Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK6003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK6003 http://tr.yourpdfguides.com/dref/630125"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Iyi sanslar! 4 electrolux Ýçindekiler Kullaným Bilgileri Önemli emniyet bilgileri. 5 Fýrýnýn Görünüþü Kontrol Düðmeleri.... Fýrýnýn kullanýmýna iliþkin tavsiyeler.

3 .. 13 Piþirme Tablosu Temizlik ve Bakým.. 17 Arýzalar ve Çözümleri.. 20 Teknik Yardým ve Yedek Parça...

4 . 27 Garanti/Müþteri hizmetleri Avrupa Garantisi 30 Montaj Bilgileri Teknik veriler. Montaj Bilgileri...

5 ... Monte Edileceði Ortam... Gaz Dönüþümü Elektrik Baðlantýsý.

6 Kullaným Kýlavuzundaki Semboller ve Anlamlarý Aþaðýdaki semboller istediðiniz bilgiye kolaylýkla ulaþmanýza yardýmcý olacaktýr: Güvenlikle ilgili bilgiler Yararlý ve önerilen yol gösterici bilgiler Çevre korumasý ile ilgili bilgiler! "Adým adým" Talimatlar Bu cihaz aþaðýdaki Avrupa Birliðinin E.E.C direktiflerine uygundur. " 73/23-90/683 sayýlý Alçak Gerilim Direktifi " 89/336 sayýlý Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi " 90/396 sayýlý Gazlý Cihazlar Direktifi " 93/68 sayýlý Genel Direktifler ve daha sonraki deðiþiklikler electrolux 5 ÖNEMLÝ EMNÝYET BÝLGÝLERÝ Fýrýný kullanmadan önce bu güvenlik bilgilerini dikkatlice okumalýsýnýz. Montaj " " " " " " " " Bu fýrýnýn montajý Yetkili Servis tarafýndan üretici firmanýn öngördüðü kurallar dahilinde yapýlmalýdýr. Havanýn serbest olarak cihaz etrafýnda dolaþabilmesini saðlayýnýz. Havalandýrmadaki týkanýklýklar oksijen yetersizliðine neden olur. Cihazýn gaz þebekesine baðlantý hortumunun yanýndaki bilgi etiketinde belirtilen gaz tipi ile beslenmesini saðlayýnýz. Gazla beslenen bir ocaðýn kullanýlmasý, içerisinde bulunduðu ortamda ýsý ve nem oluþmasýna neden olur. Havalandýrma giriþlerini açýk ve çalýþýr durumda bulundurmak veya tahliye bacalarý ile donatýlmýþ bir davlumbaz kurmak sureti ile ortamýn iyi bir þekilde havalandýrýlmasýný saðlayýnýz. Cihazýn yoðun ve uzun süreli kullanýlmasý durumunda, örneðin bir pencereyi açýk tutmak veya varsa elektrikli aspiratörün emiþ gücünü yükseltmek sureti ile, daha etkin bir havalandýrma yapýlmasýný saðlayýnýz. Bu fýrýn oldukça aðýrdýr. Taþýrken dikkat etmelisiniz. Fýrýný kapý tutamaðýndan tutarak taþýmayýnýz. Fýrýný zemin üzerinde sürükleyerek taþýmayýnýz bu fýrýnýn ayaklarýna zarar verebilir. Fýrýný kullanmadan önce tüm ambalaj malzemelerini sökünüz. Fýrýnýn teknik özelliklerini kesinlikle deðiþtirmeye kalkýþmayýnýz bu sizin ve ürününüz için oldukça tehlikelidir. " " " üretilmiþtir. Çocuklarýn fýrýnla veya fýrýn etrafýnda oynamalarýna kesinlikle izin vermeyiniz. Bu cihaz, çocuklar ya da herhangi bir fiziksel, duyumsal, ya da zihinsel engeli olan ya da cihazý güvenle kullanabilecek deneyim ve bilgi noksanlýðý olan kiþiler tarafýndan, sorumlu kiþinin denetimi veya talimatý olmadan kullanýlmamalýdiý. Fýrýn kullanýldýðý sürece sýcaktýr. O yüzden çocuklarý fýrýn soðumadan fýrýna yaklaþtýrmayýnýz. Çocuklar fýrýnýn üzerindeki tava ve tencereleri çekip devirerek kendilerine zarar verebilirler. Bu fýrýn evlerde kullanýlmak amacýyla tasarlanmýþtýr. Ticari ve endüstriyel amaçlar için kullanýlmamalýdýr. Fýrýn çalýþtýðý sürece kullanýldýðý ortamda ýsý ve nem üretir. Bu yüzden ocaðýn bulunduðu ortamýn havalandýrýlmasý gerekir. Bu iþlem için ya sürekli hava akýþý saðlayan bir aspiratör kullanýlmalý ya da ortam kullanýcý tarafýndan sýk sýk havalandýrýlmalýdýr. Fýrýn uzun süreli kullanýlacaðýnda bir pencere açarak ya da aspiratörün hýzýný arttýrarak havalandýrmanýn sürekli olmasý saðlanmalýdýr. Eðer cihazýnýzýn üst kýsmýnda bir kapak varsa bu cihazýn ocak kýsmýný çalýþmadýðýnda tozlardan korumak çalýþtýðýnda ise yaðlarýn sýçramasýný önlemektir. Baþka amaçlar için kullanmayýnýz. Cihazýn üst kapaðýný kapatmadan önce daima temizleyiniz. Kullaným " " " " Çocuk Emniyeti " Bu fýrýn yetiþkinler tarafýndan kullanýlmak üzere tasarlanmýþ ve " 6 electrolux " " " " " " " " " " " " " Kapaðý kapatmadan önce daima sýçrayan sývýlarý bir bezle siliniz. Kapaðý kapatmadan ya da açmadan önce yemek artýklarýný temizleyiniz. DÝKKAT! Cam kapak aþýrý ýsýya maruz kaldýðýnda kýrýlarak daðýlabilir.

7 Kapaðý kapatmadan önce daima ocaklarýn kapalý olduklarýný kontrol ediniz. Fýrýný su ile temas ettirmeyiniz. Böyle bir durumda fýrýný kesinlikle çalýþtýrmayýnýz. Ayrýca fýrýný ýslak elle çalýþtýrmayýnýz. Fýrýný kullanmayacaðýnýz zaman kontrol düðmelerinin KAPALI konumda olduðundan emin olunuz. Diðer ev aletlerini kullanýrken kablolarýnýn fýrýnýn sýcak yüzeylerine temas etmemesini saðlayýnýz. Dengesiz tavalarýn ve diðer kaplarýn devrilerek bir kazaya sebep verme ihtimallerinden dolayý bu tür kaplarýn kullanýlmamasý gerekir. Fýrýn her zaman temiz tutulmalýdýr. Fýrýn üzerinde veya içerisinde býrakýlan yemek ve yað atýklarý bir yangýna sebep olabilir. Fýrýnýn iç kabininde veya ocak kýsmýnda kesinlikle plastik kaplar kullanmayýnýz. Fýrýnýn hiç bir parçasýný alüminyum folyo ile kaplamayýnýz. Fýrýnýn arkasýnda ortaya yerleþtirilmiþ olan boþluk fýrýn kabininin havalandýrýlmasý için konulmuþtur. Bu yüzden burasýnýn sürekli açýk kalmasýný saðlayýnýz. Çabuk ve kolay bozulan gýdalarý, plastik malzemeleri ve aerosolleri fýrýn ýsýsýndan etkileneceklerinden dolayý fýrýnýn üzerinde veya içerisinde saklamayýnýz. Patlayýcý ve yanýcý maddeleri kesinlikle sýcak saklama bölmesinde saklamayýnýz. Fýrýn kapak camýný silmek için sert, aþýndýrýcý temizleyiciler veya keskin metal kazýyýcýlar kullanmayýnýz, çünkü bunlar yüzeyi çizebilir ve camýn kýrýlmasýna neden olabilir. Servis " Bu fýrýn sadece Yetkili Servis tarafýndan monte edilmeli, onarýlmalý ve servis hizmeti verilmelidir. Ayrýca sadece orijinal yedek parça kullanýlmalýdýr. Çevre ile ilgili Bilgiler " Ambalaj malzemelerini fýrýnýn montajýndan sonra çevre ve genel g&uuyunu elde edinceye dek çeviriniz. Manuel ateþleme (Elektrikler kesik ise) 1 Ocaða bir alev yaklaþtýrýnýz. 2 Ocaðý yakmak için ocak bekine olan düðmeyi dibine kadar bastýrýnýz ve "azami gaz çýkýþý" konumuna kadar çeviriniz. Eðer ilk denemede ocak yanmýyorsa iþlemi tekrar ediniz ve düðmeyi basýlý tutma süresini biraz daha uzatýnýz. Eðer birkaç denemede ocak yanmýyorsa beklerin ve bek þaplalarýnýn yerlerine doðru olarak yerleþip yerleþmedilik termostatý vardýr. Sýcaklýk normal deðere düþtüðünde çalýþma otomatik olarak yeniden baþlar. Bu yüzden, cihazý doðru kullanmadýðýnýzdan dolayý termostat aktif hale gelirse, fýrýn yeterince soðuduktan sonra yeniden kullanýlabilir. Eðer termostat arýzalý bir parçadan dolayý elektriði keserse, Servis Merkezini aramalýsýnýz. Damlama Tepsisi ve Izgara Bu fýrýn emaye bir damlama tepsisi ile donatýlmýþtýr. Kýzartýlmýþ etlerin suyu, ýzgara ya da þiþ yaparken damlayan yaðlarý, bir ýzgara ya da tepside piþirilen besinlerin damlayan sularýný toplamak amacýyla kullanýlýr. electrolux 11 Ýlk Kullaným Öncesi Fýrýný kullanmadan önce hem iç tarafýnda hem de dýþ tarafýnda bulunan tüm ambalaj malzemelerini çýkarýn. Ýlk kullanýmdan önce bir kez fýrýn içerisinde yiyecek olmadan çalýþtýrlmalýdýr. Bu esnada fýrýndan hoþ olmayan kokular gelebilir. Bu gayet normal bir durumdur. 1. Fýrýn fonksiyon düðmesini "Fanlý" piþirme konumuna alýnýz ( ). 2. Termostat düðmesini "max" konuma ayarlayýnýz. 3. Ortamýn havalandýrýlmasý için bir pencere açýnýz. 4. Fýrýný yaklaþýk 45 dakika boþ olarak çalýþtýrýnýz. Bu iþlemin yaklaþýk 5-10 dk süresince ýzgara fonksiyonu ve geleneksel piþirme ile tekrar edilmelidir. Fýrýnýn kullanýmý Daima fýrýn kapaðýný kapalý tutarak çalýþtýrýn. Fýrýn kapaðýný belirli bir mesafede durarak açýn. Aþamalý açýlan kapýnýn birden açýlmasýna izin vermeyin; tamamen açýlýncaya kadar kapý kolunu tutarak kapaðý destekleyin. Fýrýnýn dört tepsi seviyesi ve iki tepsisi vardýr. Tepsi konumlarý, þekilde gösterildiði gibi fýrýnýn alt tarafýndan yukarý doðru sayýlýr. Þekilde gösterildiði gibi bu tepsilerin doðru yerleþtirilmesi önemlidir. Tabaklarý doðrudan fýrýn tabanýnýn üzerine yerleþtirmeyin. Dikkat! - Piþirme sýrasýnda fýrýn tabaný üzerine her hangi bir cisim koymayýn veya fýrýnýn her hangi bir kýsmýný alüminyum folyo ile sarmayýn; aksi takdirde emaye yüzeylere ve piþirdiðiniz yiyeceklere zarar verebilecek ýsý birikmesi meydana gelebilir. Tavalarý, ýsýya dayanýklý kaplarý ve alüminyum tepsileri raflara takýlmýþ tepsilerin üzerine koyun.

8 ! electrolux Ýpuçlarý ve Yararlý Bilgiler Buðulanma ve Buhar Fýrýnýn, doðal bir hava sirkülasyonu ve sürekli bir buhar sirkülasyonu saðlayan özel bir sistemi vardýr. Bu sistem, buharlý bir ortamda piþirme yapmanýzý ve yiyeceklerin içinin yumuþak ve dýþýnýn gevrek olmasýný saðlar. Bunun yanýnda, piþirme süresi ve enerji tüketimi en aza indirilir. Piþme sýrasýnda fýrýnýn içinde, kapak açýldýðýnda dýþarý çýkan buhar oluþabilir. Bu normaldir. Ancak, içindeki buharýn veya ýsýnýn dýþarý çýkmasý için, piþirme sýrasýnda ya da sonrasýnda kapaðý açarken fýrýndan uzak durun. Buhar fýrýnýn dýþ tarafýndaki soðuk yüzeylere (örn; kaplama) temas ettiðinde yoðunlaþarak su damlacýklarý haline dönüþecektir. Bu oldukça normal bir durum olup fýrýnda bir sorun olduðunu göstermez. Renk solmalarýný önlemek için, yüzeydeki su damlalarýný ve kirleri düzenli olarak temizleyin. Kaplarýn piþme sonuçlarý üzerindeki etkileri Kaplarýn ve kutularýn, içindeki yiyeceklere ýsýyý iletme yöntemlerini etkileyen kalýnlýklarý, iletkenlikleri, renkleri vs. farklýlýk gösterir. A Alüminyum, çanak, cam ve parlak kaplar piþmeyi ve tabanýn kýzarmasýný engeller. B Emaye dökme demir, anotlaþtýrýlmýþ alüminyum, yapýþmayan alüminyum ve dýþý renkli ve koyu aðýr kaplar piþmeyi ve tabanýn kýzarmasýný artýrýr. Piþirme kaplarý " " " 230 C'lik sýcaklýða dayanabilecek uygun kaplar kullanýn. Piþirme kaplarý, fýrýn tepsileri vs. fýrýnýn arka tarafýndaki ýzgarayý kapatacak þekilde veya doðrudan fýrýn tabanýnýn üzerine yerleþtirilmemelidir. Isýnýn dolaþmasýný engelleyerek performansý düþüreceðinden dolayý 30 cm x 35 cm'den büyük piþirme kaplarýný kullanmayýn. electrolux 13 Fýrýnýn Kullanýmýna Ýliþkin Tavsiyeler Geleneksel Piþirme Isý alt ve üst ýsýtýcýdan gelmektedir ve piþirme kaplarý orta raf konumuna yerleþtirilmelidir. Eðer ýsýnýn alttan veya üstten daha fazla gelmesini istiyorsanýz kaplarýnýzý daha alt ya da daha üst raf konumuna yerleþtirebilirsiniz. dk'lýk bir ön ýsýtma yapýnýz. Piþirme iþlemi yaparken özellikle besinlerin kabarmasý sýrasýnda fýrýnýn kapýsýný açmayýnýz. (Örn: kabarmýþ hamur iþi, pasta ve sufle). Kapak açýlýrsa kabarmalarý engellenmiþ olur. Hamur iþlerinin kabarmalarýný kontrol etmek için içine kürdan batýrýp bir miktar karýþtýrabilir-siniz. Eðer kürdan temiz olarak çýkarsa hamur iþi piþmiþ demektir. Bu kontrolü yapmak için piþme süresinin ¾ ünün geçmesini bekleyiniz. Aþaðýdaki genel kurallarý unutmayýnýz: Piþirilen bir besinin üst kýsmýnýn piþmiþ olmasý iç kýsýmlarýnda yeterince piþmiþ olduðunu göstermez. Ýç kýsýmlarýn piþmesi için düþük sýcaklýk ve daha uzun piþme süresi gereklidir. Aksi taktirde yani kýsa piþirme süresi ve yüksek ýsýda besinin yapýsý kuruyacaktýr. Etlerin Piþirilmesi Aðýrlýðý en az 1 kg olan etleri fýrýnda piþirebilirsiniz. Bu durumda da etlerin kurumalarýndan sakýnýnýz. Eðer çok iyi kýzarmasýný istiyorsanýz bir miktar yað kullanýnýz. Eðer yaðsýz bir parça ise bir miktar sývý yað veya teryaðý ya da ikisini birden sürebilirsiniz. Eðer et büyük bir parçadan kesilmiþse diðer yüzüne tereyað ya da sývý yað sürmeye gerek yoktur. Eðer bu parça büyük bir etin sadece bir tafarýndan kesilmiþse kesilen tarafý yukarý gelecek þekilde fýrýna koyunuz. Eðer parça büyük ve yumuþak ise sadece alt tarafýný yaðlayýnýz. Dondurucuda saklanmýþ olan kýrmýzý bir eti piþirecekseniz bunu dondurucudan 1 saat önce çýkarýnýz. Eðer özellikle kýrmýzý et kýzartacaksanýz piþirmeye baþlamadan önce kesinlikle tuz katmayýnýz. Çünkü tuz eti sulandýrarak kanlarýnýn dýþarý çýkmasýna sebep olur. Bu durumda etin Fanlý Piþirme Fýrýnýn arka tarafýna yerleþtirilen bir fan vasýtasýyla sýcak hava fýrýnýn içerisinde ve piþirme kaplarýnýn çevresinde dolaþtýrýlýr. Bu yöntem ile ýsý fýrýn içerisinde daha çabuk ve daha düzenli olarak dolaþtýrýlmýþ olur. Ayrýca bu sistem sayesinde bir kaç farklý besin kabý ayný anda farklý raf konumlarýnda piþirilebilir. piþirme süresi kýsa ise üzerine ekleyeceðiniz sosu hemen koyunuz. Aksi taktirde piþmenin son yarým saatinde ekleyiniz.

9 Eti önce yüksek ýsýda piþirmeye baþlayýnýz. Piþmenin bitiþine doðru ýsýyý düþürünüz. Beyaz etleri piþirirken piþirme boyunca ýsýyý düþük tutunuz. Etin piþme derecesini anlamak için ete bir çatal ile bastýrýnýz eðer çatal ete batýyorsa piþmiþ demektir. Piþme iþlemi bittikten sonra etin suyunun çekilmesi için en az 15 dk bekledikten sonra eti kesiniz. Daha sonra servis tabaðýna alarak fýrýnýn içerisinde en düþük sýcaklýkta tutarak sýcak kalmasýný saðlayýnýz. genellikle pek kalýn olmazlar. piþmesinden sonra üzerine tuz eklenmelidir. kek, pizza ve ekmek gibi besinleri piþirirken yaklaþýk 10 dk ön ýsýtma yapmanýzý öneriyoruz. 2) Bir kaç rafta ayný anda piþirme yapýlacaksa önerilen raf konumlarý tercih edilmelidir. 3) Tüm piþirme iþlemleri fýrýnýn kapýsý kapalý olarak yapýlmalýdýr. 16 electrolux Izgara - Piþme süreleri ön ýsýtma sürelerini içermez. Piþirme iþlemi öncesinde fýrýnýn kýsa süreli (yaklaþýk 10 dakika) ön ýsýtýlmasý tavsiye edilir. MÝKTAR BESÝN PARÇA GRAM Biftek Domuz Pirzolasý Sosis Tavuk Parçalarý Çeþitli Kebaplar Tavuk Göðsü Yarým Domates Balýk, fileto Kaburga Ekmek Dilimleri PÝÞÝRME SÜRESÝ RAF ISI ( C) KONUMU max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. ÜST 12 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 14 5~7 2~4 ALT 12 ~ 14 6~8 10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~3 Pizza Konumu MÝKTAR GRAM YÝYECEK TÜRÜ RAF KONUMU ISI ( C) PÝÞÝRME SÜRESÝ NOTLAR Pizza, büyük boy Pizza, küçük boy Sandviç ekmeði piþirme kabýnda ýzgara üzerinde kalýp içinde kalýpta NOT : Piþirilen etlerden damlayan yaðlarý toplamak için en alt raf konumuna tepsi koymalýsýnýz. electrolux 17 Temizlik ve Bakým Herhangi bir bakým ve temizlik iþlemi yapýlmadan önce fýrýnýn elektrik baðlantýsý kesilmelidir. Her tür temizlik iþlemine baþlamadan önce, ocaðýn elektrik beslemesini kesiniz. Üst sacý temizlemek için buhar veya bir buharlý temizleme cihazý kullanmayýnýz. Ocak Kýsmýnýn Temizlenmesi Salça, meyve suyu, sos gibi damlalarý ýlýk deterjanlý su ve yumuþak bir bezle mümkün olduðunca çabuk temizlenmelidir. Kesinlikle bulaþýk teli ya da keskin uçlu malzemeler kullanmayýnýz. Emaye üzerindeki küçük çizikleri yok etmek için fazla çizici olmayan mutfak deterjanlarýný kullanabilirsiniz. Günlük temizlik için su ve piyasada bulunan normal deterjanlarý kullanabilirsiniz. Emayeli ocak ýzgaralarýný su ve deterjanla temizleyebilir ayrýca bulaþýk makinasýnde yýkayabilirsiniz. Bek þapkalarý ve bekleri sýcak su ve deterjanla yýkayabilirsiniz. Ancak yerlerine koymadan önce iyice kurutunuz. Ayrýca yerlerine tam oturup oturmad ýklarýný kontrol ediniz. daima temiz tutulmalýdýr. tavsiyelerini dikkate alýnýz. camlarý sýcakken fýrýn kapýsýný silmeyiniz. Aksi takdirde fýrýnýn cam panelleri kýrýlabilir. Fýrýn Ýç Kabini Fýrýnýn emaye olan iç kabini fýrýn ýlýk iken daha kolay ve daha iyi temizlenir. Her kullaným sonrasý ýlýk sabunlu su ile ýslatýlarak sýkýlmýþ yumuþak bir bezle siliniz. Zaman zaman markalý fýrýn temizleyicisi kullanarak daha iyi temizlik yapabilirsiniz. 18 electrolux Fýrýn Kapýsý Fýrýn kapýsýný temizlemek istediðinizde kapýyý aþaðýda tarif edildiði þekilde çýkararak temizleyebilirsiniz. 1 Fýrýn kapýsýný tamamen açýnýz. 2 Fýrýnýn menteþe baðlantýlarýný bulunuz ("A"). 3 Kapýnýn her iki menteþesindeki kulakçýklarýnýn kilitlerini açýnýz ("B"). 4 Kapýyý saðýndan ve solundan tutarak yukarýya doðru kaldýrýnýz ve yarý kapalý konuma getiriniz ("C"). 5 Yavaþça kapýyý kapatýnýz ("C"). 6 Kapýyý yerine düzgünce yerleþtiriniz. Fýrýn camýný ýlýk suyla ýslatýlarak sýkýlmýþ sadece yumuþak bir bezle siliniz. Temizlik iþleminden sonra fýrýn kapýsýný yukarýdaki iþlemlerin tersini yaparak yerine takýnýz. A B C electrolux 19 Kapaðýn Ayarlanmasý Fýrýn modellerinde fýrýn üst kapaklarý özel denge yaylý cam ile donatýlmýþtýr. Bu mekanizma cihazýn arkasýndaki menteþelerin içine yerleþtirilmiþtir. Bu sayede üst cam kapak daha kolay ve daha yumuþak kapanacaktýr. Bir tornavida kullanarak kapaðýn kapanma sertliðini ayarlayabilirsiniz. Cam kapaðýn açýlma / kapanma sertliðini þekilde gösterildiði gibi bir tornavida ile vidasýný 2 veya 3 tur çevirebilirsiniz (þekil 6 - þekil 7).

10 Dikkat! Aþýrý ýsýnmalarda üst kapak camý parçalanabilir. Cam kapaðý kapatmadan önce daima ocaklarý (ya da elektrikli ýsýtýcýyý) kapatýnýz. Þekil 6 Fýrýn Lambasýnýn Deðiþtirilmesi Lambayý deðiþtirmeden önce fýrýnýn elektrik baðlantýsýný kesiniz. Ampulün deðiþtirilmesi gerekiyorsa, yeni ampulün aþaðýdaki özelliklere uygun olmasý gerekir: - Elektrik gücü: 15 W / 25 W - Elektrik oraný: 230 V (50 Hz) C'lik sýcaklýklara dayanýklý - Baðlantý tipi: E14. Bu ampulleri yerel Yetkili Servis Merkezlerinden temin edebilirsiniz. Yanmýþ bir ampulü deðiþtirmek için; 1.Fiþin prizden çekildiðinden emin olun. 2.Cam kapaðý saatin tersi yönünde çevirin. 3. Yanmýþ ampulü sökün ve yenisiyle deiþtirin. 4. Cam kapaðý takýn. 5.Tekrar fiþi takýn. Þekil 7! Þekil 8 20 electrolux Arýzalar ve Çözümleri ARIZA $ Fýrýn komple çalýþmýyor. ÇÖZÜM 1) Cihazýn fiþi takýlý mý? Þebekede 230 V var mý? Kontrol ediniz. 2) Ana sigorta atmýþ mý? Kontrol ediniz. 3) Doðru kontrol düðmesini çevirdiðinizden emin misiniz? Kontrol ediniz. 1) Ana gaz musluðu týkanmýþ olabilir, bek þapkasýnda yemek artýklarý kalmýþ olabilir. Kontrol ediniz. 2) Bek þapkasý ve bekin yerlerine düzgün olarak oturup oturmadýðýný kontrol ediniz.ör. Temizlik sonrasý 1) Piþirme fonksiyonunun ve sýcaklýk ayarýnýn yapýlmýþ olduðundan emin misiniz? Kontrol ediniz 2) Fýrýn besleme kablosu saðlam mý ve fýrýn ÇALIÞIR konumda mý? Kontrol ediniz. 1) Termostat kontrol düðmesiyle bir sýcaklýk ayar layýnýz. 2) Fýrýn fonksiyon düðmesiyle bir fonksiyon seçiniz. $ Gaz halkasý dengeli olarak yanmýyor. $ Fýrýn kýsmý çalýþmýyor. $ Fýrýn termostat lambasý yanmýyor. $ Fýrýn lambasý yanmýyor. 1) Ampulü kontrol ediniz ve arýzalýysa deðiþtiriniz. (Fýrýn lambasýnýn deðiþtirilmesi ile ilgili kýsma bakýnýz) $ Yemek kaplarýný 1) Isý yüksek gelmiþ olabilir o yüzden ýsýyý tekrar parlatmak uzun zaman ayar- lamanýz gerekir. alýyor ve besinler 2) Kullanma kýlavuzunun "Fýrýnýn Kullanýlmasý" kýsmý çabuk piþiyor. na bakýnýz. $ Fýrýn içerisinde ve 1) Piþirme iþleminden sonra yemek kaplarýný fýrýn besinlerin üzerinde içerisinde dk.dan fazla bekletmeyiniz. buhar ve yoðuþma var. $ Fýrýn faný sesli çalýþýyor. 1) Raflarýn ve piþirme kaplarýnýn fýrýnýn arka tarafýndaki fan paneline temas edip etmediklerini kontrol ediniz. NOT : Eðer arýzayý bu tablodan gideremiyorsanýz size en yakýn Yetkili Servise baþvurunuz. Eðer arýza teknik sebeplerden kaynaklanmýyor ve kullaným hatasýndan kaynaklanýyorsa ürün garanti kapsamýnda dahi olsa servis ve iþçilik ücreti tüketici tarafýndan karþýlanacaktýr. electrolux 21 Teknik veriler Ölçüler Yükseklik Derinlik Geniþlik Fýrýn Kapasitesi 850 mm 600 mm 600 mm 56 dm³ Fýrýn Isýtýcý Güçleri Üst + Alt Isýtýcý Alt Isýtýcý Izgara Isýtýcýsý Çift ýzgara Hava sirkülasyonlu Pizza Konumu Konveksiyonel Fan Fýrýn Lambasý Toplam Fýrýn Çalýþma Gerilimi 1800 W 1000 W 1650 W 2450 W 1850 W 2700 W 25 W 25 W 2700 W 230 V ~ 50 Hz Ocak Bekleri Arka Sol Bek (Yarý hýzlý): 2.0 kw Ön Sol Bek (Hýzlý): 3. 2 kw Ön Sað Bek (Yardýmcý): 1.0 kw Arka Sað Bek (Yarý hýzlý): 2.0 kw ÜRÜN KATEGORÝSÝ: II2H3B/P GAZ BESLEMESÝ:G30/G31-28/30 mbar Ürün Sýnýfý : 1, 2 sub sýnýf 1 Montaj Bilgileri ÖNEMLÝ : Bu fýrýnýn montajý sadece Yetkili Servis Personeli tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu kýlavuzda belirtilen emniyet kurallarýna ve yürülükte bulunan genel emniyet normlarýna uygun olarak yapýlmamýþ montajlardan kaynaklanan her türlü hasar ve zararlardan dolayý üretici firma hiçbir sorumluluk kabul etmez. Düzlemsellik/seviye ayarlamasý Cihaz, taban kýsmýnýn arka köþelerine yerleþtirilmiþ ayarlanabilir küçük ayaklara sahiptir. Arka küçük ayaklarý ayarlamak suretiyle, baþka zeminlerde daha iyi bir seviye ayarý yapabilmek ve tencere ve tavalardaki sývýlarýn eþit seviyede daðýlmasýný saðlamak mümkündür. Yerleþtirme Cihazýn dayandýðý ve arasýna girdiði mobilya yüksekliklerinin fýrýnýn çalýþma yüksekliðini aþmayacak þekilde tasarlanmýþtýr. 22 electrolux Monte Edileceði Ortam DÝKKAT : Bu fýrýn sadece sürekli hava dolaþýmý bulunan bir ortama monte edilebilir. Cihazýn verimli çalýþabilmesi ve kullanýlan gazýn iyi bir þekilde yakýlabilmesi için ortamda doðal bir havalandýrmanýn bulunmasý gerekir. (Cihazý monte eden personel aþaðýdaki kurallara uymak zorundadýr. ) Hava akýmý duvardan dýþarýya açýlan hava deliklerinden veya pencerelerden direkt olarak içeriye girmelidir.

11 Bu delik (veya delikler) gerek içeriden gerekse dýþarýdan kesnilikle týkanmayacak þekilde açýlmalý ve tercihen yere yakýn ve yanan gazlarýn tahliyesini kolaylaþtýracak þekilde olmalýdýr. Fýrýnýn montajý ve bakýmý sadece Yetkili Servis tarafýndan kurallara uygun olarak yapýlmalýdýr. Elektrik baðlantýsý ise kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafýndan yürürlükte bulunan standart ve normlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Toprak hattýnýn olmamasý durumunda ya da yanlýþ topraklama olmasý durumunda ortaya çýkan sonuçlar üretici firma sorumluluðunda deðildir. Cihazýn besleneceði gaz tipinin etikette belirtilen gaz tipiyle ayný olmasýna dikkat ediniz. A B C D B E Þekil 9 A Diþli Somun B Conta C Yönü Deðiþebilen Rakor D LPG aðýzlýðý E Doðalgaz aðýzlýðý Atýk Gazlarýn Tahliyesi Gazla çalýþan fýrýnlarýn atýk gazlarý bir davlumbaz ya da aspiratörle dýþarý atýlmalýdýr. Gaz Baðlantýsýnýn Yapýlmasý Fýrýnýn gaz baðlantýsý yürürlükte bulunan normlara ve yönetmeliklere göre kalifiye ve yetkili bir gaz tesisatçýsý tarafýndan yapýlmalýdýr. Fýrýn fabrikadan arka bölümündeki baðlantý borusunun yanýna konulmuþ olan bilgi etiketinde belirtilen gaz tipine uyumlu olarak çýkar. electrolux 23 Sert ya da Esnek Metalik Boru ile Gaz Baðlantýsýnýn Yapýlmasý Emniyet açýsýndan daha güvenli olacaðýndan dolayý fýrýnýn gaz baðlantýsý norm ve standartlara uygun esnek ve paslanmaz bir çelik boru ile yapýlabilir. Böylece fýrýnýn fazla hareket etmesine gerek kalmaz. Fýrýnýn gaz giriþ rakoru Gc ½ ölçüsündedir. Esnek Gaz Borusu Doðru Elektrik Kablosu Metalik Olmayan Esnek Boru ile Gaz Baðlantýsýnýn Yapýlmasý Eðer gaz baðlantýsý her istenildiðinde kontrol edilebilecek konumdaysa standart ve normlara uygun olan esnek bir boru kullanýlabilir. Esnek borunun lastik taþýyýcý aðýzlýk- larýna uygun olarak emniyet kelepçeleri ile sýkýca baðlanmalýdýr. Baðlantý aþaðýdaki þekilde yapýlabilir. - Esnek boru þekilde görüldüðü gibi vanaya ulaþmak için fýrýnýn arkasýndan geçeceðinden hiçbir noktasýnda 30 C nin üzerinde ýsýya maruz kalmamalýdýr. - Boru uzunluðu 150 cm'yi geçmemelidir. - Boru hiç bir þekilde boðulmamalýdýr. - Hiçbir þekilde kývrýlmaya, bükülmeye ve gerilmeye maruz kalmamalýdýr. - Kesici kenar ve köþelere temas etmemelidir. - Zaman zaman kontrol etmek için her an ulaþýlabilir yerde ve konumda olmalýdýr. Esnek borunun zaman içerisindeki yýpranma kontrolünü aþaðýdaki þekilde yapabilirsiniz - Hortumun üzerinde ve uçlarýnda kesikler, çatlaklar ve yanýk izleri olmamalýdýr. - Hortum aþýrý sertleþmiþ olmamalý esnekliðini muhafaza etmelidir. - Sýkma kelepçeleri paslanmýþ olmamalýdýr. - Son kullaným süresini ( 5 yýl) aþmamýþ olmalýdýr. Doðru Esnek Gaz Borusu Elektrik Kablosu YANLIÞ Esnek Gaz Borusu Elektrik Kablosu 24 electrolux Yukarýda belirtilen noktalarþn birinde ya da birkaçýnda anormallik olmasý durumunda boruyu deðiþtiriniz. (Tamir etmeye kalkmayýnýz). ÖNEMLÝ: Montaj iþlemi tamamlandýðýnda bütün baðlantý rakorlarýný tek tek sabunlu su ile kontrol ediniz. Asla ateþle kaçak kontrolü yapmayýnýz. Gaz Dönüþümü Fýrýnýn imalatta ayarlanmýþ olan gaz olduðundan yanma güçleride farklýdýr. tipini deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri (Doðalgaz LPG den daha kuvvetli yanar) uygulayýnýz. Eski enjektörleri ileride tekrar kullanabileceðinizden dolayý saklayýnýz. Gaz Baðlantýsý (Þekil 10) Montaj anýndaki ilk gaz dönüþümü garanti LPG: Bu tip gazla çalýþacaksa birlikte dahilinde yapýlmakta daha sonraki dönüþümler ise ücrete tabi olarak verilmiþ olan "D" aðýzlýðýný kullanýnýz. Doðalgaz: Bu tip gaz içinse "E" yapýlmaktadýr. aðýzlýðýný kullanýnýz. Aðýzlýkla birlikte gaz borusu arasýna "B" contasýný koymayý unutmayýnýz. Enjektörlerin Deðiþtirilmesi 1 Ocak desteklerini çýkarýn. 2 Ocaðýn baþlýklarýný ve kapaklarýný çýkarýn. 3 Bir lokma anahtar (7) ile enjektörleri gevþetin ve sökün (Þekil 11) ve bunlarý, kullanýlan gaz tipine uygun olanlarla deðiþtirin (bkz. tablo "Enjektörlerin karakteristikleri"). 4 Ayný iþlemleri tersi sýrayla takip ederek parçalarý takýn. 5 Ýsim plakasýný (gaz besleme borusu yakýnýnda), yeni gaz beslemesine uygun bir plaka ile deðiþtirin. Bu etiketi, cihazla birlikte verilen enjektör ambalajýnda bulabilirsiniz. Beslenen gaz basýncý, gerekli basýnçtan farklý ise, düzenlemelere uygun olarak gaz besleme borusuna uygun bir basýnç ayarlayýcý takýlmalýdýr.

12 LPG ve Doðalgazýn basýnçlarý farklý D B E Þekil 10 B Conta D LPG aðýzlýðý E Doðalgaz aðýzlýðý Þekil 11 electrolux 25 Enjektörlerin karakteristikleri GAZ TÝPÝ BRÜLÖR TÝPÝ MEME ÇAPI 1/100 mm NOMÝNAL ISI ÇIKIÞI kw AZALTILMIÞ ISI ÇIKIÞI kw NOMÝNAL ÇIKIÞ m3 /saat g/saat NOMÝNAL BASINÇ (mbar) Doðal gaz (Metan) Hýzlý Yarý hýzlý Yardýmcý Hýzlý Orta Küçük ,2 2,0 1,0 3,2 2,0 1,0 0,65 0,45 0,33 0,65 0,45 0,33 0,305 0,190 0, Sývý gaz (Bütan/ Propan) Minimum seviye ayarý Ocaklarýn minimum seviyesini ayarlamak için aþaðýdaki gibi hareket edin: 1 Ocaðý yakýn. 2 Düðmeyi minimum konuma çevirin. 3 Düðmeyi çýkarýn. 4 Ýnce bir tornavida ile, bypas vidasýný ayarlayýn (bkz. Þekil 12). Doðal gazdan LPG'ye geçtiðinizde, düþük alev elde edilinceye kadar vidayý saat yönünde iyice sýkýn. LPG'den doðal gaza geçtiðinizde, düþük alev elde edilinceye kadar bypas vidasýný çeyrek tur (1/4) gevþetin. 5 Son olarak, düðmeyi maksimum ( ) konumdan minimum ( ) konuma hýzlý bir þekilde çevirirken ocaðýn sönüp sönmediðini kontrol edin. Bu iþlem, ocak belli bir yere yerleþtirildiðinde veya tezgah altýna monte edildiðinde kolayca yapýlabilir. Þekil 12 En küçük alev ayarý için bypas vidalarý Bypas vidalarýnýn çaplarý Ocak Yardýmcý Yarý-hýzlý Hýzlý mm'nin 1/100 cinsinden Ø bypas electrolux Elektrik Baðlantýsý Fýrýnýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce aþaðýdakilerden emin olunuz. Evdeki elektrik tesisatý ve ana sigorta fýrýnýn toplam elektrik gücünü kaldýrabilecek durumda mý? (Bilgi etiketine bakýnýz) " Evdeki besleme hattý yürürlükteki standart ve normlara göre topraklanmýþ olmalýdýr. " Priz ve çok kutuplu anahtar cihaza monte edildikten sonra da kolay ulaþýlabilecek bir yerde olmalýdýr. Bu cihazýn yanýnda elektrik kablosu bulunmaz. Elektrik ihtiyacýna uygun olan bir kablonun takýlmasý gerekmektedir. Yalnýzca aþaðýdaki kablo tipleri kullanýlabilir: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. Kabloya marka üzerinde belirtilen elektrik yükünü kaldýrabilecek uygun bir fiþ takýlmalýdýr. Fiþin uygun bir prize yerleþtirilmesi gerekir. Bu cihazýn þebeke kablosu üretici firma tarafýndan cihaz ile birlikte verilmektedir. Þebeke kablosunu uygun bir prize takarak kullanabilirsiniz. Fýrýnýn elektrik baðlantýsýný direkt þebekeye yapmak isterseniz þebeke hattý ile cihazýn besleme kablosu arasýna normlara uygun ve fýrýnýn yükünü kaldýrabilecek temas aralýðý en az 3 mm lik çok kutuplu bir anahtar koymalýsýnýz. Kahverengi olan faz kablosu (fýrýnýn L baðlantý parçasýndan gelen) daima þebeke hattýnýn fazýna baðlý olmalýdýr. Yeþil-sarý renkte olan toprak hattý kablosu herhangi bir anahtarla kesintiye uðratýlmamalýdýr. Her durumda elektrik besleme hattý hiçbir noktasýnda 50 C nin üzerinde bir ýsýya maruz kalmayacak þekilde yerleþtirilmelidir. Nötr Faz Toprak (Yeþil-Sarý) Þekil 13 electrolux 27 Teknik Yardým ve Yedek Parça Fabrikadan çýkýþýna izin verilmeden önce bu cihaz en iyi çalýþma sonuçlarýný sergileyecek þekilde, uzman ve kalifiye personel tarafýndan denenmiþ ve ayarlanmýþtýr. Daha sonra yapýlacak olan gerekli tüm onarým ve ayar iþlerinin, azami özen ve dikkat gösterilerek yapýlmasý þarttýr. Bu nedenle ihtiyaç olduðunda, size bu cihazý satmýþ olan satýcýnýza veya en yakýn Yetkili Servis'e baþvurarak, arýzanýn türünü ve kýlavuzun arka sayfasýnda garanti koþul-larýnýn altýnda kayýtlý bulunan cihazýn modelini (Mod. ), ürretim numarasýný (Prod. no) ve seri numarasýný (Ser. No.) bildiriniz. Üretici logosuna sahip orijinal yedek parçalar, piyasada yalnýzca Yetkili Servislerimizde satýlmaktadýr. 28 electrolux Garanti/Müþteri hizmetleri GARANTÝ ÞARTLARI 1. Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve " Fýrýn-Çamaþýr-Bulaþýk Makineleri-Soðutucu & Dondurucular-Split klimalar ve Mikrodalgalar 3 (ÜÇ) yýl. süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Sanayi malýnýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý veya ithalatçý; malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir sanayi malýný tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr. 4. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli yada baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.

13 5. Malýn ; Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl içerisinde, ayný arýzayý ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla ortaya çýkmasý sonucu maldan yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý, Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý, Servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda ücretsiz olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr. 6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetinin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne baþvurulabilir. Buna göre Electrolux'ün Electrolux, AEG-Electrolux, Progress markalý mamulleri için verdiði garanti, aþaðýdaki durumlarda geçerli olmaz. electrolux 29 Kullanma Kýlavuzunda belirtilen talimatlarýn dýþýndaki kullanýmlar, Tüketiciye teslimden sonra oluþabilecek kýrýk, çizik ve hasarlar (taþýma, çarpma, düþürme, vs) Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatýnda veya kullanýlmasý öngörülen voltaj dýþýnda kullanma, Gereken onarým için Yetkili Servise baþvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis Personeli dýþýnda bir kimsenin cihazýn onarýmýna, bakýmýna veya tadiline kalkýþmýþ olmasý durumlarýnda, Yukarýda belirtilen maddeler kapsamýnda olan arýzalar ücret karþýlýðý yapýlýr. Arýzalarýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve deðiþtirilecek parçalarýn saptanmasý tamamen firmamýza aittir. Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý mamul üzerindeki orijinal seri numarasý kaldýrýldýðý veya tahrip edildiði taktirde bu belge hükümden düþer. Garanti Belgesi'nin geçerlilik süresi 3 yýldýr ve onay tarihi esas alýnarak her yýl vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasýna müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptýrýlmayan belgeler geçersiz sayýlýr. Belgesi iptal edilen veya geçersiz sayýlan imalatçý ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN ÜNVANI: ELECTROLUX Dayanýklý Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A. Þ. MERKEZ ADRESÝ: Tarlabaþý Cad.No : Taksim / ÝSTANBUL TELEFONU: (Pbx) FAX: tr Ürününüz ile ilgili teknik sorunlarýn oluþmasý halinde bölgenizde size en yakýn Yetkili servisimiz ile irtibat kurabilmeniz için Tüketici Danýþma Merkezimizi arayýnýz ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: AEG-ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: Lütfen Yetkili servisimizi aramadan önce aþaðýdaki bilgileri hazýrlayalým. Ýsim ve adres bilgisi Telefon numaranýz Arýzanýn tam olarak tanýmlanmasý Model-üretim numarasý ve seri numara bilgisi (Ürün üzerindeki etikette mevcut) 5. Satýn alma tarihi. * Unutmayýnýzki hizmetinizi garantili olarak yaptýrabilmeniz için faturanýzý ve diðer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlarý Yetkili Servis'e ibra etmek zorundasýnýz electrolux Avrupa Garantisi Bu cihaz, cihaz garanti belgesinde yazýlý veya kanunlarca belirlenen süre boyunca, kýlavuzun arkasýnda liste halinde verilen ülkelerin her birinde Elektrolux tarafýndan garantilidir. Eðer aþaðýda liste halinde belirtilen bu ülkelerin birinden diðerine taþýnýrsanýz, cihazýn garantisi de aþaðýdaki þartlar dahilinde sizinle birlikte yer deðiþtirmiþ olacaktýr: " Cihazýn garantisi, ürünün satýcýsý tarafýndan verilen geçerli bir satýn alma belgesinin ibrazý ile kanýtlayacaðýnýz tarih olan cihazý ilk satýn aldýðýnýz tarihte baþlar. Cihazýn garantisi ayný süre için geçerli ve cihazýn bu özel modeli ve tipi için yeni ikamet edeceðiniz ülkede geçerli iþçilik ve parçalarla ilgili olarak ayný içeriðe sahip olacaktýr. Cihazýn garantisi, cihazý satýn alan ilk kiþiye mahsustur ve baþka bir kullanýcýya devredilemez. " " " Cihaz, Electrolux tarafýndan verilen talimatlar uyarýnca monte edilir ve kullanýlýr ve sadece ev içi kullaným amaçlýdýr, yani ticari kullaným amaçlý deðildir. " Cihaz, yeni ikamet edeceðiniz ülkede yürürlükte bulunan ilgili tüm kanunlar uyarýnca monte edilmelidir. Bu Avrupa Garantisinin hükümleri, kanunlarca size tanýnan herhangi bir haktan etkilenmez. electrolux electrolux electrolux electrolux TR " Üretici: Model Enerji verimlilik sýnýfý - Standart - Fanlý hava dolaþýmý Enerji verimlilik sýnýfý - Standart EKK "" """ """" - Isýtma fonksiyonu - Geleneksel - Fanlý hava dolaþýmý Kullanýlabilir hacim (litre) Boyut: - Küçük - Normal - Büyük - Geleneksel - Fanlý hava dolaþýmý En büyük piþirme plakasý alaný Gürültü (db/a) Çok etkili ABCDEFG 0,79 kw/h 0,78 kw/h 56 Standart yükü piþirme süresi: " 43 min.

14 Powered by TCPDF ( 41 min cm² Az etkili "" """ """" 12 l KullanÝlabilir hacim < 35 l 35 l KullanÝlabilir hacim < 65 l 65 l KullanÝlabilir hacim electrolux 35 tr /06 R.0.

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 31006GM-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814001

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 31006GM-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814001 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 69807G-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2634314

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 69807G-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2634314 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 330-2010 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-2020 Yandan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-1610 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (2.5/4 Litre) 330-1620 Yandan Su

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 31006ML-MN

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 31006ML-MN Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK603500X http://tr.yourpdfguides.com/dref/630138

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK603500X http://tr.yourpdfguides.com/dref/630138 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612W http://tr.yourpdfguides.com/dref/622997

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612W http://tr.yourpdfguides.com/dref/622997 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005971

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005971 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU

AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU MODEL : 13007 MODEL : 13008 13007-BLBLB / 13007-GGB 13007-XBLK / 13007-XBLB/-T 13007-WWB / 13007-WWB TPT 13007-WWK / 13007-WWK TPT 13007 GGK / 13007 WWB-T

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA VE MÝKRODALGA 1967 yýlýnda mikrodalga fýrýný icad eden ve ilk üreten firmadýr 1969 yýlýnda ilk ticari mikrodalga fýrýný üreten

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Turbo Fýrýn Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Önemli Cihazýnýzýn verimli çalýþmasý ve emniyeti için sizlere her zaman: Ýhtiyaç duyduðunuzda sadece Ýndesit Yetkili Servisini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG6835X

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG6835X Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 18 ADS 24 ADS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKM60032

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKM60032 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

DANIÞMA MERKEZi: STORM SÜRGÜLÜ ASPÝARTÖR KULLANMA KILAVUZU

DANIÞMA MERKEZi: STORM SÜRGÜLÜ ASPÝARTÖR KULLANMA KILAVUZU DANIÞMA MERKEZi: STORM SÜRGÜLÜ ASPÝARTÖR KULLANMA KILAVUZU Cihazýnýzýn Sanayi Bakanlýðý tarafýndan tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 270 280 3 4 5 6 Min 510 Max 970 475 20 80 475 50 450 650 56 500 650 900 1) Ýç Baca 2) Dýþ Baca 3) Ocak Aydýnlatma 4) Alüminyum

Detaylı

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3170 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No.

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3170 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No. GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca,

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Ýçindekiler Türkçe, 1 K6M4S / T K6G4 /T K6G4 S/T K6G40S / T K6M40S/ T Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý dikey buzdolaplarý için FRS 40 AS XS 08 64-00 Ventilator 9 C SuperCool max. 0 Cihaza kýsa bir bakýþ Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý A Hava akýþý 4 9 C SuperCool max. 0 þek. A Açma/kapama

Detaylı

ADA DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU

ADA DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca,

Detaylı

AOB-6005 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK

AOB-6005 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK AOB-6005 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHS74K http://tr.yourpdfguides.com/dref/634446

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHS74K http://tr.yourpdfguides.com/dref/634446 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 3380. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 4 2 ÜRÜNÜN TANITIMI Ø320 Ø500 Ø400 60 4 124 124 60 4

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 4380. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 4 1) Kontrol Paneli 2) Aydýnlatma 3) Kaset filtre 4)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 H6GVAG TK Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 3-6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 GB English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri;

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 48 ADS 60 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: ZHEJIANG SHUANGLU AIR CONDITIONER MANUFACTURE CO.,LTD 689 SOUTH LUQIAO,XIN AN ST.,LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Detaylı

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

- 1 - 1. Ürün Tanıtımı; 1.1 ACFS24-0917CF/R1 ve ACFS44-0917CF/R1 Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1. Ürün Tanıtımı; 1.1 ACFS24-0917CF/R1 ve ACFS44-0917CF/R1 Split Klimaların Özellikleri; YER-TAVAN TÝP KLÝMA ACFS 24 ACFS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, CE Uygunluk Beyaný;

Deðerli Müþterimiz, CE Uygunluk Beyaný; FIRIN AFX-502D Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı