Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE 282 Hodgkin Hastalýðý Olgusunun Baþlangýçtaki Klinik ve Laboratuvar Bulgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Serdar Þahinoðlu 1, Doç. Dr. Mustafa N. Yenerel 2, Dr. Serkan Güvenç 1, Doç. Dr. Reyhan Diz Küçükkaya 2, Prof. Dr. Meliha Nalçacý 2 1 Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Ýç Hastalýklarý ABD, Ýstanbul 2 Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Ýç Hastalýklarý ABD, Hematoloji Bilim Dalý, Ýstanbul ÖZET Amaç: Bu çalýþmanýn amacý Hodgkin Hastalýðýnýn baþlangýç klinik ve laboratuvar bulgularýnýn incelenmesidir. Materyal ve Metod: Ocak 1981-Temmuz 2001 tarihleri arasýnda Hematoloji Bilim dalýmýzda takip edilmiþ olan 282 Hodgkin Hastalýðý olgusu geriye dönük olarak incelendi ve bulgular literatürle karþýlaþtýrýldý. Bulgular: Olgularýn baþvuru sýrasýndaki evreleri ve histolojik tipleri ile klinik ve laboratuvar bulgularý birlikte deðerlendirildiðinde gözlemlenen bulgularýn büyük ölçüde literatürle uyumlu olduðu görüldü. Literatürden farklý olarak bizim olgularýmýzda B semptomlarýnýn görülme sýklýðý iki kat daha yüksekti. Yine lenfositten fakir alt grubun da bizim serimizde, geliþmiþ ülkelerdekine kýyasla daha yüksek oranlarda olduðu saptandý. Laboratuvar bulgularý arasýnda yüksek eritrosit sedimentasyon hýzý (ESH), trombositopeni ve hipoalbümineminin özellikle ileri evre hastalýk ile iliþkili olduðu görüldü. Sonuç: Özellikle ESH'nýn nonspesifik bir deðerlendirme testi olmasýna raðmen, kolay ve ucuz bir yöntem olmasý nedeniyle özellikle baþlangýçta yüksek saptanan olgularýn takibinde yararlý olacaðý düþünüldü. Anahtar Kelimeler: Hodgkin Hastalýðý, klinik, laboratuvar özellikleri. Nobel Med 2009; 5(2): ABSTRACT PRESENTING CLINICAL AND LABORATORY FINDINGS OF 282 PATIENTS WITH HODGKIN'S DISEASE Objective: The aim of this study is to evaluate demographic, clinical and laboratory findings of the patients with Hodgkin's disease. Material and Method: 282 patients with Hodgkin's disease admitted to our clinic between years 1981 to 2001 were evaluated retrospectively according to their demographic, clinical and laboratory findings. Results: Presenting disease stages, histopathological subtypes and clinical and laboratory findings were found to be parallel with literature. The incidence of the B symptoms during diagnosis was two times more in our patients and the lymphocyte depleted subtype of the disease is more frequent than other series published in the literature. We observed that thrombocytopenia, hypoalbuminemia and high erythrocyte sedimentation rate were associated with advanced disease stage. Conclusion: Although ESR is a nonspecific test, we think that it can be a useful parameter for the follow-up period especially in patients with high ESR initially. Key Words: Hodgkin's disease, clinical features, laboratory findings. Nobel Med 2009; 5(2):

2 GÝRÝÞ Hodgkin hastalýðý (HH) lenfoid sistemin habis hastalýklarýndan biridir. Histopatolojik olarak en önemli özelliði Reed-Sternberg hücreleri olarak adlandýrýlan çok çekirdekli dev hücrelerin varlýðýdýr. Kombine kemoterapilerle kür saðlanabilen ilk habis hastalýk olmasý nedeniyle çok önemlidir. Gerek klinik özellikleri, gerekse tedavilerindeki farklýlýklar nedeniyle diðer habis lenfomalardan ayrý tutulmaktadýr. Bu çalýþmada Ocak 1981-Temmuz 2001 tarihleri arasýnda Hematoloji bilim dalýmýzda takip edilmiþ olan 282 HH olgusu baþlangýç klinik ve laboratuvar bulgularý açýsýndan incelenmiþtir. MATERYAL ve METOD Ocak Eylül 2001 tarihleri arasýnda Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý, Hematoloji Bilim Dalý polikliniðinde takip edilen 282 HH olgusu çalýþmaya dahil edildi. Tanýlar histopatolojik olarak lenf ganglionu ve/veya kemik iliði incelemesiyle konuldu. Vakalarýn büyük çoðunluðunda büyümüþ bir yüzeysel lenf gangliyonu cerrahi giriþimle bütün olarak çýkartýlýrken yüzeysel lenfadenomegali saptanamayan bazý vakalarda mediastinal veya batýn içi yerleþik lenf gangliyonlarýndan biyopsi yapýldý. Sonuçlar Ýstanbul Týp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalý'nda incelendi. Histopatolojik tipler Rye sýnýflamasýna göre belirlendi. Radyolojik inceleme olarak tüm hastalara akciðer PA grafisi çekilirken son yýllarda baþvuran olgularýn tamamýna toraks bilgisayarlý tomografisi (BT) de çekildi. Batýn içi lenfadenomegali çoðu vakada batýn BT, bazýlarýnda ultrasonografi, nadiren de lenfanjiografi ile deðerlendirildi. Nadir vakada taný amaçlý evreleme laparotomisi yapýldý. Hastalar Ann Arbor evreleme sistemine göre deðerlendirildi. 1, 2 Hastalara rutin olarak bakýlan hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct) ölçümleri ile lökosit ve trombosit sayýmlarý venöz kandan otomatik kan sayýmý cihazlarý kullanýlarak yapýldý. Hemoglobin deðerlerinin erkeklerde <13 g/dl, kadýnlarda <11 g/dl olduðu olgular anemi olarak kabul edilirken, sýrasýyla <10 g/dl ve <8 g/dl deðerleri de derin anemi olarak deðerlendirildi. Periferik yayma ve kemik iliði aspirasyonlarý May Grunwald-Giemsa boyasý ile deðerlendirildi. Kemik iliði biyopsisi krista iliaka posterior superiordan Ulm iðnesi ile yapýldý. Biyopsi örnekleri Patoloji Anabilim Dalý'nda deðerlendirildi. Nadir olguda taný amaçlý karaciðer ince iðne aspirasyon biyopsisi yapýldý. Biyokimya incelemelerinde glukoz, BUN, kreatinin, kalsiyum, LDH, alkali fosfataz transaminazlar ve protein elektroforezi tetkikleri rutin olarak yapýldý. ESH Westergren metoduyla ölçüldü ve 30 mm/saat deðerinin altý normal olarak kabul edildi. 19 Hesaplamalar bilgisayar ortamýnda SPSS istatistik programý ile yapýldý. Sürvi hesaplamalarý Kaplan-Meier metodu ile, sürvi karþýlaþtýrmalarý Log Rank metodu ile yapýldý. BULGULAR Hastalarýmýzýn 173'ü erkek, 109'u kadýn idi. Yaþlarý 16 ile 78 arasýnda deðiþmekteydi (ortalama 36±14). Olgularýn histopatolojik alt tipleri incelendiðinde %52'sinin mikst sellüler (MS) tip, %19,9'unun nodüler sklerozan tip (NS), %17,1'inin lenfositten fakir (LF) tip ve %11'inin de lenfositten zengin (LZ) tip olduðu görüldü (Tablo 1). Histolojik tiplere göre yaþ daðýlýmý incelendiðinde, NS tip olgularýn özellikle yaþ ortalamasý en düþük olan HH gurubunda görüldüðü saptandý. Baþvuru sýrasýnda olgularýn %12,4'ü evre I, %39'u evre II, %29,8'i evre III ve %18,8'i de evre IV idi (Tablo 2). Klinik olarak B semptomu ile baþvuran olgular incelendiðinde ateþ þikayetinin olgularýn ancak %39,7'sinde, gece terlemesinin %48,9'unda, kilo kaybýnýn ise %49,3'ünde olduðu görüldü. Olgularýn %12,7'sinde ise (36 olgu) her üç belirti birlikte idi (Tablo 3). B semptomu olarak kabul edilmese de sýklýkla sorgulanan kaþýntý þikayetinin ancak olgularýn %14,5'inde oluðunu gördük. Evre IV olgularýnýn %84,9'u, evre I olgularýn ise %28,6'sý B semptomlarý ile baþvurmuþtu. Lenfadenopati (LAP) muayenesinde taný sýrasýnda olgularýn %95,4'ünde yüzeysel LAP olduðu görüldü. Olgularýn %42,9'unda mediastinal tutulum da mevcuttu. Dört olguda ise mediyasten tutulumu hastalýðýn baþlangýç bölgesi idi. Mediyastinal tutulum NS tipte en sýk (%58,9), LZ tipte ise en az (%16,1) saptandý. MS tip ve LF tipte benzer oranlar vardý. Evre I'de anlamlý olarak çok seyrek görülürken evre IV'de en sýk görülmekteydi. Olgularýn %46,5'inde batýn içinde tutulum saptandý. Bu olgularýn çok büyük bir kýsmý evre III ve IV olarak tespit edildi. LZ tip batýn içinde tutulumu en az olan HH alt grubuydu. Olgularýn %5,3'ünde sadece abdominal lenf gangliyonu tutulumu vardý (primer diyafragma altý tutulum) ve bu olgular MS tipi Hodgkin hastalarýydý (Tablo 4). Ekstra nodal tutulum olgularýn %18,4'ünde (52 olgu) saptandý ve bunlarýn hepsi evre IV olgulardý. Yine bu olgularýn 19'unda yalnýz kemik iliði (%46,4), 10'unda yalnýz karaciðer (%24,4), 9'unda yalnýz akciðer (%22,0), 1'inde (%2,4) tiroid bezi, 1'inde (%2,4) psoas kasý ve birinde de (%2,4) kemik dokusu tutulumu tespit edildi. Olgularýn 10'unda iki farklý ekstranodal tutulum yeri mevcuttu. Bunlarýn da dördünde kemik iliði ve akciðer, ikisinde kemik iliði ve karaciðer, ikisinde karaciðer ve akciðer, birinde kemik iliði ve kemik 282 Hodgkin Hastalýðý Olgusunun Baþlangýçtaki Klinik ve Laboratuvar Bulgularýnýn Deðerlendirilmesi

3 Tablo 1: Histopatolojik alttipler Mikst sellüler (MS) tip Nodüler sklerozan tip (NS) Lenfositten fakir (LF) tip Lenfositten zengin (LZ) tip Tablo 2: Evre tipleri I %12,4 II %39 III %29,8 IV %18,8 %52,0 %19,9 %17,1 %11 Tablo 3: B semptomlarý Ateþ Kilokaybý Gece terlemesi Üç þikayet birlikte %39,7 %49,3 %48,9 %12,7 saptandý. Anemik olgularýn %30,8'i derin anemi þeklindeydi. LZ tipte, vakalarýn yaklaþýk %25'inde anemi varken, LF tipte vakalarýn yaklaþýk yarýsýnda anemi vardý. Evre I'de anemi oraný %20,2 iken, evre IV'de ise %59,4 olarak saptandý. Anemik hastalarýn kemik iliði biyopsisi yapýlmýþ olanlarýnýn 24'ünde (24/75) kemik iliði tutulumu saptandý. Ancak diðer olgularda anemi nedeni olarak demir, folik asit ve B12 vitamin eksikliði de dýþlanarak kronik hastalýk anemisi düþünüldü. Olgularýn yaklaþýk 1/3'ü lökositoz ile baþvururken %7,1'inde lökopeni, %22,7'sinde ise lenfopeni saptandý. Vakalarýmýzýn %10,8'inde trombositopeni, %14,9'unda ise trombositoz saptandý. Trombositoz en sýk NS tipte ve ilerlemiþ hastalýk durumlarýnda mevcuttu (Tablo 7). Tablo 4: Lenfadenopati Yüzeyel Mediyasten tutulumu Batýn içi tutulum %95,4 %42,9 %46,5 Tablo 5: Ekstranodal tutulum Kemik iliði %46,4 Karaciðer %24,4 Akciðer %22 Tiroid %2,4 Baþvuruda 148 olguya (%52,5) kemik iliði biyopsisi yapýldý. Bunlarýn 26'sýnda (%17,6) (tüm hastalarýn %9,2'si) kemik iliði infiltrasyonu saptandý. Bunlarýn 17'si MS (%65,4), 5'i NS (%19,2), 4'ü (%15,4) LF tip idi. Olgularýn 6'sýnda taný kemik iliði biyopsisiyle konulabilmiþti. Tablo 6: Diðer klinik özellikler Hepatomegali %25,2 Splenomegali %20,2 Tablo 7: Olgularýn laboratuvar özellikleri Yüksek sedimantasyon hýzý Anemi Lenfopeni (<600) Trombositoz Lökositoz (>15000) Hipoalbüminemi (<4g/dl) Hipergamaglobülinemi Yüksek serum LDH düzeyi Psoas %2,4 Kemik %2,4 %74,2 %52,8 %22,7 %14,9 %32,9 %78,7 %18,8 %15 dokusu, birinde ise kemik iliði ve kas dokusu tutulumu mevcuttu (Tablo 5). Olgularýmýzýn %20,2'sinde splenomegali (SMG), %25,2'sinde hepatomegali (HMG) saptandý. Bu olgularýn 10'unda karaciðer biyopsisiyle HH tutulumu olduðu kesinleþtirilmiþti (Tablo 6). Olgularýn laboratuvar verileri deðerlendirildiðinde %74,2'sinde eritrosit sedimentasyon hýzýnýn (ESH) yüksek olduðu görüldü. LZ tip HH grubunda ise olgularýn yaklaþýk %50'sinde baþvuru sýrasýnda ESH deðerlerinin normal olduðu görüldü. Evre I'deki vakalarýn yarýdan fazlasýnýn normal ESH deðerleri ile baþvurduðu görülürken, ileri derecede ESH yüksekliði (>80 mm/saat), sýklýkla evre III ve IV hastalýk ile iliþkili idi. Vakalarýmýzýn genel olarak %52,8'inde anemi mevcuttu. Bu oran kadýnlar için %42,2, erkekler için ise %61,1 olarak Laboratuvar incelemelerinden glukoz, BUN, kreatinin ve kalsiyum deðerlerinin, histolojik tipler arasýnda ve evreler arasýnda anlamlý fark göstermediði, böylece prognostik deðerleri olmadýðý görüldü. Bizim hasta grubumuzda LZ tipten, MS, NS ve LF tipe doðru gittikçe serum albumin düzeyi ortalamalarý anlamlý olarak düþmektedir. Yine Evre I'de serum albümin düzeyi, normale en yakýnken, hastalýk evresi arttýkça hipoalbuminemi sýklýðýnýn da arttýðý görüldü. Vakalarýmýzýn %18,8'inde hipergamaglobulinemi saptandý (Tablo 7). Bu durumun herhangi bir histolojik tip ve evre ile anlamlý iliþkisi bulunmadý. Serum ALP düzeyleri %22,9 vakada yüksek olarak saptandý. Ýleri evre hastalýkla iliþkili bulunan bu bulgunun histolojik alt gruplarla iliþkisi gösterilemedi. Benzer olarak serum LDH düzeylerinin yüksekliði de ileri evre hastalýkta daha sýk olarak saptandý. TARTIÞMA ve SONUÇ Literatürle uyumlu bir þekilde hastalýðýn erkeklerde (Klinik bilgilerdeki gibi) daha sýk olduðu görüldü (E/K=1,58). 1-8 Vakalarýn yaþa göre daðýlýmý incelendiðinde en yüksek oranýn yaþ grubunda olduðu görüldü. Bunu sýklýk olarak yaþ grubu ile yaþ grubu takip ediyordu. Olgularýn tümü dikkate alýndýðýnda yaþ daðýlýmý tek zirveli idi. Kliniðimizde daha önce yapýlan baþka bir çalýþmada da daðýlýmýn tek zirveli olduðu saptanmýþtý. 9 Geliþmiþ ülkelerde bu eðri, ilki 20'li yaþlarda, ikincisi 50 yaþ sonrasýnda olmak üzere iki zirvelidir. Bizim hasta grubumuzdaki tek zirveli eðri daha öncede tanýmlandýðý gibi sosyoekonomik olarak geliþmekte olan ülkelerin hastalýk sýklýk eðrilerine 20

4 uymaktaydý. 1, 3, 6-11 Bu durumun tek istisnasý olarak Japonya gösterilmektedir. Onlarda da yaþ daðýlýmý eðrisi bizim çalýþmamýzda olduðu gibi tek zirvelidir ve bunun sebebi anlaþýlamamýþtýr. MS tipin en sýk olarak görülmesi, ülkemizde daha önce yapýlan çalýþmalarla uyumlu idi. 5, 9 Geliþmekte olan ülkelerde genel olarak MS tip daha fazla bildirilirken NS tip'e daha seyrek rastlanýlmaktadýr. 1, 3, 6-8, 11 Bu bilgiler bizim vakalarýmýzýn daðýlýmý için de geçerliydi. LF tip HH daha çok geliþmemiþ ülkelerde görülmekte ve daha çok ilerlemiþ evre hastalýkla uyumluluk göstermektedir. Geliþmiþ ülkelerde LF tip HH'nin çok seyrek olduðu bildirilmektedir. Fakat bu durumda daha önceden LF tip olarak sýnýflanan vakalarýn bazýlarýnýn günümüzde NHL olarak sýnýflanmasýnýn da katkýsý olabilir. 8, 12 Hastalýðýn tanýsý gecikip, evre ilerledikçe histolojik tipler arasýnda deðiþim olabileceði de bilinmektedir. 8, 13 Bu durum hastalardan periyodik olarak alýnan biyopsilerde lenfosit sayýsýnýn giderek azaldýðý gösterilerek ispatlanmýþtýr. 13 Bu bilgiler ýþýðýnda, ülkemizde hastalarýn hekime geç baþvurmalarý ve sosyoekonomik sorunlar da göz önüne alýndýðýnda LF tip'in LZ tip'e göre daha sýk görülmesi þaþýrtýcý olmayacaktýr. Kliniðimizde daha önce yapýlan çalýþmada MS tipi LZ tip takip ederken, bizim çalýþmamýzda ikinci sýrada NS tip gelmekte, LZ tip ise en az görülmekteydi. Hematopatologlar bu durumu daha önceleri LZ tip olarak adlandýrýlan bazý olgularýn immunositokimyasal yöntemlerin daha da yaygýnlaþmasýyla birlikte artýk NS tip ve daha nadir olarak MS ve bazen de NHL alt gruplarý þeklinde adlandýrýlmalarýyla açýklamaktaydýlar. Yaþ daðýlýmýnýn histopatolojik alt gruplarla iliþkisine bakýldýðýnda en genç hasta grubunun NS tip Hodgkin hastalarý olduðu dikkati çekti. Bu durum klasik kitaplardaki NS tipin genç eriþkinlerde daha sýk görüldüðüne dair bilgilerle de uyumlu idi. 1, 6-8, 10, 11 Yine klasik kitaplarda NS tipin, kadýnlarda daha sýk görüldüðü bildirilmektedir. 1, 3, 7, 8, 11 Ýstatistiksel açýdan anlamlý görünmese de bizim olgularýmýzda da NS tip olgularý kadýnlarda daha sýktý. evre IV olgularýnýn %84,9'unda B semptomlarý eþlik ederken, evre I olgularda bu oran sadece %28,6 idi. Literatürle de uyumlu olan bu fark istatistiksel olarak da ileri derecede anlamlýydý. 1, 8, 10, 11 Yine B semptomlarýnýn varlýðý histolojik tiplerle karþýlaþtýrýldýðýnda bu semptomlarýn en sýk LF tipte ve daha sonra NS tipte görüldüðü en az sýklýkta da LZ tipte saptandýðý tespit edildi. LZ tip'in erken evre hastalýk ile uyumlu olmasý ve B semptomlarýnýn da bu olgularda daha az görülmesi klasik kitaplar ve literatürle de uyumluydu. 1, 8, 10, 11 Genel olarak baþvuruda vakalarýn %61'inde B semptomlarý görülmekteydi ve bu oran klasik kitaplarda belirtilenden (%30-40) daha fazlaydý. 1, 7, 8, 10 Bu durumun ülkemizde MS tip ve LF tip oranlarýnýn yüksek olmasýyla iliþkili olabileceði ve yine ülkemizde ilerlemiþ hastalýða daha sýk rastlanmasýnýn da bu oraný artýrabileceði düþünüldü. Ancak önceki çalýþmada bu oranýn %76,4 gibi daha da yüksek tespit edilmiþ olmasý günümüzde hastalýða daha erken taný konulduðunun bir göstergesi olabilir. 9 Klasik týp kitaplarýnda olgularýn yaklaþýk %80'inde taný sýrasýnda yüzeysel LAP olduðu bildirilmektedir. Biz ise olgu serimizde bu oraný %95,4 olarak saptadýk. Bu durum, ülkemizde lenfadenopatisi olmayan hastalarda HH tanýsýnýn akla gelmediði ve bazý olgularda bu nedenle tanýnýn geciktiði endiþesini doðurdu. Bu nedenle özellikle, sadece B semptomlarý ile baþvuran hastalarda, HH'nin daima ayýrýcý taný içinde düþünülmesi gerektiði hatýrlatýldý. Mediastinal tutulum olgularýmýzýn %42,9'unda mevcuttu. Klasik kitaplarda bu oran %50-60 olarak bildirilmektedir. 1, 7, 8, 10 Yine literatürle uyumlu olarak NS tipte en sýk, LZ tipte ise en az olduðu görüldü ve bu deðerler istatistiksel olarak da anlamlý idi (p<0,001). MS tip ve LF tipte benzer oranlar vardý. Mediyastinal tutulum sadece dört olguda hastalýðýn baþlangýç bölgesiydi (evre II). Bu sýklýk da klasik kitaplarla uyumluydu. 1, 8, 10 Mediyastinal tutulumun klasik olarak kadýnlarda daha sýk olduðu bildirilse de ancak bizim serimizde bu durum istatistiksel anlamlýlýk kazanmamýþtýr (p=0,234). 1, 8, 10, 11, 14, 15 Olgularýn taný sýrasýndaki klinik evrelerine bakýldýðýnda yaklaþýk olarak yarýsýnýn erken evrede (evre I-II) yarýsýnýn ise geç evrede (evre III-IV) olduðu görülür. Bu daðýlým klasik kitaplarla ve literatürle uyumluydu. 1, 8, 10 Kliniðimizde 1987'de yapýlmýþ olan bir araþtýrmada evre IV hastalýk oraný %43,6 olarak bulunmuþ ve bu durum, hastalarýn semptomlar baþladýktan çok daha sonra hekime baþvurmalarýna baðlanmýþtý. 9 Aradan geçen zaman içinde hastalarýn hekime daha erken baþvurup tanýlarýnýn daha erken konulduðu ve böylece daha erken evrelerde tespit edilebildiðini düþündürdü. B semptomlarýnýn sýklýðý incelendiðinde hastalýðýn evresiyle doðru orantýlý olarak arttýðý görüldü. Örneðin 21 Olgularýn %46,5'inde batýn içinde tutulum mevcuttu. Batýn içi tutulumla baþvuran olgularýn büyük çoðunluðu zaten ileri evre olgulardý. Batýn içi tutulumu en az olan histopatolojik alt grup ise lenfositten zengin tip olgulardý ki bu durum istatistiksel olarak da anlamlý bulundu. Diðer alt gruplar arasýnda abdominal tutulum açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý fark yoktu. Hastalýðýn sadece batýn içi LAP ile baþlamasý nadir bir durumdur ve klasik kitaplarda ve literatürde yaklaþýk %3 olarak bildirilmektedir. 5, 8, 16 Bizim serimizde de literatürle uyumlu olarak %5,3 oranýnda primer subdiyafragmatik tutulum saptanmýþtýr. Bu oran bu tip olgularýn çoðunlukla MS tip olmasý ve ülkemizde de MS tip HH'nin daha sýk görülmesi ile iliþkili olabilir. 282 Hodgkin Hastalýðý Olgusunun Baþlangýçtaki Klinik ve Laboratuvar Bulgularýnýn Deðerlendirilmesi

5 Ekstranodal tutulum gösteren vakalarýn hepsi evre IV olgulardan oluþurken lenfositten zengin tipte en az (%6,2) ekstranodüler tutulum olmasý dikkat çekiciydi. Olgularýmýz arasýnda genel olarak HMG, LF tipte daha sýk, LZ tipte ise en az oranda görüldü. Ýki bulgu da istatistiksel olarak anlamlý idi. MS ve NS tipler arasýnda anlamlý fark yoktu. HMG'si olan olgularýn B semptomlarý ile iliþkisi de istatistiksel olarak dikkat çekici bulundu (p<0,001). Bu bulgular ileri evre hastalarda HMG'nin sýk olduðunu göstermektedir. Kliniðimizde daha önce yapýlan çalýþmadaki oranlarla karþýlaþtýrýldýðýnda (%48,5) taný sýrasýnda HMG sýklýðýnýn azaldýðý söylenebilir. 5, 9 Splenomegalinin HH infiltrasyonu ile iliþkili olup olmadýðý bilinmemektedir. Klasik kitaplarda da belirtildiði üzere SMG olan olgularýn %50'sinde laparotomi ile tutulum gösterilememekte, ayrýca SMG olmayan vakalarýn %25'inde de dalak tutulumu olabilmektedir. 8, 11, 17 Olgularýmýz arasýnda LZ tipte SMG daha az görülse de, histolojik alt gruplar arasýnda istatistiksel anlamlý fark bulunamadý. Ancak HMG de olduðu gibi bu olgularda da B semptomu varlýðý oldukça dikkat çekiciydi (p<0,001). Daha önce kliniðimizde yapýlan çalýþmaya (%38,1) göre taný sýrasýnda SMG sýklýðýnda da azalma tespit edildi. 5, 9 Olgularýn laboratuvar verileri deðerlendirildiðinde %74,2'sinde ESH'nin yüksek olduðu görüldü. LZ tip HH grubunda ise olgularýn yaklaþýk %50'sinde baþvuru sýrasýnda ESH deðerlerinin normal olduðu görüldü. Evre I'deki vakalarýn yarýdan fazlasýnýn normal ESH deðerleri ile baþvurduðu görülürken, ileri derecede ESH yüksekliði (>80 mm/saat), sýklýkla evre III ve IV hastalýk ile iliþkili idi. Yine ESH, B semptomu olan olgularda histolojik tip ve hastalýk evresinden baðýmsýz olarak daha yüksek bulundu (p<0,001). Bu bulgular da klasik kitaplardaki, ESH'nin konstitüsyonal semptomlarla iliþkili olduðu ve ileri evre hastalýkta daha yüksek olabileceðini gösteren bilgilerle uyumluydu. 8, 11 Ancak, bu kaynaklarda %50 oranýnda yüksek ESH deðerleri bildirilirken bizim olgularýmýzýn %75'inde yüksek saptandý. 7 Bu durum, vakalarýmýzýn hekime geç baþvurmasý, büyük çoðunluðunun MS tip HH olup, ileri evre olgu sýklýðýmýzýn yüksek olmasý ile ilgili bulundu. ESH nonspesifik bir deðerlendirme testi olmasýna raðmen, kolay ve ucuz bir yöntemdir. Literatürde, tedavi sonrasý açýklanamayan ESH yüksekliðinin her zaman olmasa da nüks göstergesi olabileceði de ifade edildiði için klinik takipte yararlý bir laboratuvar bulgusu olduðu düþünüldü. 3, 4, 6 Vakalarýmýzýn genel olarak %52,8'inde anemi mevcuttu. Bu oran kadýnlar için %42,2, erkekler için ise %61,1 olarak saptandý. Anemik olgularýn %30,8'i derin anemi þeklindeydi. LZ tipte, vakalarýn yaklaþýk %25'inde anemi varken, LF tipte vakalarýn yaklaþýk yarýsýnda anemi vardý. Evre I'de anemi oraný %20,2 iken, evre IV'de ise %59,4 olarak saptandý. Klasik kitaplarda da baþvuru sýrasýnda vakalarýn yaklaþýk %40'ýnda anemi olduðu, ileri evrelerde oranýn giderek arttýðýný belirtilmekte dir. 1, 6-8, 11 Vakalarýmýzýn %7,1'inde lökopeni saptandý. Klasik kitaplarda %5 olduðu dikkate alýnýrsa, bizim sonuçlarýmýzýn da benzer olduðu anlaþýldý. 7, 8 Lenfopeninin hastalýðýn histolojik alt grubu ile ilgisi saptanmasa da ileri evre hastalýkla (evre III ve IV) iliþkili olduðu görüldü (sýrasýyla p=0,005 ve p<0,001). Hastalarýn %80'den fazlasýnda lökopeniye anemi ve trombositopeni de eþlik ediyordu. Bu durumun hipersplenizm ve kemik iliði tutulumu ile iliþkili olabileceði düþünüldü. Olgularýn yaklaþýk 1/3'ü lökositoz ile baþvurmuþtu. Bu durum NS ve LF tiplerle evre IV hastalýkta anlamlý idi. Benzer olarak lökositozlu olgularda B semptomlarý da anlamlý olarak daha sýk bulundu (p=0,002). Klasik kitaplarda da vakalarýn yaklaþýk %30'unda, özellikle hastalýðýn aktif olduðu dönemlerde, semptomatik hastalýkta ve ilerlemiþ evrelerde orta derecede lökositoz olabileceði belirtilmektedir. 3, 6-8, 11, 15 Vakalarýmýzýn %22,7'sinde lenfopeni saptandý Bu sýklýk literatürle de uyumluydu. 7 Klasik kitaplarda kötü prognostik faktör olarak belirtilen bu bulgu en az LZ tipte, en çok da LF tipte görüldü. 3, 6, 8, 11, 15 Yine olgularýmýzýn %10,8'inde trombositopeni, %14,9'unda ise trombositoz saptandý. Trombositoz en sýk NS tipte ve ilerlemiþ hastalýk durumlarýnda mevcuttu. Trombositopeni de ayný þekilde ilerlemiþ evre hastalýkta daha sýk saptandý ve genellikle anemi ve lökopeni ile birlikteydi. Bu durumun kemik iliði tutulumu ve/veya hipersplenizm ile iliþkili olabileceði düþünüldü. 3, 15 Anemi, lökopeni ve lenfopeni sýklýðýnýn eski çalýþmalara göre azaldýðý ancak trombositopeni sýklýðýnýn deðiþmediði dikkati çekti. Ýleri evre hastalýkla iliþkisi nedeniyle trombositopeninin, olgularýn vakit geçirmeden daha uygun merkezlere sevkini saðlayabilecek bir kriter olabileceði düþünüldü. Baþvuru sýrasýnda ancak olgularýn yarýsýnda kemik iliði biyopsisi yapýlmýþtý ve bunlarýn da %17,6'sýnda (tüm hastalarýn %9,2'si) kemik iliði infiltrasyonu saptandý. Kemik iliði tutulumu sýklýðýnýn eskiye göre (%31) azalmýþ görünmesinin en önemli nedeninin, günümüzde daha geniþ bir hasta popülasyonuna rutin olarak kemik iliði biyopsisi yapýlmasý olduðu düþünüldü. 5, 9 Eski serilerde ise daha çok ileri evredeki vakalara kemik iliði biyopsisi yapýlmaktaydý. Bu arada günümüzde hastalýða daha erken taný konulmasý da vakalarýmýzdaki kemik iliði tutulumu oranýnýn düþük olmasýný açýklayabilir. Glukoz, BUN, kreatinin ve kalsiyum gibi rutin serum 22

6 biyokimyasal incelemelerinde prognostik önemi olan bir deðiþken saptanmadý. Ancak çalýþmamýzda serum albümin düzeyleri incelendiðinde LZ tipten, MS, NS ve LF tipe doðru gittikçe azaldýðý tespit edildi. Yine evre I'de serum albümin düzeyi, normale en yakýnken, hastalýk evresi arttýkça hipoalbuminemi sýklýðýnýn da arttýðý görüldü. Bu durum da literatürle uyumluydu. 7, 18 Serum ALP düzeyleri %22,9 vakada yüksek olarak saptandý. Ýleri evre hastalýkla iliþkili bulunan bu bulgunun histolojik alt gruplarla iliþkisi gösterilemedi. Benzer olarak serum LDH düzeylerinin yüksekliði de ileri evre hastalýkta daha sýk olarak saptandý. Bu enzim deðerlerindeki artýþlar organ tutulumlarý, özellikle de karaciðer, kemik iliði ve kemik tutulumlarý ile iliþkili olabilse de akut faz reaktaný olarak da artabilecekleri unutulmamalýdýr. 3, 6, 8 Sonuç olarak olgularýn baþvuru sýrasýndaki evreleri ve histolojik tipleri ile klinik ve laboratuvar bulgularý birlikte deðerlendirildiðinde gözlemlenen bulgularýn büyük ölçüde literatürle uyumlu olduðu görüldü. Literatürden farklý olarak bizim olgularýmýzda B semptomlarýnýn görülme sýklýðý iki kat daha yüksekti. Yine geliþmiþ ülkelerde LF histolojik tipe son derece az rastlanýrken bizim olgularýmýzýn %17,1'i bu þekildeydi. Laboratuvar bulgularýndan ESH'nin nonspesifik bir deðerlendirme testi olmasýna raðmen, kolay ve ucuz bir yöntem olmasý nedeniyle özellikle baþlangýçta yüksek saptanan olgularýn takibinde yararlý olacaðý düþünüldü. Son olarak, trombositopeni ve/veya hipoalbümineminin de ileri evre hastalýk ile iliþkili olduðunun hatýrlanmasý ve böyle olgularýn vakit geçirmeden uygun merkezlere sevki önerilir. ÝLETÝÞÝM ÝÇÝN: Doç. Dr. Mustafa N. YENEREL, Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalý, Çapa, Ýstanbul GÖNDERÝLDÝÐÝ TARÝH: 14 / 06 / 2008 KABUL TARÝHÝ: 28 / 11 / 2008 KAYNAKLAR 1 Aisenberg AC. Hodgkin's Disease. In: Handin RI, Stossel TP, Lux SE (Eds). Blood: Principles and Practise of Hematology. J.B. Lippincott Company, Philadelphia, USA, 1995; Carbone PP, Kaplan HS, Musshoff K, Smithers DW, Tubiana M. Report of the Committee on Hodgkin's Disease Staging Classification. Cancer Res 1971; 31: Freedman AS, Nadler LM. Malignancies of Lymphoid Cells. In: Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL (Eds). Harrison's Principles of Internal Medicine.. McGraw-Hill Book Company, New York, USA, 14th ed, 1998; Friedman S, Henry-Amar M, Cosset J-M, et al. Evolution of erythrocyte sedimentation rate as predictor of early relapse in posttherapy early-stage Hodgkin's disease. J Clin Oncol 1998; 6: Pekçelen Y, Nalçacý M, Güler K ve ark. 488 Hodgkin hastalýðý vakasýnýn deðerlendirilmesi, histopatoloji, klinik ve laboratuar bulgularý. 12.Hematoloji Ulusal Kongresi Özet Kitabý Ekim Ýstanbul. 6 Portlock CS, Yahalom J. Hodgkin's Disease. In: Goldman L, Bennett JC (Eds): Cecil Textbook of Medicine. W.B. Saunders Company, USA, 21th Edition 2000; Sarna GP. Clinical aspects of adult Hodgkin's disease. In: Bick RL, Bennett JM, Brynes RK, Cline MJ, Kass L, Murano G, Shohet BS, Ward PCJ (Eds): Hematology: Clinical and Laboratory Practice. Mosby. 1993; Stein SS. Hodgkin Disease. In: Wintrobe MM, Lee GR, Foerster J, Lukens J, Paraskevas F, Greer JP, Rodgers GM (Eds), Clinical Hematology, Mass Publishing Co. 10th ed, 1999; Güler K. 412 Hodgkin Hastalýðý Vakasýnda Klinik, Laboratuvar, Tedavi ve Prognoz: Uzmanlýk Tezi, Ýstanbul: Ýstanbul Týp Fakültesi, Ýç Hastalýklarý Bölümü, Hellman S, Jaffe ES, DeVita VT. Hodgkin's Disease. In: Devita VT, Hellman S, Rosenberg SA (Eds). Cancer; Principles and Practise of Oncology, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, USA, 3rd ed,1989; Horning SJ. Hodgkin Lymphoma. In: Williams NJ, Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, Seligsohn U (Eds). Hematology. 6th ed, 2001; Kant JA, Hubbard SM, Longo DL, et al. The pathologic and clinical heterogeneity of lymphocyte-depleted Hodgkin's disease. J Clin Oncol 1986; 4: Strum SB, Rappaport H. Consistency of histologic subtypes in Hodgkin's disease in simultaneous and sequential biopsy specimens. Natl Cancer Inst Monograph 1973; 36: Krikorian JG, Portlock CS, Mauch PM. Hodgkin's disease presenting below the diaphragm: A review. J Clin Oncol 1986; 4: Tangün Y. Hemopoetik Sistem Semptomlarý. Semptomdan Teþhise. Abaoðlu C, Aleksanyan V (Eds). Filiz Kitabevi, Ýstanbul, 10.Baský 2000; Liebenhaut MH, Hoppe R, Varghese A, Rosenberg SA. Subdiaphragmatic Hodgkin's disease: Laparotomy and treatment results in 49 patients. J Clin Oncol 1987; 5: Hancock SL, Scidmore NS, Hopkins KL, Cox RS, Bergin CJ. Computed tomography assessment of splenic size as a predictor of splenic weight and disease involvement in laparotomy staged Hodgkin's disease. Int J Rad Oncol Biol Phys 1994; 28: Hasenclever D, Diehl V. For The International Prognostic Factors Project on Advanced Hodgkin's Disease. A Prognostic Score for Advanced Hodgkin's Disease. N Engl J Med 1998; 339: Hodgkin Hastalýðý Olgusunun Baþlangýçtaki Klinik ve Laboratuvar Bulgularýnýn Deðerlendirilmesi

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) Erken evre hodgkin hastalığı: Erciyes Üniversitesi deneyimi ARAŞTIRMALAR (Research Reports) ERKEN EVRE HODGKİN HASTALIĞI: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Early stage Hodgkin s disease: Experiences of Erciyes

Detaylı

Hodgkin Lenfoma Olgular m z: Klinik ve Patolojik De erlendirme

Hodgkin Lenfoma Olgular m z: Klinik ve Patolojik De erlendirme ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Hodgkin Lenfoma Olgular m z: Klinik ve Patolojik De erlendirme Abdullah ALTINTAŞ*, Timuçin ÇİL*,

Detaylı

Hodgkin lenfomalı hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının geriye dönük analizi: Tek merkez deneyimi

Hodgkin lenfomalı hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının geriye dönük analizi: Tek merkez deneyimi Türk Onkoloji Dergisi 2015;30(1):16-20 doi: 10.5505/tjoncol.2015.1214 ORİJİNAL ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Hodgkin lenfomalı hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının geriye dönük analizi: Tek

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA 1 Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi H. Ahmet Bircan, Önder Öztürk, Ünal Þahin, Nurcan Özaydýn, Ahmet Akkaya Göðüs Hastalýklarý AD, Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Hodgkin lenfoma olgularının retrospektif değerlendirilmesi ve prognostik faktörlerin saptanması

Hodgkin lenfoma olgularının retrospektif değerlendirilmesi ve prognostik faktörlerin saptanması Türk Onkoloji Dergisi 2011;26(3):108-114 doi: 10.5505/tjoncol.2011.630 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Hodgkin lenfoma olgularının retrospektif değerlendirilmesi ve prognostik faktörlerin saptanması Evaluation

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Primer Ekstranodal Lenfomalar: Klinik Özelliklerinin Nodal Lenfomalarla Karş laşt r lmas

Primer Ekstranodal Lenfomalar: Klinik Özelliklerinin Nodal Lenfomalarla Karş laşt r lmas TÜRK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE /ARTICLE The Turkish Journal of Hematology and Oncology Primer Ekstranodal Lenfomalar: Klinik Özelliklerinin Nodal Lenfomalarla Karş laşt r lmas Doğan UNCU*, Nuriye

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 11-17 ARAÞTIRMA Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Ýsmail Obuz, Taha Tahir Bekci,

Detaylı

276 Apak ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Ekim- Aralýk 2003 Akut lenfoblastik lösemide (ALL) iskelet tutulumunun klinik ve radyolojik bel

276 Apak ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Ekim- Aralýk 2003 Akut lenfoblastik lösemide (ALL) iskelet tutulumunun klinik ve radyolojik bel Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 275-280 Orijinal Makale Akut lenfoblastik lösemide iyi prognoz göstergesi: kemik tutulumu Hilmi Apak 1, Tiraji Celkan 1, Ýnci Yýldýz 2, Cenap Zeybek 3 Alp

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Týp Araþtýrmalarý Dergisi 3; 1(2): 5-9 ARAÞTIRMA Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Fahrettin Talay 1, Sedat Altýn 2, Levent Karasulu 2 1 Eyüp Verem Savaþ

Detaylı

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Dr. Süheyla Uyar Bozkurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D Olgu Sunumu 60 yaş, K Aksiller lenfadenopati

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Dr. Özgür Yaycıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Ürolojik Cerrahi Derneği Böbrek Tümörü ve BPH Toplantısı,

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR OLGU SUNUMU-1 Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR 19 yaşında, erkek hasta Yaklaşık 45 gündür olan - Ateş - Boğaz ağrısı - İştahsızlık - Halsizlik - Kilo kaybı - Gece terlemesi ÜSYE AMC ve sefuroksim aksetil kullanma

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI P8 OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI Neslihan Mandacı Şanlı 1, Esen Karakuş 1, Gökmen Zararsız 2, Leylagül Kaynar 1, Bülent Eser, 1 Mustafa

Detaylı

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu VAKA SUNUMLARI Dr.Vahide Zamani Düzen Laboratuvarlar Grubu Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı 46.000 mm3 Doğumda aşırı kanama

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 167-171 Orijinal Makale Kawasaki hastalýðý: 11 vakanýn deðerlendirilmesi A. Ruhi Özyürek 1, Zülal Ülger 2, Ertürk Levent 2, Dolunay Gürses 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde Siklofosfamid, Etoposid ve Sisplatin kombine kemoterapisi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde Siklofosfamid, Etoposid ve Sisplatin kombine kemoterapisi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 00: (): ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde Siklofosfamid, Etoposid ve Sisplatin kombine kemoterapisi Kürþat Uzun, Süleyman Alýcý, Mustafa Ýzmirli, Bülent

Detaylı

Astýmda Atopi ve Alerjik Rinit Sýklýðý

Astýmda Atopi ve Alerjik Rinit Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Astýmda Atopi ve Alerjik Rinit Sýklýðý The Prevalance of Atopy and Allergic Rhinitis in Asthma Ayþe Bayram M.D. drayse3865@hotmail.com Sema Oymak Assoc. Prof., M.D. fsoymak@erciyes.edu.tr

Detaylı

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý?

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý? 18 ARAÞTIRMA Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý? Nurçin Çimen Özýþýk*, Gülfem Yurteri**, Bahar Tüzün***, Önder Öztürk****, Özlem Oruç** *Bulanýk Devlet Hastanesi,

Detaylı

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ÇOCUKLUK ÇAĞI

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi 26 OLGU Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Özet Ahmet Bircan*, þule Kaya*, Önder Öztürk*, Metin Çiriþ**, Necla Songür* Süleyman Demirel

Detaylı

Non-Hodgkin Lenfomada Prognostik Parametreler

Non-Hodgkin Lenfomada Prognostik Parametreler ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE /ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Non-Hodgkin Lenfomada Prognostik Parametreler Doğan UNCU, Hüseyin ABALI, Nuriye ÖZDEMİR, Burçin

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Çukurova Bölgesi'ndeki Çocukluk Çaðý Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Levent Yýlmaz 1, Dr. Turan Derme 2, Doç. Dr. Dinçer Yýldýzdaþ 3, Prof. Dr. Emre Alhan

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi Özen Kaçmaz Baþoðlu, 1 Feza Bacakoðlu, 1 Sinan Ersin, 2 Mehmet Erikoðlu, 2 Timur Köse

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

demir tedavisine raðmen, mental ve motor fonksiyonlarda düzelme görülmemektedir.(3,4) Geliþmiþ ülkelerde demir eksikliði ve demir eksikliðine baðlý an

demir tedavisine raðmen, mental ve motor fonksiyonlarda düzelme görülmemektedir.(3,4) Geliþmiþ ülkelerde demir eksikliði ve demir eksikliðine baðlý an Klinik Araþtýrma Orta Derecede Yüksek Bir Rakýmda (Erzurum~2000 Metre) Yaþayan ve Pediatri Polikliniðine Baþvuran 6 Ay- 6 Yaþ Arasýndaki Çocuklarda Anemi Prevalansý ve Etyolojik Faktörler Þihmir ÞÝMÞEK

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi. Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi. Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Erken Evre Hodgkin Hastalığı Risk Tanımlamasındaki Farklılıklar May 12 1 Erken Evre Hodgkin Hastalığında

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAÐINDA YENÝDOÐANDAN ADOLESANA NORMAL TROMBOSÝT PARAMETRELERÝ. Saadet AKARSU, Ýsmail ÞENGÜL, Mehtap DURUKAN TOSUN, Derya BENZER,

ÇOCUKLUK ÇAÐINDA YENÝDOÐANDAN ADOLESANA NORMAL TROMBOSÝT PARAMETRELERÝ. Saadet AKARSU, Ýsmail ÞENGÜL, Mehtap DURUKAN TOSUN, Derya BENZER, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 202; 3(3) : - Araþtýrma ÇOCUKLUK ÇAÐINDA YENÝDOÐANDAN ADOLESANA NORMAL TROMBOSÝT PARAMETRELERÝ 2 2 3 Saadet AKARSU, Ýsmail ÞENGÜL, Mehtap DURUKAN TOSUN, Derya BENZER, A. Denizmen

Detaylı

Güney Marmara Bölgesi Hodgkin Hastalığının Epidemiyolojik Özellikleri

Güney Marmara Bölgesi Hodgkin Hastalığının Epidemiyolojik Özellikleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (): 9-, ORİJİNAL YAZI Güney Marmara Bölgesi Hodgkin Hastalığının Epidemiyolojik Özellikleri Rıdvan ALİ*, Fahir ÖZKALEMKAŞ*, Osman MANAVOĞLU**, Ahmet TUNALI* *Uludağ

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Erişkinde sık görülen lösemi türü olup batı toplumlarında tüm kanserlerin %0.8 ini ve. kronik lenfositik lösemi tedavisinde uygulanmaktadır (3).

Erişkinde sık görülen lösemi türü olup batı toplumlarında tüm kanserlerin %0.8 ini ve. kronik lenfositik lösemi tedavisinde uygulanmaktadır (3). NÜKS/REFRAKTER KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OLGULARINDA ORAL FLUDARABİN FOSFATIN ETKİNLİĞİ I. GENEL BİLGİLER VE GEREKÇE Kronik lenfositik lösemi (KLL) yavaş seyirli lenfoproliferatif hastalıklardandır. Erişkinde

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up Ayþe Öner 1, Abdullah Özkýrýþ 1, Tamer Güneþ 2, Sarper Karaküçük

Detaylı

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ?

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? 1 LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? O. Meltem Akay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15 Mart 2015, Çeşme Giriş 2 Son 2-3 dekadda,

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY,

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):17-22 Klinik Araþtýrma AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, BAÞ ÇEVRESÝ ÖLÇÜMLERÝ VE PONDERAL ÝNDEKSLERÝ Münevver TÜRKMEN 1, Ferrin AYDOÐAN

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde 7 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafýna gelir ve buradan kalbin kasýlmasý ile atardamar sistemine geçer.kapiller adý verilen ve doku

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Ýntoksikasyon Vakalarýnýn Dr. Ahmet Uyanýkoðlu 1, Dr. Emel Zeybek 1, Dr. Ýlker Cordan 1, Dr. Suzan Avcý 2, Dr. Tufan Tükek 1, 1 Vakýf Gureba Eðitim Hastanesi 2. Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi An Evalution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital Ayþe Köroðlu 1, Fatmagül Helvacý Çelik

Detaylı

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D.

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. Vaka 16y, K. Şikayet: sol boyunda 6 aydır var olan şişlikte giderek artış olmuş. Şişlik sayısında artış mevcut. Fizik

Detaylı

OLGU 5. Dr.Gülşah KAYGUSUZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

OLGU 5. Dr.Gülşah KAYGUSUZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD OLGU 5 Dr.Gülşah KAYGUSUZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD 64 yaş, erkek hasta, halsizlik Fizik Muayene: Splenomegali Özgeçmiş/soygeçmiş: özellik yok TAM KAN: BİYOKİMYASAL TESTLER: 64 yaş,

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (88-93)

Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (88-93) Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (88-93) Demir Eksikliği Anemisi ve Kronik Hastalık Anemisinin Ayırıcı Tanısında Eritrosit İndeksleri, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Serum Ferritin Düzeylerinin

Detaylı

Isparta ili Verem Savaþ Dispanseri ne baþvuran hastalarýn deðerlendirilmesi

Isparta ili Verem Savaþ Dispanseri ne baþvuran hastalarýn deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA 1 Özet Isparta ili Verem Savaþ Dispanseri ne baþvuran hastalarýn deðerlendirilmesi Ersin Uskun*, Mustafa Öztürk*, A. Nesimi Kiþioðlu*, Sema Kýrbýyýk*, Mihrican Yeþildað**. *Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Evaluation of Children Followed-Up at the Well-Child Unit of Ankara

Detaylı

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (3): 91-99 ARAÞTIRMA Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Tuðrul Ýnanç 1, Mehmet Güngör Kaya 1, Esma Gündüz Kaya 2, Ali Doðan 1, Ýdris

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

PRÝMER KUTANÖZ LENFOMA: RETROSPEKTÝF DEÐERLENDÝRME* Primary Cutaneous Lymphomas: A Retrospective Evaluation

PRÝMER KUTANÖZ LENFOMA: RETROSPEKTÝF DEÐERLENDÝRME* Primary Cutaneous Lymphomas: A Retrospective Evaluation ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PRÝMER KUTANÖZ LENFOMA: RETROSPEKTÝF DEÐERLENDÝRME* Primary Cutaneous Lymphomas: A Retrospective Evaluation Ayten Ferahbaþ 1, Yýlmaz Ulaþ 1, Serap Utaþ 1, Bülent Eser 2,

Detaylı

Çocukluk çaðý enfeksiyonlarýnýn taný ve takibinde prokalsitonin, neopterin ve C-reaktif proteinin rolü

Çocukluk çaðý enfeksiyonlarýnýn taný ve takibinde prokalsitonin, neopterin ve C-reaktif proteinin rolü Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (1): 11-17 ARAÞTIRMA Çocukluk çaðý enfeksiyonlarýnýn taný ve takibinde prokalsitonin, neopterin ve C-reaktif proteinin rolü Ali Ayata 1, Halide Genç 1, Recep Sütçü 2 1

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek 56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek Sedimantasyon (77mm/saat) CRP 7.67(N:0-0.8mg/dl) Servikal lenf nodu

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Lenfoma Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak verilecektir

Detaylı

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Ret - Vit 2003; 11 : 259-264 259 Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Nazmiye EROL 1, Seyhan TOPBAÞ 2 ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK AÜTF HEMATOLOJİ BD HODGKĠN HASTALIĞI Hodgkin, modern tedavilerle, % 85-90 kür sağlanan bir hastalıktır. Buna rağmen, % 10-20

Detaylı

PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU

PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 2,, (98 98-104 104), 2003 PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU Mehmet SUBAÞI*, Cumhur KESEMENLÝ*, Ahmet KAPUKAYA** Hüseyin ARSLAN*, Serdar NECMÝOÐLU** ÖZET

Detaylı