Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ ÖN PANEL ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI ACÝL DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI DÝZÝN

3 2

4 GÝRÝÞ 1 l GÝRÝÞ... 4 l KILAVUZUN KULLANIMI... 4 l UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ... 6 l ARAÇ ÞASÝ NUMARASI... 6 l ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR

5 SAYIN MÜÞTERÝMÝZ, Modellerimizden birini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Satýn aldýðýnýz otomobil markamýzýn geleneksel üstün iþçiliðine, zarif ve özgün tasarýmýna ve yüksek kalitesine sahiptir. Aracýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kullaným kýlavuzunu ve eklerini okumanýzý öneririz. Aracýnýzýn tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon ve þanzýman hakkýnda bilgi edininiz. Aracýnýzýn farklý yol koþullarýnda ne þekilde tepki verdiðini öðreniniz. Sürüþ becerileriniz tecrübe ile geliþecektir. Fakat diðer araçlarda olduðu gibi, aracýnýza alýþmak için kendinize süre tanýyýnýz. Trafik kurallarýna daima uyunuz. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde tüm emniyet uyarýlarý hakkýnda bilgi sahibi olmasý için lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Aracýnýzýn doðru bir þekilde kullanýlmamasý kontrolü kaybederek kaza yapmanýza neden olabilir. Aracýnýzýn aþýrý hýzlarda ya da alkollü olarak kullanýlmasý aracýn kontrolünü kaybetmenize, diðer araçlarla ya da cisimlerle çarpýþmanýza, yoldan çýkmanýza ya da devrilmenize neden olabilir. Tüm bu durumlar ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Sürücü ile yolcularýn emniyet kemerlerini kullanmamalarý da kaza anýnda yaralanma ya da ölüm riskinin artmasýna neden olmaktadýr. Aracýnýzdan en iyi verimi alabilmek için aracýnýzýn bakýmlarýný uygun aralýklarla ve önerilen zamanlarda, kalifiye elemanlara ve gerekli özel takýmlara ve donanýma sahip olan Yetkili Chrysler Servislerinde yaptýrýnýz. Chrysler ve distribütörleri aracýnýzdan memnun kalmanýz için ellerinden geleni yapacaklardýr. Eðer memnun kalmadýðýnýz bir servis ya da garanti iþlemi ile karþýlaþýrsanýz servis müdürlüðü ile temasa geçebilirsiniz. Yetkili Chrysler Servisi aracýnýzla ilgili her konuda size yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr. KILAVUZUN KULLANIMI Ýhtiyaç duyduðunuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için içindekiler kýsmýna baþvurunuz. Kullaným kýlavuzunun sonunda yer alan ayrýntýlý dizinde kýlavuzda yer alan tüm konular sýralanmaktadýr. Aracýnýzda ve kullaným kýlavuzunda kullanýlan simgeler bir sonraki sayfada yer alan tabloda açýklanmaktadýr. 4

6 DÖNÜÞ SÝNYALLERÝ ARKA CAM SÝLECEÐÝ FASILALI ÖN CAM SÝLECEÐÝ FREN SÝSTEMÝ UYARI LAMBASI EL FRENÝ UZUN HUZME KORNA ÜST HAVA ÇIKIÞI ISITMALI KOLTUK DÜÞÜK KADEME KAPI KÝLÝDÝ AYARLANABÝLÝR PEDALLAR TÜM TEKERLEKLERDEN ÇEKÝÞ SÝSTEMÝ YAKIT GÖSTERGESÝ FASILALI ARKA CAM SÝLECEÐÝ ÖN CAM YIKAMA SUYU ABS ARIZASI KISA HUZME ANAHTAR ETKÝN DURUMDA (ELEKTRÝK SOKETÝ) ÜST VE ALT HAVA ÇIKIÞI ISITMALI KOLTUK YÜKSEK KADEME CAM KALDIRMA LASTÝK BASINCI ÝZLEYÝCÝSÝ ELEKTRONÝK GAZ KELEBEÐÝ KUMANDASI (ETC) YAKIT DEPOSU KAPAÐI ARKA CAM YIKAMA SUYU ÖN CAM YIKAMA SUYU SEVÝYESÝ EMNÝYET KEMERÝ ÖN SÝS LAMBASI KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIÞI SÝRKÜLASYON ÜSTÜ AÇIK MODEL 4 CAM ÝNDÝRME SES DÜÐMESÝ ÞANZIMAN YAÐI SICAKLIÐI MOTOR YAÐ BASINCI UYARI LAMBASI ARKA CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ ELEKTRÝK ISITMALI ÖN CAM HAVA YASTIÐI ARKA SÝS LAMBASI BAGAJ KAPAÐI AÇMA BUÐU ÇÖZME VE ALT HAVA ÇIKIÞI PERVANE DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ U-CONNECT DÜÐMESÝ AKÜ ÞARJ LAMBASI ISITMALI AYNA ÖN CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ YAN HAVA YASTIÐI TAVAN LAMBASI SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPAÐI AÇMA KLÝMA KULLANIM KILAVUZUNA BAÞVURUNUZ ÇEKÝÞ KONTROL MOTOR ÇOCUK KOLTUÐU ÖN CAM SÝLECEÐÝ HARARET TESPÝT KANCASI VE YIKAMA SUYU DÖRTLÜ GÖSTERGESÝ FLAÞÖR PARK LAMBASI SÜRGÜLÜ KAPI TENTE KAPALI GÖSTERGE ACÝL DURUMLARDA PANELÝ KOLU ÇEKÝNÝZ AYDINLATMASI UYARI ARIZA ÝKAZ LAMBASI ÇOCUK KOLTUÐU ALT TESPÝT KANCASI (LATCH) ÝLAVE KORUMA SÝSTEMÝ CAM KÝLÝDÝ ÇAKMAK KAPI AÇIK TENTE AÇIK YOLCU HAVA YASTIÐI DEVRE DIÞI ANA FAR DÜÐMESÝ ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI/ FREN DESTEK SÝSTEMÝ 5

7 UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ Bu kýlavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullaným iþlemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktadýr. Ayný zamanda aracýnýza zarar verebilecek kullaným iþlemleri ile ilgili DÝKKAT bölümleri bulunmaktadýr. Bu kýlavuzun tamamýný okumadýðýnýz takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyarý ve Dikkat bölümlerindeki açýklamalara lütfen uyunuz. ARAÇ ÞASÝ NUMARASI Araç þasi numarasý (VIN) ön panelin sol alt köþesinde ön camdan görülebilecek þekilde bir plakaya basýlmýþtýr. Araç þasi numarasý ayrýca aracýn ruhsatýnda da yer almaktadýr ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR UYARI! Bu araca yapýlacak her türlü modifikasyon sürüþ emniyetini ciddi bir þekilde etkileyebilecek ve yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. Araç Þasi Numarasý 6

8 2 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR l ANAHTARLARINIZ HAKKINDA l Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkartýlmasý l Kapýlarýn Anahtarla Kilitlenmesi l Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi 11 l SENTRY KEY IMMOBILIZER SÝSTEMÝNE SAHÝP KONTAK ANAHTARI l Yedek Anahtarlar l Anahtarlarýn Programlanmasý l Genel Bilgiler l DÝREKSÝYON KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ - Sadece düz þanzýmanlý araçlarda l Direksiyonu Kilitlemek için l Direksiyonu Kilidini Açmak için l Otomatik Þanzýman Kontak Kilidi l KAPI KÝLÝTLERÝ l Manuel Kapý Kilitleri l Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri l Merkezi Kilit Sistemi - Varsa l UZAKTAN KUMANDA

9 8 l Kapý ve Bagaj Kapaðý Kilitlerinin Açýlmasý l Kapýlarýn ve Bagaj Kapaðýnýn Kilitlenmesi (Elektrikli Kumanda Özelliði Mevcutsa) l Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi Özelliðinin Devre Dýþý Býrakýlmasý l Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi 16 l Genel Bilgiler l ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA l Alarmýn Kurulmasý l Sistemin Devreden Çýkartýlmasý l Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre Dýþý Býrakýlmasý l PREMIUM GÜVENLÝK SÝSTEMÝ - VARSA l Alarmýn Kurulmasý l Sistemin Devreden Çýkartýlmasý l Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre Dýþý Býrakýlmasý l BAGAJ KAPAÐI l ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR l Elektrik Kumandalý Cam Düðmeleri l Otomatik Açma Özelliði l Cam Kilitleme Düðmesi l YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ l Bel/Omuz Emniyet Kemerleri l Ayarlanabilir Üst Omuz Emniyet Kemeri Tespit Kancasý l Ýkinci Koltuk Sýrasý Orta Bel/Omuz Kemeri Kullanma Talimatlarý l Kývrýlmýþ Bel/Omuz Emniyet Kemerinin Düzeltilmesi. 24

10 l Emniyet Kemeri Gergileri l Geliþmiþ Sürücü Emniyet Kemeri Hatýrlatma Sistemi (BeltAlert) l Hamile Kadýnlarýn Emniyet Kemerini Kullanmasý l Sürücü ve Ön Yolcu ilave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yastýðý l Çocuk Koruma Sistemi l MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ) TAVSÝYELERÝ l GÜVENLÝK NOTLARI l Egzoz Gazý l Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik Kontrolleri l Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Düzenli Güvenlik Kontrolleri

11 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Aracýnýzýn kilitleri ile ilgili anahtar kod numaralarý aracýnýzý satýn aldýðýnýz bayide mevcuttur. Bu kod numaralarý yardýmýyla yetkili bayilerden yedek anahtar talebinde bulunabilirsiniz. Bu numaralarý bayinizden isteyiniz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) START (ÇALIÞTIRMA) UYARI! Çocuklarý araçta yalnýz býrakmanýn çeþitli sakýncalarý vardýr. Çocuk ya da baþka bir þahýs yaralanabilir. Çocuklara park frenine, fren pedalýna ve de vites koluna dokunmamalarý gerektiði hatýrlatýlmalýdýr. Kontak anahtarýný yuvasýnda býrakmayýnýz. Çocuklar otomatik camlarý ya da diðer kumanda elemanlarýný çalýþtýrabilir, hatta aracý hareket ettirebilir. 10 Aracýn Anahtarý Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkarýlmasý Otomatik Þanzýman Otomatik þanzýman vites kolunu PARK konumuna getiriniz. Kontak anahtarýný önce ACC (AKSESUAR) konumuna getiriniz ve daha sonra LOCK (KÝLÝTLÝ) konumuna getirip çýkartýnýz. Kontak Anahtarýnýn Konumlarý Anahtarý, vites kolunu PARK konumuna getirmeden önce çýkartmaya çalýþýrsanýz, anahtar geçici olarak bir süre kontak yuvasýnda kilitli kalabilecektir. Bu durumla karþýlaþtýðýnýz taktirde, anahtarý hafifçe saða doðru çevirip yan tarafta açýklanan þekilde çýkartýnýz. Bir arýza oluþtuðu taktirde sistem, bu güvenlik fonksiyonunun çalýþmadýðý konusunda sizi uyarmak amacý ile anahtarý kontak yuvasýnda tutacaktýr. Bu durumda motoru çalýþtýrmanýz ve stop etmeniz mümkün olacak ancak anahtarýn kontak yuvasýndan çýkartýlabilmesi için servis çaðýrmanýz gerekecektir. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkarýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. Düz Þanzýmanlý Araçlarda - Varsa Kontak anahtarýný ACC (aksesuar) konumuna getirip anahtarý içeriye doðru ittikten sonra LOCK (KÝLÝTLÝ) konumuna getirip çýkartýnýz. Kapýlarýn Anahtarla Kilitlenmesi Anahtarýn her iki tarafýný da kullanabilirsiniz. Kapýyý kilitlemek için anahtarý geriye doðru, kapýnýn kilidini açmak için ise ileriye doðru çevirmeniz gerekmektedir. Kapý kilidinin yaðlanmasý hakkýnda bilgi almak için lütfen bu kullaným kýlavuzunun 7. Bölümüne baþvurunuz.

12 Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý durumda iken sürücü kapýsýný açarsanýz, bir sinyal sesi ile size anahtarý çýkartmanýz gerektiði hatýrlatýlacaktýr. Kontak anahtarý yuvada iken sürücü kapýsý açýldýðýnda elektrik kumandalý kapý kilidi fonksiyonu ile uzaktan (RKE) kumanda fonksiyonu çalýþmayacaktýr. SENTRY KEY IMMOBILIZER SÝSTEMÝNE SAHÝP KONTAK ANAHTARI Sentry Key Immobilizer Sistemi, motoru devre dýþý býrakarak aracýn yabancý kiþiler tarafýndan çalýþtýrýlmasýný önlemektedir. Sistem aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýlmasý durumunda 2 saniye içinde motoru durdurmaktadýr. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlarý kullanýlmaktadýr. Araç sadece programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmasýna veya etkinleþtirilmesine gerek yoktur. Sistem aracýn kilitli olup olmamasýndan baðýmsýz olarak kendiliðinden devreye girmektedir. Normal çalýþma esnasýnda kontak anahtarý çevrildikten Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Uyarý lambasý ampul kontrolü amacý ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyarý lambasýnýn 3 saniyeden uzun bir süre yanýk kalmasý elektronik sistemi ile ilgili bir sorun olduðu anlamýna gelir. Uyarý lambasýnýn ampul kontrolünden sonra yanýp sönmeye baþlamasý, aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýldýðý anlamýna gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çalýþtýktan sonra durur. Anahtar aracýnýzýn kontak kilit silindirine uysa dahi aracýnýza programlanmamýþ olmasý halinde sistem tarafýndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Uyarý Lambasýnýn normal çalýþma sýrasýnda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çalýþmakta iken) yanmasý durumunda elektronik sisteminde bir hata meydana gelmiþ demektir ve araç en kýsa zamanda servise götürülmelidir. l Sentry Key Immobilizer Sistemi uzaktan çalýþtýrma sistemleri ile uyumlu deðildir. Bu sistemlerin kullanýlmasý halinde aracýn çalýþtýrýlmasýyla ilgili sorunlar yaþanabilir veya güvenlik korumasý ortadan kalkabilir. l Exxon/Mobil Speed Pass TM, ilave Sentry Key Anahtarlarý veya ayný anahtarlýkta bulunan, Transponder (elektronik verici) takýlý diðer parçalar, aracý çalýþtýrýrken kullanýlan kontak anahtarýný fiziksel olarak engellemedikçe anahtarla ilgili probleme neden olmayacaktýr. Cep telefonlarý, çaðrý cihazlarý veya radyo frekansý yayan diðer elektronik donanýmlar da sistemin çalýþmasýný engellemezler. Yeni aracýnýzla birlikte verilen tüm anahtarlar araç elektronik sistemine programlanmýþtýr. Yedek Anahtarlar Araç sadece araç elektroniðine programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Bir araca göre programlanan bir Sentry Key baþka bir araca programlanamaz. Satýþ esnasýnda araç sahibine dört haneli bir PIN kodu verilir. Bayiden yedek anahtar alýrken bu kodun belirtilmesi gerekir. Anahtarlarýn çoðaltýlmasý iþlemi sadece yetkili bayi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu prosedür boþ bir anahtarýn araç elektroniðine programlanmasý iþlemini içermektedir. Boþ anahtar, daha önce hiç programlanmamýþ bir anahtardýr. Sentry Key Immobilizer Sisteminin serviste bakýmý sýrasýnda tüm araç anahtarlarýný yanýnýzda bulundurunuz. Anahtarýn Programlanmasý Ýki adet sentry anahtarýnýz varsa aþaðýda belirtilen prosedürü uygulayarak sisteme yeni anahtarlar programlayabilirsiniz. 11

13 1. Boþ Sentry anahtarlarýný kontak kilit silindirine uygun þekilde yaptýrýnýz. 2. Birinci geçerli anahtarý kontak anahtarý yuvasýna taktýktan sonra ON (Açýk) konumuna getirip en az 3 en fazla 15 saniye süreyle bu konumda tutunuz. Birinci geçerli anahtarý OFF (Kapalý) konumuna getirip yuvadan çýkartýnýz. 3. Ýkinci geçerli anahtarý kontak anahtarý yuvasýna taktýktan sonra 15 saniye içerisinde ON (Açýk) konumuna getiriniz. On saniye sonra sesli bir uyarý verilecek ve Güvenlik alarmý Uyarý Lambasý yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Ýkinci geçerli anahtarý OFF (Kapalý) konumuna getirip yuvadan çýkartýnýz. 4. Boþ anahtarý yuvaya taktýktan sonra 60 saniye içerisinde ON (Açýk) konumuna getiriniz. On saniye sonra sesli bir uyarý verilecektir. Güvenlik Alarmý Uyarý Lambasýnýn yanýp sönmesi duracaktýr. Anahtarý 3 saniye süreyle On (Açýk) konumunda tuttuktan sonra Off (Kapalý) konumuna getiriniz. Yeni anahtarýnýz programlanmýþtýr. Bu prosedürü izleyerek en fazla sekiz adet anahtarý aracýnýza programlayabilirsiniz. Programlanmýþ bir anahtarýnýz yoksa lütfen bayinize baþvurunuz. Genel Bilgiler Sentry Key sistemi FFC yönetmeliðinin 15 sayýlý Bölümü ile Kanada RSS-210 Endüstri Yönetmeliðine uygundur. Sistemin çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula baðlýdýr: 12 l Bu cih az zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. l Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. DÝREKSÝYON KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ Sadece düz þanzýmanlý araçlarda Düz þanzýmanlý aracýnýzda pasif direksiyon kilitleme sistemi bulunmaktadýr. Bu kilit, kontak anahtarýnýn yuvasýnda takýlý olmadýðý durumlarda direksiyon simidinin hareket ettirilmesini önler. Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý deðilken direksiyon simidinin saða veya sola doðru yarým (1/2) tur çevrilmesi halinde direksiyon kilitlenecektir. Direksiyonu Kilitlemek için: Motor çalýþýr durumda iken direksiyon simidini yarým tur çeviriniz, motoru durdurunuz ve kontak anahtarýný çýkartýnýz. Direksiyon simidini, kilitleninceye kadar saða veya sola doðru hafifçe çeviriniz. Direksiyon kilidini açmak için: Kontak anahtarýný yuvasýna takýp motoru çalýþtýrýnýz. Anahtarý çerivmekte zorlanýyorsanýz simidini kilit açýlýncaya kadar saða veya sola doðru hafifçe çeviriniz. Eðer direksiyonu kilitlemek için saða doðru çevirdiyseniz, direksiyon kilidini açmak için de tekrar hafifçe saða doðru çevirmeniz gerekecektir. Kilitlemek için sola doðru çevirdiyseniz, direksiyon kilidini açmak için de tekrar hafifçe sola doðru çevirmeniz gerekecektir. Otomatik Þanzýman Kontak Kilidi Bu sistem vites kolu PARK konumuna getirilmeden kontak anahtarýnýn çýkartýlmasýný önlemektedir. Ayrýca kontak anahtarý ACC (AKSESUAR) ya da ON(AÇIK) konumuna getirilmeden ve fren pedalýna basýlmadan vites kolunun PARK konumundan çýkartýlmasýný da önlemektedir. KAPI KÝLÝTLERÝ Manuel Kapý Kilitleri Kapýlarý içeriden kilitlemek için kapý kilit düðmesinden faydalanabilirsiniz. aþaðý doðru itiniz. Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda ise kapý kilitlenir. Kapýyý kapatmadan önce anahtarlarýn araç içeride olmamasýna dikkat ediniz. Manuel Kapý Kilidi

14 UYARI! Kiþisel güvenliðiniz ve olasý bir kaza durumunda emniyetiniz için aracýnýzý kullanýrken ve park edip aracýnýzdan ayrýlýrken tüm kapýlarý kilitleyiniz. UYARI! Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný çýkartýp aracý kilitleyiniz. Çocuklarý yalnýz baþlarýna araç içinde ya da kilitlenmemiþ bir aracýn yanýnda býrakmayýnýz. Araç donanýmýnýn gözetiminiz dýþýnda kullanýlmasý yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkartýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri Sürücü kapýsý kaplama panellerinde elektrik kumandalý kapý kilidi düðmeleri bulunmaktadýr. Bu düðmeler ile kapýlar kilitlenip açýlabilir. Elektrik Kumandalý Kapý Kilidi Grubu UNLOCK (Kilit açma) LOCK (Kilitli) Elektrik Kumandalý Kapý kilitleri Otomatik Kapý Kilitleri - Varsa Elektrikli kapý kilidi ile donatýlmýþ araçlarda, aþaðýdaki koþullarýn tümü yerine geldiði takdirde kapýlar otomatik olarak kilitlenecektir: 1. Otomatik Kilit özelliði devrede. 2. Þanzýman viteste. 3. Tüm kapýlar kapalý. 4. Gaz pedalý basýlý durumda. 5. Aracýn hýzý 24 km/saatin üzerinde. 6. Kapýlar daha önce elektrikli kapý kilit düðmesi veya uzaktan kumanda vericisi ile kilitlenmemiþ. Otomatik Kapý Kilitleme özelliðinin devreye alýnýp devre dýþý býrakýlmasý mümkündür. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) -Varsa bölümündeki Kiþisel Ayarlar (Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler) baþlýklý konuya bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda Otomatik Kapý kilitlerinin aþaðýda belirtilen prosedür yardýmýyla devreye alýnýp devre dýþý býrakýlmasý mümkündür. 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan ON (Açýk) konumuna, sonra tekrar LOCK konumuna getiriniz. Bu iþlemi 4 kez tekrar ediniz. En sonda anahtar tekrar LOCK konumunda olmalýdýr. 13

15 LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) Kontak Anahtarý Konumu START (ÇALIÞTIRMA) 3. Kapýlarý kilitlemek için elektrikli kapý kilit düðmesine basýnýz. 4. Tek bir sesli uyarý sinyali programlamanýn baþarýyla tamamlandýðý anlamýna gelir. Otomatik Kilit Açma Elektrikli kapý kilidi ile donatýlmýþ araçlarda aþaðýdaki koþullar gerçekleþtiðinde kapýlarýn kilitleri otomatik olarak açýlacaktýr: 1. Otomatik Kilit Açma özelliði devrede. 2. Þanzýman viteste iken araç hýzý 0 km/saate düþtüðünde. 3. Þanzýman NEUTRAL (Boþ) ya da PARK konumunda. 4. Sürücü kapýsý açýldýðýnda. 5. Kapýlarýn kilitleri daha önce açýlmamýþ durumda. 6. Araç hýzý 0 km/saat. 14 Otomatik Kapý Kilidi Açma özelliðinin devre dýþý býrakýlmasý mümkündür. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)--Varsa bölümündeki Kiþisel Ayarlar (Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler) baþlýklý konuya bakýnýz. 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan ON (Açýk) konumuna, sonra tekrar LOCK konumuna getiriniz. Bu iþlemi 4 kez tekrar ediniz. En sonda anahtar tekrar LOCK konumunda olmalýdýr. LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) Kontak Anahtarý Konumu START (ÇALIÞTIRMA) 3. Kapýlarýn kilidini açmak için elektrikli kapý kilit düðmesine basýnýz. 4. Tek bir sesli uyarý sinyali programlamanýn baþarýyla tamamlandýðý anlamýna gelir. Otomatik Kapý Kilitleme ve Otomatik Kilit Açma özelliklerini bulunduðunuz ülkenin yasalarýna uygun þekilde kullanýnýz. Çocuk Korumalý Kapý Kilidi - Varsa Kontak anahtarýnýn ucunu kilit yuvasýna takýp kilitli veya açýk konumuna getiriniz. Çocuk Korumalý Kapý Kilidi

16 Kontak Anahtarýnýn Takýlmasý UYARI! Bir kaza esnasýnda araçta insanlar mahsur kalmamalýdýr. Çocuk korumalý kilitler kullanýldýðýnda arka kapýlarýn yalnýzca dýþarýdan açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz. Sistem devrede iken acil durumlarda araçtan çýkabilmek için kilit düðmesini yukarý kaldýrýp (Açýk konum) camý açtýktan sonra kapýyý dýþ kapý kolu yardýmýyla açabilirsiniz. UZAKTAN KUMANDA Uzaktan Kumanda Vericisi Bu sistem, anahtarlýkta bulunan verici yardýmýyla, azami 20 metre mesafeden aracýnýzýn kapý ve bagaj kapaðý kilitlerini açýp kapatmanýzý ve panik alarmýný çalýþtýrmanýzý saðlar. Sistemi etkinleþtirmek için vericiyi araca doðrultmanýza gerek yoktur. Ýletim hattýnda madeni cisimler bulunmamalýdýr. Kapý ve bagaj kapaðý kilitlerinin açýlmasý: Sürücü kapýsýnýn kilidini açmak için verici üzerindeki UNLOCK (Kilit Açma) düðmesine bir defa, tüm kapý kilitlerini ve bagaj kapaðýný açmak için iki defa basýp býrakýnýz. UNLOCK (Kilit Açma) düðmesine basýldýðýnda giriþ aydýnlatma sistemi devreye girecek ve dönüþ sinyali lambalarý iki kez yanýp sönecektir. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlarda bu iþlevin süresinin ayarlanmasý mümkündür. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bölümündeki Kiþisel Ayarlar baþlýðý altýndaki Uzaktan Kumanda ile Açmada Farlarýn Yakýlmasý konusuna bakýnýz. Sistem UNLOCK (Açma) düðmesine ilk basýldýðýnda tüm kapý kilitlerini ayný anda açmak üzere de programlanabilir. Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlar için EVIC bölümündeki Kiþisel Ayarlar baþlýðý altýndaki Önce Sürücü Kapýsýnýn Açýlmasý konusuna bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtiriniz: Sistem aþaðýda açýklanan prosedür yardýmýyla UNLOCK (Açma) düðmesine ilk basýldýðýnda tüm kapý kilitlerini ayný anda açmak üzere programlanabilir: 1.Programlanmýþ bir anahtarlýkta LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp basýlý tutunuz. 2. LOCK (Kilitleme) düðmesini en az 4 ve en fazla 10 saniye basýlý tutarak, LOCK (Kilitleme) düðmesine basmaya devam ederken ayný anda UNLOCK (Açma) düðmesine basýp basýlý tutunuz. Yeni iþlevin devreye girdiðini belirtmek amacý ile sesli bir uyarý verilecektir. 3. Her iki düðmeyi de ayný anda býrakýnýz. 15

17 4.Aracýn dýþýnda iken anahtarlýk üzerindeki LOCK/UNLOCK (Kilitleme/Açma) düðmesine basarak sistemin çalýþmasýný kontrol ediniz. Aracýn içerisinde iken anahtarlýk üzerindeki LOCK (Kilitleme) bastýðýnýz taktirde Güvenlik Alarmý etkinleþtirilecektir. Güvenlik Alarmý etkin durumda iken kapýlardan birinin açýlmasý alarmýn çalmasýna neden olacaktýr. Güvenlik Alarmýný devre dýþý býrakmak için UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz. 5. Programlama iþleminin gerçekleþtirilememesi durumunda ya da bu iþlevi yeniden devreye almak için yukarýda açýklanan prosedürü tekrarlayýnýz. Kapýlarýn ve Bagaj Kapaðýnýn Kilitlenmesi (Elektrik Kumandalý Kilit Özelliði Mevcutsa): Tüm kapýlarý kilitlemek için verici üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp býrakýnýz. Dönüþ sinyali lambalarý yanýp sönecektir. Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi Özelliðinin Devre Dýþý Býrakýlmasý Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi özelliðinin devre dýþý býrakýlmasý mümkündür. Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlar için EVIC bölümündeki Kiþisel Ayarlar konusuna bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtiriniz: 16 1.Programlanmýþ bir anahtarlýkta UNLOCK (Açma) düðmesine basýp 4 ila 10 saniye süreyle basýlý tutunuz. 2. UNLOCK (Açma) düðmesi basýlý durumda iken (4 saniye geçtikten sonra) ayný anda LOCK (Kilitleme) düðmesine basýnýz. Her iki düðmeyi de ayný anda býrakýnýz. 3. Kontak LOCK (Kilitli) konumunda iken anahtarý kontaktan çýkardýktan sonra aracýn dýþýndan anahtarlýk üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basarak Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi Özelliðinin çalýþmasýný kontrol ediniz. Aracýn içerisinde iken anahtarlýk üzerindeki LOCK (Kilitleme) bastýðýnýz taktirde Güvenlik Alarmý etkinleþtirilecektir. Güvenlik Alarmý etkin durumda iken kapýlardan birinin açýlmasý alarmýn çalmasýna neden olacaktýr. Güvenlik Alarmýný devre dýþý býrakmak için UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz. Bu iþlemler tekrar edilerek Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi özelliði yeniden etkinleþtirilebilecektir. Uzaktan Kumanda Pilinin Deðiþtirilmesi Tavsiye edilen yedek pil, CR2032 pildir. 1. Kumanda vidalý ise vidayý sökünüz. Kumandanýn düðmeleri aþaðý bakar þekilde ince bir býçak yardýmýyla kumandanýn iki yarýsýný ayýrýnýz. Bu esnada lastik contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. Uzaktan Kumandanýn Ýki Yarýsýnýn Ayrýlmasý 2. Eski pili çýkartýp yenisini takýnýz. Yeni pile parmaklarýnýzla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan yað pilin bozulmasýna yol açabilir. Pile dokunmanýz halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Kumandayý tekrar birleþtirmek için iki yarýsýný biraraya getiriniz. Kumanda vidalý ise vidayý takýp iyice sýkýnýz. Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyarýnca verici ve alýcýlarýn MHz taþýyýcý frekansýnda çalýþmalarý gerekmektedir. Bu cihazlar kullanýldýklarý ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklarýný belgeleyen sertifikalara sahip olmalýdýr. Ýki farklý yönetmelik sözkonusudur: Birçok ülke tarafýndan kullanýlan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý) ve ETC bazýnda hazýrlanan ancak ilave bazý koþullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeliði. Diðer koþullar 95/56/EC sayýlý

18 KOMÝSYON DÝREKTÝFÝ, EK VI da belirtilmektedir. Bu cihazlarýn çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula baðlýdýr: l Bu cihazlar zararlý parazitlere yol açmamalýdýr. l Bu cihazlar istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. Uzaktan Kumandanýz normal mesafeden çalýþmazsa aþaðýdaki iki durumu kontrol ediniz: 1. Vericinin pilleri zayýflamýþ olabilir. Pillerin beklenen hizmet ömrü asgari üç yýldýr. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalaný vericisi ya da bazý seyyar veya CB telsizler gibi telsiz vericilerine yakýnlýk. ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA Sistem kapýlarý, bagaj kapaðýný ve kontak anahtarýný izleyerek araca izinsiz giriþleri tespit eder. Alarm herhangi bir nedenle tetiklendiðinde sistem yaklaþýk 18 dakika süreyle sinyal verecektir. Ýlk 3 dakika boyunca korna çalacak, farlar, park lambalarý, arka lambalar ve gösterge panelinde bulunan uyarý lambasý yanýp sönecektir. Dýþ aydýnlatma lambalarý 15 dakika daha yanýp sönmeye devam edecektir. Alarmý tetikleyen izlenen sistemin devre dýþý býrakýlmasý halinde, alarm 3 dakika süreyle çalacaktýr. Alarmý tetikleyen izlenen sistem devre dýþý býrakýldýðýnda alarm en az 3 dakikadan beri devrede ise, hemen devre dýþý kalacaktýr. Alarmýn kurulmasý: 1. Kontak anahtarýný yuvasýndan çýkardýktan sonra araçtan ininiz. 2. Kapýyý, anahtar, elektrikli kapý kilit düðmesi veya Uzaktan Kumanda cihazý yardýmýyla kilitledikten sonra tüm kapýlarý kapatýnýz. 3. Gösterge panelinde bulunan uyarý lambasý 16 saniye süreyle hýzlý bir þekilde yanýp sönecektir. Bu durum alarmýn kurulmakta olduðunu göstermektedir. Bu kurma sürecinde kapýlardan biri açýldýðý, kontak anahtarý ON (Açýk) konumuna getirildiði ya da elektrik kumandalý kapý kilitleri herhangi bir þekilde açýldýðý takdirde, sistem otomatik olarak devre dýþý kalacaktýr. 16 saniyelik sürenin sonunda, uyarý lambasý daha yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Bu durum sistemin tamamen kurulmuþ olduðunu göstermektedir. Sistemin devre dýþý býrakýlmasý: Ön kapýlardan birini/bagaj kapaðýný Uzaktan Kumanda yardýmýyla açmanýz yeterli olacaktýr. Aracýn geçerli bir Sentry anahtar yardýmýyla çalýþtýrýlmasý da sistemin devre dýþý býrakýlmasýný saðlayacaktýr. Geçerli bir anahtar aracýnýza programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli anahtarlar sistemi devre dýþý býrakacak, geçersiz anahtarlar ise tetikleyecektir. Kurcalama uyarýsý Ön kapý kilitlerinden birini anahtar ya da Uzaktan Kumanda yardýmýyla açtýðýnýzda korna 3 kez çalarsa, alarm etkinleþtirilmiþ demektir. Aracýnýzýn kurcalanmýþ olup olmadýðýný kontrol ediniz. Alarm sisteminin manuel olarak devre dýþý býrakýlmasý Kapýlarý manuel kilit düðmesi yardýmýyla kilitlediðinizde sistem kurulmayacaktýr. Kapý Kilit Düðmesi 17

19 PREMIUM GÜVENLÝK SÝSTEMÝ VARSA Sistem kapýlarý, motor kaputu kilidini, bagaj kapaðýný ve kontak anahtarýný izleyerek araca izinsiz giriþleri tespit eder. Alarm herhangi bir nedenle tetiklendiðinde sistem yaklaþýk 30 saniye süreyle kornayý çalarak sinyal verecektir. Tetikleme cihazý devre dýþý býrakýlmadýðý takdirde sistem 5 saniye bekledikten sonra 30 saniye daha sesli sinyal verecektir. Tetikleme durumunun devam etmesi halinde bu durum 5 dakika boyunca tekrarlayacaktýr. Müdahale sensörü etkinleþtirildiðinde alarm sistemi kornayý 30 saniye süreyle tetikleyecektir. Alarm sisteminin bu kýsmý kurulduðunda, aracýn içerisinde meydana gelen herhangi bir hareket alarmý tetikleyecektir. Kornanýn çalmasýný önlemek amacý ile, kapýyý açmak geçerli bir Sentry anahtarý kullanmanýz gerekmektedir. Alarmýn kurulmasý: 1. Kontak anahtarýný yuvasýndan çýkardýktan sonra araçtan ininiz. 2.Kapýyý, anahtar, elektrikli kapý kilit düðmesi veya Uzaktan Kumanda cihazý yardýmýyla kilitledikten sonra tüm kapýlarý kapatýnýz. 3. Gösterge panelinde bulunan uyarý lambasý 16 saniye süreyle hýzlý bir þekilde yanýp sönecektir. Bu durum alarmýn kurulmakta olduðunu göstermektedir. 16 saniyelik sürenin sonunda, uyarý lambasý daha yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Bu durum sistemin tamamen kurulmuþ olduðunu göstermektedir. 18 Sentry Key Ýmmobilizer Sistemi ile donatýlmýþ araçlar geçerli bir anahtar yardýmýyla güvenli bir þekilde çalýþtýrýlabilmektedir. Geçerli anahtar aracýnýza programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli bir anahtar kullanýldýðýnda sistem devre dýþý kalacak, geçersiz bir anahtar ise motorun 2 saniye süreyle çalýþtýktan sonra stop etmesine neden olacaktýr. Evcil hayvanlarýn ya da çocuklarýn, araç içerisindeki hareketleriyle alarmý tetiklemelerine neden olmadan alarmý kurulmuþ bir araç içerisinde býrakýlmalarýný saðlamak amacý ile, alarm sisteminin müdahale sensörü dýþýndaki tüm dýþ müdahaleleri izleyecek þekilde kurulmasý mümkün olmaktadýr. Müdahale sensörünü devre dýþý býrakmak için kapý kilit silindirini ya da uzaktan kumanda cihazýný veya her ikisini birden kullanmak suretiyle, LOCK (Kilitleme) talebini 5 saniye içerisinde üç kez etkinleþtiriniz. Alarmý daha sonra yeniden kurduðunuzda müdahale alarmý sensörleri otomatik olarak etkinleþtirilecektir. Sistemin devre dýþý býrakýlmasý: Ön kapýlardan birini/bagaj kapaðýný Uzaktan Kumanda yardýmýyla açmanýz yeterli olacaktýr. Aracýn geçerli bir Sentry anahtar yardýmýyla çalýþtýrýlmasý da sistemin devre dýþý býrakýlmasýný saðlayacaktýr. Geçerli anahtar aracýnýza programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli bir anahtar kullanýldýðýnda sistem devre dýþý kalacak, geçersiz bir anahtar ise motorun 2 saniye süreyle çalýþtýktan sonra stop etmesine neden olacaktýr. Akü baðlantýsýnýn ayrýlmasý sistemin devre dýþý kalmasýna neden olmayacaktýr. Alarm sistemi kurcalanmýþ ise sistem ýþýðý her iki saniyede bir flaþ yapacaktýr. Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre Dýþý Býrakýlmasý Kapýlarý manuel kilit düðmesi yardýmýyla kilitlediðinizde sistem kurulmayacaktýr. BAGAJ KAPAÐI Aracý çalýþtýrmak için kullandýðýnýz anahtar kapýlarý kilitleyip açmak ve bagaj kapaðýný açmak amacý ile de kullanýlabilmektedir. Bagaj kapaðýný açmak için anahtarý kilide yerleþtirerek saða doðru çeviriniz (sadece manuel kilit sistemi ile donatýlmýþ modellerde).

20 Elektrik kumandalý kapý kilitleri ile donatýlmýþ araçlarda bagaj kapaðý kilidi uzaktan kumanda cihazý veya ön kapýlarda bulunan kapý kilit düðmeleri yardýmýyla açýlabilmektedir. Merkezi kilit özelliðinin (varsa) bagaj kapaðý kilit silindiri yardýmýyla etkinleþtirilmesi de mümkün olmaktadýr. Kilidi açýldýktan sonra bagaj kapaðý anahtar yardýmý olmadan açýlýp kapatýlabilmektedir. Bagaj kapaðýný açmak için, bagaj kapaðý açma düðmesine basýp bagaj kapaðýný tek hareketle çekerek açýnýz. Bagaj kapaðý içeriden açma mekanizmasý ile donatýlmamýþ olsa da, elektrik sisteminin arýzalanmasý durumunda, bagaj kapaðý kaplama paneli üzerinde bulunan kapaklý bir bölme yardýmýyla açma koluna ulaþýlmasý mümkündür. UYARI! l Aracý, bagaj kapaðý açýk durumda iken kullandýðýnýz takdirde zehirli egzoz gazlarý aracýnýzýn içine girebilir. Siz ve yolcularýnýz bu gazlardan zarar görebilirsiniz. Aracý kullanýrken bagaj kapaðýný kapalý tutunuz. l Aracý, bagaj kapaðý açýk durumda iken kullanmanýz gerektiðinde, tüm camlarý kapatýnýz ve klima fan düðmesini hýzlý konuma getiriniz. Araç içi sirkülasyon konumunu KULLANMAYINIZ. ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR Elektrikli Cam Kumanda Düðmeleri Elektrikli Cam Kumanda Düðmelerinin Konumu Bagaj Kapaðý Kolu Bir elektrik arýzasý oluþtuðu ya da uzaktan kumanda cihazý çalýþmadýðý takdirde, anahtarý bagaj kapaðý kilit silindirine yerleþtirip saða doðru çeviriniz (sadece manuel kilit sistemi ile donatýlmýþ modellerde). Bagaj kapaðý kolu yardýmýyla bagaj kapaðýný tek hareketle çekerek açýnýz. Bagaj kapaðý açýk durumda iken gazlý amortisörler ile desteklenmektedir. Ancak gaz basýncý sýcaklýða baðlý olarak düþeceði için soðuk havalarda bagaj kapaðýný açarken bu desteklere yardýmcý olmanýz gerekebilecektir. Elektrikli Cam Kumanda Düðmeleri 19

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

CHRYSLER PT CRUISER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 59 ARACIN

Detaylı

CHRYSLER VOYAGER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 71 ARACIN

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 65 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

CHRYSLER SEBRING CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 51

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA SEDAN, SW Modelleri) TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A01JM-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A0TB-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU com KULLANMA KILAVUZU A030A01FC-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 04/00 TOYOTA Tüm haklarý

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

12/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

12/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. 10/9 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hy www.hy clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com iclubtr.com btr.c btr.c btr.c btr.c btr.c iclubtr.c daiclubt daiclu w.hyun.hyun ZA010A1-H Bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No:11

Detaylı

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

KIA ÞÝRKETÝ. Aracýnýzla keyifli sürüþler!

KIA ÞÝRKETÝ. Aracýnýzla keyifli sürüþler! KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz. Ýþte size bazý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 21.07.2006 16:45 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 04.12.2006 17:15 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 S ayýn müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Strada yý seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Strada nýzýn tüm özelliklerini

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: 001-024 Fiat Croma TR_duzen.qxd 31.05.2006 20:09 Page 1 Deðerlili Müþterimiz,, FIAT ý tercih edip, Fiat Croma yý seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Croma nýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr.

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol,

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

T-1 ELEKTRÝK SÝSTEMÝ... T- 3 SÝGORTA BAKIMI UYARISI... T- 3 ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARI

T-1 ELEKTRÝK SÝSTEMÝ... T- 3 SÝGORTA BAKIMI UYARISI... T- 3 ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARI GÖVDE ELEKTRÝK SÝSTEMÝ ELEKTRÝK SÝSTEMÝ... T- 3 SÝGORTA BAKIMI UYARISI... T- 3 ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARININ KONTROLÜ... T- 3

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Volvo Servis. Aksesuar Montajý. Araç verilerini kaydetme

Volvo Servis. Aksesuar Montajý. Araç verilerini kaydetme WEB EDITION TP 6675 TP 6675 (USA & Canada) AT0340 13.000.09.03 Printed in Sweden, TElanders Graphic Systems AB, Göteborg 2003 O W N E R S M A N U A L V O LV O S 8 0 52665-S80 USA.indd 1 2003-08-19, 07:42

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

S-1 ARKA TAMPON KAPUT... S-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-32 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 DIÞ DONANIM... S-21 RADYATÖR IZGARASI

S-1 ARKA TAMPON KAPUT... S-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-32 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 DIÞ DONANIM... S-21 RADYATÖR IZGARASI GÖVDE KAPUT... S-2 KAPUTUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-2 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 ÖN ÇAMURLUK PANELÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-4 KAPI... S-5 ÖN KAPININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-2 ÖN

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-022 FIAT 500 GBdx:001-022 FIAT 500 GB 19.09.2008 15:48 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat ü seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat ünüzün tüm özelliklerini

Detaylı