ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER Tanıtım ve Tarihçe Akademik Birimler ġeması Fiziki Durum...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum..."

Transkript

1

2

3

4 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER Tanıtım ve Tarihçe Akademik Birimler ġeması Fiziki Durum KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ DURUM ANALĠZĠ Ġnsan Kaynakları Üniversitenin Öğretim Kadrosunun Yıllara Göre Dağılımı Yılı İtibariyle Akademik Personel Sayısı Yıllara Göre Akademik ve İdari Personel Sayıları Eğitim ve Öğretim Yıllara Göre Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Sayıları Yıllara Göre Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları AraĢtırma ve yayın Üniversitemiz Adresli Makale Sayıları ve Öğretim Üyesi (tam zamanlı) Başına Düşen Makale Sayısı (SCI, SCI-Expanted, SSCI ve AHCI tarafından taranan tam makaleler -full article) Ürün ve Hizmet Teknolojik Altyapı Mali Kaynaklar Analizi Yasal Yükümlülükler PaydaĢ Analizi Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz Fırsatlar Tehditler.. 27

5 4. STRATEJĠK PLAN MĠSYON, VĠZYON, TEMEL DEĞERLER VE POLĠTĠKALAR Misyon Vizyon Temel Değerler Politikalar STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLER Eğitim-Öğretim ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler Araştırma- Geliştirme ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler Fiziki Altyapı ve Çevre ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler Ulusal ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler Tanıtım ve Halkla İlişkiler ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler İnsan Kaynakları ve Yönetim ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler Finans ile ilgili Stratejik Amaç ve Hedefler KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI, STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERE ĠLĠġKĠN GÖSTERGELER, SORUMLU BĠRĠMLER VE VERĠ TOPLAMA PERĠYOTLARI ÜNĠVERSĠTEMĠZ STRATEJĠK PLANLAMA KURULU (ÜSPK)

6 ÖNSÖZ Sürekli değiģen ve geliģen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumlara taģındığı kurumların baģında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesi akademik ve idari hizmetlerde, kalite düzeyinin iyileģtirilmesi ve sistematik bir Ģekilde devam ettirilmesi için, çağdaģ yönetim ilkelerini uygulayarak, Atatürk Ġlke ve Devrimleri rehberliğinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir iģlevi üstlenmektedir. Üniversitemiz, sürekli geliģen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısı ile hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir bölge üniversitesi olarak, yerel dinamizmi geliģtirip ulusal ve evrensel değerlerlerle buluģturarak, özellikle Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasında bilim ve kültür alanında bir köprü oluģturmaktadır. Üniversitemizde evrensel değerlerle donatılmıģ, rekabet edebilen, araģtıran, sorgulayan, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci geliģmiģ bireyler yetiģtirmek için çalıģıyoruz. Bu bağlamda çağın gereklerine uygun teknik donanıma sahip eğitim-öğretim olanaklarıyla birlikte, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler sunmaktayız. Stratejik plan ile; çevre analizini de kapsayacak Ģekilde, Üniversitemizin akademik ve idari anlamda durumu belirlenerek yıllarına ait misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilmiģtir. Planın hazırlanmasında emeği geçen personelimize ve ilgili birimlerimize, planın uygulama aģamasında kaliteli ve doğru bilginin üretilmesi ve çevresel etkinliğinin sağlanmasında, çağdaģ ve evrensel değerler doğrultusunda bütünleģerek çalıģacak tüm idari ve akademik personelimize teģekkür ediyor, baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Abamüslüm GÜVEN Rektör 1

7 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1. Tanıtım ve Tarihçe: Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı yasayla kurulmuģtur Kasım ayında kurucu rektörü atanarak; Atatürk Üniversitesi nden devredilen bir fakülte, tek programlı bir meslek yüksekokulu, 40 öğretim elemanı ve 245 öğrenci ile faaliyetlerine baģlayan Üniversitemiz bugün merkezi KARS olmak üzere 10 ayrı yerleģkede 7 Fakülte, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 6 AraĢtırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere toplam 25 akademik birime, 436 öğretim elemanına ve yaklaģık 12 bin beģ yüz öğrenci kapasitesine sahiptir. Kafkas Üniversitesi sürekli geliģen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısı ile hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir bölge üniversitesi konumundadır. Faaliyetlerinde Anayasamızın ve Yükseköğretim Yasası'nın temel ilke ve amaçlarını esas alır. Dolayısıyla; Atatürk Ġlke ve Devrimleri ile Anayasa mızda belirtilen diğer temel değerlerimizin yılmaz savunucusudur. Laik ve demokratik Cumhuriyetimize içtenlikle bağlı olup, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün de ödün vermez savunucusudur.

8 Akademik Birimler ġeması SENATO REKTÖR YÖNETĠM KURULU FAKÜLTELER ENSTĠTÜLER YÜKSEKOKULLAR FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SARIKAMIġ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ARDAHAN MESLEK YÜKSEKOKULU ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERĠ ATATÜRK ĠLKE VE ĠNK.TAR..ARġ.UYG. REKTÖRLÜK BÖLÜM BAġK. ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU ATATÜRK SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU HAYVANCILIK ARAġTIRMA VE UYG. BEDEN EĞĠTĠMĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DEVLET KONSERVATUARI IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU KAFKASYA VE ORTA ASYA ARAġTIRMA MERKEZĠ YABANCI DĠL IĞDIR ZĠRAAT FAKÜLTESĠ KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK ARAġTIRMA MERKEZĠ VETERĠNER FAKÜLTESĠ KARS MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ TIP FAKÜLTESĠ SARIKAMIġ MESLEK YÜKSEKOKULU KADIN SORUNLARINI ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ ARDAHAN ĠNSANĠ BĠLĠMLER VE EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

9 Fiziki Durum Kafkas Üniversitesinin fiziksel yapılanması, 1982 yılında Atatürk Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Kars Veteriner Fakültesi ve daha sonra açılan Kars Meslek Yüksek Okulu ile birlikte öğrenci yurdu, misafirhane gibi birimlerin de bulunduğu Sukapı yerleģkesinin 1992 yılında Üniversitemize devriyle baģlamıģtır. Üniversitemizin kuruluģ aģamasında Kars Veteriner Fakültesi, Kars MYO ve diğer birimlere ait yaklaģık m² kapalı ve m² açık alanı varken; bugün için yeni hizmet binalarının inģa edilmesiyle kapalı alan yaklaģık m² ye; kamulaģtırma ve tahsislerle birlikte açık alan toplamı m² ye ulaģmıģtır. Kars merkezde en büyük yerleģkesi PaĢaçayırı kampusü olmak üzere toplam 5 yerleģke, Kars merkeze bağlı SarıkamıĢ ve Kağızman yerleģkeleri ile Ardahan da 1, Iğdır da 2 olmak üzere toplam 10 ayrı yerde aktif eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Mevcut fiziki mekanlardan en üst düzeyde faydalanabilmek için Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri ile Kars MYO, Ardahan MYO, Iğdır MYO, Kağızman MYO ve Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO larında ikinci öğretim faaliyetleri de yürütülmektedir. YaklaĢık m² kapalı ve m² lik açık alana konuģlanmıģ olan PaĢaçayırı Kampusü nde Veteriner Fakültesi ve bu fakülte bünyesinde bulunan Et süt entegre pilot uygulama tesisi, Klinikler ile AraĢtırma-Uygulama Çiftliği, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Poliklinikleri, Rektörlük, Atatürk Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri, Misafirhane ve lojmanlar, KAKÜV ilköğretim okulu, anaokulu, kreģ, merkez atölyeleri ve bir adet ısı merkezi, bir adet çok amaçlı kapalı spor salonu ile merkezi yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır. Merkez Dereiçi yerleģkesinde bulunan Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi yaklaģık m², Sukapı YerleĢkesinde bulunan Eğitim Fakültesi, Kars MYO ve Sosyal Bilimler MYO yaklaģık m², YusufpaĢa Mahallesi nde bulunan Devlet Konservatuarı m² ve 1998 yılında Sağlık Liselerinin Sağlık Yüksek Okuluna dönüģtürülmesi ile Sağlık Bakanlığı ndan Üniversitemize tahsis edilen merkez Yeni Mahalle de bulunan Kars Sağlık Yüksekokulu m² kapalı alana sahiptir. SarıkamıĢ yerleģkesinde bulunan SarıkamıĢ Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (SABESYO) ile, ilk kez Eğitim-Öğretim döneminde öğrenci alan Turizm-Otelcilik ile Güvenlik-Koruma programları bulunan SarıkamıĢ MYO aynı fiziki mekanlardan oluģan yaklaģık m² lik kapalı alanda hizmet vermektedir. Kağızman yerleģkesinde bulunan Kağızman MYO ise m² lik kapalı alanda ikili eğitim-öğretim hizmeti yürütmektedir. Iğdır ilindeki yerleģkelerde bulunan Iğdır Ziraat Fakültesi yaklaģık m², Iğdır MYO ise m² lik kapalı alana sahiptir. Ardahan yerleģkesindeki Ardahan MYO yaklaģık m² lik kapalı alanda ikili eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

10 4 Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı HĠZMET ALANI Eğitim 20,738 Sağlık 6,106 Barınma 12,780 Beslenme 9,053 Kültür 1,283 Spor 4,027 Diğer( Ġdari, Tesis,Depo..) 65,400 TOPLAM 119,411 (m²)

11 5 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ I- STRATEJĠK PLANLAMA AġAMA/FAALĠYET-ZAMAN ÇĠZELGESĠ VE SORUMLU BĠRĠM VE KĠġĠLER : AġAMALAR STRATEJĠK PLANLAMA KURULUNUN (ÜSPK) OLUġTURULMASI ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANLAMA OFĠSĠ (ÜSPO) OLUġTURULMASI STRATEJĠK PLANLAMA WEB SAYFASININ OLUġUMU FAALĠYETLER REKTÖRLÜK MAKAMINDAN ALINAN 20 TEMMUZ 2006 TARĠHLĠ ONAYLA ÜNĠVERSĠTEMĠZ STRATEJĠK PLANLAMA KURULU OLUġTURULMUġTUR ÜSPK TARAFINDAN KASIM 2006 TARĠHĠNDE YAPILAN TOPLANTIDA ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANLAMA OFĠSĠ (ÜSPO) OLUġTURULMUġTUR ÜNĠVERSĠTEMĠZ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞINCA WEB SAYFASINA STRATEJĠK PLANLAMA ĠLE ĠLGĠLĠ EKLENTĠ YAPILMIġTIR TAMAMLANACAĞI TARĠH 20 TEMMUZ 2006 SORUMLU BĠRĠM VE KĠġĠLER KASIM 2006 ÜSPK ÜSPK ARALIK 2006 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠ.BġK.LIĞI HASAN ASLAN BĠLGĠ ĠġLEM DAĠ.BġK.

12 6 4 STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK BĠRĠM VE BĠRĠM SORUMLULARININ BELĠRLENMESĠ STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK TÜM AKADEMĠK VE ĠDARĠ BĠRĠMLERDEN BĠRĠM SORUMLULARININ TESPĠT EDĠLEREK REKTÖRLÜĞE BĠLDĠRĠLMESĠ ĠSTENMESĠ FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL HER BĠR FAKÜLTE, ENSTĠTÜ, VE YÜKSEKOKULDA 3 ÜYEDEN KURULU STRATEJĠK PLANLAMA KOMĠSYONLARI OLUġTURULACAK (ĠDARĠ BĠRĠM: DEKANLIK/MÜDÜRLÜK) HER BĠR BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI/PROGRAM DÜZEYĠNDE 3 ÜYEDEN KURULU STRATEJĠK PLANLAMA KOMĠSYONU OLUġTURULACAK. MESLEK YÜKSEKOKULLARI HER BĠR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA 3 ÜYEDEN KURULU STRATEJĠK PLANLAMA KOMĠSYONLARI OLUġTURULACAK PROGRAM DÜZEYĠNDE (TEKNĠK PROGRAMLAR/SOSYAL PROGRAMLAR OLMAK ÜZERE) 3 ÜYEDEN KURULU STRATEJĠK PLANLAMA KOMĠSYONU OLUġTURULACAK. REKTÖRLÜK ĠDARĠ BĠRĠMLERĠN HER BĠRĠNDE 3 ÜYEDEN KURULU STRATEJĠK PLANLAMA KOMĠSYONU OLUġTURULACAK. ARALIK 2006 STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYAC AK BĠRĠMLER BĠRĠM ÜST YÖNETĠCĠSĠ

13 7 5 AġAMALAR FAALĠYETLER SP KOMĠSYONU OLUġTURULACAK REKTÖRLÜK BĠRĠMLERĠ GENEL SEKRETERLĠK REKTÖRLÜK BĠRĠMLERĠ DAĠRE BAġKANLIKLARI GÖREV GRUPLARININ BELĠRLENMESĠ SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ BĠRĠMĠ REKTÖRLÜĞE BAĞLI MERKEZLER ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠ.BġK.LIĞI PERSONEL DAĠ.BġK.LIĞI KÜTÜPHANE VE DOK.DAĠ.BġK.LIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠ.BġK.LIĞI BĠLGĠ ĠġLEM DAĠ.BġK.LIĞI YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠ.BġK.LIĞI ÖĞRENCĠ ĠġL.DAĠ.BġK.LIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠ.BġK.LIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI, FĠNANSAL YAPI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLARIN (MEKAN, ARAÇ- GEREÇ, MALZEME VB) SAPTANMASINA YÖNELĠK ĠDARĠ PERSONEL AĞIRLIKLI KOMĠSYONLARIN KURULMASI TAMAMLANACAĞI TARĠH SORUMLU BĠRĠM VE KĠġĠLER ARALIK 2006 ÜSPK ÜSPK

14 GÖREV GRUPLARI : EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM GELĠġTĠRME ARAġTIRMA VE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME ĠNSAN KAYNAKLARININ GELĠġTĠRĠLMESĠ FĠNANSAL GELĠġĠM BĠRĠMLERDE OLUġTURULAN STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK STRATEJĠK PLAN KOMĠSYONLARININ ÜSPK YA BĠLDĠRĠLMESĠ MĠSYON VĠZYON DEĞERLERĠN BELĠRLENMESĠ AġAMALAR SP HAZIRLIK PROGRAMI MĠSYON-VĠZYON-DEĞERLER BĠLDĠRĠMĠ ĠLE KULLANILACAK FORMLARIN BĠRĠMLERE GÖNDERĠLMESĠ EĞĠTĠCĠLERĠN EĞĠTĠMĠ BĠRĠMLERDE OLUġTURULAN SP KOMĠSYON ÜYELERĠ ÜSPK YA BĠLDĠRĠLECEKTĠR. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN MĠSYON VĠZYON DEĞERLER TASLAĞININ ÜSPK TARAFINDAN BELĠRLENMESĠ FAALĠYETLER STRATEJĠK PLAN HAZIRLIĞINDA KULLANILACAK FORMLAR ĠLE DOKÜMANLARIN BĠRĠMLERE GÖNDERĠLMESĠ (ĠNTERNET ORTAMINDA TÜM BĠLGĠLERE ULAġIMI SAĞLANACAKTIR) STRATEJĠK PLAN BĠRĠM SORUMLULARININ ĠLGĠLĠ UZMANLAR TARAFINDAN EĞĠTĠLMESĠ ĠÇĠN SEMĠNER DÜZENLENMESĠ ALT YAPI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLARI GELĠġTĠRME PAYDAġLARLA ĠLĠġKĠLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ KURUMSAL YAPILANMA VE GELĠġĠM ARALIK 2006 OCAK 2007 TAMAMLANAC AĞI TARĠH STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK BĠRĠMLER ÜSPK BĠRĠM ÜST YÖNETĠCĠSĠ ÜSPK GÖREV GRUPLARI SORUMLU BĠRĠM VE KĠġĠLER OCAK 2007 ÜSPO ÜSPO ARALIK 2006 (ARALIK AYININ ĠLK HAFTASI) ÜSPK ÜSPK BAġKANI

15 MEVCUT DURUMUN TESPĠTĠ VE GELECEKLE ĠLGĠLĠ HEDEFLERĠN BELĠRLENMESĠ AMACIYLA ÜSPK TARAFINDAN HAZIRLANAN FORMLAR SP HAZIRLIK PROGRAMI KAÜ. MĠSYON-VĠZYON-DEĞERLER BĠLDĠRĠMĠ BĠRĠMLERCE HAZIRLANAN FORMLARIN ÜSPK YA WEB ORTAMINDA GÖNDERĠLMESĠ BĠRĠMLERDEN ALINAN FORMLARIN ĠNCELENMESĠ, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ STRATEJĠK AMAÇ VE KRĠTERLERĠN (PERFORMANS ÖLÇÜTLERĠNĠN) BELĠRLENMESĠ STRATEJĠK HEDEFLERĠN BELĠRLENMESĠ MEVCUT DURUMUN TESPĠTĠNE ĠLĠġKĠN FORMLARIN DOLDURULARAK WEB ORTAMINDA ÜSPK YA GÖNDERĠLECEKTĠR. BĠRĠMLERDEN ALINAN VERĠLER ÜSPK GÖREV GRUPLARINCA DEĞERLENDĠRĠLEREK DURUM ANALĠZĠNĠN YAPILMASI. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN GENEL STRATEJĠK AMAÇ VE KRĠTERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ. STRATEJĠK AMAÇ VE BUNLARA ĠLĠġKĠN KRĠTERLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ YÖNÜNDE YAZILI ÖNERĠ VE KATKILARIN ĠNTERNET ORTAMINDA ĠLETĠLMESĠ SAĞLANACAKTIR. BELĠRLENEN STRATEJĠK AMAÇ VE KRĠTERLER ÇERÇEVESĠNDE STRATEJĠK HEDEFLERĠN BELĠRLENMESĠ ġubat ġubat 2007 ÜSPK STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK BĠRĠMLER BĠRĠM ÜST YÖNETĠCĠSĠ MART 2007 ÜSPK ÜSPK NĠSAN 2007 ÜSPK ÜSPK ÜSPK GÖREV GRUPLARI

16 AġAMALAR STRATEJĠK PLANLARIN HAZIRLANMASI FAALĠYETLER TÜM AKADEMĠK VE ĠDARĠ BĠRĠMLERCE STRATEJĠK PLANLARIN HAZIRLANMASI STRATEJĠK PLANLAMA AġAMALARI DURUM ANALĠZĠ SWOT ANALĠZĠ PEST ANALĠZĠ HEDEF KĠTLE/ĠLGĠLĠ TARAFLAR ANALĠZĠ MĠSYON-VĠZYON-DEĞERLERĠN BĠLDĠRĠMĠ STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠN BELĠRLENMESĠ PERFORMANS ÖLÇÜTLERĠNĠN TESPĠT EDĠLMESĠ TAMAMLANAC AĞI TARĠH MAYIS 2007 SORUMLU BĠRĠM VE KĠġĠLER STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK BĠRĠMLER BĠRĠM ÜST YÖNETĠCĠSĠ FAALĠYET VE PROJELERĠN TESPĠT EDĠLMESĠ BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI/PROGRAM DÜZEYĠNDE HAZIRLANAN STRATEJĠK PLANLAR BĠR ARAYA GETĠRĠLEREK BĠRĠM DÜZEYĠNDE (FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU ) STRATEJĠK PLANLAR OLUġTURULACAKTIR. BĠRĠM STRATEJĠK PLAN TASLAKLARININ ÜSPK YA SUNULMASI BĠRĠMLERCE HAZIRLANAN VE REKTÖRLÜĞE SUNULAN STRATEJĠK PLAN TASLAKLARI, ÜSPK TARAFINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. BĠRĠM STRATEJĠK PLAN TASLAKLARININ WEB SAYFASINDA YAYIMLANMASI 15 HAZĠRAN 2007 STRATEJĠK PLAN HAZIRLAYACAK BĠRĠMLER BĠRĠM ÜST YÖNETĠCĠSĠ

17 BĠRĠM STRATEJĠK PLAN TASLAKLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLAN TASLAĞININ HAZIRLANMASI ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ YAZILMASI AġAMALAR ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ ONAYA SUNULMASI 20 DEĞERLENDĠRME BĠRĠM STRATEJĠK PLAN TASLAKLARININ ÜSPK TARAFINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, GEREKLĠ GÖRÜLMESĠ HALĠNDE BĠRĠM STRATEJĠK PLANLARINDA DÜZELTME YAPILMASI BĠRĠMLERDEN GELEN VERĠLER ÇERÇEVESĠNDE ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ HAZIRLANMASI WEB DE YAYIMLANARAK GÖRÜġ VE ELEġTĠRĠLERE AÇILMASI ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ YAZILMASI WEB DE SUNULMASI FAALĠYETLER ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ SENATO/YÖNETĠM KURULU ONAYINA SUNULMASI SENATO/YÖNETĠM KURULU ONAYINI MÜTEAKĠP ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ DEĞERLENDĠRĠLMEK ÜZERE, DPT MÜSTEġARLIĞINA GÖNDERĠLMESĠ 20 TEMMUZ 2007 ÜSPK ÜSPK 17 AĞUSTOS 2007 ÜSPK ÜSPK 31 AĞUSTOS 2007 ÜSPO ÜSPO TAMAMLANAC AĞI TARĠH SORUMLU BĠRĠM VE KĠġĠLER 14 EYLÜL 2007 ÜSPK ÜSPK 31 OCAK 2008 ÜSPO ÜSPO

18 12 21 ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANINA SON ġeklġnġn VERĠLMESĠ DPT MÜSTEġARLIĞINDAN GELEN DEĞERLENDĠRME RAPORU DĠKKATE ALINARAK STRATEJĠK PLANA SON ġeklġ VERĠLEREK, SUNULMAYA HAZIR HALE HAZĠRAN 2008 ÜSPK ÜSPK GETĠRĠLMESĠ REKTÖR ONAYINI MÜTEAKĠP PERFORMANS 22 ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK PLANININ ĠLGĠLĠ KURUMLARA SUNULMASI PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLIKLARINDA ESAS ALINMAK ÜZERE, MALĠYE BAKANLIĞINA VE DPT MÜSTEġARLIĞINA GÖNDERĠLMESĠ STRATEJĠK PLANIN BĠRER NÜSHASI, TBMM YE SAYIġTAY BAġKANLIĞINA GÖNDERĠLMESĠ HAZĠRAN 2008 ÜSPO ÜSPO ÜNĠVERSĠTE STRATEJĠK 23 PLANININ KAMUOYUNA DUYURULMASI ĠNTERNET ORTAMINDA KAMUOYUNA DUYURULMASININ SAĞLANMASI. TEMMUZ 2008

19 Öğretim Üyesi Sayısı DURUM ANALĠZĠ 3.1. Ġnsan Kaynakları Üniversitenin Öğretim Kadrosunun Yıllara Göre Dağılımı Üniversitemiz öğretim üyesi sayısında 2006 yılına kadar hızlı bir artıģ görülmektedir yılında görülen azalma Üniversitemizden ayrılıp Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesine katılan 1 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 1 MYO dan kaynaklanmaktadır Profesör Doçent Yrd. Doçent Yıllar

20 Yılı İtibariyle Akademik Personel Sayısı Unvanı Profesör 21 Üniversite Kadrosunda Olanlar DıĢarıdan Gelenler Kadro dıģı 1 Yabancı Uyrk. 3 Doçent 33 Yabancı Uyrk Yrd. Doç. 89 Yabancı Uyrk Dr. Öğr.Gör. 1 1 Öğr.Gör. 87 Yabancı Uyrk Uzman Okutman AraĢ.Gör GENEL TOPLAM TOPLAM Yıllara Göre Akademik ve İdari Personel Sayıları Üniversitemiz idari personel sayısında 2006 yılına kadar hızlı bir artıģ görülmektedir yılında görülen azalma Üniversitemizden ayrılıp Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesine katılan 1 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 1 MYO dan kaynaklanmaktadır Akademik Personel Sayısı (APS) Ġdari Personel Sayısı (ĠPS) Yüzde Oranları (ĠPS /APS)

21 Öğrenci Sayısı Eğitim ve Öğretim Yıllara Göre Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Sayıları Üniversitemizde 2007 yılı itibariyle yaklaģık 14 bin öğrenciye eğitim-öğretim verilmektedir Ön Lisans Lisans Yıllar

22 Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları Üniversitemiz bünyesinde bulunan 3 Enstitü de 2007 yılı itibariyle yaklaģık 370 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi eğitim-öğretim görmektedir Yüksek Lisans Doktora Yıllar

23 AraĢtırma ve yayın Üniversitemiz Adresli Makale Sayıları ve Öğretim Üyesi (tam zamanlı) Başına Düşen Makale Sayısı (SCI, SCI-Expanted, SSCI ve AHCI tarafından taranan tam makaleler -full article-). YIL Yayınlanan Makale Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Yayın Sayısı , , Ürün ve Hizmet Üniversitemiz eğitim-öğretim, araģtırma-yayın faaliyetlerinin yanı sıra, üretim ve hizmet faaliyetlerini de sürdürmektedir. Kafkas Üniversitesinin ürün ve hizmetleri, Ürünler; - Meslek sahibi birey (öğrenci) - Bilimsel yayın - Sanatsal üretim - Basın yayın ürünleri - Bilgi Hizmetler; - Sağlık - Hayvancılık - Teknik analizler - Sanatsal etkinlikler - Sosyal etkinlikler - Tanıtım hizmetleri - Toplumsal eğitim - Kurs ve sertifikasyon - Basın-yayın hizmetleri

24 18 Bu ürün ve hizmetler, üniversitemizin misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaģabilmek için öncelikle paydaģlarımızın beklentilerini karģılamak zorundadır. Bu beklentileri karģılayabilmek için hizmetlerimizin sürekli iyileģen nitelikte olması, eriģimi kolay ve kiģi haklarına saygılı olması zorunludur Teknolojik Altyapı Üniversitemiz merkez kampüsü içerisinde binalar arasında Fiber Optik Kablo bağlantısı bulunmaktadır. Üniversite Merkez Kampüsünde internet eriģimi için gerekli olan cihazlar ve internetin kullanıcılara güvenli bir Ģekilde ulaģabilmesi için Firewall,Server vb. cihazlar ile bu cihazlara kurulu yazılımlar mevcuttur.ayrıca dıģ kampüslere internet hizmeti verilebilmesi için Frame-Relay Hattı kurularak buradaki kampüslerde Firewall,Server vb. cihazlar ile bu cihazlara kurulu yazılımlar mevcuttur. Üniversitemiz merkez kampüsü ile dıģ kampüslerde internetin sağlıklı bir Ģekilde kullanılabilmesi için her pc için cat-5 ve cat-6 kabloları çekilmiģ olup,bu kablolar Patch Panel ve Layer-3 Switch yardımı ile Server ve diğer internet sağlayıcı cihazlar ile buluģturulmuģtur. Diğer yandan Üniversitemiz Öğrencileri ve Akademik personelinin kullanımı için Öğrenci Bilgi Sistemi(ÖBS) Otomasyonu ve üniversitemiz (kafkas.edu.tr) uzantılı mail adresi verilmiģ olup Ģuan aktif bir Ģekilde kullanılmaktadır.ayrıca Personel Daire BaĢkanlığının kullanımı için Personel Otomasyonu mevcut durumdadır. Üniversitemiz iç ve dıģ kampüsler dahil tüm birimlerde ayniyat iģlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için Ayniyat Programı mevcuttur. Ayrıca üniversitemiz kampüs içinde kamera ve kartlı geçiģ sistemi kurma çalıģmaları devam etmektedir. Üniversitemiz Ġdari ve akademik personel ile öğrencilerimiz mevcut teknolojik alt yapıyı kullanma oranı %70-75 arasında olup bu oranın artırılması için çalıģmalar devam etmektedir Mali Kaynaklar Analizi Üniversiteler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 01/01/2006 tarihinden itibaren Özel Bütçeli KuruluĢlar içinde yer almıģtır. Özel bütçeli kuruluģlar bu kanunda bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere gelir tahsis edilen, bu gelirden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluģ ve çalıģma esasları özel kanunla düzenlenen kuruluģlar olarak tanımlanmıģtır.

25 19 Özel Bütçeli KuruluĢlar; Ayrı tüzel kiģiliğe haizdirler, Mevzuatlara uygun olarak; sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda görevlendirilebilirler, Belli ölçüde özerkliğe sahiptirler, Kendilerine özgü mal varlıkları bulunur, Kendi gelir kaynakları vardır, Nakit idarelerini kendileri yürütürler sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye iģletmelerinin bütçelerinin, ilgili idarenin bütçesi içinde yer alacağı belirtilmektedir. Ancak, bu kanun kapsamında kamu idarelerinde kurulmuģ bulunan döner sermaye iģletmeleri yeniden yapılandırılıncaya kadar, bu idarelerin bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebe ile kontrol ve denetimi Maliye Bakanlığı nca yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenecektir hükmü yer almaktadır. Bir kurumun amaçlarını gerçekleģtirebilmesi, o kurumun elde etmiģ olduğu kaynaklarla yakından ilgilidir. Kafkas Üniversitesinin mali kaynakları; Hazineden Alınan BağıĢ ve Yardımların dıģında, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Diğer Hizmet Gelirleri, Lojman Kira Gelirleri, Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri, Diner Sermayeden AraĢtırma Projelerine Aktarılan Payından oluģmaktadır. AĢağıdaki tabloda Üniversitemizin tarihleri arasındaki bütçe karģılaģtırmaları verilmektedir. Bu tablo incelendiğinde, Üniversitemizin 2007 bütçe gerçekleģmelerinin % 86,76 si hazine yardımı, %o 15 si döner sermaye, % 11,71 i öz gelir olmak üzere toplam YTL olduğu görülmektedir 2008 yılı baģı itibariyle Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezine bağlı hastanemizde her türlü poliklinik hizmetleri ile yataklı hasta kabulü baģlamıģ olup, buna paralel olarak döner sermaye gelirlerimizin artması ve devlet bütçesinden alınan hazine yardımı katkı payının da gelecek yıllarda artarak devam etmesi halinde Üniversitemizin amaçlarını gerçekleģtirebilmesin mümkün olacağı düģüncesindeyiz.

26 20 KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ BÜTÇE KARġILAġTIRMALARI ÖZEL BÜTÇE YILLAR (*) ÖĞRENCĠ SOSAYAL HĠZMETLER BÜTÇESĠ YILLAR DÖNER SERMAYE BÜTÇESĠ YILLAR GENEL TOPLAM Yıllarında GerçekleĢen, 2008 Yılında ise BaĢlangıç Ödeneği Yer AlmıĢtır. (*) 2007 yılı YTL.nin YTL.si Öz gelir tahsilatıdır Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı yasayla kurulmuģ olup, bir kamu kuruluģudur ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi bir Devlet Üniversitesidir. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında kurumun amaç ve ana ilkeleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 1., 4. ve 5. Maddelerinde açıkça belirtilmiģtir. Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetin nitelik ve niceliği de gene aynı yasanın 12. Maddesinde Ģu Ģekilde tarif edilmiģtir: "Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiģtirmek,

27 c) Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleģmeyi, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak, ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır." Üniversitemizin yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler ile çalıģma usul ve esaslarına dair mevzuat aģağıdaki listede belirtilmiģtir. Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu sayılı Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ĠliĢkin Kanun sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanunu. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu. 492 sayılı Harçlar Kanunu sayılı KamulaĢtırma Kanunu sayılı Kamu Ġhale Kanunu. 832 sayılı SayıĢtay Kanunu sayılı Devlet Ġhale Kanunu. Yükseköğretim Kurumlarında Ġkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanun. 21

28 22 Tüzük ve Yönetmelikler Üniversitede Akademik TeĢkilat Yönetmeliği. Doçentlik Sınav Yönetmeliği. Yurtiçinde ve DıĢında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği. Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği. Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği. Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin YurtdıĢında Tedavilerine ĠliĢkin Yönetmelik. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği sayılı Kanun un 58. maddesine göre Döner Sermaye ĠĢletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik. YÖK Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği. YÖK Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay GeçiĢ Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik. Bir Üniversite Adına Diğer Bir Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören AraĢtırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik. Üniversite Yayın Yönetmeliği. YÖK Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor ĠĢleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği. Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği. YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği. YÖK ün Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve KuruluĢlardan Yararlanma Yönetmeliği. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların OluĢturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği. Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri PaydaĢ Analizi Kafkas Üniversitesi nin çalıģmalarında baģarılı olabilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde baģarı seviyesinin yükseltilmesi için iģ birliği yapılması gereken iç ve dıģ paydaģları vardır. Ġç paydaģlarımızın stratejik plana olan katkıları, birimlerimiz tarafından hazırlanan birim stratejik planlarının değerlendirilmesi ve yapılan anket çalıģmaları ile gerçekleģtirilmiģtir. DıĢ paydaģlarımızın görüģ ve önerileri ise, yayınlanmıģ olan kanun, tüzük,yönetmelik, stratejik plan, genelge, faaliyet raporu vb. dokümanların değerlendirilmesi ve stratejik planımızın buna göre Ģekillendirilmesi yoluyla ulaģılmıģtır.

29 23 Ġç PaydaĢlar Akademik personel Ġdari Personel Öğrenciler DıĢ PaydaĢlar Yükseköğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Ulusal Öğrenci Dernekleri Resmi Kurumlar Özel Sektör Sivil Toplum KuruluĢları Basın Yayın KuruluĢları Yerel Yönetimler Askeri Kurumlar Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve AraĢtırma Kurumları Mezun Öğrenciler Öğrenci Aileleri

30 Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi Kurumların stratejik davranması bir anlamda gelecekteki varlıklarını faydalı ve aktif olarak sürdürebilmesi için gereklidir. Bu durumda kurumun varlığını ve etkisini devam ettirebilmesi için değiģen çevre koģullarına uyum sağlaması ve yeni beklentilere cevap verebilme zorunluluğu söz konusudur. Dolayısıyla asıl olan, kurumun yeni gereksinimlere göre önceden kendisini ayarlamasıdır. Kurum bu değiģimi, öncü bir yaklaģım sergileyerek faaliyette bulunduğu çevrede, gerçekleģtirdiği etkinlikler, aldığı kararlar ve uygulamaları aracılığı ile ortaya koyabilmelidir. Sonuç olarak kurumun, reaktif (çevreye uyum sağlayan) ya da proaktif (çevreyi değiģtiren) olarak, çevre ile karģılıklı bağımlılığı ve etkileģimi söz konusu olduğundan, içinde bulundukları çevredeki faktörleri ve bu faktörlerin kendilerini nasıl etkileyebildiklerini belirlemesi için çevre analizi yapması zorunlu bir durum olarak ortaya çıkmaktadır Güçlü Yönlerimiz 1. Üniversitenin coğrafi olarak ülkemizin Kafkasya ve Orta Asya ya açılan kapısı niteliğinde olan bir ilinde bulunması 2. Üniversitenin Kafkasya ve Orta Asya ülkelerindeki birçok üniversite ile ikili iģbirliği içinde olması 3. Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı, Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin, Türkiye de sadece Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunması 4. Yörenin hayvancılık potansiyelinin yüksek olması, Veteriner Fakültesi nin AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği ile Klinikleri nin, bölgenin kalkınmasında çok önemli bir iģlev görmesi 5. Üniversitenin dıģ iliģkiler biriminin varlığı 6. Üniversitenin Avrupa Birliği Eğitim programlarından (Ör yılı itibariyle Socrates/Erasmus Üniversite Beyannamesini alarak bu programa dahil olmuģtur) yararlanma hakkını elde etmiģ olması 7. Üniversitenin akademik kadrosunun niteliği, yurtdıģı doktoralı öğretim üyesi sayısının fazla olması (özellikle Veteriner ve Fen-Edebiyat Fakülteleri nde) 8. Öğrenci baģına düģen öğretim elemanı sayısının Avrupa Birliği (AB) normlarına yakın olması 9. Ġnternet bağlantılı bilgisayar ağının hem öğretim elemanları hem de öğrenciler tarafından kullanılabilme olanağının bulunması 10. Öğrenci yurtlarının merkez yerleģkeye yakın olması 11. SarıkamıĢ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun SarıkamıĢ Kayak Tesisleri nin yakınında yerleģmiģ olması ve iklimin kıģ sporları yapmaya elveriģliliği 12. Üniversitenin Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri nde geniģ bir yelpazede lisansüstü eğitim veriliyor olması 13. Üniversite yerleģkesi içinde bir konaklama tesisinin bulunması 14. YerleĢke alanının yeni yatırımlara elveriģli büyüklükte olması 15.Üniversitenin aktif olarak faaliyet gösteren bir vakfının bulunması 16. Bölgenin organik tarım için çok elveriģli olması 17. Üniversitenin Ģeffaf, paylaģımcı ve değiģime açık bir yönetim anlayıģını benimsemiģ olması 18. Genç, dinamik ve özverili bir öğretim kadrosuna sahip olması

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2010 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 1 I- GENEL BĠLGĠLER.. 2 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3-4 B- TeĢkilat Yapısı.. 5 C-Fiziksel Kaynaklar... 6-7 D-Ġnsan

Detaylı

2009-2013 STRATEJİK PLANI

2009-2013 STRATEJİK PLANI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2013 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BİLGİLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler Şeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS 2017 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI Ġçindekiler I GENEL BĠLGĠLER... 1 Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 TeĢkilat Yapısı... 2 Fiziksel Kaynaklar... 4 Ġnsan Kaynakları... 10 Diğer

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BÜTÇESİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BÜTÇESİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 202 YILI BÜTÇESİ PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler I GENEL BİLGİLER... Yetki Görev ve Sorumluluklar... Teşkilat Yapısı... 2 Fiziksel Kaynaklar... 4 İnsan Kaynakları... 9 Diğer Hususlar...

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu 21 OCAK 2011 Osman ġahġn MALĠYE BAKANLIĞI Yükseköğretim Hizmetleri Daire BaĢkanı SUNUM PLANI Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri Ar-Ge

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 1 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU STRATEJĠK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ SOSYAL

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 3 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GENEL DEĞERLENDĠRME 4 Misyon Vizyon 4 Değerlerimiz 5 Temel Amaç ve Hedefler 5 Yatırımların Finansman Kaynakları

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2012 0 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Ocak 2012 Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI ERZĠNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI 2010 2014 Ocak 2008 SUNUġ Yüksekokul stratejik planının amacı, yüksekokulun güçlü ve zayıf yönlerinin, yüksekokul için fırsat ve tehditlerin nesnel bir Ģekilde

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 2016 tarih ve 2016-17 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 2.GENEL BĠLGĠLER Tanıtım ve Tarihçe Yönetim ve Organizasyon 11

İÇİNDEKİLER. 1.KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 2.GENEL BĠLGĠLER Tanıtım ve Tarihçe Yönetim ve Organizasyon 11 İÇİNDEKİLER 1.KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 2.GENEL BĠLGĠLER 9 2.1.Tanıtım ve Tarihçe 9 2.2. Yönetim ve Organizasyon 11 3. DURUM ANALĠZĠ 13 3.1. FĠZĠKĠ DURUM 13 3.2. ĠNSAN KAYNAKLARI 14

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI 2013 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2010 2014

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2010 2014 BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANI 2010 2014 OCAK 2009 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Tanımlar ve Kavramlar 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 3. STRATEJĠK PLANLAMA KURUL VE KOMĠSYONLARI 4. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠNĠN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun.. tarih ve.. sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur. AMAÇ Uludağ

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir Üniversite hazırlık maratonunu baģarıyla tamamlayıp tercih ettiğiniz ve yerleģmeye hak kazandığınız Üniversitemize hoģ geldiniz, sizleri kutluyorum. Üniversitemiz çağdaģ,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, MYO Açılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve Program

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2016 ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LĠSTESĠ... 3. ġekġller LĠSTESĠ... 3. SUNUġ... 4 1. GENEL BĠLGĠLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2016 ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LĠSTESĠ... 3. ġekġller LĠSTESĠ... 3. SUNUġ... 4 1. GENEL BĠLGĠLER... ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LĠSTESĠ... 3 ġekġller LĠSTESĠ... 3 SUNUġ... 4 1. GENEL BĠLGĠLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ... 5 1.2. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1.3. AKADEMĠK HĠZMETLER...

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 1- Derse yazılım ve kayıt yenilemeler, 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz web sitesi Kampüs

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı