CARENS K.E.K.qxp :49 Page i KIA ÞÝRKETÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ"

Transkript

1 CARENS K.E.K.qxp :49 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz. Ýþte size bazý cevaplar. Öncelikle, KIA Kore'deki en eski otomotiv þirketidir. KIA uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanmýþ binlerce çalýþaný olan bir þirkettir. KIA kelimesinin ilk hecesi olan KI, "dünyadan doðmak" anlamýna gelirken, ikinci hece olan A ise "Asya" anlamýna gelir.bu þekilde KIA kelimesi "Asya'dan dünyaya doðmak" anlamýna gelmektedir. Aracýnýzla keyifli sürüþler!

2 CARENS K.E.K.qxp :49 Page ii ÖNSÖZ Bir KIA aracý seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Aracýnýzda servis çalýþmasý yapýlmasý gerektiðinde, aracýnýzý en iyi bilenin Kia yetkili servisiniz olduðunu unutmayýnýz. Yetkili servisinizde fabrikada eðitim görmüþ teknisyenler, kullanýlmasý tavsiye edilen özel aletler, orijinal KIA yedek parçalarý bulunur ve servisiniz kendisini koþulsuz memnuniyetiniz için adamýþtýr. Aracýnýzýn sonraki sahiplerinin de bu kýlavuzda bulunan önemli bilgilere ihtiyacý olacaktýr, bu nedenle aracýnýzý sattýðýnýz takdirde bu kýlavuzu da aracýn yeni sahibine teslim ediniz. Bu kýlavuzda yeni aracýnýzýn kullanýmý, bakýmý ve emniyet özellikleri ile ilgili bilgiler bulacaksýnýz. Kýlavuzla birlikte verilen Garanti ve Bakým kitabýnda ise aracýnýzýn garantisi ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadýr. Yeni aracýnýzý emniyetli ve keyifli bir þekilde kullanabilmeniz için bu kýlavuzlarý dikkatli bir þekilde okumanýzý ve kýlavuzlarda yer alan tavsiyeleri uygulamanýzý öneririz. KIA, ürettiði farklý modeller için deðiþik bir çok seçenek, aksesuar ve özellik alternatifi sunmaktadýr. Bu nedenle, bu kýlavuzda sizin aracýnýzýn modeline ait olmayan donaným özellikleri ve resimleriyle de karþýlaþabilirsiniz. Bu kýlavuzda verilen bilgiler ve teknik özellikler, kýlavuzun basýldýðý tarihte geçerli olan bilgilerdir. KIA, her zaman, önceden haber vermeksizin ve herhangi bir yükümlülükle karþý karþýya kalmaksýzýn teknik özelliklerde ya da tasarýmda deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Sorularýnýz için her zaman KIA yetkili servislerine danýþabilirsiniz. KIA aracýnýzýn size hiç eksilmeyen bir sürüþ keyfi yaþatacaðýna ve ondan her zaman memnun kalacaðýnýza sizi temin ederiz KIA MOTORS Corp. Bütün haklarý saklýdýr. KIA MOTORS Corporation'ýn yazýlý izni olmadan bu yayýnýn hiçbir bölümü, tamamen ya da kýsmen elektronik, mekanik, fotokopi, kayýt ya da diðer yöntemler kullanýlarak çoðaltýlamaz, bir belge eriþim ya da saklama sisteminde saklanamaz ya da böyle bir sisteme aktarýlamaz ve tercüme edilemez. Türkiye de basýlmýþtýr i

3 CARENS K.E.K.qxp :49 Page iii ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Aracýnýzýn görünüþü Aracýnýzýn güvenlik sistemi Aracýnýzýn özellikleri Aracýnýzý sürerken Acil bir durumda yapýlmasý gerekenler Bakým Müþteri bilgileri Teknik Özellikler Dizin I

4 CARENS K.E.K.qxp :49 Page iv

5 CARENS K.E.K.qxp :49 Page 1 Giriþ 1 Bu kýlavuzdan nasýl faydalanabilirsiniz / 1-2 Kullanýlmasý gereken yakýt / 1-3 Alýþtýrma (rodaj) dönemi / 1-5 Gösterge panelindeki gösterge sembolleri / 1-6

6 CARENS K.E.K.qxp :49 Page 2 Giriþ BU KILAVUZDAN NASIL FAYDALANABÝLÝRSÝNÝZ Aracýnýzdan en yüksek seviyede sürüþ keyfi almanýza yardýmcý olmak istiyoruz. Kullaným Kýlavuzu size birçok konuda yardýmcý olabilir. Kýlavuzun tamamýný okumanýzý tavsiye ediyoruz. Ölüm veya yaralanma riskinizi en aza indirmek için, kýlavuz içinde çeþitli yerlerde rastlayacaðýnýz UYARI ve DÝKKAT bölümlerini okumanýzý tavsiye ediyoruz. Kýlavuzda yer alan þekiller, aracýnýzdan alacaðýnýz sürüþ keyfini nasýl en yüksek seviyeye çýkarabileceðinizi açýklama konusunda yazýlý kýsmý destekleyecek þekilde kullanýlmýþtýr. Kýlavuzu okuyarak, aracýnýzýn özellikleri, önemli emniyet bilgileri ve farklý yol koþullarýnda uygulanabilecek sürüþ tavsiyeleri hakkýnda bilgi edinebilirsiniz. Kýlavuzun genel düzeni Ýçindekiler bölümünde ortaya konmuþtur. Kýlavuzdaki tüm bilgileri alfabetik sýrayla veren Dizin bölümü iyi bir baþlangýç noktasý olabilir. Bölümler: Bu kýlavuz dokuz bölüm ve bir dizinden oluþmaktadýr. Her bölümün baþýnda bölümün içeriði kýsa bir þekilde listelenmiþtir, böylece ihtiyaç duyduðunuz bilgilerin o bölümde olup olmadýðýný bir bakýþta görebilirsiniz. Kýlavuz içinde birçok yerde UYARI, DÝK- KAT ve ÝKAZ baþlýklarýyla karþýlaþacaksýnýz. Bunlar kiþisel emniyetinizi artýrmak üzere hazýrlanmýþtýr. UYARI, DÝKKAT ve ÝKAZ baþlýklarý altýnda verilen tüm çalýþmalarý ve tavsiyeleri dikkatli bir þekilde okumanýz ve uygulamanýz gerekir. UYARI UYARI, talimatlara uyulmamasý durumunda ciddi yaralanmaya ya da hayati riske neden olabilecek bir durumu belirtir. F DÝKKAT DÝKKAT, talimatlara uyulmamasý durumunda aracýnýzda hasara neden olabilecek bir durumu belirtir. ÝKAZ ÝKAZ bölümlerinde ise ilginç ve faydalý bilgiler yer almaktadýr. 1 2

7 CARENS K.E.K.qxp :49 Page 3 Giriþ KULLANILMASI GEREKEN YAKIT Benzinli Motor Kurþunsuz Yeni aracýnýz yalnýzca 91 ya da daha yüksek oktanlý kurþunsuz benzinle çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Yeni aracýnýz, KURÞUNSUZ BENZÝNLE maksimum performans sunacak, egzoz emisyonunu ve buji kirlenmesini en düþük seviyede tutacak þekilde tasarlanmýþtýr. F DÝKKAT KESÝNLÝKLE KURÞUNLU BENZÝN KULLANMAYINIZ. Kurþunlu benzin kullanýmý katalitik konvertör sistemi için zararlýdýr ve motor kontrol sistemi oksijen sensörünün zarar görmesine neden olacaktýr, ayrýca emisyon kontrol sistemini olumsuz yönde etkileyecektir. Yakýt deposuna belirtilmiþ olanlar dýþýnda hiçbir yakýt sistemi temizleyicisi kullanmayýnýz. (Ayrýntýlar için KIA yetkili servisine danýþýnýz.) F DÝKKAT Dolum esnasýnda yakýt pompasý otomatik olarak kapandýktan sonra "doldurmaya" devam etmeyiniz. Bir kaza esnasýnda yakýtýn etrafa dökülmesine engel olmak için yakýt kapaðýnýn saðlam bir þekilde kapatýlýp kapatýlmadýðýný daima kontrol ediniz. Kurþunlu (mevcutsa) Bazý ülkeler için, aracýnýz kurþunlu benzin kullanmak üzere tasarlanmýþtýr. Aracýnýzda kurþunlu benzin kullanmadan önce, aracýnýzýn kurþunlu benzin kullanmaya uygun olup olmadýðýný öðrenmek için bir yetkili KIA servisine danýþýnýz. Kurþunlu benzinin oktan seviyesi kurþunsuz benzininkiyle aynýdýr. Alkol ve metanol içeren benzin Bazý ülkelerde Gazol (benzin ve etanol karýþýmý) ya da metanol içeren benzin ya da Gazol, kurþunlu ve kurþunsuz benzinle birlikte ya da bu ürünlerin yerine benzin istasyonlarýnda satýlmaktadýr. %10'dan fazla etanol içeren Gazol; metanol içeren benzin ya da Gazol kullanmayýnýz. Bu yakýtlar aracýnýzýn kullanýmýný etkileyebilir ve yakýt sisteminin hasar görmesine neden olabilir. Aracýnýzda kullanýmla ilgili herhangi bir sorun meydana gelmesi durumunda Gazol kullanmaya devam etmeyiniz. Aþaðýdaki durumlarda araçta meydana gelen hasar ya da kullanýmla ilgili sorunlar, üretici garantisi kapsamýnda olmayabilir: 1. %10'dan fazla etanol içeren Gazol kullanýmý. 2. Metanol içeren benzin ya da Gazol kullanýmý. 3. Kurþunlu benzin ya da kurþunlu Gazol kullanýmý. F DÝKKAT Kesinlikle metanol içeren Gazol kullanmayýnýz. Aracýnýzda kullanýmla ilgili herhangi bir sorun meydana gelmesi durumunda Gazol kullanmaya devam etmeyiniz. 13

8 CARENS K.E.K.qxp :49 Page 4 Giriþ MTBE kullanýmý Aracýnýzda, %15.0 hacminin (Oksijen Muhtevasý %2.7 aðýrlýðýnda) üzerinde MTBE (Metil Tersiyer Bütil Eter) içeren yakýtlar kullanýlmamasý tavsiye edilmektedir. %15.0 hacminin (Oksijen Muhtevasý %2.7 aðýrlýðýnda) üzerinde MTBE içeren yakýt aracýn performansýný düþürür ayrýca buhar kilitlenmesine ve motoru çalýþtýrmanýn zorlaþmasýna neden olur. F DÝKKAT Metanol veya %15.0 hacminin (Oksijen Muhtevasý %2.7 aðýrlýðýnda) üzerinde MTBE (Metil Tersiyer Bütil Eter) içeren yakýtlarýn kullanýlmasýndan kaynaklanan yakýt sistemi arýzalarý ve performans sorunlarý Yeni Araca Saðlanan Sýnýrlý Garanti kapsamýna girmeyebilir. Metanol kullanmayýnýz Aracýnýzda metanol (odun alkolü) içeren yakýtlar kullanýlmamalýdýr. Bu tip yakýtlar aracýn performansýný düþürebilir ve yakýt sistemi parçalarýna zarar verebilir. Daha temiz bir hava için benzin kullanýmý Havanýn temiz tutulmasýna katký saðlamak için, motorda tortu oluþmasýnýn engellenmesine yardýmcý olan arýtýcý katký maddeleri içeren benzin kullanmanýz tavsiye edilmektedir. Bu tür benzinler motorun daha iyi çalýþmasýna ve Emisyon Kontrol Sisteminin performansýnýn artmasýna yardýmcý olacaktýr. Aracýn yabancý bir ülkede kullanýlmasý Aracýnýzla baþka bir ülkeye gidecekseniz; Kayýt ve sigorta ile ilgili tüm düzenlemelere uymalýsýnýz. Aracýnýza uygun yakýtýn mevcut olduðundan emin olunuz. Dizel motor Aracýnýzda 52 ve 54 setan dizel yakýt kullanýlmaktadýr. Dizel yakýtýn her iki türü de mevcutsa, yaz veya kýþ yakýtýný aþaðýda belirtilen sýcaklýk koþullarýna uygun olarak kullanýnýz. -5 C'nin üzerinde... Yaz tipi dizel yakýt. -5 C'nin altýnda... Kýþ tipi dizel yakýt. Depodaki yakýt miktarýný çok dikkatli bir þekilde takip ediniz: Yakýttan kaynaklanan bir sorun nedeniyle motorun durmasý durumunda, motorun yeniden çalýþtýrýlabilmesi için tüm devrelerin tamamen boþaltýlmasý gerekmektedir. 1 4

9 CARENS K.E.K.qxp :49 Page 5 F DÝKKAT Yakýt deposuna benzin veya su karýþmasýný engelleyiniz. Aksi takdirde depoyu boþaltmanýz ve enjeksiyon pompasýnýn týkanmasýný ve motorun zarar görmesini engellemek için hatlarýn havasýný tahliye etmeniz gerekir. Kýþýn, sýcaklýðýn -10 C'nin altýna düþmesi durumunda yakýtýn donmasýný engellemek için yakýta bir miktar parafin eklenebilir. Asla %20'yi aþacak miktarda parafin kullanmayýnýz. ALIÞTIRMA (RODAJ) DÖNEMÝ Özel bir rodaj uygulanmasý gerekmez. Ýlk 1000 km boyunca bazý basit tedbirleri uygulayarak, aracýnýzýn performansýný ve ekonomisini artýrabilir ve ömrünü uzatabilirsiniz. Motora aþýrý yüklenmeyiniz. Sürüþ esnasýnda motor devrini (dev/dak veya bir dakikada yaptýðý devir) dev/dak ile dev/dak arasýnda tutunuz. Ýster düþük hýzda olsun, ister yüksek hýzda, uzun bir süre boyunca ayný hýzda seyretmeyiniz. Motorun doðru þekilde alýþtýrýlabilmesi için motor devrinin sabit tutulmamasý gerekir. Frenlerin doðru þekilde alýþtýrýlmasýna olanak saðlamak için acil durumlar dýþýnda ani frenlemelerden kaçýnýnýz. Motorun tek seferde 3 dakikadan uzun bir süre rölantide kalmasýna izin vermeyiniz. Ýlk km'lik çalýþma esnasýnda römork çekmeyiniz. Giriþ KULLANIM ÖMRÜ T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Aracýn Ticarý Adý:Kia CARENS, tipi ise FG dir. ÜRETÝCÝ FÝRMA Kia Motors Corporation 231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu Seoul , Korea Tel: Fax: Ýnternet: ÝTHALATÇI FÝRMA Çelik Motor Ticaret A.Þ. Ýçerenköy Umut Sk. No: Kadýköy / Ýstanbul Tel: 216 / Fax: 216 /

10 CARENS K.E.K.qxp :49 Page 6 Giriþ GÖSTERGE PANELÝNDEKÝ GÖSTERGE SEMBOLLERÝ Kapý açýk uyarý lambasý Düþük cam suyu seviyesi uyarý lambasý Emniyet kemeri uyarý lambasý Þarj uyarý lambasý Uzun far göstergesi Yolcu ön hava yastýðý OFF (KAPALI) göstergesi (mevcutsa) Sinyal göstergesi Ön sis lambasý göstergesi (mevcutsa) Arýza uyarý lambasý (mevcutsa) Hava yastýðý uyarý lambasý (mevcutsa) Sabit hýz göstergesi (mevcutsa) Sabit hýz AYAR göstergesi (mevcutsa) ABS uyarý lambasý (mevcutsa) Ýmmobilizer uyarý lambasý (mevcutsa) El freni ve Fren hidroliði uyarý lambasý Düþük fren vakum basýncý uyarý lambasý (Sadece dizel araçlarda) Motor yað basýncý uyarý lambasý ESP göstergesi (mevcutsa) ESP OFF (Devre Dýþý) göstergesi (mevcutsa) Bagaj kapaðý açýk uyarý lambasý Düþük yakýt seviyesi uyarý lambasý Kýzdýrma bujisi göstergesi (sadece dizel motorlu araçlarda) Yakýt filtresi uyarý lambasý (Sadece dizel motorlu araçlarda) * Daha ayrýntýlý bilgi için 4. bölümdeki "Gösterge paneli" konusuna bakýnýz. 1 6

11 CARENS K.E.K.qxp :49 Page 1 Aracýnýzýn görünüþü 2 Ýç görünüþ / 2-2 Gösterge panelinin görünüþü / 2-3 Motor bölmesi / 2-4

12 CARENS K.E.K.qxp :49 Page 2 Aracýnýzýn görünüþü ÝÇ GÖRÜNÜÞ 1. Kapý kilitleme/kilit açma düðmesi Dýþ dikiz aynasý katlama düðmesi Dýþ dikiz aynasý kumanda düðmesi Merkezi kapý kilitleme düðmesi* Elektrikli cam kilitleme düðmesi Elektrikli cam düðmeleri* Sigorta kutusu Far yükseklik ayar cihazý* Arka sis farý düðmesi* ESP OFF düðmesi* Ön cam buz çözücüsü düðmesi* Kaput açma kolu Direksiyon simidi Direksiyon ayar kolu Oturma bölümü * : mevcutsa 2 2

13 CARENS K.E.K.qxp :49 Page 3 Aracýnýzýn görünüþü GÖSTERGE PANELÝNÝN GÖRÜNÜÞÜ 1. Sürücü ön hava yastýðý* Far kolu/sinyaller Gösterge paneli Silecek/Yýkayýcý kolu Otomatik sabit hýz kontrol düðmeleri* Kontak anahtarý Havalandýrma kanalý kumanda düðmeleri / Dijital saat Dörtlü flaþör düðmesi / Müzik kontrol sistemi* Klima kontrol sistemi* / Vites kolu*...5-7/ Koltuk ýsýtýcýsý* Çanta askýsý Yolcu ön hava yastýðý* Torpido gözü Park freni serbest býrakma kolu Park freni pedalý Fren pedalý Gaz pedalý * : mevcutsa 23

14 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 4 Aracýnýzýn görünüþü MOTOR BÖLMESÝ 1. Soðutma suyu haznesi Motor yaðý doldurma kapaðý Fren hidroliði haznesi Hava filtresi Sigorta kutusu Akünün negatif kutbu...6-4/ Akünün pozitif kutbu...6-4/ Otomatik þanzýman yaðý seviye çubuðu* Radyatör kapaðý...6-6/ Motor yaðý seviye çubuðu Hidrolik direksiyon hidroliði haznesi Cam suyu haznesi * : mevcutsa 2 4

15 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 1 Oturma bölümü / 3-2 Emniyet kemerleri / 3-21 Çocuk güvenlik sistemi / 3-36 Hava yastýðý - yardýmcý güvenlik sistemi / 3-45 Aracýnýzýn güvenlik sistemi 3

16 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 2 Aracýnýzýn güvenlik sistemi OTURMA BÖLÜMÜ Avrupa Ýçin Ön koltuk (1) Ýleri ve geri (2) Koltuk arkalýðý açýsý (3) Koltuk minderi yüksekliði* (4) Koltuk ýsýtýcýsý* (5) Baþ desteði 5-Seater 5 Koltuklu 7-Seater 7 Koltuklu 2. sýra koltuklar (6) Ýleri ve geri* (7) Koltuk arkalýðý açýsý (8) Hareketli koltuk* (9) Baþ desteði 3. sýra koltuklar* (10) Koltuk arkalýðýnýn katlanmasý (11) Baþ desteði 7-Seater 7 Koltuklu 7-Seater 7 Koltuklu *: mevcutsa 3 2

17 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 3 Aracýnýzýn güvenlik sistemi Avrupa Dýþýndaki Ülkeler için Ön koltuk (1) Ýleri ve geri (2) Koltuk arkalýðý açýsý (3) Koltuk minderi yüksekliði* (4) Koltuk ýsýtýcýsý* (5) Baþ desteði 2. sýra koltuklar (6) Ýleri ve geri* (7) Koltuk arkalýðý açýsý (8) Hareketli koltuk* (9) Baþ desteði 3. sýra koltuklar* (10) Koltuk arkalýðýnýn katlanmasý (11) Baþ desteði *: mevcutsa 33

18 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 4 Aracýnýzýn güvenlik sistemi UYARI-Yerlerine sabitlenme miþ nesneler Yerlerine sabitlenmemiþ nesneler sürücünün ayaklarýnýn dibine yuvarlanýp gaz, fren veya debriyaj pedallarýnýn kullanýmýný engelleyebilir ve kazaya neden olabilir. Ön koltuklarýn altýna hiçbir þey yerleþtirmeyiniz. UYARI - Koltuklarý dik konuma getirme Arka koltuk arkalýklarýný yeniden dik konuma getirirken, koltuk arkalýðýný tutunuz ve yavaþça eski konumuna getiriniz ve bu esnada koltuðun yakýnýnda baþka kimsenin olmadýðýndan emin olunuz. Koltuk arkalýðý saðlam bir þekilde tutularak ve kontrollü bir þekilde dik konuma getirilmezse, koltuðun sýrt kýsmý ön tarafa doðru yaylanarak koltuktaki kiþiye zarar verebilir. UYARI - Sürücü koltuðu Aracýnýz hareket halindeyken asla koltuðunuzu ayarlamaya çalýþmayýnýz. Bu, aracýn kontrolünü yitirmenize dolayýsýyla da ciddi yaralanmalara, ölüme ve maddi hasara yol açan kazalara neden olabilir. Hiçbir þeyin koltuk arkalýðýnýn normal konumda sabitlenmesini engellemesine izin vermeyiniz. Koltuk arkalýðýnýn çevresine arkalýðýn uygun þekilde sabitlenmesine engel olacak þekilde nesneler yerleþtirmek ani bir fren veya çarpýþma esnasýnda ciddi yaralanma veya hayati riskle karþý karþýya kalmanýza neden olabilir. Aracýnýzý daima koltuk arkalýðý dik ve emniyet kemerinin kucak kýsmý kalçanýzýn alt kýsmýný sýký bir þekilde kavrayacak þekilde kullanýnýz. Bu konum sizi kaza anýnda en etkili þekilde koruyacak olan konumdur. Hava yastýðýndan kaynaklanan gereksiz ve belki de aðýr yaralanmalara engel olmak için, daima aracýn kontrolünü rahatça saðlayacak þekilde direksiyon simidinden mümkün olduðunca uzak durunuz. Göðsünüzün direksiyon simidinden en az 250 mm uzakta olmasý tavsiye edilmektedir. UYARI - Arka koltuk arkalýðý Arka koltuk arkalýðý saðlam bir þekilde sabitlenmelidir. Sabitlenmemesi durumunda, ani fren veya kaza esnasýnda yolcular ve eþyalar ön tarafa doðru savrulabilir, bu da ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir. Valizler ve diðer eþyalar bagaj bölümünün zeminine yerleþtirilmelidir. Eþyalar çok büyük veya aðýrsa düzgün bir þekilde yerleþtirilmeli ve sabitlenmelidir. Hiçbir koþulda bagaj bölümündeki eþyalarýn yüksekliði koltuklarýn yüksekliðini aþmamalýdýr. Bu uyarýlara uymamanýz durumunda ani fren veya kaza anýnda ciddi bir þekilde yaralanabilir hatta hayatýnýzý kaybedebilirsiniz. 3 4

19 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 5 Aracýnýzýn güvenlik sistemi Yolcular bagaj bölümünde veya katlanmýþ bir koltuðun üzerinde oturarak veya yatarak yolculuk yapmamalýdýr. Yolculuk esnasýnda tüm yolcular koltuklarýn düzgün bir þekilde oturmalýdýr. Koltuk arkalýklarýný yeniden dik konuma getirdiðinizde, güvenli bir þekilde sabitlenip sabitlenmediklerini kontrol etmek için koltuk arkalýklarýný ileriye ve geriye doðru hareket ettirmeye çalýþýnýz. Yangýn ihtimaline karþý bagaj bölümündeki halýyý kaldýrmayýnýz. Bagaj bölümünün alt kýsmýnda yer alan emisyon kontrol sistemi parçalarý egzoz sýcaklýðýnýn çok yüksek seviyelere çýkmasýna neden olmaktadýr. Ön koltuðun ayarlanmasý - elle Ýleri ve geri Koltuðu ileri ya da geri almak için: 1. Koltuk minderinin ön kenarýnýn altýnda bulunan koltuk kaydýrma ayar kolunu yukarý doðru çekiniz ve bu þekilde tutunuz. 2. Koltuðu arzu ettiðiniz konuma gelene kadar kaydýrýnýz. 3. Kolu býrakýnýz ve koltuðun bu konumda kilitlendiðinden emin olunuz. Koltuðu yola çýkmadan önce ayarlayýnýz ve kolu kullanmadan koltuðu ileri geri hareket ettirmeye çalýþarak koltuðun yeterince saðlam bir þekilde kilitlenip kilitlenmediðini kontrol ediniz. Koltuk hareket ediyorsa, yeterince saðlam bir þekilde kilitlenmemiþ demektir. Koltuk arkalýðý açýsý Koltuk arkalýðýný yatýrmak için: 1. Hafifçe öne doðru eðiliniz ve koltuðun dýþ kenarýnda arkada bulunan koltuk arkalýðý yatýrma kolunu yukarýya doðru çekiniz. 2. Dikkatli bir þekilde geriye doðru yaslanýnýz ve koltuk arkalýðýný arzu ettiðiniz konuma gelecek þekilde ayarlayýnýz. 3. Kolu býrakýnýz ve koltuk arkalýðýnýn bu konumda kilitlenip kilitlenmediðini kontrol ediniz. (Koltuk arkalýðýnýn kilitlenebilmesi için ayar kolunun orijinal konumuna gelmesi gerekir.) 35

20 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 6 Aracýnýzýn güvenlik sistemi UYARI - Sürücünün ön koltukta seyahat eden yolcuya karþý sorumluluklarý Koltuk arkalýðý yatýrýlmýþ bir þekilde araç kullanmak veya yolculuk yapmak bir kaza anýnda ciddi yaralanma veya ölüm riskiyle karþý karþýya kalmanýza neden olabilir. Kaza anýnda koltuk yatýrýlmýþ haldeyse, bu koltukta oturan kiþinin kalça kýsmý emniyet kemerinin kucak kýsmýnýn altýndan kayabilir ve korunmasýz durumda olan karýn bölgesine aþýrý kuvvet uygulanabilir. Bu durum iç organlarýn ciddi ve hayati risk taþýyacak þekilde zarar görmelerine neden olabilir. Sürücü, ön koltukta seyahat eden yolcuyu araç hareket halindeyken koltuðunu dik konumda tutmasý konusunda uyarmalýdýr. Koltuk minderi yüksekliði (sürücü koltuðu için) Koltuk minderinin yüksekliðini deðiþtirmek için, koltuk minderinin dýþ tarafýna yerleþtirilmiþ olan kolu yukarýya doðru çekiniz veya aþaðýya itiniz. Koltuk minderini alçaltmak için kolu bir kaç kez aþaðýya doðru itiniz. Koltuk minderini yükseltmek için kolu bir kaç kez yukarýya doðru çekiniz. Baþ desteði Baþ desteði yolculara ve sürücüye rahatlýk saðlamakla kalmaz ayný zamanda bir çarpma anýnda boynun ve baþýn korunmasýna de yardýmcý olur. UYARI Kaza anýnda baþ desteðinden en üst seviyede yararlanabilmek için baþ desteðini, orta kýsmý koltukta oturan kiþinin gözleri ile ayný hizada olacak þekilde ayarlayýnýz. Ayrýca, baþýnýzla baþ desteði arasýnda yumruðunuz geniþliðinde bir mesafe olmasýna dikkat ediniz. Bu nedenle, vücudu koltuk arkalýðýndan uzaklaþtýran koltuk minderlerinin kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir. Kaza esnasýnda yolcularýn aðýr þekilde yaralanmalarýna neden olabileceðinden aracý, baþ destekleri sökülmüþ bir þekilde kullanmayýnýz. Düzgün bir þekilde ayarlandýklarýnda baþ destekleri, boyun incinmelerine karþý koruma saðlar. Baþ desteklerini araç hareket halindeyken ayarlamayýnýz. 3 6

21 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 7 Aracýnýzýn güvenlik sistemi Ýleri ve geri ayarý Baþ desteði ileriye doðru çekilerek, ileri konumda 3 farklý pozisyonda ayarlanabilir. Baþ desteðini geri konumda ayarlamak için önce olabildiðince ileri çekiniz daha sonra serbest býrakýnýz. Baþ desteðini baþýnýzý ve boynunuzu düzgün bir þekilde destekleyecek konumda ayarlayýnýz. Baþ desteðinin yükseltilip alçaltýlmasý Baþ desteðini yükseltmek için, desteði istediðiniz seviyeye kadar yukarý doðru kaldýrýnýz (1). Baþ desteðini alçaltmak için ise, baþ desteði dayanaðý üzerindeki düðmeye basýp, düðmeyi basýlý tutarak (2) baþ desteðini istediðiniz seviyeye kadar alçaltýnýz (3). Baþ desteðinin sökülmesi Baþ desteðini sökmek için, önce olabildiðince yükseðe kaldýrýnýz daha sonra yukarý doðru çekerken (2) baþ desteði dayanaðý üzerindeki düðmeye (1) basýnýz. 37

22 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 8 Aracýnýzýn güvenlik sistemi Aktif baþ desteði (mevcutsa) Aktif baþ desteði, arkadan gelen bir darbe esnasýnda ileriye ve geriye doðru hareket etmek üzere tasarlanmýþtýr. Bu, sürücünün ve ön koltukta seyahat eden yolcunun baþlarýnýn aniden geriye doðru savrulmasýný önler ve böylece boyun incinmesi riskini azaltmýþ olur. Koltuk ýsýtýcý (mevcutsa) Koltuk ýsýtýcýsý soðuk havalarda ön koltuklarý ýsýtmak üzere tasarlanmýþtýr. Sürücü veya ön yolcu koltuðunu ýsýtmak için, kontak anahtarý ON konumundayken, düðmelerden birine basýnýz. Ilýk havalarda veya koltuk ýsýtýcýsýnýn çalýþmasýnýn gerekli olmadýðý koþullarda düðmeleri OFF konumunda tutunuz. ÝKAZ Koltuk ýsýtýcýsý düðmesi ON konumundayken, koltuklardaki ýsýtma sistemi koltuk sýcaklýðýna baðlý olarak otomatik olarak devreye girer veya devreden çýkar. F DÝKKAT Koltuklarý temizlerken tiner, benzin ve alkol gibi organik solventler kullanmayýnýz. Bu tür malzemeler ýsýtýcýnýn veya koltuklarýn yüzeyine zarar verebilir. Koltuk ýsýtýcýsýnýn aþýrý þekilde ýsýnmasýný önlemek için, ýsýtýcý çalýþýyorken koltuklarýn üzerine battaniye, minder veya örtü yerleþtirmeyiniz. Koltuk ýsýtýcýsý olan koltuklarýn üzerine aðýr veya sivri nesneler koymayýnýz. Koltuk ýsýtýcýsý parçalarýna zarar verebilirsiniz. 3 8

23 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 9 Aracýnýzýn güvenlik sistemi UYARI - Koltuk ýsýtýcýsýndan kaynaklanan yanýklar Koltuk ýsýtýcýsý kullanýrken yolcular aþýrý ýsýnmaya ve yanmaya karþý için çok dikkatli olmalýdýr. Sürücü özellikle aþaðýda belirtilen yolcular açýsýndan çok daha dikkatli olmalýdýr: 1. Bebekler, çocuklar, yaþlýlar, özürlüler veya hastalar 2. Hassas ciltli kiþiler 3. Yorgun kiþiler 4. Ýçkili kiþiler 5. Uyku ilacý ve soðuk algýnlýðý haplarý gibi, uyuþukluk ve uykuya neden olan ilaçlar kullanan kiþiler Koltuk arkalýðý cebi Ön yolcu ve sürücü koltuklarýnýn sýrt kýsmýnýn arka tarafýnda birer adet koltuk arkalýðý cebi bulunmaktadýr. UYARI - Koltuk arkalýðý cepleri Koltuk arkalýðý ceplerine aðýr veya sivri nesneler koymayýnýz. Bunlar bir kaza anýnda cepten fýrlayabilir ve yolcularýn yaralanmalarýna neden olabilir. Yolcu koltuðu alt çekmecesi Çekmeceyi açmak için kolu yukarý doðru kaldýrýnýz ve çekmeceyi ileriye doðru çekiniz. UYARI - Yanýcý maddeler Çekmecenin içinde çakmak, propan tüp ve benzeri yanýcý/patlayýcý maddeler saklamayýnýz. Bu maddeler, aracýnýz yüksek sýcaklýkta uzun süre dýþarýda kaldýðýnda patlayabilir ve yangýna sebep olabilir. 39

24 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 10 Aracýnýzýn güvenlik sistemi Ön koltuðun ayarlanmasý - elektrikli UYARI olarak Aracýnýzdaki eþyalar sürüþ esnasýnda saða sola kayabileceðinden, eþyalarýnýzý çekmeceye yerleþtiriniz. Böylece hem eþyalarýn hareketinden kaynaklanan gürültüyü hem de yaralanma riskini ortadan kaldýrmýþ olursunuz. Sürüþ esnasýnda çekmeceyi daima kapalý tutunuz. Çekmeceye, kapaðýnýn düzgün bir þekilde kapanmasýna engel olacak kadar çok eþya koymayýnýz. F DÝKKAT Eþyalarýnýzýn çalýnmasýna karþý önlem almak açýsýndan, deðerli eþyalarýnýzý çekmecede býrakmayýnýz. Bu çekmece sürücü veya yolcularýn ihtiyaç duyduðu küçük ebatlý eþyalarý saklamak için kullanýlabilir. Elektrik ayarlý ön koltuk Ön koltuk, koltuk minderinin dýþ tarafýna yerleþtirilmiþ olan kumanda düðme kullanýlarak ayarlanabilir. Yola çýkmadan önce koltuðu, direksiyonu, pedallarý ve gösterge panelindeki kumandalarý rahatça kullanmanýza imkan saðlayacak doðru konuma getiriniz. UYARI Elektrik kumandalý koltuklar kontak kapalýyken de kullanýlabilir. Bu nedenle, araçtaki çocuklarýn kesinlikle yalnýz býrakýlmamasý gerekir. F DÝKKAT Elektrik kumandalý koltuklar elektrik motoruyla çalýþýr. Ayarlama iþlemini tamamladýktan sonra elektrik kumandalý koltuklarý çalýþtýrmayýnýz. Aþýrý çalýþtýrýlan elektrik ekipmaný zarar görebilir. Elektrik kumandalý koltuklar çalýþýr konumdayken araç elektriðinin büyük bir kýsmýný kullanýr. Gereksiz yere enerji harcamamak için, motor çalýþmadýðý zaman elektrik kumandalý koltuklarý gereðinden uzun süre ayarlamayýnýz. Ýki veya daha fazla elektrik kumandalý koltuk kontrol düðmesini ayný anda çalýþtýrmayýnýz. Aksi takdirde, elektrik kumandalý koltuk motoru veya diðer elektrikli parçalar arýzalanabilir. 3 10

25 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 11 Aracýnýzýn güvenlik sistemi Ýleri ve geri Koltuðu arzu ettiðiniz konuma almak için kontrol düðmesini ileri ya da geri itiniz. Koltuk istenen konuma geldiðinde kontrol düðmesini serbest býrakýnýz. Koltuk arkalýðý açýsý Koltuk arkalýðýna arzu ettiðiniz eðimi vermek için kontrol düðmesini ileri ya da geri itiniz. Koltuk istenen konuma geldiðinde kontrol düðmesini serbest býrakýnýz. UYARI - Sürücünün ön koltukta seyahat eden yolcuya karþý sorumluluklarý Koltuk arkalýðý yatýrýlmýþ bir þekilde araç kullanmak veya yolculuk yapmak bir kaza anýnda ciddi yaralanma veya ölüm riskiyle karþý karþýya kalmanýza neden olabilir. Kaza anýnda koltuk yatýrýlmýþ haldeyse, bu koltukta oturan kiþinin kalça kýsmý emniyet kemerinin kucak kýsmýnýn altýndan kayabilir ve korunmasýz durumda olan karýn bölgesine aþýrý kuvvet uygulanabilir. Bu durum iç organlarýn ciddi ve hayati risk taþýyacak þekilde zarar görmelerine neden olabilir. Sürücü, ön koltukta seyahat eden yolcuyu araç hareket halindeyken koltuðunu dik konumda tutmasý konusunda uyarmalýdýr. 311

26 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 12 Aracýnýzýn güvenlik sistemi 7 koltuklu (2. sýra koltuk) 7 koltuklu (2. sýra koltuk) Koltuk minderi yüksekliði (sürücü koltuðu için) Koltuk minderinin ön kýsmýný aþaðý indirmek ya da yukarý kaldýrmak için kontrol düðmesinin ön kýsmýný aþaðý doðru bastýrýnýz. Koltuk minderinin arka kýsmýný aþaðý indirmek ya da yukarý kaldýrmak için kontrol düðmesinin arka kýsmýný aþaðý doðru bastýrýnýz. Koltuk istenen konuma geldiðinde kontrol düðmesini serbest býrakýnýz Arka koltuðun ayarlanmasý Ýleriye veya geriye doðru ayarlama (mevcutsa) Koltuðu ileri ya da geri almak için: 1. Koltuk minderinin ön kenarýnýn altýnda bulunan koltuk kaydýrma ayar kolunu yukarý doðru çekiniz ve bu þekilde tutunuz. 2. Koltuðu arzu ettiðiniz konuma gelene kadar kaydýrýnýz. 3. Kolu býrakýnýz ve koltuðun bu konumda kilitlendiðinden emin olunuz. Koltuðu yola çýkmadan önce ayarlayýnýz ve kolu kullanmadan koltuðu ileri geri hareket ettirmeye çalýþarak koltuðun güvenli bir þekilde kilitlenip kilitlenmediðini kontrol ediniz. Koltuk hareket ediyorsa, yeterince saðlam bir þekilde kilitlenmemiþ demektir. 5 koltuklu Koltuk arkalýðý açýsý (mevcutsa) Koltuk arkalýðýný yatýrmak için: 1. Koltuðun arka tarafýnda, dýþ kenarýnda veya arka koltuðun üst tarafýnda bulunan koltuk arkalýðý yatýrma kolunu yukarýya doðru çekiniz.

27 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 13 Aracýnýzýn güvenlik sistemi 2. Dikkatli bir þekilde geriye doðru yaslanýnýz ve koltuk arkalýðýný arzu ettiðiniz konuma gelecek þekilde ayarlayýnýz. 3. Kolu býrakýnýz ve koltuk arkalýðýnýn bu konumda kilitlenip kilitlenmediðini kontrol ediniz. (Koltuk arkalýðýnýn kilitlenebilmesi için ayar kolunun orijinal konumuna gelmesi gerekir.) Baþ desteði Baþ desteði yolculara rahatlýk saðlamakla kalmaz ayný zamanda bir çarpma anýnda boynun ve baþýn korunmasýna yardýmcý olur. UYARI Kaza anýnda baþ desteðinden en üst seviyede yararlanabilmek için baþ desteðini, orta kýsmý koltukta oturan kiþinin göz hizasýnda olacak þekilde ayarlayýnýz. Vücudu koltuk arkalýðýndan uzaklaþtýran koltuk minderlerinin kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir. Kaza esnasýnda yolcularýn aðýr þekilde yaralanmalarýna neden olabileceðinden aracý, baþ destekleri sökülmüþ bir þekilde kullanmayýnýz. Düzgün bir þekilde ayarlandýklarýnda baþ destekleri, ciddi boyuttaki boyun incinmelerine karþý koruma saðlar. Bagaj bölmesine gidin ve bagaj kapaðýný açýn. Baþ desteðinin yükseltilip alçaltýlmasý Baþ desteðini yükseltmek için, desteði istediðiniz seviyeye kadar yukarý doðru kaldýrýnýz (1). Baþ desteðini alçaltmak için ise, baþ desteði dayanaðý üzerindeki düðmeye basýp, düðmeyi basýlý tutarak (2) baþ desteðini istediðiniz seviyeye kadar alçaltýnýz (3). 313

28 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 14 Aracýnýzýn güvenlik sistemi Baþ desteðinin sökülmesi Baþ desteðini sökmek için, önce olabildiðince yükseðe kaldýrýnýz daha sonra yukarý doðru çekerken (2) baþ desteði dayanaðý üzerindeki düðmeye (1) basýnýz. 7 koltuklu (2. sýra koltuk) - Avrupa dýþýndaki ülkeler için Kol dayanaðý (mevcutsa) Kol desteðini kullanmak için, desteði koltuk arkalýðýndan çýkarýp öne doðru çekiniz. Uzun ve dar eþyalarýn taþýnmasý Üzerinde bulunan kayýþtan tutarak kol desteðini çekiniz. Böylece bagaj bölmesine tam olarak sýðmayan uzun ve dar eþyalarýn (kayak takýmý, direk, kereste gibi) yerleþtirilebilmesi için ilave bir alan saðlanmýþ olur. F DÝKKAT Aracýnýza eþya yüklerken veya aracýnýzdan eþya boþaltýrken, motorun çalýþmadýðýndan, vitesin P (Park) konumunda olduðundan ve el freninin çekili olduðundan emin olunuz. Aksi takdirde, vites kolu yanlýþlýkla baþka bir konuma alýnýrsa araç hareket edebilir. Arka yolcu koltuklarýna eþya yüklerken aracýn iç kýsmýna zarar vermemek için dikkatli olunuz. Arka yolcu koltuklarýna eþya yüklediðinizde, araç seyir halindeyken etrafa savrulmalarýný önlemek için bu eþyalarý yerlerine sabitleyiniz. Yolcu bölmesine yüklenmiþ eþyalarýn sabitlenmemesi, araca veya yolculara zarar verebilir. 3 14

29 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 15 Aracýnýzýn güvenlik sistemi 7 koltuklu (2. sýra koltuk) - Avrupa dýþýndaki ülkeler için 7 koltuklu (2. sýra koltuk) - Avrupa ülkeleri için Hareketli koltuk (mevcutsa) 3. sýra koltuða geçmek veya buradan çýkmak için, 2. sýra koltuk arkalýðýndaki yatýrma kolunu çekiniz. 2. sýra koltuk arkalýðý katlanacak ve koltuk öne doðru kayacaktýr. 3. sýra koltuða geçtikten veya bu kýsýmdan çýktýktan sonra, 2. sýra koltuðu geriye doðru kaydýrýnýz ardýndan koltuk arkalýðýný yerine oturana dek kaldýrýnýz. Koltuðun yerine sabitlendiðinden emin olunuz. UYARI Bu ayarlamalarý asla araç hareket halindeyken veya 2. sýra koltukta yolcu varken yapmayýnýz. Aksi takdirde koltuk ani bir þekilde hareket edebilir ve koltuktaki yolcunun yaralanmasýna neden olabilir. Arka koltuðun katlanmasý Arka koltuk arkalýklarý (veya minderleri) uzun eþyalarýn taþýnmasýný saðlamak veya aracýn yük taþýma kapasitesini artýrmak için katlanabilir. UYARI Arka koltuk arkalýklarýnýn (veya minderlerinin) katlanabilmesinin amacý normalde aracýnýzýn bagaj bölmesine yerleþtiremeyeceðiniz kadar uzun eþyalarýn taþýnmasýný saðlamaktýr. Bu, uygun bir oturuþ pozisyonu olmadýðýndan ve bu þekilde oturan yolcular emniyet kemeri kullanamayacaðýndan dolayý, araç hareket halindeyken, asla, yolcularýn katlanmýþ bir koltuk arkalýðýnýn üzerine oturmasýna müsaade etmeyiniz. Bu durum, bir kaza veya ani bir frenleme esnasýnda ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir. Katlanmýþ koltuk arkalýklarý üzerinde taþýnan nesnelerin yüksekliði ön koltuklarýn yüksekliðini aþmamalýdýr. Bu, ani frenlemeler esnasýnda arkadaki eþyalarýn ön tarafa doðru kayarak yolculara ya da araca zarar vermesine neden olabilir. 315

30 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 16 Aracýnýzýn güvenlik sistemi Arka koltuk minderini ve arkalýðýný katlamak için: -7 koltuklu (2. sýra koltuk) 1. Arka koltuðun emniyet kemeri tokasýný arka koltuk arkalýðý ile minderi arasýndaki cebe yerleþtiriniz ayrýca zarar görmesini engellemek için arka koltuk emniyet kemeri kayýþýný da yerine yerleþtiriniz. 2. Ön koltuk arkalýðýný dik konuma getiriniz ve gerekiyorsa ön koltuðu ileriye doðru veya arka koltuk arkalýðýný geriye doðru kaydýrýnýz. 3. Arka baþ desteðini mümkün olan en alçak konuma getiriniz. 4. Minder katlama kayýþýný (1) çekiniz ve koltuk minderinin arka kýsmýný kaldýrýnýz. 5. Koltuk minderini dik duracak þekilde yerleþtiriniz. 6. Arka koltuk arkalýðý yatýrma kolunu (2) çekiniz ve koltuk arkalýðýný ileriye doðru katlayýp bastýrýnýz. 3 16

31 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 17 Aracýnýzýn güvenlik sistemi 8. Koltuk minderini aþaðýya doðru iterek ve kancayý (3) askýnýn içine yerleþtirerek, koltuk minderini orijinal konumuna getiriniz. Koltuk minderinin yerine sabitlendiðinden emin olunuz. 9. Arka emniyet kemerini eski konumuna getiriniz. Arka koltuk arkalýðýný katlamak için: - 7 koltuklu (3. sýra koltuk) - 5 koltuklu 1. Arka koltuðun emniyet kemeri tokasýný arka koltuk arkalýðý ile minderi arasýndaki cebe (mevcutsa) yerleþtiriniz ayrýca zarar görmesini engellemek için arka koltuk emniyet kemeri kayýþýný da yerine yerleþtiriniz. 2. Ön koltuk (veya 2. sýra koltuk) arkalýðýný dik konuma getiriniz ve gerekiyorsa ön koltuðu (veya 2. sýra koltuðu) öne doðru kaydýrýnýz. 3. Arka baþ desteklerini mümkün olan en alçak konuma getiriniz. 7. Arka koltuðu kullanmak için, koltuk arkalýðýný kaldýrýnýz ve yerine kilitlenene dek koltuk arkalýðý yatýrma kolunu (2) çekerek saðlam bir þekilde itiniz. Koltuk arkalýðýnýn yerine sabitlendiðinden emin olunuz. 317

32 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 18 Aracýnýzýn güvenlik sistemi 7 koltuklu (3. sýra koltuk) 5 koltuklu 7 koltuklu (3. sýra koltuk) 5 koltuklu UYARI Arka koltuk arkalýðýný katladýktan sonra tekrar dik konuma getirirken: Emniyet kemeri kayýþýna ve tokasýna zarar vermemek için dikkatli olunuz. Emniyet kemeri kayýþýnýn ve tokasýnýn arka koltuða takýlmamasýna veya sýkýþmamasýna özen gösteriniz. Üst kýsmýna bastýrarak, koltuk arkalýðýnýn dik konumda yerine tam olarak oturduðundan emin olunuz. Aksi takdirde, bir kaza veya ani bir frenleme esnasýnda koltuk katlanabilir ve arkadaki eþyalarýn yolcularýn yaralanmasýna hatta ölmesine yol açacak þekilde yolcu bölmesine fýrlamasýna neden olabilir. 4. Koltuk arkalýðý katlama kolunu (veya kayýþýný) (1) çekiniz, ardýndan koltuðu aracýn ön tarafýna doðru katlayýnýz. Koltuk arkalýðýný dik konuma getirdiðinizde, daima üst kýsmýndan bastýrarak koltuk arkalýðýnýn yerine tam olarak oturduðundan emin olunuz. 5. Arka koltuðu kullanmak için, koltuk arkalýðýný kaldýrýnýz ve katlama kolundan (1) çekerek, yerine kilitlenene dek, saðlam bir þekilde itiniz. Koltuk arkalýðýnýn yerine sabitlendiðinden emin olunuz. 6. Arka emniyet kemerini eski konumuna getiriniz. 3 18

33 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 19 Aracýnýzýn güvenlik sistemi UYARI - Koltuðun tamamen yatýrýlmasý Araç hareket halindeyken yolcularýn tamamen yatýrýlmýþ bir koltukta seyahat etmesine izin vermeyiniz. Bu þekilde seyahat etmek, bir kaza anýnda aðýr yaralanmalara hata ölüme neden olabilir. UYARI - 3. sýra koltuk (mevcutsa) 3. sýra koltuktaki baþ destekleri, baþ desteðinin orta kýsmý 3. sýra koltukta oturan varsa bu kiþinin göz hizasýnda olacak þekilde ayarlanmalýdýr. Yolcunun baþý yükseltilmemiþ ve uygun þekilde ayarlanmamýþ bir baþ desteðine yaslanmýþ durumdayken bagaj kapaðý kapatýlýrsa, kapak yolcunun baþýna çarpýp yaralanmasýna neden olabilir. Koltuðun tamamen yatýrýlmasý Araç park halindeyken ön koltuðu (veya 2. sýra koltuðu) neredeyse dümdüz olacak þekilde yatýrabilirsiniz. 1. Arka koltuðu mümkün olduðu kadar geri konuma alýnýz. 2. Ön koltuðu mümkün olduðu kadar ileri konuma alýnýz. 3. Baþ desteðini çýkarýnýz. 4. Ön koltuk arkalýðýný, arkada oturan yolcunun rahat bir þekilde oturmasýna olanak saðlayacak þekilde, mümkün olduðunca geriye yatýrýnýz. UYARI - Koltuklarý dik konuma getirme Arka koltuk arkalýklarýný yeniden dik konuma getirirken, koltuk arkalýðýný tutunuz ve yavaþça dik konuma getiriniz. Koltuk arkalýðý saðlam bir þekilde tutularak ve kontrollü bir þekilde dik konuma getirilmezse, koltuðun sýrt kýsmý ön tarafa doðru yaylanarak koltuktaki kiþiye zarar verebilir. 319

34 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 20 Aracýnýzýn güvenlik sistemi F DÝKKAT - Arka emniyet kemeri tokalarýnýn zarar görmesi Arka koltuk arkalýðýný katladýðýnýzda ya da arka koltuk minderi üzerine eþya yerleþtirdiðinizde, emniyet kemeri tokasýný koltuk minderi ile koltuk arkalýðý arasýndaki cebe yerleþtiriniz. Bu þekilde, kemer tokalarýnýn katlanan arka koltuk arkalýðý ya da koltuða yerleþtirilen eþyalardan dolayý hasar görmesini engelleyebilirsiniz. F DÝKKAT - Arka emniyet kemerleri Arka koltuk arkalýklarýný dik konuma alýrken, arka emniyet kemerlerini eski konumlarýna getirmeyi unutmayýnýz. Emniyet kemerini arka emniyet kemer kýlavuzlarýna geçirmeniz, kemerlerin koltuklarýn arkasýna ya da altýna sýkýþmasýný önlemenize yardýmcý olacaktýr. UYARI - Eþyalar Bir çarpýþma esnasýnda eþyalarýn savrulup araçtaki yolculara ve sürücüye zarar vermesini engellemek için eþyalar yerlerine sabitlenmelidir. Arka koltuklara yerleþtirilen eþyalarýn düzgün bir þekilde sabitlenmesi çok önemlidir çünkü önden gelen bir darbe sonucunda bu eþyalar yerlerinden fýrlayýp ön koltuklardaki yolcularýn yaralanmalarýna neden olabilir. UYARI - Eþya yükleme Aracýnýza eþya yüklerken veya aracýnýzdan eþya boþaltýrken, motorun çalýþmadýðýndan, vitesin P (Park) konumunda olduðundan ve el freninin çekili olduðundan emin olunuz. Aksi takdirde, vites kolu yanlýþlýkla baþka bir konuma alýnýrsa araç hareket edebilir. 3 20

35 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 21 EMNÝYET KEMERLERÝ Emniyet kemeri sistemi UYARI En üst seviyede koruma saðlamak için, araç hareket halinde olduðu sürece daima emniyet kemerleri kullanýlmalýdýr. Emniyet kemerleri en çok, koltuk arkalýklarý dik konumdayken iþe yarar. 12 ve daha küçük yaþtaki çocuklar daima düzgün bir þekilde takýlmýþ bir çocuk koltuðuna oturtulmalýdýr. Çocuklarýn ön yolcu koltuðunda yolculuk yapmasýna kesinlikle izin vermeyiniz. 13 yaþýný geçmiþ bir çocuðun ön koltuða oturtulmasý durumunda, çocuðun emniyet kemeri düzgün bir þekilde baðlanmalý ve koltuk mümkün olduðunca geriye alýnmalýdýr. Bir omuz kemerini asla kolunuzun altýndan veya boynunuzun arkasýndan geçecek þekilde takmayýnýz. Düzgün þekilde takýlmamýþ olan emniyet kemerleri kaza esnasýnda aðýr yaralanmalara neden olabilir. Omuz kemeri omzunuzun orta kýsmýnda köprücük kemiðinizin üzerinden geçecek þekilde takýlmalýdýr. Kývrýlmýþ emniyet kemeri takmayýnýz. Kývrýlmýþ bir emniyet kemeri iþlevini tam olarak yerine getiremez. Bir çarpýþma anýnda, sizi kesmesi dahi mümkündür. Emniyet kemeri kayýþýnýn düz ve kývrýlmamýþ olduðundan emin olunuz. Emniyet kemeri kayýþýna ve donanýmýna zarar vermemek için dikkatli olunuz. Emniyet kemeri kayýþý veya donanýmý zarar görmüþse, deðiþtiriniz. UYARI Emniyet kemerleri insan vücudunun kemikli yapýsýna uygun olarak tasarlanmýþtýr ve leðen kemiðinin, göðsün ve omuzlarýn üzerinden geçirilerek takýlmalýdýr, uygun olaný emniyet kemerinin kucak kýsmýný karnýn üzerinden geçecek þekilde takmamaktýr. Emniyet kemerleri, saðlamak üzere tasarlandýklarý korumayý saðlayabilmeleri için, mümkün olduðunca sýký bir þekilde ayarlanmalýdýr. Gevþek bir kemer koltukta oturan kiþiye saðlanan korumayý önemli ölçüde azaltýr. Aracýnýzýn güvenlik sistemi Emniyet kemeri kayýþýnýn cila, yað, kimyasal madde ve özellikle de akü asidi bulaþmamasý için dikkat edilmelidir. Temizlik, yumuþak sabun ve su kullanýlarak güvenli bir þekilde gerçekleþtirilebilir. Kayýþý kirlenmiþ, yýpranmýþ ve hasar görmüþ olan emniyet kemerleri deðiþtirilmelidir. Þiddetli bir çarpýþma esnasýnda kullanýlmýþ olan emniyet kemerleri, hasar görüp görmedikleri net olarak belli olmasa da grup halinde deðiþtirilmelidir. Emniyet kemerleri kayýþlarý bükülmüþ bir þekilde takýlmamalýdýr. Her bir emniyet kemeri grubu tek bir yolcu tarafýndan kullanýlmalýdýr, emniyet kemerinin koltukta oturan bir yetiþkinin kucaðýnda oturan bir çocuðun üzerinden geçirilmesi oldukça tehlikelidir. UYARI Kullanýcý tarafýndan, emniyet kemeri ayar mekanizmasýnýn veya emniyet kemeri grubunun emniyet kemerini sýkmak üzere çalýþmasýný engelleyecek hiçbir modifikasyon veya ekleme yapýlmamalýdýr. 321

36 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 22 Aracýnýzýn güvenlik sistemi Emniyet kemeri uyarýsý A Tipi Sürücüye emniyet kemerini takmasýný hatýrlatmak için, kontak her açýldýðýnda emniyet kemeri takýlý olsa da olmasa da emniyet kemeri uyarý lambasý yaklaþýk 6 saniye boyunca yanýp sönecektir. Kontak açýldýktan sonra sürücü emniyet kemeri baðlanmamýþ durumdaysa emniyet kemeri uyarý lambasý yaklaþýk 6 saniye yanýp söner. Kontak açýldýðý anda sürücü emniyet kemeri baðlý deðilse veya sürücü emniyet kemerini kontaðý açtýktan sonra çýkardýysa, emniyet kemeri uyarý sesi yaklaþýk 6 saniye boyunca duyulacaktýr. Bu esnada emniyet kemeri baðlanýrsa uyarý sesi bir kez duyulacaktýr. Sürücü için Ön yolcu için B Tipi Sürücüye ve ön koltukta oturan yolcuya emniyet kemerlerini takmalarýný hatýrlatmak için, kontaðý her açtýðýnýzda emniyet kemerinizi takýlsa da takýlmasa da emniyet kemeri uyarý lambasý yaklaþýk 6 saniye boyunca yanýp sönecek veya yanacaktýr. Kontak açýldýðý anda sürücü veya ön yolcunun emniyet kemeri baðlý deðilse veya ilgili emniyet kemeri kontak açýldýktan sonra çýkarýldýysa, emniyet kemeri uyarý lambasý kemer baðlanana kadar yanýp sönecek veya sürekli yanacaktýr. Kontak açýldýðýnda sürücü veya ön yolcu emniyet kemeri baðlanmamýþ durumdaysa ve araç 9 km/s'in üzerinde bir hýzla hareket ediyorsa, emniyet kemeri uyarý lambasý yaklaþýk 1 dakika yanýp söndükten sonra uyarý sesi yaklaþýk 100 saniye boyunca duyulacaktýr. Kontak açýldýktan sonra sürücü emniyet veya ön yolcu kemerini çýkardýysa ve araç 9 km/s'nin üzerinde bir hýzla hareket ediyorsa, emniyet kemeri uyarý sesi yaklaþýk 100 saniye boyunca duyulacaktýr. Fakat baðlandýktan sonraki 9 saniye içerisinde sürücü emniyet kemeri iki kez takýlýp çýkarýlýrsa, sürücü veya ön yolcu emniyet kemeri uyarý lambasý ve sesi devre dýþý olacaktýr. 3 22

37 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 23 Aracýnýzýn güvenlik sistemi ÝKAZ Ön yolcu emniyet kemeri uyarý lambasý orta panelde bulunmaktadýr. Ön koltukta yolcu olmasa da, emniyet kemeri uyarý lambasý 6 saniye boyunca yanýp sönecek veya yanacaktýr. Ön koltuða bir valiz veya benzeri bir nesne koyulmasý durumunda da emniyet kemeri uyarý lambasý devreye girebilir. 2 1 Kucak/omuz kemeri Emniyet kemerinizi takmak için: Emniyet kemerinizi baðlamak için, kemeri toplayýcý mekanizmadan çýkarýnýz ve metal dili (1) tokanýn içine yerleþtiriniz. Kemer dili tokaya kilitlendiðinde "klik" sesi duyulacaktýr. Kemeri, kalçanýzý kavrayacak þekilde ayarlamanýzýn ardýndan emniyet kemerinin boyu otomatik olarak ayarlanacaktýr. Yavaþ ve sakin bir þekilde öne eðilmeniz durumunda kemer uzayarak rahat bir þekilde hareket etmenize olanak saðlayacaktýr. Ancak, ani bir fren ya da kaza durumunda kemer kilitlenecektir. Ayný zamanda hýzlýca öne eðilmeniz durumunda da kemer kilitlenecektir. En üst seviyede rahatlýk saðlayabilmek için omuz kemerini baðlantý noktasýnýn beþ ayar kademesinden birine ayarlayabilirsiniz. Emniyet kemeri boynunuza çok yakýn konumdayken yeterince etkili bir koruma saðlanamaz. Kemerin omuz kýsmý, omzunuzun orta kýsmýndan, boynunuza deðil kapýya yakýn olacak þekilde geçip göðsünüzü saracak þekilde ayarlanmalýdýr. Emniyet kemeri baðlantý noktasýnýn yüksekliðini ayarlayabilmek için, yükseklik ayarlama kýsmýný yukarý veya aþaðý doðru hareket ettirerek uygun konuma getiriniz. 323

38 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 24 Aracýnýzýn güvenlik sistemi Yükseklik ayarlama mekanizmasýný yükseltmek için, mekanizmayý yukarý doðru kaldýrýnýz (1). Alçaltmak için ise, yükseklik ayarlama mekanizmasýnýn düðmesine basarak (2) aþaðýya doðru çekiniz (3). Baðlantý noktasýný istediðiniz konumda sabitlemek için düðmeyi býrakýnýz. Yerine sabitlendiðinden emin olmak için yükseklik ayarlama mekanizmasýný kaydýrmayý deneyiniz. UYARI Omuz kemeri baðlantý noktasýnýn uygun yükseklikteki konumuna sabitlendiðinden emin olunuz. Omuz kemerini asla boynunuzun veya yüzünüzün üzerinden geçirmeyiniz. Düzgün bir þekilde takýlmamýþ emniyet kemerleri kaza esnasýnda aðýr yaralanmalara neden olabilir. Kazanýn ardýndan emniyet kemerlerinin deðiþtirilmemesinin bu kazadan sonra koruma saðlamamasýna hasarlý emniyet kemerleri ile geçirmenize dolayýsýyla da kiþisel yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir. Kazanýn ardýndan emniyet kemerlerini mümkün olduðunca kýsa bir süre içerisinde deðiþtiriniz UYARI Emniyet kemerinin kucak kýsmýný, mümkün olduðunca alçak ve belinizi deðil kalçalarýnýzý sýkýca saracak bir þekilde takýnýz. Kucak kemeri belinizin üzerinde ve çok yüksekteyse, bir çarpýþma esnasýnda yaralanma riskinizi artýracaktýr. Her iki kol da emniyet kemerinin altýnda ya da üstünde olmamalýdýr. Þekilde gösterildiði gibi kollarýn biri emniyet kemerinin altýnda diðeri ise üzerinde olmalýdýr. Emniyet kemerini asla kapý tarafýnda olan kolunuzun altýndan geçecek þekilde takmayýnýz. Arka koltuðun orta kýsmýndaki emniyet kemerini kullanýrken, üzerinde "CENTER" (ORTA) yazýsý olan kemer tokasýný kullanýnýz. (mevcutsa)

39 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 25 Aracýnýzýn güvenlik sistemi Fazla yüksek Doðru konum Kýsaltýnýz 1 Emniyet kemerini açmak için: Emniyet kemeri kilitleme tokasý üzerindeki serbest býrakma düðmesine (1) basýlarak açýlabilir. Emniyet kemeri açýldýðýnda, otomatik olarak toplayýcý mekanizmanýn içine çekilmelidir. Bunun olmamasý durumunda kemerin bükülüp bükülmediðini kontrol ediniz ve yeniden deneyiniz. Kucak kemeri (mevcutsa) Emniyet kemerinizi takmak için: 2 noktalý sabit tipteki kemerleri baðlamak için, metal dili tokanýn içine yerleþtiriniz. Kemer dili tokaya kilitlendiðinde "klik" sesi duyulacaktýr. Emniyet kemerinin saðlam bir þekilde takýlýp takýlmadýðýný ve kemerde bir bükülme olup olmadýðýný kontrol ediniz. 2 noktalý sabit tipteki bir kemer kullanýlmasý durumunda uzunluk, vücudunuzu saracak þekilde, elle ayarlanmalýdýr. Emniyet kemerini takýnýz ve kemeri sýkmak üzere gevþek ucunu çekiniz. Kemer belinizin deðil, kalçalarýnýzýn üzerine yerleþtirilmelidir. Kemerin çok yüksek olmasý, bir kaza esnasýnda yaralanma riskinizi artýrabilir. 325

40 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 26 Aracýnýzýn güvenlik sistemi UYARI Orta kucak kemerindeki kilit mekanizmasý, arka koltuklardaki omuz kemerlerinden farklýdýr. Arka koltuk omuz kemerlerini veya orta kucak kemerini takarken, emniyet kemeri sisteminin en üst seviyede koruma sunmasýný ve düzgün bir þekilde çalýþmasýný saðlamak için dillerin doðru tokalara takýldýklarýndan emin olunuz. Arka koltuðun orta kýsmýndaki emniyet kemerini kullanýrken, üzerinde "CEN- TER" (ORTA) yazýsý olan kemer tokasýný kullanýnýz. Emniyet kemerini açmak için: Emniyet kemerini açmak istediðinizde, kilitleme tokasý üzerindeki düðmeye (1) basýnýz. 3 26

41 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 27 Aracýnýzýn güvenlik sistemi 3 noktalý arka orta emniyet kemeri (5 koltuklu) Arka koltuk orta emniyet kemerini baðlamak için: 1. Kayýþý, arka orta kemere baðlamak üzere, koltuk arkalýðýnýn üst kýsmýndaki toplayýcý mekanizmadan yavaþça çýkarýnýz. F DÝKKAT - Eþyalar Bagaj bölümündeki eþyalarýn düzenli ve emniyetli bir þekilde yerleþtirildiðinden emin olunuz. Bunu yapmadýðýnýz takdirde, ani frenleme veya çarpma esnasýnda arka orta emniyet kemeri zarar görebilir. 2. Metal dili (1), dilin tokaya kilitlendiðini belirten "klik" sesini duyana dek kemer tokasýnýn açýk kýsmýndan (2) içeri itiniz. Kemerin bükülmediðinden emin olunuz. 3. Kayýþý çekiniz ve kemer dilini (3), dilin tokaya kilitlendiðini belirten "klik" sesini duyana dek kemer tokasýnýn açýk kýsmýndan (4) içeri itiniz. Kemerin bükülmediðinden emin olunuz. 327

42 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 28 Aracýnýzýn güvenlik sistemi Kemer dili tokaya kilitlendiðinde "klik" sesi duyulacaktýr. Kucak kemerini, kalçanýzý kavrayacak þekilde ayarlamanýzýn ardýndan emniyet kemerinin boyu otomatik olarak ayarlanacaktýr. Yavaþ ve sakin bir þekilde öne eðilmeniz durumunda kemer uzayarak rahat bir þekilde hareket etmenize olanak saðlayacaktýr. Ani bir fren ya da kaza durumunda kemer kilitlenecektir. Ayný zamanda hýzlýca öne eðilmeniz durumunda da kemer kilitlenecektir. UYARI Arka koltuktaki yolcularýn, tüm metal plakalarý (dil plakalarýný) ve baðlantý noktalarýný (kemer tokalarý) baðlamadan yolculuk yapmalarýna izin vermeyiniz. Bu emniyet kemeri tipik bir 3-noktalý (kucak/omuz kemeri) emniyet kemeri olarak iþlev görmek üzere tasarlanmýþtýr. Emniyet kemerinin sadece omuz veya kucak kýsmýnýn takýlmasý kaza ya da ani frenleme durumunda ciddi hatta ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Arka koltuðun orta kýsmýndaki emniyet kemerini kullanýrken, üzerinde "CEN- TER" (ORTA) yazýsý olan kemer tokasýný kullanýnýz. Arka koltuk orta emniyet kemerini açmak için: 1. Kemer tokasý üzerindeki düðmeye (5) basarak kemer dilini (3) tokadan (4) çýkartýnýz. 2. Kayýþý býrakarak toplayýcý mekanizma tarafýndan otomatik olarak çekilmesini saðlayýnýz. 3 28

43 CARENS K.E.K.qxp :50 Page 29 Aracýnýzýn güvenlik sistemi 2. sýra koltuk (7 koltuklu) Avrupa Dýþýndaki Ülkeler Ýçin Arka koltuk emniyet kemerinin toplanmasý Arka koltuk emniyet kemeri tokalarý kullanýlmadýklarýnda, koltuk arkalýðý ile koltuk minderi arasýnda bulunan cebe toplanabilir. Orta emniyet kemeri de koltuk arkalýðý ile koltuk minderi arasýnda bulunan cebe toplanabilir. Avrupa Ýçin 3. sýra koltuk (7 koltuklu) 3. Gerekiyorsa, baðlantý noktasý üzerindeki serbest býrakma düðmesi (6) içerisine anahtar veya benzeri küçük sert bir nesne yerleþtirerek metal dili (1) baðlantý noktasýndan (2) çýkartýnýz ve kayýþýn otomatik olarak toplama mekanizmasýna çekilmesini saðlayýnýz. 329

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU com KULLANMA KILAVUZU A030A01FC-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A01JM-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. 10/9 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KIA ÞÝRKETÝ. Aracýnýzla keyifli sürüþler!

KIA ÞÝRKETÝ. Aracýnýzla keyifli sürüþler! KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz. Ýþte size bazý

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A0TB-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No:11

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hy www.hy clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com iclubtr.com btr.c btr.c btr.c btr.c btr.c iclubtr.c daiclubt daiclu w.hyun.hyun ZA010A1-H Bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 65 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 04/00 TOYOTA Tüm haklarý

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Aracınızın tadını çıkartın ve Kia Aile-gibi İlgi tecrübesini yaşayın!

Aracınızın tadını çıkartın ve Kia Aile-gibi İlgi tecrübesini yaşayın! KIA ŞİRKETİ Yeni Kia araç sahibi olduğunuz için teşekkür ederiz. Uygun fiyatlarda yüksek kaliteli üretime odaklanmış bir global araba üreticisi olarak Kia Motors, beklentilerinizin üzerinde bir Hizmet

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA SEDAN, SW Modelleri) TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

UB eng foreword:am eng foreword.qxd 13.03.2012 09:08 Page 1 K IA H A K K IN D A

UB eng foreword:am eng foreword.qxd 13.03.2012 09:08 Page 1 K IA H A K K IN D A UB eng foreword:am eng foreword.qxd 13.03.2012 09:08 Page 1 K IA H A K K IN D A Yeni Kia araç sahibi olduğunuz için teşekkür ederiz. Yüksek kaliteli, paraya değer veren fiyatlar ile araç üretimine odaklanmış

Detaylı

CHRYSLER SEBRING CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 51

Detaylı

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

XM foreword_tr:xm eng foreword.qxd 11.01.2010 17:51 Page 1 ŞİRKETİ

XM foreword_tr:xm eng foreword.qxd 11.01.2010 17:51 Page 1 ŞİRKETİ XM foreword_tr:xm eng foreword.qxd 11.01.2010 17:51 Page 1 ŞİRKETİ Artık bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracınız ve şirketi hakkında KIA nedir?, "KIA kimdir?, 'KIA' ne anlama gelir?"

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

AM(FL) eng foreword:am eng foreword.qxd 02.03.2012 17:09 Page 1. Kia, hakkında

AM(FL) eng foreword:am eng foreword.qxd 02.03.2012 17:09 Page 1. Kia, hakkında AM(FL) eng foreword:am eng foreword.qxd 02.03.2012 17:09 Page 1 Kia, hakkında Yeni Kia araç sahibi olduğunuz için teşekkür ederiz. Yüksek kaliteli, paraya değer veren fiyatlar ile araç üretimine odaklanmış

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kia Şirketi. Aracınızın keyfini çıkartın ve Kia Aile Sıcaklığında İlgi tecrübesini yaşayın!

Kia Şirketi. Aracınızın keyfini çıkartın ve Kia Aile Sıcaklığında İlgi tecrübesini yaşayın! TA eng foreword:am eng foreword.qxd 30.06.2014 16:44 Page 1 Kia Şirketi Yeni Kia araç sahibi olduğunuz için teşekkür ederiz. Yüksek kaliteli, değerinin karşılığını veren fiyatlar ile araç üretimine odaklanmış

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

CHRYSLER PT CRUISER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 59 ARACIN

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Bu Çocuk Güvenlik Koltuğunun Grup I (9-18kg), Grup II (15-25kg) ya da 9 ay ila 7 yaş arası çocuklar için uygun olduğunu unutmayınız. Kullanım kılavuzunu

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Kullaným Kýlavuzu. Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Kullaným Kýlavuzu Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Kod No: A.4.4.1 A.6.1.3 Kitap Baský tarihi: 200410 Revizyon No: 200410 Wolf No: 3062239_0410 2 Ýçindekiler

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

CHRYSLER VOYAGER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 71 ARACIN

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M İlan no: 185582 Toyota Yaris 1.33 99 HP Terra Sporty M/M Sahibinden 33.000 km'de 2010 model toyota yaris 31.000 TL İlan tarihi: 29 Ocak 2014 İlan detayları İlan detayları İl Hatay Model yılı Ocak 2010

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

Bu kitap Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM52A70T

Bu kitap Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM52A70T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı