SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. Ġnsan Kaynakları 5. Sunulan Hizmetler 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D.Diğer Hususlar II. AMAÇ ve HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politikalar ve Öncelikler C.Diğer Hususlar III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2. Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3. Mali Denetim Sonuçları 4. Diğer Hususlar B.Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 2. Performans Sonuçları Tablosu 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5. Diğer Hususlar IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER

3 SUNUġ Sosyal Bir Hukuk Devleti olmanın temel özelliği, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik olarak, toplumsal dayanıģmanın güçlendirilmesi ve sosyal barıģın korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Pendik Belediyesi Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü olarak; yoksullukla mücadele konusunda önemli bir baģarıya ve tecrübe birikimine ulaģılmıģtır. VatandaĢlarımıza daha hızlı, etkin ve verimli hizmet sunmak, aile bütünlüğü içinde kadınlarımıza, yaģlılarımıza, engellilerimize, öğrencilerimize, dul ve yetimlerimize, yoksulumuza sahip çıkmak amacıyla sosyal yardım ve hizmet alanındaki müdürlük organizasyon revizyonuna gidilerek sosyal yardımdan ziyade sosyal hizmet odaklı çalıģma adına mesleki çalıģmalara ağırlık verilmiģtir. Ġlçemizde herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan, sosyo/ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaģlarımızın; gıda, giyim, eğitim, medikal malzeme gibi temel ihtiyaçları karģılanmakta, özürlü vatandaģlarımızın eğitim ve iyileģtirme giderlerine katkı sağlanmakta, iģsiz vatandaģların sürekli bir iģe sahip olmalarına yönelik projeler desteklenmektedir. Ġlçemizde her vatandaģın onurlu, huzurlu ve standardı yüksek bir hayatı hak ettiği inancı ile ekonomik ve sosyal yönden güçsüz olanlar lehine, toplumsal eģitsizlikleri ve sorunları giderici etkin ve yaygın sosyal hizmet uygulanmalarıyla bütçe kaynaklarının toplumun en yoksul kesimlerine ulaģması sağlanmıģtır. Nuri SĠNCANLI Sosyal Yardım ĠĢleri Müdür V.

4 I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon Misyon Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde müracat odaklı olmak yerine yerelliği sağlayarak tüm dezavantajlı kesimlere ulaģmak, sosyal hizmet uygulamaları ile birlikte birey ve ailenin kendine yeterli hale gelmesini sağlamak. Vizyon Sosyal hizmetlerin tüm ihtiyaç gruplar için ulaģılabilir olmasını sağlayan, bireylerin öncelikle yaģadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi için tedbirler alan ve bu uygulamalar ile hizmetlerde öncü kurum olmak.. B.Görev, Yetki ve Sorumluklar 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununa göre; Madde 7- BüyükĢehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükģehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c) Sıhhî iģyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaģlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

5 f) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları tahliye etmek ve yıkmak sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaģımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. BüyükĢehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler Sayılı Belediye Kanununa göre; Madde 14.- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, sporu teģvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teģvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükģehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

6 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek, f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, i) Borç almak, bağıģ kabul etmek,

7 j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek, k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek, l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek, n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek, r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluģ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleģme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleģme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karģılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karģılığında alınacak ücret UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen

8 yer seçim belgesi verilmiģ sayılır. BüyükĢehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükģehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde Ġl Özel Ġdaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığı nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığı nın onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

9 Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı Madde 73- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluģturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inģa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karģı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüģüm ve geliģim projeleri uygulayabilir. Yurt dıģı iliģkileri Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teģekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teģekkül organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleģtirebilir veya kardeģ kent iliģkisi kurabilir. Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaģmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına ait yapım, bakım, onarım ve taģıma iģlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluģlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iģ, iģin yapımını üstlenen kuruluģun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karģılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, kamu yararına çalıģan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmıģ vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek KuruluĢları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleģtirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. d) Kendilerine ait taģınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına devredebilir veya süresi yirmi beģ yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taģınmazlar aynı kuruluģlara kiraya da verilebilir. Bu taģınmazların, tahsis amacı dıģında kullanılması hâlinde, tahsis iģlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve

10 kuruluģlarına belediyeler, bağlı kuruluģları ve belediye Ģirketlerince devir veya tahsis edilen taģınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluģları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları SayıĢtay denetimine tabi Ģirketler için uygulanmaz. Kent Konseyi Madde 76- Kent konseyi, kent yaģamında; kent vizyonunun ve hemģehrilik bilincinin geliģtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaģma ve dayanıģma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalıģır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluģlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluģan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluģturulan görüģler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaģlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düģkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanıģma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kiģilerin katılımına yönelik programlar uygular.

11 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziki Yapı Merkez Müdürlüğümüz, Batı Mahallesi Hatboyu Cad. No:13/3 adresinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz; Hayır ÇarĢısı, AĢevi, Kadın Koruma Evi, Engelli Koordinasyon Birimi ve Gönüllü Hizmetleri olmak üzere 5 birimden oluģmaktadır. Gönüllü Hizmetlerimizin koordinatörlüğünde 3 adet Sevgi Evimiz bulunmaktadır. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ / ARAÇ LĠSTESĠ SIRA ARAÇ TĠPĠ MODEL PLAKA BĠRĠM KULLANILDIĞI Ġġ 1 FORD FOCUS YA 5992 Merkez Müdür 2 FORD CONNECT ZA 8895 Merkez Mdr.Yrd. / Ġnceleme Pers. 3 FORD CONNECT ABL 53 Merkez Kuaför Hizmeti 4 FORD CONNECT ZA 7680 Merkez Sosyal Ġnceleme 5 FORD CONNECT ZA 1825 Merkez Sosyal Ġnceleme 6 FORD CONNECT ZA 1828 Merkez Sosyal Ġnceleme 7 FORD CONNECT ZA 8889 Merkez / Hayır ġef / Sosyal ÇarĢısı Ġnceleme 8 FORD CONNECT ZA 7694 Cenaze ve Taziye Cenaze ve Taziye ĠĢl. ĠĢl. 9 FORD CONNECT ZA 7672 AĢ Evi ġef / Çorba Dağıtımı 10 FORD TRANSĠT EC 0840 AĢ Evi AĢ Dağıtımı 11 FORD TRANSĠT YC 4091 AĢ Evi AĢ Dağıtımı 12 FORD TRANSĠT YC 4092 AĢ Evi Erzak Dağıtımı 13 FORD TRANSĠT YC 4094 AĢ Evi Erzak Dağıtımı 14 FORD TRANSĠT YC 4095 AĢ Evi AĢ Dağıtımı 15 FORD TRANSĠT AUA RENAULT MASTER EN FORD TRANSĠT YC 4093 Engelli Koordinasyon Merkezi Engelli Koordinasyon Merkezi Engelli Koordinasyon Merkezi Engelli Nakil Aracı Engelli Nakil Aracı Engelli Nakil Aracı

12 2.Örgüt Yapısı Müdür Kalem Büro Hizmetleri Sosyal Yardımlar Bölüm Sorumlusu Sosyal Hizmetler Bölüm Sorumlusu Sosyal Görüşme Hayır Çarşısı Birim Sorumlusu Aşevi Birim Sorumlusu Kadın Koruma Evi İstihdam Masası Engelli Koordinasyon Merkezi Birim Sorumlusu Cenaze ve Taziye Hizmetleri Birim Sorumlusu Gönüllü Hizmetleri Sosyal İnceleme Asker Aile Yardım Masası Nakit Yardımları

13 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde; sosyal incelemelerin, sosyal hizmet uygulamalarının, ayni ve nakdi yardımların kayıt altına alınmasında, muhasebe ve asker maaģları hizmetlerinde DĠGĠKENT programı kullanılmaktadır. Müdürlüğümüzde bilgisayar ve yazıcı yeterli düzeyde olup teknolojik kayıtlar ise Bilgi IĢlem Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınmaktadır. Bilgisayar Kasaları PC 37 Ekranlar (monitör) 38 Dizüstü Bilgisayarlar 5 Tablet Bilgisayarlar 7 Yazıcı 11 Masaüstü Tarayıcılar 7 Telefon 72 4.Ġnsan Kaynakları TOPLAM PERSONEL 83 Memur 12 ĠĢçi 10 ġirket Personeli 61

14 5. Sunulan Hizmetler SOSYAL YARDIMLAR BÖLÜMÜ Sosyal yardım için müracaat eden vatandaģların kayıtlarının yapılması, kaydı oluģturulan vatandaģlara yönelik sosyal incelmelerin yapılması, sosyal inceleme neticesinde sosyal değerlendirme komisyonunda değerlendirilerek yardım planlamalarının yapılması, en son olarak yardım planlamalarının vatandaģlara bildirilmesi olmak üzere 4 ana faaliyet alanı vardır ayrıca bölüme bağlı olarak faaliyet gösteren iki birimden oluģmaktadır. AĢ Evi Birimi Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü AĢevi Birimi, ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ve gıda ihtiyaçlarını karģılayabilmek amacıyla hizmet vermektedir. Sıcak Yemek Yardımı: Evinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaģlı, özürlü ve kimsesiz kiģilere her gün adreslerine teslim etmek suretiyle sıcak yemek yardımı yapılmaktadır. Gıda Yardımı: Ġçerisinde muhtelif gıda malzemelerinin bulunduğu koli ihtiyaç sahibi ailelere ulaģtırılmaktadır. Her ay ortalama koli gıda dağıtımı yapılmaktadır. Cenaze Yemeği: Belediyemiz tarafından cenaze evlerine taziye ziyaretleri düzenlenmektedir. Bu ziyaretler sırasında talepte bulunan ailelere etli pilav ve ayran verilmektedir. Ramazan Etkinliği: Her yıl Ramazan ayında bir sabit nokta (Çadır) ve farklı günlerde organize edilen alan iftarlarında kiģilik iftar yemeği verilmektedir.

15 Hayır ÇarĢısı Birimi Hayırsever vatandaģlarımızın bağıģlarını (muhtelif ev eģyası, giysi, medikal malzeme vb ) alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaģtıran birimimizdir. Giysi Yardımları: Yeni ve ikinci el olmak üzere her türlü bağıģlar teslim alınarak ihtiyaç sahibi kiģi ve ailelere ulaģtırılmaktadır. Ev EĢyası Yardımları: Kullanılabilir durumdaki her türlü muhtelif eģya (beyaz eģya, mobilya, ev tekstili vb) bağıģları adreslerden alınarak müdürlüğümüzde kayıtlı bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaģtırılmaktadır. Medikal Malzeme Yardımları: Ġlçemizde yaģayan ihtiyaç sahibi hasta ve özürlü kiģilere ilgili Sağlık Kurulu Raporlarını getirmeleri durumunda ihtiyaçları olan Medikal Malzeme yardımları (akülü ve manüel tekerlekli sandalye, koltuk değneği, hasta bezi, hasta yatağı) yapılmaktadır. Kırtasiye Yardımları: Ġlçemizde bulunan ilk ve ortaöğretim okullarından ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kırtasiye yardımları yapılmaktadır. Asker Aile Yardım Masası Asker Aile Yardım Masasına yapılan müracatlar gerekli evraklar hazırlanarak encümene havale edilir. Encümen değerlendirmeleri doğrultusunda 4109 sayılı kanuna istinaden 465 aileye asker maaģı bağlanmıģtır. Nakit Yardımları Ġlçe sınırları içerisinde asgari geçimini sağlayamayan dezavantajlı kesimlere yönelik yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mağdur vatandaģlarımıza nakit yardımı sağlanmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında 3009 aileye nakit yardımı yapılmıģtır.

16 SOSYAL HĠZMETLER BÖLÜMÜ Sosyal hizmet için müracaat eden vatandaģların taleplerine gore çeģitli hizmetler verilmektedir. Kadın ve çocuklara geçici barınma, güvenlik, gıda gibi acil ihtiyaçlarının karģılanması; Turkiye IĢ Kurumu ile iģbirliği içerisinde vatandaģlardan gelen baģvuruların değerlendirilerek çeģitli kurum ve kuruluģlarla iletiģim kurulması ve buralara yönlendirilmesi; engelli vatandaģların hayatını kolaylaģtıracak, sosyal hayata daha çok katılmalarını sağlayacak sosyal etkinliklerin ve mesleki çalıģmaların düzenlenmesi; cenaze evlerine taziye ziyaretlerinde bulunulması, gönüllü olarak hizmet vermek isteyen vatandaģlarla koordineli olarak çalıģılmasına bağlı olarak 5 ana faaliyet alanı vardır ayrıca bölüme bağlı olarak faaliyet gösteren iki birimden oluģmaktadır. Engelli Koordinasyon Merkezi Engelli ve ailelerine yasal haklar konusunda bilgilendirme, yönlendirme, danıģmanlık hizmetleri verilmektedir. Engelli bireye ve ailesine özürlülüğün vermiģ olduğu günlük yaģamdaki bir takım zorlukların üstesinden gelinebilmesi için psikolojik destek verilmektedir. Engellilerin Sosyal Rehabilitasyonuna yönelik çalıģma gerçekleģmektedir.(el becerisi kazandırma, Gezi Programları, Okuma yazma kursları vb.) ĠBB Ġstanbul Kart basımının yapılması. ( Engelli Beyaz Kart, 60 yaģ üstü indirimli kart, Öğrenci indirimli kart, Öğretmen indirimli kart ) Ayrıca özel günlerde ( Dünya Özürlüler Günü, Özürlüler Haftası vb ) geziler ve etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca YaĢlı ve Özürlülerin evlerine ziyaretlerde bulunulmaktadır. Engelli vatandaģlarımıza yönelik mağduriyetleri noktasında hastane vb. kurumlara gidiģ-geliģleri için araç tahsis edilmektedir yılı içerisinde aylık ortalama 120 engelli vatandaģımız araç hizmetinden faydalanmıģtır. Engelli Koordinasyon Merkezimizde 2 psikoloğumuz vatandaģlarımıza ücretsiz olarak psikolojik danıģmanlık hizmeti de vermektedir. Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde toplamda 1287 seans psikolojik danıģmanlık hizmeti verilmiģtir.

17 Cenaze ve Taziye Hizmetleri Birimi Cenaze sahibinin evine Belediye BaĢkanı adına taziye ziyaretinde bulunmak, cenaze ölüm raporlarının verilmesini takip etmek ve nüfus kayıt iģlemlerini yaptırarak ölen kiģinin kaydını düģmek, günlük olarak vefat eden kiģilerin bilgilerini web sitesinde yayınlamaktadır. Ayrıca cenaze sahiplerinin yemek ve araç talepleri ilgili birimlere bildirilmektedir. Kadın Koruma Evi Faaliyetleri Aile içi Ģiddet gören, töre mağduru olan ve aile çözülmeleri neticesinde barınma ihtiyacını karģılayamayan kadın ve çocuklarının geçici olarak barınma, güvenlik, gıda vb acil ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmaktadır. Kurumda kaldıkları süre içerisinde; Psikolojik destek Adli destek Meslek edindirme kurslarına yönlendirme BoĢ zaman aktiviteleri ( el sanatları eğitimi vb.) Ġstihdama yönelik faaliyetler ( iģ bulmalarına yardımcı olma vb.) Diğer kurumlar hakkında bilgilendirme yönlendirme faaliyetleri (SHÇEK, SYDV, Ġġ KUR vb.) Kurum sonrası ev bulma konusunda yardım vb. faaliyetler yapılmaktadır yılı içerisinde 35 kadın ve 20 çocuk olmak üzere toplamda 55 kiģiye hizmet verildi. 2 si yatılı olmak üzere 8 kadın iģe yerleģtirildi, 7 kadına ev kuruldu, 5 kadının baģka bir kuruma nakli yapıldı. 6 kadın eģiyle barıģtı, 13 kiģi ailesinin / akrabasının yanına döndü, 22 bayana adli yardım sağlandı yılı içerisinde 11 bayan ve çocukları için Ġl Sosyal YardımlaĢma Vakfı ndan nakdi yardım yapıldı. 26 kiģi için Pendik Belediyesi Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğünden nakdi yardım yapıldı. 5 bayanın çocukları için SHÇEK ten nakdi yardım baģvurusu yapıldı ve yardım bağlandı.1 kiģiye Pendik Kaymakamlığı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfından nakdi yardım alındı.

18 Ġstihdam Masası ĠĢçi Bulma Kurumu ile koordineli olarak çalıģan birimimiz iģsiz vatandaģların kayıtlarını yaparak iģ bulmaları yönünde yardımcı olmaktadır. Ayrıca iģ ve mesleki kurslara yönelik yönlendirmeler de yapılmaktadır yılı içerisinde toplamda 4335 vatandaģımız ile iģ görüģmesi yapılmıģtır. Ayrıca 360 engelli vatandaģımızın iģ baģvuruları alınmıģ ve gerekli yönlendirmeler yapılmıģtır. ĠĢ-kur ve Ġstihdam Masası Koordineli olarak ilçemizde Yunus Emre Kültür Merkezi nde ayda 2 kez Engelli ĠĢveren buluģmaları organize edilmektedir. Bu organizasyonlara ayda ortalama 30 engelli vatandaģımızın katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca yine ĠĢ-Kur ve Ġstihdam Masası koordineli olarak Atatürk Kültür Merkezi nde toplu iģ görüģmeleri yapmak isteyen firmalar için gerekli vatandaģ yönlendirmeleri yapılmaktadır.

19 Gönüllü Hizmetleri Mahallelerde Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğüne gelemeyecek durumda olan mağdur vatandaģların tespit edilerek belediye ve diğer yardım kurumlarının imkanlarından faydalanmaları sağlanmaktadır. Kalacak yeri olmayan ve çeģitli sağlık problemleri bulunup sorunlarını çözemeyecek düzeyde olan vatandaģların ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlayıcı faaliyetlerde bulunulmaktadır. (Hastane, huzur evi iģlemleri, nakil iģlemleri, özürlü ve bakım maaģı evrak takibi) Kimsesiz, yaģlı ve engelli 10 vatandaģımız Darülaceze ve Rehabilitasyon Merkezine yerleģtirilmiģtir. Mağdur, sağlık problemi olan ve dezavantajlı grupta yer alan ameliyat olmuģ, kanser vb. düzenli takip gerektiren, doğum süreci içerisinde olan 56 kiģiye düzenli sağlık takibi yapılmıģ ve evde bakım ücreti alacak durumda olanların evde bakım ücretinden faydalanmaları sağlanmıģtır. Hayırsever vatandaģların bağıģları ve kapak toplama kampanyası ile 26 adet tekerlekli sandalye alınmıģ ve ihtiyaç sahiplerine ulaģtırılmıģtır. Evde temizlik hizmeti kapsamında 9 ev düzenli olarak, 7 ev de ihtiyaçlar doğrultusunda bir sefere mahsus temizlenmiģtir. Engelli vatandaģlara periyodik olarak yılda ortalama 450 kiģiye evde bakım ziyareti yapılmıģtır. Verilen bağıģlar doğrultusunda 10 kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıģtır. Hayırseverler ile ihtiyaçlı kesimin buluģturulması yönünde faaliyetler yapılmaktadır. Gönüllülerimiz, Tenzile Erdoğan Kız YetiĢtirme Yurdu ve Sevgi Evinde bulunan çocuklarımızın sosyal hayata katılımları, kiģisel geliģimleri ve okul baģarılarının arttırılması noktasında çeģitli eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir. Gönüllülerimiz koordinatörlüğünde, Belediye Gönüllüler ve Aile ve Sosyal Bakanlığı ortak protokolü ile ilçemizde açılan 3 Çocuk Evinde kalan 15 çocuğa yönelik sosyal hayata katılımları, kiģisel geliģimleri ve okul baģarılarının arttırılması noktasında çeģitli eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir.

20 6.Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iģ ve iģlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Pendik Belediyesi amaç ve hedefleri stratejik plana uygun olarak 3 ana baģlık altında toplanmaktadır. Kurumsal GeliĢimin Sağlanması Kurumsal yapının güçlendirilmesi, halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve çalıģan memnuniyetinin sağlanması amacıyla kurum içinde kalite, etkinlik ve verimlilik artıģı sağlayacak çalıģmaların yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Kalite Yönetim Sisteminin GeliĢtirilmesi Kurum Ġçi ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi Halkla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi ÇalıĢma Ortamlarının ĠyileĢtirilmesi Denetim Sağlanması Mali Yapının GeliĢtirilmesi

21 BiliĢim ve Teknoloji Altyapısının ve Kullanımının GeliĢtirilmesi Kentsel GeliĢimin Sürdürülmesi Pendik halkını çağın gerektirdiği kent yapısı içerisinde yaģatmak amacıyla kentin geliģimi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalıģmaları ile çevre düzenlemelerinin arttırılarak yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Altyapı-UlaĢım Ağının Planlı-Ġmarlı YapılaĢmanın Arttırılması Rekreasyon Alanlarının GeliĢtirilmesi Toplumsal GeliĢimin Desteklenmesi Toplumun her kesimine ulaģarak kentin ve kentlilerin kültürel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karģılamak ve toplumsal geliģimi destekleyen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla toplumsal faaliyetlerin hızla sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Toplumsal DayanıĢmanın Arttırılması Toplum Sağlığının Korunması Kültürel Hayatın ZenginleĢtirilmesi Ġlçe Ekonomi ve Ticaretinin geliģtirilmesi Çevrenin Korunması Kent Temizliğinin Sağlanması Ġlçe Eğitimine Katkı Doğal Afetlere KarĢı Hazırlık

22 B.Temel Politikalar ve Öncelikler Yoksulluk Kültürünü Azaltmak: Sosyal yardım ve hizmet faaliyetlerini yürütürken yoksul kesimlerin yardımlara bağımlı hale getirilmemesi ve yoksullukla mücadele kapsamında insanları yardıma muhtaç olmaktan kurtaracak esaslı çözüm mekanizmaları oluģturmak ve sosyal dıģlanmayı engelleyici, bireyin aidiyet duygusunu geliģtirici çalıģmaları artırmak. Sosyal Yardımların Yanında Sosyal Hizmet Faaliyetlerini YaygınlaĢtırmak: Muhtaç kesimlere periyodik olarak yapılan ayni/nakdi yardımlar geçici bir çözüm olduğundan, yoksul kesimlere, mesleki yönelim, rehabilitasyon, adaptasyon gibi sosyal hizmet modellerine ağırlık verilecektir. Önleyici ve Rehabilite Edici ÇalıĢmaları Arttırmak: Tehlikelere açık guruplar ile sosyal bozulmanın önlenmesine yönelik olarak alan taraması, rehberlik, danıģmanlık hizmetlerini yaygın ve daha etkin hale getirilecektir. Ġlçemizde oluģabilecek sorun alanları öngörülerek ilgili kurumlarla ortak çalıģmalar yapılacaktır. Sosyal Hizmetlerde ĠĢbirliğini Artırmak: Sosyal Hizmet alanında faaliyet gösteren STK lar, Kamu Kurum ve KuruluĢları ile ortak çalıģmalar arttırılacak risk gurupları ve sorun alanları birlikte değerlendirilecek böylece verilen hizmetlerde kaynaklar etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılacak ayrıca hizmetlerde kalıcı çözümlerin üretilmesi ve sorunun hızlı bir Ģekilde çözümü sağlanacaktır. Müracaat Odaklı Hizmet Yerine Hizmetlerde Yerindelik Modelini Uygulamak: Yoksul ve dezavantajlı guruplara yönelik olarak yapılan hizmetler, belediyeye müracaat odaklı olmaktan çıkartılarak yerindelik hizmeti çerçevesinde, bireyin belediyeye baģvurusunu beklemeden içerisinde bulunduğu durum (sosyoekonomik, sağlık, psikolojik açıdan) değerlendirerek Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet modelini belirlemek ve uygulamak.

23 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1.Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Kalemleri 2013 Yılı Ödenek Harcanan Personel Giderleri , ,07 Sosyal Güvenlik Primi , ,16 Mal ve Hizmet Alımları , ,97 Cari Transferler , ,86 Sermaye Giderleri , ,04 Sermaye , ,85 Toplam , ,95 YIL BELEDĠYE BÜTÇESĠ MÜDÜRLÜK BÜTÇESĠ % 95% Belediye Bütçesi Müdürlük Bütçesi 13% 87% Harcanan Kalan

24 2.Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Müdürlüğümüz her yıl 5018 mali kontrol konunu, TaĢınır Mal yönetmeliğine istinaden hazırlanan taģınır hesaplarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmektedir. B.Performans Bilgileri 1.Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Adı: KURUMLAR ARASI DĠYALOĞUN ARTTIRILMASINA YÖNELĠK TOPLANTILAR YAPILMASI Sekreteryasını Müdürlüğümüzün yaptığı ve diğer Belediyelerin Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüklerinin katıldığı toplantılarda çalıģmalardan bahsedilip, fikir alıģ-veriģi yapılmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında 3 adet toplantı yapılmıģtır. 1.2.Faaliyet Adı: ĠHTĠYAÇ SAHĠPLERĠNE NAKDĠ YARDIM YAPILMASI Ġlçe sınırları içerisinde asgari geçimini sağlayamayan dezavantajlı kesimlere yönelik yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mağdur vatandaģlarımıza nakit yardımı sağlanmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında 3009 aileye toplamda TL nakit yardımı yapılmıģtır Faaliyet Adı: GÖNÜLLÜLERE GÖNÜLLÜLÜK EĞĠTĠMĠ VERĠLMESĠ Mahallelerdeki Gönüllülerimize yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mevzuatı ve Gönüllülük Ġlkeleri Hakkında ortalama 120 gönüllümüze toplamda 7 saatlik Gönüllülük Eğitimi verilmiģtir.

25 1.4. Faaliyet Adı: GÖNÜLLÜLERE YÖNELĠK ETKĠNLĠK DÜZENLENMESĠ tarihinde Dünya Gönüllüler Günü Etkinliği yapılmıģ ve Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleģtirilen programa ortalama 300 kiģi katılmıģ, gönüllülerin yaptığı çalıģmalar, Tenzile Erdoğan Kız YetiĢtirme Yurdu ve Sevgi Evi ile Çocuk Evlerinin tanıtımı yapılmıģtır. Pendikte yaģayan dezavantajlı gruplara cami dernekleri ve mahalle semt konaklarında nisan ayı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri yapılmıģ, katılanlara hediyeler verilmiģ ve ikramlar sunulmuģtur. Pendik te çeģitli noktalarda standlar kurularak gönüllülerin yaptığı çalıģmalar tanıtılmıģtır tarihinde Gönüllülerimize yönelik Edirne Gezisi yapılmıģ ve 35 kiģi katılmıģtır.

26 1.5. Faaliyet Adı: GÖNÜLLÜLERĠMĠZĠN YAPTIĞI DĠĞER FAALĠYETLER Mayıs Ayı içerisinde Aile GeliĢim Semineri düzenlenmiģtir. Bu seminerler Güzelyalı, Kurtköy, Kaynarca, Dumlupınar ve Esenler olmak üzere 5 mahallede yaklaģık 250 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir. Her mahallede 4 hafta süren bu seminerlerde çocuk geliģim psikolojisi, aile içi iletiģim ve bela ve musibetlere karģı çözüm konuları iģlenmiģtir. Anneler Günü Etkinliği düzenlenmiģtir. Kartal Anadolu Ġmam Hatip Lisesi sponsorluğunda Pendik Ġlçesi nde ikamet eden dezavantajlı, mağdur vatandaģlar evlerinden alınarak Kartal Anadolu Ġmam Hatip Lisesi ne getirilmiģ ve burada açık büfe kahvaltı yapılmıģtır. Program dahilinde çeģitli etkinlikler ( tiyatro, Ģiir dinletisi vb) düzenlenerek katılan 200 kiģiye hoģ vakit geçirmeleri sağlanmıģtır. Mavi Kapak Toplama Kampanyası ve Tekerlekli Sandalye BağıĢları ile 26 adet akülü, manuel ve çocuk özellikli sandalye engelli vatandaģlara ulaģtırılmıģtır. Mağdur ailelerimize bez ve mama yardımı kapsamında Pendik te ikamet eden ikiz, üçüz ve dördüz bebekleri olan mağdur ailelere 100 paket bez, 70 paket mama ve giysi yardımında bulunulmuģtur. Yaz ayları boyunca mahallelerde hiç dıģarıya çıkamayan yaģlı engelli vatandaģlarımız Güzelyalı Çay Bahçesine getirilerek, gönüllülerin yaptığı ikramlar ve müzik dinletisi eģliğinde YaĢlı BuluĢmalarına katılmıģlardır. Ramazan Ayı Ġftar Organizasyonları kapsamında 7 ayrı günde mahallelerdeki dezavantajlı ailelere Pendik in çeģitli mekanlarında 1500 kiģiye iftar verilmiģtir. Mağdur ve kimsesiz vatandaģlarımızın kurumlara yerleģtirilmesi sağlanmıģtır. Gelir amaçlı Hayırseverlerimize yönelik düzenlenen tanıtım faaliyetleri kapsamında yat gezileri, kahvaltı programları, kültür gezileri düzenlenmiģtir. Bu tür etkinliklerde gönüllülerin yaptığı çalıģmalar ve yapılacak faaliyetler anlatılmıģtır.

27 1.6.Faaliyet Adı: ĠHTĠYACI OLANLARA EVDE TEMĠZLĠK HĠZMETĠ Ġlçe sınırları içerisinde tespit edilen mağdur durumdaki ev temizliğini yapamayacak durumda olan yaģlı, engelli vb. vatandaģlarımıza talepleri doğrultusunda ev temizliği yardımı yapılmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında 9 ailenin rutin olarak, 7 ailenin de ihtiyaçları doğrultusunda ev temizliği yapılmıģtır. 1.7.Faaliyet Adı: ĠFTAR ÇADIRINDA RAMAZAN AYI ĠFTAR YEMEĞĠ VERĠLMESĠ 2013 Ramazan Ayında sabit iftar çadırı ve 10 ayrı noktada sokak iftarları düzenlenmiģtir. Bu kapsamda kiģilik Ġftar Yemeği verilmiģtir.

28 1.8.Faaliyet Adı: GÜNLÜK SICAK YEMEK DAĞITIMI Evinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaģlı, özürlü ve kimsesiz kiģilere her gün adreslerine teslim etmek suretiyle sıcak yemek yardımı yapılmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde günlük rutin olarak 160 ailemize sıcak yemek yardımı yapılmıģtır. 1.9.Faaliyet Adı: ĠHTĠYAÇ SAHĠPLERĠNE KURU GIDA YARDIMI YAPILMASI Ġlçe sınırları içerisinde asgari geçimini sağlayamayan dezavantajlı kesimlere yönelik yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mağdur vatandaģlarımıza kuru gıda yardımı sağlanmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında 8200 aileye kuru gıda yardımı yapılmıģtır Faaliyet Adı: ĠHTĠYAÇ SAHĠPLERĠNE GĠYSĠ YARDIMI YAPILMASI Ġlçe sınırları içerisinde asgari geçimini sağlayamayan dezavantajlı kesimlere yönelik yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mağdur vatandaģlarımıza giysi yardımı sağlanmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında 2918 aileye giysi yardımı yapılmıģtır Faaliyet Adı: ĠHTĠYAÇ SAHĠPLERĠNE EV EġYASI YARDIMI YAPILMASI Ġlçe sınırları içerisinde asgari geçimini sağlayamayan dezavantajlı kesimlere yönelik yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mağdur vatandaģlarımıza ev eģyası yardımı sağlanmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında 280 aileye ev eģyası yardımı yapılmıģtır.

29 1.12.Faaliyet Adı: ĠHTĠYAÇ SAHĠPLERĠNE AYAKKABI YARDIMI YAPILMASI Ġlçe sınırları içerisinde asgari geçimini sağlayamayan dezavantajlı kesimlere yönelik yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mağdur vatandaģlarımıza ayakkabı yardımı sağlanmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında 4019 çift ayakkabı yardımı yapılmıģtır Faaliyet Adı: ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNE EĞĠTĠM YARDIMI YAPILMASI Ġlçe sınırları içerisinde tespit edilen mağdur vatandaģlarımızın öğrencileri için kırtasiye yardımı yapılmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında 6088 öğrenciye kırtasiye yardımı yapılmıģtır Faaliyet Adı: ĠHTĠYAÇ SAHĠBĠ OLANLARA SOBA YARDIMI YAPILMASI Müdürlüğümüzün kıģ faaliyetleri kapsamında Ġlçe sınırları içerisinde tespit edilen mağdur durumdaki evinde soba olmayan vatandaģlarımıza talepleri doğrultusunda soba yardımı yapılmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında 134 aileye soba yardımı yapılmıģtır Faaliyet Adı: ENGELLĠLERE YÖNELĠK MEDĠKAL ARAÇ YARDIMI YAPILMASI Ġlçe sınırları içerisinde tespit edilen mağdur durumdaki engelli vatandaģlarımıza talepleri doğrultusunda medikal araç yardımı yapılmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında 50 adet akülü tekerlekli sandalye, 13 adet manuel tekerlekli sandalye yardımı yapılmıģtır Faaliyet Adı: ÖZÜRLÜLERE YÖNELĠK BEZ YARDIMI YAPILMASI Ġlçe sınırları içerisinde tespit edilen mağdur durumdaki engelli vatandaģlarımıza talepleri doğrultusunda bez yardımı yapılmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında her ay rutin olarak verilmek üzere 240 ailemize bez yardımı yapılmıģtır.

30 1.17.Faaliyet Adı: YAġLILARA YÖNELĠK SOSYAL-KÜLTÜREL ORGANĠZASYONLARIN YAPILMASI Pendik ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yaģlılarımıza yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmiģtir Kaynarca Mahallesi (30 kiģi ile gerçekliģtirildi) Güzelyalı-Orhangazi-Ahmetyesevi Mahallesi (50 kiģi ile gerçekleģtirildi.) Kurtköy Mahallesi (20 kiģi ile gerçekleģtirildi.) Yayalar Mahallesi (30 kiģi ile gerçeklerģtirldi.) Çınardere-Güllübağalar Mahallesi (35 kiģi ile gerçekleģtirildi) 1.18.Faaliyet Adı: SOSYAL-MANEVĠ BAKIM KAPSAMINDA EV ZĠYARETLERĠ YAPILMASI Ġlçe sınırları içerisinde tespit edilen ağır engelli ve kimsesiz yaģlı vatandaģlarımıza, 1 Sosyolog ve 1 Büro Personelimizle rutin ziyaretler yapılmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında 1960 aileye ziyarette bulunulmuģtur.

31 1.19.Faaliyet Adı: MADDE BAĞIMLILIĞI ÜZERĠNE ÖĞRENCĠLERE OKULLARDA DÜZENLENEN EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ Pendik Sınırları içerisindeki belirlenen 6 okulda Madde Bağımlılığı Seminerleri yapılmıģtır tarihinde Güllübağlar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarihinde Pendik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarihinde Tarık Buğra Lisesi tarihinde 80. Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi tarihinde Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi tarihinde ġevket Sabancı Ticaret Meslek Lisesi

32 1.20.Faaliyet Adı: ÖZÜRLÜ, YAġLI VE YATALAK HASTALARA YÖNELĠK EVDE TIRAġ HĠZMETĠ VERĠLMESĠ Pendik ilçe sınırları içerisinde yaģayan engelli yaģlı ve yatalak olan kendi öz bakımlarını yapamayacak kiģilere yönelik evde kuaför hizmeti verilmektedir yılında toplam 320 vatandaģımıza hizmet verilmiģtir Faaliyet Adı: ENGELLĠLERE VE AĠLELERĠNE YÖNELĠK ETKĠNLĠK DÜZENLENMESĠ Ġlçe sınırları içerisinde tespit edilen dezavantajlı kesimlere yönelik yapılan faaliyetler kapsamında Engelli vatandaģlarımıza da çeģitli faaliyetler yapılmıģtır. Bu kapsamda 2013 yılında Engelli vatandaģlarımıza 4 kez faaliyet düzenlenmiģtir tarihinde Engelliler Haftası münasebeti ile program yapılmıģ ortalama 300 kiģi katılmıģtır tarihinde Down Sendromlu Bilgilendirme Semineri yapılmıģ ve ortalama 20 kiģi katılmıģtır tarihinde Temsili Asker Eğlencesi yapılmıģ ve ortalama 150 kiģi katılmıģtır tarihinde engelli ve ailelerine yönelik Bilgilendirme Semineri yapılmıģ ve ortalama 60 kiģi katılmıģtır tarihinde engelli ve ailelerine yönelik gezi programı düzenlenmiģtir.

33 1.22.Faaliyet Adı: ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE YETĠġTĠRME KONUSUNDA SEMĠNERLER DÜZENLENMESI Pendik ilçe sınırları içerisindeki ailelerimize yönelik çocuk geliģtirme ve yetiģtirme konusunda ve tarihlerinde 4 ayrı seminer gerçekleģtirilmiģtir Faaliyet Adı: EVLĠLĠK OKULU PROJESĠ KAPSAMINDA YENĠ EVLĠ VE EVLENECEK ÇĠFTLERE SEANSLAR HALĠNDE EĞĠTĠM VERĠLMESĠ Pendik ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yeni evli ve evlenecek çiftlere seminerler verilmiģtir.

34 1.24.Faaliyet Adı: DĠĞER FAALĠYETLER AĢure Haftası Etkinlikleri Münasebeti ile ve tarihlerinde ilçe halkına AĢure dağıtımı yapılmıģtır. 2.Performans Sonuçları Tablosu Sıra FAALĠYETLER Gösterge (Adet- Miktar- Yüzde-KiĢi Vs.) Toplam Hedef Toplam GerçekleĢen Hedef 1 Birim Ġçi Toplantı Adet Süreç ĠyileĢtirme Adet Kıyaslama Yapılması Adet Kalite Çemberi Düzenlemesi Adet Ġç MüĢteri Memnuniyetinin Sağlanması % 80% 6 Kurumlar Arası Diyalogun Arttırılmasına Yönelik Toplantılar Yapılması Adet Kayıtlı Olan KiĢilerin Sosyal Ġncelemelerinin Yapılması Aile Sayısı Ġhtiyaç Sahiplerine Nakdi Yardım Yapılması Aile Sayısı Gönüllülere Gönüllülük Eğitimi Verilmesi Eğitim Saati Gönüllülere Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi Adet 3 3

35 11 YaĢlı Ve Hastalara Evde Temizlik Hizmeti Ev Sayısı Ġftar Çadırlarında Ramazan Ġftar Yemeği Düzenlenmesi KiĢi Sayısı Günlük Sıcak Yemek Dağıtımı Aile Sayısı (Her Gün DönüĢümlü) Ġhtiyaç Sahiplerine Kuru Gıda Yardımı Yapılması Aile Sayısı Ġhtiyaç Sahiplerine Giysi Yardımı Yapılması Aile Sayısı Ġhtiyaç Sahiplerine EĢya Yardımı Yapılması Aile Sayısı Ġhtiyaç Sahiplerine Ayakkabı Çifti Yardımı 18 Ġlköğretim ve Lise Öğrencilerine Eğitim Yardımı Yapılması Ayakkabı Sayısı Öğrenci Sayısı Ġhtiyaç Sahiplerine Soba Dağıtımı Yapılması Adet YaĢlılara Yönelik Sosyal-Kültürel Organizasyon Adet YaĢlılara Yönelik Ev Ziyaretleri KiĢi Sayısı Madde Bağımlılığı Üzerine Öğrencilere Okullarda Verilecek Eğitim Seminerleri Adet Kronik Hastalara Yönelik Bilgilendirme ve Farkındalık OluĢturma Seminerleri Adet Özürlü, YaĢlı Ve Yatalak Hastalara Yönelik Evde TıraĢ Hizmeti TıraĢ Sayısı Engellilere ve Ailelerine Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi Adet Özürlü Hakları Konusunda Bilgilendirme/DanıĢmanlık Hizmeti KiĢi Sayısı Ağır Özürlülere Yönelik Ev Ziyareti Aile Sayısı Çocuk GeliĢimi ve YetiĢtirme Konusunda Seminerler Adet Gebelik Süreci ve Doğum Sonrası Psikoloji Bilgilendirme Semineri Adet Evlilik Okulu Projesi Kapsamında Yeni Evli ve Evlenecek Çiftlere Seanslar Halinde Eğitim Verilmesi Verilecek Seans Sayısı 3 3

36 3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ArtıĢ veya AzalıĢ Gösteren Faaliyet Adı Performans Göstergesi ArtıĢ/AzalıĢ Nedeni Kronik Hastalara Yönelik Bilgilendirme ve Farkındalık OluĢturma Seminerleri Gebelik Süreci ve Doğum Sonrası Psikoloji Bilgilendirme Semineri Düzenlenmesi Günlük Sıcak Yemek Dağıtımı Yapılması Ilköğretim ve Lise Öğrencilerine Eğitim Yardımı Yapılması Adet Adet Aile Sayısı (Her Gün DönüĢümlü) Öğrenci Sayısı Yapılan programa katılım çok az olduğundan, seminerlerin devamı yapılamamıģtır. Yapılan programa katılım çok az olduğundan, seminerlerin devamı yapılamamıģtır. AĢevi ve araç kapasitelerinin arttırılması ile gelen taleplerin hepsinin karģılanmasından dolayı hedef aģımı olmuģtur. Talep fazlalığı ve önceden elimizde varolan malzemelerin dağıtılmasından dolayı hedef aģımı olmuģtur. Kalite Çemberi Düzenlemesi Adet ĠĢ yoğunluğundan dolayı yapılamamıģtır. IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A.Üstünlükler Mesleki personele sahip olunması. Müdürlüğümüz bünyesinde 7 Sosyolog, 3 Psikolog personel bulunmaktadır. Yardım müracaatları ve sosyal incelemelerin değerlendirmeleri meslek personellerince (sosyolog) bütüncül açıdan ele alınarak yapılmakta, ailenin içende bulunduğu durum sosyo ekonomik ve psikolojik açıdan ele alınmakta ve ailenin ilgili tüm birimlerle irtibatı sağlanmaktadır. Ġlçemiz 5 bölgeye ayrılarak her bölge için sorumlu meslek personeli (sosyolog) görevlendirilmiģtir. Müdürlüğümüze yardım vb konular için gelen vatandaģlar kendi bölgelerinden sorumlu sosyolog personel ile görüģmekte ve sorunlarının takibi tek bir personel tarafından daha etkin bir Ģekilde yapılmaktadır.

37 Sosyal hizmet modellerine ağırlık verilmesi. Aileleri sadece ayni-nakdi yardımlarla desteklenmek yerine aile yapısını güçlendirici hizmetler, eğitimler, bireylerin kendi kendine yeter hale gelmelerini sağlayıcı rehabilitasyon çalıģmaları, toplumda dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık yaratıcı etkinlikler ve seminerler düzenlenmektedir. ĠBB, Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü, SYDV vb kurumlar ile uyumlu iliģkiler içinde çalıģabilmesi. B.Zayıflıklar ÇalıĢma ortamı ve fiziksel yapının görüģme yapılabilecek Ģekilde olmaması, vatandaģlarla yapılan görüģmelerin 3. Ģahıslar tarafından duyulabiliyor olması ve psikolojik destekler için müdürlüğümüzde bir görüģme odasının olmaması Toplumda sosyal hizmet anlayıģının geliģmemesi, yapılan yardımlar neticesinde yoksulluk kültürünün oluģması Birey ve ailelerin sosyo/ekonomik açıdan değerlendirmelerinin yapılabilmesi için SSK, Tapu, Araç Kaydı vb. sorgulamalarının yapılamaması yani belediyelere sosyal yardım bilgi sisteminin (soybis) açılmaması ve yardım yapan kuruluģlar arasında veri tabanının olmaması. V.ÖNERĠ VE TEDBĠRLER ÖNERĠ Hizmetlerin halka tanıtılması için çalıģmaların arttırılması. Sosyal Hizmet ÇalıĢmalarında, Proje uygulamalarının yapılmasından önce Whartshort yapılarak eylem planları oluģturulması. Ġlçemizde yardım yapan (SYDV, ĠBB vb.) Kurum ve KuruluĢlarla ortak veri tabanının oluģturulması. TEDBĠR YanlıĢ bilgi ve yönlendirmenin önlenmesi için ve personelin mevzuat konusunda eğitim verilmesi.

38 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiģ kaynakların, planlanmıģ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iģlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliģkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Nuri SĠNCANLI Sosyal Yardım ĠĢleri Müdür V.

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 FAALĠYET RAPORU

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 FAALĠYET RAPORU BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 5393 sayılı belediye kanunun 48.maddesi ve 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sultangazi Belediyesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri Ülkemizde Mahalli Ġdareler Anayasamıza göre,mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müģterek ihtiyaçlarını

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Fatih Mehmet ERKOÇ Büyükşehir Belediye Başkanı I. GENEL BİLGİLER. A. Büyükşehir Belediyesinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Fatih Mehmet ERKOÇ Büyükşehir Belediye Başkanı I. GENEL BİLGİLER. A. Büyükşehir Belediyesinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları BAŞKAN SUNUMU Günümüz kamu yönetimi anlayıģında kamu kurumlarının katılımcı bir Ģekilde yönetimi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ve kamu kurumlarının mali saydamlık

Detaylı

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır. CİHANBEYLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.) 1 2 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU CĠHANBEYLĠ BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

9 uncu Maddesinin ikinci ve üçüncü paragrafı- Mahalle ve Yönetimi;

9 uncu Maddesinin ikinci ve üçüncü paragrafı- Mahalle ve Yönetimi; MERZĠFON BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 05/OCAK/2016 SALI GÜNÜ SAAT 17.00 DE YAPMIġ OLDUĞU OCAK/2016 AYI OLAĞAN BĠRLEġĠMĠNDEN ÇIKARTILAN KARAR ÖZETĠ ===================================================================

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı