Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ ÖN PANEL ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI ACÝL DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI DÝZÝN

3 2

4 GÝRÝÞ 1 l GÝRÝÞ... 4 l ÖNEMLÝ NOT... 4 l KILAVUZUN KULLANIMI... 5 l UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ... 7 l ARAÇ ÞASÝ NUMARASI... 7 l ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR

5 SAYIN MÜÞTERÝMÝZ, Chrysler modellerinden birini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Satýn aldýðýnýz otomobil Chrysler markasýnýn geleneksel üstün iþçiliðine, zarif ve özgün tasarýmýna ve yüksek kalitesine sahiptir. Aracýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kullaným kýlavuzunu ve eklerini okumanýzý öneririz. Aracýnýzýn tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon ve þanzýman hakkýnda bilgi edininiz. Aracýnýzýn farklý yol koþullarýnda ne þekilde tepki verdiðini öðreniniz. Sürüþ becerileriniz tecrübe ile geliþecektir. Fakat diðer araçlarda olduðu gibi, aracýnýza alýþmak için kendinize süre tanýyýnýz. Trafik kurallarýna daima uyunuz. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde tüm emniyet uyarýlarý hakkýnda bilgi sahibi olmasý için lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Aracýnýzýn doðru bir þekilde kullanýlmamasý kontrolü kaybederek kaza yapmanýza neden olabilir. Aracýnýzýn aþýrý hýzlarda ya da alkollü olarak kullanýlmasý aracýn kontrolünü kaybetmenize, diðer araçlarla ya da cisimlerle çarpýþmanýza, yoldan çýkmanýza ya da devrilmenize neden 4 olabilir. Tüm bu durumlar ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Sürücü ile yolcularýn emniyet kemerlerini kullanmamalarý da kaza anýnda yaralanma ya da ölüm riskinin artmasýna neden olmaktadýr. Aracýnýzdan en iyi verimi alabilmek için aracýnýzýn bakýmlarýný uygun aralýklarla ve önerilen zamanlarda, kalifiye elemanlara ve gerekli özel takýmlara ve donanýma sahip olan Yetkili Chrysler Servislerinde yaptýrýnýz. Chrysler ve distribütörleri aracýnýzdan memnun kalmanýz için ellerinden geleni yapacaklardýr. Eðer memnun kalmadýðýnýz bir servis ya da garanti iþlemi ile karþýlaþýrsanýz servis müdürlüðü ile temasa geçebilirsiniz. Yetkili Chrysler Servisi aracýnýzla ilgili her konuda size yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr. ÖNEMLÝ NOT BU KÝTAPÇIK BASKIYA GÝRDÝÐÝ TARÝH ÝTÝBARÝYLE MEVCUT EN SON BÝLGÝLERÝ ÝÇERMEKTEDÝR. CHRYSLER BU BÝLGÝLERÝ GÜNCELLEME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. Bu kullaným kýlavuzu yeni aracýnýzýn bakýmý ve kullanýmý konusunda her türlü bilgiye sahip olmanýzý saðlamak amacý ile uzman mühendis ve servis teknisyenleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Bu kýlavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi aracýnýz hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlayan bir takým belgeler sunulmaktadýr. Bu kitapçýklarý dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzda bulunan bilgiler ve öneriler aracýnýzý emniyetli ve keyifli bir þekilde kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Chrysler aracýn tasarýmýnda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmiþ araçlara uygulama yükümlülüðü bulunmadan, her türlü deðiþiklik, ekleme ve iyileþtirme yapma hakkýný saklý tutar. Kullaným kýlavuzunda aracýn standart ve ekstra bedel karþýlýðý sunulan isteðe baðlý donanýmýna ait resim ve açýklamalar yer almaktadýr. Bu nedenle kýlavuzda yer alan bazý donaným ve aksesuarlarýn aracýnýzda bulunmamasý mümkündür. Kullaným Kýlavuzunu okumadan aracýnýzý kullanmayýnýz, yeni parça/aksesuar takmayýnýz ve hiçbir modifikasyon iþlemi yapmayýnýz.

6 Piyasada çeþitli üreticiler tarafýndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktadýr. Chrysler doðal olarak bu parçalarýn emniyetiniz açýsýndan aracýnýza uygun olup olmadýðýný bilememektedir. Resmi olarak onaylanmýþ (genel kullaným iznine ya da resmi tasarým onayýna sahip araçlar) olsalar ya da bu tür parçalar takýldýktan sonra araca trafiðe çýkma izni verilmiþ olsa dahi bu durum aracýnýzýn sürüþ güvenliðinin etkilenmediði anlamýna gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlarýn ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla Chrysler sadece Chrysler Yetkili Servislerinde ve bayilerinde takýlan orijinal Chrysler yedek parçalarýnýn sorumluluðunu üstlenmektedir. Ayný durum aracýnýzýn orijinal haline yapýlan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal Chrysler Yedek Parçalarý dýþýndaki parçalar garanti kapsamýnda deðildir. Orijinal Chrysler yedek parçalarý dýþýndaki parçalarýn, donanýmýn, malzemelerin ve katký maddelerinin kullanýlmasýndan kaynaklanan onarým ve ayar iþlemleri garanti kapsamýnda iþlem görmeyecektir. Aracýnýzýn garantisi, aracýnýzda Chrysler in teknik verileri dýþýnda yapýlacak deðiþikliklerden kaynaklanan onarým iþlemlerini karþýlamayacaktýr. Orijinal Mopar yedek parçalarý ve aksesuarlarý ile Chrysler tarafýndan önerilen diðer ürünler, uzmanlarýn önerileriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktadýr. Servis konusunda aracýnýzý en iyi tanýyan, fabrika eðitimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalarý sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluþun Chrysler Yetkili Servisi olduðunu unutmayýnýz. Copyright Chrysler KILAVUZUN KULLANIMI Ýhtiyaç duyduðunuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için Ýçindekiler kýsmýna baþvurunuz. Kullaným kýlavuzunun sonunda yer alan ayrýntýlý dizinde kýlavuzda yer alan tüm konular sýralanmaktadýr. Aracýnýzda ve kullaným kýlavuzunda kullanýlan simgeler bir sonraki sayfada yer alan tabloda açýklanmaktadýr. 5

7 DÖNÜÞ SÝNYALLERÝ ARKA CAM SÝLECEÐÝ FASILALI ÖN CAM SÝLECEÐÝ FREN SÝSTEMÝ UYARI LAMBASI PARK/EL FRENÝ UZUN HUZME KORNA ÜST HAVA ÇIKIÞI ISITMALI KOLTUK DÜÞÜK KADEME KAPI KÝLÝDÝ ELEKTRONÝK GAZ KELEBEÐÝ KUMANDASI (ETC) YAKIT GÖSTERGESÝ FASILALI ARKA CAM SÝLECEÐÝ ÖN CAM YIKAMA SUYU ABS ARIZASI KISA HUZME ANAHTAR ETKÝN ÜST VE ALT DURUMDA HAVA ÇIKIÞI (ELEKTRÝK SOKETÝ) ISITMALI KOLTUK YÜKSEK KADEME CAM KALDIRMA ÇOCUK KOLTUÐU ALT BAÐLANTI KANCALARI VE KAYIÞI (LATCH) YAKIT DEPOSU KAPAÐI ARKA CAM YIKAMA SUYU ÖN CAM YIKAMA SUYU SEVÝYESÝ EMNÝYET KEMERÝ ÖN SÝS LAMBASI KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIÞI SÝRKÜLASYON ÜSTÜ AÇIK MODEL 4 CAM ÝNDÝRME MOTOR YAÐ BASINCI UYARI LAMBASI ARKA CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ ELEKTRÝK ISITMALI ÖN CAM HAVA YASTIÐI ARKA SÝS LAMBASI BAGAJ KAPAÐI AÇMA BUÐU ÇÖZME VE ALT HAVA ÇIKIÞI HAVALANDIRMA FANI DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ AKÜ ÞARJ LAMBASI ISITMALI AYNA ÖN CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ YAN HAVA YASTIÐI DIÞ AMPUL ARIZASI SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPAÐI AÇMA KLÝMA KULLANIM KILAVUZUNA BAÞVURUNUZ ÇOCUK KOLTUÐU MOTOR TESPÝT KANCASI ÖN CAM SÝLECEÐÝ HARARET VE YIKAMA SUYU GÖSTERGESÝ DÖRTLÜ FLAÞÖR TAVAN LAMBASI SÜRGÜLÜ KAPI TENTE KAPALI ACÝL DURUMLARDA KOLU ÇEKÝNÝZ GÖSTERGE PANELÝ AYDINLATMASI ARIZA ÝKAZ LAMBASI YAKITTA SU VAR ÝLAVE KORUMA SÝSTEMÝ KIZDIRMA BUJÝSÝ PARK LAMBALARI KAPI AÇIK TENTE AÇIK ÇAKMAK ANA FAR DÜÐMESÝ 6

8 UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ Bu kýlavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullaným iþlemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktadýr. Ayný zamanda aracýnýza zarar verebilecek kullaným iþlemleri ile ilgili DÝKKAT bölümleri de bulunmaktadýr. Bu kýlavuzun tamamýný okumadýðýnýz takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyarý ve Dikkat bölümlerindeki açýklamalara lütfen uyunuz. ARAÇ ÞASÝ NUMARASI Araç þasi numarasý (VIN) ön panelin sol üst köþesinde ön camdan görülebilecek þekilde bir plakaya basýlmýþtýr. Araç þasi numarasý ayrýca motor bölmesinde sað ön amortisör kulesinin üzerinde bulunan bir etikette de yer almaktadýr. ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR UYARI! Bu araca yapýlacak her türlü modifikasyon sürüþ emniyetini ciddi bir þekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. 7

9 8

10 2 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR l ANAHTARLARINIZ HAKKINDA l Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkartýlmasý l Kapýlarýn Anahtarla Kilitlenmesi l Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi 13 l SENTRY KEY IMMOBILIZER SÝSTEMÝNE SAHÝP KONTAK ANAHTARI l Yedek Anahtarlar l Genel Bilgiler l DÝREKSÝYON KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ - VARSA l Direksiyonu Kilitlemek için l Direksiyonu Kilidini Açmak için l KAPI KÝLÝTLERÝ l Manuel Kapý Kilitleri l Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri - Varsa l Merkezi Kilit Sistemi l Otomatik kapý kilitleri - Varsa l Çocuk Emniyet Kilidi (Arka Kapýlarda) l UZAKTAN KUMANDA l Kapý ve Bagaj Kapaðý Kilitlerinin Açýlmasý

11 10 l Kapýlarýn Kilitlenmesi l Sesli Uyarý Sistemi - Varsa l Ek Uzaktan Kumanda Cihazlarý l Genel Bilgiler l Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi 17 l ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA l Alarmýn Kurulmasý l Sistemin Devreden Çýkartýlmasý l Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre Dýþý Býrakýlmasý l BAGAJ KAPAÐI l Elektrik Kumandalý Bagaj Kapaðý l ACÝL DURUMLAR ÝÇÝN BAGAJ KAPAÐINI ÝÇERÝDEN AÇMA KOLU l ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR l Otomatik Açýlma Özelliði l Rüzgar Türbülansý l YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ l Bel/Omuz Emniyet Kemerleri l Kývrýlmýþ Bel/Omuz Emniyet Kemerinin Düzeltilmesi. 23 l Emniyet Kemeri Gergileri l Emniyet Kemerleri ve Hamile Bayanlar l Sürücü ve Ön Yolcu Ýlave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yastýðý l Çocuk Koruma Sistemi l MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ) TAVSÝYELERÝ... 32

12 l GÜVENLÝK NOTLARI l Egzoz Gazý l Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik Kontrolleri l Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Düzenli Güvenlik Kontrolleri

13 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Aracýnýzýn kilitleri ile ilgili anahtar kod numaralarý aracýnýzý satýn aldýðýnýz bayide mevcuttur. Bu kod numaralarý yardýmýyla yetkili bayilerden yedek anahtar talebinde bulunabilirsiniz. Bu numaralarý bayinizden isteyiniz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. ACC (Aksesuar) LOCK (Kilitli) OFF (Kapalý) ON/RUN (AÇIK/ÇALIÞIR) START (ÇALIÞTIRMA) LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) OFF (Kapalý) ON/RUN (AÇIK/ÇALIÞIR) START (ÇALIÞTIRMA) 12 Çift taraflý anahtarý her iki tarafýndan da kullanabilirsiniz. Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkarýlmasý Otomatik Þanzýmanlý Araçlarda Otomatik þanzýman vites kolunu PARK konumuna getirip, vites kolu üzerinde bulunan düðmenin tekrar dýþarý çýktýðýndan emin olunuz. Kontak anahtarýný önce OFF (Kapalý) konumuna getiriniz, sonra LOCK (Kilitli) konumuna getirip çýkartýnýz. Anahtarý, vites kolunu PARK konumuna getirmeden önce çýkartmaya çalýþýrsanýz, anahtar geçici olarak bir süre kontak yuvasýnda kilitli kalabilecektir. Bu durumla karþýlaþtýðýnýz taktirde, anahtarý hafifçe saða doðru çevirip yan tarafta açýklanan þekilde çýkartýnýz. Bir arýza oluþtuðu taktirde sistem, bu güvenlik fonksiyonunun çalýþmadýðý konusunda sizi uyarmak amacý ile anahtarý kontak yuvasýnda tutacaktýr. Bu durumda motoru çalýþtýrmanýz ve stop etmeniz mümkün olacak ancak anahtarýn kontak yuvasýndan çýkartýlabilmesi için servis çaðýrmanýz gerekecektir. Düz (Manuel) Þanzýmanlý Araçlarda Kontak anahtarý ile gösterge panelinin arasýnda bulunan anahtar serbest býrakma düðmesine basýp basýlý durumda tutunuz. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumuna getirip çýkartýnýz. UYARI! Çocuklarý araçta yalnýz býrakmanýn çeþitli sakýncalarý vardýr. Çocuk ya da baþka bir þahýs yaralanabilir. Çocuklara park frenine, fren pedalýna ve de vites koluna dokunmamalarý gerektiði hatýrlatýlmalýdýr. Kontak anahtarýný yuvasýnda býrakmayýnýz. Çocuklar otomatik camlarý ya da baþka kumanda elemanlarýný çalýþtýrabilir, hatta aracý hareket ettirebilir. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkarýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz.

14 Kapýnýn Anahtarla Kilitlenmesi Anahtarýn her iki tarafýný da kullanabilirsiniz. Kapýyý kilitlemek için anahtarý geriye doðru, kapýnýn kilidini açmak için ise ileriye doðru çevirmeniz gerekmektedir. Kapý kilidinin yaðlanmasý hakkýnda bilgi almak için lütfen bu kullaným kýlavuzunun 7inci Bölümüne baþvurunuz. Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý durumda iken sürücü kapýsýný açarsanýz, bir sinyal sesi ile size anahtarý çýkartmanýz gerektiði hatýrlatýlacaktýr. Kontak anahtarý yuvada iken sürücü kapýsý açýldýðýnda elektrik kumandalý kapý kilidi fonksiyonu çalýþmayacaktýr. SENTRY KEY IMMOBILIZER SÝSTEMÝNE SAHÝP KONTAK ANAHTARI Sentry Key Immobilizer Sistemi, motoru devre dýþý býrakarak aracýn yabancý kiþiler tarafýndan çalýþtýrýlmasýný önlemektedir. Sistem aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýlmasý durumunda 2 saniye içinde motoru durdurmaktadýr. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlarý kullanýlmaktadýr. Araç sadece programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmasýna veya etkinleþtirilmesine gerek yoktur. Sistem, aracýn kilitli olup olmamasýndan baðýmsýz olarak kendiliðinden devreye girmektedir. Normal çalýþma esnasýnda kontak anahtarý çevrildikten sonra Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Uyarý lambasý ampul kontrolü amacý ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyarý lambasýnýn 3 saniyeden uzun bir süre yanýk kalmasý elektronik sistemi ile ilgili bir sorun olduðu anlamýna gelir. Uyarý lambasýnýn ampul kontrolünden sonra yanýp sönmeye baþlamasý, aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýldýðý anlamýna gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çalýþtýktan sonra durur. Anahtar aracýnýzýn kontak kilit silindirine uysa dahi aracýnýza programlanmamýþ olmasý halinde sistem tarafýndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. Alarm/Immobilizer Uyarý Lambasýnýn normal çalýþma sýrasýnda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çalýþmakta iken) yanmasý durumunda elektronik sisteminde bir hata meydana gelmiþ demektir ve araç en kýsa zamanda servise götürülmelidir. l Sentry Key Immobilizer Sistemi uzaktan çalýþtýrma sistemleri ile uyumlu deðildir. Bu sistemlerin kullanýlmasý halinde aracýn çalýþtýrýlmasýyla ilgili sorunlar yaþanabilir veya güvenlik korumasý ortadan kalkabilir. l Ayný anahtarlýkta bulunan yedek Sentry Key kontak anahtarý veya elektronik verici takýlý diðer parçalar, aracý çalýþtýrýrken kullanýlan kontak anahtarýna fiziki olarak temas etmedikleri taktirde anahtarla (elektronik verici ile) ilgili bir soruna neden olmayacaklardýr. Cep telefonlarý, çaðrý cihazlarý veya radyo frekansý yayan diðer elektronik donaným sistemde giriþime neden olmayacaktýr. Yeni aracýnýzla birlikte verilen tüm anahtarlar araç elektronik sistemine programlanmýþtýr. Yedek Anahtarlar Araç sadece araç elektroniðine programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Bir araca göre programlanan bir Sentry Key bir daha baþka bir araca programlanamaz. Satýþ esnasýnda araç sahibine dört haneli bir PIN kodu verilir. Bayiden yedek anahtar alýrken bu kodun belirtilmesi gerekir. Anahtarlarýn çoðaltýlmasý iþlemi sadece yetkili bayi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu prosedür boþ bir anahtarýn araç elektroniðine programlanmasý iþlemini içermektedir. Boþ anahtar, daha önce hiç programlanmamýþ bir anahtardýr. 13

15 Sentry Key Immobilizer Sisteminin serviste bakýmý sýrasýnda tüm araç anahtarlarýný yanýnýzda bulundurunuz. Genel Bilgiler Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Giriþ Kontrol ve Güvenlik Sistemleri birimi, Sentry Key Immobilizer Sisteminin 1999/5/EC sayýlý Avrupa Topluluðu Yönergesinin temel koþullarýna ve ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Sentry Key Immobilizer Sistemi 134 khz taþýyýcý frekansýnda çalýþmaktadýr. Bu sistem 1999/5/EC sayýlý Yönergeyi uygulayan aþaðýdaki ülkelerde kullanýlacaktýr: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Ýrlanda, Ýtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Yugoslavya ve Birleþik Krallýk (Ýngiltere). Uygunluk Beyanýnýn aslýný internette skim_ec.html adresinde bulabilirsiniz. Bu sistemin çalýþmasý þu iki koþula baðlýdýr: 1. Bu cihaz zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. 2. Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. 14 DÝREKSÝYON KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ - VARSA Aracýnýzda pasif direksiyon kilitleme sistemi bulunmaktadýr. Bu kilit, kontak anahtarýnýn yuvasýnda takýlý olmadýðý durumlarda direksiyon simidinin hareket ettirilmesini önler. Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý deðilken direksiyon simidinin saða veya sola doðru yarým (1/2) tur çevrilmesi halinde direksiyon kilitlenecektir. Direksiyonu Kilitlemek için: Motor çalýþýr durumda iken direksiyon simidini yarým tur çevirin, motoru durdurun ve kontak anahtarýný çýkartýn. Direksiyon simidini, kilitleninceye kadar saða veya sola doðru hafifçe çeviriniz. Direksiyon Kilidini Açmak için: Kontak anahtarýný yuvasýna takýn ve motoru çalýþtýrýn. Anahtarý çevirmekte güçlük çekiyorsanýz, direksiyon simidini kilit açýlýncaya kadar saða veya sola doðru hafifçe çevirin. Eðer direksiyonu kilitlemek için saða doðru çevirdiyseniz, direksiyon kilidini açmak için de tekrar hafifçe saða doðru çevirmeniz gerekecektir. Kilitlemek için sola doðru çevirdiyseniz, direksiyon kilidini açmak için de tekrar hafifçe sola doðru çevirmeniz gerekecektir. KAPI KÝLÝTLERÝ Manuel Kapý Kilitleri Kapýlarý içeriden kilitlemek için manuel kilit düðmesini kullanýnýz. Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda ise kapý kilitlenir. Bu nedenle kapýyý kapatmadan önce anahtarlarýn araç içeride olmamasýna dikkat ediniz. UYARI! Olasý bir kaza durumu ve güvenliðinizi saðlamak amacý ile, seyir sýrasýnda, park esnasýnda ve araçtan ayrýlýrken tüm araç kapýlarýný kilitleyiniz.

16 UYARI! Araçtan ayrýlýrken daima kontak anahtarýný çýkartýp aracý kilitleyiniz. Çocuklarý araç içinde yalnýz baþýna ya da kilitlenmemiþ bir aracýn yanýnda býrakmayýnýz. Araç donanýmýnýn gözetiminiz dýþýnda kullanýlmasý yaralanma ve ölüme neden olabilir. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkartýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri - Varsa Ön kapý kaplama panellerinde elektrik kumandalý kapý kilidi düðmeleri bulunmaktadýr. Bu düðmeler ile kapýlarý kilitleyip açabilirsiniz. Merkezi Kilit Sistemi Anahtar sürücü kapýsýndaki kilit yuvasýnda LOCK konumuna getirildiðinde aracýn tüm kapýlarý ve bagaj kapaðý kilitlenecektir. Merkezi Kilit Açma sisteminin çift etkinleþtirme özelliði nedeniyle, aracýn tüm kapýlarýný bir seferde açmak (UNLOCK) için anahtarýn yuvasýnda iki saniye içerisinde iki kez UNLOCK (AÇMA) konumuna getirilmesi gerekmektedir. Aþaðýda belirtilen talimatlarý uygulamak suretiyle, bu özelliði devreden çýkartabilir ve anahtarý bir kez çevirerek tüm kapýlarla bagaj kapaðýnýn kilidini açabilirsiniz. 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný OFF (KAPALI) konumunda sona ermek üzere 4 kez ON (AÇIK) konumundan OFF (KAPALI) konumuna getiriniz (motoru çalýþtýrmayýnýz). 3. Son çevirmeyi izleyen 10 saniye içerisinde sürücü kapýsý üzerindeki kilit düðmesini UNLOCK (kilit açma) konumuna getiriniz. 4. Çift etkinleþtirme özelliðini baþarýyla devre dýþý býrakýldýðýný belirten bir sinyal sesi duyacaksýnýz.. Yukarýda açýklanan prosedürü tekrarlayarak sistemi yeniden devreye alabilirsiniz Otomatik Kapý Kilitleri - Varsa Aþaðýdaki koþullarýn tümü gerçekleþtiðinde kapýlar otomatik olarak kilitlenecektir: 1. Tüm kapýlar kapalý 2. Aracýn hýzý 24 km/saatin (15 mil/saat) üzerinde 3. Gaz pedalý basýlý durumda Otomatik Kapý Kilidi özelliði aþaðýda belirtilen iþlemler yardýmýyla devreye alýnýp devreden çýkarýlabilir: 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný OFF (KAPALI) konumunda sona ermek üzere 4 kez ON (AÇIK) konumundan OFF (KAPALI) konumuna getiriniz (motoru çalýþtýrmayýnýz). 3. Son çevirmeyi izleyen 10 saniye içerisinde sürücü kapýsý üzerindeki kilit düðmesini LOCK (kilitli) konumuna getiriniz. 4. Programlama iþleminin baþarýyla tamamlandýðýný belirten bir sinyal sesi duyacaksýnýz. Yukarýda açýklanan prosedürü tekrarlayarak sistemi yeniden devreye alabilirsiniz. 15

17 Çocuk Emniyet Kilidi (Arka Kapýlarda) Arka koltukta bulunan çocuklara daha güvenli bir ortam saðlanmasý amacýyla arka kapýlar çocuk korumalý kapý kilit sistemi ile donatýlmýþtýr. Sistemi etkinleþtirmek için ilgili arka kapýyý açarak kumanda kolunu yukarýya kaldýrýnýz. Herhangi bir arka kapýnýn çocuk kilidi etkinleþtirildiðinde, kapý iç kilit düðmesi açýk durumunda olsa bile, kapý sadece dýþarýdan açýlabilecektir. UYARI! Bir kaza sonrasýnda araçta insanlar mahsur kalmamalýdýr. Çocuk emniyet kilitleri etkinleþtirildiðinde arka kapýlarýn sadece dýþarýdan açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz. 16 Sistem etkinleþtirilmiþ durumda iken acil durumlarda dýþarý çýkabilmek için, kapý iç kilit düðmesini yukarýya kaldýrýp (açýk duruma getirip) camý indirdikten sonra kapýyý dýþ kapý kolu yardýmýyla açýnýz. UZAKTAN KUMANDA Bu sistem, anahtarlýkta bulunan verici yardýmýyla, azami 7 metre mesafeden aracýnýzýn kapý ve bagaj kapaðý kilitlerini açýp kapatmanýzý saðlar. Kapý ve Bagaj Kapaðý Kilitlerinin Açýlmasý : Sürücü kapýsýnýn kilitlerini açmak için anahtarlýðýn üzerinde bulunan UNLOCK (Kilit açma) düðmesine bir kez, tüm kapýlarýn ve bagaj kapaðýnýn kilitlerini açmak için de beþ saniye içerisinde iki kez basýp býrakýnýz. Bu durumda dönüþ sinyali lambalarý, komut sinyalinin alýndýðýný bildirmek amacý ile iki kez yanýp sönecek ve kapý kilitleri açýldýktan sonra iç aydýnlatma lambalarý yanacak ve yaklaþýk 30 saniye süreyle yanmaya devam edecektir. Merkezi kilit sistemi paragrafýnda açýklanan prosedürü uygulamak suretiyle, bir düðmeye basarak tüm kapý kilitlerini ayný anda açýp kapatabilirsiniz. Kapýlarýn Kilitlenmesi: Tüm kapýlarý ve bagaj kapaðýný kilitlemek için verici üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp býrakýnýz. Bu durumda dönüþ sinyali lambalarý, komut sinyalinin alýndýðýný bildirmek amacý ile bir kez yanýp sönecektir. Sesli Uyarý Sistemi - Varsa Kapýlar kilitlendiðinde korna yardýmýyla sesli uyarý veren sistemi aþaðýda açýklanan prosedürü uygulayarak etkinleþtirebilir ya da devre dýþý býrakabilirsiniz. 1. Kontak anahtarýný yuvaya takýp ON (AÇIK) konumuna getiriniz. 2. Uzaktan kumanda cihazýnýn üzerindeki UNLOCK (Kilit Açma) düðmesine basýp dört ila on saniye süre ile basýlý tutunuz. 3. UNLOCK (Kilit Açma) düðmesine basmaya devam ederken ayný zamanda LOCK (Kilitleme) düðmesine de basýnýz. 4. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Ýþlemin tamamlandýðý sesli uyarý ile bildirilecektir. Not: Premium Araç Güvenlik Alarmý sisteminde bu özellik sunulmamaktadýr.

18 Ek Uzaktan Kumanda Cihazlarý Aracýnýza en fazla 4 adet uzaktan kumanda cihazý programlanabilmektedir. Üretim sýrasýnda iki adet uzaktan kumanda cihazý programlanmýþtýr. Ek uzaktan kumanda cihazý temin etmek için bayinize baþvurunuz. Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyarýnca verici ve alýcýlarýn MHz taþýyýcý frekansýnda çalýþmalarý gerekmektedir. Bu cihazlar kullanýldýklarý ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklarýný belgeleyen sertifikalara sahip olmalýdýr. Ýki farklý yönetmelik söz konusudur: Birçok ülke tarafýndan kullanýlan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý) ve ETC bazýnda hazýrlanan ancak ilave bazý koþullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeliði. Bu cihazlarýn çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula baðlýdýr: l Bu cihazlar zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. l Bu cihazlar istenmeden çalýþmalarýna neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. Uzaktan Kumandanýz normal mesafeden çalýþmazsa aþaðýdaki iki durumu kontrol edin: 1. Vericinin pilleri zayýflamýþ olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari üç yýldýr. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalaný vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yakýn bir konumda bulunuyor olabilirsiniz. Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi 2016 veya eþdeðeri pillerin kullanýlmasý önerilmektedir. Not : Uzaktan kumanda cihazýnýn arka muhafazasý veya basýlý devre kartý üzerindeki pil kutup baþlarýna temas etmeyiniz. 1. Uzaktan kumanda cihazýný düðmeleri aþaðýya bakacak þekilde çevirerek madeni bir para veya benzeri bir alet ile ek yerinden ikiye ayýrýnýz. Bu sýrada kauçuk contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. 2. Eski pili çýkarýp yenisini takýnýz. Yeni pile parmaklarýnýzla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan yað pilin bozulmasýna yol açabilir. Pile dokunmanýz halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Uzaktan kumanda cihazýný tekrar monte etmek için iki parçasýný bastýrarak kapatýnýz. Ek yerlerindeki aralýk her tarafta eþit olmalýdýr. Uzaktan kumanda cihazýnýn düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz. PREMIUM ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA Sistem kapýlarý, motor kaputunu, bagaj kapaðýný ve kontak anahtarýný izleyerek araca izinsiz giriþleri ve aracýn izinsiz çalýþtýrýlmasýný tespit eder. Sistem cam kýrýlmasý gibi harici müdahaleleri ultrasonik algýlama sistemi yardýmýyla izlemektedir. Kendine ait bataryasý bulunan 110 desibel gücündeki bir siren, araca yapýlan müdahaleler nedeniyle elektrik baðlantýlarýnýn ve iletiþimin kesildiðini algýlayabilmektedir. Alarm tetiklendiðinde, sistem 30 saniye süreyle sesli sinyal verecektir. Tetikleme cihazý devre dýþý býrakýlmadýðý taktirde sistem 5 saniye bekledikten sonra 30 saniye daha sesli sinyal verecektir. Tetikleme durumunun devam etmesi halinde bu durum 5 dakika boyunca tekrarlayacaktýr. Ultrasonik sensörü devreye girdiðinde alarm sistemi sireni 30 saniye süreyle çalýþtýracaktýr. Alarm sisteminin bu kýsmý kurulduðunda, aracýn içerisinde meydana gelen herhangi bir hareket alarmý tetikleyecektir. Sürücü kapýsýnda bulunan kilit silindirini anahtarla açmak suretiyle araca girerken sirenin çalmasýný önlemek için, geçerli bir Sentry anahtarý kullanmanýz ve 5 saniye içerisinde kontak anahtarýný ON/START (AÇIK/ÇALIÞTIRMA) konumuna getirmeniz gerekmektedir. 17

19 Alarmýn kurulmasý : 1. Kontak anahtarýný yuvasýndan çýkardýktan sonra araçtan ininiz. 2. Kapýyý, kapý üzerinde bulunan kilit silindiri, elektrik kumandalý kilit düðmesi ya da uzaktan kumanda cihazý yardýmýyla kilitledikten sonra tüm kapýlarý kapatýnýz. 3. Gösterge tablosunda bulunan uyarý lambasý 16 saniye süreyle hýzlý bir þekilde yanýp sönecektir. Bu durum sistemin kurulmakta olduðunu göstermektedir. 16 saniyelik sürenin sonunda uyarý lambasý yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Bu durum sistemin tamamen kurulmuþ olduðunu göstermektedir. Sentry Key Ýmmobilizer Sistemi ile donatýlmýþ araçlar geçerli bir anahtar yardýmýyla güvenli bir þekilde çalýþtýrýlabilmektedir. Geçerli anahtar söz konusu araca programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli bir anahtar kullanýldýðýnda sistem devre dýþý kalacak, geçersiz bir anahtar kullanýldýðýnda ise tetiklenecektir. Evcil hayvanlarýn ya da çocuklarýn, araç içerisindeki hareketleriyle alarmý tetiklemelerine neden olmadan alarmý kurulmuþ bir araç içerisinde býrakýlmalarýný saðlamak amacý ile, alarm sisteminin ultrasonik sensörü dýþýndaki tüm dýþ müdahaleleri izleyecek þekilde kurulmasý mümkün olmaktadýr. 18 Ultrasonik sensörünü devre dýþý býrakmak için kapý kilit silindirini ya da uzaktan kumanda cihazýný veya her ikisini birden kullanmak suretiyle, LOCK (Kilitleme) talebini 5 saniye içerisinde üç kez etkinleþtiriniz. Alarmý daha sonra yeniden kurduðunuzda ultrasonik alarm sensörleri otomatik olarak etkinleþtirilecektir. Sistemin devreden çýkartýlmasý : Ön kapýlardan birinin kilidini kontak anahtarý ya da uzaktan kumanda cihazý yardýmýyla açýnýz. Kapýnýn kilidini kontak anahtarý yardýmýyla açýyorsanýz, 5 saniye içerisinde anahtarý ON/START (AÇIK/ÇALIÞTIRMA) konumuna getirmediðiniz taktirde alarm etkinleþtirilecektir. Aracý geçerli bir Sentry anahtarla çalýþtýrdýðýnýzda sistemi devreden çýkacaktýr. Geçerli anahtar söz konusu araca programlanmýþ bir anahtardýr. Geçerli bir anahtar kullanýldýðýnda sistem devre dýþý kalacak, geçersiz bir anahtar kullanýldýðýnda ise tetiklenecektir. Akü baðlantýsýnýn ayrýlmasý sistemin devre dýþý kalmasýna neden olmayacaktýr. Alarm Sisteminin Manuel Olarak Devre Dýþý Býrakýlmasý Kapýlarý manuel kilit düðmesi yardýmýyla kilitlediðinizde sistem kurulmayacaktýr. BAGAJ KAPAÐI Aracý çalýþtýrmak için kullandýðýnýz anahtar kapýlarý kilitleyip açmak ve bagaj kapaðýný açmak amacý ile de kullanýlabilmektedir. Bagaj kapaðýný açmak için anahtarý kilide yerleþtirerek saða doðru çeviriniz. Bagaj kapaðýný uzaktan kumanda cihazý ya da torpido gözünde bulunan elektrik kumandalý bagaj açma düðmesi yardýmýyla da açabilirsiniz.

20 UYARI! l Aracý, bagaj kapaðý açýk durumda iken kullandýðýnýz taktirde zehirli egzoz gazlarý aracýnýzýn içine girebilir. Siz ve yolcularýnýz bu gazlardan zarar görebilirsiniz. Aracý kullanýrken bagaj kapaðýný kapalý tutunuz. l Aracý, bagaj kapaðý açýk durumda iken kullanmanýz gerektiðinde, tüm camlarý kapatýnýz ve klima fan düðmesini hýzlý konuma getiriniz. Araç içi sirkülasyon konumunu KULLANMAYINIZ. Bagaj kapaðý açýk durumda iken gazlý amortisörler ile desteklenmektedir. Ancak gaz basýncý sýcaklýða baðlý olarak düþeceði için soðuk havalarda bagaj kapaðýný açarken bu desteklere yardýmcý olmanýz gerekebilecektir. Elektrik Kumandalý Bagaj Kapaðý Bagaj kapaðýný uzaktan kumanda cihazý üzerindeki açma düðmesine basmak suretiyle ya da torpido gözünde bulunan düðme yardýmýyla aracýn içerisinden açabilirsiniz. Aracýn hýzý 8 km/s nin üzerine çýktýðýnda ya da hýrsýzlýk alarmý kurulmuþ veya kurulmakta iken, elektrik kumandalý bagaj kapaðý açma düðmesi devre dýþý býrakýlacaktýr. ACÝL DURUMLARDA BAGAJ KAPAÐINI ÝÇERÝDEN AÇMA KOLU UYARI! Çocuklarýn aracýn içinden ya da dýþýndan bagaja girmelerine izin vermeyin. Araçtan içinde kimse yokken ayrýlacaksanýz bagaj kapaðýný mutlaka kapatýn. Çocuklar bagaja arka koltuktan geçerek girmiþ olsalar dahi bagajdan çýkamayabilirler. Bagajda mahsur kalan çocuklar güneþ çarpmasý ya da nefessiz kalma nedeniyle hayatlarýný kaybedebilirler. Bir güvenlik önlemi olarak, bagaj kapaðý kilit mekanizmasýnda, acil durumlarda bagaj kapaðýnýn içeriden açýlmasýný saðlayan bir kol bulunmaktadýr. Bagajda herhangi bir kiþinin mahsur kalmasý durumunda, bagaj kapaðý kilit mekanizmasýna baðlý olan fosforlu kolu çekerek kolayca bagaj kapaðýný açmasý mümkün olacaktýr. Yandaki resme bakýnýz. ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR Elektrikli cam kumanda düðmeleri orta klima kumanda düðmelerinin üzerinde yer almaktadýr. Sol üst düðme sol ön cama, sað üst düðme ise sað ön cama kumanda etmektedir. Sol alt düðme sol arka cama, sað alt düðme ise sað arka cama kumanda etmektedir. 19

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı