Niðde Ýli'nde Bazý Tarýmsal Bitkilerde Kullanýlan Pestisitlerin Araþtýrýlmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Niðde Ýli'nde Bazý Tarýmsal Bitkilerde Kullanýlan Pestisitlerin Araþtýrýlmasý"

Transkript

1 Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), Niðde Ýli'nde Bazý Tarýmsal Bitkilerde Kullanýlan Pestisitlerin Araþtýrýlmasý E. Erman KARA-Uður PIRLAK-Makbule ARLI-Esma DOÐANNiðde Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, NÝÐDE ÖZET Bu çalýþmada, Niðde Ýli nde üretimi yapýlan bazý önemli ürünlerde pestisit kullaným miktarlarý araþtýrýlmýþtýr. Bu çalýþma sonucuna göre; Ýl'de elma ve patates ekim alanlarýnda yoðun pestisit kullanýldýðý belirlenmiþtir. Ýl'de kimyasal mücadelenin sýrasýyla zararlý, hastalýk ve yabancý otlara karþý yapýldýðý bu araþtýrma ile belirlenmiþtir. Kimyasal mücadelenin yanlýþ uygulanmasý sonucunda, çevre problemleri ve üretim maliyeti artmaktadýr. Bu nedenle kýsa vadede üreticilerin pestisit kullanýmý hakkýnda eðitilmeleri gerekmektedir. Uzun vadede ise pestisit kullanýmý azaltýlmalý ve alternatif mücadele yöntemleri kullanýlmalýdýr. Anahtar Kelime: Pestisit, Niðde, elma, patates, sebze. Investigation of Pesticides Used in Some Agricultural Crops in Niðde ABSTRACT In this study, amount of pesticides used in some important agricultural products, of Niðde city was investigated. Accoding to result of this study, it was determined that pesticides are used intensively at apple and potato production areas. In the city the chemicals were used against the harmfuls, diseases and wilds, respectively. At the result of unsuitable application of chemical fight environmental problems and production costs are increasing. In that case, farmers must be educated, abouth the pesticide use at the short time period. The pesticide using must be decreased and the alternative fight methods should be applied at the long time period. Keywords: Pesticides, Niðde, apple, potato, vegetable. GÝRÝÞ Polikültür tarým yapýlan Niðde Ýli'nde bitkisel üretim alanlarýnda pek çok hastalýk, zararlý ve yabancý otlar mevcut olup; bunlardan bir kýsmý ürünlerde verim ve kalite kaybýna yol açacak yoðunluktadýr. Ýlde hastalýk, zararlý ve yabancý otlarýn zararýný önlemek için bunlarla kimyasal mücadele yapýlmaktadýr. Yapýlan bu mücadelede de yoðun olarak pestisit kullanýlmaktadýr. Niðde Ýlinde pestisit kullanýmýnda ilk sýrayý zararlýlara karþý kullanýlan insektisit ve akarisitler oluþtururken, ikinci sýrayý hastalýklara karþý kullanýlan fungusitler almakta, son sýrada ise yabancý otlara karþý kullanýlan herbisitler bulunmaktadýr. Bilinçsizce yapýlan ve tekniðine uygun olmayan pestisit uygulamalarý sonucunda insan, hayvan ve çevre saðlýðý tehdit edilmekte, hava, su ve toprak olumsuz etkilenmekte, gýda maddelerinde ilaç kalýntýlarý söz konusu olmakta, hedef alýnan zararlýlarda direnç oluþmakta, önemli olmayan bazý zararlýlar ana zararlý konumuna geçmekte, yararlýlarýn ve doðal hayatýn öldürülmesiyle doðal denge bozulmakta ve bitkilerde fitotoksisite görülmektedir (1). Bu çalýþmanýn amacý, Niðde Ýlinde üretimi yaygýn olarak yapýlan bazý tarým ürünlerinde kullanýlan pestisitlerin miktarý, kullanýlan pestisitlerin çeþitlerinin belirlenmesi ve kullanýlan pestisitlerin çevre kirliliði riski taþýyýp taþýmadýðýnýn ortaya konmasýdýr. DERLEME MAKALESÝ ALESÝ MATERYAL ve METOT Bu çalýþmanýn materyalini Niðde Ýli'nde en fazla yetiþtirilen ve en çok gelir elde edilen ürünlerden olan elma, patates ve bunlarýn yanýnda yaygýn olarak üretimi yapýlan sebzecilik ve bað yetiþtiriciliðinde kullanýlan pestisitlerle ilgili veriler oluþturmaktadýr. Yukarýda adý geçen ürünlerde kullanýlan pestisitlerin çeþidi ve pestisit kullaným deðerleri Niðde Ýli Tarým Ýl Müdürlüðü, Bitki Koruma Þubesinden elde edilmiþtir. Ýlaçlar bitki gruplarýna, etkili madde gruplarýna, kullanýldýðý hastalýk ve zararlýya göre çizelgeler halinde verilmiþtir. BULGULAR Niðde Ýlinde elma aðaçlarýnda kimyasal mücadele yapýlan zararlýlar; Elma Ýçkurdu, Elma Aðacý Akarlarý, Yaprak Bükenler, Yaprak Bitleri, Kahverengi Koþnil ve Haziran Böceðidir. Niðde Ýli'nde elma zararlýlarýna karþý kullanýlan ilaçlar ve miktarlarý yýllara göre ( ) Çizelge 1'de verilmiþtir. Çizelge 1'de görüldüðü gibi Niðde Ýli'nde elma zararlýlarýna karþý en fazla kullanýlan pestisit lt. ile organik fosforlular grubundan Chlorpyriphos e- thyldir. Bunu halojen ve oksijenliler grubundan bir spesifik akarisit olan Dicofol (5.621 lt) izlemektedir. Bu kullanýlan ilaçlarý sýrasýyla organik kalaylýlar grubundan Fenbutation oxide (4.594 lt), organik fosforlular grubundan Azinphos methyl (3.523 kg) ve Diazinon Ocak-Þubat-Mart 2002, Sayý: 42 21

2 Ekoloji Çizelge 1. Niðde Ýli'nde Elma Zararlýlarýna Karþý Kullanýlan Ýlaçlar ve Miktarlarý. Methidathion ,5 Fenpropathrin ,5 637,5 570,5 Cypermethrin 2299,5 3147,5 2232,5 915 Chlorpyrifphos-ethyl Deltamethrin 290,5 407, Lambda Cyhalotrin Azinphos methyl 6901, Omethoate Fenthion 3125, Diazinon 6596, , Endosülfan , Parathion methyl Primicarb 177, Dichlorvos Phoshamidon Fenitrothion Fenvalerate Malathion Carbaryl Dimethoate Alpha cypermethrin Bromopropylate Dicofol Fenazaquin Quinomethionate Propargite Fenbutation oxide Fenpyroximate Clofentezine Hexaythiazox (3.245 lt) takip etmektedir. Niðde Ýli'nde elma zararlýlarýna karþý kullanýlan akarisitlerin ve insektisitlerin etkili madde gruplarýna göre miktarlarý ise Çizelge 2'de verilmiþtir. Çizelge 2. Niðde Ýli'nde Elma Zararlýlarýna Karþý Kullanýlan Akarisitlerin ve ÝnsektisitlerinEtkili Madde Gruplarýna Göre Miktarlarý. Klorlu Hidrokarbonlar , Organik Fosforlular 32191, , ,5 Karbamatlýlar 177, Sentetik Piretroidler , ,5 Akarisitler Toplam 49988, , , Çizelge 2'de görüldüðü gibi elma zararlýlarýna karþý aðýrlýklý olarak organik fosforlu insektisitler ve akarisitler kullanýlmaktadýr. Akarisitlerden Dicofol, kalýcý etkili bir bileþiktir. Bu bileþik A.B.D'de kýsýtlý olarak kullanýlmakla birlikte bizde halen yaygýn olarak E. E. KARA-U. PIRLAK-M. ARLI-E. DOÐAN kullanýlmaktadýr (3,4). Niðde Ýli'nde elma hastalýklarýna karþý kullanýlan fungusitlerin etki þekillerine göre miktarlarý Çizelge 3'te verilmiþtir. Çizelge 3. Niðde Ýli'nde Elma Hastalýklarýna Karþý Kullanýlan Fungusitlerin Etki Þekline Göre Miktarlarý (kg-lt). Bordo Bulamacý Bakýroksiklorür Thiram Propineb Mancozeb Bakýroksiklorür + Maneb Dodine Difenocazole Benomyl Carbendazim Thiophanate methyl Hexaconazole Fosethyl Al Bromuconazole Flusilazole Myclobutanil Niðde Ýli'nde elmada en çok karaleke hastalýðýna karþý ve ateþ yanýklýðý hastalýðýna karþý kimyasal mücadele yapýlmaktadýr. Niðde Ýli'nde elma hastalýklarýna karþý en fazla kullanýlan fungusitlerden Bakýroksiklorür (7400 kg), Bakýroksiklorür + Maneb (1180 kg) ve Difenocazole (712 kg)'dir yýlýnda kullanýlan Propineb (4000 kg),thiram (447 kg), Mancozeb (335 kg), Dodine (150 kg) gibi koruyucu fungusidler 1999 yýlýnda bir önceki yýla göre kullaným miktarlarý azalmýþ ya da hiç kullanýlmamýþtýr. Niðde Ýli genelinde elma hastalýklarýna karþý daha çok koruyucu ilaçlamaya aðýrlýk verilmekte olduðu görülmektedir. Niðde Ýli'nde patates zararlýlarýna karþý kullanýlan ilaçlar ve miktarlarý Çizelge 4'te verilmiþtir. Burada patates böceðine karþý kimyasal mücadele yapýlmaktadýr. Çizelgeden de görüldüðü gibi patates zararlýsýna karþý sýrasýyla Triazophos (4500 lt), Chlorfenvinphos (4500 lt), Lambda cyhalothrin (3750 lt) ve Ýmidacloprid (3682 kg) etkili maddeli ilaçlar en fazla kullanýlmaktadýr yýllarýnda yaygýn olarak kullanýlan Azinphos methyl, Chlorpyriphos ethyl etkili maddeli ilaçlarýn kullanýmý 1999 yýlýnda azalmýþtýr. 22 Ocak-Þubat-Mart 2002, Sayý: 42

3 Niðde Ýli'nde Bazý Tarýmsal Bitkilerde Kullanýlan Pestisitlerin Araþtýrýlmasý Ekoloji Çizelge 4. Niðde Ýli'nde Patates Zararlýlarýna Karþý Kullanýlan Ýlaçlar ve Miktarlarý (kg-lt). Azinphos methyl Chlorfenvinphos Triazaphos Lambda cyhalothrin Cypermethrin Deltamethrin 2846,5 397, Chlorpyriphos ethyl Endosülfan Trichlorphon Ýmidacloprid Fibronil Ayrýca Endosülfan ve Trichlorphon 1999 yýlýnda hiç kullanýlmamýþtýr yýlýndan itibaren Chloronicotinly grubuna ait olan Ýmidacloprid etkili maddeli ilaç kullanýlmaya baþlanmýþ, son iki yýlda ise kullanýmý hýzla artmýþtýr. Tohum ilaçlamasýnda kullanýlan Ýmidacloprid etkili maddeli ilacýn; bitkinin çimlenme baþlangýcýndan geliþmenin ileri devresine kadar etkili olmasý, ilacýn uygulama kolaylýðý, ilacýn sadece tohuma uygulanmasý nedeniyle birim alana çok az ilaç kullanýldýðý, diðer gruplara (Organik Fosforlular, Karbamatlar, Pyrethroidler) dayanýklýlýk kazanmýþ zararlýlarý kontrol altýna almasý nedeniyle bu ilacýn kullanýmýnda artýþ gözlenmiþtir. Çizelge 5'te Niðde Ýli'nde patates zararlýlarýna karþý kullanýlan insektisitlerin etkili madde grubuna göre miktarlarý verilmiþtir. Çizelge 5. Niðde Ýli'nde Patates Zararlýlarýna Karþý Kullanýlan Ýnsektisitlerin Etkili Madde Gruplarýna Göre Miktarlarý. Klorlu Hidrokarbonlar Organik Fosforlular Karbamatlýlar Sentetik Piretroidler 7846,5 6890, Diðerleri Akarisitler Toplam 60391, , Çizelgeden de görüldüðü gibi yaygýn olarak organik fosforlu insektisitler ve sentetik piretroidler kullanýlmaktadýr. Niðde Ýli'nde patates zararlýlarýna karþý karbamatlýlar ve akarisitler kullanýlmamaktadýr. Daha önceki yýllarda kullanýlan klorlu hidrokarbonlarýn ise 1999'da kullanýlmadýðý görülmektedir (Çizelge 5). Niðde Ýli'nde patates ekim alanlarýnda hastalýklara karþý kullanýlan fungusitler ve miktarlarý Çizelge 6'da Ocak-Þubat-Mart 2002, Sayý: 42 Çizelge 6. Niðde Ýli'nde Patates Hastalýklarýna Karþý Kullanýlan Fungusitlerin Etki Þekline Göre Miktarlarý (kg-lt). Bakýroksiklorür , Maneb Propineb Metalaxyl + Mancozeb Promocarbhydrochloride Dimathomorph + Maneb verilmiþtir. Ýlde patates mildiyösüne karþý kimyasal mücadele yapýlmaktadýr. Çizelgeden de görüldüðü gibi patates mildiyösüne karþý koruyucu ilaçlar yoðun olarak kullanýlmakta olup sýrasýyla Bakýroksiklorür (10505 kg), Maneb (1230 kg) ve Propineb (3803 kg)'tir. Ýlde sistemik ilaçlarýn kullanýmýna son iki yýlda baþlanmýþ olup bunlardan Metalaxyl + Mancozeb ( 1250 kg.) en fazla kullanýlandýr. Niðde Ýli'nde patates ekim alanlarýnda yabancý ot mücadelesinde kullanýlan ilaçlar ve miktarlarý Çizelge 7' de verilmiþtir. Burada sýrasýyla en fazla Terbutryne + Terbutylazine + Ýlgili bileþikler ve Linuron kullanýlmaktadýr. Niðde Ýli'nde yabancý ot mücadelesi ve dolayýsýyla herbisit kullanýmý en fazla patateste olmaktadýr. Çizelge 7. Niðde Ýli'nde Patates Ekim Alanlarýnda Yabancý Ot Mücadelesinde Kullanýlan Ýlaçlar ve Miktarlarý (kg-lt). Linuron Metribuzine Prometryne Terbutryne+Terbutylazine+ Ýlgili Bileþikler Niðde Ýli'nde sebze zararlýlarýna karþý kullanýlan ilaçlar ve miktarlarý Çizelge 8'de verilmiþtir. Sebze zararlýlarýna karþý kullanýlan insektisitler ise sýrasýyla Diazinon (4042 lt), Dichlorvos (1476 lt) ve Malathion (1050 kg)'dur. Akarisitlerden ise en fazla kullanýlan Dicofol (440 lt)'dur. Niðde Ýli'nde sebze zararlýlarýna karþý kullanýlan insektisit ve akarisitlerin etkili madde grubuna göre miktarlarý Çizelge 9'da verilmiþtir. Çizelge 9'da görüldüðü gibi Niðde Ýli'nde sebze zararlýlarýna karþý en fazla organik fosforlu insektisitler ve akarisitler kullanýlmaktadýr. Ancak, 1999 yýlýndan daha önceki yýllarda aðýrlýklý olarak kullanýlan akarisit miktarlarýnda azalma görülmektedir. Bu azalmanýn 23

4 Ekoloji Çizelge 8. Niðde Ýli'nde Sebze Zararlýlarýna Karþý Kullanýlan Ýlaçlar ve Miktarlarý (kg-lt). Chlorpyriphos ethyl Endosülfan Deltamethrin ,5 20 Parathion methyl ,5 148 Diazinon Dichlorvos Primicarb ,5 Malathion Dicofol Bromopropylarate Quinomethionate Propargite Cypermethrin Azinphos methyl Çizelge 9. Niðde Ýli'nde Sebze Zararlýlarýna Karþý Kullanýlan Akarisitlerin ve Ýnsektisitlerin Etkili Madde Gruplarýna Göre Miktarlarý. Klorlu Hidrokarbonlar Organik Fosforlular , Karbamatlýlar ,5 Sentetik Piretroidler ,5 179 Akarisitler Toplam ,5 sebebi son yýllarda düþük dozlu ilaçlarýn yaygýn olarak kullanýmý ve kýsmen kýrmýzý örümcek populasyonlarýnýn düþmesinden kaynaklanabilir. Düþük dozlu ilaçlarýn yaygýn olarak kullanýmýnýn en güzel örneði sentetik piretroidlerin son 3 yýlda artan oranlarda kullanýlmasýdýr. Bu grup ilaçlarýn üreticiler tarafýndan tercih edilmesinin sebebi ise ilaçlama maliyetini azaltmasýndan dolayý olabilir. Niðde Ýli'nde sebze hastalýklarýna karþý kullanýlan fungusitler ve miktarlarý Çizelge 10'da verilmiþtir. Sebze hastalýklarýna karþý Bakýroksiklorür (661 kg), Thiram (496 kg) ve Propineb (331 kg) en fazla kullanýlmaktadýr. Önceki yýllarda sebze hastalýklarýna karþý koruyucu olarak kullanýlan Kükürt ve Maneb'in kullanýmý son yýllarda azalmýþtýr. Niðde'de sebze hastalýklarýna karþý koruyucu ilaçlarýn kullanýmý yaygýn olmasýna raðmen, sistemik ilaçlarýn kullanýmý koruyucu ilaçlara göre oldukça azdýr. Ýlde sebze hastalýklarýna karþý koruyucu ilaçlarýn fazla kullanýlmasýnýn nedeni; koruyucu ilaçlarýn sistemik ilaçlara göre dekara maliyetinin daha ucuz olmasýdýr. Niðde Ýlinde Sebzelerde kimyasal mücadele yapýlan zararlýlar; sebze ve bostanda bozkurt, danabur- E. E. KARA-U. PIRLAK-M. ARLI-E. DOÐAN Çizelge 10. Niðde Ýli'nde Sebze Hastalýklarýna Karþý Kullanýlan Fungusitlerin Etki Þekline Göre Miktarlarý (kg.-lt). Bakýroksiklorür 92,5 877, Maneb , Captan Mancozeb Propineb Kükürt Thiram 1015, Fenarimol Quinomethionate Hexaconazole Carbendazim 13,5 12, Benomyl 15,2 14, nu, kavun sineði, yaprak biti, lahana kelebeði, lahana sineði, fasulye kapsül kurdu ve kýrmýzý örümcektir. Ýlde Sebzelerde kimyasal mücadele yapýlan hastalýklar ise; hýyar köþeli yaprak leke hastalýðý, sebzelerde mildiyö, kabakgillerde külleme, sebze fidelerinde kök çürüklüðü ve fasulye kök çürüklüðüdür. Niðde Ýli'nde bað zararlýlarýna karþý kullanýlan ilaçlar, miktarlarý ve etkili madde gruplarý sýrasýyla Çizelge 11 ve 12'de verilmiþtir Çizelge 11'de görüldüðü gibi en fazla Organik Fosforlu insektisitler ve sentetik piretroidlerdir. Organik Çizelge 11. Niðde Ýli'nde Bað Zararlýlarýna Karþý Kullanýlan Ýlaçlar ve Miktarlarý (kg-lt). Chlorpyriphos Ethyl Lambda Cyhalothrin Azinphos Methyl Parathion Methyl Deltamethrin Phosalone Cypermethrin Çizelge 12. Niðde Ýli'nde Bað Zararlýlarýna Karþý Kullanýlan Ýnsektisitlerin Etkili MaddeGrubuna Göre Miktarlarý (Kg-lt). Klorlu Hidrokarbonlar Organik Fosforlular Karbamatlýlar Sentetik Piretroidler Akarisitler Toplam Ocak-Þubat-Mart 2002, Sayý: 42

5 Niðde Ýli'nde Bazý Tarýmsal Bitkilerde Kullanýlan Pestisitlerin Araþtýrýlmasý Ekoloji fosforlulardan Azinphos Methyl (354 kg), Parathion Methyl ( 500 kg) kullanýlmýþ, sentetik piretroidlerden ise Lambda Cyhalothrin ( 20 lt.) kullanýlmýþtýr. Ýldeki baðlarda yalnýzca Salkým Güvesine karþý mücadele yapýlmaktadýr. Niðde Ýli'nde Bað Hastalýklarýna karþý kullanýlan fungusitlerin etki þekillerine göre miktarlarý Çizelge 13' te verilmiþtir. Çizelge 13. Niðde Ýli'nde Bað Hastalýklarýna Karþý Kullanýlan Fungusitlerin Etki Þekline Göre Miktarlarý (kg.-lt). Kükürt Fenarimol Triadimefon Hexaconazole Penconazole Myclobutanbil Son yýllarda miktarýnda azalma görülmesine raðmen ilde koruyucu fungusitlerden en fazla kükürt kullanýlmakta olup sistemik fungusitler azda olsa kullanýlmaktadýr (Çizelge 13). SONUÇLAR ve TARTIÞMA Niðde'de elma, patates ve sebze hastalýklarýna karþý Dithiokarbamat grubu fungusitlerin kullanýmýna aðýrlýk verilmektedir (Çizelge 3,6,10). fungusitler grubundan olan dithiokarbamatlar son yýllarda bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de hem seralarda, hem de açýk alanlarda civalý ve bakýrlý fungusitlerin yerine 1940'lý yýllarýn baþýndan itibaren tarýmsal savaþta gittikçe artan miktarlarda kullanýlmaktadýr. Dithiokarbamatlarýn kendileri zehirsiz olmalarýna raðmen, bileþimlerinde bulunan aðýr metal iyonlarý ile parçalanma sonucu meydana gelen ETU (Ethylenthioüre) fitotoksik olmamasýna raðmen insan saðlýðý açýsýndan son derece önemlidir. ETU, kanserojen etkili bir maddedir. ETU, toprakta parçalanma ürünü olarak oluþabildiði gibi gýdalarýn saklanmasý, piþirilmesi sýrasýnda da ortaya çýkmaktadýr. Bu tip fungusitlerin son ilaçlama ile hasat arasýnda geçmesi gereken sürenin en az 15 gün olarak tutulmasý gerekmektedir (2,4). Bu nedenle bu tip pestisidler kullanýldýðý zaman son ilaçlama ile hasat arasýnda geçmesi gereken süreye (bekleme süresi) dikkat edilmelidir. Çünkü bu insan ve hayvan saðlýðý açýsýndan önemlidir. Çiftçilerimizin pestisidlerin bekleme sürelerine uyduklarý söylenemez. Ýlaçlamalardan hemen sonra, özellikle sebze Ocak-Þubat-Mart 2002, Sayý: 42 tarýmýnda hasadýn yapýldýðý sýk olarak görülmektedir. Hatta hastalýk ve zararlýlara karþý hazýrlanmýþ mücadele talimatlarýnda dahi ayný pestisit için bir çok Avrupa ülkesinden daha kýsa bekleme süresi verildiðine rastlanabilmektedir. Ürünler üzerindeki pestisit kalýntýlarýnýn bilinen tolerans deðerinin altýnda olabilmesi pratik bir çözümü bekleme süresine uyulmasýdýr (5). Niðde Ýli'nde yapýlan bu çalýþmada; tarým ilaçlarýnýn kullanýmýnýn çevre ve insan saðlýðýna olumsuz etkilerini tam bilmeden, üreticinin sadece ürünü hastalýk, zararlý ve yabancý otlardan kurtarmak amacýyla yaptýðý anlaþýlmaktadýr. Niðde Ýli'nde pestisit kullanýmý miktar olarak insektisit, fungusit ve herbili artmasýna neden olmakta, bunun sonucunda doðal denge bozulmakta, pestisidlerden kaynaklanan çevre kirliliði artmaktadýr. Son ilaçlama ile hasat arasýnda geçmesi gereken süreye uyulmamasý durumunda ise insan saðlýðý her geçen gün tehlike ile karþý karþýya kalmaktadýr. Artan zararlý populasyonuna karþý sürekli kimyasal mücadeleye baþvurulmasý halinde faydalý böceklerde olumsuz olarak etkilenmektedir. Bunun önlenmesinin yolu her zararlý için daha önce belirlenmiþ Ekonomik Zarar Eþiði (EZE) deðerlerine uyulmasý, ilgili kuruluþlar ve teknik personelin görüþleri de alýnarak ilaçlama yapýlmasýdýr (5). Bu þekilde hem ekonomik açýdan fazla masraf hem de çevre kirlenmesi azaltýlabilir. Ayrýca kimyasal mücadele yerine mümkün olduðunca alternatif mücadele yöntemlerine aðýrlýk verilmelidir. Elma Ýçkurdu, Patates Böceði gibi ana zararlýlara karþý biyolojik mücadele yöntemleri geliþtirilmeli, fiziksel, kültürel ve diðer yöntemler uygulanmalýdýr. Geniþ spektrumlu ilaçlar yerine spesifik ilaçlar kullanýlmalýdýr (3). Son yýllarda giderek artan çevre kirliliði sonucunda, gündeme gelen hususlardan biride alternatif tarým ya da biyolojik tarým olgusudur (6). En kýsa zamanda biyolojik tarým sistemine geçilmelidir. Bu yöntemlerin yaygýnlaþmasýyla beraber ilgili kuruluþlara, bu konuda çalýþan teknik elemanlara müracaat edilmesi halinde pestisid kullanýmýnýn azalmasýna baðlý olarak çevre kirlenmesinin azalmasýna önemli oranda katký saðlayacaktýr. Bu amaçla Niðde Ýli'nde ekonomik önemi olan patates ve elma yetiþtirilen alanlarda sýnýrlýda olsa uygulanmaya baþlanmýþ olan Entegre Mücadele denilen mücadele yönteminin yaygýnlaþtýrýlmasý çevre kirliliði açýsýndan önemlidir. Zararlý türlerin populasyon deðiþimlerinde rol oynayan tüm faktörlerin çevresiyle birlikte düþünülerek zararlý populasyonlarýný ekonomik zarar düzeylerinin altýnda tutulabilmesi için bütün tekniklerin ve metodlarýn birbiri ile uyum içerisinde kullanýmý konusunda giriþilen çabalarýn tümü olarak tanýmlanan Entegre Mücadele ile 25

6 Ekoloji saðlanan yararlar; -Bol, kaliteli ve saðlýða zararsýz ürün elde edilmesi, -Ýlaçlara karþý direnç tehlikesini azaltmasý, -Ekonomik ve saðlýkla ilgili nedenler yüzünden ilaçlama sayýsýný azaltmasý, -Çevrenin korunmasýný saðlamasý, -Gerekli olmayan ilaçlamalarýn azaltýlmasý ile girdilerde bir azalma olmasý ile sonuçta Doðal dengenin korunmasý saðlamasýdýr (7). Sonuçta, Niðde Ýlinde pestisid kullanýmý özellikle elma ve patates üretim alanlarýnda yoðunlaþmaktadýr. Son dört yýla ait Niðde Ýlinde kullanýlan toplam E. E. KARA-U. PIRLAK-M. ARLI-E. DOÐAN pestisit miktarlarý yýllara göre Toplam Pestisit Miktarý (Kg/lt); 1996 yýlý için , 1997 yýlý için , 1998 yýlý için ve 1999 yýlý için ise dür. Yukarýdaki deðerlere bakýldýðýnda toplam miktar azalmaktadýr. Bunun nedeni daha düþük dozlu ilaçlarýn kullanýlmaya baþlanmasýndandýr. Ancak Ýlde kullanýlan pestisitlerin çevre kirliliðine neden olup olmadýðý hakkýnda herhangi bir araþtýrma yapýlmamakla birlikte kullanýlan pestisitlerin özellikleri dikkate alýndýðýnda çevre kirliliðine yol açmasý muhtemeldir. KAYNAKLAR 1. Yýldýrým, E.. Tarýmsal Zararlýlarla Mücadele Yöntemleri ve Kullanýlan Ýlaçlar, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 270 s., Erzurum, Kuter, Ü., Ahmet, Ö., Demircioðlu A. E., Dithiokarbamatlar, Tarým-Çevre Ýliþkileri Sempozyumu, 1996, Mersin, Tarým- Çevre Ýliþkileri Sempozyumu Bildirileri, , Mersin, Toros, S., Maden, S.. Tarýmsal Savaþým Yöntem ve Ýlaçlarý, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yay. No : 1222, Ders Kitabý : 352, Ankara, Zeren, O., Erem, G., Adana Ýlinde Bazý Tarým Ürünlerinde Kullanýlan Pestisitlerin Araþtýrýlmasý, Ekoloji, 9, , Öncüer, C.. Tarýmsal Zararlýlarla Savaþ Yöntemleri ve Ýlaçlarý, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayýnlarý, Ýzmir, Tok, H.H.. Çevre Kirliliði, Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Yayýn No:185, Tekirdað, Anonymous. Elma Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talimatý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Yayýný, Ankara, Ocak-Þubat-Mart 2002, Sayý: 42

ADANA İLİ'NDE BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ARAŞTIRILMASI

ADANA İLİ'NDE BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ARAŞTIRILMASI ADANA İLİ'NDE BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Oya ZEREN Gökhan EREM Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, MERSİN ÖZET Adana İli,

Detaylı

Isparta Ýli Elma Üretiminde Tarýmsal Ýlaç Kullanýmýnýn Çevresel Duyarlýlýk ve Ekonomik Açýdan Analizi

Isparta Ýli Elma Üretiminde Tarýmsal Ýlaç Kullanýmýnýn Çevresel Duyarlýlýk ve Ekonomik Açýdan Analizi 14, 57, 15-25 2005 Isparta Ýli Elma Üretiminde Tarýmsal Ýlaç Kullanýmýnýn Çevresel Duyarlýlýk ve Ekonomik Açýdan Analizi Vecdi DEMÝRCAN, Hasan YILMAZ Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarým

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

2.1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Agromyzidae] 2.1.1. Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli

2.1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Agromyzidae] 2.1.1. Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli Nohutsinei 2.1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Aromyzidae] 2.1.1. Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli Erinlerin hakim reni siyahtýr. Karýn kýsmý sarý çizili, vücudun diðer kýsýmlarý ri-siyah

Detaylı

Sera Sebzelerinin Karþýlaþtýrmalý Girdi Analizi

Sera Sebzelerinin Karþýlaþtýrmalý Girdi Analizi Ekoloji 19, 74, 122-130 (2010) Sera Sebzelerinin Karþýlaþtýrmalý Girdi Analizi Sait ENGÝNDENÝZ 1, Ýbrahim YILMAZ 2, Enver DURMUÞOÐLU 3, Bülent YAÐMUR 4, Raþit Zeki ELTEZ 5, Bekir DEMÝRTAÞ 6, Dilek ENGÝNDENÝZ

Detaylı

KONYA İLİNDE ELMA ÜRETİCİLERİNİN TARIM İLACI KULLANIMI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

KONYA İLİNDE ELMA ÜRETİCİLERİNİN TARIM İLACI KULLANIMI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ KONYA İLİNDE ELMA ÜRETİCİLERİNİN TARIM İLACI KULLANIMI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Cennet OĞUZ 1 Mithat DİREK 2 Fahri YİĞİT 3 ÖZET Konya ilinde, elma üreticilerinin ilaçlama faaliyetlerinde yaptıkları uygulamaların

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

PESTİSİT KULLANIM ORANLARI DİĞER 13% FUNGİSİT 16% İNSEKTİSİT 47% HERBİSİT 24% Karbamat aktif maddeli insektisitler 15% İNSEKTİSİTKULLANIMORANLARI Diğer insektisitler 24% Piretroid aktif maddeli insektisitler

Detaylı

MEYVE VE BAĞ ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS

MEYVE VE BAĞ ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS MEYVE VE BAĞ ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon 100 l suya preparat (Common name and ai content)

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ)

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) Bu yazımızda sizler için zirai mücadele kullanılan etken maddelerinin hangi hastalıklara karşı (Fungal - Bakteriyel) kullanıldığından bahsedeceğiz.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Pestisitlerin Uygulamaya Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Pestisitlerin Uygulamaya Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Pestisitlerin Uygulamaya Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Hüseyin Duran Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Samsun 2009 Tarımsal mücadele yöntemleri içinde en çok Kimyasal Mücadele Yöntemi tercih

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarının Adres :Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. No: 114/4 Bornova 35020 İZMİR / TÜRKİYE Tel Faks : : E-Posta: Website : 0232 461 09 00 0232 461 28

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Deney Laboratuvarının Akreditasyon No: Adres : Anadolu Cd.Gülhane İş Mrkz.B Blok No:23 Z kat İZMİR / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta : : : Website : Yaş Meyve ve Sebze

Detaylı

ŞEFTALİ ZARARLI VE HASTALIKLARININ ZARARLI OLDUĞU PERİYOTLAR

ŞEFTALİ ZARARLI VE HASTALIKLARININ ZARARLI OLDUĞU PERİYOTLAR ŞEFTALİ ZARARLI VE HASTALIKLARININ ZARARLI OLDUĞU PERİYOTLAR Hastalık ve zararlıların, şeftali ağaçlarında görüldüğü ve zararlı olduğu periyotlar Zararlı ve Hastalıklar Doğu meyve güvesi Şeftali güvesi

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri 15, 62, 37-47 2007 Atýlgan ATILGAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve

Detaylı

BÜYÜK MENDERES HAVZASI PAMUK EKÝM ALANLARINDA ÜRETÝCÝLERÝN ZARARLILARA KARÞI YAPTIKLARI KÝMYASAL MÜCADELE UYGULAMALARININ GENEL DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

BÜYÜK MENDERES HAVZASI PAMUK EKÝM ALANLARINDA ÜRETÝCÝLERÝN ZARARLILARA KARÞI YAPTIKLARI KÝMYASAL MÜCADELE UYGULAMALARININ GENEL DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2004; 1(1) :7-11 BÜYÜK MENDERES HAVZASI PAMUK EKÝM ALANLARINDA ÜRETÝCÝLERÝN ZARARLILARA KARÞI YAPTIKLARI KÝMYASAL MÜCADELE UYGULAMALARININ GENEL DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 Ýbrahim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Isparta Kontrol Laboratuvar Deney Laboratuvarı Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri 32100 ISPARTA/TÜRKİYE Tel : 0 246 224 12 02 Faks

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÜLKEMĐZDE RUHSATLANDIRILMIŞ OLAN PESTĐSĐTLERĐN KABUL EDĐLEBĐLĐR EN YÜKSEK KALINTI LĐMĐTLERĐ BÖLÜM 1

ÜLKEMĐZDE RUHSATLANDIRILMIŞ OLAN PESTĐSĐTLERĐN KABUL EDĐLEBĐLĐR EN YÜKSEK KALINTI LĐMĐTLERĐ BÖLÜM 1 EK-2 ÜLKEMĐZDE RUHSATLANDIRILMIŞ OLAN PESTĐSĐTLERĐN KABUL EDĐLEBĐLĐR EN YÜKSEK KALINTI LĐMĐTLERĐ BÖLÜM 1 Değerlendirmeleri Tamamlanmış Olan Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki Maksimum Kalıntı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Ege Ünv.Kampüsü, Bornova 35100 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 339 27 54 Faks : 0232 342 09 88 E-Posta : cevregida@mail.ege.edu.tr Website

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon No: Adresi : Üniversite Cad. No:71/B Bornova İZMİR / TÜRKİYE Tel : 02324350548 Faks : 02324611147 E-Posta : serifekahya@deppolab.c

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Füsun EKMEKYAPAR

Yrd. Doç.Dr. Füsun EKMEKYAPAR Yrd. Doç.Dr. Füsun EKMEKYAPAR 1 TÜRKMENLİ GÖLETİ HAVZASINDA KULLANILAN TARIM İLAÇLARI İÇİN ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ 2 1. GİRİŞ Tarımda ilaçlama, birim alandan daha fazla ürün elde etmek üzere kullanılan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Şehit Cem Ersever Cad. No:12 Yenimahalle 06170 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 315 14 24 Faks : 0 312 315 79 34 E-Posta : ankara.gidalab@gthb.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Gazi Mah. 1314.Sok. No:7 Yenişehir 33130 MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0 324 326 37 72 Faks : 0 324 326 37 97 E-Posta : 33kontrollab@kkgm.gov.tr

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

YAPRAKLARI YENEN YEŞİL SEBZE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN TARIM İLAÇLARI. TİCARİ ADI (100 lt suya) dekara

YAPRAKLARI YENEN YEŞİL SEBZE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN TARIM İLAÇLARI. TİCARİ ADI (100 lt suya) dekara YAPRAKLARI YENEN YEŞİL SEBZE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN TARIM İLAÇLARI HASTALIK ADI İLACIN ETKİLİ MADDE ADI FORMULAS YONU TİCARİ ADI DOZU (100 lt suya) dekara HASAT ARALIĞI ( Gün ) İLAÇLAMA ZAMANI

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir?

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir? 1) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağlardaki ana hastalıktır? a) Kav b) Kurşuni küf c) Ölü kol d)külleme 2) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel hormon değildir? a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Meydan Mah. Defne Cad.No:50 Kumluca 07350 ANTALYA / TÜRKİYE Tel : 0242 889 11 00 Faks : 0242 889 09 99 E-Posta : info@galab-kumluca.com

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ. Mehmet Şen Bitki Kor. Şube Müd. Tarım İl l MüdürlM

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ. Mehmet Şen Bitki Kor. Şube Müd. Tarım İl l MüdürlM T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü Mehmet Şen Bitki Kor. Şube Müd. 22.06.2006 Tarım İl l Müdürl 1 Tarım İl l MüdürlM SUNUŞ İlimizde ve Ülkemizde Zirai İlaç Kullanımına Genel Bakış İlimizde Zirai

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Kadıpaşa Mah. Damlataş Cad. No:14/1-2-3 Alanya 07400 ANTALYA / TÜRKİYE Tel : 0 242 513 50 56 Faks : 0 242 513 50 59 E-Posta : mozdemir@alanyacevre.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kocatepe Mh. 12. Sk. Megacenter C 29 Blok K:2-3 D:19-30 Bayrampaşa 34045 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 437 08 71 Faks : 0 212 437 08

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Deney Laboratuvarı Adresi : Kadıpaşa Mah. Damlataş Cad. No:14/1-2-3 Alanya 07400 ANTALYA/TÜRKİYE Tel : 0 242 513 50 56 Faks : 0 242 513 50 59 E-Posta : mozdemir@alanyacevre.com.tr

Detaylı

ANTALYA İLİNDE SERADA SEBZE ÜRETİMİNDE PESTİSİT KULLANIMININ EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

ANTALYA İLİNDE SERADA SEBZE ÜRETİMİNDE PESTİSİT KULLANIMININ EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 BAHÇE 31 (1-2): 9-16 2002 ANTALYA İLİNDE SERADA SEBZE ÜRETİMİNDE PESTİSİT KULLANIMININ EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Burhan ÖZKAN 2 Handan VURUŞ AKÇAÖZ 3 Süleyman KARAMAN 4 Yavuz TAŞCIOĞLU 4 ÖZET

Detaylı

Tüm gıdalarda FDA/BAM 2001. Tüm gıdalarda BAC Q7 PCR prosedürü en az 200g/ml 120. Tüm gıdalarda ISO 6888-1. AOAC OMA 2007.06, STAPH Enterotoksin

Tüm gıdalarda FDA/BAM 2001. Tüm gıdalarda BAC Q7 PCR prosedürü en az 200g/ml 120. Tüm gıdalarda ISO 6888-1. AOAC OMA 2007.06, STAPH Enterotoksin GENEL HÜKÜMLER 1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır. 2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversite Cad. No:71/B Bornova İZMİR / TÜRKİYE Tel : 02324350548 Faks : 02324611147 E-Posta : serifekahya@deppolab.com Website : www.deppolab.com

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

DÜZCEDE BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN BİTİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ

DÜZCEDE BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN BİTİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ DÜZCEDE BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN BİTİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ Burhan ŞAHİN Ziraat Yüksek Mühendisi İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 04.12.2012 PESTİSİT Tarımsal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTAKİ ZARARLILARI ÖRNEKLEME ZAMANI, ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, EZE ve MÜCADELE ZAMANLARI Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR KONU BAŞLIKLARI Tanımlar Başarılı

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ Dr. İlhan KURAL SUNUŞ DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

TÜRK TOHUM ISLAHININ TARÝHÇESÝ

TÜRK TOHUM ISLAHININ TARÝHÇESÝ KONU II: TOHUM DOSYASI BAÞLIK IV: CUMHURÝYET DÖNEMÝNDE TOHUM ISLAHI TÜRK TOHUM ISLAHININ TARÝHÇESÝ Dr.Arif Turhan ATAY Türkiye' de ilk araþtýrmalar 13 Aralýk 1925' de Islah-ý Buzr (Büzür) adý ile kurulan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ SUNUŞ PESTİSİTLERE KARŞI GELİŞİMİ VE Dr. İlhan KURAL Nisan 2002 1 DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın yönetimi Yasal dayanaklar,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Ankara İli Ayaş ve Nallıhan İlçelerinde Domates Üretim Alanlarında Zirai Mücadele Uygulamaları *

Ankara İli Ayaş ve Nallıhan İlçelerinde Domates Üretim Alanlarında Zirai Mücadele Uygulamaları * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 422-427 Ankara İli Ayaş ve Nallıhan İlçelerinde Domates Üretim Alanlarında Zirai Mücadele Uygulamaları * Fikret DEMİRCİ 1 Cem ERDOĞAN 2 F. Füsun TATLIDİL 3 Geliş Tarihi:

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

ERZURUM ÝLÝNDE TARIM MAKÝNELERÝNE SAHÝP OLAN VE OLMAYAN ÝÞLETMELERDE * PATATES, ÞEKER PANCARI VE AYÇÝÇEÐÝ'NÝN ÜRETÝM MALÝYETÝ

ERZURUM ÝLÝNDE TARIM MAKÝNELERÝNE SAHÝP OLAN VE OLMAYAN ÝÞLETMELERDE * PATATES, ÞEKER PANCARI VE AYÇÝÇEÐÝ'NÝN ÜRETÝM MALÝYETÝ ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2010; 7(2) : 15 24 ERZURUM ÝLÝNDE TARIM MAKÝNELERÝNE SAHÝP OLAN VE OLMAYAN ÝÞLETMELERDE * PATATES, ÞEKER PANCARI VE AYÇÝÇEÐÝ'NÝN ÜRETÝM MALÝYETÝ 1 2 Hediye KUMBASAROÐLU, Vedat

Detaylı

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2011) - SINAV SORULARI

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2011) - SINAV SORULARI Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2011) - SINAV SORULARI S1 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin etiket renkleri hangi mevzuata göre düzenlenmektedir? A) Bitki Koruma Ürünlerinin

Detaylı

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER

TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER TEKSTÝL ÜRÜNLERÝNDE KÝMYASAL GEREKLÝLÝKLER VE RÝSKLER Neslihan SÖZER Intertek Test Hizmetleri A.Þ. Kimya Laboratuar Müdürü Ýnsanlarýn ekoloji konusunda gittikçe hassaslaþtýðý günümüzde, hem Avrupa hem

Detaylı

AgriOLabEN GIDA VE ZİRAİ LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ ÖZEL GIDA ANALİZ TALEBİ BAŞVURU SÖZLEŞMESİ FORMU

AgriOLabEN GIDA VE ZİRAİ LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ ÖZEL GIDA ANALİZ TALEBİ BAŞVURU SÖZLEŞMESİ FORMU AgriOLabEN GIDA VE ZİRAİ LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ ÖZEL GIDA ANALİZ TALEBİ BAŞVURU SÖZLEŞMESİ FORMU NUMUNE BİLGİLERİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ FİRMA / KİŞİ FATURA BİLGİLERİ Üretici Firma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Tübitak MAM Anibal Cad. P.K.21 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 677 20 00 Faks : 0 262 641 23 09 E-Posta : gida@mam.gov.tr

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

YAÐIÞ DEÐERLENDÝRMESÝ

YAÐIÞ DEÐERLENDÝRMESÝ METEOROLOJÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ARAÞTIRMA DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI Sayý : 78 Temmuz 2012 GENEL DURUM : YAÐIÞ DEÐERLENDÝRMESÝ 2012 YILI TEMMUZ AYI YAÐIÞ RAPORU Yaðýþlar genel olarak normallerinden ve geçen yýl Temmuz

Detaylı

KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ

KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý "Yeniden Yapýlanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfasý Tanýtým Toplantýsý" Ýstanbul'da yapýldý. Bakan Mehdi

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkiye'de Ekolojik Fýndýk Tarýmýnýn Baþlamasý ve Etkileri Üzerine Bir Örnek: Çamlýca Köyü (Samsun)

Türkiye'de Ekolojik Fýndýk Tarýmýnýn Baþlamasý ve Etkileri Üzerine Bir Örnek: Çamlýca Köyü (Samsun) Türkiye'de k Fýndýk Tarýmýnýn Baþlamasý ve Etkileri Üzerine Bir Örnek: Çamlýca Köyü (Samsun) 16, 63, 7-15 2007 Semra GÜNAY Anadolu Üniversitesi, Uydu ve Uzay Bilimleri Araþtýrma Enstitüsü, Uzaktan Algýlama

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/50) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/50) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/50) Deney Laboratuvarı Adresi : Özgürlük Mh. Mertoç Sitesi E Blok No:100/131 33000 MERSİN / TÜRKİYE Tel : 0324 235 99 10 Faks : 0324 235 99 20 E-Posta : Website :

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Fitoterapi: Bitkilerle Tedaviye Dikkat (!) Fitothrapy: Herbal Medicine, Attetion of in Primary Health Care

Fitoterapi: Bitkilerle Tedaviye Dikkat (!) Fitothrapy: Herbal Medicine, Attetion of in Primary Health Care Fitoterapi: Bitkilerle Tedaviye Dikkat (!) Fitothrapy: Herbal Medicine, Attetion of in Primary Health Care Dr. Özlem Þarýþen*, Dr. Deniz Çalýþkan** Öz Çalýþmamýzda gözden geçirme çalýþmalarý doðrultusunda

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Ekoloji 19, 73, 1-9 (2009) Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Hüsnü ÜNLÜ 1*, Hüseyin PADEM

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

THE ANALYSIS OF HORTICULTURE SECTOR IN TURKEY

THE ANALYSIS OF HORTICULTURE SECTOR IN TURKEY TÜRKÝYE DE BAHÇE BÝTKÝLERÝ SEKTÖRÜNÜN ANALÝZÝ Ý. YILMAZ 1 C. SAYIN 1 B. ÖZKAN 1 C. F. KARADENÝZ 1 ÖZET Çalýºmada bahçe bitkileri üretiminin mevcut durumunun genel bir deðerlendirilmesi yapýlmýº ve sektörün

Detaylı