Çocuklar Nasýl Büyüyor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklar Nasýl Büyüyor?"

Transkript

1 Çocukar Nasý Büyüyor? Anneer ve Çocuðun Bakýmýndan Tek baþýna Sorumu Babaar Için Sözü Soru Kâðýdý (Mündicher ragebogen für Mütter und aeinerziehende Väter) Das Interview mit diesem Fragebogen wird durchgeführt mit: K. 2 a der eibichen Mutter b dem aeinerziehenden eibichen Vater... 2 c der Stiefmutter/Pfegemutter/Adoptivmutter / seit mindestens einem Jahr beim Vater ebende neue Partnerin... 3 Vor Interview eintragen: Vornamen des Ziekindes:... K. 1 Laufende Nummer des Ziekindes: Laufende Nummer der Mutter/des Vaters (an wen übergeben): Codeziffer des ragebogens: K. 1 / 1-2 Ae Rechte für Formuierung und Anordnung des Fragebogens iegen bei infas Institut für angewandte Soziawissenschaft GmbH, Bonn und beim Deutschen Jugendinstitut, München 3262 / 2003

2 K Çocuðunuzu nasý... (Hedef çocuðun adý = adres sayfasýnda adý yazýý çocuk) tanýmarsýnýz? Aþaðýdaki ifadeer çocuðunuza ne kadar uymaktadýr? isteyi deneðin önüne koyup, þýkarý sýrasýya okuyunuz! Tamamen Biraz Pek Hiç uyuyor uyuyor uymuyor uymuyor Çocuðunuz baþkaarý omaktan hoþanýyor dövüþmakten hoþanýyor kendisini iyi buuyor bir þeye baþadýysa, hiç bir þey dikkâtini daðýtamýyor baþkaarýný kýzdýrmaktan zevk aýyor eðer arkadaþýnýn durumu kötüyse, bunu fark ediyor bazen korkuyor gümeyi seviyor arasýra baþkaarýný sinir ediyor bazýarý kederi ouyor yaptýðý þeyden gurur duyuyor kendisini bazen yanýz hissediyor çoðunuka keyfi yerinde rahat duramýyor pek çok fikri var yeni, yeni çocukarý tanýmaktan hoþanýyor kendini çok çabuk kaybediyor ne oynayacakarýna baþka çocukarýn karar vermesini yeðiyor baþka çocukarýn kendrini nasý hissettikerini iyi tahmin edebiiyor sýk sýk baþkaarýya kavgayý baþatýyor kendisini bazen emin hissetmiyor uzun süre sakin oturamýyor utangaç yeni þeyer denemeyi seviyor sýk sýk düþünmeden hareket ediyor sýk sýk baþkaarýna kýzýyor bazen yabancý çocukardan korkuyor sýk sýk huysuz diðer çocukara istediðini kabu ettiriyor çabuk kavrýyor

3 K Aþaðýdaki ifadeer...e/a (Hedef çocuðun adýný beirtiniz) ne kadar uyuyor? isteyi deneðin önüne koyup, þýkarý sýrasýya okuyunuz! Tamamen Biraz Pek Hiç uyuyor uyuyor uymuyor uymuyor Çocuðunuz Eðer karþý konuacak oursa, çocuðum kendisini kabu ettirmek için yo buuyor Eðer çaba gösterirse, çocuðum zor probemeri her zaman çözümeyebiiyor Kendi görüþ ve hedeferini gerçekeþtirmek çocuðuma herhangi bir zoruk yaratmýyor Çocuðum her zaman bekenmedik durumarda nasý davranacaðýný biiyor Çocuðum süpriz oayara odukça koay uyum saðýyabiiyor Yetenekerine her zaman güvenebidiðinden çocuðum zorukara karþý rahat ouyor Çocuðum baþýna ne geirse gesin, sonunda çözümeyeceðini biiyor Çocuðum her soruna bir çözüm buabiiyor Eðer çocuðum yeni bir þey karþýaþacak oursa, nasý hareket edeceðini biiyor Bir soruna karþýaþtýðýnda çocuðumun bunun çözümüye igii çoðu zaman bir kaç fikri var A hangi sýkýkta kahvatýda, öðe ve akþam yemekerinde birikte oabiiyor? + Çocuðunu yanýz baþýna yetiþtiren anne veya babaarda sadece kendi ve çocuk(arý) kastedimektedir isteyi deneðin önüne koyup, þýkarý sýrasýya okuyunuz! Her Haftada Ayda Daha gün birkaç birkaç seyrek defa defa Kahvatýda eksiksiz Öðe yemeðinde eksiksiz Akþam yemeðinde eksiksiz

4 K Þüphesiz çocuðunuzun yapmak zorunda oup da yapmaktan kaçýndýðý durumardan kaynakanan çatýþmaarý biiyorsunuz.... (Hedef çocuðun adý) en son bu tür bir uyuþmazýk ne zaman odu?... ne zaman odu + Lütfen þýkarý okuyunuz! dün? birkaç gün önce? ya da daha uzun süre önce?... 3 Bu tür bir uyuþmazýðým omadý... 4 Bimiyorum Bu uyuþmazýðýn konusu... + Lütfen þýkarý okuyunuz! Evet Hayýr 1 2 ev iþerine yardým etmesiye mi? odasýný topamasýya mý? derserini çaýþýp, ödeverini yapmasýya mý? hangi saatte yataða gideceðiye mi? giyim tarzýya mý? ya da baþka bir þeye mi igiiydi? Ve... (Hedef çocuðun adý) oan bu uyuþmazýkta nasý davrandýnýz? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Evet Hayýr 1 2 Çocuðunuza neden ondan bunu istediðinizi mantýkýca anatmaya çaýþtýnýz mý? Sinirenip çocuðunuza kýzdýnýz mý? Kýzýp gittiniz mi? Çocuðunuzun neden yapmak istemediðini anamaya çaýþtýnýz mý? Çocuðunuzun neden yapmak istemediðini anadýnýz mý? Daha faza tartýþmadan kaçýnmak için taviz verdiniz mi? Çocuðunuz yapmak istemediði için üzüdünüz mü?

5 Þimdi size hayatý büyük oranda deðiþtirebcek bazý oayar okuyacaðým. Lütfen bana son 12 ay içinde böye bir oayýn anizde yaþanmýþ oup omadýðýný ve eðer yaþanmýþsa,... (Hedef çocuðun adý) bu oayý þu anda çok sýkýntýý, sýkýntýý veya sýkýntýsýz yaþayýp yaþamadýðýný beirtiniz istesini sununuz! Son 12 ay içinde Hedef çocuk þu anda... bu yaþandý mý oarak yaþamaktadýr K. 2 è Çok Biraz Sýkýntýsýz Bimi- Hayýr Evet sýkýntýý sýkýntýý yorum Baþka bir çocuðun doðmasý anin büyümesi Yeni bireyerin katýmasý anin büyümesi, örneðin anne ya da babadan birinin yeniden biriye yaþamaya baþamasý Çocuðunuzun anne veya babanýn birinin uzun süre ayrý kamasý (örneðin tedavi amacý kapýca veya uzun hastaýk) Çocuðunuzun anne veya babasýndan birinin aðýr hastaanmasý Baþka bir a ferdinin aðýr hastaanmasý veya öümü Anne-babadan birinin ayrýýk ya da boþanma nedeni evden ayrýmasý Baþka bir a ferdinin taþýnýp gitmesi Sizin veya birikte yaþadýðýnýz kiþinin yeniden çaýþmaya baþamasý Sizin veya birikte yaþadýðýnýz kiþinin iþsiziði Baþka bir yere taþýnmanýz Çocuðunuzun bir arkadaþýnýn aðýr hastaanmasý veya öümü Evde besenen bir hayvanýn hastaanmasý veya öümü Son 12 ay içinde anizde aþaðýdaki türden bir sorun yaþandý mý? Evet Hayýr + Lütfen þýkarý okuyunuz! 1 2 Evde tamamanmamýþ eviþerinden doðan probemer Birikte yaþadýðýnýz kiþiye (eþiniz yada erkek arkadaþýnýza) uyuþmazýk ve tartýþmaardan doðan probemer Günük hayattaki gergin ortam veya teaþ Ayný evde yaþamadýðýnýz hade, yakýn bir a ferdinin bedense hastaýðý veya öümüne dayaý probemer Çocuk ya da çocukarýnýzýn davranýþarýndan kaynakanan probemer Anne-babanýz ya da kayýnvaide ve kayýnpederinizin davranýþarýndan kaynakanan probemer Oku probemeri A bütçesinde çok az para omasýna dayaý probemer Sizin, eþinizin ya da erkek arkadaþýnýzýn âko ya da yargý kurumarýya oan sorunarýnýzdan kaynakanan probemer Çocuk/arýnýzýn saðýk probemeri Birbirinize anaþýp, uzaþamamazýðýnýzdan kaynakanan probemer Evde iþerin nasý yapýmasýya igii iþböümündeki anaþamamazýktan kaynakanan probemer Sizin, eþinizin ya da birikte yaþadýðýnýz erkek arkadaþýnýzýn meseki yaþamýnýzdaki baskýardan kaynakanan probemer Kafa ve bedence dinemeye yeteri zamanýnýzýn omamasýndan kaynakanan probemer

6 K Son 12 ay içinde aþaðýdaki oanak veya kurumarýn biri veya bir çoðundan yararandýnýz mý? Evet Hayýr + Lütfen þýkarý okuyunuz! 1 2 Bir a eðitimi kurumunun hizmeti / oanaðý A ya da benzeri iiþkr ve çocukarýn eðitimine iiþkin konuarda danýþmanýk hizmeteri Gençik dairesinin ekonomik yardýmarý Topumsa ve çocuk eðitimi konuarýnda aere yapýan yardýmar Çocukar için günük eðitici grupar Çocuk yuvasý veya hortarda eðiticr tarafýndan vern danýþmanýk hizmeteri Oku psikooðu, çocuk tedavicrin sunduðu hizmeter Öðretmener tarafýndan vern danýþmanýk hizmeteri Gençik dairesi tarafýndan vern baþka danýþmanýk ve yardým hizmeteri Diðer yardýmar Þimdi konumuz cep harçýðý.... (Hedef çocuðun adý) sadece kendisinin harcayabceði cep harçýðý aýyor mu? Evet Hayýr Bu her zaman sabit, beiri bir miktar mý? Evet Hayýr Çocuðunuza ne kadar harçýk veriyorsunuz? Lütfen bana bunun günük, haftaýk veya ayýk mý oduðunu söyeyiniz. Euro Cent Lütfen iaveten iþareteyiniz: Günük Haftaýk... 2 Ayýk... 3 Çocuða düzensiz þekide cep harçýðý verimektedir... 4

7 K (Hedef çocuðun adý) hangi okua gitmektedir? Ýkoku Teþvik edici oku, geri kamiþ çocukar için oku, konuþma tedavi okuu... 2 Öze eðitim programarý oan bir oku örneðin Montessori, Wadorf... 3 Diðer okuar (Hedef çocuðun adý) hangi yýda okua baþadý? (Hedef çocuðun adý) daha önceeri çocuðunuza nasý bakýýyordu? Evet Hayýr + Lütfen þýkarý okuyunuz! 1 2 Bir kreþte En azýndan 5 çocuku, bir küçük çocukar grubunda Çocuk yuvasýnda Oku öncesi eðitimin veridiði bir okuda Günük bakýcý annede Baþka bir bakýcý kiþide Lütfen soruarý okuyunuz: Evet Hayýr 1 2 (Hedef çocuðun adý) zamanýndan önce mi okua baþadý? (Hedef çocuðun adý) düþük bir sýnýfa mý gönderidi? (Hedef çocuðun adý) bir sýnýfý tekraradý mý? (Hedef çocuðun adý) topam oarak okudaki baþarýarýndan ne kadar memnunsunuz? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Çok memnunuz? biraz memnunuz?... 2 pek memnun deðiiz?... 3 veya hiç memnun deðiiz? (Hedef çocuk) tek tek derserde ne kadar baþarýý? isteyi deneðin önüne koyup, Çok Ýyi Pek iyi Hiç iyi Bimi- Çocuðumun þýkarý sýrasýya okuyunuz! iyi deði deði yorum böye bir dersi yok Matematik Ýmâ Okuma Spor Müzik Resim / Sanat Heimat- ve Sachkunde (HSK)

8 Geçen ders yýýnda (Hedef çocuðun adý) öðretmeni ne kadar sýk görüþtünüz? K. 3 Hiç defa... 2 Daha sýk Aþaðýdaki ifadeer... (Hedef çocuðun adý) ne kadar uyuyor? isteyi deneðin önüne koyup, Tamamen Biraz Pek Hiç Bimiþýkarý sýrasýya okuyunuz! uyuyor uyuyor uymuyor uymuyor yorum (Hedef çocuk) sýnýf arkadaþarý iyi anaþýyor (Hedef çocuk) severek okua gidiyor (Hedef çocuk) dersi iyi iziyor (Hedef çocuk) þimdiki öðretmeni iyi anaþýyor Zaman zaman, bazý çocukarýn okuda, okua igii sorunarý our. Aþaðýdaki ifadeer... (Hedef çocuðun adý) ne kadar uyuyor? isteyi deneðin önüne koyup, Tamamen Biraz Pek Hiç Bimiþýkarý sýrasýya okuyunuz! uyuyor uyuyor uymuyor uymuyor yorum (Hedef çocuðun adý) derste sýra ona geirse, çok heyecananýyor (Hedef çocuðun adý) bir sonraki günde günde okuda durumunun nasý oacaðý konusunda endiþeeniyor (Hedef çocuðun adý) öðretmenerden korkuyor (Hedef çocuðun adý) test veya sýnavardan önce baþ veya karýn aðrýarýndan þikayet ediyor Son 12 ay içinde kaç kez vei topantýarýna katýdýnýz? Hiç Bir kez... 2 Ýki kez... 3 Daha sýk Son 12 ay içinde okudaki faaiyetere, örneðin yaz þenikerine, yürüyüþ günerine katýdýnýz mý? Evet Hayýr... 2 Anne-babaarýn katýabceði bu türden faaiyeter omadý... 6 Böye bir þeyin oup omadýðýný bimiyorum Gene oarak okua hangi notu verirdiniz? istesini sununuz! Pekiyi Ýyi Orta Yeteri/ Zayýf Çok Geçer zayýf

9 Size þimdi çocukara gündüz bakým veren bazý kuruuþarýn adarýný okuyacaðým Bana ütfen her defasýnda böye bir kuruuþun yakýnýnýzda oup omadýðýný ve bunar varsa (Hedef çocuðun adý) bu kuruuþara gidip gitmediðini söyeyiniz. + Lütfen þýkarý okuyunuz! çocuðumuz bu Vardýr kuruuþa gitmektedir è Evet Hayýr Evet Hayýr Bu kuruuþar var mý veya (Hedef çocuðun adý) bu kuruuþa gidiyor mu: tam gün oku? öðe vakti bakýmý? açýk öðeden sonra bakým ev ödevi yardýmý K (Hedef çocuðun adý) horta gidiyor mu? Evet Hayýr (Hedef çocuðun adý) neden horta gidiyor? Çocuðunuzun horta gitme nedenerinin aþaðýda sýraanan gerekçeerin hangrine uyup, uymadýðýný söyeyin? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Odukça Pek uyuyor uymuyor Çocuðunuzun horta gitmesine karar verme nedeniniz çaýþmanýz nedeniye mi? çocuðunuzun baþka çocukara beraber oabimesi için mi? çocuðunuza ev ödeverinde yardýmcý ounmasýný istediðiniz için mi? kuruuþta çocuðunuza anin saðadýðýndan daha faza öðrenme ve eðitim oanakarý sunuduðundan mý? çocuðunuza eve kýyasa daha iyi bakýdýðýný sandýðýnýzdan mý? ev de çok teaþ ve probemer oduðundan mý? orada çocukara disipini omaarý öðretidiði için mi? orada çocuðunuzun öz deðer ve kendine yeteri oma duyguarý geiþtiriip, öðretidiði için mi? (Hedef çocuðun adý) ne kadar severek horta gidiyor? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Çok severek? biraz severek?... 2 pek sevmeyerek?... 3 veya hiç sevmeyerek?... 4 K Bu hortun adý ne? Lütfen bana tam oarak adýný söyeyiniz

10 Bu kuruuþ nerede buunmaktadýr? Lütfen bana þehir kodunu bidiriniz; eðer þehir kodunu bimiyorsanýz, ütfen yerini ve gerektiðinde semtini bidiriniz. K. 49 ªehir kodu: Yer: K Semt: (Hedef çocuðun adý) ne zamandan K. 3 beri bu horta gidiyor? Beri Bana ütfen ayýný ve yýýný bidiriniz. ay yý Kuruuþun aþaðýda sýraanan koþuarýndan ne kadar memnunsunuz? K isteyi deneðin önüne koyup, Çok Biraz Pek Hiç Uymuyor þýkarý sýrasýya okuyunuz! memnun memnun memnun memnun deði deði Kuruuþun günük açýýþ saaterinden? tati düzenemeerinden? çocuk grubuparýnýn ouþturumasýndan? odaarýn döþenmesi ve düzenenmesinden? evinize oan mesafesinden? iþyerinize oan mesafesinden? yemekerinden? masrafarýndan? çocuðunuzun okuuna oan mesafesinden ne kadar memnunsunuz? Eðer hepsini dikkâte aacak oursanýz, topam oarak bu horta hangi oku notunu verirdiniz? istesini sununuz! Pekiyi Ýyi Orta Yeteri/ Zayýf Çok Geçer zayýf Ve þimdi eðer a meseðin birbirine baðdaþmasýný düþünecek oursanýz: A meseðin birbirine baðdaþmasýnýn kuruuþ tarafýndan ne kadar iyi destekendiðini tahmin ediyorsunuz? Lütfen bana tekrar bir oku notu söyeyiniz istesini sununuz! Pekiyi Ýyi Orta Yeteri/ Zayýf Çok Geçer zayýf

11 K Amanca nýzý nasý deðerendiriyorsunuz? istesini sununuz! Çok Biraz Odukça Çok iyi iyi kötü kötü Ne kadar iyi Amanca anýyorsunuz? Amanca konuþuyorsunuz? Amanca aniyabiiyorsunuz? Amanca yazabiiyorsunuz? En son ne zaman Amanca bir kitap okudunuz? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Ýki haftadan daha kýsa süre önce... 1 Ýki hafta öncesinden bir aya kadar... 2 Bir ay öncesinden atý aya kadar... 3 Atý ay öncesinden bir yýa kadar... 4 Bir yý veya daha uzun süre önce... 5 Amanca kitapar okumuyorum Ne kadar sýk günük Aman gazetesi okuyorsunuz? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Her gün... 1 haftada birkaç defa... 2 ayda birkaç defa... 3 yýda birkaç defa?... 4 Günük Aman gazetesi okumuyorum Aman radyo yayýnarýný ne kadar sýk diniyorsunuz? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Her gün... 1 haftada birkaç defa... 2 ayda birkaç defa... 3 yýda birkaç defa?... 4 Aman radyo yayýnarý dinemiyorum Aman teevizyon yayýnarýný ne kadar sýk seyrediyorsunuz? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Her gün... 1 haftada birkaç defa... 2 ayda birkaç defa... 3 yýda birkaç defa?... 4 Aman teevizyon yayýnarýný seyretmiyorum En son ne zaman Aman sanatçýarýn bir gösterisine katýdýnýz (örn. konser, tiyatro veya bir þov)? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Geçen ay... 1 bir ay öncesinden atý aya kadar... 2 atý ay öncesinden bir yýa kadar... 3 bir yý veya daha uzun süre önce... 4 Aman sanatçýarýn gösterrine katýmýyorum... 5

12 K Türkçe nizi nasý deðerendiriyorsunuz? istesini sununuz! Çok Biraz Odukça Çok iyi iyi kötü kötü Ne kadar iyi Türkçe anýyor sunuz? Türkçe konuþuyor sunuz? Türkçe okuyabiiyor sunuz? Türkçe yazabiiyor sunuz? En son ne zaman bir Türkçe kitap okudunuz? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Ýki haftadan daha kýsa süre önce... 1 Ýki hafta öncesinden bir aya kadar... 2 Bir ay öncesinden atý aya kadar... 3 Atý ay öncesinden bir yýa kadar... 4 Bir yý veya daha uzun süre önce... 5 Türkçe kitapar okumuyorum Ne kadar sýk günük Türkçe gazete okuyorsunuz? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Her gün... 1 haftada birkaç defa... 2 ayda birkaç defa... 3 yýda birkaç defa?... 4 Günük Türkçe gazetesi okumuyorum Türkçe radyo yayýnarýný ne kadar sýk diniyorsunuz? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Her gün... 1 haftada birkaç defa... 2 ayda birkaç defa... 3 yýda birkaç defa?... 4 Türkçe radyo yayýnarý dinemiyorum Türkçe teevizyon yayýnarýný ne kadar sýk seyrediyorsunuz? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Her gün... 1 haftada birkaç defa... 2 ayda birkaç defa... 3 yýda birkaç defa?... 4 Türkçe teevizyon yayýnarýný seyretmiyorum En son ne zaman Türk sanatçýarýn gösterrine katýdýnýz (örn. konser, tiyatro veya bir þov)? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Geçen ay... 1 bir ay öncesinden atý aya kadar... 2 atý ay öncesinden bir yýa kadar... 3 bir yý veya daha uzun süre önce... 4 Türkçe sanatçýarýn gösterrine katýmýyorum... 5

13 K (Hedef çocuðu adý) kendisini ne kadar rahat hissettiði konusunda ne söyerdiniz isteyi deneðin önüne koyup, Çok Biraz Pek Hiç Bimi Bana þýkarý sýrasýya okuyunuz! rahat rahat rahat rahat yorum uymuyor deði deði ade? okuda? arakadaþarýya? komþuarýn içinde? Topam oarak (Hedef çocuðun adý) diðer çocukara oan iiþkisi çoðunuka nasý gerçekeþiyor? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Ýiþkri daha çok siz mi baþatýyorsunuz? yoksa çocuðunuz çoðunuka kendisi mi buuþmayý kararaþtýrýyor? Çocukarýn rahat bir þekide oynayabimeeri için dairenizi (Evinizi) uygun buuyor musunuz? (Eðer denek müstaki bir evde oturuyorsa:) Eðer evi kiraadýysanýz veya ev size ait ise, o zaman ütfen cevabýnýzý bütün ev igii oarak veriniz. Evet Hayýr Oturduðunuz çevrede (Hedef çocuðun adý) tehikesiz bir þekide oynayabceði yerer veya aanar var mý? Evet Hayýr (Hedef çocuðun adý) bir derneðin veya grubun süreki üyesi mi? Evet Hayýr Size bazý dernekeri okuyacaðým. Bana ütfen (Hedef çocuðun adý) bu dernekerden hangisinin üyesi oduðunu ve gerektiðinde yýýk aidat miktarýný söyeyiniz. + Lütfen þýkarý okuyunuz! Eðer hedef çocuk bir dernekte üye ise ve aidat ödemiyorsa: Lütfen Evet iþareteyiniz ve bir 0 kayýt ediniz! Evet Hayýr 2 1 Spor derneði è Euro Müzik derneði / Dans derneði / Karnava derneði v.b è Euro Tiyatro / Sinema grubu / Kütür derneði è Euro Dini dernek veya benzeri è Euro Baþka dernek veya grup è Euro (Hedef çocuðun adý), örn. bir müzik aeti çaabimek, spor ve bae yapabimek için ders aýyor mu? Evet Hayýr Haftada topam kaç saat bu türden derser aýyor? Ders saati 51-52

14 K (Hedef çocuðu adý) adýðý ders saateri için yýda kaç Euro ödüyorsunuz? Yýda Euro Hiç / ücretsiz... 0 Baþka birisi ödüyor Bundan sonraki soruar (Hedef çocuðun adý) saðýðý igiidir. Topam oarak çocuðunuzun saðýðýnýn nasý oduðunu düþünüyorsunuz? Lütfen tekrar bir oku notu veriniz istesini sununuz! Pekiyi Ýyi Orta Yeteri/ Zayýf Çok Geçer zayýf (Hedef çocuðun adý) hiç kronik hastaýk veya geiþme noksanýðý tespit edidi mi? Evet Hayýr Bu hangi hastaýktý? istesini sununuz! Birden faza hastaýðýn adýný söyemek mümkündür! 1 A Sounum yoarý hastaýkarý (Astým, bronþit) B Cit hastaýkarý (Neurodemitis) C Kap, mide veya barsak hastaýkarý D Bedense sakatýk E Önemi görme ve iþitme bozukukarý (5 diyoptri den faza veya bir iþitme aeti) F Bunaýmar, korkuar gibi ruhsa dengede meydana geen bozukukar.. 64 G psikosomatik rahatsýzýk (Hiper aktifik, ADS) Aþaðýdaki soruar sizin kendi saðýðýnýz igiidir. Topam oarak kendi saðýðýnýzýn nasý oduðunu düþünüyorsunuz? Lütfen tekrar bir oku notu veriniz istesini sununuz! Pekiyi Ýyi Orta Yeteri/ Zayýf Çok Geçer zayýf Sizde hiç kronik bir hastaýk tespit edidi mi? Evet Hayýr Bu hangi hastaýktý? istesini sununuz! Birden faza hastaýðýn adýný söyemek mümkündür! 1 A Sounum yoarý hastaýkarý (Astým, bronþit) B Cit hastaýkarý (Neurodemitis) C Kap, mide veya barsak hastaýkarý D Bedense sakatýk E Önemi görme ve iþitme bozukukarý (5 diyoptri den faza veya bir iþitme aeti) F Bunaýmar, korkuar gibi ruhsa dengede meydana geen bozukukar.. 74 G psikosomatik rahatsýzýk (Hiper aktifik, ADS)... 75

15 K Sigara içiyor musunuz? Evet, arasýra Evet, her gün Hayýr Günde yakaþýk kaç sigara içiyorsunuz? 1 7 Sigara Sigara den faza sigara... 3 Sigara içmiyorum, fakat pipo, puro v.s. içiyorum Soruyu babaara sormayýnýz! Evet, arasýra Hamik esnasýnda sigara içtiniz mi? Evet, her gün... 2 Hayýr Aþaðýdaki ifadeerin size ne kadar uyduðunu ütfen bana söyeyiniz isteyi deneðin önüne koyup, þýkarý sýrasýya okuyunuz! Tamamen Biraz Pek Hiç uyuyor uyuyor uymuyor uymuyor Eðer direnç görürsem, kendimi kabu ettirmek için yo buabiiyorum Eðer çaba gösterirsem, her zaman zor probemeri çözümemeyi baþarýyorum Görüþ ve hedeferimi gerçekeþtirmek bana güç gemiyor Her zaman bekenmedik durumarda nasý davranacaðýmý biiyorum Umumadýk oayara b odukça koayca uyum saðýyabiiyorum Yetenekerime her zaman güvenebidiðim için güçükerden rahatsýzýk duymuyorum Baþýma ne geirse gesin sonunda yenebceðimi biiyorum Her soruna bir çözüm buuyorum Eðer yeni bir þey karþýaþacak oursam, nasý hareket edeceðimi biiyorum Eðer bir sorun karþýaþacak oursam, çoðu zaman bunun nasý çözüebceði konusunda birkaç fikrim var

16 K Ve aþaðýdaki ifadeer size ne kadar uyuyor? isteyi deneðin önüne koyup, Tamamen Biraz Pek Hiç þýkarý sýrasýya okuyunuz! uyuyor uyuyor uymuyor uymuyor Baþkaarý beraber omaktan zevk aýyorum Bazen kederiyim Yaptýkarýmdan gurur duyuyorum Bazen kendimi yanýz hissediyorum Çoðunuka neþei ouyorum Arkadaþýmýn kendini kötü hissettiðinde hemen farkediyorum Bazen kendimi emin hissetmiyorum Sýk sýk düþünmeden davranýyorum Sýk sýk baþkaarýna kýzýyorum Baþkaarýna karþý kendimi kanýtayabiiyorum Bazen korkuyorum Bu istede bazý böümer buunmaktadýr. Lütfen ekte çizimiþ oan öçek doðrutusunda aþaðýdaki konuarýn sizde hangi öçüerde endiþe yarattýðýný söyeyiniz. 1 endiþeenmediðiniz, 4 büyük endiþe içinde oduðunuz anamýna gemektedir. 2 ve 3 deðereri kararýnýzý dereceendirmiþ oursunuz istesini sununuz! Endiþe Büyük Bana yaratmýyor endiþe uymuyor yaratýyor iþyerim mai durumumuz çocuðumun veya çocukarýmýn geiþmesi çocuðumun veya çocukarýmýn oku durumarý beraberiðimiz kendi saðýðým Þimdiki soruar son 4 hafta içerisinde kendinizi nasý hissetmenize igii. Lütfen bana, size okuduðum her ifade için bunara son 4 hafta içersinde ne kadar sýk karþýaþtýðýnýzý söyeyiniz isteyi deneðin önüne koyup, Hemen Sýk sýk Bazen Hiç þýkarý sýrasýya okuyunuz! hemen her zaman Ne kadar sýk kendinizi iyimser ve ümiti hissettiniz? kendinizi gururu hissettiniz? tamamen baþarýsýz oduðunuz hissine kapýdýnýz? baþkaarýna kýyasa kendinizi dezavantajý hissettiniz? kendinizden memnun deðidiniz? hiç bir þeyin sizin istediðiniz gibi omadýðý hissine kapýdýnýz? herþeyin anamsýz oduðu duygusuna kapýdýnýz? kendinizi tamamen ümitsiz hissettiniz? neþei ve coþkuuydunuz?

17 ªimdi sizden kiþiiðiniz hakkkýnda bazý gene bigr rica edeceðim. Ne zaman doðdunuz? Lütfen bana sadece ayýný ve yýýný söyeyiniz ay yý K Aman vatandaþý mýsýnýz? Evet Hayýr Aman vatandaþý oarak mý doðdunuz, yoksa Aman vatandaþýðýna sonradan baþvuruya mý geçtiniz? Doðduðumdan beri Aman ým Vatandaþýk baþvurusu geçtim Bugünkü Bireþik Amanya deveti sýnýrarý içinde ne zamandan beri yaþýyorsunuz? Lütfen bana sadece yýý söyeyiniz. Beri Doðduðumdan beri Hangi ükede doðdunuz? K a Siz ve aniz Amanya ya geme kararýndan ne kadar memnunsunuz? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Çok Biraz Pek Hiç memnun memnun memnun memnun deði deði K. 50 Amanya ya geme kararýndan siz ne kadar memnunsunuz? Sizin (evi) eþiniz Amanya ya geme kararýndan ne kadar memnun? Çocuðunuz veya çocukarýnýz Amanya ya geme kararýndan ne kadar memnun(ar)? En yüksek gene eðitim okuu dipomanýz hangisidir? istesini sununuz! 134- A Voks-Hauptschuabschuss; tamamadým mezunum B Mittere Reife/Reaschuabschuss u tamamadým, mezunum... 2 C achhochschureife yi tamamadým, mezunum... 3 D Abitur/Hochschureife yaptým, mezunum... 4 E Dipoma amadan okuu terk ettim... 5 K. 12 F Haen okua gidiyorum... 6

18 K Hangi meseki eðitimini tamamadýnýz? Aþaðýdaki isteden hangri size uymakta? istesini sununuz! Birden faza yanýt verimesi mümkündür! 1 A Bir gewerbichen Lehre den mezunum B Bir kaufmännischen Lehre ya da Verwatunngsehre yaptým, mezunum C Bir haus veya andwirtschaftichen Lehre yaptým, mezunum D Berufsfachschuabschuss gibi meeki bir okuu tamamadým, mezunum (örneðin hemþire eðiici v.b gibi) E Meseki, gönüü bir staj yaptým F Kamu hizmeterinde Laufbahn meseki sýnavý yaptým G Ustabaþý, tekniker veya eþ deðerde uzman okuu tamamadým H Mühendisik de dahi ayný düzeydeki meseki yüksek bir okuu bitirdim J Yüksek oku / Üniversite mezunuyum K Diðer mesek eðitimi tamamadým L Mesek eðitimini veya okuu tamamayamadan okudan ayrýdým Medeni hainiz nedir? istesini sununuz! A Eviyim ve eþime beraber yaþýyorum B Eviyim ve eþimden ayrý yaþýyorum C Bekârým D Boþandým E Duum Ne zamandan beri eþinizden ayrý yaþýyorsunuz? den/dan beri Yýý ! Ne zaman boþandýnýz? den/dan beri Yýý ! Ne zamandan beri dusunuz? den/dan beri Yýý ªu anda birikte yaþadýðýnýz biri var mý? Evet Hayýr Bu kiþi ne türde bir beraberiðiniz var, hangi sýkýkta birikte ouyorsunuz yani eþiniz ya da erkek arkadaþýnýza süreki birikte mi yaþýyorsunuz? Evet Zaman zaman, örn. hafta sonarýnda... 2 Hayýr Þu anki yaþamýnýzdaki kiþi ne zamandan beri ayný evi payaþýyorsunuz? den/dan beri Yýý

19 K Bu isteden neer size ve birikte oduðunuz kiþiye uyuyor? A Tam gün çaýþýyor istesini sununuz! B Yarým gün çaýþýyor... 2 C Mesek eðitiminde/üniversite öðreniminde 3 D Ýþsiz... 4 E Çocuk yetiþtirme izninde... 5 F Çaýþmýyor (Ev erkeði)... 6 G Askerik veya sivi hizmetini yapýyor... 7 H Emeki... 8 J Diðereri (Hedef çocuðun adý) eþinizin öz çocuðu mu? Evet Hayýr (Hedef çocuðun adý) ne zamandan beri þimdi birikte oduðunuz kiþiyi tanýyor? Lütfen tekrar yýý söyeyiniz. beri tanýyor... (Takvim yýý) Onu tanýmýyor Bu soruyu babaara sormayýnýz! Erkek denekerde 2343 sayýý soruya geçýniz! ªu anda ham misiniz? Evet Hayýr... 2 Bimiyorum Bigi vermiyor Kaç ayýk?. ayýk

20 Þimdi çocukarýnýz sözkonusu. Topam kaç çocuðunuz var? Kendi öz çocukarýnýzýn yanýsýra muhtemeen evatýk, üvey ve bakýan çocukarý da ütfen dikkâte aýnýz. Lüten bana bütün çocukarýn sayýsýný söyeyiniz.topam çocukar K Aþaðýda çocuðunuz / çocukarýnýz hakkýnda daha faza þeyer öðrenmek istiyorum. a) Lütfen bana ik önce bütün çocukarýn adarýný söyeyiniz, evatýk, üvey ve bakýan çocukar dahi.... baþayaým (Hedef çocuðu beirtiniz = Adres sayfasýnda adý yazýý oan çocuk). + Hedef çocuðun adýný ik sütuna kayýt ediniz! Eðer 2343 sorusuna göre iki çocuk beirtimiþse: Diðer çocuðunuzun adý nedir? sorusuna göre iki çocuktan faza çocuk beirtimiþse: Diðer çocukardan en büyüðü edeim. + Her çocuk için ayrý ayrý sormaya ediniz: b)... (Her defasýnda adýný söyeyiniz) cinsiyeti nedir? c)... hangi ayda ve... hangi yýda doðdu? f)... þu anda nerede yaþýyor? Bana ütfen bu isteye göre söyeyiniz istesini sununuz! a) Adý b) Cinsiyeti 1 = Erkek 2 = Kýz Lütfen iþaret numarasýný yazýnýz c) Doðum tarihi Ayý / Yýý kayýt ediniz f) Çocuk þu anda nerede yaþýyor? 0 = Benim evimde 1 = Anne veya babasýndan birinin yanýnda 2 = Büyükanne - büyükbabanýn / akrabaarýn yanýnda 3 = Yatýý okuda 4 = Yurtta 5 = Kendi evinde 6 =Evatýk edinen anne-babasýnýn yanýnda 7 = Korumaya aan anne-babasýnýn yanýnda ebeveynerin yanýnda 8 = Zaman zaman farký kiþrin yanýnda Hedef çocuk: 01 sonraki çocuk: 02 sonraki çocuk: 03 sonraki çocuk: 04 sonraki çocuk: 05 sonraki çocuk: 06 sonraki çocuk: 07 sonraki çocuk: 08 sonraki çocuk: 09 K K. 14 K. 15 K. 16 K. 17 K. 18 K. 19 K. 20 K sonraki çocuk: 10 K

21 K Siz dahi, sizin evinizdekaç kiþi yaþýyor? Topam kiþi sayýsý (Hedef çocuðun adý) beraber Amanya içinde hiç taþýndýnýz mý? Evet Hayýr Bu ayný þehir veya ayný yer içinde miydi? Evet Hayýr... 2

22 Aþaðýda aniz ve (Hedef çocuðun adý) hakkýnda bazý þeyer öðrenmek istiyoruz. A1 Lütfen bu a kartýna sizin bizzat anizden saydýðýnýz bütün þahýsarýn adarýný yazýnýz. + A kartýný veriniz ve deneðe bütün isimeri yazabimesi için yeteri zaman býrakýnýz! Bu þahýsarý geneinde nasý adandýrýyorsanýz, ütfen o þekide yazýnýz. Ayný adarý oan þahýsarý ütfen sizin bunarý ayýrt edebceðiniz þekide a kartýna yazýnýz. Lütfen her defasýnda bir satýra bir þahýsý yazýnýz ve þahýsar arasýnda ütfen boþ satýrar býrakmayýnýz. B Þimdiye kadar karta en son yazdýðýnýz þahsýn birey numarasýný ütfen bana söyeyiniz. + Aye ait oan son þahsýn birey numarasýný kayýt ediniz: K B A2 Eðer yaþýyorarsa ve henüz kayýt etmemiþseniz, o zaman aþaðýdaki þahýsarý da a kartýna yazýnýz. Her þahýs sadece bir defa yazýabiir. A istesinde kayedimemiþ sizine ayný evde yaþamayan öz, korumaya ya da evatýk oarak adýðýnýz çocukarýnýz varsa ütfen þimdi onarýn adarýný da yazýn. Eðer anne-babanýz henüz isteye geçirimemiþse ve haen yaþýyorarsa, annen- babanýzý ütfen þimdi yazýnýz. Eðer büyükbabanýz ve büyükanneniz yaþýyorar ve istede yazýmamýþsa, ütfen þimdi yazýnýz. Eðer birikte yaþadýðýnýz kiþinin sizine birikte yaþamayan çocukarý varsa ve þimdiye kadar isteye yazýmamýþsa ütfen þimdi kaydedin. Evi oduðnuz ya da birikte yaþadýðýnýz kiþinin anne-babasý ömemiþ ve yaþýyorarsa, þimdiye kadar isteye kaydetmediyseniz ütfen þimdi yazýn. Evi oduðunuz ya da birikte yaþadýðýnýz kiþinin büyükanne/büyükbabasý ömemiþ ve yaþýyorarsa, þimdiye kadar isteye kaydetmediyseniz ütfen þimdi yazýn. Eðer daha önceki bir eviikten veya müþterek yaþamdan bir çocuðunuz varsa, baþka þahýsarý da a kartýna yazmanýzý rica ediyoruz. (Eðer denek beraberiðinden ortak çocukarý omadýðýný beirtirse, ütfen C sorusu ediniz) Eðer daha önceki bir beraberiðinizden ortak bir çocuðunuz varsa, daha önceki eþiniz ya da birikte yaþadýðýnýz bu kiþinin adý þimdiye kadar isteye kaydedimemiþse ütfen þimdi yazýn. Eðer daha önceki beraberiðinizden ortak bir çocuðunuz varsa,daha önceki eþiniz ya da birikte oduðunuz kiþinin anne-babasý þimdiye kadar isteye kaydedimemiþse ütfen þimdi yazýn. Eðer daha önceki beraberiðinizden ortak bir çocuðunuz varsa,daha önceki eþiniz ya da birikte oduðunuz kiþinin büyükanne/büyükbabasý þimdiye kadar isteye kaydedimemiþse ütfen þimdi yazýn. C D E F Lütfen istenize yazdýðýnýz bu kiþrin her biri için ayrý ayrý akrabaýk iiþkinizin adýný ve kendisi için istede beirtn sayýyý söyeyiniz. Bunun için ütfen her defasýnda istedeki igii sayýyý söyeyiniz. + Beirtn bu kiþre oan akrabaýk iiþkimi tanýmayan-2353c istesini veriniz ve karþýsýndaki sayfada iiþkinin kodarýnýý kayýt ediniz! ªimdi bana ütfen,... (Hedef çocuðun adý) sizin yazdýðýnýz þahýsara oan akrabaýk iiþkisini beirtip, bu iiþkinin istedeki karþýýðý oan sayýyý söyeyiniz. Bunun için ütfen her defasýnda istedeki igii sayýyý söyeyiniz. + Çocuðumun beirtn bu kiþre oan akrabaýk iiþkisini tanýmayan i 2353D istesini veriniz ve karþýsýndaki sayfada iiþkinin kodarýný kayýt ediniz! Bu þahýsar sizden ne kadar uzakýkta oturuyorar? Lütfen þimdi tekrar her þahýs için bana istedeki igii sayýyý söyeyiniz. + Mesafe istesini veriniz ve karþýsýndaki sayfada kodarý yazýnýz! Sizin ve bu kiþre iiþkinizin kadar iyi? Lütfen þimdi tekrar her þahýs için bana istedeki igii sayýyý söyeyiniz Ýiþki istesini veriniz ve karþýsýndaki sayfada kodarý yazýnýz! H H istesini veriniz Son oarak bana ütfen bu þahýsara Amanca mý yoksa Türkçe mi konuþtuðunuzu söyeyiniz. Tekrar her þahýs için istedeki igii sayýyý söyeyiniz. + Lütfen a kartýný soru kâðýdý birikte infas a geri gönderiniz!

23 A1 A2 C Deneðin akrabaýk iiþkisini 2353C istesine göre kodayýn D Hedef çocuðun akrabaýk iiþkisini 2353D istesine göre kodayýn E Uzakýk: 1 = Bizim evimizde 2 = Ayný evde 3 = Yürüyerek 15 dakikaýk uzakýkta 4 = Araba ya da otobüs gibi bir taþýt aracýya en faza 1 saat yocuuk süresi 5 = Amanya da, daha uzakta 6 = Türkiye de F Soruan kiþiye iiþki: Ýyi Kötü Ýiþki yok... 5 Bimiyorum... 8 H Konuþuan di: 1 = Amanca 2 = Türkçe 3 = Karýþýk (Soruan 00 kiþi) (Hedef 01 çocuk) 02 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

24 Aþaðýdaki kiþr tarihinden sonra Amanya ya taþýndýar mý? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Evet Hayýr 1 2 Anne-babanýz? Kayýnpeder ve kayýnvaideniz? Kardeþeriniz? Diðer akrabaar? Arkadaþarýnýz? K Akrabaarýnýzdan veya arkadaþarýnýzdan Türkiye de kaan odu mu? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Evet, akrabaar ve arkadaþar... 1 Evet, sadece akrabaar... 2 Evet, sadece arkadaþar... 3 Hayýr, ne akrabaar, ne de arkadaþar Türkiye de kaan akrabaarýnýza ne kadar sýk baðantýnýz var? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Çok sýk... 1 sýk sýk... 2 seyrek... 3 hiç bir zaman? Amanya ya taþýndýðýnýzdan beri Türkiye yi ziyaret ettiniz mi? Evet Hayýr Amanya ya taþýndýðýnýzdan beri Türkiye ye kaç defa gittiniz? Ziyareterinizin sayýsý: Geecek 12 ay içinde Türkiye ye bir seyahat pânýyor musunuz? Evet... 1 Hayýr... 2

25 Aþaðýdaki soruar, Türkiye deki eski evinizden neeri özeyip özemediðiniz igiidir isteyi deneðin önüne koyup, þýkarý sýrasýya okuyunuz! Çok Biraz Orta Pek Hiç özü- özü- derecede öze- özeyorum yorum özüyorum miyorum miyorum Ne kadar özüyorsunuz Arkadaþarý? Akrabaarý? Ükeyi? Gediðiniz kent ya da yöreyi? Doðasýný? Havasýný? Eski iþinizi? Diini? Türk kütürünü? Türk yemekerini? Amanca di kursuna katýdýnýz mý? Evet Hayýr Haftada kaç saat Amanca dersi adýnýz? Haftada saat Çocukarýnýzýn Türkçe konuþmasý sizin için ne kadar önemidir? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Çok önemi... 1 önemi... 2 pek önemi deði... 3 hiç önemi deði? Çocukarýnýzýn Türk kütürünü bimesi sizin için ne kadar önemidir? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Çok önemi... 1 önemi... 2 pek önemi deði... 3 hiç önemi deði?... 4

26 K Bunu takibeden soruarda aniz arasýnda kendinizi nasý hissettiðinizi bimek istiyorum. Size bazý cümeer okuyacaðým ve ütfen bana bunarýn size ne kadar uyduðunu daima, sýk, seyrek, hiç þýkarýndan birini söyeyerek beirtiniz isteyi deneðin önüne koyup, þýkarý sýrasýya okuyunuz! Daima Sýk ªeyrek Hiç Ame severek beraber ouyorum Amizde geçimsiziker ouyor A içinde her konu hakkýnda konuþabiiyoruz Amizde herkes kendi youna gidiyor Amizde beraberiðimiz zevki ouyor Hangi kiise veya dinin üyesisiniz? Bir evangeischen kiisesinin üyesiyim Evangeischen reikirche kiisesinin bir üyesiyim... 2 Römisch-kathoischen kiisesinin bir üyesiyim Baþka bir hýrýstiyan dinin üyesiyim... 4 Isam dininin bir üyesiyim... 5 Hrýstiyan omayan baþka bir dinin üyesiyim... 6 Hiç bir dinin üyesi deðiim A Ne kadar sýk dua etmeye gidiyorsunuz? + Lütfen sadece bir yanýt veriniz! Haftada bir defadan faza Haftada bir defa... 2 Ayda bir üç defa arasý... 3 Yýda birkaç defa... 4 Daha seyrek... 5 Hiç bir zaman A (Hedef çocuðun adý) dindar mý yetiþtiriyor musunuz? Evet B Hayýr B (Hedef çocuðun adý) yetiþmesinde din siz için ne kadar önemidir? + Lütfen þýkarý okuyunuz! Çok önemi önemi... 2 pek önemi deði... 3 hiç önemi deði... 4

27 K ªimdi sizin iþ durumunuz hakkýnda bir þeyer öðrenmek istiyoruz. Þu an çaýþýyor musunuz? Biz çaýþma dan ne zaman oursa osun para v.b karþýýðýnda yaptýðýnýz iþi anýyoruz. Evet Hayýr Eðer bütün çaýþmanýzý hesaparsanýz, son atý ayda ortaama oarak haftada kaç saat çaýþtýnýz? 15 saaten daha az saat arasý saat arasý saat arasý saat arasý... 5 veya 60 saatten daha faza? Teme geçiminizi saðadýðýnýz asý iþiniz ne türden özeiker taþýyor? Tam gün mü çaýþýyorsunuz? Lütfen þýkarý okuyunuz! yarým gün çaýþýyorum ya da sadece az geir getiren bir iþe mi meþgusünüz? Esas iþinizin yanýsýra daha baþka ek iþer de yapýyor musunuz? Evet Hayýr Þu an esas meseðiniz hangisidir? Esas meseðinizdeki þimdiki meseki konumunuz hangi mesek sýnýfýna girmektedir? sayýý isteyi deneðin önüne koyup soruarýnýzý yönetiniz: A Çiftçiik, ormancýýk, hayvancýýk, baýkçýýk daýnda serbest mesek sahibi... 1 è 2363 B Akademik ve sanat aanarýnda serbest mesek sahibi... 2 è 2364 C Ticaret, sanayi, endüstri, hizmet daýnda serbest mesek sahibi... 3 è 2365 D Memur, hakim, ya da subay... 4 è 2366 E Angestete oarak bir banka görevisi, süpermarkette satýcý...v.b gibi mesekerde... 5 è 2367 F Ýþçi, uzman iþçi... 6 è 2368 G Aye ait bir kuruuþta yardýmcý oarak... 7 è 2369 H Mesek eðitimi gören / çýrak... 8 è 2370

28 K. 47 Serbest çaýþan çiftçi: Serbest çiftçi oarak ne kadar tarýmsa kuanýýr aanarýnýz vardýr? 10 ha dan az veya 10 ha ve daha faza 10 ha dan daha az ha ve daha faza A Ne zamandan beri serbest çaýþan çiftçisiniz? dan/den beri 2371 ay yý Serbest mesekte çaýþan, akademisyen, serbest sanatçý Kendi baþýnýza mý çaýþýyorsunuz veya eemanarýnýz ya da ortakarýnýz var mý? Yanýz baþýma çaýþýyorum eeman ve daha faza eeman A Ne zamandan beri serbest çaýþýyorsunuz? dan/den beri 2371 ay yý Ticaret, sanayi, endüstri, hizmet daýndaki serbest çaýþan: Kendi baþýnýza mý çaýþýyorsunuz, eemanarýnýz veya ortakarýnýz var mý? Yanýz baþýma çaýþýyorum eeman ve daha faza eeman A Ne zamandan beri serbest çaýþýyorsunuz? dan/den beri 2371 ay yý Memur, hakim ya da subay oarak: Hangi hizmette memur oarak çaýþýyorsunuz? istesini sununuz! 2366A A Basit hizmet kademesinden kurum baþkanýðýna kadar oan her aþama da dahi B Orta hizmet aþamasýndan asistan (yardýmcý), baþ sekreterik ve kurum müfettiþiðine kadar her türü aþama da dahi... 2 C Yüksek hizmet derecesinde (Müfettiþ, gene müdürük aþamaarýna kadar her türü aþama da dahi)... 3 D Yüksek hizmet derecesinden, hakim (örneðin Rat ve daha üsteri) Meseðinizde ne zamandan beri þimdiki konumunuda çaýþýyorsunuz? dan/den beri 2371 ay yý 2366B Þimdiki iþiniz sürei mi? Evet Hayýr... 2!!!!

29 K. 47 Hizmeti: Þu anda nasý bir iþte çaýþýyorsunuz? istesini sununuz! Bir kamu kuruuþunda oarak çaýþýyorum: A B C D Direktifer doðrutusunda bir iþde (örn. satýcý, bigisayara bigi yükeyiciiði ya da defter tutarak) Direktifer doðrutusunda bir görev (örneðin þef, muhasebeci, teknik ressam)... 2 Baðýmsýz çaýþabimeyi ve bazý eemanarýn sorumuuðunu kýsmen taþýyabimeyi gerektiren iþerde (örneðin biimadamý, ticari temsici, böüm baþkaný) veya usta, eeman v.b iiþkisi... 3 Geniþ yönetme yetkisi ve karar verme yetkri (örneðin müdür, iþetme müdürü, yönetim kuruu üyesi) A Meseðinizde ne zamandan beri þimdiki konumunuzda çaýþýyorsunuz? dan/den beri 2371 ay yý! 2367B Þimdiki iþiniz sürei mi? Evet Hayýr... 2 Ýþçi: Þimdi hangi iþ meþgusünüz? vasýfsýz Siz... yaptýðýnýz iþi öðrenen... 2 kaifiye iþçi... 3 iþçibaþý... 4 veya ustabaþý, iþçibaþý oarak mý çaýþýyorsunuz? A Meseðinizde ne zamandan beri þimdiki konumunuzda çaýþýyorsunuz? dan/den beri 2371 ay yý! 2368B Þimdiki iþiniz sürei mi? Evet Hayýr... 2 Anin baþka üyeerine yardým ediyorum: Ne zamandan beri a iþetmesindeki iþinizde þimdiki konumunuzda çaýþýyorsunuz? dan/den beri 2371 ay yý! Mesek eðitimi gören / çýrak: Ne zamandan beri bu iþyerinde mesek eðitimi veya çýrakýk yapýyorsunuz? dan/den beri ay yý

30 K Bi iþinizi bumadan önce iþsiz miydiniz? Evet ise, topam kaç ay? Evet ay Hayýr, iþsiz deðidim Aþaðýdaki istede iþ yaþamýya igii bazý ifadeer buacaksýnýz. Lütfen bu ifadeerin sizin iþinize ne kadar uyduðunu tamamen uyuyor, biraz uyuyor, pek uymuyor ya da hiç uymuyor þýkarýndan birini söyeyerek beirtin. (Eðer deneðin birden faza iþi varsa soruyu asý saydýðý iþi için yönetin!) istesini sununuz! Tamamen Biraz Pek Hiç doðru doðru doðru doðru deði deði A Ýþyerim güvencei B Çaýþma zamaným deðiþken C D E Ýþim bende bir çok sayýda farký yeteneker gerektirmektedir Ýþim bana odukça çok serbest ve baðýmsýz karar verme oanaðý sunmaktadýr Ýþim baþka insanara büyük öçüde müþterek çaýþmayý gerektirmektedir ! F Yaptýðým iþ için büyük öçüde sorumuuk hissediyorum G A iiþkrime çok iyi bir baðdaþtýrabceðim bir iþim var H Ýþyerimdeki ortamdan memnunum J Iþim bana önemi topumsa hakar ve oanakar, iyi bir geir sunabimektedir Lütfen þimdi bu isteye bakýnýz. Bunardan hagri þu anda size uymaktadýr? istesini sununuz! Sadece bir yanýtý iþareteyiniz! Þu anda... A iþsizim, sýfýr kýsa çaýþma yapýyorum B ev erkeðiyim / kadýnýyým, çocuk yetiþtirme iznindeyim C yüksek oku / oku öðrencisiyim... 3 D mesek eðitimi / baþka mesek eðitimi yapýyorum... 4 E emekiyim / emekiik öncesi durumundayým F baþka nedenerden doayý çaýþmýyorum Ne zamandan beri bu durumdasýnýz? Beri ay yý Eðer iþiniz için önemi oan herþeyi, yani örneðin iþinizin kendisi, çaýþma koþuarý, birikte oduðunuz insanarý düþünürseniz, topam oarak iþinizden ne kadar memnunsunuz? Eðer þimdi çaýþmýyorsanýz, ütfen en son çaýþtýðýnýz iþyerini düþününüz. Her hâukârda ev iþerinizi de dikkate aýnýz. Ýþinizden ne kadar memnunsunuz? çok Lütfen þýkarý okuyunuz! biraz... 2 az... 3 hiç... 4

31 K Ýþinize veya mesek eðitiminize son beþ yý içinde, çocukarýnýza igii nedenerden ötürü ara verdiniz mi? Evet ay Eðer evet ise, kaç ay? Hayýr... 0 Son 5 yý içinde çaýþmadým Daha hiç çaýþmadým Son oarak maddi durumunuz hakkýnda bazý soruarým oacaktýr. Evinize hangi kaynakardan para girmektedir? Lütfen bana istede size uyan herþeyi söyeyiniz. Ýgii harferi söyemeniz yeteridir istesini sununuz! Birden faza yanýt vermek mümkündür! A Iþimden adýðým maaþým B Birikte yaþadýðým arkadaþýmýn maaþý C Baþka bir a üyesinin maaþý D Kira geireri / faiz geireri (Sadece ayda 100 EURO dan faza ise) E Ýþsizik parasý / iþsizik yardýmý / sosya yardým / ev kira yardýmý F Çocuk yetiþtirme parasý / çocuk parasý G Nafaka ödemeeri H Öze yapýan ödemeer (örneðin anne-baba, kayýnvaide/kayýnpederin yaptýkarý para yardýmarý) J Burs / öðrenci kredisi K Diðer sosya ödemeer veya emekiik maaþý Evinize ayda topam ne kadar para giriyor? Bu, vergi ve sosya sigorta aidatarý v.b gibi her türü harcamaarýnýz çýkartýdýktan sonra einize kaan miktardýr Lütfen resmi yardýmarý, kiraardan saðanan net geiri, ev kira yardýmý, çocuk parasý ve diðer geireri de hesapayýnýz. Eðer siz veya birikte yaþadýðýnýz arkadaþýnýz serbest çaýþýyorsanýz, ütfen hastaýk ve yaþýýk bakým gidereri kesidikten sonra ayýk ortaama net geirinizi yazýnýz. Lütfen bana bu istedeki hangi þýkkýn ortaama evinize giren net geirine uyduðunu söyeyiniz istesini sununuz! Euro dan az A den 500 Euro nun atýnda B den 750 Euro nun atýnda C den 1250 Euro nun atýnda D den 1750 Euro nun atýnda E den 2250 Euro nun atýnda F den 2750 Euro nun atýnda G den 3250 Euro nun atýnda H den 4000 Euro nun atýnda J Euro ve fazasý K 10

32 K Düzeni oarak nafaka aýyor musunuz? Eðer evet ise, ayda ne kadar? Lütfen Nafaka yasasýna (Unterhatsvorschussgesetz) göre yapýan ödemeeri de dikkâte aýnýz. + Ev dýþýnda yaþayanarýn yaptýkarý ödemeerden bahsedimektedir. Evet ayda Euro Nein Nafaka ödemeke yükümü müsünüz? Eðer evet ise, ayda ne kadar? + Ev dýþýnda yaþayanara yapýan ödemeerden sözedimektedir. Evet ayda Euro Nein Borçar veya kredr için düzeni oarak faiz veya ana kredi taksiteri ödüyor musunuz? Eðer evet ise, ayda ne kadar Evet ayda Euro Nein Daireniz veya müstaki eviniz için ayýk gidereriniz ne kadardýr? Eðer kiracýysanýz, ütfen brüt ek masrafar da dahi kiranýzý yazýnýz, eðer ev sahibiyseniz, yapý kredi borcu omadan ayýk masrafarý yazýnýz. Evet ayýk Þimdi parasa durumunuza igii sizin görüþünüzü amak istiyoruz. Son yýda parasa durumunuz... + Lütfen þýkarý okuyunuz! beirgin oarak düzedi düzedi... 2 deðiþmedi... 3 kötüeþti... 4 veya beirgin oarak kötüeþti? Katýýmýnýzdan doayý teþekkür ederiz. Eðer soruarý yanýtamaktan biraz da zevk adýysanýz, memnun kaýrýz. Son oarak size bambaþka bir soru yönetmek istiyorum. Gerçi henüz karaaþtýrýmadý ama ride bu araþtýrma projesinin bir baþka soru kâðýdý ettirimesi düþünümektedir. Bir kez daha bu araþtýrmaya çok daha kýsa bir soru kâðýdý katýýr mýydýnýz? Katýýmýnýz çok önemi, bunu kabu ederseniz seviniriz. Rýzanýzdan doayý þimdiden çok teþekkür ederiz! Araþtýrmayý rde de ettirmeyi düþündüðümüzden adreseri aýkoymamýz gerekmektedir. Haký oarak Datenschutzgesetz yasasý adreserinizin bizde kaabimesi için sizin gereki onayýnýzý öngörmektedir. Sizden bu onayý, izni vermenizi çok rica ederiz. Adresiniz sadece bir baþka görüþme (müâkat için Soru Kâðýdýndan ayrý oarak muhafaza edcektir. Ve hiçbir zaman sizin tarafýnýzdan vern yanýtara baðantý kurumasý mümkün deðidir. Verdiðiniz yanýtar kesin oarak gizi kamaktadýr. Araþtýrma projesi tamamandýktan sonra adresiniz tamamen imha edcektir. Eðer araþtýrma projemize bundan sonra da katýacak oursanýz, þimdiden candan teþekkürerimizi sunarýz. + Pane sayfasýný veriniz, hedef kiþinin dodurmasýný saðayýnýz, sýra numarasýný yazýnýz ve soru kâðýdý birikte infas a geri gönderiniz. + Lütfen mutaka iþareteyiniz: Hedef kiþi pane sayfasýný dodurmuþtur Hedef kiþi pane sayfasýný dodurmamýþtýr 2 + Soru 2901 ediniz

33 Ab hier ohne die/den Befragte/n eintragen: Mit wem wurde das Interview durchgeführt? K. 48 Leibiche Mutter Aeinerziehender eibicher Vater... 2 Stiefmutter/Pfegemutter/Adoptivmutter/ seit mindestens einem Jahr beim Vater ebende neue Partnerin Wer war während des Interviews anwesend? 1 + Mehrfachnennungen mögich! Niemand außer der Befragten / dem Befragten Ziekind (Ehe-)Partner(in) Großetern Jüngere Geschwister von Ziekind Ätere Geschwister von Ziekind Andere Kinder Andere Personen (bitte angeben): K Wer hat in das Interview eingegriffen? 1 + Mehrfachnennungen mögich! Niemand Ziekind (Ehe-)Partner(in) Großetern Jüngere Geschwister von Ziekind Ätere Geschwister von Ziekind Andere Kinder Andere Personen (bitte angeben): K. 48 K In wecher Sprache wurde das Interview durchgeführt? K. 48 Ganz auf deutsch Überwiegend auf deutsch... 2 Ganz auf türkisch

Çocuklar Nasýl Büyüyor?

Çocuklar Nasýl Büyüyor? Çocukar Nasý Büyüyor? 8 9 Yaþýndaki Çocukar Için Sözü Soru Kâðýdý (Mündicher ragebogen für die 8- bis 9-jährigen Kinder) Vor Interview eintragen: Bitte den Vornamen des Ziekindes eintragen: Laufende Nummer

Detaylı

Çocuklar Nasýl Büyüyor?

Çocuklar Nasýl Büyüyor? Çocuklar Nasýl Büyüyor? Babalar Için Yazýlý Soru Kâðýdý (Schirftlicher ragebogen für Väter) Bu soru Kâðýdýnda sýk sýk Hedef çocuktan adý sözedilmektedir. Burada sözü edilen çocuk sizin çocuðunuzdur: Vor

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

Üye Seçimi ve Bireyse Baþvuru ie Bazý Yetki ve Göreveri Açýsýndan Anayasa Mahkemesi A. Hauk Kurnaz* 1. Gene Oarak Anayasaarýn 1 amaçarý arasýnda, insan hak ve özgürükerini korumak, adaet ve bireyse güveniði

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI 20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 8 BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI Güran YAHYAOÐLU 1, Murat KORKMAZ 2 Ümit ÇATULAY 3 1 Çanakkae 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : İli: İlçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek

KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek KISIM 1 Exce Ortamýný Ýnceemek BÖLÜM 1 Microsoft Office Exce 2007 deki Yeniiker....3 BÖLÜM 2 Exce in Teme Özeikerini Keþfetmek.......21 BÖLÜM 3 Exce Çaýþma Aanýný Özeeþtirmek.........83 BÖLÜM 4 Güvenik

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : İli: İlçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Ýstanbu, Þubat

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : İli: İlçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Detaylı

fax : (0.216) 443 98 39

fax : (0.216) 443 98 39 Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Abdullah YÝÐÝT Bekir GÜÇLÜ Hüseyin KAN M. Azat BOZTAÞ Ahmet MAKAN Baykal BULUT Danýþma Kurulu Prof. Dr. Cihan OKUYUCU Prof. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Icabında diğer çocukları buraya ekleyin (Lütfen yaşını ve cinsiyetini de belirtiniz):...

Icabında diğer çocukları buraya ekleyin (Lütfen yaşını ve cinsiyetini de belirtiniz):... Bütün cevaplar kesinlikle gizli ve anonim tutulacaktır! Bu formu kimin doldurduğunu lütfen işaretleyiniz: Anne/Anneanne/Babaanne/Üvey Anne Baba/Dede/Üvey Baba diğer kişiler, yani.. Bölüm A: Çocuğunuz ile

Detaylı

3. Hangi ülkenin vatandaşlığını taşıyorsunuz? Alman vatandaşlığı: evet Başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyorum:...

3. Hangi ülkenin vatandaşlığını taşıyorsunuz? Alman vatandaşlığı: evet Başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyorum:... Übersetzungshilfe - Anket çevirisi Size anketi doldurmanız için kolaylık sağlamak istiyoruz, bu yüzden size göç ve entegrasyon ile ilgili bu çeviriyi hazırladık. Lütfen cevaplarınızı bu kâğıta yazmayınız,

Detaylı

Yayýn no: 22/4 Ýstanbu Sanayi Odasý Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi OTOMOTÝV SANAYÝÝ SEKTÖRÜ Ýstanbu, Þubat 22 Yayýn no:

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

KAFKAS DERNEKLERÝ FEDERASYONU Þenyuva Mahaesi Kafkas Sokak No: 60 06510 Beþtepe-ANKARA Teefon: +90 312 222 85 89 Faks: +90 312 212 52 40 www.kafkasfederasyonu.org www.kafkasfederasyonu.org KAFKAS DERNEKLERÝ

Detaylı

Wohnungswechsel. Doğum tarihi. Sosyal sigorta no. Cinsiyeti Medeni durumu. Posta kodu. Sosyal sigorta no: Cinsiyeti Medeni durumu

Wohnungswechsel. Doğum tarihi. Sosyal sigorta no. Cinsiyeti Medeni durumu. Posta kodu. Sosyal sigorta no: Cinsiyeti Medeni durumu Wohn Bilgi notu: Lütfen bütün alanları eksizsiz ve doğru doldurun. Tarih girdişlerinde GG.AA.YYYY formatını kullanın. Formu internet üzerinden indirirseniz, doğrudan ekranda doldurup yazıcıdan çıkartabilirsiniz.

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Okul günüm. Anne-babalar ve çocuklar için için okula başlama rehberi. Niedersächsisches Kultusministerium

Okul günüm. Anne-babalar ve çocuklar için için okula başlama rehberi. Niedersächsisches Kultusministerium Derste biraz önce resim yaptık. Şimdi öğretmen resimlere bakıp neyi daha iyi yapabiliriz diye bize öneride bulunuyor. Öğlenleri okulumuzun yemekhanesinde yemek yiyorum. Yemekler çoğunlukla lezzetli ve

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz.

Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. ÖNEMLİ NOTLAR: Kırtasiye yardımı isteğinde bulunacak üyelerin, bu formu eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgelerle

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

/ 2. D Ö N E M

/ 2. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın 2 0 1 4 / 2. D Ö N E M KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi)

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6 Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar Cinsiyet Frekans % Kadın 126 51,8 Erkek 117 48,2 Toplam 243 100,0 Doğum Yeri Frekans % İstanbul 150 61,7 Doğu-Güneydoğu

Detaylı

<höchste abgeschlossene Ausbildung K9, K11> i hangi ülkede tamamladınız? (bugünkü devlet sınırları) (Avusturya da değilse, lütfen ülkeyi belirtiniz )

<höchste abgeschlossene Ausbildung K9, K11> i hangi ülkede tamamladınız? (bugünkü devlet sınırları) (Avusturya da değilse, lütfen ülkeyi belirtiniz ) K14 i hangi ülkede tamamladınız? (bugünkü devlet sınırları) (Avusturya da değilse, lütfen ülkeyi belirtiniz ) 1 Avusturya da 2 Avusturya dışında, yani: V0 Şimdi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Yurt içi okul etkinlikleri el kitabı. 1. Giriş

Yurt içi okul etkinlikleri el kitabı. 1. Giriş 1. Giriş Online olarak okul etkinliklerine teşvik için müracaat etmeden önce hane halkı belgesine ihtiyacınız bulunmaktadır. Hane halkı belgesini (Haushaltsbestätigung) ikamet ettiğiniz belediyeden alacaksınız.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları 03..04 İnşaat Mühendisiği Böümü HACİM HEAPLARI Hacim hesabı, İnşaat Mühendisiğinde apıan toprak işerinin temeini ouşturur. Zira, toprak işeri ödemeeri, hacim (m 3 ) bazında apıır. oprak İşeri ers Notarı

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

El Kitabı Çocuk Parası Plus. 1. Giriş

El Kitabı Çocuk Parası Plus. 1. Giriş 1. Giriş Online olarak Çocuk Parası Plus (Kindergeld Plus) için müracaat etmeden önce hane halkı belgesine ihtiyacınız bulunmaktadır. Hane halkı belgesini (Haushaltsbestätigung) ikamet ettiğiniz belediyeden

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z Funda SEZG N stanbu Üniversitesi Eif Özge ÖZDAMAR Mimar Sinan G. S. Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

Generations and Gender Survey Übersetzungshilfe für die erste Welle der Migrantenbefragung in Deutschland

Generations and Gender Survey Übersetzungshilfe für die erste Welle der Migrantenbefragung in Deutschland Generations and Gender Survey Übersetzungshilfe für die erste Welle der Migrantenbefragung in Deutschland im Auftrag des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Wiesbaden Infratest Sozialforschung Ingo

Detaylı