ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER Tanıtım ve Tarihçe Akademik Birimler ġeması Fiziki Durum...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum..."

Transkript

1

2

3

4 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER Tanıtım ve Tarihçe Akademik Birimler ġeması Fiziki Durum KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ DURUM ANALĠZĠ Ġnsan Kaynakları Üniversitenin Öğretim Kadrosunun Yıllara Göre Dağılımı Yılı İtibariyle Akademik Personel Sayısı Yıllara Göre Akademik ve İdari Personel Sayıları Eğitim ve Öğretim Yıllara Göre Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Sayıları Yıllara Göre Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları AraĢtırma ve yayın Üniversitemiz Adresli Makale Sayıları ve Öğretim Üyesi (tam zamanlı) Başına Düşen Makale Sayısı (SCI, SCI-Expanted, SSCI ve AHCI tarafından taranan tam makaleler -full article) Ürün ve Hizmet Teknolojik Altyapı Mali Kaynaklar Analizi Yasal Yükümlülükler PaydaĢ Analizi Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz Fırsatlar Tehditler.. 27

5 4. STRATEJĠK PLAN MĠSYON, VĠZYON, TEMEL DEĞERLER VE POLĠTĠKALAR Misyon Vizyon Temel Değerler Politikalar STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLER Eğitim-Öğretim ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler Araştırma- Geliştirme ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler Fiziki Altyapı ve Çevre ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler Ulusal ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler Tanıtım ve Halkla İlişkiler ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler İnsan Kaynakları ve Yönetim ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler Finans ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI, STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERE ĠLĠġKĠN GÖSTERGELER, SORUMLU BĠRĠMLER VE VERĠ TOPLAMA PERĠYOTLARI ÜNĠVERSĠTEMĠZ STRATEJĠK PLANLAMA KURULU (ÜSPK)

6 ÖNSÖZ Sürekli değiģen ve geliģen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumlara taģındığı kurumların baģında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesi akademik ve idari hizmetlerde, kalite düzeyinin iyileģtirilmesi ve sistematik bir Ģekilde devam ettirilmesi için, çağdaģ yönetim ilkelerini uygulayarak, Atatürk Ġlke ve Devrimleri rehberliğinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir iģlevi üstlenmektedir. Üniversitemiz, sürekli geliģen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısı ile hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir bölge üniversitesi olarak, yerel dinamizmi geliģtirip ulusal ve evrensel değerlerlerle buluģturarak, özellikle Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasında bilim ve kültür alanında bir köprü oluģturmaktadır. Üniversitemizde evrensel değerlerle donatılmıģ, rekabet edebilen, araģtıran, sorgulayan, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci geliģmiģ bireyler yetiģtirmek için çalıģıyoruz. Bu bağlamda çağın gereklerine uygun teknik donanıma sahip eğitim-öğretim olanaklarıyla birlikte, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler sunmaktayız. Stratejik plan ile; çevre analizini de kapsayacak Ģekilde, Üniversitemizin akademik ve idari anlamda durumu belirlenerek yıllarına ait misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilmiģtir. Planın hazırlanmasında emeği geçen personelimize ve ilgili birimlerimize, planın uygulama aģamasında kaliteli ve doğru bilginin üretilmesi ve çevresel etkinliğinin sağlanmasında, çağdaģ ve evrensel değerler doğrultusunda bütünleģerek çalıģacak tüm idari ve akademik personelimize teģekkür ediyor, baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Abamüslüm GÜVEN Rektör 1

7 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1. Tanıtım ve Tarihçe: Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı yasayla kurulmuģtur Kasım ayında kurucu rektörü atanarak; Atatürk Üniversitesi nden devredilen bir fakülte, tek programlı bir meslek yüksekokulu, 40 öğretim elemanı ve 245 öğrenci ile faaliyetlerine baģlayan Üniversitemiz bugün merkezi KARS olmak üzere 10 ayrı yerleģkede 7 Fakülte, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 6 AraĢtırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere toplam 25 akademik birime, 436 öğretim elemanına ve yaklaģık 12 bin beģ yüz öğrenci kapasitesine sahiptir. Kafkas Üniversitesi sürekli geliģen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısı ile hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir bölge üniversitesi konumundadır. Faaliyetlerinde Anayasamızın ve Yükseköğretim Yasası'nın temel ilke ve amaçlarını esas alır. Dolayısıyla; Atatürk Ġlke ve Devrimleri ile Anayasa mızda belirtilen diğer temel değerlerimizin yılmaz savunucusudur. Laik ve demokratik Cumhuriyetimize içtenlikle bağlı olup, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün de ödün vermez savunucusudur.

8 Akademik Birimler ġeması SENATO REKTÖR YÖNETĠM KURULU FAKÜLTELER ENSTĠTÜLER YÜKSEKOKULLAR FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SARIKAMIġ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ARDAHAN MESLEK YÜKSEKOKULU ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERĠ ATATÜRK ĠLKE VE ĠNK.TAR..ARġ.UYG. REKTÖRLÜK BÖLÜM BAġK. ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU ATATÜRK SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU HAYVANCILIK ARAġTIRMA VE UYG. BEDEN EĞĠTĠMĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DEVLET KONSERVATUARI IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU KAFKASYA VE ORTA ASYA ARAġTIRMA MERKEZĠ YABANCI DĠL IĞDIR ZĠRAAT FAKÜLTESĠ KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK ARAġTIRMA MERKEZĠ VETERĠNER FAKÜLTESĠ KARS MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ TIP FAKÜLTESĠ SARIKAMIġ MESLEK YÜKSEKOKULU KADIN SORUNLARINI ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ ARDAHAN ĠNSANĠ BĠLĠMLER VE EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

9 Fiziki Durum Kafkas Üniversitesinin fiziksel yapılanması, 1982 yılında Atatürk Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Kars Veteriner Fakültesi ve daha sonra açılan Kars Meslek Yüksek Okulu ile birlikte öğrenci yurdu, misafirhane gibi birimlerin de bulunduğu Sukapı yerleģkesinin 1992 yılında Üniversitemize devriyle baģlamıģtır. Üniversitemizin kuruluģ aģamasında Kars Veteriner Fakültesi, Kars MYO ve diğer birimlere ait yaklaģık m² kapalı ve m² açık alanı varken; bugün için yeni hizmet binalarının inģa edilmesiyle kapalı alan yaklaģık m² ye; kamulaģtırma ve tahsislerle birlikte açık alan toplamı m² ye ulaģmıģtır. Kars merkezde en büyük yerleģkesi PaĢaçayırı kampusü olmak üzere toplam 5 yerleģke, Kars merkeze bağlı SarıkamıĢ ve Kağızman yerleģkeleri ile Ardahan da 1, Iğdır da 2 olmak üzere toplam 10 ayrı yerde aktif eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Mevcut fiziki mekanlardan en üst düzeyde faydalanabilmek için Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri ile Kars MYO, Ardahan MYO, Iğdır MYO, Kağızman MYO ve Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO larında ikinci öğretim faaliyetleri de yürütülmektedir. YaklaĢık m² kapalı ve m² lik açık alana konuģlanmıģ olan PaĢaçayırı Kampusü nde Veteriner Fakültesi ve bu fakülte bünyesinde bulunan Et süt entegre pilot uygulama tesisi, Klinikler ile AraĢtırma-Uygulama Çiftliği, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Poliklinikleri, Rektörlük, Atatürk Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri, Misafirhane ve lojmanlar, KAKÜV ilköğretim okulu, anaokulu, kreģ, merkez atölyeleri ve bir adet ısı merkezi, bir adet çok amaçlı kapalı spor salonu ile merkezi yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır. Merkez Dereiçi yerleģkesinde bulunan Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi yaklaģık m², Sukapı YerleĢkesinde bulunan Eğitim Fakültesi, Kars MYO ve Sosyal Bilimler MYO yaklaģık m², YusufpaĢa Mahallesi nde bulunan Devlet Konservatuarı m² ve 1998 yılında Sağlık Liselerinin Sağlık Yüksek Okuluna dönüģtürülmesi ile Sağlık Bakanlığı ndan Üniversitemize tahsis edilen merkez Yeni Mahalle de bulunan Kars Sağlık Yüksekokulu m² kapalı alana sahiptir. SarıkamıĢ yerleģkesinde bulunan SarıkamıĢ Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (SABESYO) ile, ilk kez Eğitim-Öğretim döneminde öğrenci alan Turizm-Otelcilik ile Güvenlik-Koruma programları bulunan SarıkamıĢ MYO aynı fiziki mekanlardan oluģan yaklaģık m² lik kapalı alanda hizmet vermektedir. Kağızman yerleģkesinde bulunan Kağızman MYO ise m² lik kapalı alanda ikili eğitim-öğretim hizmeti yürütmektedir. Iğdır ilindeki yerleģkelerde bulunan Iğdır Ziraat Fakültesi yaklaģık m², Iğdır MYO ise m² lik kapalı alana sahiptir. Ardahan yerleģkesindeki Ardahan MYO yaklaģık m² lik kapalı alanda ikili eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

10 4 Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı HĠZMET ALANI Eğitim 20,738 Sağlık 6,106 Barınma 12,780 Beslenme 9,053 Kültür 1,283 Spor 4,027 Diğer( Ġdari, Tesis,Depo..) 65,400 TOPLAM 119,411 (m²)

11 5 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ I- STRATEJĠK PLANLAMA AġAMA/FAALĠYET-ZAMAN ÇĠZELGESĠ VE SORUMLU BĠRĠM VE KĠġĠLER : AġAMALAR STRATEJĠK PLANLAMA KURULUNUN (ÜSPK) OLUġTURULMASI ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANLAMA OFĠSĠ (ÜSPO) OLUġTURULMASI STRATEJĠK PLANLAMA WEB SAYFASININ OLUġUMU FAALĠYETLER REKTÖRLÜK MAKAMINDAN ALINAN 20 TEMMUZ 2006 TARĠHLĠ ONAYLA ÜNĠVERSĠTEMĠZ STRATEJĠK PLANLAMA KURULU OLUġTURULMUġTUR ÜSPK TARAFINDAN KASIM 2006 TARĠHĠNDE YAPILAN TOPLANTIDA ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANLAMA OFĠSĠ (ÜSPO) OLUġTURULMUġTUR ÜNĠVERSĠTEMĠZ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞINCA WEB SAYFASINA STRATEJĠK PLANLAMA ĠLE ĠLGĠLĠ EKLENTĠ YAPILMIġTIR TAMAMLANACAĞI TARĠH 20 TEMMUZ 2006 SORUMLU BĠRĠM VE KĠġĠLER KASIM 2006 ÜSPK ÜSPK ARALIK 2006 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠ.BġK.LIĞI HASAN ASLAN BĠLGĠ ĠġLEM DAĠ.BġK.

12 6 4 STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK BĠRĠM VE BĠRĠM SORUMLULARININ BELĠRLENMESĠ STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK TÜM AKADEMĠK VE ĠDARĠ BĠRĠMLERDEN BĠRĠM SORUMLULARININ TESPĠT EDĠLEREK REKTÖRLÜĞE BĠLDĠRĠLMESĠ ĠSTENMESĠ FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL HER BĠR FAKÜLTE, ENSTĠTÜ, VE YÜKSEKOKULDA 3 ÜYEDEN KURULU STRATEJĠK PLANLAMA KOMĠSYONLARI OLUġTURULACAK (ĠDARĠ BĠRĠM: DEKANLIK/MÜDÜRLÜK) HER BĠR BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI/PROGRAM DÜZEYĠNDE 3 ÜYEDEN KURULU STRATEJĠK PLANLAMA KOMĠSYONU OLUġTURULACAK. MESLEK YÜKSEKOKULLARI HER BĠR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA 3 ÜYEDEN KURULU STRATEJĠK PLANLAMA KOMĠSYONLARI OLUġTURULACAK PROGRAM DÜZEYĠNDE (TEKNĠK PROGRAMLAR/SOSYAL PROGRAMLAR OLMAK ÜZERE) 3 ÜYEDEN KURULU STRATEJĠK PLANLAMA KOMĠSYONU OLUġTURULACAK. REKTÖRLÜK ĠDARĠ BĠRĠMLERĠN HER BĠRĠNDE 3 ÜYEDEN KURULU STRATEJĠK PLANLAMA KOMĠSYONU OLUġTURULACAK. ARALIK 2006 STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYAC AK BĠRĠMLER BĠRĠM ÜST YÖNETĠCĠSĠ

13 7 5 AġAMALAR FAALĠYETLER SP KOMĠSYONU OLUġTURULACAK REKTÖRLÜK BĠRĠMLERĠ GENEL SEKRETERLĠK REKTÖRLÜK BĠRĠMLERĠ DAĠRE BAġKANLIKLARI GÖREV GRUPLARININ BELĠRLENMESĠ SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ BĠRĠMĠ REKTÖRLÜĞE BAĞLI MERKEZLER ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠ.BġK.LIĞI PERSONEL DAĠ.BġK.LIĞI KÜTÜPHANE VE DOK.DAĠ.BġK.LIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠ.BġK.LIĞI BĠLGĠ ĠġLEM DAĠ.BġK.LIĞI YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠ.BġK.LIĞI ÖĞRENCĠ ĠġL.DAĠ.BġK.LIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠ.BġK.LIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI, FĠNANSAL YAPI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLARIN (MEKAN, ARAÇ- GEREÇ, MALZEME VB) SAPTANMASINA YÖNELĠK ĠDARĠ PERSONEL AĞIRLIKLI KOMĠSYONLARIN KURULMASI TAMAMLANACAĞI TARĠH SORUMLU BĠRĠM VE KĠġĠLER ARALIK 2006 ÜSPK ÜSPK

14 GÖREV GRUPLARI : EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM GELĠġTĠRME ARAġTIRMA VE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME ĠNSAN KAYNAKLARININ GELĠġTĠRĠLMESĠ FĠNANSAL GELĠġĠM BĠRĠMLERDE OLUġTURULAN STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK STRATEJĠK PLAN KOMĠSYONLARININ ÜSPK YA BĠLDĠRĠLMESĠ MĠSYON VĠZYON DEĞERLERĠN BELĠRLENMESĠ AġAMALAR SP HAZIRLIK PROGRAMI MĠSYON-VĠZYON-DEĞERLER BĠLDĠRĠMĠ ĠLE KULLANILACAK FORMLARIN BĠRĠMLERE GÖNDERĠLMESĠ EĞĠTĠCĠLERĠN EĞĠTĠMĠ BĠRĠMLERDE OLUġTURULAN SP KOMĠSYON ÜYELERĠ ÜSPK YA BĠLDĠRĠLECEKTĠR. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN MĠSYON VĠZYON DEĞERLER TASLAĞININ ÜSPK TARAFINDAN BELĠRLENMESĠ FAALĠYETLER STRATEJĠK PLAN HAZIRLIĞINDA KULLANILACAK FORMLAR ĠLE DOKÜMANLARIN BĠRĠMLERE GÖNDERĠLMESĠ (ĠNTERNET ORTAMINDA TÜM BĠLGĠLERE ULAġIMI SAĞLANACAKTIR) STRATEJĠK PLAN BĠRĠM SORUMLULARININ ĠLGĠLĠ UZMANLAR TARAFINDAN EĞĠTĠLMESĠ ĠÇĠN SEMĠNER DÜZENLENMESĠ ALT YAPI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLARI GELĠġTĠRME PAYDAġLARLA ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ KURUMSAL YAPILANMA VE GELĠġĠM ARALIK 2006 OCAK 2007 TAMAMLANAC AĞI TARĠH STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK BĠRĠMLER ÜSPK BĠRĠM ÜST YÖNETĠCĠSĠ ÜSPK GÖREV GRUPLARI SORUMLU BĠRĠM VE KĠġĠLER OCAK 2007 ÜSPO ÜSPO ARALIK 2006 (ARALIK AYININ ĠLK HAFTASI) ÜSPK ÜSPK BAġKANI

15 MEVCUT DURUMUN TESPĠTĠ VE GELECEKLE ĠLGĠLĠ HEDEFLERĠN BELĠRLENMESĠ AMACIYLA ÜSPK TARAFINDAN HAZIRLANAN FORMLAR SP HAZIRLIK PROGRAMI KAÜ. MĠSYON-VĠZYON-DEĞERLER BĠLDĠRĠMĠ BĠRĠMLERCE HAZIRLANAN FORMLARIN ÜSPK YA WEB ORTAMINDA GÖNDERĠLMESĠ BĠRĠMLERDEN ALINAN FORMLARIN ĠNCELENMESĠ, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ STRATEJĠK AMAÇ VE KRĠTERLERĠN (PERFORMANS ÖLÇÜTLERĠNĠN) BELĠRLENMESĠ STRATEJĠK HEDEFLERĠN BELĠRLENMESĠ MEVCUT DURUMUN TESPĠTĠNE ĠLĠġKĠN FORMLARIN DOLDURULARAK WEB ORTAMINDA ÜSPK YA GÖNDERĠLECEKTĠR. BĠRĠMLERDEN ALINAN VERĠLER ÜSPK GÖREV GRUPLARINCA DEĞERLENDĠRĠLEREK DURUM ANALĠZĠNĠN YAPILMASI. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN GENEL STRATEJĠK AMAÇ VE KRĠTERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ. STRATEJĠK AMAÇ VE BUNLARA ĠLĠġKĠN KRĠTERLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ YÖNÜNDE YAZILI ÖNERĠ VE KATKILARIN ĠNTERNET ORTAMINDA ĠLETĠLMESĠ SAĞLANACAKTIR. BELĠRLENEN STRATEJĠK AMAÇ VE KRĠTERLER ÇERÇEVESĠNDE STRATEJĠK HEDEFLERĠN BELĠRLENMESĠ ġubat ġubat 2007 ÜSPK STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK BĠRĠMLER BĠRĠM ÜST YÖNETĠCĠSĠ MART 2007 ÜSPK ÜSPK NĠSAN 2007 ÜSPK ÜSPK ÜSPK GÖREV GRUPLARI

16 AġAMALAR STRATEJĠK PLANLARIN HAZIRLANMASI FAALĠYETLER TÜM AKADEMĠK VE ĠDARĠ BĠRĠMLERCE STRATEJĠK PLANLARIN HAZIRLANMASI STRATEJĠK PLANLAMA AġAMALARI DURUM ANALĠZĠ SWOT ANALĠZĠ PEST ANALĠZĠ HEDEF KĠTLE/ĠLGĠLĠ TARAFLAR ANALĠZĠ MĠSYON-VĠZYON-DEĞERLERĠN BĠLDĠRĠMĠ STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠN BELĠRLENMESĠ PERFORMANS ÖLÇÜTLERĠNĠN TESPĠT EDĠLMESĠ TAMAMLANAC AĞI TARĠH MAYIS 2007 SORUMLU BĠRĠM VE KĠġĠLER STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK BĠRĠMLER BĠRĠM ÜST YÖNETĠCĠSĠ FAALĠYET VE PROJELERĠN TESPĠT EDĠLMESĠ BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI/PROGRAM DÜZEYĠNDE HAZIRLANAN STRATEJĠK PLANLAR BĠR ARAYA GETĠRĠLEREK BĠRĠM DÜZEYĠNDE (FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU ) STRATEJĠK PLANLAR OLUġTURULACAKTIR. BĠRĠM STRATEJĠK PLAN TASLAKLARININ ÜSPK YA SUNULMASI BĠRĠMLERCE HAZIRLANAN VE REKTÖRLÜĞE SUNULAN STRATEJĠK PLAN TASLAKLARI, ÜSPK TARAFINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. BĠRĠM STRATEJĠK PLAN TASLAKLARININ WEB SAYFASINDA YAYIMLANMASI 15 HAZĠRAN 2007 STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK BĠRĠMLER BĠRĠM ÜST YÖNETĠCĠSĠ

17 BĠRĠM STRATEJĠK PLAN TASLAKLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLAN TASLAĞININ HAZIRLANMASI ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ YAZILMASI AġAMALAR ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ ONAYA SUNULMASI 20 DEĞERLENDĠRME BĠRĠM STRATEJĠK PLAN TASLAKLARININ ÜSPK TARAFINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, GEREKLĠ GÖRÜLMESĠ HALĠNDE BĠRĠM STRATEJĠK PLANLARINDA DÜZELTME YAPILMASI BĠRĠMLERDEN GELEN VERĠLER ÇERÇEVESĠNDE ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ HAZIRLANMASI WEB DE YAYIMLANARAK GÖRÜġ VE ELEġTĠRĠLERE AÇILMASI ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ YAZILMASI WEB DE SUNULMASI FAALĠYETLER ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ SENATO/YÖNETĠM KURULU ONAYINA SUNULMASI SENATO/YÖNETĠM KURULU ONAYINI MÜTEAKĠP ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ DEĞERLENDĠRĠLMEK ÜZERE, DPT MÜSTEġARLIĞINA GÖNDERĠLMESĠ 20 TEMMUZ 2007 ÜSPK ÜSPK 17 AĞUSTOS 2007 ÜSPK ÜSPK 31 AĞUSTOS 2007 ÜSPO ÜSPO TAMAMLANAC AĞI TARĠH SORUMLU BĠRĠM VE KĠġĠLER 14 EYLÜL 2007 ÜSPK ÜSPK 31 OCAK 2008 ÜSPO ÜSPO

18 12 21 ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANINA SON ġeklġnġn VERĠLMESĠ DPT MÜSTEġARLIĞINDAN GELEN DEĞERLENDĠRME RAPORU DĠKKATE ALINARAK STRATEJĠK PLANA SON ġeklġ VERĠLEREK, SUNULMAYA HAZIR HALE HAZĠRAN 2008 ÜSPK ÜSPK GETĠRĠLMESĠ REKTÖR ONAYINI MÜTEAKĠP PERFORMANS 22 ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ ĠLGĠLĠ KURUMLARA SUNULMASI PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLIKLARINDA ESAS ALINMAK ÜZERE, MALĠYE BAKANLIĞINA VE DPT MÜSTEġARLIĞINA GÖNDERĠLMESĠ STRATEJĠK PLANIN BĠRER NÜSHASI, TBMM YE SAYIġTAY BAġKANLIĞINA GÖNDERĠLMESĠ HAZĠRAN 2008 ÜSPO ÜSPO ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK 23 PLANININ KAMUOYUNA DUYURULMASI ĠNTERNET ORTAMINDA KAMUOYUNA DUYURULMASININ SAĞLANMASI. TEMMUZ 2008

19 Öğretim Üyesi Sayısı DURUM ANALĠZĠ 3.1. Ġnsan Kaynakları Üniversitenin Öğretim Kadrosunun Yıllara Göre Dağılımı Üniversitemiz öğretim üyesi sayısında 2006 yılına kadar hızlı bir artıģ görülmektedir yılında görülen azalma Üniversitemizden ayrılıp Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesine katılan 1 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 1 MYO dan kaynaklanmaktadır Profesör Doçent Yrd. Doçent Yıllar

20 Yılı İtibariyle Akademik Personel Sayısı Unvanı Profesör 21 Üniversite Kadrosunda Olanlar DıĢarıdan Gelenler Kadro dıģı 1 Yabancı Uyrk. 3 Doçent 33 Yabancı Uyrk Yrd. Doç. 89 Yabancı Uyrk Dr. Öğr.Gör. 1 1 Öğr.Gör. 87 Yabancı Uyrk Uzman Okutman AraĢ.Gör GENEL TOPLAM TOPLAM Yıllara Göre Akademik ve İdari Personel Sayıları Üniversitemiz idari personel sayısında 2006 yılına kadar hızlı bir artıģ görülmektedir yılında görülen azalma Üniversitemizden ayrılıp Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesine katılan 1 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 1 MYO dan kaynaklanmaktadır Akademik Personel Sayısı (APS) Ġdari Personel Sayısı (ĠPS) Yüzde Oranları (ĠPS /APS)

21 Öğrenci Sayısı Eğitim ve Öğretim Yıllara Göre Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Sayıları Üniversitemizde 2007 yılı itibariyle yaklaģık 14 bin öğrenciye eğitim-öğretim verilmektedir Ön Lisans Lisans Yıllar

22 Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları Üniversitemiz bünyesinde bulunan 3 Enstitü de 2007 yılı itibariyle yaklaģık 370 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi eğitim-öğretim görmektedir Yüksek Lisans Doktora Yıllar

23 AraĢtırma ve yayın Üniversitemiz Adresli Makale Sayıları ve Öğretim Üyesi (tam zamanlı) Başına Düşen Makale Sayısı (SCI, SCI-Expanted, SSCI ve AHCI tarafından taranan tam makaleler -full article-). YIL Yayınlanan Makale Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Yayın Sayısı , , Ürün ve Hizmet Üniversitemiz eğitim-öğretim, araģtırma-yayın faaliyetlerinin yanı sıra, üretim ve hizmet faaliyetlerini de sürdürmektedir. Kafkas Üniversitesinin ürün ve hizmetleri, Ürünler; - Meslek sahibi birey (öğrenci) - Bilimsel yayın - Sanatsal üretim - Basın yayın ürünleri - Bilgi Hizmetler; - Sağlık - Hayvancılık - Teknik analizler - Sanatsal etkinlikler - Sosyal etkinlikler - Tanıtım hizmetleri - Toplumsal eğitim - Kurs ve sertifikasyon - Basın-yayın hizmetleri

24 18 Bu ürün ve hizmetler, üniversitemizin misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaģabilmek için öncelikle paydaģlarımızın beklentilerini karģılamak zorundadır. Bu beklentileri karģılayabilmek için hizmetlerimizin sürekli iyileģen nitelikte olması, eriģimi kolay ve kiģi haklarına saygılı olması zorunludur Teknolojik Altyapı Üniversitemiz merkez kampüsü içerisinde binalar arasında Fiber Optik Kablo bağlantısı bulunmaktadır. Üniversite Merkez Kampüsünde internet eriģimi için gerekli olan cihazlar ve internetin kullanıcılara güvenli bir Ģekilde ulaģabilmesi için Firewall,Server vb. cihazlar ile bu cihazlara kurulu yazılımlar mevcuttur.ayrıca dıģ kampüslere internet hizmeti verilebilmesi için Frame-Relay Hattı kurularak buradaki kampüslerde Firewall,Server vb. cihazlar ile bu cihazlara kurulu yazılımlar mevcuttur. Üniversitemiz merkez kampüsü ile dıģ kampüslerde internetin sağlıklı bir Ģekilde kullanılabilmesi için her pc için cat-5 ve cat-6 kabloları çekilmiģ olup,bu kablolar Patch Panel ve Layer-3 Switch yardımı ile Server ve diğer internet sağlayıcı cihazlar ile buluģturulmuģtur. Diğer yandan Üniversitemiz Öğrencileri ve Akademik personelinin kullanımı için Öğrenci Bilgi Sistemi(ÖBS) Otomasyonu ve üniversitemiz (kafkas.edu.tr) uzantılı mail adresi verilmiģ olup Ģuan aktif bir Ģekilde kullanılmaktadır.ayrıca Personel Daire BaĢkanlığının kullanımı için Personel Otomasyonu mevcut durumdadır. Üniversitemiz iç ve dıģ kampüsler dahil tüm birimlerde ayniyat iģlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için Ayniyat Programı mevcuttur. Ayrıca üniversitemiz kampüs içinde kamera ve kartlı geçiģ sistemi kurma çalıģmaları devam etmektedir. Üniversitemiz Ġdari ve akademik personel ile öğrencilerimiz mevcut teknolojik alt yapıyı kullanma oranı %70-75 arasında olup bu oranın artırılması için çalıģmalar devam etmektedir Mali Kaynaklar Analizi Üniversiteler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 01/01/2006 tarihinden itibaren Özel Bütçeli KuruluĢlar içinde yer almıģtır. Özel bütçeli kuruluģlar bu kanunda bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere gelir tahsis edilen, bu gelirden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluģ ve çalıģma esasları özel kanunla düzenlenen kuruluģlar olarak tanımlanmıģtır.

25 19 Özel Bütçeli KuruluĢlar; Ayrı tüzel kiģiliğe haizdirler, Mevzuatlara uygun olarak; sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda görevlendirilebilirler, Belli ölçüde özerkliğe sahiptirler, Kendilerine özgü mal varlıkları bulunur, Kendi gelir kaynakları vardır, Nakit idarelerini kendileri yürütürler sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye iģletmelerinin bütçelerinin, ilgili idarenin bütçesi içinde yer alacağı belirtilmektedir. Ancak, bu kanun kapsamında kamu idarelerinde kurulmuģ bulunan döner sermaye iģletmeleri yeniden yapılandırılıncaya kadar, bu idarelerin bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebe ile kontrol ve denetimi Maliye Bakanlığı nca yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenecektir hükmü yer almaktadır. Bir kurumun amaçlarını gerçekleģtirebilmesi, o kurumun elde etmiģ olduğu kaynaklarla yakından ilgilidir. Kafkas Üniversitesinin mali kaynakları; Hazineden Alınan BağıĢ ve Yardımların dıģında, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Diğer Hizmet Gelirleri, Lojman Kira Gelirleri, Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri, Diner Sermayeden AraĢtırma Projelerine Aktarılan Payından oluģmaktadır. AĢağıdaki tabloda Üniversitemizin tarihleri arasındaki bütçe karģılaģtırmaları verilmektedir. Bu tablo incelendiğinde, Üniversitemizin 2007 bütçe gerçekleģmelerinin % 86,76 si hazine yardımı, %o 15 si döner sermaye, % 11,71 i öz gelir olmak üzere toplam YTL olduğu görülmektedir 2008 yılı baģı itibariyle Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezine bağlı hastanemizde her türlü poliklinik hizmetleri ile yataklı hasta kabulü baģlamıģ olup, buna paralel olarak döner sermaye gelirlerimizin artması ve devlet bütçesinden alınan hazine yardımı katkı payının da gelecek yıllarda artarak devam etmesi halinde Üniversitemizin amaçlarını gerçekleģtirebilmesin mümkün olacağı düģüncesindeyiz.

26 20 KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ BÜTÇE KARġILAġTIRMALARI ÖZEL BÜTÇE YILLAR (*) ÖĞRENCĠ SOSAYAL HĠZMETLER BÜTÇESĠ YILLAR DÖNER SERMAYE BÜTÇESĠ YILLAR GENEL TOPLAM Yıllarında GerçekleĢen, 2008 Yılında ise BaĢlangıç Ödeneği Yer AlmıĢtır. (*) 2007 yılı YTL.nin YTL.si Öz gelir tahsilatıdır Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı yasayla kurulmuģ olup, bir kamu kuruluģudur ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi bir Devlet Üniversitesidir. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında kurumun amaç ve ana ilkeleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 1., 4. ve 5. Maddelerinde açıkça belirtilmiģtir. Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetin nitelik ve niceliği de gene aynı yasanın 12. Maddesinde Ģu Ģekilde tarif edilmiģtir: "Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiģtirmek,

27 c) Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleģmeyi, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak, ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır." Üniversitemizin yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler ile çalıģma usul ve esaslarına dair mevzuat aģağıdaki listede belirtilmiģtir. Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu sayılı Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ĠliĢkin Kanun sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanunu. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu. 492 sayılı Harçlar Kanunu sayılı KamulaĢtırma Kanunu sayılı Kamu Ġhale Kanunu. 832 sayılı SayıĢtay Kanunu sayılı Devlet Ġhale Kanunu. Yükseköğretim Kurumlarında Ġkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanun. 21

28 22 Tüzük ve Yönetmelikler Üniversitede Akademik TeĢkilat Yönetmeliği. Doçentlik Sınav Yönetmeliği. Yurtiçinde ve DıĢında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği. Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği. Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği. Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin YurtdıĢında Tedavilerine ĠliĢkin Yönetmelik. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği sayılı Kanun un 58. maddesine göre Döner Sermaye ĠĢletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik. YÖK Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği. YÖK Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay GeçiĢ Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik. Bir Üniversite Adına Diğer Bir Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören AraĢtırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik. Üniversite Yayın Yönetmeliği. YÖK Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor ĠĢleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği. Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği. YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği. YÖK ün Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve KuruluĢlardan Yararlanma Yönetmeliği. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların OluĢturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği. Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri PaydaĢ Analizi Kafkas Üniversitesi nin çalıģmalarında baģarılı olabilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde baģarı seviyesinin yükseltilmesi için iģ birliği yapılması gereken iç ve dıģ paydaģları vardır. Ġç paydaģlarımızın stratejik plana olan katkıları, birimlerimiz tarafından hazırlanan birim stratejik planlarının değerlendirilmesi ve yapılan anket çalıģmaları ile gerçekleģtirilmiģtir. DıĢ paydaģlarımızın görüģ ve önerileri ise, yayınlanmıģ olan kanun, tüzük,yönetmelik, stratejik plan, genelge, faaliyet raporu vb. dokümanların değerlendirilmesi ve stratejik planımızın buna göre Ģekillendirilmesi yoluyla ulaģılmıģtır.

29 23 Ġç PaydaĢlar Akademik personel Ġdari Personel Öğrenciler DıĢ PaydaĢlar Yükseköğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Ulusal Öğrenci Dernekleri Resmi Kurumlar Özel Sektör Sivil Toplum KuruluĢları Basın Yayın KuruluĢları Yerel Yönetimler Askeri Kurumlar Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve AraĢtırma Kurumları Mezun Öğrenciler Öğrenci Aileleri

30 Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi Kurumların stratejik davranması bir anlamda gelecekteki varlıklarını faydalı ve aktif olarak sürdürebilmesi için gereklidir. Bu durumda kurumun varlığını ve etkisini devam ettirebilmesi için değiģen çevre koģullarına uyum sağlaması ve yeni beklentilere cevap verebilme zorunluluğu söz konusudur. Dolayısıyla asıl olan, kurumun yeni gereksinimlere göre önceden kendisini ayarlamasıdır. Kurum bu değiģimi, öncü bir yaklaģım sergileyerek faaliyette bulunduğu çevrede, gerçekleģtirdiği etkinlikler, aldığı kararlar ve uygulamaları aracılığı ile ortaya koyabilmelidir. Sonuç olarak kurumun, reaktif (çevreye uyum sağlayan) ya da proaktif (çevreyi değiģtiren) olarak, çevre ile karģılıklı bağımlılığı ve etkileģimi söz konusu olduğundan, içinde bulundukları çevredeki faktörleri ve bu faktörlerin kendilerini nasıl etkileyebildiklerini belirlemesi için çevre analizi yapması zorunlu bir durum olarak ortaya çıkmaktadır Güçlü Yönlerimiz 1. Üniversitenin coğrafi olarak ülkemizin Kafkasya ve Orta Asya ya açılan kapısı niteliğinde olan bir ilinde bulunması 2. Üniversitenin Kafkasya ve Orta Asya ülkelerindeki birçok üniversite ile ikili iģbirliği içinde olması 3. Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı, Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin, Türkiye de sadece Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunması 4. Yörenin hayvancılık potansiyelinin yüksek olması, Veteriner Fakültesi nin AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği ile Klinikleri nin, bölgenin kalkınmasında çok önemli bir iģlev görmesi 5. Üniversitenin dıģ iliģkiler biriminin varlığı 6. Üniversitenin Avrupa Birliği Eğitim programlarından (Ör yılı itibariyle Socrates/Erasmus Üniversite Beyannamesini alarak bu programa dahil olmuģtur) yararlanma hakkını elde etmiģ olması 7. Üniversitenin akademik kadrosunun niteliği, yurtdıģı doktoralı öğretim üyesi sayısının fazla olması (özellikle Veteriner ve Fen-Edebiyat Fakülteleri nde) 8. Öğrenci baģına düģen öğretim elemanı sayısının Avrupa Birliği (AB) normlarına yakın olması 9. Ġnternet bağlantılı bilgisayar ağının hem öğretim elemanları hem de öğrenciler tarafından kullanılabilme olanağının bulunması 10. Öğrenci yurtlarının merkez yerleģkeye yakın olması 11. SarıkamıĢ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun SarıkamıĢ Kayak Tesisleri nin yakınında yerleģmiģ olması ve iklimin kıģ sporları yapmaya elveriģliliği 12. Üniversitenin Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri nde geniģ bir yelpazede lisansüstü eğitim veriliyor olması 13. Üniversite yerleģkesi içinde bir konaklama tesisinin bulunması 14. YerleĢke alanının yeni yatırımlara elveriģli büyüklükte olması 15.Üniversitenin aktif olarak faaliyet gösteren bir vakfının bulunması 16. Bölgenin organik tarım için çok elveriģli olması 17. Üniversitenin Ģeffaf, paylaģımcı ve değiģime açık bir yönetim anlayıģını benimsemiģ olması 18. Genç, dinamik ve özverili bir öğretim kadrosuna sahip olması

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ : Rekabetin arttığı, ülkelerin birbirleriyle kıyasıya yarıştığı çağımızda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı büyük

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı