Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com"

Transkript

1 clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com iclubtr.com btr.c btr.c btr.c btr.c btr.c iclubtr.c

2 daiclubt daiclu w.hyun.hyun ZA010A1-H Bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu aracýnýzýn ayrýlmaz bir parçasý olarak kabul edilmeli ve aracýn bir baþkasýna satýlmasý halinde, yeni sahibinin de yararlanabilmesi için araçta býrakýlmalýdýr. ARAÇ SAHÝBÝNÝN KÝMLÝÐÝ ÝLK SAHÝBÝNÝN: ADI - SOYADI: ADRESÝ: SATIÞ TARÝHÝ: ÝKÝNCÝ SAHÝBÝNÝN: ADI - SOYADI: ADRESÝ: DEVÝR TARÝHÝ: bt w.hyun.hyun bt

3 YA020A1-F TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzunda tüm bilgiler, yayým tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Ancak, Hyundai, sürekli ürün geliþtirme politikasýný gerçekleþtirebilmek için, her zaman deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu, tüm ACCENT modelleri için geçerlidir ve standart donanýmýn yanýsýra, isteðe baðlý donanýmlarýn da tanýmlama ve açýklamalarýný içermektedir. Dolayýsýyla, bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzunda, sizin aracýnýzda olmayan özelliklerin taným ve açýklamalarýný da bulabilirsiniz. w.hyun.hyun bt w.hyun.hyun bt

4 bt ZA040A1-H ÖNSÖZ Hyundai'yi seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Sayýlarý giderek artan seçkin Hyundai kullanýcýlarý arasýna katýlmanýzdan kývanç duymaktayýz. Ürettiðimiz her Hyundai aracýna uygulanan ileri mühendislik ve yüksek kaliteli üretimden büyük bir gurur duymaktayýz. Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzunuz, size yeni Hyundai aracýnýzýn özellikleri ve çalýþmasý hakkýnda bilgi verecektir. Ýçerdiði bilgiler, yeni aracýnýzdan memnun kalmanýzý saðlayacaðý için, bu el kitabýný dikkatle okumanýzý öneririz. Üretici firma olarak, tüm servis ve bakým iþlemlerinin, yetkili Hyundai servislerinde yapýlmasýný öneririz. Hyundai servisleri üstün kalitede servis ve bakým hizmeti sunmanýn yanýsýra, gereksinim duyulabilecek diðer yardým ve bakýmlarý da yerine getirmeye hazýrdýr. AA040B2-A HYUNDAI ASSAN OTOMOTÝV SAN. ve TÝC. A.Þ. Not: Aracýnýzýn sizden sonraki sahiplerinin de bu el kitabýndaki bilgilere gereksinimleri olabileceði için, Hyundai'nizi bir baþkasýna satacak olursanýz Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzunu lütfen aracýnýzýn içinde býrakýnýz. Teþekkür ederiz. Telif Hakký: 1999 Hyundai. Her hakký saklýdýr. Bu kitaptaki bilgiler, Hyundai 'nin yazýlý izni olmaksýzýn, hiçbir þekilde çoðaltýlamaz. w.hyun.hyun bt w.hyun.hyun

5 daiclubt daiclu bt w.hyun.hyun ZA020A1-A BAKIM SORUMLULUÐU Yeni Hyundai aracýnýzýn Periyodik Bakým Ýþlemleri Bölüm 5'de açýklanmýþtýr. Aracýn sahibi olarak, üretici firma tarafýndan öngörülen tüm iþlemlerin uygun aralýklarla yapýlmasý sizin sorumluluðunuz altýndadýr. Aracýn kötü sürüþ koþullarý altýnda kulanýlmasý halinde, bazý bakým iþlemlerinin daha sýk aralýklarla yapýlmasý gereklidir. Kötü kullanma koþullarý altýnda kullanýlan araçlar için bakým gereklilikleri de Bölüm 5'de yer almaktadýr. bt w.hyun.hyun

6 daiclubt daiclu bt w.hyun.hyun ZA020A1-H DÝKKAT: HYUNDAI OTOMOBÝLÝNÝZDE TADÝLATLAR Aracýnýzdaki parçalarýn tadilatý üretici firma garantisini geçersiz kýlabilir. Hyundai'den onayýný almaksýzýn otomobilinizde hiçbir tadilat yaptýrýlmamalýdýr. Bu tadilatlar, Hyundai'nizin güvenliðini, dayanýklýlýðýný ve performansýný olumsuz yönde etkileyebilir. Tadil edilen ya da araca daha sonra eklenen parçalardan kaynaklanan hasarlar, araç üreticisinin garanti kapsamýna girmez. bt w.hyun.hyun

7 daiclubt daiclu bt w.hyun.hyun ÝKÝ DALGALI RADYO VEYA HÜCRESEL TELEFON TESÝSÝ Aracýnýzda, elektronik yakýt enjeksiyon ve diðer elektronik donanýmlar mevcuttur. Yanlýþ tesis edilmiþ/ ayarlanmýþ radyo veya hücresel telefon sistemi, aracýnýzýn elektronik sistemini olumsuz yönde etkiliyebilir. Bu nedenle, söz konusu cihazlardan birini aracýnýza tesis etmeden önce özel tedbir veya talimatlar için radyo üreticisinin tavsiyelerine uyunuz veya yetkili bir Hyundai servisine danýþýnýz. bt w.hyun.hyun

8 A100A01L-GAT HYUNDAI ORJÝNAL PARÇA KLAVUZU 1- Hyundai nin Orjinal Parçalarý nelerdir? Hyundai nin Orjinal Parçalarý, Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Þ. nin kullandýðý parçalar ile aynýdýr. Müþterilerimizin optimum güvenlik, performans ve emniyeti için tasarlanýp test edilmiþtir. 2- Neden Orjinal Parça kullanmalýsýnýz? Hyundai Orjinal Parçalarý, rijit/sýký üretim özelliklerini karþýlamak amacýyla dizayn edilip üretilmiþtir. Taklit veya çýkma parça kullanýmý Hyundai Yeni Araç Limitli Garantisi daiclubt daiclu bt w.hyun.hyun veya herhangi bir Hyundai garantisi kapsamýna alýnmaz. Buna ek olarak taklit veya çýkma parça takýlmasýndan ya da bunlarýn bozulmasýndan dolayý Hyundai Orjinal Parçalarýna gelecek herhangi bir zarardan Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Þ. sorumlu deðildir. 3- Satýn aldýðýnýzýn Hyundai Orjinal Parçasý olduðunu nasýl anlayacaksýnýz? Paketin üzerinde Hyundai Orjinal Parça Logo su olup olmadýðýna bakýn.( bkz. aþaðýda) Ýhracat bilgileri yalnýzca ingilizce yazýlýdýr. bt w.hyun.hyun Hyundai Orjinal Parçalarý yalnýzca Hyundai Satýcýlarý ve Servis Merkezleri aracýlýðýyla satýlýr.

9 bt ZA050A1-H ÝÇÝNDEKÝLER BÖLÜM SAYFA 1. ARACINIZI TANIMA Hyundai'nizin Özellikleri DÝREKSÝYONDA Hyundai'nizi Sürerken YOLDA ARIZA Acil Durumda Ne Yapýlmalý GÜZEL GÖRÜNÜMÜN KORUNMASI Paslanmanýn Önlenmesi ve Ýç/Dýþ Bakým SORUNSUZ ARAÇ KULLANMANIN ANAHTARI Periyodik Bakým Ýþlemleri HAFTA SONU BAKIMI Kendi-Kendinize Yapabileceðiniz Bakým Ýþlemleri EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ BÝLMENÝZ GEREKEN KONULAR Kullanýcý Bilgileri TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÝNDEKS w.hyun.hyun bt w.hyun.hyun

10 daiclubt daiclu w.hyun.hyun ZA080A2-A GÜVENLÝK VE ARAÇ HASAR UYARILARI Bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzunda UYARI, DÝKKAT ve NOT baþlýklarý altýnda bir takým hatýrlatmalar göreceksiniz. Bunlar, aþaðýdaki þekilde kullanýlmaktadýr. UYARI: Bu hatýrlatmanýn ihmali halinde sürücüde ve yolcularda yaralanma olabilir ya da zarar gelebilir. Kendinizin ve diðerlerinin yaralanma riskini ortadan kaldýrmak ya da azaltmak için yapmanýz gerekenler bu maddeler altýnda açýklanmaktadýr. DÝKKAT: Bu hatýrlatmanýn ihmali halinde, araçta ya da araç donanýmýnda hasar olabilir. Aracýnýzýn ve donanýmlarýnýn hasar görme riskini ortadan kaldýrmak ya da azaltmak için yapmanýz gerekenler bu maddeler altýnda açýklanmaktadýr. NOT: Bu madde, anlatýlan konu üzerine yararlý bilgiler vermektedir. bt w.hyun.hyun bt

11 ZB000A1-A 1. ARACINIZI TANIMA Hyundai'nizin özellikleri B010A01A-GAT bt YAKIT TAVSÝYELERÝ Kurþunsuz benzin kullanýn Hyundai araçlarda kurþunsuz benzin kullanýlmalýdýr. Katalitik konvertörlü araçlarda kurþunlu benzin kullanýlmasý, katalitik konvertörün devre dýþý kalmasýna ve emisyon kontrol sisteminin arýzalanmasýna yol açacaktýr. Bu olay ayrýca bakým masraflarýnýn artmasýna da yol açacaktýr. Katalitik konvertörlü araçlarda, yanlýþlýkla kurþunlu benzin kullanýlmasýný önlemek için; Hyundai araçlarýnýn benzin deposu giriþleri, kurþunlu benzin için kullanýlan büyük benzin pompalarýnýn giremeyeceði þekilde yapýlmýþtýr. HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ NOT: o Hyundai araçlarý bazý ülkelerde kurþunlu benzin kullanmak üzere tasarlanmýþtýr. Eðer kurþunlu benzin kullanacaksanýz, daha önce yetkili bir o Hyundai servisine danýþarak aracýn kurþunlu benzin kullanýmýna uygun olup olmadýðýný sorunuz. Dizel Kullanýmý Hyundaki araçlar için ketan dizel yakýtlar kullanýlmýþtýr. Her iki tip dizel yakýtta bulunabiliyorsa ortak sýcaklýðýna göre yaz veya kýþ yakýtýný aþaðýda açýklandýðý gibi kullanabilirsiniz. o o -5 o C'nin üzerinde... Yaz tipi dizel yakýt -5 o C'nin altýnda... Kýþ tipi dizel yakýt Yakýt deposundaki yakýt seviyesini dikkatli bir þekilde takip ediniz; yakýt sorunundan dolayý motor stop etmesi durumunda, motoru tekrar çalýþtýrmak için yakýt hattý tamamen boþaltýlmalýdýr. DÝKKAT o Yakýt deposuna benzin ve su girmesini engelleyiniz. Böyle bir durumda enjeksiyon pompasýnýn týkanmasýný ve motorun zarar görmesini engellemek için yakýt hattýný boþaltmak ve havasýný alma gerekir. o Kýþýn, donmadan dolayý karþýlaþýlabilecek sorunlarý engellemek için, sýcaklýðýn -10 o C'nin altýna düþmesi durumunda %20 oranýnda fazla parafin kullanmayýnýz. w.hyun.hyun bt B010A01A-GAT Daha temiz hava için benzin Temiz havaya katkýda bulunmak açýsýndan, Hyundai size motorda artýk/kurum oluþmasýný engellemeye yardýmcý olan deterjan katký maddeli benzin kullanmanýzý tavsiye etmektedir. Bu tip benzin motorunuzun daha temiz çalýþmasýna ve emisyon kontrol sistemi performansýna katkýda bulunacaktýr. B010A01A-GAT Dýþ Ülkelerdeki Operasyon Eðer Hyundai nizi baþka bir ülkede kullanacaksanýz, þunlarý yapmayý ihmal etmeyin: o o Kayýt/ sicil ve sigorta konularýndaki tüm düzenlemeleri inceleyin Kullandýðýnýz yakýtýn mevcut olup olmadýðýný saptayýn ZB020A1-F YENÝ HYUNDAI'NÝZÝN RODAJI Ýlk 2000 km esnasýnda Yeni Hyundai'nizde zorunlu bir rodaj iþlemi gerekmemektedir. Ancak, Hyundai'nizin ekonomik kullanýmýna ve dayanýklýlýðýna, aþaðýda verilen ilk 2000 km önerilerine uyarak katkýda bulunabilirsiniz. 1-1 w.hyun.hyun 1

12 o 88 km/s'i aþmayýnýz. o Sürüþ anýnda motor hýzýný (devir/ dakika) arasýnda tutunuz. o Aracýnýzý kademeli olarak hýzlandýrýnýz. Tam gaz vererek yapýlan ani kalkýþlardan kaçýnýnýz. o Ýlk 300 km içinde sert frenlerden kaçýnýnýz. o Motoru boðmayýnýz (bir baþka deyiþle, yüksek bir viteste düþük hýzda sürerek motoru sarsmayýnýz, vites küçültünüz). o Hýzlý da gitseniz yavaþ da gitseniz, zaman zaman hýzýnýzý deðiþtiriniz. o Katalitik konvertörlü araçlarda, motoru 3 dakikadan fazla rölantide çalýþtýrmayýnýz. o Ýlk 2000 kilometre boyunca römork çekmeyiniz. ZB030A1-A ANAHTARLAR 1-2 bt HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ Kolaylýk saðlamak amacýyla, Hyundai'nizdeki tüm kilitler ayný anahtar ile açýlýr, kapanýrlar. Ancak, tüm kapýlarýn anahtarsýz da kilitlenebileceðinden anahtarýnýzý aracýnýzýn içinde kilitli býrakma riskine karþý yedek bir anahtar bulundurmanýzý öneririz. ZB030B1-A Anahtar Numaranýzý Kaydediniz Anahtar kod numarasý, Hyundai otomobilinizin anahtarýyla birlikte teslim edilen anahtar numara plakasýnda basýlýdýr. Bu numara, araç dýþýnda, emniyetli bir yerde muhafaza edilmelidir. Anahtar numarasý, acil durumlarda bulunabilecek bir yere de kaydedilmelidir. Yeni bir anahtara ihtiyacýnýz olmasý ya da anahtarýnýzý kaybetmeniz halinde, yetkili bir Hyundai Servisiniz bu anahtar numarasý ile size yeni bir anahtar saðlayabilir. w.hyun.hyun bt ZB040A1-A ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ (VARSA) Ýmmobilizer sistemi hýrsýzlýðý engellemek üzere tasarlanmýþ bir cihazdýr. ZB040B1-A Anahtarlar Araçta bulunan bütün kilitler ayný anahtarla açýlabilmektedir. Ancak kapýlarý anahtarsýz kilitlemek de mümkün olduðundan anahtarý içeride unutmamaya özen gösteriniz. NOT: Eðer kendiniz anahtar yaptýrýrsanýz marþ basmaz ve motoru çalýþtýramazsýnýz w.hyun.hyun

13 bt ZB030B1-A Anahtar Numaralarý Anahtar kod numarasý, Hyundai otomobilinizin anahtarýyla birlikte teslim edilen anahtar numara plakasýnda basýlýdýr. Bu numara, araç dýþýnda, emniyetli bir yerde muhafaza edilmelidir. Anahtar numarasý, acil durumlarda bulunabilecek bir yere de kaydedilmelidir. Yeni bir anahtara ihtiyacýnýz olmasý ya da anahtarýnýzý kaybetmeniz halinde, yetkili bir Hyundai Servisiniz bu anahtar numarasý ile size yeni bir anahtar saðlayabilir. Güvenlik açýsýndan anahtarlara iliþtirilmiþ bulunan ve üzerinde anahtar numarasý yazan metal plakayý teslimattan sonra çýkarýnýz. Buna ek olarak anahtar numaralarý emniyet sebeplerinden dolayý Hyundai tarafýndan saðlanamaz. Ýlave anahtarlara ihtiyaç duyduðunuzda veya anahtarlarý kaybettiðinizde yetkili Hyundai servisiniz size yeni anahtarlar yapabilir. HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ ZB040A1-A Ýmmobilizer yeniden kodlanmasý Kontak anahtarý ON konumuna getirilince, immobilizer uyarý göstergesi beþ saniye boyunca yanýp sönerse, immobilizer sisteminiz devre dýþý demektir. Bu durumda motoru Ýmmobilizer Yeniden Kodlanmasý olmadan kontak anahtarýyla çalýþtýramazsýnýz. Aþaðýdaki prosedür size Ýmmobilizer Yeniden Kodlanmasý yapýlarak (0,1,2,3 þifre örneðidir) motoru nasýl çalýþtýracaðýnýzý göstermektedir. NOT Ýmmobilizer Kod þifrenizi, aracýnýzý ilk teslim aldýðýnýzda edinebilirsiniz. Eger þifreniz yoksa, yetkili Hyundai satýcýnýza baþvurun. 1. Ýlk basamaktaki 0 sayýsý kadar 10 kez kontak anahtarýný ON ve OFF konumuna getirin. Ýmmobilizer göstergesi kontak anahtarýnýn hareketiyle eþ zamanlý olarak yanýp sönecektir. w.hyun.hyun bt saniye bekleyiniz. 3. Ayný þekilde, kalan basamak sayýsýna 1, 2, 3 göre biraz önceki prosedürü tekrarlayýn. 4. Eðer tüm 4 basamak da baþarýlý bir þekilde denendiyse, kontak anahtarýný ON konumuna getirin ve immobilizer göstergesinin yanýp yanmadýðýný kontrol edin. Bu andan itibaren, 30 saniye içerisinde motorunuzu çalýþtýrmanýz gerekmektedir. Eðer 30 saniyeyi geçirirseniz, motorunuz çalýþmayacaktýr. NOT Eðer immobilizer yeniden kodlanmasý ardýndan sürüþ esnasýnda motor tamamen durursa, 8 saniye içinde immobilizer yeniden kodlanmasý tekrar uygulamaksýzýn motorunuzu çalýþtýrabilirsiniz. 5. Eðer immobilizer göstergesi 5 saniye boyunca yanýp sönerse, Ýmmobilizer yeniden kodlanmasý en baþýndan tekrar uygulamanýz gerekmektedir. Ýmmobilizer yeniden kodlanmasý uyguladýktan sonra, en kýsa zamanda Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz. DÝKKAT o Eðer Ýmmobilizer yeniden kodlanmasý uygulamada ardarda üç kez baþarýsýz olursanýz, tekrarlamak için yaklaþýk bir saat beklemeniz gerekmektedir. o Eðer motorunuzu Ýmmobilizer yeniden kodlanmasý yüzünden çalýþtýramazsanýz, aracýnýzý bir Hyundai yetkili servisine çektiriniz. 1-3 w.hyun.hyun

14 ZB050A1-F HIRSIZ ALARM SÝSTEMÝ Bu sistem, araca izinsiz giriþlerin engellenmesini saðlamak amacýyla tasarlanmýþtýr. Bu sistem üç adýmda iþlemektedir: Birincisi açýk, ikincisi alarm, üçüncüsü de kapalý durumdur. Harekete geçirildiginde sistem, dörtlü flaþörlerin yanýp sönmesini ve alarm sirenin çalmasýný saðlar. ZB050A1-F Açýk durum: Arabayý park edip motoru durdurunuz. Sistemi aþaðýda anlatýlan þekilde açýk konuma getiriniz. 1) Kontak anahtarýný kontaktan çekiniz. 2) Motor kaputunun ve bagaj kapaðýnýn kilitli olduðundan emin olunuz. 3) Anahtarsýz giriþ sisteminin uzaktan kumandasýný kullanarak kapýlarý kilitleyiniz. Yukarýdaki adýmlar tamamlanýnca dörtlü flaþör, sistemin açýk olduðunu göstermek üzere bir kez yanýp sönecektir. NOT: 1) Eðer kapýlardan herhangi biri, bagaj kapýsý veya motor kaputu açýk kalýrsa, sistem açýk konuma geçmeyecektir. 2) Eðer bu olursa, sistemi yukarýda açýklandýðý gibi tekrar açýk duruma getiriniz. DÝKKAT: Tüm yolcular arabadan ininceye kadar 1-4 bt HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ sistemi açýk hale getirmeyiniz. Eðer içeride kalan yolcu(lar) varsa, alarm bu yolcunun(larýn) da arabayý terketmesinden sonra çalýþtýrýlabilir. ZB050A1-F Alarm durumu: Araba park halinde ve sistem açýk konumdayken, aþaðýdakilerden herhangi biri gerçekleþtiðinde alarm devreye girecektir. 1) Ön veya arka kapýlardan birinin kontak anahtarý veya uzaktan kumanda kullanýlmadan açýlmasý. 2) Motor kaputunun açýlmasý. 30 saniye boyunca devamlý siren çalacak ve dörtlü flaþör yanýp sönecektir. Bu iþlem 30 saniyelik süreler ile üç defa tekrar edecektir. (sadece E.C/ E.C hariç: 30 saniyede bir üç kez). Sistemi kapatmak için, kapýyý uzaktan kumanda veya kontak anahatarýyla açýnýz. w.hyun.hyun bt DÝKKAT: Sistem açýk konumdayken motoru çalýþtýrmamaya özen gösteriniz. DB040C1-A Kapalý konum: AÇIK KAPALI PANÝK (Varsa) Aþaðýdaki adým uygulandýðýnda sistem kapalý konuma geçecektir: Sürücü veya yolcu kapýsý kilitleri kontak anahtarý veya uzaktan kumandanýn UNLOCK düðmesine basýlarak açýlýr. Yukarýdaki iþlemler tamamlandýktan sonra, dörtlü flaþör sistemin kapalý olduðunu göstermek üzere iki defa yanýp sönecektir. NOT: Sistem bir kez kapalý konuma getirildiðinde, açma prosedürleri yeniden uygulanmadan tekrar açýk konuma getirilemez. w.hyun.hyun

15 DB040C1-A Panik Durumu (Eðer varsa) 1. Uzaktan kumandadaki Panik düðmesine basýnýz. 2. Ayný anda, siren çalacak ve dörtlü flaþör sürekli yanýp sönecekir. 3. Sistemi durdurmak için tekrar kumandadaki Panik düðmesine basýnýz. DB040C1-A Uzaktan Kumanda Sistemi Kapýlarý Kilitleme 1. Tüm kapýlarý kapatýnýz. 2. Kumandadaki LOCK düðmesine basýnýz. 3. Ayný anda tüm kapýlar kilitlenecek, dörtlü flaþör sistemin açýk konumda olduðunu belirtmek için bir defa yanýp sönecektir. DB040C1-A bt Kapý Kilitlerini Açma 1. Kumandanýn üzerindeki UNLOCK düðmesine basýnýz. 2. Ayný anda tüm kapýlar açýlacak, dörtlü flaþör sistemin kapalý konumda olduðunu belirtmek üzere iki kez yanýp sönecektir. ZB040A1-A KAPI KÝLÝTLERÝ DÝKKAT o Kilitlenmiþ kapýlar tehlikeli olabilir. Aracýnýzý hareket ettirmeden önce - HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ o özellikle araçta çocuk varsa - tüm kapýlarýn güvenli bir þekilde kapalý ve kilitli olup olmadýðýndan emin olmalýsýnýz. Bu önlem, kapýlarýn kaza ile açýlmamasýný saðlar. Ayrýca, gerek kapýlarýn kilitlenmesi, gerekse emniyet kemerlerinin doðru olarak takýlmasý, bir kaza anýnda araç içindekilerinin araçtan fýrlamasýný önler. Kapýlarý açmadan önce her zaman akan trafiðe dikkat ediniz. DB040C1-A Ön Kapýlarý Anahtar Kullanarak Kilitleme ve Açma o o KAPALI AÇIK Kapý anahtarla kilitlenip açýlabilir. Kapýyý kilitlemek için; anahtarý, aracýn ön tarafýna doðru çeviriniz. Açmak için; aracýn arka tarafýna doðru çevriniz. w.hyun.hyun bt DB040C1-A Dýþarýdan Kilitleme Kapýlar anahtarsýz da kilitlenebilmektedir. Kapýlarý dýþarýdan kilitlemek için, önce kilit mandalýný aþaðý bastýrýnýz, sonra kapýyý kapatýnýz. NOT: o Kapýyý bu þekilde kilitlediðinizde kontak anahtarýný araç içinde unutmadýðýnýzdan emin olunuz. o Hýrsýzlara karþý önlem olarak aracý terk ederken kontak anahtarýný çýkarýn, camlarý kapatýn ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. 1-5 w.hyun.hyun

16 AB040D1-A Ýçeriden Kilitleme Hyundai'nizi içeriden kilitlemek için, kapýyý kapatýnýz ve kilit mandalýný aþaðýya bastýrýnýz. Bu yapýldýðýnda; kapý, iç veya dýþ kapý kolu kullanýlarak açýlamaz. ZB050A1-F ARKA KAPI ÇOCUK EMNÝYET KÝLÝDÝ 1-6 bt KAPALI HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ Hyundai'nizin arka kapýlarý, çocuk emniyet kilidi donanýmý ile donatýlmýþtýr. Arka kapý çocuk emniyet kilidi kilitlendiði zaman, arka kapý içeriden açýlamaz. Arka koltukta çocuk bulunduðu zaman bu kilidin kullanýlmasý önerilir. Kapýyý, içeriden açýlamayacak þekilde kilitlemek için, çocuk emniyet kilidini "KAPALI" konumuna getiriniz ve kapýyý kapatýnýz. Kapýyý normal açýlabilir hale getirmek için, kilit dilini "KAPALI" un aksi istikametine itiniz. Kapýyý dýþarýdan açmak için ise, dýþ kapý kolunu yukarý doðru çekiniz. ZB810A1-H ARKA KOLTUÐA DÝKKAT! Tüm yolcularýn güvenliði için, bagaj ya da diðer yükler koltuk arkalýðýndan daha yükseðe ulaþmamalýdýr. Ayrýca þapkalýk bölümüne hiçbir nesne koymayýnýz, aksi taktirde ani bir fren w.hyun.hyun bt durumunda bunlar öne kayarak yolcularý tehlikeye sokabilir. ZB060A2-A AYARLANABÝLÝR ÖN KOLTUKLAR UYARI: Araç hareket halinde iken kesinlikle koltuk ayarlamayýnýz. Bu, kontrol kaybýna neden olur ve ölüm, ciddi yaralanma ya da maddi hasarla sonuçlanabilecek kazalara yol açar. JB060B1-A KOLTUÐU ÖNE VE ARKAYA AYARLAMAK Koltuðu öne ve arkaya hareket ettirmek için, koltuk kilit kolunu yukarý çekiniz. Bu hareket, koltuðu, kýzaðý üzerinde serbest býrakacaðýndan, koltuðu arzu edilen konuma getirmek için öne ya da arkaya hareket ettirebilirsiniz. Arzu edilen konuma ulaþtýðýnýzda, kolu serbest w.hyun.hyun

17 býrakýnýz ve koltuðun kilitlenip kilitlenmediðinden emin olmak için, öne-arkaya hareket ettiriniz. ZB060C1-A bt Koltuk Arkalýk Açýsý Ayarý Koltuk arkalýðýný hareket ettirmek için, aðýrlýðýnýzý üzerinden çekmek amacý ile öne doðru eðilerek koltuðun yan tarafýndaki eðim kumanda kolunu yukarý çekiniz. Kolu yukarýda tutarak, arzu ettiðiniz arkalýk açýsýna eriþene dek arkaya yaslanýnýz. Arkalýðý, istenen konumda kilitlemek için eðim kumanda kolunu serbest býrakýnýz. UYARI: Herhangi bir çarpýþma ya da ani bir fren halinde yaralanma riskini en aza indirmek için, gerek sürücü gerekse yolcu koltuk arkalýklarý dik konumda olmalýdýrlar. Koltuk arkalýðý yatýrýldýðý takdirde, emniyet kemeri ile saðlanan korunma önemli ölçüde azalabilir. Koltuk arkalýðý yatýk HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ halde iken, yolcunun emniyet kemeri altýndan kayarak ciddi yaralanmalarýn olmasý riski daha büyüktür. ZB060D1-A Ayarlanabilir Baþ Destekleri (varsa) Kilit topuzu Baþ destekleri, boyundan yaralanma riskini azaltmak amacýyla tasarlanmýþtýr. Baþ desteðini yükseltmek için yukarý çekiniz. Ýndirmek için, kilit topuzuna bastýrarak aþaðý doðru itiniz. UYARI: o Herhangi bir kaza halinde, maksimum etkinliðin saðlanmasý için, baþ desteðinin üst kýsmý, yolcunun kulak seviyesinin üstüne gelecek þekilde ayarlý olmalýdýr. Bu nedenle; sýrt yastýklarý, gövdeyi koltuk arkalýðýndan uzak tutacaðý için önerilmemektedir. w.hyun.hyun bt o Kaza halinde yolcular yaralanabileceðinden baþ destekleri çýkmýþ halde aracýnýzý kullanmayýnýz. Baþ destekleri, doðru ayarlandýklarý zaman boyundan yaralanmalara karþý korunma saðlar. ZB060E1-A Koltuk Sýrt Desteði Kumandasý (Yalnýz Sürücü Koltuðunda)(Varsa) Koltuk sýrt desteðini ayarlamak için, koltuðun iç kýsma bakan tarafýndaki kolu çeviriniz. Sýrt destek kuvvetini artýrmak için kolu ileri doðru itiniz. Azaltmak için de kolu geriye doðru çekiniz. 1-7 w.hyun.hyun

18 ZB060F1-A Koltuk Minderi Yükseklik Ayarý (Yalnýz Sürücü Koltuðunda)(Varsa) Koltuk minderinin ön kýsmýný yükseltmek veya alçaltmak için ön topuzu, arka kýsmýný yükseltmek veya alçaltmak için de arka topuzu öne ya da arkaya çeviriniz. 1-8 daiclubt daiclu w.hyun HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ ZB070A1-A Arka Koltuða Geçmek (3 Kapýlý Modellerde) Ön yolcu koltuðu arka koltuða geçmek için öne doðru eðilmelidir. Ön yolcu koltuðunun yan tarafýndaki eðme kontrol kolunu (1) yukarý çekip, koltuðun arkasýný öne doðru yatýrdýðýýnýzda koltuk kendiliðinden öne doðru kayacaktýr. Arka koltuða oturacak olanlar, þekilde görüldüðü gibi ayak pedalýna (2) basarak ön yolcu koltuk arkalýðýný eðebilirler UYARI: Arka koltukta oturan yolcular, araç hareket halinde iken ayak pedalýna (2) yanlýþlýkla basmamalýdýr, aksi halde koltuk arkalýðýnýn öne doðru hareket etmesine ve öndeki yolcunun yaralanmasýna neden olabilirler. bt.hyun bt w.hyun.hyun ZB080A2-A KAPI CAMI Camý açmak veya kapamak için cam kolunu saat yönünde ya da tersine çeviriniz. UYARI: Camlarý açarken veya kapatýrken yolcularýn kollarýnýn ve ellerinin sýkýþmamasýna dikkat ediniz.

19 AB080B1-H OTOMATÝK CAMLAR (Varsa) KAPALI AÇIK bt Otomatik camlar, yalnýzca kontak anahtarý "ON" konumunda iken çalýþýrlar. Ana düðmeler sürücü kolluðunun üzerindedir ve aracýn her iki tarafýndaki ön ve arka camlara kumanda ederler. Camlar, uygun düðmelere basýldýðýnda açýlýr, düðmeler yukarý çýkarýldýðýnda da kapanýr. Sürücü tarafýndaki camý açmak için (1) no lu düðmeye basýnýz. Düðmeye basýldýðý süre boyunca cam hareketini sürdürecektir. Camlarýn hareketini engellemek için ise, sürücü kolluðuna bir cam kilit düðmesi (2) konmuþtur. Otomatik camý devre dýþý býrakmak için cam kilit düðmesine basýnýz. Tekrar çalýþýr duruma getirmek için, cam kilit düðmesine ikinci kez basýnýz. Otomatik camlar, kontak anahtarý ACC veya LOCK pozisyonuna getirildikten sonra 30 saniye içerisinde çalýþtýrýlabilir. Ancak ön kapýlar açýkken otomatik camlar çalýþmaz. HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ DÝKKAT: (1) Ellerin veya baþýn kapý camlarý arasýnda sýkýþmamasýna dikkat ediniz. (2) Sürücü kapýsýndaki ana düðmeyle, yolcu kapýsýndaki cam düðmesine asla ayný anda ve ters yönde basmayýnýz. Eðer bunu yaparsanýz, cam olduðu yerde kalacak ve açýlýp kapanmayacaktýr. (3) Arabayý terk ettiðinizde arabada kalan varsa, özelliklede araçta çocuk kalýyorsa kontak anahtarýný çýkarýnýz. w.hyun.hyun bt ZB080C1-H MERKEZÝ KAPI KÝLÝT SÝSTEMÝ (Varsa) Bu sisteme, sürücü kapýsýndaki kilit düðmesi ile kumanda edilir ve yolcu kapý kilitlerini çalýþtýrýr. Sürücü kapýsý kilitlendiðinde yolcu kapýsý ve arka kapýlar açýksa, bu kapýlar kapatýldýðýnda kendiliðinden kilitlenirler. Eðer, ön yolcu kapýsý düðme basýlý haldeyken açýk ise, kapý dýþ kolu yukarý kalkýk konumda tutulmalýdýr. Kapý kapandýðýnda kilitli kalacaktýr. Sürücü kapýsý anahtar veya düðme ile açýldýðýnda bütün kapýlar otomatik olarak açýlýr. 1-9 w.hyun.hyun

20 ZB090A1-H EMNÝYET KEMERÝ Araçtaki tüm yolcular, daima emniyet kemeri takmalýdýrlar. Bulunduðunuz ülkedeki yasa, yolcularýn yalnýzca bir kýsmýnýn ya da tamamýnýn emniyet kemeri kullanmalarýný isteyebilir. Bu basit emniyet önlemi ile herhangi bir kaza anýndaki yaralanma olasýlýðý ya da yaralanma derecesi azaltýlacaktýr. Ayrýca, aþaðýdaki önerilere de uyulmalýdýr: ZB090B1-H Bebekler ya da Küçük Çocuklar Bazý ülkelerde, bebekler ve küçük çocuklar için çocuk emniyet sistemleri gerekmektedir. Bunun yasal olarak istenilip istenmemesine bakýlmaksýzýn, bebekler ya da 18 kg'dan hafif çocuklar arka koltukta oturtulmalý ve çocuk emniyet sistemi kullanýlmalýdýr. ZB090C1-A Daha Büyük Çocuklar Çocuk koltuklarýna büyük gelen çocuklarýn arka koltuða oturtulmasý emniyet kemeri takmalarý tavsiye edilir. Kemerin karýn bölümü, kalçalar üzerinden ve olabilecek en alt seviyede yeterli sýklýkta baðlanmalýdýr. Kemerin iyice oturup oturmadýðýný periyodik olarak kontrol ediniz. Çocuðun kýpýrdanmasý kemerin pozisyonunu bozabilir. 13 yaþýndan büyük çocuklar ön koltuða oturduklarýnda emniyet kemerlerini takmalýdýrlar. Çocuðun, koltuk üzerinde ayakta durmasýna 1-10 bt HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ ya da diz çökmesine ise hiçbir zaman izin verilmemelidir. Uygun çocuk emniyet koltuklarý ya da emniyet kemerleri ile güvenceye alýnmýþ arka koltukta oturan çocuklar bir kaza halinde güvenlikte olacaklardýr. ZB090D1-A Hamile Kadýnlar Bir kaza halinde yaralanma olasýlýðýný azaltmak için, hamile kadýnlarýn da emniyet kemerini kullanmasý önerilmektedir. Emniyet kemeri mümkün olduðunca aþaðýdan, kalçalardan çok sýký olmayacak bir þekilde baðlanmalý ve kesinlikle karýn üzerinden geçmemelidir. Özel öneriler için doktorunuza danýþýnýz. ZB090E1-A Yaralý Kiþiler Yaralý bir kiþi araç ile taþýnýrken emniyet kemeri takýlmalýdýr. Bu gerekli olduðunda öneri için, bir doktora danýþýnýz. ZB090F1-A Her Kemer Bir Kiþi Tarafýndan Kullanýlmalýdýr Hiçbir zaman bir emniyet kemeri iki kiþi (çocuklar da dahil) tarafýndan kullanýlmamalýdýr. Bu, bir kaza halinde, yaralanmanýn ciddiyetini arttýracaktýr. ZB090G1-A Araç Seyir Halinde Ýken Yatmayýnýz Herhangi bir kaza anýnda yaralanma olasýlýðýný azaltmak güvenlik sistemlerinden maksimum faydayý saðlamak için, tüm yolcular dik oturmalý ve ön koltuklar dik durumda olmalýdýrlar. Arka w.hyun.hyun bt koltukta yatan bir yolcunun olmasý ya da ön koltuðun tamamen yatýk ya da yatýða yakýn bir konumda bulunmasý, emniyet kemerinin fonksiyonlarýný yerine getireme-mesine yol açar. UYARI Aracýnýz hareket halindeyken yatýk konumda oturmak ya da uzanma tehlikeli olabilir. Kemeri takmýþ olsanýz dahi, yatýk konumda bulunduðunuzda emniyet kemeriniz görevini yapamayabilir. Gövdenize bastýrmadýðýndan, omuz kemeri görevini yapamaz. Bunun yerine, sizin önünüzde engel olarak duracaktýr. Bir çarpýþmada siz onun üzerine giderek, boynunuzdan veya baþka þekilde ciddi olarak yaralanmanýza sebep olacaktýr. Bel kemeri de görevini yapamaz. Bir çarpýþmada, kemer karnýnýzýn üzerinden yukarý gidebilir. Kemer kuvvetleri kalça kemiklerinizde deðil, burada meydana gelecektir. Bu ciddi iç yaralanmalara sebep olabilir. Araç hareket halindeyken, özel koruma için, koltuk arkalýðý dik olmalýdýr. Bundan sonra koltukta iyice arkaya oturunuz ve emniyet kemerinizi gerektiði þekilde takýnýz. ZB090H1-A EMNÝYET KEMERLERÝNÝN BAKIMI Emniyet kemeri sistemleri asla yerlerinden çýkarýlmamalý ya da tadil edilmemelidir. Ayrýca, emniyet kemerlerinin ya da emniyet kemeri aksamýnýn, koltuk menteþeleri, kapýlar ya da diðer etkenler tarafýndan hasar görmemesine dikkat edilmelidir. w.hyun.hyun

21 bt UYARI Arka koltuðun arkalýðýný katlanmýþ halden, dik pozisyona getirirken emniyet kemeri kayýþýna ve tokasýna zarar vermemeye özen gösteriniz. Kayýþ veya tokanýn arka koltuðun arasýna sýkýþmadýðýndan emin olunuz. ZB090I1-A Kontrol Emniyet kemerlerinin aþýnma ya da herhangi bir hasara karþý periyodik olarak kontrolu gerekmektedir. Sistemin hasar görmüþ parçalarý en kýsa zamanda deðiþtirilmelidir. ZB090J1-A Emniyet Kemerlerini Temiz ve Kuru Tutunuz Emniyet kemerleri temiz ve kuru tutulmalýdýr. Kemerler kirlendikleri takdirde, yumuþak bir deterjan ve ýlýk su ile temizlenmelidirler. Kemerler üzerinde çamaþýr suyu, boya, kuvvetli ve çizici deterjanlar kullanýlmamalýdýr. Bunlar, kemeri zedeleyebilir ve aþýndýrabilirler. ZB090K1-A Emniyet Kemerleri Ne Zaman Deðiþtirilmelidir Tüm emniyet kemeri sistemi ya da sistemleri araç bir kaza yapmýþ ise deðiþtirilmelidir. Bu, görünürde bir hasar olmasa dahi yapýlmalýdýr. Emniyet kemerlerine ait baþka sorularýnýz olduðu takdirde, Hyundai Servisine baþvurabilirsiniz. HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ AB950A1-B EMNÝYET KEMERÝ YÜKSEKLÝK AYARI (Varsa) Ön emniyet kemerinin yüksekliði, 4 konumdan birisine getirilebilir. Omuz kemeri, omuzun yarýsýna gelecek þekilde ayarlanmalý ve ASLA boyuna geçmemelidir. Omuz kemerinin yüksekliðini ayarlamak için yükseklik ayar düðmesine basarak omuz kemerini alçaltýp yükselterek en uygun konuma getiriniz. Kemeri uygun konumda sabitlemek için düðmeyi serbest býrakýnýz. Düðmeyi serbest býraktýktan sonra emniyetli bir þekilde sabitlendiðinden emin olmak için yukarý ya da aþaðý hareket ettiriniz. UYARI: Yükseklik ayarlama araç hareket halinde iken kilitli olmalýdýr. w.hyun.hyun bt ZB090T1-H EMNÝYET KEMERLERÝ (3 Noktalý, Sürücü Tipi) (Acil Durum Kilit Makaralý) Emniyet Kemerinin Takýlmasý Emniyet kemerinizi takmak için, kemeri makaradan çekerek çýkarýnýz ve metal tespit dilini kilitleme tokasýna sokunuz. Metal dil tokaya kilitlendiðinde "klik" sesi duyulacaktýr. Emniyet kemeri yalnýzca, manuel olarak ayarlandýktan sonra, kalça kemiklerinizin etrafýnda sýký olmayacak biçimde dolanacak þekilde uygun uzunluðuna otomatik olarak ayarlanýr. Öne doðru yavaþça uzandýðýnýz zaman kemer uzar ve size hareket serbestliði saðlar. Ancak, ani bir duruþ ya da darbe halinde ise, kemer kilitlenir. Ayrýca, öne doðru çok ani bir hareket yaptýðýnýz takdirde de kilitlenecektir. Kemerin iyice kilide oturduðundan ve bükülmediðinden emin olunuz w.hyun.hyun

22 ZB090U1-A Emniyet Kemerinizin Ayarý Kemeri kalçalarýnýz üzerinde, olabildiðince aþaðýdan ayarlamalýsýnýz ve beliniz üzerinden geçirmemelisiniz. Gövdeniz üzerinde çok yükseðe ayarlanan bir emniyet kemeri, kemer altýndan kayarak ciddi þekilde yaralanmanýza ya da ölüme yol açabilir. Emniyet kemerini, kollarýn her ikisi de kemerin altýnda ya da kemerin üstünde kalacak þekilde ayarlamayýnýz. Þekilde gösterildiði gibi bir kol emniyet kemerinin altýnda, diðeri ise üstünde olmalýdýr daiclubt daiclu bt w.hyun.hyun HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ ZB090V1-A Emniyet Kemerinin Çözülmesi Emniyet kemeri, kilitleme tokasý üzerindeki düðmeye basýlarak serbest býrakýlýr. Serbest býrakýlan emniyet kemeri, otomatik olarak makaraya geri sarýlýr. Otomatik geri sarma iþlemi gerçekleþmiyorsa, kemerin bükülüp bükülmediðini kontrol ederek, gerekiyorsa düzeltiniz ve tekrar deneyiniz. bt w.hyun.hyun ZB090W1-H Emniyet Kemerleri (2 Noktalý Statik Tip) Arka Koltuk Ortasý Emniyet Kemerinin Takýlmasý 2-noktalý statik tip emniyet kemerini takmak için, metal dili kilitleme tokasýna sokunuz. Metal dil, tokaya kilitlendiðinde "klik" sesi duyulacaktýr. Kemerin uygun olarak kilitlenmesine ve bükülmemesine özen gösteriniz.

23 bt ZB090X1-A Emniyet Kemerinizin Ayarý Çok sýký Çok yüksek Doðru ZL10340A Ýki noktalý statik tip emniyet kemerlerinin boyu, gövdenizi rahatça saracak þekilde elle ayarlanmalýdýr. Emniyet kemerinizi takýnýz ve gevþek olan ucunu çekerek sýkýnýz. Kemeri kalçalarýnýz üzerinde, mümkün olduðunca aþaðýdan ayarlamalýsýnýz ve beliniz üzerinden geçirmemelisiniz. Eðer kemer çok yüksekte ise, altýndan kayabileceðiniz için bir kaza halinde yaralanma olasýlýðýný arttýracaktýr. HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ ZB090Y1-A Emniyet Kemerinin Çözülmesi JN10350A Emniyet kemeri, kilitleme tokasý üzerindeki düðmeye basýlarak serbest býrakýlýr. UYARI: Ortadaki belkemerinin kilit donanýmý arka omuz kemeri kilitleme donanýmýndan farklýdýr. Arka koltuk omuz ya da bel kemerlerini ayarlarken emniyet kemeri sisteminden maksimum fayda saðlamak için, emniyet kemeri dillerinin doðru kilide takýlýp takýlmadýðýný kontrol ediniz. w.hyun.hyun bt ZB090Y1-A Aktif Gergili Emniyet Kemeri (Hava Yastýksýz) Aktif gergili emniyet kemeri E.R.L. tipi (Acil Durum Kilit Makarasý) ile ayný þekilde çalýþýr. (Araç ani bir duruþ yaparsa, kemer kilitlenecektir. Ayný iþlemi, öne doðru çok hýzlý eðilindiðinde de yapacaktýr). Ancak, araçlar çarpýþtýðýnda, makara kemer kayýþýný geri sarar. Bu, hýzlý bir þekilde yolcunun hareketini sýnýrlayacak ve kemer ile yolcu arasýndaki bolluðu azaltacaktýr. NOT o Aktif gergili emniyet kemeri aktif duruma getirildiðinde, bir patlama sesi duyulabilir. Bu ses normal ve zararsýzdýr. o Aktif gergili emniyet kemeri sadece yeteri þiddetteki çarpýþmalarda ve bir kereye mahsus devreye girecektir. UYARI Eðer aktif gergili emniyet kemeri kullanýldýysa, asla kendiniz yenilemeye kalkmayýnýz. Bu kemer bir Hyundai yetkili servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir w.hyun.hyun

24 YB150A1-A Aktif Gergili Emniyet Kemeri ( Hava Yastýklý) Hyundai niz sürücü ve ön yolcu aktif gergili emniyet kemerleri ile donatýlmýþtýr. Aktif gergili emniyet kemerinde amaç, birtakým önden çarpmalarda kemerin, takan kiþinin vücuduna sýkýca oturmuþ olmasýnýn saðlanmasýdýr. Aktif gergili emniyet kemeri tek olarak veya ön darbenin ciddi olduðu durumlarda hava yastýklarýyla birlikte çalýþabilir. Aktif gergili emniyet kemeri acil durum kilit makarasý (E.L.R) tipindeki emniyet kemeriyle ayný þekilde çalýþýr. Araç birdenbire durursa veya takan kiþi hýzlý bir þekilde öne eðilmeye kalkarsa, emniyet kemeri makarasý kilitlenecektir. Ancak bazý önden çarpmalarda, aktif gergili emniyet kemeri devreye girecek ve takan kiþiyle daha sýký kontakta olacak þekilde kemeri geriye çekecektir bt HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ Sürücü tarafý hava yastýðý (AIRBAG) Emniyet kemeri aktif gergi sistemi baþlýca þu elemanlardan oluþur. Elemanlarýn yerleþimi þekilde gösterilmektedir. 1. SRS hava yastýðý uyarý ýþýðý 2. Emniyet kemeri aktif gergi grubu 3. SRS kontrol modülü Yolcu tarafý hava yastýðý (AIRBAG) UYARI Aktif gergili emniyet kemerinden maksimum fayda saðlamak için: 1. Emniyet kemeri doðru takýlmalýdýr. 2. Emniyet kemeri doðru pozisyona ayarlanmalýdýr. NOT o Hem sürücünün hem de ön yolcunun aktif gergili emniyet kemeri belli ön darbelerde devreye girecektir. Bu kemer tek baþýna veya ön darbenin þiddetine göre hava yastýklarýyla birlikte iþleyecektir. w.hyun.hyun bt o o Bu koþular altýnda aktif gerilim, çarpýþma sýrasýnda kemerler takýlý olmasa dahi devreye girecektir. Aktif gergili emniyet kemeri devreye girince, büyük bir gürültü duyulabilir ve yolcu kabininde dumana benzeyen ince bir toz görülebilir. Bunlar normal iþleyiþten ileri gelen durumlardýr ve zararlý deðildirler. Bu ince toz zararsýz olmasýna raðmen deride kaþýntýya yol açabilir ve uzun süre tenefüs edilmemelidir. Aktif gergili emniyet kemerinin devreye girmiþ oldugu bir kazadan sonra ellerinizi ve yüzünüzü iyice yýkayýnýz. DÝKKAT o SRS hava yastýðýný aktive eden sensör aktif gergili emniyet kemerine baðlý olduðundan, gösterge panelindeki AIR SRS hava yastýðý uyarý lambasý BAG kontak anahtarý ON veya ACC pozisyona çevrildikten sonra yaklaþýk 6 saniye yanýp sönecek ve sonra duracaktýr. o Eðer aktif gergili emniyet kemeri düzgün çalýþmýyorsa bu uyarý lambasý SRS hava yastýðý sisteminde bir hata olmasa bile yanacaktýr. o Eðer SRS hava yastýðý uyarý lambasý, kontak anahtarý ON veya ACC pozisyonuna çevrildiðinde yanmazsa veya yaklaþýk 6 saniye yanýp söndükten sonra yanýk kalýrsa ya da w.hyun.hyun

25 araç hareket halindeyken yanarsa lütfen en kýsa zamanda yetkili bir Hyundai yetkili satýcýsýna aktif gergili emniyet kemerinizi veya SRS hava yastýðý sisteminizi kontrol ettiriniz. UYARI o Aktif gergililer sadece bir kez çalýþmak üzere dizayn edilmiþlerdir. Bir kez kullanýldýktan sonra deðiþtirilmelidirler. Hangi tip olursa olsun tüm emniyet kemerleri, çarpýþma anýnda kullanýldýlarsa muhakkak yenilenmelidirler. o Aktif gergi grubu aktif hale geçtiklerinde ýsýnýrlar. Aktivasyondan sonra birkaç dakika aktif gergili emniyet kemeri grubuna dokunmayýnýz. o Aktif gergili emniyet kemerlerini kendiniz incelemeyi ve yenilemeyi denemeyiniz. Bu iþlem bir Hyundai yetkili servisi tarafindan yapýlmalýdýr. o Aktif gergili emniyet kemerine harici darbe gelmemelidir. o Aktif gergili emniyet kemeri sistemine hiçbir þekilde bakým yapmayýnýz veya onarmayýnýz. o bt Aktif gergili emniyet kemeri grubunun uygunsuz kullanýlmasý ile vurmama, deðiþtirmeme, incelememe, yenilemememe, bakým yapmama ve tamir etmeme konusundaki uyarýlarýn dikkate alýnmamasý; hatalý iþleyiþe, beklenmedik zamanlarda kemerin aktif hale geçmesine ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. o Motorlu araçlarý sürerken veya HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ bindiðinizde daima emniyet kemerlerini takýnýz. YB150A1-A YARDIMCI KORUMA (Hava Yastýðý) SÝSTEMÝ (Varsa) Hyundai aracýnýzda, Yardýmcý bir Koruma (Hava Yastýðý) Sistemi bulunmaktadýr. Sistemin araca takýlý olduðu, direksiyon simidinin ortasýndaki ve yolcu tarafýndaki ön panelin üzerinde bulunan torpido gözünün üst kýsmýndaki "SRS AIR BAG" kabartmasý ile gösterilir. Hyundai SRS, direksiyon simidi merkezinde ve yolcu tarafýndaki ön panelin üzerinde bulunan torpido gözünün üzerinde hava yastýklarýný içermektedir. SRS uygulamasýnýn amacý, araç sürücüsüne ve/veya ön koltukta oturan yolcuya önden gelecek bir darbe halinde emniyet kemerinin tek baþýna saðladýðýndan daha büyük bir koruma saðlamaktýr. w.hyun.hyun bt NOT: Güneþ siperliði arka tarafýnda ve torpido gözünde bulunan etiketler üzerindeki SRS bilgilerini dikkatle okuyunuz. UYARI: o Adýndan da anlaþýlacaðý üzere SRS, þoför ve yolcu tarafýndaki üç noktalý emniyet kemeri ile birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olup, emniyet kemeri yerine geçmemektedir. Bu nedenle araç hareket halindeyken her zaman emniyet kemeri takýlmalýdýr. Hava yastýðý, yalnýzca araç içindekilerin önemli yaralanmalara maruz kalabileceði þiddetli ön darbeler esnasýnda þiþecektir. o SRS, çarpýþma açýsý araç ön ekseninden 30 ya da daha az ise devreye girmektedir. Yan ve arka darbelerde ya da takla atmalarda devreye girmemektedir. Unutmayýnýz ki hava yastýklarý sadece bir kez þiþecektir. Bu nedenle emniyet kemerleri her zaman takýlmalýdýr. o Her çeþit çarpýþma anýnda sürücü dahil tüm yolcular, hava yastýðý sistemi ile korunsalar da korunmasalar da maksimum güvenlik ve ciddi yaralanma ya da ölümleri en aza indirgemek için, emniyet kemerlerini takmalýdýrlar. Araç hareket halindeyken hava yastýðýna yakýn oturmayýnýz ya da gereksiz yere üzerine doðru eðilmeyiniz. o SRS hava yastýðý sistemi, herhangi bir çarpýþma esnasýnda azami koruma saðlayabilmesi içn aniden þiþmelidir w.hyun.hyun

26 Sürücünün veya yolcunun emniyet kemerlerini takmamalarý nedeniyle yanlýþ oturma pozisyonunda olmalarý halinde hava yastýðýnýn kuvvetle açýlmasý bazý yaralanmalara yol açabilir. YB150B2-A SRS Parçalarý ve Fonksiyonlarý SRS sistemi, aþaðýdaki parçalarý içerir: - Sürücü Tarafý Hava Yastýðý Modülü - Yolcu Tarafý Hava Yastýðý Modülü - Diz Yastýðý - SRS Uyarý Göstergesi (SRI) - SRS Kumanda Modülü (SRSCM) 1-16 daiclubt daiclu bt w.hyun.hyun HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ Kontak anahtarý "ON" konumunda iken, SRSCM tüm diðer parçalarý kontrol ederek ön ya da ön tarafa yakýn bir darbenin hava yastýðýnýn açýlmasýný gerektirecek kadar þiddetli olup olmadýðýný saptar. Gösterge panosu üzerindeki SRS uyarý göstergesi,sri kontak anahtarý "ON" konumuna getirildikten ya da motor çalýþtýrýldýktan sonra 6 saniye süre ile yanýp sönecek ve daha sonra tamamen sönecektir. bt w.hyun.hyun Hava yastýðý modülü, direksiyon simidinin ve yolcu tarafýndaki ön panelin üzerinde bulunan torpido gözünün üzerinde yer almaktadýr. SRSCM araç önünden gelen önemli bir darbe algýladýðýnda hava yastýðýný otomatik olarak devreye sokar. Þiþme anýnda, hava yastýðý þiþme basýncý altýnda yastýk kapaðýndaki dikiþleri yýrtar. Kapaðýn daha

27 bt fazla açýlmasý da hava yastýðýnýn tam þiþmesini saðlar. Tam þiþmiþ bir hava yastýðý; doðru takýlmýþ bir emniyet kemeri ile sürücünün veya ön koltukta oturan yolcunun baþ ve göðüsden yaralanma riskini azaltacak þekilde öne doðru hareketini yavaþlatýr. Hava yastýðý tam olarak þiþtikten sonra, sürücünün görüþ alanýný açmak üzere inmeye baþlar. DÝKKAT Aracýn içine bir araba kokusu yerleþtireceðiniz zaman, bunu gösterge grubunun yakýnýna veya gösterge panelinin üzerine koymayýnýz. Eðer bu maddeden bu sayýlan bölgelerin üzerine (gösterge grubu, gösterge paneli veya vantilatör) bir sýzýntý olursa, hasara/ arýzaya neden olabilir. Böyle bir durum olduðunda, sözkonusu yerleri bir an önce HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ suyla temizleyiniz. UYARI: o SRS devreye girdiðinde, yüksek bir gürültü ile beraber ince bir toz tabakasý yayýlabilir. Bu durum normaldir ve tehlikeli deðildir. Yine de hava yastýðýnýn þiþmesi sýrasýnda, sistem tarafýndan yayýlan ince toz, deri tahriþine neden olabilir. Hava yastýðýnýn devreye girdiði her kazadan sonra, elleriniz ve yüzünüzü ýlýk su ve yumuþak bir sabun ile yýkamalýsýnýz. o SRS, yalnýzca kontak anahtarý "ON" konumunda iken fonksiyonlarýný yerine getirebilir. Kontak anahtarý "ON" konumuna getirildikten sonra, SRI yanmýyorsa, 6 saniye yanýp söndükten sonra yanmaya devam ediyorsa ya da araç hareket halinde iken birden yanmaya baþlýyorsa, SRS'de bir sorun var demektir. Bu durumda, aracýnýzý derhal yetkili bir Hyundai Servisinde kontrol ettirmelisiniz. o Aracýnýzda bir sigorta deðiþtirmeden ya da bir akü baþýný sökmeden önce, kontak anahtarýný "LOCK" konumuna getirmelisiniz ya da kontak anahtarýný yerinden çýkarmalýsýnýz. Hava yastýðýyla baðlantýlý sigortayý(-larý), kesinlikle kontak anahtarý "ON" konumunda iken deðiþtirip, çýkarmayýnýz. Bunu ihmal etmeniz, SRS uyarý ýþýðýnýn (SRI) yanmasýna yol açacaktýr. w.hyun.hyun bt YB150C2-A SRS Bakýmý SRS, aslýnda bakým gerektirmemektedir ve dolayýsýyla sizin de SRS'nin bakýmý için yapabileceðiniz birþey yoktur. Tüm SRS sistemi, aracýn üretim tarihinden 10 yýl sonra, yetkili bir Hyundai servisi tarafýndan kontrol edilmelidir. Hava yastýðý sistemi üzerinde herhangi bir sökme, takma ya da tadilat veya direksiyon sistemi üzerinde yapýlacak herhangi bir iþlem, yalnýzca yetkili bir Hyundai servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Hava yastýðýnýn doðru olmayan þekillerde kullanýmý ciddi yaralanmalara yol açabilir. UYARI: o Büyük tehlike! Hava yastýðýyla korunmakta olan bir koltukta, sýrtý gidiþ yönüne dönük çocuk koruma koltuðu kullanmayýnýz w.hyun.hyun

28 o SRS donanýmý ya da kablo tesisatý üzerinde ve yastýk kapaðý ya da araç karoseri de dahil olmak üzere, yapýlacak bir tadilat, SRS performansýný olumsuz yönde etkileyebilir ve olasý yaralanmalara yol açabilir. o Hava yastýðý kapaklarýný temizlemek için yalnýzca yumuþak ve kuru bir bez ya da sadece su ile nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz. Çözücü ya da diðer temizlik maddeleri hava yastýðý kapaklarýnýn kötü þekilde etkilenmesine ve sistemin düzgün þekilde çalýþmamasýna yol açabilir. o Araç hava yastýklarýnýn þiþmesine yol açacak þekilde ciddi bir kazaya uðradýðý takdirde, yaralanmalara yol açabileceklerinden direksiyon simidi, gösterge paneli ve ön yolcu panelinin üzerindeki torpido gözünün üzerine veya yakýnýna herhangi bir cisim yerleþtirilmemelidir. o Eðer hava yastýklarý patlarsa yetkili bir Hyundai servisi tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. o SRS kablolarýnýn ya da SRS sisteminin diðer parçalarýnýn baðlantýlarýný ayýrmayýn ya da kurcalamayýn. Aksi takdirde, hava yastýklarýnýn kazayla çalýþmasýna ya da SRS sisteminin çalýþmamasýna baðlý yaralanma olabilir. o Ön yolcu koltuðuna yardýmcý çocuk koruma sistemi yerleþtirmeyin bt HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ Çocuk koruma sistemi kesinlikle ön koltuða yerleþtirilmemelidir. Çocuk ya da bebek bir kaza meydana geldiðinde hava yastýðýnýn þiþmesinden dolayý ciddi þekilde yaralanabilir. o Eðer hava yastýðý sistemi atýlacaksa ya da araç hurdaya çýkarýlacaksa belli baþlý emniyet önlemleri alýnmalýdýr. Bu önlemleri ve gereken bilgileri yetkili Hyundai servisinizden öðrenebilirsiniz. Bu önlemlerin alýnmamasý ve gerekli bilgilerin tatbik edilmemesi durumunda yaralanma riski artabilir. o Aracýnýzý sattýðýnýz takdirde, aracýnýzýn yeni sahibine de bu bilgileri aktarýnýz. Aracýnýzla birlikte, bu el kitabýný da mutlaka veriniz. o Eðer aracýnýza su dolarsa veya zemin döþemelerinde yoðun þekilde ýslanma olursa, motoru çalýþtýrmayýnýz; aracýnýzýn yetkili bir Hyundai Servisine çekilmesini saðlayýnýz. w.hyun.hyun bt w.hyun.hyun

29 bt AB110A1-F GÖSTERGELER VE KUMANDALAR 1. Yan Havalandýrma Yönlendiricisi 2. Far Yükseklik Ayar Düðmesi (Varsa) 3. Arka Cam Sileceði/Yýkama Düðmesi (Varsa) 4. Çok Fonksiyonlu Aydýnlatma Kolu 5. Korna ve Sürücü Hava Yastýðý ( Varsa) 6. Ön Cam Sileceði Kolu/Yýkama Düðmesi 7. Orta Havalandýrma Yönlendiricisi 8. Dijital Saat (Varsa) 9. Dörtlü Flaþör Düðmesi HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 10. Ön Sis Lambasý Düðmesi (Varsa) 11. Arka Sis Lambasý Düðmesi (Varsa) 12. Radyo/Teyp Sistemi 13. Yolcu Hava Yastýðý (Varsa) 14. Aksesuar Kutusu (Varsa) 15. Kaput Açma Kolu 16. Direksiyon Yükseklik Ayar Kolu 17. Kontak Anahtarý w.hyun.hyun bt DÝKKAT Aracýn içine bir araba kokusu yerleþtireceðiniz zaman, bunu gösterge grubunun yakýnýna veya gösterge panelinin üzerine koymayýnýz. Eðer bu maddeden bu sayýlan bölgeler üzerine (gösterge grubu, gösterge paneli veya vantilatör) bir sýzýntý olursa, hasara nedene olabilir. Böyle bir durum olduðunda, sözkonusu yerleri biran önce suyla temizleyiniz. AS10450F 18. Arka Cam Buðu Çözücü Düðmesi 19. Klima Düðmesi (Varsa) 20. Çakmak 21. Overdrive Düðmesi ( Yalnýzca Otomatik Vitesli Araçlarda) 22. Küllük 23. Ýçecek Tutacaðý (Varsa) 24. Kalorifer/Klima Kumanda Panosu 25. Torpido Gözü 1-19 w.hyun.hyun

30 1-20 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ AB110B1-A GÖSTERGE PANOSU VE GÖSTERGELER (DÝZEL ARAÇLAR ÝÇÝN) 1. Takometre 2. Sinyal Lambasý Gösterge Iþýðý 3. Hýz Göstergesi 4. Günlük Kilometre Saati 5. Yakýt Göstergesi 6. Hararet Göstergesi 7. Dizel Ön Isýtma Iþýðý 8. Kapý Açýk Ýkaz Iþýðý 9. Ýmmobilizer Uyarý Göstergesi Lambasý (Varsa) 10. El Freni/ Fren Hidroliði Seviye Ýkaz Lambasý 11. Þarj Sistemi Ýkaz Lambasý 12. Yað Basýncý Ýkaz Lambasý 13. Düþük Yakýt Ýkaz Lambasý 14. Kilometre Saati w.hyun.hyun bt bt w.hyun.hyun 15. Arýza Ýkaz Lambasý (MIL) (Varsa) 16. ABS Ýkaz Göstergesi 17. SRS Bakým Ýkaz Göstergesi 18. Uzun Far Göstergesi 19. Yakýt Filtresi Uyarý Iþýðý AS10460A

31 ZB110E1-A OVERDRIVE/KAPALI GÖSTERGE LAMBASI (VARSA) Overdrive düðmesine basýldýðýnda, overdrive göstergesi yanacaktýr. Bu sarý ýþýk overdrive düðmesi kapatýldýðýnda söner (sadece otomatik vitesli araçlarda). ZB110G1-A SÝNYAL LAMBASI GÖSTERGE IÞIKLARI Gösterge panosu üzerinde yanýp sönen yeþil oklar sinyal verilen dönüþ yönünü gösterir. Ok aydýnlanýyor fakat yanýp sönmüyorsa, normalden daha fazla yanýp sönüyorsa, ya da hiç aydýnlanmýyorsa, aracýnýzýn dönüþ sinyal sisteminde bir arýza var demektir. Onarýmý için servisinize baþvurunuz. YB640A2-A bt ABS ÝKAZ GÖSTERGESÝ (SRI) (VARSA) Anahtarý ''ON'' konumuna getirdiðinizde ABS Uyarý Iþýðý yanacak ve birkaç saniye sonrada sönecektir. Eðer ABS Uyarý Iþýðý; anahtarý ''ON'' konumuna getirdiðinizde yanmazsa veya sürüþ sýrasýnda yanarsa, ABS sisteminde bir sorun olabileceðini gösterir. Bu durumda, aracýnýz mümkün olan en kýsa zamanda yetkili Hyundai servisince kontrol edilmelidir. Normal fren sistemi ABS fren sistemi olmadan çalýþmaya devam edecektir. HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ ZB110J1-A UZUN FAR GÖSTERGE LAMBASI Uzun farlar her açýldýðýnda, ya da selektör yapýldýðýnda uzun far gösterge ýþýðý yanacaktýr. EMNÝYET KEMERÝ UYARI LAMBASI (VARSA) Emniyet kemeri uyarý ýþýðý kontak anahtarý "OFF" konumundan "ON" veya "START" konumuna getirildiðinde, emniyet kemerinizi takana kadar yanýk kalacaktýr. ZB110K1-A YAÐ BASINCI ÝKAZ LAMBASI (VARSA) DÝKKAT: Motor çalýþýr durumda iken, yað basýncý ikaz ýþýðý yanmaya devam ediyorsa, motorda ciddi hasar oluþabilir. Yað basýncý ikaz ýþýðý, yað basýncýnýn yetersiz olduðu durumlarda yanar. Normal araç çalýþma koþullarýnda, kontak anahtarý çevrilince yanmalý ve daha sonra motor çalýþtýðýnda sönmelidir. Motor çalýþýrken yað basýncý ikaz ýþýðý yanmaya devam ediyorsa, bu ciddi bir arýza olduðu anlamýna gelebilir. Böyle bir durumda güvenli bir yerde aracýnýzý durdurunuz, motoru durdurup yað seviyesini kontrol ediniz. w.hyun.hyun bt Yað seviyesi düþük ise, yeterli derecede yað ekleyip, motoru tekrar çalýþtýrýnýz. Motor çalýþýr durumda iken lamba hâlâ sönmemiþ ise, derhal motoru durdurunuz. Motor çalýþýrken, bu lambanýn yanýk kalmasý halinde, araç tekrar çalýþtýrýlmadan önce, yetkili bir Hyundai servisi tarafýndan kontrol edilmelidir. ZB110L1-A EL FRENÝ/FREN HÝDROLÝÐÝ SEVÝYE ÝKAZ LAMBASI (VARSA) UYARI: Frende herhangi bir arýzadan kuþku duyarsanýz, aracýnýzýn frenlerini mümkün olduðu kadar çabuk yetkili bir Hyundai servisinde kontrol ettirmelisiniz. Fren elektrik sisteminde ya da fren hidrolik sisteminde bir arýza olduðu zaman aracýnýzý kullanmanýz tehlikelidir ve ciddi bir yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Ýkaz Lambasýnýn Çalýþmasý El freni/fren hidrolik seviyesi uyarý ýþýðý, el freni çekildiðinde ve kontak anahtarý "ON" ya da "START" konumuna getirildiðinde yanar. Motor çalýþtýktan sonra, el freni boþaltýldýðýnda bu ýþýðýn sönmesi gerekmektedir w.hyun.hyun

32 El freni çekili deðil ise, ikaz lambasý, kontak anahtarý "ON" ya da "START" konumuna getirildiðinde yanar ve motor çalýþýnca söner. Iþýk diðer herhangi bir zamanda yanýyorsa, aracýnýzý yavaþlatmalý ve yol kenarýnda güvenli bir yerde durmalýsýnýz. Fren ikaz lambasý, fren ana silindirinde fren hidroliði seviyesinin düþük olduðunu gösterir. Tavsiye edilen fren hidroliðinin teknik özelliklerine uygun bir fren hidroliðinin ilave edilmesi gereklidir. Fren hidroliði ilave edildikten sonra baþka bir sorun görülmez ise, araç yavaþça kullanýlarak, kontrol için en yakýn servise götürülmelidir. Sorun devam eder ise, araç çalýþtýrýlmamalý ve yetkili bir Hyundai servisine çekilmelidir. Aracýnýzda ikili diyagonal fren sistemi donanýmý bulunmaktadýr. Bu da, iki sistemden birinin çalýþmamasý halinde dahi iki tekerlek ile frenleme yapabileceðiniz anlamýna gelmektedir. Yalnýzca tek bir sistem çalýþýr durumda iken aracý durdurmak için, daha fazla pedal mesafesi ve daha büyük fren pedalý basýncý gerekmektedir. Ayrýca, fren sisteminin yalnýzca yarýsý çalýþmakta iken araç daha uzun bir mesafede duracaktýr. Aracýnýz seyir halinde frenler arýzalanýrsa, ilave motor frenlemesi saðlamak için, vites küçültünüz ve aracý en güvenli þekilde durdurunuz bt HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ ZB110M1-G ÞARJ SÝSTEMÝ ÝKAZ LAMBASI Þarj sistemi ikaz lambasý, kontak anahtarý açýldýðýnda yanýp, motor çalýþtýrýldýðýnda sönmelidir. Motor çalýþýr halde iken, ýþýk yanmaya devam ediyorsa elektrik þarj sisteminde bir arýza var demektir. Seyir halinde iken lamba yanarsa; durunuz, motoru durdurunuz ve motoru kontrol ediniz. Öncelikle, alternatör kayýþýnýn çýkýp çýkmadýðýný kontrol ediniz; yerinde ise, kayýþýnýn sýkýlýðýný kontrol ediniz. Ardýndan sistemi bir Hyundai yetkili servisine kontrol ettiriniz. DÝKKAT: Tahrik kayýþýnýn (alternatör kayýþý) gevþemesi, kopmasý veya seyir esnasýnda çýkmasý halinde motor aþýrý ýsýnýr ve ciddi sorunlar baþgösterebilir, zira sözkonusu kayýþ ayný zamanda su pompasýný da çalýþtýrmaktadýr. w.hyun.hyun bt ZB110O1-H KAPI AÇIK ÝKAZ LAMBASI Kapý açýk ikaz lambasý, bir kapýnýn tamamen kapanmadýðýný haber vererek uyarýr. ZB110P1-A DÜÞÜK YAKIT SEVÝYESÝ ÝKAZ LAMBASI Yakýt deposu boþalmaya yakýnken düþük yakýt seviyesi uyarý ýþýðý yanar. Bu ýþýk yandýðý takdirde, ilk fýrsatta yakýt almanýz gerekmektedir. Yakýt seviyesi uyarý lambasý yanýk halde ya da "E" (boþ) seviyesinin altýnda iken seyretmek, motorun yanlýþ ateþlemesine yol açarak katalitik konvertörün (varsa) arýzalanmasýna neden olur. YB110C1-A AIR BAG SRS (Hava Yastýðý) Bakým Ýkaz Göstergesi SRI (Varsa) SRS Bakým Ýkaz Göstergesi, kontak anahtarý "ON" konumuna getirildikten sonra ya da motor çalýþtýrýldýktan sonra yanar ve 6 saniye sonra söner. Bu ýþýk, ayrýca SRS sisteminin çalýþmamasý halinde de yanar. SRS göstergesi hiç yanmýyorsa, kontak anahtarý "ON" konumuna getirildikten veya motor çalýþtýrýldýktan sonra 6 saniye yanýp sönüyor ve daha sonra yanmaya devam ediyorsa ya da seyir esnasýnda aniden yanýyorsa, SRS siste-minizi yetkili bir Hyundai servisinde kontrol ettiriniz. w.hyun.hyun

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A01JM-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU com KULLANMA KILAVUZU A030A01FC-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A0TB-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. 10/9 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 65 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA

Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

CHRYSLER SEBRING CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 51

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

CHRYSLER PT CRUISER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 59 ARACIN

Detaylı

CHRYSLER VOYAGER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 71 ARACIN

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA SEDAN, SW Modelleri) TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 04/00 TOYOTA Tüm haklarý

Detaylı

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No:11

Detaylı

Volvo Servis. Aksesuar Montajý. Araç verilerini kaydetme

Volvo Servis. Aksesuar Montajý. Araç verilerini kaydetme WEB EDITION TP 6675 TP 6675 (USA & Canada) AT0340 13.000.09.03 Printed in Sweden, TElanders Graphic Systems AB, Göteborg 2003 O W N E R S M A N U A L V O LV O S 8 0 52665-S80 USA.indd 1 2003-08-19, 07:42

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

12/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

12/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE ULLANMA ILAVUZU A030A01O-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve ullanma ýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz ürün

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr.

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 S ayýn müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Strada yý seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Strada nýzýn tüm özelliklerini

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: 001-024 Fiat Croma TR_duzen.qxd 31.05.2006 20:09 Page 1 Deðerlili Müþterimiz,, FIAT ý tercih edip, Fiat Croma yý seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Croma nýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg Kullanım Kılavuzu ECE R44/04 Çocuk araba koltuğu grubu 1+2+3 Vücut ağırlığı 9-36kg DİKKAT Lütfen bu kılavuzu saklayın ve koltuğun kullanımından önce iyice okuyun. Kılavuz size çocuk koltuğunu doğru kurmanız/monte

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Hyundai ix GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus

Hyundai ix GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus Hyundai ix35 1.6 GDI 135 HP 6MT 4x2 Style Plus İlan no: 413052 İlan detayları Sahibinden 66.500 TL 10 Eyl 2017 66.500 TL 30 Ağu 2017 65.500 TL Böylesi yok Full-Full-extralı sıfırdan farksız İlan tarihi:

Detaylı

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 21.07.2006 16:45 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf İlan no: 246525 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden ÖĞRETMEN SAHİBİNDEN LPG li HYUNDAI i20 KM'si DÜŞÜK KAZASIZ 30.500 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2015 İlan detayları İlan detayları İl Kocaeli, Darıca, Darıca,

Detaylı