KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin. karşılaştırıldı. Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** ÖZET SUMMARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin. karşılaştırıldı. Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** ÖZET SUMMARY"

Transkript

1 KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** * Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, ** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ ÖZET Parsiyel reverzibilite gösteren kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan 19 erkek hasta üzerinde, uzun etkili inhaler beta-2 agonist olan formoterol (F) (12 µg) ve salmeterol (S) ün ( µg) oluşturdukları bronkodilatör etkiler, 7 dakika (12 saat) boyunca birbirleriyle ve plasebo ile karşılaştırılarak araştırıldı. Test ilaçlarının etki dereceleri FEV 1, FVC, FEF %2-7 ve PEFR spirometrik parametreleri üzerinde oluşturdukları değişiklik düzeyleriyle karşılaştırıldı. F ve S, FEV 1 üzerinde bazal değerlere ve plaseboya göre, 12 saat boyunca tüm zaman dilimlerinde anlamlı artışlar oluşturdu (p<.1). F in başlangıç değerlerine göre en az %1 düzeyinde artış sağlayan bronkodilatör etkisi 1. dakikada, S nin ise 3. dakikada başladı. F uygulanmasında pik bronkodilatasyon 6., S de ise 1. dakikada oluştu. F, FVC ve PEFR parametrelerinde 7. dakika hariç tüm zaman dilimlerinde anlamlı artış oluştururken; S, tüm zaman dilimlerinde anlamlı artış oluşturdu (p<.1). Küçük hava yollarındaki hava akımı göstergelerinden biri olan FEF %2-7 de her iki ilaç ile anlamlı artışlar elde edildi (p<.1). Bu bulgular ışığında uzun etkili inhaler beta-2 agonistler olan F ve S nin parsiyel reverzibl KOAH lı hastalarda benzer seviyelerde etkili ve uzun süreli bronkodilatasyon sağladıkları, F in etkisinin ve pik bronkodilatör etkisinin daha hızlı geliştiği sonucuna varıldı. ANAHTAR KELİMELER: KOAH, salmeterol, formoterol SUMMARY THE COMPARISON EFFECT OF SALMETEROL AND FORMOTEROL IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE In this study, bronchodilator effects of formoterol (F) and salmeterol (S) (which doses were given 12 µg and µg respectively) that are known as long acting beta-2 agonists were investigated in 19 male patients with partial reversible chronic obstructive lung disease (COLD) in 7 minutes (12 hours) and compared with placebo. Effective levels of these test drugs and changing on the spirometric parameters of FEV 1, FVC, FEF 2-7% and PEFR were compared. F and S had better significant increasing levels on FEV 1 in during 12 hours when compared with basal levels and placebo (p<.1). Bronchodilator effects of F which was providing at least 1% increasing levels as initial levels, begun at 1 th minutes whereas this beginning of S was at 3 th minutes. Peak bronchodilation of F and S were in 6 th minutes and 1 th minutes respectively. 19

2 KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması While F made a significant increasing on the parameter of FEV and PEFR except 7 th minutes, S made a significant increasing on these parameters (p<.1). There was a significant increasing effect on FEF 2-7% which is parameter of airflow of small airways, with both test drugs (p<.1). This results shows that F and S which are known as long-acting inhaler beta-2 agonists has an effective on similar levels and provided long-acting bronchodilatation on patients with partial and reversible COLD, the effectivity and bronchodilator effect of F was faster than S. KEY WORDS: COPD, salmeterol, formoterol GİRİŞ Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), erişkin yaş grubunda önemli düzeyde mortalite ve morbiditeye yol açan, maksimum ekspiratuvar akım hızlarında azalma ve akciğerlerden havanın boşaltılma güçlüğü ile karakterize bir hastalıktır. Hava akımı sınırlanması genellikle progresiftir, bronkodilatörlere minimal cevap tespit edilir (1-3). KOAH hastalarının birçoğunun bronkospastik komponenti vardır. Bronkodilatör tedavide; beta adrenerjik reseptör agonistleri, antikolinerjikler ve teofilin tek başlarına veya kombine olarak kullanılabilirler. KOAH tedavisinde genellikle kısa etki süreli beta adrenerjik reseptör agonistleri kullanılmaktadır. Uzun etkili beta adrenerjik reseptör agonistleri bronşiyal astmada, özellikle nokturnal ve sabah şikayetlerinde belirgin azalma sağlaması gibi olumlu etkileri iyi bilinmesine rağmen, KOAH taki etkileri ve optimum doz belirlenmesi ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır (4-6). Bu çalışmamızda; değişik solunum fonksiyon testi parametrelerini kullanarak, KOAH tanısı almış hastalarda, uzun etkili inhaler selektif beta-2 adrenerjik reseptör agonistleri formoterol (F) ve salmeterol (S) ün kuru toz inhaler (KTİ) şekillerinin bronkodilatör etkilerini plasebo ile karşılaştırmalı olarak araştırmayı planladık. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışma Eylül 1997 ile Nisan 1998 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Kliniği nde yapıldı. 199 ATS KOAH konsensus raporundaki kriterlere göre, klinik ve radyolojik olarak KOAH tanısı alan ve hikayelerinde sigara içme öyküsü olan, ancak en az 4 aydır sigara içmeyen, son 4 hafta içinde öksürük, balgam ve nefes darlığı şikayetlerinde alevlenme belirtileri olmayan, atopik hastalık öyküsü bulunmayan, başlangıç FEV 1 i beklenen değerin % sinin altında olan, ancak ml den az olmayan, oral veya inhaler kortikosteroid almayan, ölçülü doz inhalatör (MDI) ile µg salbutamol verilmesinden 1 dakika sonra, FEV 1 değerlerinde oluşan maksimum reverzibiliteleri başlangıca göre en az % veya 16 ml den daha fazla artış gösteren yani kısmen reverzibl KOAH ı olan, ancak bronkodilatör sonrası FEV 1 veya FEV 1 /FVC değerleri normalin altında kalan, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, kardiyak aritmi, kor pulmonale, hipertiroidi, diyabet gibi başka bir ciddi hastalığı olmayan 19 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya başlamadan önce hastaların aldığı oral bronkodilatörler en az 24 saat, kısa etki süreli inhaler bronkodilatörler ise en az 12 saat öncesinden kesildi. Çalışmadan hemen önceki saatlerde ve çalışma sırasında hastaların çay, kahve ve kola gibi içecekleri almamaları sağlandı. Çalışma süresince hastalara test ilaçlarından başka bir ilaç verilmedi. Bütün olgular çalışmaya sabah 8. de alındı. Hastalara test ilaçları olan formoterol fumarat 12 µg, salmeterol ksinofoat µg ve plasebo 48 er saat ara ile 3 ayrı günde uygulandı. Test ilaçları hastalara verilmeden önce, her test gününde 3 dakikalık bir istirahat periyodunu takiben bazal SFT değerlerinden FEV 1, FVC, FEF %2-7 ve PEFR elde edilerek kaydedildi. Ardından hastalara test ilaçlarından biri verildikten sonraki;, 1, 3, 6, 1, 18, 24, 36, 48, 6 ve 7. dakikalarda aynı parametreler tekrar ölçüldü. Her bir zaman diliminde elde edilen değerlerin bazal değerlere göre değişim miktarı % olarak hesaplanarak kaydedildi. Aynı işlemler her 3 test ilacı için, 3 ayrı günde yapıldı. SFT ölçümleri mikrokompüterize (SPIROSIFT, Fukuda Denshi, Japan) spirometri cihazı ile, yapıldı ve her ölçüm 3 kez tekrarlanarak en iyi değerler seçildi. 191

3 Tunç A, Turgut T, Muz MH. Test ilaçlarının inhalasyonu ile, değerlendirmeye alınan SFT parametrelerinde zaman dilimlerinde bazal değerlere göre meydana gelen değişikliklerin % ortalamalarının farkları paired Student s t-testi; test ilaçları ile zaman dilimlerinde oluşan değişikliklerin biribirleriyle karşılaştırılması ise tekrarlayan ölçümlerin varyans analizi (ANOVA) istatistiksel yöntemleri ile değerlendirildi. Bu amaçla IBM uyumlu bilgisayarda SPSS version 6. paket programından yararlanıldı. SONUÇLAR Ondokuz hastanın tümü erkek olup, ortalama yaşları 61 ± 6.87 ve maksimum % reverzibilite değerleri ise ortalama 27 ± 7.7 idi. Hastalarda F ve S inhalasyonunun uygulandığı günlerde, FEV 1 değerlerinde bazal değerlere göre oluşan % değişikliklerin ortalamalarında tüm zaman dilimlerinde anlamlı artışlar tespit edildi (p<.1). Plasebo inhalasyonunun uygulandığı günlerde ise, 1 ve 3. dakikalarda FEV 1 değerlerinde bazale göre anlamlı artışlar tespit edilirken (p<.1), daha sonraki zaman dilimlerinde oluşan % değişikliklerin hiçbiri bazal değere göre istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>.). FEV 1 de en azından %1 lik artış, F kullanılan günlerde 1. dakikada başlarken, S kullanılan günlerde 3. dakikada başladığı tespit edildi. F ile FEV 1 değerlerinde maksimum artış 6. dakikada (%2.6 ± 4.2) oluşurken, S ile 1. dakikada (%23.34 ±.) gerçekleşti. Tüm zaman dilimlerinde F ve S arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>.) (Şekil 1). Hastalarda F inhalasyonundan sonra, bazal değere göre oluşan FVC değişikliklerinin % ortalamalarında,. dakikadan 6. dakikaya kadar olan zaman dilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı artışlar tespit edilirken (p<.1), 7. dakikada bazal değere göre arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdı (p>.). S inhalasyonu verilen günlerde ise FVC de oluşan değişikliklerin bazal değerlere göre % ortalamaları tüm zaman dilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p<.1). F ile S arasında 7. dakika hariç tüm zaman dilimlerinde anlamlı istatistiksel fark tespit edilmezken (p>.), 7. dakikada S lehine anlamlı fark mevcuttu (p<.). Plasebo inhalasyonunun kullanılması ile ilk 48 dakikalık zaman diliminde istatistiksel olarak anlamlı artışlar tespit edilirken, 6 ve 7. dakikada oluşan değişiklikler anlamsız bulundu (p>.) (Şekil 2). F ve S inhalasyonunun uygulandığı günlerde hastalarda bazal değerlere göre oluşan FEF %2-7 deki değişikliklerin % ortalamalarında tüm zaman dilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış tespit edilirken (p<.1), plasebo inhalasyonu uygulanan günlerde 6 ve 7. dakika hariç diğer zaman dilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilemedi (p>.). 6 ve 7. dakikalarda ise bazal değere göre anlamlı azalma vardı. F ile S arasında; 6 ve 48. dakikalarda F lehine, 18. dakikada ise S lehine istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilirken (p<.), diğer zaman dilimlerinde iki ilaç arasında anlamlı fark yoktu (p>.) (Şekil 3). 3 2 FEV 1 deki % değişim Şekil 1. Test ilaçlarının inhalasyonundan sonra FEV 1 deki ortalama % değişiklikler. 192

4 KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması FVC deki % değişim Şekil 2. Test ilaçlarının inhalasyonundan sonra FVC deki ortalama % değişiklikler. 1 FEF %2-7 teki % değişim Şekil 3. Test ilaçlarının inhalasyonundan sonra FEF %2-7 teki ortalama % değişiklikler. Hastalarda bazale göre PEFR değerlerinde oluşan % değişikliklerin ortalamaları S inhalasyonunun uygulandığı günlerde, tüm zaman dilimlerinde ve F inhalasyonun uygulandığı günlerde. dakikadan 6. dakikaya kadar anlamlı artış gösterirken (p<.1), 7. dakikada ise bazal değere göre oluşan fark istatistiksel olarak anlamsızdı (p>.). F ile S arasında 7. dakika hariç bütün zaman dilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmezken (p>.), 7. dakikada S lehine anlamlı bir fark elde edildi (p<.). Plasebo inhalasyonu uygulanan günlerde. dakikadaki PEFR değişikliklerinin % ortalamaları bazal değere göre istatistiksel olarak anlamlı artış (p<.1), 7. dakikada istatistiksel olarak anlamlı azalış gösterirken (p<.1), diğer zaman dilimlerindeki farklar ise anlamsız olarak elde edildi (p>.) (Şekil 4). TARTIŞMA KOAH ın farmakolojik tedavisi astmanınkine benzemekle birlikte, bronkodilatör ilaçlar hava akımı obstrüksiyonunu astmadaki kadar düzeltemezler; bronkodilatöre cevap daha az olarak gerçekleşir. Bronkodilatör ilaçların sürekli kullanımı ile KOAH progresyonunun önlendiği konusunda yeteri kadar bulgu yoktur. Ancak bronkodilatörler hastanın semptomlarını gidererek egzersiz toleransını arttırabilirler. Bu nedenle ve mevcut daha iyi tedavi se- 193

5 Tunç A, Turgut T, Muz MH. PEFR deki % değişim Şekil 4. Test ilaçlarının inhalasyonundan sonra PEFR deki ortalama % değişiklikler. çenekleri olmadığından, KOAH tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılmaktadırlar (7,8). Obstrüktif akciğer hastalıklarında bronkodilatör amaçla kullanılan inhaler beta-2 agonistler temel ilaçlardandır. Kısa etkili beta-2 agonistler semptomatik tedavide akut ihtiyaç halinde kullanılırlar. Kullanım sıklıkları hastalığın şiddetinin göstergelerinden biridir. Uzun etkili beta-2 agonistler olan S ve F, kısa etkililere göre daha selektif ve daha güçlü beta-2 adrenerjik reseptör agonistidirler (11). Kısa etkili beta-2 agonistlerin etkilerinin 4-6 saat sürmesi nedeni ile sık kullanımlarının gerekmesi, gece ve sabah erken saatlerde oluşan semptomları engelleyememeleri gibi nedenlerle astmatik hastalarda uzun etkili inhaler beta-2 agonistlerin kullanılmasının avantaj sağladığı birçok çalışmayla gösterilmiştir (,). KOAH ta uzun etkili beta-2 agonistlerinin etkisi ile ilgili yayınlar ise, yaptığımız literatür taramalarında sınırlı sayıda bulunmuştur. Naline ve arkadaşları, insan bronşundan izole edilmiş dokuda beta-2 agonistlerin etkilerini araştırdıkları bir çalışmada, salbutamolün bronkodilatör etkisinin 1.9 dakikada, F in 2.14 ve S nin ise 6.4 dakikada başladığını, pik bronkodilatör seviyelerin ise salbutamol, F ve S için sırası ile dakika olduğunu bildirmişlerdir (9). F in S ye göre daha güçlü ancak, S nin daha uzun süreli bronkodilatör etki yaptığı, her iki ilacın etkisinin salbutamole göre belirgin derecede uzun olduğu gösterilmiştir. Cazzola ve arkadaşları, 1994 yılında 16 orta ve ağır KOAH lı hastada µg salbutamol, 24 µg F ve µg S nin etkilerini, 7 dakika boyunca karşılaştırdıkları çalışmalarında uzun etkili beta-2 agonistlerin hava akımı sınırlanmasını düzeltmede oldukça etkili olduklarını tespit etmişlerdir. Araştırmacılar salbutamol ile 3, F ve S ile. dakikada bronkodilatör etkinin başladığını, FEV 1 deki pik etkinin ise salbutamol inhalasyonundan sonraki 6, F den sonra 24 ve S den sonra ise 3. dakikada oluştuğunu bildirmişlerdir. FEV 1 de bazal değere dönüş süresi salbutamol verilen günlerde 36. dakika iken, F ve S verilen günlerde 7. dakikada bile salbutamol verilen günlere göre anlamlı artışların devam ettiğini tespit etmişlerdir. FVC de tüm zaman dilimlerinde F ve S ile anlamlı artışlar tespit etmişlerdir. Aynı araştırmacılar 199 te yaptıkları ikinci bir çalışmada, parsiyel reverzibl KOAH lı 12 hastada 12, 24, 36 µg F ile 2,, 7 µg S nin etkilerini 12 saat boyunca plasebo ile kontrollü olarak karşılaştırmışlar, S ve F ün FEV 1 de %1 lik artış olarak değerlendirilen bronkodilatasyon başlatma sürelerinin 1. dakikada oluştuğunu tespit etmişlerdir. FEV 1 deki pik değerler F verilen günlerde 6. dakikada, S verilen günlerde ise 1. dakikada elde edilmiş olup, tüm zaman dilimlerinde plaseboya göre anlamlı artışlar elde edildiği bildirilmiştir. S ile 48. dakikadan itibaren FEV 1 de oluşan artışlar F ile oluşan artışlardan istatistiksel olarak anlamlı dere- 194

6 KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması cede yüksek bulunmuştur. Veriler neticesinde S nin F ile eşit derecede etkili ve daha uzun etki süresine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm zaman aralıklarında F ve S ile plaseboya göre FVC değerlerinde anlamlı artışlar tespit edilmiştir (13). Çelik ve arkadaşlarının 22 parsiyel reverzibl KO- AH lı hastada 12 µg F ile µg S yi 12 saat boyunca plasebo kontrollü karşılaştırdıkları bir çalışmada, FEV 1 deki %1 lik artışın F ile. dakikada, S de ise. dakikada başladığı bildirilmiştir (14). FEV 1 deki en belirgin artış F ile 6. dakikada, S ile 1. dakikada tespit edilmiştir. S nin. dakika değeri dışında her iki ilaçla tüm zaman aralıklarında plasebo ve bazale göre 12 saat süreyle anlamlı artışlar gözlenmiştir. Bronkodilatör etki kapasiteleri her iki ilaçta da eşit olarak tespit edilmiştir. Çalışmacılar FVC de de FEV 1 benzeri sonuçlar almışlar, ancak 7. dakika değerlerinin bazalden farksız olduğunu belirlemişlerdir. FEF %2-7 ve PEFR nin 7 dakika boyunca bazalden farklı olmadıkları bildirilmiştir. Ramirez ve arkadaşları, 6 parsiyel reverzibl KOAH lı hastada yaptıkları çalışmada, S nin (42 µg) etkisini plasebo ile karşılaştırmışlardır (1). FEV 1 ve FVC, bazal değerleri elde edildikten sonra ilaç inhalasyonundan 3 dakika, 1 ve 24 dakika sonra tekrar ölçülmüştür. FEV 1 ve FVC değerlerinde bütün zaman aralıklarında plaseboya göre anlamlı düzeyde artışlar tespit edilmiştir. Her iki parametrede de 3. dakikada %1 ten fazla artış olduğu belirtilmiştir. FEV 1 de 1 ve 24. dakikada %22 lik, FVC de ise aynı zaman aralıklarında %1 lik artışlar tespit edilmiştir. Sonuçta inhaler S nin semptomatik KOAH lı hastalarda 24 dakika boyunca dispneyi azalttığını, hava akımını arttırdığını ve hiperinflasyonu düşürdüğünü belirtmişlerdir. Vollmer ve arkadaşları, KOAH lı hastlarda µg fenoterol, µg salbutamol ve µg S nin etkilerini araştırmışlar ve her üç ilacın da FEV 1 üzerindeki anlamlı bronkodilatör etkisinin 1. dakikada başladığını ve maksimum etkilerinin her üç ilaçta da 6-1 dakika arasında oluştuğunu bildirmişlerdir (16). Salbutamol ve fenoterol ile bronkodilatör etkinin en az % sinin dakikada kaybolduğu, S ile ise dakikalarda bu etkinin kaybolduğu bildirilmiştir. Sonuçta S nin diğer iki kısa etkili bronkodilatörle eşit derecede etkili ve onlardan etki süresinin en azından iki kat uzun olduğu sonucuna varmışlardır. Matera ve arkadaşları, µg salbutamol, 4 µg ipratropium (İPR), µg S ve plaseboyu 16 KO- AH lı hastada karşılaştırmışlar ve sonuçta S nin etkisinin İPR ve salbutamole göre daha geç başladığını, bronkodilatör etkisinin İPR den daha güçlü olduğunu bildirmişlerdir (17). S nin etki süresi açısından diğer ilaçlardan anlamlı derecede uzun etki gösterdiğini (7 dakika) tespit etmişlerdir. Çalışmamızda, F (12 µg) ve S ( µg) kuru toz inhalatörü ile uygulanmalarından sonraki ile 7. dakikalar arasındaki tüm zaman dilimlerinde FEV 1 de bazale göre anlamlı artışlar oluşturdular. S ve F in bronkodilatör kapasiteleri arasında anlamlı fark tespit edilememiştir. İlaç inhalasyonundan sonra FEV 1 de oluşan en az %1 lik artışın, F le 1. dakikada, S le ise 3. dakikada oluştuğu, S nin etkisinin F e göre geç başladığı tespit edilmiştir. FEV 1 deki en yüksek düzeyler (pik bronkodilatasyon) F de 6. dakikada, S de ise 1. dakikada oluşmuştur. Çalışmamızda belirgin bronkodilatör etkinin başlama süresinin F de S den daha kısa olması, Naline ve arkadaşlarının in vitro çalışması, Von Noord ve arkadaşlarının astmalı hastalarda, Çelik ve arkadaşlarının ise KOAH lı hastalarda yaptıkları çalışma ile uyumlu bulunmuştur. Cazzola ve arkadaşlarının yaptıkları iki çalışmada ise KOAH lı hastalarda bronkodilatör etki başlama süreleri eşit bulunmuştır. Çalışmalarda farklı etki başlama hızlarının elde edilmesi, bu ajanların beta-2 adrenerjik reseptörleri uyarma şekilleri ve ilaçların hastalarda farklı farmakokinetik özellikler gösterebileceği gözönünde bulundurularak izah edilebilir. Her iki ajanın bronkodilatör etki kapasiteleri çalışmalarda genellikle eşit bulunmuşken, Cazzola ve arkadaşlarının ikinci çalışmasında S, 48. dakikadan sonraki zaman aralıklarında F e göre daha etkili bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da tüm zaman aralıklarında her iki ajan da bazale ve plaseboya göre benzer düzeyde anlamlı bronkodilatör etki göstermiştir. Elde ettiğimiz pik bronkodilatasyon süreleri her iki ilaç için Cazzola ve arkadaşlarının ikinci çalışması ve Çelik ve arkadaşlarının çalışmalarıyla da uyumluydu. Cazzola ve arkadaşlarının birinci çalışmasında pik bronkodilatasyon süresinin F için 24, S için 3. dakikada oluşması bizim ve diğer çalışmaların sonuçlarıyla büyük farklılıklar göstermiştir. Bunun nedeni bu çalışmadaki hastalar ile diğer çalışmalardaki hasta popülasyonunun nispeten farklı olması 19

7 Tunç A, Turgut T, Muz MH. olarak yorumlanabilir. Bu çalışmada hastaların çalışma öncesi beklenen FEV 1 düzeyleri %1-69 iken diğer çalışmalarda ve bizim çalışmamızda; nin altında idi. Çalışmamızda ve genel olarak diğer çalışmalarda F ve S, bazale göre plasebodan 7 dakika boyunca anlamlı bronkodilatör etki göstermişlerdir. Sadece Vollmer ve arkadaşları KOAH lı hastalarda S nin etkisininin 48-7 dakika sürdüğünü bildirmişlerdir. FVC parametresi Çelik ve arkadaşları ile Cazolla ve arkadaşlarının iki çalışmasında değerlendirmeye alınmış, tüm zaman aralıklarında her iki ilacın da bazale ve plaseboya göre anlamlı artış gösterdiği bildirilmişken, bizim çalışmamızda her iki ilaç da F in 7. dakika değeri dışında anlamlı artış göstermiştir. FEF %2-7 ve PEFR parametrelerini sadece Çelik ve arkadaşları değerlendirmeye tabi tutmuşlar ve 7 dakikalık değişikliklerin plasebodan farklı olmadığını bildirmişlerdir. Biz ise PEFR için F in 7. dakikası dışında, FEF %2-7 için tüm zaman aralıklarında her iki ilaçla bazale ve plaseboya göre anlamlı artışlar olduğunu tespit ettik. FEF %2-7 ve PEFR parametrelerinin değerlendirildiği çalışmaların az olması bu sonuçların yorumlanmasını güçlendirmektedir. Yaptığımız çalışmanın sonucunda, parsiyel rezerzibl KAOH lı hastalarda F ve S nin kuru toz inhaler formlarının uzun süreli ve etkili bronkodilatasyon sağladıkları, F in etkisinin ve pik bronkodilatasyon süresinin daha çabuk başlaması nedeni ile S ye göre daha avantajlı olabileceği sonucuna varılmıştır. Devamlı semptomları olan hastalarda, kısa etkili beta-2 agonistlerin yeterli bronkodilatasyon oluşturamamaları, sık ve daha yüksek dozlarda kullanılmalarının gerekmesi, uzun etkili beta-2 agonistlerin, bu yöndeki çalışmaların artması ile KOAH tedavisinde etkili bir konuma gelebilecekleri düşünülmüştür. KAYNAKLAR 1. Keatings VM, Barnes BJ. Comparison of inflammatory cytokines in chronic obstructive pulmonary disease, asthma and controls. Eur Respir Rev 1997;7: Siafakas NM. Pathology and pathophysiology of COPD: Introduction. Eur Respir Rev 1997;7: Jeffery PK. Pathology of asthma and COPD. Eur Respir Rev 1997;7: Siafakas NM, Vermeire P, Pride NB et al. Optimal assesment and management of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 199;8: Tutluoğlu B, Gürbüz N, Şahin S et al. Effects of short term usage of formoterol on six minute walking tests in COPD patients. Eur Respir J 1997;(Suppl 2):6. 6. Tattersfield AE. Long acting ß 2 agonists. Clin Exp Allergy 1992;22: Ziment I. Pharmacologic therapy of obstructive airway disease. Clin Chest Med 199;11: George RB, San Pedro GS. Chronic obstructive pulmonary disease: Clinical course and management. In: Fishman AP, ed. Pulmonary Disease and Disorders. 3 rd ed. New York: McGraw-Hill Companies, 1998: Naline E, Zhang Y, Qian Y et al. Relaxant effect and durations of action of formoterol and salmeterol on the isolated human bronchus. Eur Respir J 1994;7: Boyd G, Morice AH, Pausford JC et al. An evaluation of salmeterol in the treatment of COPD. Eur Respir J 1997; : Rabe FK, Chung KF. The challenge of long acting ß adrenreceptor agonists. Respir Med 1991;8: Cazzola M, Stangelo G, Piccolo A, et al. Effect of salmeterol and formoterol in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Pulm Pharmacol 1994;7: Cazzola M, Matera MG, Stangelo G et al. Salmeterol and formoterol in partially reversible severe chronic obstructive pulmonary disease: A dose response study. Respir Med 199;89: Çelik G, Kalaycıoğlu O, Beder S ve ark. Effects of formoterol and salmeterol in partially reversible chronic obstructive pulmonary disease. ERS Annual Congress; 1996 September 7-11; Stockholm: Eur Respir 1996;9(Suppl 23): Ramirez AV, Ward J, Lentine T et al. Salmeterol reduces dyspnea and improves lung function in patients with COPD. Chest 1997;112: Vollmer M, Schmidt EW, Ulmer WT. Effect duration and treatment effectiveness of salmeterol, fenoterol and salbutamol in severe forms of respiratory tract obstruction. Pneumologie 199;49: Matera MG, Cazzola M, Vinciguerra A et al. A comparison of the bronchodilating effects of salmeterol, salbutamol and ipratropium bromide in patients chronic obstructive pulmonary disease. Pulm Pharmacol 199; 8: Yazışma Adresi Teyfik TURGUT Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Fırat Tıp Merkezi ELAZIĞ 196

KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Gül GÜRSEL*, Can ÖZTÜRK*, Türkan TATLICIOĞLU*, Nurdan KÖKTÜRK* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Stabil KOAH lı Hastalarda ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Tülay ÖZDEMİR*, Esra GEÇKİN*, Candan ÖĞÜŞ*, Aykut ÇİLLİ* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması

Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması Haşim BOYACI, Leyla YÜCESOY, Füsun YILDIZ, Ahmet ILGAZLI, İlknur BAŞYİĞİT Kocaeli

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ 17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ GİRİŞ Ülkemizde KOAH prevalansı 40 yaş üzeri erişkin nüfusta %19 dur, diğer bir ifadeyle yaklaşık

Detaylı

Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi Dr.Hatice Türker

Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi Dr.Hatice Türker Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi 23-04-2008 Dr.Hatice Türker 1 ANLATIM PLANI Dispne tanımı Dispne mekanizmaları KOAH tanımı KOAH da hiperinflasyon Hiperinflasyon tedavisi

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Temel SFT Yorumlama Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI A. Semptom, bulgu veya anormal laboratuar sonuçları varlığında akciğer hastalığı tanısını doğrulamak

Detaylı

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? KOAH NE DEMEKTİR? KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Hastalar için özet bilgiler KOAH nedir? KOAH, hastalığın belli başlı özelliklerinin tanımını içinde barındıran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı teriminin

Detaylı

STABİL KOAH DA HASTA EĞİTİMİ VE FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMI

STABİL KOAH DA HASTA EĞİTİMİ VE FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMI STABİL KOAH DA HASTA EĞİTİMİ VE FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMI ÖĞRENİM HEDEFLERİ KOAH tedavi hedeflerini açıklayabilmeli, Hasta eğitiminin bileşenlerini sayabilmeli, KOAH da risk faktörlerini tanımlayabilmeli,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Serevent TM Diskus TM

Serevent TM Diskus TM Serevent TM Diskus TM Formülü Serevent Diskus plastik bir inhaler cihazı içinde, her biri 50 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) ve laktoz karışımı içeren 60 blisterlik alüminyum folyo

Detaylı

Dr. Nalan Ogan. Ufuk Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları A.D.

Dr. Nalan Ogan. Ufuk Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları A.D. Dr. Nalan Ogan Ufuk Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları A.D. Giriş Astım ve KOAH, en sık görülen kronik akciğer hastalıkları Her ikisi de havayolu obstruksiyonu ve kronik havayolu inflamasyonu ile karakterize Sigara

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ 1.)REVERSİBİLİTE 2.)BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ REVERSİBİLİTE Tanım Havayolu obstrüksiyonu bulunan olgularda, farmakolojik bir

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Serevent TM İnhaler 25mcg

Serevent TM İnhaler 25mcg Serevent TM İnhaler 25mcg Formülü Her uygulamada 25 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) püskürten 60 ve 120 dozluk ölçülü dozlu bir aerosoldür. Serevent Inhaler, kloroflorokarbon (CFC)

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ ASTIM TANI ve TEDAVİSİ TANIM Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy Hışıltılı Bebeğin Tedavisi Dr Suna Asilsoy Astıma bağlı vizingi olanlar Diğer nedenlere bağlı vizing geliştirenler Hışıltı fenotiplerinin ortaya çıkış zamanları Thorax 1997; 52: 946 952. Persistan vizing

Detaylı

Astım-KOAH Overlap Sendromu. Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Astım-KOAH Overlap Sendromu. Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Astım-KOAH Overlap Sendromu Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Tanı Tarihçe (Çok yakın tarih! ) Rehberlerde Akos Prevelans Klinik Literatür

Detaylı

Bronş Provokasyon Testleri

Bronş Provokasyon Testleri Bronş Provokasyon Testleri Doç.. Dr. Gül G l KARAKAYA Hacettepe Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Erişkin Allerji Ünitesi Bronş aşırı duyarlılığı ığı Değişik ik uyaranlara karşı

Detaylı

Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi #

Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi # Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi # Akif ÖZGÜL, Figen KADAKAL, Pınar YILDIZ, Murat ACAT, Tuncay

Detaylı

KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES

KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XIX, Say 2, 2005 KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES EVALUATION OF THE RESPONSE OF AIRWAY

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER Dr. Ali Kocabaş GİRİŞ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); tam olarak geri-dönüşümlü olmayan ve genellikle yavaş bir ilerleme gösteren

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ProfDrNurhayat YILDIRIM Spirometrik ölçüm sakin solunum, zorlu inspirasyon, zorlu ekspirasyon, derin ve hızlı olarak belli bir sürede yapılan solunum esnasında ölçülen zaman,

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Çay işçilerinde solunum semptomları ve fonksiyonları

Çay işçilerinde solunum semptomları ve fonksiyonları Çay işçilerinde solunum semptomları ve fonksiyonları Lütfi ÇÖPLÜ, Z. Toros SELÇUK, A. Sema YILMAZ, Begüm ERGAN ARSAVA, A. Fuat KALYONCU, A. Altay ŞAHİN, Y. İzzettin BARIŞ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları

KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları Nuray KÖMÜS 1, Kemal Can TERTEMİZ 2, Can SEVİNÇ 2 1 Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Rehberin

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Deniz İNAL İNCE, Nur TUNALI, Sema SAVCI, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Spirometri üç temel ölçümü sağlar: FVC ( Zorlu vital kapasite) FEV1 (bir saniyedeki

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

KOAH ta Bronkodilatör Tedavi

KOAH ta Bronkodilatör Tedavi Derleme Review 31 KOAH ta Bronkodilatör Tedavi Bronchodilator Therapy in COPD Dr. Münire ÇAKIR Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta ÖZET Kronik obstrüktif

Detaylı

Birinci Basamak Hekimlerinin Astım Konusundaki Bilgi ve Yaklaşımları #

Birinci Basamak Hekimlerinin Astım Konusundaki Bilgi ve Yaklaşımları # Birinci Basamak Hekimlerinin Astım Konusundaki Bilgi ve Yaklaşımları # Figen DEVECİ*, Yasemin AÇIK**, Teyfik TURGUT*, S. Erhan DEVECİ**, M. Hamdi MUZ* * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD ASTIM TANISINDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD Astım kronik hava yolu inflamasyonu sonucu gelişen bronş aşırı duyarlılığı ile reversibl,

Detaylı

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi Bölüm 17 Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Dr. Gülhan AYHAN ve Dr. Ömer AYTEN Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların

Detaylı

GOLD 2013 rehberine göre aile hekimliği sisteminde KOAH a yaklaşım Family physicians approach to COPD according to GOLD guidelines 2013

GOLD 2013 rehberine göre aile hekimliği sisteminde KOAH a yaklaşım Family physicians approach to COPD according to GOLD guidelines 2013 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 5 / Sayı 3 / 2014 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Özet Yazışma Adresi/Corresponding: Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Manisa, Türkiye.

Detaylı

Türk Toraks Derneği'nin GOLD 2017 KOAH Raporuna Bakışı. Tablo S1. KOAH Tanısında Düşünülmesi Gereken Semptom ve özellikleri (Bölüm 2 ref no 1 )

Türk Toraks Derneği'nin GOLD 2017 KOAH Raporuna Bakışı. Tablo S1. KOAH Tanısında Düşünülmesi Gereken Semptom ve özellikleri (Bölüm 2 ref no 1 ) Tablo S1. KOAH Tanısında Düşünülmesi Gereken Semptom ve özellikleri (Bölüm 2 ref no 1 ) Semptomlar Dispne Kronik öksürük Kronik balgam çıkarma Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları Risk faktörleri

Detaylı

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi Ebru Yüce, Deniz Ulaş, Nermin Köşüş, Serap Simavlı, Aydın Köşüş Amaç 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Nilay Orak Akbay*, Züleyha Bingöl*, Nuran Gökbulut*, Esen Kıyan*, Ekrem Bilal Karaayvaz**, Mehmet Kocaağa**, Ahmet Kaya

Detaylı

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ Yrd.Doç.Dr. Teyfik TURGUT Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ Astımlı bir hastada hızlı ve progresif olarak nefes darlığı, öksürük, hırıltılı

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler

Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Uğur GÖNLÜGÜR, Arzu MİRİCİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ÇANAKKALE ÖZET Astım ve kronik obstrüktif akciğer

Detaylı

KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi

KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi JCEI / 2014; 5 (3): 424-428 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0432 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik

Detaylı

8. HASTALIĞIN TEDAVİSİ

8. HASTALIĞIN TEDAVİSİ 8. HASTALIĞIN TEDAVİSİ Yıllarca KOAH ın geri dönüşümsüz hava yolu obstrüksiyonu olarak tanımlanması ve hastaların çok büyük ÖNEMLİ NOKTALAR KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hasta

Detaylı

KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi

KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi Gaye ULUBAY, Aslı GÖREK, Şerife SAVAŞ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU Başkent Üniversitesi Tıp

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Periferik Kanda IL-8 Düzeyi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Periferik Kanda IL-8 Düzeyi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Periferik Kanda IL-8 Düzeyi Feza BACAKOĞLU, Alev ATASEVER, Yeşer KARACA, Cemil GÜRGÜN, Mustafa ÖZHAN, Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

OLGULARLA Havayolu Hastalıkları

OLGULARLA Havayolu Hastalıkları OLGULARLA Havayolu Hastalıkları Dr. Sibel Naycı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi TTD XIV. Kış Okulu, 2015, Antalya Olgu-1 M-T, 50y, kadın hasta, muhasebe müdürlüğü yapıyor Sigara öyküsü Tıbbi öykü 40

Detaylı

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim?

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim? Pediatrik Astım Hışıltılı Çocuk Ne zaman astım diyelim? Prof. Dr. Hasan YÜKSEL 2. Puader Kongresi 2013, Antalya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi hyukselefe@hotmail.com

Detaylı

Kronik Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Bronkodilatatör İlaçlara Uyumu

Kronik Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Bronkodilatatör İlaçlara Uyumu Araştırma Makalesi Kronik Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Bronkodilatatör İlaçlara Uyumu Bronchodilatator Drug Compliant of The Patient with Chronic Lung Disease 1 2 Mustafa Çörtük, Kemal Kiraz 1 Adana

Detaylı

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır Toraks Derneği, Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan diğer uzmanlık dallarındaki hekimler tarafından 1992 de kurulan bir ulusal uzmanlık derneğidir. Toraks Derneği nin

Detaylı

Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması

Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması Özgün araştırma Astımlı ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyi Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması Hazal Sonbahar 1, Deniz İnal İnce 1, Melda Sağlam 1, Naciye Vardar

Detaylı

Budesonid/formoterol idame ve semptom giderici tedavi: Etkili ve kolay bir astım tedavisi seçeneği

Budesonid/formoterol idame ve semptom giderici tedavi: Etkili ve kolay bir astım tedavisi seçeneği Budesonid/formoterol idame ve semptom giderici tedavi: Etkili ve kolay bir astım tedavisi seçeneği Dilşad MUNGAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar

Detaylı

ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN

ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazal Sonbahar 1, Deniz İnal İnce 1, Melda Sağlam 1, Naciye Vardar Yağlı 1, Ebru Çalık Kütükcü 1, Hülya Arıkan 1, Cemile Bozdemir

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANISI ALAN HASTALARDA UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUĞUN BELİRLENMESİ Burcu DOĞAN Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler

Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Sema SAVCI, Deniz İNAL İNCE, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi #

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi # Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi # Serkan AKBAY*, Bahar KURT*, Arzu ERTÜRK*, Meral GÜLHAN*, Nermin ÇAPAN* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi. Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Antalya Mayıs 2017

Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi. Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Antalya Mayıs 2017 Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Antalya Mayıs 2017 Astım Akut astımın muhatabı acilciler Epidemiyoloji 300 milyon astım hastası

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Tiotropium Bromid. Doç. Dr. Öznur AKKOCA**

Tiotropium Bromid. Doç. Dr. Öznur AKKOCA** Türkiye Tıp Dergisi 2003; 10 (Ek 1): 3-8 Tiotropium Bromid Doç. Dr. Öznur AKKCA** * Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Göğüs Hastal klar Anabilim Dal, ANKARA Tiotropium bromid (Ba 679 Br), yeni geliştirilen

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi

KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi Ayşe GÜNER*, Nazlı ATAK* * Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Yüksek Okulu, ANKARA ÖZET Bu çalışma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi*

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2001, 12 (4), 26-32 slçanda OKsioATiF STRES MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Mustafa GÜL', Nuray ÖnAşAN', Seyithan TAYSI", Kenan GÜMÜŞTEKIN',

Detaylı

KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALARINDA FARKLI BRONKOD LATÖRLER N REVERS B L TE ÜZER NE ETK LER

KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALARINDA FARKLI BRONKOD LATÖRLER N REVERS B L TE ÜZER NE ETK LER zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XVII, Say 2, 2003 KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALARINDA FARKLI BRONKOD LATÖRLER N REVERS B L TE ÜZER NE ETK LER THE EFFECT OF BRONCHODILATORS ON THE REVERSIBILITY OF

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi #

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Bülent TUTLUOĞLU*, Sibel ATIŞ****, Cengiz ÖZGE***, Banu SALEPÇİ**, Yaşar YILMAZKAYA** * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

SOLUNUM SISTEMI FARMAKOLOJISI. Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat DERİCİ

SOLUNUM SISTEMI FARMAKOLOJISI. Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat DERİCİ SOLUNUM SISTEMI FARMAKOLOJISI Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat DERİCİ SOLUNUM SISTEMI ANATOMI VE FIZYOLOJISI Vücut ve atmosfer arasında gaz transferi Oksijen x karbondioksit Bu gazların kan düzeyleri hassas mekanizmalar

Detaylı

AYAKTAN TAKİP EDİLEN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) OLGULARINDA FARKLI TİPLERDE İNHALER CİHAZ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYAKTAN TAKİP EDİLEN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) OLGULARINDA FARKLI TİPLERDE İNHALER CİHAZ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYAKTAN TAKİP EDİLEN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) OLGULARINDA FARKLI TİPLERDE İNHALER CİHAZ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Doç. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016 Kıbrıs Amaç Solunum

Detaylı

Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi

Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi Tekstil endüstrisinde sağlık gözetimi Millworkers by Laurence Stephen Lowry (1948) Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Tekstil Sektörü Elyaf ve ipliği kullanım eşyasına

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

Nebülizatör Tedavisi. 325 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(3): 325-332. Gizem DEMİR*, Sevgi SARYAL* ÖZET SUMMARY.

Nebülizatör Tedavisi. 325 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(3): 325-332. Gizem DEMİR*, Sevgi SARYAL* ÖZET SUMMARY. Gizem DEMİR*, Sevgi SARYAL* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA ÖZET Nebülizatör tedavisi, hava yolu obstrüksiyonu varlığında hızlı düzelme sağlamak veya ileri

Detaylı

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA DÜZENLİ KONTROLE GİTMEYEN KOAH HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA DÜZENLİ KONTROLE GİTMEYEN KOAH HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXX Sayı 3, 2016 GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA DÜZENLİ KONTROLE GİTMEYEN KOAH HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF COPD PATIENTS WITH UNREGULAR VISITS TO PULMONOLOGISTS

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ventilatuar Limitasyon Dispne Aktivitenin azalması Fonksiyon

Detaylı

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara 6 Yaşı şına gelene kadar ~ %50 sinde en az 1 vizing atağı olacaktır Tekrarlıyan Bronşiolitler (Hışıltılı Bebekler)

Detaylı

KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi

KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi Eylem Sercan ÖZGÜR 1, Sibel ATIŞ 1, Arzu KANIK 2 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Hafif ve Orta Şiddetteki Astım ve KOAH

Hafif ve Orta Şiddetteki Astım ve KOAH Dr. Ahmet ŞAHIN ve ark., Hafif ve Orta Şiddetteki Astım ve KOAH Hastalarında Uzun Etkili Beta-2 Agonistlerden Formoterolün Kardıak Etkileri Hafif ve Orta Şiddetteki Astım ve KOAH Hastalarında Uzun Etkili

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ Dr. Arif KUT ASTIM Kronik enflamatuvar bir hastalıktır Çok sayıda hücre ve mediatör rol alır Solunum yollarında aşırı duyarlılık vardır Tekrarlayıcı öksürük ve hırıltı ile

Detaylı

Kocaeli İlindeki Pratisyen Hekimlerin Astma Konusundaki Yaklaşımları

Kocaeli İlindeki Pratisyen Hekimlerin Astma Konusundaki Yaklaşımları Kocaeli İlindeki Pratisyen Hekimlerin Astma Konusundaki Yaklaşımları Haşim BOYACI, Ahmet ILGAZLI, Füsun YILDIZ, Canan ŞENGÜL, Elif ÖZARI Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Gaye ULUBAY, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Berna AKINCI, Aslı GÖREK, Şule

Detaylı

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir. Türkiye de de tüm

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastal ğ nda Farmakolojik Tedaviler

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastal ğ nda Farmakolojik Tedaviler Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 12(1): 21-28 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastal ğ nda Farmakolojik Tedaviler Doç. Dr. Öznur AKKOCA YILDIZ Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Göğüs Hastal klar Anabilim

Detaylı

Solunum Sistemi Mikrobiyotası. Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

Solunum Sistemi Mikrobiyotası. Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara Solunum Sistemi Mikrobiyotası Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara NIH Human Microbiome Project (2007) Microbial communities in healthy controls and asthmatic airways

Detaylı

251 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2002; 50(2): 251-257. Nurdan KÖKTÜRK*, F. Sema PAKER*, Türkan TATLICIOĞLU* ÖZET SUMMARY

251 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2002; 50(2): 251-257. Nurdan KÖKTÜRK*, F. Sema PAKER*, Türkan TATLICIOĞLU* ÖZET SUMMARY Bir Yavaş Salınımlı Teofilin Preparatı Olan Teofilin Monohidratın (Xanthium) Farmakokinetiği, Etkinliği ve Tolerabilitesinin Günde İki Doz Kullanılan Teofilin (Talotren) ile Karşılaştırılması Nurdan KÖKTÜRK*,

Detaylı

Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN

Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN Dr. Ersin Aslan a saygı ile Astım tedavisinin amacı Hastalık Kontrolünü Sağlamak ve Sürdürmek Minimal gündüz semptomu

Detaylı

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri TÜTÜN VE ASTIM Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri Kısa Dersimizin Hedefleri KISA DERSİMİZİN AMACI: Öğrencileri tütünün astım üzerindeki zararlı etkileri ile astım hastalarına ve ebeveynlerine

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

BRONKODİLATÖR İLAÇLAR.

BRONKODİLATÖR İLAÇLAR. BRONKODİLATÖR İLAÇLAR www.aciltipuzmanlari.com Kaynaklar http://search.medscape.com/emedicinesearch?newsearch=1&querytext=bron chodilator http://emedicine.medscape.com/article/ 297664-overview http://www.toraks.org.tr/

Detaylı

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI ASTIM Dr. Bengü MUTLU Bir çok uyarıya karşı artan havayolu cevabı ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır İnflamatuar süreçte mast hücreleri, eozinofiller, T lenfositler, makrofajlar, nötrofiller,

Detaylı

Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri

Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AC lerin mekanik özellikleri Kompliyans Elastik

Detaylı

Akut Astmada Ek İntravenöz Magnezyum Sülfatın Tedavideki Etkinliği

Akut Astmada Ek İntravenöz Magnezyum Sülfatın Tedavideki Etkinliği Akut Astmada Ek İntravenöz Magnezyum Sülfatın Tedavideki Etkinliği Semra BİLAÇEROĞLU*, Müge AKPINAR*, Ayfer TIRAŞ*, Emel ÇELİKTEN*, Dilek KALENCİ**, Kunter PERİM* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

KOAH DA BRONKODİLATÖR TEDAVİ VE DESTEK TEDAVİLERİ

KOAH DA BRONKODİLATÖR TEDAVİ VE DESTEK TEDAVİLERİ KOAH DA BRONKODİLATÖR TEDAVİ VE DESTEK TEDAVİLERİ Gökhan ÇELİK, Akın KAYA, Aydın ÇİLEDAĞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye e-mail: kayaakin@gmail.com

Detaylı

İNHALER İLAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ PRATİK te SORUNLAR Ders Notları

İNHALER İLAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ PRATİK te SORUNLAR Ders Notları İNHALER İLAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ PRATİK te SORUNLAR Ders Notları Prof.Dr. Recep IŞIK İnhalasyon tedavisi, astma ve KOAH lı hastalarda beta-agonistler, kortikosteroidler, antikolinerjikler, kromolin sodyum

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ HIRILTILI ÇOCUKLARDA TEDAVİNİN OLGULAR İLE TARTIŞILMASI

OKUL ÖNCESİ HIRILTILI ÇOCUKLARDA TEDAVİNİN OLGULAR İLE TARTIŞILMASI OKUL ÖNCESİ HIRILTILI ÇOCUKLARDA TEDAVİNİN OLGULAR İLE TARTIŞILMASI Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Prof Dr Fazilet Karakoç 3 yaşında erkek hasta term olarak doğmuş

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı