Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ ÖN PANEL ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI ACÝL DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI DÝZÝN

3 2

4 GÝRÝÞ 1 l GÝRÝÞ... 4 l KILAVUZUN KULLANIMI... 4 l UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ... 6 l ARAÇ ÞASÝ NUMARASI... 6 l ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR

5 SAYIN MÜÞTERÝMÝZ, Modellerimizden birini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Satýn aldýðýnýz otomobil markamýzýn geleneksel üstün iþçiliðine, zarif ve özgün tasarýmýna ve yüksek kalitesine sahiptir. Aracýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kullaným kýlavuzunu ve eklerini okumanýzý öneririz. Aracýnýzýn tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon ve þanzýman hakkýnda bilgi edininiz. Aracýnýzýn farklý yol koþullarýnda ne þekilde tepki verdiðini öðreniniz. Sürüþ becerileriniz tecrübe ile geliþecektir. Fakat diðer araçlarda olduðu gibi, aracýnýza alýþmak için kendinize süre tanýyýnýz. Trafik kurallarýna daima uyunuz. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde tüm emniyet uyarýlarý hakkýnda bilgi sahibi olmasý için lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Aracýnýzýn doðru bir þekilde kullanýlmamasý kontrolü kaybederek kaza yapmanýza neden olabilir. Aracýnýzýn aþýrý hýzlarda ya da alkollü olarak kullanýlmasý aracýn kontrolünü kaybetmenize, diðer araçlarla ya da cisimlerle çarpýþmanýza, yoldan çýkmanýza ya da devrilmenize neden olabilir. Tüm bu durumlar ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Sürücü ile yolcularýn emniyet kemerlerini kullanmamalarý da kaza anýnda yaralanma ya da ölüm riskinin artmasýna neden olmaktadýr. Aracýnýzdan en iyi verimi alabilmek için aracýnýzýn bakýmlarýný uygun aralýklarla ve önerilen zamanlarda, kalifiye elemanlara ve gerekli özel takýmlara ve donanýma sahip olan Yetkili Chrysler Servislerinde yaptýrýnýz. Chrysler ve distribütörleri aracýnýzdan memnun kalmanýz için ellerinden geleni yapacaklardýr. Eðer memnun kalmadýðýnýz bir servis ya da garanti iþlemi ile karþýlaþýrsanýz servis müdürlüðü ile temasa geçebilirsiniz. Yetkili Chrysler Servisi aracýnýzla ilgili her konuda size yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr. KILAVUZUN KULLANIMI Ýhtiyaç duyduðunuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için içindekiler kýsmýna baþvurunuz. Kullaným kýlavuzunun sonunda yer alan ayrýntýlý dizinde kýlavuzda yer alan tüm konular sýralanmaktadýr. Aracýnýzda ve kullaným kýlavuzunda kullanýlan simgeler bir sonraki sayfada yer alan tabloda açýklanmaktadýr. 4

6 DÖNÜÞ SÝNYALLERÝ ARKA CAM SÝLECEÐÝ FASILALI ÖN CAM SÝLECEÐÝ FREN SÝSTEMÝ UYARI LAMBASI EL FRENÝ UZUN HUZME KORNA ÜST HAVA ÇIKIÞI ISITMALI KOLTUK DÜÞÜK KADEME KAPI KÝLÝDÝ AYARLANABÝLÝR PEDALLAR TÜM TEKERLEKLERDEN ÇEKÝÞ SÝSTEMÝ YAKIT GÖSTERGESÝ FASILALI ARKA CAM SÝLECEÐÝ ÖN CAM YIKAMA SUYU ABS ARIZASI KISA HUZME ANAHTAR ETKÝN DURUMDA (ELEKTRÝK SOKETÝ) ÜST VE ALT HAVA ÇIKIÞI ISITMALI KOLTUK YÜKSEK KADEME CAM KALDIRMA LASTÝK BASINCI ÝZLEYÝCÝSÝ ELEKTRONÝK GAZ KELEBEÐÝ KUMANDASI (ETC) YAKIT DEPOSU KAPAÐI ARKA CAM YIKAMA SUYU ÖN CAM YIKAMA SUYU SEVÝYESÝ EMNÝYET KEMERÝ ÖN SÝS LAMBASI KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIÞI SÝRKÜLASYON ÜSTÜ AÇIK MODEL 4 CAM ÝNDÝRME SES DÜÐMESÝ ÞANZIMAN YAÐI SICAKLIÐI MOTOR YAÐ BASINCI UYARI LAMBASI ARKA CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ ELEKTRÝK ISITMALI ÖN CAM HAVA YASTIÐI ARKA SÝS LAMBASI BAGAJ KAPAÐI AÇMA BUÐU ÇÖZME VE ALT HAVA ÇIKIÞI PERVANE DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ U-CONNECT DÜÐMESÝ AKÜ ÞARJ LAMBASI ISITMALI AYNA ÖN CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ YAN HAVA YASTIÐI TAVAN LAMBASI SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPAÐI AÇMA KLÝMA KULLANIM KILAVUZUNA BAÞVURUNUZ ÇEKÝÞ KONTROL MOTOR ÇOCUK KOLTUÐU ÖN CAM SÝLECEÐÝ HARARET TESPÝT KANCASI VE YIKAMA SUYU DÖRTLÜ GÖSTERGESÝ FLAÞÖR PARK LAMBASI SÜRGÜLÜ KAPI TENTE KAPALI GÖSTERGE ACÝL DURUMLARDA PANELÝ KOLU ÇEKÝNÝZ AYDINLATMASI UYARI ARIZA ÝKAZ LAMBASI ÇOCUK KOLTUÐU ALT TESPÝT KANCASI (LATCH) ÝLAVE KORUMA SÝSTEMÝ CAM KÝLÝDÝ ÇAKMAK KAPI AÇIK TENTE AÇIK YOLCU HAVA YASTIÐI DEVRE DIÞI ANA FAR DÜÐMESÝ ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI/ FREN DESTEK SÝSTEMÝ 5

7 UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ Bu kýlavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullaným iþlemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktadýr. Ayný zamanda aracýnýza zarar verebilecek kullaným iþlemleri ile ilgili DÝKKAT bölümleri bulunmaktadýr. Bu kýlavuzun tamamýný okumadýðýnýz takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyarý ve Dikkat bölümlerindeki açýklamalara lütfen uyunuz. ARAÇ ÞASÝ NUMARASI Araç þasi numarasý (VIN) ön panelin sol alt köþesinde ön camdan görülebilecek þekilde bir plakaya basýlmýþtýr. Araç þasi numarasý ayrýca aracýn ruhsatýnda da yer almaktadýr ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR UYARI! Bu araca yapýlacak her türlü modifikasyon sürüþ emniyetini ciddi bir þekilde etkileyebilecek ve yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. Araç Þasi Numarasý 6

8 2 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR l ANAHTARLARINIZ HAKKINDA l Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkartýlmasý l Kapýlarýn Anahtarla Kilitlenmesi l Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi 11 l SENTRY KEY IMMOBILIZER SÝSTEMÝNE SAHÝP KONTAK ANAHTARI l Yedek Anahtarlar l Anahtarlarýn Programlanmasý l Genel Bilgiler l DÝREKSÝYON KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ - Sadece düz þanzýmanlý araçlarda l Direksiyonu Kilitlemek için l Direksiyonu Kilidini Açmak için l Otomatik Þanzýman Kontak Kilidi l KAPI KÝLÝTLERÝ l Manuel Kapý Kilitleri l Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri l Merkezi Kilit Sistemi - Varsa l UZAKTAN KUMANDA

9 8 l Kapý ve Bagaj Kapaðý Kilitlerinin Açýlmasý l Kapýlarýn ve Bagaj Kapaðýnýn Kilitlenmesi (Elektrikli Kumanda Özelliði Mevcutsa) l Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi Özelliðinin Devre Dýþý Býrakýlmasý l Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi 16 l Genel Bilgiler l ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA l Alarmýn Kurulmasý l Sistemin Devreden Çýkartýlmasý l Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre Dýþý Býrakýlmasý l PREMIUM GÜVENLÝK SÝSTEMÝ - VARSA l Alarmýn Kurulmasý l Sistemin Devreden Çýkartýlmasý l Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre Dýþý Býrakýlmasý l BAGAJ KAPAÐI l ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR l Elektrik Kumandalý Cam Düðmeleri l Otomatik Açma Özelliði l Cam Kilitleme Düðmesi l YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ l Bel/Omuz Emniyet Kemerleri l Ayarlanabilir Üst Omuz Emniyet Kemeri Tespit Kancasý l Ýkinci Koltuk Sýrasý Orta Bel/Omuz Kemeri Kullanma Talimatlarý l Kývrýlmýþ Bel/Omuz Emniyet Kemerinin Düzeltilmesi. 24

10 l Emniyet Kemeri Gergileri l Geliþmiþ Sürücü Emniyet Kemeri Hatýrlatma Sistemi (BeltAlert) l Hamile Kadýnlarýn Emniyet Kemerini Kullanmasý l Sürücü ve Ön Yolcu ilave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yastýðý l Çocuk Koruma Sistemi l MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ) TAVSÝYELERÝ l GÜVENLÝK NOTLARI l Egzoz Gazý l Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik Kontrolleri l Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Düzenli Güvenlik Kontrolleri

11 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Aracýnýzýn kilitleri ile ilgili anahtar kod numaralarý aracýnýzý satýn aldýðýnýz bayide mevcuttur. Bu kod numaralarý yardýmýyla yetkili bayilerden yedek anahtar talebinde bulunabilirsiniz. Bu numaralarý bayinizden isteyiniz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) START (ÇALIÞTIRMA) UYARI! Çocuklarý araçta yalnýz býrakmanýn çeþitli sakýncalarý vardýr. Çocuk ya da baþka bir þahýs yaralanabilir. Çocuklara park frenine, fren pedalýna ve de vites koluna dokunmamalarý gerektiði hatýrlatýlmalýdýr. Kontak anahtarýný yuvasýnda býrakmayýnýz. Çocuklar otomatik camlarý ya da diðer kumanda elemanlarýný çalýþtýrabilir, hatta aracý hareket ettirebilir. 10 Aracýn Anahtarý Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkarýlmasý Otomatik Þanzýman Otomatik þanzýman vites kolunu PARK konumuna getiriniz. Kontak anahtarýný önce ACC (AKSESUAR) konumuna getiriniz ve daha sonra LOCK (KÝLÝTLÝ) konumuna getirip çýkartýnýz. Kontak Anahtarýnýn Konumlarý Anahtarý, vites kolunu PARK konumuna getirmeden önce çýkartmaya çalýþýrsanýz, anahtar geçici olarak bir süre kontak yuvasýnda kilitli kalabilecektir. Bu durumla karþýlaþtýðýnýz taktirde, anahtarý hafifçe saða doðru çevirip yan tarafta açýklanan þekilde çýkartýnýz. Bir arýza oluþtuðu taktirde sistem, bu güvenlik fonksiyonunun çalýþmadýðý konusunda sizi uyarmak amacý ile anahtarý kontak yuvasýnda tutacaktýr. Bu durumda motoru çalýþtýrmanýz ve stop etmeniz mümkün olacak ancak anahtarýn kontak yuvasýndan çýkartýlabilmesi için servis çaðýrmanýz gerekecektir. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkarýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. Düz Þanzýmanlý Araçlarda - Varsa Kontak anahtarýný ACC (aksesuar) konumuna getirip anahtarý içeriye doðru ittikten sonra LOCK (KÝLÝTLÝ) konumuna getirip çýkartýnýz. Kapýlarýn Anahtarla Kilitlenmesi Anahtarýn her iki tarafýný da kullanabilirsiniz. Kapýyý kilitlemek için anahtarý geriye doðru, kapýnýn kilidini açmak için ise ileriye doðru çevirmeniz gerekmektedir. Kapý kilidinin yaðlanmasý hakkýnda bilgi almak için lütfen bu kullaným kýlavuzunun 7. Bölümüne baþvurunuz.

12 Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý durumda iken sürücü kapýsýný açarsanýz, bir sinyal sesi ile size anahtarý çýkartmanýz gerektiði hatýrlatýlacaktýr. Kontak anahtarý yuvada iken sürücü kapýsý açýldýðýnda elektrik kumandalý kapý kilidi fonksiyonu ile uzaktan (RKE) kumanda fonksiyonu çalýþmayacaktýr. SENTRY KEY IMMOBILIZER SÝSTEMÝNE SAHÝP KONTAK ANAHTARI Sentry Key Immobilizer Sistemi, motoru devre dýþý býrakarak aracýn yabancý kiþiler tarafýndan çalýþtýrýlmasýný önlemektedir. Sistem aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýlmasý durumunda 2 saniye içinde motoru durdurmaktadýr. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlarý kullanýlmaktadýr. Araç sadece programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmasýna veya etkinleþtirilmesine gerek yoktur. Sistem aracýn kilitli olup olmamasýndan baðýmsýz olarak kendiliðinden devreye girmektedir. Normal çalýþma esnasýnda kontak anahtarý çevrildikten Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Uyarý lambasý ampul kontrolü amacý ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyarý lambasýnýn 3 saniyeden uzun bir süre yanýk kalmasý elektronik sistemi ile ilgili bir sorun olduðu anlamýna gelir. Uyarý lambasýnýn ampul kontrolünden sonra yanýp sönmeye baþlamasý, aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýldýðý anlamýna gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çalýþtýktan sonra durur. Anahtar aracýnýzýn kontak kilit silindirine uysa dahi aracýnýza programlanmamýþ olmasý halinde sistem tarafýndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Uyarý Lambasýnýn normal çalýþma sýrasýnda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çalýþmakta iken) yanmasý durumunda elektronik sisteminde bir hata meydana gelmiþ demektir ve araç en kýsa zamanda servise götürülmelidir. l Sentry Key Immobilizer Sistemi uzaktan çalýþtýrma sistemleri ile uyumlu deðildir. Bu sistemlerin kullanýlmasý halinde aracýn çalýþtýrýlmasýyla ilgili sorunlar yaþanabilir veya güvenlik korumasý ortadan kalkabilir. l Exxon/Mobil Speed Pass TM, ilave Sentry Key Anahtarlarý veya ayný anahtarlýkta bulunan, Transponder (elektronik verici) takýlý diðer parçalar, aracý çalýþtýrýrken kullanýlan kontak anahtarýný fiziksel olarak engellemedikçe anahtarla ilgili probleme neden olmayacaktýr. Cep telefonlarý, çaðrý cihazlarý veya radyo frekansý yayan diðer elektronik donanýmlar da sistemin çalýþmasýný engellemezler. Yeni aracýnýzla birlikte verilen tüm anahtarlar araç elektronik sistemine programlanmýþtýr. Yedek Anahtarlar Araç sadece araç elektroniðine programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Bir araca göre programlanan bir Sentry Key baþka bir araca programlanamaz. Satýþ esnasýnda araç sahibine dört haneli bir PIN kodu verilir. Bayiden yedek anahtar alýrken bu kodun belirtilmesi gerekir. Anahtarlarýn çoðaltýlmasý iþlemi sadece yetkili bayi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu prosedür boþ bir anahtarýn araç elektroniðine programlanmasý iþlemini içermektedir. Boþ anahtar, daha önce hiç programlanmamýþ bir anahtardýr. Sentry Key Immobilizer Sisteminin serviste bakýmý sýrasýnda tüm araç anahtarlarýný yanýnýzda bulundurunuz. Anahtarýn Programlanmasý Ýki adet sentry anahtarýnýz varsa aþaðýda belirtilen prosedürü uygulayarak sisteme yeni anahtarlar programlayabilirsiniz. 11

13 1. Boþ Sentry anahtarlarýný kontak kilit silindirine uygun þekilde yaptýrýnýz. 2. Birinci geçerli anahtarý kontak anahtarý yuvasýna taktýktan sonra ON (Açýk) konumuna getirip en az 3 en fazla 15 saniye süreyle bu konumda tutunuz. Birinci geçerli anahtarý OFF (Kapalý) konumuna getirip yuvadan çýkartýnýz. 3. Ýkinci geçerli anahtarý kontak anahtarý yuvasýna taktýktan sonra 15 saniye içerisinde ON (Açýk) konumuna getiriniz. On saniye sonra sesli bir uyarý verilecek ve Güvenlik alarmý Uyarý Lambasý yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Ýkinci geçerli anahtarý OFF (Kapalý) konumuna getirip yuvadan çýkartýnýz. 4. Boþ anahtarý yuvaya taktýktan sonra 60 saniye içerisinde ON (Açýk) konumuna getiriniz. On saniye sonra sesli bir uyarý verilecektir. Güvenlik Alarmý Uyarý Lambasýnýn yanýp sönmesi duracaktýr. Anahtarý 3 saniye süreyle On (Açýk) konumunda tuttuktan sonra Off (Kapalý) konumuna getiriniz. Yeni anahtarýnýz programlanmýþtýr. Bu prosedürü izleyerek en fazla sekiz adet anahtarý aracýnýza programlayabilirsiniz. Programlanmýþ bir anahtarýnýz yoksa lütfen bayinize baþvurunuz. Genel Bilgiler Sentry Key sistemi FFC yönetmeliðinin 15 sayýlý Bölümü ile Kanada RSS-210 Endüstri Yönetmeliðine uygundur. Sistemin çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula baðlýdýr: 12 l Bu cih az zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. l Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. DÝREKSÝYON KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ Sadece düz þanzýmanlý araçlarda Düz þanzýmanlý aracýnýzda pasif direksiyon kilitleme sistemi bulunmaktadýr. Bu kilit, kontak anahtarýnýn yuvasýnda takýlý olmadýðý durumlarda direksiyon simidinin hareket ettirilmesini önler. Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý deðilken direksiyon simidinin saða veya sola doðru yarým (1/2) tur çevrilmesi halinde direksiyon kilitlenecektir. Direksiyonu Kilitlemek için: Motor çalýþýr durumda iken direksiyon simidini yarým tur çeviriniz, motoru durdurunuz ve kontak anahtarýný çýkartýnýz. Direksiyon simidini, kilitleninceye kadar saða veya sola doðru hafifçe çeviriniz. Direksiyon kilidini açmak için: Kontak anahtarýný yuvasýna takýp motoru çalýþtýrýnýz. Anahtarý çerivmekte zorlanýyorsanýz simidini kilit açýlýncaya kadar saða veya sola doðru hafifçe çeviriniz. Eðer direksiyonu kilitlemek için saða doðru çevirdiyseniz, direksiyon kilidini açmak için de tekrar hafifçe saða doðru çevirmeniz gerekecektir. Kilitlemek için sola doðru çevirdiyseniz, direksiyon kilidini açmak için de tekrar hafifçe sola doðru çevirmeniz gerekecektir. Otomatik Þanzýman Kontak Kilidi Bu sistem vites kolu PARK konumuna getirilmeden kontak anahtarýnýn çýkartýlmasýný önlemektedir. Ayrýca kontak anahtarý ACC (AKSESUAR) ya da ON(AÇIK) konumuna getirilmeden ve fren pedalýna basýlmadan vites kolunun PARK konumundan çýkartýlmasýný da önlemektedir. KAPI KÝLÝTLERÝ Manuel Kapý Kilitleri Kapýlarý içeriden kilitlemek için kapý kilit düðmesinden faydalanabilirsiniz. aþaðý doðru itiniz. Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda ise kapý kilitlenir. Kapýyý kapatmadan önce anahtarlarýn araç içeride olmamasýna dikkat ediniz. Manuel Kapý Kilidi

14 UYARI! Kiþisel güvenliðiniz ve olasý bir kaza durumunda emniyetiniz için aracýnýzý kullanýrken ve park edip aracýnýzdan ayrýlýrken tüm kapýlarý kilitleyiniz. UYARI! Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný çýkartýp aracý kilitleyiniz. Çocuklarý yalnýz baþlarýna araç içinde ya da kilitlenmemiþ bir aracýn yanýnda býrakmayýnýz. Araç donanýmýnýn gözetiminiz dýþýnda kullanýlmasý yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkartýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri Sürücü kapýsý kaplama panellerinde elektrik kumandalý kapý kilidi düðmeleri bulunmaktadýr. Bu düðmeler ile kapýlar kilitlenip açýlabilir. Elektrik Kumandalý Kapý Kilidi Grubu UNLOCK (Kilit açma) LOCK (Kilitli) Elektrik Kumandalý Kapý kilitleri Otomatik Kapý Kilitleri - Varsa Elektrikli kapý kilidi ile donatýlmýþ araçlarda, aþaðýdaki koþullarýn tümü yerine geldiði takdirde kapýlar otomatik olarak kilitlenecektir: 1. Otomatik Kilit özelliði devrede. 2. Þanzýman viteste. 3. Tüm kapýlar kapalý. 4. Gaz pedalý basýlý durumda. 5. Aracýn hýzý 24 km/saatin üzerinde. 6. Kapýlar daha önce elektrikli kapý kilit düðmesi veya uzaktan kumanda vericisi ile kilitlenmemiþ. Otomatik Kapý Kilitleme özelliðinin devreye alýnýp devre dýþý býrakýlmasý mümkündür. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) -Varsa bölümündeki Kiþisel Ayarlar (Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler) baþlýklý konuya bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda Otomatik Kapý kilitlerinin aþaðýda belirtilen prosedür yardýmýyla devreye alýnýp devre dýþý býrakýlmasý mümkündür. 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan ON (Açýk) konumuna, sonra tekrar LOCK konumuna getiriniz. Bu iþlemi 4 kez tekrar ediniz. En sonda anahtar tekrar LOCK konumunda olmalýdýr. 13

15 LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) Kontak Anahtarý Konumu START (ÇALIÞTIRMA) 3. Kapýlarý kilitlemek için elektrikli kapý kilit düðmesine basýnýz. 4. Tek bir sesli uyarý sinyali programlamanýn baþarýyla tamamlandýðý anlamýna gelir. Otomatik Kilit Açma Elektrikli kapý kilidi ile donatýlmýþ araçlarda aþaðýdaki koþullar gerçekleþtiðinde kapýlarýn kilitleri otomatik olarak açýlacaktýr: 1. Otomatik Kilit Açma özelliði devrede. 2. Þanzýman viteste iken araç hýzý 0 km/saate düþtüðünde. 3. Þanzýman NEUTRAL (Boþ) ya da PARK konumunda. 4. Sürücü kapýsý açýldýðýnda. 5. Kapýlarýn kilitleri daha önce açýlmamýþ durumda. 6. Araç hýzý 0 km/saat. 14 Otomatik Kapý Kilidi Açma özelliðinin devre dýþý býrakýlmasý mümkündür. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)--Varsa bölümündeki Kiþisel Ayarlar (Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler) baþlýklý konuya bakýnýz. 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan ON (Açýk) konumuna, sonra tekrar LOCK konumuna getiriniz. Bu iþlemi 4 kez tekrar ediniz. En sonda anahtar tekrar LOCK konumunda olmalýdýr. LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) Kontak Anahtarý Konumu START (ÇALIÞTIRMA) 3. Kapýlarýn kilidini açmak için elektrikli kapý kilit düðmesine basýnýz. 4. Tek bir sesli uyarý sinyali programlamanýn baþarýyla tamamlandýðý anlamýna gelir. Otomatik Kapý Kilitleme ve Otomatik Kilit Açma özelliklerini bulunduðunuz ülkenin yasalarýna uygun þekilde kullanýnýz. Çocuk Korumalý Kapý Kilidi - Varsa Kontak anahtarýnýn ucunu kilit yuvasýna takýp kilitli veya açýk konumuna getiriniz. Çocuk Korumalý Kapý Kilidi

16 Kontak Anahtarýnýn Takýlmasý UYARI! Bir kaza esnasýnda araçta insanlar mahsur kalmamalýdýr. Çocuk korumalý kilitler kullanýldýðýnda arka kapýlarýn yalnýzca dýþarýdan açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz. Sistem devrede iken acil durumlarda araçtan çýkabilmek için kilit düðmesini yukarý kaldýrýp (Açýk konum) camý açtýktan sonra kapýyý dýþ kapý kolu yardýmýyla açabilirsiniz. UZAKTAN KUMANDA Uzaktan Kumanda Vericisi Bu sistem, anahtarlýkta bulunan verici yardýmýyla, azami 20 metre mesafeden aracýnýzýn kapý ve bagaj kapaðý kilitlerini açýp kapatmanýzý ve panik alarmýný çalýþtýrmanýzý saðlar. Sistemi etkinleþtirmek için vericiyi araca doðrultmanýza gerek yoktur. Ýletim hattýnda madeni cisimler bulunmamalýdýr. Kapý ve bagaj kapaðý kilitlerinin açýlmasý: Sürücü kapýsýnýn kilidini açmak için verici üzerindeki UNLOCK (Kilit Açma) düðmesine bir defa, tüm kapý kilitlerini ve bagaj kapaðýný açmak için iki defa basýp býrakýnýz. UNLOCK (Kilit Açma) düðmesine basýldýðýnda giriþ aydýnlatma sistemi devreye girecek ve dönüþ sinyali lambalarý iki kez yanýp sönecektir. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlarda bu iþlevin süresinin ayarlanmasý mümkündür. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bölümündeki Kiþisel Ayarlar baþlýðý altýndaki Uzaktan Kumanda ile Açmada Farlarýn Yakýlmasý konusuna bakýnýz. Sistem UNLOCK (Açma) düðmesine ilk basýldýðýnda tüm kapý kilitlerini ayný anda açmak üzere de programlanabilir. Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlar için EVIC bölümündeki Kiþisel Ayarlar baþlýðý altýndaki Önce Sürücü Kapýsýnýn Açýlmasý konusuna bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtiriniz: Sistem aþaðýda açýklanan prosedür yardýmýyla UNLOCK (Açma) düðmesine ilk basýldýðýnda tüm kapý kilitlerini ayný anda açmak üzere programlanabilir: 1.Programlanmýþ bir anahtarlýkta LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp basýlý tutunuz. 2. LOCK (Kilitleme) düðmesini en az 4 ve en fazla 10 saniye basýlý tutarak, LOCK (Kilitleme) düðmesine basmaya devam ederken ayný anda UNLOCK (Açma) düðmesine basýp basýlý tutunuz. Yeni iþlevin devreye girdiðini belirtmek amacý ile sesli bir uyarý verilecektir. 3. Her iki düðmeyi de ayný anda býrakýnýz. 15

17 4.Aracýn dýþýnda iken anahtarlýk üzerindeki LOCK/UNLOCK (Kilitleme/Açma) düðmesine basarak sistemin çalýþmasýný kontrol ediniz. Aracýn içerisinde iken anahtarlýk üzerindeki LOCK (Kilitleme) bastýðýnýz taktirde Güvenlik Alarmý etkinleþtirilecektir. Güvenlik Alarmý etkin durumda iken kapýlardan birinin açýlmasý alarmýn çalmasýna neden olacaktýr. Güvenlik Alarmýný devre dýþý býrakmak için UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz. 5. Programlama iþleminin gerçekleþtirilememesi durumunda ya da bu iþlevi yeniden devreye almak için yukarýda açýklanan prosedürü tekrarlayýnýz. Kapýlarýn ve Bagaj Kapaðýnýn Kilitlenmesi (Elektrik Kumandalý Kilit Özelliði Mevcutsa): Tüm kapýlarý kilitlemek için verici üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp býrakýnýz. Dönüþ sinyali lambalarý yanýp sönecektir. Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi Özelliðinin Devre Dýþý Býrakýlmasý Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi özelliðinin devre dýþý býrakýlmasý mümkündür. Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlar için EVIC bölümündeki Kiþisel Ayarlar konusuna bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtiriniz: 16 1.Programlanmýþ bir anahtarlýkta UNLOCK (Açma) düðmesine basýp 4 ila 10 saniye süreyle basýlý tutunuz. 2. UNLOCK (Açma) düðmesi basýlý durumda iken (4 saniye geçtikten sonra) ayný anda LOCK (Kilitleme) düðmesine basýnýz. Her iki düðmeyi de ayný anda býrakýnýz. 3. Kontak LOCK (Kilitli) konumunda iken anahtarý kontaktan çýkardýktan sonra aracýn dýþýndan anahtarlýk üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basarak Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi Özelliðinin çalýþmasýný kontrol ediniz. Aracýn içerisinde iken anahtarlýk üzerindeki LOCK (Kilitleme) bastýðýnýz taktirde Güvenlik Alarmý etkinleþtirilecektir. Güvenlik Alarmý etkin durumda iken kapýlardan birinin açýlmasý alarmýn çalmasýna neden olacaktýr. Güvenlik Alarmýný devre dýþý býrakmak için UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz. Bu iþlemler tekrar edilerek Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi özelliði yeniden etkinleþtirilebilecektir. Uzaktan Kumanda Pilinin Deðiþtirilmesi Tavsiye edilen yedek pil, CR2032 pildir. 1. Kumanda vidalý ise vidayý sökünüz. Kumandanýn düðmeleri aþaðý bakar þekilde ince bir býçak yardýmýyla kumandanýn iki yarýsýný ayýrýnýz. Bu esnada lastik contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. Uzaktan Kumandanýn Ýki Yarýsýnýn Ayrýlmasý 2. Eski pili çýkartýp yenisini takýnýz. Yeni pile parmaklarýnýzla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan yað pilin bozulmasýna yol açabilir. Pile dokunmanýz halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Kumandayý tekrar birleþtirmek için iki yarýsýný biraraya getiriniz. Kumanda vidalý ise vidayý takýp iyice sýkýnýz. Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyarýnca verici ve alýcýlarýn MHz taþýyýcý frekansýnda çalýþmalarý gerekmektedir. Bu cihazlar kullanýldýklarý ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklarýný belgeleyen sertifikalara sahip olmalýdýr. Ýki farklý yönetmelik sözkonusudur: Birçok ülke tarafýndan kullanýlan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý) ve ETC bazýnda hazýrlanan ancak ilave bazý koþullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeliði. Diðer koþullar 95/56/EC sayýlý

18 KOMÝSYON DÝREKTÝFÝ, EK VI da belirtilmektedir. Bu cihazlarýn çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula baðlýdýr: l Bu cihazlar zararlý parazitlere yol açmamalýdýr. l Bu cihazlar istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. Uzaktan Kumandanýz normal mesafeden çalýþmazsa aþaðýdaki iki durumu kontrol ediniz: 1. Vericinin pilleri zayýflamýþ olabilir. Pillerin beklenen hizmet ömrü asgari üç yýldýr. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalaný vericisi ya da bazý seyyar veya CB telsizler gibi telsiz vericilerine yakýnlýk. ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA Sistem kapýlarý, bagaj kapaðýný ve kontak anahtarýný izleyerek araca izinsiz giriþleri tespit eder. Alarm herhangi bir nedenle tetiklendiðinde sistem yaklaþýk 18 dakika süreyle sinyal verecektir. Ýlk 3 dakika boyunca korna çalacak, farlar, park lambalarý, arka lambalar ve gösterge panelinde bulunan uyarý lambasý yanýp sönecektir. Dýþ aydýnlatma lambalarý 15 dakika daha yanýp sönmeye devam edecektir. Alarmý tetikleyen izlenen sistemin devre dýþý býrakýlmasý halinde, alarm 3 dakika süreyle çalacaktýr. Alarmý tetikleyen izlenen sistem devre dýþý býrakýldýðýnda alarm en az 3 dakikadan beri devrede ise, hemen devre dýþý kalacaktýr. Alarmýn kurulmasý: 1. Kontak anahtarýný yuvasýndan çýkardýktan sonra araçtan ininiz. 2. Kapýyý, anahtar, elektrikli kapý kilit düðmesi veya Uzaktan Kumanda cihazý yardýmýyla kilitledikten sonra tüm kapýlarý kapatýnýz. 3. Gösterge panelinde bulunan uyarý lambasý 16 saniye süreyle hýzlý bir þekilde yanýp sönecektir. Bu durum alarmýn kurulmakta olduðunu göstermektedir. Bu kurma sürecinde kapýlardan biri açýldýðý, kontak anahtarý ON (Açýk) konumuna getirildiði ya da elektrik kumandalý kapý kilitleri herhangi bir þekilde açýldýðý takdirde, sistem otomatik olarak devre dýþý kalacaktýr. 16 saniyelik sürenin sonunda, uyarý lambasý daha yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Bu durum sistemin tamamen kurulmuþ olduðunu göstermektedir. Sistemin devre dýþý býrakýlmasý: Ön kapýlardan birini/bagaj kapaðýný Uzaktan Kumanda yardýmýyla açmanýz yeterli olacaktýr. Aracýn geçerli bir Sentry anahtar yardýmýyla çalýþtýrýlmasý da sistemin devre dýþý býrakýlmasýný saðlayacaktýr. Geçerli bir anahtar aracýnýza programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli anahtarlar sistemi devre dýþý býrakacak, geçersiz anahtarlar ise tetikleyecektir. Kurcalama uyarýsý Ön kapý kilitlerinden birini anahtar ya da Uzaktan Kumanda yardýmýyla açtýðýnýzda korna 3 kez çalarsa, alarm etkinleþtirilmiþ demektir. Aracýnýzýn kurcalanmýþ olup olmadýðýný kontrol ediniz. Alarm sisteminin manuel olarak devre dýþý býrakýlmasý Kapýlarý manuel kilit düðmesi yardýmýyla kilitlediðinizde sistem kurulmayacaktýr. Kapý Kilit Düðmesi 17

19 PREMIUM GÜVENLÝK SÝSTEMÝ VARSA Sistem kapýlarý, motor kaputu kilidini, bagaj kapaðýný ve kontak anahtarýný izleyerek araca izinsiz giriþleri tespit eder. Alarm herhangi bir nedenle tetiklendiðinde sistem yaklaþýk 30 saniye süreyle kornayý çalarak sinyal verecektir. Tetikleme cihazý devre dýþý býrakýlmadýðý takdirde sistem 5 saniye bekledikten sonra 30 saniye daha sesli sinyal verecektir. Tetikleme durumunun devam etmesi halinde bu durum 5 dakika boyunca tekrarlayacaktýr. Müdahale sensörü etkinleþtirildiðinde alarm sistemi kornayý 30 saniye süreyle tetikleyecektir. Alarm sisteminin bu kýsmý kurulduðunda, aracýn içerisinde meydana gelen herhangi bir hareket alarmý tetikleyecektir. Kornanýn çalmasýný önlemek amacý ile, kapýyý açmak geçerli bir Sentry anahtarý kullanmanýz gerekmektedir. Alarmýn kurulmasý: 1. Kontak anahtarýný yuvasýndan çýkardýktan sonra araçtan ininiz. 2.Kapýyý, anahtar, elektrikli kapý kilit düðmesi veya Uzaktan Kumanda cihazý yardýmýyla kilitledikten sonra tüm kapýlarý kapatýnýz. 3. Gösterge panelinde bulunan uyarý lambasý 16 saniye süreyle hýzlý bir þekilde yanýp sönecektir. Bu durum alarmýn kurulmakta olduðunu göstermektedir. 16 saniyelik sürenin sonunda, uyarý lambasý daha yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Bu durum sistemin tamamen kurulmuþ olduðunu göstermektedir. 18 Sentry Key Ýmmobilizer Sistemi ile donatýlmýþ araçlar geçerli bir anahtar yardýmýyla güvenli bir þekilde çalýþtýrýlabilmektedir. Geçerli anahtar aracýnýza programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli bir anahtar kullanýldýðýnda sistem devre dýþý kalacak, geçersiz bir anahtar ise motorun 2 saniye süreyle çalýþtýktan sonra stop etmesine neden olacaktýr. Evcil hayvanlarýn ya da çocuklarýn, araç içerisindeki hareketleriyle alarmý tetiklemelerine neden olmadan alarmý kurulmuþ bir araç içerisinde býrakýlmalarýný saðlamak amacý ile, alarm sisteminin müdahale sensörü dýþýndaki tüm dýþ müdahaleleri izleyecek þekilde kurulmasý mümkün olmaktadýr. Müdahale sensörünü devre dýþý býrakmak için kapý kilit silindirini ya da uzaktan kumanda cihazýný veya her ikisini birden kullanmak suretiyle, LOCK (Kilitleme) talebini 5 saniye içerisinde üç kez etkinleþtiriniz. Alarmý daha sonra yeniden kurduðunuzda müdahale alarmý sensörleri otomatik olarak etkinleþtirilecektir. Sistemin devre dýþý býrakýlmasý: Ön kapýlardan birini/bagaj kapaðýný Uzaktan Kumanda yardýmýyla açmanýz yeterli olacaktýr. Aracýn geçerli bir Sentry anahtar yardýmýyla çalýþtýrýlmasý da sistemin devre dýþý býrakýlmasýný saðlayacaktýr. Geçerli anahtar aracýnýza programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli bir anahtar kullanýldýðýnda sistem devre dýþý kalacak, geçersiz bir anahtar ise motorun 2 saniye süreyle çalýþtýktan sonra stop etmesine neden olacaktýr. Akü baðlantýsýnýn ayrýlmasý sistemin devre dýþý kalmasýna neden olmayacaktýr. Alarm sistemi kurcalanmýþ ise sistem ýþýðý her iki saniyede bir flaþ yapacaktýr. Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre Dýþý Býrakýlmasý Kapýlarý manuel kilit düðmesi yardýmýyla kilitlediðinizde sistem kurulmayacaktýr. BAGAJ KAPAÐI Aracý çalýþtýrmak için kullandýðýnýz anahtar kapýlarý kilitleyip açmak ve bagaj kapaðýný açmak amacý ile de kullanýlabilmektedir. Bagaj kapaðýný açmak için anahtarý kilide yerleþtirerek saða doðru çeviriniz (sadece manuel kilit sistemi ile donatýlmýþ modellerde).

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı