gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet"

Transkript

1 Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3555 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HLORAGA HIYARI GÝBÝ... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR OKUR MEKTUBU Ali Osman Ustam Kotak! Erdoðan Baybars TÝTREYEN AÐUSTOS BÖCEKLERÝ Elvan Levent TÝYATRO HEYECANI SÜRÜYOR Mehmet Levent "PIP" BAYRAÐI (2) Yalçýn Okut Dünkü yayýnýmýzdan sonra gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ yaptýramadýðýný söyledi bin TL rüþvet n Geçmiþ CTP-ÖRP hükümeti döneminde, Girne Kaymakamlýðý'na verdiði inþaat dosyasýnýn 18 ay bekletildiðini, daha sonra ise Çevre Koruma Dairesi'nde 6 ay oyalandýðýný ve Bakan Asým Vehbi'nin masasýnda 1 ay da onay için durduðunu söyleyen Arýklý, "Benden bunun için 100 bin TL rüþvet istediler" dedi... n Girne-Boðaz bölgesindeki siteler için de tapu aþamasýna gelene dek rüþvet vermek zorunda kaldýðýný açýklayan Arýklý, "Rüþvet veren de, alan da suçlu sayýlýyor... Eðer rüþvet alan görevlileri açýklamamýz istenirse, rüþvet verenler için geçici bir af çýkarsýnlar" diye konuþtu... n Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun da rüþvete dahil olduðunda ýsrarlý olan ve onun 'dürüstlüðüne' inanmayan Arýklý, ciddi bir delile sahip olmadýðý için son rüþvet iddialarýnda inandýrýcý olamadý... n Arýklý: Dosyamýn sayfalarýný karýþtýrdýkça "bunlarýn içi boþ, doldurulmasý gerekir" diyen yetkili 'doldurmak' sözünden rüþveti kastediyordu... n Arýklý bugün basýn toplantýsý düzenleyerek çarpýcý açýklamalarda bulunacaðýný söyledi... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Sondaj platformu 'Homeros' hazýr... Akdeniz de sular ýsýndý n Noble Energy þirketi iþe bir hafta erken baþladý... Ýsrail'den yola çýkan sondaj platformu 'Homeros'un dün sondaj noktasýna ulaþmasý bekleniyordu... n 'Homeros' platformu denizaltý robotunun yardýmýyla sondaj yerine sabitlenecek... n Platforma ilk uçuþu yapacak helikopter de Larnaka Havaalaný'nda... Helikopterin mürettebatý Ýsraillilerden oluþuyor.. Ýlk uçuþ yarýn... n Türk tarafý alacaðý tedbirler konusunda bugün Ankara'da kritik bir toplantý yapýyor... Dün KKTC'ye gelen TC Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, "Bizim de alacaðýmýz tedbirler var" dedi... l 3. sayfada KTÖS ve KTOEÖS Yeni eðitim yýlý büyük sorunlarla baþlýyor... n 10 ve 13. sayfalarda

2 10 KG UYUÞTURUCU VE TÜFEK Güzelyurt bölgesinde bir evde ve bir arabada yapýlan aramada toplam 10 kilo hintkeneviri ele geçirildi. Evde ayrýca bir piyade tüfeði ve mermi de bulundu. Polis bültenine göre önceki gün saat 11.00'de Güzelyurt- Gaziveren yolunda 57 yaþýndaki erkek C.U.'nun kullanýmýnda bulunan araçta polisin aramasýnda 3 kilo hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde, zanlýnýn Doðancý'daki evinde yapýlan aramada ise içinde hintkeneviri türü uyuþturucu bulunan elle sarýlmýþ bir sigara bulunarak emare alýndý. Olayla ilgili soruþturmada baðlantýsý olduðu tespit edilen 57 yaþýndaki D.R.'nin evindeki aramada 7 kilo hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde, 1 piyade tüfeði, 1 þarjör, 58 canlý mermi, 5 boþ kovan ile 2 hassas terazi; aðýlda yapýlan aramada ise 3 kök ekili hintkeneviri bitkisi bulundu. Ýki zanlý tutuklanýrken haklarýndaki soruþturma sürüyor. ALANÝÇÝ'NDE SÝLAHLI ÞÝDDET Alaniçi'nde silahlý þiddet olayý yaþandý. Olayda bir ev hasara uðrarken, yaralanan olmamasý teselli oldu. Önceki gece meydana gelen olayda, bir kiþi, kiþisel sorun yaþadýðý belirtilen bir baþka kiþinin evini hasara uðrattý; havaya ateþ açtý; þiddet tehdidinde bulundu. Polis bültenine göre saat 22.00'deki olayda, Alaniçi'nde 32 yaþýndaki A.A., tasarrufunda bulundurduðu av tüfeðiyle kiþisel sorun yaþadýðý A.Y.'nin evinin avlusuna izinsiz girip mülküne tecavüz ettikten sonra, av tüfeðiyle havaya ve evin mutfak kapýsýna ateþ açtý. Daha sonra balkon kapý camýný av tüfeði dipçiðiyle kýrarak hasara uðratan zanlý, A.Y.'ye þiddet tehdidinde bulundu. Olayda yaralanma olmazken, zanlý A.A. tutuklandý. 3 KIBRISLI RUMA YASAL ÝÞLEM Koruçam'da izinsiz balýk avlayan 3 Kýbrýslý Rum hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis bültenine göre, önceki gün saat 14.30'da Koruçam'da, "Merici" mevkiinde yapýlan kontrolde, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi bölgesinde sakin S.K (E-68), O.K (E-74) ve S.V. (E-50)'nin yetkili makamdan izinsiz oltayla balýk avladýklarý tespit edildi. ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Orta gerilim hattý çalýþmalarý nedeniyle bugün Geçitkale Havaalaný, Nergisli, Akdoðan'ýn bir bölümü, Vadili ve Turunçlu'da elektrik kesintisi olacak. Kýb-Tek Bölge Amirliðinden yapýlan açýklamaya göre, kesinti 09:00-17:00 saatleri arasýnda yapýlacak. UZUNOÐLU ANILACAK Lefkoþa Sancaðý Serdarlarýndan, Kýbrýs Türk halkýnýn varoluþ mücadelesine önemli katkýlarý olan Nevzat Uzunoðlu, ölümünün birinci yýldönümü olan bugün Lapta'daki mezarý baþýnda düzenlenecek törenle anýlacak. TMT Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, öðle namazýndan önce aþaðý Lapta camiinde de mevlit okutulacak. KOTAK'IN CENAZESÝNDE TEK BAÞINA Afrika (ÖZEL)- Geçtiðimiz gün vefat eden ve topraða verilen Ýsmet Kotak'ýn mecliste yapýlan cenaze töreni sýrasýnda belki de kimsenin dikkatini çekmeyen bir konuk vardý... Tek baþýna duruyordu. Kalabalýða karýþmamýþtý... Bir köþeye çekilmiþ, cenaze törenini izliyordu... Görüntüsüne göre törene katýlanlar içerisinde en yaþlý duran kiþiydi... Kýsa boyluydu... Boynunda bir rahatsýzlýðý olmalý ki baþýný da yukarýya kaldýrýp karþýya bakamýyordu... Ýsmi Aydýn Konuralp... Giresun doðumlu ve seksen yaþýnda olduðunu daha sonra öðrendik... Ýsmet Kotak'ýn öldüðünü öðrendiðinde vefa borcunu yerine getirmek, son görevini yapmak ve ailesine taziyelerini iletmek için gelmiþ meclisteki cenaze törenine... -Memleket neresi? -Giresun... -Giresun'dan mý geldin? -Hayýr Lapta'dan... Ben Lapta Huzurevi'nde kalýyorum... -Ýsmet Kotak Bey'le ne zaman tanýþmýþtýnýz? -Ýsmet Bey'le tanýþýklýðým çok eskilere dayanýr. 1960'lý yýllara... Ben Milli Türk Talebe Birliði'ndeydim. O zamanlar Türkiye'ye okumaya gelen öðrenciler bizimle irtibata geçerlerdi... Milli Türk Talebe Birliði dýþýnda kurulan komiteler vardý... Kýbrýslýlar orda yer alýrlar ve Demokrat Parti hükümetine Kýbrýs davasýný anlatmaya çalýþýrlardý. Biz sadece yardýmcý oluyorduk. Ýsmet Bey'i o komitelerde tanýdým. -Ýsmet Bey'le irtibatýnýz hiç kesilmedi mi? -Bir süre kesildi. Biz Demokrat Parti döneminde tutuklandýk. Yargýlandýk. Yýllarca hapislik istemiyle hem de... -Neden tutuklandýnýzdý? -6-7 Eylül olaylarý meydana geldiðinde yaðmayý yapanlarý deðil de Milli Türk Talebe Birliði'ndekileri tutuklayýp içeriye attýlar. Ben de tutuklananlardandým. 30 yýl hapis istemiyle yargýlandým darbesinde kurtulabildik. Ýsmet Bey'le duruma göre mektupla, telefonla görüþtük yýllarca... -Ýrtibatýnýzý koparmadýnýz yani... -Koparmadýk... -Daha sonra... -Daha sonra ben Ýstanbul'da bir kayýk aldým. Balýkçýlýk yapmaya baþladým. Yýllarca da bu iþle uðraþtým... -Kýbrýs'a nasýl geldiniz? -Türkiye'de bir tek akrabam kalmadý. Hepsi öldü... Arkadaþlarým da ya öldüler, ya da irtibatýmýz koptu... Ben de yaþlandým. Balýkçýlýk yapacak gücüm kalmadý... Ýstanbul'da yaþamaya zorlandým anlayacaðýn... Aklýma Ýsmet Bey geldi... Telefon edip onu aradým... Durumumu anlattým... 'Çýk gel' dedi. Ben de geldim... Beni aldý ve Saray Otel'e yerleþtirdi... Biraz pahalý orasý... Ordan bir pansiyona aktardý. Pansiyon da saðlýklý deðil... Beðenmedi... 'Birkaç gün sabret' dedi ve beni ordan aldýrarak Lapta Huzurevi'ne yerleþtirdi. -KKTC'ye ne zaman geldin?.. -9 aydan biraz fazla oldu... -Huzurevi'ne ne zaman aktarýldýn? -3 aydan fazla diyebilirim... -Cenaze törenine neyle geldin? -Dolmuþla... -Ayný araçla mý döneceksin? -Evet... Protokol gittikten sonra ailesine taziyelerimi bildirecek ve geri döneceðim... Hava çok sýcaktý... Gölgede bile terliyordu insan... -Ailesi nerede, diye soran Konuralp'e sandalyelerde oturan ve taziyeleri kabul edenleri gösterdik... Bizi býrakýp onlarýn yanýna doðru yürüdü... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý HLORAGA HIYARI GÝBÝ... Kuzey Kýbrýs'ýn tanýnmamýþ korsan bir devlet olmasý kimin iþine yaradý en çok? Pezevenklere! Baksanýza... Avrupa Konseyi Rum tarafýný uyarmýþ seks köleliði konusunda... Türk tarafýna ise laf yok! Neden yok? Güneydekinden beþ beter kuzeyde de seks köleliði yok mu? Var ama, adamlar "siz nasýlsa korsan bir devletsiniz, istediðinizi yapabilirsiniz" havasýnda... Bizim hamasetçi takým bu mesajý almamýþ anlaþýlan... Bunun için Rum tarafýna yapýlan uyarýdan keyifleniyorlar... Bizim karnemiz temiz çýkmýþ gibi seviniyorlar... Üzüleceklerine gururlanýyorlar... Tam bir korsan havasý... Maþallah barýþçýlarýmýzýn, ilericilerimizin ve hatta kadýn örgütlerimizin de bu konuda söyleyecek hiçbir lafý yok... Aralarýndan kimse çýkýp da sormuyor Avrupa Konseyi'ne: -Ne yani, güneyde seks köleliði var da kuzeyde mi yok? Neden göz yumuyorsunuz bu taraftakilere? Hani siz kuzeyde olup biten herþeyden Türkiye'yi sorumlu tutardýnýz? O halde ne? Türkiye'yi olsun uyaramaz mýsýnýz? Kuzeydeki korsan devlet baþka kimlere yaradý? Interpolün kýrmýzý bülteni ile arananlara... Aramýzda bu kýrmýzý bültene girmiþ kiþiler var çeþitli suçlardan dolayý... Ama anlý þanlý Interpol'ün kolu da uzanamýyor buraya... Uzansa, sanki o da bu korsan devleti tanýmýþ olacak... Ne kýyak bu kýyak!.. Adam dünyanýn gözü önünde bayrak direðindeki Solomu'yu vurup öldürdü... Ýsak'ý linç etti... Ve elini kolunu sallaya sallaya dolaþýyor aramýzda... Tutuklama yok... Ceza yok! Þimdi güneyde yargýlanmakta olan Gary Robb yýllarca safa sürdü burada... Ýngiltere'de uyuþturucu kaçakçýsý olarak aranmasýna raðmen, kýlýna dokunulmadý Kýbrýs'ta... Türk makamlarý tarafýndan ihya edildi hatta... Vatandaþlýk verildi kendisine... Konut yapmasý için Girne'de Rum mallarý tahsis edildi... El üstünde tutuldu kýsaca... Korsan devletin tadýný çýkardý hepimizden fazla... Baþka kimlere yaradý korsan devlet? Uyuþturucu kaçakçýlarýna... Mülteci kaçakçýlarýna... Her türlü kaçakçýya... Adada iki farklý piyasa oluþunca onlar da yolunu buldular ve kýsa zamanda zengin oldular. Tanýnmamýþ korsan devletin uluslararasý hukuk korkusu yok... Ne istersen yap... Canýn ne çekerse... Seks köleliðine karýþmayanlar, hiçbir iþe karýþmazlar... Daðlarý oy... Denizleri kirlet... Aðaçlarý doðra... Korsan deðil misin? Hepsi hakkýn... Ýstediklerine vatandaþlýk vermek de hakkýn, koçan vermek de... Süngü ile zaptettiðin topraklarý kime istersen tapula... Korsan devlet kara para aklayanlarýmýza da yaradý çok... Uluslararasý hukuk denilen þey her neyse, kolu uzanamaz ya buraya, kara parayý aklamak için bundan daha makbul bir yer mi var dünyada? Saddam Kuveyt'i iþgal ettikten sonra, Kuveyt'teki bankalardan kaçýrýlan paralar da kamyonlarla taþýnmýþtý buraya... Aklanmak için... Siyasilerimize de çok yaramýþ korsan devlet... Korsan olmasak siyasetçi olamazlardý çünkü asla... Muhtar olurlardý belki, ama milletvekili, bakan veya baþbakan olamazlardý... Korsan olmasak Dianellos & Vergopulos sigara fabrikasý da meclis olamazdý... Bir zamanlar sigara üretilen o yerde laf salatasý üretiliyor þimdi... Salatalýklar da maþallah... Hloraga hýyarý gibi...

3 AFRÝKA dan mektup... RÜÞVET VERENLERÝ BIRAK, RÜÞVET ALANLARA BAK... Son günlerin olay adamý, müteahhit Ayhan Arýklý gazetemizdeydi dün... Kendisiyle hem günceli, hem geçmiþi konuþtuk. Tüm sorularýmýzý yanýtladý, ama yanýtlayamadýðý sorularýmýz da oldu... Galiba istese de onlarý yanýtlayamazdý... "Bugüne kadar binlerce konut yaptým... Kayalar'da, Lapta'da, Girne'de, Girne-Boðaz'da, Lefkoþa'da" deyince sorduk... "Tüm bunlarý yaparken hiç rüþvet vermedin mi?" "Ben çok rüþvet verdim" dedi... Rüþvetsiz hiçbir iþin yürümediðini ve hiç kimsenin rüþvet vermeden iþ yapamadýðýný söyledi... "Kimlere rüþvet verdin?" diye sorduðumuz zaman durdu, açýklamadý... Neden açýklayamadýðýný da izah etti... Rüþvet alan gibi, rüþvet veren de suçlu çünkü... Hükümet rüþvet vermiþ olanlar için geçici bir af çýkarýrsa, onlarý açýklayabilirmiþ... Fena fikir deðil doðrusu... Rüþvet alanlar ne de olsa kamu görevlisi... En azýndan onlarýn bilinmesinde yarar yok mu? * Geçmiþ yýllarda bir günlük gazetemizde yayýnlanmýþ kocaman bir ilanýný gösterdi bize... Dönemin Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Asým Vehbi'ye hitaben yazýlmýþ bir yazý... Þöyle deniliyor yazýda: "Sayýn Asým Vehbi, Ülkemizin en büyük sýkýntýsý, yatýrýmcýyý canýndan bezdiren bürokrasidir. Karþýyaka'daki otel inþaatýmýzýn dosyasý Girne Kaymakamlýðý'na 18 ay önce verildi. Son olarak Çevre Koruma Dairesi'nde 6 ay oyalandý ve rapor hazýrlandý. Bakanlýðýnýza onay için gönderildi, bir aydýr dosyamýz masanýzda onayýnýzý beklemekte. Sayýn Bakan, Dosyamýzý masanýzda bekletmenizin gerekçelerini merak ediyorum. Ýzolasyon acaba dýþarýda mý, yoksa içimizde mi? Yatýrýmcýyý küstürüp kaçýrtmayalým. Tüketim ekonomisinden kurtulmak için ülkemizin yatýrýmcýya ihtiyacý vardýr." * Ayhan Arýklý bize bu yazýyý gösterdikten sonra "Bunun için benden 100 bin TL rüþvet istediler" dedi... Maþallah.. Oldukça kabarýkmýþ rüþvetin faturasý... "Peki, son iddialarýnýzla sizden rüþvet istendiðini ortaya attýnýz... Bu rüþveti verseniz, tutarý ne kadar olurdu?" diye sorduk... "10 bin sterlin" dedi... Ama böyle bir rakam telafuz edilmemiþ o yetkiliyle arasýnda... Yetkili sadece onun dosyasýný karýþtýrdýkça "Bunlar boþ, bunlarýn içinin doldurulmasý gerekir" demiþ... Arýklý'nýn rüþvet iddiasý da bu 'doldurmak' sözüne dayanýyor iþte... Doldurmaktan kastedilen rüþvetmiþ ona göre... "Peki, ne kadar doldurayým diye sormadýnýz mý siz kendisine?" dedik... "Çok sinirlendim, ne istiyorsun diye sordum sadece ona, bir þey söylemedi ve çekip gittim" dedi... Arýklý'nýn elinde rüþvetle ilgili ciddi bir belge yok kýsacasý... Mahkeme "Ýçi boþ, doldur" ifadesine rüþvet olarak itibar etmez herhalde... Arýklý iddialarýnda ýsrarlý ancak... Bakan Nazým Çavuþoðlu'nun dürüstlüðüne inanmýyor ve rüþvet iddialarýna onu da dahil etmekten çekinmiyor... * Keþke hükümet Arýklý'nýn teklifini kabul etse... Rüþvet verenleri affetse þimdilik... Ve rüþvet alanlarýn açýklanmasýna fýrsat verse... Bakalým neler var bu karanlýk dosyalarda... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Beþir Atalay: Bizim de tedbirlerimiz var TC Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Kýbrýs Rum Yönetiminin Doðu Akdeniz'de petrol aramasý konusunda yaptýðý açýklamada, Doðu Akdeniz'in kimsenin özel alaný olmadýðýný belirtti. Temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen TC Baþbakan Yardýmcýsý Atalay, gazetecilerin, Rumlarýn petrol arama giriþimleri ve Rum lider Dimitris Hristofyas'ýn "geri adým atmayacaðýz" yönündeki sözleri üzerine Türkiye'nin tavrýnýn NOBLE ÝLE ANLAÞMA YENÝLENDÝ Politis gazetesi "Noble Energy Ýle Anlaþma Yenilendi" baþlýklý haberinde Rum Ticaret Bakaný Praksula Andoniadu'nun Noble Energy heyetiyle önceki gün yaptýðý görüþmede; "Afrodit" olarak isimlendirilen 12'nci parselde araþtýrma yapýlmasý konusunda iki tarafý da baðlayan 2008 tarihli anlaþmanýn yenilenmesi prosedürünün tamamlandýðýný yazdý. Gazete Anlaþma ilkelerine göre Noble'ýn anlaþma süresinin hitamýndan 2 ay önce, araþtýrmalarýný sürdürme niyetini bildirdiðini ve DOÐALGAZ VE PETROL... ANKARA'DA KRÝTÝK TOPLANTI Güney Kýbrýs'ýn petrol ve doðal gaz arama yönünde baþlattýðý faaliyetlere cevaben KKTC'nin Türkiye ile iþbirliði halinde atacaðý adýmlarýn somut þekilde hayata geçirilmesi için bugün Ankara'da yeni bir toplantý yapýlýyor. Cumhurbaþkanlýðý'ndan alýnan bilgiye göre, Dýþiþleri Bakanlýðý, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý ile bu bakanlýklara baðlý ilgili daire müdürlüklerinden uzmanlarýn da katýlýmýyla oluþturulan KKTC heyeti, bugün Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý'nda yapýlacak toplantýya ne olacaðýnýn sorulmasý üzerine þunlarý söyledi: "Hepsini takip ediyoruz. Bizim de tedbirlerimiz var, güvenlik olarak, Doðu Akdeniz kimsenin özel alaný deðil. Türkiye burada çok ciddi tedbirler içerisinde, hem güvenliði açýsýndan hem de tabi buranýn ekonomik alan olarak deðerlendirilmesi açýsýndan. Bunlar, son günlerde Ýsrail ile de geliþen atmosferle irtibatlý gelip geçici þeyler. Biz hepsini çok hassasiyetle takip ediyoruz." Amerikan þirketinin anlaþma kurallarýna uyduðunu saptamasý üzerine, yenileme konusunda anlaþtýklarýný yazdý. Praksula Andoniadu'nun Noble ile yenilenen anlaþmanýn süresi hakkýnda bilgi vermekten kaçýndýðýna iþaret eden gazete edindiði bilgilere dayanarak sözde Rum "MEB"inin diðer 12 parseli (toplam 13 parsel vardý ve 12 numaralý olanýn imtiyaz haklarý Noble'a verilmiþti) için imtiyaz hakký daðýtýmýna iliþkin çalýþmalara da hýz verildiðini belirtti. katýlacak. Baþbakanlýk'tan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Aytuð Plümer baþkanlýðýnda Limanlar Dairesi Müdürü Serdar Canaltay, Jeoloji Ve Maden Dairesi Müdürü Mustafa Alkaravlý, Harita Dairesi Müdür Vekili Cemal Sadetoðlu, I. Sekreter Mehmet Dana, III. Sekreter Mustafa Güven'le oluþturulan heyet, dün akþam Ankara'ya gitti. Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Aytuð Plümer baþkanlýðýndaki KKTC heyeti, bugün Ankara'da temaslar yapacak ve gece yurda dönecek. ex istence Elvan Levent TÝTREYEN AÐUSTOS BÖCEKLERÝ Aðustos'u geçtik, Eylül'deyiz þimdi. Ama, o hiç buralara yaðmayan kar yaðsa da, titreyecekti burada halâ aðustosböcekleri, diye düþündüm. Ne diyordu Neþeli Adam Goethe'nin Faust'unda: "Þu gelecek kuþak' sözünü duymasam! Ben gelecek kuþaktan söz edecek olsam, þimdiki kuþaðý kim eðlendirecek? Bu kuþak eðlence ister ve bu olanaða kavuþmasý gerekir. Benim düþünceme göre, aklý baþýnda adamlar için bu zamanlar deðerlidir." Ara yoldan ölüm saçan bir sürat ve gürültüyle anayola fýrlayan arabadaki iki genci birkaç saniyeliðine gördüðümde, aklýma Neþeli Adam'ýn yukarýdaki sözleri gelmedi elbette. O anda aklýmdan geçenler çok daha radikal düþüncelerdi. Aklý baþýnda adamlar için bu zamanlar deðerliydi de aklý baþýnda olmayanlar geleceðin hayaliyle mi yaþarlardý hep? Bizim zavallý, hiçbirþey düþünmeden eðlenceyi arabanýn gazýna sonuna kadar basmakta bulan gençlerimiz için hangi zamanlar deðerliydi dersiniz? Yine de Goethe'nin Neþeli Adamý haklýysaydý eðer, bizim burada 'aklý baþýnda' yaþadýðýmýz söylenemezdi pek. Yoksa kitaplara kahve fallarýna duyduðumuzdan çok daha fazla ilgi duyardýk herhalde. Biz daha çok geçmiþle gelecek arasýna sýkýþmýþ bir toplumduk bana sorarsanýz. Barýþ hemen þimdi, diye söylenip, herþeye raðmen büyük bir sabýrla þimdiki zamaný cömertçe harcayan bir toplum. On deðil, yirmi deðil, tam otuz yedi yýlý böyle tüketmiþtik. Yarýnýn hayaliyle... Þimdi dar bir sokaktaki küçük bir bakkala girip veresiye isteyebileceðimiz yeryüzünde kalan son yer Kýbrýs mýydý dersiniz? Geçenlerde Maðusa'da surlariçindeki küçük bir markette tanýk olmuþtum buna. Dokuz, on yaþlarýndaki bir çocuk, birþeyler almýþ, dükkan sahibi adam da hiçbirþey söylemeden hesabý deftere yazmýþtý... Hiçbir Avrupa ülkesinde rastlayamazdýnýz böyle bir manzaraya, Amerika'da, Rusya'da bu bir ütöpyaydý. Ýroniktir belki ama bizde iþlenen suçlarýn tarihçesine baktýðýmýzda da genellikle böyle iþliyordu bu mekanizma. Suç iþlenir, cezasý, 'ileriki bir tarih'te kesilmek üzere 'hesaba' yazýlýrdý. Yýllarca sürerdi bekleyiþ... Baþkasýnýn iþlediði suçun da saf vatandaþýn baþýna patladýðýna tanýk olurduk buralarda sýklýkla. Örnekleri çoktu ne de olsa. Adam kalkar araziyi ipotek ederek bankadan borçlanýr... Araziye apartman diker, apartmanlarý satar... Paralarý cebe atar, bankaya borcunu ödemez... Ve bütün bu yolsuzluðun maðduru da hiçbirþeyden habersiz bir ev sahibi olma hayaliyle gidip o adamdan apartman dairesi alan vatandaþ olurdu. Bir yandan satýn aldýðý evin, bir yandan da kendisini kazýklayan adamýn borcunu öderdi bankaya. Þaka gibi ama, hiç de komik deðildi iþte. Ýnsanla deðil, þeytanla yapýlmýþ bir anlaþmayý andýrýyordu, deðil mi? Týpký Goethe'nin Faust'undaki gibi. Ne diyordu Mefisto Tanrý'ya: "Güneþlerden ve dünyalardan söz açmasýný baþaramam ben. Ama insanlarýn kendilerini nasýl acýya batýrdýklarýný görüyorum. Dünyanýn küçük tanrýsý sürekli ayný halde. Ve ilk günkü gibi tuhaf. Eðer ona gök ýþýðýndan bir parçacýk vermemiþ olsaydýn biraz daha iyi yaþayacaktý. O buna 'akýl' diyor ve onu yalnýzca, her hayvandan daha hayvanca yaþamak için kullanýyor. Yüksek izninle söyleyeyim o bana sürekli uçan, uçarken titreyen ve çayýrlarýn arasýna karýþtýðý zaman o eskimiþ türküsünü tutturan uzun bacaklý aðustosböceði gibi gelir! Burnunu sokmadýðý pislik yok!"

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Devlet malý deniz yemeyen domuz diyerek Boþ bulduðu her araziye konutlar dikmiþ Sonra da satýp satýp paralarý yiyerek Ne koçan, ne koçancýk hiçbir þey de vermemiþ Kalay BELKÝ DE KIBRIS SORUNU BÝR ZEKA SORUNUDUR Bazen Kýbrýs Sorunu'nun ayný zamanda bir miktar akýl, bir miktar fikir, bir miktar da zeka sorunu olabileceðini düþündürüyor tanýk olduðumuz saçmalýklar. Takvimler 2011'i gösterirken, zihinler 1960'lý yýllarda sürünüyor, kalemler 60'lý yýllarýn sözcükleriyle ahkam kesmeye devam ediyor. Basýnýmýzda insanlarý "Rumsever" sýfatýyla karalamaya çalýþanlarý gördükçe, gülsek mi aðlasak mý bilemiyoruz. Üstelik olaðanüstü bir paranoyanýn eþlik ettiði bu analizlere bir de "casusluk" suçlamalarý ekleniyor. Ne diyelim Allah akýl fikir versin Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR OKUR MEKTUBU... Gazetemizde çýkan yazýlara olumlu veya olumsuz tepkiler alýyoruz sýkça... Þüphesiz deðerlendiriyoruz bunlarý... Gönderilen eleþtiriler veya yorumlarýn elimize ulaþmasý biraz zaman alýyor... Çarþamba günkü yazýlarýmýzla ilgili tepkiler erken geldi ama... Bir okurumuz eleþtirilerini elektronik postayla iletti... "Alo Afrika" köþesine yazýlmýþ bir okur yazýsýydý... Ancak yazdýklarýnýn bir kýsmý benim köþe yazýmla ilgili olduðu için "Periyodik" köþesinde deðerlendirmek istedim... "Ýþte ben bunun için Afrika okuyorum" diye baþlýyor okurumuz... "Afrika gazetesinin Çarþamba günkü nüshasýný okuyanlar birþeyin farkýna varacaklar... Bu gazete doðru yapýldýðýnda doðru yapýldýðýný, yanlýþ yapýldýðýnda yanlýþ, eksik olduðunda da eksik olduðunu yazar... Birinci sayfada devlet hastahanesinde yapýlan beyin anjiyosundan söz ediyor ve doktorlarýmýzýn ne kadar yetenekli olduklarýnýn ve fýrsat verilirse, olanak saðlanýrsa çok þeyler baþarabileceklerinin iþaretini veriyor. Ancak Ali Osman isimli yazarýn köþesinde de eleþtiri var. Saðlýðý sorguluyor, saðlýk kimlerin sorumluluðunda, diyor... Bu bir çeliþki deðildir. Doðru iþler yapýldýðýnýn yanýnda yanlýþ iþlerin de yapýldýðýný ortaya koyar. Burada saðlýk yetkililerine büyük iþ düþer... Dört dörtlük yapamazlar ama en azýndan belli rahatsýzlýklarý asgariye indirebilirler... Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun geçmiþte bazý rüþvet olaylarýnýn üzerine cesurca gidiþi ve Arýklý isimli müteahhidin iddialarýna karþý yaptýðý açýklama Afrika'nýn manþetine taþýndý... Bir okur olarak ben bunu gazetenin alkýþý olarak yorumladým. Destekledim de... Ancak 7. sayfadaki Gör Duy Konuþ köþesinde bazý bakan ve milletvekilleriyle birlikte Çavuþoðlu'nun bir restoranda yeyip içmesi, çeþitli söylentilerin etrafta dolaþmasý nedeniyle vatandaþlarýn tepkisini çekti... Afrika bu okur mektubunu da yayýnladý... Bir çeliþki gibi görünse de, bu, gazetedeki demokrasinin iþlediðinin ispatýdýr... Yazacak çok þeyler vardýr, þimdilik bu kadar..." Ýmza yerinde tek bir isim var gönderilen elektronik mektubun... Tümer... Beyinde kalp ve solunumu kontrol eden ana damarýn açýlmasý için bilgilerini, emeklerini ortaya koyarak 75 yaþýndaki bir kadýný hayata döndüren ekibi alkýþlamazsak kimi alkýþlayacaðýz? Ancak bu güzel iþler olurken "acil"deki bir sorumlu bayanýn, rahatsýz olan bir arkadaþýmýza ambulans göndermesini istediðimiz için bize "Bugün 18 çaðrý aldýk. Çoðu baþ aðrýsýndan, titremekten söz etti. Atýn hastayý arabanýza da getirin. Her çaðrýya ambulans gönderemeyiz" demesini de eleþtirmek görevimizdir... Sorumlu bayan, sade vatandaþýn yerinde Denktaþ, Eroðlu, Talat olsaydý yine aynýsýný söyler miydi? "Bakýn saðlýkta güzel iþler oluyor, acil konusunu da görmeyin" anlayýþýna sahip deðiliz... Okurumuz da bunun için sevmiþ, bunun için okuyormuþ zaten bizi... Sondaj platformu "Homeros" yola çýktý n "Afrodit"te sondaj yapacak platform gün içerisinde sondaj noktasýna varacak... Hristofyas, sondaja baþlayacaklarýný açýkladý... Amerikan þirketi Noble Energy, Ýsrail parselinde görev yapan sondaj platformunun Afrodit'e intikal prosedürünü baþlattý. Rumlarýn "Homeros" ismiyle andýðý sondaj platformu dün akþam Ýsrail'de görev yaptýðý noktadan ayrýldý. Platformun bugün sondaj için belirlenmiþ noktaya ulaþmasý bekleniyor. Fileleftheros "Büyük Oyun Baþladý... 'Omiros' Dün Akþam Ýtibarýyla 'Afrodit' Ýçin Tam Kapasite... Gün Ýçinde Sondaj Noktasýnda" baþlýklý haberinde, "Homeros" olarak lanse ettiði Noble Homer-Ferrington sondaj platformunun "Afrodit" parseline gitmek üzere dün akþam geç saatlerde Ýsrail'in NOA parselinden hareket ederek 333 derece, 100 deniz mili (185 kilometre) uzunluðundaki yolculuðuna baþladýðýný bildirdi. Gazete, Noble Energy'nin, Rum Baþkanlýk Köþkü'nde Hristofyas'ýn Enerji Bakanlar Komitesi ile yaptýðý toplantýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan dün yeþil ýþýk yaktýðýný ve platformun nakil prosedürünün dün akþamüzeri özel olarak tasarlanmýþ Bahama bandýralý "Skandi Saigon" isimli Norveç gemisinin yardýmýyla çekilmeye baþlandýðýný belirtti. Habere göre, böylece "Homeros" platformunun "Afrodit"e nakil prosedürü planlanandan (21 Eylül) bir hafta erken baþlamýþ oldu. Sondaj platformunun ilk sondajýn yapýlacaðý noktaya gün içerisinde ulaþmasý bekleniyor. Hemen ardýndan platformun, denizaltý robotunun yardýmýyla yerine sabitlenmesi iþlemine baþlanacak. PLATFORMA ÝLK UÇUÞU YAPACAK HELÝKOPTER LARNAKA HAVAALANINDA Gazete üssü Güney Kýbrýs'ta olmak üzere platforma hizmet verecek olan ilk helikopterin de dün sabah Larnaka Havaalaný'na ulaþtýðýný, önümüzdeki üç gün boyunca havaalanýnda kalacaðýný, cumartesi günü ise Rum ve Ýsrail platformlarýna özel gemilerle hizmet veren EDT Offshore isimli Rum þirketinin helikopter pistine geçeceðini belirtti. Habere göre Amerikan kayýtlý, çift motorlu Bell 412 tipi bir helikopterin mürettebatý Ýsraillilerden oluþuyor ve üssü ile platform arasýnda 15 yolcu taþýma kapasitesine sahip (gazete helikopterin bir fotoðrafýný yayýmladý) helikopterin Larnaka Havaalaný'ndan "Homeros" platformuna ilk uçuþunun Cuma günü gerçekleþeceði belirtildi. Sondajlarýn baþlamasýnda görev alacak ilk personel heyetinin halen Güney Kýbrýs'ta ve Cuma günü platforma uçmaya hazýr olduðunu belirten gazete edindiði bilgilere dayanarak þunlarý yazdý: "Noble Energy, Türk tahriklerinin týrmanmasý halinde, geliþmelere göre faaliyette bulunmak üzere üç farklý faaliyet senaryosu üzerinde çalýþtý. Þimdilik endiþe verici hareketler yok ancak Kýbrýs ve Ýsrail'deki herkes, savaþ gemilerinin hareketlerini ve geliþmeleri yakýndan izliyor. Ýsrail, kendi münhasýr ekonomik bölgesindeki sondaj platformlarýnýn her sabitlenmesinde bütün gemilere -destek görevi olanlar hariç- platformun 3-5 kilometre yakýnýnda seyir yasaðý getirmesine raðmen Kýbrýs halen benzer bir emir yayýnlamadý. Gazetemizin temas ettiði Ticari Denizcilik Dairesi Müdürü Sergios Sergiu, dairesinin, Gemi Adamlarýna Uyarý çýkarmaya hazýr olduðunu ancak bunun yapýlabilmesi için Ticaret Bakanlýðý'nýn, Noble Energy'yle istiþare içerisinde ilgili talimatlarý vermesi gerektiðini, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleþmesin beklendiðini açýkladý. ARAMA-KURTARMADA ÝSRAÝL'LE ÝÞBÝRLÝÐÝ Gazete haberinin "Arama ve Kurtarma Operasyonlarýnda Ýþbirliði" baþlýklý bölümünde helikopterin platforma yapacaðý ilk uçuþa Rum "Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi" komutaný Kostas Fitiris'in de katýlacaðýný ve platformun yaklaþma þartlarý ile arama ve kurtarma planlarýnýn öngördüðü diðer bütün prosedürleri denetleyeceðini yazdý. Gazeteye göre Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli'nin son Ýsrail ziyareti sýrasýnda Güney Kýbrýs ile Ýsrail arasýnda, bölgede geliþmekte olan yoðun faaliyetler dolayýsýyla arama ve kurtarma konularýna iþbirliði de ele alýndý. Gazete yetkili bir kaynaktan edindiði bilgilerin, Güney Kýbrýs ile Ýsrail'in arama-kurtarma konusunda anlaþma imzalamaya çok yakýn olduðunu, sadece Ýsrail tarafýndan bazý operasyonel unsurlarýn halledilmesi kaldýðýný belirtti. Gazete "Ýsrail'in Leviathan gibi geliþtirmekte olduðu yataklarý da arama kurtarma açýsýndan Kýbrýs'ýn sorumluluk bölgesindedir" ifadesini kullandý. HRÝSTOFYAS Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas Türkiye'nin uyarýlarýna raðmen, sözde "münhasýr ekonomik bölge" içerisindeki muhtemel hidrokarbon yataklarýn araþtýrma sondajlarýný, Amerikan Noble Energy þirketiyle yaptýklarý projelere uygun þekilde ileri götürmekte kararlý olduklarýný açýkladý. Alithia haberi "Hristofyas Avrupa'dan ve Uluslar Arasýndan Koruma Ýstiyor... Lefkoþa Geri Adým Atmýyor ve Türk Tehditlerine Raðmen Kýbrýs MEB'sinde Araþtýrma Sondajlarýný Ýleri Götürüyor" baþlýðýyla sürmanþetten verdi. Gazete Hristofyas'ýn dün, doðalgaz konusunda oluþturulan ve Maliye Bakaný Kikis Kazamias, Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis ve Ticaret Bakaný Praksula Andoniadu'nun katýldýðý bakanlar komitesi ile yaptýðý bir buçuk saatlik görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklamalara yer verdi. Gazete Rum hükümetinden bir kaynaða dayanarak Doðu Akdeniz'deki sözde Rum MEB'indeki araþtýrma sondajlarýnýn eylül sonunda gerçekleþtirileceðini ve bu aþamada, saptanmasý muhtemel yataklarýn kullanýlabilirlik ve ihraç edilebilirlik açýsýndan inceleneceðini söylediðini yazdý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TÝYATRO HEYECANI SÜRÜYOR Lefkoþa Türk Belediyesi ile Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun düzenlediði 9. Kýbrýs Tiyatro Festivali, birbirinden güzel oyunlarla devam ediyor. Sýrada Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun bu akþam sunacaðý "Ýstibdat Kumpanyasý" var. Oyun, 1876 yýlýnda Sultan Abdülhamit'in tahta çýkýþýyla baþlayan istibdat döneminde bir tiyatronun öyküsünü anlatýyor. Barýþ Erdenk'in yönettiði oyunu Uður Saatçi yazmýþ. Festivalin 6 Eylül Salý günkü muhteþem açýlýþýnda Kýbrýs Türk tiyatrosuna büyük hizmetler vermiþ Üner Ulutuð, Kemal Tunç ve Yücel Köseoðlu'nun saygýyla anýlmasý, yakýnlarýnýn aný plaketleriyle onurlandýrýlmasý tam bir vefa ve ustalara saygý örneðiydi. Bedenen deðil, ama ruhen üçü de oradaydý büyük sanatçýlarýn. Kültür ve Turizm Bakaný Ersan Saner, açýlýþta yaptýðý konuþmada festivalden övgüyle bahsetmiþ, bu arada geçen yýl bakanlýk olarak yaptýklarý maddi katkýyý hatýrlatmýþtý. Daha sonra söz alan Festival Komitesi Baþkaný Yaþar Ersoy ise, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn geçen yýl festivale maddi katkýda bulunduðunun doðru olduðunu, ancak bu yýl bakanlýðýn bir kuruþ bile vermediðini söyledi. Kuþkusuz, çok acý bir gerçeðin dile getiriliþiydi bu. Makam arabalarý yenilenir... Çim sahalarýn temelleri devlet törenleriyle atýlýr... Partizanlýk uðruna yüzlerce yeni "geçici" istihdam yapýlýr... Ve eften püften yurtdýþý gezileri, leyleði havada görmüþçesine gýrla giderken... Kuzey Kýbrýs'ýn en nitelikli sanat olaylarýndan biri olan Kýbrýs Tiyatro Festivali'ne tek kuruþ katký yapýlmamasý, açýklanmasý ve kabulü mümkün olmayan çok trajik bir durumdur. Yaþar Ersoy'un, bu trajik durumu gözler önüne sererek, acý gerçeði açýklayýp esprili bir tavýrla taþý gediðine koymasý son derece yerinde bir davranýþtý... Gelelim festivalin açýlýþ oyununa... Tek kelimeyle muhteþem bir oyundu "Ölüleri Gömün"... Konusuyla... Mesajýyla... Oyuncularýyla... Dekoru, kostümü, ýþýðý, efekti... Ve yönetimiyle... Tam bir tiyatro harikasý... Yaþadýðýmýz savaþ trajedileri ve kanlý senaryolarýn, yaþamý zehir eden ürkütücü olasýlýklarýn ortasýna cuk oturmuþ müthiþ bir Irwin Shaw þaheseri... Kelimenin tam anlamýyla her biri bir insanlýk suçu olan savaþlarýn korkunç yüzü, o gece bütün dehþetiyle sahnedeydi. Ve savaþa olan nefret duygularý da, salonu dolduran bine yakýn izleyicinin yüreðinden taþýyordu. Baþtan sona kadar sürekli yükselen bir heyecanla, soluk soluða izledim "Ölüleri Gömün" oyununu. Ýzleyemeyenlerin çok þey kaçýrdýðýný düþündüðüm oyunun finali bana göre çok çarpýcý, mesajý çok umut vericiydi... Dirilip mezarlarýndan doðrulan askerlerle birlikte, generallere ve savaþa isyan eden bütün askerler toplu halde cepheyi terkederken... Ýçlerinden bir tanesi generale yaklaþarak, içtiði sigaranýn dumanýný onun yüzüne üfürür. Sonra da postalýnýn kenarýnda söndürdüðü sigarasýnýn izmaritini generalin suratýna fýrlatarak oradan ayrýlýr. "Ölüleri Gömün" oyununun hiçbir sahnesini unutmam mümkün deðil... Hele o müthiþ finali... Hâlâ heyecan ve coþkuyla alkýþlýyorum.

5 15 Eylül 2011 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Osuruðun belgesi olmaz Rüþvetin de olmaz Her ikisi de kokusundan ve sesinden anlaþýlýr sadece. * Apostolos Andreas avlusundaki "iþportacýlar" bölgeden çýkarýlýyormuþ. - Bu adadaki en çirkin manzaralar sýralamasýnda önde gelen bu bölgenin nihayet temizlenecek olmasý çok yerinde bir karar. Aferin! * TDP eþel mobilin geri getirilmesini istemiþ. - Yarým aðýzla Maksat "akþýn" olsun. * CTP milletvekili Albayrak "Biz seçimle gittik, böyle giderse UBP dayakla gidecek" demiþ. - Doðrudur CTP seçim tekmesi ile gitti, UBP de seçim tokadý ile gidebilir Fark yok aslýnda. * Kaymakamlýkta çalýþan kadýn belediyeden maaþ alýyormuþ. - Bu da bir þey mi yahu Kadýn hiç deðilse çalýþýyor, emek harcayýp, ter döküyor. O hiç çalýþmadan oturduðu yerde devletten maaþ alanlara ne demeli. * Baþbakan Ýrsen Küçük "bayramda yüzde yüz doluyduk" demiþ. - Sadece bu bayram deðil ki, her bayram doluyduk Zaten sorun da, bayramdan bayrama dolmamýzda. Ustam Kotak! "Baþýn sað olsun, ustan öldü" dedi birkaç dost. Doðrudur. Þimdi nur içinde yatsýn, Ýsmet Kotak ustamdý.! Polistim. Sur içinde Adli Þube'de çalýþýyordum Sanki hiç baþka yer yokmuþ gibi, Kýbrýs Postasý geldi kapý komþumuz oldu. Daha önceden mürekkep kokusunu almýþlýðýmýz, (SAVAÞ'ta, BOZKURT'ta) terimizi saman kaðýdýna silmiþliðimiz vardý. Her gün gazetenin önünden geçmek, müthiþ tahrik ediciydi. Þener Levent idi Yazý Ýþleri müdürü. Konuþtuk ve arada bir yazmaya baþladýk. Polis olduðum için adýmla yazamýyordum! "Erbay'ýn Büfesi" koyduk köþenin adýný. Ýlgi görünce, her güne çýkardýk ve günlük yazmaya baþladým. Allah rahmet eylesin Özker Yaþýn ve Mapolar ile ayný sayfada yazmak gurur ve onur vericiydi. Yazý yanýnda, günlük karikatür de çiziyordum. Ýlk renkli karikatürlerim Kýbrýs Postasý'nda yayýnlandý. Uzun süre yazdým. Etkili bir gazete idi Kýbrýs Postasý.. Muhalifti. Polisten baskýlar gelmeye baþlamýþtý, vazgeçmem için. Daha fazla dayanamadým ve Erbay'ýn Büfesi'ni kapattýk. Hemen ardýndan yeni bir köþe açtýk. Adý "Nal"dý, ben de Yücem Nalýncý olmuþtum. "Korkma arkanda koca Kotak var" diyorlardý. Ne Kotak'ý. Ben Kotak ile sadece bir defa karþý karþýya geldim. Ben gazeteden çýkýyordum, o giriyordu. Kapýda karþýlaþtýk, "merhaba" deyip yürüdüm. Sadece bir defa yüz yüze gelmiþ olmak "ustam" olduðu gerçeðini deðiþtirmez. Zik zak çizmeden, dümdüz gitmeyi Kýbrýs Postasý'nda öðrendik sayýlýr. Nur içinde yatsýn! BÖYLE BÝR ANDI Olmayacak iþi oldurmak Rüþvet var mý? "Yoktur" diyenin alnýný karýþlarým. Rüþvet, sapýna kadar geçerlidir bu ülkede. Ve fýldýr fýldýr dönmektedir ortada. Hatýrlayýn.. Daha bir iki hafta önce bir bakan, suçüstü yapmýþtý bir müdürüne! Sonrasý film tabii.! Þimdi yeni bir rüþvet iddiasý var gündemde. Bir müteahhit; evler, apartmanlar dikmiþ ama sýra tapu almaya gelince bakanlýk iþi yokuþa sürüyormuþ. "Ýþimi yapmak için benden rüþvet istiyorlar" diyor. Bakanlýk toz kondurmuyor. Hali arazilere tapu verilmediði için, müteahhidin rüþvet iddiasýna sarýlarak, göz korkutmaya çalýþtýðýný söylüyor. Olay polise intikal etmiþ durumda. Þimdi ben polis kafasý ile düþündüðümde, dibine kadar araþtýrmaya deðer buluyorum iddiayý. Bakanlýðýn "hali araziye tapu verilmez" demesi hareket noktasý. Rüþvet, olmayacak bir iþi oldurmak için verilir zaten. Adamýn koçanlý malý olsa, niye rüþvet versin ki sana? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS CTP, hükümeti eleþtirmek için aðzýný açtýðý anda, her yandan "sen ne yapmadýn ya beyim" diye eleþtiriliyorsa, geride býraktýðý derin yara henüz kapanmadý demektir...

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu AH BU TRAFÝK, AH... (Ýstanbul)- Bayram tatili sonrasýndaki ilk iþ günü Ýstanbul trafiðinin çok rahat olmasýna çok sevinmiþtim ki uzun sürmedi sevincim. Bu günlerde Ýstanbul'da kime rastlasam, "Ne oldu bu trafiðe?" diye soruyor. Sabah komþu bile, "Ýyi günler"in arkasýndan patlattý -Ne olmuþ Ýstanbul'un trafiðine? -Ne olmuþ? -Ne kadar da kalabalýk, akþam öldük bittik. -Yok da -Evet ya -En son ne zaman çýkmýþtýn trafiðe? -Altý ay kadar önce. -Ha Anladým, ondandýr. Oysa onun bir gece önce yaþadýðý yoðunluk normal bir yoðunluktu. O bunu bilmiyordu. Sorunlar irdelenmedikçe sorun olarak fark edilemezler. Sýkýntýnýn üzerine gidilmedikçe de sýkýntý yok sanýlýr. Ama günü gelip de gerçeklerle yüzleþme zorunda kalýndýðýnda, katlanarak çýkarlar karþýnýza. Baþýný kuma gömmüþ devekuþu misali toplumlar, güneþin doðuþunu beklerken gecenin karanlýðýna doðru kaybolup giderler. Hristofyas; beðenseler de beðenmeseler adada dünyanýn yasal olarak tanýdýðý tek devletin cumhurbaþkaný... Dün basýn bildirisi yayýnladý ve Kýbrýs'taki son geliþmeleri özetleyerek "kaynaklarýmýza" ve kaynaklarýmýzýn geleceðine dair açýklamalarda bulundu. Fakir ülkelerin, baþka ülkelerin çöken ekonomileri peþi sýra sürüklendikleri çýkmazdan az hasarla kurtulmalarý veya içinde bulunduklarý alt seviyelerden bir üst seviyeye çýkabilmeleri devamlý teyakkuzda bulunmalarýný gerektirir. Ya hep araþtýrýp gözleri açýk yatacaksýn, ya da çýkmazlarýn derinliklerine sürükleneceksin. Bugün Somali diye yardýma koþulan ülkenin kendine yetecek kaynaklarý yok mu ki baþkalarýnýn yardýmlarýna muhtaç? Elbette deðil. Veya Libya gibi dev petrol ve yer altý kaynaklarýna sahip ülkeler, mazur mu ki ABD veya diðer kapitalist ülkelerin sömürgesi oluyorlar? Tuhaf olan þudur ki bu tür ülkeler hem zengindirler hem de fakir. Çünkü zenginliklerini sömürgeci ülkeler kapýþýrlarken fakirliði yaþamak onlara düþer. Ne mi yapmalý? Hristofyas basýn bildirisinde açýkladý, "Türkiye tehditler savururken doðal gazda haklarý olduðu konusunu öne sürerek, Kýbrýslýtürklere atýfta bulunmaktadýr. Kýbrýstürk toplumu yeniden birleþmiþ bir vatan çerçevesinde her tür zenginliðin deðerlendirilmesinden yararlanabilir." Az önce demiþtik ki, "baþýný kuma gömmüþ devekuþu misali toplumlar, güneþin doðuþunu umarken gecenin karanlýðýnda kaybolup giderler." Kýbrýs Türk toplumu olarak bugün yerimiz neresi olmalýydý? Bu soruya açýk ve net cevap verebilecek bir "lider" varsa öne çýksýn. Elbette ki sýralayacak, tarihten gelme sýkýntýlarýmýzý vardýr. Ancak görmeliyiz ki o günlerdeki durumumuz, bugünkü halkýn ikiye parçalanýp birbirlerini yerlerken araya giren yabancýlarýn sömürgesi olmak üzere olan Libya gibiydik. Varsýn kendini anavataný için göðsünü siper edip savaþtýðýný sananlar ülkeyi yabancýlara peþkeþ çekmek için uðraþsýnlar. Kýbrýs'ýn gerçek sahipleri dýþarýdan gelen dayatmalara karþý uyanýk olsa yeter. -Ne olmuþ Ýstanbul'un trafiðine, öldük bittik. -En son ne zaman çýkmýþtýn trafiðe? -Altý ay kadar önce. -Farkýnda olmazsýn tabii. Yasal düzenlemeye kadar... Yargýç atamalarý ertelensin Barolar Birliði, yargýç atamalarý konularda genel ve objektif yasal düzenlemelerin yapýlmasý talebinde bulunarak, bu düzenlemeler yapýlana dek atamalarýn ertelenmesini istedi. Barolar Birliði ve Baro Konseyi Baþkaný Hasan Sözmener ve Genel Sekreter Feyzi Hansel'in yaptýklarý ortak açýklamada, idare hukuku alanýnda haksýzlýða uðrayanlarýn baþvurabilecekleri bir yargý organý olmasýna raðmen, yargýç atamalarýnda ve terfilerde haksýzlýða uðradýðýna inanan yargýç adayý avukatlarýn ve yargýçlarýn bu haksýzlýðý sineye çekmekten baþka hiçbir þanslarý olmadýðýna dikkat çekildi. 16 Eylül'de baþlayacak adli yýlýnýn ardýndan Yüksek Mahkeme'ye bir yargýç, bir kaza mahkemesine baþkan, bir kaza TERFÝ SINAVLARI... GARDÝYANLAR HUZURSUZ Kýbrýs Türk Memur Sendikasý (Memur-Sen ) Genel Baþkaný Çelebi Ilýk, son terfi sýnavlarý nedeniyle Merkezi Cezaevi'nde görev yapan gardiyanlarýn huzursuz olduðunu belirterek, tekrar deðerlendirme yapýlmasýný istedi. Ilýk yazýlý açýklamasýnda, sýnavlarda liyakatin, iþ bilgisinin ve performansýn hiç dikkate alýnmadýðý; sýnavlara itirazlarý kabul görmeyen gardiyanlarýn þimdi de mahkeme yoluna baþ vurduðunu kaydetti. Ilýk, Merkezi Cezaevi'nin potansiyelinin çok üzerinde mahkum barýndýrdýðýný belirterek huzurlu çalýþma ortamýnýn önemine iþaret etti. Ýzcan: Doðan ve evlenenler kalacak Birleþik Kýbrýs Partisi, "Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun sunduðu ayrýlýkçý önerilerle müzakere sürecini çýkmaza soktuðunu" savundu. Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, yaptýðý açýklamada, Derviþ Eroðlu'nun önceki gün gerçekleþtirilen görüþmede, vatandaþlýk konusunda sayý sýnýrý olmadan tüm KKTC vatandaþlarýnýn kurulacak ortak devletin vatandaþlýðýný almasýný gündeme taþýmasýnýn kabul edilemez olduðunu ileri sürerek, "Bu öneri görüþmeleri yokuþa sürmek ve müzakere masasýna dinamit koymaktýr" görüþünü öne sürdü. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun sunduðu bu önerinin yeni olmadýðýný, II. Cumhurbaþkaný Talat tarafýndan da sunulduðunu savunan Ýzcan, "Eroðlu veya herhangi bir hükümet yetkilisi Kýbrýs'ýn kuzeyinde ne kadar nüfus olduðunu, ne kadar TC kökenli KKTC vatandaþý bulunduðunu veya yurt mahkemesine kýdemli yargýç ve en az bir kaza mahkemesi yargýcý atanacaðý belirtilen açýklamada, "28 avukat, en az bir kaza mahkemesi yargýçlýk mevkii için müracaat etmiþ durumdadýrlar. 28 adayýn tamamýna yakýn bir kýsmý, hangi kriterlerin kýstaslarýn ve özel niteliklerin gözönünde bulundurularak atama yapýlacaðýný bilememektedirler" denildi. Yargýç atamalarýna iliþkin iþlemlerin veya kararlarýn yargý denetimine tabi olmadýðýna ve yargýç atanabilmek için aranan özel kriterlerin neler olduðu ve hangi kýstaslarýn dikkate alýnacaðýna iliþkin yasal düzenleme bulunmadýðýna dikkat çekilen açýklamada, belirsizliklerin genç avukatlarýn siyasete atýlmalarýný da olumsuz olarak engellediði savunuldu. dýþýnda ne kadar KKTC vatandaþý olduðunu biliyorlar mý? Hayýr bilmiyorlar! Ne kadar vatandaþlýk daðýttýklarýný bile bilmiyorlar ve hala daha vatandaþlýk daðýtmaya devam ediyorlar" iddiasýnda bulundu. Türkiye'den, Kýbrýs'ýn kuzeyine taþýnan TC kökenli KKTC vatandaþlarýnýn tümünün, çözümden sonra da vatandaþ sayýlmasý yönündeki talebin, toplumsal varoluþ mücadelesi veren Kýbrýslý Türkler'e yapýlabilecek en büyük kötülük olduðunu, bu önerinin ne BM ne de Kýbrýs Rum tarafýnca kabul görmesinin mümkün olmadýðýný öne süren Ýzzet Ýzcan, "TC kökenli KKTC vatandaþlarýnýn tümünün çözümden sonra da vatandaþ sayýlmasý demek, þu an kendi ülkesinde iradesi gaspedilmiþ ve azýnlýk durumunda yaþayan Kýbrýslý Türkler'in çözümden sonra da azýnlýk ve iradesiz bir toplum olacaðý anlamýna gelmektedir" dedi. DÝLEK: SOSYAL SÝGORTALAR YASA TASARISI GERÝ ÇEKÝLSÝN Kamu-Ýþ Genel Baþkaný Sami Dilek, Sosyal Sigortalar Yasa Tasarýsý'nýn, toplumu kaosa sürükleyecek, yeniden eylemlerin yapýlmasýný saðlayacak bir metinden ibaret olduðunu ileri sürerek, geri çekilmesini istedi. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Dilek, Mecliste görüþülmesi beklenen yasa tasarýsýnýn, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu ne sürdürülebilir bir yapýya kavuþturacak, ne de kuruma ekonomik katký saðlayacak bir niteliði olduðunu savundu. Ayna grubu da festivale renk katacak... HARNUP FESTÝVALÝ- Tatlýsu Belediyesi'nin Mr. Gag & Final Organizasyon iþbirliði ile bu yýl altýncýsýný düzenleyeceði Uluslararasý Geleneksel Harnup Festivali, Eylül tarihleri arasýnda Tatlýsu Festival alaný ve Belediye Plajýnda gerçekleþtirilecek. Bu yýlda geride kalan 5 yýlda olduðu gibi yöre halkýný gerek Kýbrýslý gerekse Türkiye'nin önde gelen sanatçýlarý ile buluþturacak olan festival, Kýbrýs'ýn diðer bölgelerinde yaþayan Ýnsanlarýný da bölgeye çekerek, Tatlýsu'nun güzelliklerini, geleneklerini ve kültürünü tanýtma fýrsatý yakalanacak. 6. Uluslararasý Harnup Festivali dün akþam renkli kortej yürüyüþü ile baþladý. GÜNLÜK TATLISES YILBAÞINDA SAHNEYE ÇIKACAK Uðradýðý silahlý saldýrýda aðýr yaralanan ve tedavisi süren Türkiye'nin ünlü ses sanatçýsý Ýbrahim Tatlýses'in el robotuyla rehabilitasyon çalýþmalarýna önümüzdeki hafta baþlanacak. Romatem Darüþþafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Tatlýses, günde 3 seans fizyoterapi görürken, Ýsviçre'den özel olarak sipariþ edilen el robotunun geliþiyle de önümüzdeki haftadan itibaren el rehabilitasyonu konusunda tedavi görecek. Tatlýses'in genel durumunun çok iyi ve keyfinin yerinde olduðu, her gün þarký söyleme çalýþmalarý yaptýðý bilgisi alýndý. Yýlbaþýnda sahneye çýkmayý hedefleyen Tatlýses'in fizik tedavi ve rehabilitasyonunun 3 ay devam edeceði ve tedavisinin o tarihe kadar tamamlanacaðý da öðrenildi. DOZU DÜÞTÜ Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi hiç yürümez... ÞÜKRAN Erdoðan Mýsýr'da krallar gibi karþýlanmýþ... Demek KKTC'de kaybederken Mýsýr'da kazanýyor... Kurtarýcýya þükran çekmek, kurtarýcý olmayana þükran çekmekten daha zor! BESLEME VE BESMELE Mýsýrlýlar baþka, Kýbrýslý Türkler baþka... Bize 'besleme' dedi, Mýsýr'da ise 'besmele' çekti! GEVEZELÝK Ýrsen Küçük, "Rumlar sondajlara baþlayarak gündemi saptýrýyor" diyor. Onlar hazinenin peþinde, biz ise hala gevezelikte... OKULLAR Yeni eðitim yýlý baþlarken okullarýn döküldüðü de farkedildi. Demek ülkemizde 5 yýldýzlý gýcýr gýcýr oteller yapýlýrken ve her yerde camiler peydahlanýrken, okullara hiç dönüp de bakan olmamýþ... Týrnak... "Skandallarla çalkalanan hükümet, hiçbir yükümlülüðünü yerine getiremiyor ama açýlýþlarda Baþbakan Ýrsen Küçük, kalkýp pembe tablolar çizebiliyor. Bayram gibi kýsa dönemlik, birkaç günlük dolan otelleri, kalkýp inen uçaklarý örnek göstererek, iþlerin iyi gittiðini söyleyecek kadar ekonomik akýldan yoksun deðerlendirmeler yapýyor." Ali BATURAY (Kýbrýs) "Oray 10 için inþaatlar yýllardýr devam ediyor Ölçümler yapýldý Reklamlara çýkýldý Temel atýldý Evler satýldý Ýþ koçana gelince devlet ortaya çýktý 'Ýhlal var' dedi Devlet yýllardýr neredeydi?" Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) "Keþke dýþarýda 'bizim yurttaþlarýmýz eþittir' yaklaþýmýyla müzakere yürüten yetkililerimiz, bu hassasiyetlerini azýcýk da içeride gösterseler. Ülkede günlerdir ayýrýmýn dikâlâsý yapýlýyor. Partizanlýk almýþ baþýný gidiyor. Bakan, milletvekili, müsteþar, ilçe baþkaný, delege... Çoðunun elinde birer liste, 'en partili çocuklarý' seçmek için dolanýp kulis yapýyorlar." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Tanýnmamýþ bir devletin vatandaþlýðý niye bu kadar kýymetli onu da tartýþmak gerekiyor sanýrým. Eh Bizim gibi küçük insanlarýn aklýnýn ermediði þeyler var bu iþte herhalde ki, günün birinde kurulacak ortak devletin vatandaþlýðý vaat edilmiþ herhalde." Çiðdem DÜRÜST (Star) Günün Kahramaný AYHAN ARIKLI Ýçiþleri Bakanlýðý'nda rüþvet iddialarýyla gündeme oturan müteahhit Ayhan Arýklý, dünkü manþet haberimizden sonra gazetemizi ziyaret etti ve konuyla ilgili bilgi verdi... Arýklý, iddialarýný bir þüpheye veya önseziye dayandýrýyor. Ýlgili yetkili dosyasýný açmýþ ve "Burasý boþ" diye diye sayfalarý çevirmiþ, sonra da yüzüne anlamlý bir þekilde bakarak "Bunlarýn doldurulmasý gerekir" demiþ ona... 'Doldurmak' sözü ise Arýklý'ya göre rüþvet anlamýna gidiyormuþ... Ýlahi Arýklý, mahkeme hiçbir zaman bunu bir rüþvet delili saymaz ki... Ciddi bir iddia ciddi bir delil ister... Elinizde daha ciddi deliller varsa korkmayýn, açýklayýn...

7 15 Eylül 2011 Perþembe 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ KARMAÞA Günde beþ-altý saat görüþme masasýnda kafa patlatýyor toplum temsilcileri. Ýþte 'yoðunlaþtýrýlmýþ müzakere' derler bunun adýna sayýn okuyucular. Fakat müzakerecilerin ne konuþtuklarý önemli, biz ona bakalým. Þu ana kadar hiçbir þey! Hani, uzlaþýya vardýklarý nokta var mý? Birbirlerine belge, öneri sunmakla günü gün ediyorlar, hepsi o kadar. Aralarýndaki kavram karýþýklýðýný dahi gideremeyen taraflardan kapsamlý çözüm bekleyip, umuda sakýn kapýlmayalým. Talat'ýn görüþmeci olduðu yýllarda toplumun çözüm umudu vardý belki. Harcadýlar o beklentileri. Baþta Talat harcadý. Ve iþin kötüsü, Rum vatandaþýný çözüm iradesinden yoksun olmakla suçlayarak ve milliyetçiliði týrmandýrarak, iki toplum arasýndaki ayrýlýk köprülerini pekiþtirerek ayrýldý masadan. Derviþ Eroðlu kaptý bayraðý. Ne güzel sallýyor, deðil mi?! * Federal devlette güç paylaþýmý tartýþýlýyordu son birkaç gündür, yerini nüfus, mülteciler ve Federal Devlet'in vatandaþlýðý aldý. Konuþulan en önemli konu elbette 1974 yýlýndan sonra adaya taþýnan TC kökenli nüfus olacaktý. Anýmsarsanýz Hristofyas insani gerekçeler dolayýsýyla elli-bin kadarýný kabul edebileceðini açýklamýþ ve güneyde aðýr eleþtirilere maruz kalmýþtý geçen yýl. Neyse, Türk tarafý karþý önerisini sundu ve tesis edilecek yeni federal devletin vatandaþlýðýna kabul edilecek nüfusa sýnýr getirilmemesini istedi. Eroðlu'na göre, KKTC vatandaþlýðý verilmiþ herkesin Federal Kýbrýs vatandaþlýðýnda hakký vardý. Aksi taktirde halk arasýnda ayrýmcýlýk yapýlmýþ olacaktý. Evet, haklýdýr bizim görüþmeci. TC kökenlilerin kendi içlerinde ve yerli Kýbrýs Türkleri arasýnda elbette ayrýmcýlýk yapýlmasý çaðýmýza aykýrýydý. Ýþte olmadý Kuzey Kýbrýs'a kimlikle girip-çýkma hakký olanlarýn tümüne verilmeliydi Federal Kýbrýs vatandaþlýðý Türkiye'de yaþayan 76 milyon nüfus neden kaale alýnmýyordu? Nasýl olsa tümünün kimlikle kuzey Kýbrýs'a seyahat hakký vardý Görüþmecimiz tarafýndan vakit geçmeden düzeltilmeliydi hata Sonra, Kuzey Kýbrýs'ta yaþayan Türk ile Türkiye'de yaþayan Türkler arasýnda ayrýmcýlýða izin verilmesi hangi kitapta yazardý?! Eroðlu Talat kadar açýkgöz deðildi meðer. Talat sorunu çözmenin yolunu bulmuþ ve masaya garip bir 'iç vatandaþlýk!' teklifi sunmuþtu eski günlerde. * Anlaþamazlar Önceden, masaya oturmadan kýsacasý ve baþlýklara geçmeden aralarýndaki kavram karmaþasýný açýklýða kavuþturmalarý gerekirdi. Biz ne anlýyorduk federasyon'dan örneðin, onlar ne anlýyordu? Ýki bölgeliliðe ne anlam veriyordu onlar, biz ne anlam veriyorduk? Ýdari bölünmeden mi söz ediliyordu, yoksa coðrafi bölünmeden? * Ancak þu günler kabak tadý veren konularý tartýþacak günler mi? Baþka meseleler var, baþka! Akdeniz ne zaman Erdoðan gölüne dönüþecek acaba?! Aldýðýmýz duyumlara göre þimdilik oralarda Ýsrail ve ABD'nin savaþ gemileri fink atýyormuþ da? CTP ALSANCAK BÝNASI- CTP Alsancak Ocak Örgütü yeni binasýnýn açýlýþý önceki akþam gerçekleþti. CTP'den yapýlan açýklamaya göre, açýlýþa CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy, Örgüt Sekreteri Ahmet Barçýn, Ýlçe Baþkaný Erkan Eminaða, Girne Milletvekilleri Ömer Kalyoncu, Salih Ýzbul, Abbas Sýnay ve Maðusa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer katýldý. CTP Alsancak Ocak Örgüt Baþkaný Cezar Ekinci yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda; örgütlü bulunduklarý bölgede gerek parti üye ve sempatizanlarýna gerek ise bölge halkýna hitap edecek sosyal bir ortam yaratýlmasý yaný sýra parti çalýþmalarýnýn daha etkin yapýlmasýný saðlamak hedefi ile yeni bir yeni ocak merkezinin yaratýldýðýný belirtti. Çavuþoðlu, Müteahhitler Birliði'ni kabul etti... Rüþvet iddialarý araþtýrýlýyor Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, son zamanlarda basýnda yer alan bakanlýðýna yönelik iddialar konusunda çok hassas olduklarýný, kimsenin zan altýnda býrakýlmamasý için iddialarý araþtýracaklarýný vurguladý. Çavuþoðlu, Cafer Gürcafer baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Müteahhitler Birliði'ni kabul etti. Bakanlýktaki görüþmede konuþan Birlik Baþkaný Cafer Gürcafer, ziyaret amaçlarýnýn çalýþma hayatýyla ilgili teknik ve sosyal konularda görüþ alýþveriþinde bulunmak olduðunu belirtti. Bakanlýkla ilgili rüþvet iddialarýnda da deðinen Gürcafer, bu iddialarýn doðru olanlarýnýn ortaya çýkarýlmasýný, hasýr altý edilmemesini, ancak yanlýþ olanlarýn da üzerine gidilmesini ve ÝLKOKULLAR AÇILIYOR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý ilkokullarda Ders Yýlý bugün orta dereceli okullarda ise 20 Eylül Salý günü baþlýyor. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý ilkokullarda öðrenim gören yaklaþýk 20 bin öðrenci üç aylýk yaz tatilinin ardýndan yeniden ders baþý yapmaya hazýrlanýrken, özel okullar ise hafta baþýndan itibaren kimsenin zan altýnda býrakýlmamasýný istedi. ÇAVUÞOÐLU Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu da, ekonominin sýkýntýlý bir dönemden geçtiðinin ortada olduðunu, ancak ekonomik çarklarýn dönmesi için sýkýntýlara sistemli bir þekilde el attýklarýný, çalýþmalar yaptýklarýný kaydetti. Çavuþoðlu, son zamanlarda basýnda yer alan bakanlýðýna yönelik iddialara da deðinerek, bu konuda çok hassas olduklarýný, elinde bilgi olan herkesin kendilerine bildirmesini, bakanlýk olarak þeffaf ve demokratik kurallar içerisinde çalýþtýklarýný, kimsenin elinde kesin bilgi olmadan kendilerine çamur atamayacaðýný ya da istediðini yazamayacaðýný ifade etti. açýlmaya baþladý. Ortaöðretimde 15 bin 500 ve mecleki teknik öðretimde de 3 bin civarýnda öðrenci ise 20 Eylül Salý günü ders baþý yapacak. Ýlköðretim Dairesi'ne baðlý ilkokullar 15 Haziran'da, Genel Orta Eðitim ve Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'ne baðlý orta dereceli okullar ise 8 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline baþlamýþtý. BRT ÝLE KKTC TELSÝM ARASINDA PROTOKOL Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, izleyicisine 3G canlý yayýn teknolojisi ile adanýn her yerinden anýnda haber aktarma hedefiyle dün TELSÝM ile 3G Canlý Yayýn Protokolüne imza attý. BRT'nin haberine göre, BRT Kurum Müdürü Özer Kanlý ile KKTC TELSÝM Müdürü Ahmet Ulubay arasýnda dün 3G Canlý Yayýn Protokolü imzalandý. Hedef; 3G Canlý Yayýn Sistemi ile haberin anýnda yerinden izleyiciye aktarýlmasý.. BRTK Müdürü Özer Kanlý, haber takibinde ileri noktalara gelebilmek için Telsim'in katkýlarý ile geliþen teknolojide 3G'nin kullanýlmasýnýn amaçlandýðýný belirtti. KKTC DEMEK TC DEMEKTÝR... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz Derviþ Eroðlu'nun geçenlerde yaptýðý bir açýklamaya karþý tepkisini dile getirdi. KKTC vatandaþý demenin yetmiþ milyon TC'li demek olduðunu iddia eden vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben bir vatandaþým. Kýbrýslý... Bitip tükenmek üzere olduðumuzu Afrika gazetesi her gün yazýyor. Biz de zaten görüyor ve yaþýyoruz. Geçen gün KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu bir açýklama yaptý ve tüm KKTC vatandaþlarýnýn ortak Kýbrýs Devleti'nin vatandaþý olmasý gerektiðini ve bunun için çalýþtýklarýný söyledi... Ben bir Kýbrýslý olarak buna karþýyým... Kurulmasý düþünülen yeni Kýbrýs Devleti'nin vatandaþlarý sadece Kýbrýslý Türkler, Kýbrýslý Rumlar, Maronitler, daha doðrusu Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olanlar olmalýdýr. Derviþ Bey, Ankara'nýn kendisine söylediklerini söylüyor. Amaç da ortadadýr. Bunu Rum tarafýnýn kabul etmesi mümkün mü? Bir milyon ise buradaki nüfus akraba, hýsým falan diyerek 70 milyon TC'liyi Kýbrýs Devleti vatandaþý yaparlar. Ýþi yokuþa sürmek için yapýlýyor bunlar... KKTC halký kimlerden oluþuyor? Kýbrýslý Türklerden, Türkiyelilerden, Kýbrýslý Türkle evlenen Türkiyelilerden... Yani burada KKTC'de yaþayan herkes Derviþ Eroðlu Bey'e göre vatandaþ olacak... Olmayacak duaya amin demektir bu... Önce bizim karþý çýkmamýz gerekmektedir. Devletimize sahip çýkalým... KKTC'yi de bir kenara býrakalým diyorum ben..." KARPAZ'A AV KORUYUCUSU ÝSTÝHDAMI... Mehmetçik köyünden telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn þikayeti de istihdamlardan. Ürünlere zarar veren tilkiler ve büyük fareler için gerekli tedbirler alýnmazken av koruyucularý istihdam edilmesine karþý çýkan vatandaþýmýzýn sözleri þöyle: "Ben Mehmetçik köyünden arýyorum. Söyleyeceklerim son günlerde yaþanan istihdamlarla ilgili... KKTC Baþbakaný Bakanlar Kurulu'ndan bir karar geçirdi ve belli sayýda personel istihdam etmeye baþladý... Bu arada bazý bakanlar da kendi inisiyatifleriyle personel almaktadýrlar. Mesela Nazým Çavuþoðlu da bunlardan birisidir. Bizim bölgede olduðu için biliyorum. Tam kýrk kiþiyi iþe aldý. Bunlarýn görevleri nedir bilir misiniz? Av koruyucusu... Av hayvanlarýný koruyacaklarmýþ... Av mevsimi belli... Amaç o deðil tabii... Av hayvanlarý ne ekin býraktýlar ne de bir þey... Ben Karpaz'dan birisi olarak tilkilerin ve büyük farelerin hayvanlara ve aðaçlara verdikleri zararlarý çok iyi bilirim. Harnup aðaçlarý bitti. Her aðaçta en az otuz tane büyük fare vardýr. Ýlaçlanma olmaz. Para olmadýðý için ilaç alýnmadý. Ama av koruyucusu istihdam etmeye para bulundu. Ben insanlarýn iþe alýnmasýna karþý deðilim. Ama köylüleri de koruyacak iþler yapýlmalýdýr..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR GEÇMÝÞ ZAMAN OLUR KÝ, HAYALÝ BÝR BOK ETMEZ Bizim Mandra Ýþadamý Ayhan Arýklý'nýn Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'ný muhatap alan rüþvet iddialarýna bakanlýðýn verdiði yanýt mandra gündemine bomba gibi düþer. Arýklý'dan konut alýp da þiddetli maðduriyet yaþayan çok sayýda vatandaþ, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn Arýklý'nýn yaþadýklarýný gözler önüne sermesinden son derece memnun olurken, sokaktaki adam "Mazlumun ahý, gün gelir gökten indirir þahý" diye imalý imalý söylenir.

8 8 15 Eylül 2011 Perþembe AYNA Musa Özmusaoðlu ÖYLE VEYA BÖYLE Sevgili okurlar, þöyle 50 küsur yýl gerilere gitmeye var mýsýnýz benimle? Yalnýz bu yolculuðumuzda kan, barut kokusu olmayacak peþin söyleyim. Eskiler hep anlatýrlar. Kýbrýs'ta bir tek lisemiz varmýþ. Adý Kýbrýs Ýslam Lisesi. Daha önceki adý galiba Mekteb-i Sultanî veya Ýdadî imiþ. Adanýn her köþesinden bu okula gelip eðitim alýrmýþ Türk çocuklarý. Bunlarý ben anýmsamam, sadece duyarým. Lefkoþa'daki eski Ýslam Lisesi'nin adý ne zaman Lefkoþa Türk Lisesi oldu? Milliyetçilik akýmlarý baþlayýnca mý? Her neyse benim esas irdelemek istediðim iþin baþka bir yönü. Lefkoþa Türk Lisesi'nin adý, 1958'li yýllarda, o zamanýn belki Maarif Müdürü, belki Maarif Komisyonu tarafýndan Celâl Bayar Lisesi olarak deðiþtirildi. Ayný günlerde Viktorya Kýz Lisesi'nin de adý Adnan Menderes Kýz Lisesi'ne çevrilmiþti. Sonra aradan çok zaman geçmedi, 1960'ta 27 Mayýs darbesi gerçekleþince hemen bu iki güzide okulumuzun adlarý yeniden deðiþtirildi. Adnan Menderes ve Celal Bayar'a yað çekmek amacý güden bu tip davranýþlar, sanýrým yalakalýk örneði olarak tarihe not edilmiþtir. Sahi, niye bu okullarýmýzýn adlarý Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoðan olarak deðiþtirilmiyor? 1974 sonrasýnda Lârnaka Atatürk Ýlkokulu'nun da adý Þht. Ýlker Karter Ýlkokulu olarak deðiþtirilmiþti. Bu isim deðiþikliði, Atatürk'e karþý bir vefasýzlýk örneði deðil midir? Öte yandan sokak isimleri, cadde isimleri de mendil deðiþtirir gibi deðiþtirilmekte. Peki bunun bir kuralý, bir geleneði var mý? Elbette var. Ancak kurallar zorlanýr ve isimler deðiþtirilirse, tutmaz. Örneðin köy adlarý. Köy adlarý, gerek komþumuz Rumlar tarafýndan, gerekse bizler tarafýndan inadýna deðiþtirilmiþ ve kimi isimler Türkçeleþtirilmeye, kimileri de Rumcalaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Örneðin Köfünye adlý Türk köyüne Rumlar, Kofinu adýný takmýþlar, bizimkiler Geçitkale demiþler. Halbuki köyün adý Köfünye! Tatlýsu'ya, Rumlar Mari adýný vermiþler. Komi-kebir köyünün adýný Rumca sanmýþýz ve Türkçeleþtirerek Büyükkonuk yapmýþýz. Karmi'nin adýný Karaman olarak deðiþtirmeye çalýþmýþýz, ama tutmamýþ, herkes hâlâ "Karmi" diyor. 1974'ten sonra birkaç yerleþim yerinin dýþýnda kalan tüm adlarý deðiþtirmiþiz. Neden? "Buralarý artýk Türk yeridir!" demek için mi? Peki; Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Adana, Kayseri, Giresun, Trabzon, Sinop vs, vs gibi yerleþim yerlerinin adlarý niye deðiþtirilememiþ. Bu þehir isimlerinin hiçbiri Türkçe deðildir. Hatta Anadolu sözcüðü de Türkçe deðildir. Türkçeleþtirme operasyonu, sadece Doðu ve Güneydoðu'da gerçekleþmiþ, bu yörelerdeki pek çok köy, ilçe isimleri deðiþtirilerek, Türkçeleþtirilmiþtir. Kanýmca bu yerleþim birimlerinin isim deðiþikliði tamamen ideolojiktir. Binlerce yýllýk isimlerin siyasi ve ideolojik kararlarla deðiþtirilmeye çalýþýlmasý, sanýrým tarihe ve bilime karþý iþlenmiþ en büyük suçtur. Bu suçlarýn hesabý sorulur mu? Kim bilir? Belki kýyamette sorulur! Kýyamette bile sorulsa, tarihe böylesine sorumsuzca ihanet eden toplumlar, elbet bir gün cezalarýný çekeceklerdir. Öyle veya böyle!.. BEÞÝR ATALAY SURLARÝÇÝ'NÝ ÇOK BEÐENDÝ Türkiye Cumhuriyeti Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, baþkent Lefkoþa'da Lokmacý, Arasta ve Büyük Han'ý gezdi; esnaf, vatandaþ ve turistlerle sohbet etti. Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn eþlik ettiði TC Baþbakan Yardýmcýsý Atalay, akþam saatlerindeki ziyareti sýrasýnda karþýlaþtýðý herkesle selamlaþtý, tanýþtý, sohbet etti ve çocuklarla hatýra fotoðrafý çektirdi. Esnafa iþlerinin nasýl gittiðini soran Atalay, baþkentin tarihi mekanlarýndaki binalarý da inceledi ve bilgi aldý. Gezisinin son duraðýnda tarihi Büyük Han'a giren ve bir kafede oturan Beþir Atalay, gazetecilerin telkiniyle Kuzey Kýbrýs ürünü kahve içmeyi tercih etti ve kahveyi beðendiðini söyledi. Gözlemleriyle ilgili deðerlendirmesinin sorulmasý üzerine Atalay, çok güzel bir bölgeyi gezdiðini ifade etti ve gazetecileri de kahve içmeye davet etti. Geziye katýlan Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Birliði Baþkaný Kemal Altuncuoðlu da Beþir Atalay'a esnafýn kredi talepleriyle ilgili bilgiler verdi. TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ ÝMZALANDI- Paþaköy Belediyesi ile Büro-Ýþ arasýnda, 1 Ocak Aralýk 2012 dönemini kapsayan Toplu Ýþ Sözleþmesi imzalandý. Büro-Ýþ Baþkaný Hüseyin Z. Akyön, konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada, imzalanan protokolle kazanýlmýþ haklardan gerilemeden, sosyal menfaatlerle ilgili bazý maddelerde ülkenin ekonomik þartlarýný da göz önünde bulundurarak artýþ saðlandýðýný ayrýca 10 geçici çalýþanýn belediye kadrosuna alýndýðýný belirtti. Akyön "Büro-Ýþ sendikasý olarak baþta Belediye Baþkaný ve belediye meclisine, iyi niyeti, çalýþanlarý düþünmeleri ve yaptýklarý özveriden dolayý, ayrýca Hür-Ýþ Federasyonu Genel Baþkaný Yakup Ö. Latifoðlu'na katkýlarýndan dolayý teþekkür eder imzalanan bu sözleþmenin tüm çalýþanlara hayýrlý olmasýný temenni ederim" dedi. Kalem Yalçýn Okut "PIP"BAYRAÐI (2) Muradýnýzýn üzüm yemek deðil, baðcýyý dövmek olduðu çok açýktýr. Ama, baltayý taþa vurdunuz Ben sizin düþünce sisteminizi, milliyetçilik ideolojinizi eleþtirdimdi. Sizse, bilgisayarýmýn bana yaptýðý bir 'densizlik'ten dolayý yanlýþ çýkan "pýp"tan hareketle, baðcýyý dövmeye çalýþtýnýz. Oysa, aslolan, ideolojileri tartýþmaktýr. Ali Çýrakoðlu, bu satýrlarýn yazarýnýn bizzat içinde bulunduðu o Dev-Genç yýllarýný ve eylemlerini yanlýþ yorumluyor ve yanlýþ mesajlar vermeye çalýþýyor. Neymiþ, Amerikan bahriyelileri Dolmabahçe'de denize atýlýrken Dev-Genç'liler Türk Bayraðý taþýyorlarmýþ Taksim'deki o büyük mitingte ve o þanlý eylemde ben bizzat vardým azizim. Fakat Dev-Genç'lilerin ellerinde Türk Bayraðý taþýdýklarýný hiç hatýrlamýyorum Polis, bizi ikiye bölmüþ, bir grup Dolmabahçe yokuþundan aþaðýya koþmaya baþlayýnca yolu kesmiþ ve bizleri coplayarak iyice pataklamýþtý. Biz joplanýp pataklananlar, ara sokaklara kaçýþýp Dolmabahçe sahiline indiðimiz zaman o eylem bitmiþ, denize atýlan Amerikan askerleri 6. Filo botlarý tarafýndan denizden toplanmaktaydýlar Ama, hiç Türk bayraðý hatýrlamýyorum. Bu yazýyý yazarken, hafýzam beni yanýltýyor mu diye, o eylemde bulunan üç Kýbrýslý arkadaþýma telefon ettim; onlar da o eylemde Türk Bayraðý hatýrlamadýklarýný söylediler Ha, Samsun'dan Ankara'ya yapýlan 'Mustafa Kemal Yürüyüþü'nde Dev-Genç'li arkadaþlarýmýzýn Türk Bayraðý taþýdýðý doðrudur. Fakat biz Ýstanbul'da olduðumuz için o yürüyüþe katýlamadýktý. Fakat þu da doðrudur ki, Dev-Genç hareketiyle birlikte, gençlik artýk sosyalizme yönelmiþti; bunu kimse yadsýyamaz Bayrak konusu: Her ulusun kendi bayraðý kendilerince kutsaldýr, "þanlýdýr" ; bu doðrudur da, bu da mutlak mýdýr?.. Mutlak olan ne vardýr ki?.. Türk Bayraðý da, emperyalistlere geçit vermeyen Çanakkale savaþlarýnda ve arkasýndan gelen yýkýmlardan sonraki Kurtuluþ Savaþý'nda yükseltildiði zaman elbette ki þanlý bir bayraktý. Fakat aradan geçen yarým yüzyýllýk zamandan sonra, þimdilerde daðý taþý "ennn büyük" bayraklarla donatmak geri teper Nitekim geri tepti; tepiyor... Ezan konusunda yazdýklarýmda da ýsrarlýyýmdýr. Zaten nasýrýma basan da: "..Kuzey Kýbrýs Gök Kubbemizde Ezan seslerinin dinmemesidir." cümlesi idi. O, sene önceki Türk-Ýslam sentezi tezi çoktan kadük olmuþtur. Þimdilerde, gene Amerikan emperyalizminin örgütlediði 'Ýslam ve sadece Ýslam' gündemdedir ve uygulanmaktadýr. Bunun da mý ayýrdýnda deðilsiniz?.. "Mustafa Kemal, Arapça ezan seslerini hiç sevmiyordu" dedim diye alýndýnýz. Seviyor muydu ki?.. Ýçkiyi seven adam ezaný nasýl sevebilir ki?.. Evet, Ýslamiyetin yozlaþtýrýlmadan önce ilerici yanlarý vardý. 'Tanrý Uludur' çaðrýsýna uyarak namaza giden Müslümanlar imtiyazsýz, hiyeraþisiz düz bir hat halinde sýraya girerler öyle ibadet ederlerdi. Þimdi öyle midir?.. Mollalarýn, hacý-hoca ve þeyh-þýh takýmýnýn, cemaat ve tarikat "ulu"larýnýn hiyerarþik azametleri, imtiyazlarý karþýsýnda Mustafa Kemal yaþasaydý tahammül edebilir, hoþ görebilir, sessiz kalabilir miydi?.. Vaktiyle, Menemen'de yobazlarýn teðmenöðretmen Kubilay'ýn boðazýný kesmeleri üzerine, Gazi Mustafa Kemal'in tavrý bilinmektedir. Büyük bir öfke ile: 'Menemen kasabasýný yok edin!' dediydi de, Ýsmet Paþa'nýn araya girmesiyle Menemen yakýlmamýþ ama Kubilay'ýn boðazýný kesen yobazlar da daraðacýnda sallandýrýlmýþlardý... Ýþte Mustafa Kemalimiz budur!.. 'Ya Ýstiklal Ya Ölüm' þiarý ile 'Ya Taksim Ya Ölüm' arasýnda paralellik kurmanýz ve Kýbrýslý Rum yurttaþlarýmýzý 'emperyalist' ilan etmeniz ise tartýþmaya bile deðmez; çünkü milliyetçilikle malûldur... Milliyetçi ideolojiyi aþýp tüm dünya yoksullarýnýn, emekçilerinin ve ezilenlerin tek kurtuluþ yolu olan anti-faþist, anti-emperyalist yolda savaþmaya varsanýz birlikte yürüyecek yolumuz vardýr...

9 15 Eylül 2011 Perþembe Tünel ALINTI DEVLET KENDÝNÝ KATÝLE YAKIN GÖRDÜ Sayýn Baþbakan. Arkadaþýmýz Hrant Dink'i öldürdüler. Beþinci yýlýna yaklaþan adalet arayýþýmýz kadük kalmýþtýr. Devlet, kendini katile yakýn gördü. Zaten; katil, polis, bayrak ve muzaffer gülümseme kahramanlýk posterinde poz vermiþti. "Adalet, namus sözümdür" diye ölü evinde ant içtiðiniz halde, Hrant Dink'i iþaret parmaðýyla gösteren yardýmcýnýzý "Meclis Baþkaný", resmi makamýnda "Yakarýz canýný" diyen valinizi vekil, emanet edilen caný kollamayan Emniyet Müdürü'nüzü vali, 17 yaþýndaki O.S.'yi kocaman Ogün Samast ettiniz. Dýþiþleri Bakaný'nýz AÝHM savunmasýnda bu topraklarýn yiðit evladýna Nazi dedi. Anadolu topraðýndan Hrant Dink'in payýna bir metrekare toprak düþtü. O da mezarýdýr! Görüneni, görünmeyeni, katillerimizi istiyoruz, adalet olsun diye. "Hepimiz Hrant'ýz" diyen yüz binlerin eli hâlâ vicdanýnda. HRANT'IN ARKADAÞLARI (Hrant'ýn Arkadaþlarý'nýn Tayyip Erdoðan'a yazdýðý mektuptan ) DÝPNOT ABD Nüfus Sayým Ýdaresi'nin açýkladýðý yeni verilere göre yoksulluk sýnýrý altýna düþen Amerikalýlarýn sayýsý son 18 yýlýn en yüksek düzeyine geldi. ALAKASI YOK ÝRSEN BEY, ÇÜNKÜ ANTEP "GAZÝ"DÝR, KKTC "NÝYAZÝ" ARÞÝV TARÝH 12 AÐUSTOS 2010 Siyaset arenasýnda deprem... Ertuðrul Hasipoðlu ile Mehmet Tancer bugün DP'den istifa ederek UBP'ye geçiyor... Bu istifalardan sonra DP'nin meclisteki sayýsý ikiye düþecek... Gözden kaçmayanlar... PETROLÜMÜZÜN KORUYUCUSU "ANAVATAN" Türkiye'ye adým attýk mý, sarýyor bizi bir hava. Oysa ayranýmýz yok içmeye, BMW ile gidiyoruz WC'ye. Durumumuz bu. KKTC'nin ekonomisi çok iyi gidiyormuþ gibi, dahasý KKTC'nin ekonomisi varmýþ gibi Güney Kýbrýs'ýn ekonomisinin kötüye gittiðinden söz ediyoruz. Kýbrýs'ýn yeraltý kaynaklarýnýn sadece Rumlara ait olmadýðýný bu zenginlikte Kýbrýs Türk halkýnýn da payý bulunduðunu söylüyoruz. Sözkonusu zenginlikleri "Anavatan"a teslim etmeye amade olduðumuzu da ima ediyoruz. Týpký Ýrsen beyin yaptýðý gibi: "Anavatanýmýz, haklarýmýzýn da koruyucusudur " ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Narenciye üreticilerinin sýkýntýlarýný çözmek için elimizden gelen katkýyý yapmaya hazýrýz. KKTC'yi hiç kimse tarýmdan koparamaz." Kemal DÜRÜST (Eðitim Bakaný) VÝRGÜL ANNAN'DAN GERÝYE KALANLAR Annan Planý döneminde gofa geldiðimizi, müteahhitlerin memleketi kurtaracaðýný sandýðýmýzý ne çabuk unuttuk!.. Öyle bir abartýlmýþtý ki inþaat furyasý, o dönemde çocuklar "büyüyünce ne olacaksýn?" sorusuna "müteahhit olacaðým" diye cevap veriyorlardý. O kadar raðbetteydi ki, mücahitlikten de itibarlý. Ne oldu peki? Bir sürü insan kazýk yedi, bir sürü insan parayý verdi tapusunu alamadý, pek çoðu parayý verdi evini alamadý. "Sistem bozuk" demeyin þimdi. Sistem bir yaratýk deðil, sistem yetki sahibi insanlarýn kurduðu bir komplodur "Milli mücadelede ayni mücadeleleri veren Kýbrýs Türk halký ile Gaziantep halký arasýnda benzer baðlar bulunuyor." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) ( ) T.C. hükümeti ve ilgili güvenlik birimlerinin son bir yýldýr üzerinde çalýþtýklarý planý bir "yontma hareketi" olarak adlandýrmak mümkün. Ýmralý ile yapýlan görüþmeler oyalama taktiði içerisinde bu harekatý hazýrlamayý hedefliyordu. Kürt siyasetinin tüm diri unsurlarý planlý olarak sürekli bir imkansýzlýk girdabýna itilmeye, çözümsüzlüðün faturasý Kürtlere kesilmeye çalýþýldý. Binlerce Kürt siyasetçisi tutuklandý, operasyonlara hiç ara verilmedi. "Yontma harekatý" seçimlerden sonra Hatip Dicle kararýyla devam 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ettirildi. Sultanýn celallenmesine iþaret eden kalemþorlara bakýlýrsa 1500 dolayýnda siyasetçinin, aydýn ve yazarýn etkisizleþtirilmesiyle harekat devam edecekmiþ.( ) "Açýlým" ve Ýmralý görüþmeleri, "Yontma Harekatý"nýn hedef kitlesini oluþturmayý amaçlýyordu. Nitekim güçlü "þehzade" medya aracýlýðýyla sürekli "çözümü engelleyenler" bombardýmaný yürütüldü. Seçim öncesinden beri Baþbakanýn çatýþmacý dil, kimi mazeret mucitlerince "milliyetçi oylara talip olma" gibi gülünç gerekçelerle açýklanmaya çalýþýldý. 28 KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar "AKP'nin 28 Þubat'ýn en semereli ürünü olduðu unutuluyor" Þubat'ýn mimarý Çevik Bir'in "Pazarlýk yok, silahlarý býrakýp teslim olun" sözlerini bugün sahiplenen, 28 Þubat'ýn maðduru olduðunu iddia eden Erdoðan'dýr. ( ) 12 Eylül 1980 darbesiyle beslenen Türk-Ýslam sentezi, Erbakan hükümetinin düþürülmesiyle ikinci bir adaptasyondan geçirildi. AKP'nin 28 Þubat'ýn en semereli ürünü olduðu unutuluyor. AKP kurucularýnýn ve Gülen hareketinin 28 Þubat karþýsýndaki tutumlarýný kimse hatýrlamak istemiyor. AKP, seçimlerde anayasayý tek baþýna deðiþtirmek için oy istedi. Beklediði sonucu alamayýnca savaþ enstrümanýna sarýldý. Avrupa Birliði konusunda atýlacak adýmlardan söz edenlere de þunu söyleyelim: Demokrasiyi binilip inilen bir araba olarak tanýmlayan kiþi, bu ülkenin Baþbakan'ýdýr. Fazla söze gerek var mý? Türkiye'nin en önemli sorunu Kürt sorunu. Ancak bugün onu da aþan ve diktatörlük peþinde koþan lümpen bir hareketin mutlak iktidar arayýþýnýn tehlikesiyle karþý karþýyayýz. Bu bakýmdan Ýttihat ve Terakki Hareketi'nin Bab-ý Ali baskýný sonrasý duruma benzer bir durumla da karþý karþýyayýz. AKP mutlak iktidara ulaþmak için, kendi Bab-ý Ali baskýnýný Kürtler üzerinden uygulamayý amaçlýyor. Kürt sorunu etrafýnda düðümlenen mücadele Türkiye'nin yakýn geleceðinin nasýl þekilleneceðidir. Türkiye melez bir diktatörlük mü olacak yoksa demokratik bir ulus mu? Ortadoðu'da bir huzur vahasý mý olacak yoksa yeni bir iþgal gücü mü? Sanatýn özgürce boy verdiði bir ülke mi olacak yoksa Lalalarýn heykel yýktýðý bir ülke mi? Gazetelerin, muktedirlerinin emirleriyle infaz listesi yayýnladýðý bir ülke mi olacak yoksa özgür basýnýn muktedirleri kýyasýya eleþtirdiði bir ülke mi? Bütün mesele bu ya da diðeri. Bakalým hangisi olacak? ( Bu yazý Barýþ ve Demokrasi Partisi Van milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eþbaþkaný AYSEL TUÐLUK'un 11/09/2011 tarihli "Radikal"de yayýmlanan "AKP'nin yontma harekatý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 15 Eylül 2011 Perþembe GÜNEYDEN... "FUTBOL ARACILIÐIYLA YENÝDEN YAKINLAÞMA" Türk ve Rum siyasi partilerin himayesinde futbol karþýlaþmalarý yapýlacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi yukarýndaki baþlýkla verdiði haberinde, düzenlenecek turnuvada Kýbrýs Rum tarafýndan AEL, ARÝ ve APOLLONA eski oyuncularýnýn turnuvada yer alacaðýný yazdý. Habere göre Kýbrýs Türk tarafýndan ise turnuvada Çetinkaya, Doðan Türk Birliði ve "Nicosia Club" yer alacak. Turnuvanýn EVROKO dýþýndaki tüm siyasi partilerin himayesinde yapýlacaðýný kaydeden gazete, Türk tarafýnda baþlayacak oyunlarda Kýbrýs'taki Slovakya Büyükelçisinin de hazýr bulunacaðýný da belirtti. KTÖS yeni ders yýlýný deðerlendirdi... Okullar 110 eksik öðretmenle açýlacak n Özhür: Ýlkokullar öðretmen, sýnýf, alt yapý eksikliði ve kontrolsüz nüfus artýþýndan doðan öðrenci yoðunluðu ile açýlýyor" n "Ýngilizce ders kitaplarý çocuklara satýlmakta, Türkiye'den satýn alýnan ders kitaplarý ise ülkemizin þartlarýna uymamaktadýr" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), ilkokullarýn öðretmen, sýnýf, alt yapý eksikliði ve kontrolsüz nüfus artýþýndan doðan öðrenci yoðunluðu ile açýlacaðýný belirtti. Ýlkokullarda ders yýlýnýn önceki yýl var olan sorunlarla baþlamakta olduðunu kaydeden KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür, "Sýkýntýlar ayný" dedi. KTÖS Lokalinde dün sabah KTÖS Yürütme Kurulu adýna basýn toplantýsý düzenleyen ve hükümeti eleþtiren Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür baþkanlýðýndaki KTÖS yetkilileri, KTÖS Yürütme Kurulu'nun yeni ders yýlýyla ilgili deðerlendirmelerini aktardý. "ÖÐRETMEN EKSÝÐÝ" "Geçen yýldan beri devam eden öðretmen ihtiyacý bu yýl artarak sürüyor" diyen Mustafa Özhür, " öðretim yýlýna 65 eksik öðretmenle baþlýyoruz... Tüm tepkimize raðmen kadro artýþý için yasal düzenleme yapýlmadýðýndan 68 öðretmen ihtiyacý olmasýna raðmen sadece 30 kadro için münhal açýlabilmiþtir. Açýlan münhal ise 17 Eylül tarihinden sonra doldurulabilecektir" ifadelerini kullandý. Müdür, müdür muavinliðinden boþalacak kadrolardan dolayý 22 öðretmen ihtiyacýnýn daha olacaðýný kaydeden Özhür, 20 tane öðretmenin de izinli olacaðýný belirtti. Özhür, "Tüm bu gerçekler ders yýlýnýn baþýnda birçok okulun 110 tane eksik öðretmenle açýlacaðýný göstermektedir" dedi. Üç yýldan beri okullarýn ihtiyacý olan müdür ve müdür muavinliði mevkilerinin doldurulmasýna yönelik adým atýlmadýðýný ileri sürülen Özhür, hükümetin Eylül ayý baþýnda bu mevkilerden bir kýsmý için yapýlan ve spekülasyonlara neden olan sýnavýn ise sýnavla terfi alanýn da almayanýn da mutsuz olacaðý sonuçlar doðurduðunu savundu. Mustafa Özhür, "29 müdür 17 de müdür muavinliði mevkisi þu anda boþtur. Yapýlan þaibeli sýnavla ancak 20 müdür 7 de müdür muavini mevkii doldurulacaktýr. Bu da okullarýmýzýn yöneticisiz açýlacaðýný göstermektedir" iddiasýnda bulundu. Çayýrova'dan Dipkarpaz'a kadarki okullarda öðretmen sayýsýnýn yarý yarýya azaltýldýðýný da savunan Özhür, bunu eleþtirdi. EÐÝTÝMDE FÝNANSMAN Bütçede eðitim için büyük bir pay ayrýlmasýna raðmen bunun sadece yüzde 30'unun devlet okullarýna gitmekte oluðuna dikkat çeken Özhür, þöyle konuþtu: "Eðitime ayrýlan bütçenin aslan payý özel okullara ve özel üniversitelere gitmektedir. Bu anlayýþ nedeni ile devlet okullarý parasýzlýk nedeni ile dökülmekte, eðitim olanaklarý daralmaktadýr. Okullarýn temel temizlik ihtiyaçlarý bile okul yöneticileri ve okul aile birlikleri tarafýndan karþýlanmaktadýr." MAAÞLAR VE LOJMAN Hükümetin geçirdiði "Göç Yasasý" olarak bilinen maaþlarý düzenleyen yasayla ise yeni göreve baþlayan bir öðretmenin maaþýnýn asgari ücret seviyesine yakýn bir noktaya çekildiðini öne süren Mustafa Özhür, öðretmenlik mesleðinin bir cazibe olmaktan çýkarýldýðýný söyledi. Özhür, "Bunun yanýnda eþel-mobilin kaldýrýlmasý ile birlikte TL kullanýmýndan dolayý maaþlarýmýz ve alým gücümüz yüzde 30 oranýnda geriletilmiþtir. Bu gerçekler ortada iken uzak bölgelerde görev yapan öðretmenlere bir cazibe yaratan öðretmen lojmanlarý da ya virane hale gelmiþ ya da partililere peþkeþ çekilmektedir" dedi. Mustafa Özhür, Adaçay köyünde öðretmen lojmanýnýn UBP Örgüt Baþkanýnýn bir yakýnýna kýrsal kesim arsasý adý altýnda kurasýz verildiðini ileri sürdü. "KÝTAPLAR SATILIYOR" Anayasaya göre 15 yaþýna kadar zorunlu ve 18 yaþýna kadar da parasýz eðitimin öngörülmekte olduðunu da hatýrlatan Özhür, buna raðmen Ýngilizce ders kitaplarýnýn çocuklara satýlmakta, Türkiye'den satýn alýnan ders kitaplarýnýn ise ülke þartlarýna uymamakta olduðunu ileri sürdü. Özhür, "Eðitim Bakanlýðý'nýn ders kitaplarýnýn ülke þartlarýna uygun yazýlmasý için baþlayan çalýþmayý durdurduðunu" iddia etti. OKUL ÖNCESÝ Okul öncesi eðitim alanýnda 5 yaþ ana okullarda yüzde 100 okullaþma varken, 4 yaþ grubunda okullarda oran yüzde 49'ta kaldýðýný, hükümetin 1999 yýlýnda baþlayýp geliþen 4 yaþ grubu okullarla ilgili hiçbir adým atmadýðýný savunan KTÖS Eðitim Sekreteri Özhür, "Bu okullarýn ihtiyacý olan öðretmen yardýmcýsý kadrosunu açmadýðý gibi bu alanda bakým çalýþmasý üstlenen ve okul aile birlikleri tarafýndan maaþlarý ödenen personelin de kaçak çalýþmasýna göz yummaktadýr Kapanan küçük köy okullarýnýn okul öncesi eðitim okulu olarak tekrardan açýlmasý projesi de yarým býrakýlmýþtýr" dedi. Uzun yýllardýr ihmal edilen özel eðitimin de, plansýz programsýz ve yasasýz bir þekilde sürdürülmeye çalýþýldýðýný ve çarpýk olarak geliþtiðini savunan Özhür, bu durumun sürdürülemez olduðunu, bu alanda bile özel okullarýn açýlmaya baþlamasý ve devlet yetkililerinin de özel özel-eðitim okullarýna ayrý ilgi göstermelerinin kabul edilemez olduðunu söyledi. Özhür, Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Eðitim Merkezi'nde yapýlan tadilatlar nedeni ile okulun Kasým ayýnda açýlacak olmasýnýn da Eðitim Bakanlýðýnýn duyarsýzlýðýný gösterdiðini ileri sürdü. KOLEJ GÝRÝÞ SINAVLARI "Yarýþmacý sýnavlarýn eðitim sistemi içinde amaç durumuna gelmesi nedeni ile okullar iþlevsiz duruma gelmiþtir. Yaparak yaþayarak öðrenme unutulmuþ, okul dýþý saatlerdeki özel dersler ve dersaneler maddi manevi olarak toplumu sömürür duruma gelmiþtir" diyen Mustafa Özhür, UBP'nin göreve gelir gelmez kolej sýnavlarýný geri getirerek ve sýnavdaki konu sayýsýný artýrarak tahribatýn boyutlarýný daha da artýrdýðýný iddia etti. Seviye belirleme sýnavlarý ile ilgili bir soru üzerine ise Özhür, koleje giriþ konusunda bakanlýðýn henüz net bir þey söylememekte olduðunu ancak, KTÖS olarak sýnavsýz geçiþi öngördüklerini söyledi. HADEME ÝHTÝYACI Okullardaki hademe ihtiyacý konusuna da deðinen Özhür, "Okullarýmýzýn temizlik ve bakým ihtiyacýný gideren hademe istihdamý konusunda partizanlýk ve adam kayýrma geçerli yöntem oldu...birçok okulumuzda hademe ihtiyacý hat safhaya ulaþtý" dedi. AÖA Atatürk Öðretmen Akademisi konusuna da deðinen Özhür, þunlarý savundu: "1937 yýlýndan beri ülkemizin öðretmen ihtiyacýný baþarý ile yetiþtiren ve yetiþtirdiði deðerlerle topluma büyük katkýlar yapan Öðretmen Akademisi ile ilgili geliþmeler olumlu yönde deðildir. Eðitim Bakanlýðý bir yandan özel okullarýn öðretmen yetiþtirmesine kapý açarken, Öðretmen Akademisine öðrenci almayarak, Akademiyi kapatmayý hedef olarak önüne koymuþtur. Ülkede nüfus bilinmediðinden dolayý eðitim ve öðretmen planlamasý yapmayan hükümet, 4 yaþ grubu okullaþmasý için ileriye dönük öðretmen ihtiyacýný bile görmekten kaçmaktadýr." Eðitime ayrýlan bütçenin her geçen yýl azaltýlmasýnýn, devlet okullarýnýn fiziki altyapýsýný çok kötü bir duruma soktuðunu da vurgulayan Özhür, "Plansýzlýk nedeniyle artan nüfusa hizmet edebilmek için ilave inþaatlar ve yeni okul binalarý inþaatlarý devam etmektedir. Okullarýn açýldýðý bugünlerde inþaatý ve tamiratý yeni yeni baþlayan okullar vardýr. Bunun yanýnda Maðusa Karakol Ýlkokulu, Atatürk Ýlkokulu, Deðirmenlik Ýlkokulu ve Yeþilyurt Özel Eðitim Okulu inþaatlarýn devam etmesi nedeniyle eðitime baþlayacak durumda deðildir." Özhür, sendikanýn yürüttüðü parasýz, bilimsel, demokratik eðitim mücadelesini kararlýlýklar sürdürmeye devam edeceðini de vurguladý. SÝLAHLI SOYGUN Baf "Yunan Kooperatif Bankasý" þubesinde önceki gün silahlý soygun gerçekleþtirildiði bildirildi. Alithia gazetesine göre yabancý uyruklu bir kiþinin dün öðleden önce bankaya girdiðini, veznedarý silahla tehdit ederek kasadan 10 bin Euro alýðýný ve koþarak bankadan uzaklaþtýðýný yazdý. Habere göre polis soyguncunun bulunmasý yönünde soruþturmalarýna devam ediyor. MERMÝ BULUNDU Haravgi gazetesi Rum Polisinin, Limasol'da önceki sabah karton bir kutu içerisinde 43 mermi bulduðunu yazdý. Polis incelemelerde bulunmak üzere mermilere el koydu. KIBRISLI TÜRKLER ALEYHÝNE SLOGAN Haravgi gazetesi Larnaka'daki "Çakkileru" göçmen mahallesinde son zamanlarda faþizmin yükseliþte olduðunu yazdý. Habere göre "Pavlos Liasidis" Kültür Merkezinin duvarlarýna Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve Kýbrýslý Türkler aleyhinde sloganlar yazýldý. YANGIN SÖNDÜRÜCÜ PATLADI Simerini gazetesi Strovolos'da önceki gece yarýsý meydana gelen ve bir kiþinin yaralanmasýna yol açan patlamanýn ilk incelemelere göre bombadan deðil, yangýn söndürücüden kaynaklandýðýnýn tahmin edildiðini yazdý. Polisten yapýlan açýklamaya göre patlama Strovolos Belediyesinin çöp toplama ekibinden bir iþçi çöp kutusunu boþaltýrken meydana geldi. Patlama sonucunda iþçinin hafif yaralandýðýný yazan gazete, patlamayla ilgili incelemelerin devam etmekte olduðunu belirtti. AKEL'ÝN YENÝ BASIN SÖZCÜSÜ YORGOS LUKAÝDÝS OLDU AKEL Basýn Sözcülüðünde dün deðiþikliðin yapýldýðý; Stavros Evagoru'nun, artan görevlerinden dolayý Basýn Sözcülüðü makamýndan alýndýðý ve yerine AKEL Lefkoþa Milletvekili Yorgos Lukaidis'in getirildiði bildirildi. Haravgi gazetesi Evagoru'nun; AKEL Meclis Grup Sözcüsü yardýmcýsý olmasý, siyasi düzeyde Avrupa konularýný takip etmesi, Avrupa Milletvekilleri ile koordinasyon içerisine olmasý, Avrupa Parlamentosunda AKEL'în araþtýrmacý personeli olmasý ve AKEL'in Ekonomi ve Sosyal Çalýþmalar Ofisinin çalýþmasýndan sorumlu olmasý gibi sorumluluklarýndan dolayý AKEL Polit Bürosunun, Evagoru'yu basýn sözcülüðünden aldýðýný yazdý. RÝK DEVLET DESTEÐÝYLE AYAKTA DURUYOR Rum Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun (RÝK) sadece devletten aldýðý ödeneklerle ayakta durduðu bildirildi. Simerini "Yalnýz Devlet Desteðiyle Yaþýyor... RÝK Kamu Maliyesine Ýliþkin Kangrenin Göstergesi" baþlýklý haberinde, Rum Sayýþtay Baþkanlýðý'nýn RÝK'le ilgili 2010 dönemi raporunun Rum Meclisi Denetleme Komitesi'nde ele alýndýðý dün; kurumun yalnýzca devletten aldýðý ödeneklerle ayakta durduðu belirtildi. Kurum borçlarýnýn 63 milyon Euro'ya yükseldiði de kaydedildi.

11 15 Eylül 2011 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Lefkoþa'da kayýp kemikleri bulunmuþ Kuzey Lefkoþa'da Kýbrýslý Rum kayýplara ait kemik kalýntýlarý bulunduðu iddia edildi. Fileleftheros gazetesi "Ýþgal Altýndaki Lefkoþa'da Milli Muhafýz Kemikleri" baþlýklý haberinde, Kýbrýslý Türklerin verdiði bilgilerin, Lefkoþa'da dörtten fazla Kýbrýslý Rum kayba ait kemik kalýntýlarýnýn bulunmasýyla teyit edildiðini yazdý. Bulunan kemik kalýntýlarýnýn Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) askerlerine ait olduðunu savunan gazete, kazýlar ilerledikçe kemik kalýntýlarýnýn sayýsýnda artýþ olabileceðini de kaydetti. KAZILARIN ETKÝLENMESÝ KORKUSU Gazete bu arada, kayýp yakýnlarýnýn, petrol kazýlarýna Türkiye'nin tepkisiyle son zamanlarda yaþanan geliþmelerin, kazýlarý etkilemesinden endiþe duyduklarýný da belirtti. Kazýlarýn beklenenden hýzda ilerlemediðini yazan gazete, büyük toplu mezarlarýn saptanmasýndaki en büyük engelin Türk askerinin askeri bölgelerde kazýya izin vermemesi olduðunu yineledi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Mýsýr ziyareti, dünya basýnýnda geniþ yer buldu. Kahire'de göstericiler "Erdoðan liderimiz olsaydý, Kudüs'ü kurtarýrdýk" yazýlý dövizler taþýdý. Guardian, Erdoðan'ýn Kuzey Afrika turunun Ýsrail'i yalnýzlaþtýrmayý amaçladýðýný yazdý. Foreign Policy'de Erdoðan'ýn bahislerin daha fazla yükseltilemeyeceði bir oyuna girdiði, Türkiye ile Ýsrail arasýnda bir seçim yapmak zorunda kalsa ABD'nin Ýsrail'i seçeceði görüþüne yer verildi Bakanlýk ile sendikalar arasýndaki görüþmeler sürüyor maaþtan kesinti yok n Rum hükümeti, eþel mobili 2 yýl dondurmada kararlý... Milletvekillerinden de bin Euro civarýnda aylýk kesinti... Güney Kýbrýs'ta ekonomik önlemler çerçevesinde eþel mobil'in 2 yýl dondurulmasý konusunda hükümetle sendikalar arasýnda görüþmeler sürerken, milletvekillerinin maaþlarýndan da kesinti yapýlmaya baþlandý. Rum gazetelere göre her vekilin maaþýndan 1000 (bin) Euro'nun üzerinde aylýk kesinti yapýlacak. Fileleftheros gazetesi, ekonomik krizle mücadele çerçevesinde ikinci ekonomik önlemler paketinin ileri götürülmesi yönünde Maliye Bakaný Kikis Kazamias ile sendikalar (PEO, SEK, PASÝDÝ) arasýnda gerçekleþen dünkü görüþmenin yine sonuçsuz kaldýðýný yazdý. Her iki tarafýn da tezlerinde ýsrar ettiði için uzlaþýya varýlamadýðýný belirten gazete, Kazamias ile sendikalarýn, bakanlýðýn ortaya koyduðu alternatif senaryolarý imcelemek için bugün de görüþmeye devam edeceðini kaydetti. Kazamias ile sendikalar arasýndaki en büyük görüþ ayrýlýðýnýn eþel mobil sisteminin iki yýllýðýna dondurulmasý önerisi olduðunu kaydeden gazete, hükümetin 13'üncü maaþtan yüzde 25 kesinti yapýlmasý önerisini geri çektiðini de belirtti. MÝLLETVEKÝLLERÝNDEN BÝN EURO Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru ise dün Meclis çalýþmalarýyla ilgili bilgi verdiði basýn toplantýsýnda, ekonomik krizle mücadele çerçevesinde milletvekillerinin katkýlarýndan bahsetti. Omiru, eylül ayý için her Meclis üyesinin maaþýndan yapýlan toplam kesintinin 1.272,29 Euro olduðunu ifade etti. Fileleftheros gazetesi de, "Milletvekillerinin Aylýk Maaþlarý Euro Daha Az" baþlýðýyla verdiði haberinde, ekonomik krizden dolayý milletvekillerinin maaþlarýndan yapýlan kesintilere deðindi. NÜFUS SAYIMI BAÞLIYOR Bahislerin daha fazla yükseltilemeyeceði bir oyun Guardian, Erdoðan'ýn dört günlük Kuzey Afrika turunun Türkiye'nin Orta Doðu'da aðýrlýðýný artýrma ve Ýsrail'i yalnýzlaþtýrmayý amaçladýðýný belirtiyor. Erdoðan'ýn Kahire'de coþkulu bir kalabalýk tarafýndan karþýlandýðýný, medyanýn ziyarete büyük ilgi gösterdiðini belirten Guardian, "Erdoðan, Türkiye'nin Arap baharýnýn kalbinde lider rolü oynamak istediðini saklamýyor" dedi. Yazýda Sultan el Kasými adlý bir Arap dünyasý uzmanýnýn þu sözlerine yer veriliyor: "Erdoðan bir medya yýldýzý. Arap liderleri zor duruma düþürüyor. Memleketlerine gidip onlarý eleþtiriyor. Fýrsatçýlýk yaptýðý söylenebilir." "ERDOÐAN BÝR MEDYA YILDIZI" Guardian'da Ian Black imzasýný taþýyan bir analizde ise Erdoðan'ýn yüksek riskli bir oyuna girdiði belirtilerek özetle þöyle deniyor: "Gazze saldýrýsýndan sonra Ýsrail'le onlarca yýl sürdürdüðü ittifaký bozarak bu ülkeyi açýk bir þekilde eleþtirmeye baþlayan Türkiye'nin bölgede daha güçlü bir rol oymama arzusu, bir düþ kýrýklýðýnýn ürünü. Zira Türklerin AB'ye katýlma çabalarý fiilen engellenmiþ durumda." 'ABD, DOÐAL OLARAK ÝSRAÝL'Ý SEÇER' Analizde, "Bütün bu heyecana raðmen, Türkiye'nin çok ileri gidemeyebileceði" belirtiliyor ve "Erdoðan, ABD, Ýsrail'in tepki gösterme olasýlýðý nedeniyle Gazze'ye gitmeme kararý aldý" deniyor. Foreign Policy dergisinde Daniel Wagner, Erdoðan'ýn bahislerin daha fazla yükseltilemeyeceði bir oyuna girdiðini yazýyor. Wagner þöyle diyor: ABD Türkiye ile Ýsrail arasýnda bir seçim yapmak zorunda kalsa doðal olarak Ýsrail'i seçer." Financial Times, Erdoðan'ýn Kahire'de Ýsrail'e sert suçlamalar yönelterek, ABD'yi kaygýlandýran dýþ politika deðiþikliðini perçinlediðini belirtiyor. Gazete, Kahire'de bazý göstericilerin "Erdoðan liderimiz olsaydý, Kudüs'ü kurtarýrdýk" yazýlý bir dövizler taþýdýðýný aktarýyor. "ÝSLAM DÜNYASININ YENÝ SESÝ" Times gazetesi, Erdoðan'ýn Kahire'de kendisini "Ýslam dünyasýnýn yeni sesi" olarak göstermeye çalýþtýðýný yazýyor. Daily Telegraph ise, Erdoðan'ýn uluslararasý topluma Filistin'i tanýma çaðrýsýnda bulunarak Amerika'yý karþýsýna aldýðýný yazýyor. Gazete, Obama'nýn "Güvenlik Konseyi'ne böyle bir baþvuru gelirse þiddetle karþý çýkacaðýz" dediðini aktarýyor. 'ÝSRAÝL DE FÝLÝSTÝN DEVLETÝNÝ TANIMALI' Guardian yazarý Jonathan Freedland ise sadece Ýngiltere'nin deðil, Ýsrail'in de Filistin'in tanýnma baþvurusuna destek vermesi gerektiðini yazýyor. Yazar tasarýya karþý çýkýlmasýnýn, Avrupalýlarý "iþe yaramaz riyakarlar" durumuna düþüreceðini belirtiyor. Freedland þöyle diyor: "BM'de tasarýya evet denmesi birçok Filistinlinin hayatýný deðiþtirmeyecek. Ama hayýr demek bir felaket olacak. Ýsrail'de sertlik yanlýlarýný güçlendirecek, Filistin'de barýþ yanlýlarýný zayýflatacak ve ölüm döþeðindeki iki devletli çözümü boðacak." (BBC) Güney Kýbrýs'ta 6-7 hafta sürmesi beklenen nüfus sayýmýnýn yapýlmasýna 1 Ekim tarihinden itibaren baþlanacaðý belirtildi. Simerini gazetesi, "Nüfus Sayým Memurlarý 1 Ekim'de Kapýmýzý Çalacak Avrupa Ülkeleriyle Eþzamanlý Yapýlacak ve Önemli Veriler Toplanacak" baþlýklý haberinde, 1 Ekim tarihinden itibaren 800 nüfus sayýmý memurunun Güney Kýbrýs genelinde evleri dolaþmaya baþlayarak demografik verileri toplayacaðýný belirtti. Gazete, bu yýl yapýlacak nüfus sayýmýnýn, 2001 yýlýndan sonra AB'ýn ortaya koyduðu takvim ve yasalar temelinde yapýlacak ilk anket olduðuna da dikkat çekti. Nüfus sayýmýnýn 6-7 hafta süreceðini ve diðer Avrupa ülkeleriyle eþzamanlý yapýlacaðýný yazan gazeteye göre Lefkoþa bölgesinde 312, Limasol'da 230, Larnaka/ "Maðusa" bölgesinde 178 ve Baf'da 80 memur görev yapacak. Görevliler, nüfus sayýmý sýrasýnda tüm verileri kaydedebilmek için dizüstü bilgisayar da kullanacak. Gazete, 1 Ekim 2001'de yapýlan son nüfus sayýmýnda toplam nüfusun 703 bin 529 olarak belirlendiðini de anýmsattý. GÜNEY'DE DÜZENLENECEK UÇUÞ GÜVENLÝÐÝ KONFERANSI HAZIRLIKLARI "Kýbrýs-Güney Doðu Avrupa Uçuþ Güvenliði Kurumu" (FSF-SEC) yetkilileri, dün, Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Efthimios Flurencu'yla, 2012 baþlarýnda Rum tarafýnda gerçekleþtirilecek uluslararasý uçuþ güvenliði konferansýný ele aldý. Fileleftheros "Uçuþ Güvenliði Konusunda FSF-SEC Ýle Ýþbirliði... Kýbrýs'ta ICAO ve IMO'nun Da Katýlacaðý Uluslararasý Konferans" baþlýklý haberinde konferansýn Uluslararasý Sivil Havacýlýk Örgütü (ICAO) ve Uluslararasý Denizcilik Örgütü (IMO)'nün iþbirliðinde düzenleneceðini yazdý. Habere göre dünkü görüþmede, Bakana; FSF-SEC'in faaliyetleri, uluslararasý örgütler ile arasýndaki baðlar ve teknik bilgisi hakkýnda bilgi verildi. Kurum; Rum Yönetiminin Güney Kýbrýs'ýn uçuþ güvenliði alanýndaki rolünü artýrma çabalarýna ve etkin bir strateji geliþtirmesine ve çaðdaþ sivil havacýlýk yönetimi konularýnda destek vermeye hazýr olduðunu açýkladý. Dünkü görüþmede Bakana; uçuþ güvenliðiyle alakalý zaafiyetler saptamasý halinde SFS-SEC'in Rum yetkili mercilerini eleþtirmekte tereddüt etmeyeceði vurgulandý ve sivil havacýlýðýn gerek ekonomik açýdan gerek "milli dava" açýsýndan çok hayati bir konu olduðu görüþü ortaya konuldu. ÇALÝKÝDÝS ÝFADE VERDÝ Mari'deki Deniz Üssü'nde meydana gelen patlamanýn ardýndan istifa eden RMMO Komutaný Petros Çalikidis önceki gün Polis Poliviu'nun baþkaný olduðu Araþtýrma Komitesi'ne ifade verdi. Alithia gazetesi ve diðer gazeteler, Petros Çalikidis'in ifadesine geniþ bir biçimde yer verdiler. Habere göre Çalikidis, ilk önce okuduðu yazýlý ifadesinde, istifasýnýn, hiçbir þekilde patlamayla ilgili sorumluluk dolayýsýyla olmadýðýný söyledi. Çalikidis kendisinin; "Evangelos Florakis" Deniz Üssü'nün boþaltýlmasýna karar vermek için patlayýcýlar konusunda uzman olmadýðýný belirtti. Hristofyas'ýn ifadesin patlama konusunda kendisini sorumlu göstermesini ve kendisine yönelik suçlamayý ret etti. Çalikidis, patlayýclarýn tehlikesini vurgulamak için elinden geleni yaptýðýný ancak her þeyin siyasi kararlarla tökezlediðini belirtti. Patlayýcýlar konusunda 7 Þubat tarihinde yapýlan toplantýya da deðinen Çalikidis, Savunma Bakaný Kostas Papakostas'ýn bakanlýðýnýn büyük sorumluluk yüklendiðine dikkati çektiðini anlattý.

12 12 15 Eylül 2011 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Dama gurdum salýncak Yar gelip sallanacak Sallan sevdiðim sallan Açýlsýn baldýr bacak UYURGEZER Jonathan Barnes Çeviren: Baran Germen Maya Kitap 333 sayfa "Liderlerin baþarýsý ayný çizgide yürüyecek yeni kuþaklarda yaratacaðý azim ve iradenin yoðunluðu ile ölçülür." Walter Lippmann Boynunu öpsem bir atkestanesi çatlar gittikçe büyür yangýn yeni kuleler uyanýr bir deniz daha büyük denizleri çaðýrýr Erdal Alova "Yeni evli hanýmla karþýlaþma" adlý þiirinden "Diyalog da bir çeþit asimilasyon" Sufi müziðinin dünyaca ünlü ismi Kudsi Erguner 'Sufiyan' isimli yeni albümü de yine geçen hafta Equinox Müzik etiketiyle yayýnlandý. Itrî'nin segâh makamýndaki Mevlevi ayinine getirdiði düzenleme dýþýndaki tüm eserlerin kendisine ait, üst üste kayýt yöntemiyle bütün enstrümanlarý da kendisi seslendiriyor. "Projenin asýl amacý; genç yaþýmdan itibaren uzun yýllar beraber ney üflemek bahtiyarlýðýna eriþtiðim, rahmetli Hayri Tümer, babam Ulvi Erguner, Aka Gündüz Kutbay, Doðan Ergin ile arþivlerden dinleyerek hayran olduðum dedem Süleyman Erguner, Neyzen Tevfik, Halil Dikmen gibi üstad neyzenlerin þahsýmdaki anýlarýný ve etkilerini yansýtmak" diyen Erguner sanat eserlerinde Doðu-Batý diyalogunun gerçekleþebilmesin güç olduðunu söylüyor. Erguner þöyle devam ediyor: "Siyasi anlamda, yýllarca sömürülmüþ sonra da baðýmsýzlýk ümidi ile eski sömürücülerine gizlice baðlanmýþ ülkeler bugün de yeni bir yaptýrýma zorlanmaktalar, bunun adý da diyalog(!) Bu yeni ümidin gerçekleþebilmesi için ancak iki medeniyet, iki kültür, iki din, hatta iki kiþinin birbirinden farklý fikirleri, sanatlarý olabilmeli, aksi takdirde ortaya çýkan diyalog deðil monologtur. Sonuçta diyalog bir çeþit asimilasyon yani güçlü olanýn zayýf olaný kendine benzetmeye zorlamasý ve onu eritmesi ile eþanlamlý. Ýki farklý medeniyet arasýnda diyalog deðil adilane bir birliktelik olmalý." 'Gelecek Uzun Sürer' Toronto'da n Yurtiçi ve yurtdýþýnda 30'dan fazla ödül alan "Sonbahar" filmiyle sinemaseverlerin gönlünde yer eden Özcan Alper'in yeni filmi "Gelecek Uzun Sürer" ilk kez 36. Toronto Film Festivali"nde gösterildi... Toronto Film Festivali baþkaný Piers Handling, Özcan Alper'in "Çaðdaþ Dünya Sinemasý" bölümünde gösterilen Gelecek Uzun Sürer filmini "yönetmenin ustalaþma ve olgunlaþma safhasýnýn bir ürünü" sözleriyle deðerlendirdi. Alper'in ikinci filminin yapýmcýlýðýný UnaFilm (Almanya), Arizona Film (Fransa) ve Nar Film (Türkiye) üstleniyor. Filmin baþrollerini Gaye Gürsel, Durukan Ordu, Sarkis Seropyan ve Osman Karakoç paylaþýyor. Filmde Ýstanbul'da bir üniversitede doktora yapan Sumru'nun aðýt araþtýrmalarý için ülkenin güneydoðusuna yaptýðý yolculuk konu ediliyor. Kýsa süreliðine çýktýðý bu yolculukta Sumru'nun yolu Diyarbakýr sokaklarýnda korsan DVD satan Ercan Kesal: En gerçek sanat insanýn çocukluðudur Nuri Bilge Ceylan'ýn yönettiði ve 64. Cannes Film Festivali nde Jüri Büyük Ödülü nü kazanan "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin senaristi ve oyuncusu Ercan Kesal, Cannes deneyimi ve sinema üzerine açýklamalar yaptý. "Sinemadaki ustam Nuri Bilge'dir" diyen Kesal þöyle konuþtu: EN GERÇEK SANAT ÝNSANIN ÇOCUKLUÐUDUR "Esasýnda insanýn çocukluðu yaþanýlan her þeyi efsunlu bir haleyle sarar. Geriye dönüp baktýðýmda Çocukluðumu ne kadar iyi hatýrlarsam o kadar iyi senaryo yazabildiðimi görüyorum. Doðrusu, "En gerçek sanat, insanýn çocukluðudur" BAZI FÝLMLER VAKTÝNDEN ÖNCE ÇEKÝLÝR Bazý filmler vaktinden önce çekilir. Bazý Ahmet, Diyarbakýr'da tek baþýna kalmýþ yýkýk dökük kilisenin bekçisi olan Antranik amca ve bölgede sürmekte olan 'adý konulmamýþ savaþa' tanýklýk eden pek çok karakterle kesiþir. Sumru, üç ay boyunca kaldýðý Diyarbakýr'da peþinde olduðu aðýtlarýn hikayelerini ararken kendi ertelediði acýsýyla da yüzleþir. Dünya Galasý Toronto'daki gösterilen film bitince izleyicilerle birlikte salonda bulunan yönetmen Alper ve filmin oyuncularýndan Gaye Gürsel filmle ilgili sorularý yanýtladý. "Gelecek Uzun Sürer"in Türkiye'deki ilk gösterimi de Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak"18. Adana Altýn Koza Film Festivali"nde gerçekleþecek. Film ayný zamanda festivalin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarýþmasý"nda da yarýþacak. müzikler vaktinden önce bestelenmiþtir. Bundan kastým bazý sanatsal yaratýlarýn insanlýðýn ortalamasýnýn üzerinde olmasý sebebiyle zamanýnda çok da iyi anlaþýlamamalarý þanssýzlýðý yaþamýþ olmalarýndandýr. Metin Erksan vaktinden önce dünyaya gelmiþ bir sinemacýdýr. Zekasý ve öfkesi yüzünden de dünyaya küskündür. Benim, içim sýzlayarak andýðým bir aðabeyimdir SÝNEMADAKÝ USTAM NURÝ BÝLGE CEYLAN'DIR "Beni oyuncu olarak da, senarist olarak da keþfeden Nuri Bilge Ceylan'dýr. Benim sinemadaki ustam Nuri Bilge'dir. Ondan çok þey öðrendim." Bir dönem siyaseti denediðini ama yanýldýðýný söyleyen Kesal "Sanatçý ya da herhangi biri, hiç fark etmez, insanýn yeri yoksulun, mazlumun, ezilenin, çaresizin yanýdýr" diyor. Kýbrýs Esnaf Teþkilatý kitaplaþtýrýldý " Adanýn merkezi 18'inci yüzyýlýn ikinci yarýsýnda hanlarý, hamamlarý, yerli ve yabancý tüccarlarý, pazar yerleri, çarþý ve bedesteniyle canlý bir ticaret merkeziydi. Kýbrýs'ta üretilen bazý mallar 'Kýbrýs' adýyla anýlýyordu, özellikle de kumaþlar Kolokas ve hellim o dönemde de üretilen ve tüketilen ürünlerdendi " Bu ifadeler "Kýbrýs'ta Esnaf Teþkilatý" adlý kitapta vurgu yapýlan ve bugüne tanýklýk eden veriler Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekaný Doç. Dr. Mehmet Demiryürek'in kitabýnda bu verilere ek olarak; sözkonusu yýllarda adada 60'a yakýn ayrý iþkolunda esnaf bulunduðuna da dikkat çekiliyor. Türkiye Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi, KKTC Milli Arþivi ve Araþtýrma Dairesi, kaynak kitaplar ve makalelerden derlenen belgelerden hazýrlanan kitapta, Osmanlý dönemindeki esnaf ve esnaf örgütleri inceleniyor. Kýbrýs'ta kurulan ilk esnaf teþkilatý ve "Þeyh-i Seb'a" olarak anýlan bu teþkilatýn "liderine" odaklanýlan kitapta, dönemin esnaf yapýsýyla birlikte ekonomik, ticari ve sosyal yapýsýna da tanýklýk ediliyor. Debbaðlardan kasaplara, basmacýlardan ekmekçilere, çangarlardan yapýcýlara, kazancýlardan yaðcýlara dönemin esnafý yanýnda üretkenliðine örnek oluþturan araþtýrmada; yer yer esnaflarýn isimlerine de detaylý þekilde yer veriliyor Et, ekmek, yað gibi temel tüketim maddelerindeki fiyat artýþlarý; "Ýhtisab Rüsumu" diye adlandýrýlan verginin esnafý nasýl etkilediði, narh uygulamasý ve hatta yüzde 15 kar payýnýn da tarihi belgelerle günümüze taþýndýðý kitabýn kapaðý da 1788'de basýlan bir sahte paradan oluþuyor. Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO) yayýný olarak basýlan kitapta, "hem üretim yapanlar, hem de üretilen mallarýn tüketiciye ulaþmasýný saðlayanlar" ifadesiyle esnafýn tanýmýna da yer verildi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

13 15 Eylül 2011 Perþembe SÖZÜN GELÝÞÝ Bülent TEKÝN SURÝYE'DE BAHAR OLACAK MI? Suriye Cumhurbaþkaný Beþar El Esad'ýn yeðeni (kuzeni?) Rami Makhlouf'a (eþi ve çocuklarýyla birlikte) "devletin menfaatleri doðrultusunda" (17 Ocak'ta) verilen "Kýbrýs Cumhuriyeti Vatandaþlýðý"-belki Türkiye karþýtlýðýndan olacak!-rum Bakanlar Kurulu'nca geri alýndý. Gerekçe olarak Türkiye ile olan iyi iliþkiler gösteriliyor. Makhlouf'a alýnan bu karar teblið edilecek ve onun da itiraz hakký olacak. Suriye Esad Hanedaný babadan oðula geçen faþist bir hanedanlýktýr. Oðul Beþar ne kadar da Avrupai (giyim kuþam ve tüketim mallarýnda) gösteriþler sunsa da halkýný katleden bir katildir. Hiçbir gerekçe insana halkýný katletme haklýlýðý vermez. Onun da iktidarý býrakacaðý günler mutlaka gelecektir. Baas Partisi tek parti tek parti iktidarý yerine (oysa Suriye'de Baasvari çok sayýda çakma muhalefet partileri vardýr) çoðulcu rejime geçerek makyaj yenilemek istiyor. Belki de Beþar Esad, Baas Partisi'ni bile harcayarak "iktidar"da kalmanýn yollarýný inþa ediyordur. Bu yollarda Beþar Esad'ýn epeyce dostu vardýr. Dostlarýnýn en yakýný (en baþta geleni!) Türkiye'dir. Çünkü Kürt sorunu olan Suriye'nin de farklý bir uygulamasý (Kürtlere özerklik tipi bir yönetim vermesi) Türkiye'deki Kürtleri etkileyecektir. Bu nedenle Türkiye (Recep Tayyip Erdoðan) elinden geldikçe-el altýndan(!)-kardeþi Esad'a yardým etmektedir. Bana kalýrsa Beþar Bey bu kardeþine (Erdoðan'a) fazla güvenmesin: Çünkü bu kardeþi daha önce de kardeþleri Mübarek ve Kaddafi'yi de çarçabuk satmýþtý. Esad'ýn diðer bir dostu Ýran'dýr. Ýslami Cumhuriyet adýna sýðýnmýþ faþist Ýran devleti de mezhepsel yakýnlýðýn dýþýnda, kendi Kürtlerine bir hak vermemek için, Suriye Baas Rejimi'ne desteðini devam ettirmektedir. Ýran diðer yandan ABD ile de anlaþarak (Türkiye ve Irak'ýn dostluðuyla) Kandil'i ele geçirmeye çalýþmaktadýr. Tuhaftýr ki Irak Kürt Federe Yönetimi de-ufak tefek tepkilerine karþýn(!)- sessiz kalarak bu operasyona destek vermektedir. Irak (ve Kürt Federe Yönetimi?) iç tepkiler karþýsýnda usulen-dostlar alýþveriþte görsün! tarzýnda-kendi topraklarýný bombalayan, köylerini yýkan, yurttaþlarýný öldüren Türkiye'yi protesto edebilmiþtir. Arapsaçý gibi bir politika uygulanmaktadýr Ortadoðu'da. Ýsrail dahi Esad'ý istemektedir. Ve tuhaftýr ki Ýsrail bu politikasýyla da Ýran'a destek sunmaktadýr. Hepsinin ortak bir amacý ve anlaþtýklarý bir konu var: Kürtlerin Ortadoðu'da insandan sayýlmamasý! Diðer yandan Türkiye'nin bir "Bölgesel Güç" olma sevdasý(?!) türemiþtir. Türkiye-AB ve ABD'nin yönlendirmeleriyle-dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'yla da her tarafa zýplayýp duruyor. Çok sevdiði kardeþlerinihatta ellerinden barýþ ödülleri aldýklarýný dahisatabilen özelliðiyle de Türkiye, diðer bir yandan Suriyeli Muhaliflerden "Ulusal Konsey" oluþturmaya çalýþýyor. (Bunu da sözüm ona gizliden(!) Ýstanbul'da yapmaya çalýþýyorlar.) Zaten daha önce de (Haziran'da) Muhalifler Antalya'da toplanmýþtý. Çünkü "satýþ" baþlamýþ olmalýydý. Kürtlerin yok edilmesi veya yok sayýlmasý için ne kadar emperyal devlet, Ortadoðu ülkesi, insani kuruluþlar, Birleþmiþ Milletler varsa hepsi iþbirliði yapabilmektedirler. Çünkü Kürtler yeryüzünün lanetli topluluðudur! Bir ara lanetlenmiþ topluluk Yahudilerdi ama þimdilerde Kürtler Yahudilerce de lanetlenmiþ topluluk sayýlmaktadýrlar. Dünya bu konuda haklýdýr(!) Kürtler konusunda Rumlarýn dahi Kürtleri istemediðini düþünüyorum. Ve (Kýbrýs) Rum Bakanlar Kurulu'nun Esad Ailesine vatandaþlýk verirken Esad Hanedaný'nýn son "baþkan" oðlunun da Kürtleri, Müslümanlarý, Dürzîleri, Hýristiyanlarý, Nusayrileri baský altýnda tutan faþist bir lider olduðunu bildiðini düþünüyorum. Salt Türkiye Suriye'yi destekliyor düþüncesiyle vatandaþlýk belgesinin iptalini doðru bulmuyorum. Daha insani (haklý) gerekçeleri olmalýydý. Doðru olan antifaþist olmaktýr, anti sömürgeci olmaktýr! Irklara, dinlere, dillere, kültürlere saygý duymaktýr. Ve doðru olan iþgallere karþý çýkmak, anti militarist olmaktýr; barýþ'ý, demokrasi'yi, insan'ý ve insan haklarý'ný savunmaktýr. KTOEÖS yeni eðitim yýlýnda sorunlarý irdeledi okul müdür ve müdür muavinsiz n "Ek sýnav hakký seçim rantý ve sistemsizliði sistem haline getirme amaçlý" n "Ek sýnavlara girmeme eylemimizde yüzde 96 baþarý saðladýk.. Sýnavlara girmeyeceðiz" n "Eðitim sistemi üzerinde siyasi oyunlarý kabul etmiyoruz. Rüþvet sisteminin kalýcýlaþmamasý için dik ve direngen duracaðýz" n "Nüfusla ilgili hiçbir önlem yok 40'tan fazla öðrencisi olan sýnýflar var" Bakanlar Kurulu'nun orta dereceli okullarda baþarýsýz olan bazý öðrencilere ek sýnav hakký tanýmasýný "seçim rantý ve sistemsizliði sistem haline getirme amaçlý" diye eleþtiren Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), üyelerinin ek sýnavlara girmeme eyleminde dün yüzde 96 baþarý saðladýklarýný açýkladý. KTOEÖS, yeni eðitim yýlýnýn sorunlarla baþlayacaðýný; 13 okulun müdür ve müdür muavini bulunmadýðýný; nüfusla ilgili hiçbir önlem alýnmadýðý için de bazý sýnýflardaki öðrenci sayýsýnýn 40'ý aþtýðýný bildirdi. KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel ve yönetim kurulu üyeleri dün öðleden sonra düzenledikleri basýn toplantýsýyla yeni eðitim yýlý baþlarken eðitimde yaþanan sorunlarý irdeledi. "SORUNSUZ AÇILAMAYACAK" Gökçebel, aylardýr Eðitim Bakanlýðý'yla istiþare ve çalýþmalarýna raðmen okullarýn 20 Eylül'de sorunsuz açýlamayacaðýný belirterek, bakanlýðýn öðrenci, öðretmen ve velileri ezen davranýþ biçimleriyle eðitimin daha da kötüye gittiðini ileri sürdü. "13 OKULDA MÜDÜR, MÜDÜR MUAVÝNÝ YOK" 45 ortaokul ve liseden 13'ünde müdür ve müdür muavini bulunmadýðýný dile getiren Tahir Gökçebel, münhallerle ilgili çalýþmalarýný 2.5 ay önce bitirmelerine raðmen sýnav ve atamalarýn yapýlmamasýný eleþtirdi ve bu iþlemlerin þimdi baþlansa bir ay süreceðini; okullarýn çok büyük sorunlarla açýlacaðýný söyledi. Okullardaki tamiratlarýn da geç baþladýðýný; Girne'de sýnýflardaki sayý öðrenciye yükseldiði halde okul yapma adýmý dahi atýlmadýðýný; Lefkoþa'da Güzel Sanatlar Lisesi'ne yeni bina yapýmýna da baþlanmadýðýný anlatan KTOEÖS Genel Baþkaný Gökçebel, geçen yýl Türkiye'de ÖSS sistemi deðiþtiði halde hiçbir adým atýlmazken, bu yýl aniden müfredatýn deðiþtirildiðini, alan derslerinin kaldýrýldýðýný ve liselerin "her çocuða her yemeði yedirecek bir modele dönüþtüðünü" savundu. Gökçebel, öðretmen altyapýsý ve sýnýflardaki öðrenci daðýlýmýnýn buna uygun olmadýðýný; bu karar alýnýrken veli ve öðrencilerin de bilgilendirilmediðini ifade ederek, tüzük ve yasa deðiþikliklerinin keyfi þekilde sürdüðünü ileri sürdü. "POPÜLÝZM VE RÜÞVET ANLAYIÞIYLA ÝÞ YAPILIYOR" Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn, popülizm ve rüþvet anlayýþýyla iþ yaptýðýný ve farklý okullara kayýt için bazý öðrencilere el altýndan yazý verdiði için Lefke Gazi Lisesi'nin kapanma noktasýna geldiðini öne süren Gökçebel, Zorunlu Taþýmacýlýk Tüzüðü'nde de okullarýn açýlmasýna çeyrek kala deðiþiklik yapýlarak, anayasadaki 18 yaþa kadar parasýz eðitim hakkýna raðmen 15 yaþýndan büyük çocuklarýn taþýmacýlýk kapsamý dýþýna çýkarýldýðýný söyledi. Bu haktan 5 bin öðrencinin yararlandýðýný, bu kararýn kaos yaratacaðýný ifade eden Gökçebel, otobüs sahiplerine de büyük sorunlar yaratýldýðýný anlattý. Gökçebel, "Karpaz'daki öðretmen lojmanýnýn UBP örgüt baþkanýnýn kardeþine verildiðini; bakanlýkta bürokratlarýn bir gece deðiþtirilip müþavirler yaratýldýðýný ve yerlerine emekliliðine çeyrek kala insanlarýn atandýðýný; bakanlýðýn el altýndan görevlendirmeler yaptýðýný; þaibeli terfi sýnavýnýn tartýþýldýðýný" savunarak, yakýnda yapýlacak öðretmen alýmý sýnavýna da kimsenin güvenmediðini iddia etti. KTOEÖS Genel Baþkaný Gökçebel, bir günde vatandaþlýða alýnmýþ TC uyruklu bir kimsenin TC üniversitelerindeki KKTC kontenjanýndan yararlanabildiðini; YÖS yolunun da KKTC öðrencilere kapatýlmasýyla bakanlýðýn A Levellarla ilgili açýklamalarýnýn da aslýnda KKTC'li öðrencilere bir þey getirmediðinin ortaya çýktýðýný savundu. Devlet ve okul arazilerinin peþkeþ çekildiðini; "Kuran kurslarý, Ýlahiyat Fakültesi, zorunlu din dersi ve Mekke ziyaretlerinin AKP'yle flört etme adýna bakanlýðýn içinde bulunduðu durumla özdeþleþtiðini" iddia eden Tahir Gökçebel, sýnýfta kalan bazý öðrenciler için verilen ek sýnav hakkýný da eleþtirdi. "AYLAR ÖNCESÝNDEN TASARLANDI " Gökçebel, 600 öðrenci sýnýfýný geçemediði sistemde, öðrenci sýnav hakký kazanabildiðini belirterek, "bu sýnav hakkýnýn seçilmiþ bazý öðrencilere verileceðinin aylar öncesinden tasarlandýðý ve bu amaçla bazý bakanlýk müdürlerinin bazý dershanelerle birlikte özel ders verdiði" yönünde duyumlar aldýklarýný ifade etti. Tahir Gökçebel, "Eðitim Bakaný'nýn bir müteahhit firmaya ortak olduðu duyumlarýnýn eðitimden kopmasýnýn nedeni olarak sorgulandýðýný" iddia ederek, nüfusla ilgili önlem alýnmadýðý için sýnýflardaki öðrenci sayýsýnýn 40'ýn üzerine çýktýðýný; kayýtlarýn da hazirana kadar süreceðini; oryantasyon eðitimlerinde de sorunlar yaþandýðýný anlattý. "BU ÜLKENÝN VAY HALÝNE " Eðitimdeki sorunlara el uzatýlmazken Bakanlar Kurulu'nun ek sýnav hakký veren tüzük deðiþikliðine gittiðini; KTOEÖS'ün bunu eðitim, etik deðerler ve gelecekte toplumun devamýný saðlama adýna reddettiðini vurgulayan Gökçebel, "Eðitim de günlük kararlarla idare edilecek duruma gelmiþse, bu ülkenin vay haline" diye konuþtu. Gökçebel, ek sýnav hakký kararý alýnýrken Teknik Kurul'un toplanmasý ve sendikayla istiþare edilmesi gerektiðini ifade ederek, aldýklarý karar uyarýnca üyelerinin bugün yapýlan ek sýnavda görev almadýðýný; eylemlerinde yüzde 96 baþarý saðladýklarýný söyledi. Öðrenciler, veliler ve eðitimin içine düþürüldüðü durum adýna mutlu olmadýklarýný ifade eden Tahir Gökçebel, "Ama gelecekteki sistemi düzeltme adýna, yaratýlan bu rüþvetçi seçim rantý sistemini deðiþtirmek adýna da bu adýmý atmak zorundaydýk" dedi. Gökçebel, sistemsizliðin katlanarak sürdüðünü; 2001'de 51 olan sýnýfta kalan öðrenci sayýsýnýn böyle giderse gelecek yýl bini aþacaðýný savunarak çocuklarýn da, öðretmenlerin de, velilerin de sistemsizliðin kurbaný olduðunu ifade etti. Tahir Gökçebel, Bakanlar Kurulu'nun kararýnda genel ve meslek liselerin ara ve son sýnýflarýnda okuyan ve mezun olamayan öðrencilere ek sýnav hakký verildiðini ancak bazý bakanlýk müdürlerinin bu hakkýn kolejlerdeki öðrencilere de tanýnmasý için telefonla talimat verdiðini; yasa-tüzük bir yana, eðitimin telefonla yönetildiði bir duruma gelindiðini iddia etti. 13 LEFKE GAZÝ LÝSESÝ'NÝN KAPATILACAÐI YÖNÜNDEKÝ AÇIKLAMALAR KINANDI Lefkoþa Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birlikleri, "Lefke Gazi Lisesi'nin kapatýlacaðý" yönündeki açýklamalarý kýnadý. Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birlikleri tarafýndan yapýlan açýklamada, "Lefke'nin tüm sivil toplum örgütlerini temsilen" gazetelere verilen ilan eleþtirildi. Açýklamada, "Gazeteden de görüleceði üzere belli bir siyasi partinin sözcülüðünü yapan veya iktidar partisinden yeterince nemalanamayan þahýslar olan bu bireyler aslýnda Lefke bölgesinin deðil, özelde kendi çýkarlarýný düþünerek hareket etmekte ve topluma zarar vermektedirler" ifadesine yer verildi. ODTÜ'DE PETROLLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞTAY Bilimsel veriler, Doðu Akdeniz'de petrol ve doðalgaz bulunma uzmanlar 16 Eylül'de ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu'nda, Cuma günü Doðu Akdeniz'deki petrol yataklarýyla ilgili çalýþtay düzenlenecek. Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu (ODTÜ KKK) tarafýndan düzenlenecek bir günlük çalýþtayda Doðu Akdeniz'deki petrol olanaklarý, arama ve üretim teknikleri, uluslararasý iliþkiler ve anlaþmazlýklar, deniz hukuku, bölge güvenliði gibi konular gündeme getirilecek. Yapýlan açýklamaya göre, ODTÜ KKK Kültür ve Kongre Merkezi'nde 15 Eylül Perþembe akþamý açýlýþ kokteyli ile baþlayýp 16 Eylül Cuma günü saat 17.30'a kadar sürecek çalýþtay çerçevesinde 17 Eylül Cumartesi günü ise jeolojik gezi yapýlacak. GAZÝANTEP'TEN KKTC'YE HAFTANIN 7 GÜNÜ UÇUÞ Baþbakan Ýrsen Küçük, Gaziantep'ten KKTC'ye önümüzdeki haftalardan itibaren haftanýn 7 günü uçuþ yapýlacaðýný duyurdu. Küçük, KKTC turizmini tanýtma etkinliklerine katýlmak için gittiði Gaziantep'den dönüþünde, Ercan Havalimaný'nda yaptýðý açýklamada Gaziantep temaslarý hakkýnda bilgi verdi. Tanýtým etkinliklerinin ilk gün etkinliklerine katýldýðýný kaydeden Küçük, Gaziantep'de bulunduðu süre içinde vali, belediye baþkaný ve þehrin ileri gelenleriyle görüþtüðü belirtti. EROÐLU NEW YORK'A GÝDÝYOR Derviþ Eroðlu, BM Genel Kurulu çalýþmalarý çerçevesinde çeþitli temaslarda bulunmak üzere 17 Eylül Cumartesi günü New York'a gidecek. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, sabah saat 09:45'de New York'a gitmek üzere Ercan'dan ayrýlacak Eroðlu'na New York ziyareti esnasýnda Cumhurbaþkaný Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð ve Müzakere Heyeti Üyesi Güneþ Onar eþlik edecek. 25 Eylül Pazar günü adaya dönecek. Eroðlu'nun uçaðý saat 13:45'de Ýstanbul'dan hareket edecek. YAYLA ÞENLÝKLERÝ PAZAR GÜNÜ Karadeniz Kültür Derneði Baþkaný Turan Büyükyýlmaz, 18 Eylül Pazar günü "Geleneksel Alevkayasý Yayla Þenlikleri"ni düzenleneceðini bildirdi. Büyükyýlmaz, yazýlý açýklamasýnda, dernek bünyesinde bu yýl 18'incisi düzenlenecek ve Alevkayasý'nda gerçekleþecek þenlikte konserler ve halk danslarý gösterilerinin yer alacaðýný belirtti. HAVA DURUMU Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir hafta içerisinde alçak basýnç ve genellikle sýcak hava kütlesinin etkili olacaðýný bildirdi. Buna göre hava bir hafta süresince genelde açýk az bulutlu Pazartesi'nden itibaren açýk az bulutlu öðle saatleri parçalý bulutlu geçecek. GÝRNE'DE ZEYTÝN HASADI 21 EYLÜL VE 5 EKÝM'DE Girne Kaymakamlýðý, Girne ilçesinde, gemlik tipi zeytinin 21 Eylül, yerli üretim zeytin çeþitlerinin ise 5 Ekim'den itibaren toplanabileceðini duyurdu. Girne Kaymakamý Gürkan Kara, yaptýðý yazýlý açýklamada, yasal düzenleme uyarýnca tespit edilen tarihten önce zeytin toplanmasýnýn suç olacaðýný ve aykýrý hareket edenlere yasal iþlem yapýlacaðýný da kaydetti.

14 14 15 Eylül 2011 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Para yönünden durumunu düzeltmek. 2-Sonu olmayan gelecek zaman (sonsuzluk). Gözde sarýya çalan kestane rengi. Radyum'un kýsaltmasý. 3-Eski dilde "Yaþ, nemli". Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adý. 4-Radyo ve televizyon yayýnlarýnda, tiyatro oyunlarýnda veya film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin tabii kaynaklarýn dýþýnda, optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleþtirilmesi. Dolaylý anlatým. 5-Deniz taþýtlarýnýn yanaþtýðý, çoðu tahta veya betondan yapýlmýþ, denize doðru uzanan yer. Ýyi, pek iyi. 6-Selenyum'un kýsaltmasý. Boyayý inceltmek için kullanýlan sývý inceltici. Harf okunuþu. 7-Ýspanyolca "Yaþa". Dört telli, çenenin altýna dayayarak çalýþan yaylý çalgý. 8-Bir yere asýlmak için yazýlmýþ yazý, tabela. Baþýboþ, serbest. 9-Ýki ve daha çok katlý ev. Radyum'un kýsaltmasý. 10-Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Bayan elçi, elçi karýsý. 11- Hayvanlarý yakalamak için kullanýlan ucu ilmikli, kaygan, uzun ip. Bir konuda direnme, ayak direme. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Saðlýk II Eczanesi: Cengiz Topel Sok. Levent Apt. Blok 38 No:19 K. Çiftlik (Þht. Tuncer Ýlkokulu Karþýsý) Tel: Ecegül Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. No:18 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New. Castle Sok. No:1 Bayraktar Yolu Lemar Yaný Tel: Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 (Ordu Pazarý Yolu) Tel: Yanký Eczanesi: Kurtuluþ Cad. No:53/1 Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Askerlik görevini bitirip ordudan ayrýlmak (iki kelime). 2-Göçebelerin konak yeri. Bisikletin oturacak yeri. Harf okunuþu. 3-Arýlarýn yumurtalarýný býrakmak ve bal depo etmek için yaptýðý düzgün altýgen aðýzlý balmumu yuvacýklar topluluðu. Kuruntular, kuþkular. 4-Karþýlýk beklemeden gösterilen sevgi. Bir yüzeyde renk dalgalanmasý sonucu görülen parlaklýk. 5-Pembeye çalan beyaz tüylü, kanatlarý gri renkli, alt gagasýnda deriden bir kesesi olan iri kuþ. 6-Harf okunuþu. Bazý hayvanlarýn veya insanlarýn derisinde asalak olarak yaþayan, bulaþýcý hastalýklara sebep olan böceklerin genel adý. Rütbe veya kýdemce küçük olan asker. 7-Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. Üzeri saydam veya donuk cama benzeyen bir tür cila ile kaplanmýþ olan. 8-Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Hastalýk belirtileri, semptom. Eskiden "-de, içinde" anlamýnda sözlerin baþýnda kullanýlan edat. 9-Bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluþan araç. Ýnce yapýlý, nazik. 10-Bir þeyi bulmaya çalýþmak. Kabýyla birlikte tartýlan bir nesnenin kabýnýn aðýrlýðý. 11-Çocuk dilinde "Kötü, çirkin". Güzel kadýn. Bir gýda maddesi. TV'DE BU AKÞAM Kanal 7 Kiracý Saat: 19:00 Baþrollerinde Kemal Sunal ve Füsun Demirel gibi Türk sinemasýnýn sevilen oyuncularýnýn rol aldýðý güldürürken düþündüren sosyal bir taþlama; Kiracý Kaynanasýyla birlikte oturan evli ve üç çocuklu devlet memuru Kerim zaten kýt kanaat geçinirken ve aylýðýnýn yarýsýný ev kirasýna verirken, bir de ev sahibinin sürekli kira zammý istemesinden iyice bunalmýþtýr. Sonunda adamýn türlü dalaverelerine dayanamayan Kerim, çareyi baþka bir eve taþýnmakta bulur. Ne var ki ayný dertler burada da peþini býrakmaz Kemal Sunal ustadan dar gelirli kiracýlarýn yaþadýklarý sorunlarý ele alan trajikomik bir film. KÝRACI YÖN:ORHAN AKSOY OYN:KEMAL SUNAL, ÖZLEM ONURSAL Kanaltürk Meteor Saat: 19:50 Meteor Kassandra dünyaya doðru hýzla yaklaþmaktadýr. Dünyaya çarptýðý anda hayatý ve bütün canlýlarý yok edecek olan meteor uzayda patlatýlmalýdýr. Bütün askeri güçler bunun için çalýþmaktadýr ancak koordinatlar doðru deðildir ve meteor hýzla dünyaya yaklaþmaktadýr. YÖNETMEN : Ernie Barbarash OYUNCULAR : Billy Campbell, Marla Sokoloff, Christopher Lloyd, Jason Alexander, Michael Rooker, Stacy Keach, Ernie Hudson YAPIM YILI :2009 Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank TV 8 Ira Ve Abby Saat: 21:00 "Ira ve Abby" 5 ödüllü bir film. Nevrotik ve kendisine güveni olmayan genç bir psikoloji öðrencisi, özgür ruhlu, son derece çekici ve New York City'deki Paris Saðlýk Kulübünde çalýþan bir kýzla tanýþýr. Ve bu kýz, yürütüp yürütemeyeceklerini görmek için hemen evlenmelerini teklif eder. Orijinal Adý : Ira And Abby Yönetmen : Robert Cary Oyuncular : Chris Messina, David Margulies, Spiro Malas, Kali Rocha. Yapým : 2006 Komedi CNBC-E Hattie Saat: 22:00 Jacques'ýn adýný taþýyan Hattie, onun aktör kocasýna tercih ettiði genç John'la aþkýný anlatýyor. Evli iki oyuncu, Hattie Jacques ile John LeMesurier "mükemmel çift" tablosu çiziyorlardý. Ýki oðullarý vardý, Noel yemekleri dillere destandý. Tombul ve komik Hattie (Ruth Jones), 14 Carry On filminde rol almýþ, iki kez de "Enayiler Kralý" Norman Wisdom'la oynamýþtý. Kocasý Le Mesurier (Robert Bathurst) ise daha çok BBC komedisi Dad's Army ile tanýnýrdý. Derken Hattie, lösemi için para toplarken, çocuðu bu hastalýktan ölmüþ olan genç ve yakýþýklý John Schofield (Aidan Turner) ile tanýþtý. Adam ona güzel olduðunu söyledi, Hattie inandý. John'u yataðýna alýp, kocasýndan tavan arasýnda yaþamasýný istedi. LeMesurier, 1965'te boþandýklarýnda, karýsýnýn hatýrý için kabahati de üstlendi. Hattie onu aile dostu Joan Malin'le (Jeany Spark) çýkmaya teþvik etti, sonunda evlendiler. Ýki yýl sonra Schofield Hattie'yi bir Ýtalyan mirasyedi için terk etti. Yönetmen: DAN ZEFF Oyuncular: RUTH JONES, ROBERT BATHURST, AIDAN TURNER, JEANY SPARK Yapým Yýlý: 2011 Komedyen Hattie ÇÝN'DE BALTALI AKIL HASTASI 6 KÝÞÝYÝ ÖLDÜRDÜ Çin'de balta savuran akýl hastasý ikisi çocuk 6 kiþiyi öldürdü. Resmi Yeni Çin (Þinhua) haber ajansýna göre, ülkenin orta kesiminde Henan ili Gongyi kentinde caddede balta savurarak dolaþan çiftçi Vong Hongbin (30) etrafýndakilere baltayla rasgele saldýrdý. Saldýrgan, okul çaðýna gelmemiþ iki küçük kýzý da öldürdü. Çin gibi büyük ülkede tek yönetim organý Komünist Parti'nin yurttaþlar üzerinde ateþli silahlar ve tehlikeli kesici aletler üzerinde sýký denetimi bu gibi korkunç vakalarý genelde bir ölçüde engelleyebiliyor. ARJANTÝN'DE 2 TRENLE 1 OTOBÜS ÇARPIÞTI: 11 ÖLÜ Buenos Aires, Arjantin'in baþkenti Buenos Aires'te iki trenle bir otobüsün karýþtýðý kazada ölenlerin sayýsý 11'e çýktý. Kurtarma görevlileri, 212 kiþinin de yaralandýðý kazada, yaralýlardan 20'sinin durumunun aðýr olduðunu belirtti. Ölenlerin tamamýnýn otobüstekiler olduðu kaydedildi. 55 ÖÐRENCÝYÝ MÝNÝBÜSE SIÐDIRAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Güney Afrika'da 15 koltuklu bir minibüse 55 öðrenci dolduran bir dolmuþ þoförü gözaltýna alýndý. Güney Afrika haber ajansý SAPA'nýn haberine göre, 53 yaþýndaki sürücü ayrýca 2 bin 500 rant (yaklaþýk 250 avro, bir aylýk ortalama maaþ) para cezasýna çarptýrýldý. 7 ila 10 yaþýndaki çocuklarý evlerine polisin býraktýðý bildirilirken, çocuklarý evlerine taþýmak için kaç aracýn seferber edildiði belirtilmedi. Trafik kazalarýnda ölüm açýsýndan dünyanýn en tehlikeli ülkelerinden Güney Afrika'da günde 35'ten fazla ve yýlda 13 bin kiþi yollarda hayatýný kaybediyor. LÝBYA'DAKÝ YENÝ REJÝM BM'DE TANINMAK ÝSTÝYOR Libya'da muhaliflerin kurduðu Ulusal Geçiþ Konseyi, Birleþmiþ Milletler'de tanýnma talebinde bulundu. BM Genel Kurulu'nun 66. dönem baþkanlýðýný yürüten Nasýr Abdülaziz El Nasýr, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Libya'daki Ulusal Geçiþ Konseyi'nin, BM Genel Sekreteri Ban Kimoon'a bir mektup göndererek ülkenin BM'deki temsilcisi olmayý talep ettiðini belirtti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 15 Eylül 2011 Perþembe 15 komünist israfil Aziz ÞAH Lefkoþa Ýmar Planý 2. aþamasýnda n 2020 yýlýnda 80 bin nüfusa ulaþmasý öngörülen Lefkoþa'nýn, bu rakama 2010 yýlýnda ulaþmasý da planda deðiþiklik sebebi... n Konut sayýsý 5 yýlda 18 binden 33 bine çýktý Boþ konut sayýsý n Güzelyurt, Girne ve Maðusa'dan Lefkoþa merkezine direkt inen yollarýn yaný sýra, çevre yolu olarak adlandýrýlan mevcut Güzelyurt-Lefkoþa-Maðusa yoluna alternatif bir yol da planda yer alýyor... (T.A.K. Þebnem Ö. FASLIGÝL)- Baþkent Lefkoþa'yý talepler çerçevesinde toparlama ve bütünleþtirme amacýyla Ýmar Planý revize edildi. Lefkoþa Türk Belediyesi ve Alayköy Belediyesi'nin baþvurularýnýn deðerlendirilmesinin ardýndan Kasým 2010'da baþlayan Lefkoþa Ýmar Planý deðiþiklik süreci, ikinci aþamasýna girdi Yerel yönetimler ve kaymakamlýk tarafýndan raporlaþtýrýlan halkýn talepleri ve kendi tespitleri çerçevesinde 2011 Baþkent Lefkoþa Ýmar Planý Deðiþiklik Önerisi'ni hazýrlayan Þehir Planlama Dairesi, taslaðý incelenmek için 76 kuruma göndererek 45 günlük yasal katýlým sürecini baþlattý. Daire, 45 gün sonunda gerekli deðerlendirme ve öneriler ýþýðýnda taslaða son þeklini verecek. TAK muhabirinin sorularýna karþýlýk, imar planýndaki deðiþiklik taleblerinin nüfus yoðunluk katsayýsýnýn artýrýlmasý, ticari bölgelerin artýrýlmasý ve imar sýnýrýnýn geniþletilmesi yönünde olduðunu belirten Þehir Planlama Dairesi Planlama Bölüm Sorumlusu Þehir Plancýsý Ali Öznur, 2020 yýlýnda 80 bine ulaþmasý öngörülen Lefkoþa'nýn bu rakama 2010 yýlýnda ulaþmasýnýn da planda deðiþiklik gerektirdiðini söyledi. Öznur, planda sýnýrlarý düzeltme ve ulaþým sistemi ile bütünselliði saðlama yönünde düzenleme yaptýklarýný, alternatif yollar planladýklarýný ifade etti. Deðiþiklik taslaðý ile Güzelyurt, Girne ve Maðusa'dan Lefkoþa merkezine direkt inen yollarýn yaný sýra, çevre yolu olarak adlandýrýlan mevcut Güzelyurt-Lefkoþa- Maðusa yoluna alternatif bir yol da öngörülüyor. ÝLK PLAN 2001 Nisan 2001'de yürürlüðe giren Baþkent Lefkoþa Ýmar Planý'nýn 2005 ve 2009 yýllarýnda iki kez deðiþikliðe uðradýðýný kaydeden Þehir Planlama Dairesi Planlama Bölümü Sorumlusu Þehir Plancýsý Ali Öznur, Lefkoþa ve Alayköy belediyelerinin isteði ve bakanlýðýn direktifleri çerçevesinde deðiþiklik sürecinin Kasým 2010'da baþlatýlýðýný kaydetti. Ýlk olarak ilgili yerel yönetimler ve kaymakamlýk tarafýndan halka duyuru yapýlarak istekleri, beklentileri ve þikayetlerinin alýnarak rapor halinde Þehir Planlama Dairesi'ne sunulduðunu anlatan Öznur, dairenin de mevcut sorunlarý tespit ederek Lefkoþa Ýmar Planý'ndaki deðiþiklikleri hazýrladýðýný söyledi. TAK muhabirine açýklamalarda bulunan Þehir Plancýsý Öznur, "Þimdi ikinci aþamadayýz" diyerek, taslaðýn yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, meslek odalarýnýn da dahil olduðu 76 kuruma gönderildiðini ve 45 günlük yasal katýlým sürecin baþlatýldýðýný ifade etti. Öznur, "Bu 45 günlük yasal süreçte bizim yaptýðýmýz deðiþiklikler deðerlendirilerek kurumlardan gelen görüþler çerçevesinde plana son þekli verilecek" dedi. DÜZENLEMELER Ýmar planýndaki deðiþiklik taleplerinin nüfus yoðunluk katsayýsýnýn artýrýlmasý, ticari bölgelerin artýrýlmasý ve imar sýnýrýnýn konuta açýk bölgelerin geniþletilmesi yönünde olduðunu belirten Ali Öznur, "Biz yaptýðýmýz tespitlerde mevcutta ticari bölge olup bizim planýmýzda yer almayan bölgeleri bu çerçeveye aldýk" ifadesini kullandý. Ýmar Planý ile yerleþmeye açýlmýþ bölgelerin 550 bin kiþiyi sýðacak kapasitede olduðunu ancak yaþayan nüfusun 80 bin, yani öngörülenden yüzde fazla olmasý nedeniyle taslakta fazla geniþlemeye gitmediklerini anlatan Planlama Bölüm Sorumlusu Ali Öznur, "Öyle olunca imar sýnýrý içerisinde öncelikli geliþtirmek istediðimiz ve ikinci aþamada geliþtirmek istediðimiz yerleri belirledik..kent merkezinin kademeli olarak yoðunluklarýný artýrdýk ki cazibesini artýralým. Ulaþým sistemini yeniden gözden geçirerek revize ettik" dedi. Öznur, sýnýrlarý düzeltme ve ulaþým sistemi ile bütünselliði saðlama yönünde düzenleme yaptýklarýný, imarýn dýþýnda kalan konutlarý içe aldýklarýný ve Güney Lefkoþa ile Kuzey Lefkoþa arasýndaki yapý arsa oranlarýný karþýlaþtýrarak farklýlýklarý düzenlediklerini belirtti. 33 BÝN KONUT Yýllara bakýldýðýnda imar konusunda en büyük geliþmenin 2005'den sonra Lefkoþa'da olduðuna dikkat çeken Öznur, 1996'da yapýlan sayýmda Lefkoþa'da 18 bin konut varken bugün 33 bin olduðunu ifade etti. Su sayaçlarýna göre tespit edilen 33 bin konutun 23 bin 625'i Lefkoþa'da, 7 bin 397 Gönyeli'de ve 735 Alayköy'de olduðunu kaydeden Öznur, yaklaþýk 1500 de boþ konut bulunduðunu kaydetti. Ýhtiyacýn çok üzerinde boþ arsa da bulunduðunu ifade eden Öznur, "Kentin esas prensibi toparlama ve bütünleme. Ýmar sýnýrý içerisinde insanlarý toplayýp hizmetleri bu sýnýrlar içerisinde verebilmek" dedi. LEFKOÞA'DA 2020'DE ÖNGÖRÜLEN NÜFUSA ULAÞILDI 2006 nüfusu sayýmýna göre 256 bin 644 olan KKTC nüfusunun Devlet Planlama Örgütü tarafýndan 2010 yýlý için yapýlan tahmini nüfusu hesaplamalarýna göre 287 bin 443 olduðunun varsayýldýðýna dikkat çeken Ali Öznur, bu çerçevede planlama alanýnda 2010 yýlý için tahmin edilen nüfusun yüzde 12 artarak 80 bin 433'e ulaþtýðýný, bunun ise planlama alaný için öngörülen 2020 nüfusuna eþdeðer olduðunu vurguladý. Öznur, "Bir baþka ifade ile 2020'de ulaþýlmasý öngörülen nüfusa 2010 itibarý ile ulaþýldýðý tahmin edilmektedir. Bu da planý revize etme gerekliliðini getirdi. Ýleride de ihtiyaca göre ara revizyonlar yapýlacak" dedi. Ali Öznur, bundan sonra sürekli planlama anlayýþý çerçevesinde planlarýn revize edileceðini de belirtti. LEFKOÞA'YA ALTERNATÝF YOLLAR Planla ulaþým sistemini çok iyi bir seviyeye getirdiklerini vurgulayan Ali Öznur, þöyle devam etti: "Örneðin Güzelyurt yönünden yeni bir yol önerdik. Kentin içine girmeden direk merkeze gelen bir yolumuz var. Gönyeli Aðýllar Kavþaðý'ndan girip þehit arsalarýndan geçip Dereboyu'na, Pizza Pronto'nun yanýna çýkacak olan bir yol Direk dýþtan gelecek. Girne'den de yeni bir yol önerimiz var. Gönyeli kentinin batýsýndan gelip yeni aðýllar kavþaðýna baðlanacak ve güneye doðru devam edip merkeze gelecek. Üçüncü alternatif yolumuz ise, doðu kesimi için Haspolat Sanayi bölgesinden direkt Atatürk Öðretmen Akademisi'ne ve oradan kente yayýlmasý Ülkesel çevre yolu dediðimiz Güzelyurt- Lefkoþa-Maðusa yolunun yükünü hefifletmek amacýyla da ikinci bir yol önerdik. Bu ikinci önerimiz; yani akademi, haspolat sanayi bölgesi ve Ercan Havayoluna giden yolumuz de ikinci bir protokol yolu olabilir. Kuzey'den Taþkent yolundan baþlayýp Hamitköy'ün kuzeyinden geçerek, sanayinin ve fuarýn kuzeyinden geçerek Kanlýköy'e baðlanan bir yolumuz da var. Kuzey Çevre Yolu olarak adlandýrdýðýmýz bu yolumuz mevcut Güzelyurt-Lefkoþa-Maðusa yoluna alternatif olacak. Biz ana projeyi oluþturduk. Karayollarý Dairesi ihale aþamasýnda " Alternatif yollarýn diðer birçok nedenin yanýnda doðal afetler sýrasýnda da büyük önem taþýdýðýna dikkat çeken Öznur, sanayi bölgelerinin de ayný amaçla ayrý bölgeler daðýtýldýðýný, kentlerde de küçük küçük merkezler oluþturulduðunu söyledi. 12 Eylül Anayasasý ndan Ýç-Savaþ Anayasasý na burjuvazinin seçme eserleri! (2) [3] Kýbrýs'ýn 12 Eylül'ü: KKTC 12 Eylül'ün Kýbrýs'a ettiðine gelirsek, Denktaþ'ýn deyiþi ile "Darbe ile kurdum" dediði KKTC, yani Kýbrýslý Türklerin üretim döneminden "tüketim" dönemine geçiþini altyapýsýdýr. Bugün yaþadýðýmýz sorunlarýn en vurguncusu olan, "üretim koþullarýnýn" ortadan kaldýrýlmasýnýn temelleri 12 Eylül faþist darbesi gölgesinde kurulan KKTC. "Besleme" paradigmasý 12 Eylül'le baþladý. Ayrýca bugün, "tarihsel bir ironi" olarak kendini inþa eden bir durum var. KKTC'nin kurulma kararý alýnacaðý akþam, Denktaþ bütün milletvekillerini saraya kapatarak bir yemek verir; ülkedeki bütün telefonlarý keser ki dünyaya "ihbar edilmesin" bu durum Bugün ise, sendikalarýn "Göç Yasasý" dediði, oysa Kýbrýs'ýn "24 Ocak Kararlarý"na karþýlýk gelen paketler zincirinin bir parçasý olan özelleþtirme yasasý ile Telekomünikasyon Dairesi, Türk Telekom'a devredildiði vakit her gün "KKTC'nin kurulduðu gün" olacak! Ayrýca Kýbrýs'taki ilkel birikim olanaklarý TC burjuvazisi açýsýndan devam eden iç-savaþýn birer hegemonya alanýdýr. "Mersin'den yol" baðlamýþ olabilir TC Kýbrýs'a, ama esas hengame iç-savaþýn Kýbrýs'ta kurduðu hegemonyadýr. TSK'nýn kendisi için yarattýðý güven ortamýnda uyuþturucu kaçakçýlýðýndan "kaba" sýnýf taarruzuna kadar, her türlü siyasal alanýn hegemonya dahilinde olduðu TC burjuvazisi için Kýbrýs'ta hangi burjuva fraksiyonun ve bloðun hegemonya kurduðu, kendi iç mücadelesi açýsýndan önemlidir. Bu yüzden Kýbrýs da 12 Eylül darbesi ve referandumunun maðdurudur: Ýdeolojisizlik söyleminin baþlý baþýna bir ideolojik taarruz olduðu günümüzde, 'sivil/demokratik bir anayasa'nýn imkânsýzlýðý ideolojik tercihinden kaynaklanýr. Herhangi bir sýnýfýn tekelinde olan bir anayasa ideolojik bir belgenin ta kendisidir. Bir sýnýfýn veya onun hakim fraksiyonunundur anayasa. Bizim iç-savaþ dediðimize "hakim blok içerisindeki çatlak" diyen bir hakim-sol anlayýþ vardýr ki, iki blok arasýndaki "çatlaðý" kullanma derdindedir ya da "çatlaðýn" dönüp dolaþýp demokratikleþmeye yarayacaðý, Kýbrýs'a yansýyacaðý kanaatindedir. Kýsacasý TC'de devletin kurumlarýnýn, sýnýfýn fraksiyonlarýnýn karþý karþýya geldiði koþullarda, devletin silahlý güçlerine mensup zatlarýn hapse týkýldýðý ve polisin ordulaþtýðý durumda, hiçbir çatlak çýkýþ yolu deðildir. Çatlaða düþersiniz, ki sosyalist solun tarihindeki bu kuyrukçuluk uzundur Çözüm her zaman "ne o, ne o"dur, üçüncü cephedir! Sendikal bürokrasimizin akýl koridorlarýna itiraz ederek, diyorum ki: Üçüncü Cephe'de AB'ye yer yoktur, çünkü o da çatlaðýn yamasýdýr! Ayrýca, HAK-ÝÞ ve DÝSK ayrýmý da iþçi sýnýfýný iki kampa yýðmanýn ve seçeneksiz býrakmanýn ciddi bir örneðidir. Bu baðlamda, ayný þekilde TÜSÝAD ve MÜSÝAD kamplaþmasýnda, yani burjuvazinin içsavaþýnda þaþýrtýcý bir þekilde TÜSÝAD "Kýbrýs'ý TC'nin kamburu" olarak görmeyi býrakmak ya da bu vurguyu yapmamak zorunda kalmýþtýr. Son tahlilde Kýbrýs TÜSÝAD için hep tehlikeli bir alan olmuþtur: 1974'ün 22 Aðustos'unda "Askeri harekat bitti, sýra ekonomik harekatta" diyen TÜSÝAD ile 2000'lerin ortasýnda TÜSÝAD'ýn gayri-milli politikalar uyguladýðý gerekçesiyle "Kýbrýs'ýn istifa getirdiði" baþka bir TÜSÝAD var; kaldý ki bu baðlamda, o "ekonomik harekatý" da sürdürebilen MÜSÝAD oldu! Diðer taraftan da MÜSAÝD hem milliliðine halel getirmedi hem de emperyalizmin dümen suyunda kalarak, marjinal bir konuma düþmeden sürecin hem ekonomik hem de siyasi rantýný elde etti:14 Nisan 2004'te "Kýbrýs'ta çözümü destekliyoruz!" þeklinde ortak bir kampanyayla iki farklý siyaseti yan yana savundular: MÜSÝAD için TC'yi rahatlanmak ve bu rahatlamayý "uluslararasýlaþmýþ" Kýbrýs'taki payýný çoðaltmak için "Evet" önemliyken, TÜSÝAD "AB yolunda bir adým" için yaklaþtýðý Kýbrýs'ý, hep Cem Boyner'in gördüðü noktadan gördü: "Kýbrýs'ýn tümünü bize verseler, Kýbrýs yüzünden dýþ politikada çektiklerimize, Türkiye'ni dýþ politikada kaybettiklerine deðmez." (akt. Ahmet AN, Kýbrýs Nereye Gidiyor, Nisan 2003, Everest Yayýnlarý, s.35) Ýslamcý-burjuvazi ise "kaybettikleri" üzerinden deðil elde etme olanaklarý üzerinden Kýbrýs'la bir iliþki kurduðu için ilkel birikim süreçlerini içerdeki Kýbrýs Türk burjuvazisinin elinden alarak kendi hegemonyasýný kurmuþtur. Baþka bir deyiþle Ýslamcý-burjuvazi Kýbrýs'a istirdat (geri alma) projesi üzerinden baktýðý ve buna karþýn Batýcý-laik burjuvazi Avrupa yolunda kriz olarak gördüðü için Kýbrýs'tan yararlanma biçimleri farklýlaþtý. Kýbrýs Türk burjuvazisinin hayalini kurduðu devlet artýk kâbusa dönüþmüþtür, çünkü Ýslamcý burjuvazinin tahayyülünde kendi denetiminde olmayan bir Kýbrýs pazarý yok: "Federe Türk Devleti Kýbrýs'ta kurulmuþtur ve sýnýrlarý Türk askerinin gittiði yerdir" diyordu Denktaþ 16 Aðustos 1974'te. Artýk öyle bir devlet yoktur; 12 Eylül faþist cuntasý ile Kýbrýs Türk burjuvazisine armaðan edilen KKTC, AKP iktidarýnýn "pasif devrim"i ile geri alýnmýþtýr. (Yarýn: Faþist Cunta'dan Pasif Devrim'e 12 Eylül)

16 16 15 Eylül 2011 Perþembe

17

18 18 15 Eylül 2011 Perþembe

19 15 Eylül 2011 Perþembe 19 ALMANCA DÝL KURSLARI BAÞLIYOR Kýbrýs Türk Alman Kültür Derneði kurs yýlýnda da öðrencilere ve yetiþkinlere yönelik Almanca Dil Kurslarý düzenlemiþtir. Kurslar deneyimli öðretmen kadrosu tarafýndan ortak Avrupa dil kriterleri çerçevesi esas alýnarak, A1, A2, B1, GCE 0 level ve IGCSE sertifika sýnavlarýna yönelik olacaktýr. Kurslarýmýz öðrencilerimizin okullarýnda gördükleri Almanca dersini pekiþtirme niteliðinde de olacaktýr. Kayýtlar Eylül 2011 tarihlerinde saat arasý Necmi Avkýran Sokak No:23 Çaðlayan-Lefkoþa adresindeki Dernek Lokalinde yapýlacaktýr. Þahsen müracaat kabul edilecektir. K.T. Alman Kültür Derneði MAÐUSA'DAKÝ OKULLARDA TEMÝZLÝK Gazimaðusa Belediyesi (GMB) kent genelindeki tüm okullarý kapsayan genel temizlik ve saðlýk çalýþmasý yapýyor. Her yýl eðitim öðretim yýlý öncesinde okullarýn genel durumuyla ilgili uygulamasýný bu yýl da sürdüren GMB öðrencilerin öðretim yýlýna gerektiði biçimde baþlamalarýný hedefliyor. GMB Temizlik ve Saðlýk Birimlerinin koordineli çalýþmasýyla tüm okullarda ot temizliði yapýlýrken, öðrenciler için sakýnca yaratacak olasý durumlara fýrsat vermemek adýna okullar baþtan sona kontrol edilerek yabancý maddelerden arýndýrýlýyor. Yaz tatili boyunca hijyenik koþullar açýsýndan ortaya çýkan aksaklýk ve eksikliklerin giderilmesi amacýyla Saðlýk Birimi'nin yürüttüðü ilaçlama faaliyetiyle haþereye ve zararlýlara karþý önlem alýnýyor. TOPTAN SATILIK RESTORANT MALZEMELERÝ -2 ad. çelik buzdolabý -2 çelik raf -1 kuzine -1 çelik masa -1 fritöz + salamandra -3 m. çelik davlumbaz -Çatal, býçak, bardak -4 m. ahþap raf -Sandalyeler ve raflar MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: KÝRALIK DÜKKAN Maliye Bakanlýðý yanýnda büro veya klinik olmaya müsait dükkan PAKETÇÝ ARANIYOR Yeni açýlan Starfull döner salonuna paketçi aranýyor SATILIK ARABA 2008 model Toyota Hýlux, full. 21,500 Stg. Tel: KAYIP DÝPLOMA Yakýn Doðu Üniversitesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan Öksüzoðlu KAYIP DÝPLOMA Yakýn Doðu Üniversitesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ayþe Dedeoðlu TAPU VE KADASTRO DAÝRESÝ Taþýnmaz mal (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Fasýl 224 Madde 24/25 tahtýnda ilan Deðirmenlik sakini Erdoðan Karacin Terekesi tarafýndan aþaðýda referanslarý yazýlý taþýnmaz malý/mallarý Lefkoþa Tapu Dairesinin S1553/11 sayýlý satýþ takriri ile Lefkoþa sakini Melek Turan'a satmaða muvafakat etmiþ olduðu ilan olunur. Köy/Mahalle Kayýt no Pafta/Harita Malýn cinsi D-EV-AY2 Hisse Satýþ Bedeli Selimiye 1499 XXI.46.3.XxVI Hane /5 38,000 TL Blok: B Parsel: 15 Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 Ocak takýmýnda baþkan kim olacak? Girne bölgesi 1. Lig takýmlarýndan Türk Ocaðý'nda baþkanlýk seçimi bu akþam yapýlacak. Kulüpte saat 20.00'de yapýlacak olan Genel Kurulda, baþkanlýða adaylýklarýný koymuþ olan Avukat Mustafa Þenol ve Ayhan Nazým arasýnda büyük bir çekiþme yaþanacak. Sezon öncesi düzenlenen aný maçlarýnýn biri de Güzelyurt'ta oynandý Uçaner Kupasý Tatlýsu'nun Bu yýl 6.'sý düzenlenen Ýzzet Uçaner aný maçý dün Güzelyurt Zafer Stadý'nda oynandý. Ev sahibi ve maçýn organizatörlüðünü yapan Binatlý ile konuk Tatlýsu arasýnda oynanan maçý Tatlýsu 2-0 kazandý. Uçaner ailesinin yaný sýra Spor Bakaný Kemal Dürüst ve Binatlý camiasýnýn önde gelen isimleri þeref tribününde maçý izlediler. Ýlk yarýda Salih'in golü ile 1-0 önde olan Süper Lig'in güçlü ekibi Tatlýsu, ikinci yarý Morisin ayaðýndan bulduðu gol ile karþýlaþmadan 2-0 galip ayrýldý. Kupa töreni öncesi Baþkan Erkývanç ve Bakan Dürüst yaptýðý kýsa konuþmanýn ardýndan kupalar verildi. Atilla Topaloðlu aný kupasýnda gülen taraf Girne temsilcisi oldu... Doðan, Maðusa'yý devirdi n Þampiyonluðun en iddalý adaylarýndan olan Maðusa Türk Gücü, Atilla Topaloðlu anýsýna düzenlenen karþýlaþmada Doðan Türk Birliði'ne 3-1'lik skorla boyun eðdi... Ligin baþlamasýna az bir süre kala aný maçlarýnýn da yavaþ yavaþ sonuna geliniyor. Dün Girne 20 Temmuz Stadý'nda Atilla Topaloðlu anýsýnda karþý karþýya gelen Doðan Türk Birliði ile Maðusa Türk Gücü takýmlarý kozlarýný paylaþtýlar. Þampiyonluðun en iddalý adaylarýndan olan Maðusa Türk Gücü, Atilla Topaloðlu anýsýna düzenlenen karþýlaþmada Doðan Türk Birliði'ne 3-1'lik skorla boyun eðdi. 6. dakikada hýzlý geliþen DTB ataðýnda Raif'in býraktýðý topa iyi vuran Aydýn Doðan Türk Birliði'ni öne geçirdi dakikada MTG defansýnýn uzaklaþtýramadýðý topu Aydýn bir kez daha gole çevirdi dakikada kazanýlan penaltýyý Erdoðan gole çevirdi dakikada Samory ile baþlayan DTB ataðýnda, Salih maçýn skorunu ilan eden golü kaydetti Maç sonrasý gerçekleþen ödül töreninde, Hakemler Derneði Topaloðlu ailesine plaket takdim ederken, þampiyonu olan DTB'ne kupasýný Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðullarý verdi. Lig baþlamadan antrenör kýyýmý baþladý önce Kaymaklý þimdi de Gaziveren... Þahinler gitti, Berkalp geldi Ýkinci lig Batý Bölgesi ekibi Gaziveren yönetimi futbol sezonu öncesi takýmýn baþýna getirilen Ýbrahim Þahinler'in görevine son verdi. Önceki gece toplanan yönetim kurulu görevden aldýðý Ýbrahim Þahinler'in yerine tecrübeli Teknik Direktör Cenk Berkalp ile anlaþtý. Konuyla ilgili açýklama yapan Gaziveren Kulüp Baþkaný Cemal Seyitler, antrenör Ýbrahim Þahinler ile sezon öncesi anlaþtýklarýný fakat iki ay içinde futbolcular ile uyum saðlayamadýðýný futbolcularýn anrenöre soðuk davrandýðýný bu nedenle kan deðiþimine gittiklerini söyledi. Önceki gece yapýlan yönetim kurulu toplantýosýnda Þahinler'i görevden aldýklarýný açýklayan Seyitler, Cenk Berkalp ile yola devam edeceklerini söyledi. Cenk Berkalp takýmý ile ilk idmanýna geçtiðimiz Salý gününden itiabaren çýkmaya baþladý. Görevden alýnan Ýbrahim Þahinler konu ile ilgili bir açýklama yapmaktan kaçýndý. Spor Nostalji programý start aldý Kanal T ekranlarýnýn vazgeçilmezlerinden olan Spor Nostalji programý 5. yýldönümünde Lefkoþa Merit Hotel'den yayýnlanacak. Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu'nun da katýlýmý ile bu akþam yapýlacak olan Spor Nostalji Özel Programý genelde spor, özelde ise futbol camiasýnýn unutulmazlarýný yeniden bir araya getirecek. Ýbrahim Özsoy'un hazýrlayýp sunduðu ve her Çarþamba akþamlarý yayýnlanmakta olan Spor Nostalji Programý'nýn bu akþam Lefkoþa Merit Hotel'de yapýlacak kokteylli özel programýnda eski hatýralar yine canlanacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri BÖLÜM FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri Alýþtýrmalar Özel Tanýmlý Fonksionlarýn Limitleri (Saðdan ve Soldan Limitler) Alýþtýrmalar Trigonometrik Fonksionlarýn Limitleri Alýþtýrmalar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı