Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 CHRYSLER VOYAGER K U L L A N I M K I L A V U Z U

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ ÖN PANEL ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI ACÝL DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI DÝZÝN

3 2

4 GÝRÝÞ 1 l GÝRÝÞ... 4 l ÖNEMLÝ NOT... 4 l KILAVUZUN KULLANIMI... 5 l UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ... 7 l ARAÇ ÞASÝ NUMARASI... 7 l ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR

5 GÝRÝÞ Chrysler modellerinden birini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Satýn aldýðýnýz otomobil Chrysler markasýnýn geleneksel üstün iþçiliðine, zarif ve özgün tasarýmýna ve yüksek kalitesine sahiptir. Aracýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kullaným kýlavuzunu ve eklerini okumanýzý öneririz. Aracýnýzýn tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon ve þanzýman hakkýnda bilgi edininiz. Aracýnýzýn farklý yol koþullarýnda ne þekilde tepki verdiðini öðreniniz. Sürüþ becerileriniz tecrübe ile geliþecektir. Fakat diðer araçlarda olduðu gibi, aracýnýza alýþmak için kendinize süre tanýyýnýz. Trafik kurallarýna daima uyunuz. NOT: Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde tüm emniyet uyarýlarý hakkýnda bilgi sahibi olmasý için lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Aracýnýzýn doðru bir þekilde kullanýlmamasý kontrolü kaybederek kaza yapmanýza neden olabilir. Aracýnýzýn aþýrý hýzlarda ya da alkollü olarak kullanýlmasý aracýn kontrolünü kaybetmenize, diðer araçlarla ya da cisimlerle çarpýþmanýza, yoldan çýkmanýza ya da devrilmenize neden 4 olabilir. Tüm bu durumlar ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Sürücü ile yolcularýn emniyet kemerlerini kullanmamalarý da kaza anýnda yaralanma ya da ölüm riskinin artmasýna neden olmaktadýr. Aracýnýzdan en iyi verimi alabilmek için aracýnýzýn bakýmlarýný uygun aralýklarla ve önerilen zamanlarda, kalifiye elemanlara ve gerekli özel takýmlara ve donanýma sahip olan Yetkili Chrysler Servislerinde yaptýrýnýz. Chrysler ve distribütörleri aracýnýzdan memnun kalmanýz için ellerinden geleni yapacaklardýr. Eðer memnun kalmadýðýnýz bir servis ya da garanti iþlemi ile karþýlaþýrsanýz servis müdürlüðü ile temasa geçebilirsiniz. Yetkili Chrysler Servisi aracýnýzla ilgili her konuda size yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr. ÖNEMLÝ NOT BU KÝTAPÇIK BASKIYA GÝRDÝÐÝ TARÝH ÝTÝBARÝYLE MEVCUT EN SON BÝLGÝLERÝ ÝÇERMEKTEDÝR. CHRYSLER BU BÝLGÝLERÝ GÜNCELLEME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. Bu kullaným kýlavuzu yeni aracýnýzýn bakýmý ve kullanýmý konusunda her türlü bilgiye sahip olmanýzý saðlamak amacý ile uzman mühendis ve servis teknisyenleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Bu kýlavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi aracýnýz hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlayan bir takým belgeler sunulmaktadýr. Bu kitapçýklarý dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzda bulunan bilgiler ve öneriler aracýnýzý emniyetli ve keyifli bir þekilde kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Chrysler aracýn tasarýmýnda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmiþ araçlara uygulama yükümlülüðü bulunmadan, her türlü deðiþiklik, ekleme ve iyileþtirme yapma hakkýný saklý tutar. Kullaným kýlavuzunda aracýn standart ve ekstra bedel karþýlýðý sunulan isteðe baðlý donanýmýna ait resim ve açýklamalar yer almaktadýr. Bu nedenle kýlavuzda yer alan bazý donaným ve aksesuarlarýn aracýnýzda bulunmamasý mümkündür. NOT: Kullaným Kýlavuzunu okumadan aracýnýzý kullanmayýnýz, yeni parça/aksesuar takmayýnýz ve hiçbir modifikasyon iþlemi yapmayýnýz.

6 Piyasada çeþitli üreticiler tarafýndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktadýr. Chrysler doðal olarak bu parçalarýn emniyetiniz açýsýndan aracýnýza uygun olup olmadýðýný bilememektedir. Resmi olarak onaylanmýþ (genel kullaným iznine ya da resmi tasarým onayýna sahip araçlar) olsalar ya da bu tür parçalar takýldýktan sonra araca trafiðe çýkma izni verilmiþ olsa dahi bu durum aracýnýzýn sürüþ güvenliðinin etkilenmediði anlamýna gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlarýn ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla Chrysler sadece Chrysler Yetkili Servislerinde ve bayilerinde takýlan orijinal Chrysler yedek parçalarýnýn sorumluluðunu üstlenmektedir. Ayný durum aracýnýzýn orijinal haline yapýlan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal Chrysler Yedek Parçalarý dýþýndaki parçalar garanti kapsamýnda deðildir. Orijinal Chrysler yedek parçalarý dýþýndaki parçalarýn, donanýmýn, malzemelerin ve katký maddelerinin kullanýlmasýndan kaynaklanan onarým ve ayar iþlemleri garanti kapsamýnda iþlem görmeyecektir. Aracýnýzýn garantisi, aracýnýzda Chrysler in teknik verileri dýþýnda yapýlacak deðiþikliklerden kaynaklanan onarým iþlemlerini karþýlamayacaktýr. Orijinal Mopar yedek parçalarý ve aksesuarlarý ile Chrysler tarafýndan önerilen diðer ürünler, uzmanlarýn önerileriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktadýr. Servis konusunda aracýnýzý en iyi tanýyan, fabrika eðitimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalarý sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluþun Chrysler Yetkili Servisi olduðunu unutmayýnýz. Copyright Chrysler KILAVUZUN KULLANIMI Ýhtiyaç duyduðunuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için Ýçindekiler kýsmýna baþvurunuz. Kullaným kýlavuzunun sonunda yer alan ayrýntýlý dizinde kýlavuzda yer alan tüm konular sýralanmaktadýr. Aracýnýzda ve kullaným kýlavuzunda kullanýlan simgeler bir sonraki sayfada yer alan tabloda açýklanmaktadýr. 5

7 DÖNÜÞ SÝNYALLERÝ ARKA CAM SÝLECEÐÝ FASILALI ÖN CAM SÝLECEÐÝ FREN SÝSTEMÝ UYARI LAMBASI PARK/EL FRENÝ UZUN HUZME KORNA ÜST HAVA ÇIKIÞI ISITMALI KOLTUK DÜÞÜK KADEME KAPI KÝLÝDÝ ELEKTRONÝK GAZ KELEBEÐÝ KUMANDASI (ETC) YAKIT GÖSTERGESÝ FASILALI ARKA CAM SÝLECEÐÝ ÖN CAM YIKAMA SUYU ABS ARIZASI KISA HUZME ANAHTAR ETKÝN ÜST VE ALT DURUMDA HAVA ÇIKIÞI (ELEKTRÝK SOKETÝ) ISITMALI KOLTUK YÜKSEK KADEME CAM KALDIRMA ÇOCUK KOLTUÐU ALT BAÐLANTI KANCALARI VE KAYIÞI (LATCH) YAKIT DEPOSU KAPAÐI ARKA CAM YIKAMA SUYU ÖN CAM YIKAMA SUYU SEVÝYESÝ ÖN SÝS LAMBASI EMNÝYET KEMERÝ KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIÞI SÝRKÜLASYON ÜSTÜ AÇIK MODEL 4 CAM ÝNDÝRME MOTOR YAÐ BASINCI UYARI LAMBASI ARKA CAM ELEKTRÝK ISITMALI BUÐU ÇÖZÜCÜ ÖN CAM HAVA YASTIÐI ARKA SÝS LAMBASI BAGAJ KAPAÐI AÇMA BUÐU ÇÖZME VE ALT HAVA ÇIKIÞI HAVALANDIRMA FANI DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ AKÜ ÞARJ LAMBASI ISITMALI AYNA ÖN CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ YAN HAVA YASTIÐI DIÞ AMPUL ARIZASI SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPAÐI AÇMA KLÝMA KULLANIM KILAVUZUNA BAÞVURUNUZ ÇOCUK KOLTUÐU MOTOR TESPÝT KANCASI ÖN CAM SÝLECEÐÝ HARARET VE YIKAMA SUYU GÖSTERGESÝ DÖRTLÜ FLAÞÖR TAVAN LAMBASI SÜRGÜLÜ KAPI TENTE KAPALI ACÝL DURUMLARDA KOLU ÇEKÝNÝZ GÖSTERGE PANELÝ AYDINLATMASI ARIZA ÝKAZ LAMBASI YAKITTA SU VAR ÝLAVE KORUMA SÝSTEMÝ KIZDIRMA BUJÝSÝ PARK LAMBALARI KAPI AÇIK TENTE AÇIK ÇAKMAK ANA FAR DÜÐMESÝ 6

8 UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ Bu kýlavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullaným iþlemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktadýr. Ayný zamanda aracýnýza zarar verebilecek kullaným iþlemleri ile ilgili DÝKKAT bölümleri de bulunmaktadýr. Bu kýlavuzun tamamýný okumadýðýnýz takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyarý ve Dikkat bölümlerindeki açýklamalara lütfen uyunuz. ARAÇ ÞASÝ NUMARASI Araç þasi numarasý (VIN) ön panelin sol üst köþesinde ön camdan görülebilecek þekilde bir plakaya basýlmýþtýr. Araç þasi numarasý ayrýca motor bölmesinde sað ön amortisör kulesinin üzerinde bulunan bir etikette de yer almaktadýr. ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR UYARI! Bu araca yapýlacak her türlü modifikasyon sürüþ emniyetini ciddi bir þekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. 7

9 8

10 2 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR l ANAHTARLARINIZ HAKKINDA l Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkarýlmasý l Düz (Manuel) Þanzýmanlý Araçlarda l Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi 12 l SENTRY KEY IMMOBILIZER SÝSTEMÝNE SAHÝP KONTAK ANAHTARI l Yedek Anahtarlar l Genel Bilgiler l DÝREKSÝYON KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ - VARSA l Direksiyonu Kilitlemek için l Direksiyonu Kilidini Açmak için l GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ - VARSA l KAPI KÝLÝTLERÝ l Manuel Kapý Kilitleri l Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri l Merkezi Kilit Sistemi - VARSA l UZAKTAN KUMANDA - VARSA l Kapý ve Bagaj Kapaðý Kilitlerinin Açýlmasý l Kapýlarýn ve Bagaj Kapaðýnýn Kilitlenmesi

11 10 l Genel Bilgiler l Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi 17 l ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA l SÜRGÜLÜ YAN KAPI l Elektrik Kumandalý Sürgülü Yan Kapý - Varsa l Çocuk Emniyet Kilidi l BAGAJ KAPAÐI l Elektrik Kumandalý Bagaj Kapaðý - Varsa l CAMLAR l Elektrik Kumandalý Kelebek Camlar l Elektrik Kumandalý Camlar l YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ l Bel/Omuz Emniyet Kemerleri l Kývrýlmýþ Bel/Omuz Emniyet Kemerinin Düzeltilmesi. 26 l Emniyet Kemeri Gergileri l Geliþmiþ Sürücü Emniyet Kemeri Hatýrlatma Sistemi (BeltAlert) l Emniyet Kemerleri ve Hamile Bayanlar l Sürücü ve Ön Yolcu Ýlave Koruma Sistemi (SRS) - Hava Yastýðý l Çocuk Koruma Sistemi l MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ) TAVSÝYELERÝ l GÜVENLÝK NOTLARI l Egzos Gazý l Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik Kontrolleri l Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Düzenli Güvenlik Kontrolleri... 38

12 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Çift taraflý anahtarý her iki tarafýndan da kullanabilirsiniz. Aracýnýzýn kilitleri ile ilgili anahtar kod numaralarý aracýnýzý satýn aldýðýnýz bayide mevcuttur. Bu kod numaralarý yardýmýyla yetkili bayilerden yedek anahtar talebinde bulunabilirsiniz. Bu numaralarý bayinizden isteyiniz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkarýlmasý Otomatik þanzýman vites kolu PARK konumunda olmalýdýr. Kontak anahtarýný önce OFF (KAPALI) konumuna getiriniz, sonra LOCK (KÝLÝTLÝ) konumuna getirip çýkartýnýz. ACC (Aksesuar) LOCK (Kilitli) OFF (Kapalý) ON/RUN (AÇIK/ÇALIÞIR) START (ÇALIÞTIRMA) NOT: Elektrik kumandalý cam düðmeleri, radyo ve prizler kontak anahtarý kapatýldýktan sonra 45 saniye süreyle aktif kalacaktýr. Ön kapýlardan birinin açýlmasý halinde bu özellik iptal edilir. UYARI! Çocuklarý araçta yalnýz býrakmanýn çeþitli sakýncalarý vardýr. Çocuk ya da baþka bir þahýs yaralanabilir. Çocuklara park frenine, fren pedalýna ve de vites koluna dokunmamalarý gerektiði hatýrlatýlmalýdýr. Kontak anahtarýný yuvasýnda býrakmayýnýz. Çocuklar otomatik camlarý ya da baþka kumanda elemanlarýný çalýþtýrabilir, hatta aracý hareket ettirebilir. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkarýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. 11

13 Düz (Manuel) Þanzýmanlý Araçlarda Düz þanzýmanlý araçlarda kontak anahtarýný çýkartmak için serbest býrakma düðmesine basýnýz ve basýlý tutunuz, kontak anahtarýný LOCK (KÝLÝTLÝ) konumuna getirip çýkartýnýz. Düz þanzýmanlý araçlar motorun debriyaj pedalýna basýlmadan çalýþtýrýlmasýný önleyen debriyaj pedalý kilidi ile donatýlmýþtýr. Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý durumda iken sürücü kapýsýný açarsanýz, bir sinyal sesi ile size anahtarý çýkartmanýz gerektiði hatýrlatýlacaktýr. 12 LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) OFF (Kapalý) ON/RUN (AÇIK/ÇALIÞIR) START (ÇALIÞTIRMA) SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) Sentry Key Immobilizer Sistemi, motoru devre dýþý býrakarak aracýn yabancý kiþiler tarafýndan çalýþtýrýlmasýný önlemektedir. Sistem aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýlmasý durumunda 2 saniye içinde motoru durdurmaktadýr. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlarý kullanýlmaktadýr. Araç sadece programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmasýna veya etkinleþtirilmesine gerek yoktur. Sistem aracýn kilitli olup olmamasýndan baðýmsýz olarak kendiliðinden devreye girmektedir. Normal çalýþma esnasýnda kontak anahtarý çevrildikten hemen sonra Hýrsýzlýk Alarmý/ Immobilizer Uyarý lambasý ampul kontrolü amacý ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyarý lambasýnýn 3 saniyeden uzun bir süre yanýk kalmasý elektronik sistemi ile ilgili bir sorun olduðu anlamýna gelir. Uyarý lambasýnýn ampul kontrolünden sonra yanýp sönmeye baþlamasý, aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýldýðý anlamýna gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çalýþtýktan sonra durur. Anahtar aracýnýzýn kontak kilit silindirine uysa dahi aracýnýza programlanmamýþ olmasý halinde sistem tarafýndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Uyarý Lambasýnýn normal çalýþma sýrasýnda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çalýþmakta iken) yanmasý durumunda elektronik sisteminde bir hata meydana gelmiþ demektir ve araç en kýsa zamanda servise götürülmelidir. NOT: l Sentry Key Immobilizer Sistemi uzaktan çalýþtýrma sistemleri ile uyumlu deðildir. Bu sistemlerin kullanýlmasý halinde aracýn çalýþtýrýlmasýyla ilgili sorunlar yaþanabilir veya güvenlik korumasý ortadan kalkabilir. l Ayný anahtarlýkta bulunan yedek Sentry Key kontak anahtarý veya elektronik verici takýlý diðer parçalar, aracý çalýþtýrýrken kullanýlan kontak anahtarýna fiziki olarak temas etmedikleri taktirde anahtarla (elektronik verici ile) ilgi bir soruna neden olmayacaklardýr. Cep telefonlarý, çaðrý cihazlarý veya radyo frekansý yayan diðer elektronik donaným sistemde giriþime neden olmayacaktýr. Yeni aracýnýzla birlikte verilen tüm anahtarlar araç elektronik sistemine programlanmýþtýr.

14 Yedek Anahtarlar NOT: Araç, sadece araç elektroniðine programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Bir araca göre programlanan bir Sentry Key bir daha baþka bir araca programlanamaz. Satýþ esnasýnda araç sahibine dört haneli bir PIN kodu verilir. Bayiden yedek anahtar alýnýrken bu kodun belirtilmesi gerekir. Anahtarlarýn çoðaltýlmasý iþlemi sadece yetkili bayi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu prosedür boþ bir anahtarýn araç elektroniðine programlanmasý iþlemini içermektedir. Boþ anahtar, daha önce hiç programlanmamýþ bir anahtardýr. NOT: Sentry Key Immobilizer Sisteminin serviste bakýmý sýrasýnda tüm araç anahtarlarýný yanýnýzda bulundurunuz. Genel Bilgiler Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Giriþ Kontrol ve Güvenlik Sistemleri birimi, Sentry Key Immobilizer Sisteminin 1999/5/EC sayýlý Avrupa Topluluðu Yönergesinin temel koþullarýna ve ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Sentry Key Immobilizer Sistemi 134 khz taþýyýcý frekansýnda çalýþmaktadýr. Bu sistem 1999/5/EC sayýlý Yönergeyi uygulayan aþaðýdaki ülkelerde kullanýlacaktýr: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Ýrlanda, Ýtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Yugoslavya ve Birleþik Krallýk. Uygunluk Beyanýnýn aslýný internette skim_ec.html adresinde bulabilirsiniz. Bu sistemin çalýþmasý þu iki koþula baðlýdýr: 1. Bu cihaz zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. 2. Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. DÝREKSÝYON KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ - VARSA Aracýnýzda pasif direksiyon kilitleme sistemi bulunmaktadýr. Bu kilit, kontak anahtarýnýn yuvasýnda takýlý olmadýðý durumlarda direksiyon simidinin hareket ettirilmesini önler. Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý deðilken direksiyon simidinin saða veya sola doðru yarým (1/2) tur çevrilmesi halinde direksiyon kilitlenecektir. Direksiyonu Kilitlemek için: Motor çalýþýr durumda iken direksiyon simidini yarým tur çeviriniz, motoru durdurunuz ve kontak anahtarýný çýkartýnýz. Direksiyon simidini, kilitleninceye kadar saða veya sola doðru hafifçe çeviriniz. Direksiyon Kilidini Açmak için: Kontak anahtarýný yuvasýna takýn ve direksiyon simidini kilit açýlýncaya kadar saða veya sola doðru hafifçe çeviriniz. NOT: Eðer direksiyonu kilitlemek için saða doðru çevirdiyseniz, direksiyon kilidini açmak için de tekrar hafifçe saða doðru çevirmeniz gerekecektir. Kilitlemek için sola doðru çevirdiyseniz, direksiyon kilidini açmak için de tekrar hafifçe sola doðru çevirmeniz gerekecektir. GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ- VARSA Uzaktan kumanda ile veya anahtarýnýzla kapýlarý açtýðýnýzda araç içi aydýnlatma lambalarý yanacaktýr. Bu özellik sadece uzaktan kumanda sistemi ile donatýlmýþ araçlarda sunulmaktadýr. Ýç aydýnlatma lambalarý 30 saniye sonra veya kontak anahtarýnýn çevrilmesiyle birlikte sönecektir. 13

15 NOT: l Ön taraftaki okuma/harita lambalarý, kapý içi aydýnlatma lambalarý ve bagaj kapaðý aydýnlatma lambalarý, lamba kumanda düðmesi iç aydýnlatma lambalarý açýk konumunda ise yanmayacaktýr (En üst konumda iken). l Giriþ aydýnlatma sistemi, lamba kumanda düðmesi kapalý konumda iken (en alt konumda iken) çalýþmayacaktýr. KAPI KÝLÝTLERÝ Manuel Kapý Kilitleri Kapýlarý tek tek içeriden kilitlemek için kapý iç döþemesi içerisinde bulunan kilit düðmesini aþaðý doðru itiniz. Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda ise kapý kilitlenir. Kapýyý kapatmadan önce anahtarlarýn araç içeride olmamasýna dikkat ediniz. 14 UYARI! Kaza olmasý halinde kendi güvenliðiniz için seyir sýrasýnda, park esnasýnda ve araçtan ayrýlýrken tüm araç kapýlarýný kilitleyiniz. UYARI! Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný çýkartýp aracý kilitleyiniz. Çocuklarý araç içinde yalnýz baþýna ya da kilitlenmemiþ bir aracýn yanýnda býrakmayýnýz. Araç donanýmýnýn gözetiminiz dýþýnda kullanýlmasý yaralanma ve ölüme neden olabilir. Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri Ön kapý kaplama panellerinde elektrik kumandalý kapý kilidi düðmeleri bulunmaktadýr. Bu düðmeler ile kapýlar kilitlenip açýlabilir. Elektrikli kapý kilit düðmesine kontak anahtarý yuvasýnda ve ön kapýlardan biri açýk iken bastýðýnýzda elektrikli kilitler çalýþmaz. Bu, sizi kontak anahtarýnýn kazara aracýn içerisinde kilitli kalmasýndan koruyacaktýr. Kontak anahtarýnýn yuvadan çýkartýlmasý veya kapýlarýn kapatýlmasý kapýlarýn kilitlenmesine imkan verecektir. Kontak anahtarý yuvasýnda iken sürücü kapýsý açýldýðýnda sesli bir uyarý verilerek anahtarý çýkartmanýz hatýrlatýlacaktýr. Sürgülü yan kapý açýk durumda iken elektrikli kapý kilitleme düðmesine basýldýðýnda sürgülü yan kapý kilitlenecektir. Otomatik Kapý Kilitleri - Varsa Aþaðýdaki koþullarýn tümü gerçekleþtiðinde elektrik kumandalý kapý kilitleri ile donatýlmýþ araçlardaki kapýlar otomatik olarak kilitlenecektir: 1. Þanzýman viteste ise. 2. Tüm kapýlar kapalý ise. 3. Aracýn hýzý 29 km/saatin üzerinde ise. 4. Kapýlar daha önce elektrikli kapý kilit düðmesi veya uzaktan kumanda vericisi ile kilitlenmemiþ ise. Otomatik Kapý Kilidi özelliði aþaðýda belirtilen iþlemler yardýmýyla devreye alýnýp devreden çýkarýlabilir: 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný OFF (KAPALI) konumunda sona ermek üzere 4 kez ON (AÇIK) konumundan OFF (KAPALI) konumuna getiriniz (motoru çalýþtýrmayýnýz).

16 3. Son çevirmeyi izleyen 10 saniye içerisinde sürücü kapýsý üzerindeki kilit düðmesini LOCK (Kilitleme) konumuna getiriniz. 4. Programlama iþleminin baþarýyla tamamlandýðýný belirten bir sinyal sesi duyacaksýnýz.. Yukarýda açýklanan prosedürü tekrarlayarak ya da Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlarda Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler bölümünde açýklanan prosedürü uygulayarak sistemi yeniden devreye alabilirsiniz Otomatik Kilit Açma - Varsa Aþaðýdaki koþullarýn tümü gerçekleþtiðinde elektrik kumandalý kapý kilitleri ile donatýlmýþ araçlardaki kapýlarýn kilitleri otomatik olarak açýlacaktýr: 1. Otomatik Kapý Kilidi ve Otomatik Kilit Açma özelliði devrede ise. 2. Þanzýman viteste iken araç hýzý 0 km/saate (0 mil/saat) düþtüðünde. 3. Þanzýman NEUTRAL ya da PARK konumunda iken. 4. Herhangi bir kapý açýldýðýnda (bagaj kapaðý hariç). 5. Aracýn hýzý 0 km/saat (0 mil/saat) ise. Otomatik Kilit Açma özelliði, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlarda Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler bölümünde açýklanan prosedür uygulanarak devreye alýnýp devreden çýkarýlabilir. NOT: Otomatik Kapý Kilitleri ve Otomatik Kilit Açma özelliklerini bulunduðunuz ülkedeki yasalara uygun þekilde kullanýnýz. Merkezi Kilit Sistemi - Varsa Bu özellik, Uzaktan Kumanda sistemi ile donatýlmamýþ araçlarda herhangi bir ön kapý kilidini anahtarla kilitleyerek, Güvenlik Alarmý Sistemi ile donatýlmýþ araçlarda ise sadece sürücü kapýsýný anahtarla kilitleyerek bütün kapýlarý kilitlemenizi saðlar. Anahtar sürücü kapýsýndaki kilit yuvasýnda LOCK (Kilitleme) konumuna getirildiðinde aracýn tüm kapýlarý ve bagaj kapaðý kilitlenecektir. Merkezi Kilit Açma sisteminin çift etkinleþtirme özelliði nedeniyle, aracýn tüm kapýlarýný bir seferde açmak (UNLOCK) için anahtarýn yuvasýnda iki saniye içerisinde iki kez UNLOCK (AÇMA) konumuna getirilmesi gerekmektedir. Anahtar yuvasýnda ilk döndürüldüðünde alarm sistemi devreden çýkacak ve sizin tarafýnýzdaki kapý kilitleri açýlacaktýr. Anahtarý iki saniye içerisinde ikinci kez döndürürseniz tüm kapýlarýn ve bagaj kapaðýnýn kilitleri açýlacaktýr. UZAKTAN KUMANDA - VARSA Bu sistem, anahtarlýkta bulunan verici yardýmýyla, azami 7 metre mesafeden aracýnýzýn kapý ve bagaj kapaðý kilitlerini açýp kapatmanýzý ve isteðe baðlý olarak sunulan elektrik kumandalý bagaj kapaðýna, sol ve sað sürgülü kapýlara kumanda etmenizi saðlar. Sistemi etkinleþtirmek için vericiyi araca doðrultmanýza gerek yoktur. Aracýnýzla birlikte iki (2) adet uzaktan kumanda cihazý verilecektir. Ýsteðe baðlý olarak sunulan elektrikli kumanda fonksiyonlarý ile donatýlmamýþ araçlarýn uzaktan kumanda cihazlarýnda iki adet düðme, bu fonksiyonlarla donatýlmýþ araçlarýn uzaktan kumanda cihazlarýnda ise beþ adet düðme bulunacaktýr. Ýki düðmeli uzaktan kumanda cihazlarý kilitleme (LOCK) ve kilit açma (UNLOCK) fonksiyonlarýna sahiptir. Ýki Düðmeli Uzaktan Kumanda Cihazý 15

17 Beþ düðmeli uzaktan kumanda cihazý iki düðmeli modelin sahip olduðu temel kilitleme ve kilit açma fonksiyonlarýna ek olarak, isteðe baðlý olarak sunulan elektrik kumandalý bagaj kapaðýnýn, sol ve sað sürgülü kapýlarýn açýlýp kapatýlmasýný saðlamaktadýr. 16 Beþ Düðmeli Uzaktan Kumanda Cihazý Sistem Önce sürücü kapýsýnýn açýlmasý ve Kilitleme ve kilit açma sýrasýnda lamba yanýp sönme özelliklerinin devreye alýnýp devreden çýkartýlmasýna olanak saðlamaktadýr. Kapý ve Bagaj Kapaðý Kilitlerinin Açýlmasý : Sürücü tarafýndaki kapýlarýn kilitlerini açmak için anahtarlýðýn üzerinde bulunan UNLOCK (Açma) düðmesine bir kez, tüm kapýlarýn ve bagaj kapaðýnýn kilitlerini açmak için de iki kez basýp býrakýnýz. Bu durumda giriþ aydýnlatma sistemi ve, varsa, kilitleme ve kilit açma sýrasýnda lamba yanýp sönme özelliði de devreye girecektir. Önce Sürücü Kapýsýnýn açýlmasý özelliði aþaðýda belirtilen prosedür yardýmýyla devreye alýnýp devreden çýkartýlabilmektedir : 1. UNLOCK (AÇMA) düðmesine 5 ila 10 saniye süreyle basýnýz. 2. UNLOCK (AÇMA) düðmesi basýlý iken (5 saniye sonra) LOCK (KÝLÝTLEME) düðmesine basýnýz. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Önce Sürücü Kapýsýnýn açýlmasý özelliði, yukarýda belirtilen prosedür tekrarlanarak ya da Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlarda Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler bölümünde açýklanan prosedür uygulanarak devreye alýnýp devreden çýkarýlabilir. Kapýlarýn ve Bagaj Kapaðýnýn Kilitlenmesi: Tüm kapýlarý ve bagaj kapaðýný kilitlemek için verici üzerindeki LOCK (KÝLÝTLEME) düðmesine basýp býrakýnýz. Elektrik Kumandalý Bagaj Kapaðýnýn Açýlmasý/Kapatýlmasý Varsa Elektrik kumandalý bagaj kapaðýný açýp/kapatmak için LIFTGATE (BAGAJ KAPAÐI) düðmesine beþ saniye içerisinde iki kez basýn. Bagaj kapaðý 2 saniye süreyle sesli sinyal verdikten sonra açýlacaktýr/kapanacaktýr. Bagaj kapaðý elektrik kumandasýyla kapatýlýrken düðmeye basýlmasý durumunda aksi yönde hareket etmeye baþlayarak tam açýk konuma gelecektir. Elektrik kumandalý olmayan bagaj kapaðý kilitli durumda iken düðmeye iki kez basýldýðýnda bagaj kapaðý kilidi 30 saniye süreyle açýk kalarak sadece bagaj bölgesine eriþmenize olanak saðlayacaktýr. Sol Taraftaki Elektrik Kumandalý Sürgülü Kapýnýn Açýlmasý/Kapatýlmasý Varsa Elektrik kumandalý sol sürgülü kapýyý açýp/kapatmak için LEFT (SOL) düðmesine beþ saniye içerisinde iki kez basýn. Kapý elektrik kumandasýyla kapatýlýrken düðmeye basýlmasý durumunda, kapý aksi yönde hareket etmeye baþlayarak tam açýk konuma gelecektir. Elektrik kumandalý olmayan sol sürgülü kapý kapalý ve kilitli durumda iken düðmeye iki kez basýldýðýnda sol taraftaki kapýlarýn kilitleri açýlacaktýr. Sað Taraftaki Elektrik Kumandalý Sürgülü Kapýnýn Açýlmasý/Kapatýlmasý Varsa Elektrik kumandalý sað sürgülü kapýyý açýp/kapatmak için RIGHT (SAÐ) düðmesine beþ saniye içerisinde iki kez basýn. Kapý elektrik kumandasýyla kapatýlýrken düðmeye basýlmasý durumunda, kapý aksi yönde hareket etmeye baþlayarak tam açýk konuma gelecektir. Elektrik kumandalý olmayan sað sürgülü kapý kapalý ve kilitli durumda iken düðmeye iki kez basýldýðýnda sað taraftaki kapýlarýn kilitleri açýlacaktýr. Kilitleme ve kilit açma sýrasýnda lamba yanýp sönme özelliðinin devreden çýkartýlmasý Arzu edildiði taktirde kilitleme ve kilit açma sýrasýnda lamba yanýp sönme özelliði aþaðýda belirtilen prosedür yardýmýyla devreye alýnýp devreden çýkartýlabilir: 1. LOCK (KÝLÝTLEME) düðmesine 5 ila 10 saniye süreyle basýnýz.

18 2. LOCK (KÝLÝTLEME) düðmesi basýlý iken (5 saniye sonra) UNLOCK (AÇMA) düðmesine basýnýz. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Kilitleme ve kilit açma sýrasýnda lamba yanýp sönme özelliði, yukarýda belirtilen prosedür tekrarlanarak ya da Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlarda Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler bölümünde açýklanan prosedür uygulanarak devreye alýnýp devreden çýkarýlabilir. Lamba Yanýp Sönme özelliði seçenekleri aþaðýdaki tabloda açýklanmaktadýr Fonksiyon Kilitleme Kilit açma (1. basma) Tüm kapý kilitlerini açma Sol taraf Sað taraf Bagaj kapaðý Yanýp sönen lambalar Tümü Sol taraftaki lambalar Tümü Sol taraftaki lambalar Sað taraftaki lambalar Tümü Yanýp sönme sayýsý Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyarýnca verici ve alýcýlarýn MHz taþýyýcý frekansýnda çalýþmalarý gerekmektedir. Bu cihazlar kullanýldýklarý ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklarýný belgeleyen sertifikalara sahip olmalýdýr. Ýki farklý yönetmelik söz konusudur: Birçok ülke tarafýndan kullanýlan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý) ve ETC bazýnda hazýrlanan ancak ilave bazý koþullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeliði. Bu cihazlarýn çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula baðlýdýr: l Bu cihazlar zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. l Bu cihazlar istenmeden çalýþmalarýna neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. Uzaktan Kumandanýz normal mesafeden çalýþmazsa aþaðýdaki iki durumu kontrol edin: 1. Vericinin pilleri zayýflamýþ olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari üç yýldýr. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalaný vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yakýnlýk. Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi CR2032 pil kullanýlmasý önerilmektedir. NOT : Uzaktan kumanda cihazýnýn arka muhafazasý veya basýlý devre kartý üzerindeki pil kutup baþlarýna temas etmeyiniz. 1. Uzaktan kumanda cihazýný düðmeleri aþaðýya bakacak þekilde çevirerek madeni bir para ile ek yerinden ikiye ayýrýnýz. Bu sýrada kauçuk contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. 2. Eski pili çýkartýp yenisini takýnýz. Yeni pile parmaklarýnýzla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan yað pilin bozulmasýna yol açabilir. Pile dokunmanýz halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Uzaktan kumanda cihazýný tekrar monte etmek için iki parçasýný bastýrarak kapatýnýz. Ek yerlerindeki aralýk her tarafta eþit olmalýdýr. Uzaktan kumanda cihazýnýn düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz. 17

19 ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA Sistem kapýlarý, motor bölmesini ve kontak anahtarýný izleyerek araca izinsiz giriþleri ve aracýn izinsiz çalýþtýrýlmasýný tespit eder. Alarm etkinleþtirildiðinde sistem hem sesli hem de görsel olarak kullanýcýyý uyarýr. Korna çalar, farlar/park lambalarý yanýp söner, gösterge panelinde bulunan Güvenlik Alarmý/Immobilizer lambasý yanýp söner ve araç çalýþmaz. Alarm tetiklendiði halde alarmýn devre dýþý býrakýlmasý için herhangi bir iþlem yapýlmadýðý taktirde, korna ve lambalar 30 saniye sonra duracak, daha sonra sistem kendini tekrar kuracaktýr. Sistemin kurulmasý: Kontak anahtarýný yuvasýndan çýkardýktan sonra aþaðýdaki yöntemlerden birini kullanarak sistemi kurabilirsiniz. 1. Sürücü veya yolcu kapýsý açýk iken elektrikli kapý kilit düðmelerinden birine basýnýz. 2. Uzaktan kumanda vericisi üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basýnýz. 3.Sürücü kapýsýný anahtarý kilit içerisinde çevirerek kilitleyiniz. Bütün kapýlar veya en son kapý kapandýktan sonra sistem yaklaþýk 16 saniye içinde kendini kurar. Bu esnada Güvenlik Alarmý/Immobilizer lambasý yanýp sönecektir. Eðer bu lamba sürekli yanarsa motor kaputu tam olarak kapanmamýþtýr 18 ve motor bölmesi korunmamaktadýr ya da sistemde bir arýza vardýr. Hiç yanmazsa sistem kendini kurmuyor demektir. Bu kurma süresinde kapýlardan birini açtýðýnýz taktirde sistem kurma iþlemini iptal eder. Sistemi yeniden kurmak için yukarýda açýklanan kurma prosedürlerinden birini tekrar gerçekleþtirmeniz gerekir. Sistemin devre dýþý býrakýlmasý: Uzaktan kumanda vericisi üzerindeki UNLOCK (Kilit Açma) düðmesine basýnýz veya sürücü kapýsýnýnýn kilidini anahtarý kilit içerisinde çevirerek açýnýz. Ayrýca, geçerli bir sentry anahtar kullanýlarak ve kontak anahtarý ON/START (AÇMA/MARÞ) konumuna getirilerek sistem devre dýþý býrakýlabilir. Aracýnýzýn baþýnda deðilken sistemin herhangi bir nedenle tetiklenmesi halinde sistemi etkisizleþtirdiðinizde korna üç defa çalacaktýr. Aracýn kurcalanýp kurcalanmadýðýný kontrol ediniz. NOT: l Alarm kurulu durumda iken bagaj kapaðýnýn uzaktan kumanda dýþýnda bir yöntemle açýlmasý halinde sistem devre dýþý kalacaktýr. l Elektrik kumandalý bagaj kapaðý ile donatýlmamýþ araçlarda, alarm kurulup uzaktan kumanda cihazý üzerinde bulunan bagaj kapaðý düðmesine basýldýðýnda, bagaj bölmesine eriþebilmeniz için 30 saniye süre tanýnacaktýr. 30 saniye içerisinde açýlmamasý halinde bagaj kapaðý yeniden kilitlenecektir. l Bagaja giriþ sýrasýnda sistem kurulu durumdadýr ve bagaj düðmesine basýlmasý sistemi devre dýþý býrakmayacaktýr. Herhangi bir kiþinin araca bagajdan girmesi ve herhangi bir kapýyý açmasý halinde alarm çalacaktýr. l Sistem kurulu iken kapýlarýn kilitleri iç elektrikli kapý kilit düðmelerinden açýlamaz. Araç Güvenlik Alarmý sistemi aracýnýzý korumak için tasarlanmýþtýr. Bununla beraber sistemin yanlýþ alarm vermesine sebep olacak durumlar ortaya çýkabilmektedir. Yukarýda açýklanan kurma prosedürlerinden biri gerçekleþtirildiyse aracýn içinde olun ya da olmayýn sistem kurulacaktýr. Aracýn içinde iken kapýyý açtýðýnýzda alarm çalacaktýr. Bu durumda sistemi devre dýþý býrakýnýz. Alarm sistemi kurulu durumda iken akünün baðlantýsý ayrýlýrsa, akü tekrar baðlandýðýnda sistem yine kurulu olacaktýr. Dýþ lambalar yanýp sönecek, korna çalacak ve kontak anahtarý aracý çalýþtýrmayacaktýr. Bu durumda sistemi devre dýþý býrakýnýz.

20 SÜRGÜLÜ YAN KAPI Sürgülü yan kapý hem içeriden hem de dýþarýdan açýlabilir. Sürgülü yan kapýyý dýþarýndan açmak için dýþ kapý kolunu çekin. Sürgülü yan kapýyý içeriden açmak için tutma kolu üzerindeki düðmeye basýn ve kapýyý açýn. Kapýnýn düzgün çalýþmasý için aþaðýda belirtilen tavsiyelere uyunuz. l Kapýyý daima yavaþ açýp kapatýnýz. l Kapýyý açarken kapý durdurma takozuna þiddetli darbeler gelmesinden kaçýnýnýz. Özellikle yokuþlarda park ettiðinizde yan kapý aþaðýya doðru hýzlý hareket edeceðinden dikkatli olmalýsýnýz. l Kapý tamamen açýldýðýnda bir açýk-tutma mandalý devreye girmektedir. Bu mandal yokuþlarda kapýnýn kaymasýný önleyecektir. Kapýnýn mandaldan kurtulmasý için tutma kolu üzerindeki düðmeye basýnýz veya dýþ kapý kolunu çekiniz. l Kapýnýn içeriden kapatýlarak yuvasýna oturmasý için iç kapý kolundan faydalanýnýz. Araç hareket halinde iken sürgülü yan kapýlarýn tam olarak kapandýðýndan emin olunuz. NOT: Yakýt deposu kapaðý açýk durumda iken sürücü tarafýndaki yan sürgülü kapýnýn açýlmasý mümkün deðildir. Bu özellik sadece yakýt deposu kapaðý açýlmadan önce sürgülü kapý tam olarak kapalý ise devreye girecektir. Elektrik Kumandalý Sürgülü Yan Kapý Varsa NOT: Elektrik kumandalý sürgülü kapýnýn hemen önünde bulunan kaplama paneli üzerindeki düðmelerin kapýya kumanda edebilmesi için önce elektrik kumandalý sürgülü kapý kilitleri açýlmalýdýr. Elektrik kumandalý sürgülü kapý manuel olarak veya uzaktan kumanda cihazý üzerinde bulunan düðmeler yardýmýyla açýlabilmektedir. Elektrik kumandalý sürgülü kapýyý açmak için uzaktan kumanda cihazý üzerinde bulunan düðmeye beþ saniye içerisinde iki kez basýnýz. Kapý tamamen açýk durumda iken düðmeye yeniden beþ saniye içerisinde iki kez bastýðýnýzda kapý kapanacaktýr. Elektrik kumandalý sürgülü kapý tavan konsolunda ve kapýnýn hemen önünde bulunan kaplama paneli üzerindeki düðmeler yardýmýyla da açýlabilmektedir. Kapýnýn düzgün çalýþmasý için aþaðýda belirtilen tavsiyelere uyunuz. l Kapýyý daima yavaþ açýp kapatýnýz. l Kapýyý açarken kapý durdurma takozuna þiddetli darbeler gelmesinden kaçýnýnýz. Özellikle yokuþlarda park ettiðinizde yan kapý aþaðýya doðru hýzlý hareket edeceðinden dikkatli olmalýsýnýz. l Kapý tamamen açýldýðýnda bir açýk-tutma mandalý devreye girmektedir. Bu mandal yokuþlarda kapýnýn kaymasýný önleyecektir. Elektrik kumandalý sürgülü kapýnýn mandaldan kurtulmasý için elektrik kumandalý kapý düðmelerinden herhangi birine veya tutma kolu üzerindeki düðmeye basýnýz ya da dýþ kapý kolunu çekiniz. 19

21 Arkadaki yolcular için, elektrik kumandalý sürgülü kapýnýn hemen önünde bulunan kaplama paneli üzerinde elektrik kumandalý sürgülü kapý kumanda düðmeleri bulunmaktadýr. Düðmeye bir kez basýldýðýnda elektrik kumandalý sürgülü kapý açýlacak, tamamen açýldýktan sonra düðmeye ikinci kez basýldýðýnda kapanacaktýr. Elektrik kumandalý sürgülü kapý açýlýrken veya kapanýrken iç veya dýþ kapý kollarý kullanýldýðý taktirde elektrik kumanda ile açma/kapatma özelliði iptal olur. Bu durumda kapý elle açýlýp kapatýlmalýdýr. Elektrikli kumandalý sürgülü kapýnýn arka koltukta oturan yolcular tarafýndan kazara çalýþtýrýlmasýný önlemek amacý ile, tavan konsolu üzerine bulunan düðmeye basarak arka koltuk kumanda düðmelerini devre dýþý býrakabilirsiniz. 20 NOT: l Elektrik kumandalý sürgülü kapý açýlýr veya kapanýrken herhangi bir cisim tarafýndan yeterli dirençte bir engelleme ile karþýlaþtýðý taktirde otomatik olarak açýk ya da kapalý konumuna geri dönecektir. l Yakýt deposu kapaðý açýk durumda iken sürücü tarafýndaki yan sürgülü kapýnýn açýlmasý mümkün deðildir. Bu özellik sadece yakýt deposu kapaðý açýlmadan önce sürgülü kapý tam olarak kapalý ise devreye girecektir. l Elektrik kumandalý sürgülü kapý tam açýk ya da tam kapalý konumda deðilse, elektrik kumandalý sürgülü kapý kumanda düðmelerinden birine basýldýðýnda tamamen açýlacaktýr. Kapýyý kapatmak için tamamen açýlana kadar bekleyip düðmeye yeniden basmanýz gerekmektedir. l Araç vitesteyse veya hýzý 0 km/s den yüksekse elektrik kumandalý sürgülü kapý kumanda düðmeleri çalýþmayacaktýr. l Elektrik kumandalý sürgülü kapý ayný açýlma/kapanma çevriminde birden fazla engelleme ile karþýlaþýrsa, sistem otomatik olarak duracak ve kapýnýn elle açýlýp kapatýlmasý gerekecektir. UYARI! Siz veya baþkalarý kapýnýn hareketi sýrasýnda güzergahý üzerinde yakalanýrsanýz yaralanabilirsiniz. Kapýyý kapatmadan önce güzergahý üzerinde bir engel bulunmadýðýndan emin olunuz. Çocuk emniyet kilidi Arka koltukta bulunan çocuklara daha güvenli bir ortam saðlanmasý amacýyla sürgülü kapýlar çocuk korumalý kapý kilit sistemi ile donatýlmýþtýr. UYARI! Bir kaza sonrasýnda araçta insanlar mahsur kalmamalýdýr. Çocuk emniyet kilitleri etkinleþtirildiðinde sürgülü kapýlarýn sadece dýþ kapý kolu veya elektrik kumandalý sürgülü kapýnýn hemen önünde bulunan kaplama paneli üzerindeki kapý kumanda düðmeleri yardýmýyla açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz. Sistemi etkinleþtirmek için sürgülü kapýyý açýp kapý mandalýnýn yanýndaki çocuk emniyet kilidi kumanda kolunu ON (Açýk) konumuna getiriniz.

22 Çocuk kilidi sistemi devreye alýndýðýnda kapý içindeki kilit açýk konumda olmasýna raðmen kapý sadece dýþ kapý kolu veya elektrik kumandalý sürgülü kapýnýn hemen önünde bulunan kaplama paneli üzerindeki kapý kumanda düðmeleri yardýmýyla açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz. Çocuk emniyet kilidi kumanda kolu hangi konumda olursa olsun, elektrik kumandalý sürgülü kapý, hemen önünde bulunan kaplama paneli üzerindeki kapý kumanda düðmeleri yardýmýyla açýlýp kapatýlabilmektedir. Elektrikli kumandalý sürgülü kapýnýn arka koltukta oturan yolcular tarafýndan kazara çalýþtýrýlmasýný önlemek amacý ile, tavan konsolu üzerine bulunan düðmeye basarak arka koltuk kumanda düðmelerini devre dýþý býrakabilirsiniz. NOT: l Araç vitesteyse veya hýzý 0 km/s den yüksekse elektrik kumandalý sürgülü kapý kumanda düðmeleri çalýþmayacaktýr. l Þanzýman Park konumunda iken, çocuk emniyet kilidi kumanda kolu hangi konumda olursa olsun, elektrik kumandalý sürgülü kapý uzaktan kumanda cihazý yardýmýyla açýlýp kapatýlabilecektir. BAGAJ KAPAÐI NOT: Aracý çalýþtýrmak için kullandýðýnýz anahtar kapýlarý kilitleyip açmak ve bagaj kapaðýný açmak amacý ile de kullanýlabilmektedir. Bagaj kapaðýný açmak için anahtarý kilide yerleþtirerek saða doðru çeviriniz. Elektrik kumandalý kapý kilitleri ile donatýlmýþ araçlarda bagaj kapaðý kilidi uzaktan kumanda cihazý veya ön kapýlarda bulunan kapý kilit düðmeleri yardýmýyla açýlabilmektedir. Elektrik kumandalý kapý kilitleri ile donatýlmýþ araçlarda, kilidi açýldýktan sonra, bagaj kapaðý anahtar kullanmadan açýlýp kapatýlabilmektedir. Bagaj kapaðýný açmak için plaka tablasýnýn alt kýsmýnda bulunan bagaj kapaðý açma düðmesine basýp bagaj kapaðýný çekerek açýnýz. Elektrik kumandalý bagaj kapaðý ile donatýlmamýþ araçlarda bagaj kapaðý kilitli durumda iken uzaktan kumanda cihazý üzerindeki düðmeye basýldýðýnda bagaj kapaðý kilidi 30 saniye süreyle açýk kalarak bagaj bölgesine eriþmenize olanak saðlayacaktýr. Elektrik Kumandalý Bagaj Kapaðý Varsa Elektrik kumandalý bagaj kapaðýný elinizle veya uzaktan kumanda üzerinde bulunan düðme yardýmýyla açabilirsiniz. Elektrik kumandalý bagaj kapaðýný açmak uzaktan kumanda cihazý üzerindeki düðmeye beþ saniye içerisinde iki kez basýnýz. Bagaj kapaðý tamamen açýk durumda iken düðmeye yeniden beþ saniye içerisinde iki kez bastýðýnýzda bagaj kapaðý kapanacaktýr. Elektrik kumandalý bagaj kapaðý tavan konsolunda bulunan düðme yardýmýyla da açýlabilmektedir. Bagaj kapaðý 2 saniye süreyle sesli sinyal verdikten sonra açýlacaktýr/kapanacaktýr. 21

23 UYARI! Elektrik kumandalý bagaj kapaðý açýlýrken veya kapanýrken kiþiler veya eþyalar zarar görebilecektir. Bagaj kapaðýnýn hareket güzergahý üzerinde bir engel bulunmadýðýndan emin olunuz. Yola çýkmadan önce bagaj kapaðýnýn kapatýlmýþ ve kilitlenmiþ olduðunu kontrol ediniz. NOT: l Elektrik kumandalý bagaj kapaðý açýlýr veya kapanýrken herhangi bir cisim tarafýndan yeterli dirençte bir engelleme ile karþýlaþtýðý taktirde otomatik olarak açýk ya da kapalý konumuna geri dönecektir. l Bagaj kapaðý yuvasýnýn kenarlarýnda sýkýþma sensörleri bulunmaktadýr. Bu sensör þeritleri üzerinde herhangi bir noktada uygulanan hafif bir basýnç bagaj kapaðýnýn açýk konuma dönmesine neden olacaktýr. l Düðmelerin kumanda edebilmesi için elektrik kumandalý bagaj kapaðýnýn tam açýk ya da tam kapalý konumda bulunmasý gerekmektedir. Bagaj kapaðý tam açýk ya da tam kapalý konumlarýndan birinde deðilse elle açýlýp kapatýlmalýdýr. l Elektrik kumandalý bagaj kapaðý kapanýrken kumanda düðmesine basýldýðýnda, bagaj kapaðý ters yöne hareket ederek tamamen açýlacaktýr. 22 l Araç vitesteyse veya hýzý 0 km/s den yüksekse elektrik kumandalý bagaj kapaðý kumanda düðmeleri çalýþmayacaktýr. l Elektrik kumandalý bagaj kapaðý 24 C (-12 F) den daha düþük ya da 62 C (143 F) den daha yüksek sýcaklýklarda çalýþmayacaktýr. Elektrik kumandalý bagaj açma/kapatma düðmelerinden herhangi birine basmadan önce bagaj kapaðýnýn üzerindeki veya etrafýndaki buz ve karýn temizlenmesi gerekmektedir. l Elektrik kumandalý bagaj kapaðý ayný açýlma/kapanma çevriminde birden fazla engelleme ile karþýlaþýrsa, sistem otomatik olarak duracak ve bagaj kapaðýnýn elle açýlýp kapatýlmasý gerekecektir. UYARI! l Aracý, bagaj kapaðý açýk durumda iken kullandýðýnýz taktirde zehirli egzoz gazlarý aracýnýzýn içine girebilir. Siz ve yolcularýnýz bu gazlardan zarar görebilirsiniz. Aracý kullanýrken bagaj kapaðýný kapalý tutunuz. l Aracý, bagaj kapaðý açýk durumda iken kullanmanýz gerektiðinde, tüm camlarý kapatýnýz ve klima fan düðmesini hýzlý konuma getiriniz. Araç içi sirkülasyon konumunu KULLANMAYINIZ. Bagaj kapaðý açýk durumda iken gazlý amortisörler ile desteklenmektedir. Ancak gaz basýncý sýcaklýða baðlý olarak düþeceði için soðuk havalarda bagaj kapaðýný açarken bu desteklere yardýmcý olmanýz gerekebilecektir. CAMLAR Elektrik kumandalý kelebek camlar Sürücü kapýsý kaplama paneli üzerindeki düðmeler yardýmýyla sürücü kelebek camlarýný açýp kapatabilmektedir.

24 Elektrik Kumandalý Camlar Ön camlar sürücü kapýsý kaplama paneli üzerindeki düðmeler yardýmýyla açýlýp kapatýlabilmektedir.yolcu kapýsý kaplama paneli üzerinde, yolcu tarafýndaki camýn açýlýp kapatýlmasýný saðlayan tek bir düðme bulunmaktadýr. Bu düðmeler sadece kontak anahtarý ON (Açýk) veya ACC (Aksesuar) konumunda iken çalýþmaktadýr. UYARI! Kontak anahtarý yuvasýnda iken çocuklarý araçta yalnýz baþýna býrakmayýnýz. Yolcular, özellikle de çocuklar, elektrik kumandalý cam düðmelerini kullanýrken cama sýkýþabilirler. Bu gibi durumlar ciddi yaralanmalar ve ölümle sonuçlanabilir. NOT: Elektrik kumandalý camlar aþýrý yüke karþý devre kesici ile korunmaktadýr. Bu devre kesici kendi kendini setlemektedir. Ancak acil durumlarda camlarýn açýlabilmesi ya da kapatýlabilmesi için birkaç saniye geçmesi gerekebilecektir. Otomatik Açýlma Özelliði Sürücü kapýsý otomatik cam düðmesinde otomatik açýlma özelliði bulunmaktadýr. Cam düðmesine direnç noktasýný geçecek þekilde basýp býraktýðýnýzda cam otomatik olarak açýlacaktýr. Camý yarým açmak için cam düðmesine basýnýz ve camý durdurmak istediðiniz an býrakýnýz. Elektrik kumandalý cam düðmeleri kontak kapatýldýktan sonra 45 saniye süreyle aktif durumda kalýr. Ön kapýlardan herhangi birinin açýlmasý bu özelliði iptal eder. Rüzgar türbülansý Rüzgar türbülansý kulaklarýnýzda basýnç oluþmasýna ya da helikopter sesine benzer bir ses duymanýza neden olacaktýr. Camlar açýk ya da kýsmen açýk durumda iken bazý koþullar altýnda rüzgar türbülansý oluþabilmektedir. Bu normal bir durumdur ve etkisinin azaltýlmasý mümkündür. Rüzgar türbülansý arka camlar açýk durumda iken oluþuyorsa, ön ve arka camlarýn birlikte açýlmasý türbülans etkisini azaltacaktýr. YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ Aracýnýzýn en önemli güvenlik sistemlerinden biri de yolcu koruma sistemleridir. Bu sistemler sürücü ve tüm yolcular için ön ve arka emniyet kemerlerini, sürücü ve yolcu için ön hava yastýklarýný, þiþirilebilir sürücü diz korumasýný ve aracýn donanýmýnda mevcutsa, sürücü ve cam kenarýnda oturan yolcular için perde hava yastýklarýný içermektedir. Yetiþkin boy kemerlere göre küçük kalan çocuklarýn araçta yolculuk etmeleri durumunda yolcu koltuðundaki emniyet kemerini veya LATCH sistemini (Çocuklar için alt Tespit Kancalarý ve Kemerler) çocuk koltuðunu tespit etmek amacý ile kullanabilirsiniz. NOT: Ön hava yastýklarý kademeli þiþirme mekanizmasýna sahiptir. Bu sayede hava yastýklarý çarpýþma þiddetine baðlý olarak kademeli þekilde açýlmaktadýr. Lütfen bu bölümde yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz. Bu bölümde sizin ve yolcularýnýzýn mümkün olduðu kadar güvenli bir þekilde seyahat edebilmeniz için yolcu güvenlik sistemlerinin ne þekilde kullanýlmasý gerektiði açýklanmaktadýr. 23

25 UYARI! Sizin ve yolcularýnýzýn emniyet kemerleri doðru bir þekilde takýlmamýþ ise olasý bir kaza anýnda çok daha ciddi yaralanma riskine maruz kalabilirsiniz. Aracýnýzýn iç aksamýna ya da diðer yolculara çarpabilir veya aracýn dýþýna fýrlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve aracýn içerisinde bulunan diðer kiþilerin emniyet kemerlerini doðru bir þekilde taktýklarýndan emin olunuz. Mükemmel bir sürücü olsanýz dahi kýsa yolculuklarda bile emniyet kemerini takmalýsýnýz. Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin de karýþacaðýnýz bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden çok uzaklarda meydana gelebileceði gibi oturduðunuz sokakta da baþýnýza gelebilir. Araþtýrmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtardýðýný ve çarpýþma sýrasýnda ciddi yaralanma riskini azalttýðýný göstermektedir. En kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan dýþarýya fýrladýklarý kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet kemerleri sürücü ve yolcularýn araçtan dýþarýya fýrlamalarýný önlemekte ve aracýn iç aksamýna çarpma nedeniyle oluþabilecek yaralanma riskini azaltmaktadýr. Motorlu taþýtlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerlerini takmalýdýr. 24 Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Aracýnýzdaki tüm koltuklarda bel/omuz emniyet kemeri sistemi bulunmaktadýr. Emniyet kemeri toplayýcýsý çok ani duruþlarda veya bir çarpýþma anýnda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koþullarda kemerin omuz kýsmýnýn sizinle birlikte rahatça hareket etmesini saðlamaktadýr. Ancak, bir kaza sýrasýnda emniyet kemeri kilitlenerek sizin aracýn iç aksamýna çarpma ve araçtan dýþarýya fýrlama riskinizi azaltýr. UYARI! l Seyir esnasýnda aracýn içinde veya dýþýnda yük taþýnan bölümlerde bulunmak çok tehlikelidir. Bir çarpýþma anýnda bu bölümlerde bulunan yolcularýn ciddi þekilde yaralanma ya da hayatlarýný kaybetme riski çok yüksektir. l Yolcularýnýzýn araç içerisinde koltuk ve emniyet kemeri bulunmayan bir bölümde seyahat etmelerine izin vermeyiniz. l Aracýnýzda bulunan herkesin bir koltukta, emniyet kemeri uygun þekilde baðlanmýþ olarak oturmasýný saðlayýnýz. UYARI! l Emniyet kemerini hatalý bir þekilde takmak tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki geniþ ve büyük kemiklerin etrafýný saracak bir tasarýma sahiptir. Bu kemikler vücudunuzun en güçlü bölümleridir ve bir çarpýþma anýnda bütün aðýrlýðý en iyi þekilde onlar taþýyabilir. l Emniyet kemerinin yanlýþ yere takýlmasý herhangi bir çarpýþma anýnda daha ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ýç organlar zarar görebilir ve hatta kemerin kenarýndan kayýp dýþarý fýrlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi güvenli bir þekilde takmak ve ayný zamanda yolcularýnýzýn da güvenliðini saðlamak için bu talimatlara uyunuz. l Ýki kiþi asla tek emniyet kemeri ile baðlanmamalýdýr. Tek emniyet kemeri ile baðlanmýþ kiþiler olasý bir kaza anýnda çarpýþarak birbirlerini ciddi bir þekilde yarayabilirler. Ölçüleri ne olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri ve bel emniyet kemerleri asla bir kiþiden fazlasý için kullanýlmamalýdýr. Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlarý 1. Araca binerek kapýyý kapatýnýz. Geriye yaslanýp koltuðu ayarlayýnýz. 2. Emniyet kemeri kilitleme dili ön koltuklarda koltuk arkalýðýnýn yanýnda, arka koltuklarda ise kolunuzun yanýnda bulunmaktadýr. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri kilitleme dilini kemer üzerinde kaydýrarak belinizi saracak þekilde ayarlayýnýz.

26 KÝLÝTLEME DÝLÝ 3. Emniyet kemeri size uygun uzunluða geldiði zaman kilitleme dilini tokaya takýnýz. Dilin yuvasýna oturduðunu duyacaðýnýz klik sesi ile anlayabilirsiniz. UYARI! Yanlýþ bir tokaya takýlan emniyet kemeri sizi tam olarak korumayacaktýr. Bel kýsmý vücudunuzda daha yüksek bir yere oturacaðýndan sýkýþtýrarak iç organlarýnýzýn zarar görmesine neden olabilir. Emniyet kemerinin dilini daima size en yakýn tokaya takýnýz. Çok gevþek bir kemer de sizi tam olarak korumayacaktýr. Araç aniden durduðunda öne doðru daha fazla hareket etmenize neden olarak yaralanma riskini artýracaktýr. Emniyet kemerinizi üzerinize tam oturacak þekilde takmalýsýnýz. Emniyet kemerini kolunuzun altýndan takmak son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarpýþma anýnda aracýn iç aksamýna çarpacak, baþ ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacaktýr. Kolunuzun altýnda takýlmýþ bir emniyet kemeri iç yaralanmalara da neden olabilir. Göðüs kafesi kemikleri omuz kemikleri kadar güçlü deðildir. Kemeri daima omuzlarýnýzýn üzerinden takarak çarpýþma anýnda aðýrlýðýn güçlü kemiklerinize verilmesini saðlayýnýz. Arkada býrakýlmýþ bir omuz kemeri kaza anýnda sizi yaralanmalara karþý koruyamayacaktýr. Omuz emniyet kemerini takmadýðýnýz takdirde kaza anýnda kafanýzý çarpma riski çok yüksektir. Bel ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte kullanýlmalýdýr. 4. Bel kemerini karýn bölgesinin altýna uyluk kemiklerinizin etrafýna yerleþtiriniz. Bel bölgesindeki boþluðu almak için þekilde gösterildiði gibi omuz tarafýndan biraz çekiniz. Bel kemeri çok sýký ise, gevþetmek için kemer dilini geriye doðru kaydýrarak bel kemerini çekiniz. Üzerinize tam oturan bir emniyet kemerinin çarpýþma anýnda kemerin altýndan kayarak fýrlamanýzý önleyeceðini hatýrdan çýkartmayýnýz. UYARI! Bel emniyet kemerinin bel hizasýndan daha yukarýya takýlmasý bir çarpýþma anýnda iç yaralanma riskini artýracaktýr. Kemer, güçlü olan leðen ve kalça kemiklerinize deðil, karnýnýza baský yapacaktýr. Bel emniyet kemerini mümkün olduðunca bel hizasýna yakýn takýnýz ve üzerinize tam oturmasýna özen gösteriniz. Bükülmüþ bir kemer de görevini tam olarak yapamayacaktýr. Böyle bir kemer olasý bir kaza anýnda vücudunuzu kesebilir. Emniyet kemerinin düz olduðundan emin olunuz. Kemeri düzeltemediðiniz takdirde yetkili servise götürüp tamir ettiriniz. 25

27 5. Emniyet kemerinin omuz kýsmýný, boynunuza baský yapmayacak ve rahat olmanýzý saðlayacak bir þekilde göðüs kafesinizin üzerine yerleþtiriniz. Kemer toplayýcýsý kemerin gevþekliðini alacaktýr. 6. Emniyet kemerini çýkartmak için tokanýn üzerindeki kýrmýzý düðmeye basýnýz. Emniyet kemeri otomatik olarak yuvasýna sarýlacaktýr. Kemerin tamamen sarýlmasý için gerektiði takdirde kemer dilini kemer üzerinde kaydýrýnýz. UYARI! Yýrtýlmýþ veya yýpranmýþ bir emniyet kemeri çarpýþma esnasýnda koparak sizi korumasýz býrakabilir. Emniyet kemeri sisteminde yýrtýlma, yýpranma ve gevþeme olup olmadýðýný düzenli olarak kontrol ediniz. Hasarlý kýsýmlarý zaman kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri sistemini sökmeyiniz ve üzerinde deðiþiklik yapmayýnýz. Kaza sýrasýnda hasar gören emniyet kemerleri (toplayýcýnýn eðilmesi, kemerin yýrtýlmasý vb.) mutlaka deðiþtirilmelidir. Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancasý Ön koltuklarda ve ikinci koltuk sýrasýnýn cam kenarýndaki koltuklarýnda omuz kemeri tespit kancasý boynunuzu rahatlatacak þekilde yukarý veya aþaðý ayarlanabilir. Üst tespit kancasýný yukarýya doðru ayarlamak için üzerinde herhangi bir noktadan yukarýya doðru itiniz. Tespit kancasýný aþaðýya doðru ayarlamak için kilit düðmesine basarak ayný anda tespit kancasý grubunu aþaðýya doðru itiniz. 26 Kýsa boyluysanýz kemeri aþaðýya, daha uzun boyluysanýz yukarýya alýnýz. Tespit kancasýný serbest býraktýðýnýzda kilitlenip kilitlenmediðini anlamak için aþaðý ve yukarý hareket ettirmeye çalýþýnýz. Kývrýlmýþ Bel/Omuz Emniyet Kemerinin Düzeltilmesi Kývrýlmýþ bel omuz kemerini aþaðýda açýklanan yöntem yardýmýyla düzeltebilirsiniz. 1. Emniyet kemeri kilitleme dilini sabit baðlantý noktasýna mümkün olduðu kadar yaklaþtýrýnýz. KÝLÝTLEME DÝLÝ SABÝT BAÐLANTI NOKTASI 2. Emniyet kemeri kilitleme dilinin cm (6-12 inç) üzerinden kemer kayýþýný tutarak 180 o döndürmek suretiyle kývrýlmanýn kilitleme dilinin hemen üzerinden baþlamasýný saðlayýnýz.

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

CHRYSLER PT CRUISER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 59 ARACIN

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 65 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

CHRYSLER SEBRING CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 51

Detaylı

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A01JM-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA SEDAN, SW Modelleri) TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU com KULLANMA KILAVUZU A030A01FC-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

12/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

12/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A0TB-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. 10/9 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: 001-024 Fiat Croma TR_duzen.qxd 31.05.2006 20:09 Page 1 Deðerlili Müþterimiz,, FIAT ý tercih edip, Fiat Croma yý seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Croma nýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 21.07.2006 16:45 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 04.12.2006 17:15 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

S-1 ARKA TAMPON KAPUT... S-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-32 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 DIÞ DONANIM... S-21 RADYATÖR IZGARASI

S-1 ARKA TAMPON KAPUT... S-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-32 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 DIÞ DONANIM... S-21 RADYATÖR IZGARASI GÖVDE KAPUT... S-2 KAPUTUN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-2 KAPUT AYARI... S-3 ÖN ÇAMURLUK PANELÝ... S-4 ÖN ÇAMURLUK PANELÝNÝN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-4 KAPI... S-5 ÖN KAPININ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... S-2 ÖN

Detaylı

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 04/00 TOYOTA Tüm haklarý

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hy www.hy clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com iclubtr.com btr.c btr.c btr.c btr.c btr.c iclubtr.c daiclubt daiclu w.hyun.hyun ZA010A1-H Bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu

Detaylı

T-1 ELEKTRÝK SÝSTEMÝ... T- 3 SÝGORTA BAKIMI UYARISI... T- 3 ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARI

T-1 ELEKTRÝK SÝSTEMÝ... T- 3 SÝGORTA BAKIMI UYARISI... T- 3 ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARI GÖVDE ELEKTRÝK SÝSTEMÝ ELEKTRÝK SÝSTEMÝ... T- 3 SÝGORTA BAKIMI UYARISI... T- 3 ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARININ KONTROLÜ... T- 3

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

KIA ÞÝRKETÝ. Aracýnýzla keyifli sürüþler!

KIA ÞÝRKETÝ. Aracýnýzla keyifli sürüþler! KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz. Ýþte size bazý

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No:11

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr.

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol,

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 S ayýn müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Strada yý seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Strada nýzýn tüm özelliklerini

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri. Sistem Açýklamasý. Paslanmaz Çelik. FT28 / 091203 co

Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri. Sistem Açýklamasý. Paslanmaz Çelik. FT28 / 091203 co Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri Sistem Açýklamasý Paslanmaz Çelik FT28 / 09203 co Firma 928 Emil Dold tarafýndan kuruldu Kapý açýcý, 939 Üretimdeki Kapý Kilitleri 75 Yýlý Aþkýn

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı