runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU"

Transkript

1 T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi I.KONU: Bu Teknik $artname Konya Elitim Ve Ara$trma Hastanesi Medikal Basrngh Hava Santrali ilavesi ve sistemin revizyon igini kapsamaktadrr. 2.GENEL ESASLAR: 2.1 iqin kapsamrnda mevcut medikal baslngh hava santraline ilave olarak basrnqh hava kompresiirii, kimyasal(adsorbsiyonlu tip, rejenerasyonlu) tip kurutucu, filtre grubu ile basrngh hava tankl temini ve bu sistemin hastane idaresi tarafrndan giisterilen yere kurulumu yaprlacaktlr. Kurulumu yapllan sistemin mevcut basrngh hava tesisatrna ba$antlsr yapllarak sistemin sorunsuz olarak gahqmast saplanacakttr. Kimyasal Tip Basrngh Hava Kurutucusu I ASIL 1 YEDEK olmak iizere 2(iki) adet temin edilecektir. Aynca baslngh hava santralinin tiimiine ait otomasyon sistemi ve otomasyon panosu da yapllacak olup; eski ve yeni sistemin birbirine entegrasyonu saflanacaktlr. Eski kompresiirlerle (3 adet vidah kompresiir) yeni temin edilecek olan invertiirlii kompresiiriin uyumlu bir qekilde gahgmasr sa$anacak; eg yaqlandlrma, arrza durumunda kompresiir galryma durumlannm defigmesi, basrngh hava ihtiyaclna giire kompresiirlerin devreye ahnrp devreden grkanlmasr, kapasite kontrolii vb. tiim detaylar yeni imalatl yapllacak olan otomasyon sistemi ve panosu ile saflanabilmelidir. Basrngh Hava Santralinin gahgma sistemi ve otomasyon sistemi senaryosu ile ilgili olarak hastane teknik servis yetkililerinin giiriigii ve onayr ahnacak olup tiim sistem ve imalatlar bu dolrultuda yaptlacakttr. Otomasyon sistemindeki herhangi bir uyumsuzluk veya sistemin gahgmasrnda yaganacak olasr problemler olursa sistemin kabulii yaprlmayacsktrr. 2,3 iqgitikte ilgili olarak; teknik gartnamede yer verilmeyen tiim malzemeler igin, imalatlar, montaj ve dernontajlar igin Qewe ve $ehircilik Bakanhfr'mn (Bayrndrrlk Bakanlt[t) Birim Fiyat ve Tariflerindeki pozlara ait teknik dzellikler geqerlidir. 2.4 Kullanrlacak tiirn malzemelerin tatbik veya montajlan srasrnda yi.iklenici firma tarafindan imalat hatasr, krnk, gatlak, gizik, deformasyon ve 6l9ii bozuklupuna sebebiyet verilmeyecektir. 56z konusu ig kapsamrnda kullamlacak her tiirlii malzemenin $antiye yerine getirilmesi ile yaprlmasr gerekecek diler ttim nakliyeler, yatay ve diigey tagrmalar, ytikleme ve boqaltmalar, montaj, demontaj, iggilik ve idare tarafindan istenilen yere istif igleri Ytiklenici tarafindan kargrlanacak olup, Yi,ikleniciye aynca bir nakliye bedeli ddenmeyecektir. iidar. OZEh

2 2.5 Yiiklenici tesisat imalatlannda kullanacalr tiim malzernelerin marka ve spesifikasyonlarr ile mekanik, elektrik sistemi gah$ma prensip gemalannt uygulamadan 6nce idareye verecektir. Yiklenici, tesisat imalatlannda kullanllan cihazlara ait Tiirkqe yazrlmrq broqiir, kullanrm kr'lavuzu, teknik el kitaplanndan birer takrm idareye verecektir' 2.6 Teknik gartnamede bahsedilen imalat kalemleri genel imalat kalemleridir. Fen ve sanat kurallarr agrsrndan yaprlmasr zorunlu olan imalat kalemleri de ihale kapsamtnda gergeklegtirilecektir. 2.7 Kullanrlacak her tiirlii malzemenin l, SINIF, TSE, ls0, EN Standartlanna uygunlu[u, i4are tarafindan befenilmesi ve kontrolden gegmesi esastrr. Yiiklenici, malzemeyi tedarik etmcden iince gartnameye uygun olacak qekilde Idarcnin belirleycceli markalarr (cn az 3(iig) marka) onay klasiirii olarak onaya sunncak ve temin-imal edilmeden veya malzemelerin gantiyeye tesliminden iince onaylartnl alacakttr. Krsmi olarak onaya sunulan belgeler kabul edilmeyecek ve incelenmeden geri verilecektir. Kullanrlacak her tiirlii cihaz in seqimi ve marka onayr Idarenin ilgili ihtisas biirosunda; yetkili hastane miihendisi tarafindan yapllacaktlr. 2,8 Hava ve zemin qartlan ile gahgma kogullan nasrl olursa olsun; fen ve sanat kurallarr agrstndan mevcut kosullarda proje ve gartnamede tarif edilen ig yaprlmaya devam edilecektir. Qahqma kogullanna, hava ve zemin gartlanna vb. istinaden higbir gekilde y0klenici firma tarafrndan siire uzahmt talebinde bulunulmayacak, b6yle bir talep oldulu takdirde idare tarafrndan kabul edilmeyecektir. 2.9 imalata baglamadan 6nce sisternde kullanltacak tiim malzemeler igin TSE' ISO' EN Belgeli en az iig firmadan referanslarlnl da igerir katalog getirilmesi ve Idare tarafindan firma segiminin yaprlmasr esasttr Medikal Gaz Tesisatr sisteminin denemesi yaprldrktan sonra gahgrr vaziyette idareye teslim edilecektir. Sistemin gahqmasr igin mutlaka yaptlmasr gerekli imalatlar ytklenici firma tarafindan bedelsiz olarak yaprlacaktrr. 2.ll Medikal gaz tesisah, imalatgr ve yaprmcr ithalatgr firmalarr ile medikal gaz tesisatl alt yiiklenicileri ISO 9001:2008 belgeli olacaktrr. Urii'nler CE belgeli olacaktrr. Belge kapsamrnda iiriin isimleri agrkga yazrh olacaktrr. Orijinal katalog ile CE belgesi..iizerindeki iiriin kodlan uyumlu olacak, teklif edilen iiriinler orijinal katalogda gdriilecektir.uretici firma ISO belgesine sahip olmahdrr Merkezi Trbbi Gaz Sisteminde, Qevre ve $ehircilik Bakanhfr (Baymdrrhk Bak.) Birim Fiyatlann' da bulunan ve standartlara tam uyumlu sistemler tesis edilecektir. <onl'jiit-. u" ets Hu"r-.- BaSteknisYen

3 3. YUKLENicixiN sonuululugu: yuxf,nxici, yapacapr igin kusursuz otmasrndan ve tiim tesisahn miikemmel bir qekilde gall$masrndan sorumludur. Bu nedenle yiiklenici yaprlacak iqin ehli sfattyla Lendisine teslim edilen veya kendisinin oluqturacalr projeyi ve difer ihale evraklannr inceleyerek yaprya ait difer projelerle kargrlagtrracak ve gerekirse I$VEREN ve proje miieuifleri ile giiriigecek ve tesisatrn miikemmel bir qekilde gahgacalrndan emin olacaktrr. Yiiklenici iqi tam dolru olarak yapmaktan sorumludur. Bunun igin teklif vermeden iince biitiin iq ve mahaller yerinde gezilerek etiid edilecek ve igin tam dofru gekilde yaprlmast diiqiiniiiecektir ve teklifini sisternin kusursuz olarak gahgmasrnr sa[layacak gekilde veiecektir. igin sonunda Yiiklenici, idareden herhangi bir ilave iideme talebinde bulunmayacaktlr. igin kontrol ve denetiminin yaprlmrg olmasr Yiiklenicin igi fen ve sanat gereklerine tamamen uygun olarak yapmak hususundaki ytkiinliiliiliinii ve bu konudaki sorumlulufunu azaltmaz veya kaldrrmaz. 4. UYULMASI ZORI]NLU STANDARTLAR' SARTNAMELER YONETMELiKINN, o Qewe ve $ehircitik (Bayrndrrhk) Bakanhlr Makine Genel Teknik $artnamesi. SaEhk Bakanhlr Genel Mekanik ve Tesisat igleri Teknik $artnamesi o HTM 2022 Standardt 5. istenenbelgeler r Uretici ve yaplmcr firmalara ait ISO 9001 :2008 Kalite Belgesi. 0retici ve yaprmcr firmalara ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi. 10 yrl yedek parga taahhiitnamesi o Sistemde kullanrlacak tiim malzeme vc ekipmanlann marka ve menqeini belirtir liste ve kataloglar o Basrngh Hava Santrali ekipmanlannm (kompresdr, kurutucu, filtre grubu) t0miine ait yedek parga ve sarf malzeme(filtre kartugu, kurutucu kimyasah gibi) fiyat listesi (Amerikan dolan ve Awo olarak fi yatlandrrrlacaktrr.) *** sistemde kullamlacak tiim malzemeler ilgili TsE, ISO, EN ve Uluslararasr Standartlara uygun obnalldrr. Ayrrca sistemde kullanrlacak tiim malzemeler CE Belgeli olmahdrr. Kullan acak tiim malzemelere iliqkin standartlar ve idare tarafindan aynca talep edilecektir. Bagteknisyen'

4 6. TIBBi GAZ BAKIR BORU TESISATI: 6.1 Bakrr borular TS EN standardrna uygun olarak iiretilmig medikal gaz borularr olmahdrr. Tesisattaki tiim ddntig, birlegme ve ayrrmlarda aynr standarda uygun fittings malzemeler (dirsek,te v.s) kullamlmah; balar borular lsrtrlarak bilkiilmemelidir. 6.2 Dikiqsiz yan sert tavlanmrq ve diiz boru olmahdrr. 6.3 Bakrr Eleklrolitik olmah ve Arsenik ihtiva etmemelidir. 6.4 Bakrr borular iizerinde ilgili standardr, iiretici firma adr ve oksijen kullantmrna uygunlulu kahcr bir gekilde yazrh olmahdlr. 6.5 Borular kontaminasyona kargr uglan kapakh ve polietilen torbalar veya karton kutular iginde gdnderilecektir. 6.6 Borular d<inerli boru kesicilerle kesilecek dernir testeresi kesinlikle kullanrlmayacakttr. 6.7 Bakrr boru montajrnda kullamlan kelepgeler elektrik yahtrmma uygun olacak gekilde plastik malzeme ihtiva eden, bakr borunun pring, bakrr gibi elektrik iletkenlili yiiksek olan metallere temasrnl 6nleyecek qekilde tasarlanmlt, aynca montajtntn fen kurallarrna uygun olarak estetik bir gekilde yaprlabilmesini sallayacak gekilde dizayn edilmig olmahdrr. 6.8 Birlegtirmelerde; giimii* fosfor ve bakrr alagrmh tel ile ve temizleme maddesi flux kullanrlmadan sert kaynak yaprlacaktrr. Higbir qekilde lehim ile birlegtirme yaprlmayacakttr. 6.9 Boruhnn igi ve kaynak uglartnrn gok temiz olmastna dikkat edilecck kaynak srrasrnda yanma ve oksidasyonu iinlenrek iqin boru igerisinden inert gaz geqirilecektir. Higbir qiekilde inert gaz gegirilmeden kaynak yaprlmayacakttr. Hastane yetkilileri tarafindan yaprlacak kontrolde kaynak btilgelerinde is-kurum v.s giiriilmesi durumunda tiim bakrr boru tesisatrnrn yiiklenici firma tarafindan yeniden imalatr yapllacak olup yiiklcnici firma bu durumda higbir ek iicret trlebinde bulunmayacaktrr, 6.10 Basrngh hava kompresdriinih koyulacalr yerden hastanenin -2 katurda bulunan mevcut Basrngh Hava Santraline kadar kompresdr grkrg gapma uygun gapta medikal bakrr kullamlarak hat gekilecek ve sisteme ballantrsr yaprlacaktrr. 7. TIBBi GAZVANALARI: 7,1 Trbbi gaz vanalan, iizel olarak Trbbi gaz tesisatlan igin tiretildili belgelenmig, hastane prati$nde tiim gazlarla gahgmaya uyumlu tam gegigli kiiresel veya diyaframh vanalar olacakhr.?.2 Tiim vanalar gantiyeye gelmeden dnce temizlenecek ve test edilecektir. Bu temizlik ve test tiretici firma tarafindan belgelenmelidir. 7.3 Gerektiginde vanalara tam kapah veya tam aglk pozisyonda kilitlenebilmeleri amacryla kilitleme tertibatlarr takrlabilmelidir. OZER r(onya Egt. ve Bagteknisyen' z'

5 S. BASINqLI HAVA SANTRALI EKiPMANLARI 8.1 Vag Enjekteli Basrngh Hava Kompresiirii ve Ekipmanlarr Kompresdr mahallinde tesis edilecek bastngh hava kompres6rii, I Adet 13'20 tek kaderneli, yag enjekteli, hava sofutmah, frekans invertdrlii ve elektronik kontrollii olacaktr. Kompresor elektriksel sistemine fiekans invertdrti entegre edilmi$, biitiin harici kablolamalan yaprlmrg ve frekans delisikliklerinde olugabilecek biitiin hrz pencereleri (ara delerlerde vibrasyona sebep olabilecek kararsz durumlar) kaldrtlarak programlanmrg olacaktrr. Frekans invertdriinden olugabilecek harmonik sahnrmlara kargr kompresdr invertdr sistemi kendi harmonik filtrelerini ve gok trafolarrnr igerecektir. Basrngh havanm kurutulmasr igin -40 'C gillenma noktah kimyasal tip kurufucu olacaktr. Kurutucu kapasitesi, kompresdrtim maksimum devirde i.irettifi serbest hava veriminden higbir qekilde az olmayacaktr. Kurutucu kapasitesi ISO7183:2007'ye giire en az 15m3/dk olacaktrr. Kurutucudaki kimyasal malzeme Aktif Alumina olacaktr. Kurutucudaki basrng diigiimii maksimum 0,95 bar olacaktrr.kimyasal kurutucu ile birlikte 3 adet hat filtresi (toz tutucu, yag tutucu, hassas filtre) entegre olarak bulunacakttr. Kurutucu CE ASME ve CS{UL UDT, MOM ve DIR NEMA 4 /lp 54 standartlartna uygun olacaktrr. Kurutucudaki purge havasr maksimum Yo20 olacaktr. Kimyasal Tip Basrngh Hava Kurutucusu I ASIL I YEDEK olmak iizere 2(iki) adet temin edilecektir. Kimyasal kurutucunun tandem gift kule yaprst asrl ve ycdek qcklinde delerlendirilmeyecek olup tandem yaprdaki kimyasal tip kurutucudan iki adef temin edilecek ve sisteme montajr yaprlacaktrr, Her bir hat filtresinden (toz tutucu, ya! tutucu, hassas filtre) 6(altr)'qar adet yedek kartuq filtre teslim edilecektir. Hastahane genelinde kullanrlacak basrngh hava igerisinde bulunan partikul biiyiikliigi 0,01 Micron olacaktrr. Bu nedenle, kompresdr mahallinde kompresdriin grkrgrnda tesis edilecek partikiil filtre uygun kapasitede segilip teklife dahil edilecektir. Kompresdr ve kurutucularda ISO-9001 ve normlanna uygunluk aranacakttr, sdzkonusu belgeler kompresdr ahmr esnasrnda firmalar tarafindan sunulacaktr. Uygunluk sertifikalan teklifle beraber verilmedi[i takdirde teklifgegersiz sayrlacaktrr. Kompres<iriin birim performans verileri ISO.12I7; 3.Basrm, Ek-C' de tantmlanan Serbest Hava Verimine gdre dlgi.ilecektir. Qrkrq valfinde 6l9i.ilen serbest hava verimi (seperatdr, son solutucu ve su tutucudaki kayrplar dahil edilmek suretiyle) maksimum motor devrinde 13,2O m3/dak [9,5 bar(g) ayar noktasmda], minimum motor dewinde toplam kapasitenin %ol5 veya daha agalrsrnda olmayacaktr. Bu delerler bastng set delerlerinde diigiie yaprldrlrnda artabilir olacaktrr. han OZEii xonyig!ilve-*5'+tast BasteknisYen Konya E0 Jtilcr: fulakit

6 Kompres6rler, ISO.1217; Ek-C'de tantmlanan dzelliklere g6re imal edilecektir' Kompresrirun gahgma basmct minimum 4 bar(g), maksimum 13 bar(g) arastnda ayarlanabilir olacaktrr. Kompresdr tek bir basrng ayanna almtp, basrng delerlerinde olugacak 0,1 bar degerindeki artrg ve azahglara gdre (sistemin basrngh hava ihtiyacrntn azahp artmaslna gdre) frekans invertdriine gdnderilecek sinyallerle motor dewini ayarlayarak cahqacakhr. ISOl2Tl Ek-C sertifikasr teklifle beraber idareye sunulacaktrr. Elektrik motoru ile tahrik edilen paket tip kompresdrlerde debi ve tiiketilen endinin garanti edildili bu sertifika, teklifle beraber verilmedi$ takdirde teklif gegersiz sayrlacaktr. Kompres<irtin 1,00 metre mesafede gtiriiltii seviyesi maksimum 69 db(a) +/- 3 db(a) olacaktr. Kompres6r ve kurutucu hava solutmal tip olacakhr. Basrngh havadaki yalr ayrrmak icin kullanrlan ya! seperatdriiniin fark bastnct uyanst kontrol panelinden takip edilmelidir. Kompresdrler frekans invertdrlu regiilasyon sistemine uygun cahgmahdrr. Basmgtaki 0,1 bar deperinde deliskenliklere g6re motor denrini azalhp artrrarak sistemin hava ihtiyacrm karsrlayacaktrr. Kompresdrtin, aym basrnglardaki devir degiskenliginde, birim metrekup icin ti.iketeceli enerji sabit (lineer) olacaktrr. Isletmede hava ihtiyacrnrn ortadan kalkmasr durumunda sisteme ait elektrik motorunun otomatik olarak durmasr saflanacaktr. Kompresdriin ya! kapasitesi maximum 40 lt olmahdr. Ya! de$sim siiresi, en az saat olmah, bu delerin altrnda deligim ihtiyacr olmayacak gekilde ya! tipi kullanrlmahdrr. Elektronik kontrol paneli iizerinden durum bilgileri, srcakhk ve basrng bilgileri toplam ve yiikte gahqma saatleri, servis bilgileri, anza ve durug bilgileri g6riilntiilenecektir. Elektronik kontrol panelinden kompresririin son 5 anzasr ve duruqlan gdriilebilecektir. Kontrol sistemi 7 g$n 24 saat programlamaya, Kompresdr saylsmn artmasmdan dolayr srrah gahgtrrma saplayacak merkezi kontrol ve kurnanda sistemleriyle gahgmaya, bina y6netim sistemine balh bir otomasyon programrna entegre edebilecek sekilde uyumlu olacaktrr. Kompresdr hava grkrg basrncr elektronik kontrol paneline girilecek tek bir basrnc deperiyle sa!lanacaktrr. Elektrik motorunda Tiirkiye'de TSE servis yeterlilik belgesi olan markalar tercih sebebidir. Kullanllan invertiir markasr ile ile motor markasr sistemin uyumlu bir sekilde cahsmasr icin aynr marka olmahdrr. Elektrik motoru vida grubuna direk akuple olmahdlr; 1.=-.-+-ifha1OZER r KonYu Egt ve Ar9--yast' BaSteknisYen '

7 Buna gdre; Nominal motor gticii Voltaj/Frekans Yalrtrm Srnrfi Koruma Derecesi 75kW 380V/50H2 F Class IP55 Erkek vida dewi motor dewi ile aym sekilde defi;ecellir. Sewis kolayhlr actsrndan vida elementi komprestir imalatctsr firma tarafindan 0retilmig olmahdrr. Sogutma fam, en etkin solutmanrn sallanabilmesi icin frekans invertdrlii deligken devirli radyal tip fan olmaltdrr Son sogutucu grkrgrnda su tutucu olacaktrr. S6zkonusu su tutucunun hem elle hem de otomatik tahliye iizelligi olacaktrr. Ayrrca kurutucunun da otomatik su tahliye sistemi kompresdre entegre qekilde olacaktrr. Basrngh hava tanla, Galvanizli, CE etiketli, EN basrngh kaplar direktifine uygun, boyah, tiirn aksesiiarlan (emniyet ventili, manometresi, su taliye vanasr ve otomatik $amandral su tahliye cihazr) dahil olacaktrr. Tank kapasitesi 3000 Litre olacaktrr. Et kahnhlr minimum 7mn olacaktrr. Cihaz her tiirlii imalat hatalanna karsr, i$lefineye alma tarihinden itibaren 12 ay firma garantisi altrnda olacaktr. Tekliflerde sisternde kullanrlacak 13,2 kapasiteli yag enjekteli tip fiekans konvertdrlti kompresiir, kimyasal kurutucu( 15m3/dk kapasiteli), bastnglt hava tankr ve filtrenin marka, tip, kapasite ve diler tiilrn teknik iizellikleri belirtilecek, uygulama agamasrnda sdzkonusu kompresdre ve yardrmcr donantmlara ait katalog ve prospektiisleri Teknik Ekibin onayrna sunulacakttr. e. ELEKTRiT igr-,nni: 9.1 igin kapsamrnda yaprhnasr gereken tiim elektrik igleri yiiklenici firmaya aittir' 9.2 Tiim elektrikli cihaz ve ekipmanlarln ballantllarr hastane teknik servis gahganlarr tarafindan giisterilen uygun besleme panolarlndan cihazlarrn bulundufu yere kadar yiiklenici firma tarafindan gekilecek ve baflantrlarr yaprlacakttr. ffi"o Ba$teknlsYen

8 IO. DiGER HUSUSLAR: 10.1 Bu Szel gartnamede yer almayan tiim konularla ilgili olarak Sa$* Bakanh$ Genel Mekanik ve Tesisat Igleri Teknik $artnamesi ve Qevre ve $ehircilik Bakanh[r(Bayrndrrhk Bakantr$) Yapr iqleri Makine Genel Teknik $artnamesi gegerli ve yiiklenici firmayr ballayrcr niteliktedir. 10,2 iqin yaprmr esnasmda yaprya verilecek olasr tfim zararlar yftklenici firma tarafindan iicretsiz olarak giderilecektir. ffi#ifiat'tri Makina TeknisYeni

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi - 400 kodundaki tulumba dairesi için 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 01-TEM-.2013 16:11 Kimd. Kime:+90 312 4181361 S. 3'8 400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname 400 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (bundan sonra

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 2 YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi TÜRKKIZILAYI Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi 1. KONU 1.1 Bu teknik Şartname Türk Kızılayı nın olası afet ve acil durumlarda beslenme hizmet kapasitesini arttırmak üzere alınacak Mobil Mutfak ta kullanılacak

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI tmmob makina mühendisleri odası TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI Aralık 2008 / ANKARA tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG Değerli iş ortağımız, Dünyanın en büyük LPG dağıtım grubu SHV Gas ın bir üyesi olan İpragaz, 96 yılından beri dünyadaki tüm teknik gelişmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Amaç Mutfaklarda yangın riskinin yüksek olduğu; bacalar, filtreler, davlumbazlar, fritözler, ocaklar, kuzineler, ızgaralar ve

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI -

OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı