Kayseri de 6-18 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kayseri de 6-18 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler"

Transkript

1 Türk Aile Hek Derg 200; (1): 4-5 Letter to the Editor doi:.23/tahd.0.04 Kayseri de -1 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler Say n Editör, Kayseri de 1 yafl çocuklarda büyümenin antropometrik ölçümler kullan larak takibinde referans de erler oluflturmak üzere, fiubat-nisan 2005 te ilkö retim okullar ve liselerde bir çal flma yürütülmüfltür. Bu çal flman n temel amac ; özellikle birinci basamakta çal flan aile hekimleri, pediatristler ve endokrinologlar gibi uzmanlar n klinik pratiklerinde çocuklarda büyüme geliflmenin takibi için temel oluflturacak referans de erlerin belirlenerek, sa l k hizmetinde kullan m na imkân sa lanmas d r. Bu referans de erler büyüme geliflmenin takibinde kullan lmalar n n yan nda, büyüme geliflmeyi etkileyen di er faktörlerin analizi aç s ndan da önem tafl maktad r. Özellikle obezite, metabolik sendrom ve yaflam tarz de ifliklikleri gibi baz de iflkenlerle antropometrik de iflkenler aras ndaki iliflkilerin ortaya ç kar lmas aç s ndan da referans de erlerin belirlenmesi ayr ca önem tafl maktad r. Bu kesitsel çal flmada yap lan ölçümlerde kullan lan yöntemler afla da özetlenmifltir: Veriler fiubat-nisan 2005 döneminde toplanm flt r. lk aflamada gelir da l m na orant l olarak toplam okul aras ndan rastgele örnekleme 4 okul (23 ilkö retim, 24 orta ö retim kurumu) belirlenmifltir. Çal flma kapsam nda toplam 3 (32 k z, 32 erkek) ö renci üzerinde ölçümler yap lm flt r. 1 Bu ö renciler 4 okuldan ilk aflamada; okulun il merkezi ve çevre ilçelerde olma, ailelerinin sosyoekonomik düzeyi ve devlet okulu ya da özel okulda okuyor olma durumlar na göre çok safhal rastgele tabakal örnekleme yöntemi ile seçilmifltir. kinci aflamada çal flmaya al nacak ö renciler okul kay tlar ndan basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmifltir. Bilinen büyüme geliflme gerili i, büyüme geliflme sürecini etkileyebilecek ilaç kullanan ö renciler çal flma d fl nda b rak lm flt r. Çal flma öncesi ö renci ailelerinin onay Helsinki Deklarasyonu na uygun olarak al nm flt r. Çal flmaya al nan -1 yafl gurubu ö rencilerin boy uzunlu u, kulaç uzunlu u, vücut a rl, bel çevreleri, üst kol çevreleri ile triseps deri k vr m kal nl klar ölçülmüfltür. Beden kitle indeksi ve üst orta kol ya alan hesaplanm flt r (Tablo 1-). Boy uzunlu u: Ayakkab lar ç kar ld ktan sonra ayaklar yan yana, kifli dik dururken bafl sabitlenerek ve bafl Frankfort düzleminde* iken esnemeyen mezür ile ölçülmüfltür. Kulaç uzunlu u: Ayaklar yan yana, kifli dik dururken, avuç içleri karfl ya bakacak flekilde sa elin orta parma ile sol elin orta parma aras ndaki mesafe esnemeyen mezür ile ölçülmüfltür. Vücut a rl : Dijital tart ile olabildi ince hafif k - yafetlerle ölçülmüfltür. Bel çevresi: En alt kaburga kemi i ile krista iliaka aras bulunup, orta noktadan geçen çevre, esnemeyen bir mezür ile ekspirasyon sonunda ölçülmüfltür. Üst orta kol çevresi: Kol dirsekten 0 derece bükülüp, omuzda akromial ç k nt ile dirsekte olekranon ç k nt s aras ndaki orta noktadan geçirilen ve esnemeyen bir mezür ile ölçülmüfltür. Triseps deri k vr m kal nl : Kifli ayakta ve dik dururken, kol dirsekten 0 derece bükülüp, omuzda akromial ç k nt ile dirsekte olekranon ç k nt s aras ndaki orta nokta iflaretlenmifltir. Kol serbest b rak l p, dirsekten epikondiller hizas ndan yukar do ru ç k larak katman sol elin iflaret ve bafl parma ile tutulup sa elle tutulan kaliper ile ölçüm yap l flt r. Beden kitle indeksi: Vücut a rl kg cinsinden, boy uzunlu u m 2 cinsinden oran al narak hesaplanm flt r. Üst orta kol ya alan : [CxTDKK/2]- [ΠxTDKK 2 /4] formülüyle hesaplanm flt r. Bu formülde de iflkenler: C= üst orta kol çevresi (cm) TDKK= triseps deri k vr m kal nl (cm) Π=3. olarak al nm flt r. *Frankfort düzlemi: Bu düzlem yüzün yan taraf nda gözün alt kenar n ile d fl kulak kanal n n üst k sm ndan geçen yere paralel düzlem olarak tan mlanmaktad r. Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt Say Yay n haklar Türkiye Aile Hekimli i Uzmanl k Derne i (TAHUD)'a aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Medikal Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 200 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, Istanbul.

2 Tablo 1a 3. Erkeklerde boy uzunlu u persentilleri (cm) Yafl Tablo 1b 3. K zlarda boy uzunlu u persentilleri (cm) Yafl Balc N ve ark. Kayseri de -1 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler

3 Tablo 2a 4. Erkeklerde a rl k persentilleri (cm) Yafl Tablo 2b 4. K zlarda a rl k persentilleri (cm) Yafl Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt Say

4 Tablo 3a 3. Erkeklerde kulaç uzunlu u persentilleri (cm) Yafl Tablo 3b 3. K zlarda kulaç uzunlu u persentilleri (cm) Yafl Balc N ve ark. Kayseri de -1 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler

5 Tablo 4a 1. Erkeklerde beden kitle indeksi persentilleri (kg/m 2 ) Yafl Tablo 4b 1. K zlarda beden kitle indeksi persentilleri (kg/m 2 ) Yafl Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt Say

6 Tablo 5a 5. Erkeklerde bel çevresi persentilleri (cm) Yafl Tablo 5b 5. K zlarda bel çevresi persentilleri (cm) Yafl Balc N ve ark. Kayseri de -1 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler

7 Tablo a. Erkeklerde üst orta kol çevresi persentilleri (cm) Yafl Tablo b. K zlarda üst orta kol çevresi persentilleri (cm) Yafl Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt Say

8 Tablo a. Erkeklerde triseps deri k vr m kal nl persentilleri (mm) Yafl Tablo b. K zlarda triseps deri k vr m kal nl persentilleri (mm) Yafl Balc N ve ark. Kayseri de -1 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler

9 Tablo a. Erkeklerde üst orta kol ya alan persentilleri (cm 2 ) Yafl Tablo b. K zlarda üst orta kol ya alan persentilleri (cm 2 ) Yafl Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt Say

10 Büyüme ve geliflmenin takibinde temel olarak vücut a rl ve boy kullan lmakta, bu de erlerden hesaplanan beden kitle indeksi de obezite aç s ndan yap lan izlemlere temel oluflturmaktad r. Vücut kitle indeksi halen pratik uygulamada kullan lmakla beraber obezite ve metabolik sendrom aç s ndan yap lan de erlendirmelerde bel çevresi santral obezite temel tan kriterlerinden biri haline gelmifltir. Bel çevresi eriflkin popülasyonda cinsiyete göre tek bir de er olarak al nabilmesi mümkün iken 1 yafl alt popülasyonda tüm di er antropometrik ölçüler gibi yafla özel referans de erleri belirlenmesi gereken önemli bir parametre haline gelmifltir. Bu referanslar n elde edilmesi ile obezite ve metabolik sendrom tan lar n n konulmas kendi toplumuza ait referans de erlerin kullan m ile daha gerçekçi hale gelebilecektir. Bel çevresi d fl nda deri k vr m kal nl klar, üst kol çevresi, üst kol ya alan gibi ek parametreler de de erlendirmeye kat lm flt r. Bu ek parametreler beden kitle indeksi normal oldu u halde, santral obezitesi bulunanlar n ateroskleroz aç s ndan da ek risk alt nda bulunmalar dolay s yla gündeme gelmifltir. Yafl gruplar belirlenirken ölçüm yap lan tarihten kronolojik yafl ç kart larak tamamlanan yafl y l olarak al nm flt r. Ölçümler çal flma öncesi literatürde tarif edilen ölçüm metotlar konusunda e itim alm fl sa l k teknisyenleri taraf ndan yap lm flt r. Elde edilen verilerin analizinde her bir de iflken için ayr ayr olmak üzere, afl r uç de erler tespit edilerek çal flma d fl b rak ld ktan sonra LMS metodu ile yafla ve cinsiyete özel persentil de erleri belirlenmifltir. Büyüme e rilerinin çizilmesinde 10 l y llar n bafl ndan itibaren kullan lan LMS [L (λ; çarp kl k), M (μ; ortalama S (σ; de iflim katsay s )] Chart Maker Pro version 2.3 (The Institute of Child Health, London) program ndan yararlan lm flt r. 2 Çal flma anketinden elde edilen sosyodemografik özellikler, obezite ile iliflkili faktörler ayr ca ele al narak antropometik parametrelerle iliflkisi aç s ndan de erlendirilmifltir. Elde edilen referans de erlerin birinci basamakta aile hekimlerinin kendilerine ba l popülasyonu takiplerinde ve ülkemizde baflka merkezlerde elde edilen verilerle karfl laflt rma yap labilmesi aç s ndan faydal olaca n düflünüyoruz. Kaynaklar 1. Özturk A, Maz c o lu MM, Hatipo lu N, Budak N, Keskin G, Yazlak Z, Balc N, Y ld z H, Y ld z K, Üstünbafl HB, Kurto lu S. Reference body mass index curves for Turkish children to 1 years of age. J Pediatr Endocrinol Metab 200; 21: Cole TJ, Green PJ. Smoothing reference centile curves: The LMS method and penalized likelihood. Stat Med 12; : Maz c o lu MM, Hatipo lu N, Öztürk A, Gün I, Üstünbafl HB, Kurto lu S. Age References for the arm span and stature of Turkish children and adolescents. Ann Hum Biol 200; : Hatipo lu N, Kurto lu S, Öztürk A, Maz c o lu MM. The weight and height percentiles in -1 year old children in Kayseri and comparison with stanbul data. J Clin Res Ped Endo 200; 1: Hatipo lu N, Öztürk A, Maz c o lu M, Kurto lu S, Seyhan S, Loko lu F. Waist circumference percentiles for - to 1-year-old Turkish children and adolescents. Eur J Pediatr 200; : Öztürk A, Budak N, Çiçek B, Maz c o lu MM, Bayram F, Kurto lu S. Cross sectional reference values for mid-upper arm circumference, triceps skinfold thickness and arm fat area of Turkish children and adolescents. Int J Food Sci Nutr 200; : 1-. E itici Nezaket Balc Prof. Dr. Fahri Bayram Erciyes Üni. T p Fak. Endokrinoloji Bilim Dal Doç. Dr. Nurten Budak Erciyes Üni. Kayseri Atatürk Sa l k Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yard. Doç. Dr. Betül Çiçek Erciyes Üni. Kayseri Atatürk Sa l k Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ö r. Gör. Ferhan Elmal Erciyes Üni. T p Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dal Yard. Doç. Dr. skender Gün Erciyes Üni. T p Fakültesi Halk Sa l Anabilim Dal Uzm. Dr. Nihal Hatipo lu Kayseri Kad n Do um ve Çocuk Hastanesi E itici Gülcan Keskin Ö r. Gör. Ahmet Öztürk Erciyes Üni. T p Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dal Prof. Dr. Selim Kurto lu Erciyes Üni. T p Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dal E itici Fikret Löko lu Doç. Dr. Mustafa Mümtaz Maz c o lu Erciyes Üni. T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal E itici Selda Seyhan E itici Nezahat Turp Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbafl Erciyes Üni. T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal E itici Zehra Yazlak E itici Hale Y ld z E itici Kas m Y ld z *Araflt rmac lar soyad na göre alfabetik olarak dizilmifltir. 5 Balc N ve ark. Kayseri de -1 yafl grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans de erler

0-18 yafl çocuk ve adolesanlarda büyüme e rileri

0-18 yafl çocuk ve adolesanlarda büyüme e rileri Review Türk Aile Hek Derg 2011;15(3):112-129 doi:10.2399/tahd.11.112 www.turkailehekderg.org 0-18 yafl çocuk ve adolesanlarda büyüme e rileri Growth charts for 0-18 year old children and adolescents Ahmet

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.46.56

DOI: 10.4274/tpa.46.56 Özgün Araflt rma Original Article 111 DOI: 10.4274/tpa.46.56 Çal flman n çocuk bedeni üzerine etkisi: zmit te yap lan iki araflt rma sonuçlar n n Effect of labour on child body: the comparison of two studies

Detaylı

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Research Article doi:10.2399/tahd.13.09719 Türk Aile Hek Derg 2013;17(2):60-64 TAHUD 2013 5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Sociodemographic characteristics

Detaylı

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Ö rencilerinde Psikiyatrik Belirti Taramas PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY. Esra Saatçi, Ersin Akp nar

Çukurova Üniversitesi Ö rencilerinde Psikiyatrik Belirti Taramas PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY. Esra Saatçi, Ersin Akp nar Araflt rma Research Article Türk Aile Hek Derg 2006; 10(1): 7-13 Çukurova Üniversitesi Ö rencilerinde Psikiyatrik Belirti Taramas PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY Esra Saatçi, Ersin

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE. Key words: Hypertension, hypertension management, primary care

HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE. Key words: Hypertension, hypertension management, primary care Aile Hek Derg 997; (): 48-2 B R NC BASAMAKTA H PERTANS YON YÖNET M * HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE Okay Baflak, Hulki Meltem Sönmez 2, Erdo an Payza Özet AMAÇ Birinci basamak sa l k bak m sunan

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

Ü lkemizde baflka hiçbir t p disiplini ve uzmanl k. Yar zamanl uzaktan e itim ve t p e itimindeki yeri. Durum Raporu

Ü lkemizde baflka hiçbir t p disiplini ve uzmanl k. Yar zamanl uzaktan e itim ve t p e itimindeki yeri. Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.018 Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):18-22 TAHUD 2012 Yar zamanl uzaktan e itim ve t p e itimindeki yeri Part-time distance training and its place in medical education Okay

Detaylı

Karaba lar Bölgesinde Yaflayan Annelerin Atefl Hakk nda Bilgi ve Davran fllar n n De erlendirilmesi

Karaba lar Bölgesinde Yaflayan Annelerin Atefl Hakk nda Bilgi ve Davran fllar n n De erlendirilmesi Araflt rma Research Article Türk Aile Hek Derg 2005; 9(1): 9-14 Karaba lar Bölgesinde Yaflayan Annelerin Atefl Hakk nda Bilgi ve Davran fllar n n De erlendirilmesi MOTHERS KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI CİLT II ANA RAPOR Kas m 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-11/312) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon:

Detaylı

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary Türk Aile Hek Derg 2009; 13(4): 181-186 www.turkailehekderg.org Araflt rma Research Article doi:10.2399/tahd.09.181 Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Reasons

Detaylı

14-18 Yafl Grubundaki Lise Ö rencilerinin Beslenme Al flkanl klar n n Saptanmas ve De erlendirilmesi

14-18 Yafl Grubundaki Lise Ö rencilerinin Beslenme Al flkanl klar n n Saptanmas ve De erlendirilmesi Türk Aile Hek Derg 2002; 6(4): 159-164 14-18 Yafl Grubudaki Lise Ö recilerii Besleme Al flkal klar Saptamas ve De erledirilmesi EVALUATION OF NUTRITIONAL HABITS OF 14-18 YEARS OLD ADOLESCENTS IN TWO HIGH

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal AIDS Üniversite Ö rencilerinin /AIDS Hakk ndaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlar n n De erlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi ÖZET flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi Bu çal flmada illerin iflgücü piyasas aç s ndan risklerini belirleyen analizler yap lm flt r. Genellikle,

Detaylı

fiükriye Akça Kalem *, Öge Öktem **, Haflmet A. Hana as ***, Murat Emre ****

fiükriye Akça Kalem *, Öge Öktem **, Haflmet A. Hana as ***, Murat Emre **** Nöropsikiyatri Arflivi, 2003; 40(1-2): 13-25 Alzheimer Hastal n De erlendirme Skalas -Kognitif Alt Skorunun (ADAS-cog) Betimsel statistik De erlerinin Bir Normal Eriflkin Türk Örnekleminde Saptanmas fiükriye

Detaylı

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma A Cross Cultural Study on Work Ethics Aylin Ünal*, hsan Taylan Çelik** Özet: Bu çal flman n amac, çal flma ahlak n n kültürler aras çal flmalarda ele

Detaylı

Acil önünde ve hastane çevresinde konaklayan hasta yak nlar

Acil önünde ve hastane çevresinde konaklayan hasta yak nlar Research Article doi:10.2399/tahd.13.69077 Türk Aile Hek Derg 2013;17(1):18-22 TAHUD 2013 Acil önünde ve hastane çevresinde konaklayan hasta yak nlar Patients relatives spending the night in front of the

Detaylı

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar...

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... SA LIK POL T KASI Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... Prof. Dr. Sabahattin Ayd n 1959 y l Bolu do umlu. stanbul Üniversitesi T p Fakültesi nden 1985 y l nda mezun oldu. Trakya Üniversitesi T p

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili. Student Profile of Information Management Departments

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili. Student Profile of Information Management Departments Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili Student Profile of Information Management Departments S. Serap Kurbano lu* Öz Bu makalede, Türkiye deki bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin ö renci

Detaylı

Ayn Fakültenin Farkl Bölümlerinde Okuyan K z Ö rencilerde Kozmetik Ürün Kullan m

Ayn Fakültenin Farkl Bölümlerinde Okuyan K z Ö rencilerde Kozmetik Ürün Kullan m 38 Orijinal Araflt rma / Original Article Ayn Fakültenin Farkl Bölümlerinde Okuyan K z Ö rencilerde Kozmetik Ürün Kullan m Usage of Cosmetics in Female Students Training in Different Departments of the

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri

Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 1-14 Orijinal Makale Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri Olcay Neyzi 1, Hülya Günöz 2,

Detaylı

Fenilketonüri Tarama Program

Fenilketonüri Tarama Program .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 65-71 Fenilketonüri Tarama Program Uz. Dr. Çi dem Aktu lu Zeybek KALITSAL METABOL

Detaylı

Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Halil EKfi, Dr.

Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Halil EKfi, Dr. Ö retmenlerin Karakter E itiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Arac na Do ru: Karakter E itimi Yetkinlik nanc Skalas (KEY S) ve Türkçeye Uyarlanma Çal flmas Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Baylor

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

Ergen suçlulu unda baz kiflisel ve ailesel özelliklerin incelenmesi

Ergen suçlulu unda baz kiflisel ve ailesel özelliklerin incelenmesi 156 Orijinal Araflt rma Original Article Ergen suçlulu unda baz kiflisel ve ailesel özelliklerin incelenmesi Investigation of the some personal and familial characteristics of juvenile delinquency Gülümser

Detaylı