Nail GÜNEY 1 Talat AYTAN 2 AKTİF KELİME HAZİNESİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ: TABU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nail GÜNEY 1 Talat AYTAN 2 AKTİF KELİME HAZİNESİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ: TABU"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, Eylül 2014, s Nail GÜNEY 1 Talat AYTAN 2 AKTİF KELİME HAZİNESİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ: TABU Özet Dil göstergeleri olan kelimeler, anlama ve anlatma becerilerinin üstlenicisi, sosyal rollerin belirleyicisi ve üst zihinsel becerilerin taşıyıcısıdır. Bilinen kelime sayısı ve onların etkin kullanımı, üst zihinsel becerilerin kullanımını doğrudan etkiler. Türkiye de kelime alanında yapılan çalışmaların çoğu sıklık çalışmalarına, metinlerdeki kelime sayılarının tespitine yöneliktir. Aktif kelime hazinesini geliştirmeye yönelik çalışmalar çok azdır. Bu çalışma, konuşmaya dayalı ve oyunlaştırılmış bir kelime öğretimi etkinliğidir. Türkiye deki öğretmenlerin kullandığı kelime öğretim yöntem ve teknikleri programda gösterilenlerle sınırlıdır. Türkçe Programında Kelime Öğretimi başlığında değinilen öğrencilerin sözlük kulanım becerilerinin verileri, bu bakış açısıyla açıklanabilir. Bu etkinliğin amacı, konuşmaya dayalı ve oyunlaştırılmış bir kelime öğretimi etkinliği oluşturmaktır. Çalışmanın örneklemini Ordu ilinde alt, orta ve üst sosyo-ekonomik öğrenci profiline sahip bir ortaokulda öğrenim gören 102 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Kelimelerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış, sıklık analizi yapılmıştır. Aktif kelime hazinesini geliştirmeyi amaçlayan bu etkinlik önerisinin, kelime öğretimini daha başarılı, eğlenceli ve hayatla iç içe sunacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Kelime Öğretimi, Aktif Kelime Hazinesi, Oyun, Tabu A PROPOSAL OF ACTIVITY TO IMPROVE ACTIVE VOCABULARY: TABU Abstract The words, the signifiers of language, are the holders of the ability of understanding and narrating, the determiners of social roles and the carriers of 1 Yrd. Doç. Dr., Canik Başarı Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, nail_guney@hotmail.com 2 Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, talataytan@gmail.com

2 Nail Güney - Talat Aytan 618 upper intellectual skills. The number of words that are known and their active usage affect the upper intellectual skills directly. Many of the studies on the words in Turkey are mainly related to the frequency studies and the detection of word numbers in the texts. The studies that target to improve active vocabulary are rare. This study is based on speaking and it is an activity of playful vocabulary teaching activity. Vocabulary teaching methods and techniques, which teachers use in Turkey, are limited with those demonstrated in the program. Data related to the student skills on dictionary usage, mentioned under the title of Vocabulary Teaching in Turkish Language Program, can be explained from this perspective. The purpose of this activity is to create a speech-based and dramatized vocabulary teaching activity. The sample study is based on 102 students studying in Ordu city at a secondary school having a lower, middle and upper socio-economical student profile. The students are selected by the way of random sample. In the analyzing process of the words, descriptive analysis is used and frequency analysis is made. It is considered that this activity proposal that is aiming to improve active vocabulary will present vocabulary learning more successful, enjoying and related to life. GİRİŞ Key words: Word Teaching, Active Vocabulary, Play, Tabu. Dil ve Kelime İlişkisi İster kişisel ister akademik olsun tüm öğrenmeler ev, okul, toplum gibi sosyo-kültürel çevrelerde oluşur (Antonacci and O Callaghan, 2012: 84). Öğrenmelerin üstlenicisi ise dildir. Kişinin toplumdaki rolü, insan ilişkileri ve diğer kazanımlar dil aracılığıyla gerçekleşir. Kişi bir dile ne kadar hâkim ise bir konuda düşünce üretme, bir yargıya varma, mukayese etme, sonuç çıkarma, yorumlama gücü de o kadar ileridir (Barın ve Demir, 2006). Dil aynı zamanda bireyin sosyal beceriler edinmesinin ve bu becerileri kullanmasının da aracı ve ön koşuludur (Özbay ve Melanlıoğlu: 2008b: 31). Kelime, dili anlamada gerekli bir elementtir (Lopez, 2014: 48). Karatay (2007: 142) kelimeleri düşünsel veya simgesel olan varlık ve kavramların ses veya yazı olarak karşılığı şeklinde tanımlar. Özbay ve Melanlıoğlu (2008a: 50) ise ifade edilmek istenen düşüncelerin, tavırların ve davranışların göstergesi olarak tanımlar. Tanımlardan anlaşılacağı üzere kelime anlama ve anlatma becerilerinin gerçekleştiricisi; sorun çözme, eleştirme, ürün ortaya koyma, öğrenme ve öğretme gibi üst zihinsel becerilerin üreticisidir. Kelime sayısı ve onları kullanabilme becerisi, anlamayı doğrudan etkiler. Baumann (2009) anlama ve kelime becerisi arasında pozitif yöndeki güçlü ilişkiye dikkat çeker. Anlamanın kazanımı akademik başarıdır. Antonacci ve O Callaghan, (2012: 83) ile Lieury, (1995; Aktaran Güneş: 2013) çalışmalarında okul başarısı ile çok kelime bilme arasında doğrudan ilişki olduğunu, çok kelime bilen öğrencilerin zihinsel becerilerinin ve okul başarılarının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Okuma alışkanlığı anlamayı geliştirir ve kelime hazinesini zenginleştirir. Anderson ve Nagy (1992) ve Stahl (1998), okumayı sözcük hazinesinin gelişmesinde tek başına önemli bir güç olarak görmektedir. Anderson ve arkadaşları (1988) da okuma-kelime sayısı ve akademik başarı arasındaki pozitif yönde güçlü ilişkiyi nicel olarak göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre yılda 6 milyon kelime civarında okuyan öğrenciler testlerde % 95 in üzerinde başarılı

3 619 Aktif Kelime Hazinesini Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik Önerisi: Tabu olurken, kelime civarında okuyan öğrenciler % 45 civarında başarılıdır. Graves (2006) diğer araştırmacılardan farklı olarak okumayı sözcük öğrenimini geliştiren tek beceri olarak görmemiştir. Bilgi çağı olarak da adlandırılan günümüzde bireyin özellikle de çocuğun etkilendiği kaynaklar kitle iletişim araçlarıdır yılında bilgi akışını ve kelime girdisini araştıran rapora göre zihinde işlenen günlük kelime ve bilgilerin % 41 inin televizyondan, % 27 sinin bilgisayardan, % 11 inin radyodan, % 9 unun basılı ürünlerden, çok azı telefon, müzik ve bilgisayar oyunlarından alınmaktadır (Report, 2009: 12). Yıldırım ve arkadaşları (2011: 1532) da ziyaret edilen internet sayfalarının yaklaşık olarak % 95 inin bilgi edinme amacıyla gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Akıllı telefonların özellikle gençlerin ve çocukların dünyasındaki yeri ve işlevi düşünülürse kelime girdisinde kitabın yerinin gittikçe azalacağı çıkarımı yapılabilir. Bu sonuç görsel okuma, medya okuryazarlığı ve internet okuryazarlığını öne çıkarmaktadır. Bu uygulamalar Antonacci ve O Callaghan ın (2012: 84) okumaya yüklediği sosyal bir uygulama tanımlamasıyla örtüşmektedir. Bireyin sahip olduğu kelimelerin tamamı kelime hazinesini meydana getirir. Kişinin sözlü ve yazılı anlatım becerilerinde bilinçli olarak kullandığı kelimeler aktif kelime hazinesi ni; anlatım faaliyetlerinde kullanamadığı fakat okuma ve dinleme becerinde karşılaştığında anlamlandırabildiği kelimeler pasif kelime hazinesi ni oluşturur. Jalongo ve Sobolak (2010) pasif kelime hazinesinin aktif kelime hazinesinin yaklaşık dört katı olduğunu ifade eder. Kelime hazinesini etkileyen faktörlerden bazıları ön bilgi, ailenin sosyo-ekonomik yapısı, çevre ve öğrenim görülen okuldur. Pilancı (2009: 349) 7-9 yaş arasındaki çocukların kelime dağarcığındaki gelişimi incelemiştir. Kelime dağarcığı gelişiminde ön bilgi, ailenin sosyoekonomik yapısı, çevre ve okulun doğrudan etkili olduğunu ortaya koymuştur. Özkan (2013: 2111) yerleşim yerinin kelime hazinesinde etkin bir değişken olduğunu ileri sürmektedir. Türkiye de hangi yaş aralığında ne kadar kelime bilinmesi gerektiği, hangi kelimelerin eğitim-öğretim araçlarında bulunacağı veya çocukların kelime öğrenme hızı belirlenmemiştir. Giasson (2008) 9-12 yaşları arasındaki bir öğrencinin yılda arası yeni kelime,10-15 yaşları arasındaki bir öğrenci ise yılda arası yeni kelime öğreneceğini belirtmektedir (Aktaran: Güneş, 2013). Fakat buna benzer çalışmalar Türkiye de mevcut değildir. Türkiye de kelime bilgisi üzerine akademik çalışmalar kelime sıklıkları üzerine yoğunlaşmıştır. Ders kitaplarındaki kelime sayılarının tespitine yönelik çalışmalardan bazıları Göz (2003), Karadağ (2005), Avkapan (2006), Tekşan ve Güneş (2010), Karadağ ve Kurudayıoğlu (2010) dur. En güncel araştırmalardan biri Gür ve arkadaşlarının (2013: 1565) çalışmasıdır. Gür ve arkadaşları (2013: 1565) ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf ders kitaplarındaki kelime sayılarını incelemiştir. İkinci sınıflarda 19204, üçüncü sınıflarda 11381, dördüncü sınıfta ise toplam kelime vardır. Farklı kelime sayıları incelendiğinde ise ikinci sınıflarda 2275, üçüncü sınıflarda 2822, dördüncü sınıfta ise 3330 verisine ulaşılmıştır. Öğrencilerin aktif kelimesini saptamaya yönelik çalışmalardan bazıları ise Özbay ve arkadaşlarının (2011: ) ve Avkapan ın (2006) incelemeleridir. Özbay ve arkadaşları (2011: ) 7. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımda kullandığı sözcük dağarcıklarını tespit etmeye çalışmışlardır. Avkapan (2006) ise 11. sınıf öğrencilerinin sözcük dağarcıklarını tespit etmek amacıyla 200 öğrenciye yazılı anlatım çalışması yaptırmıştır. Türkçe Programında Kelime Öğretimi 2005 yılında yapılandırmacı anlayışla oluşturulan hem 1-5. sınıf hem de 6-8. sınıf Türkçe programlarında kelime öğretiminin nasıl gerçekleştirileceği hakkında bir bilgi verilmemiştir;

4 Nail Güney - Talat Aytan 620 fakat kelime öğretimine kazanımlarda yer verilmiştir. Kelime öğretimine yönelik olarak 1-5. sınıf Türkçe programında okuma becerisi içinde Söz varlığını geliştirme alt başlığıyla aşağıdaki kazanımlar sunulmuştur. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. Eşsesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Bilmediği kelimelerinin anlamlarını araştırır. Ekleri kullanarak kelimeler üretir. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder (MEB, 2005a). Kelime öğretimi, 6-8. sınıf Türkçe programında müstakil olarak işlenmemiştir. 1-5 programından farklı olarak hem Okuma hem de Dinleme becerisi içinde Söz Varlığını Zenginleştirme alt başlığıyla sunulmuştur. Okuma ve dinleme becerisi içinde yer verilen kelime öğretimi ilgili kazanımlar aşağıdadır: Okuma Becerisi-4.Söz varlığını zenginleştirme Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur (MEB, 2005b) Dinleme Becerisi-4. Söz varlığını zenginleştirme Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle yeni öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur (MEB, 2005b) 6-8. sınıf Türkçe programında dinleme ve okuma becerileri içinde verilen kelime öğrenimi yöntemleri aynıdır. Aralarındaki fark elde edilirken kullanılan aktif beceri alanıdır Sınıf Türkçe programıyla 6-8. sınıf Türkçe programı arasındaki fark genel olarak ilkokul programının pasif kelime hazinesini; ortaokul programının ise aktif kelime hazinesini geliştirmeyi hedef almasıdır. 6-8 Sınıf Türkçe programında yer verilen yöntemler kelimeleri, deyimleri ve atasözlerini cümle içerisinde kullanma ve sözlük çalışmasıdır. 1-5 programında görseller, kelimenin yapı analizi, anlam ilişkilerini ayırt edebilme ve sözlük çalışmaları işe koşulmuştur. İki Türkçe programı arasında göze çarpan ortaklık sözlük kullanımıdır.

5 621 Aktif Kelime Hazinesini Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik Önerisi: Tabu Yaman (2010: 741) ortaokul öğrencilerinin sözlük kullanma alışkanlıkları üzerine yaptığı araştırmasında öğrencilerin % 72 si, okuduğu metindeki bilmediği kelimelerin anlamını öğrenmek için hemen sözlüğe bakmayı tercih etmektedir. Melanlıoğlu (2013) ise sınıf seviyesi arttıkça sözlük kullanma sıklığının arttığını ifade etmektedir. Özkan (2013: 2111) ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre, sözlük kullanımında daha iyi olduğunu aktarmıştır. Kelime Öğretimi Anlama gücünün geliştirilmesi için kelime dünyasının genişliğinin büyük önemi vardır. Okunan veya dinlenen bir metin yahut dinlenen bir konuşma anlamlı parçalar olan sözlerden/ kelimelerden meydana gelmektedir. Kusursuz bir anlam için metinde geçen kelimelerin bilinmesi, tek başına yeterli olmasa da temel bir şart niteliğindedir (Çeçen,2002). Okul öncesine kadar dinleme ve konuşmaya dayalı olarak oluşan kelime hazinesi, okulla beraber okuma ve yazma becerisini de sürece dâhil eder. Okul yaşantıları ve eğitim programları çocuğun kelime öğrenimini planlı hale getirecektir. Biemiller (2000) kelime öğretiminde, öğretim programlarının etkisini vurgulamaktadır. Kelime öğretiminin amacı öğrencinin kelimeleri aktif olarak öğrenmesi, günlük yaşamında kullanması, kelime bilgi ve becerilerini geliştirerek yaşamına yön vermesidir (Güneş, 2013: 7). Edinilen kelimenin kullanım yeri aktif alan olmalıdır. İletişim becerilerinde kullanılabilen kelime kazanımı, bireye veya çocuğa özgüven, üst zihinsel becerilerin kullanımı, duygu ve fikir aktarımlarında rahatlık sunar. Kelime öğretiminde kullanılan araçlardan biri metinlerdir. Kelime öğretimini hedefleyen bir metin iyi organize edilmelidir. Fakat kelimelerin farklı anlamları, özellikleri, cümle ve metin içinde kullanımı, günlük yasamda kelimelerden nasıl yararlanılacağı, çeşitli becerileri geliştirmek için nasıl kullanılacağına yönelik çalışmalar üzerinde fazla durulmamıştır (Güneş, 2013: 7). Kelime öğretiminde üzerinde durulması gereken bir diğer nokta kelimenin sıklığıdır. Güneş (2013: 4) bir kelimenin zihinde depolanması için öğrencinin o kelimeyle en az 12 kez yazılı veya sözlü olarak karşılaşması ve tanıma işlemlerini yapılması gerektiğini söyler (Güneş, 2013: 4). Metinlerin oluşturulurken kelimenin tekrar edilebilirliği üzerinde durulmamıştır. Kelime öğretiminde en etkin yol bağlamdan harekettir. (McCarten, 2007: 14) Report (2009) verilerinde görüldüğü üzere zihinde işlenen kelimelerin %79 u medya araçları üzerinden gelmektedir. Metin içerisinde bilinmeyen kelimeler mutlaka olacaktır. Medya araçlarının akışkanlığı dikkate alındığında öğrencilerin kelimeler metinden öğrendiği/öğreneceği sonucu ortaya çıkar. Metinden hareket etme, basılı materyallerde de etkin bir yöntemdir. Gür (2014) kelime öğretiminde Bağlam Temelli Öğretim i deneysel olarak uygulamış ve başarılı sonuç elde etmiştir. Kelime bilgisi bir anda gerçekleşmez, aşamalı bir süreçtir. Öğrenci diğer kelimelerle ilişki kurduğu, zihninde anlam haritası oluşturduğu ve cümlede bağlama uygun olarak kullandığı sürece gelişir (Antonacci and O Callaghan, 2012: 83). Bağlama uygun olarak işlenen derslerin öğretim süreci öğrencinin kutsallarını göz önünde bulundurmalıdır. Bir çocuk için en değerli öge oyundur. Oyunun özellikle ilk ve ortaokul seviyesinde derslere adapte edilmesi faydalı olacaktır. Gülsoy (2013) kelime öğretiminde oyunlardan yararlanmıştır. Çalışma sonucunda oyunlar aracılığıyla işlenen kelime öğretimi derslerinin öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkardığını ve derse karşı olumlu tutum geliştirdiğini belirtmiştir. Yaman ve Gülcan (2009) ise sözcük dağarcığını geliştirmeye yönelik olarak 7. sınıf düzeyinde deyimlerin öğretiminde gösteri tekniğini kullanmıştır.

6 Nail Güney - Talat Aytan 622 Etkinliğin Amacı Kelime öğretiminde amaç, kelimeleri öğrencilerin aktif kelime hazinesine katabilmektir. Bu nedenle öğretim süreci dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini de kapsayıcı şekilde gerçekleşmelidir. Shen (2003: 189) kelime öğretiminde özellikle konuşmaya dayalı bir anlayışın önemi üzerinde durur. Okur un ( 2013: 22) ifade ettiği gibi çocuğun aktif ve pasif kelime hazinesi arasındaki büyük farkın önemli nedenlerinden biri kelime öğretiminin pasif kelime hazinesi üzerine kurulmasıdır. Konuşmaya ve yazmaya dayalı kelime öğretim etkinliklerinin azlığıdır. Kelime öğretiminde dünya literatüründeki yöntem çeşitliliğine karşın Türkiye de öğretmenlerin kullandığı yöntemler sınırlıdır. Uçar (2012) ve Yağcı vd. (2012: 8) sınıf öğretmenleri üzerinde yaptığı çalışmada öğretmenlerin programda yer verilen ve öğretmen kılavuz kitapta sunulan kelime öğretim yöntem ve tekniklerini kullandığını ortaya koyar. Uçar (2012) parmak ile kelime öğretimi ve zihinsel imaj ile kelime öğretimi gibi tekniklerin örneklem dâhilindeki hiçbir öğretmen tarafından bilinmediğini dile getirir. Türkiye deki öğretmenlerin kullandığı kelime öğretim yöntem ve teknikleri programda gösterilenlerle sınırlıdır. Türkçe Programında Kelime Öğretimi başlığında değinilen öğrencilerin sözlük kulanım becerilerinin verileri, bu bakış açısıyla açıklanabilir. Bu etkinliğin amacı, konuşmaya dayalı ve oyunlaştırılmış bir kelime öğretimi etkinliği oluşturmaktır. YÖNTEM Araştırmanın Modeli Bu çalışma, aktif kelime hazinesini geliştirmeye yönelik bir kelime öğretimi etkinliğidir. Verilerin toplanmasında (yasaklı kelimelerin belirlenmesi) tarama modeline başvurulmuştur. Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2008: 77). Genel tarama modelleri, çok sayıdan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2008: 79). Evren ve Örneklem Çalışmanın örneklemini Ordu ilinde alt, orta ve üst sosyo-ekonomik öğrenci profiline sahip bir ortaokulda öğrenim gören 102 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenmiştir. İşlem Tabu, anlatma esasına dayalı bir oyundur. Seçili kelimeyi, belirli kelimeleri kullanmadan ifade edebilmek oyunun kuralıdır. Oyun özelliği ve konuşma becerisini geliştirmesi artı özellikleridir. Hangi kelimelerin kullanılmayacağını belirlemek amacıyla alt, orta ve üst sosyoekonomik öğrenci profiline sahip Gölköy Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören 102 altıncı sınıf öğrencisine bilgi kâğıtları dağıtılmıştır. Kâğıtların amacı her kelime için kullanılmayacak üç

7 623 Aktif Kelime Hazinesini Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik Önerisi: Tabu kelimeyi belirlemektir. Bu amaçla yukarıda verilen her kelime için Bu kelimeyi gördüğünüzde aklınıza gelen üç kelime nedir? sorusu yöneltilmiştir. Alınan cevaplardan hareketle her kelime için tabu kartları oluşturulmuştur. Öğrenci kartta yazan üç kelimeyi kullanmadan hedef kelimeyi anlatmaya çalışacaktır. Verilerin Analizi Öğrencilerin cevaplarındaki kelimelerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz, verilerin düzenli ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunulmasını hedefleyen, yüzeysel analiz biçimidir. Betimsel analizde, elde edilen veriler öncelikli olarak okunup özetlenerek betimlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 6. Sınıf MEB ders kitabındaki Nasrettin Hoca ve Hoşgörüler Diyarı Mardin metinlerindeki sözcük çalışmalarında yer alan her kelime için Bu kelimeyi gördüğünüzde aklınıza gelen üç kelime nedir? sorusu yöneltilmiştir. Alınan cevaplar tasnif edilmiş, sıklık analizine tabi tutulmuştur. Her kelimeyi tanımlayan üç veya dört kelime belirlenmiştir. Kelime sayısının farklılık gösterme nedeni kelime sayılarının birbirine yakınlığıdır. Bu şekilde her kelime için tabu kartları oluşturulmuştur. Öğrenci kartta yazan üç kelimeyi kullanmadan hedef kelimeyi anlatmaya çalışmıştır. BULGULAR Etkinlik ortaokul 6. Sınıf MEB ders kitabındaki Nasrettin Hoca ve Hoşgörüler Diyarı Mardin metinlerinin sözcük çalışmalarına alternatif olarak düzenlenmiştir (MEB, 2013). Metinlerde öğrencilere kazandırılmak istenen kelimeler şunlardır: Nasrettin Hoca Hoşgörüler Diyarı Mardin Kazandırılm ak İstenen Kelimeler ve Kelime Grupları Hemşehri Merhum Allah rahmet eylesin Miskin Kusura bakmamak Haber vermek Hayrola Marifet Cimri Felaket Allah göstermesin İflas etmek Nazır Açık hava müzesi Sit alanı Manastır Panaroma Antik kent Mezopotamya Ezan Çan Cami Kilise

8 Nail Güney - Talat Aytan 624 Oluşturulan etkinlik önerisinde yer alan tabu kartlarından bazıları şunlardır: Çan Kilise Hıristiyan İnek Papaz Felaket Deprem Afet Sel Cimri Pinti Para Eli sıkı Akrep Varyemez Marifet Manastır Haber vermek Becerikli Yetenek Hamarat- Sümela Trabzon Din Söylemek İletmek Bildirmek Telefon SONUÇ Kelime servetini kazandırmadaki en etkin yolların başında okuma gelir. Kelime kazanımı amacıyla yapılan bağımsız okuma çalışmaları öğrencilerin pasif kelime hazinesini geliştirmeye yöneliktir (Güneş, 2013: 7). Gündoğdu (2012: 206) çalışmasında 6. sınıf düzeyinde kelime öğretimi çalışmalarında konuşma becerine yer verilmediğini ortaya koymuştur. Etkinlikte kullanılmayacak kelimeleri saptamak amacıyla öğrencilere sorular yöneltilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar öğrencilerin bilgi kaynakları hakkında önemli bilgiler vermektedir. Nasrettin Hoca metninde verilen Mezopotamya kelimesinde öğrencilerin en sık kullandığı sözcükler Fırat, Dicle ve Uygarlık tır. Bu kelimenin öğrenilme kaynağı Sosyal Bilgiler dersidir. Amerika Birleşik Devletleri nin raporuna göre (2009) öğrencilerin temel kelime kaynağı medya araçlarıdır. Anlamı sorulan Miskin kelimesi için öğrencilerden üçü Garfield, yedisi ise kedi cevabını vermiştir. Garfield çizgi film kahramanıdır. Tembelliğiyle ünlü bir kedidir. Öğrencilere tanımlaması için Manastır kelimesi verilmiştir. Öğrencilerin en sık kullandığı cevaplar Sümela ve Trabzon dur. Yanıtların kaynağı, çalışma grubunun yakınlığından ziyade televizyon programları ve sinema filmleridir. Sümela nın Şifresi filmi öğrencilerin kelimeyi tanımlama sürecinde etkin rol oynamıştır. Bir başka veri, Kilise kelimesinin sonucudur. Kelimeyi tanımlarken öğrencilerin dördü mum, sekizi rahip/rahibe, ikisi ise Pazar günü ifadelerini kullanmıştır. Bu kelimelerin hiçbirisi metinde geçmemektedir. Kiliselerin mumlarla aydınlatılması, rahip veya rahibelerin kiliselerde görevli kişiler olması ve pazar günleri dini

9 625 Aktif Kelime Hazinesini Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik Önerisi: Tabu törenlerin yapılması öğrencinin medya araçları aracılığıyla kazandığı bilgilerdir. Yine öğrenciler Hayrola kelimesini görünce metni hatırlamasına rağmen Hande Yener (dört kişi) cevabını vermektedir. Öğrenci her ne kadar dersi ana öğrenim merkezi olarak görse de verilen yanıtlar medya araçlarının önemli bir bilgi kaynağı olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin kelimeleri ifade etmede etkilendiği diğer kaynak kültürel alışkanlıklardır. Nasrettin Hoca metninde geçen Marifet kelimesi için öğrencilerin en sık kullandığı tanımlayıcılar Becerikli, Yetenek ve Hamarat tır. Ayrıca altı öğrenci Marifet i güzel yemek yapmak olarak tarif etmiştir. Dokuz tane de temizlik, ev işi, ev hanımı gibi doğrudan bayanlara yönelik ifade vardır. Öğrencilerin Marifet kelimesinin metindeki anlamından farklı sonuçlara ulaşması, toplumsal rollerin bakış açısı ve öğrenme üzerindeki etkisini gösterir. Öğrencilerin kelimelerine anlam yükleyen bir başka merkez, yaşanılan çevre ve yaşam koşullarıdır. Hoşgörüler Diyarı Mardin metninde yer alan Çan kelimesini tanımlamak için öğrencilerden beşi İnek cevabını vermiştir. Öğrenciler metni okumuş ve dinlemiştir. Fakat Çan ı tanımlarken öncelikleri yaşamlarındaki işlevidir. Örneklem grubundaki öğrencilerin ailelerinin çoğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Bu durum, kelime öğreniminin bireyselliğini göstermektedir. Aktif kelime hazinesini geliştirmeyi amaçlayan bu etkinlikte, konuşma becerisi kullanılmıştır. Serarslan (2010: 115) aktif kelime dağarcığı gelişimi için konuşma ve yazma becerilerinin önemini vurgulamaktadır. Kelime öğretimine yönelik etkinliklerin oluşturulmasında öncelik, yazma ve konuşma becerilerini kullanmak olmalı, aktif kelime hazinesinin geliştirilmesi amaçlanmalıdır. KAYNAKLAR ANDERSON, Richard.C. and Nagy, William E. (1992), The Vocabulary Conundrum, American American Educator, 16 (4), ANDERSON, Richard. C., WILSON, Pete T., ve FIELDING, Linda. G. (1988). Growth In Reading And How Children Spend Their Time Outside Of School. Reading Research Quarterly, 23, ANTONACCİ, Patricia A. and M. O CALLAGHAN, Catherine (2012). Promoting Literacy Development 50 Research-Based Strategies for K-8 Learners "Section IV: Essential Strategies for Teaching Vocabulary" AVKAPAN, Altan (2006). Orta Öğretim 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Kelime Hazinesinin Öğretimi Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. BARIN, Erol ve DEMİR, Celal (2006). Türk Dil Bilgisi 1, Ses Bilgisi. Ankara: Öncü Kitap. BIEMILLER, Andrew (2000). Teaching Vocabulary Early, Direct and Sequential. International Dyslexia Association Quartely Newsletter, Perspectives, 26 (4).

10 Nail Güney - Talat Aytan 626 ÇEÇEN, Mehmet Akif (2002). İlköğretim Öğrencilerinde Kelime Hazinesinin Geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. GRAVES, Michael F. (2006), The Vocabulary Book: Learning and Insruction, USA, NCTA&IRA. GÖZ, İlyas. (2003). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları. GÜLSOY, Hasan (2013). Teaching Vocabulary To Sixth Graders Through Games, Unpublished Master's Thesis, Çağ University Institute Of Social Sciences, Mersin. GÜNDOĞDU, Ayşe Eda (2012). İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/ GÜNEŞ, Firdevs (2013). Kelimelerin Gücü ve Zihinsel Sözlük, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 1, GÜR, Tahir, COŞKUN, İbrahim ve SAĞLAM, Ferhat (2013). İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf Türkçe Ders Kitapları Bütüncesinin Kelime Hazinesini Geliştirme Eğitimi Açısından İncelenmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter, GÜR, Tahir (2014). Bağlam Temelli Öğretimin İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerine Kelime Öğretiminde Kullanılması, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl:2, Sayı:2, JALONGO, Mary P. ve SOBOLAK, Michelle J. (2010) Supporting Young Children s Vocabulary Growth: The Challenges, the Benefits, and Evidence-Based Strategies. Early Childhood Educ J (2011) 38: DOI /s x. KARADAĞ, Özay (2005). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara. KARADAĞ, Özay ve KURUDAYIOĞLU, Mehmet (2010). "2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Hazinesi" Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, Bahar, KARASAR, Niyazi (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar- İlkeler- Teknikler, Ankara: Nobel Yayıncılık. KARATAY, Halit (2007). Kelime Öğretimi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı: 1, LOPEZ Campillo R.M. (1994) Teaching and Learning Vocabulary: An Introduction for English Students. Retrieved from file:///c:/users/ng/downloads/dialnet- TeachingAndLearningVocabulary pdf ( ).

11 627 Aktif Kelime Hazinesini Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik Önerisi: Tabu MCCARTEN, Jeanne (2007). Teaching Vocabulary Lessons From the Corpus Lessons for the Classroom, Cambridge University Press. MEB (2005a) İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar), Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA. MEB (2005b) İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8. Sınıflar), Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA. MEB (2013). İlköğretim Türkçe 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı, MEB Devlet Kitapları, Ankara. MELANLIOĞLU, Deniz (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları: Nitel Bir Araştırma, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/2, OKUR, Alparslan (2013). Yaşam Boyu Okuma İçin Okuma Öğretimi, Yaşam Boyu Okuma Eğitimi, Editör: Alparslan Okur, Pegem Akademi, Ankara. ÖZBAY, Murat ve MELANLIOĞLU, Deniz (2008a). Kelime Öğretiminde Örneklemenin Önemi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:10, ÖZBAY, Murat ve MELANLIOĞLU, Deniz (2008b). Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran, Cilt:V, Sayı: I, ÖZBAY, Murat, BÜYÜKİKİZ, Kadir Kaan ve UYAR, Yusuf (2011). İlköğretim yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:8, S:15, 2011, s. ( ). ÖZKAN, Erdost (2013). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Sözcüklerin Öğretimi ve İç Sözlük Ilişkisi (Mersin İli Örneği), Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter, PİLANCI, Hülya (2009). 7-9 Yaş Arasındaki Türk Öğrencilerin Kelime Dağarcığının Gelişimi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Cilt 2, Sayı: 9, REPORT (2009). Report on American Consumers, San Diego, 9 Aralık SERARSLAN, Nalân (2010). Konya Ereğli Atatürk ilköğretim okulu 6. Sınıf Öğrencilerinin Kelime Hazineleri Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. SHEN, Wei-Wei (2003). Current Trends of Vocabulary Teaching and Learning Strategies for EFL Settings, Feng Chia Journal of Humanities and Social Sciences, No:7, STAHL: Steven A. (1998), Four Quastion About Vocabulary, Learning From Text Across Conceptual Domains, (Ed. C.R. Hynd), Mahway: NJ: Erlbaum,

12 Nail Güney - Talat Aytan 628 TEKŞAN, Keziban ve GÜNEŞ, Mehtap. (2010) İlköğretim II. Kademe Türkçe öğretimi kitaplarında Yer Alan Metinlerdeki Sözcüklerin Nitelik ve Nicelik Yönünden İncelenmesi. Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyisbilim Sempozyumu Dilbilim, Dil Öğretimi ve Çeviribilim Yazıları Cilt 1 s UÇAR, Süleyman (2012)..İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Kelime Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Tekniklerden Haberdar Olma ve Kullanma Sıklıkları Düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak. YAĞCI, Esed,, KATRANCI, Mehmet,, ERDOGAN, Özge ve UYGUN, Mehmet (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Kelime Öğretiminde Karsılaştıkları Sorunlar ve Kullandıkları Yöntem-Teknikler, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, YAMAN, Havva ve GÜLCAN, Fatma (2009). Sözcük Dağarcığını Zenginleştirme Etkinliği Olarak Deyim Öğretimi: Gösteri Tekniği Uygulaması, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, S:2, YAMAN, Havva (2010). Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Değerlendirme, Türklük Bilimi Araştırmaları, S.27, YILDIRIM, Ahmet ve ŞİMŞEK, Hasan (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. YILDIRIM, Kasım, YILDIZ, Mustafa ve ATEŞ, Seyit (2011). Kelime Bilgisi Okuduğunu Anlamanın Anlamlı Bir Yordayıcısı mıdır ve Yordama Gücü Metin Türlerine Göre Farklılaşmakta mıdır?, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3),

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETİMİ I. Dersin Tanıtılması

MATEMATİK ÖĞRETİMİ I. Dersin Tanıtılması MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Dersin Tanıtılması Ders Bilgileri Ders Adı MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Ders Koordinatörü YRD. DOÇ. DR. MESUT TABUK İletişim Bilgileri Oda No: E-304 Mail: mtmtk73@gmail.com Web: www.mtmtk.weebly.com

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Curriculum Vitae. Bachelor. Master. Ph.D.

Curriculum Vitae. Bachelor. Master. Ph.D. Curriculum Vitae 1. Family name : KARADAĞ 2. First names : Özay 3. Date of birth : 12/06/1974 4. Passport holder: 5. Residence : Turkey 6. Education : Ph.D. Institution [Date from - Date to] Cumhuriyet

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE 1. Prof. Dr. Murat Özbay ın Hayatı ve Eserleri Nurşat BİÇER 1962 yılında Konya nın Ereğli ilçesinde doğan Özbay,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ II Ders No : 0310440061 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE ISSN:

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE  ISSN: 2016 Yaz, Cilt: 4 Sayı:3 2016 Summer, Volume: 4 Issue: 3 Genel Yayın Yönetmeni Editor in Chief Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Yayın Yönetmenleri Editors Doç. Dr. Bayram BAŞ Doç. Dr. Bilginer ONAN Doç. Dr.

Detaylı

ZfWT Vol 10, No. 2 (2018) 281-

ZfWT Vol 10, No. 2 (2018) 281- YAYIN DEĞERLENDİRME: ASLAN, C. (2017). Örnek Eğitim Durumlarıyla Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Book Reviews: ASLAN, C. (2017). Örnek Eğitim Durumlarıyla Türkçe-Türk Dili

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Sevilay Yıldız / Yrd.Doç.Dr. Tuncay Canbulat İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Kaya Yıldız Doç.Dr. Ruhan Karadağ Yrd.Doç.Dr. Alpay Aksin Yrd.Doç.Dr. Kazım Biber Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Kazım Karabekir Türkçe Ve Sosyal Öğretmenliği Pr. 1996-1998 Kazım Karabekir Türkçe Ve

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Erhan DURUKAN Karadeniz

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE ISSN:

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE  ISSN: Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE 2016 Güz, Cilt: 4 Sayı:4 2016 Autumn, Volume: 4 Issue: 4 Genel Yayın Yönetmeni Editor in Chief Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Yayın

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ- GEREÇLER GEZİ- GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 1.-2.-3.-4

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s. 519-527 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 09.11.2016 30.11.2016 Nurullah AYKAÇ Dicle

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

AN EVALUATION ABOUT THE WORD CLASSES WHICH SECONDARY SCHOOL STUDENTS USE IN WRITING STUDIES

AN EVALUATION ABOUT THE WORD CLASSES WHICH SECONDARY SCHOOL STUDENTS USE IN WRITING STUDIES ISSN: 2342-0251 Volume 2/3 Autumn 2014 p. 232/242 AN EVALUATION ABOUT THE WORD CLASSES WHICH SECONDARY SCHOOL STUDENTS USE IN WRITING STUDIES Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Çalışmalarında Kullandıkları

Detaylı

KKTC de ilkokulda zihin engelli öğrencilere okuma öğretiminde uygulanan yöntem cümle çözümleme yöntemidir. Bu yöntem Türkiye deki Eğitim Uygulama

KKTC de ilkokulda zihin engelli öğrencilere okuma öğretiminde uygulanan yöntem cümle çözümleme yöntemidir. Bu yöntem Türkiye deki Eğitim Uygulama CÜMLE YÖNTEMİ KKTC de ilkokulda zihin engelli öğrencilere okuma öğretiminde uygulanan yöntem cümle çözümleme yöntemidir. Bu yöntem Türkiye deki Eğitim Uygulama Okulları için de kullanılmaktadır. Bu yöntemde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler: Eğitim Durumu: Emine BALCI. Doğum Tarihi 1985 Telefon 0(242)

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler: Eğitim Durumu: Emine BALCI. Doğum Tarihi 1985 Telefon 0(242) ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler: Unvanı/ Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Emine BALCI Uyruğu T.C. Medeni Durumu Evli ve 1 çocuk Doğum Tarihi 1985 Telefon 0(242) 510 60 60 E-posta emine.balci@alanya.edu.tr Eğitim

Detaylı

Erken (Filizlenen) Okuryazarlık

Erken (Filizlenen) Okuryazarlık Erken (Filizlenen) Okuryazarlık Hazırlayan: Berrin Baydık Hazırlayan: Berrin Baydık 1 Okul ve okul sonrası başarı için gerekli. 0-8 yaş Doğumdan okul yaşına kadar geçen sürede yalnızca okuma değil, yazma

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Kelime, Kelime Öğretimi

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Kelime, Kelime Öğretimi 1 İlköğretim Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programında Kelime Hazinesini Geliştirme Uygulamaları Erol DURAN Özet Bu çalışma, ilköğretim Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programını, kelime hazinesini geliştirmeye

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Çeviriye Giriş (ETI200) Ders Detayları

Çeviriye Giriş (ETI200) Ders Detayları Çeviriye Giriş (ETI200) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviriye Giriş ETI200 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil-1 Ders No : 0010050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ. III:OKUL ÖNC. BEC. ÖĞR. VE ÖZB. BEC. Ders No : 0310340137 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yahya İLTÜZER Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Teori (saat/hafta) Yerel Kredi Türkçe Dil Becerileri II TRK Yarıyıl 2/14 2/14 3 3

Teori (saat/hafta) Yerel Kredi Türkçe Dil Becerileri II TRK Yarıyıl 2/14 2/14 3 3 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Yerel Kredi Türkçe Dil Becerileri II TRK112 2. Yarıyıl 2/14 2/14 3 3 Önkoşul(lar)-var ise Dersin Dili Dersin Türü Dersin verilme şekli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

II. ULUSAL FİZİK EĞİTİMİ KONGRESİ

II. ULUSAL FİZİK EĞİTİMİ KONGRESİ II. ULUSAL FİZİK EĞİTİMİ KONGRESİ Betül OKCU Mustafa SÖZBİLİR Email: betul.okchu11@ogr.atauni.edu.tr 8. SINIF GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNDE ETKİNLİĞE DAYALI ÖĞRETİM: MIKNATIS

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 23 EYLÜL 27 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL - 22 EYLÜL (1. Hafta) ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ 1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun

Detaylı

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Bakışlarıyla İlgili Bir Değerlendirme

Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Bakışlarıyla İlgili Bir Değerlendirme Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Bakışlarıyla İlgili Bir Değerlendirme Buket TAŞKIN & Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

EPI SEVİYESİ ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLIK PROGRAMINA YÖNELİK YAPILAN GÖRÜŞME RAPORU

EPI SEVİYESİ ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLIK PROGRAMINA YÖNELİK YAPILAN GÖRÜŞME RAPORU EPI SEVİYESİ ÖĞRENCİLERİYLE HAZIRLIK PROGRAMINA YÖNELİK YAPILAN GÖRÜŞME RAPORU 27.12.2018 tarihinde EPI seviyesindeki 33 öğrenci ile hazırlık programında yer alan dersler, kullanılan kaynaklar ve sınavlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN TC Kimlik No / Pasaport No: 18773153342 Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Telefon : e posta : MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ, YENİŞEHİR KAMPUSU/MERSİN Mersin/Türkiye

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum Öğretmen Görüşleri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımları Erhan DURUKAN * Özet Bu çalışmanın amacı 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı nda yer alan okuma, yazma, konuşma ve dinleme/izleme kazanımlarına

Detaylı

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dilbilim ve Çeviri ETI105 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg.

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. Not: 2. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. ECON 100 ETI 203 ETI 207 ETI 209 ETI 201 HIST 201 HUM 101 SFL 201 Ekonominin Đlkeleri Principles of Economics Ekonomi Metinleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

Teori (saat/hafta) Yerel Kredi Türkçe Dil Becerileri I TRK Yarıyıl 2/14 2/14 3 3

Teori (saat/hafta) Yerel Kredi Türkçe Dil Becerileri I TRK Yarıyıl 2/14 2/14 3 3 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Yerel Kredi Türkçe Dil Becerileri I TRK111 1. Yarıyıl 2/14 2/14 3 3 Önkoşul(lar)-var ise Dersin Dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin

Detaylı

İletişim ve Medya Çevirisi (ETI310) Ders Detayları

İletişim ve Medya Çevirisi (ETI310) Ders Detayları İletişim ve Medya Çevirisi (ETI310) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İletişim ve Medya Çevirisi ETI310 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Seminer (AB500) Ders Detayları

Seminer (AB500) Ders Detayları Seminer (AB500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer AB500 Bahar 3 0 0 0 0 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Değerli Velilerimiz,

Değerli Velilerimiz, Değerli Velilerimiz, Bu hafta, ATATÜRK HAFTASI için hazırladığımız Şiir Dinletimizi gerçekleştirdik. Ata mızı sevgi ve saygıyla andık, onunla ilgili slayt sunumlar ve videolar izledik. Bir grup arkadaşımız

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

International Journal of Language Education and Teaching (IJLET) is an online international refereed journal that is published quarterly.

International Journal of Language Education and Teaching (IJLET) is an online international refereed journal that is published quarterly. International Journal of Language Education and Teaching (IJLET) is an online international refereed journal that is published quarterly. Volume 1 December ISSN: 2198-4999 2013 International Journal of

Detaylı