÜRÜ eskiden beri halkýn çýkýrýk dediði dokumacýlýk yaptýðý, Çýkrýk ve ið ile giyim-kuþam ve eðrilerek iplik haline sergi ihtiyacýný getirilir. Eðrilen kendisinin ürettiði iplere sümen denir. anlaþýlmaktadýr. Sümenler yumak Yakýn zamanlara þekline sokulur. kadar düz dokuma Yumak gobak adýyla yaygý (kilim), heybe, da tanýnýr. Ýki yumak Prof. Dr. Bekir Deniz VE ihram (çarþaf), bel Bu iþleme kýrkým denir. birleþtirilerek gelep KOZAK DOKUMACILIÐI kuþaðý, peþkir (havlu), iç Kýrkým için halkýn kýrklýk (çile) yapýlýr ve boyacýya ve dýþ çamaþýrlar dediði, iki el yardýmýyla gönderilir. Boyacýdan Yöre dokumacýlýðýnýn dokunuyordu. kullanýlan, özel yapýlmýþ gelen ip tekrar yumak tarihî geliþimi: Günümüzde çarþaf, bel makaslar kullanýlýr. Birinci þekline çevrilerek Kozak yöresinde kuþaðý ve çevrede kýrkýmda, bir önceki yýlýn dokumaya geçilir. günümüzde halý ve düz yaþayan yörükler için baharýnda doðan Yörede halý dokuma dokuma yaygýlar (kilini, yolluk tipi dokumalar koyunlarýn yünü kesilir. tezgâhýna ip aðacý, kilim cicim, zili, sumak) yapýlmaktadýr Buna yapaðý denir. Ýkinci aðacý, alet veya aðaç dokunmaktadýr. Ancak, Kozak'da eskiden her kýrkýný baharda doðup denir. Bir tezgâhta, dokumacýlýðýn ne zaman köyde halý dokunurken da, Aðustos'a kadar yöresel deyimlerle dikili baþladýðýný kesin günümüzde bu gelenek büyüyen kuzularda aðaç, üst aðaç, alt aðaç, bilmiyoruz; Bugüne ye yer Karaveliler, yapýlýr. Buna da yün adý küzü götçe, gelevara gelebilen pedallý Kýranlý, Çamavlu, Güneþli verilir. veya gelen varan, sopa tezgâhlardan halkýn, (Tekke), Terzihaliller, Kesilen yünler, halkýn bölümleri yer alýr: Dikili Yukarýcuma ve deyimiyle "önce sýcak, aðaç (yan aðacý) tezgâhý Hacýhamzalar Köyleri'nde sonra soðuk su ile çýrpa ayakta tutar. Üst ve alt sürdürülmektedir. çýrpa ve çýrpak (tokaç) aðacý (üst alt bazý) halý diye bilinen ahþap ipleri ve dokunan halýnýn Dokuma malzemesi ve sopalarla dövülerek üzerlerine sarýlmasýna dokumada kullanýlan yýkanýr". Kurutulan ve yarar. Kuzu göççe (küzü araçlar: kabaran yünler yün aðacý) çözgü iplerinin Kozak köylerinde halýnýn taraðýnda taranýr veya bu arasýný açar. Gelen-varan malzemesi yündür: Her iþle uðraþan tarakçýlara (varan-gelen) dokuma ailenin kendi beslediði gönderilir. Tarakçýdan sýrasýnda iplerin bir öne koyunlarýndan elde gelen yünler dokuma bir arkaya geçmesini edilen yün yýlda iki kez, yapmak ve diðer iþlerde saðlar. Sopa (kol) alt ve halkýn deyimiyle kullanmak üzere ayrýlýr. üst aðaçlarýný sýkýþtýrýr. hýdýrellez'de (Mayýs) ve Yün eskiden kirmenle ülker'de (Aðustos) kesilir. eðrilirken, günümüzde (Devamý var) Sokaklarýn Dili NECATÝ KARAÇOBAN Kýnýk ve Bergama ilçeleri arasýndaki Musacalýlar mevkisindeki kýzýlçam orman alanýnda henüz belirlenemeyen nedenle çýkan yangýna, Ýzmir Orman Bölge Müdürlüðüne ait 3 helikopter, bir uçak, 10 arozöz ve 50 kiþiden oluþan yer ekibi müdahale etti. Ekiplerin çalýþmasý sonrasý kontrol altýna alýnan yangýnda, 4 hektar orman alanýnýn yandýðý bildirildi. Ziraat Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Baþkaný Ferdan Çiftçi, ege bölgesi'nde pamuk ekiminin son 10 yýlda yüzde 80 azaldýðýný, Çin, ABD ve Yunanistan'dan pamuk ithal edildiðini belirterek þunlarý söyledi: "Yýllardýr bu ithalat politikasýnýn doðru olmadýðýný söyledik. Bu politika pamuðun sonunu getirdi. TÜÝK verilerine göre yýlýnda ithal ettiðimiz 517 bin ton pamuða 761 milyon dolar ödedik sezonunda ise 924 bin ton pamuða 1 milyar 843 milyon dolar ödedik. Ege'de pamuðun yerini mýsýr aldý. Oysa pamuk bir denge bitkisiydi. Pamuk üretimi düþünce bundan domates, karpuz ve tarla bitkileri de olumsuz etkilendi. Bölgemizdeki çýrçýr fabrikalarýnýn neredeyse tamamý kapandý." Manisa'da çiftçiler, kýþ aylarýnda kullanmadýklarý halde elektrik faturasý ödemek zorunda kaldýklarýný belirterek, imza kampanyasý baþlattý. Çiftçiler, elektrik sayaçlarýnýnýn tarlalarýnda yedi ay boyunca kilitli durmasýna raðmen lira fatura ödediklerini belirterek Dünyada en pahalý mazotu kullandýrýlan çiftçimize, en pahalý gübre kullandýrýlan çiftçimize haksýzca baþka bir uygulama reva görülüyor. Yedi ay boyunca hiç kullanmadýklarý halde lira para ödüyorlar. Bakanlar Kurulu'nun yayýnlanan kararý gereðince çiftçiler; yedi ay boyunca kullanmadýklarý bu elektriðin parasýný ödemedikleri taktirde devletin desteklemelerinden hiçbir þekilde faydalanamýyorlar. Devlet, özel sektörün haksýzca yaptýðý bu uygulamaya çanak tutup, özel sektörün iþ takipçiliðini yapmaktadýr. Ellerinizi çiftçinin ekmeðinden çekin" dediler.

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı