KLÂSİK VE NEOKLÂSİK YÖNETİM TEORİLERİNİN YETKE ANLAYIŞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KLÂSİK VE NEOKLÂSİK YÖNETİM TEORİLERİNİN YETKE ANLAYIŞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ"

Transkript

1 KLÂSİK VE NEOKLÂSİK YÖNETİM TEORİLERİNİN YETKE ANLAYIŞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Öğr. Görv. Dr. Erol EREN (I.Ü. İşletme Fakültesi) Yönetim ve Organizasyon Kürsüsü A) YÖNETİM VE YETKE İLİŞKİLERİ : Yönetimi kısaca, işlerin başkalarına yaptırılmasını sağlama fonksiyonu olarak tanımlarsak 1 iş gördürebilmemiz için başkalarını ikna' ve itaate zorlamak durumunda bulunduğumuz ortaya çıkacaktır. İnsan psiko-sosyal bir varlık olduğundan onun psiko-sosyal özellikleri yönetim ameliyesine etkide bulunacaktır 2. Bu etki, kuşkusuz iştirakçi kişileri, arzuları ve istekleri ile çalışmaya özendirmek isteyen yöneticilerin işlerini zorlaştırmaktadır. Çünkü beşerî gelişmeler ile birlikte, bireylerin yetke kabul alanlarının daralması itaat ettirme gücünün önemini gittikçe arttırmaktadır. Bireyleri belirlenmiş bir amaç etrafında toplayabilmek, onlarda arzu ve istek yaratarak veya mevcut arzu ve isteklerini çoğaltarak, iş gördürmeye Özendirmek ve fonksiyonlarını'' ahenkleştirmek 'başlı başına yetenek -ve-yetke işidir. Çünkü onda yaratma ve artıra kapasitesi gizlidir^ Bu cümleden olarak, yönetimi, verilmiş bir amaca ulaşma açısından, çeşitli fonksiyonların ve bu fonksiyonları yapan kişilerin ahenkleştirilmesi ve harekete geçirilmesi diye tanımlayabilir 3^ başka bir deyimle, bir hedefe ulaşmak için insanların işbirliğini sağlama ve onları 'amaca doğru yürütme faaliyet ve çabalarının toplamıdır diye 1) Mehmet Oluç; İşletme Organizasyonu ve Yönetimi, Cilt I, Sermet Matbaası îstanbul 1963, sahife ) Kemâl Tosun; İşletme ve Müesseselerde Sevk ve İdare Prensipleri, Tatbikatı ve Politikası Cilt I, Umumi Esaslar Hüsnütabiat Matbaası,. İstanbul 1961, sh ) T.T. Paterson; Thorie du Management, Gauthier - Villars, «Traduit el, adapte de L'anglais par R. Caude» Paris 1969, sh

2 140 E. Eren açıklayabiliriz. Bu takdirde başkaları vasıtasiyle iş gördürülür ve hedeflere ulaşılmış olur 4. İştirakçi bireylerin kabul alanları genişledikçe yönetilmeleri kolaylaşacağından, bu sahanın telkin, ikna, eğitim ve öğretimle ve özellikle maddî ve gayri maddî özendirme ve tahrik araçları kullanarak genişletilmesine çalışmak gerekir 3. Böylece iştirakçi bireyler, arzu ve istek yönünden güçlendirilecekler ve itaat etme çabaları arttırılacaktır. Bu saymış olduğumuz maddî ve gayri maddî araçların saptanması kullanılma oranlan, biçimleri ve zamanlan üstün yetenek ve çabaları gerekli kılar. Yönetim biliminin kuruluşundan zamanımıza kadar,'geçirmiş olduğu gelişme evrimi içerisinde, insanları bir araya getirip işgördürme usulleri hususunda farklı görüş ve anlayışlara tesadüf edilmektedir. Bundan sonraki inceleyeceğimiz kısımlarda kısaca bu görüşlere değineceğiz. Bu incelemeler sonucunda göreceğiz ki yönetim biliminin geçirdiği evrim içinde, onun en önemli aracı olan yetke anlayışında da büyük ölçüde değişiklikler kaydedilmiştir. B) KLÂSİK YÖNETİM GÖRÜŞÜ VE OTORİTE : Bu okul Birinci Dünya Savaşından Önce yukarıda da açıkladığımız üzere F. W. Taylor tarafından ortaya konulmuş, sonra onu takiben H. Faypl ve Amerikalı yazar ve.düşünürlerden Mooney Reiley, Gulick, Urvvick aynı görüşlerle-klâsik, okulu devam ettirmişlerdir. İkinci Dünya Savaşından sonra da klâsik görüşü savunan düşünürlere rastlamak mümkündür. Bunların başında İngiliz t E. Brech, Amerikalı L.A. Alen gelmektedir. Klâsik doktrin hemen hemen geniş Ölçüde «formel örgüt yapısı»nı incelemekte ve bu temeller üzerine kurulmaktadır". Klâsik organizasyon ve yönetim görüşünün temel ilkeleri, birçok bakımlardan işletme organizasyonlarından farklı olan ordu ve kilise 4) Kemâl Tosun; İşletme Yönetimi, ciit I, Genel Esaslar Fakülteler Matbaası, İstanbul 1971, sh. 5. 5) a.g.e., sh. 31. (il G. Pedraglio; Systemes d'oganisatioıı er, Management Moderne, Dımod Economie, «Collection la Vie de L'Entreprise», Paris 1970, sh. 2.

3 Klâsik ve Neoklâsik Yönetim Teorileri 141 örgütünden alınmıştır 7. Sıkı bir disiplin ve insan tabiatı üzerinde çeşitli varsayımlara dayanır. Bu varsayımları sırâsiy'le inceleyelim. a) Klâsik Teorinin Dayandığı Varsayımlar: aa) Vasat bir insan, doğuştan tembeldir ve elinden geldiği kadar işten kaçar". Bu görüşün kökleri Adem ile Havva'nm dünyaya cezalı olarak çalıştırılmaya gönderildikleri varsayımına kadar gider, insan bu dünyaya çalıştırılmak üzere gönderilmiştir. Öyleyse işletme ve kuruluşların amaçları uğruna işten kaçma eğilimlerine idarenin karşı koyması gereklidir. O halde bütün örgütlerde disiplin gereklidir. Fakat bu, geniş ölçüde kabul görmüş gerçek bir disiplindir 9. Bu disiplin örgütte yetki sahipleri tarafından meydana getirilen nizamlardır. Hattâ Taylor o kadar ileri gitmiştir ki, bu disiplin sistemi içinde insan âdeta makineleşmiştir. Çünkü işte serbest hareket etmek yasaklanmış, çalışma davranış ve hareketleri belirli kaideler içinde ortaya çıkarılmıştır. Çalışan bir insanın bu hareketler dışında davranması yetkeyi ve onun kurmuş olduğu disiplini ortadan kaldırmak anlamına gelecektir. Klâsik teoride bazı bilimsel yollarla bulunmuş ve ortaya konulmuş olan bir takım kaide ve nizamlar, yöneticileri de bağlamaktadır. Bu yüzden bilimsel yetkenin gücü ve parlaklığını bütün açıklığı ile görebilmek mümkündür. bb) İnsan, işi sevmek ve bilimsel usullerle ortaya çıkarılmış kaideler içinde hareket etmekten hoşlanmaz, örgüt amaçlarına ulaşabilmek için onları yeterli çabayı göstermeğe zorlamalı, denetlemeli ve ceza ile korkutmalıdır 10. Yukarıdaki açıklamalarımızda bilgisel yetke gücünün ortaya çıktığına işaret etmiştik. Çünkü, Taylor, bu kaideleri ortaya koyduktan sonra şöyle demektedir: «Güdümlü örgütlerde keyfî veya dikta usullerine dayanan erk (iktidar) bilimsel olarak ortadan kaldırılmıştır. Zira patron ve işçiler insan verimliliği kanunlarına hür- 7) Atillâ Baransel; İşletmenler Dergisi (içinde, Yeni Bir Sevk ve İdare Görüş ve Anlayışı Olarak Beşeri Münasebetler, isimli makaleden) Yıl 1, Sayı 1, sh a) D. McGregor; La Dimension Humaine de L'Entreprise, Traduit par J. Ardoino et M. Lobrot, Gauthier-Villars, Paris 1969, sh. 28,. ve A. Baransel a.g.m., sh ) Frederic W. Taylor; La Direction Scientifique des Entreprises, Traduit par Lue Maury Dunod, Paris 1965, sh ) D. McGregor; a.g.e., sh. 28.

4 142 E. Eren met etmekle.yükümlüdürler» 11. Fakat ortaya, bir disiplinsizlik veya itaatsizlik olayı çıkmış olsaydı ne olacaktı? Taylor bu usullerin verimi de beraberinde arttıracağından söz ederek maaş veya ücretlerin arttırılması, özellikle primli ücret sistemlerine kayılması ve ikramiye sistemlerinin geliştirilmesi fikrini savunmuştur. Fakat işçiyi makine gibi, belirli kalıplar içinde çalıştırmak büyük bir isteksizlik, işde bezginlik ve tatminsizlik olaylarını doğurmuştur. Bu isteksizliği çalışma sonunda elde edilecek Ödüllerle gidermek mümkün değildir 1 *. Bu yüzden sıla bir gözetim ve disiplin sisteminin ortaya çıkardığı cezalara başvurmak zorunluluğu kendisini hissettirmiştir. Klâsik görüşte ikinci yetke, işin bilimsel organizasyonunun yöntemlerini koruyacak, hiyerarşinin çeşitli kademelerinde görev almış yönetici ve gözlemcilere verilmiştir. Pek doğaldır ki, bu yetke, bildiğimiz yetke cinslerinaen «Bünyesel yetke»nin içine girmektedir. cc) Vasat bir insan yönetilmeyi tercih ederek, sorumluluk almaktan kaçınır (çekinir). Çalışma duygusu azdır ve herşeyden önce güvenliği arar' 3. Bu varsayımdan hareketle olağanüstü özellik ve yeteneklere sahip önderlerin araştırılması bu teorinin başta gelen özelliklerinden birini oluşturmuştur. Fayol, sorumluluğu kabul etme ve yükümlenmenin hürmet veren kahramanlık ve her yerde kıymeti olan bir cesaret eseri olduğuna değinerek, sorumluluk alabilmenin mânevi (tinsel) yetke işi olduğuna işaret etmektedir 14. Böyle olduğuna işaret ettikten sonra herkesin sorumluluktan kaçıp yönetici olma peşinde koştuğuna da değinen Fayol, sorumluluk korkusunun birçok teşebbüs, fikirlerini dumura uğrattığına ve değerli bir takım yetenekleri ortadan kaldırdığına da işaret etmektedir 15. Klâsikler ayrıca geniş ölçüde, önderlik Özelliklerinin geliştirilemiyeceğine inanmışlar ve Tanrı vergisi olduğunu kabul etmişlerdir. Hattâ bu yüzden Fayol'un yönetim faaliyetlerini beşli bir tasnife tâbi tutması ve altıncısı olarak kabullendiğimiz «yönetici eğitimi» fonksiyonu- 11) F.W. Taylor; a.g.e., sh Mehmet Oluc; a.g.e., sh ) David R. Hampton; Charles E. Summer ve Ross A. Weber ; Organizational. Behavior and The Practice of Management, Soott, Foresman and Company, Illinois, 1968, sh ) McGregor; a.g.e., sh. 29. A. Baransel; a,g.m., sh ) Henri Fayol; a.g.e., sh _.. 15) A.g.e., sh. 30.

5 Klâsik ve Neaklâsik Yönetim Teoriieri 143 nu ihmal etmesi bu nedene dayandırılabilir. Klâsiklere göre, yöneticiler, suiistimallere ve zaaflara (tutkulara) karşı kişisel özelliklerinden çok seçimle veya malla kazanılmayacak manevi (tinsel) Özellilkerinin yüksekliği ile karşı koymaktadırlar 10. Böylece örgütler için yüksek hiyerarşi kademelerinde istihdam edilecek tinsel yetke sahibi kişiler gereklidir. Tinsel yetkeyi klâsik teorinin önemli görevler yüklediği üçüncü yetke olarak kabul etmekteyiz. Klâsik yönetim teorisi işbölümünü kendisine esas konu olarak almıştır. Bir iş ne kadar çok küçük ve basit parçalara ayrılırsa, işçinin kendi işini görüp tecrübe kazanacağı ve uzmanlaşacağı öngörülmüştür. İşçi kendi işini ne dereceı yetenekle ve başarıyla yaparsa asıl amaç olan üretim sisteminin verimi de artacaktır 17. Böylece tembellikten vazgeçme hedefine 1 " ulaşıldığı gibi, bilgisel yetkenin gerekliliğine de bir kere daha değinilmiş olmaktadır. Klâsik görüşe göre, bütün örgüt bir «otorite merkezi» tarafından denetlenir ve bir üstün 10 dan fazla astı denetlemesi uygun görülmez. Klâsik teorinin bütün savunucuları tek bir otorite ve denetleme merkezinin bulunması gerektiğini kabul ettikleri halde bu ilkenin nasıl uygulanacağı hususunda ayrılığa düşmüşlerdir 19. Her durumda bütün görüş birliğine varmış oldukları husus merkezleşme eğilimlerinin merkezleşmeme eğilimlerine tercih edilmesidir. Şu halde yetke devri hususunda, klâsikler, daha tutucu davranmışlardır. b) Klâsik Teorinin Tenkidi: Klâsiklere en büyük hücumlar, «beşerî ilişkiler» veya «neokîâsik» ekolün kurucularından olan Douglas McGregor'dan gelmiştir. İnsanlar belli bir yaşama düzeyine ulaştıkça, zor kullanma, disiplin ve ceza kurallarının uygulanmasını gerekli kılan klâsik teori işlemez bir duruma gelecektir. Klâsik teorinin koşulları altında yöneticiler, bir iş görene saygıyı, kendi kendine saygıyı, arkadaşlarının kendisine saygısını ve başarı kazanmak olanaklarını sağlayamaz. Ancak kişisel ve 16) H. Fayol; a.g.e., sh ) Amitai Etzioni; Modern Örgütler, Orta Doğu. Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Uzmanlar Kurulu tarafından çevrilmiştir. Güzel İstanbul Matbaası, Ankara 1969, sh ) A. Tannenbaum; a.g.e., sh. 12..; 19) Amitai Etzioni; a.g.e., sh. 26. t

6 144 E. Eren mânevi gereksinmeleri özendirecek olanakları yaratabiliriz veyahut da aksine olarak engelleyebiliriz 20. Neoklâsikler, klâsik görüş İçinde incelenen bilimsel yönetim cereyanının, zaman ve hareket incelemelerine dayanan; iş akışı, iş basitleştirilmesi, standartlaşma gibi rasyonaiizasyon tedbirlerini, verimliliğin arttırılmasında çok önemli etkenler olarak kabul etmişlerdir. Fakat bu ileri dereceye götürüldüğü takdirde «iş tatminsizliği» şeklinde bir takım sakıncalar doğurmaktadır 21. Buna neden olarak da insanın, akıl, his ve duygulara sahip psikolojik bir varlık olması gösterilebilir. Klâsik görüş, katı mantığı ile klâsik bürokratik ve yönetsel teorilere çok uyar. İnsanı gerekli teknik ilkeler ve basit ekonomik güdülerle hareketleri geliştirilebilen bir robottan pek farklı tutmaz. Klâsik teoride beşerî etken ya tamamiyle görmemezliğe gelinmiş veya da olduğundan çok basit bir sorun addedilmiştir 22. Bu nedenden yöneticilerin bir güç veya bir yetke olduğu düşünül em emiştir. Klâsik yönetimde, işin bilimsel organizasyonuna ve disipline uymayı gerekli kılmak amacıyla, yöneticilerin elinde etkili yöneltme vs kontrol aracı olarak hiyerarşik yetke mevcut idi. Bu görüşe bu yönden de tenkidler yapılmaktadır. Buna göre, bu yetkenin belki bir asır önce etkili bir araç olması mümkündür. Yalnız bugün, disiplini oluşturmak için sert ceza tedbirleri almak tepkilere yol açmaktadır. Ast-üst arasındaki ilişkilerde bağımlılık ve bağımsızlık tek taraflı olmayıp iki taraflıdır 23. Havvthorne incelemeleri, biçimsel olmayan örgütün bireylerin davranış ve duyguları üzerinde büyük Ölçüde etkiye sahip bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Böylece biçimsel (gayri resmi) örgüt gücünün kişiyi tatmin ve verim üzerindeki Önemi ortaya çıkmıştır 24. Kumanda ve denetimle yürütme felsefesi ister sert, ister ılımlı olsun özendirmek konusunda yeterli değildir. Klâsik görüşün dayandığı bireysel gereksinmeler, günümüzün toplumunda oldukça az önemli sayılan davranış motorler (saikleri) dir. Sosyallik ve bencillik duy- 20) McGregor; a.g.e., sh ) Atillâ Baransel; a.g.m., sh ) A.S. Tanenbaum; İşletmede Sosyal Psikloojİ, Çeviren; N. Sağtür, M.E.B. Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü Yayını Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii, Ankara 1969, sh ) Atillâ Baransel; a.g.m., sh ) A.S. Tanenbaum; a.g.e., sh, 17. <

7 Klâsik ve Neoklâsik Yönetim Teorileri 145 gusu taşıyan kimseleri özendirmede onların Önemli gereksinmelerini karşılayarak yönetme ve kontrol etme dahi sınırlı bir öneme sahiptir 5. Sanayi yöneticileri belli bir düzeye kadar olgun çağdaki insanın da sürekli öğrenme ve gelişme için yeteneklere sahip olduğunda birleşmektedirler. Bu noktayı ihmal eden klâsikler, en az geçerli insan yönetimi üzerinde bir teori kurmuş oluyorlar 36. Eleştirilerimize son vermeden şu noktaya da dikkati çekmek istiyoruz. Klâsik teori az önce belirttiğimiz gibi merkezleşme temelleri üzerine klâsik dediğimiz piramitsel bir organizasyon yapısı kurarak yetki devrini olanaksız duruma getiriyordu. Halbuki astları geliştirme yöntemlerinin sağladığı olanaklar onların örgüt içinde yetki devralmalarını uygun biçime getirmektedir. Öte yandan örgütlerin ortalama iriliklerinin artması bir tek yöneticinin karar ve girişimine bağlı kalmayı sakıncalı kılmaktadır. Yine başdöndürücü ekonomik ve sosyal gelişmeler, zamanında karar alma ve uygulama zorunluluğunu doğurmaktadır. Eğer Taylor gibi bürokrasinin yazılı kaidelerini eli kolu bağlı beklersek örgütün hayatı tehlikeye girebilir. Ayrıca bürokrasinin yüklemiş olduğu masraflar da gözönünde bulundurulmalıdır, Hattâ bu yüzden FayoTun hiyerarşi ile ilgili açıklamalarında önemli uyarmalarını görebiliriz. Demek oluyor ki klâsik görüşün merkezleşmeme eğilimlerine kapalı bulunması da önemli bir sakınca teşkil etmektedir. C) NEOKLÂSİK YÖNETİM GÖRÜŞÜ (Beşeri İlişkiler) VE YETKE: Bu ekol, Hawthorne ve Elton Mayo'nun incelemeleri sonunda İkinci Dünya Savaşı öncesi, Bakke, Whyte, Gardner ve Moore, Keith Davis, D. McGregor, Dubin, Rensis Likert isimli düşünürler tarafından kurulmuştur 27. Bu düşünürlere göre organizasyon ve yönetim anlayışı veya kavramı, önceden zikredilmiş bir anlaşma, vasıtasiyle biçimsel bir düzenleme ile sınırlandırılamaz. Uygulamalı psikolojik araştırmalar bir sosyal organizasyonun fonksiyonlarını iyileştirmektedir ) McGregor; a.g.e,, sh ) A.g.e,, sh ) G, Pedroglio; daha önce a.g.e., sh ) a.g.e., sh. 6.

8 146 E. Eren... Psikolojik, araştırmalar neticesinde. ortaya çıkan.\en: önemli, sonuç.; lan şü şekilde sıralamak;mümkündür:. 1):îşin aşırı.derecede bölünmesi ve sadece belirli bir kısmı üzerinde uzmanlaşma, monotonluk nedeni olmaktadır. Zaten rasyonel çalışma kaidelerinin yaratmış olduğu fizikî yorgunluğa bir de monotonluk sakıncası eklenince bireyin yaratıcı gücü veya ruhsal girişim arzusu ortadan kalkmaktadır, 2) Önderlik ve yetke üzerine yapılan araştırmalar, önder davranış kaidelerinin bir derlemeye, düzenlemeye bağlanabileceğini göstermiştir. Yetke, onu meydana getiren yeteneklerin, sonradan geliştirilmesi sonucunda kuvvetlendi rilebilir. Böylece önderlik yeteneklerinin Önemli bir kısmı Tanrı vergisi olmayıp sonradan kazanılmaktadır. 3) Kumanda.ve kurmay hatları arasında fonksiyonların bölünüşü, haberleşmenin psikolojik güçlüklerini de beraberinde getirmiştir. Kumanda çizgilerinde bulunan yönetici ve gözetimciler kendilerinin de uymalarını gerektiren bilimsel iç organizasyon kaidelerine nedenlerinin açıklanmaması yüzünden hürmet etmek istememişlerdir 29. Bu araştırma ve deneylerin ortaya koyduğu sonuçlar sonunda yeni bir teorinin kurulması gerektiği ortaya çıkmıştır. Yönetimde «Beşerî İlişkiler», akımı adiyle anılan bu teorinin, varsayımları aşağıdaki gibidir. a) Neoklâsik Teorinin Varsayanları aa) İş için harcanan bedensel ve düşünsel çaba, oyun ya da dinlenme kadar doğaldır (elzemdir); vasat bir insan asla işten nefret etmez. İş bir tatmin veya ceza kaynağı olarak alınırsa, yetenekli kişiler İşten tatmin oldukça arzuları artacak, cezalandırıldıkları sürece çalışmaktan kaçınacaklardır 30 Bu görüşe göre, işin bizzat kendisinde ve çalışma yeri havasında, bireylerin çalışma arzu ve isteklerini, yaratacak veya çoğaltacak bir yetke gizlidir. O halde* birinci yetke, işin kendisi ve işyeridir. bb) Kesin ve sert cezaî yaptırımlar (müeyyideler) ceza ve korku ile dış denetim çalışma gücünü örgüt amaçlarına yöneltemiyecektir. Bireyler çalışmak amacıyla bağlandıkları örgüt amaçlanna kendi kendini yönetim ve denetim (se diriger et se contoler lui-meme) yollarını 29) G. Pedroglio; a.g.e., sh ) McGregor; a.g.e., sh. 40.

9 Klâsik ve Neoklâsik Yönetim Teorileri 147 kullanarak erişirler 31. Böylece klâsik teorinin yönetici ve gözetimcilere vermiş olduğu denetim ve itaat ettirme hakkı, yani daha önce izah etmiş olduğumuz hiyerarşik yetke, neoklâsik teoride önemini iyice yitirmiş durumdadır. Şu halde ortaya önemli bir yetke sorunu çıkmaktadır ki, bireyler kendilerini iş görmek hususunda çalışmaya zorlayacak gücü kendi içlerinde ve vicdanlarında bulacaklardır. Burada hiyerarşik yetkenin rolü bireyin kendisinde toplanmış olmaktadır. Yöneticiler denetim ve güdü işini bir tarafa bırakarak sosyal örgüt niteliğini arzeden çalışma yerinde insanlararası ilişkileri düzenleyecekler ve lider görevini yükleneceklerdir. Neoklâsik görüşte, liderin faaliyetleri kişiliğine sıkı sıkıya bağlıdır. Sosyal psikolojinin ve davranış bilimlerinin bilinmesi yönetici başarısının başlıca koşullarından birini meydana getirir 32. cc) Bazı amaçlara karşı sorumluluk, onların gerçekleştirilmeleri ile ilgili ödüllere bağlıdır; bu ödüllerden en önemlisi kişisel tatminleri gerçekleştirme gereksinmesi ve örgüt amaçlarına yöneltilen çabaların direkt ürünleri olabilir 53. Neoklâsik teori ile klâsik teorinin birbirlerine en yaklaşık tarafları buradadır. İtaat ettirme gücü olan yetke burada maddi özendirme araçları ile desteklenmektedir. dd) Vasat bir kişi, uygun koşullar altında sorumlulukları sadece kabul etmeyi değil, fakat aramayı da öğrenir; sorumluluktan kaçınma, güvenliğe aşırı önem verme ve hırs yoksunluğu sonradan eğitim ve tecrübe ile öğrenilir. Bunlar doğuştan elde edilen bireysel özellikler değildir 34. Klâsik teoride işin bilimsel organizasyonunu yapan uzmanlarda toplanan bilgisel yetke, neoklâsik teoride eğitici rolü oynayan liderde ve tecrübe kazandırma işini sağlayan işyeri özelliklerinde toplanmıştır. ee) Örgüt sorunlarının halledilmesinde büyük ölçüde tahayyül (imagination), ustalık (ingeniosite) ve yaratıcılık (creativite) yetenekleri, bireyler arasında dar olarak değil, geniş olarak dağıtılmıştır 35. Bu görüşü savunan bazı düşünürlere göre yetke diye iş yaptıra- 31) a.g.e., sh ) Alparslan Peker;- Yönetim Teorilerine Bir Bakış (Prof. Dr. Refiî Şükrü Suvla armağanından ayrı bası) Sermet Matbaası İstanbul 1970, sh ) McGregor; a.g.e., sh ) a.g.e., sh ) a.g.e,, sh. 40.

10 148 E. Eren çak bir güç ortadan kalkmaktadır. Biz bu düşüncelere karşı.şu tezimizi savunacağız; yetke itaat ettirmek gücünü kendisine taşıdığına göre, bir amaca hizmet etmek sözkonusu olduğunda, faaliyetleri bu amaca yöneltme gücü (itaat ettirme veya. yetke) hiçbir zaman ortadan kalkmayacaktır. Bize göre, neoklâsik, görüşte yetke ortadan kalkmayıp el değiştirmektedir. Yani, hiyerarşik mevkileri işgal eden yönetici ve gözetimcilerin elinden alınıp, bireylerin çalışma arzu ve yeteneklerine emanet edilmektedir. Bireyi itaat ettirecek kendi yeteneği olduğundan yetke kendisinde toplanmaktadır. ff) Modern sınaî (endüstri) yaşamın koşulları içinde, normal bir insanın entellektü'el yeteneklerinin ancak bir kısmından yararlanılmaktadır 37. Örgütlerde> bu yüzden insan yeteneklerini yaratacak veya mevcut yetenekleri çoğaltacak çabalara ihtiyaç fazladır. Neoklâsik teori çoğu zaman bu çabaları örgütün kendi içinden seçtiği bir liderde toplandığım öne sürer. Bu yüzden örgüt yöneticilerinin, örgüt amaçlarını ve bireylerin işlerini benimsemelerini sağlayacak önderler olmaları gereklidir. Bu güç ise, benimsenmeye dayanan yetke veya tinsel (mânevi) yetkede toplanmaktadır. Buradaki tinsel yetkenin klâsik teoride görmüş olduğumuz tinsel yetkeden farkı, sonradan kazanılacak yeteneklerle geliştirilebilir özelliklere sahip olmasındadır. Bu yüzden de bilgisel yetkenin yeri büyüktür.-çünkü tinsel yetke bilgisel güçlerle ve eğitinde kazandırılmaktadır. b) Neoklâsik Teorinin Klâsik Teoriyle Karşılaştırılması : Burada üzerinde önemle durulması gerekli bir nokta merkezi yetki olmadığına göre merkezleşmeme eğilimine gidilmesi ve karar alma ve uygulamada astaların girişim ve yeteneklerine serbesti tanınmasıdır. Bu yolla bireylerin benlik ihtiyaçları da tatmin edilecektir. Demek ki «kontrol aracı» ile yönetim yerini «amaçlarla yönetim»e bırakmaktadır^. Klâsik teoride merkezde toplanan yetki, neoklâsik teoride organizasyon içine yaygınlaştırılmaktadır. Benlik ya da ego gereksinmelerini de iki grupta açıklamak uygun olur. Bunlardan birincisi; kendine güven, bağımsızlık ve başarı gerek- 36) Veya McGregor'un deyimiyle «Y» teorisinde. Ayrıca McGregor daha önce «klâsik teori» adı altında izah ettiğimiz görüşe de «X» teorisi adım vermiştir. Bkz. a.g.e., sh ) McGregor-, a.g.e., sh ) Atillâ Baransel; a.g.m., sh. 28.

11 Klâsik ve Neoklâsik Yönetim Teorileri 149 sinmeleri, ikincisi ise; başkaları tarafından bireye verilen önemle ilgili şöhret ve takdir edilme gereksinmesidir 39. Klâsik teoride birey yöneticilerin ve uzmanların yarattıkları güvene dayanan yetkeye bağlı iken, neoklâsik teoride bireyin kişisel yetkesinin (yeteneklerinin) ve bilgilerinin bireye kazandırdığı güven duygusu ve yetke ortaya çıkmaktadır. Klâsik teori, klâsik ekonomik teoriyle yakından ilgili olduğu için insan davranışlarını akılcı ve rasyonel bir görüş biçimi ve amacına bağlı, tutmuştur. İnsan bir üretim aracından başka birşey değildir.. Bu sebepten olacak üretimi arttırabilmeh için yetenek gücünden söz etmiş (tıpkı bir makinanın üretim gücü gibi) fakat duygusal yönünü tamamen ihmal etmiştir. Halbuki neoklâsik teoride; «Duygular düşünsel varlığımızın âdeta bir parçası haline gelmiş olduğundan ekseriya açıkça duygu şeklinde ortaya vurulmuşlar ve düşüncelerimiz üzerinde sanki gerçeğin ta keııdisiymiş gibi etki ederler. Bu nedenle günlük yaşantımızdaki karar ve yargılarımızın işleyişinde rol oynarlar. Bir kelime ile duygularımız yaşantımızda- yeri olan- bütün değer ve mânalar üzerinde bir etkiye sahiptir 49. Duygu sisteminin de çeşitli özellikleri mevcuttur. Değişikliklere karşı bünyesinde direnici ve sebat edici bir özellik taşırlar. Sanayi hayatında önderlik kademelerini işgal edenler için tek tek kişileri sosyal örgütler halinde birbirine bağlayan bu duygu sistemlerine karşı anlayış göstermekle yükümlü bulunmaktadır 41. Böylece neoklâsik teoride, kişi hayatını yeteneklerini (yetkesini) Önemli ölçüde etkisi altında bulunduran «duygular sistemi» mevcuttur. C) NEOKLÂSİK TEORİNİN KISA BİR ELEŞTİRMESİ VE MODERN TEORİYİ GEREKLİ KILAN ETKENLER : Neoklâsik ekolde ilke olarak bireyin içinde yaşadığı sosyal değerler sistemi içinde, psikolojik ve duygusal davranışları ile ele alındığı görülmektedir. Bu tarafları ile beşerî ilişkiler ekolü her çeşit organizasyonda ve her durumda uygulanması gereken yönetimin genel il- 39) a.g.m., sh ) F..I. fioethîisberger; İşletme İdaresi ve Moral, çeviren: Sabahattin Zninı, Sermet MaLbası, İstanbul 19(12, sh ) a.g.e., sh. 28.

12 150 E. Eren kelerini ihmal etmiş hattâ çoğu defa inkâr etmiş durumdadır 42. Aşırı serbestlik ve yetki devri, organizasyonlarda anarşiye yol açmıştır. Organizasyonun bünyesinden koparılarak bireyin kişiliğine ve girişimine bırakılan yetke, örgüt amaçları etrafında insan güçlerini koordine edilemez durumlara düşürmüştür. İstenmeyen kişisel aşmlık ve kaprislerin sonunda ortaya bir takım gereksiz masraflar ve işler silsilesini çıkarmıştır. Klâsik görüş, insanı basit bir üretim etkeni düzeyinde görmekle ve yönetimde her sorunun genel ilkeler çerçevesinde çözülebileceği varsayımına dayanmakla eksik kalmıştır 43. Neoklâsik görüş ise, klâsik görüşe tepki şeklinde ortaya çıkmış insan etmenine bütün çalışmalarını hasrederek örgüt kaide ve politikalardan sıyrılmış örgütü herkesin serbestçe at oynattığı meydana çevirmişlerdi, örgütte «bırakınız yapsınlar» sloganı başarı ve grup kıvancı bakımından iyi değildi. Önderlerden sık sık bilgi istenmiş, organize edilmedikleri için tahminlerin aksine yaratıcı çalışmaları az olmuştur. Grupta işbirliği ve iş düzeni derecesi çok az kurulabilmiştir 34. İnsanlararası ilişkilerde bir bireyin diğeri hakkında beslediği kanaat, ilişkinin şekline geniş ölçüde bağlıdır. Örneğin, bu ilişkinin bir memnuniyet veya aksine hayal kırıklığı yaratması haline göre, karşılıklı tutum değişir. Bu yüzden neoklâsik ekolde ne yönetici ve gözetimciler astlara, ne de astlar yöneticilere karşı tamamiyle tarafsız veya objektif şekilde davranamazlar 45. Bu nedenler yüzünden beşerî ilişkiler okulunun öngördüğü liderleri bulmak veya gruba kendisini benimsetecek yeteneklerin sonradan verilecek eğitimle kazandırılması olasılıkları tamamiyle gerçekleşememiş ve bu yeteneklerin bazılarının gerçekten doğuştan kazanıldıkları sonucu kuvvetlenmiştir. Örgüt içinde insanların birbirlerine karşı tutumu, son derece kişileşmiş bir görünümdedir. Bu psikolojik ilke de rasyonel (iktisadî insan) görüşüne aykırıdır. Rasyonel olmayan motifler, rasyonel adamın (veya örgütün) mantıkî faaliyet plânına temel olan hususları ve görüş yeteneğini etkiler hattâ zedeler 16. Demek İd, rasyonel amaçlarla 42) Alparslan Peker; a.g.m., sh ) a.g.m., sh ) Amitai Etzioni; Modern Örgütler, sh ) A.S. Tannenbaum; a.g.e., sh ) a.g.e., sh. 30.

13 Klâsik ve Neoklâsik Yönetim Teorileri 151 meydana getirilmiş örgütler, izah ettiğimiz kişilik özellikleri nedeniyle formel örgüt yapılarına uymamaktadır. İnsanlar anlaşılması güç, birbirinden farklı ve hareketli varlıklardır. Örgüte dahil olmadan önce veya dahil olduktan sonra, içlerinde bazen çok şiddetle duydukları gereksinmeler vardır. Bu gereksinmelerinden kolay kolay vazgeçmezler. Bu sebepten formel örgüt sisteminden oldukça ayrı düşen biçimlerde güdülendirilmişlerdir. Özel kişiliklerini belirtmek, takdir edilmek, statü sahibi olmak, karşılıklı sevgi, benliklerini yüceltmek, kudretlerini göstermek, güvensizlilîlerini engellemek v.s. gibi güdülerini tatmin etmeye itilirler. Bu güdüler, karmaşık olarak birbirleriyle ilgili olup «kişisel çıkar» olarak isimlendirebileceğimiz bütünü meydana getirirler 47. Fakat örgüt sadece bu amaçları kullanmak için kurulmamıştır. Örgütün amacı başkadır. Bu yüzden neoklâsik teori yetersiz kalmaktadır. D) SONUÇ: Kısaca özetlemek gerekirse asgari bir düzeyde de dsa örgütler için hiyerarşik (bünyesel) yetkeye ihtiyaç çok büyüktür. Bu yetkeyi örgüt amaçlarına hizmet ettirebilmek için de bir takım kaidelere ihtiyaç vardır. Buna müeyyideye (yaptırımlara) dayanan yetke demiştik. Yaptırımlara dayanan yetkede örgütün genel politikası, saygı ve amirin yaptırım kudreti (yetenek) mevcuttur. Bir «tez» olarak ileri sürülen klâsik görüş ve ona karşı ve onun boşluklarını dolduracak nitelikteki «antitez» biçiminde ileri sürülen neoklâsik görüşün yetke anlayışlarını araştırdık ve ortaya bir takım sonuçlar çıkarmaya çalıştık. Fakat sonuçta görüyoruz ki, her iki teori de bünyelerinde bir takım aksaklık taşımaktadırlar. Bu görüş ve düşünceden hareketle bazı düşünürler ortaya her iki teoriyi birleştiren «sentez» niteliğinde bir teori çıkarmışlardır. Modern teori (görüş) adı verilen bir ekolün yetke anlayışını başka bir yazımızın konusu yapacağız. 47) A.S. Tannenbaum; a.g.e., sh. 31.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri

Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İçerik Yönetim düşüncesinin gelişimi Yönetim üzerine yapılan çalışmalar Klasik Yönetim Neoklasik Yönetim Modern Yönetim Düşüncesi Çağdaş

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÖNETİM TARİHÇESİ VE TEORİLERİ-1 Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Yönetim, Belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları,

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

KLASİK (GELENEKSEL) YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ

KLASİK (GELENEKSEL) YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ KLASİK (GELENEKSEL) YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü Kaynak: Tamer Koçel (2015), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım. Üç öncü, üç yaklaşım 2 Frederick

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Ö R G Ü T PSİKOLOJİSİ. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR

Ö R G Ü T PSİKOLOJİSİ. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR Ö R G Ü T PSİKOLOJİSİ Dr. Mustafa Aydın BAŞAR YÖNETİM ile ÖRGÜT birbirinden ayrıl(a)maz iki kavramdır. Bir yerde örgütlenmeye gidilmiş, örgüt oluşmuş ise, YÖNETSEL BİR SORUNUN varlığından da söz edilebilir.

Detaylı

Yönetim. Prof. Dr. A. Barış BARAZ

Yönetim. Prof. Dr. A. Barış BARAZ Yönetim Prof. Dr. A. Barış BARAZ 1 Klasik Yöne,m Öncesi Gelişmeler 2 Sanayi Devrimi 17.yy.da ev ekonomisi veya dahili sistem dediğimiz üretim sistemi söz konusuydu. İşler işçilerin evlerinde yapılıyor

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ Yönetim Tarihçesi ve Teorileri 2 Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Yönetimde Neoklasik ve İnsan İlişkileri Yaklaşımı Bir yandan 1929 Dünya Ekonomik Krizi nin etkisi ile bir yandan

Detaylı

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama 1 İnsan organizması güdüler ile harekete geçer İnsan davranışlarını yönlendiren dürtü ya da itici güç Davranış çeşitli gereksinimler sonucu oluşabilir Güdülerin işlevleri: Davranışı başlatma Davranışların

Detaylı

Davranışsal Yönetim. Prof.Dr.A.BarışBARAZ

Davranışsal Yönetim. Prof.Dr.A.BarışBARAZ Davranışsal Yönetim Prof.Dr.A.BarışBARAZ 1 Davranışsal Yönetimin Ana Konuları Organizasyon içindeki insan unsurunu anlamak, İnsan yeteneklerinden azami ölçüde yararlanabilmek, Organizasyon yapısı ile insanların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

aofsoru.blog 1. belirli amaçlara başkaları vasıtasıyla ulaşma sanatıdır.

aofsoru.blog 1. belirli amaçlara başkaları vasıtasıyla ulaşma sanatıdır. ÜNİTE 9 1. belirli amaçlara başkaları vasıtasıyla ulaşma sanatıdır. A YÖNETİM C STRATEJİ D ORGANIZASYON CEVAP : A 2 Yönetim fonksıyonları hangıleridir A planlama, B örgütleme, C yü rütme, D koordinasyon

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

ORGANIZASYON TEORILERI

ORGANIZASYON TEORILERI ORGANIZASYON TEORILERI Klasik Organizasyon Teorisi Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Yönetim Süreci Yaklaşımı Bürokrasi Yaklaşımı Neo-Klasik Organizasyon Teorisi Beşeri İlişkiler Yaklaşımı Beşeri Kaynakları Yönetme

Detaylı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 1.Yönetim ve Yönetim Bilimi 2.Planlama 3.Örgütleme 4.Yöneltme 5.Denetim 1 6.Klasik Yönetim 7.Neo-Klasik Yönetim 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı :

Detaylı

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Organizasyonla İlgili Çeşitli Sorunlar: Yetki Devri, Komuta. Kurmay Yetkileri, Sorumluluk ve Denetim Yetki ve Yetki Devri Yönetimle ilgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ... 2 YÖNETİM VE OKUL YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 4 Yönetsel egemenlik... 10 Yetke... 10 Yetki... 11 Makam Yetkisi... 11 Kişilik ve Uzmanlık

Detaylı

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 9. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER MOTİVASYON Motivasyon Teorileri Kapsam Teorileri

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 1 Sağlık Hizmetleri ve Yönetime Giriş

Hastane Yönetimi-Ders 1 Sağlık Hizmetleri ve Yönetime Giriş Hastane Yönetimi-Ders 1 Sağlık Hizmetleri ve Yönetime Giriş Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 1-Sağlık kurumları yönetiminin tanımı 2-Sağlık kurumlarında insan ve diğer kaynakların tanımı 3-Hastanelerde formal örgütlenme

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim Çok Uluslu İşletmeler 1 Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim Temel Kavramlar: İşletme Ekonomik değer taşıyan (Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan) mal ya da hizmetlerin üretildiği/pazarlandığı kuruluş

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Y Ö N E T İ M B İ L İ M İ. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR

Y Ö N E T İ M B İ L İ M İ. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR Y Ö N E T İ M B İ L İ M İ Dr. Mustafa Aydın BAŞAR 1 YÖNETİM ile ÖRGÜT birbirinden ayrıl(a)maz iki kavramdır. Bir yerde örgütlenmeye gidilmiş, örgüt oluşmuş ise, YÖNETSEL BİR SORUNUN varlığından da söz

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS GIRIŞ Örgüt, birey yaşantısının önemli kısmının geçtiği yerdir. Bireyler yaşamları boyunca sayısız örgütte çeşitli statülere ve buna bağlı olarak rollere sahip olur. Tiyatronun

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Örgütlerin geçmişin geleneksel kalıplarından kurtularak geleceğe yönelmelerinde önemli stratejik araçlarından biri, insan unsuruna

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

On ikinci Ders: Personelin Değerlendirilmesi ve Motivasyonu. Dersin Amacı. Dersin İçeriği MOTİVASYON NEDİR?

On ikinci Ders: Personelin Değerlendirilmesi ve Motivasyonu. Dersin Amacı. Dersin İçeriği MOTİVASYON NEDİR? On ikinci Ders: Personelin Değerlendirilmesi ve Motivasyonu Dersin Amacı Bu dersin amacı, motivasyon teorileri, memurları motive eden faktörler ile kamu yönetimi mevzuatında yer alan motivasyona ilişkin

Detaylı

OTEL YÖNETİMİ KOİ 202U

OTEL YÖNETİMİ KOİ 202U OTEL YÖNETİMİ KOİ 202U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1-Otel Endüstrisinde Yönetim ve Organizasyona Giriş Otel Endüstrisinde

Detaylı

MBA 507 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Doç. Dr. Bezen Coşkun bezencoskun@zirve.edu.tr

MBA 507 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Doç. Dr. Bezen Coşkun bezencoskun@zirve.edu.tr MBA 507 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Doç. Dr. Bezen Coşkun bezencoskun@zirve.edu.tr Davranış: Hareket, davranma işi veya biçimi, tutum, davranım, muamele (Türk Dil Kurumu) Bu bilimin bir disiplin olarak doğmasının

Detaylı

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI Organizasyonsuz yönetici düşünülemez. Organizasyon yöneticinin amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı bir araç tır. Organizasyon aynı zamanda,

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TEMEL KAVRAMLAR YÖNETİM YÖNETİM FONKSİYONLARI STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 2 YÖNETİM Yönetim, sınırları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

(SSY 3014 Endüstri Sosyolojisi) 4. Hafta Endüstri Toplumunda İşin Örgütlenmesi ve Modern Yönetim Düşüncesinin Evrimi

(SSY 3014 Endüstri Sosyolojisi) 4. Hafta Endüstri Toplumunda İşin Örgütlenmesi ve Modern Yönetim Düşüncesinin Evrimi (SSY 3014 Endüstri Sosyolojisi) 4. Hafta Endüstri Toplumunda İşin Örgütlenmesi ve Modern Yönetim Düşüncesinin Evrimi http://senolbasturk.weebly.com Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz.

Detaylı

ÜNİTE 1: Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve. Değer Kavramı. ÜNİTE 2: Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistem ÜNİTE 3: Pazarlar ve Davranışlar

ÜNİTE 1: Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve. Değer Kavramı. ÜNİTE 2: Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistem ÜNİTE 3: Pazarlar ve Davranışlar ÜNİTE 1: Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı ÜNİTE 2: Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistem ÜNİTE 3: Pazarlar ve Davranışlar ÜNİTE 4: Pazarlama Yönetimi ÜNİTE 5: 1 Ürün Yönetimi ÜNİTE 6:

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir? İşgücü örgütler için en önemli faktörlerden biridir.

Detaylı

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem yaklaşımı veya sistem analizi diye adlandırılan bu yaklaşım biyolog olan Ludwig Van Bertalanffy tarafından ortaya atılan ve modern yönetim teorisinin felsefe temelini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili

Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili BÖLÜM 1 1 Yönetim ve Stratejik Yönetim

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK

REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK Ersen YAVUZ Devlet kurma becerimiz, batırdıklarımızı bilinçle gözardı ederek, sürekli bir öğünme vesilesidir bizim için. Devlet kurmadaki beceri söylemini daha ileri

Detaylı

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK 10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK İnsanoğlu yaşam boyu farklı gelişme dönemleri yaşar. Çocukları daha iyi tanımak için onların içinde bulundukları gelişme döneminin özelliklerinin bilinmesi aileyi rahatlatır,

Detaylı

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL Kavramına Genel SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL 1 Ünite: 1 YÖNETİM KAVRAMINA GENEL BAKIŞ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL İçindekiler

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. İş ve Yaşam Tatmini - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. İş ve Yaşam Tatmini - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İş ve Yaşam Tatmini - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ İnsan işinden doyum elde ettiği ölçüde mutlu, edemediği ölçüde mutsuz olur. Kişinin işindeki mutluluğuna iş tatmini, mutsuzluğuna iş tatminsizliği

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı

YÖNETIM DÜŞÜNCESININ. VE UYGULAMALARıNıN GELIŞIMI

YÖNETIM DÜŞÜNCESININ. VE UYGULAMALARıNıN GELIŞIMI YÖNETIM DÜŞÜNCESININ VE UYGULAMALARıNıN GELIŞIMI ENDÜSTRI DEVRIMI ÖNCESI YÖNETIM ANLAYIŞI ENDÜSTRI DEVRIMI SONRASı YÖNETIM ANLAYıŞı Klasik Yönetim Bilimsel Yönetim Yönetim süreci yaklaşımı Bürokrasi yaklaşımı

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Psikolojik olarak insanların kriz yaşayabileceği gibi toplumlar, işletmeler vb. kuruluşlar da kriz yaşayabilir. Psikoloji de kriz, bireyin tehdit ediliyor

Detaylı

Organize Etme: Temel Unsurlar

Organize Etme: Temel Unsurlar Örgütsel Tasarım Organize Etme: Temel Unsurlar Doç.Dr. A. Barış BARAZ www.barisbaraz.com adresinden indirebilirsiniz. Yönetici Adayı parasını fotokopiciye kaptırmaz Organizasyon UZMANLAŞMA: İşletme içinde

Detaylı

Hastane Yönetimi- Ders 4 Yönetim Fonksiyonları (Örgütleme-Yürütme)

Hastane Yönetimi- Ders 4 Yönetim Fonksiyonları (Örgütleme-Yürütme) Hastane Yönetimi- Ders 4 Yönetim Fonksiyonları (Örgütleme-Yürütme) Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Örgütlerde Bölümlere Ayırma 2 Örgütlerde Bölümlere Ayırma Proje yöneticisi ile fonksiyonel yönetici arasında ast-üst

Detaylı

YÖNETİM KURAMLARI. Klasik Yönetim Kuramı. Kuramlar Ne İşe Yarar? Örgüt Kuramları

YÖNETİM KURAMLARI. Klasik Yönetim Kuramı. Kuramlar Ne İşe Yarar? Örgüt Kuramları Kuramlar Ne İşe Yarar? Kuram yöneticiyi gerçeğe götüren en güvenilir araçtır. YÖNETİM KURAMLARI Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Yönetimde asıl değerli deneyim, deneme yanılma yoluyla

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

TFF- Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı Yetiştirme Eğitimi Ders Notları - 1. Modül 2013, Prof. Dr. Acar BALTAŞ, Psikolog

TFF- Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı Yetiştirme Eğitimi Ders Notları - 1. Modül 2013, Prof. Dr. Acar BALTAŞ, Psikolog Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı Eğitim Programı Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 4 Haziran 2013 SON YILLARIN MODA YAKLAŞIMI! İstersen başarırsın! 8/5/2013 8/5/2013 8/5/2013 8/5/2013 8/5/2013 SON

Detaylı

DR. Caner Ekizceleroğlu

DR. Caner Ekizceleroğlu DR. Caner Ekizceleroğlu Ticaret Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Dış Ticaret BİR

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Hastane Yönetimi- Ders 5 Liderlik-Motivasyon

Hastane Yönetimi- Ders 5 Liderlik-Motivasyon Hastane Yönetimi- Ders 5 Liderlik-Motivasyon Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Liderlik ve Motivasyon Liderlik ve motivasyon kavramları bir yöneticinin altında çalışan personelini kurumsal amaçlara yönlendirmede

Detaylı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan BOYACI

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan BOYACI Eğitim Yönetimi Hazırlayan Doç. Dr. Adnan BOYACI İçindekiler Klasik yönetim kuramları Neoklasik yönetim kuramları Çağdaş yönetim kuramları Modern yönetim yaklaşımları Postmodern yönetim yaklaşımları Giriş

Detaylı

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü Yönetim ve organizasyon 2 Yöneticilik, belli bir organizasyon yapısı içinde gerçekleştirilen

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

YÖNETİM BİLİMİ I KISA ÖZET KOLAYAOF

YÖNETİM BİLİMİ I KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. YÖNETİM BİLİMİ I KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 1-İşletmenin teşkilat yapısı ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 2-Yetki, yetki devri ve sorumluluk 3-Aşırı ve eksik örgütlenme 4-Teşkilat şemaları Bu üniteye neden çalışmalıyız.! Bir işletmede teşkilatlanmanın

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM Eğitimin Önemi ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 Yönetim Biliminin Gelişim Süreci ----------------------------------------------------------------

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ (İŞL202U)

KAMU YÖNETİMİ (İŞL202U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİ (İŞL202U) KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Sistem Mühendisliği Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Organizasyon Teorileri 20. yüzyılın başından itibaren insan ilişkilerinin her alandaki giderek artan önemi, iki dünya savaşı ve 1960 ların sosyal devrimleri,

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri

Sermaye Piyasası Kurulu nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri H. Erdal DEMİR, LL.M. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Adayı Sermaye Piyasası Kurulu nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

TEMEL İDARE HUKUKU KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL İDARE HUKUKU KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL İDARE HUKUKU KISA ÖZET KOLAY AÖF

Detaylı

1.İkna Kavramı. 2. İknanın Psikolojik, Toplumsal ve Mantıksal Boyutları. 3. İkna Kuramları. 4. İkna Edici İletişimde Kaynak

1.İkna Kavramı. 2. İknanın Psikolojik, Toplumsal ve Mantıksal Boyutları. 3. İkna Kuramları. 4. İkna Edici İletişimde Kaynak 1.İkna Kavramı 2. İknanın Psikolojik, Toplumsal ve Mantıksal Boyutları 3. İkna Kuramları 4. İkna Edici İletişimde Kaynak 1 5. İkna Edici İletişimde Mesaj 6. İkna Edici İletişimde Mesajın Alıcıları 7. Sözsüz

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ. Yönetim İşlevleri. Yürütme Süreci. Yürütme Süreci. Yönetim İşlevleri. Yürütme. Yöneticilerin Yürütme Süreci ile İlgili Sahaları

İŞLETME YÖNETİMİ. Yönetim İşlevleri. Yürütme Süreci. Yürütme Süreci. Yönetim İşlevleri. Yürütme. Yöneticilerin Yürütme Süreci ile İlgili Sahaları İşlevleri İŞLETME ÖNETİMİ İşlevleri ürütme Girdiler Kontrol Planlama Organize etme ürütme Çıktılar Prof.r.Hayri ÜLGEN ürütme Süreci Çalışanları etkileyerek harekete geçirerek işletme amaçlarını sağlamaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi BAŞARILI BİR YÖNETİCİDE BULUNAN ÖZELLİKLER VE BUNLARI KAZANMA YOLLARI Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Perihan ŞENEL TEKİN 1 Başarılı bir yöneticide bulunan özellikler ve bunları

Detaylı

OKUL YÖNETİMİNİN TANIMI ÖRGÜT KURAMLARI. Okul Yönetiminin Tanımı. Sistem Olarak Okul. Sistem Olarak Okul. Okul Yönetimin Alanı

OKUL YÖNETİMİNİN TANIMI ÖRGÜT KURAMLARI. Okul Yönetiminin Tanımı. Sistem Olarak Okul. Sistem Olarak Okul. Okul Yönetimin Alanı OKUL YÖNETİMİNİN TANIMI ÖRGÜT KURAMLARI Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Okul Yönetiminin Tanımı Bu başlık altında; Sistem Olarak Okul Okul Yönetimin Alanı Okul Yönetimin Görevi Sistem

Detaylı

Locke'un Siyasal Toplum Anlayışı

Locke'un Siyasal Toplum Anlayışı Locke'un Siyasal Toplum Anlayışı John Locke, on yedinci yüzyıl sonuyla on sekizinci yüzyil başlarının en etkili İngiliz düşünürlerinden biridir. 07.04.2016 / 08:14 SÖZLEŞME VE SİYASAL TOPLUM A. Sözleşme

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. MOBBING ve ÖRGÜTSEL DIŞLANMA - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. MOBBING ve ÖRGÜTSEL DIŞLANMA - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ MOBBING ve ÖRGÜTSEL DIŞLANMA - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ «Mobbing», yıldırma, bastırma, sindirme, yok sayma, psiko-şiddet uygulama. «Mobbing», örgütlerde işgörene yapılan psikoloji saldır

Detaylı

KALİTE BİLİNCİ, LİDERLİK VE TOPLAM KALİTE FELSEFESİ

KALİTE BİLİNCİ, LİDERLİK VE TOPLAM KALİTE FELSEFESİ KALİTE BİLİNCİ, LİDERLİK VE TOPLAM KALİTE FELSEFESİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Toplam kalite yönetiminin başarısı için üst yönetimden alt düzeyde çalışanlara kadar tüm organizasyonda kalite bilinci nin varlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir.

Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir. Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir. Organizasyonun kullandığı teknoloji, işletme içindeki pek çok sürecin işleyişini etkileyecektir.

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ KISIM KOLLEKTİF YATIRIM MODELLERİ

GİRİŞ BİRİNCİ KISIM KOLLEKTİF YATIRIM MODELLERİ GİRİŞ BİRİNCİ KISIM KOLLEKTİF YATIRIM MODELLERİ 1- Kollektif Yatırım Modellerinin Türleri I- Hukuki Yapılarına Göre A- Ortaklığa Dayanan Model 1. Sabit Sermayeli Yatırım Ortaklıkları 2. Müseccel Sermayeli

Detaylı

Niçin değişmek zorundayız?

Niçin değişmek zorundayız? Niçin değişmek zorundayız? Niçin değişmek zorundayız? Zorunlu olunduğu için Kaynaklarını verimli kullanmak için Rekabet edebilmek için Kurumların kendileri ile yarışmaları için Farklı olabilmek için Hızlı

Detaylı

Liderlik. Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi

Liderlik. Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi Liderlik Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi Lider (Önder) Lider, bir amacı gerçekleştirmek için başkalarını etkileyebilen, sevk ve ikna edebilendir. Liderlik, bir statü ya da otorite işlevinden çok,

Detaylı

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki 6.BÖLÜM İşgören Tedariki İşgören Tedariki İşgören tedariki, boşalan veya yeni ihdas edilen pozisyonlara işgören adaylarını bulmak için yapılan faaliyetler toplamıdır. Tedarik politikaları, İK profesyonellerine,

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE

HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE Prof. Dr. Vecdi ARAL HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE Wenn wir die Menschen behandeln wie sie sind, so machen wir sie schlechter, wenn wir sie behandeln wie sie sein sollten, so machen wir sie zu dem, was

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı