FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. Ġnsan Kaynakları 5. Sunulan Hizmetler 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D.Diğer Hususlar II. AMAÇ ve HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politikalar ve Öncelikler C.Diğer Hususlar III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2. Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3. Mali Denetim Sonuçları 4. Diğer Hususlar B.Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 2. Performans Sonuçları Tablosu 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5. Diğer Hususlar IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER

3 SUNUġ Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetler kentlinin yaģam kalitesini üst seviyede tutmak ve Kent kullanıcılarının talep, istek ve beklentilerini göz önünde bulunduracak Ģekilde sürdürmektedir. Ali Suat BUĞRAHAN Fen ĠĢleri Müdür V.

4 I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon Misyon Pendik in Kentsel GeliĢim seviyesini ve Pendik Halkının yaģam kalitesini arttırmak için gerekli olan fiziki çalıģmaları gerçekleģtirmek ve sürekliliğini sağlamak. Vizyon Fiziki çalıģmalarda Öncü ve Örnek olmak. B.Görev, Yetki ve Sorumluklar 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununa göre; Madde 7- BüyükĢehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükģehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c) Sıhhî iģyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaģlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları tahliye etmek ve yıkmak sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize

5 sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaģımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. BüyükĢehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler Sayılı Belediye Kanununa göre; Madde 14.- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, sporu teģvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teģvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

6 Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek, f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, i) Borç almak, bağıģ kabul etmek, j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek,

7 k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek, l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek, n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek, r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluģ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleģme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleģme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karģılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karģılığında alınacak ücret UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiģ sayılır. BüyükĢehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükģehir belediyeleri yetkilidir.

8 (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde Ġl Özel Ġdaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığı nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığı nın onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı Madde 73- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları

9 oluģturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inģa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karģı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüģüm ve geliģim projeleri uygulayabilir. Yurt dıģı iliģkileri Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teģekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teģekkül organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleģtirebilir veya kardeģ kent iliģkisi kurabilir. Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaģmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına ait yapım, bakım, onarım ve taģıma iģlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluģlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iģ, iģin yapımını üstlenen kuruluģun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karģılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, kamu yararına çalıģan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmıģ vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek KuruluĢları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleģtirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. d) Kendilerine ait taģınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına devredebilir veya süresi yirmi beģ yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taģınmazlar aynı kuruluģlara kiraya da verilebilir. Bu taģınmazların, tahsis amacı dıģında kullanılması hâlinde, tahsis iģlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluģlarına belediyeler, bağlı kuruluģları ve belediye Ģirketlerince devir veya tahsis edilen taģınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel

10 idareleri, bağlı kuruluģları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları SayıĢtay denetimine tabi Ģirketler için uygulanmaz. Kent Konseyi Madde 76- Kent konseyi, kent yaģamında; kent vizyonunun ve hemģehrilik bilincinin geliģtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaģma ve dayanıģma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalıģır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluģlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluģan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluģturulan görüģler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaģlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düģkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanıģma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kiģilerin katılımına yönelik programlar uygular. C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziki Yapı Fiziksel yapımızı yerleģim, teçhizat ve araç donanımı yönü ile incelersek Ģu Ģekilde ifade edebiliriz. Müdürlüğümüz müģteri hizmetlerini merkez hizmet binasında; büro faaliyetleri, yol, bakım- onarım çalıģmalarının organizasyonu ve kullanılan malzemelerin stoğu, araç tamir bakımı, ahģap ve demir iģleri, depo takibi, afet çalıģmaları ve akaryakıt dağıtım çalıģmalarını Afet Koordinasyon Merkezindeki ek hizmet binası olarak adlandırdığımız alanda bulunan tesislerde yürütmektedir. 2.Örgüt Yapısı Müdürlüğümüz oluģturan birim ve bölümlerin adedi bilgileri ile organizasyon yapımız aģağıda sırası ile tablo ve Ģema halinde sunulmaktadır.

11 S.NO Birim Adı Sayı 1 İdareciler 6 2 Genel Hizmetler 4 3 İhaleli İşler Birimi 7 4 Alt Yapı Hizmetleri Birimi 12 5 Yol Yapım ve Atölyeler Birimi 16 TOPLAM 45

12 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yapılmakta olan arazi ve büro çalıģmaları teknolojik yeniliklere paralel olarak yapılmakta olup bu çerçevede donanım olarak 38 Adet masa üstü bilgisayar, 10 Adet yazıcı, 1 Adet ploter, 2 adet masaüstü tarayıcı, 3 adet arazi ölçüm cihazı kullanılmaktadır. Bu bağlamda yazılım yönü ile kullanılmakta olan iģletim sistemleri ve paket programlar Ģunlardır: Windows xp, i7 iģletim sistemi, standart Office programları ( ) Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook, fotoğraf düzenleme aracı Photoshop cs3, Autocad, çizim programı, Netcad, Belnet haritacılık programı, Visum Vissim Simülasyon programı, Diyos ihale programı, AMP yaklaģık maliyet programı, ihale takip ve faaliyet programı, otomasyon programı, akaryakıt takip ve otomasyon programı. 4.Ġnsan Kaynakları Müdürlüğümüzde toplamda 45 (kırkbeģ) adet personel çalıģmaktadır. Müdürlük olarak Güllübağlar Ek Hizmet Binasında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz emrinde çalıģmakta olan 45 (kırkbeģ) adet personelin meslek, öğrenim ve adedi bilgileri aģağıda tablo halinde sunulmuģtur. S.NO MESLEK ADI SAYI MEMUR PERSONEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİ PERSONEL 1 Mühendis + Mimar Tekniker + Teknisyen Büro Elemanı Saha Çalışanları (İşçi, Operatör, Şoför) TOPLAM

13 5.Sunulan Hizmetler 1. Bordür-tretuar yapım, bakım ve onarımını yapmak, bordür-tretuarı engelsiz eriģime uygun hale getirmek. 2. Asfalt yama yapmak, program dâhilinde planlanan yerlere asfalt kaplama yapmak. 3. Yağmur suyu ızgaralarının tamiri, yenilenmesi, periyodik olarak temizleyerek onarımını yapmak. 4. Mevcut yolların periyodik olarak bakım onarımını yapmak. 5. Kar ve buzlanmaya karģı kıģla mücadele çalıģmaları yapmak, yolların trafiğe açık tutulmasını sağlamak. 6. Afet Planlarının Güncelleme ÇalıĢmalarını yapmak. 7. Günlük görev planlama ve iģ takip programını hazırlamak. 8. Baca tamiri, baca kapağı yenileme, baca düģürme veya yükseltme çalıģmalarını yapmak. 9. Yol güzergahı tespiti kırmızı yol kodu ve aplikasyon iģlerini yapmak. 10. Gerekli görülen yerlerde taģ duvar, betonarme, perde duvarı, kuyu temel sistemli istinat duvarı, yapımını gerçekleģtirmek. 11. Asfalt dökümüne elveriģli olmayan sokaklarda merdiven ve korkuluk yapmak. 12. Tadilat ve benzeri sebeplerden dolayı çıkan molozların alımını sağlamak. 13. Kamu alanına iģgalli ve tecavüzlü yapıların enkaz bedellerinin hesaplamak. 14. Birime ait depo, ayniyat, muhasebe, mutemetlik, avans ve satın alma (doğrudan teminlerin) iģlemlerini yapmak. 15. Belediye bünyesindeki araç ve iģ makinelerinin bakım, onarım ve yakıt ihtiyacını karģılanmasını sağlamak. 16. Bariyer yapımı ve mevcut bariyerlerin bakım onarımını yapmak. 17. Ġhale suretiyle yapılacak iģlerin ihale dosyasını hazırlamak ve kontrol etmek. 18. Gerekli görülen yerlerde kasis yapmak BoĢ arsaların temizlenip kullanıma uygun hale getirmek. 20. Kamu alanına iģgalli ve tecavüzlü yapıların yıkım aģamasında ekipman desteği sağlamak. 21. Ġzinsiz (ruhsatsız) tranģelerin tespit edilerek, altyapı yönergesine göre müdürlüğümüz kontrolünde ruhsatlı olarak yapılamasını sağlamak. 22. Ambara malzeme giriģ, çıkıģ iģlemlerinin yapılması ve taģınır kayıt kontrol bilgi sistemine kayıtlarını yapmak.

14 23. Faaliyet raporlarını hazırlamak. 24. Yatırım programını hazırlamak sayılı Ġhale kanununa göre mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģleri ile ilgili ihaleleri hazırlamak. 26. Ara hak ediģleri ve kesin hak ediģleri inceleyip, onaylamak. 27. VatandaĢ ve Kurumlara ait ruhsat izni vermek. 28. Altyapı kuruluģları ile koordinasyonu sağlayarak yatırım faaliyetlerini yönlendirmek. 29. VatandaĢ tranģe ruhsatı teminatlarının iade iģlemlerini yapmak. 6.Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Birimimizdeki faaliyetler Fen ĠĢleri Müdürünün koordinesinde sırası ile Bölüm Sorumlusu, Birim Sorumlusu, bağlı amirlikler ile denetim ve kontrol görevlileri hiyerarģisi içerisinde yürütülmektedir. Günlük iģ programları çerçevesinde arazi denetimi yapılmaktadır. GerçekleĢtirilen ihaleler dijital ortamda hazırlanıp, kontrol edilmektedir. Yapılan tüm faaliyetler bilgisayar ortamına girilerek hak ediģler buna göre kontrol edilmekte, ayrıca yıllık faaliyet programları hazırlanmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Pendik Belediyesi amaç ve hedefleri stratejik plana uygun olarak 3 ana baģlık altında toplanmaktadır. Kurumsal GeliĢimin Sağlanması Kurumsal yapının güçlendirilmesi, halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve çalıģan memnuniyetinin sağlanması amacıyla kurum içinde kalite, etkinlik ve verimlilik artıģı sağlayacak çalıģmaların yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Kalite Yönetim Sisteminin GeliĢtirilmesi

15 Kurum Ġçi ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi Halkla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi ÇalıĢma Ortamlarının ĠyileĢtirilmesi Denetim Sağlanması Mali Yapının GeliĢtirilmesi BiliĢim ve Teknoloji Altyapısının ve Kullanımının GeliĢtirilmesi Kentsel GeliĢimin Sürdürülmesi Pendik halkını çağın gerektirdiği kent yapısı içerisinde yaģatmak amacıyla kentin geliģimi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalıģmaları ile çevre düzenlemelerinin arttırılarak yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Altyapı-UlaĢım Ağının Planlı-Ġmarlı YapılaĢmanın Arttırılması Rekreasyon Alanlarının GeliĢtirilmesi Toplumsal GeliĢimin Desteklenmesi Toplumun her kesimine ulaģarak kentin ve kentlilerin kültürel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karģılamak ve toplumsal geliģimi destekleyen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla toplumsal faaliyetlerin hızla sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Toplumsal DayanıĢmanın Arttırılması Toplum Sağlığının Korunması Kültürel Hayatın ZenginleĢtirilmesi Ġlçe Ekonomi ve Ticaretinin geliģtirilmesi Çevrenin Korunması Kent Temizliğinin Sağlanması Ġlçe Eğitimine Katkı Doğal Afetlere KarĢı Hazırlık B.Temel Politikalar ve Öncelikler Alt ve üst yapının uluslararası standartlarda tamamlanması ve korunması, yapılan çalıģmaların fonksiyonel kullanımının temin edilmesi temel politikamız içerisindedir.

16 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1.Bütçe Uygulama Sonuçları 2.Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar yılı bütçemiz %94.55 oranında gerçekleģmiģtir. 3.Mali Denetim Sonuçları B.Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri YapmıĢ olduğumuz faaliyetleri gruplar halinde inceleyecek olursak; 1.1. Faaliyet Adı: YENĠ YOLLARIN AÇILMASI Plan yollarının ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda açılması, gerekli alt ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilmesi. Açılan yeni yol sayısı 21 adet

17 Açılan yeni yol uzunluğu 7,75 Kilometre Açılan Cadde ve sokaklardan bazıları MAHALLE ADI YOL ADI YOL TURU BURO IMALAT MIKTARI VELİBABA DOLAYOBA Cadde YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 72 M KURTKÖY GAZİ Cadde YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 630 M GÜZELYALI PARSAN FABRİKA Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 758 M FEVZİ ÇAKMAK SERİN Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 570 M KURTKÖY ONUR Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 403 M FEVZİ ÇAKMAK BORA Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 70 M ÇAMÇEŞME PAPAĞAN Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 150 M ŞEYHLİ LAVANTA Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 80 M GÜLLÜBAĞLAR KAVAK Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 60 M ERTUĞRULGAZİ YILDIRIM Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 80 M VELİBABA BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Cadde YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 130 M SÜLÜNTEPE EVLİYA ÇELEBİ Cadde YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 160 M YAYALAR ATATÜRK Cadde YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 100 M ORTA 50. YIL Cadde YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 80 M ÇAMÇEŞME PAPAĞAN Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 220 M ŞEYHLİ İLKIŞIK Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 62 M ESENLER YEDİVEREN Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 170 M KURNA KÖYÜ HAYVAN PAZARI YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 3500 M KURNA KÖYÜ MEZARLIK YOLU YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 200 M GÜLLÜBAĞLAR NEVRUZ Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 100 M KURTKÖY AKİK Sokak YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 160 M TOPLAM 7755 M BIRIM 1.2.Faaliyet Adı: YOL GENĠġLETME ÇALIġMASI Yolların planda belirtilen geniģliklerde yapılmasını sağlamak. GeniĢletilen yol sayısı 6 adet.

18 GeniĢletilen yol uzunluğu 2,7 Kilometre Genişletilen cadde ve sokaklardan bazıları MAHALLE ADI YOL ADI YOL TURU BURO IMALAT MIKTARI BIRIM YAYALAR BEYZA SOKAK YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 150 M YAYALAR ATATÜRK Caddesi YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 300 M VELİBABA BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Caddesi YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 500 M YENİŞEHİR MUSTAFA AKYOL SOKAK YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 650 M SANAYİ ÇETİN SOKAK YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 615 M HAVA ALANI YOL-YAPIM AMİRLİĞİ 550 M TOPLAM 2765 M 1.3.Faaliyet Adı: ASFALT SERĠM ÇALIġMASI YAPILMASI Ġhtiyaçlar ve gelen talepler doğrultusunda serim çalıģması yapılır Ton Asfalt Serimi gerçekleģmiģtir.

19 1.4.Faaliyet Adı: ASFALT YAMA ÇALIġMASI YAPILMA Ġhtiyaçlar ve gelen talepler doğrultusunda ekiplerimiz tarafından gerekli çalıģma yapılır ve kısa sürede çözüm sağlanır Ton Asfalt Yama gerçekleģmiģtir. 1.5.Faaliyet Adı: ĠLÇE GENELĠNDEKĠ YOLLARDA BORDUR-TRETUVAR YAPILMASI Ġlçemizin muhtelif cadde ve sokaklarında yeni ve eskimiģ bordür - tretuarların Ģehir estetiğine uygun olarak yeniden düzenlenmesi iģlemi.

20 Ġlçemizde 576 farklı cadde ve sokakta m² Bordür Tretuar yapımı gerçekleģtirilmiģtir. 1.6.Faaliyet Adı: ĠLÇE GENELĠNDE ATIK SU ġebeke YAPILMASI Acil müdahalesi gereken eskimiģ atık su kanallarının yenilenmesi. Maddi açıdan atık su parsel bağlantısı yapamayan vatandaģların taleplerinin karģılanması. 1.7.Faaliyet Adı: ĠLÇE GENELĠNDE YAĞMUR SUYU ġebekesġ YAPILMASI Yağmursuyu kanalı ihtiyacı olan sokak ve caddelerde gerekli çalıģma yapılması. Ġlçemizde METRE Yağmursuyu kanalı yapımı gerçekleģmiģtir.

21 1.8.Faaliyet Adı: ĠLÇE GENELĠNDEKĠ IZGARALARIN TEMĠZLĠĞĠNĠN YAPILMASI Rutin temizlemelerle yağıģlarda ızgaraların çalıģmasını sağlamak ve sel baskınlarını önlemek. Yıl boyunca ilçe genelinde tüm ızgaralarımız 5 (beģ) defa temizlenmiģtir.

22 1.9.Faaliyet Adı: Ġġ MAKĠNELERĠ KĠRALAMA, BAKIM, ONARIM, YEDEK PARÇA VE AKARYAKIT ALIMI YAPILMASI Yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda araç, ekipman ve tamirat iģlerinin yapılması. 74 araç ve iģ makineleriyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

23 1.10.Faaliyet Adı: ARAMA KURTARMA TEMEL EĞĠTĠMĠ (AFET) Doğal afetlere karģı müdürlük personeline temel afet eğitimi

24 1.11.Faaliyet Adı: 8 METRE GENĠġLĠĞĠNĠN ALTINDA KALAN YOLLARDA DUVAR YAPILMASI Bu uygulamayla 8 metrenin altındaki sokaklarda ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygulanmaktadır. 54 Noktada betonarme ve taģ duvar çalıģması yapılmıģtır.

25 1.11.Faaliyet Adı: MOLOZ ALIM ÇALIġMASI 2013 Yılı içinde gelen Talep sayısı 5320 Adet Taleplerin %100 ü gerçekleģmiģtir. ( Belirlenen Ģartlara uygun olanlar) ġartlar Çuvalların yola yakın olması. Ġnsan gücüyle taģına bilecek durumda olması. 50 fazlası için ödendi makbuzunun gelmesi. 2.Performans Sonuçları Tablosu

26 3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A.Üstünlükler Vizyon projeleri yönlendirecek ve yürütecek seviyede Teknik Eleman, bilgi ve birikimin oluşması. Bütçenin etkin ve verimli kullanılması. Mahallelere yapılan yatırımların ihtiyaç tespitlerinin ve yatırım dağılımının dengeli ve düzenli olması. Görev dağılımları ve iş tanımlamalarının belirgin olması. Kullanılan bilgisayar programlarının ve arazi ölçüm cihazlarının çalışmalara cevap verecek nitelikte olması. Bilgisayar donanımımızın sayı ve nitelik açısından iyi seviyede olması. Faaliyet kayıtları ve birim çalışmalarının dijital ortamda arşivlemesinde iyi durumda olunması. Projelendirme çalışmalarının bilgisayar destekli yapılması.

27 Arazi denetimlerinin etkin olması. Birimlerdeki görev dağılımları ve iş tanımlamalarının belirgin olması. Büyükşehir belediyesi ve diğer altyapı kurumların çalışmalarının takibinin yapılması. Ulaşım akslarında alternatif yollarının çokluğu. B.Zayıflıklar Personeli motive eden sosyal aktivitelerin eksikliği. Özellikle personelin mesleki bilgisini arttırmaya yönelik kişi başına düşen eğitim faaliyetlerinin az oluşu. Diğer altyapı kurumlarının (İGDAŞ-İSKİ-AYEDAŞ-TELEKOM) çok sayıda (Tranşe) yol kazısı yapması, Tranşe kazılarının bir bölümünün Altyapı yönergesine uygun olarak kapatılmaması. Kazı ruhsatlarının İBB tarafından verilmesi sonucunda yaptırımların azalması. İlçe genelinde çok sayıda yeni inşaat faaliyetinin yaşanması sebebi ile altyapıda tahribat oluşması, Hızlı büyüyen nüfus ile birlikte altyapı ihtiyaçlarının artması, Plan yollarının bir bölümünde yol genişliğinin 8 metre ve altında olması V.ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Ruhsatların ilçe belediyeler tarafından verilmesi. Arazi personelinin, vatandaģ Ģikayetlerini ve diğer sorunları anlık dijital ortama giriģlerini sağlayacak donanım desteğinin sağlanması.

28 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiģ kaynakların, planlanmıģ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iģlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliģkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Ali Suat BUĞRAHAN Fen ĠĢleri Müdürü V.

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık.

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Sunuş 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Yaz ve kış çok farklılaşan bir nüfus yapısına, aynı nitelikli hizmeti aynı yetersiz kaynaklarla verme çabasında olduk. Halkımızın

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013 Mustafa Kemal ATATÜRK Faaliyet Raporu 2013 Abdullah GÜL/T.C. CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2013 Recep Tayyip ERDOĞAN/ T.C. BAŞBAKANI Kadir TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı S. Kenan ŞAHİN /

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 1 SunuĢ Beyoğlu; 250 bin yerleģik nüfusu, her gün ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen yüz binlerce konuğuyla Türkiye nin vitrini, Ġstanbul un sahnesidir. Tarihi ve kültürel mirasıyla medeniyetlerin

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI...

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... ĠÇĠNDEKĠLER BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3 A MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER... 3 B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... 31 C ĠNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GĠRESUN BELEDĠYESĠ Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 2 Giresun Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı 3 Ahmet DAVUTOĞLU T.C. Başbakanı 4 Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 5 S. Kenan ŞAHİN Pendik Belediye Başkanı 6 BELEDİYE

Detaylı

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU Cumhuriyet Demokrasinin Temelleri Üzerinde Yükselecektir - 2 - ABDULLAH GÜL CUMHURBAġKANI - 3 - RECEP TAYYĠP ERDOĞAN BAġBAKAN - 4 - M. CAHĠT KIRAÇ ĠZMĠR VALĠSĠ -

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı