gel başlıy ar ak TC'nin tüm devlet kururolanna kadar girdi. Ulusal demokratik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "h@viga gel başlıy ar ak TC'nin tüm devlet kururolanna kadar girdi. Ulusal demokratik"

Transkript

1 gel Sal :"3 HE:j mar:. iı ç. p~şi'lı/ı9as KARKEREN 1-EMÜ WELATAN Ü GELEN BINOEST YEKBIN! 1988 YILINI GERIDE BIRAKlRKEN Dünyamız bir Ya daha ya larurken, birçok şeyi de beraberinde eski tl i, d eğiştirdi. Dünya'da barış ve s ilahsızlanmay la ilgili ileri adımlar atılırken, genelde her kesimin kendine göre yo rum ladığı, bir yumuşama po litikas ı eğerneo oldu. Ancak, yumuşama po litikası Kürdistanı aralannda bölüşen sömürgeci güçlerin, Kürdistan'a yönelik politikalarını etkilemedi. Zorba Irak yönetiminin Halepçe'ye attığı kimyasal gazlarla S.OOO'i a kın insan boğu l a r a k katledildi. 7000'i aş kın insan bu zehirli gazlan bedeninde t a ıy a r a k ölümünü beklemektedir. Dün ya mız bu katliama sessiz kaldı ; bu da yum uşama poli tik asının Kürdistan sorununa yans ı ma sını aç ı kça gösterdi. İran- Ir a k s avaşın da yorulanlar, biraz soluklanmak üzere a teşkes imzalad ı. Bir cephede soluklananlar, diğe r cephede Kürt h alkına karşı sal dınya geçti. Yine kimyasal silahlar ku ll a nı l dı, yine binlerce çocuk- kadın ve genç-yaş ~ demeden katledildi. Yüzbinlerce insa nı rnı z bu gazlardan korunmak için düşmanlan a ras ında tercih yapmak zonın d a kal dı. Bunlardan 60 bini aşkın in sa nırnı z hala Türkiye Kürdi s t a nınd a, tel örgülü kamplarda kendi halkından soyutlanarak, TC'nin b as kı ve oyuolarıyl a ceb e ll eşere k yaşarnını sürdürmektedir. Dünya kamuoyu yine dut ye miş bülbül gibi suskunluğunu sürdürdü. Sürdürüyor. Irak Kü rdi stanı güçleri en ge niş cephelerini o l uşt urup, saldınlara karşı direnme karan a ldıla r. D oğr u ve yerinde a lın mış olan bu kar arın, pratikte hayata geçirilmesi, baş t a bu güçlerin kendi öz güçlerine güve nınci erin e bağlıdır. Kuş k u su z bölgedeki ge l işme ler ve dünyadaki güçler dengesi de ge l işm e le r i etkil emiş olacak. şu sıralar konuyla ilgili yoğ un diplomatik gi rişimler bu güçler ta ra fınd a n sürdürülmektedir. Türkiye Kürdis tan 'ınd a, geçen yı ll a ra nazaran azalarak da olsa, kırsa l kesimlerde s il a hlı eylemler yıl boyu devam etti. Kentlerde çatışmal ar görüldü. Metre polde s il ahlı eylem geliş t irme çabaları gözlendi. N anılı bir işk en cec i olan Yüzbaşı Esat Oktay Yıl dıran cezalandırıldı. Yine Eski general, işkenceci Recep Ergun'u cezalandırm a gir işimi oldu ve olayla b ağ l a ntılı olarak bazı devrimciler yak a l andıla r. Sömürgeci TC, bir yandan zor ve şidd e t e d aya ~ geleneksel politik asını sürdürürken yeni yeni önlemler a lma yı da ihmal etmedi. Sömürgeci vali için özel ordu kurdu. Özel tim görevlilerinin sayısını ar ttı r dı, muhbir ağını genişletti, teritoryal sistemi gündeme getirdi. Bununla şimdiye kadar devletin yan resmi görevlisi durumunda olan sivil faş i st güçler res mil eş ti r i lip maaşa bağ l a n acak ve ilerici yurtsever avına çı k anlacak l a r. D iğe r yandan, gel işen ulusal demokratik savaşı mın hed efın i s aptırma amacıyla uzun vadeli bir politika belirleme çalışma l annı hı zl a ndırdı. Kürt sorunu ile ilgili tart ışmalar, TC'rıin dostu emperyalist ülkelerde başlıy ar ak TC'nin tüm devlet kururolanna kadar girdi. Ulusal demokratik güçlerin henüz söz sahibi olmadığı, bu ta rt ışm a l ar, gelişme l e rin seyrine bağlı olarak daha bir yoğu nlaşacak. Bu ta rtışm ala rı, burjuvazinin s ı nırlannı bel irl e diği alandan çıkarıp, özgür ve demokratik bir Kürdistan talebi çerçevesinde kitlelere mal etmek Ulusal dt:mokratik güçlerin; Türkiye işç i sını fının ve Türkiye demokrasi güçlerinin önemli görevlerinden bir olarak duruyor. D ünyamız yaşla nırk en, birçok diktatörün de "başını yedi". Kimileri ise bu ge l işme l e rde kendi son unu görerek paniklerneye baş l a dı. Evren'in "bradcri" Ziya-ül Hak, eli kan b suç o rtakl arı y la birlikte, nedeni kesi n belirlenemeyen bir uçak i n fi l a k ın da dünya s ı nı değ işt i rd i. Ziya 'nın ölümünden sonra yapıla n s eç imle rde, Z i ya' nı n iktidardan dü~ ür ü p idam ett irdiği Züllikar Ali llutı o' nun kızı Benazir Butto ikt idar ol<..lu. şil i ' n i n eli kan lı diktatörü Pinoçe, kendini ortaya koyarak yap t ı ğı bir refcrandumda halktan şamar yedi. Ve gelecek yı l gö revden ayrı l mayı kabullendi. To plu nı sal muhalefet faş i zmi k öşeye sı kış ı ı rı yo r. Türkiye'de 12 Eylül h a r e k atını yargılama t a r tışm a l a rı ba.) l ayın ca Evren ve h e m pa l a rı n ı n pa çaları tut tl)tll. Trabzon k o n uşma s ın da Evren, yeni bir darbe g irişimind e n bahsederek tehdi dini savurdu; am a tu t m a d ı. Sekiz yı l dan beri iyice yı p r ana n fa!ş i s t general bu sözlerinden son ra sert tepkilerle karşılandı. Daha sonra çark ederek, ba lının ' d a telkinlcriyle, Türkiye'de komünist partisi dahi kur u l a bilcceğ i n i söyler oldu(!). Türkiye'de ekonomik ve siyasal bun a ~m aş ıl am ad ı. Ennasyon % 90'a ul aş tı. 50 milyar d L~ borç kamburu git tikçe büyüyor. Gün geçtikçe İ.)S iz l e r or dusuna k a tılım a rtı yo r. Oniimüzdeki yıl, Belediye ve Cumhu rbaşka n l ığı seçimle ri ya pı l a cağı ndan, seçim e konomisi uygulamak zorunda olan yöneti m bu b u nalımın kat kat arta cagı nı biliyor; bunu aşma çaba la rı ise sonuç vermi v or. % 36 oy ile iktidarda olan Özal al ı m burjuvazi d eğ iş tirm e k istiyor. SI IP burjuvazinin güvenini kazanmak için k almad ı k h o kk:ıba z lık la r yap ı y \ ır jevamı S 1y :,! ::. ' "

2 OKUR VE MUHABfRLERDEN - - -~._ -_.tt~. '"fsk genç ama güçlü ve geli en bir hareketr.r!.. Degerli arkada.'_?lar, Barinır Türk devlet inin, bü ı un iğruı ç likkrini se rgilediği somürge zind.ınla rından çı k ~ıını zın bu ilk ayla rı ndu yoğu n bir çabayla sizlere sesk nınc ol;ınagın a kavu~t u k. (!eçen utun yılla rı n, bizler açıs ından ideoloıik. 1-ıılıurcl vı.: hatta fiziki birtaı..ını kayıplara neden o l duğu ıartt)nı a göıur rnuvl)r. Ve 'latcn hen dt: bunları tarlı'ıııı.ıl: istemiyorum. Sadt:cl' \.ıp.ıcağını açıklam aların hangi kl>:ıui I.ırın urllnll o l d u ğuna Jikkarleri çekmd isı i yorum; h..:psi o kadar. l'k~p-oy davas ınd an yargı l andığıııı \'c ı uıuı.. ıu kaldığım yı ll a r, gerek dirl'ni!ıkrdc ve gere kse sömürge nı:.ılıl..cıııclcr inde hallumllln yüzü nü.ıg.ırıınak için elimden geleni yapına yı bir yunsc\crlik görevi bildim. Anc.:ak, ıal..diı edersiniz ki, partilerin ve örgütkı in mücadck çi;gilcri her zaman dlırt-dö rtliık bir seyir i;lcmez; hata ve dsıl..lı.:r ul..ısı ~e)lcrjir. Yete r ki, onları!tijerıııc l. için sanıimi bir çaba ~<ll fcdil s iıı. Bu aıılamı.ja, diirüs ı c l c.~ı iri ve.: ıı~.ı rı bı a <H;ık o lduğumu belirtmek istl rı ın. Arkada~! ar, TKSP-ÜY sanarında li7.u n yı ll ar çalt'il ını. ~ ı radan taraftartıktan bölge komitesine kadar ç~iıl i görevler ü s ı kndiın. Ve TKSP-ÜY hatt ını, en zor 'ı. ırıl<ırda ~av unırı aya <;a l ı.ştım. Ct:za l, ıııjı:l..i ıuıumunı, E r ;u ruın Askeri t\1.ıhl-<.:ıne ıııı anal. ları \t: bu alanlaru.ı \igitç<.: direnen arkauaşlarımız bunlara ıanıktır. l' ck i iyi mi yap tık? Bu sorunun l'l'\'<ıhı nı bu kı sa d c.:ğc rl e njirnı e md c lıubca k \ tllt l. Devriınci militan, sadeec verileni yap.ıııl:ı yetinen uq~il; m.:den yap ıığı nı ve \< l)llıgının ~onuc u nu görcbilcn, Jcgcrkııdircb i k ıı 1-Cjiuir. Bu amaçla gcçnıi.) 'l gekcel.. h a kkınd a bat.ı aç ı klamalar y; ıpııı;ı i lııiya <.: ı duyuyoru m. lllu~ olarak k i!ji li ğimi'lin yol.. cdil ıııd i \ tend iği bir uonl ındc, Kıırtli ~ ı.ın'a ulusal bilinç ve :-.ol dtı.ş ıin<.:dcr Lı') t ~aıı bırçok ak ım gibi OY'da d eğcrli ç: ılı)nı: ı laı yaptı. flirçok insan gibi l>l n i Ol' aıııi-sönıurgec.:i bir <;i;gide c ı kikdi n: gcl i.-ıti rd i. Ki, bu ilk yı llar, ayıu ;.ııııarıda OY hareketinin gcl i.~nıe ve \: ıyılnı : ı yı ll.ırıydı. Ancak bu gcli.)rıh..: ~'' ı i fa ; la Ili'Un surmed i. Kürdi sıa n 'da ):t~:ınan h11 lı surcç içindt:, ÖY' nun bi ;,ııi hi kendisi gd i.~nıenin k arşı ı:.ın da l' ll)!.l'l u lııı <ı durumuna d ~ıu. Ulusal bilinç l a.)ım a sürecinden, ulusal hağırn sı; lığa yü nc lnı c a'iaınasımn zorl ıı" ları kar~ ı s ınd.ı ı üke:tlcdi Bu durum M K 'daıı.ılı birimlere, iı) c lı..: n.:. l) ll KD'Iilcrdcn Bcletliyt:lere k:ıd. ıı herkese ve ht:r t i.ı r çail)ll1aya ~u İ" da bu olçüje y ansıdı. "Rurjuva demokrat i"-" '}art larda çail)ınaya kendisini kapt ı r ını), gizli ö rgıiı olduğu h;ılde buna uygun di.~e dol-unur hiç bir çail)nıası olmayan TKSP, 12 Eylu l f:t'ıi "t d. ırbe ~iniıı \lll lll <ISI) la bi.ilüilliyjc ijii..ej ı.: n, ınu ca Jek alcınlarından ve kadrolardan knparı ldı. 13u ve daha zor dı ıneınlı.:ı e hazır ol madı ğı için t oparlananı<ıdı ve; boyle bir çail)ına nın üngorduğıi fc.:jakarlıgı göıc alamadı, uolayı :-.ıyla hulı bir dağ ı lına ve sürekli kan kaybına u ğ raıııaktan kurtulamadı. Boylece Kürı.Jis ı an'ın biricik "sosya list hardel i" olarak gö rdıi ğü ın ül, daha doğru su görme ya nlı~ lığııı a diı.ş l iıgiiıııü z TKSP (...)bir hayalet olmaktan üıcyegeçıne u iği SOS) al pıratik içinde açığa Çtk!ı. A rtı k bu gun Kurdistan'da 2ll y<t)ın.ıltındaki _gençlerin adı nı bile bilıııı:digi TKS I'-OY va ı s ın kendi:-.ini ı;ok guçlli, d oğru ve nıiicaddcci bir çizgi görsi.ın... Bu ve ben'ler dcınagojilcrc insanian n karnı tok. Ve bunun u;.crindc yügunht) nıanın hiç bir gcrcğ i.. dc yok. Kaldı ki, ünemli olan TKSP-OY' nun neden bu duruma gcijigijir. Bu neden!cı i )Öyle s ıralıyabiliri 'l: J- TKSP, Marksist- l c ni n i ~ı bir p: ıı ı i ucğ.ildi \'(; olamadı. 2- Daha partinin kuruill) yıllarında bağım s ız Kürdi tan istemi, hayali bir istem olarak kabul edildi. TKSP bugün, s ı kı.şı ıkça, hu i s ı e mi kabul etnıi.) görünse de, ya kl<l)t ınınd a isabet yok. Ve bunda sanıimi <.h.:ğil. Çunku, TKSP' nin, pasaport ~orıımı konusun daki cndi.)clcri hile hcnu; gitll r il ım'l değil. (bal... PKK u;.ek.. )tiri) 3- Kuru cula rın bıiyük bir çogıııılıığıı Türk solu ve Öteil ikle TİI' ' Jcn geldı kleri için, kııy ru kçu politikndan \'l' T İP ' i n bilinen sağ a nlayı.)ından 1-. enjileriııi kurt ;ıra nıa dılar. Buıı d.ın ;ııın nıak için hi<; bir çab:ı h.ııl anıad ı lar : <ıksiııc bu anlayı.) ı örgutun beynine \l' yapısına ı:t)ıjıbr. Dobyı-.ı~la k ı s. ı sıiredı.: biırokrasiyc.: entegre oldu br. 4- TKSP, dc\tim iddia s ı y l a ortaya ç ıkm a s ına ra ğme n ; Kurdi s t.ın devrimi nin na :-. ıl bir yol i.d cycccğine dair açıl.. bir tesbite sahip değildi. O'nun a :-.kc ı ı iırgu ı lennıc konusunu, b :t)ç<tvll) ları örg.utkmc gibi basit bir nıaııtıkij \'.A RYA N-Ortudogı. çiilllll' )l' ç:ıll)lll.t~ı. lıir lı:ıkıııı.ı l ıtı ''" ciddi\'l'lilllknnl k.ıd.ı: ll/.tk ııldııt:ııı. )!.OS(." I nll'\." ~~ti'.lll.."ı - 1 K ~P. l.. :nı ııı sı p; ıı l.ıııl.ıyı~ııı laııdıı ; ı r:ı k, e lc~ı ı n -ı ı tc k~ı ı ı ı,.. il w ııı n d ic;iplin,dl.'ıııokrasi \'l d.-ııl tiııı.t\t' ı.ı rı nı sl\ \..,ll ll a..,ııı dı. l '.ıı ti lıı\t:t,ı ı,i..,. " riıı e.rı'ıh:ıp t,-':"ıı~ ili'ıl.:ih:ııı l <,ırı'uı o-bıı l i l..,.:cqı lll,oıuııuuilııo,.ıı! r.:ce lı.ı... s.h \l.' duruo,tlıır. l"ll'h ıı kuııud.ı lııo., lıır lhıııcııı ıut.ııl l ır ı' tika ı t kımji. llıı u.ıın lll', ı SlP.! K i 1 <.:; ii 1 n ıı g u ıı. D ı. \' Y () 1.. ı~ ı ı ı ı u lı ı ı ' ı ik; w sıkı~ttl!,tlld.ı kıırto.,ıi J.:L",ikı,, DDKD, KLIK \lı. urg.ııtkrl.: tqd ıney e çall~lı. F : ık:ıı lıüııınlıul :ıııılı.ı'ıı klar da, sııreciıı.ı ğır :ıııı.ı :ıl rııı:ıo,ı; İ.)lcyi."'i k<ır~ ı ~ ııı d.ı ;ı~u... ı çıktı. l [)(ı, II EVKARI,.ı.: ~ni-birlık'inl'l'll: ;l'llıt ort awrde durııyoı. Sıı.ı "i ı \ CEI{"dl'.. 7- Yine TKSI', il lcgallıiı iıı ı!lll t>ı ı ı nııııı ed:.:ıılcıiııi l-.1\r,.ıııı.ıdı~ı i..;ın k.ıı Ji~t.ııı'da iik!!al l,':tlı~m:ınıı. l'.. al ı nııı.ısı l!,t:rekıi(:iııi ıiııe nı sl'llıl dı. l l' gali tt'yl' ~~ d nıı~ k \ili~e ~Lndi.. iııi k.q' t ı rdı. <hlc ki, UIIKDinl.: pıııı ç:ıil'ım ; ıları iç içe.: geçı ı, d.ılı;ı dlıgııı 'ıı birin,ilcr,ıncın k.ıt:ındı. X- Part ı. :-.ıcrko 'ı'. ıyıı ; ( lr!.!,.ıııı'ıı ı sahip o lıııadı ı,: ı için k.ıdı.ıl.ırıııı 1ııııkıı dirnı c.:dc,.e kendi politik.ı 111.: ~ı l :ıhl.ınd ı rınad :ı.ıl iz k:ıldı K,,, 1 ıı>!.ıı, t;lığ uıılukl:ı )!.l'l i ~ ın çlrı k:ıı~ı,ııı,l. ı lı.ı.ı hll) lııı.ıkıld:. l) U luslıı.ııa o, ı Jhılıtıt.tl : ı tut ı ı: davranm:ıdı; uıııuı s u ; Lı-ı ıılt'.ı TKI' ku yru kc;u lu gııııa b :t'ı l :ıdı. \'c dıııı\.ı sn sv:ılist... istemine l..ar'ı ı d.ı \. ıın ııni d " r iınnıadı. Bu knıııı t bk i pulıııl.;ıo,ı, dıııı 8rejncve; hııgun dl' (j,ıı lı:ıı;m ':ı.. H ı t ııım : ıı.. dere l.. l'\ııhk b lu ı. -\ı ı-:ıd:ı '? l" r. TK~I'\ e yl ııwlıl.. ck'ıtirik ı i d.ılı;ı d dt:riıık :, ıiıııı c ı.. ıııııınl..uıı.,\ ıı l.ıl. ı, 'ı ı k h yukl.ı'ıııı '"1 k'-,l''d, '-,,ı \>ı.ııı, Illi lll...ıdlı l..ıt.ılııııd.ı \'t' lı.ıı' k; o di!.!.u, " ııılıııııd.ı ~.ıt l..lııııı.. ıı d, ı.. l; ııul :ırı lıiliııısl llıir buıuıı,çll ıf, i\ı;!. ch: alııııııı'ı \l' dl')!.l'ıl.:ııjııılmıo,ıır A~ıı,.ı '1 K ~f' i..;ıııd,l.ı ll'\ıiııh nadııı t.ı o, liy es imkı -...ını : ı ıı.ııt ı\ ymi;l')i ll ıl dt. r\d ı ~ ll l, l.ıııı: ı l.ıt, l...ır.. 1 mala ı. s.ı k : ıl :ıl!,ı ırl ı.ır.ı k.ııııı.ıl.ır \. dil..l ıdu. p.ırti J1lılıtıl..:ı sılı:ıl irı.. l.!.. tn ıl.. El l:.) l ı ri. t.ırlt)ııı:ı \'C hv.. ı pi.l1rıı ı i,.. kl c riııı i tl'. yan.. t) ıl ııı : ı dı; o, ll ı d li ı ıy.ılı l) p,aıııı sav la ı :ı ı ı

3 3 Ben yıllarca Türkiye solu içerisinde yer alarak mücadele ettim. Bu süreçte kendi vatarum olan Kürdistandaki ge ~melerden de uzak kalmadım, gelişmeleri sürekli izliyordum. 1965'den önceki gelişmeleri de yazılı belgelerden okudum. Türkiye devrimci hareketi içerisindeki tartışmalar bir dönem "Kürt halkı"run varlığı üzerine sürdü. Türkiye solu Lenin'den Stalin'den bol bol alın tılar cımbızlayarak adeta Kürt halkırun varlığım inkara çalışıyordu. "bir halk nas ıl oluşur", "ulus nedir", vb. tartışmalar sürüp gidiyordu. Bu tartışmalan binlerce Kürdistanlı da dinliyorduk ve "varlık-yoklugumuzu" tartışıyorduk. Bunları, günah çıkarmak için değil; sosyal şöve n anlayl ın Kürdistanlı bir insanı ne hale soktuğunu, bu anlayışın nasıl kendi varlığımızı bize tartıştırdığını, marksizm-lenizirn adına kendimizi yadsıma nokt asına getirildigimizi anlatmaya çalışıyorum. Bunlar Türkiye'de olurken Kürdistan'da önce DDKO sonra DDKD D H KD gibi demokratik kitle örgütleri Kürdistan üzerine tartışmalann yoğunlaşmasını sağladı; 701i yıllar bu sorunun aşılmasını sağladı. Varlık- yokluk tartışması sonuçlanınca bu kez örgütlenme sorunu gündemin başına oturdu. Kürdistanlı devrimciler ayri örgütlenebilir mi-örgütlenemez mi? Oysa 1974 lere vardığinda Kürdis tanlı ilericiler devrimciler kendi illegal partilerini kurmuş ve görüşlerini yaymak için legal veya illegal yayın faaliyetlerine başlamışlardı. Pratik Kürdistan'da önde gidiyordu. Sorun hala Türk solunun gündeminde "milliyetçilik", "bölücülük" olarak tartışılıyordu. Ayrı örgütlenmeyi savunanlar veya pratik adımını atanlar milliyetçilik ve bölücülükle suçlanıyordu. Sovyetlerde ulusal sorunun çözüm biçimi kendi sosyal şöve n politikalarına perde ediliyordu. Kürt halkımn varlığım tartışma konusu yapan, Kürt halkımn ayrılma ha kkı olup olmadığı konusunda karar yetkisini kendisinden başka kimseye vermeyen zihniyet sosyal-şove nizmin NEDEN TSK? açık kimliğidir. Lenin diyor ki: "en iyi birlik halkların serbest iradesinden doğar, en iyi birlik halkjarın kendi kaderlerini tayin etme hakkını serbestçe kullandıklan zaman dogar" Dogru olan birlik anlayışı budur. Bu hakkı kuljanmak isteyenlerin milliyetçilikle suçlanmalan abestir. "milliyetçilik" yaftasını Kürdistanlı örgütlerin boynuna takan ve bu konuda genellemeler yapan sosyal- öven'ler kendi savundukianna kendileri de inanmıyor artık. Ama Kürdistanlı devrimci unsurlan bünyelerinde tutmak için hala ~!!Zl propagandalannda direniyorlar. Orneğin; ulusal örgütler ve milliyetçiler komünizmi savunamaz", "biz komünistiz, kızıl bayrağı dikecegiz ve böylece Kürt h a lkının hakl arı nı da vermiş olae<ıgız" Vb, soruyoruz, kimin hakkını kime vereceksiniz? Bizim hakkımızı bize vermek yetkisini kim verdi? hem bu halkı inkar etmeye varan bir politika bunda nasıl samimi olabilir? Bu düşü n ce Kürdistanlı devrimcileri kendi öz örgütlenmesinden koparmaya, enternasyonalizmin arkasına gizlenip Kürdistanlı ilericileri kendi mücadelesinden alıkoymaya yönelik bir propagandadır. Pratikte bu anlayış, zorlu bir savaşımı gerektiren ulusal kurtuluş mücadelesine katılımın önünü tıka maya hizmet eden bir politikadır. Bugün, Kürdis tanın üç parçasında acıması z bir savaş sürüyor. Halkımıza karşı soykırım politikası uygulanıyor. Kimyasal silahlarla katliamlar uygulanıyor, sürgünlerieric Kürt halkı tarih sahnesinden silinmek isteniyor. Bu yok etme hareketine karşı Türkiye devrimini beklemek gerekli mi? Bu türden propagandalar Kürt h a lkının devrimci savaşımıyla çe l iştiği gibi, Türkiye devriminin de çık a rl arıy l a da çelişiyor. Bu anlayışa karşı çıkmak her devrimcinin görevidir. Türk devrimcileri de bu anlayı~ enternasyonalist bir ruhla karşı çıkmalıdır l ar. Enternasyonalist dayanışmanın sağlam bir zeminde şekiil e n mesini istiyorsak, ezilen halkiann çıkarlarını ön planda tutmak ve onların kendi öz örgütlenmelerini kendi so- MURAT VE ZILAN mut koşullarına uygun o l ar :ı k o l uşt u r maların a köstek değ il, destek olmak gerekiyor. Milliyetçi olup olmamak ayn örgütlenmeyle belirlenemeyecegi gibi, Komünizmi savunmak da birlikte örgütlenmek.. demek degildir. Bu p roğram olayıdır. Ulkedeki çelişkileri, s ını!1 arın mevzilenmesini ve soru nl arın çözümünü doğru belirleme o l ayıd ır. Tersi düz mantıktır, marksizm-leninizmi kavramama o l ayıdır. Bugün Kürdistan ve Türkiye gerçeğine göz attığımızda şunu açıkça görebiliyoruz: Kürdistan silah zoruyla parçalanıp emperyalizmin ve bölge gerici devletlerinin çık arları dogr ulıusunda dört devlet tarafı n dan sö mürge l eşı irilm iştir. Türk sömürgecileri ise en büyük parçaya sahip çıkmıştır. Lozan'da ya pıl a n a nlaşm ayla topraklarımızın bu kıs mı Mi sa k -ı milli sınırları içinde gösterildi. Askeri işgal ile süreç içinde ekonomik ve kültürel egemenliklerini kurup h a lkımı zı zora ki asimilasyonla Türkleştirm ek istedi, istiyor. Bunu başa rm ak için her türlü yola başvurmaktan geri kalmı yo r. Hain ve işb irlikçi ler i de kendi yanla rın a alarak ülkemizin yera ltı ve yerüstü zenginliklerini talan ediyor. Sürgünlerlc soykırımlada halkımı'li ve mücadclcmizi yok etmek istiyor. Durum bu olu n ca, böylesi bir sömürge ülken in kurtuluş mücadelesiyle; Türkiye gibi bir ülkenin devrim stratejileri de ayrı ola ca ktır. Stratejiler çe lişkil e r yumağı üzerine çizilir. Iki ayrı ülke, iki a yrı devrim stratejisi elbette ayrı örgüt lenın eyi beraberinde getirir. Kürdistan'da baş çelişki ulusal çclişkidir. Bu çelişki ulusal demokratik devrimle ç özü l ccekı ir. Temel çe lişki emek-sermaye çelişkisid i r. Bu nedenle Kürdistan'da nihayi hedefimiz sosya lizmdir, sömürüsüz ve sını fs ı z bir toplum ya ra tmaktır. Bunl a rı bu şekild e programlarken ve buna uygun pratik a dımlar atarken "milliyetçilik" bunun neresindedir? K a ldı ki, ezilen ulus mil -

4 liyetçiliği hoş karşılanabilir ama sosyal-şövenizm asla! Ekim devrimi ile yeni bir çağ olan, proletarya devrimler çagı açıldı. Burjuvazinin ulusal kurtuluş savaşlanna önderlik etme dönemi kapallliuştır. "kapitalizmin şafagında uluslar dogar" sözü, ulusal kurtuluş savaşianna serbest rekabetçi dönem kapitalistlerinin önderlik etliği günlere aittir. Bugün tekelcilik dönemi, emperyalist dönem yaşanıyor. Tekellerin girmediği, emperyaliz.n:lln kol atmadığı yer kalmamıştır. Böylesi bir dönemde Lenin'in deyimiyle "ulusal kurtuluş mücadeleleri proletaryanın ideolojik-politik öncülügünde gerçekjeşecektir. " Sömürge ülkelerin devrimcileri çözüm nokt asını burda arayarak buna göre strateji çizdikleri ortadadır. Yalnız milliyetçilik değil ; oportünizm, revizyonizm de sav undukjarı programlar veya onun pratikteki uygulamalan ile değerlendirilirler. Çelişkilerin doğru tesbiti, stratejinin ona göre belirlenmesi ve pratikte ona göre adımiann atılması marksizmin ruhuna uygun davranı.ş biçimidir. Yoksa,!afla söyleyip pratikte yapmamak, teori ile pratik arasındaki diyalektik baği kavramamak marksizınin-leninizmin ruhuna ters d~er. Degerlendirmeler bu merkezde olmalıdır, hareket edilecek zemin böyle seçilmelidir. Çok sözü edilen, "ortak dfuimana kap.jı ortak mücadele" verilir. Bunun şartı mutlak birlikte örgütlenmek degildir. Bugün Kürdistanda gerçek proleter devrimci hattı temsil eden TSK, bunun, "halklarımızın birleşik halk cephesi" ile mümkün olacağını belirtiyor. TSK Türkiye i çi sınıfını ve demokrasi güçlerini yakın mi.ittefiki olarak görüyor ve ortak savaşımın örgütlenmesi için de çaba harcıyor. (bak Birlik deklerasyonu s.26) Sosyal şövenizmin düz mantıkla iddia ettigi gibi "bölücülük" yapan yok.. Biz silah zoruyla işgal edilmiş topraklanmızdan sömürgecileri kurum ve kuruluşlarıyla kovmak ve bağımsız demokratik ve özgür bir Kürdis tanı yaratmak için sömürgeci TC'ye karşı savaşırken, bunun neresi bölücülük oluyor? Bu bölücülük ise böylesi bölücülüge can kurban.. Bugün ortak örgütlenmeyi savunanlara diyceeğimi z şudur: Genelde işçi s ınıfının ve ezilen halkiann düşm a nları ortaktır. Ama emperyalizme karşı savaşımda tüm devrimcilerin ortak örgütlenmesi günümüzde mümkün degildir. Ortak mücadele, dayanı.şma, her ülkenin devrimcilerinin kendi ülkclerinde devrimci savaşımı yükseltmelerinden geçiyor. Her ülkede işçi s ı nıfının ve ezilen halkiann düşmana vurdugu darbe, emperyalizme indirilrniş bir darbe oluyor. Dünya ilerici güçlerine ve ulusal kurtuluş hareketlerine destek veriyor. Bu, Türkiye ve Kürdistan sahasında da böyledir. Kürdistan'da dfuimana indirilen her darbe en başta Türkiye proletaryasına güç vermektedir, onun mücadelesini desteklemektedir. Bunun tersi de geçerlidir. Sorunun diğer bir yanı ise " aynı sınırlar içinde yaşıyor olmak", "tarihsel yakınlık". Bu görüş Türt sol hareketlerinin birçoğu tarafından ileri sürülüyor. Bugün Kürdistan'ın t opraklannın belli bir kısmı Misak-ı milli sınırlan içinde kaldığı doğrudur. Ancak bu zorla, işgalle, katliamlarla çi zilmiş bir sınırdır. Koçgiri, şe h Sait, Dersim, Agn vb. halk hareketlerinde kan oluk oluk alotılmış ve bugünkü sınırlar soykırım ve sürgünler sonunda çizilmiştir. 'tarihi yakınlık'a gelince; bu Ortadoğu halklannın birçogu için geçerlidir. Her biri 400 yıl Osmanlı imparatorluğunun egemenligi altında kalmışlar. Ama ulusal kimliği kazanmak halkiann biribirine d~man olması demek değildir. Tersine gönüllü birlik tarihi yakınlığı ortadan kaldırmayacak pekiştirecektir. Bunun zeminini yaratmak Türkiyeli ve Kürdistanlı devrimci hareketlerin gelişmeleri doğru kavramalanyla doğru orantılıdır. Ama sosyal şöven bir mantıkla bu sorun aşılamaz; bu aşikardır. Karşılıklı anlayış ve eşit haklar temelinde, demokratik halk devriminin zaferiyle, halklanmızın federatif cumhuriyetler birligini oluşturmak o lası dır. Bugünkü koşullarda hedefimiz bağımsızlıktır. örgütlenmemiz ve mücadelemiz bu hedefe hizmet ederken federetif cumhuriyetler birliği şeklindeki çözümü de gözardı etmiyor. Bagımsızlık mücadelemiz böylesi bir olasılığın reddi degildir. Yıllarca bu tür tartışmaların sürdürüldüğü bir ortamda, Türkiyeli siyasi hareketler içinde yer aldık. Bugün sosyal şöven örgütlenmelerden ayrılıp, zorlu bir mücadeleyi göğüslerneye çalışan kendi öz örgütlerimizde yer almak günüdür. "milliyetçilik" suçlaması, "milliyetçilerle komünistler bir arada olamaz" sözlerine karşı, diyoruz ki, Sosyal şövenizmle aynı örgüt içinde olmak olası degil. Gün Kürdistan'da proleter devrimci çizgiyi savunan TSK sa flarınd a mücadele etme günüdür. Son olarak, içinde yer ald ıgımız Türk solu hareketleri içinde 1 Kürdi s ıan olayına doğru bir yaklaşım içinde olan SVP idi. Sosyal şövenizmden uzak bir yapılanmadır. Ama buna karşın, Kürdistan'da devrimci mücadelenin gelişmesinden tutun, bizzat halkım ıza dayatılan savaşa müdahale etme konusunda yapab il eceği birşey yok. Kürdistan'daki ge l~mel e rin içinde fiziki olarak yer a lma s ı mümkün değil. Türkiye sahasında mücadeleyi hedeflerken Kürdistan o l ayı nd a ancak enternasyonali s ı des t eğ i sözkonusudur. Ama bizim, h a lkımıza k ap.jı dayatılan savaş acımasız sürdürülürken Türk ö rgü ıl eri içinde yer alarak sadcce enternasyonali s ı destck sunına ınız doğru bir t avı r olamaz. Bize düşen göre, Marksizm-leninizmin ruhuna uygun olarak kendi ülkemizin devrimci savaşımı içinde yer almak, zor ama onurlu görevi üstlenmekıir. Tersi gerçeklikle çelişir. Sa fl a rınıı z ı kesin belirlememiz gerekiyor. SVP'den aynlırken, O'nun ulusal sorunun çözümü konusunda işçi sını fı bilmine ters d~mediğini, ayrı örgüı lenmeyi de savunarak sosyal şövenlikten uzak oldugunu belirtmek gerek. Ancak O'nun Kürdistanda pratik mücadele içinde yer alma şansı yok. Bizim SVP'den ayrılmamıza temel t eşk il eden Kürdistan o layıdır. Eleştirilen başka konular da olmas ın a r ağmen ayrılık için neden deği ldirl er. Ayrılık nedenimiz basit değildir. Bir halkın özgürlük mücadelesinde yer alma sorunudur. Kürdi s t a nlı devrimciler için koşullar bugün bunu gerektiriyor. TSK ' nın Kürdistanlı örgüt ler içerisinde neden seçi ldiğinc gelince; bizcc TSK, Kürdistan 'daki sağ, oporıünisı ve revizyonist ö r gü ılerdcn ay rı olarak Kürdistan'da proleter devrimci çizgiyi temsil ediyor. Bu nedenle TSK 'yı seçmek en dogaijydı. Burada diğer hareketlerin değerlendirmelerine girmeyeceğim. Hareketimiz TSK ' nın bu konuda sağ lıklı değerlendirmt.:leri vardır. Hareketimizin proleter devrimci ideolojisi ile büıiinleşmek, onu hayata geçirmek için ona uygun olarak çalışmak ve harekete bağlılıgı temel almamı z gerekiyor. TSK militanll&'l ve ORK peşrnt!rge Jerinin kararhll&'lyla kendimizi bütünleştirmeliyiz!.. Çalışmada ve çarpt~ ınad a ileri!..

5 BAGIMSIZ FİLİSTİN DEVLETi Dünya kamuoyu, bir yıldan beri gazete manşetlerinde, televizyon ekranlannda; lsrailin işgali alhnda bulunan Filistin topraklannda, savunmasız Filistin hallona yapdan zulmü izledi. lsrail'in silahsız savunmasız hal1on üzerine kurşun yagdırdığını; ve bu kurşunlara karşı çocuk, genç, kadın ve yaşlı erkeklerin taş ve sopalarla nasıl direndiklerini gözleriyle gördü. Bir yıldan beri devam eden direnişte 400'e yakın insan katiedi Imiş, yaklaşık 13 bin kişi de yaralanmış, Taş ve sopayla kol1orma yasal işlem olarak kabul edilmiş durumda. işga l altınd a ki topraklar üzerinde, İs rai l'e k arşı ge liştirilen ve gittikçe toplu isyana d ön~e n hareket, Filistin tarihinde yeni bir dönemi başlattı. Ürdün Kralı Hüseyin 31 Temmuz 1988'de; işgal altınd a tuttuğu Gazze ve şe ri a ' dan sorumlu b ak anlıgı ve bu yöreden sorumlu alt meclisi fes edince gelişmeler yeni bir boyut kaza ndı. Varıl a n aşamad a, ge l işmele ri kont!olc almak üzere harekete geçen FKO lideri Yaser Araf at, d egişik ülkeler nezdinde yoğu n diplomatik temaslarda bulundu. Ye bu temaslar, Ortadogu'da bir Filistin devleti görmek isteyenlerin s ayı sının küçümsenemiyecek kadar olduğunu gösterdi. Nihayet Kas ım tarihleri ara sında Cezayir'de toplanan Filistin Ulusal Konseyi; "Bağımsız Filistin Devleti"ni ilan etti yı lınd a Filistin to prakl a rı üzerinde, emperyalizmin d es teğinde bir İ s rai l devletinin kurulm as ı y l a birlikte mücadele içinde olan Filistin halkırun İLAN EDİLDİ resmi örgütü FKÖ içinde görilii ayrılı kl arı var olma sın a r ağm e n, Filistin Ulusal Konseyinde alın a n kararla, BM Güvenlik konseyinin, bölgedeki devletlerin tanınm as ı (İs rail dahil) ve Filistin topraklannda İs rail ve Filistin devletlerinin var o lma sını içeren 242 ve 338'inci maddeleri ilk kez kabul edildi. İ srail ' in va rhğını t anımayı gerektiren BM' in 242 s ayılı k a r a rın a k arşı olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Lideri her şeye rağm en ço George H abb aş; ğunluğun k a r a rın a saygılı ol acağı nı belirtti. B ağı ms ızlık ilanından sonra, Filistin devletini t anı ya n ilk altı ülke a rasın da : Malezya, Cezair, Irak, Türkiye, Kuveyt, ve Suudi Arabistan yer a l dı. Gü ney ve Kuzey Yemen, Tunus, Endonezya, Madagaskar daha sonraki günlerde yaplıklan açıklam a l a rd a, B agımsı z Filistin Devletini t a nıd ı kla rı nı ilan ettiler. şimdi ye kadar otuzu aşkın ülke B ağımsız Filistin Devletini t anıdı. Filistin d ava sınd a ötedenberi ikili oynayan b azı b a tı Avrupa ülkeleri ise; karar vermek için bekle-gör politikasını yeglemiş durumdalar. Ancak genelde Filistinin bu tutumu olumlu etki bırakırk e n ; ABD hala terörizmden dem vurarak bu olumlu etkiyi kırm aya ugr aş tı. Aralık a yınd a New York'ta toplanacak olan BM oturumunda k o n uşmak isteyen Arafal'a ABD vize vermedi. ABD'nin bu tutumu kendi içinde ve dışınd a büyük tepkilere neden oldu. ABD'nin bu tutumunu kın aya n BM, top la n t ı sım Ara lık ' t a Cenevre'de yaptı. Bu topl antıya k a tılı p k o nuşa n Arafat Tüm dünya t ara fından ilgiyle izlendi. Ara fa ı bu t o plant ı da ya p tığı k o nu.şm ay l a barış pla mm sundu. Buna göre: 1- Ul u s l a ra ras ı ba rış k o nfer a n s ın ın ön h azırlıkl a rını yapmak için bir komite ol uş t uru lmalı, 2- İsrai l, işga l a ltın da bulundurd ugu filistiniiierin yaşadığı bölgelerden çekilmeli ve bölge, geçici bir süre için, barış gücü askerlerince denetle nmeli, 3- Arap -İ s rai l an l aşm azlığı n a bir çözüm getirilmesi için, ilgil i tü m taraf1 a n n, Bi rlc.~m iş Mi lletler'in 242, 338 s a yı lı kararlan ış ıgında toplanacak olan, Ulu sl a r ara sı Bart) K o nfe ran sında yer alm a ları. A rafa tı n BM'deki bu k o ntt)m as ıı ljiı a rd ından, Arafata vize vermemekrc direnen, ABD yelkenleri indirdi. Uluslar a r as ı b askını n etkisiyle de tutumun da d egiş i kl ik yapmak zorunda k a l d ı. AB D, Tun us Büyükelçiligini devreye sokarak FKÖ lideri Yaser Arafat'la görüşm e l e ri baş l a tllllii oldu. AB D'nin bu tutumu, ABD'nin şım a rı k çocugu İs ra ili çileden çı k a rdı. İ s r a il B aşba k a nı ; na mlı terörist İzh a k şam ir, ha la Filistinin t e rö ri s tl iğ i nd e n dem vurarak FKÖ ile an l aşm a masasına olurmaına kla direnmcktedi r. İ s rai l ' in bu gelişme l e r k arşı sınd a daha ne kadar dayanacağı ru süreç içinde birlikte göreceğiz. Ama, Bağım s iz Filistin devletinin ça lışma l a rını hı z l andırdı ğı ve durumun Filistin halk ın ın lehine geliştiğ i şimd i d e n gözlenmekt edir. NAMİBYA BAGIMSIZLIGINI ELDE EDİYOR Namibya, 70 yılı aşkın bir süredir ır kç ı Güney Afrik a'nın işgali altınd a bulunuyor. Ye işgal kuvvetlerine k arşı savaşan Narnibya halkının Ulusal Kurtuluş Örgütü "SWAPO", BM' lerde_ r~s~ men Namibya h alkırun t e msılcıs ı olarak tanınıyordu. Afrika kıt asınd a h a lkların d ~m a nı G.Afrika, ABD' nin yardımı y l a Namibya'da üstlenen ve genç Angola devleı inde, karşıd evrimi örgütlerneye çall)an "U NiT A" ilc de, direkt işb irlig i yap ı yo r. UNİTA ırkçı G.Afrika ve ABD'den gö rdüğü dcstcklc Angola'ya s ayısız sa ldırıla r düzenliyor ve Angola devletini zor duruma sokuyordu. 13 yıllık gibi kı sa bir Bağım sız lık geçmişin e sahip olan Angola devleti, varlığı nı tehdit eden bu k arşıd evr imci sa ldırılara karşı kendi va rlığı nı korumak için Küba'dan yardım i stemiş t i. Küba bu çağ rı ya, süreç içinde asker yollayarak cevap ve rm işti. Gelinen aşam ad a, soruna Birl~miş Milletler çerçevesinde ba rışçı l bir çözüm yolu bulunm as ı zo runluluğu anlaş ıl dı. Bu amaçla 1988 yı lı baş l a nn d a G.Afrika, Küba ve Angola göriliime m as asın a oturdul ar; 22 Ar a lık 1988'de aş agıd a ki noktalarda taraflar görilii birligine va rdıl a r. Bu a nl aşm a ya göre: * Angolada bulunan Küba askerleri, önümüzdeki 27 ay lık bir sü re içinde, acıa rna lı olarak, Angoladan çckileceklcr. * G.Afrika, 1989 ilk ba h a rı nd a Na mibya 'yı tümden boşa lı ac ak. * Bölgede, 1 Nisan 1989'da Birlc.) miş Milletler'in banş pl a nı uygulan maya baş l anaca k. *Taraflar a n l aşm a run gereklerini tam olarak yerine getiriderse K asım 1989'da Namibya bağı m s ı z lıgı nı elde edecek.

KÜRDISTAN HALKI GELECEGE. INANÇ VE UMUTLA BAKlYOR! *KA WA Hareketi'nin Birlik. Konjeransıyla 1988 Nisan

KÜRDISTAN HALKI GELECEGE. INANÇ VE UMUTLA BAKlYOR! *KA WA Hareketi'nin Birlik. Konjeransıyla 1988 Nisan BO KURDISTANEKİ SERBIXWE YEKBÜYI DEMOKRATIK Ü Jl BO SOSYALiZM Sayı (Hejmar) _ : 10 Glılan (Mayıs) 1989 Fiyatı (Bıha) : 3 OM BAGIMSIZ BIRLEŞIK DEMOKRATiK KÜRDiSTAN VE SOSYALiZM IÇIN BÜTÜN SÖMÜRGECİ JENOSİD

Detaylı

Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 -

Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 - Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 - Rizgarî nin Sosyalist Hareket ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesindeki Yeri Üzerine Bir Deneme -I- Recep Maraşlı Ülkemizin, toplumumuzun oldukça dinamik bir siyasal

Detaylı

RASTIYA KURDISTAN. e H ALKIMIZIN ESTiRDI(;i ÖZ GÜRLÜK RÜZGARI, SÖMÜRGE Ci-FAŞIST REJIMI ÇIKMAZA SOKUYOR.

RASTIYA KURDISTAN. e H ALKIMIZIN ESTiRDI(;i ÖZ GÜRLÜK RÜZGARI, SÖMÜRGE Ci-FAŞIST REJIMI ÇIKMAZA SOKUYOR. KARKEREN HEMU WELATAN YEKBIN! BIJi KURDISTANA AZADi! * ~ RASTIYA KURDISTAN Organa Merkezi ya Yekitiya Komunisten Kurdistan ARALIK 1987 SA YI: 5 e H ALKIMIZIN ESTiRDI(;i ÖZ GÜRLÜK RÜZGARI, SÖMÜRGE Ci-FAŞIST

Detaylı

olmaz deme, bensiz olmaz de...

olmaz deme, bensiz olmaz de... AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! SAY E I l H JM AR Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek

Detaylı

Teorik-Programatik Perspektifler ve Siyasal Değerlendirmeler

Teorik-Programatik Perspektifler ve Siyasal Değerlendirmeler Kürt Ulusal Sorunu-1 Teorik-Programatik Perspektifler ve Siyasal Değerlendirmeler EKSEN YAYINCILIK EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti Laleli Caddesi, No: 52/5 Aksaray/İstanbul Tel: (212) 638 28 Ş3 Fax: (212) 517

Detaylı

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI

D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n! DÜNYA DEVRIMI D ü n y a n ı n b ü t ü n i ş ç i l e r i, b i r l e ş i n!.. DÜNYA DEVRIMI Enternasyonal Komünist Akım 12.Sayı Kasım-Aralık 2012 E m p e r y a l i s t Savaşa Karşı Sınıf Savaşı! O r t a d o ğ u d a E

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin Ödülü! FERİT ŞAHENK EN ZENGİNLERDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ!

Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin Ödülü! FERİT ŞAHENK EN ZENGİNLERDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ! Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin Ödülü! FERİT ŞAHENK EN ZENGİNLERDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ! www.yuruyus.com www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com

Detaylı

Devrimi. zaferini hazırlayalım! göreceğiz, Suriye de barışçıl, düzenli ve istikrarlı bir geçiş. 1 Mayıs ta alanlara! 10-11

Devrimi. zaferini hazırlayalım! göreceğiz, Suriye de barışçıl, düzenli ve istikrarlı bir geçiş. 1 Mayıs ta alanlara! 10-11 Suriye de barışçıl, düzenli ve istikrarlı bir geçiş İşçi sınıfı mücadelelerinden... Hey Tekstil, İzmir direnişleri, Birleşik Metal - Bosch, Kamu emekçilerinin Ankara eylemi Nisan 2012 / Sayı: 30 Devrimci

Detaylı

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın Genç Birikim den... Kıymetli okurlarımız, Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü büyük bir emeğin ardından hazırlanarak elinize geçen dergimiz vesilesiyle sizlere

Detaylı

Özal hükümeti uzun süreden beri hazırlığını yaptığı, işçilerin emeklilik

Özal hükümeti uzun süreden beri hazırlığını yaptığı, işçilerin emeklilik Karkeren hemii w e la tan ii gele n bmdest, yekbm! Çıleye Paşln 1986, Sal s ttejmar 43 Ocak 1986, Yıl S Sayı43 Organa Komita Merkezi ya Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye TKSP Merkez Komitesi Bildirisi

Detaylı

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MAZLUMDER. 17-18 Kasım 2012 BURSA/İZNİK. MAZLUMDER Genel Merkezi

MAZLUMDER. 17-18 Kasım 2012 BURSA/İZNİK. MAZLUMDER Genel Merkezi Ⅱ. KÜRD FORUMU 1 MAZLUMDER Ⅱ. KÜRD FORUMU 17-18 Kasım 2012 BURSA/İZNİK MAZLUMDER Genel Merkezi Mithatpaşa Cad. No: 62/4 Kızılay - Ankara Tel: 0312 418 10 46 Faks: 0312 418 70 93 www.mazlumder.org - http://www.mazlumder.org

Detaylı

udüşünce kültür siyaset

udüşünce kültür siyaset udüşünce kültür siyaset mran Sahibi Ümran Yayıncılık Turizm San. ve Tie. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü Cevat Özkaya Yayın Kurulu Uğur Ahun, Cevac Özkaya, İlhan

Detaylı

stêrka bolşewîk MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM! HAK, ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ İÇİN

stêrka bolşewîk MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM! HAK, ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ İÇİN KARKERÊN HEMÛ WELATAN Û GELÊN BİNDEST YEKBİN stêrka bolşewîk WEŞANA VEDORA MARKSÎST-LENÎNÎST (KURDİSTANA BAKUR) HAK, ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM! KCK OPERASYONLARI DURDURULSUN,

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Öcalan Özgür Olmalıdır! KCK, Halkımız, Önderliğimizin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür diyerek her yerde serhildanlar geliştirmelidir çağrısı yaptı. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN (Sy:14 te) 16

Detaylı

Ölmek var, dönmek yok! Kozmik Oda da neler oluyor? Devrimci homofobi... PANORAMA. Tekel işçileri Ankara da haykırıyor:

Ölmek var, dönmek yok! Kozmik Oda da neler oluyor? Devrimci homofobi... PANORAMA. Tekel işçileri Ankara da haykırıyor: Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! AYLIK SİYASİ GAZETE Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz yok!

Detaylı

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Genç Birikim den... Bizleri tekrar kavuşturan Allah a (c.c.) hamdolsun. Aradan bir ay geçti. Ama aradan geçen bir ay içerisinde yaşanan gelişmelere baktığımızda Müslümanlar açısından kan, gözyaşı ve zulümden

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Çocuklara kıymayın efendiler

Çocuklara kıymayın efendiler Atilay Ayçin: Dilek Gözüyılmaz Mehmet Bozışık Hava yollarında kadın olmak Yorulmak nedir bilmeyen yiğit işçi >> 2 >> 12 sayı 4 Bugünün suskunları ve sessizleri yarının kaybedeni olacak >> 8 Barışa ihtiyacımız

Detaylı

Teslim olmuyoruz. gericiliğe, vurgunculuğa ve savaşa karşı birlikte mücadele. halk gazetesi. 2.50 lira (KDV dahil)

Teslim olmuyoruz. gericiliğe, vurgunculuğa ve savaşa karşı birlikte mücadele. halk gazetesi. 2.50 lira (KDV dahil) Anısı emperyalist savaşa karşı mücadelede yol gösteriyor AKP işçi kanına doymuyor Zorunlu din dersine hayır Baş eğmeyen barışçı: Mahmut Dikerdem >> 8 >> 4 >> 12 >> 11 Ağustos - Ekim 2014 sayı 27-29 Taşeron

Detaylı

1971 askeri müdahalesi ile hem TKDP içerisinde yer alan hem de Kürt solunun Türkiye

1971 askeri müdahalesi ile hem TKDP içerisinde yer alan hem de Kürt solunun Türkiye Toplum ve Kuram Dergisi nin IV. Sayısında 17.-37. sayfalar arasında yayınlanmıştır. KÜRT HAREKETİNİN TARİHÇESİ (1960 lardan 1999 a) * 1950 lerin Sonu Türkiye devletinin şiddet tekelini Kürt bölgesinde

Detaylı

30 MART A DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

30 MART A DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ANALİZ MART 2014 SAYI: 89 30 MART A DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MARKAR ESAYAN ANALİZ MART 2014 SAYI: 89 30 MART A DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MARKAR ESAYAN COPYRIGHT 2014 Bu yayının tüm hakları

Detaylı

SİVİL BAKIŞ GEREK YOK. Yeni Anayasaya. Özgürleştirmeyecekse. Özgürleştirmeyecekse SAYI. Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü, Yarını

SİVİL BAKIŞ GEREK YOK. Yeni Anayasaya. Özgürleştirmeyecekse. Özgürleştirmeyecekse SAYI. Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü, Yarını SİVİL BAKIŞ 3 Aylık Dergi (Mayıs, Haziran, Temmuz) 2012 SAYI 03 Düşünce ve Siyaset Dergisi Özgürleştirmeyecekse Özgürleştirmeyecekse Yeni Anayasaya Yeni Anayasaya GEREK YOK GEREK YOK!! Berlin Duvarları

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 23 / Sayı: 271 / Temmuz 2004 21. YÜZYIL KÜRTLER N YÜZYILI OLACAKTIR

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 23 / Sayı: 271 / Temmuz 2004 21. YÜZYIL KÜRTLER N YÜZYILI OLACAKTIR SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 23 / Sayı: 271 / Temmuz 2004 21. YÜZYIL KÜRTLER N YÜZYILI OLACAKTIR Gerilla sadece meflru savunma çizgisinin aktif ve örgütlü gücü olarak demokratik

Detaylı