SAGLIKBAKANLIGI Hiii.#-*Ylf-'RrBeKyF-D.ns( Tiirkiye Halk Sagh[r Kurumu Baqkanlrgr', 9,,,.i91f.io,i;,-:rTpiru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAGLIKBAKANLIGI Hiii.#-*Ylf-'RrBeKyF-D.ns( Tiirkiye Halk Sagh[r Kurumu Baqkanlrgr', 9,,,.i91f.io,i;,-:rTpiru"

Transkript

1 T.C, SAGLIKBAKANLIGI Hiii.#-*Ylf-'RrBeKyF-D.ns( Tiirkiye Halk Sagh[r Kurumu Baqkanlrgr', 9,,,.i91f.io,i;,-:rTpiru Sayt: Konu: Banka Promosyonu lf ililiilililil.illffi iltnn l: lt BANKA PROMOSYON IHALESi DAVET MEKTUBU Banka Promosyon ihalesi (Merkez Tegkilatr) 1-Kurumun Adr Adresi Telefon ve Faks Numarast Elektronik Posta Adresr 2- ihale Konusu 3- Ihale Usulii Teklif Usulii 4- Kurumdaki Qaltgan Personel Saytsr 5- Promosyon ihalesi Toplantr Yeri 6- Promosyon ihalesi Tarih ve Saati saym: Tiirkiye Halk Sa!hgr Kurumu Baqkanltgt Adnan Saygun Mah. No: 55 06/100 Srhhiye/ANKARA s 5t 3r I 0312 s *ik. t1' Banka Promosyon ihalesi Sayrb Kanuna Tabi O I mayan Kapah Zarf 956 (878 Memur, 78 iqgi) A Blok Toplantt Salonu Pazartesi giinii Saat l0:00 Banka Promosyon ihalesinde Uygulanacak Kriterler 1-Banka Promosyon ihalesinde ekteki gartnamede belirtilen gartlar esas ahnarak yaptlacaktrr. 2-Banka Promoiyonu ihale Sartnamesi ve diler belgeler adresinde g<irtlebilir. J-Ekonomik aqrdan en avantajl teklif, Kapal Zarf Teklif U sulii ile belirlenecektir. 4-Ornegine uygun olarak doliurulacak Banka Promosyon ihalesi Banka Yetkilisi Mektubu ihale giinii Teklif Mektubu ile birlikte teslim edilecektir. i-t"k1ifl"., en geg 30/03/2015 Pazartesi giinii, saat 10:00'a kadar Kurumumuz Genel Errak Birimine teslim edilmesi ve Ttrkiye Halk Salhlr Kurumu A Blok Toplantr Salonuna ihaleye katrlacak banka yetkilileri tarafindan kapah zarf igerisinde getirilecek $artname hiiktimlerine gdre Kapah Zarf Teklif Usulti ile belirlenecektir. Bilgilerinizi ve gere!ini rica ederim Ekler: 1 -Banka Promosyonu Ihale $artnamesi 2-Banka Promosyon ihalesi Banka Yetkilisi Mektubu Ome!i 3-Banka Promosyon ihalesi TeklilMektubu Omegi fhsf 6rttit lgt".l Daire Baqkanhgr. Mutemetlik Birimi / Saghk Mahallesi Adnan Salgun Caddesi No:55 Srhhile Qankala/ ANKARA /ilctisim: Telefon (0312) l -Faks:(o312)

2 T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE HALK SAELIEI KURUMU BA$KANLIGI BANKA PROTOKOL SARTNAMESi Madde I : Kuruma iliqkin Bilgiler: 1-Kurum adr Adres Telefon-Faks : Tiirkiye Halk Saghgt Kurumu Bagkanltlt :Adnan Saygun Mah. No: Srhhrye/ANKARA : 0.3 I / 0.3 l Anla$masrn konusu : Banka Promosyonu 3 Dayanak: tarihve26588SayrhResmiGazeteileyiiLriirliigegiren2007/21 Sayrh Bagbakanhk Genelgesi.20l0/17 sayrh Bagbakanhk Genelgesi ile tarih ve 801 Makam Onayt. 4- Protokol usulii 5 -Kurumun toplam Personel saytst 6- Kurum personelinin ayhk nakit akqt (Maaq+Ek Odeme vb. ) 2015 $ubat itibariyle Ekli tabloda g6sterilmiqtir. 7- Promosyon protokolii toplantt yeri Kapdt Zarf ve Agrk Artuma Usulii 956 (878 memur ve 76 iqgi) Personel ,44.-TL Tnrkiye Halk Sa!h$r Kurumu Bagkanlt!t A Blok 3.Kat SrhhiYe/ANKARA 8- Promosyon protokolii tarih ve saati : tarihve saat 10:00 Madde 2 - Banka Protokoliine iliqkin Bilgiler ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati 2.1. Banka Promosyon Anlaqmastna itigkin Bilgiler : a) Banka promosyon anlaemasrnrn siiresi: '06'201 8 (36 Ay) b) Protokoliin kapsamr : "Protokol kapsamrndaki birimler ve personel bilgileri listesinde (Ek-l)" belirtilen birimleri ve personel sayrsr ile Kurumca yaprlacak diler aqfttan atamalar ve kuruma naklen gegecek olan personel protokol kapsamrndadr' c) Banka protokolii tarihi ve saati : i) tetnneri' sunulacalr adres : Tiirkiye Halk Sa!1!r Kurumu A Blok Ihale Birimi e) Banka protokoliiniin imzalanacalr adres : Tiirkiye Halk Saghlr Kurumu A Blok f) Banka protokolii igin son teklif verme tarihi ve giinii : Pazartesi g) Banka protokolii son teklifverme saati : 10:00 [j n"nr" irotokolii komisyonunun toplantr yeri : TiiLrkiye Halk Salhlr Kurumu Baqkanhfr A Blok r) Bildirim ve tebligatlar imza karqrh elden yaprlacaktr. 2.2 Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar 1'ukarrda belirtilen ( zarfagtfrlmadan Genel Evrak Biriminden tarih ve sayr almacak) yere verilecek ve son teklif verme saatlne kadar Kuruma ulaqmayan teklifler delerlendhmeye almmayacaktr' 2.3 Verilen teklifler, zeyilname diizenlenme hali harig herhangi bir sebeple geri ahnamaz.

3 2.4 Atama, istifa, emeklilik, askerlik, dolum izni. iicretsiz izne ayrrlma vb. kaynakh personel hareketlerinden dolayr yukarrda ve Ek-l'de yer verilen personel saytlarrnda ve mevduat tutarlannda meydana gelen sapmalardan Kurum sorumlu tutulamaz. 2.5 Bankalar, Banka Promosyon Anlagmasma Genel Mtidiirliikleri yada yetkilendirilmig Baqkanhla en yakm tek bir gubeleri ile katrlabilir. Madde 3 - Tanrrnlar Kururn: Salhk Bakanhlr Ttirkiye Halk Salhlr Kurumu Baqkanltlr Birim: Merkez Teqkilatr Birimleri (BagL Kuruluqlar harig, yeni agrlabilecek Merkez Tegkilatr birimleri ddhil) Personel: Protokol kapsamrndaki birimler ve personel bilgileri listesinde (Ek-l) yer alan birimlerde memur, scizleqmeli personel ve iqgi olarak g6rev yapan tiim gahqanlar. Maag: Personele bordroya dayah olarak yaprlan ayhk" bunlarla birlikte 6denen sosyal yardrmlar, harcuah <idemeleri, fazla mesai, Kurumun britiin birimlerinde kurulabilecek olan bilirr Kurulu vb. Kurullar igin toplantrya katrlan Bakanhlrmz harici veya Bakanllrmtz personeli ki ilere yaprlacak olan ddemeler vb. ve ayhklara iligkin 6deme siirelerine iggilere yaprlacak ikramiye ve ilave ddemeler, ii,t Oa.-.r 375 iayrl KHK'mn ek 9. (Ek: r1/10/201i-khk-666/l md.) maddesinde belirlenen oranlar iizerinden ayhkla birlikte yaprlan peqin ddemedir. KomisyoniPersonel maag ve ddemelerinin bankacrhk 6deme sistemi aracrhglyla yaprlmasr ile ilgili olrak protokol yaprlacak bankanm segimi ve promosyon tutaruun belirlenmesine iligkin gahgmalan yiiriitmek iizere Makam Onayr ile olugturulan komisyon' banka: Banka, promosyon Anlagmasrna komisyon tarafindan karar verilen ve protokol imzalanan bankayr ifade eder. istekli: Banka Promosyon Anlaqmasr igin teklif veren her bir bankayt' promosyon: Maag ile diler ddemelerin, bankacrhk odeme sistemi aracrhfir ile yaptlmast kargrhgrnda Banka tarafrndan ilgili personelin hesabrna bir defada peqin ve dogrudan aktarrlmak sureti ile 6denmesi gerelen nakit parayr ifade eder.( kigi bagr 36 ayhk sure igin teklif edilen tutar) Protokol: Kurum ile banka arasrnda imzalanan protokolii ifade eder' Madde 4 - ihale Diikiimanrn kapsamr: 4.1 ihale ddkiimam agagrdaki belgelerden olugmaktadr' a) Sartname b) Protokol taslagr c) Davet mektubu d) Yetki belgesi e) Teklif mektubu 4.i afrca bu gartnamenin ilgili hiikiimleri gere!ince Kurumun diizenleyecepi zeyilnameler ile isteklilerin yairh talepleri iizerine Kurum tarafindan yaprlan yazrh aqtlamalar, Banka protokol anlagmasmm baglayrcr parqalarldr. l.l istekti tarafrndan B;nka Protokol Anlagmasr ddki.imamnrn iqerigi dikkatlice incelenmelidir. Teklifin verilmesine iliskin Sartlarrn yerine getirilmesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.,h*

4 (/ // Madde 5 - Banka Protokoliine itiqkin Genel Bitgiler 5.1. Protokol, Merkez Tegkilat Birimleri tarafindan personeline yaprlan maa5, ek 6deme, harc rrahlar, fazla mesai, ikramiye Kurumun biitiin bfimlerinde kurulacak olan Bilim Kurulu vb. kuruliar igin toplantrya katrlan Bakanhlrmz harici veya Bakanhlrmrz personeli kigilere yaprlacak olan ddemeler vb. diger cizliik haklarr tjdemelerini kapsamaktadr Merkez te$kilatrnda 878 memur ve 78 i99i olmak iizere toplam 956 personel bulunmakta ol\p, tarihi itibari ile ayhk yaklagrk olarak (maag + ek <ideme vb.\ '44 TL ddeme ile yolluklar, fazla mesai ve iggi statiisiinde gah$an personele Sdenen ikramiyeler protokol yaprlan banka aracrhfit ile hesaplarrna aktartlacaktr 5.4. Merkez Tegkilatr personelinin yaz tatillerinde iqlem yapma konusunda srkrntr qekmeyece!i ve yaygrn servis alr bulunan bankalarla protokol yaprlmasl esas almmlgtr' S.S. (urumcq peisonelin maag ddemeleri ve diler ek ddemeler tarih ve sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan "Ayhklarrn Banka Aracrh[ryla 0denmesi Hakknda Genel T;blig" in 7. Maddesi kapsamrnda aybaglndan 2 (iki) i$ gtinii 6ncesi bankada bulunan Kurum/Birim hesaplarrna aktar r. Banka bu <idemeleri personelin maaq hesaplarrna her aytn l5 inin bagladrgr gece 'de, igqi o larak gdrevli personel iqin ise maag hesaplartna her ayrn l4 iintin bigludtgr g" 'de aktararak hesap sahibi personelin kullanrmrna hazr hale getirecektir. ttirtiye Cumhuriyeti Hiikiimeti tarafindan alman karar gereli erken ridernjerin zorunlu oldulu durumlarda Banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir. Personelin D<iner Sermaye Ek odemesinde, Bankada bulunan birim hesabura aktanldrktan sonra 375 sayrlt KHK'ntn ek 9. tel, t l/ 10/201l'KHK-66{'/l md.) maddesinde gdre maa$ hiikiimleri uygulanacak, i99i personelin ikramiyeleri de Bankada bulunan tirim iesab-a aktarrldrktan 2 (ikd i$ giinii ionra personelin hesaplarma aktar acaktr. Birim personeline maag haricinde yaprlacak diler ddemeler ( fazla mesai, dolum yardtmr' harcrah uu..l ir., banka listesinin Bankaya ulaqt'rldrgr ve 6deme tutannm banka hesabrna geqtigi aynl gtin, sistemle ilgili sorun olmair halinde ise takip eden giiniin ilk saatinde banka tarafindan hesap sahibi personelin kullantmrna hazr hale getirecektir' S.O ganka, furum perronelinin hesapla.na yaturlan aylk maagla'ndan.'ne ek cidemelerinden icra kesintisi vb.(kurum personelinin kendi rzast ile imzaladlgr s6zleqme, yazrh beyan vb. durumlar hariq) yapmayacaktr. Kesinti yaprlmast gereken durumlarda, Kurumdan yazrh gdriig ahnacak ve gbrrig ^dogiultusunda harekit idilecektir. Maaqmda icra takibi. nafaka gibi yasal kesinti bulunanlann kesintisi Kurum tarafindan yaprlacaktu' i.z gunku kigi baqrna tespit edilen promosyon tutannr petin olarak tarihli maaq 6demesi ile birlikte higbirkesinti yapmaksrzrn Kurumdan gdnderilen listede ismi bulunan her person"tin hesabrna aktaracaktu. Personel hesabma ne kadar 6demenin yaprldr[rna iliqkin bilgi banka tarafurdan Ek- 1 'deki personel listesine g6re her bir birime ayt r ayrr ve tiim birimlere ait promosyon riderne bilgisi Tiirkiye Halk Sa$hgr Kurumu Destek Hizmetleri Bagkan Yardrmcrhgrna 2 (iki) i$ giinii igerisinde yazrh olarak bildirecektir' 5.8 Banka- ile piotokoi imzaiandrgr tarihte bi.itiin Merkez Teqkilat birimlerinin mevcut personeline bir clefada ddenecek promosyon tutanmn,.7o10 si kadar ilave promosyon tutart kurum adrna Bankada agrlacak olan bir hesapta tutulacak olup, bu tutar soruadan gelen (naklen atamaveag*tanatamailegelen,askerlikg6reviniyapanpersonelingdrevebailamastve iicretsiz izinli olanlarm izinleiinin sona ermesi halinde) personel igin krstelyevm (ki9i baqma belirlenen promosyon miktannrn 36 aya b6liiniip, personelin maag alacalr ay (protokoltin bitig tarihi esas almacaktr) sayrsr ile gaiprlmasr sonucu bulunacak rakam) olarak 6denecek pro.oryon ddemesinde kullanrlacaktr. Hesapta tutulan miktara, hesapta tutuldulu siirece 'piv"r"ahi en yriksek mevduat oram iizerinden delerlendirme yaprlacak ve bankl tarafindan '"vr,t -"ro*t lurumu hakkmda (ay1k hesap ekstrasr geklinde anapara + faiz getirisi)-tiirkiye Fialk Sagllr Kurumu Destek Hizmetleri Baqkan Yardrmctllrna bilgi verilecektir. Protokol bitimine bir ( I ) ay kala bahse konu hesapa mevduat bulunmast durumunda birimlerden { LL+

5 allnacak gtincel personel listesine g<ire tiim personele egit oranda promosyon olarak <idenecektir. 5.9 Protokol siiresi igerisinde tayin, atama vb. durumlarda, gelen personele de Madde 6'da yer alan hiikiimler gere!ince promosyon ddemesi yaprlacaktr Banka, Kurumdan herhangi bir nedenle nakil, emeklilik, istifa, iicretsiz izin, 6liim vb. gibi nedenlerle gdrevinden alrtlan personelden tidenmig promosyonun iadesini talep edemez, protokol siiresince Kurumumuzun idari baprmhhlrntn ve kurulug yasasmn deligmest durumunda personele 6denen promosyon tutarlannm iadesi talep edilemeyece!i gibi herhangi bir hak talebinde de bulunmayacaktr. Madde 6 Promosyon Anlagmasrndan Sonra ki Personel Hareketleri 6,1 Aylk ve Ucrer odeme Protokolii yiiriirliige gifdikten sonra; Tiirkiye Halk Salltgt Kurumu Merkez Tegkilatr Birimlerine naklen gegen (atama), agrktan atama ile gcireve baglayan personele. askerlik gcirevini yapan personelin goreve baglamasr ve iicretsiz izinli olanlarrn izinlerinin sona ermesi halinde, bu personele de banka tarafindan protokoliin kalan siiresi hesap edilerek (krstelyevm) promosyon 6demesi yaprlacaktr. 6.2 Tiirkiye Halk Salhlr Kurumu Merkez TeEkilatlna baqka bir kurumdan atamasl,yaprlan personel olmasr halinde, ilgili personelin daha dnceki kurumunda gdrev yaptrgr suada almtq oldugu p.o..roryon miktarr maag nakline yazrlacak ve ilgili birimin mutemetli$ince gelmig oldulu yerdeki protokol siiresi ve almrg oldufu promosyon tutarl ile mevcut protokol siiresi ve mikt!,.r iargrlagiurlacak varsa farkr, krstelyevm olarak promosyon 6demesi yaptlacaktrr. Ancak bu madde de belirtilen promosyon bedelini hak edebilmek iqin TiiLrkiye Halk Salltlt Kurumu Merkez Tegkilatr Birimierinde 6 (altr) ay gahgma qartr aranacaktr.( Kurum taraftndan Bankaya bildirilecek personel listesine balh kahnarak ddeme yaprlacak olup, sdzleqmenin son 6 (altt) ayr iqerisinde Tarihinden sonra gdreve baqlayan personele ise herhangi bir promosyon 6demesi ya.prlmayacaktr. ) ^O.f ayitt ve Ucret 6deme Protokoliiniin baglangrq tarihinden sonra sisteme dahil olan p".ro*i" gdreve bagladrktan altr (6) ay sonra cideme yaprlacak ancak gdreve bagladrfr tarih dikkate ahnarak klslelyevm olarak 6denecektir. Madde 7 Bankacrhk iglem ve Hizmetlerine iliqkin Dfizenlemeler T.rBanka'protokolsiiresince,ATM,ekkartvekedikarttverilmesi,yenilenmesi, degiqtirilmesi. iptal edilmesi veya kullamlmamasrndan dolayr Saghk Bakanhlr Tiirkiye Halk Suitigr fu.u.u Merkez Tegkilatrmn personelinden yrllk kart iicreti, internet bankacrllr' tetlfo"n bankucrhgr veya ATM aracrhlryla gergekleqtirilen havale ve EFT iglemlerinden ve personelin bankalati maa$ hesaplanndan aylk veyayrllk hesap igletim iicreti, iqlem masrafi, i<art aidatr iiyelik iicreti, elstra iicreti veya her ne ad altrnda olursa olsun higbir masraf talep etmeyecektir. 7.2 Banka, personelin alacagr ig avanslan da dahil gerek kendi hesaplart gerekse iigiincii gahrslara veya bankalara yapacagr havale ve.eft ile birtikte diler tiim bankactltk irizmetlerindin herhangi bir masraf ve komisyon almayacaktr. TiiLrkiye Halk Salhgt Kurumu Merkez Teqkilatr birimlerinde gegici g6rev ile 9ah9an personel, gegici 96revlendirmesi devam ettigi siirece Merkez Tegkilatr.ui.-.1ligin.. kendisine odenen fazla mesai iicreti, harcrah vb' cide-melerde personelin iresabrndan her hangi bir hesap iqletim iicreti, komisyon vs. adt altmda kesinti yaprlmayacaktr. 7.3 Banka" Kurum personelinin hesabrmn bulundulu gubenin drqmda ki herhangi bir ya da internet Subesinden parasrnr gekebilecek. yatfabilecek, iigiincii kigilere havale I.,t*

6 ve EFT iqlemlerini herhangi bir limite balh olmaksrztn gergeklegtirebilecek olup, bu iqlemler igin adr ne olursa olsun herhangi bir iicret talep edilmeyecektir. 1.4 Barka, kurum personelinin yazrlt talebi olmadan kredi kartrnda veya ATM maag kartrnda Kullanrlabilir Bakiye, Ek Hesap vb. ad altrnda olugturulan ya da faiz <idemesi gerektiren her tiiirlii iqlem aqtlmayacaktr. Personelin yazlh talebi olmadan maa$ hesabr banka tarafrndan delerlendirmeye (tasanufa) tabi tutulmayacaktr.( 6rnek: her ti.irlil sigortalama. yatrtm fonu, fon hesabr olugturma vb.) 7.5 Banka, Kurum personelinin adrna otomatik olarak vadesiz maag hesabr agacak ve personel adrna iicretsiz olarak ATM kartr diizenleyecektir. isteyen personele talebi halinde kredi kartr qrkarrlacak, bunun igin yrlhk kredi kartr kullanrm aidatr veya herhangi bir ad altrnda iicret talep etmeyecektt. 7.6 Personel adma aqrlacak olan maa$ hesabmdan elektrik. su, dofalgaz. kablolu tv, cep telefonu vb. her tiirlii diizenli $demeler igin hizmet verilecek ve bu iglemlerden herhangi bir ticret veya komisyon ahnmayacaktu Butka, kurum personelinin saytstnt da dikkate alarak bankanm bankamatik (ATM,/ BTM) sayrsrnr idarenin talebi halinde ve toplamda I (bir) adeti geqmemek iizere Tiirkiye Halk Salltlt Kurumu Destek Hizmetleri Ba5kan Yardrmcrhlr'nrn gcisterecegi yerlere yerlegtirecektir. Yerlegtirilen bankamatiklerin (ATM/BTM) "yer kirasr'' Milli Emlak Genel Miidiirliigii hesabrna protokol yaprlan banka tarafindan 6denecektir. Ayrrca bankamatikler igin kullamlacak elektrik, telefon, data vb. tiim abonelik iglemleri protokol yaprlan banka adrna yaprlacak olup. masraflart banka tarafrndan kar$rlanacaktr. 7,g Protokol yaprlan bankanrn bankamatik cihazlannda (ATM / BTM) olugacak arrza ve para bitirni durumunia bankaya bildirilmesinden itibaren en gee 2 (iki) saat iginde hizmetin devamr saglanacaktr. z.i ganka, maag miktarrna bakmaksrzrn bankamatiklerden (ATIWBTM) giinliik nakit gekme miktannr 2000 TL altrna dii$tirmeyecektir. S<izlegme stiresince her yrlbaqrnda %.2Q limit artumr sallanacak olup, 2000 TL ATM limiti iistiinde gube igerisinden para gekmek isteyen personelden higbir suretle masraf almmayacaktr. i.to guntu, *uu9 u. ticretlerin (her tiirlti personel Sdemelerinin) personel hesabtna dolru ve hrzh bir gekilde aitanlmasrnr saglamak amactyla maaq ve ek ddeme ticret listelerinin elektronik ortamda bankaya ulagmasmr saglayacak yazrhmlarr iicretsiz olarak temin edecektir. 7.ll Banka, Kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve difer cldemelere iligkin hesap cizett ve dekontlanni kuruma Word / Excel formatrnda dijital ortamda velveya onayh bir gekilde gdnderecekth. 7,t2 Ku-- personelinin ilgili banka gubelerinde yapacak oldukla. bankacrhk iglemlerinde personel banka kartr veya kredi kartr ile numara aldllrnda numeroloji sisteminde <jncelik iuornu.ak ve Bankanrn diger il ve ilgelerdeki gubelerinden yapacagr kendi maaq hesaplarr ile ilgili iglemlerde herhangi bir hizmet iicreti talep etmeyecekt ir' ilff fiunf.u, Kurumca laprlan anlaqma siiresince ve sonrasrnda elde ettigi personel bilgilerini higbir zaman ve higbii suretle bu $artname hiikiimleri drgrnda baqka bir amagla kullanamaz, iigiincti gahrslarla payla5amaz protokol imialamp, kurum gahqanlarrnrn kimlik bilgileri kurumdan alndlktan sonra en krsa siire igerisinde personele vadesiz hesap aqacak ve ATM kartl basacaktu. Banka kartlart (errvg rs.bz.zol5 tarihinden en az 15 (onbeg) giin dnce personelin elinde olacak gekilde hazr hale getirilecek ve kartlar Merkez Tegkilatr Birim idarelerinin bildirecegi adreste ilgili Banka f..rolrr.lirr.. dalrtrmr yaprlacak ve herhangi bir sebeple kartrnt teslim almayan personel olursa igiiieu*u gub"esinden Lartrnr teslim alacak ve bu gekilde kart teslimi gergeklegtirilecektir. /4,,(_u

7 Madde 8 Tekliflerin Sunulmasr 8.1 Ayhk ve Ucret Odeme Protokoli.i igin ahnacak teklifler kapah zarf usuli.i ile yaprlacaktrr. Teklif zarfinrn iqinde biitiin belgeler ( Yetki Belgesi, Imza sirkiileri ve teklif mektubu(ek...), imza gartname ve imzah protokol) tistiinde bankanm adt, tam adresi, yetkili kiqinin imzasr mi.ihtir veya kagesi bulunacaktu. Teklif zarfinrn kapatrldrir yer imzah olmahdu. 8.2 Teklifler 30/03/2015 giinii saat 10:00 kadar Tiirkiye Halk SalhEr Kurumu Destek Hizmetleri Ba;kan Yardrmcihgr Satrnalma ve ldari igler Daire Baqkanhgr ihale Birimine elden teslim edilecek. idarece belirlenecek kiqiye teslim edilecek ve ilgili kiqi tarafindan Genel Evrak Biriminden zarf aqtlmadan numara altnacaktr. Posta ile yaprlacak miiracaatlar kabul edilmeyecektir. $artnamede belirtilen kriterlere uygun olmayan teklifler degerlendirmeye almmayacaktg. Belirtilen saate kadar verilen teklifler Baqkanh!rmzca olu$turulan Komisyon tarafindan aynr giin saat 10:00'da srayla aqllarak tekliftutana!rna kaydedilecektir. s.3 Banka t;k[fmektubu ekinde: Tiirkiye genelinde Eube saytst, Ankara il Merkezinde bulunan gube sayrsr, ATM/BTM sa]tsl ve protokol yaprlacak gubenin gahqtlldllt personel saytlartnt i9...n bilgil", ile Ayhk ve Ucret Odeme teklif mektubunda imzasr bulunan Banka personelinin letkili oldulurn dair Yetki Be'lgesi ( asrl evrak) sunulacak ve teklif mektubu ekine protokoliin biitiin hiikiimlerini kabul ettiklerine dair onayh belge ekleyecektir. Madde 9 Tekliflerin Delerlendirilmesi 9.1 Komisyon. Banka protokol toplantlsrru belirtilen saatte baglatr. Bu saate kadar kag teklif verildigini tutanakla tespit eder ve toplanttya katrlan isteklilere dulurur' g.2 KJmisyon teklif zarflarrnr ahmg suasrna g6re isteklilerin huzurunda agar ve inceler. Usuliine uygun verilmemig teklifveya belge varsa bu hususu tutanakla tespit eder ve bu teklifin sahibi isteklileri protokol drsr brakr. 9.3 isteklilerin ilk yazrh teklifleri. Komisyonca protokoliine katrlan isteklilere aqftlanrr. tutanak altma altntr. maa; ve iicret odeme 9.4 Bankalar tarafindan sunulan tekliflerden en I'riksek teklifi veren ilk 3 (nq) banka Komisyonca belirlenen tarih ve saatte aqlk alttumaya davet edilecektir' g.5 Komisyon, agrk artfma agamasmda istekli bankalarrn kendi yetkilileri ile gciriigme yapabilmeleri igin siire.talebinde bulunmalan halinde makul bir siire takdir ederek aglk u.t'olnuyu ara verebilir. istekliler her turda kendilerine slla geldifinde, kendisinden dnceki isteklinin en son teklif ettigi tutan kigi bagr asgari l0 (on) TL artrmak zorundadf. Istekli 10 (on) TL art'ma yapamadfir taktirde, ihaleden gekilmiq oldugu kabul edilecek ve_bu husus u.riigi *on teklifle'berabei tutanaga yazrlarak istekliye imzalatrlacaktu. Ancak; Komisyon, a9ft a:rtuma turlanna baglanrlmadan 6nce ve ileriki agamalarda asgari artrlm tutarlarurda daha ylksek ve daha az bir fiyat arallr belirleyebilecegi gibi yeni gartlar ihdas edebilir. q.o aq* arttrma, Komisyonca belirlenen ve bankalar tarahndan daha tince kapah zarf ile verilen en yiiksek tekliften baglar. 9.7 Ayhk ve Ucret Odeme tikliflerinin degerlendirilmesinde; komisyonun uygun g6rdugii, qartnamede belirtilen tiim Eartlarm kabul edildifi ve komisyonca karar verilen iideme iekline giire toplam olarak verilen en yiiksek promosyon tutan.11f19maya e1s ahnacaktu' i.t r.otitot yuimaya hak kazanan bankaya bu karar yazrl olarak bildirilecek ve Aylk ve Ucret 6deme protokllii imzalamaya davet edilecektir. Protokol yapmaya hak kazanan- banka bu davetin tebli! tarihini izleyen 5 (beq) i9 giinii iginde $artnameye uygun olarak Ayhk ve ucret Odeme protjkoliinii imzalamak zorundadr. Protokol Ttirkiye Halk Sa!1gr Kurumu Destek Hizmetleri Bagkan Yardrmcrh!rmn toplantr salonunda imzalanacaktr. Protokol imzalandlktan sonra yiikleniti Banka proto:koliin aglayacalr ilk giine kadar tijm iglemleri hazu hale i \r-1-

8 9.9 Komisyonca Banka Promosyon Anlagmasr imzalanmastna karar verilen ve yaztlt olarak bildirim yaprlarak, protokol imzalamasma davet edilen Bankantn, protokolii imzalama siiresi iqerisinde imzalamamasr halinde, agrk artrma sonucunda verdigi teklifin %5 (yiizde bel)'i kadar ceza ddemeyi kabul eder. Bu agamadan sonra Kurum aynr koqullarda ikinci en yiiksek teklifi teklifi veren istekliyi protokol imzalamaya davet edebilir. Madde 10 Cezai Hiikiimler 10.1 Anlagma yaprlan banka, bu gartnamede belirtilen $artlan yerine getirmekle yiikiimliidtir istekli olarak ayhk ve ticret ddeme protokolti imzalamaya hak kazanan banka bu gartname ve eklerinde belirtilen gartlarr yerine getirmekle sorumludur. YiikiiLrnltiliiklerini yerine getirmedili takdirde 2 (iki) defa yazrh olarak uyanlr. 3. (iiq) defa tekrannda promosyon tutarurm 7o5 (yiizde beg)'i kadar ceza uygulanu. 4. (dcirt) defa tekaru:rda ise stizleqme tek tarafl olarak fesh edilir. Bu qartnamede belirtilen hususlar banka tarairndan yerine getirilrnedili takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davact olamaz. 10,3 9.9 ve 10.2 maddelerine g6re tahsil edilen ceza tutarlan, tahsil edildili tarihte Kurum adrna aqrlan hesaba aktarrlacak olup, 5.8 maddeye gore illem tesis edilecektir Anlagma yapllan Bankamn, banka gubesinin herhangi bir sebepten dolayt kapanmast halinde Banka. idareye alternatii gube teklif eder, idare bu teklifi kabul ederse protokol aynr gartlarla devam eder. idare bu teklifi kabul etmezse protokol kendililinden sona erer, taraflar protokoliin bitiminden en az I (bir) ay dncesinden yazrh olarak haber vermek kogulu ile protokolii sona erdirebilirler. i0.5 Bunku, imzalanacak protokol ile iistlendigi hak ve yiikiimliiliiklerini Ttirkiye Halk Sagltgt Kurumu Destek Hizmetleri Baskan Yardtmctltgrnrn izni olmaksrzm tamamen veya ktsmen bir baqkasrna devredemez. Dewettigi takdirde her trhlii sorumlululu Bankaya ait olmak iizere Tiiikiye Halk Saghlr Kurumu Destek Hizmetleri Bagkan Yardtmcthfrnrn mahkemeden karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmakszrn protokolii sona erdirme hakkrna sahiptir Bu protok;le gcire, Kurum personelinin hesaplanna yatrtlmast gereken tutarlartn, Kurumdan kaynaklanmayan ve 4735 sayrh Kamu ihale Sozlegmeleri Kanunu'nun "Mucbir sebepler" baqirkl 10. Maddesinde bahsedilen haller drqrnda. Banka tarafrndan personelin hesatrna aktanlamamasr veya geg aktarrlmasr halinde, Banka noksan aktar an tutarlarm personelin hesabrna aktarrlmast gereken tarihten, aktanmm yaplldlgl tarihe kadar geqecek siire igin yiiriirliikte bulunan faiz ile birlikte Kurum personelinin hesabrna aktaracaktr. Madde 1l Diger Hiikiimler 1l.l isteklilei teklifleri hazrrlanmasl agamasrnda, ilgili dtikiimanlarda agrklanmasrna ihtiyag duyduklan hususlarla ilgili olarak, anlaqma tarihinden 10 (on) ie giinii iincesine t "Oar yazil agrklama talep edebilirler. Kurum, taleple ilgili agrklama yapllmasrnr gerekli giirmesi halinde yazlh olarak cevap verir. il.2 Dokiirnanlaida tespit edilen maddi ve teknik hatalar Kurum taraftndan zeyilname diizenlenmek suretiyle degigtirebilir. Yaprlacak de!iqiklikler, davet mektubu 96nderilen bankalara yazrh olarak bildirilil Protolol imzalanan banka, protokol ve eklerinden dolan her tiirlii vergi, resim ve harglarr kargrlamakla yiikiimlii olup. protokolden dnce vergilerin yatu.rldrfrnr gdsteren makbuzlart Tiirkiye Halk Saghlr Kurumu Destek Hizmetleri Ba;kan Yardrmcrh[r Ihale Birimine ibraz etmek zorundadu Komisyon, banka promosyonuna iligkin protokolii higbir gerekge gdstermeksizin _yaptp vadmamaya: yaptlmts olan protokolii iptal etmeye yetkilidir' B6yle bir durumda isteklilerce nernu{gibir hak ileri siiriilemez ve Klrutndan herhangi bir talepte bulunamaz',ti.u

9 11.4 i$ bu lartname 11 (onbir) ana madde ve 8 (sekiz) sayfadan ibarettir rr.5 ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve icra Daireleri vetkilidir. uhammet DOGAN ve idari igler Daire Bagkanr ll nn r..ri uj APtut",, Mustafa 6nNrr Memur-Sen Genel Bapkan Yardrmcrsr Yardrmcrsr

10 1- Bankarun Adt a) Adresi b) Telefon ve Faks Numarast c) Elektronik Posta Adresi d) Balh Oldulu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu 2- Ihale Konusu 3- ihale Usulti 4- Kurumdaki Qahgan Personel Saytst 5- Promosyon Ihalesi Tarih ve Saati Salhk Bakanhlt Tiirkiye Halk Salhgr Kurumu Baqkanhlr Banka Promosyon ihalesi : 4734 Sayh Kanuna Tabi Olmayan Kaoah Zarf Teklif Usulii : g5o (SZS Memur+ 78 i99i ) Personel : l20i 5 saat: 1 0:00 TURKIYE HALK SAGLIGI KURUMU BA$KANLIGI BANKA PROMOSYONU ihale KOMiSYON BA$KANLIGINA l-... Bankasrm temsil etmeye ve onun adrna hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tiim yeterlik $artlarml ve bilgilerini g$zden gegirip tamamml anlayarak, Kurumunuz Banka Promosyon ihalesine ba5vurmaktayz. 2-Agalrdaki isim imza dmekleri bulunan personel Bankamz adrna hareket etmeye tam yetkilidirler. imza sahipleri olarak bu baqr,urudaki taahhiit ve bilgilerin tam, gerqek ve her detayt ile dogru oldulunu bildiririz. Sra Adr ve Soyadr Bankadaki G6revi imzasr l.yetkili 2.Yetkili 3.Yetkili Adr SOYADI...Bankasr Yetkilisi imza (Temsile Yetkili Olunduluna Daire Belgeler Eklenecektir. )

11 1- Bankamn Adr a) Adresi b) Telefon ve Faks Numarasr c) Elektronik Posta Adresi d) Balh Oldugu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu 2- Ihale Konusu 3- Ihale Usulii 4- Kurumdaki Qahgan Personel Sayrsr 5- Promosyon ihalesi Tarih ve Saati Sa!l* Bakanhlr Ttirkiye Halk Salh$r Kurumu Baqkanh[r Banka Promosyon Ihalesi : 4734 Sayft Kanuna Tabi Olmayan Kapah Zarf Teklif Usulii : 956 (878 Memur+ 78 iqgi ) Personel : 30/03 /201 5 saat: 1 0: giirrii, saat 10:00 da ihalesi yaprlacak olan Ttirkiye Halk Salhgr Kurumu Bagkanlllr Banka Promosyon lbalesi igine ait Sartname incelenmig, okunmug ve herhangi bir ayrrm ve srntrlama yapmadan butun kofullarryla kabul edilmigtir. ihaleye iligkin olarak agalrda fiyatr igeren sunmug oldulumuz teklifimizin kabuliinii arz ederiz. Banka Promosyonu olarak toplam... TL (rakam/ yazl ddemeyi kabul ve taahhtit ederiz. Saygrlanmzla. Adr SOYADI ,..Bankasr Yetkilisi imza

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : Konu : Banka Promosyonu../03/2016 Banka Promosyonu İhale Numarası :2016 1 1-Kurumun Adı : Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU z T.C. BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU A) Adresi : Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi No: 1 İnegöl/ BURSA B) Telefon ve Faks Numarası : 0 224 715 10 10 Faks 0 224 715 11 05 C) Elektronik Posta

Detaylı

: İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

: İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ahka 5 Banka Promosyonu İhale İlanı1 BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI* İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı : 2265 20/05/2011 Konu : İhale Kararı Banka Promosyonu İhale Numarası : 4 1-Kurumun Adı : İZMİR KONAK

Detaylı

DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 2016/1

DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 2016/1 DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Banka Promosyonu İhale Numarası 1.Kurum Bilgileri 2016/1 A.Kurumun Adı DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası :2014 1 1-Kurumun Adı :Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü A) Adresi :

Detaylı

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3.

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3. T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONEL MAAŞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU 1.KURUMUN ADI: 2.KURUMUN ADRESİ: T.C KOÇARLI BELEDİYESİ ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI NO:5 KOÇARLI 3.KURUMUN TELEFON VE FAKS

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTES Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Adresi : Hançerli

Detaylı

YOZGAT MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :52663148-01/12/2015 Konu: Banka Maaş Promosyonu...YOZGAT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

YOZGAT MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :52663148-01/12/2015 Konu: Banka Maaş Promosyonu...YOZGAT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YOZGAT MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :52663148-01/12/2015 Konu: Banka Maaş Promosyonu...YOZGAT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Banka Promosyonu İhale Numarası 2015 1 1- Kurumun Adı Mimar

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN TEKLİF ALMA DUYURUSU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1.1 Kurumun; a) Adı: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: İstiklal Mah. Eski Tavşanlı Yolu No:275 KÜTAHYA c) Telefon Numarası:0 274

Detaylı

T.C. ARHAVİ KAYMAKMALIĞI ARHAVİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ARHAVİ KAYMAKMALIĞI ARHAVİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ARHAVİ KAYMAKMALIĞI ARHAVİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Arhavi Anadolu Lisesi Müdürlüğü Adres : Boğaziçi Mah. Turan Yücel Cad. Telefon Numarası : 466

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesinden Ödeme Yapılan Personel Banka Promosyon İhalesi 1-Kurumun Adı

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası :2014/1 1-Kurumun Adı :Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü A) Adresi :Hükümet Konağı Kat:2 SARAY B) Telefon

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Orman Genel Müdürlüğü b) Adresi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Binası Söğütözü Cad.No:14/E 17. Kat B Blok - ANKARA

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. A) Adresi : Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Barbaros

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. A) Adresi : Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Barbaros ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2014/02 1-Kurumun Adı : Abdullah Gül Üniversitesi A) Adresi : Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Barbaros

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 04.06.2013 // 4690 1-Kurumun Adı : Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü A) Adresi : Erzene Mah. Ankara Cd. No: 172/155 35040

Detaylı

T.C. VAN VALİLİCİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. VAN VALİLİCİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ T.C. VAN VALİLİCİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruluşa Ait Bilgiler 1.1. Kuruluşun: a) Adı : VanHalk Sağlığı Müdürlüğü b) Adresi : Abdurrahman Gazi Malı. Bediüzzaman

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN

Detaylı

B) Telefon ve Faks Numarası : Tlf.: 256 0017 Faks :256 1272 C) Elektronik Posta Adresi : 75061@meb.gov.tr

B) Telefon ve Faks Numarası : Tlf.: 256 0017 Faks :256 1272 C) Elektronik Posta Adresi : 75061@meb.gov.tr TEKKEKÖY NECATİ AKÇAĞLILAR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN MAAŞ-EK DERS VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası :2014/1

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler: BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1.1 Kurumun; a) Adı: Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü b) Adresi : Eskikuyumcular Mahallesi Vasıfçınar

Detaylı

T.C. BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU SAYIN..ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BATMAN

T.C. BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU SAYIN..ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BATMAN T.C. BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı :94278429-E.1052 20/03/2017 Konu :Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası 1-Kurumun Adı :Batman Belediye Başkanlığı A) Adresi : Şirinevler

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası: 3 1. Kurumun Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1.1.Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler

Detaylı

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı : 6*>* U /.1.0/2012 Konu : Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası : 1 1-Kurum Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi A) Adresi : Kahramanmaraş

Detaylı

Konu : Banka Promosyonu. 16/03/2016

Konu : Banka Promosyonu. 16/03/2016 Konu : Banka Promosyonu. 16/03/2016 1.Kurumun Adı : Gömeç ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü A-Adresi Mithatpaşa Mah. Hükümet Binası Kat : 2 10715 GÖMEÇ/BALIKESİR B-Telefon ve Fax Numarası (266) 357 15 42 Fax:(266)

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler;

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı: Nevşehir Üniversitesi Adresi: Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü 2000 Evler Mah. Zübeyde

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. BATTALGAZİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER: 1.1- Kurumun; Adı: Malatya İli Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adresi:

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI ÇAĞATAY ULUÇAY İLKOKULU - ÇAĞATAY ULUÇAY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI ÇAĞATAY ULUÇAY İLKOKULU - ÇAĞATAY ULUÇAY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI ÇAĞATAY ULUÇAY İLKOKULU - ÇAĞATAY ULUÇAY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :76534810/849/ 08/12/2015 Konu: Banka Promosyonu 1-Kurumun Adı : Çağatay Uluçay İkokulu : Çağatay

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM PERSONELİNİN AYLIK VE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM PERSONELİNİN AYLIK VE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM PERSONELİNİN AYLIK VE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler ve ihalenin tarihi Adı Adresi : İstanbul Teknik

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

Dog.Dr.Y. Kamuoyuna saygryla duyurulur.

Dog.Dr.Y. Kamuoyuna saygryla duyurulur. Banka Promosyonu ihale Numarasl l-kurumun Adr A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarasr C) Elektronik Posta Adresi 2-lhale Konusu 3-ihale Usulii 4-Kurumdaki Qalrgan Personel Sayrsr 5-Kurum Personelinin Yrllrk

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş

Detaylı

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI. Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI. Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014 T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014 Banka Promosyonu İhale Numarası : 2014/1 1-Kurumun Adı : Eskişehir Sağlık Müdürlüğü A)

Detaylı

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim r Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarast:.C.Kimlik numarasl elefon ve Faks Numarast I ) Sdz konusu tli.. " (rakamla),. ' Ttirk Lirasr yazryla) yapmayl kabul ve taahhtit ederim/ederiz. ) Teklifimiz 30 (otuz)

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Banka Promosyon İhalesi (Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi hariç)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Banka Promosyon İhalesi (Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi hariç) GAZİ ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Banka Promosyon İhalesi (Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi hariç) 1-Kurumun Adı Gazi Üniversitesi A) Adresi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 1 08/12/2016 Konu: Banka Promosyonu

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 1 08/12/2016 Konu: Banka Promosyonu BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 1 08/12/2016 Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası 2016 32 1-Kurumun Adı Daday Orman İşletme Müdürlüğü A) Adresi

Detaylı

T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü

T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü A) Adresi :Halkalı Mah.Halkalı istasyon cad.no:1/1 Küçükçekmece/İSTANBUL B)

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19 19-(7010)

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

b) 04.05.2009 tarih ve 31 sayrh Genelge c) 26.12.2012 rarih ve 5 sayrlt Olum nildirim Sistemi Genelgesi

b) 04.05.2009 tarih ve 31 sayrh Genelge c) 26.12.2012 rarih ve 5 sayrlt Olum nildirim Sistemi Genelgesi t, v T.C, Tiirkiye Halk Salhgr Kurumu T.c. sa&,rk BA(ANudI. TFSK CocLX ve ERoE:,r sadu& DAhr BA9K{\1Id. Tltsk (.JCI:R \T FNOF\ SAdU6IDAIRI 845?'A\'116I El,T,{K BhM 1.201.r ll l5-2014.5 9Jl I010.06.02 r

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAM ESİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAM ESİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAM ESİ Banka Promosyonu İhale Numarası 2017/01 1-Kurumun Adı A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası Bozok Üniversitesi Atatürk Yolu 7. Km. Merkez/YOZGAT 0

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME/PROTOKOLÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME (AÇIK ARTTIRMA)

AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME/PROTOKOLÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME (AÇIK ARTTIRMA) AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME/PROTOKOLÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME (AÇIK ARTTIRMA) Banka Promosyonu İhale Numarası 1-Kurumun Adı A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47012630/ Konu : Banka Promosyonu İhalesi.././2017 BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI 1-Kurumun Adı : Giresun Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20537 05.11.2014 Konu : Baskılı CD Zarfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Baskılı CD Zarfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 10.11.2014

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14892 16.06.2016 Konu : Kalem Pil Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kalem Pil Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 22.06.2016 Çarşamba

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Şartname (Ek-1) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 Kuruma ilişkin bilgiler 1.1.Kurumun; a) Adı : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

- -l) Toplum saphlr merkezi biinyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar

- -l) Toplum saphlr merkezi biinyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar T.C. SAGLIK BAKANLICI Tiirkiye Halk Salh[r Kurumu I!.Ul{ Hr* S3d[01 Sayr:57536863/010.06 Konu: Gebe Bilgilendirme Stntft rc sadr-r BAI{.\:iLI61. rlltudre HAt K sadli6i K(rRa\llr.Tttsx tiadi\_ \re r're\it.

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz.

l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMiN TEKLIF MEKTUBU TCDD ] BOLGE MUDURLUGU MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIGINA Alsancak/ZMiR Teklif Sahibinin Adr Soyadr/Trcaret Unvanr Aqrk Tebligat Adresi BaIlr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak Ek-1 AiLE HEKiMLiGi uyculatvr,csr performans nndnnr,nnninnrnsi irinqz xbnnxl,nni VE SI]NULMASI GEREKEN EVRAKLAR Aile hekimligi uygulamasurda gahqan personele yaprlacak olan ddemelere ittrazlart delerlendirme

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

Sayı: B.30.2.CUM.0.70.00.00/ 05/02/2010 Konu: Promosyon İhalesi İlanı ve Şartnamesi. DAĞITIM PLANI

Sayı: B.30.2.CUM.0.70.00.00/ 05/02/2010 Konu: Promosyon İhalesi İlanı ve Şartnamesi. DAĞITIM PLANI Sayı: B.30.2.CUM.0.70.00.00/ 05/02/2010 Konu: Promosyon İhalesi İlanı ve Şartnamesi. DAĞITIM PLANI 05/03/2010 tarihinde saat 10.00 da Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda, kapalı zarf ve

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21610 05.11.2013 Konu : Disk, Disk Kılıfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Disk, Disk Kılıfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

reia$ rtrnrivn nr,nxrrir ilnrivr A.$. cenet vrtmtnlugu NA,Kir ve KTyMET MUHAF,q,z,a y0nnncnsi

reia$ rtrnrivn nr,nxrrir ilnrivr A.$. cenet vrtmtnlugu NA,Kir ve KTyMET MUHAF,q,z,a y0nnncnsi reia$ rtrnrivn nr,nxrrir ilnrivr A.$. cenet vrtmtnlugu NA,Kir ve KTyMET MUHAF,q,z,a y0nnncnsi sinixci noluwt Genel Hiikiimler Amag Madde 1- Bu Ytinergenin amacr, Tiirkiye Elektrik iletim A.$. Genel Miidiirliigti

Detaylı

i$ninrigi PRo r or<or,t t yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU BA$BAKANLIK cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA DiYANET i$leri BASKANr,rcr

i$ninrigi PRo r or<or,t t yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU BA$BAKANLIK cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA DiYANET i$leri BASKANr,rcr BA$BAKANLIK DiYANET i$leri BASKANr,rcr n ciri M ldiizme rlnnt GBNEL tutiounructi ir-,n T.C. cenqlir vn spor BAKANT-,rcr yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA KUR'AN

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 2132 23.01.2015 Konu : Orijinal Toner Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Orijinal Toner Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 27.01.2015 Salı

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

A) Adresi. : 2033 Kadrolu, 168 Ek Ders Ücretli (2015 Mart ayı verilerine göre)

A) Adresi. : 2033 Kadrolu, 168 Ek Ders Ücretli (2015 Mart ayı verilerine göre) BAKIRKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI OKUL- KURUMLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN MAAŞ-EK DERS VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU TESPİT ŞARTNAMESİ 1-Kurumun

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ

MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ TARAFLAR MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ 1) Bir taraftan O.D.T.Ü. 06800 ANKARA adresinde mukim Şubesi ile diğer taraftan O.D.T.Ü. 06800 ANKARA adresinden mukim ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ aşağıda belirtilen hususlarda

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6566 19.03.2015 Konu : Lazer Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Lazer Yazıcı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 24.03.2015

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı