6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet"

Transkript

1 Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak üzere 7 fiubat 2005 tarihinde TBMM Bafkan na gönderidi. Sosya hakar konusunda en kapsam uusararas sözefme oan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, grevi topu sözefmei sendika hakar yan nda 31 baf k at nda ça daf sosya hakar n hemen hemen tümüne yer vermektedir. Biindi i gibi Anayasa n n 90. maddesinde yap an de ifikik ie onayanm f uusararas insan hakar sözefmeeri ie uusa yasaar n çeifmesi durumunda uusararas insan hakar sözefmeerinin geçeri omas kabu edidi. Avrupa Konseyi nin insan hakar sözefmeerinden bir oan sosya fart n onay birçok aç dan büyük önem taf yor. Çünkü ASfi do rudan iç hukuk kura oarak uyguanacak bir bege. Ancak Hükümetin teme sendika hakara çekince koymas nedeniye Sosya fiart daha baftan öü do maktad r. Bir Avrupa Konseyi sözefmesi oan Avrupa Sosya fiart (ASfi), AB antafmaar nda ve AB Anayasas nda yer verierek AB hukukunun bir parças haine getirimiftir. AB, Türkiye den sendika çekinceeri kad rarak ASfi yi onayamas n istemektedir. Bu nedene, ASfi nin çekincesiz onayanmas AB uyum sürecinin de bir gere idir. ASfi, Türkiye nin yar m yüzy afk n bir süredir üyesi odu u Avrupa Konseyi nin bir sözefmesi. Bu nedene ASfi den önce Avrupa Konseyi nin insan hakar konusundaki ça fmaar na k saca de- inmekte yarar var. Avrupa Konseyi ve Sosya Hakar 1949 y nda on Avrupa ükesi taraf ndan (Beçika, Danimarka, Fransa, Hoanda, ngitere, randa, sveç, taya, Lüksemburg ve Norveç) hükümeter aras bir örgüt oarak kuruan Avrupa Konseyi'nin bafta geen hedefi "insan hakar n, paramenter demokrasiyi ve hukuk devetini savunmak" oarak saptanm ft r 1. Konsey üye ükeerin sosya ve hukuksa uyguamaar n ortakaft rmak için Avrupa öçeki anafmaar geiftirir. Avrupa Konseyi ne üye deveter, özgürük, insan onuru ve bireyerin refah n n hükümet faaiyeteri için kesin ikeer oarak benimsemeke yükümüdürer. Avrupa Biri i nden 2 çok daha genif bir co rafyay kapsayan Avrupa Konseyi nin Atantik ten Uraara 46 üyesi buunmaktad r. Türkiye 1949 y ndan bu yana Avrupa Konseyi nin üyesidir yap an Avrupa Konseyi Strasbourg zirvesinde, Konseyin demokrasi ve insan hakar, sosya uyum, yurttafar n güveni i, demokratik de erer ve kütüre çefitiik aanar nda ça fmaar n yo- unaft rmas kabu edidi. 160 tan faza uusararas anafma ve sözefmesi oan Avrupa Konseyi nin insan hakar aan ndaki sözefmeeri öze bir öneme sahiptir. nsan hakar konusunda çok say da sözefmesi ve protokoü buunan Avrupa Konseyi nin en önemi sözefmesi, nsan Hakar Avrupa Sözefmesi dir ( HAS, 1950). HAS, birinci kufak insan hakar oarak kabu edien sivi ve siyasi hakar güvence at na amaktad r. 11. maddesi "sendika kurma ve sendikaya üye oma hakk n " güvence at na amaka birikte, HAS bir sosya hakar katao u içermemektedir. ASfi, temede sivi ve siyasa hakara yer veren HAS n ekonomik ve sosya aandaki karf n oufturmaktad r y nda Torino da imzaanan ASfi, 1965 y - nda yürürü e girmiftir. ASfi, sendikaafma, topu pazar k ve grev ie ça fma hakk dahi 19 sosya hakk güvence at na am ft r de imzaanan bir protoko ie ASfi ye dört yeni hak ekenmiftir: cinsiyete daya ayr mc n önenmesi, bigi ama ve dan f ma hakk, ça fma kofuar n n ve if ortam n n iyieftirimesine kat ma hakk ve yaf ar n korunma hakk y arda ise ASfi nin günceenmesi tart fmas bafam f ve 1996 y nda imzaya aç an Gözden Geçirimif ASfi 1999 da yürürü e girmiftir. Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, 30 y k uyguama sonucunda 1961 Sosya fiart n n eksikikerini gideren ve 91

2 sosya hakar odukça kapsam bir biçimde güvence at na aan bir begedir. Haen her iki Sosya fiart da yürürüktedir. ASfi, bir ikeer bidirgesi de i uusararas sözefme nitei i taf - yan ve bu nedene onayayan ükeer aç s ndan ba ay c bir begedir. Di er bir ifadeye Sosya fiart program niteiki bir metin de i uyumas zorunu bir kuraar bütünüdür 4. Avrupa Konseyi nin Avrupa Sosya fiart ve bir AB begesi oan ve Avrupa Topuu u Sosya fiart oarak da biinen fçierin Teme Sosya Hakar na ifkin Topuuk fiart fark kurumara ait fark niteikte begeerdir y nda 11 Avrupa Topuu u ükesi taraf ndan kabu edien ( ngitere Topuuk fiart n onayamam ft ) Topuuk Sosya fiart, 12 teme sosya hakk güvence at na aan bir AB begesidir. Topuuk Sosya fiart n n hukuksa durumu uzun y ar boyunca tart fma konusu omuftur y nda Roma Antafmas n de iftiren Amsterdam Antafmas n n 136. maddesi ie Topuuk Sosya fiart na at f yap m f ve böyece Topuuk Sosya fiart - n n hukuki durumu aç k a kavufmuftur. Sosya fiartar Hangi Hakar Güvence At na A yor? 1961 tarihi ASfi de 19 sosya hak güvence at na a nm ft r. fiart n 5. maddesi örgütenme/sendikaafma hakk n, 6. maddesi ise grevi de içerecek fekide topu pazar k hakk n güvence at na am ft r protokoü ie 4 yeni hak fiart a ekenmiftir tarihi Gözden Geçirimif Sosya fiart ie topam 31 sosya hak güvence at - na a nm ft r. Gözden Geçirimif Sosya fiart yeni hakar getirmeke kamam f 1961 tarihi ASfi de yer aan hakar n içeri ini de geiftirmiftir. Gözden Geçirimif ASfi; kad n ve erkekerin istihdamda efit ifem görmesi ve ayr mc k yasa, bigienme ve dan f ma hakk, yönetime kat ma hakk, yaf ar n korunma hakk, geçersiz nedene iften ç karmaya karf korunma hakk, 92

3 Tabo 1: Sosya fiartar ve Hakar Gözden Geçirimif Madde Konu ASfi 1961 ASfi Ça fma Hakk Adi Ça fma Kofuar Hakk Güveni ve Sa k Ça fma Kofuar Hakk Adi Ücret Hakk (Kendisi ve Aiesi çin) Örgütenme(Sendikaafma) Hakk Topu pazar k hakk (Grev dahi) Çocukar ve Gençerin Korunmas Hakk Ça fan Kad nar n Ana n n Korunmas Hakk Mese e Yönetime Hakk Meseki E itim Hakk Sa n Korunmas Hakk Sosya Güvenik Hakk Sosya ve T bbi Yard m Hakk Sosya Refah Hizmeterinden Yararanma Hakk Özürüerin Topumsa Yafamda Ba ms z Oma ve Sosya Bütünefme ve kat ma hakk Aienin sosya, yasa ve ekonomik oarak korunma hakk Çocukar n ve gençerin sosya, yasa ve ekonomik korunma hakk Di er Akit Tarafar n Ükeerinde Geir Getirici Bir fte Ça fma Hakk Ça fan Göçmenerin ve aieerinin korunma ve yard m hakk stihdam ve mesek konuar nda f rsat efiti i ve efit ifem hakk (cinsiyete daya ay r mc k yap mamas ) Bigiendirime e dan f ma hakk Ça fma kofuar n n ve ça fma ortam n n düzenenmesine kat ma hakk Yaf ar n Sosya Korunma Hakk f sözefmesinin sona erdiridi i durumarda korunma hakk (if güvencesi) fverenerinin ifas hainde ça fanar n hakar n n korunmas hakk Onuru ça fma hakk (cinse taciz ie di er oumsuz ve k nanacak eyemer) Aievi sorumuukar oan ça fanar n f rsat efiti i ve efit ifem görme hakk Ça fanar n temsicierinin ifetmede korunma ve koay kardan yararanma hakk Ça fanar n topu iften ç kar ma sürecinde bigiendirime ve dan f ma hakk Topumsa d fanma ve yoksuu a karf korunma hakk Konut hakk

4 ifverenin ifas hainde korunma hakk, ifyerinde cinse taciz ve kötü muameeye karf korunma hakk, sendika faaiyet hakk, topu iften ç kar ma durumunda bigiendirime hakk, topumsa d fanma ve yoksuu a karf korunma hakk ve konut hakk gibi yeni kufak sosya hakar da içeren ça daf bir sosya begedir. Sosya fiart iki noktada ILO Sözefmeerine göre ieri düzenemeer içermektedir. Birincisi tart fmaya yer vermeyecek fekide memurara ve memur statüsünde ça - fanara sendika hakk tan m ft r. kinci önemi nokta grev hakk na aç kça, ismini beirterek yer veren bir uusararas sözefme omas - d r 5. Her iki fartta da yer aan sendikaafma hakk (madde 5) ve topu pazar k-grev dahi- (madde 6) öze bir önem taf maktad r. 5. madde sendikaar n faaiyeterini tam bir serbestik içinde yürütmeerini ve kamu makamar n n müdahae etmemesini öngörmektedir. Bu nedene sendikaar n iç iferi hakk nda ayr nt düzenemeer içeren yasa düzenemeer, sendikaar n iç iferine ciddi bir kar fma riski içerdi i için kabu ediemez buunmaktad r. Bu çerçevede 2821 say Sendikaar Yasas ndaki s n ramaar ve ayr nt düzenemeer Avrupa Sosya fiart na ayk r d r. Maddenin güvenceye ad sendika faaiyeter, topu if sözefmeeri görüfmeerini, ifyerine girif ve topant yapma hakk ie sendika karf t ay - r mc uyguamaardan korunma hakk n da içermektedir 6. Kufkusuz sendikaafma hakk kamu görevierini de kapsamaktad r. ASfi, sendikaafma hakk n ça fanar aras nda gördükeri if ve hizmeter aç s ndan bir ay r m yapmaks z n güvenceye am ft r. Bu çerçevede 4688 say Kamu Görevieri Sendikaar Yasas nda yer aan ve kamu görevierinin önemi bir böümünün sendikaafmas n yasakayan hükümer ASfi ye ayk r - d r. ASfi nin ILO sözefmeerinden fark bir düzenemesi poiserin sendikaafmas konusundad r. Pois için getiriecek kesin bir sendikaafma yasa ASfi ye ayk r d r 7. ASfi siah kuvveter mensupar d f nda kaan tüm ça fanar n sendikaafmas na oanak tan nmas n gerektiren hükümer içermektedir. Sosya fart poisin sendika hakk n ike oarak tan m f ancak, bu haktan yararanma öçüsünün ne oaca n uusa makamara b rakm ft r. 5. madde devet memurar n n örgütenme hakar üzerinde öze s n ramaar getirimesini yasakamaktad r 8. Afa da ASfi n n sendika, topu pazar k ve grev hakk ya igii 5 ve 6. maddeeri yer amaktad r 9. Madde 5- Örgütenme hakk Akit Tarafar, ça fanar n ve ifverenerin ekonomik ve sosya ç karar n korumak, için yere, uusa ve uusararas örgüter kurma ve, bu örgütere üye oma özgürü ünü sa a- 94

5 mak veya destekemek amac ya uusa mevzuat n bu özgürü ü zedeemesini veya zedeeyici biçimde uyguanmas n önemeyi taahhüt ederer. Bu maddede öngörüen güvenceerin, güvenik güçeri bak m ndan hangi öçüde uyguanaca uusa yasaara ya da yönetmeikere beirenir. Bu güvenceerin siah kuvveter mensupar na uyguanmas na iifkin ike ie bu kesime hangi, düzeyde uyguanaca, yine uusa yasaar ya da yönetmeikere saptan r. Madde 6 -Topu pazar k hakk Akit Tarafar, topu pazar k hakk n n etkin biçimde kuan mas n sa amak amac ya;, 1) Ça fanar ve ifverener aras nda ortak görüfmeeri tefvik etmeyi; 2) Gereki ve uygun odu u durumarda; topu sözefme youya ücreterin ve if kofuar - n n düzenenmesi amac ya ifverenerin ya da ifveren örgüterinin ça fanar n örgüteriye iste e ba görüfmeerini sa ayacak yoar tefvik etmeyi; 3) f uyufmaz kar n n çözümü için uygun uzaft rma ve iste e ba hakemik sisteminin kurumas n ve ifetimesini tefvik etmeyi; taahhüt ederer ve, 4) Menfaat uyufmaz durumunda ça fanar n ve ifverenerin, daha önce yap an topu sözefmeerden do abiecek yükümüükere ba omak kofuuya grev hakk dahi, topu eyem hakk n tan r 10. ASfi nin 6. maddesi, 4 paragraf hainde topu pazar k ve topu eyem hakk n düzenemiftir. 6. maddede yer aan topu pazar k hakk kamu görevierini de kapsamaktad r. ASfi, uusararas begeer içinde grev hakk n tarihse oarak ik kez ve aç kça tan yan bir sözefmedir. Sosya fiart, yürürükteki topu sözefmeerden ieri geebiecek yükümüüker sak kamak kayd ya tarafar n topu eyem hakk - n tan makta ve grev hakk n aç kça zikretmektedir. ASfi, hak uyufmaz kar için grev (hak grevi) ve topu eyem hakk n güvenceye amam ft r 11. Ancak grev hakk n n yan zca yeni topu if sözefmesi ba tama süreciye s n rand r mas, topu sözefme görüfmeeri d f nda ortaya ç kan tüm greverin yasa d f say mas ASfi ye ayk r d r. Grevin amac n n bir topu sözefme imzaamak ie s n r omas 6. madde ie uyumsuzdur. Ayr ca grev hakk n n kuan m n n sendikan n yetkii omas kofuuna ba anmas da ASfi ye ayk r oacakt r madde ifçierin yapabiece i eyem tiperinden sadece birisi oarak grev hakk ndan söz etmektedir. Grevin sadece sendikaar taraf ndan bafat mas ve yürütümesi kofuu da 6. maddenin ihai anam ma gemektedir. Çünkü grev hakk sendikaar yan nda, herhangi bir ifçi grubunun da kuanabiece- i bir hak oarak kabu edimektedir 13. Grev hakk memurar da içermektedir. Bu nedene memurar n tümünü içerecek bir grev yasa ASfi ye ayk r d r. Ancak poiser, siah kuvveter mensupar, yarg çar ve yüksek memurar için getiriecek grev yasa ASfi ye ayk r de- idir 14. Bu çerçevede 2822 say yasada yer aan grev yasakar ve grev erteeme gerekçeeri ASfi ye ayk r d r. Sosya fiart n Denetim Mekanizmas nsan Hakar Avrupa Sözefmesinin öngördü ü denetim sistemi, (bireyse bafvuru ve bu bireyse bafvurunun nsan Hakar Avrupa Mahkemesi taraf ndan karara ba anmas ve taraf üke aç s ndan ba ay c sonuçar do urmas ) ie karf aft r d nda ASfi nin denetim sistemi yetersiz ve zay ft r 15. ASfi na iifkin iki denetim sistemi söz konusudur: 1) Üye ükeerin sundukar raporara iifkin denetim, 2) Topu fikayeterin inceenmesi youya denetim. Taraf ükeerin onayay p çekince koymad kar hakara iifkin iki y da bir verdikeri raporara daya denetim dört organ taraf ndan yap r. Bu denetim sistemi odukça karmaf k ve yavaft r. Bu denetim sisteminin zay f kar n gidermek üzere 1995 y nda topu fikayet sistemini öngören bir protoko kabu edimiftir. Rapor youya yap - an denetimerde, hükümeterin sunmuf odukar raporar uusa sendika merkezere gönderiir. Sendika örgüter istererse raporara iifkin gözemerini Konsey e ietirer 16. Raporar, Ba ms z Uzmanar Komitesi 17, Hükümet Komitesi, Bakanar Komitesi ve Paramenterer Mecisi nde ee a n r. Bakanar Komitesi, di er üç organ n rapor ve görüfüne dayanarak "tavsiye" nitei i taf yan bir karar verir. Bir üye devete böye bir tavsiyenin gönderimesi, o devetin ASfi yi gerekti i gibi uyguamad anam na geir tarihi protokoe kabu edien ve 1998 de yürürü e giren topu fikayete daya denetim siste- 95

6 mi rapora daya denetim sisteminden daha etkin bir sistemdir. Topu fikayet hakk, dört grup örgüte tan nm ft r: 1) Uusararas ifçi (ça fan) ve ifveren örgüteri, 2) Uusararas hükümet d f örgüter (NGO ar), 3) Uusa ifçi ve ifveren örgüteri, 4) Hükümet d f di er örgüter. Topu fikayeteri Sosya Hakar Avrupa Komitesi-SHAK (eski Uzmanar Komitesi) inceemeye yetkiidir. SHAK, yap an topu fikayet sonucunda igii ükenin fiart n uyguanmas konusunda bir eksi ini ve oumsuzu unu tespit ederse, Bakanar Komitesi üçte iki ço unuka igii ükeye uyguama ya da mevzuat n fiart a uyumu hae getirmesi için gereki ad mar atmay tavsiye eden bir karar a r 19. ASfi in denetim mekanizmas n etkineftirimesi ve orta vadede nsan Hakar Avrupa Mahkemesi benzeri bir Sosya Hakar Avrupa Mahkemesi kurumas ve bireyse bafvuruara oanak tan nmas tart fmaar sürmektedir 20. Ükeer ve Çekinceer Avrupa Sosya fiart, üye ükeere beiri maddeeri seçmei onayama ya da di er bir ifadeye beiri maddeere çekince koyma imkan tan maktad r. ASfi nin 1, 5, 6, 7,12, 13, 16, 19 ve 20. maddeeri teme maddeer oarak kabu edimektedir. fiart onayayan ükeer dokuz teme maddeden en az at s n ve bu zorunu maddeer dahi topam en az 16 maddenin veya numaraand r m f f kraardan 63 ünü kabu etmek zorundad r. Kufkusuz isteyen ükeer Sosya fiart n tümünü onayayabimektedir. Nitekim Fransa böye yapm ft r. ki Avrupa Sosya fiart n bugüne kadar 36 üke onayand. Hangi ükeer grevi topu sözefmei sendika hakara (5 ve 6. madde) çekince koymuftur? Yunanistan hariç di er AB üyeeri bu maddeere çekince koymam ft r. AB üyesi omayan Arnavutuk, Azerbaycan, Ermenistan, Modavya, Romanya, Bugaristan ve H rvatistan da grevi topu sözefmei sendika hakar çekincesiz onayam f durumda. Sendikaafma hakk ya igii 5. maddeye çekince koyan ükeer sadece Yunanistan ve Türkiye dir. Topu pazar k ve grev hakk ya igii 6. maddenin tümüne çekince koyan ükeer: Andora, Yunanistan ve Türkiye dir. 6. Maddenin sadece grev hakk n içeren 4. f kras na çekince koyan ükeer: Avusturya, Lüksemburg ve Poonya d r. Türkiye ve Avrupa Sosya fiart Avrupa Sosya fiart n 1961 y - nda imzaayan ik 16 üke aras nda Türkiye de yer amaktad r. Dönemin Ça fma Bakan Cahit Taas, ASfi yi Türkiye ad na imzaam ft r. Ancak 1961 y nda imzaan ASfi, 28 y sonra, 1989 da sendika hak- 96

7 Tabo 2: Sendika Hakar Onayayan ve Çekince Koyan Ükeer Tümüne Çekince K smen Çekince Koyanar Madde Onayayanar Ükeer Koyanar (6. Madde 4. F kra) Sendikaafma Arnavutuk, Andora, Ermenistan, Yunanistan, Türkiye Hakk (5. Madde) Azerbaycan, Beçika, Bugaristan, K br s, Estonya, Finandiya, Fransa, randa, taya, Litvanya, Modava, Norveç, Portekiz, Romanya, Sovenya, sveç, Avusturya, H rvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Amanya, Macaristan, zanda, Latviya, Lüksemburg, Mata, Hoanda, Poonya, Sovakya, spanya, ngitere Topu pazar k hakk Arnavutuk, Ermenistan, Azerbaycan, Yunanistan, Türkiye, Avusturya, Lüksemburg, (grev dahi) Beçika, Bugaristan, K br s, Estonya, Andora Poonya (6. Madde) Finandiya, Fransa, randa, taya, Litvanya, Modava, Norveç, Portekiz, Romanya, Sovenya, sveç, Avusturya, H rvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Amanya, Macaristan, zanda, Latviya, Lüksemburg, Mata, Hoanda, Poonya, Sovakya, spanya, ngitere Kaynak: (28 Mart 2005) ar dahi pek çok maddesine çekince konarak onayanm f ve yürürü- e girmiftir ASfi nin Türkiye taraf ndan çekince konan maddeeri funard r: adi ça fma fartar hakk (m.2), güveni ve sa k ça fma kofuar hakk (m.3), adi ücret hakk (m.4), sendika hakk (m.5), topu pazar k hakk (grev hakk dahi) (m.6), çocukar n ve gençerin korunma hakk (m.7), ça fan kad nar n korunmas (m.8), bedense ya da zihinse özürüerin mesekse e itimi hakk ve mesekse ve yeniden uyum hakk (m.15) 59. hükümet 7 fiubat 2005 tarihinde Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart n n onayanmas n öngören yasa tasar s n Mecise göndermiftir. Ancak sendikaafma, topu pazar k ve grev hakar yan nda çok say da maddesine çekince koymuftur. Türkiye, ASfi nin sendika hakar na çekince koyma tutumunu srara sürdürmektedir. Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart n onayama girifiminin çekinceer yan nda önemi bir eksi- i daha vard r. Sendikaara ve sivi topum örgüterine topu fikayet hakk tan yan ve denetimi etkineftiren 1995 tarihi Topu fiikayet Protokoü onayanmamaktad r. Böyece Avrupa Sosya fiart n n etkin denetimine oanak sa anmamaktad r. Avrupa Sosya fiartar teme ifçi hakar n güvence at na amakta ve tüm ça fanara grevi topu sözefmei sendika hakar tan nmas - n öngörmektedir. Hükümet fiart n bu hükümerine çekince koyarak yasak sendika düzeni ve grev yasakar n sürdürmek istiyor. 97

8 Tabo 3: Gözden Geçirimif Sosya fiart a Konan Çekinceer Çekince Konuan Madde Madde 2) Adi ça fma kofuar hakk Madde 4) Adi Ücret hakk ücret hakk Madde 5) Örgütenme hakk Madde 6) Topu Pazar k hakk Madde 7) Çocukar n ve gençerin ifte korunmas Madde 22) Ça fma kofuar n n ve ça fma ortam n n düzenenmesine ve iyieftirimesine kat ma hakk Madde 23) Yaf ar n korunma hakk Çekince Kapsam 1. F kra: Ça fma süreerinin azat mas 3. F kra: En az dört hafta k y k izin hakk 2. F kra: Kendierine ve aieerine iyi bir yafam düzeyi sa ayabiecek Maddenin tümü Maddenin tümü 7. F kra: 18 yaf at nda ça fanara en az dört hafta k y k izin hakk c ve d benteri Maddenin tümü Bu çerçevede, hükümetin AB uyum iddiaar sosya hakar aan nda bofukta kamaktad r AB ereme Raporu, aç kça Türkiye nin Gözden Geçirimif ASfi yi onayamas n ve 1961 tarihi ASfi nin sendikaafma ve topu pazar k hakk na iifkin maddeerine konan çekinceerin kad rmas n istemektedir. Gözden Geçirimif ASfi nin bu çekinceer sürdürüerek onayanmas AB uyum sürecine ayk r bir tutumdur. Hükümet, var oan sendika k - s tamaar sürdürmek için Sosya fiart a fart kofuyor. Çünkü Anayasan n 90. maddesinde yap an de ifiki e göre, onayanan uusararas insan hakar sözefmeeri ie iç hukukun çeifmesi durumunda, insan hakar sözefmeeri esas a nacak. Sosya fiart, kay ts z farts z onayand nda kamu ça fanar - n n ve ifçierin önündeki sendika k s tamaar hükümsüz oacak. Avrupa Biri i ve Avrupa Sosya fiart Avrupa Sosya fiart (her ikisi de) AB taraf ndan referans begeer oarak kabu edimektedir. AB Anayasas Sosya fiartara at f yaparak onara Anayasa bir de er yükemiftir. Topuuk antafmas n n (Roma) 6. maddesi ie Birik, kendini nsan Hakar Avrupa Sözefmesi ( HAS) ie ba saymaktad r. Amsterdam Antafmas ie de iftirien topuuk antafmas n n 136. maddesi ie Avrupa Sosya fiart na aç kça at fta buunumuftur. Avrupa Biri i Antafmas n n- Maastricht-1991 girifinde üye ükeerin Avrupa Sosya fiart taraf ndan beirenen hakar teyit ettikeri vurguanm ft r. Avrupa Anayasa s n n ikinci böümünü oufturan Avrupa Biri i Teme Hakar fiart n n önsözünde, Anayasan n nsan Hakar Avrupa Sözefmesi yan s ra, Avrupa Sosya fiartar nda yer aan hakar teyit etti i beirtimektedir. Böyece Sosya fiart ar AB aç s ndan antafmasa bir niteik ve güç kazanmaktad r. Öte yandan aday ükeerin üyeikeri için ön fart nitei i taf yan Kopenhag Kritereri (1993) de aç kça Avrupa Konseyi Sözefmeerine at fta buunmaktad r. Aday ükeere igii Komisyonun haz rad y k ereme Raporar n n ekinde çok say da insan hakar sözefmesiye birikte Sosya fiartar n onay durumunu gösteren çizegeere yer verimektedir ereme Raporunda, Türkiye'nin Avrupa Sosya fiart n imzaarken örgütenme ve grev hakk na koydu u çekinceeri kad rmay p devam ettirdi i ve gözden geçirimif Avrupa Sosya fiart 'n henüz onayamad vurguanm ft r. Ayn eeftirier 2003 ereme Raporunda da tekraranm ft r ereme Raporu da "Türkiye henüz Avrupa Sosya fiart n n örgütenme hakk ie igii 5. maddesini ve grev 98

9 hakk n da içeren topu pazar k hakk ya igii 6. maddesini ve Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart n henüz onayamad " saptamas - n yapmaktad r. ereme Raporar ASfi nin 5 ve 6. maddeerinin onayanmas n uyum sürecinin bir gere- i oarak görmektedir. Ancak hükümet Avrupa Biri i nin bu de erendirmeerine ra men 5 ve 6. maddeeri onayamamakta srar etmektedir. Gözden Geçirimif ASfi, bir yandan ça daf sosya hakar n güvence at na a nd çok önemi bir sözefme omas nedeniye, öte yandan AB uyum sürecinin bir parças omas nedeniye büyük önem taf maktad r. TBMM, yurttafara ça daf sosya hakar çok görmemei ve Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart n kay ts z farts z, çekincesiz onayama d r. Böye bir onay ükemizin demokratikefme konusundaki karar n gösterecek ve AB sürecinde eksik b rak - an sosya boyutun tamamanmas younda önemi bir ad m oacakt r. Aksi hade Gözden Geçirimif ASfi nin onayanmas eskinin tekrar oacak ve kozmetik bir düzenemenin ötesinde bir anam taf mayacakt r. NOTLAR Avrupa Konseyi-1949 (Counci of Europe), AB Bakanar Konseyi (Counci of Ministers), AB Hükümet ve Devet Bafkanar Zirvesi oarak da biinen Avrupa Konseyi (European Counci) s k s k birbirine kar ft r maktad r. Avrupa Konseyi ve AB kurumsa oarak iki fark örgüttür. Avrupa Konseyi (European Counci) hükümeter aras bir niteikte bir AB organ oup y da iki kez yap maktad r. 3 Mesut Gümez, Dünyada Memurar ve Sendika Hakar, Ankara, TODA E, 1996, s Gümez (1996), s Apasan If k, "Sendika Hakk ve Türkiye", Avrupa Sosya fiart ve Türkiye Kookyumu, Yay na Haz rayan: Mesut Gümez, TODA E, Ankara, 1993, s Avrupa Konseyi, Avrupa Sosya fiart Teme Rehber, Çeviren: Büent Çiçeki, Ankara, Seçkin, 2001, s Mesut Gümez, Avrupa Biri inde Sosya Poitika, Türkiye-AB Sendika Koordinasyon Komitesi, Ankara, 2003, s Avrupa Konseyi (2001), s Bafbakan k taraf ndan TBMM ne gönderien Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart n n onayanmas na iifkin yasa tasar s nda yer aan resmi çeviri Sosya fiart n n 6. maddesinin grev hakk ya igii 4. f kras n n resmi çevirisi föyedir: "Menfaat uyufmaz durumunda ça fanar n ve ça ft ranar n bir önceki topu sözefmeerden do abiecek yükümüüker sak kamak üzere grev hakk dahi ortak hareket hakk n tan r". Oysa Gözden Geçirimif Sosya fiart n resmi çevirisinde "bir önceki topu sözefmeerden do abiecek yükümüüker sak kamak üzere" yerine "daha önce yap an topu sözefmeerden do abiecek yükümüükere ba omak kofuuya" ifadesi tercih edimiftir. Yeni ifade hak uyufmaz kar na ba greverin güvence at na a nd izenimini vermektedir ve 1996 Sosya fiartar nda grev hakk ya igii düzenemede her hangi bir de ifikik yap mam f oup metnin ingiizcesi föyedir: "the right of workers and empoyers to coec-tive action in cases of conficts of interest, incuding the right to strike, subject to obigations that might arise out of coective agreements previousy entered into". 11 Gümez (2003) s Mesut Gümez, "Topu Pazar k ve Grev Hakar ve Türkiye", Avrupa Sosya fiart ve Türkiye Kookyumu, Yay na Haz rayan: Mesut Gümez, TODA E, Ankara, 1993, s Avrupa Konseyi (2001), s Gümez (2003), s Kaus Fuchs, "Avrupa Sosya fiart : Günümüzdeki Durum ve Perspektifer", Avrupa Sosya fiart ve Türkiye Kookyumu, Yay na Haz rayan: Mesut Gümez, TODA E, Ankara, 1993, s Mesut Gümez, "Avrupa Sosya fiart Koruma Sistemi ve Türkiye", TÜRK- fi Y 99, Cit 2, Ankara, 1999, s Ba ms z Uzmanar Komitesinin ad 1998 de Sosya Hakar Avrupa Komitesi oarak de iftiridi. 18 Gümez, 1999, s Gümez, 1999, s Gümez, 1999, s

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

TEST lk durumda terazi. 6. I. durumda, KÜTLE, A IRLIK VE Efi T KOLLU TERAZ. Denklem 2 yi denklem 1 de yazarsak 2P = (6+P) m = 30 g olur.

TEST lk durumda terazi. 6. I. durumda, KÜTLE, A IRLIK VE Efi T KOLLU TERAZ. Denklem 2 yi denklem 1 de yazarsak 2P = (6+P) m = 30 g olur. ÜTE, A IRI VE Efi T OU TERAZ TEST - 1 1. 2 3 Z Denkem 2 yi denkem 1 de yazarsak 2P = 2.2 + (6+P) P = g I. yarg kesinike do rudur. fieki- I deki terazinin dengesinden, = 2.1 + = + 2 g Buradan, m > m dir.

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal > KAPAK Savafl M. Özaydemir TOBB Sanayi Odaar Konsey Sözcüsü Hai fiahin TOBB TSO Konsey Sözcüsü Ai Duru TOBB Ticaret Odaar Konsey Sözcüsü V. Türkiye Ticaret Ve Sanayi fiuras nda Bögeerin Sorunar Masaya Yat

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 5 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 4 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 205 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015

TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 6 TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 05 Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Haziran 008 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER

Detaylı

Merhaba M. Ç DENET M / K fl 2003. erhaba de erli okuyucumuz,

Merhaba M. Ç DENET M / K fl 2003. erhaba de erli okuyucumuz, 3 Merhaba M erhaba de eri okuyucumuz, Zor bir aanda yürümeye devam ediyoruz. Önemi bir ifkounun, bir yeniik getirmek zorunda oan dergisi omak, üzerinde titiz düfünmeyi ve bo miktarda eme i gerektiriyor.

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 116 Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seer Gibi Akıyor OSTİM Patamaarının İk Düşündürdükeri İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

KOB Zirve lerinin V. si stanbul da. KOB lerin Z RVE si Cevahir de. Abdullah ÇÖRTÜ. Fettah GÜVENTÜRK. fiefik ÇALIfiKAN. Veli SARITOPRAK.

KOB Zirve lerinin V. si stanbul da. KOB lerin Z RVE si Cevahir de. Abdullah ÇÖRTÜ. Fettah GÜVENTÜRK. fiefik ÇALIfiKAN. Veli SARITOPRAK. Abduah ÇÖRTÜ Petro Fiyatar Üzerine n 18 de Fettah GÜVENTÜRK Vas f çeik kuan m nda teknoojik geifmeer n 5 te fiefik ÇALIfiKAN YTL nin ifevsizefti i ne zaman anaf acak? n 15 te Vei SARITOPRAK Hofgedin Gazi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Rüyada Bile Rahat Yok. Geleceğimizin Tehlikelerinin Farkında Olmak. Benzen ile Çalışan İşçilerin Umut Işığı Muzaffer Aksoy

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Rüyada Bile Rahat Yok. Geleceğimizin Tehlikelerinin Farkında Olmak. Benzen ile Çalışan İşçilerin Umut Işığı Muzaffer Aksoy ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 146 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI 20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 8 BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI Güran YAHYAOÐLU 1, Murat KORKMAZ 2 Ümit ÇATULAY 3 1 Çanakkae 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015

TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU 2 TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015 Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Başkanı Araık 2006 YAYINLAYAN

Detaylı

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor.

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor. > KAPAK sektörerine biraz osun nefes ad racak. Türk müteahhiterimizin odukça etkin odu u bu pazararda, ticari engeerin kad r mas ie birikte Türk inflaat ürünerinin de koay ka nüfuz edebiece i düflünüüyor.

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015

BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 9 BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Danışmanık Hizmeteri Ocak 2010 YAYINLAYAN Gayrimenk Yat r m Ortak Derne

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z Funda SEZG N stanbu Üniversitesi Eif Özge ÖZDAMAR Mimar Sinan G. S. Üniversitesi

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri DiYANET işleri BAŞKANLIGI sayıı Resmf Gazete'de yayımanan E: 1970/ 53 - K: 197 1/ 76 sayı ı karar). Gerekçedeki, "başkanık mensupa rının memur sayı arak maaşarının bütçeden karşı an ması devetin din işerini

Detaylı

Üye Seçimi ve Bireyse Baþvuru ie Bazý Yetki ve Göreveri Açýsýndan Anayasa Mahkemesi A. Hauk Kurnaz* 1. Gene Oarak Anayasaarýn 1 amaçarý arasýnda, insan hak ve özgürükerini korumak, adaet ve bireyse güveniði

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER

YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 8 YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Danışmanık Hizmeteri Temmz 2009 YAYINLAYAN Gayrimenk Yatırım Ortakığı Derneği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

Cihazlar ve göstergeler

Cihazlar ve göstergeler Cihazar ve göstergeer EMU41781 6Y9 Çok Fonksiyonu Renk Göstergesi 6Y9 Çok fonksiyonu Renk Göstergesi (bundan sonra Çoku Gösterge diye an acakt r) motor durumunu ve uyar bigierini gösterir. Görüntüenen

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 3 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANKARA - İZMİR - BURSA - ADANA - GAZİANTEP] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Başkanı Ağstos 2007 YAYINLAYAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GELİŞTİRİCİLER İKONLARI ARAÇLAR AYARLAR VE GÖRÜNÜM DOSYA VE KLASÖR ZAMAN VE SAAT OFİS ARAÇLARI OYUN Hava Meydan Komutanığı nda asker kavgası G-3 Vatani görevini yapan

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Dalg ç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalg ç Pompa. 4 DMD Serisi Dag ç Pompa DMD Serisi Aarko dag ç pompaar, kuan m ve içme suyu aan nda her an kuan ma haz r, dertsiz, yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S Z, K fi SEL TEK SU KAYNA IDIR. Endüstriye tesis ve ifetmeerde

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği İş SağığıISBN 1302-3519 Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 98 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

2 - Tafl ma ve Kald rma Elemanlar. 4 - Mekanik Kal p Elemanlar. 5 - Hassas Yüzeyli Malzemeler. 6 - Plastik Kal p Elemanlar

2 - Tafl ma ve Kald rma Elemanlar. 4 - Mekanik Kal p Elemanlar. 5 - Hassas Yüzeyli Malzemeler. 6 - Plastik Kal p Elemanlar 1 ndeks 2 Taf ma ve Kad rma Eemanar K avuz Eemanar Mekanik Ka p Eemanar Hassas Yüzeyi Mazemeer Pastik Ka p Eemanar 7 Yayar Kam Üniteeri 9 Di er Mazemeer Teknik igi GS OILLESS CD KÜTÜPHNES GS OILLESS eb

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

Tonaj ve Fribord (Tonnage and Freeboard)

Tonaj ve Fribord (Tonnage and Freeboard) Tonaj ve Fribord (Tonnage and Freeboard) Prof. Dr. Tamer YILMAZ GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2008, Tamer Yımaz TONAJ (Tonnage) Gemier, tiperine bağı oarak hacimse (Gros, Net) veya ağırık oarak (Dispacement,

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

Bu deniz motosikletini çal flt rmadan önce bu klavuzu dikkatlice okuyunuz. Bu klavuz, tafl t n sat lmas halinde WaveRunner da kalmal d r.

Bu deniz motosikletini çal flt rmadan önce bu klavuzu dikkatlice okuyunuz. Bu klavuz, tafl t n sat lmas halinde WaveRunner da kalmal d r. Bu deniz motosiketini ça ft rmadan önce bu kavuzu dikkatice okuyunuz. Bu kavuz, taf t n sat mas hainde WaveRunner da kama d r. Önemi kavuz bigieri EJU37540 Kifise Deniz Motosiketi (PWC) için, 2003/44/EC

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67

HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67 PERAKENDECİ GELECEKTEKİ BELİRSİZLİKTEN TEDİRGİN TEPE, temmuz ayında bir önceki aya ve geçen yıla göre azaldı. Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden sipariş ve satış beklentileri,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23

HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23 HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Konya Hizmetler Sektörü

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

Cahit Arf Matematik Günleri IV Hilbert Mesafesi

Cahit Arf Matematik Günleri IV Hilbert Mesafesi ahit rf Matematik Güneri IV - 005 Hibert Mesafesi kinci Gün Soruar, 6 Nisan 005 ndrei Ratiu* / ratiu@bigi.edu.tr R Ökid düzeminde ayn do rusu veya ayn Ω çemberi üzerindeki oan dört fark,,, noktas aa m.

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Gaziantep ten Irak a uzanan iflbirli i koridoru GÜNCEL

Gaziantep ten Irak a uzanan iflbirli i koridoru GÜNCEL GÜNCEL GAZ ANTEP, II. IRAK ULUSLARARASI FUARI'NA EV SAH PL YAPTI Gaziantep ten Irak a uzanan ifbiri i koridoru Irak, ran Suriye gibi komfu ükeerin yan s ra dünyan n dört bir yan ndan otuz ükeden yakaf

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI İLK YARIYIL BASKETBOL ÖN ELEME GRUPLARI İÇİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: Rektörük Kupası Turnuvaarı, Üniversitemiz öğrencieri arasındaki dostuk ve kardeşiği pekiştirmek,

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Yönetici Çal tay. Oturum x: Ayr mc kla mücadele ve e itlik

Yönetici Çal tay. Oturum x: Ayr mc kla mücadele ve e itlik Yönetici Çal tay Oturum x: Ayr mc kla mücadele ve e itlik 6 ayr mc k zemini Cinsiyet Toplumsal cinsiyet Irk Ya Özürlülük Din Cinsel yönelim AB mevzuat n geçmi i 1957 (Roma Antla mas ) Uyruk / milliyet

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

NDEK LER KKTC YE PARLAMENTO DESTE Avrupa Parlamentosu KKTC ye önümüzdeki 3 y l içerisinde 259 milyon Euroluk mali yard m yap lmas onaylam r.

NDEK LER KKTC YE PARLAMENTO DESTE Avrupa Parlamentosu KKTC ye önümüzdeki 3 y l içerisinde 259 milyon Euroluk mali yard m yap lmas onaylam r. NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. KKTC YE PARLAMENTO DESTE 1..2.. TRAF KTE AB DÜZEN NE DEVAM 1..3.. TÜB TAK, 6.ÇERÇEVE PROGRAMINA ST NADEN GIDA- HAYVANCILIK KONUSUNDA HAZIRLADI I CV L STES NE YEN

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış

Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış 4 Avrupa Sosyal Şartı İnsan Haklarını güvenceye alan bir Avrupa Konseyi andlaşması 5 Avrupa Sosyal Şartı ( bundan sonra Şart denecektir) hak ve özgürlükleri ve taraf

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ (Strasbourg, imza: 09/11/1995; yürürlük: 01/07/1998) 1 Başlangıç 18 Ekim 1961 tarihinde Torino da imzaya açılan Avrupa Sosyal Şartının

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) 25 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ 09:45-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği başkanlığı nezdinde teşkil olunan

Detaylı

2. Her bir bölme uzunlu u d olsun. t 1 TEST - 1 DO RUSAL HAREKET. Atletler 1. kez O noktas nda, 2. kez K noktas nda yan yana gelirler.

2. Her bir bölme uzunlu u d olsun. t 1 TEST - 1 DO RUSAL HAREKET. Atletler 1. kez O noktas nda, 2. kez K noktas nda yan yana gelirler. DO RUSA HAREET TEST - 1 1 X 3 N O P R X Y Y Y X N I II Aeer 1 kez O nokas na, kez nokas na yan yana geirer CEAP A Z Z Araçar n boyar efi ou una göre, X Z > Y Z X X Y Y Z Z ou una göre, X Z > Y CEAP C ESEN

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan.

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan. Düzce de adrenain dou bir gün RAFTiNG HEYECANI FLASHABER / Çekmeköy Sanayici ve İşadamarı Derneği ÇEKSİ- AD ın organize ettiği etkinikte Düzce deki 13 km ik parkurda rafting heyecanı yaşandı. Katıımcıar

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 133 ISSN 1302-3519 Mart - Nisan 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı