Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması"

Transkript

1 Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması Haşim BOYACI, Leyla YÜCESOY, Füsun YILDIZ, Ahmet ILGAZLI, İlknur BAŞYİĞİT Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET Bu çalışma, değişik inhaler bronkodilatörlerin (salbutamol, formoterol, salmeterol ve ipratropium bromür) astımlı hastalarda etki başlama sürelerinin karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır. Tedavi gruplarının randomize belirlendiği bu çift-kör, plasebo kontrollü, çapraz değişimli çalışmaya 20 si kadın 35 astım hastası alındı. Çalışma hastalarında, FEV 1 değerinin en az 1.5 L ve beklenenin > %40 ve reversibilitelerinin pozitif olması koşulları arandı. Her hastaya beş ayrı günde, tek doz olarak; plasebo, 12 µg formoterol, 50 µg salmeterol, 200 µg salbutamol ve 40 µg ipratropium bromür ölçülü doz inhaler (ÖDİ) inhale ettirildi. Her bir uygulama arasında en az iki gün bırakıldı. Etkinlik; doz öncesinde ve çalışma ilacı dozunun alınmasından 3, 15 ve 30 dakika sonra FEV 1 ölçümleri yapılarak değerlendirildi. Başlıca etkinlik parametresi olarak dozdan üç dakika sonraki FEV 1 değeri alındı. Bütün çalışma ilaçları, plaseboya göre 3, 15 ve 30. dakikalarda anlamlı şekilde daha fazla bronkodilatasyon sağladı (p= 0.001). Salbutamol; salmeterol ve ipratropium bromüre göre FEV 1 değerinde istatistiksel olarak anlamlı artış sağladı (p= 0.001). Formoterolde, salmeterol ve ipratropium bromüre göre FEV 1 değerinde istatistiksel olarak anlamlı artış sağladı (p= 0.001). Salbutamol ile formoterol arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p= 0.308). FEV 1 değerlerindeki değişim ile ilaç uygulaması sonrası üçüncü dakikada yapılan subjektif değerlendirme arasında da pozitif korelasyon tespit edildi. Sonuç olarak, formoterol salbutamole benzer başlangıç etkisine sahip iken, salmeterol ve ipratropium bromürün bronkodilatör etkileri her iki ilaçtan daha geç başlamaktadır. ANAHTAR KELİMELER: Astım, formoterol, salmeterol, salbutamol, ipratropium bromür SUMMARY COMPARISON OF THE ONSET DURATION EFFECT OF FORMOTEROL, SALMETEROL, SALBUTAMOL AND IPRATROPIUM BROMURE IN ASTHMATIC PATIENTS The aim of this study was to compare the onset duration effect of salbutamol, formoterol, salmeterol and ipratropium bromure. In this double-blind, cross-over and randomized study 20 women (totaly 35) adult asthmatic patients were included. The inclusion criteria of the study was; FEV 1 > 1.5 L or > %40 of predicted and positive reversibility test. The patients were inhaled with single doses of placebo, 12 µg formoterol, 50 µg salmeterol, 200 µg salbutamol, 40 µg ipratropium bromure MDI on 5 seperate days. At least 2 days were left between each application. Efficacy was evaluated by determining the FEV 1 values of predose 3, 15 and 30 minutes of each drug inhalation. The primary efficacy parameter was the FEV 1 value which was measured 3 minutes after the first dose. All treatment groups had a higher bronchodilating effect in 3 minutes FEV 1 values when compared with placebo (p= 0.001). The difference between salmeterol and salbutamol was statistically significant (p= 0.001) but there was no difference between formoterol and salbutamol (p= 0.308). 1

2 Boyacı H, Yücesoy L, Yıldız F, Ilgazlı A, Başyiğit İ. The difference between ipratropium bromure and salbutamol was statistically significant (p= 0.001). There was positive correlation between the measured response at 3 minutes of the study and subjective experience of the patients. Formoterol had a similar onset effect with salbutamol however, salmeterol and ipratropium bromure had a late onset effect when compared with these two drugs. KEY WORDS: Asthma, formoterol, salmeterol, salbutamol, ipratropium bromure GİRİŞ Astımın hava yollarının kronik inflamatuvar bir hastalığı olduğunun anlaşılmasından sonra, inhaler steroidler hastalığın uzun dönem tedavi planlamasında en önemli ilaç durumuna gelmişlerdir. Ancak semptomların giderilmesi amacıyla kullanılan bronkodilatör ilaçlar da astım tedavisindeki yerini ve önemini korumaktadır. Bugün astım tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılan bronkodilatörler beta-2 agonistlerdir (1). Kısa etkili beta-2 agonistler akut atak tedavisinde semptom giderici olarak kullanılırken, uzun etkililer idame tedavilerinde inhaler steroidlerle birlikte kullanılmaktadır. Kısa etkili bir antikolinerjik olan ipratropium bromürün de atak tedavisinde, özellikle beta-2 agonistlere ek olarak kullanılabileceği bildirilmektedir (2). Özellikle hastanın tedaviye uyumunda bronkodilatör ilaçların etkinliği ve etki başlangıç süreleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, ölçülü doz inhaler (ÖDİ) yoluyla verilebilen salbutamol, salmeterol, formoterol ve ipratropium bromür gibi çeşitli bronkodilatör ilaçların astımlı hastalardaki bronkodilatör etki başlangıç sürelerinin birbirleriyle ve plasebo ile karşılaştırılması amacıyla planlanmıştır. Çalışma Popülasyonu GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışmaya Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Astım Polikliniği nde takip edilen, Toraks Derneği Astım Kolu nun Ulusal Astım Tanı ve Tedavi Rehberi teşhis kriterlerine uyan, en az bir yıldır astım tanısıyla izlenen, son altı ay içerisinde astım atağı geçirmemiş ve astım dışında ciddi herhangi bir hastalık anamnezi olmayan (kardiyopulmoner, karaciğer, böbrek veya metabolik), 22 yaş üzerinde, 15 i erkek 20 si kadın 35 stabil astım hastası alınmıştır. Ayrıca, çalışmaya alma kriteri olarak, FEV 1 değerinin 1.5 L nin üzerinde ve beklenen FEV 1 değerinin %40 ının üzerinde olması koşulu ile, 200 µg salbutamol inhalasyonundan 15 dakika sonra ölçülen FEV 1 değerinin, doz öncesine göre en az %12 artması (reversibilite) koşulu aranmıştır. Gebeler veya emzirmekte olan kadınlar, beta agonist ve antikolinerjik içeren göz damlaları kullananlar, aminlere ve inhale edilen laktoza aşırı duyarlılıkları olanlar çalışmaya alınmamıştır. Çalışma Planı Çalışma öncesi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu onayı alınmıştır. Tüm hastalara çalışma sırasında yapılacak işlemleri içeren bilgilendirme formu okutulup, gönüllü olanlar, imzaları alınarak çalışmaya alınmıştır. Hastaların kullanmakta olduğu inhaler uzun etkili beta-2 agonistler 48 saat, inhaler kısa etkili beta-2 agonistler 12 saat, inhaler antikolinerjikler 12 saat, yavaş salınımlı teofilin 48 saat öncesinde kesilmiştir. İnhaler kortikosteroid kullanımına ilaç dozu sabit kalmak üzere devam edilmiştir. Astım polikliniğinde, Sensormedics Vmax 20C marka spirometre cihazı ile aynı teknisyen tarafından 30 dakikalık dinlenme periyodunu takiben hastaların bazal FEV 1 değerleri ölçülmüştür. Test; oda ısısında, hasta oturtularak, burun kıskaçla kapatılıp nazal solunumu engellenmiş olarak yapılmıştır. Hastalara en az üç kez zorlu ekspiratuar manevra yaptırılıp, bir saniyelik zorlu ekspiratuar volüm (FEV 1 ) ölçümlerinin en yüksek değerleri bazal değer olarak kaydedilmiştir. Bronkodilatör cevap sirkadien ritimden etkilendiği için tüm hastalar saat saatleri arasında teste tabi tutulmuştur. Hastaların test sabahı kolalı içecekler, kahve, çay, sigara ve kafein içeren ilaçları almaları engellenmiştir. İlaçtan arınma süresi iki gün olarak belirlenmiştir. Hastalara sırası rastgele belirlenen beş ayrı seçenek ile ikişer gün arayla, formoterol 12 µg, salmeterol 50 µg, salbutamol 200 µg, ipratropium bromür 2

3 Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması 40 µg ve plasebo (laktoz) inhale ettirilmiştir. Her bir çalışma ilacı bir ölçülü doz inhalatörden spacer aracılığı ile verilmiştir. Ekspirasyonla akciğerlerdeki hava boşaltıldıktan sonra her bir ÖDİ çalışma ilacımız spacer aracılığı ile derin bir inspirasyon yaptırılıp 10 saniye nefes tutturularak uygulanmıştır. Her bir çalışma ilacından sonra 3, 15 ve 30 uncu dakikalarda ölçümler tekrarlanmıştır. Her bir ölçüm üç kez tekrarlanıp en yüksek değerler kaydedilmiştir. Çalışma günlerinin herhangi birinde bazal FEV 1 değeri diğer günlerin bazal değerinden %10 luk farklılık gösteriyorsa test bir gün ertelenmiştir. İstatistiksel İncelemeler Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0 programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi, Bonferroni düzeltmeli eşleştirilmiş iki ortalama arasındaki farkın t-testi, iki eş arasındaki farkın t-testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95 lik güven aralığında değerlendirilmiştir ve p< 0.05 anlamlı kabul edilmiştir. SONUÇLAR Çalışmaya alınan 20 (%57.1) si kadın, 15 (%42.9) i erkek toplam 35 olgunun, yaş ortalaması 39.8 ± 9.7 (aralığı 22-65) yıl idi. Olguların yaş, boy, vücut ağırlığı ve hastalık süreleri ile ilgili bilgiler Tablo 1 de gösterilmiştir. Olguların; başlangıç ve ilaç uygulaması sonrası 3, 15 ve 30. dakikalardaki FEV 1 değerleri Tablo 2 de, başlangıca göre FEV 1 değişim oranları ise Tablo 3 te gösterilmiştir. Tüm çalışma ilaçlarında; 3, 15 ve 30. dakikalardaki FEV 1 değerlerinde başlangıç değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı yükselme gözlenirken (p< 0.001), plasebo grubunda, başlangıca göre üçüncü dakika FEV 1 değerinde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı düşüş saptandı (p< 0.01). Başlangıç ile 15. dakika ve 30. dakikadaki değerler arasında ise anlamlı bir fark saptanmadı (p> 0.05) (Şekil 1). Salbutamol ile diğer çalışma ilaçları karşılaştırıldığında; salbutamol ile 3, 15 ve 30. dakikalarda sağlanan FEV 1 artışının, salmeterol ve ipratropium bromüre göre anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p< 0.001). Salbutamol ile formoterol karşılaştırıldığında ise anlamlı farklılık görülmedi (p> 0.05). Tablo 1. Olguların demografik özelliklerine göre dağılımı. Minimum Maksimum Ortalama SD Yaş (yıl) Boy (cm) Vücut ağırlığı (kg) Hastalık süresi (yıl) Tablo 2. İlaçlara göre FEV 1 (L) dağılımları. Başlangıç 3. dakika 15. dakika 30. dakika Ortalama ± SD Ortalama ± SD Ortalama ± SD Ortalama ± SD p FEV 1 (L) Plasebo 2.33 ± ± 0.58* 2.31 ± ± 0.57 p< 0.01* Salbutamol 2.35 ± ± 0.70* 2.81 ± 0.73* 2.87 ± 0.75* p< 0.001* Formoterol 2.32 ± ± 0.97* 2.82 ± 0.73* 2.90 ± 0.77* p< 0.001* Salmeterol 2.33 ± ± 0.57* 2.54 ± 0.61* 2.64 ± 0.62* p< 0.001* İpratropium bromür 2.33 ± ± 0.63* 2.60 ± 0.64* 2.66 ± 0.65* p< 0.001* * p< 0.01 ileri düzeyde anlamlı. 3

4 Boyacı H, Yücesoy L, Yıldız F, Ilgazlı A, Başyiğit İ. Tablo 3. İlaçlara göre FEV 1 % değişim (reversibilite) dağılımları. Başlangıç - 3. dakika Başlangıç dakika Başlangıç dakika Ortalama ± SD Ortalama ± SD Ortalama ± SD FEV 1 (%) Plasebo ± ± ± 4.33 Salbutamol ± ± ± 8.38 Formoterol ± ± ± 9.75 Salmeterol 5.23 ± ± ± 5.98 İpratropium bromür 7.34 ± ± ± 6.27 p 0.001* 0.001* 0.001* * p< ileri düzeyde anlamlı FEV 1 (L) Başlangıç 3. dakika 15. dakika 30. dakika Plasebo Salbutamol Formoterol Salmeterol İpratropium bromür Şekil 1. Zamana göre grupların FEV 1 (L) ölçümlerine göre dağılımları. Formoterol ile diğer çalışma ilaçları karşılaştırıldığında; formoterol ile sağlanan 3, 15 ve 30. dakikalardaki FEV 1 artışının salmeterol ve ipratropium bromüre göre anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p< 0.001). Salmeterol ile ipratropium bromürün 3, 15 ve 30. dakikalardaki FEV 1 değişimleri arasında ise anlamlı farklılık saptanmadı (p> 0.05) (Şekil 2). Olguların ilaç kullanımı sonrası üçüncü dakikada verdikleri cevaplara göre yapılan subjektif değer- 4

5 Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması FEV 1 % değişim Başlangıç - 3. dakika Başlangıç dakika Başlangıç dakika Plasebo Salbutamol Formoterol Salmeterol İpratropium bromür Şekil 2. Zamana göre grupların FEV 1 % değişim (reversibilite) ölçümlerine göre dağılımları. lendirmede; salbutamol ve formoterole verilen iyi cevabının salmeterol ve ipratropium bromüre göre anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p< 0.001) (Tablo 4). TARTIŞMA Beta-2 agonistler akut astım semptomlarının ortadan kaldırılmasında, mevcut en etkili ajanlardır (3). Salbutamol gibi kısa etkili beta-2 agonistlerin etkileri hızlı başlamakla birlikte, etkilerinin kısa sürmesi hasta uyumunu ve terapötik yararları sınırlamaktaydı. Ancak salmeterol ve formoterol gibi uzun etkili beta-2 agonistlerin bulunmasıyla 12 saat boyunca semptomların baskılanması sağlanmıştır (4). Pek çok hastalıkta olduğu gibi, astımda da kullanılan ilacın, özellikle de semptom giderici özelliği olan ilacın etki başlangıç süresi, özellikle hasta uyumu açısından son derece önemli bir faktördür. Bu nedenle astım tedavisinde kullanılan bronkodilatör ilaçların etki başlangıç sürelerini araştıran pek çok çalışma yapılmıştır. Noord ve arkadaşları, orta ve ağır astımlı 30 hasta ile yaptıkları çalışmada 24 µg formoterolün etki başlangıç süresinin 50 µg salmeterolden daha kısa, 200 µg salbutamol ile ise eşit olduğunu göstermişlerdir (5). Politiek ve arkadaşları da, metakolin etkisiyle şiddetli bronkokonstrüksiyon meydana getirilen 17 astım hastasında 12 µg formoterolün üçüncü dakikada sağladığı bronkodilatasyon etkisinin 50 µg salmeterolden yüksek, salbutamol ile ise aynı olduğunu göstermişlerdir (6). Wallin ve arkadaşlarının stabil astımlı hastalarda yaptıkları çalışmada da, formoterolün değişik dozlarının sağladığı bronkodilatör etkinin, salbutamol kadar erken başladığı gösterilmiştir (7). Quebe-Fehling ve arkadaşları 23 stabil astımlı ile yaptıkları çalışmada, 12 µg formoterol kuru toz inhaler (KTİ) in üçüncü dakikadaki bronkodilatör etkisinin 400 µg salbutamol KTİ ye eşdeğer olduğunu bildirmişlerdir (8). Tablo 4. Olguların üçüncü dakika subjektif değerlendirmelerine göre dağılım. İyi Fena değil Kötü Plasebo - 2 (%5.7) 33 (%94.3) Salbutamol 30 (%85.7) 5 (%14.3) - Formoterol 29 (%82.9) 6 (%17.1) - Salmeterol 2 (%5.7) 33 (%94.3) - İpratropium bromür 3 (%8.6) 32 (%91.4) - 5

6 Boyacı H, Yücesoy L, Yıldız F, Ilgazlı A, Başyiğit İ. Seberova ve arkadaşları da 36 stabil astımlı hasta ile yaptıkları çalışmada; 4.5 ve 9 µg formoterol turbuhalerin üçüncü dakikada sağladığı FEV 1 artışının 200 µg salbutamolünkü ile eşdeğer olduğunu bildirmişlerdir (9). Palmqvist ve arkadaşları, 28 astımlı hasta ile yaptıkları çalışmada 6, 12 ve 24 µg formoterol turbuhaler ile 50 µg salmeterol diskhalerin etki başlangıç ve devam sürelerini karşılaştırdıkları çalışmada; üçüncü dakika FEV 1 ölçümleri ile, 12 ve 24 µg formoterolün 50 µg salmeterolden hızlı bronkodilatasyon etkisi olduğunu göstermişlerdir (10). Yapılan pek çok çalışmada formoterolün çeşitli dozlarının salmeterolden daha hızlı etki gösterdiği ve salbutamol ile benzer etki hızına sahip olduğu gösterilmiştir (11-14). Astımlı hastalarda salbutamolün etki başlangıç süresinin ipratropium bromüre göre çok daha kısa olduğu pek çok kaynakta belirtilmiş olmasına karşın, astımlı hastalarda ipratropium bromür ile salmeterol ve/veya formoterolün etki başlangıç sürelerini karşılaştıran bir çalışmaya ulaşılamamıştır (15-17). Kronik obstrüktif akciğer hastalık (KOAH) lı hastalarda ise ipratropium bromürün etkisinin salmeterolden daha hızlı, salbutamolden ise daha yavaş başladığı gösterilmiştir (18). Yukarıda sözü geçen çeşitli çalışmalarda görüldüğü gibi, salbutamol, salmeterol ve formoterol arasında etki başlangıç süresi ile ilgili pek çok çalışma yapılmış ancak bu çalışmaların çoğunda ilaçların farklı formları ve farklı dozları birbiri ile karşılaştırılmıştır. Ancak bizim çalışmamızda, ilacın uygulama şeklinden kaynaklanabilecek farklılıkları ortadan kaldırmak ve hasta uyumunu kolaylaştırmak amacıyla tüm ilaçlar ÖDİ formunda ve spacer aracılığı ile uygulanmıştır. Ayrıca çalışma dozu olarak da, önerilen etkin dozlar seçilmiştir. Çalışmamızın sonucunda da, literatürle uyumlu olarak, salbutamol ve formoterolün; salmeterol ve ipratropium bromüre göre daha hızlı bronkodilatasyon sağladıkları ve salbutamol ile formoterol arasında etki başlangıç hızı açısından fark olmadığı saptanmıştır. Bu çalışmalardan farklı olarak, özellikle astımlı çocuklarda yapılan çalışmalarda salbutamol ile salmeterolün beşinci dakikadaki bronkodilatör etkilerinin benzer olduğu gösterilmiştir (19-21). Astım ve KOAH hastalarının tedavilerinin izleminde, tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi için; spirometrik incelemeler ve arter kan gazı değerlendirmeleri gibi çeşitli objektif parametrelerin yanı sıra hastaların subjektif değerlendirmeleri de büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bazı çalışmalarda spirometrik incelemelerin yanı sıra subjektif değerlendirmeler de kaydedilmiştir. Seberova ve arkadaşlarının çalışmasında hastaların subjektif değerlendirmeleri kaydedilmiş, iyi ve kötü cevapları kabul edilip, emin değilim, biraz gibi cevaplar kötü olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda objektif ve subjektif parametreler arasında korelasyon olduğu görülmüştür (9). Benzer olarak Quebe-Fehling ve arkadaşlarının çalışmasında da subjektif değerlendirmeler çok iyi, iyi, fena değil ve kötü şeklinde alınmış ve objektif parametreler ile subjektif değerlendirmeler arasında korelasyon saptanmıştır (8). Bizim çalışmamızda ise hastaların subjektif değerlendirmeleri; iyi, kötü ve fena değil şeklinde alınmış ve salbutamol ve formoterole sırasıyla %85.7 ve %82.9 oranlarında iyi değerlendirmesi alınırken, salmeterol ve ipratropium bromüre sırasıyla %94.3 ve %91.4 oranlarında fena değil değerlendirmesi alınmıştır. Plasebo için ise %94.3 oranında kötü değerlendirilmesi alınmıştır. Bu değerlendirmelerin objektif parametrelerle uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar laboratuvar olanaklarının bulunmadığı durumlarda, hastaların subjektif değerlendirmelerinin de tedavi seçiminde ve sürdürülmesinde önemli katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Daha önce yapılmış çalışmalar ve çalışmamızın sonuçları ışığında; kısa etkili bronkodilatör olan salbutamol kadar hızlı bronkodilatasyon sağlayan formoterolün, yüksek dozlarda güvenilirliğinin de araştırılmasından sonra astım tedavisinde akut semptom giderici olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. KAYNAKLAR 1. Ulusal Astım Tanı ve Tedavi Rehberi (Koordinatör Toraks Dergisi). Toraks Dergisi 2000;1(ek). 2. Chhabra SK, Pandey KK. Comparison of acute bronchodilator effects of inhaled ipratropium bromide and salbutamol in bronchial asthma. Journal of Asthma 2002; 39:

7 Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması 3. Global strategy for asthma management and prevention. National Institutes of Health Publication Tovey E, Marks G. Methods and effectiveness of environmental control. J Allergy Clin Immunol 1999;103: Van Noord JA, Smeets JJ, Raaijmakers JA, et al. Salmeterol versus formoterol in patients with moderately severe asthma: Onset and duration of action. Eur Respir J 1996;9: Politiek MJ, Boorsma M, Aalbers R. Comparison of formoterol, salbutamol and salmeterol in methacholine-induced severe bronchoconstriction. Eur Respir J 1999;13: Wallin A, Sandstrom T, Rosenhall, et al. Time course and duration of bronchodilation with formoterol dry powder in patients with stable asthma. Thorax 1993;48: Quebe-Fehling E, Brambilla R, Bromly CL, et al. The duration of action of inhaled formoterol dry powder. Br J Clin Pract 1996;50: Seberova E, Anderson A. Oxis (formoterol given by turbohaler) showed as rapid an onset of action as salbutamol given by pmdi. Respir Med 2000;94: Palmqvist M, Persson G, Lazer L, et al. Inhaled dry-powder formoterol and salmeterol in asthmatic patients: Onset of action, duration of effect and potency. Eur Respir J 1997;10: Derom EY, Pauwels RA. Time course of the bronchodilating effect of inhaled formoterol. A potent and long acting sympathomimetic. Thorax 1992;47: Thompson PJ, Jenkins C, Ruffin RE, et al. Comparison of the efficacy formoterol 12 µg via dry powder inhaler with salmeterol 50 µg via pressur metered dose inhaler in moderate to severe asthmatics. Eur Respir J 1998;12: Grembiale RD, Pelaia G, Naty S, et al. Comparison of the bronchodilating effects of inhaled formoterol, salmeterol and salbutamol in asthmatic patients. Pulm Pharmacol Ther 2002;15: Van Noord JA, Smeets JI, Maeson FP. A comparison of the onset of action of salbutamol and formoterol in reversing methacoline-induced bronchoconstriction. Respir Med 1998;92: Mann KV, Leon AL, Tietze KJ. Use of ipratropium bromide in obstructive lung disease. Clin Pharm 1988;7: Schlueter DP. Ipratropium bromide in asthma. A review of the literature. Am J Med 1986;14: Aaron SD. The use of ipratropium bromide for the management of acute asthma exacerbation in adults and children: A systematic review. J Asthma 2001;38: Matera MG, Cazzola M, Vinciguerra A, et al. A comparison of the bronchodilating effects of salmeterol, salbutamol and ipratropium bromide in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Pulm Pharmacol 1995;8: Quezada A, Mallol J, Moreno J, et al. Effect of different inhaled bronchodilators on recovery from methacholine-induced bronchoconstriction in asthmatic children. Pediatric Pulmonology 1999;28: Baki A, Karagüzel G. Acute bronchodilatory effect of salmeterol on methacholine-induced bronchoconstriction in childhood asthma. Acta Paediatr Jpn 1998;40: Simons FER, Soni NR, Watson WTA, et al. Bronchodilator and bronchoprotective effects of salmeterol in young patients with asthma. J Allergy Clin Immunol 1992;90: Yazışma Adresi Haşim BOYACI Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Derince/İZMİT 7

KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin. karşılaştırıldı. Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** ÖZET SUMMARY

KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin. karşılaştırıldı. Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** ÖZET SUMMARY KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** * Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, ** Fırat Üniversitesi

Detaylı

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Stabil KOAH lı Hastalarda ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Tülay ÖZDEMİR*, Esra GEÇKİN*, Candan ÖĞÜŞ*, Aykut ÇİLLİ* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Gül GÜRSEL*, Can ÖZTÜRK*, Türkan TATLICIOĞLU*, Nurdan KÖKTÜRK* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

Sağlık Personeli ve Eczacıların İnhalasyon Aletlerinin Kullanımıyla İlgili Bilgilerinin Araştırılması

Sağlık Personeli ve Eczacıların İnhalasyon Aletlerinin Kullanımıyla İlgili Bilgilerinin Araştırılması Sağlık Personeli ve Eczacıların İnhalasyon Aletlerinin Kullanımıyla İlgili Bilgilerinin Araştırılması Mehmet ÜNLÜ*, Ünal ŞAHİN*, Mustafa ÖZTÜRK**, Ahmet AKKAYA* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD ASTIM TANISINDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD Astım kronik hava yolu inflamasyonu sonucu gelişen bronş aşırı duyarlılığı ile reversibl,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Başyiğit İ, Yıldız F, Yıldırım E, Boyacı H, Ilgazlı A. nic saline solution and blood was drawn for analysis of serum TNF-α levels. There were signific

Başyiğit İ, Yıldız F, Yıldırım E, Boyacı H, Ilgazlı A. nic saline solution and blood was drawn for analysis of serum TNF-α levels. There were signific Astımlı ve KOAH lı hastalarda vücut kitle indeksi ile balgam ve serum TNF-α düzeyi arasındaki ilişki # İlknur BAŞYİĞİT, Füsun YILDIZ, Elif YILDIRIM, Haşim BOYACI, Ahmet ILGAZLI Kocaeli Üniversitesi Tıp

Detaylı

Kocaeli İlindeki Pratisyen Hekimlerin Astma Konusundaki Yaklaşımları

Kocaeli İlindeki Pratisyen Hekimlerin Astma Konusundaki Yaklaşımları Kocaeli İlindeki Pratisyen Hekimlerin Astma Konusundaki Yaklaşımları Haşim BOYACI, Ahmet ILGAZLI, Füsun YILDIZ, Canan ŞENGÜL, Elif ÖZARI Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy Hışıltılı Bebeğin Tedavisi Dr Suna Asilsoy Astıma bağlı vizingi olanlar Diğer nedenlere bağlı vizing geliştirenler Hışıltı fenotiplerinin ortaya çıkış zamanları Thorax 1997; 52: 946 952. Persistan vizing

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Kronik Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Bronkodilatatör İlaçlara Uyumu

Kronik Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Bronkodilatatör İlaçlara Uyumu Araştırma Makalesi Kronik Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Bronkodilatatör İlaçlara Uyumu Bronchodilatator Drug Compliant of The Patient with Chronic Lung Disease 1 2 Mustafa Çörtük, Kemal Kiraz 1 Adana

Detaylı

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ 1.)REVERSİBİLİTE 2.)BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ REVERSİBİLİTE Tanım Havayolu obstrüksiyonu bulunan olgularda, farmakolojik bir

Detaylı

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ Yrd.Doç.Dr. Teyfik TURGUT Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ Astımlı bir hastada hızlı ve progresif olarak nefes darlığı, öksürük, hırıltılı

Detaylı

SOLUNUM YOLLARI REFLEKS YANITLARI Bronkodilator yanıt (reversibilite) Bronkokonstrüktör yanıt (Bronkoprovokasyon testi prensipleri)

SOLUNUM YOLLARI REFLEKS YANITLARI Bronkodilator yanıt (reversibilite) Bronkokonstrüktör yanıt (Bronkoprovokasyon testi prensipleri) SOLUNUM YOLLARI REFLEKS YANITLARI Bronkodilator yanıt (reversibilite) Bronkokonstrüktör yanıt (Bronkoprovokasyon testi prensipleri) Dr. Atilla UYSAL Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim

Detaylı

İNHALER İLAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ PRATİK te SORUNLAR Ders Notları

İNHALER İLAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ PRATİK te SORUNLAR Ders Notları İNHALER İLAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ PRATİK te SORUNLAR Ders Notları Prof.Dr. Recep IŞIK İnhalasyon tedavisi, astma ve KOAH lı hastalarda beta-agonistler, kortikosteroidler, antikolinerjikler, kromolin sodyum

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi Dr.Hatice Türker

Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi Dr.Hatice Türker Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi 23-04-2008 Dr.Hatice Türker 1 ANLATIM PLANI Dispne tanımı Dispne mekanizmaları KOAH tanımı KOAH da hiperinflasyon Hiperinflasyon tedavisi

Detaylı

KOAH ta Bronkodilatör Tedavi

KOAH ta Bronkodilatör Tedavi Derleme Review 31 KOAH ta Bronkodilatör Tedavi Bronchodilator Therapy in COPD Dr. Münire ÇAKIR Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta ÖZET Kronik obstrüktif

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Rehberin

Detaylı

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar Derlemeler Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar A. BAKIRTAŞ*, İ. TÜRKTAŞ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Astım Bilim Dalı, ANKARA Astımın fizyopatolojisi, genetiği ve klinik fenotipleri

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

Hastaların İnhaler İlaçları Kullanma Becerileri

Hastaların İnhaler İlaçları Kullanma Becerileri Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 25 / Sayı 2 / Temmuz 2005 / ss. 51-60 Hastaların İnhaler İlaçları Kullanma Becerileri Süleyman Savaş Hacıevliyagil* / Özlem Özgür Arıkan** Hakan

Detaylı

Magnesium sulphate treatment in acute asthma: What is the evidence we have up to date?

Magnesium sulphate treatment in acute asthma: What is the evidence we have up to date? doi: 10.5578/aai.8604 DERLEME REVIEW Akut astımda magnezyum sülfat tedavisi: Dünden bugüne elimizdeki kanıtlar nelerdir? Magnesium sulphate treatment in acute asthma: What is the evidence we have up to

Detaylı

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri TÜTÜN VE ASTIM Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri Kısa Dersimizin Hedefleri KISA DERSİMİZİN AMACI: Öğrencileri tütünün astım üzerindeki zararlı etkileri ile astım hastalarına ve ebeveynlerine

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ Dr. Arif KUT ASTIM Kronik enflamatuvar bir hastalıktır Çok sayıda hücre ve mediatör rol alır Solunum yollarında aşırı duyarlılık vardır Tekrarlayıcı öksürük ve hırıltı ile

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRE Spirometre soluk alma ya da verme sırasında oluşan akım ya da volüm değişikliklerini

Detaylı

KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALARINDA FARKLI BRONKOD LATÖRLER N REVERS B L TE ÜZER NE ETK LER

KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALARINDA FARKLI BRONKOD LATÖRLER N REVERS B L TE ÜZER NE ETK LER zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XVII, Say 2, 2003 KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALARINDA FARKLI BRONKOD LATÖRLER N REVERS B L TE ÜZER NE ETK LER THE EFFECT OF BRONCHODILATORS ON THE REVERSIBILITY OF

Detaylı

NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL? Ecz. Pırıl Karataş 04.04.2014 TÜKED

NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL? Ecz. Pırıl Karataş 04.04.2014 TÜKED NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL? Ecz. Pırıl Karataş 04.04.2014 TÜKED ASTIM EPİDEMİYOLOJİ Astımın dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmektedir. Bu rakam ülkemiz için yaklaşık 3.5

Detaylı

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA DÜZENLİ KONTROLE GİTMEYEN KOAH HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA DÜZENLİ KONTROLE GİTMEYEN KOAH HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXX Sayı 3, 2016 GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA DÜZENLİ KONTROLE GİTMEYEN KOAH HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF COPD PATIENTS WITH UNREGULAR VISITS TO PULMONOLOGISTS

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ ASTIM TANI ve TEDAVİSİ TANIM Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi. Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Eğitim Koordinatörlüğü

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi. Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Eğitim Koordinatörlüğü Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Eğitim Koordinatörlüğü Solunum yoluyla ilaç kullanımına inhalasyon tedavisi denir. İnhalasyon ilaçları çeşitli özellikte olup

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ProfDrNurhayat YILDIRIM Spirometrik ölçüm sakin solunum, zorlu inspirasyon, zorlu ekspirasyon, derin ve hızlı olarak belli bir sürede yapılan solunum esnasında ölçülen zaman,

Detaylı

Astımlılarda İnhaler Kortikosteroid Kullanımı Glukoz Tolerans Bozukluğu Yapıyor mu?

Astımlılarda İnhaler Kortikosteroid Kullanımı Glukoz Tolerans Bozukluğu Yapıyor mu? Dicle Tıp Dergisi, 25 Cilt:32, Sayı:1, (26-3) Astımlılarda İnhaler Kortikosteroid Kullanımı Glukoz Tolerans Bozukluğu Yapıyor mu? Nurhan Köksal*, Mehmet Akif Büyükbeşe**, Ali Çetinkaya**, Fatma İnanç***

Detaylı

OLGU I. 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal

OLGU I. 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal OLGU I 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal NASIL İLERLERSİNİZ? 1-Bronş provokasyon testi 2-Ek tetkik gerekli değildir

Detaylı

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları E. Sevil Akkurt, Özlem D. Birben, Şerife S. Bozbaş, Elif Küpeli, Serdar Demirtaşoğlu,

Detaylı

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi Bölüm 17 Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Dr. Gülhan AYHAN ve Dr. Ömer AYTEN Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların

Detaylı

KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES

KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XIX, Say 2, 2005 KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES EVALUATION OF THE RESPONSE OF AIRWAY

Detaylı

OKUL ÖNCESİ HIRILTILI ÇOCUKLARDA TEDAVİNİN OLGULAR İLE TARTIŞILMASI

OKUL ÖNCESİ HIRILTILI ÇOCUKLARDA TEDAVİNİN OLGULAR İLE TARTIŞILMASI OKUL ÖNCESİ HIRILTILI ÇOCUKLARDA TEDAVİNİN OLGULAR İLE TARTIŞILMASI Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Prof Dr Fazilet Karakoç 3 yaşında erkek hasta term olarak doğmuş

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RESPİVENT 50 mcg inhalasyon için toz içeren blister Ağızdan solunarak kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. RESPİVENT 50 mcg inhalasyon için toz içeren blister Ağızdan solunarak kullanılır. KULLANMA TALİMATI RESPİVENT 50 mcg inhalasyon için toz içeren blister Ağızdan solunarak kullanılır. Etkin madde: İnhalasyon için toz içeren her bir doz 50 mcg salmeterole eşdeğer 72,50 mcg salmeterol ksinafoat

Detaylı

Türk Toraks Derneği'nin GOLD 2017 KOAH Raporuna Bakışı. Tablo S1. KOAH Tanısında Düşünülmesi Gereken Semptom ve özellikleri (Bölüm 2 ref no 1 )

Türk Toraks Derneği'nin GOLD 2017 KOAH Raporuna Bakışı. Tablo S1. KOAH Tanısında Düşünülmesi Gereken Semptom ve özellikleri (Bölüm 2 ref no 1 ) Tablo S1. KOAH Tanısında Düşünülmesi Gereken Semptom ve özellikleri (Bölüm 2 ref no 1 ) Semptomlar Dispne Kronik öksürük Kronik balgam çıkarma Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları Risk faktörleri

Detaylı

Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi. Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Antalya Mayıs 2017

Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi. Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Antalya Mayıs 2017 Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Antalya Mayıs 2017 Astım Akut astımın muhatabı acilciler Epidemiyoloji 300 milyon astım hastası

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Birinci Basamak Hekimlerinin Astım Konusundaki Bilgi ve Yaklaşımları #

Birinci Basamak Hekimlerinin Astım Konusundaki Bilgi ve Yaklaşımları # Birinci Basamak Hekimlerinin Astım Konusundaki Bilgi ve Yaklaşımları # Figen DEVECİ*, Yasemin AÇIK**, Teyfik TURGUT*, S. Erhan DEVECİ**, M. Hamdi MUZ* * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Nutrisyonel Vitamin B12 Eksikliği Vakalarında Oral B12 Tedavisi

Nutrisyonel Vitamin B12 Eksikliği Vakalarında Oral B12 Tedavisi Nutrisyonel Vitamin B12 Eksikliği Vakalarında Oral B12 Tedavisi Ayşenur Bahadır, Pınar Gökçe Reis, Erol Erduran Karadeniz Teknik Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon Günümüzde B12 vitamin

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncı Ölçümü Hangi Pozisyonlarda Yapılmalıdır?

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncı Ölçümü Hangi Pozisyonlarda Yapılmalıdır? Diyaliz Hastalarında Kan Basıncı Ölçümü Hangi Pozisyonlarda Yapılmalıdır? HAZIRLAYANLAR: Hem. Gülistan Yoldaş Uzm.Dr. Murat Güllü Uzm.Dr. Süleyman Sökmen Doç.Dr. Ali Borazan 1 Giriş Diyaliz hastalarında

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Serevent TM İnhaler 25mcg

Serevent TM İnhaler 25mcg Serevent TM İnhaler 25mcg Formülü Her uygulamada 25 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) püskürten 60 ve 120 dozluk ölçülü dozlu bir aerosoldür. Serevent Inhaler, kloroflorokarbon (CFC)

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Astım tedavisinde salbutamol; nebülizerle mi inhalerle mi?

Astım tedavisinde salbutamol; nebülizerle mi inhalerle mi? DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60 (2): 193-198 Geliş Tarihi/Received: 23/02/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 01/03/2012 Astım tedavisinde salbutamol; nebülizerle mi inhalerle mi? Özlem CAVKAYTAR,

Detaylı

STABİL KOAH DA HASTA EĞİTİMİ VE FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMI

STABİL KOAH DA HASTA EĞİTİMİ VE FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMI STABİL KOAH DA HASTA EĞİTİMİ VE FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMI ÖĞRENİM HEDEFLERİ KOAH tedavi hedeflerini açıklayabilmeli, Hasta eğitiminin bileşenlerini sayabilmeli, KOAH da risk faktörlerini tanımlayabilmeli,

Detaylı

Serevent TM Diskus TM

Serevent TM Diskus TM Serevent TM Diskus TM Formülü Serevent Diskus plastik bir inhaler cihazı içinde, her biri 50 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) ve laktoz karışımı içeren 60 blisterlik alüminyum folyo

Detaylı

Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin İnterneti Kullanıyorlar mı?

Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin İnterneti Kullanıyorlar mı? Araştırmalar Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin i lar mı? Ö. ABADOĞLU* * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

HEK MLER N ASTMA KONUSUNDA B LG VE YAKLA IMLARI

HEK MLER N ASTMA KONUSUNDA B LG VE YAKLA IMLARI Solunum 2: 2-6, 2000 HEK MLER N ASTMA KONUSUNDA B LG VE YAKLA IMLARI Sibel ÖZKURT* Fatma F EKÇ * Remzi ALTIN* Beyza AKDA ** ÖZET Bron astmalı hasta ile kar ıla ma durumu olan hekimlerin astma konusundaki

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir.

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir. Bronşial astım ve tedavisi Dr. Müsemma Karabel Sunu Planı Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın tedavisi Atak tedavisi Pediatrik

Detaylı

Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi #

Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi # Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi # Akif ÖZGÜL, Figen KADAKAL, Pınar YILDIZ, Murat ACAT, Tuncay

Detaylı

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI Prof. Dr. A. Füsun Topçu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır KLİNİK ÖZELLİKLER KOAH ın tipik semptomları; 1-Öksürük 2-Balgam 3-Nefes darlığı

Detaylı

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale Tedavi Uyum Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale SGK SUT Güncellemeler ECZANE İlaç temini Sisteme kayıt Reçetenin muadille değişimi HASTA UYUM HEKİM Tedavi kararı Günlük aktivite

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Deniz İNAL İNCE, Nur TUNALI, Sema SAVCI, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA

Detaylı

Doç Dr Ömür AYDIN. Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD

Doç Dr Ömür AYDIN. Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD Doç Dr Ömür AYDIN Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD Mesleksel astım tedavisinde temel prensipler Mesleksel astımda prognoz Maruziyetin kesilmesi/azaltılmasının sonuçları Mesleksel

Detaylı

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ 17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ GİRİŞ Ülkemizde KOAH prevalansı 40 yaş üzeri erişkin nüfusta %19 dur, diğer bir ifadeyle yaklaşık

Detaylı

TÜM DÜNYADA KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR

TÜM DÜNYADA KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR Pediatrik Astım TÜM DÜNYADA 300.000 KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü: GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Savaş SİPAHİ 1, Ahmed Bilal GENÇ 2, Seyyid Bilal AÇIKGÖZ 3, Mehmet YILDIRIM 4, Selçuk YAYLACI 4, Yakup Ersel AKSOY 5,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Budesonid/formoterol idame ve semptom giderici tedavi: Etkili ve kolay bir astım tedavisi seçeneği

Budesonid/formoterol idame ve semptom giderici tedavi: Etkili ve kolay bir astım tedavisi seçeneği Budesonid/formoterol idame ve semptom giderici tedavi: Etkili ve kolay bir astım tedavisi seçeneği Dilşad MUNGAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar

Detaylı

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? KOAH NE DEMEKTİR? KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Hastalar için özet bilgiler KOAH nedir? KOAH, hastalığın belli başlı özelliklerinin tanımını içinde barındıran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı teriminin

Detaylı

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER A) Normal Dağılım ile İlgili Sorular Sayfa /4 Hamileler ile ilgili bir araştırmada, bu grubun hemoglobin değerlerinin normal dağılım gösterdiği

Detaylı

T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I

T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I T H E EFFECT OF PILATES REFORMER EXERCISE OF TENNIS PLAYERS O N ITN T ENNIS SKILLS T E STS G A Z A N F

Detaylı

Mezuniyet sonrası eğitimin pratisyen hekimlerin KOAH ile ilgili bilgi düzeyine etkisi

Mezuniyet sonrası eğitimin pratisyen hekimlerin KOAH ile ilgili bilgi düzeyine etkisi Mezuniyet sonrası eğitimin pratisyen hekimlerin KOAH ile ilgili bilgi düzeyine etkisi İlknur BAŞYİĞİT, Füsun YILDIZ, Ayşe BAŞOĞUL, Haşim BOYACI, Ahmet ILGAZLI Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

İnhalasyon Tekniklerine Hasta Uyumunu Etkileyen Faktörler

İnhalasyon Tekniklerine Hasta Uyumunu Etkileyen Faktörler İnhalasyon Tekniklerine Hasta Uyumunu Etkileyen Faktörler Arzu MİRİCİ*, Mehmet MERAL*, Metin AKGÜN*, Leyla SAĞLAM*, Tacettin İNANDI** * Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SALMECAP 50 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül Yutulmaz. Ağızdan solunarak kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. SALMECAP 50 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül Yutulmaz. Ağızdan solunarak kullanılır. KULLANMA TALİMATI SALMECAP 50 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül Yutulmaz. Ağızdan solunarak kullanılır. Etkin madde: İnhalasyon için toz içeren her bir kapsül 50 mcg salmeterol e eşdeğer 72,50 mcg

Detaylı

Astım Atağının Yönetimi

Astım Atağının Yönetimi 262 Derleme Review Astım Atağının Yönetimi The Management of Asthma Attack Dr. Zeynep Ferhan ÖZŞEKER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul ÖZET Akut

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Cost of asthma hospitalizations in a pulmonary clinic of a state hospital

Cost of asthma hospitalizations in a pulmonary clinic of a state hospital Devlet hastanesi göğüs hastalıkları servisinde yatan hastalarda astım maliyeti Cost of asthma hospitalizations in a pulmonary clinic of a state hospital ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Asthma Allergy Immunol

Detaylı

Nebülizatör Tedavisi. 325 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(3): 325-332. Gizem DEMİR*, Sevgi SARYAL* ÖZET SUMMARY.

Nebülizatör Tedavisi. 325 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(3): 325-332. Gizem DEMİR*, Sevgi SARYAL* ÖZET SUMMARY. Gizem DEMİR*, Sevgi SARYAL* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA ÖZET Nebülizatör tedavisi, hava yolu obstrüksiyonu varlığında hızlı düzelme sağlamak veya ileri

Detaylı

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Habip ALMİŞ, İbrahim Hakan BUCAK, Mehmet TURGUT. Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara 6 Yaşı şına gelene kadar ~ %50 sinde en az 1 vizing atağı olacaktır Tekrarlıyan Bronşiolitler (Hışıltılı Bebekler)

Detaylı

ASTIM. Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Sebebi ve risk faktörleri: En sık rastlanan astım sebepleri: Astım atakları:

ASTIM. Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Sebebi ve risk faktörleri: En sık rastlanan astım sebepleri: Astım atakları: ASTIM Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Astım solunum yollarının alerjik hastalığıdır. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, öksürük, çabuk yorulma şikayetleri ile seyreder. Sebebi ve

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Nilay Orak Akbay*, Züleyha Bingöl*, Nuran Gökbulut*, Esen Kıyan*, Ekrem Bilal Karaayvaz**, Mehmet Kocaağa**, Ahmet Kaya

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastal ğ nda Farmakolojik Tedaviler

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastal ğ nda Farmakolojik Tedaviler Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 12(1): 21-28 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastal ğ nda Farmakolojik Tedaviler Doç. Dr. Öznur AKKOCA YILDIZ Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Göğüs Hastal klar Anabilim

Detaylı

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Ekspire Edilen Havadaki Nitrik Oksit Düzeyi

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Ekspire Edilen Havadaki Nitrik Oksit Düzeyi Bronşiyal Astımlı Hastalarda Ekspire Edilen Havadaki Nitrik Oksit Düzeyi Ahmet Selim YURDAKUL*, Sema CANBAKAN**, Nermin ÇAPAN**, Yılmaz BAŞER** * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER Dr. Ali Kocabaş GİRİŞ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); tam olarak geri-dönüşümlü olmayan ve genellikle yavaş bir ilerleme gösteren

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

DÖNEM III- SEÇMELİ DERS KURULU II KLİNİK DENEMELER. Klinik Deneme Düzenleri Yrd. Doç. Dr. Anıl DOLGUN

DÖNEM III- SEÇMELİ DERS KURULU II KLİNİK DENEMELER. Klinik Deneme Düzenleri Yrd. Doç. Dr. Anıl DOLGUN DÖNEM III- SEÇMELİ DERS KURULU II KLİNİK DENEMELER Klinik Deneme Düzenleri Yrd. Doç. Dr. Anıl DOLGUN SUNUM PLANI Randomize Klinik Deneme Düzenleri Paralel grup (düzen) çalışmaları Çapraz düzen çalışmaları

Detaylı