Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor"

Transkript

1 Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç kadýn, öðretim üyesi annesini boðazýný keserek öldürdü. Katilin evlat, maktulün anne oluþu ve cinayetin vahþiliði, cinayet haberini gazete manþetlerine taþýdý ve cinayetten bu vesileyle haberdar olan herkesi dehþete düþürdü. Cinayeti, iþleniþindeki vahþetin yaný sýra bu denli sarsýcý kýlan ve onu diðer ebeveyn cinayetlerinden ayýran baþka bir þey daha var. Çünkü bu cinayet, iþlenen ilk ebeveyn cinayeti deðil, hatta neredeyse her gün annesini, babasýný veya ikisini birden öldüren evlat haberleri gazetelerde yer alýyor. 6 DA Dünyada her yýl yüzde 99 u geliþmekte olan ülkelerde olmak üzere 586 bin kadýnýn, gebelik ve doðuma baðlý nedenlerden ötürü yaþamýný yitirdiði belirtildi. Dünyadaki tüm doðumlarýn yüzde 85 inin, tüm çocuk ve yeni doðan ölümlerinin yüzde 95 inin ve anne ölümlerinin yüzde 99 unun geliþmekte olan ve geri kalmýþ ülkelerde olduðu ifade edildi. Türkiye de de bebek ölüm hýzýnýn 1978 de binde 43, anne ölüm hýzýnýn 100 binde 150 dolaylarýndan, bugün bebek ölüm hýzýnýn binde 33 e ve anne ölüm hýzýnýn ise yüz binde a düþtüðü kaydedildi. 8 DE Kaz Daðlarý'ný kurtarmak için 100 bin imza 2 DE Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Denizden her çýkaný yemeyin! Hasan Bayram CHP-GÜL GÖRÜÞMESÝ Sayýn Baykal'ýn her ne sebeple olursa olsun Gül ile görüþmesi,iktidar ve yanlýlarý tarafýndan;gül'ün herkesin Cumhurbaþkaný olmadýðý bilincini ortadan kaldýrmaya yönelik,düþünülerek hazýrlanmýþ bir propaganda yöntemidir,sayýn Baykal bu tuzaða düþmemelidir,düþtüðü takdirde,partililer ve halk gözündeki deðeri,yeri bu gün olduðundan çok daha aþaðý bir konuma düþecek,gül'ün konumu istedikleri yere ulaþmýþ olacaktýr. 3 DE Tibet turistik eþyaya indirgenemez Ian Buruma Bir vakitlerin büyük kültürünün ucuz hediyeliklerini satan, turistik bir nesneye mi indirgenecekler? Tibet'e bakýnca, bu üzücü kaderin giderek daha da muhtemel hale geldiði görülüyor. Ve Çin hükümetinin direniþi bastýrma çabasýnýn aldýðý hal, Olimpiyatlar'ýn tadýný kaçýrdý bile. Çinlilerin sorumluluðu çok büyük, fakat Tibet'in tükeniþi yarý-sömürgeci bir baský meselesinden ibaret deðil. Birçok Tibetlinin, bilhassa da büyük kentlerde yaþayan eðitimli insanlarýn, 20. asrýn ortasýnda toplumlarýný modernleþtirmeye can attýðý ve keþiþlerle köle sahibi derebeylerinin tahakkümüne karþý Çinli komünistleri müttefik olarak gördüðü çoðunlukla unutuluyor. 4 DE Kýyýlarýmýzda her geçen yýl daha fazla görülen ve yýrtýcý özelliði nedeniyle balýk türlerine zarar verdiði belirtilen balon balýklarý, tezgahlarda satýþa sunulurken, uzmanlar yoðun toksin içeren bu türün kesinlikle yenilmemesi gerektiðini bildiriyor. 8 DE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel:

2 2 Kaz Daðlarý'ný kurtarmak için 100 bin imza Sosyal Güvenlik bugün TBMM'de: Ýþçiler yeniden alanlara çýkýyor Kaz Daðlarý ile Madra Daðý'nda yürütülen altýn madeni arama çalýþmalarýnýn durdurulmasý için sivil toplum kuruluþlarýnca toplanan 100 bin imza, TBMM Baþkanvekili Güldal Mumcu'ya sunuldu. Güney Marmara Doðal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneði (GÜMÇED) Edremit Körfezi Þubesi Baþkaný Mehmet Akif Öznal ve beraberindeki heyet, Mumcu'yu makamýnda ziyaret etti. Öznal, Kaz Daðlarý ile Madra Daðý'ndaki baþta altýn olmak üzere maden arama faaliyetlerinin durdurulmasý amacýyla topladýklarý imzalarý, TBMM Baþkanlýðýna ulaþtýrýlmasý için Güldal Mumcu'ya sundu. Öznal, yaptýðý konuþmada, maden arama çalýþmalarý dolayýsýyla bölgenin tehdit altýnda olduðunu savunarak, Hayatýmýzý ve vatanýmýzý savunma mücadelesi yapýyoruz dedi. Öznal, bölgedeki yurttaþlarýn görüþlerini yansýtan dilekçelerin dikkate alýnmasýný istedi. TBMM Baþkanvekili Güldal Mumcu da dilekçeleri TBMM Baþkanlýðýna ileteceðini belirtti. Ýnsan olmazsa, yapýlan iþlerin hiçbir þeye yaramayacaðýný ifade eden Mumcu, bu nedenle yapýlan iþlerin insanýn hayatýný saðlýklý þekilde devam ettirmesine olanak saðlamasý gerektiðini söyledi. Kaz Daðlarýnda altýn madeni arandýðýna iþaret eden Mumcu, Ama en önemli þey insanýn altýn olduðunun unutulmamasý. Çevreyi kirleterek hiçbir sonuca ulaþamayacaðýz dedi. Mumcu, Kaz Daðlarýnýn bölge için oksijen deposu olduðuna iþaret ederek, Nefes almamýzý zorlaþtýracak, geliþmemizi ve saðlýðýmýzý etkileyecek, çevreye zarar verecek bir çalýþmanýn önlenmesi gerekir diye konuþtu. Bu arada, Kaz Daðlarý ve Madra Daðý Çevre Platformunca, Çanakkale'de 5 Nisan Cumartesi Günü, Kaz Daðlarý ve Madra Daðý'nda Altýna Hayýr mitingi yapýlacaðý belirtildi. (AA 27 Mart 2008) [Sesonline] ÝSTANBUL- Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüþülmeye baþlanacak. DÝSK "Sosyal Güvenlik" Yasasý için bu gün çeþitli kentlerde sokaða çýkma kararý aldý. DÝSK; yaptýðý açýklamada "Hükümet, devam etmesi gereken bu görüþmeleri bitmiþ, tamamlanmýþ ve tüm maddelerde uzlaþmaya varýlmýþ gibi sunmaya çalýþmýþtýr. Bu da yetmemiþ, yasaya karþý itirazlarýmýz sürerken, AKP Hükümeti yasayý yangýndan mal kaçýrýr gibi Meclis e taþýmýþ ve Temel Yasa olarak görüþülmesini istemiþtir" dedi. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK)'in konu ile ilgili yaptýðý açýklama ve eylem programý þöyle: göstermektedir. Hükümetin emeklilik yaþ haddinin 65 olmasý, refah payý ve fiili hizmet zammý konularýnda yasa taslaðýnýn aynen kalmasýnda ýsrar etmesi sosyal güvenliðin ortadan kaldýrýlmasýdýr! Hükümeti bu yaklaþýmý konusunda uyarýyoruz: Halkýn geleceðiyle oynamayýn! Sosyal adaleti, milli gelirin adil paylaþýmýný, sosyal devleti ortadan kaldýran bu yasayý bir oldu bittiyle çýkarmaya kalkýþmayýn. DÝSK olarak önemli bulduðumuz bu taleplerimizin yerine getirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceðimizi buradan bir kez daha yineliyoruz. Toplumu ve geleceðimizi ilgilendiren yaþamsal öneme sahip, geri adým atýlarak "Sosyal güvenlik sistemi ülkemizde ve iyileþtirildiði söylenen ancak yeterli dünyanýn pek çok ülkesinde, uluslararasý bulmadýðýmýz SSGSS Yasa Tasarýsý na karþý, sermayenin talepleri doðrultusunda IMF ve herkesi bu mücadeleye omuz vermeye ve Dünya Bankasý nýn politikalarýný bugünkü eylemlerimize katýlmaya oluþturduðu çerçevede yeniden çaðýrýyoruz..." þekillendirilmek isteniyor. AKP iktidarýnýn "EYLEMLERÝN YAPILACAÐI IMF ci ve sermaye yanlýsý olan bu ÝLLERDEN BAZILARI politikalarýna karþý yüzbinlerce iþçi, kamu çalýþaný, emekli, 14 Mart ta çalýþmama» Gaziantep 12:00 Hükümet Meydaný hakkýný kullandý, iþ býraktý, alanlara çýktý.» Ankara 12:15 Gima önü/kýzýlay Bu eylemler sonucunda da sosyal taraflarýn» Ýstanbul Unkapaný Bölge görüþme süreci baþladý. Çalýþma Müd. önü Ancak hükümet, devam etmesi gereken» Ýzmir 12:30 Kemaraltý Giriþi Konak bu görüþmeleri bitmiþ, tamamlanmýþ ve tüm» Adana 12:30 Ýnönü Parký maddelerde uzlaþmaya varýlmýþ gibi» Eskiþehir 13:00 SSK Önü sunmaya çalýþmýþtýr. Bu da yetmemiþ,» Trakya (Edirne) 12:30 Ýlhan Koman yasaya karþý itirazlarýmýz sürerken, AKP Parký Hükümeti yasayý yangýndan mal kaçýrýr gibi» Bursa 18:00 Heykel MAFEL Meclis e taþýmýþ ve Temel Yasa olarak Orhangazi Parký görüþülmesini istemiþtir.» Antalya 13:00 Kýþlahan Oteli Önü, sosyal taraflarýn görüþlerini dikkate Havuzbaþý almadaki samimiyetsizliðini bir kez daha (Sesonline )

3 Hasan Bayram CHP-GÜL GÖRÜÞMESÝ Sayýn Baykal'ýn her ne sebeple olursa olsun Gül ile görüþmesi,iktidar ve yanlýlarý tarafýndan;gül'ün herkesin Cumhurbaþkaný olmadýðý bilincini ortadan kaldýrmaya yönelik,düþünülerek hazýrlanmýþ bir propaganda yöntemidir,sayýn Baykal bu tuzaða düþmemelidir,düþtüðü takdirde,partililer ve halk gözündeki deðeri,yeri bu gün olduðundan çok daha aþaðý bir konuma düþecek,gül'ün konumu istedikleri yere ulaþmýþ olacaktýr. Sayýn Baykal,CHP-Gül görüþmesinin tarihi sonuçlarýný göremeyecek kadar basiretsiz davranmamalýdýr,bu durum O'nun parti içerisindeki zaten tartýþmalý olan yerini,gül yanlýsý tavrýndan dolayý daha da sarsacaktýr,chp,halkýn partisidir,gül,halkýn cumhurbaþkaný deðildir.bunun aksini gösterecek bir davranýþýn sahibi olacaklar,sonuçlarýna da katlanmayý göze almalýdýrlar. BÝLÝMÝN IÞIÐI YOLUMUZU AYDINLATSIN Saygýlarýmla Nevþehirde Çevre Etkinlikleri Okul Çevresinde Çöp Topladýlar Zihinsel Engellilerden Çevre Duyarlýlýðý zihinsel engelli öðrenciler,nevþehir Belediyesi iþbirliði ile okul çevresinde çöp topladýlar.daha temiz bir çevrenin oluþumuna katký saðlanmasý amacýyla zihinsel engelliler,öðretmenlerinin gözetiminde yaklaþýk 1 saat içerisinde 10 da Afet Evler Mahallesi ndeki bazý sokaklarda çöp toplayan zihinsel engelli öðrencilerin bu davranýþý çevredeki vatandaþlar tarafýndan da ilgiyle izlendi. Yaklaþýk 1 saat süre ile devam eden çöp toplama kampanyasýnda öðrenciler topladýklarý 10 torba çöpü,daha sonra temizlik görevlilerine teslim ettiler. Çöp toplama kampanyasýna katýlan öðrencilere daha sonra Nevþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan kek ve meyve suyu ikram edildi.. Sulucakarahöyük-NEVÞEHÝR Nevþehir Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi nde öðrenim gören Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlan çöp toplama kampanyasýna gönüllü olarak katýlan okullardan biri olan TOKÝ Ýlköðretim Okulu nda temiz bir çevre sloganý ile öðrenciler, okul çevresi ile bazý sokaklarda bulunan çöpleri temizlediler. Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin temizlik araç ve torba çöp topladýlar. Nevþehir de Milli Eðitim Müdürlüðü ne baðlý Nevþehir Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi nde eðitilebilir 40 öðrencinin öðretmenleri ile birlikte katýldýðý çöp toplama çalýþmalarýna Nevþehir Belediyesi temizlik araç ve gereçleri ile katkýda bulundu.okul bahçesinde bir araya gelen öðrencilere önce eldivenleri daðýtýldý.önce okul bahçesi ve sonrasýnda Toki Ýlköðretim Okulu Öðrencileri Temiz Çevre Ýçin Çöp Topladý gereçleri temin ederek ortaya koyduðu kampanyaya gönüllü olarak katýlan TOKÝ Ýlköðretim Okulu öðrencileri yaklaþýk 2 saat süre ile öðrenim gördükleri okul bahçesi baþta olmak üzere okul çevresinde çöp topladýlar. Kendilerine saðlanan özel eldivenler kullanarak çöp toplayan öðrenciler,temiz bir çevre sloganý ile gerçekleþtirdikleri çöp toplama çalýþmalarýnda kýsa sürede 20 torbaya yakýn çöp topladýlar.toplanan çöplerin bir bölümü yakýlarak imha edilirken,bir bölümü de çöp toplama araçlarý ile çöp sahasýna gönderildi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Kent -Göreme Turizm Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

4 Dalay Lama'nýn bir zamanlar modernleþme yolunda müttefik saydýðý Çinli komünistler, Tibet'i reformdan geçirmek yerine harap etti. Çin'deki kapitalist kalkýnmanýn sonucunda Han Çinlileri bölgeye yerleþirken, Tibetliler Çinlileþmeyi reddettiði için kültürleri turistik eþyaya indirgeniyor Tibet turistik eþyaya indirgenemez Ian Buruma peþinde olmadýðýný her fýrsatta tekrarlýyor. Ancak Tibet Çin'in parçasý olarak kaldýkça, farklý kültürel kimliðinin nasýl yaþayabileceðini anlamak zor. Bu kültürün aleyhindeki insani ve maddi güçler ezici nitelikte. Tibetlilerin sayýsý çok az, Çinlilerinse çok fazla. devlet destekli bir 'azýnlýk kültürünün' folklorik kimliklerinin yasýný tutabilirler. Tibetlilerin kaderi Amerikalý Kýzýlderililer gibi mi olacak? Bir vakitlerin büyük kültürünün ucuz hediyeliklerini satan, turistik bir nesneye mi indirgenecekler? Tibet'e bakýnca, bu üzücü kaderin giderek daha da muhtemel hale geldiði görülüyor. Ve Çin hükümetinin direniþi bastýrma çabasýnýn aldýðý hal, Olimpiyatlar'ýn tadýný kaçýrdý bile. Çinlilerin sorumluluðu çok büyük, fakat Tibet'in tükeniþi yarý-sömürgeci bir baský meselesinden ibaret deðil. Birçok Tibetlinin, bilhassa da büyük kentlerde yaþayan eðitimli insanlarýn, 20. asrýn ortasýnda toplumlarýný modernleþtirmeye can attýðý ve keþiþlerle köle sahibi derebeylerinin tahakkümüne karþý Çinli komünistleri müttefik olarak gördüðü çoðunlukla unutuluyor. Bizzat Dalay Lama 1950'lerin baþýnda Çin'deki reformlardan çok etkilenmiþ ve Baþkan Mao'yu öven þiirler yazmýþtý. Ýyi meslek için Çince þartý Ancak Çinli komünistler Tibet toplumunu ve kültürünü reformdan geçirmek yerine harap amblemlerine hapsedildi. Ve Dalay Lama'yla maiyeti Hindistan'a kaçmaya mecbur býrakýldý. Bu yýkým Tibet'e mahsus da deðildi. Geleneðin ezilmesi ve rejime zorla kültürel uyum Çin'in her yerinde yaþandý. Tibetliler bazý bakýmlardan çoðu Çinliden daha az acýmasýz muamele gördü. Kaldý ki Tibetlilerin özgünlüðüne saldýranlar komünistlerden ibaret deðildi. General Çan Kay Þek 1946'da Tibetlilerin Çinli olduðunu ilan etti ve iç savaþý ona baðlý milliyetçiler kazansaydý Tibetlilere baðýmsýzlýk falan vermeyecekti. Tibet Budizmine ciddi hasar verirken, Çin komünizmi de 20. asrýn yýkýmlarýndan güç bela kurtulup ayakta kaldý. Fakat Çin'deki kapitalist kalkýnma Tibet geleneði için daha da yýkýcý bir nitelik taþýyor. Birçok modern emperyalist güç gibi Çin de, politikalarýný maddi yararlarýný gerekçe göstererek meþrulaþtýrýyor. On Çinliler kendi modern kalkýnma versiyonlarýný Tibet'e, sadece tarýmsal ve altyapýsal anlamda deðil, insan anlamýnda da ihraç etti. Sichuan'dan iþadamlarý, Hunan'dan fahiþeler, Pekin'den teknokratlar, Þangay'dan parti yetkilileri, Yunnan'dan bakkallar akýn akýn Tibet'e gönderildi. Tibet baþkenti Lasa'da çoðunluðu artýk Tibetliler oluþturmuyor. Kýrsalda yaþayanlarýn çoðu Tibetli ama hayat tarzlarýnýn Çin modernleþmesi karþýsýnda ayakta kalma ihtimali, Apaçilerin ABD'de ayakta kalma ihtimalinden fazla deðil. Zira Tibet okullarý ve üniversitelerinde resmi dil Çince ve köylülük, dilencilik veya ývýr zývýr satýcýlýðýndan daha iyi bir meslek isteyenler buna uymak -yani daha açýkçasý, Çinlileþmek zorunda. Kendi klasik edebiyatlarý üzerine çalýþmak isteyen Tibetli entelektüeller bile bunu Çince tercümeler üzerinden yapmak zorunda. Bu arada Çinli ve diðer yabancý turistler, geleneksel Tibet giysileri giyip Dalay Lama'nýn eski sarayýnýn önünde hatýra fotoðraflarý çektirmekte. Bugün Tibet'te dine, Çin'in kalanýndaki gibi müsamaha gösteriliyor, fakat çok sýký kontrol Umut diasporanýn gücünde Bununla birlikte Tibet dýþýnda farklý bir hikâye var. Çinliler bir yandan Tibet içindeki eski hayat tarzýnýn tükeniþinden sorumlu, ancak diðer yandan istemeyerek de olsa dýþarda tam tersi bir durumun müsebbibi olabilirler. Dalay Lama'yý sürgüne gitmeye mecbur býrakmakla, geleneklerine son derece baðlý Tibetli bir diaspora topluluðunun oluþmasýna yol açtýlar. Belki baðýmsýz bir Tibet'te bile hayatta altýnda. Manastýrlar ve tapýnaklar turistik birer mekân olarak suiistimal edilirken, hükümet ajanlarý keþiþlerin uslu durmasýný garanti etmek yýllar süren yýkýmýn ve görmezden için mesai yapýyor. Son olaylardan da gelinmenin ardýndan Tibet, ülkeyi anladýðýmýz üzere, bu konuda tam baþarý modernleþtirmek için muazzam miktarda Çin kaydetmiþ deðiller. Tibetlilerin öfkesi çok parasý ve enerjisinden yararlanýyor. Tibetliler, derine uzanýyor. Son birkaç haftada bu öfke Çin'in bir Üçüncü Dünya enkazýndan aþýrý önce manastýrlarda, sonra da sokaklarda taþtý yüklü bir kentsel kalkýnma mucizesine dönüþme kalamayacak kadar koyu bir baðlýlýk bu. sürecinde dýþlandýklarýndan þikâyet edemez. Diaspora kültürleri nostaljik geri dönüþ etti. Din Marksist laiklik adýna ezildi. Kültür Devrimi sýrasýnda manastýrlar ve tapýnaklar yýkýldý (Tibetli Kýzýl Muhafýzlar da genellikle buna yardýmcý oldu). Göçebeler beton yýðýný apartmanlarda yaþamaya zorlandý. Tibet sanatý, Bu süreçte Çin'in dört köþesindeki dinsel kimlikler, kültürel çeþitlilik, geleneksel sanatlar ve adetler, beton, çelik ve camýn altýna gömülüyor. Ve bütün Çinliler ayný kirli havayý soluyor. Fakat en azýndan Han Çinlileri, ulusal hazinelerinin diriliþine bakýp gurur duyabilir. Çin gücünün ve maddi zenginliðinin dönüþü karþýsýnda göðüsleri kabarabilir. Tibetlilerse bu hissiyatý ancak tam olarak Çinlileþmeleri halinde paylaþabilirler. Aksi takdirde olsa olsa kaybettikleri ve hýzlý modernleþmesinin aracý ve baþlýca kazananý olan Çinli göçmenlere yöneldi. Dalay Lama anavataný için baðýmsýzlýk hayalleriyle yaþýyor. Gelenekler, atadan kalma eþsiz elmaslar misali, kýskançlýkla muhafaza ediliyor ve hayaller yerli yerinde kaldýkça bu gelenekler gelecek kuþaklara devredilecek. O hayallerin günün birinde gerçekleþmeyeceðini kim söyleyebilir? Hele hele hayallerini 2 bin yýl sonra gerçekleþtirmiþ bir Yahudi örneði varken ortada. (Amerika'daki Bard Üniversitesi'nde insan haklarý konusunda uzman profesör, 26 Mart 2008) Radikal

5 1. Yeþilçam Ödülleri Verildi Günay, Türkiye'de ilk kez, sinema alanýnda düþündüðünü ifade etti. bir ödüle "Yeþilçam" adýnýn verildiðine Her daldaki 5 aday içinden "Yeþilçam Ödülleri"nin birincilerini belirledi. Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfý (TÜRSAK) ile Beyoðlu Belediyesi'nce düzenlenen "1. Yeþilçam Ödülleri", Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý'nda gerçekleþtirilen törenle sahiplerine verildi. Ödüllerin ön seçimini sinemacýlarýn oluþturduðu "üretenler jürisi"nin yaptýðý yarýþmada, sinemacýlarýn yaný sýra, iþ, kültür ve medya dünyasý ve akademisyenlerin yer aldýðý jüri de, her daldaki 5 aday içinden "Yeþilçam Ödülleri"nin birincilerini belirledi. Törende konuþan Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, geçmiþ ile bugün arasýnda bað kurmanýn güzelliðini öðreten bir akþam yaþadýklarýný dile getirdi. dikkati çekerek, "Yeþilçam zaten Türk sinemasýyla özdeþleþmiþ bir isim. Dolayýsýyla bu çok doðru bir seçim" dedi. Yeþilçam Ödülleri sahiplerini buldu. "Mutluluk"; "En Ýyi Film", "En Ýyi Kadýn Oyuncu" ve "En Ýyi Müzik" ödüllerini kazandý. "En Ýyi Yönetmen", Fatih Akýn olurken; Þener Þen, "Kabadayý" filmindeki rolüyle "En Ýyi Erkek Oyuncu" seçildi. Yeþilçam'ýn bir zamanlar bir kuþaðýn neredeyse bütün duygusal dünyasýný kapladýðýný dile getiren Günay, "Son yýllarda yapabildiðimiz çok cüzi katkýlara raðmen çok ciddi baþarýlar elde ediyor Türk sinemasý. Bundan kývanç duyuyorum. Bundan sonra bu baþarýlarýn artarak devam edeceðine inanýyorum" diye konuþtu. Beyoðlu Belediye Baþkaný Ahmet Misbah Demircan da Yeþilçam'daki büyüklerinin kendisine zaman zaman "Beyoðlu'na sahip çýkýn" dediklerini, kendisinin de ancak böylesi bir organizasyonla ilçeye sahip çýkýlacaðýný Bu konuda deneyimi bulunan TÜRSAK Vakfý'nýn da buna destek olduðunu ifade eden Demircan, bu ödülün ayný zamanda Beyoðlu'nu kültür ve sanatla tanýtma vizyonunu da yerine getirmesini umduðunu sözlerine ekledi. Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrasý'nýn Türk filmlerinin müziklerinden örnekleri seslendirdiði gecenin sunuculuðunu Meltem Cumbul yaptý. ÖDÜLLER Konuþmalarýn ardýndan geçilen ödül töreninde, ödüller sahiplerine Kültür ve Turizm Bakaný Günay ile Hale Soygazi, Nebahat Çehre, Göksel Arsoy, Sevda Ferdað, Tamer Karadaðlý ve Mehmet Günsur'un de aralarýnda bulunduðu sinema oyuncularý tarafýndan sunuldu. Gecede, "En Ýyi Film" dalýnda ödüle deðer bulunan "Mutluluk" filminin yönetmeni Abdullah Oðuz'a ödülünü Bakan Ertuðrul Günay verdi. dalýnda "Yaþamýn Kýyýsýnda" filmiyle Fatih Akýn ödülün sahibi olurken, "En Ýyi Kadýn Oyuncu" dalýnda "Mutluluk" filmiyle Özgü Namal, "En Ýyi Erkek Oyuncu" dalýnda "Kabadayý" filmiyle Þener Þen ödül aldý. "En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu" ödülü "Yaþamýn Kýyýsýnda" filmiyle Nursel Köse'ye verilirken, ayný film ile Tuncel Kurtiz "En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu", Fatih Akýn ise "En Ýyi Senaryo" ödülünü kazandý. "En Ýyi Müzik" ödülüne "Mutluluk" filminin müziðiyle Zülfü Livaneli, "En Ýyi Görüntü Yönetmeni" ödülüne ayný film ile Mirsad Heroviç deðer bulundu. ÖZEL ÖDÜLLER Gecede, "Digitürk Genç Yetenek Ödülü"nü "Yumurta" filmindeki rolüyle Saadet Iþýl Aksoy, "Turkcell Ýlk Film Ödülü"nü ise "Beyaz Melek" filminin yönetmeni Mahsun Kýrmýzýgül aldý. (Sesonline ) "Tiyatro Ümitsizliðin Reddidir Çünkü Oyun Daima Baþlar" "27 Mart Dünya Tiyatro Günü" 2008 Ulusal Bildirisi'ni, Muhsin Ertuðrul un Alkaya bildirgede þu ifadelere yer verdi: "Küçük bir köyde yaþýyoruz, ýsýnýyor yahut üþüyoruz, mutlaka seviniyor ve üzülüyoruz, farklý dillerde konuþuyoruz ve ötesi, daima hissediyoruz. Köyün bilgeleri ve onlarýn söylenceleri, uzun, duraðan hayat yazdýðý ilk Ulusal Bildiri nin 30 yýl önermelerini kýþkýrtýyor, hepimizi tekçi sonrasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi dayatmalardan koruyup sakýnýyor, yaþamak yaþayanýnýn þaþýrtýcý imgelemiyle gidip Þehir Tiyatrolarý Genel Sanat Yönetmeni, böyle anlam kazanýyor. Çünkü baþlangýçta gelelim ki sahici tekliði, bugünde var olan yazar, þair, yönetmen Orhan Alkaya kaleme hayat þekilsizdir. Ýnsan ý anlamlý kýlabilelim. Bütün Bu yýlki "Tiyatro Günü" bildirisini Orhan Alkaya kaleme aldý. Alkaya bildirgede Türkiye tiyatrosunun dar bir geçitte bulunmasýnýn hayal gücünü bunalttýðýný ancak geçen yýllara göre geliþme de olduðunu aktardý. aldý. Alkaya, bildirgede "Türkiye tiyatrosu hayli zamandýr bir uzun geçidin tam içerisinde duruyor ve geçidin darlýðý hayal gücünü bunaltýyor" dedi. Alkaya'ya göre "bu geçitten binlerce yýllýk ayrýþýk kültürel zenginliðimizle süzülmek, dünya köyüne, kendi oyun oynama birikimimizle akmak üzereyiz." "Tiyatro ümitsizliðin reddidir, çünkü oyun daima baþlar. Þimdi ve burada, yeniden, oyun baþlamak üzere. Baþlayalým öyleyse; hayatýn gözden geçirilmiþ yeni yorumlarýna her zaman ihtiyacýmýz oldu. Bu ihtiyaç olmasaydý tiyatro ne iþe yarardý ki?" "Tiyatro hayatý sýkýcý düzenekten korur" Öyleyse, oyun oynamaktan ne alýkoyabilir bizi? Pek az temel izlek var biliyoruz, ama yaratýcý insan kadar çok hikaye kurma ve anlatma biçimi de var. Tiyatro sanatý hayatý sýkýcý, ýsrarcý bir düzenekten koruyup kollarken, yaratýcý insandan beslenir, besleniyor. Çünkü insan eþsizdir. Olsa olsa henüz köyün sokaklarýnda saklý kalmýþ biçimler var ve yasak mahallelere ansýzýn girmek heyecan vericidir. Yeni biçimlere ihtiyaç duyuyoruz, çünkü týkanmak ölümdür. Biçim özün ta kendisidir ve en çok biçim yasaklanýr bilinebilen zamanda. Ayný anda ileriye ve geriye, yani hayatý anlamlý kýlacak kimyaya, yeryüzü zamanlarý kapsayan anda, bugünde! Bugün daima yakýcýdýr. Ýkaros un kanatlarý elbette acýyacaktýr ama kim güneþe o denli yaklaþmayý tasavvur edebilir ki? Çünkü ancak, yanmayý göze alan aydýnlatabilir." Orhan Alkaya'ya dair Alkaya 1958'de istanbul'da doðdu. Hukuk ve gazetecilik okudu. Günlük gazetelerde ve dergilerde deðiþik sanat disiplinleri üzerine eleþtiri yazýlarý, makale ve denemeler yazdý. Deðiþik gazetelerde köþe yazarlýðý ve dergilerde Genel Yayýn Yönetmenliði yaptý. (GG) (BÝA Haber 26 Mart 2008)

6 Meral Salman NEVÞEHÝR BELEDÝYESÝ VE AA ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE ATATÜRK FOTOÐRAFLARI SERGÝSÝ Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç kadýn, öðretim üyesi annesini boðazýný keserek öldürdü. Katilin evlat, maktulün anne oluþu ve cinayetin vahþiliði, cinayet haberini gazete manþetlerine taþýdý ve cinayetten bu vesileyle haberdar olan herkesi dehþete düþürdü. Cinayeti, iþleniþindeki vahþetin yaný sýra bu denli sarsýcý kýlan ve onu diðer ebeveyn cinayetlerinden ayýran baþka bir þey daha var. Çünkü bu cinayet, iþlenen ilk ebeveyn cinayeti deðil, hatta neredeyse her gün annesini, babasýný veya ikisini birden öldüren evlat haberleri gazetelerde yer alýyor. Bu cinayetler elbette ürküntü yaratýyor ama bunlarýn üzerinde durulmadan geçiliveriyor. Ne de olsa söz konusu olan yýllarýn ve hayatýn yorgunu, umarsýz anne babalar ve onlarýn yorgunluðunu, umarsýzlýðýný cinnetle harmanlayarak devralmýþ çocuklarý oluyor. Yaþamýn zaten pek bir þey vaat etmediði bu insanlarýn üzerinde öldürülmek de, öldürmek de aykýrý durmuyor. *** Oysa gazetelere manþet olan bu cinayette durum farklý, anne baþarýlý bir bilim kadýný ve kýzý bir vakýf üniversitesinde okuyan ve gazetelerde büyük bir iþtahla verilen boy boy fotoðraflarýndan çýkarabileceðimiz üzere güzel, baþarýlý, burjuva kategorisine gönül rahatlýðýyla sokulabilecek gencecik bir insan. Sarsýcý olan da bu zaten, ideal kabul edilebilecek, akademisyen anne babanýn üniversite öðrencisi kýzýnýn, bu burjuva ve medeni tabloya temelden saldýran, yani medeni olma prensibine saldýran cinayeti, yani anne katli! *** Annesini, kýz kardeþini ve erkek kardeþini öldüren 20 yaþýndaki bir Normandiya köylüsünün cinayetlerinden yola çýkarak, delilik, akýl saðlýðý, suç ve ceza kavramlarýný sorgulayan XIX. Yüzyýlda Bir Aile Cinayeti isimli kitapta ( ed. Foucault, M., 2007, Ayrýntý Yayýnlarý), Peter ve Favret, ebeveyn katlinin uygar olma prensibine saldýrdýðýný vurguluyorlar. 19. yüzyýl Fransa sýnda Cumhuriyetçiler ve kralcýlar arasýndaki kanlý bir iktidar mücadelesi verilirken, ayný dönemde köylüler arasýnda da vahþi cinayetler iþleniyor. Bu cinayetleri iþleyenler arasýnda Anne Katli çocuðunu öldürüp yiyen anne ve küçük bir kýzýn kanýný içen köylü de var: Bu radikal cinayetler tam da uygar olma prensibine saldýrýrlar. Bu prensip yasada ikili bir sýnýr içinde tanýmlanýr: Biri açýkça belirtilen ebeveyn katli (bu suçu iþleyen doða dýþýdýr); zýmni olan diðeriyse yamyamlýktýr (yasada bile bunu dile getirecek kelime yoktur) (sf.234). *** Söz konusu olan 19. yüzyýl Fransa sýnýn köylüleri olduðunda veya günümüz alt sýnýflarý, yoksullarý olduðunda, bu cinayetler, bu uygar olma prensiplerine saldýrýlar, bir þekilde kanýksanabiliyor. Üzerinde hâkimiyet kurulmuþ olanlarýn neden kendilerine karþý kanun-yalan- gücünü uygulayanlarý deðil de, kendilerinden olanlarý, en yakýnlarýný öldürdükleri sorusunu ise, Peter ve Favret katillerin, kendilerine karþý kanun gücü uygulayanlarý deðil en yakýnlarýný öldürürken, öldürdüklerinin aslýnda kendileri olduðunu söyleyerek yanýtlýyorlar. *** Öyleyse, hayatýný yoksulluk, umutsuzluk içinde geçirmiþ ebeveynlerin geleceksiz çocuklarý anne babalarýný katlederken, öldürdükleri biraz da kendileri ve belki de bu yüzden, yani zaten geleceksiz olduklarý için olanca vahþetine ve akýl almazlýðýna raðmen bu cinayetler gazete sayfalarýnda kaybolup gidiyor. Söz konusu olan genç, zengin, güzel, baþarýlý ve geleceði parlak bir insan olduðunda ise, bu insanýn annesini öldürürken öldürdüðünün biraz da kendisi olduðu gerçeði, hayatý ve hayattaki idealleri sadece baþarý, güzellik, zenginlik gibi kategoriler üzerinden kuran ve yüceltenler açýsýndan göz ardý edilemeyecek kadar dehþet verici oluyor. Ne de olsa cinayeti iþleyen, sadece annesini ve annesini öldürürken kendini öldürmüþ deðil, ayný zamanda sahip olduðu ve ona sunulan veya ona yakýþtýrýlan tüm idealize edilmiþ deðer ve konumlarýn makbullüðünü de tehlikeye düþürüyor. Böylesi bir cinayette burjuva ve medeni dünyaya, bu dünyanýn prensiplerine saldýrý içeriden geliyor ve bu nedenle cinayetin vahþeti kadar, saldýrýnýn þiddeti de cinayetten haberdar olanlarda hayret ve ürküntü yaratýyor. Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi kültürel etkinlikler serisini sürdürüyor.türkiye nin çeþitli kentlerinde açýlan ve büyük bir ilgi gören Anadolu Ajansý Genel Müdürlüðü ile Basýn Yayýn Genel Müdürlüðü nün ortak çalýþmalarý ile ortaya konan Atatürk fotoðraflarý, Nevþehir Belediyesi nin organizasyonu ile vatandaþlarýn ziyaretine açýldý. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi sergi salonundaki sergi açýlýþýna Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu,Nevþehir Vali Yardýmcýlarý Hüseyin Ergi, Mustafa Kemal Keskin,Avanos Kaymakamý Mehmet Ünlü, Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Yusuf Kaya ve Atilla Seçen,Anadolu Ajansý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Anadolu Ajansý Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi,AA Genel Müdür Yardýmcýsý Tahsin Aktý, Nevþehir Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. M.Þükrü Akdoðan Nevþehir Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa nýn yaný sýra bazý öðretim kurumlarýnýn yöneticileri katýldý. Serginin açýlýþýnda konuþan Anadolu Ajansý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Anadolu Ajansý Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi,Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ün büyük devlet adamlýðý,siyasetçiliði ve liderliðinin dýþýnda sosyal hayatta var olan ulu önderin bu yönlerini ortaya koyan bir fotoðraf sergisini ilk olarak Samsun da açtýklarýný belirterek,sergiye gösterilen ilgi nedeniyle Atatürk Fotoðraflarý sergisinin farklý kentlerde vatandaþlarýn beðenisine sunulduðunu söyledi. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu da, ilkeleri ile bugünlere ýþýk olan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hayatýnýn çeþitli dönemlerinde çekilmiþ fotoðraflarýn Nevþehir de de sergilenmesinden büyük bir mutluluk duyduðunu belirtti. Atatürk Fotoðraflarý sergisi daha sonra AA Genel Müdürü Bengi ve Vali Hacýmustafaoðlu tarafýndan açýldý. Nevþehir Belediyesi nin organizasyonu ile AA Genel Müdürlüðü iþbirliði ile düzenlenen Atatürk Fotoðraflarý Sergisi ne tüm Nevþehir lileri beklediklerini söyleyen Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Atilla Seçen, 3 gün süre ile açýk kalacak sergide bir çoðu gazete,kitap ve dergide henüz yayýnlanmayan 100 e yakýn Atatürk fotoðrafýnýn sergilendiðini söyledi.

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı