Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri"

Transkript

1 Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr yýlýndan bu yana Uluslararasý Aile Planlamasý Federasyonu nun ülkemizi temsil eden tek üyesidir. Ayrýca uluslararasý birçok federasyona üyedir. TAPD, temel insan haklarýndan olan üreme saðlýðý, aile planlamasý, cinsel saðlýk ve bunlara iliþkin haklar ile kadýnýn her türlü eðitimi ve statüsünün geliþtirilmesi konusunda ülkemizde yürütülen sözcülük, bilgilendirme, eðitim ve týbbi uygulama hizmetlerine katýlmýþ ve bugüne kadar 25 milyon kiþiye hizmet sunmuþtur. Ülkemizde her gün, önlenebilir nedenlerden ölmekte olan 133 bebek ve 2 annenin hayatta kalmasý için, Antalya Þubesi de 1988 yýlýndan bu yana, genel merkezimizin tüm projelerine, kentimizin gerçekleri ve gereksinimleri doðrultusunda katkýda bulunmakta ve daha da geliþtirmektedir. TAPD, çeþitli meslek edindirme kurslarýndaki kadýnlarý, hazýrlýk sýnýfýndaki çocuklarý, burslu öðrencileri ve gönüllüleri ile, tüm Antalyalýlarý selamlar... TAPD Antalya Þubesi: Portakal Çiçeði Bul. Uður Apt. Habibler Toplum Merkezi: Antalya Saðlýk Merkezleri Atatürk Devlet Hastanesi Antalya Devlet Hastanesi Sema Yazar Semt Polikliniði Ticaret Borsasý Semt Polikliniði Uncalý Semt Polikliniði Nolu Ana Çocuk Sað. AP Mer Nolu Ana Çocuk Sað. AP Mer Hýfzýssýhha Bölge Müdürlüðü Sýtma Savaþ Merkezi Verem Savaþ Dispanseri Nolu Saðlýk Ocaðý Nolu Saðlýk Ocaðý Nolu Vali Saim Çotur Sað. O Nolu Saðlýk Ocaðý Nolu Saðlýk Ocaðý Nolu 70. Yýl Cumhuriyet SO Nolu Hayri Haseki Saðlýk Ocaðý Nolu Hasan Çimili Sað. O Nolu Dr. Adila Nizam Sað. O Nolu Hacý Dudu Arif Akça SO Nolu Ýhsan Koz Saðlýk Ocaðý Nolu Esnaf ve San. Sað. O Nolu Ýnþ Mal. Sat. Sitesi SO Nolu Ýsmail Semahat Uzun SO Nolu Saðlýk Ocaðý Nolu 125. Yýl Saðlýk Ocaðý Nolu Dr. Selahattin Toçu SO Nolu Kültür Saðlýk Ocaðý Nolu Güzeloba Saðlýk Ocaðý Nolu Hüseyin Alýcý Sað. O Nolu Varsak Altýnyol Sað. O Nolu Güzelbað Saðlýk Ocaðý Nolu Arapsuyu Saðlýk Ocaðý Nolu Barýþ Saðlýk Ocaðý Nolu Ýsmet Yüce Sað. O Nolu Rotary Klb. Erenköy SO Nolu Ali Fatma Sönmez SO Nolu Ahmet Atmaca SO Nolu Ermenek Saðlýk Ocaðý Nolu M. Ýhsan Oðul Sað. O Nolu Saðlýk Ocaðý Nolu Muratpaþa Saðlýk O Nolu Hayrettin Kalkandelen SO Varsak Saðlýk Ocaðý Aksu Saðlýk Ocaðý

2 YAYINA HAZIRLAYANLAR Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi ve Antalya Varsak Belediyesi iþbirliðiyle Öðr. Gör. Dr. HATÝCE BALCI YANGIN Akdeniz Üniversitesi Antalya Saðlýk Yüksekokulu NÝLGÜN ATASOY Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þube Baþkaný TASARIM Çýðýr Yayýncýlýk Rek. Mat. Org. Ltd. Þti. / Hülya Özyol / BASKI Kutlu - Avcý Ofset Form Baský Rek. San. ve Tic. Ltd. Þti Nisan 2008, Antalya ANTALYA VARSAK BELEDÝYESÝ Tel: Faks: TÜRKÝYE AÝLE PLANLAMASI DERNEÐÝ ANTALYA ÞUBESÝ Tel & Faks:

3 Merhaba Sevgili gençler, bugünlerimizin umutlarý, geleceðimiz sevgili gençler, merhaba Sizlerin yeni bir yaþama adým attýðý bu günlerde, Türkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) Antalya Þubesi, mutlu ve huzurlu evliliðinizin anahtarýný bu kitapçýðýn sayfalarýna gizledi. Bu sayfalarý eþinizle beraber çevirdiðinizde, uzun, saðlýklý, uyumlu, mutlu evliliðin, yaþamý beraber paylaþarak sürdürmenin temel unsur olduðunu keþfedeceksiniz. Unutmayalým ki, her bakýmdan saðlýklý kadýn ve erkeklerin oluþturduðu aileler, saðlam ve saðlýklý toplumu oluþturur. Türkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) Antalya Þubesi, bu düþüncelerle, Varsak Belediyesi ile iþbirliði yaparak, siz sevgili gençlere bu kitapçýðý oluþturdu. Sizler de bu kitapçýðý, sevgi, saygý ve sabýrla oluþturduðunuz yuvanýzda, zaman ayýrarak birlikte okuyun ve paylaþýn. Dünyadaki tüm sevgiler emek ister. Sevgilerinizin, yüreklerinizden hiç gitmemesi dileðiyle, uzun ömürlü evlilikler diliyoruz. NÝLGÜN ATASOY Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi Baþkaný

4 Evlilik, iki karþý cinsten insanýn aile kurmak üzere kanunlarýn uygun gördüðü þekilde, ruhen ve bedenen bir hayat boyu sürecek þekilde bir araya gelmesidir. Evlilik kurumu toplumun en temel kurumlarýndan biridir. Hemen bütün ülkelerde ailenin kurulmasý ve aile birliðinin bozulmasý yasalarla düzenlenmiþtir. Bu, evlilik baðýnýn yalnýzca bir erkek ile bir kadýn arasýnda kurulabileceði anlamýna gelir ailenin çoðalmasýnýn temelini oluþturur. Türk toplumunda deðiþik evlenme törenleri vardýr. Bunlar yaþanýlan bölgeye, kýr veya þehir olmasýna baðlý olarak deðiþmektedir. Evlenme hakký kiþilerin sahip olduðu en temel özgürlüklerden biridir. Bu hakkýn baþarýya ulaþabilmesi için bireyde bazý kiþilik özelliklerin bulunmasý gerekmektedir. Bunlar: Güvenilir olmak Duygusal kararlýlýða sahip olmak Mutlu kýlmaya hazýr Evlilik 2 olmak Aile hayatýna ve çocuk sahibi olmaya istekli olmak Eþler arasýndaki ortak nitelikler çoðaldýkça evlilik iliþkilerinde mutluluk oraný artmaktadýr. Yeni bir yaþamýn eþiðinde; hayatýnýzý paylaþacaðýnýz kiþiyi tanýmak birbirinize dürüst davranmak doðru iletiþim kurmanýn ilk adýmýdýr. Sizler evliliðinizin baþlangýcýnda birbirinize zaman tanýyýp anlamaya çalýþýn, yaþamdan beklentilerinizi birlikte ortaya koyup evlilik birliðini daha güzel, uyumlu ve mükemmel hale getirmek için uðraþý verin. Saðlýklý ailenin oluþturulmasýnda en temel etken; karþýlýklý birbirinizi dinleyin, birbirinizi tanýmaya çalýþýn. Ayný çatý altýnda evli bir çift kimliðine bürünmeden, birbirinizi çok iyi tanýyamazsýnýz. Bu nedenle yeni hayatýnýzýn ilk günlerinde, birbirinize geçmiþinizden söz etmeli, hoþlandýðýnýz ve hoþlanmadýðýnýz þeyleri birbiriniz ile paylaþmalýsýnýz.

5 Hiçbir sýr, karý kocanýn arasýna girmemeli. Eþinizin sakladýðýnýz þeyi baþkalarýndan öðrenme ihtimalinin yüksek olduðunu da unutmayýn. Evlilikte kadýn ya da erkeðin sorumluluklarý eþit olarak paylaþmasý çok þeyi deðiþtirir. Evlilik, ayný zamanda bir ortaklýktýr. Karý koca, birbirlerinin zevklerini paylaþmalý. Evde, iki arkadaþ gibi dertleþip, sorunlarý birlikte çözmeli. Yeni evliler için önemli sorunlarýn baþýnda iki tarafýn aileleri gelmektedir. Özellikle kayýnvalide kayýnpeder meselesi hiç ihmale gelmez. Kayýnvalidelerin gelinlerini sevemedikleri, damatlarýný her zaman el üstünde tuttuklarý söylenir. Kimi ailelerde bu sözleri doðrulayan olaylar yaþanýr. Kimilerinde ise gelin kaynana, herkesi kýskandýracak derecede mükemmel bir ittifak içine girebilirler. Siz bütün bu anlatýlanlara kulak vermeyin. Eþinizin ailesiyle mesafeli ama olumlu bir iliþki baþlatýn. Eþinizin annesi, evinizde size akýl vermeye, bazý düzenlemeler yapmaya kalkýþýrsa, eþinizin bu tür deðiþikliklerden hoþlanmayacaðýný belirtip, kayýnvalidenin kalbini kýrmadan meseleyi geçiþtirin. Sizin anneniz, damadýna hükmetmeye kalkýþýrsa, onu da engellemek için elinizden geleni yapýn. Aile büyüklerinin size hükmetmelerine izin vermeyin. Bu arada siz de, eþiniz de 'bizim ev' denildiði zaman yýllarýnýzý geçirdiðiniz baba evini deðil, yeni eþinizle birlikte kurduðunuz yuvayý aklýnýza getirin. Tüm sevgilerin emek istediðini unutmayýn! 3

6 Evlilikte cinsellik Toplumun en küçük birimi olan ailenin dengeli ve mutlu olabilmesinde saðlýklý bir cinsel yaþam, önemli bir yer tutmaktadýr. Saðlýklý bir cinsel yaþam öncelikle, kiþinin sosyal ve özel yaþamý ile üreme ve cinselliði arasýndaki iliþkiyi düzenli tutmasýna, cinsel yaþamýný etkileyecek korkulardan ve yanlýþ inançlardan arýnmýþ olmasýna baðlýdýr. Cinsellik insanýn yaþamdaki en temel, haz verici gereksinimlerinden biridir. Hazzýn yaný sýra türlerin devamý da ancak cinsellik ve üreme ile olanaklýdýr. Saðlýklý ve mutlu bir cinsel yaþamýn ön koþulu, saðlýklý, sürekli, yakýn ve sýcak bir iliþkidir. Böylece insanýn kendini ve karþýsýndakini bedensel ve ruhsal olarak tanýmasý, kabullenmesi, olabilecek en üst düzeyde yakýnlaþmasý, hem zevk alýp hem zevk verebilmesi mümkün olur. Cinsellik, erkeklik ve kadýnlýk gereði bireyin gösterdiði özelliklerin tümüdür. Dolayýsý ile cinsellik yalnýzca cinsel iliþki anlamýna gelmez, kiþiler arasý duygularýn iletiþimine yarayan, yaþamýn önemli bir parçasýdýr. Bu kadýnlýðýn ve erkekliðin bir açýdan onaylanmasýdýr. Evlilik yaþantýsýný anlamlý hale getirir, evliliði diðer iliþkilerden ayýrýr, kadýn ve erkek arasýndaki iliþkilerin en yakýný, en kiþisel ve en mahrem olanýdýr. Evliliklerin geleneksel usulde yapýlmasýndan dolayý, evliliðin ilk günlerinde uyumlu ve 4

7 doyumlu iliþki yaþanamayabilir. Bu nedenle çiftler birbirlerine zaman tanýmalýdýrlar. Kýzlarýn kadýnlýk organlarýnýn giriþinde bulunan kýzlýk zarý (hymen); hazneyi dýþarýdan gelebilecek mikroplardan ve hastalýklardan korumak üzere oluþmuþ doðal bir yapýdýr. Çok çeþitli tipleri vardýr. Ýlk cinsel iliþki sýrasýnda zarýn tipine baðlý kanama olabilir de, olmayabilir de. Kýzlýk zarý kadýnlarýn % 90'ýndan fazlasýnda nispeten ince ve esnek bir zar (mukoza) parçasý yapýsýndadýr. Kadýn ve erkek kendilerini tümüyle hazýr hissettiklerinde ve birbirlerini karþýlýklý istediklerinde kýzlýk zarýnýn yýrtýlmasý esnasýnda aðrý hissedilmez veya çok az aðrý / acý hissedilir. Çok esnek olan çeþidi nadiren de olsa ilk doðuma kadar yýrtýlmayabilir. Fakat cinsel birleþmeye izin verir. Bazý kadýnlarda da kýzlýk zarýnýn üzerinde yer alan damar yapýlarý çok az olduðundan, zar yýrtýlmasýna raðmen gözle görülebilen bir kanama gerçekleþmeyebilir. Evlilikte çiftler üzerinde "ilk gece"nin önemi çok büyüktür. Öyle ki sýrf bu ilk gece baskýsý yüzünden cinsel iliþki baþarýsýzlýkla sonuçlanabilmektedir. Ýlk iliþkide erkek aþýrý zorlayýcý hareketlerden kaçýnmalýdýr. Baþarýlý bir "ilk gece" için kadýnýn yapmasý gereken, eþine hazýr olduðu veya henüz hazýr olmadýðý mesajýný net olarak verebilmeli ve eþ bu konuda ýsrarcý olmamalýdýr. Ýlk cinsel birleþmenin gerçekleþebilmesi için bazen birkaç gün veya birkaç hafta beklemek gerekebilir. Bu konuda çiftler birbirlerine karþý anlayýþlý olmalýdýrlar. Ayrýca, çiftler cinsel yaþama baþladýktan sonra hemen bebek istemiyorlarsa, cinsel yaþantý ile birlikte kendileri için uygun olan etkili gebelikten korunma yöntemlerinden birini mutlaka kullanmalýdýrlar. Aksi halde kazara gebeliðin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. 5

8 Akraba evliliði Ayný soydan gelen kiþilerin yaptýðý evliliðe "akraba evliliði" denir. Akrabalýk; anne soyundan gelebileceði gibi baba soyundan da gelebilir. Her ikisi de ayný derecede önemlidir. Akraba evlilikleri; birinci (kuzen evlilikleri) ve ikinci derece akraba evliliði (torun evlilikleri) olmak üzere iki grupta ele alýnýr. Akraba evliliði, eþler arasýnda kan baðý bulunmasý yani ayný atadan gelme durumudur. Kalýtýmýn taþýyýcýsý genlerdir ve her genin, biri anneden biri babadan gelmiþ olan iki kopyasý bulunur. Bizler, nesiller öncesinden gelen atalarýmýzýn bize hediye ettiði genetik kalýtýmla yaþama baþlamaktayýz. Vücudumuzun büyüyüp geliþmesi ve çalýþmasý, genlerimizin kontrolü altýndadýr. Bazen genin bir kopyasýnýn yapýsý bozuktur ve bu bozuk kopya, yüzde elli olasýlýkla çocuða geçer. Bozuk bir gen, kiþinin bazý vücut iþlevlerinin bozulmasýna neden olur. Türkiye gibi akraba evliliklerinin yoðun olduðu ülkelerde, sakat bebek doðumlarý çok sýk görülmektedir. Akraba evliliklerinin görülmesinin sebepleri arasýnda genellikle, aileye ait mal varlýðýnýn daðýlmamasý, aile bireyleri arasýndaki sevgi ve saygýyý korumak, akrabalarýn evlilik ve sosyoekonomik beklentilerinin ayný olmasý ve karþý cinsle rahat iletiþime girememe gibi etkenler sayýlabilir. Akraba evliliði sonucu doðan hastalýklý çocuklarýn topluma ve ailesine getirdiði yük ve sorunlar da çok önemlidir. Hasta çocuðun yaþam kalitesi çok düþük olacak, ilaçlara ve çevresine baðýmlý olarak yaþayacak belki de toplumdan itilecektir. Hasta çocuða sahip olan 6

9 anne baba hem maddi, hem manevi yük altýnda kalarak yýpranacaklardýr. Mümkün olduðunca akraba evliliðinden kaçýnýlmalý ya da akraba evliliði yapmýþ olan bireylerin genetik danýþmanlýk almalarý için bir uzman ile görüþmeleri gerekmektedir. Genetik hastalýklarýn saptanmasýnda en iyi yöntem bireylerin aile aðacýnýn çýkartýlmasýdýr. Bu yöntem soylarýnda bir hastalýk olup olmadýðýný ortaya koyar. Gençler akraba evliliði yaptýklarý zaman soylarýnda var olan hastalýklarýn çocuklarýnda olma riskinin çok fazla olduðunu bilmeleri evliliklerine bu doðrultuda karar vermeleri, evlenen çiftlerin ise soylarýnda kalýtsal bir hastalýk olup olmadýðýný belirledikten sonra çocuk sahibi olmaya veya olmamaya karar vermeleri gerekir. Birinci dereceden kuzen evlilikleri diye isimlendirilen kardeþ çocuklarýnýn evlilikleri, ülkemizde en sýk rastlanan akraba evliliðidir. Özellikle birinci derece akraba evlilikleri (amca çocuklarý) sonucu doðan çocuklarda; spastik, bedensel özürlü çocuk, zeka özürlü çocuk, tavþan dudak, kurt aðzý, vb. gibi sorunlarýn görülme olasýlýðý fazladýr. Bu nedenle akraba evlilikleri sonucu oluþan gebelikler ve doðan bebekler yakýndan izlenmelidir. Özürlü çocuða sahip olma; hem aile hem de toplum için maddi ve manevi zararlara neden olabilir. Günümüzde, akraba evliliklerinde en çok görülen hastalýklar; zekâ geriliði (fenilketonüri), Akdeniz Anemisi (talasemi major), Alzeimer, Parkinson, Huntington hastalýðý ve nöron (sinir) ölümüdür. 7

10 Akdeniz Anemisi UNUTMAYIN! Evliliðinizin meyvesini almadan önce, saðlýklý nesiller için, mutlaka TALASEMÝ TARAMA TESTÝ yaptýrýn! Akdeniz Anemisi (Talasemi Major), özellikle Akdeniz Bölgesi'nde taþýyýcýlýðý yüksek bir kan hastalýðýdýr. Hemoglobinin yapýsýndaki bozukluða baðlý geliþir. Anne babadan otozomal resesif (çekinik) olarak geçebilir. Taþýyýcý olan anne ve babanýn her doðumda hasta çocuk sahibi olma ihtimali ¼'dür. Evlilik öncesinde mutlaka evlenecek çiftler talasemi tarama testini yaptýrmalýdýrlar. Tarama testini yaptýrmadaki amaç; evlenmeyi önlemek deðil, taþýyýcý olan kiþileri belirlemek hasta çocuklarýn doðmasýný önlemektir. Bu tür irsi hastalýklarýn önlenmesinde en etkili yol hasta çocuk doðumunu önlemektir. Bunun için, genetik danýþmanlýk alýnmalý talasemi tarama testi yaptýrýlmalý ve anne - baba her ikisinde de taþýyýcýlýk var ise, gebelikte bebekte hastalýk durumu olup olmadýðý araþtýrýlmalýdýr. Talasemi hastasý olan bir kimsede ciddi kansýzlýk (anemi) vardýr. Tedavi görmediði taktirde vücutta geliþme geriliði, karaciðer ve dalak büyümesine baðlý olarak karýn þiþkinliði ve yüz kemiklerinde þekil bozukluðu olur ve kalp yetmezliði geliþir. Son yýllarda ülkemizde evlenmek üzere olan çiftlerde evlilik öncesi taþýyýcýlýk için tarama testi yaptýrma zorunluluðu bulunmaktadýr. Bunun için en yakýn saðlýk kuruluþundan bilgi alabilirsiniz.. 8

11 Hepatit B Hepatit B (Sarýlýk) virüsü, halk arasýnda sarýlýk olarak bilinen hepatite yani "Karaciðer iltihaplanmasý"na neden olan virüstür. HBV olarak kýsaltýlmaktadýr. Sarýlýk mikrobu oldukça bulaþýcýdýr. Geliþmekte olan ülkelerde hepatit B hala önemli bir sorundur. Örneðin Türkiye'de hepatit B oraný bölgelere göre deðiþmekle beraber % 10 civarýndadýr. Bulaþma Yollarý Kan yolu (kan ve kan ürünlerinin alýnmasý, mikroplu enjektör ve iðnelerinin kullanýlmasý, ortak jilet veya diþ fýrçasý kullanýmý, akupunktur, diþ tedavisi) Kan yolu ile bulaþýcýlýðý AIDS etkeni olan HIV'dan 100 kat daha fazladýr. Cinsel iliþki Anneden bebeðe gebelik- doðum- emzirme sýrasýnda bulaþabilir. Sarýlýk mikrobu vücuda girdikten sonra kiþiden kiþiye deðiþiklik göstermekle birlikte mikrop vücuda girdikten belli bir dönem sonra kiþide hafif ateþ, aðrý, kusma, halsizlik, uykuya meyil, göz aký ve deride sararma yapabilir. Sarýlýk geçirenlerin kiþilerin bir kýsmý tam olarak iyileþememekte ve taþýyýcý kalmaktadýrlar. Hepatit B virüsü taþýyýcýsý, hasta olmasa bile, kaný ve diðer vücut sývýlarý ile hastalýðý baþkalarýna bulaþtýrabileceðini bilmelidir. Kan vermemeli ve korunmasýz (kondomsuz) olarak, baðýþýk olmayan veya aþýlanmamýþ kiþilerle cinsel iliþkiye girmemelidir. B virüsü hepatitine karþý, Aþý yüksek oranda (%95) baðýþýklýk saðlar. Bu baðýþýklýk en az 5 yýl devam eder. Hepatit B aþýsý çok güvenilir bir aþýdýr. Hepatit B hastalarýnýn bir kýsmý kronikleþebilmekte ve siroz, ileri dönemde karaciðer kanserine dönüþebilmektedir. 9

12 AIDS (Edinilmiþ Baðýþýklýk Yetmezliði Sendromu), insan vücuduna girdiði zaman baðýþýklýk sistemini yavaþ yavaþ yok eden bu hastalýk "HIV" adý verilen bir virüs tarafýndan yapýlmaktadýr. Bu virüs insanýn baðýþýklýk sistemini (hastalýklara karþý direncini) zayýflatarak normalde dirençli olduðu bir hastalýða karþý kendini koruyamamasýna neden olmaktadýr. "HIV" virüsünün baðýþýklýk sistemini zayýflatarak yol açtýðý bir sendromdur. HIV virüsü kana bulaþtýktan sonra uzun yýllar belirti vermeyebilir. Bulaþma gerçekleþtikten 3 ay sonra yapýlan testlerde en doðru sonuç verir. HIV virüsü taþýyan kiþiye HIV pozitif denir. HIV pozitif olmak ile AIDS olmak ayný þey AIDS 10 olmadýðý gibi, her HIV pozitif olan kiþi AIDS tablosuna girecek diye bir durum yoktur. HIV bulaþtýktan sonra, AIDS hastalýðý belirtileri kiþinin yaþam koþullarýna ve vücut direncine göre, 3-5 yýl hatta bazen daha uzun süre sonra ortaya çýkar. Bulaþma yollarý Kan yolu Cinsel iliþki Anneden bebeðe gebelik, doðum ya da emzirme sýrasýnda bulaþabilir. Kesin taný kan testi ile konmaktadýr. Bu nedenle evlenecek çiftler evlilik öncesi mutlaka AIDS testi yaptýrmalýdýrlar. Hemen hemen tüm devlet ve üniversite hastanelerinde testi yaptýrabilirsiniz. Ayrýca pek çok özel hastanede ve laboratuvarda da Eliza testi yapýlmaktadýr. Kendi

13 isminizi söylemek zorunda deðilsiniz. Hiçbir özel hastane ya da laboratuvarýn nüfus cüzdanýnýzý ya da fotokopisini isteme hakký yoktur. Saðlýk Bakanlýðý'nýn da bu konuda genelgesi bulunmaktadýr. Korunma yollarý Kan nakli sýrasýnda, AIDS testi yapýlmamýþ kontrolsüz kan asla kullanýlmamalýdýr Kullanýlmýþ ve dezenfekte edilmemiþ þýrýnga, iðne, cerrahi aletler, jilet, makas, diþ hekimliði aletleri, akupunktur iðneleri kesinlikle kullanýlmamalýdýr. HIV her türlü cinsel iliþki ile bulaþýr. Güvenli cinsel yaþam kurallarýna uyulmasý HIV'in cinsel yolla bulaþmasýný büyük oranda engeller. Cinsel iliþkide "koruyucu kýlýf" (prezervatif, kondom, kaput) kullanýlmasý, güvenli cinsel yaþamýn ilk þartýdýr. Kurulan cinsel iliþkinin tehlikeli olmayacaðý düþünülse bile prezervatif kullanýmý ihmal edilmemelidir. HIV pozitif olan kiþi kendisini ve cinsel eþini korumak için her türlü cinsel iliþkisinde prezervatif kullanmalýdýr. Gebelikten korunma Ç ocuk sahibi olma kararýnýn sizin elinizde olduðunu asla unutmayýn. Biliyorsunuz ki; yaðmur da Tanrýnýn rahmetidir, ama bizler yaðmurdan korunmak için þemsiye kullanýrýz. Ýsterseniz yaðmura þemsiyesiz yakalananlardan olmayabilirsiniz. Bunun için tedbir aldýðýnýz gibi istenmeyen gebelikten korunabilirsiniz. Gebelikten korunmak için herhangi bir yöntem kullanmadan cinsel iliþkide bulunan kadýnlarýn % 80-90'ý bir yýl içinde gebe kalýr. Bu nedenle eðer evlenince hemen bebek istenmiyorsa mutlaka etkili bir gebelikten korunma yöntemi kullanýlmalýdýr. Aile planlamasý, ailelerin istedikleri zamanda ve istedikleri sayýda çocuk sahibi olabilmeleridir. Bu hizmet ailedeki kiþi sayýsýnýn azaltýlmasý anlamýna gelmez. Önemli olan ailelerin bilinçli olarak, sorumluluk taþýyarak karar vermeleri sonucu istenmeyen gebeliði önler. Aþýrý doðurganlýðý önle- 11

14 yerek anne ve bebeðin saðlýðýný korur. Gebeliðin aile için en uygun zamanda ve annenin doðum için en uygun yaþta olmasýný saðlar. Evlilikte cinsel yaþamýn saðlýklý sürdürülmesini temin eder. Mutlu ve saðlýklý aileler topluma ruhen, bedenen ve sosyal yönden saðlýklý çocuklar yetiþtirirler. Saðlýklý nesiller ise ileride saðlýklý bir toplum demektir. Bu nedenle istenmeyen gebelikleri önlemek için çiftler (kadýn ve erkek) gebeliði önleyici yöntemlerden kendilerine uygun gelen bir yöntemi düzenli bir þekilde kullanmalýdýrlar. Pek çok korunma yöntemi arasýndan size en uygun olanýný seçmek için, saðlýk ocaklarýna, devlet hastaneleri ve üniversite hastanesinin aile planlamasý polikliniklerine, ana çocuk saðlýðý ve aile planlamasý merkezlerine, aile hekiminize veya bir kadýn hastalýklarý ve doðum uzmanýna baþvurabilirsiniz. Gebelikten korunma yöntemleri þunlardýr. Doðum kontrol haplarý Kadýnda doðal olarak bulunan kadýnlýk hormonlarýndan ikisini (östrojen ve progesteron) içerir. Her gün düzenli olarak bir hap alýnmasý sonucu kadýnda yumurtlama ve döllenme meydana gelmez. Doðru kullanýldýðýnda çok etkilidir. Tercihen ilk baþlama adetin ilk günü alýnmaya baþlanmalýdýr. Adet öncesi gerginliði ve adet sancýlarýný önler. Rahim ve yumurtalýk kanserlerine karþý koruyucudur. Adet kanamalarýnýn miktarýný azalttýðýndan bu nedenle oluþabilecek kansýzlýða karþý koruyucu etkileri vardýr. Cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlardan (HIV- AIDS, sarýlýk, frengi, bel soðukluðu, klamidya gibi) korumaz. Hap kullanýmý býrakýlýr býrakýlmaz gebelik meydana gelebilir. 12

15 Doðum kontrol iðneleri Bir veya üç aylýk iðneler þeklindedir. Bir aylýk iðneler, doðum kontrol hapýnýn iðne þeklidir. Ayda bir saðlýk kuruluþunda vurulmasý gerekmektedir. Üç aylýk iðneler, kadýnda doðal olarak bulunan kadýnlýk hormonlarýndan yalnýzca birini (progesteron) içerir. Özellikle rahim aðzý salgýsýný kalýnlaþtýrarak ve çok az oranda yumurtlamayý baskýlayarak gebelikten korur. Doðru kullanýldýðýnda çok etkilidir. Adetin ilk yedi günü içinde tercihen ilk günü uygulanýr. Ara kanamalarý olabilir ve uzun kullanýldýðýnda kullaným sýrasýnda adet görülmeyebilir. Anne sütünü etkilemediði için emziren kadýnlar da kullanabilir. Ýðneler kesildikten sonra, tekrar gebe kalmak, ortalama dokuz ay gecikebilir. Cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlardan (HIV - AIDS, Hepatit-B, frengi, bel soðukluðu, klamidya gibi) korumaz. Deri altý kapsülü (Ýmplant) Kolun iç kýsmýna yerleþtirilen ve kibrit çöpü büyüklüðünde silikon çubuklardýr. Kadýnda doðal olarak bulunan kadýnlýk hormonlarýndan yalnýzca birini (progesteron) içerir. Yumurtlama ve döllenmeyi önler. Türüne göre üç ya da beþ yýl boyunca gebelikten korur. Çok etkilidir. Gebelik þüphesi olmayan herhangi bir günde, tercihen adetin ilk yedi günü içinde uygulanýr. Adet kanamasý miktarýnda azalma, ara kanamalar ve lekelenmeye neden olabilir. Anne sütünü etkilemediði için emziren kadýnlar da kullanabilir. Cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlardan (HIV - AIDS, Hepatit-B, frengi, bel soðukluðu, klamidya gibi) korumaz. Rahim içi araçlar (Spiral) Rahim içine yerleþtirilen küçük plastik bir araçtýr. Bakýr ve hormon içeren tipleri vardýr. Döllenmeyi önler. Çok etkilidir. 10 yýla kadar koruyan bakýrlý tipleri vardýr. Kadýnýn gebe olmadýðýndan emin olunan herhangi bir zamanda uygulanabilir. Uygulama sýrasýnda adetli olmak gerekli deðildir. Çýkartýldýðýnda hemen gebe kalýnabilir. Ýlk aylarda lekelenme, adet miktarýnda artma veya adet süresinde uzamaya, adet sancýsýna neden ola- 13

16 bilir. Anne sütünü etkilemediði için emziren kadýnlar da kullanabilir. Cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlardan (HIV- AIDS, hepatit-b, frengi, bel soðukluðu, klamidya gibi) korumaz. Kurallarýna göre uygulandýðýnda enfeksiyona neden olmaz. Kondom (Kaput, prezarvatif, kýlýf) Erkekler tarafýndan kullanýlmak üzere bir çeþit lastikten yapýlmýþ çok ince ve esnek bir kýlýftýr. Cinsel iliþki sýrasýnda, meni içindeki erkek tohum hücrelerinin (sperm) kadýnýn vajinasýna geçmesini engeller. Doðru kullanýldýðýnda oldukça etkilidir. Her cinsel iliþki için YENÝ, KULLANILMAMIÞ BÝR KILIF kullanýlýr. Kýlýf sertleþmiþ erkeklik organýna, kadýnýn haznesine HÝÇ TEMAS ETMEDEN ÖNCE takýlýr. Boþalma sonrasý erkeklik organý gevþemeden çýkartýlmalýdýr. Cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlardan (HIV - AIDS, Hepatit-B, frengi, bel soðukluðu, klamidya gibi) korur. Hiç bir yan etkisi yoktur. Diyafram Ýnce lastikten yapýlmýþ, rahim aðzýný örten kubbe þeklinde bir araçtýr. Erkek tohum hücrelerinin (sperm) hazneden (vajinadan, döl yolundan) rahme geçmesini engeller. Doðru kullanýldýðýnda oldukça etkilidir. Cinsel iliþkiden önce yerleþtirilir ve iliþkiden en erken altý saat sonra çýkarýlýr. Doðru kullanýlýrsa, ayný diyafram yýkanýp kurulanarak iki yýl süreyle kullanýlabilir. Anne sütünü etkilemediði için emziren kadýnlar da kullanabilir. Bazý cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlara karþý koruyucudur. Kadýn Kondomu Ýnce, þeffaf, yumuþak plastikten yapýlmýþ, uçlarý halka ile gerilmiþ kýlýf þeklinde bir araçtýr. Cinsel iliþki öncesinde, kadýnýn haznesine yerleþtirilir. Cinsel iliþki sýrasýnda, meni içindeki spermlerin kadýnýn vajinasýna dökülmesini engeller. Spermisitle birlikte ve doðru kullanýldýðýnda oldukça etkilidir. Her cinsel iliþkide yeni bir kadýn kondomu kullanýlmalýdýr. Anne sütünü etkilemediði için emziren kadýnlar da kullanabilir. Cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlardan (HIV - AIDS, Hepatit - B, frengi, bel soðukluðu, klamidya gibi) korur. Hiçbir yan etkisi yoktur. 14

17 Spermisitler (Sperm yok ediciler) Kadýnýn vajinasýna konularak uygulanan jel, fitil ve köpüren tabletlerdir. Tabletlerin erimesi için cinsel iliþkiden dakika önce vajinanýn derinine uygulanmalarý gerekir. Etkisini tam gösterebilmesi için cinsel iliþkiden sonra da en az 6 saat vajina hiçbir sebeple yýkanmamalýdýr. Vajinanýn doktor tarafýndan önerilmedikçe, herhangi bir sebepten yýkanmasý doðal korunmasýný bozarak enfeksiyonlarýn oluþma riskini artýracaðýndan kesinlikle önerilmez. Erkek tohum hücrelerini vajina içinde etkisiz hale getirerek gebeliði önler. Doðru kullanýldýðýnda oldukça etkilidir. Her cinsel iliþki için uygulama tekrarlanmalýdýr. Anne sütünü etkilemediði için emziren kadýnlar da kullanabilir. Bazý cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlara karþý koruyucudur. Kadýnda tüplerin baðlanmasý (Tüp Ligasyonu) Artýk çocuk istemeyen çiftlerde, kadýnlarýn yumurtalýk kanallarýnýn - tüplerin ameliyatla baðlanmasýdýr. Tüpler baðlandýðý için yumurta, erkek tohum hücresi (sperm) ile karþýlaþmaz. Böylece döllenme engellenir. Gebelik þüphesi olmayan herhangi bir zamanda, kadýn evli ise kendisinin ve eþinin yazýlý onayý ile yapýlýr. Çok etkilidir. Cinsel arzu, yeterlilik ve doyumda, adet kanamalarýnda hiçbir deðiþikliðe yol açmaz. Hastanede yatmayý gerektirmez. Cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlardan (HIV - AIDS, hepatit-b, frengi, bel soðukluðu, klamidya gibi) korumaz. 15

18 Erkekte kanallarýn baðlanmasý (Vazektomi) Artýk çocuk istemeyen çiftlerde, erkeklerin tohum (sperm) kanallarýnýn baðlanmasýdýr. Kanallar baðlandýðý için erkek tohum hücreleri (spermler) boþalma sývýsýna geçmez. Böylece döllenme engellenir. Koruyuculuðun baþlamasý hemen gerçekleþmez. Ýlk 20 boþalmada ya da yaklaþýk 2 ay süreyle kondom (prezervatif, kýlýf) gibi ek bir yöntem kullanýlmalýdýr. Çok etkilidir. Cinsel arzu, yeterlilik ve doyumda, erkeklik organýnýn sertleþmesinde hiçbir deðiþikliðe yol açmaz. Erkek evli ise kendisinin ve eþinin yazýlý onayý ile yapýlýr. Cilt kesilmeden ve dikiþsiz olarak yapýlabilir. Hastanede yatmayý gerektirmez. Cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlardan (HIV - AIDS, hepatit-b, frengi, bel soðukluðu, klamidya gibi) korumaz. Doðal korunma yöntemleri 1Doðurganlýk belirtilerine dayalý yöntemler Kadýnýn doðurgan olduðu yumurtlama dönemlerinin belirlenerek bu süre içinde cinsel iliþkide bulunulmamasý temeline dayanýrlar. Rahim aðzýndan gelen akýntýnýn tipi ve miktarý, rahim aðzýnýn sertliðinde ve düzeyindeki deðiþiklikler ve vücut sýcaklýðý deðiþimleri deðerlendirilerek kadýn tarafýndan uygulanýr. Emzirme, menopoz ve hormon kullanýmýný izleyen sürelerde doðurganlýk belirtilerini saptamak zor olabilir. Doðal aile planlamasý yöntemlerini etkili bir biçimde kullanabilmek için iyi bilgilendirilmiþ ve bu konuda eðitilmiþ olmak gerekir. Cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlardan (HIV - AIDS, hepatit-b, frengi, bel soðukluðu, klamidya gibi) korumaz. Hiçbir yan etkisi yoktur. 2Emzirme ile korunma (Laktasyon Amenoresi) Doðumdan sonra, ilk altý ay boyunca anne, bebeðini sadece anne sütü ile sýk aralarla, günde toplam en az 16

19 60 dakika süreyle emzirerek beslediði takdirde, annede yumurtlama gerçekleþmeyebilir. Bu durumda cinsel iliþki olsa dahi gebelik oluþmaz. Bu süre sýrasýnda adet kanamasý görülür, ek gýdaya geçilir ya da anne emzirmeyi keserse bu yöntemin koruyuculuðu çok azalýr. Emzirme ile korunmanýn doðumu izleyen ilk altý aydan sonra mümkün olmayacaðý bilinmeli ve daha bu süre bitmeden mutlaka etkili bir biçimde gebelikten korunmalýdýr. 3Geri çekme (Dýþarý boþalma) Cinsel iliþki sýrasýnda, boþalma olmadan önce, erkeðin penisini (erkeklik organýný) kadýnýn vajinasýndan (haznesinden) çýkararak dýþarýya boþalmasýdýr. Etkililiði tamamen kullanýcýya baðlýdýr, her çift baþarýyla uygulayamaz. Bu yöntemin doðru uygulanabilmesi ve cinsel iliþkinin olumsuz etkilenmemesi için iki tarafýnda bu konuda istekli ve kesin kararlý olmasý gerekir. Ülkemizde en yaygýn kullanýlan yöntemdir. Etki derecesi sýnýrlý olduðundan istenmeyen gebelikler en çok bu yöntemle korunan çiftlerde meydana gelmektedir. Acil korunma Yine de; korunmasýz cinsel iliþkide bulunduysanýz ya da bir korunma yöntemi kullanýrken beklenmedik bir durumla karþýlaþýrsanýz ve gebe kalmak istemiyorsanýz acil önlem alabilirsiniz. Bunun için cinsel iliþkiden sonraki ilk üç gün (72 saat) içinde aile planlamasý hizmeti sunan bir saðlýk kuruluþuna baþvurmalýsýnýz. On iki saat arayla, iki kez olmak üzere, içindeki hormon miktarýna göre belirlenen adette hap içerek ya da ilk beþ gün içinde rahim içi araç uygulanarak korunabilirsiniz. Bu durumda ne kadar erken baþvurursanýz o kadar etkili korunma saðlarsýnýz. Ýliþki sonrasý hapla korunma, kadýnýn adet düzeninin doðal seyrini etkilediðinden sýk sýk baþvurulacak bir yöntem deðildir. Ancak beklenmedik durumlarla (kondomun yýrtýlmasý, hapýn unutulmasý, doðal yöntem kullanýrken hata, tecavüze uðrama vb.) karþýlaþýldýðýnda kullanýlabilir. 17

20 Gebelik veya hamilelik, erkekten gelen sperm (erkek tohum hücresi) ile kadýnýn yumurtalýklarýndan atýlmýþ olan yumurtanýn döllenmesinden doðuma kadar geçen 40 haftalýk (280 gün) döneme verilen isimdir. Gebelik her kadýnýn yaþayabileceði fizyolojik bir olaydýr. Fizyolojik olarak gebeliði yaþayan kadýn olmasýna raðmen, yakýn çevrede bulunanlar özellikle baba adaylarý da etkilenmektedir. Gebelik dönemi aile için bir kriz dönemidir. Bu dönemden sonra aile daha da olgunlaþýr. Anne baba olma insan yaþamýnýn en önemli kararlarýndan biridir. Artýk kadýn ve erkek çocuksuz olduklarý döneme geri dönememektedirler. Bu nedenle doðru zamanda anne baba olunmalýdýr. Eðer evliliðin baþýnda gebe kalýnmak istenmiyorsa, gebelikten korunmak için mutlaka bir gebelikten korunma yöntemi kullanýlmalýdýr. Eðer bebek dünyaya getirmek istiyorsanýz, öncelikle gebe kalmadan önce bir saðlýk taramasý yaptýrmalýsýnýz. Bölgenizdeki en yakýn saðlýk kuruluþundan yardým alabilirsiniz. Gebelik 18 Kan grubu uyuþmazlýðý Kan uyuþmazlýðý kan grubu ile deðil kanýnýzdaki Rh faktörü ile ilgilidir. Yalnýzca kadýnýn Rh (-), erkeðin ise Rh (+) olduðu durumda, eðer bebeðin kan grubu Rh (+) olmuþ ise anne ile bebeðin arasýndaki kan baðý nedeniyle bebekten anneye geçen alyuvarlar belli bir oraný geçtiðinde annenin kanýnda bu duruma karþý antikor(anne kaný duyarlý hale gelir) oluþur. Oluþan bu antikor göbek kordonu yoluyla bebeðe geçer ve bebeðin kanýndaki alyuvarlarý parçalar. Bu da bebekte hýzlý bir alyuvar yýkýmýna ve dolayýsýyla anne karnýndaki bebekte aþýrý

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

CERRAHİ KONTRASEPSİYON

CERRAHİ KONTRASEPSİYON CERRAHİ KONTRASEPSİYON CERRAHİ KONTRASEPSİYON KADINLARDA OVUMUN, ERKEKLERDE SPERMİUMUN GEÇTİĞİ KANALLARIN CERRAHİ BİR YÖNTEMLE KAPATILMASI İŞLEMİDİR. Kadında Tüplerin Bağlanması (Tüp Ligasyonu) Artık çocuk

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM EVLİLİK ve SAĞLIK EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM EVLİLİK VE SAĞLIK SUNUM İÇERİĞİ Üreme Sağlığı EVLİLİK VE SAĞLIK ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK Cinsellik,

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu

Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu AIDS EĞİTİMİ Acquired Immune Deficiency Syndrome Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu AIDS Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor. Tanzanya da AIDS yetimleri AIDS Nedir? AIDS, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır.

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ AİLE PLANLAMASI?? AİLE PLANLAMASI NEDİR? Bütün çiftlerin ve bireylerin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

AİLE PLANLAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER HORMONAL YÖNTEMLER- 2. Yrd. Doç. Dr. İlknur M. GÖNENÇ

AİLE PLANLAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER HORMONAL YÖNTEMLER- 2. Yrd. Doç. Dr. İlknur M. GÖNENÇ AİLE PLANLAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER HORMONAL YÖNTEMLER- 2 Yrd. Doç. Dr. İlknur M. GÖNENÇ GEÇEN HAFTANIN KISA TEKRARI KOK MİNİ HAPLAR HORMONAL YÖNTEMLER DEVAM AYLIK İĞNELER Düzenli olarak ayda bir kez

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ

DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ DENİLİNCE AKLINIZA NELER GELİYOR? DoĞal Aile Planlaması Yöntemleri Dünya Sağlık Örgütü, doğal aile planlaması yöntemlerini, menstrüel siklusun

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Ýstanbul Tabip Odasý Pratisyen Hekim Komisyonu Atölye Çalýþmasý Raporu* Ýstanbul Tabip Odasý nda yapýlan toplantýda Pratisyen Hekim Komisyonu üyeleri, birinci

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/8

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

Halk Sağlığı-Ders 6 Aşırı Doğurganlığın Kontrolü ve İlaçla Koruma

Halk Sağlığı-Ders 6 Aşırı Doğurganlığın Kontrolü ve İlaçla Koruma Halk Sağlığı-Ders 6 Aşırı Doğurganlığın Kontrolü ve İlaçla Koruma Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Aşırı Doğurganlık Sosyoekonomik koşullar, beslenme ve çevre sağlığı uygun olmayan toplumlarda aşırı doğurganlık

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAÞIYOR?

ÝNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAÞIYOR? ÝNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAÞIYOR? Avrupa ülkelerinde insanlar 70 yýldan fazla yaþýyor Türkiye de insanlar ortalama 70 yýl yaþýyor Kanada da insanlar 80 yýldan fazla yaþýyor Japonya da insanlar 80 yýldan

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

GEBELİK VE LOHUSALIK

GEBELİK VE LOHUSALIK GEBELİK VE LOHUSALIK ANA SAĞLIĞI Sağlık hizmetleri açısından doğurganlık çağındaki (15-49 yaş arası) tüm kadınlara ana denir. 15-49 yaş doğurganlık çağındaki kadınlar nüfusumuzun % 27 sini oluşturmaktadır.

Detaylı

HIV / AIDS hakkında bilmemiz gerekenler

HIV / AIDS hakkında bilmemiz gerekenler Page 1 of 5 05/12/2010Page 1 of 5 HIV / AIDS hakkında bilmemiz gerekenler HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) insan bağışıklığını bozan bir virüstür. AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu)

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir:

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir: SADECE SADECE PROGESTERON PROGESTERON İÇEREN İÇEREN ORAL ORAL KONTRASEPTİF KONTRASEPTİF KULLANIMI KULLANIMI Doç. Doç. Dr. Dr. Nafiye Nafiye Yılmaz Yılmaz Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Cinsel Mitler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Mitler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cinsel Mitler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Doç. Dr. H. Ercan ÖZMEN* Özet Cinsel iþlev bozukluklarý biliþsel-davranýþcý terapistler tarafýndan, öðrenilmiþ uyumsuz (maladaptif) davranýþlar olarak nitelendirilir.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Aile Planlaması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Aile Planlaması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Aile Planlaması Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Didem Daymaz ve Arş. Gör. Dr. Pınar Güner tarafından Prof.

Detaylı

Çocuk Gelinler ve Beklenen Olumsuz Sonuçlarý

Çocuk Gelinler ve Beklenen Olumsuz Sonuçlarý Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 MAKALELER / Articles Çocuk Gelinler ve Beklenen Olumsuz Sonuçlarý Child Brides and Expected Negative Results 1 2 3 Sare MIHÇIOKUR, Feryal ERBAÞ, Ayþe AKIN

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

CÝNSEL ANATOMÝ Erkekte Cinsel Anatomi

CÝNSEL ANATOMÝ Erkekte Cinsel Anatomi CÝNSELLÝK VE ÜREME SAÐLIÐI GÝRÝÞ Cinsellik ve üreme saðlýðý hizmetleri birbiriyle yakýndan iliþkilidir. Üreme saðlýðý hizmeti sunan saðlýk personeli hizmet alanlara cinsel yaþamlarýný düzenlemeleri konusunda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Kontraseptif Yöntemler ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ Cilt II

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Op Dr Aybala AKIL. Acıbadem Bodrum Hastanesi

AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Op Dr Aybala AKIL. Acıbadem Bodrum Hastanesi AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERY NTEMLERİ ve ACİL L KONTRASEPSİYON Op Dr Aybala AKIL Acıbadem Bodrum Hastanesi Kadın n Hastalıklar kları ve Doğum Uzmanı AiLE PLANLAMASI Aile Planlaması: : Fertlerin istedikleri

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri HAZIRLAYANLAR EDÝTÖR Prof. Dr. Ayþe Akýn YAZARLAR (Alfabetik Sýrayla) Prof. Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ Dr. Meral Demirören Dr. Serap Þener Dr.

Detaylı

ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE...

ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE... ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE... Portal : www.meydangazetesi.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 01.10.2015 Adres : http://www.meydangazetesi.com.tr/aktuel/universite-bursu-veren-kurumlar-hangileridir-burs-sartlari-nelerdir-bu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

ACİL KONTRASEPSİYON YARD.DOÇ.DR. İLKNUR M. GÖNENÇ

ACİL KONTRASEPSİYON YARD.DOÇ.DR. İLKNUR M. GÖNENÇ ACİL KONTRASEPSİYON YARD.DOÇ.DR. İLKNUR M. GÖNENÇ BİRAZ TARTIŞALIM. ACİL KONTRASEPSYON NEDİR? NEDEN GEREKSİNİM DUYULUR? ACİL KONTRASEPSİYON Acil kontrasepsiyon, yeterli korunulmayan ilişkiden sonra kullanılan,

Detaylı