ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Kurtaranlar kahraman olurdu eskiden... Þimdi batýranlar da kahraman olmuþ! Hükümetteyken Boyacý'yý hiç hatýrlamayan Turgay Avcý, acaba bunun için mi þimdi hatýrladý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KARPAZ VE GÝRNE MÝLLÝ SERVET DEÐÝL MÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar KKTC, TC KÖR KUYU ONURSAL NE VÝLAYETLERÝNDEN DOLAR MI? DOKTORA FARKLI DEÐÝLDÝR... Afrika dan Mektup Dolgun Dalgýçoðlu Erdoðan Baybars Mehmet Levent YERDEYÝZ, NE GÖKTE... Ali Osman Batan KTHY konusunda iç savaþ... Ýþler iyice kýzýþtý... Ve Turgay Avcý "kurtuluþ reçetesi"ni açýkladý... Turgay Avcý: Ýrsen Küçük Serdar Denktaþ'ýn iddiasýna çok içerledi... Çalýnan teklif zarfý Küçük'ün masasýndaymýþ! n Küçük: Serdar Denktaþ'ýn bunu söylemesi büyük gaf... Bu büyük bir suç... Gerçekten böyle bir tespit varsa, bunu suç duyurusu olarak yapmasýný isterim. Aksi takdirde kendisi töhmet altýnda kalacak... l 8. sayfada Boyacý ödesin n KTHY ile ilgili çalkantý sürerken ÖRP lideri Turgay Avcý'dan sürpriz bir öneri geldi. Avcý, batýk Kredi Bankasý sahibi Salih Boyacý'nýn devlete olan 80 milyon dolarlýk borcunu ödemesini istedi. Ancak Avcý'nýn hükümetteyken neden bunu tahsil etmediði de merak konusu oldu... n Serdar Denktaþ'ý "KTHY'nin bu hale gelmesine sebep olan stratejik hatalarýn sahibi" olarak suçlayan Avcý, Boyacý'nýn devlete borcu ile KTHY'nin kurtarýlabileceðini söyledi ve bu paranýn tahsilatý için gerekenin yapýlmasý çaðrýsýnda bulundu... n Avcý: Çözüm Sayýn Serdar Denktaþ'tadýr. Kayýnpederi Boyacý'nýn Kredþi Bankasý'nýn batýrýlýþýyla tüm halkýmýzýn parasý olan ve yok edilen, devlete kayýtlý resmi borcu yaklaþýk 80 milyon dolarý alýp devlete teslim etmesiyle, KTHY'nin nakit problemi hemen çözülebilir... l 8. sayfada KTHY eylemcileri baþbakanýn önünü kesti n Dün Maliye Bakanlýðý önünde de eylem yapan KTHY çalýþanlarý bakanlýðýn avlusuna karpuz attý sayfada Mehmet Çakýcý: Batýranlar þimdi de kurtarýcý kesildi... (8. sayfada) Kamu-Sen: Batýranlar hala siyasi rant peþinde (19. sayfada) Aslanbaba: Muhalefetin hiçbir kurtuluþ planý yok! (19. sayfada) Arif H.Tahsin yazýyor: Türk dünyaya zor iþler için geldi n2. sayfada

2 HAVA DURUMU Serin ve yer yer yaðýþlý havanýn ardýndan önümüzdeki günlerde hava sýcaklýðýnýn artmasý bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin Haziran tarihlerini kapsayan haftalýk raporuna göre, hava sýcaklýðý iç kesimlerde 37, sahillerde 32 dereceye kadar çýkacak. Hafta sonu ultraviyole radyasyonun çok yüksek olacaðý da belirtildi ve özellikle 11:00-16:00 saatleri arasýnda dikkatli olmak gerektiði yinelendi. GÝRNE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Girne'ye baðlý bazý bölgelerde, bakým çalýþmalarýndan dolayý, Pazartesi ve Salý günleri elektrik kesintisi yapýlacak. KIB-TEK açýklamasýna göre, Pazartesi günü, Acapulco Otel'den, Tatlýsu Köyü'ne kadar olan bölge ve Beþparmak Taþ Ocaklarý bölgesinde saatleri arasýnda elektrik enerjisi kesik olacak. Salý günü ise, Çatalköy- Karakum Lemar arasý bölge ve Arapköy'e, saatleri arasýnda elektrik enerjisi verilemeyecek. ÞAHAN'IN ÖLÜM SEBEBÝ "KALP KRÝZÝ" Gazimaðusa'da evinde aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitiren Bülent Þahan'ýn ölüm sebebi, "kalp krizi" olarak açýklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, 42 yaþýndaki Bülent Þahan'ýn ölüm sebebi, Gazimaðusa Devlet Hastanesinde dün yapýlan otopside tespit edildi. GÜNEÞ ENERJÝSÝ PANELLERÝ ÇALINDI Sazlýköy-Büyükkonuk arasýnda "Gavo" mevkiinde, Mustafa Çoban'a ait tarla içerisinde bulunan su kuyusu üzerine monteli 2 adet güneþ enerjisi paneli çalýndý. CÝNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP VE JEL ELE GEÇÝRÝLDÝ Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre öte yandan, Lefkoþa'da A.Ý.(E-38)'nin kullanýmýnda bulunan araç içerisinde polis tarafýndan yapýlan kontrolde, yetkili makamdan izinsiz, cinsel gücü artýrýcý 120 adet hap ve 10 adet jel bulunarak emare olarak alýndý. Adý edilen þahýz tutuklandý. KUMAR Bafra'da faaliyet gösteren "Kaya Artemis Casino" isimli kumarhanede polis tarafýndan yapýlan kontrolde ise, kumarhaneye girmesi ve bulunmasý yasak olan bir kiþi tespit edildi. Bahse konu þahýs ve kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. KAMYONDA YÜKLÜ BALYALAR ATEÞLENDÝ Vadili'de, Mehmet Taner Vuruþkan'ýn yönetimindeki kamyon seyir halindeyken, egzozdan çýkan kývýlcýmlarýn, kamyonun üzerinde yüklü balyalarý ateþlemesi sonucu yangýn çýktý. Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucu, 17 rulo balya tamamen yandý. YDÜ GÝRÝÞ SINAVI BUGÜN Yakýn Doðu Üniversitesi'nin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti yurttaþý adaylara yönelik Öðrenci Yerleþtirme ve Burs Sýralama Sýnavý, bugün gerçekleþtirilecek. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, sýnav, saat 09:00'da, üniversite kampüsünde yer alacak ve tek oturum halinde yapýlacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Dün siyasal partiler iyi bir iþ yaptýlar. Bir araya geldiler ve K.T.H.Yollarý'nýn batmýþ haline beraber çare bulmaya karar verdiler. Çok iyi bir davranýþ... Umalým ki bu davranýþý sonuna kadar götürsünler. Ta ki, bütün sorunlarý en aza indirecek sistemi bulup uygulamaya koysunlar... Ta ki sistem týkýr týkýr çalýþmaya ve toplum insanýnýn yüzünü güldürmeðe baþlasýn... Sonra gene kavgaya baþlarlar eðer çýkarlarýný þimdi gösterdikleri performanslarýnda görürlersa... Ancak, eðer samimiyetle toplumun sorunlarýna çare aramayý sürdürürlersa, varacaklarý nokta bellidir. Hem Avrupa Birliði üyesi olacaksýn, hem de Türk usulünde idare edileceksin, Ve bu idare þekline da "demokrasi" deyceksin... Bugüne kadar dedin da ne oldu? Tek kelime ile yýkým... Ayakta kalan ne var ki gayrinizami faaliyetlerden baþka? Yani, vurgun, yaðma, kaçakçýlýk, kumarcýlýk, kerhanecilik, uyuþturucu ticareti, nüfus akýþý ve Türkiye'de varolan ve saymak istemediðimiz her türlü pislik... Denecek ki ülkede kerhane olmasýn mý? Olacak. Kumarhane? Olacak. Çünkü bunlar her zaman ve her yerde vardýr. Ama her oyunun bir kuralý vardýr. Kadýnlarý kýzlarý kandýrýp satmayacaksýn mesela... Derler ki "yýkmadan yerine yenisini koyamazsýn". Doðrudur. Elbirliði ile, bereket versin, ayakta hiçbir þey býrakmadýk. Daha iyi fýrsat mý olur? Herþeyi oyunun kuralýna göre yapýn yeniden. TÜRK DÜNYAYA ZOR ÝÞLER ÝÇÝN GELDÝ Zaten inþaata baþlayýnca doðru ile isteseniz de istemeseniz de karþýlaþacaksýnýz. Ve ya kuralýnda oyuna devam edeceksiniz, ya maynayý çekip gideceksiniz. Az zamanda göreceksiniz ki tek baþýna hava yollarý kurtarýlamaz. Halaca (yýkýntý) haline gelmiþ bir memlekette, tek meseleye bulacaðýnýz çözüm, az zamanda daha da kötü hale gelecek. Evela yýkýntýyý temizleyeceksiniz. Sonra yeniden inþaatý için Avrupa'dan uzman getireceksiniz. Türkiyeli ve Kýbrýslý uzmanlardan vazgeçeceksiniz. Çünkü siz oyunlarýn kurallarýný bilmezsiniz. Uzmanlarýnýzý da kör çar ettiniz. Amerika'da, Ýngiltere'de ya da diðer ülkelerde yýldýz olan vatandaþlarýnýzý göreve çaðýrmaya yanaþmadýðýnýz gibi, çaðýrdýklarýnýzý da "Medrese Hepiniz hiç kuþku yok ki halis muhlis Türksünüz. Keþke biraz da Kýbrýslý olsaydýnýz... Derler ki, "Türk gibi baþla, Avrupalý gibi bitir bir iþi..." Umalým ki, ne Türk gibi baþlarsýnýz, ne da Türk gibi bitirirsiniz... Zor iþ ama, Türk dünyaya zor iþler için gelmedi mi? tedrisatý"ndan geçirir kendinize benzetirsiniz. Size teslim olmayan iþe yarar insanýnýzý yok sayar ve yerine, çamurdan adam yaparsýnýz. Evet, iyi bir baþlangýç yaptýnýz. Samimiyetle ve cesaretle sürdürecek misiniz? Ve açtýðýnýz her dosyanýn birinci sayfasýnda Türkiye'yi görünce ne yapacaksýnýz? Hep beraber Türkiye yetkililerinden içiþlerimize karýþmamalarýný isteyecek misiniz? Adam gibi gidip iþte gerçek sorun deyebilecek misiniz? "Teþekkür ederiz, ama izin verin de artýk kendi kendimizi idare edelim. Ýþgal buraya kadar" deyebilecek misiniz? Hepiniz hiç kuþku yok ki halis muhlis Türksünüz. Keþke biraz da Kýbrýslý olsaydýnýz... Derler ki, "Türk gibi baþla, Avrupalý gibi bitir bir iþi..." Umalým ki, ne Türk gibi baþlarsýnýz, ne da Türk gibi bitirirsiniz... Zor iþ ama, Türk dünyaya zor iþler için gelmedi mi? Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KARPAZ VE GÝRNE MÝLLÝ SERVET DEÐÝL MÝ? Günün en moda sözü: Peþkeþ çekmek... Ne demek bu? Sözlüðe bakmak adetim deðil pek. Ama bu kez baktým. Þöyle tarif ediyor: Baþkasýnýn malýný birine baðýþlamak; verilmemesi gereken bir þeyi uygunsuz bir amaçla veya yersiz olarak birine vermek. Örnek de vermiþ sözlük: -Benim malýmý elaleme ne hakla peþkeþ çekersin? Nasýl? Bu tarif KTHY'ye uyuyor deðil mi? Kullanýlmasýnda hiçbir sakýnca yok demek ki... KTHY halkýn malý... Onu baþkasýna baðýþlamak kimin hakký? Peki... KTHY halkýn malý da Karpaz halkýn malý deðil mi? Türkiyeli sermayedarlara ve Yahudilere peþkeþ çekilmedi mi? Neden hiç kimse sesini çýkarmadý o zaman? Neden "Bu toprak vatan topraðý" demedi? KTHY milli servet ise, Karpaz daha da büyük milli bir servet... KTHY ile kýyaslanamayacak kadar büyük... KTHY'yi kaybedersek baþka bir KTHY buluruz... Ama Karpaz'ý kaybettiðimizde baþka bir Karpaz bulamayýz bir daha... Buna raðmen göz göre göre elimizden kayýp gidiyor da ses çýkarmýyoruz... Neden? Peþkeþ çekilen topraklarýmýzda KTHY çalýþanlarý gibi çalýþanlarýmýz yok da ondan mý? "Ekmek kapýmýz" demiyor mu kimse? Milli servet elden gidince baðýrýp çaðýrmamýz ve protesto gösterileri yapmamýz için mutlaka da birilerinin iþsiz kalmasý mý gerek? Ýþsiz kalma tehlikesi yoksa, mesele de yok mu? Bakýn mesela... KTHY'ye talip olan Atlasjet patronu Murat Ersoy'a 4 yýl önce Vakýflar Ýdaresi tarafýndan 186 dönüm arazi kiralanmýþ... Lara Beach'te yýllýðýna... Turizm amaçlý... Yatýrým yapacakmýþ Murat Bey... Ama yapmamýþ... Taþ taþ üstüne koymamýþ dört yýldýr... Ve Vakýflar Ýdaresi habire yeniliyormuþ bu sözleþmeyi... Arazinin Murat Bey tarafýndan 'hava parasý'na baþkasýna devredilmek istendiði söyleniyor. Bu arazi de milli bir servet deðil mi? Ama iþte dönüm 49 yýllýðýna elimizden kayýp gitti de kimsemizin ruhu sezmedi... "Peþkeþ çekiliyor" diye baðýrýp çaðýrmadý kimse... Daha neleri neleri peþkeþ çektiler böyle de gýkýmýz çýkmadý... Denize ücretsiz girecek yer kalmamýþ sahillerimizde... Siz hangi milli servetten söz ediyorsunuz? Bu hazin tablonun en ironik tarafý da ne bilir misiniz? Bir dost anlattý dün... KTHY binasýnýn önünden geçiyormuþ... Bakmýþ... Çalýþanlar eylem yapýyor... Eylemcilerin arasýnda da eski baþbakan ve baþbakan yardýmcýlarý... -Arabadan inip birkaç laf söylemek istedim onlara, ama kendimi tuttum ve vazgeçtim, diyor... En ironik tablo bu tablo iþte... Batýranlar þimdi kurtarýcý rolünde... Þirketi yeyip yutmuþlar... Sýrasýnda Çevik Kuvvet'e coplatmýþlar da çalýþanlarý, hak aradýlar diye... Þimdilerde ise kahraman! Ya bizim basýn alemindekiler? Bedava uçan ve hiçbir zaman fazla yük ücreti ödemeyen gazetecilerimiz... 'Kokpit gazetecileri' derler onlara... Kokpitte pilotun yanýnda uçarlar ve hava yollarýmýzý öve öve bitiremezlerdi bize... Tam bir altýn yumurtlayan tavuktu onlar için zavallý KTHY... Battý iþte... Hep birlikte batýrdýlar... Açgözlülükten... Doyumsuzluktan... Milli servet elimizden gitti diye mi üzülüyorsunuz? Girne'ye ve Karpaz'a bakýn bir de...

3 AFRÝKA dan mektup... SERDAR ÝRSEN KÜÇÜK'E SÖYLEDÝ, YANIT AVCI'DAN GELDÝ Ýþler kýzýþmýþ iyice... Hesap veren yok çünkü... Hesap soran var yalnýz... Maðdurlar gibi, maðdur edenler de, yani batýranlar da hesap soruyor... Eylemcilerin arasýna karýþmýþlar... Daha dün hükümet koltuklarýnda yaylanýp gerilenler, hak talep eden çalýþanlarýn üstüne coplu polis ekiplerini gönderenler, þirketi çiftlik gibi yönetmekten çekinmeyenler ve kendilerine yapýlan hiçbir uyarýya aldýrmayanlar kurtarýcýlýða soyunmuþlar þimdi. Ýlk günlerin þaþkýnlýðýndan biraz kurtulduktan sonra herkes bunu görebiliyor artýk... Beþ sene önce sýfýr borçla devralýnan ve hatta banka kasasýnda 25 milyon dolarý bulunan þirket 100 milyon dolar borç bataðýnda... Bu borcun nasýl yapýldýðýný, bu hale nasýl gelindiðini kim anlatacak topluma? Ferdi Sabit Soyer mi? Serdar Denktaþ mý? Turgay Avcý mý? Kim? Kimse... Eylemcilerin arasýnda "KTHY peþkeþ çekiliyor" diye haykýrmanýn dýþýnda söyleyecekleri baþka bir þey yok mu bize? Var elbette... Var ama bakýn ne... Serdar Denktaþ þöyle diyor: "Ýhale kurtusundaki teklif zarfý KTHY yönetim kurulu tarafýndan alýndý ve þimdi Ýrsen Küçük'ün cebinde..." Ne iddia bu iddia... Serdar, babasý gibi delilleri gördüyse, polise neden baþvurmuyor acaba? KTHY çalýþanlarý polis tarafýndan gözaltýna alýnýr ve sorgulanýrken, o gerçeði biliyorsa neden susuyor? Bu fitilin tutuþturulmasýndan sonra, Turgay Avcý çýkmýþ bu kez sahneye... O da hesap vermiyor... O da hesap soruyor... Dahasý kurtuluþ reçetesi sunuyor topluma... Hem de ne reçete... "Serdar Denktaþ'ýn kayýnpederi Salih Boyacý devlete olan 80 milyon dolarlýk borcunu öderse KTHY hemen kurtulur" diyor... Rüyasýna mý girmiþ ne... Boyacý'yý hatýrlamýþ birdenbire milyon dolar... Batýk Kredi Bankasý'ndan uçan para... Þimdi gelmiþ Avcý'nýn aklýna nedense... Hükümetteyken gelmemiþ... Derhal tahsil edilsin diye çaðrý yapýyor... Kim tahsil edecek? Öyle görünüyor ki, KTHY sebep oldu ve UBP ile DP arasýndaki ipler koptu... Suya düþtü koalisyon da böylelikle... Bu karþýlýklý aðýr suçlamalardan sonra ne mümkün... Zaten Ýrsen Küçük þimdiden baþlamýþ yeni ortak arayýþlarýna... Mehmet Çakýcý ile görüþmüþ dün... Konu KTHY imiþ gerrçi, ama koalisyon olasýlýðýydý herhalde asýl mesele... Diðer yanda ise Serdar Denktaþ'a karþý Ýrsen Küçük'e kalkan olan Turgay Avcý da koalisyon ortaðý kuyruðuna girmiþ sayýlýr. Yerel seçimleri gölgelemiþ KTHY... Unutturmuþ hatta... Bu depremde þimdi kim bakar muhtarlara... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Hava-Sen Maliye Bakanlýðý önünde eylem yaptý... Bakanlýk avlusuna karpuz atýldý Kýbrýs Türk Hava Yollarý çalýþanlarý Hava-Sen öncülüðünde yaptýklarý eylemi, dün saat 12.00'de Maliye Bakanlýðý önüne taþýdý. KTHY'den yürüyerek Maliye Bakanlýðý'na gelen eylemciler, burada "Ersin Tatar Bayrak Satýcýsý", "Kimdir Be Bunlar", "Bayraða Uzanan Eller Kýrýlsýn", "Emeðe Uzanan Eller Kýrýlsýn" þeklinde sloganlar attýlar. Hava-Sen Yönetim KTHY çalýþanlarý dünkü eylemleri sýrasýnda Cumhurbaþkanlýðý önünde beklerken; Derviþ Eroðlu'nun yemek daveti için Cumhurbaþkanlýðý'na gelen Rauf Denktaþ ve Mehmet Ali Talat'la karþýlaþtý. Ýki Cumhurbaþkaný da, çalýþanlara yönelik birer konuþma yaptý. Rauf Denktaþ, eylemcilere hitaben yaptýðý konuþmada, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn son 4-5 yýl içinde bu noktaya getirilmesinin acý olduðuna iþaret ederek, "çok üzgünüm, inþallah bir çözüm bulunur" dedi. Denktaþ, Derviþ Eroðlu'nun yemek davetine katýlmak üzere geldiði Cumhurbaþkanlýðý'na giriþinde, eylem yapan KTHY çalýþanlarý tarafýndan "bayraða uzanan eller kýrýlsýn" sloganýyla karþýlandý. Denktaþ, KTHY'nin içine düþtüðü durumun Kýbrýs Türk makamlarýnýn, Türkiye'den bilgi ve deneyim almadan yola çýkarsa nereye varacaðýný herkese gösterdiðini ifade etti. "Çok üzgünüm. Sizi göremedim çünkü çok üzgünüm. Ýnþallah bir çözüm bulunur" diyen Denktaþ, Cumhurbaþkaný Eroðlu'yla da konuyu görüþeðini söyledi. Denktaþ, Türk Hava Yollarý içerisinde iyi çalýþan KTHY'nin, "Kýbrýslý" yapýlacak diye Kýbrýs'a aktarýlmasýnýn ve son 4-5 yýlda bu duruma getirilmesinin acý olduðunu ifade ederek, kurumu bu duruma getirenlerin bugün çalýþanlarýn yanýnda olduðunu söylemesine ise þaþýrdýðýný kaydetti. Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ise, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn ulusal hava yolu olarak devam etmesinin, bir ada ülkesi olan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti için stratejik öneme sahip olduðunu söyledi. Talat, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun yemek daveti üzerine geldiði Cumhurbaþkanlýðý'na giriþinde, eylemcilere seslendi. Talat, KTHY'nin KKTC'nin ada devleti olmasý nedeniyle stratejik önemi dýþýnda, bulunacak bir çözümde Rumlarla siyasi eþitlik alaný açýsýndan da önemli olduðunu belirtti. Havacýlýðýn, bulunacak çözümde federal yetki olacaðýný anlatan Talat, KTHY'nin olmadýðý bir ortamda Rumlar'ýn tek taraflý "Cyprus Airlines'ý kaydettirerek eþitliði bozacaðýný belirtti. Mehmet Ali Talat, KTHY'nin Kýbrýslý Türkler'e aktarýlmasý amacýyla kendi döneminde çok KTHY eylemcileri dünkü eylemleri sýrasýnda baþbakanýn aracýnýn önünü de kestiler... Kurulu Üyesi ve Basýn Sözcüsü Levent Hafýzoðlu burada yaptýðý kýsa konuþmada, KTHY ile ilgili geliþmeleri "Atlas-Tatar iþbirliði" olarak niteledi. Eylemciler, Maliye Bakanlýðý önündeki eylemlerini Bakanlýk avlusuna karpuz atarak tamamladý. Eylem sýrasýnda karpuz atýlmasý üzerine kýsa süreli gerginlik de yaþandý. EYLEMCÝLER SARAYA DA GÝTTÝLER Kýbrýs Türk Hava Yollarý çalýþanlarýnýn Genel Müdürlükleri önünde baþlayan Maliye Bakanlýðý önünde devam eden eylemi Cumhurbaþkanlýðý önünde tamamlandý. Türk-Sen Genel Baþkaný Aslan Býçaklý, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile görüþen 4 kiþilik heyet adýna toplantý çýkýþýnda açýklama yaptý. Býçaklý, Kýbrýs Türk Hava Yýllarý'nýn içinde bulunduðu durumun herkesçe bilindiðini ifade ederek, Cumhurbaþkaný'ndan Kýbrýs Türk halkýnýn malý olan KTHY'nin satýlmamasýný istediklerini söyledi. Býçaklý, KTHY'ye farklý þekilde sahip çýkmanýn mümkün olduðunu ifade ederek, tüm toplumla birlikte alternatif çözümler için çalýþýlmasýný talep etti. Býçaklý, toplumun KTHY'ye sahip çýkmaya hazýr olduðunu dile getirerek, herkesin fedakarlýk yapmaya hazýr olduðunu Cumhurbaþkaný Eroðlu'na ilettiklerini söyledi. Eroðlu'ndan hükümete farklý alternatif arayýþlarý konusunda telkinde bulunmasýný istediklerini söyleyen Býçaklý, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun bu konuda hükümetle görüþeceðini kendilerine söylediðini kaydetti. Býçaklý, 3 Cumhurbaþkanýyla birlikte konuyu ele almayý talep ettiklerini ancak Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun kendilerine eski Cumhurbaþkanlarýyla farklý bir toplantý planlandýðýný, onlara görüþmeyi dikte ettiremeyeceðini söylediðini belirtti. Denktaþ ve Talat da eyleme karýþtý çalýþtýðýna, bugün Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn yük haline getirilmesinin doðru olmadýðýný kaydetti. EROÐLU ÝLE GÖRÜÞTÜLER Bu arada, saat 12.40'ta Cumhurbaþkanlýðý önüne gelen KTHY çalýþanlarý, açýk kapýlarla karþýlandý. Polislerin kapýlarý kapatmaya çalýþmasý üzerine Cumhurbaþkanlýðý yetkilileri, kapýlarýn açýk kalmasýný istedi. Bunun ardýndan eylemciler kapý önünde bekledi ve temsilcilerini Cumhurbaþkaný'yla görüþmeye gönderdi. Görüþme talebini deðerlendiren Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Türk-Sen Baþkaný Aslan Býçaklý, Dev-Ýþ Baþkaný Mehmet Seyis, Hür-Ýþ Baþkaný Latif Yakupoðlu ve Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan'dan oluþan bir heyeti kabul etti. Eroðlu'nun heyetle görüþmesi, yaklaþýk bir saat sürdü.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Sherlok Holmes gelse bu cinayeti çözer Kimler "peþkeþ" diye yaygara basýyorsa Holmes'in gözleri onlarýn üstünde gezer Cenazede en önde kimler duruyorsa Kalay ULUSLARARASI HUKUK MU DEDÝNÝZ? Ýsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediði ve 9 Türkün ölümüne yol açan baskýnla ilgili açýklamalarý ABD'nin desteðinin devam ettiðini gösteriyor. Baksanýza Ýsrail Baþbakaný Netenyahu, Mavi Marmara gemisindeki býçaklardan ve baltalardan söz ediyor daha. Gemide çok miktarda para bulunduðunu söylüyor. Ama gemi baskýnýnda yer alan komandolara soru sorma hakkýnýn da sadece Ýsrail Ordusu'nda olduðunu özellikle vurguluyor. Ýsrail kendi yaptýðý baskýnýn soruþturmasýný da kendisi yapacak ve sonucuna da ABD inanacaðý için bütün dünya inanacak. Hâlâ daha uluslararasý hukuka inanan var mý aranýzda? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik NE YERDEYÝZ, NE GÖKTE... KTHY batmýþ, hükümette olanlar da onu satýþa çýkarmýþlar. Ýhale yoluyla... Eski hükümette daha farklýydý... Ahmet Uzun birçok iþi el altýndan halletti... Milli havayolumuz elden gidiyor feryatlarý arþ-ý ala'ya yükseldi... Kimse yanlýþ anlamasýn ama ben bu "milli" kelimesine ifrit olurum, tüylerim diken diken olur duyduðumda... "Milli" sözcüðü milliyetçilikten gelir, bana da milliyetçiliði hatýrlatýr... Milliyetçilik denince de bu toplumun bu topraklar üzerinde yaþadýklarý düþer usuma... Ve de milliyetçilik kisvesi altýnda yaþanan alçaklýklarý düþünürüm... Duyduklarýmý, gördüklerimi, okuduklarýmý... Alçaklarýn son sýðýnaðý derken de Berlin'deki Hitler'in filmlerde gördüðüm sýðýnaðýný hatýrlarým... O kadarla kalmaz bu kelimenin çaðrýþýmlarýndan etkileniþim öncesi ve hatta biraz da sonrasýnda köyümüzün yolcu otobüsü Deveciler Haný'ndan kalkardý... Lefkoþa'nýn surlariçinden çýkmak için o daracýk sokaklardan geçerdi.. Dýþarýsýný seyretmek için, genelde pencere kenarýna otururdum... "Yer kapmak" açýsýndan, otobüsün hareket saatinden çok önce gidip kendime bir pencere kenarý seçerdim. "Zafer Sinemasý"nýn yanýndan Çocuk Yurdu'nun karþýsýna çýkardýk... Yol boyunca ok iþaretleri vardý ve bu iþaretlerin alt tarafýnda da "Sýðýnaða gider" yazýsý bulunurdu. Ýþaret edilen o sýðýnaða hiç gitmedim ama hep merak ettim. Þimdi hala yerinde mi diye de merak ettiðim olur zaman zaman... Acaba 1974 savaþýnda insanlar o sýðýnaða girdiler mi? Barýþ günlerinde eðitimi yapýlan savaþ günlerinin provalarýna, savaþ þartlarýnda uyuldu mu? Yoksa kim kime, dum duma mýydý? Nerden baþlayýp nereye geldik deðil mi? Bir "milli" sözcüðü bizi alýp sýðýnaklara kadar soktu... Neyse... Bu þirket battý... Batýranlar da belli... Batýranlardan hesap soran yok... Kime verileceðiyle ilgili spekülasyonlar yapýlýyor sadece... Politik kazan ýsýndýrýlýp pay koparýlmaya çalýþýlýyor... Bu ateþi yakmaya çalýþanlar, aslýnda ciddi deðillerdir... Herþey ortada... Suçlulardan hesap sorarsýn... Ve de eðer baþka birisinin bu þirketi almasýný istemezsen, Kalkýnma Bankasý'nýn ve Vakýflar Bankasý'nýn verdiði ve geriye dönmeyen kredileri toplayýp, tayyareleri uçurmaya devam etmek de mantýk dýþý... Devlet deðilsin, þirket de senin deðildir. Tüm ayarlamalar Ankara'dan yapýlacaðýndan bir gün seni gene batýrýp tüketecekler... Çaren tektir... Kýbrýs Cumhuriyeti... Senin havayolun ordadýr. Oradaki haklarýný talep edeceksin ve baþýný da fazla aðrýtmayacaksýn.. Sýðýnak yok ama bu fona kesilen paralarla neler neler yapýlýyor memlekette... Uçaklar gitti... Sýðýnaklar da bitti... O halde, ne yerdeyiz, ne gökte... KTHY'de son durum sendika bildiri daðýttý 27 sendika adýna, dün Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) Genel Merkezi önünde "Halkýn Malý KTHY'ye Sahip Çýkalým" baþlýklý bildiri daðýtýldý. Ortak bildiride, dünya genelinde milli hava yollarýna sahip olmanýn, uluslararasý platformda kabul görmüþ devlet politikasý olduðuna iþaret edildi. Bildiride, son yýllarda havacýlýk sektöründeki zararlara karþýn, devletlerin ulusal hava yollarýný elden çýkarmadýðý kaydedilerek, "KTHY'nin varlýðý, Kýbrýs Türkü'nün dünyaya açýlmasý açýsýndan önem arzetmektedir" denildi. Bu nedenle Kýbrýs Türk halkýnýn malý olan KTHY'nin elden çýkarýlmamasý talep edildi. KTHY, KIB-TEK, TÜK, DAÜ, Telekomünikasyon gibi kurumlarýn ülke için vazgeçilmez olduðuna da iþaret edilerek, bunlarýn satýlamayacaðý duyurulan bildiride þöyle denildi: "Toplumun malý, 4 kiþinin çýkarý için elden çýkarýlamaz. Avrupa'da en güvenilir RUMLAR ST. BARNABAS'TA AYÝN YAPTI Rumlar, KKTC makamlarýnýn izniyle St. Barnabas Manastýrý'nda ayin gerçekleþtirdi. Hristiyan dünyasýnýn önemli isimlerinden St. Barnabas'ýn aný günü nedeniyle düzenlenen ayini sözde "Maðusa Metropoliti" Vasilios Karayianni yönetti. Ayinde 14 papaz görev yaptý saatleri arasýnda gerçekleþen ayine yaklaþýk 500 Rum ibadetçi katýldý. Ayin nedeniyle Larnaka, Limasol ve Paralimni'den otobüsler kaldýrýlýrken, bazý Rum ibadetçiler de ayine özel araçlarýyla geldi. Rumlar önceki gün de ayný manastýrýda saatleri arasýnda ön ayin gerçekleþtirmiþ ve bu ayine yaklaþýk 400 Rum katýlmýþtý. Hristiyan inanýþýna göre St. Barnabas Kudüs'teki eðitimini havayolu seçilen KTHY'ye sahip çýkalým " Ortak bildiride, Kýbrýs Türk halkýnýn her zaman zorluklar karþýsýnda kenetlenmeyi bildiðine iþaret edilerek, "bu yasa dýþýlýk karþýsýnda da kenetlenmesini bilecek ve kurumlarýna sahip çýkacak. Kýbrýs Türk toplumuna yapýlanlardan yalnýz Baþbakan ve ilgili bakanlarýn sorumlu olmadýðý" kaydedilen, sorumluluðun tüm Ulusal Birlik Partisi milletvekillerine ait olduðu ileri sürüldü. Ortak bildiride, "Bu yanlýþý ya düzeltecekler ya da istifa edecekler" denildi. Ortak bildiriye imza atan sendikalar þunlar: Hava-Sen, Hür-Ýþ, Türk-Sen, Dev-Ýþ, Kamu-Ýþ, Kamu-Sen, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-PERSEN, Memur-Sen, Din- Görsen, Bass, Bel-Sen, BES, Tel-Sen, Bay- Sen, Büro-Ýþ, Güç-Sen, Týp-Ýþ, Devrimci Genel Ýþ, Emek-Ýþ, El-Sen, Koop-Sen, Gýda-Sen, Bank-Sen, Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý. tamamladýktan sonra M.S. 45 yýlýnda Hristiyanlýðý yaymak için Kýbrýs'a döner ve çalýþmalara baþlar. Bu çalýþmalarýndan dolayý vatandaþlarý Yahudiler tarafýndan öldürülür ve denize atýlmak üzere taþ baðlanarak bataklýða saklanýr. St. Barnabas'ýn öðrencileri de cesedi gizlice alýp bugünkü manastýrýn bulunduðu yerde bir harup aðacýnýn altýna saklarlar ve kendilerini kovalayan Yahudilerden Mýsýr'a kaçarak izlerini kaybettiriler. St. Barnbas'ýn cesedi 432 yýl sonra bulunur ve cesedin bulunduðu yere St. Barnabas'ýn adýný taþýyan manastýr yapýlýr. Hristiyanlar, tam ölüm tarihi belli olmamasý nedeniyle bu tarihlerde ölüm yýldönümü olarak aný günü ayini gerçekleþtiriyor. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ONURSAL DOKTORA Bizde adettir. Türkiye'de þu veya bu þekilde adýný duyuran ve özellikle Kýbrýs konusunda sýk sýk adý geçen siyasi yetkilileri, buradaki üniversitelerimiz bir þekilde kitabýna uydurup "fahri doktora" payesi ile ödüllendirirler. Önceki gün bunun yeni bir örneði daha yaþandý. Bu kez Girne Amerikan Üniversitesi, TC Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'a "Uluslararasý iliþkilerdeki baþarýlý çalýþmalarý" nedeniyle onursal doktora verdi. Beðenir ya da beðenmezsiniz... Bu konuda takdir yüce üniversitelerimizindir! Onursal doktora payesi kriterleri de onlarý baðlar. Kendileri mehel gördükten sonra söyleyecek pek fazla birþey kalmýyor zaten. Gene de Egemen Baðýþ'ýn sözkonusu ödülü, "uluslararasý iliþkiler" alanýnda ne kadar hakettiði soru iþaretidir. Bilindiði gibi sayýn Baðýþ Kýbrýs konusunda þahinler þahini bir politikanýn önde gelen güdücülerindendir. Kendisi "Kýbrýs'ta bir tek asker çekmeden, bir karýþ toprak vermeden bütün uluslararasý dengeleri deðiþtirdik" sözlerini her fýrsatta göðsünü gere gere telâffuz eden birisidir. Bu sözler, Türkiye'nin Kýbrýs'ta iþgalci olduðunun katýksýz itirafýdýr aslýnda. Ben burayý kan dökerek aldým. Ne bir karýþýný veririm, ne de bir tek askerimi geri çekerim, demektir. Uluslararasý iliþkilerde onursal doktoraya giden yol böyle açýlýr iþte! Türkiye bir yandan "Komþularýyla sýfýr sorun" diye böbür böbür böbürlenirken, Egemen Baðýþ'ýn Yunanistan'a verdiði mesaja bakýn... "Yunanistan artýk Kýbrýs adasýnýn arkasýna saklanmasýn. Rum kesiminin her tarafý Yunan bayraklarýyla dolu. Artýk çözümü desteklemek lâfý bize kesmiyor. Kimse kimseyi kandýrmasýn..." Egemen Baðýþ bu mesajý Yunanistan Dýþiþleri Bakanlýðýnýn "Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bütünlüðüne ve egemenliðine saygýlý olmasý gerekir" açýklamasý üzerine vermiþti. Yani demek istiyor ki Baðýþ, "Sen Güney Kýbrýs'ýn her tarafýný Yunan bayraklarýyla doldurdun. Çözüm istiyorum diye kimseyi kandýramazsýn"! Uluslararasý iliþkilerde onursal doktoraya giden yol böyle açýlýr iþte! Güney Kýbrýs'ýn her tarafýnýn Yunan bayraklarýyla doldurulduðu doðrudur. Ama Kuzey Kýbrýs'ýn da her tarafý, ondan çok daha fazla sayýda Türk bayraklarýyla doldurulmuþtur. Çözümsüzlüðün ana nedenlerinden biri de bu korkunç ikiyüzlü gerçektir. Bu gerçeðin bir yüzünde Türkiye'nin milli davasý sýrýtýyor... Diðer yüzünde Helenizmin milli davasý! Ve her ikisinin de üstünde Amerika ve Ýngiltere'nin milli davasý! Kýbrýs ve Kýbrýslýlar da bu "milli davalar" arasýnda ezilip gidiyor. Fahri doktorasýný almak üzere Kuzey Kýbrýs'a teþrif eden Egemen Baðýþ, "devlet" ve hükümet yetkilileriyle yaptýðý görüþmelerde yine bu milli dava teranesini okudu! Türkiye'de iktidarýyla muhalefetiyle, saðcýsý solcusuyla herkesin bu milli dava etrafýnda kenetlendiðini söyledi. Uluslararasý iliþkilerde onursal doktoraya giden yol budur iþte! Sayýn Baðýþ'a bu alanda doktorasý verilirken, biz de bunlarý hatýrlayýverdik...

5 12 Haziran 2010 Cumartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Bana dedi ki "köpeði, yedirdim, toktur." Oysa ben ekmeðin bütün olduðunu gördüm. Maðusa Belediye Baþkaný Kayalp "gövde gösterisi" yapmýþ. - Yýllardýr oturuyor Doðal olarak çok kilolandý Gösteri nedeni bu. Atalasjet'e ait teklif zarfý henüz bulunamamýþ. - Dikmen çöplüðüne baktýnýz mý? Bir iþ adamý borcunu ödeyeceðine dair tam 54 kez söz vermiþ - Daha birincide niyetini anladýklarý için diðerlerine kulak vermemiþlerdir herhalde. Serdar Denktaþ "Bu hükümet en beceriksiz hükümet" demiþ. - Durun bakalým Dün bir, bugün iki.. Yoksa bunlara 100 günlük kredi verilmeyecek mi? "Oy satýn alma" ile ilgili araþtýrma yapacak komisyon kapatýlmýþ. - Muhterem komisyon üyeleri, lütfen aynaya bakar mýsýnýz? Bir taraf borcunu ödeyemiyor.. Ve veya üstüne yatmak istiyor. Parasýný isteyen alacaklý taraf, kara gözlüklülere, kara takým elbiselilere deðil Kara cübbelilere baþ vuruyor Ve tam Evet tam 54 kez yargýç huzuruna çýkýyorlar Þimdi anladýnýz mý mahkemelerimizin iþi neden çok Hade iþlerin "çok" olmasýný bir yana býrakýn Þimdi anladýnýz mý adalet neden zor. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KÖR KUYU DOLAR MI? 7.5 milyon TL Ýhtiyat Sandýðý'ndan.. Yetmedi.. 10 milyon TL Türkiye'den Yetmedi.. 4 milyon TL Maliye Bakanlýðý'ndan.. Yetmedi. 5 milyon da YDÜ'den.. Yetmedi. Üstelik Maliye Bakanlýðý da 15 milyonluk bilet vergi borcunu almadý Yine yetmedi.. Yine yetiþmedi. Baþbakan açýkladý bu rakamlarý "Bir yýlda 41.5 milyon verdik, düzelmedi" diyor Daha ne desin Çaresizliðini bundan daha güzel nasýl ifade etsin Belli ki bir yerde bir delik var. Üsten koyuyorsun Altan kaçýrýyor Bunu demek istiyor açýkça baþbakan Küçük. Onun açýklamalarýna da gerek yok aslýnda Bakan görüyor milyonlarýn nasýl heba olup gittiðini. Yazýk deðil mi? Bir havayolu þirketimiz olsun Þanýmýz yürüsün de, varsýn götümüzden borç aksýn anlayýþý buraya kadar. Hevesimiz kursaðýmýzda kaldý beyler. Bir bardak su için üstüne. PARA ÝLE OY SATIN ALINDIÐI DUYULMUÞ AMA GÖRÜLMEMÝÞTÝR Hatýrlýyorsunuz Denktaþ'ýn "oy satýn aldým" itiraflarý þok yaratmýþtý toplumda. (Ne þoku yahu Bilmeyen mi var bu iþlerin böyle yürüdüðünü) Ýtibarýna düþkün milletvekillerimiz ve yüce meclisimiz hemen bir araþtýrma komisyonu kurmuþtu bu lekeden kurtulmak için Çocuk deðiliz "Komisyon kurmanýn" meseleyi zamana yaymak ve geçiþtirmek olduðunu bilecek kadar da tecrübemiz var. Yanýlmadýk! "Sonuç çýkmaz" demiþtik çýkmadý. Ne yazýk ki bet ofislerde yer vermiyorlar böyle tahminlere. Çoktan zengin olurduk! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Eroðlu, Talat, Denktaþ yemekte buluþtu, Hristofyas'ý nasýl yiyeceklerini konuþtu... Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KKTC, TC VÝLAYETLERÝNDEN FARKLI DEÐÝLDÝR... Bir þekilde Girne Amerikan Üniversitesi mezunlarýnýn mezuniyet gecesinde bulundum. 815 mezun vermiþler bu yýl. Mezun olmuþ öðrencilerin anfiye sýra halinde geliþleri, tören sonunda tek tek isimlerinin okunup sembolik mezuniyet belgelerinin verilmesi... Yeni hayatlarýna baþlayacak öðrenciler için belki de hayatlarý boyunca unutamayacaklarý bir gece olmasý açýsýndan anlamlýydý, ancak Hem tek tek isim okunmasý yorucu ve zaman harcanmasýydý, hem de onursal doktora verilenlerin tek tek sahneye çýkýp uzunca konuþmalarý gereksizdi. Zaman en deðerli malýmýzdýr biliyorsunuz. Ameliyatlarda bile bazý hekimler bir ameliyatý diðer hekimlere oranla yarý zaman biriminde bitirebiliyor ve bu erken bitiriþ hastanýn az narkoz almasý açýsýndan çok önem taþýyor. Ameliyatlarda yapýlacak olanlar-kaç kat doku kesileceði ve kaç kat dikileceði- bellidir. Fazla düþünmeden iþi erken bitirmeli doktorlar. Ki hem hasta az kanasýn, hem de az narkoz alsýn. Üstelik orada görev alanlarýn da zamanlarý kurtarýlmýþ oluyor. Tamam siyasetçisiniz anladým. Sizin iþiniz konuþmak. Konuþmak da, ayný gün içerisinde görüþtüðünüz çeþitli kiþilere ayný þeyleri niye söyleyip durursunuz. Ajanslar ertesi gün söylediklerinizi zaten yazacaklar. Defalarca "Biz sizin yanýnýzdayýz, izolasyonlar, ambargolar, barýþ" gibi kelimeleri söylemeye hiç gerek yoktu. Mesaj bir þekilde alýnýr Ancak... Gerek Derviþ Eroðlu, gerek Egemen Baðýþ ve gerekse orada konuþma yapan diðerleri Aðýzlarýndan ajanslara bile yansýmayan bazý küçük sýrlarýný kaçýrýyorlar çaktýrmadan. Mesela Egemen Baðýþ her zaman söylediði bir sürü lafýn arasýna "Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan burayý -KKTC- Türkiye'nin 81 vilayetinden farklý görmüyor. Ve oralarda ne yapýyorsa aynýlarýný burada da yapmaya çalýþýyor" dedi. Bu cümle aslýnda belki de ilgilerinin ne kadar da samimi olduðunu belirtmek içindi... Veya belki de hiçbir kötü niyet olmadan tamamen spontane söylenmiþ þirin görünme amacýylaydý. Ancak akla, acaba KKTC için 82. vilayet cidden düþünülüyor da ufaktan ufaða önümüze servis edilmeye mi baþlandý sorusunu getirdi. Neyse bir sürü kahramanlýk ve barýþ mesajlarý yanýnda konuþan baþkalarý da vardý. Mesela GAÜ Baþkan Yardýmcýsý ve Kuzey Virginia Kýbrýs Rektörü Doç. Dr. Ron French. Dedi ki, "KKTC'de üniversitelerin varlýðýnýn ve yüksek eðitim düzeyinin saygýyla karþýlanýyor ancak Türkiye dýþýndaki ülkelere göre 'KKTC yok.' Buyurun burdan yakýn. Ne demek oluyor bu? Yani dünyada KKTC yok mu? Sanki bu sözün farkýnda deðildi oradakiler. Belki de doðrudur deyip üzerinde durmadýlar, oysa bu sözün söylendiði an sonsuza kadar yaþatýlacak denilen KKTC'nin, sonsuza kadar KKTC'yi yaþatacaðýný ýsrarla söyleyen sayýn cumhurbaþkaný da oradaydý ve bu sözleri o da alkýþlýyordu. Anlamamýþ mýydý acaba? Bir sözü daha vardý sayýn French'in söylediði, o da Ýngilizce dilinin Kýbrýs'ýn ana dil olmadýðýna dairdi. Oysa ki Ýngilizce de Türkçe ve Rumca gibi ana dilidir Kýbrýs'ýn, bilmiyormuþ. Bir sürü laf eder politikacýlar. Binbir dereden su getirirler de, toplasan bir bardak etmez getirdikleri. Hep ayný sözler arasýndan bazen gerçek mi yoksa sadece bir düþünce mi olduðuna tam karar veremediðimiz cümleler çýkar, ajanslar da bu cümleleri ya bilerek, ya da önemsiz saydýklarý için sayfalarýna koymazlar. Ben kaçýrdým cümlenin baþýný, ajansta da bulamadým. Ancak yanýmda oturan bazý yetkililer, Derviþ Eroðlu'nun söylediði "Sanki burada Ýran gibi nükleer silah üretiliyor da ambargolara maruz kalýyoruz" cümlesi için "Bu örnek olmadý" diye tepki gösterdiler.

6 ERTUÐRULOÐLU'NUN SEÇÝM HARCAMASI 224 BÝN TL Lefkoþa Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu, 18 Nisan'da yapýlan ve baðýmsýz aday olarak yarýþtýðý Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde kampanyasý için toplam 224 bin TL harcadýðýný açýkladý. Ertuðruloðlu yaptýðý açýklamada harcamlarýnýn kaynaklarýný þöyle açýkladý: "Destek veren halkýmýzdan, yakýn çevrem ile çalýþma arkadaþlarýmdan alýnan baðýþlar 178 bin TL, 25 Mayýs 2010 tarihinde bir bankadan adýma alýnan kredi 16 bin TL, kiþisel katkým 30 bin TL." MECLÝS HEYETÝ ANKARA'YA GÝTTÝ Cumhuriyet Meclisi Baþkanlýk Divaný heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Mehmet Ali Þahin ve Türkiye'deki bazý siyasi parti baþkanlarýyla görüþmek ve KKTC Kupasý Koþusu Ödül Töreni'ne katýlmak için Ankara'ya gitti. Bozer ve beraberindeki heyet, dün saat 09.30'da TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin ile bir araya geldi. Heyet ayrýca; saat 11.00'de Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 12.00'de AK Parti Grup Baþkan Vekili Bekir Bozdað, 14.00'de CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve 16.00'da MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'yle görüþtü. GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ GENEL KURULU BUGÜN Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin (KTGB) olaðan genel kurulu, bugün yapýlýyor. Lefkoþa'da SOS Çocukköyü yanýndaki birlik lokalinde saat 10.00'da baþlayacak toplantýda faaliyet ve mali raporlar sunulacak ve birlik organlarýnýn seçimi yapýlacak. 2 yýlda bir yapýlan KTGB genel kurulu, tüzük gereði nisap yoksa yarým saat beklenerek baþlatýlacak. KÜÇÜK, ÝNGÝLÝZ YÜKSEK KOMÝSERÝ'NÝ KABUL ETTÝ Baþbakan Ýrsen Küçük, Ýngiliz Yüksek Komiseri John Christopher William Kidd'i kabul etti. Küçük'ün makamýnda dün saat 11.30'da baþlayan görüþmeyle ilgili basýna açýklama yapýlmadý, görüntü alýnmasýna izin verilmedi. KIB-TEK'TEN BORÇLARLA ÝLGÝLÝ UYARI Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), geçen yýllardaki alacaklarýný tahsil etmek için dün taksitlendirme iþlemler baþlattý. Tüketicilerin 22 Temmuz'a kadar borçlarýyla ilgili taksit olanaðýný kullanabileceklerini belirten Kurum, borçlarýn ödenmesi için uyarýda bulundu. KIB-TEK'in konuya iliþkin açýklamasýnda, tüketicilerin, 31 Aralýk 2009'a kadar olan bakiyelerini ilgili yasa kapsamýnda taksitlendirmeleri ve 2010 yýlý Nisan-Mayýs aylarý dýþýndaki bakiyelerini de ivedi olarak ödemeleri istendi. KTÖS Serhatköy Ýlkokulu Müdürü'nün görevden alýnmasýný istedi n Elcil: Kendi siyasi düþüncesinden olmayana düþman gözü ile yaklaþan, dini inançlarý siyasi istismar konusu yapanlarýn okullarýmýzda yeri yoktur... KTÖS, Serhatköy Ýlkokulu'na görevlendirilen müdürün geri alýnmasý ve hakkýnda soruþturma baþlatýlmasýný istedi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil tarafýndan, "Okullar Siyasetle ve Din Tüccarlýðý ile Yönetilemez" baþlýðý altýnda yapýlan yazýlý açýlamada, "Kendi siyasi düþüncesinden olmayana düþman gözü ile yaklaþan, dini inançlarý siyasi istismar konusu yapanlarýn okullarýmýzda yeri yoktur" denildi. Serhatköy Ýlkokulu'nda, müdür olarak görevlendirilen ilgili öðretmenin yýl içinde "bayan öðretmenlerin kýlýðý ile ilgili taciz edici telkinleri, okulda namaz kýlmasý, cuma günleri namaz için okuldan ayrýlmasý, çocuklara karþý þiddet uygulamasý, öðretmenlere baský uygulamaya çalýþmasý" ile ilgili iddialarýn Ýlköðretim Dairesi Müdürlüðü'ne aktarýldýðý belirtilen açýklamada, ancak buna raðmen "hiçbir icraatta bulunulmadýðý; ilgili sorumlu öðretmenin partizanca korumaya alýndýðý" ileri sürüldü. Açýklamada, þunlar iddia edildi: "Ayný þahsýn baþka okullarda çocuklara þiddet uyguladýðý için okulunun deðiþtirildiðini ve Bafra Ýlkokulu'nda görev yaparken öðretmen lojmanýný üzerine geçirerek baþkalarýna kiraladýðý da hatýrlardan uzak deðildir. Bu þahsýn okulda Sn. Kemal Dürüst tarafýndan görevlendirilen geçici bir öðretmenle de iþbirliði yaparak diðer öðretmenlere karþý izlediði saldýrgan tutum kabul edilemez. Konu ile ilgili olarak müdür görevlendirmesi adý altýnda yapýlan uygulamaya son verilerek, ilgili þahýs hakkýnda derhal soruþturma baþlatýlarak Serhatköy Ýlkokulu'ndan alýnmasý kaçýnýlmazdýr. Kendi siyasi düþüncesinden olmayana düþman gözü ile yaklaþan, dini inançlarý siyasi istismar konusu yapanlarýn okullarýmýzda yeri yoktur." KIBRISLI ÖÐRETÝM GÖREVLÝLERÝNE AMERÝKA'DA DERS VERME ÝMKANI Kýbrýslý öðretim görevlilerine Amerika'da ileri derecede araþtýrma yapma ve ders verme imkaný tanýyan Fulbright Komisyonu, 2011 Güz dönemi için Ziyaretçi Öðretim Görevlisi Burs Programý'na baþvuru kabul etmeye baþladý. Komisyondan yapýlan açýklamaya göre 9 Temmuz'a kadar baþvuru kabul edilecek burs programýndan doktora derecesi veya eþit mesleki eðitimi/tecrübesi olanlar yararlanabilecek. Sponsorluðunu ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'na baðlý Eðitim ve Kültürel Ýþler Ofisi'nin yapacaðý Fulbright Ziyaretçi Öðretim Görevlisi Programý, Uluslararasý Deðiþim Konseyi (CIES) tarafýndan yönetilecek. Daha fazla bilginin Fulbright web sayfasýndan (www fulbright org cy) ve Fulbright Ofisinden (Adres: 5A Server Somuncuoðlu Sok. Köþklüçiftlik, Tel: ) alýnabileceði bildirildi. Çalýþma Bakanlýðý: Yerli istihdam teþvik ödemeleri Mayýs sonu yatýrýldý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, yerli istihdam teþvik ödemelerinin Mayýs sonu itibariyle yatýrýldýðýný açýkladý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Teþvik Prim Sistemi Fonu Yönetim Kurulu Baþkaný Erman Yaylalý, "Yerli Ýstihdamýna Katký Primlerinin Deðerlendirilmesi, Yönetimi ve Kullanýlmasý Tüzüðü" çerçevesinde; yanýnda KKTC yurttaþý çalýþtýrmaya baþlayan iþverenlere, Ocak- Þubat-Mart 2010 dönemi teþvik ödemelerinin yapýldýðýný belirtti. Erman Yaylalý, uygulama kapsamýnda bulunup eksik belge ve bilgiden dolayý Ocak-Þubat- Mart dönemlerine ait teþvik primlerini alamayan iþverenlerin eksik evraklarýný 18 Haziran 2010 tarihine kadar tamamlamalarý halinde sözkonusu döneme ait teþvik primlerini 24 Haziran 2010 tarihinde alabilmelerine olanak saðlandýðýný söyledi. Ekonomik Örgütler KTHY'de "þeffaf" bir özelleþtirme istedi Ekonomik Örgütler Platformu, KTHY'nin serbest rekabet ortamýnda oluþacak þeffaf bir ihale süreciyle özelleþtirilmesini istedi. Kýbrýs Türk Sanayi Odasý, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý, Kýbrýs Türk Ýþadamlarý Derneði, Ýþverenler Sendikasý, Kýbrýs Türk Otelciler Birliði, Müteahhitler Birliði ve Genç Ýþ Adamlarý Derneði'nden oluþan platform, KTHY ile ilgili bugün yazýlý bir açýklama yaptý yýlýnda THY hisseleri satýn alýnarak kamuya ait bir KÝT haline getirilen KTHY'nin siyasetin etkin olduðu bir yönetimden dolayý bugünlere getirildiðine iþaret edilen açýklamada, devralýndýðýnda banka hesaplarýnda pozitif parasý bulunan ve hiç borcu olmayan KTHY'nin bugün 100 Milyon dolarýn üzerinde borcu bulunduðu kaydedildi. Açýklamada, "KTHY, her gün ürettiði bu zararý yýðarak yaþayamaz. Bir an önce, serbest rekabetin oluþtuðu þeffaf bir ihale süreci ile özelleþtirilmeli veya "uzun vadeli iþletme ortaklýðý" þeklinde; ortak bulunarak, yönetimi, siyasetten arýndýrýlarak sektörü bilen ve uluslar arasý tecrübesi olan, ehil ekiplere devredilmelidir" denildi. ÇAVUÞOÐLU GÜNEY'DE Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Baþkaný, AKP Milletvekili Mevlüt Çavuþoðlu'nun, Limasol'da bugün (dün) baþlayacak AKPM Üyesi Devletlerin Parlamentolar Baþkanlarý toplantýsýna katýlmak amacýyla önceki gün Güney Kýbrýs'a gitmesi Rum basýnýnda geniþ yer buldu. Haravgi gazetesinin haberine göre, önceki gün Larnaka Havaalaný'nda Meclis ve DÝKO Baþkaný Marios Karoyan tarafýndan karþýlanan Çavuþoðlu, toplantýyý Karoyan'la birlikte yönetecek. Gazete, Çavuþoðlu'nun geliþinin ardýndan havaalanýnda herhangi bir açýlama yapýlmadýðýný da vurguladý. Simerini ve diðer gazeteler Çavuþoðlu'nun Kýbrýs'a gidiþini "yasal havaalanýndan geldi" ifadeleriyle okurlarýna yansýttýlar. Türkiye Meclis Baþkaný Mehmet Ali Þahin ise, Güney Kýbrýs havaalanlarýný kullanmayý reddederek toplantýya katýlmadý. TAPU MEMURU KIBRIS TÜRK TAÞINMAZINI YASADIÞI YOLDAN DEVRETTÝ Limasol'un Aþaðý Binatlý (Kato Polemidia) köyünde Kýbrýslý Türklere ait iki arazinin, Rum Tapu Dairesi'nde çalýþan bir þahýs tarafýndan gayrý yasal yollarla Kýbrýslý Rumlarýn üzerine geçirildiði, þahýslar hakkýnda soruþturma baþlatýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Limasol'daki Tapu Dairesi'nde görevli bir bayan memur, deðeri 3 milyon Euro'dan fazla olan iki Kýbrýslý Türk arazisini, sahiplerinin rýzasý olmaksýzýn gayrý yasal þekilde bir Kýbrýslý Rum'un adýna geçirdi. Durumun fark edilmesi üzerine iç soruþturma baþlatýldýðý, soruþturma raporunun ayný zamanda Kýbrýs Türk Mallarý Vasisi olan Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis'e gönderilmesinin ardýndan, Silikiotis'in olayýn polise aktarýlmasý talimatý verdiði ifade edildi. Söz konusu memurun bugün açýða alýnmasýnýn beklendiði de haberde vurgulandý. GÜNLÜK ABD SAVUNMA BAKANI DA HAYALKIRIKLIÐI YAÞADI Birkaç gün önce, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Philip Crowley, Tayyip Erdoðan'ýn, Hamas'ýn terör örgütü olmadýðý yönündeki sözlerine cevap vermiþ ve ABD'nin Hamas'ý terör örgütü olarak kabul ettiðini söylemiþti. BM Güvenlik Konseyi'nde, Ýran'a yeni yaptýrýmlar getiren tasarýya Türkiye'nin 'Hayýr' oyu vermesiyle birlikte ABD yetkilileri sýrayla hayalkýrýklýðýna uðradýklarýný açýkladýlar. Önce ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý William Burns, ardýndan Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs Türkiye'nin oyundan dolayý "üzüntü duyduklarýný" söylediler. En sonunda da ABD Savunma Bakaný Robert Gates, NATO savunma bakanlarý zirvesinde yaptýðý konuþmada "Türkiye'nin Ýran yaptýrýmý konusundaki oyundan hayalkýrýklýðý duydum" dedi. Peki Obama'nýn fikri neydi? Bir yorum, Obama yönetiminin askeri seçeneði kullanmamak için yaptýrýmlarý geçirdiði, diðer yorum ise Obama yönetiminin askeri seçenek için diðer bütün seçenekleri tüketmeye çalýþtýðý yönünde. Ne olursa olsun, Türkiye'nin "hayýr" oyu, ABD'nin gözünde hoþ karþýlanmadý. ABD nazarýnda "Ýyi çocuk" olmanýn yolu bu deðil çünkü... KARPUZ ATTILAR Dünkü KTHY eyleminde eylemciler Maliye Bakanlýðý avlusuna karpuz atmýþlar. Karpuzlar kabak olmadýðýna göre mesele yok! Eskiden portokal atýþýrdýk, þimdi ise karpuz atýþýyoruz... ADRES Rauf Denktaþ KTHY'nin son 4-5 yýl içinde bu hale getirildiðini söyledi. Adresi siz tahmin edin artýk! KURTARICI Dün Ýrsen Küçük'le görüþen Mehmet Çakýcý KTHY konusunda nihayet kabaðý patlattý. Çakýcý, "Önce yýkýp sonra kurtarýcý olarak ortaya çýkanlarý kabul etmek mümkün deðil" dedi... Gerçekleri görmeye baþladýðýmýza göre, umut daha tükenmemiþ demek. BOYACI Turgay Avcý "Salih Boyacý devlete olan 80 milyon dolar borcunu ödesin" diyor. Hükümetteyken neden tahsil etmemiþ bunu öyleyse? Boyacý'yý neden þimdi hatýrladý? ASLANBABA Aslanbaba, KTHY'yi kurtaracak önlem paketinin kendisinde olduðunu söylüyor. Bir sýr deðilse, açýklasýn da biz de bilelim. Týrnak... "Ben çýkýp eleþtiri yaptýðýmda bana öyle sert yanýtlar verilirdi ki, dayanmak imkansýzdý. Ayný konuda bir erkek üye konuþma yaptýðýnda gayet uygar biçimde, onu kendilerinden sayarak yanýt verirlerdi. O davranýþ ve söylemler bende, 'seksist' imalara karþý duyarlýlýklar oluþturdu." Fatma AZGIN (Yenidüzen) "KTHY arkasýnda büyük acýlar býrakacak þekilde gitti gidiyor. Bence Kýb-Tek ve DAÜ için de benzer bir akýbet planlayanlar var. Piyasa tel tel dökülüyor. Ýflas eden þirketlerin sayýsýný kimse bilmiyor." Baþaran DÜZGÜN (Havadis) "Siyasi liderlerimiz, yöneticilerimiz kendileri de uyanmak ve gerçekleri görerek kavramak mecburiyetindedirler." Özcan ÖZCANHAN (Star) "130 milyon borcu Ankara'nýn kapatmasý mý isteniyor? Avucunu yala derler adama! Ve bir trajikomik olay da ihale kutusundan teklif zarfýnýn çýkmamasý olayýdýr. Bir devlet düþünün ki böylesine bir olayda teklif kutusundan zarf kaybolur. Bir devlet ki okul ya da kolej sýnavlarý kaðýtlarý çalýnýr ve arkalý öðrencilere daðýtýlýr. Böyle bir devleti 'Olmak ya da olmamak' kategorilerinden hangisine koyarsýnýz?" Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný TURGAY AVCI Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn kurtarýlmasýyla ilgili en ilginç öneri ÖRP Baþkaný Turgay Avcý'dan geldi. Avcý, "Salih Boyacý devlete olan 80 milyon dolar borcunu ödesin" dedi. Bunu duyurmak için dün bir de basýn toplantýsý düzenleyen Turgay Avcý, Serdar Denktaþ'ýn özellikle kaybolan teklif zarfý ile ilgili sözlerine çattý. Denktaþ'ýn "Teklif zarfý KTHY yönetim kurulu üyeleri tarafýndan alýndý, þu anda Baþbakan Ýrsen Küçük'ün cebindedir" dediðini hatýrlatan Avcý, bunun KTHY yönetimi ile baþbakaný hýrsýzlýkla itham etmek demek olduðunu söyledi... Serdar Denktaþ ise Avcý'ya verdiði yanýtta, Avcý'nýn sözlerinin "talimatla verilmiþ iðrenç tahrikler" olduðunu belirtti. Bu sürtüþme yeni koalisyonun DP ile deðil, ÖRP ile olacaðýnýn da bir iþareti sayýlýyor.

7 12 Haziran 2010 Cumartesi 7 "BEDESTEN'DE KLASÝKLER"ÝN GELÝRÝ BAÐIÞLANDI Yardým Eden Eller Projesi çerçevesinde Mayýs tarihlerinde organize edilen "Bedesten'de Klasikler" geceleri etkinliðinden elde edilen gelir Kýbrýs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na baðýþlandý. Yapýlan açýklamaya göre, 19 bin 500 TL tutarýndaki gelir Kýbrýs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerine teslim edildi. Etkinlikte, Mýsýrlý- Fransýz asýllý profesyonel dansçý Djamel Felluohe, iþadamý ve piyanist Fikri Toros'un piyanoda çaldýðý Beethoven'in "Moonlight Sonatý" eþliðinde dans ederken, çellist Nicolas Deletaille ve piyanist Aslý Giray, Gürcü piyanist Maka Borchashvili, flüt sanatçýsý Eran Raman ve dansçý Deniz Yiðiter katýldý. PGM KURS DÜZENLEDÝ Polis Genel Müdürlüðü (PGM), Doðu Akdeniz Üniversitesi ile iþbirliði çerçevesinde, polis mensuplarýna yönelik "Ýstastik ve Veri Analizi" kursu düzenledi. PGM açýklamasýna göre, Doðu Akdeniz Üniversitesi "Sürekli Eðitim Merkezi Baþkaný" Doç. Dr. Cem Tanova tarafýndan 7-11 Haziran tarihleri arasýnda verilen kurs süresince, toplanan verilerden analizler yapýlarak kullanýlabilir bilgi edinebilmek amacýyla, "Exel ve SPSS" (Statsitical Package Forsocial Sciences) programlarý katýlýmcýlara öðretildi. EROÐLU ÝSTANBUL YOLCUSU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu bugün Ýstanbul'a gidecek. Eroðlu sabah saat 09.45'te adadan ayrýlacak. Eroðlu, iki günlük Ýstanbul ziyaretinde, aylýk Ekonomi dergisi Ekovitrin'in, 46 bin 762 okurunun verdiði oyla kazandýðý "Türk Dünyasý Yýlýn Devlet Adamý" ödülünü alacak ve Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün de katýlacaðý "4. Geleneksel Kayseri Ýli Yardým Derneði" toplantýsýna katýlacak. Eroðlu, 13 Haziran Pazar akþamý dönecek. KAYAD'DA "MUTLULUK BÝLÝMÝ" KONULU SUNUM Ýnanýlanýn aksine mutluluðun, varlýklý olmakla birebir iliþkili olmadýðý, fakat spor ve egzersizin mutluluðu artýrdýðý belirtildi. Kadýndan Yaþama Destek Derneði'nden (KAYAD) verilen bilgiye göre, Dr. Prashant önceki gün dernek merkezinde gerçekleþtirdiði "Mutluluk Bilimi" konulu sunumda, mutluluðu bilime benzeterek mutluluðun öðrenilebilecek bir yeti olduðunu vurguladý. Týp doktoru olan ve Ýngiltere'nin Cambridge kentinde yaþamýný sürdüren Dr. Prashant, çeþitli araþtýrma sonuçlarýndan örnekler vererek, inanýlanýn aksine mutluluðun varlýklý olmakla birebir iliþkili olmadýðýný fakat spor ve egzersizin mutluluðu artýrdýðýný belirtti. Bu baðlamda, en mutlu insanlarýn kendi içlerindeki gücü, erdemi keþfetmiþ ve bunlarý baþka kiþilerin iyiliði için kullanan insanlar olduðunu ifade etti. KARNELER DAÐITILDI Orta dereceli okullarda öðrenim gören öðrenciler dün karnelerini alarak yaz tatiline resmen baþladý. Ýlkokullarda ise karneler ve ilkokul tamamlama belgeleri salý günü daðýtýlacak. Genel Ortaöðretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'ne baðlý okullardaki öðrenciler 16 Eylül'de baþladýklarý Öðretim Yýlý'ný tamamladý. 13 Haziran Pazar günü, 8. sýnýflar için 2010 Yönlendirme Sýnavý yapýlacak Haziran tarihlerindeki bütünleme sýnavlarýnýn ardýndan Haziran'da da 9. sýnýf öðrencilerin mesleki teknik öðretim programlarýna seçme ve yerleþtirme sýnavý kayýtlarý alýnacak. ÜÇÜ BÝR YERDE- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, 1. Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ ve 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile bir araya geldiði öðle yemeði sona erdi. Cumhurbaþkanlýðý'nda gerçekleþtirilen yemek yaklaþýk 2 saat sürdü. Kýbrýs konusunda sürdürülen müzakerelerin ele alýndýðý yemekle ilgili basýna herhangi bir açýklamada bulunulmadý. KKTC'DE 29 BÝN 766 ÇOCUK ÝHMAL VE ÝHLAL ÝLE KARÞI KARÞIYA Çocuk Haklarý Platformu ve SOS Çocukköyü Derneði, geçen yýl SOS Çocukköyü tarafýndan yaptýrýlan "Çocuk Haklarý Durum Analizi"ne göre, KKTC'de 62 bin 706 çocuk bulunduðunu, "ekonomik yetersizlikler nedeniyle bunlarýn 29 bin 766'sýnýn haklarýnýn ihmali ve ihlali ile karþý karþýya olduðunu" kaydetti. Çocuk Haklarý Platformu ve SOS Çocukköyü Derneði, 12 Haziran Dünya Çocuk Ýþçiliði ile Mücadele Günü nedeniyle yayýmladýðý basýn bildirisinde, ülkede garsonluk yapan, narenciye sektöründe çalýþan, yolda çiçek, mendil satan çocuklara bulunduðunu belirtti. Ülkede çocuk iþçiliði ile ilgili gerekli istatistiklerin tutulmasý gerektiðine dikkat çekilen bildiride, "Çocuk iþçiliðine maruz kalan evlatlarýmýzýn vatandaþ, sivil toplum kurumlarý ve resmi daireler iþbirliði sayesinde azaltýlmasý veya minimuma indirilmesi için gerekli çalýþmalarýn bir an önce baþlatýlmasýný rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Uluslararasý Çalýþma Örgütü'nün 12 Haziran 2002 tarihli 182 sayýlý konvansiyonuyla çocuk iþçiliðini Okullardan mezun olanlara diplomalarý Haziran tarihlerinde düzenlenecek törenlerle verilecek Haziran'da öðrenci kayýt iþlemleri, 26 Haziran'da ise 9. sýnýf öðrencilerinin mesleki teknik öðretim programlarýna seçme ve yerleþtirme sýnavý yapýlacak ders yýlýnda yaygýn ve örgün eðitimde 336 okul/kurumda 48 bin 146 öðrenci eðitim-öðretim gördü. Okullarda 4 bin 368 öðretmen görev yaptý Öðretim Yýlý, ilkokullarda 15 Eylül'de; ortaokul ve liselerde ise 21 Eylül'de baþlayacak. yasakladýðý anýmsatýlan bildiride, konvansiyonun 14 yaþýna gelene kadar çocuklarýn ticari iþ yapamayacaðýný, 15 yaþýndan itibaren de sadece tehlikesiz iþlerde çalýþabileceðini öngördüðü belirtildi. Uluslararasý Çalýþma Örgütü'nün yaþ grubunu genç iþçi kabul ederken,15 yaþýn altýnda aile bütçesine katkýda bulunmak ya da yaþamýný kazanmak amacýyla çalýþanlarý "çocuk iþçi" veya "çalýþan çocuk" olarak adlandýrdýðýna iþaret edilen bildiride, "Günümüzde çocuk iþçiliði ülkeden ülkeye farklýlýklar göstermekte ve fabrika iþçiliði, tarým iþçiliði, maden iþçiliði, aile iþine katký, askerlik ve hatta bazý ülkelerde seks iþçiliði olarak karþýmýza çýkmaktadýr" denildi. GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ TEPKÝ YOK... Telefonla gazetemizi arayan bir bayan vatandaþýmýzýn þikayeti de geçenlerde Suiçmez'in yaptýðý bir açýklamayla ilgili... "Geçenlerde bir öðretmenin gazetenizde þikayeti vardý. Ben yerden göðe kadar ona hak verdim. Öðretmen sendikalarýnýn ve diðer sivil toplum örgütlerinin Suiçmez Beyefendi'nin bu açýklamasýna neden tepki koymadýklarýný merak ediyorum. Týrstýlar mý? Genç dimaðlarý küflenmiþ beyinlere mi emanet edecekler bu yaz? Sayýn Suiçmez iþaretini verdi. Erdoðan Baybars Bey de köþesinde ironik olarak deðindi... Ama tepki göstermesini beklediklerimizden ses çýkmadý. Ben bir veli olarak çocuðumu göndermeyeceðim ama gönderenlerin çocuklarýyla etkileþime gireceðini düþündüðümden endiþe duyuyorum." KONUÞACAK DAHA ÇOK SÖZ VAR... Gazetemizi ziyaret eden Karþýyaka köyünden Kemal Barbet, katýldýðý bir televizyon programýndan sonra aleyhine yapýlan konuþmalara cevap mahiyetinde þunlarý söyledi: "Pazartesi Kanal T'nin programýna katýldým. Konuk Taçoy'du... Konu da KTHY... Telefonla katýlýp 'Sorumlu olan gelmiþ geçmiþ tüm hükümetlerdir' dedim. Fazla istihdamýn bunda etken olduðunu belirttim. Hatta dünyanýn en pahalý su ve elektriðinin de bu adada yaþayanlar tarafýndan kullanýldýðýný vurguladým. Halk hizmet için 50 milletvekili seçip meclise gönderiyor ve hizmet bekliyor. Oysa gerçeðe baktýðýmýzda bizi vekiller deðil de köylerdeki mahallelerdeki örgüt baþkanlarý yönetiyor, dedim. Canlý yayýndan ayrýldýktan sonra Karþýyaka UBP örgüt baþkaný baðlandý ve aleyhimde sözler sarfetti. Akrabam olan bir þahsý 1992 yýlýnda CTP örgüt baþkaný olarak iþten attýrdýðýmý ve oðlumu iþe aldýrdýðýmý söyledi. Ýþten attýurdýðým kiþiyi tekrar iþe aldýrdýðýmý, ancak bu sefer de damadýmý iþe almak için onu yeniden iþten attýrdýðýmý söyledi. Benim örgüt baþkaný olduðum dönemde CTP hükümette deðildi, yani 1992 yýlýnda CTP muhalefetteydi. Ýþten attýrmak deðil de köylülerimin rozetlerine bakmadan onlara sadece yardýmcý oldum. UBP örgüt baþkaný Mare Monte'de þef olduðu dönemde bir baþka arkadaþý da iþçi olarak çalýþýyordu. Ýkisi de CTP'liydi... Yüz kýzartýcý bir suçla iþçi arkadaþýný iþten attýrmýþ ama gerçek daha sonra ortaya çýkmýþtý. Sadece bu kadar deðil daha konuþacak çok mesele var. Ama onu da baþka bir zamana býraktým. Halk beni bilir. Benim adým Kemal Barbet'tir." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR SÝZÝ GÝDÝ KANATLI GAZTECÝLER SÝZÝ Bizim Mandra Egemen Baðýþ'ýn, iþgali protesto için Kýbrýs'a geleceði bildirilen Ýsrail gemileri için "Gelecekleri varsa, görecekleri de var" þeklindeki tehdit kokan uyarýsýyla Akdeniz'in ýsýnmaya baþlayan sularýnda þimdi bir de cenk davullarý çalmaya baþlamýþtýr. Vatandaþlar, sözde barýþ müzakereleri sürerken, hiç akla gelmeyen bu geliþmeler karþýsýnda hayret ve endiþelerini belirtirken, sokaktaki adam "Barýþ ve çözümü ararken, hiç beklemediðimiz bir anda kendimizi savaþ ateþinin içinde bulabileceðimizi kimse aklýndan çýkarmasýn" diyerek, oynanmaya çalýþýlan oyunlara dikkat çeker.

8 8 12 Haziran 2010 Cumartesi Ýrsen Küçük, Çakýcý ile KTHY'yi görüþtü... Çakýcý: Önce yýktýlar, þimdi ise kurtarýcý kesildiler n Küçük: Nasihate deðil katkýya ihtiyaç var Serdar Denktaþ'ýn zarfýn masamda olduðunu söylemesi büyük gaf Suç duyurusunda bulunsun... Baþbakan Ýrsen Küçük, Kýbrýs Türk Hava Yollarý için en kýsa sürede çözümün kaçýnýlmaz olduðunu, Kýbrýs Türk halký ve kuruluþlarýn sahip çýkma olayýný süratlendirebilmesi halinde hükümet olarak bunu olumlu bir þekilde deðerlendirebileceklerini söyledi. Nasihate deðil katkýya ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiðini vurgulayan Küçük, kuruluþa çalýþanlar, yöneticiler, sektörden ekmek yiyen kiþilerin katký yapmasý gerektiðini ancak bunlar yapýlýp gerekli adýmlar atýldýktan sonra Ankara ile temas kurulabileceðini kaydetti. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn "teklif zarfý Baþbakan'ýn masasýnda" yönündeki açýklamasýný da "büyük gaf" diyerek sert dille eleþtiren Küçük, Denktaþ'ý suç duyurusunda bulunmaya çaðýrdý. Baþbakan Ýrsen Küçük dün sabah TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý baþkanlýðýndaki parti heyetini kabul ederek KTHY konusunu görüþtü. Baþbakan Küçük ve TDP Genel Baþkaný Çakýcý yaklaþýk 45 dakika süren görüþmenin ardýndan basýna açýklama yaptýlar. TDP Genel Baþkaný Çakýcý, Kýbrýs Türk halkýnýn KTHY'ye sahip çýkmasý konusunda Baþbakanýn olumlu yaklaþýmýný görmekten memnun olduklarýný belirterek, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun kurulun KTHY'nin kötü durumundan sorumlu olan hükümetleri ve genel müdürleri yargýya havale etmesini istedi. "Önce yýkýp sonra kurtarýcý olarak ortaya çýkanlarý kabul etmek mümkün deðil" diyen Çakýcý, muhalefet partilerinin hepsini de özelleþtirme yanlýsý olmakla suçladý. KÜÇÜK Baþbakan Ýrsen Küçük de, TDP'nin ülke sorunlarýna ve çözümüne gösterdiði duyarlýlýktan dolayý teþekkür etti. Çakýcý'nýn olaylara açýk olarak yaklaþan bir politikacý olduðunu kaydeden Küçük, kendisinin de ülke sorunlarýnýn üzerine art niyet taþýmadan ve popülizm karýþtýrmadan gidilmesi gerektiðine inandýðýný söyledi. KKTC'nin güçlenmesi ve Kýbrýs Türk halkýnýn kalkýnmasý için uðraþtýklarýný ifade eden Küçük, Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Baþkaný Turgay Avcý, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn mali krizden kurtulmasý için, batýk Kredi Bankasý sahibi Salih Boyacý'nýn devlete olan 80 milyon dolar borcunu ödemesini istedi. Avcý, halkýn olan bu para devlete teslim edilirse, KTHY'nin nakit probleminin hemen çözülebileceðini söyledi ve Baþbakan Ýrsen Küçük'e ve hükümete, bu paranýn tahsilâtý için gerekeni yapmalarý çaðrýsýnda bulundu. "DENKTAÞ STRATEJÝK HATALARIN SAHÝBÝ" Bazý parti yetkilileriyle birlikte ÖRP Genel Merkezi'nde basýn toplantýsý düzenleyen Turgay Avcý, Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'a eleþtiriler yöneltti ve Denktaþ'ý, "KTHY'nin bu hale gelmesine sebep olan stratejik hatalarýn sahibi" diyerek suçladý. KTHY konusunda dün mecliste Baþbakan ve diðer siyasi parti baþkanlarýyla yaptýklarý görüþmede, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün birkaç gün süre istediðini ve bunu uygun gördüklerini kaydeden Avcý, KTHY'de yaþanan süreçten üzüntü duyduklarýný, þirketin bayrak taþýyýcýsý olarak devam etmesini; çalýþanlarýn haklarýnýn korunmasýný istediklerini vurguladý. Turgay Avcý, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn, KTHY Ýçin Türkiye'ye görüþmeye gidilmesi fikri ortaya attýðýný hatýrlatarak, kendilerinin Türkiye'yle her zaman her konuda görüþtüklerini ancak Denktaþ'ýn bu öneriyi yaparken bin kez düþünmesi gerektiðini savundu. ÖRP Genel Baþkaný Avcý, "Denktaþ'ýn tek kurtarýcý ve adaletin tek savunucusu gibi görüntüler vermeye çalýþmasý, söylemleriyle eylemleri birbirini tutmayan, halkýmýzý kandýrmaya yönelik trajikomik tavýrlarý hiçbir soruna çözüm olamaz" iddiasýnda bulundu. Denktaþ'ý "her konuda gerçek dýþý "Bir kuruluþun kapanmasý veya çalýþanlarýnýn maðduriyetini hazmetmek kolay deðildir. Ama bütün yollar denenir, bütün çareler aranýr ve bir yere varýlamazsa ülke menfaatleri öne çýkar. Ülke menfaatleri doðrultusunda olayý çözmekten baþka çare yok" dedi. "SERDAR DENKTAÞ'TAN BÜYÜK GAF " KTHY konusunda sorumsuz demeç veren parti liderleri bulunduðunu da vurgulayan Baþbakan Küçük, þöyle konuþtu: "Serdar Denktaþ'ýn, 'teklif kutusundan çýkmayan zarfýn baþbakanýn masasýnda olduðunu' söylemesi büyük bir gaf. Bu büyük bir suç. Gerçekten böyle bir tespiti varsa bunu suç duyurusu olarak yapmasýný isterim Aksi takdirde kendisi töhmet altýnda kalacak. Suç duyurusunu mutlaka yapmasý lazým, kendini kamuoyunda aklayabilmesi için. Bu çaðrýyý da yapmak istiyorum " SORUNLARI ANKARA'DA ÇÖZME Kýbrýs Türklerinin ülke sorunlarýný Ankara'da çözmeyi alýþkanlýk haline getirdiðini de vurgulayan Baþbakan Küçük, "Biz kendimiz de bazý sorunlarý çözmemiz gerekir. Zaman zaman iþin kolaycýlýðýna varýyoruz. Dýþtan bize uyarýlar olduðunda da 'iþimize niye karýþýlýyor' diye yakýnýrýz. KTHY konusunda da aynýsýný gördük" ifadelerini kullandý. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn Ankara'dan randevu almasýný ve konunun orada görüþülmesini istediðini hatýrlatan Küçük, KKTC'de sorunun çözümü için adým atýlmasýnýn ardýndan Ankara'ya gidilip ilgili mercilerden yardým alýnabileceðini, ancak henüz bu birkaç adýmýn atýlamadýðýný söyledi. KTHY'YE YARDIMLAR TC yetkililerinin süreç içerisinde gerekli yardýmlarý yaptýklarýný belirten Küçük, son bir yýl içerisinde KTHY'ye 46.5 milyon TL katký yapýldýðýný bunun 10 milyon TL'sinin Ankara'dan geldiðini kaydetti.tc'nin 20 milyon TL katký yapmayý düþündüðünü, ancak 10 milyon TL'lik yardýmýn ardýndan hiçbir tedbir alýnmamasý üzerine desteðin devam etmediðini anlatan Küçük, "Bir yýlda 46.5 milyon TL'nin buharlaþmasýna izin verilmiþ" dedi. Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun oluþtuðunu, parti liderlerinin de isteklerinin deðerlendirilip bu konularýn gündeme alýnacaðýný söyleyen Küçük, çalýþanlarýn 6 milyon TL ihtiyat Turgay Avcý'nýn KTHY için kurtuluþ önerisi... Boyacý devlete 80 milyon Dolar borcunu ödesin kahramanlýk naralarý atmakla ve tutarsýzlýkla" suçlayan Avcý, Serdar Denktaþ'ýn KTHY'de kaybolan teklif zarfýyla ilgili "Teklif zarfý KTHY yönetim kurulu üyeleri tarafýndan alýndý þu anda Baþbakan Ýrsen Küçük'ün cebindedir" dediðini, bunun yönetim kurulu üyeleri ve Baþbakaný evraký çalmakla itham etmek olduðunu savundu. "Bu yine þov amaçlý bir açýklama mýdýr? Baþsavcýlýðý göreve çaðýrmýþ ve resmi ihbarda bulunmuþ mudur?" diye soran Turgay Avcý, Denktaþ'ýn dokunulmazlýðýna sýðýnarak suçlama yapma hakký olmadýðýný belirtti. Avcý, Baþsavcýlýðý göreve çaðýrarak, basýnýn da Serdar Denktaþ'ýn bu açýklamasýný gözden kaçýrdýðýný, ya bu ihbarýn gereðini yapmasý ya da yalan ihbar nedeniyle sorgulanmasý gerektiði görüþlerini ifade etti. "KAYINPEDERÝ 80 MÝLYON DOLARI ÖDESÝN" "Biz de, Serdar Denktaþ'ýn, KTHY'nin sorunlarýný çözebilecek büyük bir kaynak olduðuna inanýyoruz" diyen Avcý, þöyle konuþtu: "Çözüm Sayýn Serdar Denktaþ'tadýr. Kayýnpederi Sayýn Boyacý'nýn Kredi Bankasý'nýn batýrýlýþýyla tüm halkýmýzýn parasý olan ve yok edilen, devlete kayýtlý resmi borcu yaklaþýk 80 milyon dolarý alýp devlete teslim etmesiyle, KTHY'nin nakit problemi hemen çözülebilir. Bu þekilde ne ticari bir ortaklýða, ne de önerdiði gibi Türkiye'ye giderek nakit desteði aramaya gerek kalacaktýr. Böylece KTHY'de çalýþan kardeþlerimiz maaþlarýný düzenli alabilecek ve ekmek parasý kaygýsý yaþamayacaktýr. Milli havayolumuz, bayrak taþýyýcýsý misyonuna sorunsuz devam edecektir." ÖRP Genel Baþkaný Avcý, Baþbakan ve hükümeti, Salih Boyacý'nýn devlete resmi borcu olan 80 milyon dolarýn tahsilatý için gereðini yapmaya; Serdar Denktaþ'ý da "mikrofonlarda sokaklarda vakit harcayacaðýna bu paranýn ödenmesini saðlamaya" davet etti. Avcý, bu önerilerini dünkü toplantýda da dile getirip getirmedikleri yönündeki soruyu yanýtlarken, bu çaðrýyý bugün yaptýklarýný belirtti. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn KTHY'nin durumundan geçmiþte hükümette yer alan tüm partilerin sorumlu olduðu yönündeki açýklamasýyla ilgili soruya karþýlýk Avcý, gerekli araþtýrmalarýn yapýlabileceðini, kendilerinin þu anda Boyacý'nýn 80 milyon dolar borcunu ödemesi halinde KTHY'nin kurtulacaðýný söylediklerini kaydetti. Hükümete güvenoyu veren bir parti olarak KTHY'deki geliþmeler sonrasýnda bir deðerlendirme yapýp yapmadýklarý sorusu üzerine de Avcý, konularý yetkili kurullarda görüþtükten sonra açýklama yaptýklarýný, þu ana dek böyle bir düþünceleri bulunmadýðýný söyledi. Avcý, Baþbakan'a dün istediði süreyi verdiklerini ve olumlu sonuçlanmasýný umduklarýný, doðru çözüme ulaþýlmasý için destek verdiklerini; yýkýp kýrmanýn ise kolay olduðunu anlattý. Turgay Avcý, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ý "hükümete desteði çekme" konusundaki tutumundan dolayý da eleþtirdi ve bunun da þov olduðunu savundu. DENKTAÞ'TAN AVCI'YA YANIT Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn dün sabah yapmýþ olduðu basýn toplantýsýnda "þahsýna ve ailesine yönelik" iddialarda bulunduðunu belirterek, kýsa bir açýklama ile Avcý'ya yanýt verdi. DP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, açýklamasýnda, "Talimatlý iðrenç tahrikler KTHY'ye yönelik tutumumu ve konu ile partisel duruþumuzu etkilemeyecektir" dedi. sandýðý ve 10 milyon TL sosyal sigorta paralarýnýn yatýrýlmadýðýný, hazinenin vergilerinin ödenmediðini anlattý. Bu yapýnýn ve yönetimin düzeltilmesi, yönetimin önce kendisinin þirkete sahip çýkmasý gerektiðini kaydeden Küçük, "Hava yollarý milli kuruluþumuz. Devamýný hepimiz istiyoruz. Ama çalýþanlarýn ve toplumun sahip çýkmasý lazým. Bu yapýlýrsa KTHY'nin yüzdürülmesi mümkün olabilir" dedi. Bir hafta önce ilgili kiþilerle görüþüp kuruluþlarýna sahip çýkmalarýný istediðini de belirten Küçük, diðer sendikalarla da görüþülüp topluca bir hareket içerisine girilirse hava yollarýný kurtarmanýn mümkün olabileceðini tekrarladý. Küçük, sektörden hizmet alanlarýn da kuruluþun kurtulmasýnda katkýsý olmasý gerektiðini, onlarla da görüþtüðünü ancak her zamanki gibi nasihatin ötesinde öneri göremediðini anlattý. "Nasihate, öneriye ihtiyacýmýz olduðu bir dönem deðil. Bizim þimdi katkýya ihtiyacýmýz var" diyen Küçük, çalýþanlarýn, yöneticilerin, sektörden ekmek yiyenlerin katký yapmasý gerektiðini, bunlar yapýldýktan sonra da Ankara ile temas kurulabileceðini söyledi. Küçük, mevcut borçlarýn ertelenmesi ve bir program içinde ödenmesi için temaslarda bulunulabileceðini kaydetti. "POLÝTKA BÝR YANA ÝTÝLMELÝ" KTHY konusunda politikanýn bir yana itilmesi gerektiðini vurgulayan Baþbakan Küçük, hükümet olarak her türlü desteði koymaya hazýr olduklarýný, önemli olanýn politikadan ve popülizmden uzak gerçekçi verilerle meselenin üzerine gidilmesi olduðunu belirtti. ÝHALE Hükümet olarak çýkýlan ihalenin koþullarýna göre görüþmelerinin sürdüðünü de ifade eden Küçük, bu görüþmeleri týkamanýn mümkün olmadýðýný ve yeni öneriler de bulunduðunu söyledi. KTHY'nin en kýsa zamanda çözüm isteyen bir konu olduðunu belirten Küçük, "Kýbrýs Türk halký olarak, kuruluþlar olarak sahip çýkma olayýný süratlendirebilirsek hükümet bunu olumlu bir þekilde deðerlendirir. Ama bu gerçekleþmediði sürece de þartnameye yakýn teklifleri de alýyoruz. Çünkü hava yollarý için bir çözüm kaçýnýlmaz" dedi. ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da, KTHY konusunda baþbakan ile görüþmeye, niyetleri ileri taþýyýp somutlaþtýrmaya geldiklerini söyledi. Baþbakan ile KTHY konusunu görüþtüðünü ve Kýbrýs Türk halkýnýn KTHY'ye sahip çýkmasý konusunda baþbakanýn olumlu yaklaþýmýný görmekten memnun olduklarýný kaydeden Çakýcý, "Biz de KTHY'nin Kýbrýs Türk halkýnýn malý olarak kalmasýný ve onlarca yönetilmesini istiyoruz "dedi. Kýbrýs Türk halkýnýn KTHY'ye sahip çýkmasý gerektiðini, KTHY'yi yönetebilme kabiliyetine sahip olduðunu söyleyen Çakýcý, Baþbakan Küçük'ün yeni bir baþbakan olarak konuyu kucaðýnda bulduðunu, seçimler nedeniyle de gerekli tedbirlerin alýnamadýðýný belirtti. 5 YILDA 100 MÝLYON DOLAR BORÇ 5 yýlda 100 milyon dolarýn üzerinde borcun yönetimde zafiyet olduðunun göstergesi olduðunu belirten Çakýcý, þirkette bugün acilen kriz yönetimi uygulanmasý gerektiðini söyledi. KTHY konusunda öneriler bulunduðunu ancak hepsinin havada olduðunu belirten Çakýcý, "Biz TDP olarak önerilerin somutlaþmasýný istiyoruz" dedi. Kamunun, çalýþanlarýn, turizmcilerin, hükümetin ve diðer kesimlerin katký koymasý gerektiðini söyleyen Çakýcý, "Ancak malýmýza sahip çýktýktan sonra TC ile istiþare edebiliriz" þeklinde konuþtu. ÖZELLEÞTÝRME Baþbakan'ýn KTHY'nin Kýbrýs Türk halkýnýn elinde kalmasýna iliþkin niyetini görmekten memnun olduðunu ifade eden Çakýcý, sahip çýkýlmadýðý durumda özelleþtirmeye gidilebileceðini söyledi. KTHY'yi kurtarmak için ortaya çýkan partilerin çoðunun özelleþtirmeden yana olduklarýný savunan Çakýcý, "DP özelleþtirmeden yana, CTP hükümetleri döneminde 3 yýl Atlas Jet ile görüþme yaptý, ÖRP de özelleþtirme istiyor. Biz bunu kabullenemeyiz. Biz özelleþtirmeye karþýyýz" ifadelerini kullandý. "Önce yýkýp sonra kurtarýcý olarak ortaya çýkanlarý kabul etmek mümkün deðil. Herkes açýk ve net olarak kendini ortaya koysun, ucuz kahramanlýk yapmasýn" diyen Çakýcý, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun geriye dönük olarak hükümetlerin ve genel müdürlerin hatalarýný araþtýrarak yargýya havale etmesini istedi.

9 12 Haziran 2010 Cumartesi 9 Tünel ALINTI ÝMPARATORLUK HUKUKU Ýmparatorluk hukuku Habermas'ýn deyiþiyle "ateþ ve kýlýçla" yerleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Sorun ABD'nin hukuk kurallarýna karþý gelmesi deðil, hukukun temel deðerleri yok etmesidir. Nitekim Ýsrail de Ortadoðu'da kendi hukukunu þiddet kullanarak egemen kýlmýþtýr. Ýsrail'in öteden beri yürüttüðü operasyonlarýn nasýl bir hukuk barýndýrdýðý ortadadýr. Bir ülkenin merkezi siyasi sorumlularýndan yerel sorumlularýna kadar birçok seçilmiþ insanýný hukuki ve ahlaki hiçbir dayanaðý olmadan esir eden aþaðýlayýcý bir þiddete, iþgal ettiði topraklardaki insanlarý abluka altýna alýp onlarý dünyadan tecrit eden ve BM'nin ablukanýn kaldýrýlmasý kararlarýný uygulamayan bir zorbalýða ve uluslararasý sularda gemi basýp, sivilleri öldüren bir haydutluða karþý tepkisiz kalan bir dünya, hak edilmiþ bir yer olamaz. Dr. Ümit Kardaþ (Zaman) DÝPNOT Güney Afrika'daki Dünya Kupasý'na giden gazetecilerin bir kýsmý dün hýrsýzlar tarafýndan soyuldu. BÝZ DERÝNYA DAN GELMEK ÝSTEYEN RUMLARA DA GÖSTERDÝK ARÞÝV TARÝH 3 MAYIS, 2009 Oramsa'la ilgili alýnan karardan sonra, Kýbrýslý Türkler arasýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýk haklarýna sahip çýkma fikri güçlenirken, Rum tarafýný da bu fikrin görüþme masasýna getirilme ihtimalinin korkusu sardý... Gözden kaçmayanlar... ÞÝÞÝRENLER ÞÝÞENLER Bazý örgütler Kýbrýs Türk halký adýna KTHY'ye sahip çýkmaya mý çalýþýyor? Öyle iki satýrlýk bildiri ile olmaz. Var mý bir fikriniz, bir planýnýz, bir projeniz? Varsa eðer projenizle birlikte çýkýn ortaya. Yoksa siz sadece Avrupa Birliði'ne sunulacak projeler mi yaparsýnýz? KTHY'yi batýranlarla yan yana durup kurtarýcý olabileceðinizi mi sanýyorsunuz? KTHY'nin bu duruma düþmesinin en büyük sebebi þiþirilen kadrosudur. Ve ne yazýk ki, bedeli kadroyu þiþirenler deðil, kadronun kendisi ödeyecektir. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Talimatlý iðrenç tahrikler KTHY'ye yönelik tutumumu etkilemeyecektir..." Serdar DENKTAÞ Aklýnýzda bulunsun Elma sirkesinin mucizesi! Uzmanlar, fareler üzerinde çalýþma yaparak elma sirkesinin hem menopoz döneminde, hem de diyabet hastalarýnda kolesterol dengeleyici olarak etkisini ortaya koyduklarýný söylediler. Uzmanlar, menopoz döneminde yað, kolesterol metabolizma dengesinin bozulduðunu ve elma sirkesinin dengeleme gibi özelliðinin ortaya çýkarýldýðýný dile getirerek, þeker hastalýðýnda da benzer bir durumun söz konusu olduðunu belirttiler. Uzmanlar, artan glikozun dokulara yayýlmamasýndan dolayý kolesterolün kanda arttýðýný ve bunun da kalp hastalýklarýnýn oluþmasýna, gözdeki dokularýn bozulmasýna neden olduðunu bildirdiler. Keþke Ýsrail den gemileri gönderseler. Hem limanlarýmýza kadar gelsinler ve insanlýk nedir, misafire, silahsýz insanlara nasýl davranýlýr gösterelim... Hasan BOZER (Meclis Baþkaný) Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... SÝZ GÝDERSÝNÝZ, KIYAKLARINIZ KALIR Açýk alýnla çýktýlar bu yola, barýþ yapacaklardý, çözüm yapacaklardý, Avrupa Birliði'ne baðlayacaklardý falan filan... 5 yýlda 100 milyon dolarýn üstünde borç... Ne kahramanlýk ama... Þimdi de "Vatan Kurtaran Þabanlar" gibi geziniyorlar ortalýkta. Daha düne kadar elinizdeydi de ne yaptýnýz KTHY'de? Kýyaklardan baþka ne býraktýnýz arkanýzda? Size UBP deðil, size yaptýðýnýz bütün rezillikleri ortaya serecek bir "Deli Kaymakam" lazýmdý þimdi. Ýsrailli yazar ZvI Bar'el "Ha'aretz"de yazdý: 'Erdoðan Ýsrail'e saldýrýyor, fakat Obama'nýn soðukluðu çok daha acý' Ýsraillileri Türkiye konusunda, þanslarý olsa bu ülkeye nükleer bomba atacak gibi görünmelerine yol açacak kadar kýzdýran ne? Niçin Türkiye baþbakaný dünyada protestocularýn baðýrarak söylediklerini dile getirince halkýn düþmaný ilan ediliyor? Niçin birçok Ýsrailli'nin hükümetlerinden istediðinin aynýsýný talep ettiðinde sanki Türkiye Ýran'mýþ gibi bir öfke ortaya çýkýyor? Doðru, Ýsrail'in Katyuþa saldýrýsý olarak algýladýðý filoya Türkiye sponsorluk yaptý, fakat Ýrlanda da bir gemi gönderiyor ve Yunanistan'la Kýbrýs gemilerin topraklarýndan yola çýkmasýna izin verdi. Doðru, Erdoðan 1 buçuk yýldýr Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... Ýsrail'e saldýrýyor, fakat Obama'nýn soðukluðu çok daha acý. Türkiye'yle Ýsrail arasýndaki stratejik ittifak, birbirlerini ormanda kaybolmuþ hayvanlar gibi bulan iki ülke arasýndaki çekim üzerine inþa edilmiþti. Türkiye nefret ettiði ve Ýsrail gibi geri kalmýþ bulduðu Arap dünyasýndan aforoz edilmiþti. Ýsrail gibi Türkiye de Ýran'ý, Ýslam devrimini ithal edebilecek cahil bir ülke gibi görüyordu. Ýttifak kurmaktan, birbirlerinin ordularýný kucaklamaktan, ortaklýk ilan etmekten daha doðal bir þey olamazdý. Bir Türk þirketi Ben- Gurion Havaalaný ihalesini kazandý. Türkiye Ýsrailli turistler için özel paket tasarladý, Ýsrail ordusunun hava sahasýný kullanmasýna izin verdi. Ýsrail de ABD'de Türkiye'nin çýkarlarýný destekledi. Biri cingöz patron, diðeri genç kaptan... ikisi birbirini kolluyordu. Türkiye daha sonra bu iliþkinin yeni bir bölgesel strateji geliþtirmesine engel olacaðýný gördü. Türkiye, bu bölgenin dikte ettiði oyunun kurallarýna burun kývýran nadir ülkelerden biri. Bu oyunda Ýsraillilerle baðlantýlý olanlar Müslümanlarla baðlantýlý olamaz. Türkiye, Suriye'yle bað kurarken, Ýran'la devasa anlaþmalar imzalarken, Suudi þirketlerine topraðý iþleme hakký verirken ve Hamas liderleriyle görüþürken Ýsrail'le mükemmel iliþkilerini açýkça sürdürdü. Türkiye müttefikini, Filistinliler ve Suriye'yle barýþ sürecini teþvik etme konusunda ikna edebileceðine inandý. Zira Ýsrail'in barýþa ihtiyaç duymadýðý gerçeðini henüz hazmetmemiþti. Erdoðan, Olmert'le, Esad arasýnda ayarladýðý telefon görüþmesine öyle inanmýþtý ki, Olmert'in Ýsrail'in geleceðinden çok kendi geleceðiyle ilgilendiðini unuttu. Bu konuþmadan iki gün sonra Dökme Kurþun Operasyonu patlak verdi ve bu Erdoðan'ý fena þaþýrttý. Siyasi mafya kurallarýnýn galebe çaldýðý bir alanda gurur büyük rol oynar. Þimdi Ýsrail ve Türkiye kýrýlan gururlarýný arýyor. Ýkisi de ihanet hissi yüzünden derin hakarete uðradý. Hakaretin ardýndan bedel ödenir. Ya cinayet iþlenir ya tazminat verilir. Türkiye'yle bedava öðle yemeði bitti. Ödeme sýrasý Ýsrail'de. (8 Haziran 2010)

10 10 12 Haziran 2010 Cumartesi

11 12 Haziran 2010 Cumartesi 11

12 12 12 Haziran 2010 Cumartesi KÜLTÜR - SANAT Denktaþ'a göre bu hükümet en beceriksiz hükümetmiþ. Beceriklisini görmedik ki ömrü hayatýmýzda!.. Bizdeki talih deðil, kör Salih!.. Bizim Duvar Eskiden "Beþibiryerde" vardý. Þimdi moda "Üçübiryerde"! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Burunkýranlar da geldi! Hazýrlanýn... Sýra karýndeþenlerde! MUHABBETLÝLER GÜLDÜRME BENÝ BE KEMAL HA... -Hayýrdýr... Noldu be Raziye da asdýn yüzünü oturdun!.. Ne selam ne sabah... Sanki da eþekbaþýdýr giren içeri!.. -Ne eþekbaþýsý be Kemal... Yorgunnugdan ayýya dayý deyceyim nerdeysa... -E nabdýn da yoruldun? -E daha ne yapacayým... Silme, süpürme, toz, cam, çamaþýr, bulaþýk, örümcek... O tekne yaðýr olduydu nerdeysa... Canýmý yedim ta temizleyim... Demirden deðilim ya asýndan... Oturdum beþ tayýka dinneneyim, galdým buraþda... -Keþke azar azar yabsaydýn be Raziye... Hepsini bir günde yabman þart mýydý yani?.. Neyisa... Gak gey üsdüne biþeyler da gidelim lâhmacun yeylim. -Yorgunnugdan hiç da caným isdemez ama, çýkayým bir hava vursun yüzüme da belki cannanýrým biraz!.. Bunaldým zerem!.. -Ha þöyle!.. Cannanýn ne demek... Öyle datlý bir serincik var dýþarda... Göresin nasýl havan deðiþecek... Bir güzel doyuralým garnýmýzý... -Ben iþden gorkmam be Kemal... Ama bu defa elim ayaðým, sýrtým, omuzlarým, her tarafým dutuldu yahu!.. -Bak sana söyleyim Raziye... Yedigden sonra içecen iki dane panadolcuk... Sonra da teslim edecen gendini Kemal'ýnýn usda ellerine... Bir güzel masajlaycam, yoðuracam seni... Göresin bakalým biþeyin galacak mý? -Güldürme beni be Kemal ha... Bu halimde bile aglýn nerde?!! Asmaaltý konuþmalarý -Ne düþünürüm bilin? -Hayýrdýr... Gene o mühim incilerinden birini yumurdlaycan? -Ýnci midir mercan mýdýr bilmem ama garar senin. -Söyle bakayým. -Esgiden yoldan çýgmýþ gadýnnara ne denirdi? Öyle yeni yeni yoldan çýgmaya baþlamýþ olannara? -Palaccýg? -Bilemedin, "Ganadýgýrýk"! -Doðru be... Hatýrlayamadým. E... Nerden geldi þimdi bu aglýna? -Bizim KTHY'den... O da ganadýgýrýk oldu. Bakalým bu gýrýk ganadlarýnan onu ne gadar uçurdabilecegler?! Haftanýn Gýdýgýdýsý Atlas Jet'in "Diriltip iade edeceðiz" þeklindeki sözleri, "Gandýr çocuðu da taksim istesin" yorumlarýna neden olduðu için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. ÇORAPLAR Çok þýk aþýk olan hoppa bir genç kadýn, arkadaþlarýndan birine anlatmaktadýr: -Bir erkeklerle, bir de çoraplarla baþým dertte. Arkadaþý sorar: Neden? -Birine bakayým derken, biri kaçýyor kardeþ. TALÝH Ýki arkadaþ dertleþmektedirler. Biri: -Azizim aþktan yana hiç talihim olmadý. Hayatta bir kere aþýk oldum, o da evlendi. Diðeri sorar: -Ya öyle mi, kiminle? -Benimle. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Ýgor KIYKO (KAZAKÝSTAN) Fikrinin Fikri HERKES BURNUNA MUKAYYET OLSUN Orman Mühendisleri Odasý'na göre, Yedidalga yangýnýnda sýnýfta kalmýþýz. -Hangi yangýnda sýnýfý geçtik onu söyleyin! Kýlýçdaroðlu, "Baþbakan Tevrat'ý iyi biliyor. O zaman Tevrat'ýn 8. emrinin 'çalmayacaksýn', 9. emrinin ise 'yalan söylemeyeceksin, kul hakký yemeyeceksin' dediðini iyi bilmelidir", demiþ. -Yani, "bakýn ben bunlarý da biliyorum" demek istemiþtir herhalde! Küçük, emeklilerin yüreðine su serpmiþ. -Bu emeklilerin yüreðine de amma kolay su serpilir ha!.. Ali Yenier adlý hýrsýz, "Polis tutuklar ben çalarým" demiþ. -Doðru söze ne denir. Tutuklamak polisin iþiyse, çalmak da onun iþi! Eski bir ahbap sýk sýk söyler... "Anneciðim!" Denktaþ'a göre bu hükümet en beceriksiz hükümetmiþ. -Beceriklisini görmedik ki ömrü hayatýmýzda... Atlas Jet "Diriltip iade edeceðiz" demiþ. -Dalga geçmiþlerdir herhalde!.. Þiþe ve bardakla burun kýrmýþlar. -Burunkýranlar da gelmeye baþladýysa iþimiz zor. Herkes burnuna mukayyet olsun. Egemen Baðýþ, Ýsrail gemileri için, "Gelecekleri varsa görecekleri de var" demiþ. -Akdeniz'de sular ýsýndý demiþtik ya... Kaynayan kazanýn altýna bir kütük de Baðýþ attý iþte! AKPM Baþkaný Mevlût Çavuþoðlu bile Lârnaka'dan gelmiþ. -E hani Kýbrýs Türkiye için milli bir davaydý?! Eroðlu "Rum tarafý isterse yýl sonunda anlaþma mümkün" demiþ. -Artýk nereye çekerseniz çekin. Bana göre bunun anlamý þu: Rum tarafý Türkiye'nin bütün taleplerini kabul ederse yýl sonuna anlaþma mümkündür! Oy satýn alýnmasý konusu, araþtýrýlmaya bile gerek görülmeden kapanmýþ. -Öyle ya... Bu konuda eli temiz olan mý var da araþtýrma yapýlacak? Zerdalisiz Zerdali Festivali yapýlmýþ. Birþey deðil. Takmayýn kafanýzý... Ýþimiz zerdaliden düdük zaten!

13 12 Haziran 2010 Cumartesi GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... AKARYAKITA TAVAN FÝYAT Rum Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda, akaryakýt fiyatlarýnýn hükümet tarafýndan kontrol edilmesini amaçlayan yasa tasarýsýný oybirliðiyle onayladýðý bildirildi. Haravgi gazetesi; "Narha 'Evet' - Meclis Yakýt Fiyatlarýnýn Kontrol Edilmesine Ýliþkin Hükümetin Önerisini Oybirliðiyle Onayladý" baþlýklarýyla verdiði haberinde hükümetin sunduðu, Ticaret Bakanlýðý'na akaryakýtta tavan fiyat belirleme yetkisi veren yasa tasarýsýnýn dünkü Meclis toplantýsýnda oybirliðiyle onaylandýðýný yazdý. Hükümetin artýk, söz konusu yasa sayesinde, piyasada akaryakýt fiyatlarý çok yüksek olduðunda, kararname çýkararak akaryakýt ve doðalgazýn hem toptan hem de perakende satýþ fiyatýna müdahale edebileceði kaydedilen haberde, fiyat kontrollerinin, akaryakýt yanýnda süt, ekmek gibi ürünlere kadar geniþletilmesinin beklendiði de belirtildi. BALON BALIKLARININ ÝHRAÇ EDÝLMESÝ PLANLANIYOR Rum Deniz ve Balýkçýlýk Araþtýrmalarý Dairesi'nin, balýkçýlardan tanesini 1 Euro'ya aldýðý zehirli balon balýklarýný Uzakdoðu'ya ihraç etmeyi planladýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, balon balýklarýnýn Uzakdoðu'da büyük ticari deðeri olduðunu yazdý. Gazete, yetkili birimden yapýlan açýklamaya göre, þimdiye kadar Japonya, Çin ve Kore ile temaslarda bulunulduðunu, yasal zorluklara raðmen özellikle Çin'in balon balýklarýnýn alýmýna büyük ilgi gösterdiðini aktardý. 32 BÝN BALON BALIÐI TESLÝM EDÝLDÝ 2009 Aralýk ayýndan 8 Haziran 2010 tarihine kadar balýkçýlarýn toplam 23 bin balon balýðýný tanesi 1 Euro karþýlýðýnda yetkili kurumlara teslim ettiðini yazan gazete, balon balýklarýnýn, "yarattýðý etkilerle ilgili bir araþtýrma yapýlmasý çerçevesinde" balýkçýlardan alýndýðýna iþaret etti. Haberde ayrýca, balon balýklarýnýn daha çok Larnaka, Agia Napa ve Paralimni gibi bölgelerde avlandýðý kaydedildi. DÝSÝ HRÝSTOFÝDÝS ÝÇÝN 3 GÜNLÜK YAS ÝLAN ETTÝ Rum ana muhalefet partisi DÝSÝ, önceki gün hayatýný kaybeden, partinin kurucu üyelerinden, Rum Saðlýk Bakanlýðý, Rum Hükümet Sözcülüðü ve Glafkos Klerides hükümetinde baþkanlýk komiserliði görevlerinde bulunan Manolis Hristofidis için dünden baþlayarak 3 gün yas ilan etti. Haravgi gazetesinin haberine göre, Hristofidis için partinin tüm ofislerindeki bayraklar yarýya indirilecek, Hristofidis'in cenaze masraflarýný parti üslenecek ve partinin gençlik kolu olan NEDÝSÝ'nin binasýnda bulunan toplantý salonunun ismi "Manolis Hristofidis Salonu" olarak deðiþtirilecek. Hristofidis için taziye mesajlarý yayýmlandý. Türk þoför Papa'yý öldürmeyi planlamýþ! Ýskenderun'da piskopos olan Luigi Pandovese'yi öldüren þoförü Murat Altun'un, Papa 16'ncý Benedict'i de öldürmeyi planladýðý iddia edildi. Politis gazetesi; "Papa'nýn Öldürülmesinden Korkuyordu - Pandovese Kýbrýs Seyahatini Ýptal Etti ve Bunun Bedelini Ödedi" baþlýklarýyla verdiði haberinde, din konusunda uzman bir Ýtalyan analizcinin açýklamalarýna dayanarak, Pandovese'nin Benedict'in Güney Kýbrýs'ta bulunacaðý tarihlerde adaya gelmek için 3 Haziran tarihinde kendisi ve Altun için bilet ayýrttýðýný, Ýsrail gemilerinin geliþi haftaya ertelendi Ýsrail'in Gazze'ye insani yardým götüren Türk gemisine saldýrmasý ve bunun ardýndan Türkiye'nin verdiði tepkilere yanýt olarak, Ýsrail'den bu hafta sonu yola çýkarak Kýbrýs'a geleceði duyurulan gemi filosunun geliþinin gelecek haftaya ertelendiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, "Türkiye'nin Kýbrýs'ý iþgaline" dikkat çekmek amacýný taþýyan ve bir grup Ýsrailli gönüllüden oluþan filonun, Larnaka Limaný'na doðru bu hafta sonu deðil, 20 Haziran Pazar günü yola çýkmasýnýn beklendiðini yazdý. Gazete, Ýsrail gemilerinin geliþinin ertelenmesinin sebebini açýklamazken, Türkiye ile KKTC'nin gelecek hafta arama ancak daha sonra bu biletleri iptal ettiðini yazdý. Pandovese'nin biletleri iptal etmesinin sebebinin Altun'un Benedict'i öldürmeyi planladýðýna iliþin telefon almasýndan kaynaklandýðýný öne süren gazete, Pandovese'nin biletleri iptal ettikten bir süre sonra Altun tarafýndan öldürüldüðünü kaydetti. Gazete bu arada, "Asia News" ajansýnýn haberine göre, Altun'un Pandovese'yi býçaklarken "þeytaný öldürdüm" diye baðýrdýðýný aktardý. kurtarma tatbikatý yapacaðýna dikkat çekti. Gazete ayrýca, ayný Ýsrailli gönüllü grubun, sözde Ermeni soykýrýmýna dikkat çekmek için de Türkiye'ye gemi filosu göndermeyi planladýðýný duyurdu. Öte yandan Politis, Türkiye basýnýna dayandýrarak, Caner Gönyeli Arama Kurtarma tatbikatýnýn bu yýl her zamanki yerinden daha Güneyde yapýlacaðýný iddia etti. Gazete, "Ýsrail'den bir grup gönüllünün Kýbrýs'a doðru gemilerle gelecek olmasý sebebiyle normalde Girne- Maðusa arasýnda gerçekleþtirilen tatbikatýn bu yýl daha güneyde gerçekleþtirileceðini ancak kesin noktanýn belli olmadýðýný" savundu. "HRÝSTOFYAS EROÐLU'NUN ÖNERÝLERÝNÝ BEKLÝYOR" Hristofyas'ýn, Derviþ Eroðlu'nun mülkiyet konusunda sunacaðý önerileri beklediði bildirildi. Politis, "Mülkiyette Eroðlu Prömiyeri Hristofyas 15 Haziran'da Kýbrýslý Türk Liderin Önerilerini Bekliyor" baþlýklý haberinde, Eroðlu'nun mülkiyet konusunda kapsamlý fikirler sunma niyetinde olduðunu, alýnan ilk bilgilerin Kýbrýs Türk tarafýnca üzerinde çalýþýlmýþ pratik adýmlardan söz edildiðini yazdý. Gazeteye göre 15 Haziran'da yapýlacak görüþmeye, yurt dýþýnda bulunan BM Özel Danýþmaný Aleksander Downer katýlmayacak. Görüþmede BM heyetine, Zeriýhoun'un yerine atanan ve 14 Haziran'da ilk kez Ada'ya gelecek olan BM Genel Sekreteri'nin yeni Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim baþkanlýk edecek. Sosyalistler Ýnisiyatifi: Bizim taraf görüþ birliklerinden caymamalý Sosyalistler Ýnisiyatifi'nin; Mehmet Ali Talat ve Dimitris Hristofyas arasýndaki müzakerelerde varýlan görüþ birliklerini desteklediði ve yayýmladýðý açýklamada "bizim taraf" olarak ifade ettiði Rum tarafýnýn bundan herhangi bir cayma teþebbüsünün tartýþma konusu bile olmamasý gerektiði görüþünde olduðu bildirildi. Alithia'nýn "Sosyalistler Ýnisiyatifi: Talat- Hristofyas Görüþ Birliklerinden Hiçbir Cayma (Olmasýn)" baþlýklý haberine göre, Güney Kýbrýs'ta kurulu bir örgüt olduðu anlaþýlan "Sosyalistler Ýnisiyatifi" tarafýndan yayýmlanan açýklamada; geniþletilmiþ bir prosedür çerçevesinde Rum tarafýnýn arabuluculuðu kabul etmeye ve üzerine köprü kurulmasý imkaný bulunmayan konularda BM ve AB'nin önerilerini tartýþmaya hazýr olmasý gerektiði de belirtiliyor. AÝHM'in mülkiyetle ilgili son iki kararýnýn; Rum tarafýnýn bugüne kadar tezlerini üzerine bina ettiði mülkiyet meselesinin doðasýnda köklü deðiþiklik yaptýðý vurgulanan açýklamada, doðrudan ticaret konusuna da deðiniliyor ve bu konunun, Lizbon Sözleþmesi'nin ilgili maddesi kullanýlarak yeniden gündeme getirilmeye çalýþýldýðý, böyle bir geliþmenin yapacaðý siyasi etkilerin; ekonomik etkilerinden çok daha büyük olacaðý uyarýsýnda bulunuluyor. Ýnisiyatif açýklamasýnda; NATO-AB iliþkilerinde Güney Kýbrýs'ýn "by-pass" edilmeye çalýþýldýðý ve Ercan Havaalaný'yla ilgili fikirlerin de konuþulmakta olduðu vurgusunu yaparak; BM ve AB parametrelerine dayalý, mümkün olan unsurlar temelinde çözüm arzu eden siyasi güçlerin; çözümün ileri götürülmesi için iyi ortam iþlemeleri gerektiði görüþüne de yer veriliyor. TÝCARÝ DENGE AÇIÐI Rum Ýstatistik Dairesi, ticari denge açýðýna iliþkin verileri yayýmladý. Buna göre; 2009 Ocak-Mart aylarýnda 1 milyon 162 bin Euro olan ticari denge açýðý, 2010 Ocak-Mart aylarýnda artarak 1 milyon 244 bin 8 Euro'ya ulaþtý. Bu arada Alithia gazetesi; söz konusu habere "Ticari Denge Açýðýnda Düþüþ" baþlýðýný attý ve Güney Kýbrýs'ta ticari denge açýðýnýn azaldýðýný savundu. 13 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Yeni 'en çirkin köpek' Dünyanýn en çirkin köpeði sayýlan Ellie'nin ölümünden sonra "tahta göz diken" rakipleri amansýz bir yarýþa girdi. En çirkin köpeðin kendilerine ait olduðunu savunan köpek sahipleri iddialarýný kanýtlamak için Ýngiliz basýnýna köpeklerinin fotoðraflarýný göndermeye baþladý. Reader Bev Nicholson, Ellie'yle ayný cins olan 6 yaþýndaki Mugly'nin fotoðrafýný yollarken, Sirbree Mason da Fransýz buldogu Frank'in resmini e-postayla gönderdi. Tüysüz Çin köpeði cinsinin nadir örneklerinden olan Ellie 17 yaþýnda hayata gözlerini yummuþtu. Ýlk buluþmada kucaklaþtýlar Avustralya'da, diþi iki gorilin týpký insanlar gibi tanýþtýklarý anda kaynaþarak sarýlmalarý böyle görüntülendi. Ýnsanoðluna bedensel ve davranýþsal bakýmdan en çok benzeyen hayvanlardan olan gorillerin de, týpký insanlar gibi ilk buluþmada birbirlerini kucakladýklarý biliniyordu. Ancak bu durum ilk kez bu kadar yakýndan görüntülenerek kanýtlandý. Avustralya'nýn Sydney kentindeki bir hayvanat bahçesinden, Melbourne kentindeki bir baþka hayvanat bahçesine nakledilen 'Mbeli' isimli gorilin, kendisi gibi diþi olan kafes arkadaþý 'Johari' ile ilk tanýþmalarý kayýt altýna alýndý. Mbeli bir süre Johari ile týpký sohbet eder gibi karþýlýklý ayakta durduktan sonra, iki yeni arkadaþ birbirine sýmsýký sarýldý. Daha sonra kaynaþan iki goril birbirlerinin sýrtýna çýkarak bol bol oynadý. Eve askeri nakliye uçaðýyla gitti Haiti'de havayolu þirketlerinin aðýr olduðu için 6 aydýr taþýmayý reddettiði 226 kiloluk ABD'li kadýný evine askeri uçak götürdü. ABD vatandaþý Dominique Lanoise'in, Haiti ile Dominik Cumhuriyeti'nin paylaþtýðý Karayipler'deki Hispaniola Adasý'nda altý ay süren "esareti" bitti. 226 kiloluk kadýn büyükannesini ziyaret için kasým ayýnda Haiti'ye özel uçakla uçmuþtu. Ziyareti bitince ABD'nin Miami kentindeki evine dönmek için havayolu þirketleriyle irtibata geçen kadýn, "Çok aðýrsýn; seni taþýyamayýz" cevabý aldý. Altý aydýr evine dönmeyi bekleyen 7 çocuk annesi kadýn, çalmadýk kapý býrakmadý. Kýzýnýn Miami'de ölüm haberini alan kadýnýn imdadýna Dominikli yetkililer yetiþti. Haiti'den Dominik'e kamyonla götürülen kadýn, askeri nakliye uçaðýyla ABD'ye nakledildi. Evcilleþtikçe zekâsý geriliyor Avustralya Üniversitesi'nin araþtýrmasýna göre, ev hayatý köpekleri aptallaþtýrýyor. Araþtýrma, köpeklerin yýllarca evcil olarak yaþadýklarý için vahþi yaþamda sahip olduklarý problem çözme yeteneklerinin kaybolduðunu ortaya çýkardý. Evcil köpekler, temel zeka testlerini geçemezken, kurtlar ve vahþi köpekler bu testleri kolayca geçiyor. 4 köpeði kurtardý torununu unuttu Ýngiltere'de Mandy Hands (45), sabah 7.30'da evini alevlerin sardýðýný görünce hemen 16 yaþýndaki oðlu Ashley ile 4 tazýsýný alýp dýþarý kaçtý. Ancak Hands kendisini ziyarete gelen 11 yaþýndaki torunu Curtis'i ise yattýðý üst kattaki odada unuttu. Yangýn evi sardýðý için içeriye giremeyen itfaiyeciler, çocuðu yatak odasýnýn penceresinden dýþarý çýkardý. Büyükanne Hands, "Suçluluk duyuyorum. Bizi Portsmouth'dan ziyarete gelmiþti. Alevleri görünce o kadar panikledim ki, üst katta uyuduðu aklýmdan çýktý" dedi.

14 14 12 Haziran 2010 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Kendi gücünü, imkanlarýný baþka birinin iyiliði için kullanmak (iki kelime). 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Tren, tramvay gibi taþýtlarýn üzerinde hareket ettiði demir yol. Ansýzýn, birdenbire. 3-Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüðe kavuþturan tanrý içkisi. Rütbesiz asker. 4-Hayvan yuvasý. Bir yerden, bir kaptan baþka bir yere veya kaba geçirmek. 5-Ýletiþim dizgesi birliði. Bir emir. 6-Ters okunuþu "Amerikan Uzay Araþtýrma Merkezi". Bir göz rengi. 7-Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel geliþme süreci. Ters okunuþu "ABD'nin cumhurbaþkanýnýn soyadý". 8-Kimi vakit, bazen. Rütbe veya kýdemce küçük olan asker. Üç yaþýna kadar olan at yavrusu. 9-Ters okunuþu "Ýlgilendiren, ilgili". Sodyum'un kýsaltmasý. 10-Özel veya kamu kuruluþlarýnda haberleþmeyi saðlayan, yazýþma yapabilen görevli, kâtip. Ters okunuþu "Geniþ olmayan". 11-Birini veya bir þeyi akla getirmek, sözünü etmek veya onu düþünmek, hatýrlamak. Bir ülkeye baþka bir ülkeden mal getirme veya satýn alma. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ecegül Eczanesi: Þht. Ünal Kemal Sok. No.118 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Adahan Eczanesi: Gazeteci Kemal Aþýk Cad. No:17 K. Kaymaklý (Otobüs Terminali Yolu-Royal Hotel Yaný) Tel: Maðusa Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Yaný Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Oyun, yarýþ, savaþ gibi olaylarda karþýsýndakinden aþaðý durumda kalmak, maðlup olmak. Hayret bildirir. 2-Ortada, herkesin içinde yapýlan. Bir halkýn üzerinde yaþadýðý, kültürünü oluþturduðu toprak parçasý, yurt. 3-Ters okunuþu "Kýþýn yaðar". Tüketiciyi korumak amacýyla, özellikle ihtiyaç maddeleri için devletçe belirlenen fiyat. Alfabenin 29 ve 16. harfleri. 4-Belli bir ücret karþýlýðýnda yolcu taþýyan otomobil. Dolaylý anlatým. 5-Türkiye'ye komþu bir ülke. Gözü görmeyen, kör. Beyaz. 6-Tek kurþun atan bir çeþit tüfek. Ün, þan, þöhret. 7-Usanç anlatýr. Namus. Gelecek. 8-Ahlakýn övdüðü, iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiðitlik, doðruluk gibi niteliklerin genel adý, fazilet. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kýsa yazýlýþý. 9-Þeker karýþtýrýlarak piþirilmiþ meyve ezmesi. Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygular anlatýr. 10-Geniþlik. Deniz teknelerinin iç yanlarý. 11-Ters okunuþu "Tamam olmayan, az". Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. TV'DE BU AKÞAM Arn:Kutsal Savaþçý Türü: Yabancý Sinema CINE5 / 20:30 Arn ve Cecilia nýn Ýsveç ten Ortadoðu ya uzanan hikayesi, cesur þövalyeler, güçlü kraliçeler ve hain krallarla dolu bir geçit gibi Bu bir entrika, dostluk ve ihanet masalý, bu ayný zamanda asla unutulmayacak bir aþk hikayesi Arn Magnusson 1150 yýlýnda, Ýsveç in Batý yakasýndaki Batý Gothia da, Arnas ciftliðinde dünyaya gelir. Büyüdükçe eðitimli bir genç adama ve yetenekli bir kýlýç ustasýna dönüþür. Hayatýnýn aþký Cecilia ile tanýþtýðýnda, zalim dünya onlarý zorla ayýrýr. Cecilia bir rahibe manastýrýnda hapistir ve Arn, Filistin e, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasýndaki korkunç savaþa þövalye olarak gönderilmiþtir. Her ikisi de hayatta kalmak için savaþmak, kötülükle baþ etmeyi ve çektikleri fiziksel zorluklarýn üstesinden gelmeyi öðrenmek zorundadýr. Tanrý ya ve Onun iyiliðine olan inançlarýný sarsan bu acý dolu ayrýlýk; birbirlerine ve kavuþacaklarý güne olan inançlarýný asla etkilemeyecektir. Kaos Türü: Yabancý Sinema TV8 / 21:15 Seattle daki dedektif Quentin Conners haksýz yere görevinden uzaklaþtýrýlýr ve ortaðý Jason York da, Pearl Street Köprüsü ndeki bir çatýþma sonrasýnda rehine ve suçlu öldürülünce, emniyet güçlerinden ayrýlýr. Bir rehinenin de alýndýðý banka soygunu sýrasýnda Conners, yanýna çaylak ortaðý Shane Dekker da verilerek bu operasyonda görevlendirilir. Ancak Lorens in liderliðindeki soyguncularýn tek bir kuruþ bile almadýklarý ortaya çýkar. Polis ekibi gangsterleri kovalarken onlarýn, Kaos Teorisi ni kullanarak sisteme bir virüs bulaþtýrdýklarýný ve farklý hesaplardan bir milyon dolar çaldýklarýný öðrenir. Daha sonra Lorenz in suç ortaklarýný teker teker öldürmeye baþladýðý ortaya çýkar. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Dehþet Sýnýrý Türü: Yabancý Sinema KANALTURK / 22:00 Baþrolünde ünlü aktörler Hugh Grant ve Gene Hackman ýn oynadýðý heyecan dolu bir film ATV ekranlarýna geliyor: Dehþet Sýnýrý.New York un en kalabalýk hastalerinden birinde evsiz bir adam garip semptonlar göstererek ölür. Bu ölüm kimsenin dikkatine çekmezken Dr. Guy Luthan bu garip ölümden kuþkulanýr ve konuyu araþtýrmaya baþlar. Tuhaf ölümlerin arkasýnda gerçek bir profesyonel vardýr. Bu kiþi týp araþtýrmalarý konusunda herkesin önünde saygýyla eðildiði Dr. Lawrence Myrick dir. Zor Ölüm 2 Türü: Yabancý Sinema FOX / 19:30 Dedektif Mcclain (Bruce Willis) bir kez daha baþýný derde sokmuþtur. Washington'un Dulles Havaalaný üzerinde uçmakta olan yolcu uçaðýnda karýsý da bulunmaktadýr. Havaalaný iniþ sistemi teröristler tarafýndan ele geçirilmiþtir ve onlarýn kontrolündedir. John, nerdeyse her hareketine muhalefet eden havaalaný yetkililerine raðmen teröristleri yenmeli ve uçaðýn yakýtý bitmeden yere inmesini saðlamalýdýr. KIRGIZÝSTAN'DA KAVGA: 17 ÖLÜ Kýrgýzistan'da gençlerden oluþan gruplar arasýnda çýkan kavgada 17 kiþi öldü, 200 kiþi yaralandý. Kýrgýzistan'da güvenlik güçlerinin, yerel saatle dün gece sýralarýnda Oþ kenti meydanýnda ellerinde demirler ve deðneklerle toplanan kalabalýða müdahale ettiði öðrenildi. Kentte, gençlerden oluþan gruplar arasýnda çýkan kavgada 17 kiþi öldü, 200 kiþi yaralandý. Hükümet de olaðanüstü hal ilan etme kararý alýndýðýný açýkladý. MACARÝSTAN SELE TESLÝM Macaristan'da on gündür devam eden sel ve taþkýnlarýn, 200 evin yýkýlmasýna, 10 binden fazla kiþinin evsiz kalmasýna ve ülke genelinde milyonlarca dolarlýk zarara yol açtýðý açýklandý. Macar yetkililer, sel ve taþkýnlarýn teþkil ettiði zararýn yüz milyonlarca dolarla ölçülebileceðini bildirdi. Sel yüzünden 10 binden fazla kiþinin evini terketmek zorunda kaldýðý, 8 ilde 51 yerleþim biriminde insanlarýn halen evlerine giremediði belirtiliyor. Öte yandan Tuna nehrinin baþkent Budapeþte'de taþmasý trafiði felç etti. 8 SÝVÝL ÖLDÜ Afganistan'ýn güneyinde Taliban militanlarýnýn yol kenarýna yerleþtirilen bombayla düzenlediði saldýrýda 8 sivil öldü. Kandahar valisinin sözcüsü Zalmay Eyubi, Helmand ile Kandahar arasýnda Maivang'da bir otobüsü hedef alan saldýrýda, 4'ü kadýn 8 sivilin yaþamýný yitirdiðini söyledi. IRAK'TA ÞÝDDET: 3 ÖLÜ, 19 YARALI Irak'ta meydana gelen þiddet olaylarýnda 3 sivil öldü, 19 kiþi yaralandý. Polis, baþkent Baðdat'ýn güneyindeki Dura bölgesinde yol kenarýna yerleþtirilen bombayla düzenlenen saldýrýda, 2 sivilin öldüðünü, 9 kiþinin yaralandýðýný açýkladý. Baðdat'ýn 150 kilometre kuzeyinde Tikrit'te dün gece bir fýrýnýn yakýnýnda bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda bir sivilin öldüðü, 10 kiþinin yaralandýðý belirtildi. DÜÐÜN TÖRENÝNDE KATLÝAM: 40 ÖLÜ Afganistan'ýn güneyindeki Arghandab bölgesinde bir düðüne düzenlenen intihar saldýrýsýnda 40 kiþi öldü, 16'sý çocuk 81 kiþi de yaralandý. Ýntihar eylemcisi, düðün sýrasýnda ayaða kalkarak kendini havaya uçurdu. Devlet Baþkaný Hamit Karzai, olaydan Taliban'ý sorumlu tuttu. Diðer yandan Taliban'ýn Helmand bölgesinde, 7 yaþýndaki bir çocuðu "casus olduðu" gerekçesiyle asarak öldürdüðü bildirildi. Afganistan lideri Hamid Karzai saldýrýyý kýnadý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 12 Haziran 2010 Cumartesi AJANDA 12 Haziran Cuma Ýki toplumlu film festivali - 'With brand - new Eyes' 'Engage' projesi sponsorluðunda düzenlenen ve dün baþlamýþ olan festival bugün de devam ediyor. Festivalde, genç sinemacýlar Adonis Florides, Yianna Amerikanou, Ioakeim Mylonas, Kiros Papavasiliou, Vasvi Çiftçioðlu ve Esra Ummak'ýn filmleri yer alýyor. Gösterimler arasýnda filmlerin yönetmenleriyle sohbet etme þansý da bulacaðýnýz festival, bu akþam filmlerin ardýndan kapanýþ partisiyle sona erecek/ Ledra Sokaðý, 'Peace' Kültür merkezi- Lefkoþa, 20:00. Daha fazla bilgi için: veya Guignol ve Karagöz Kýbrýs Türk Fransýz Kültür Derneði'nin eðitim-öðretim yýlýnýn son bulmasý dolayýsýyla düzenlediði kutlama etkinliðinde Guignol ve Karagöz gösterisi, özellikle çocuklar için eðlenceli bir etkinlik/ Büyük Han, 10: Haziran Salý Sergi: Paris'te Mimari Yürüyüþler, 19:00 Kýbrýs Türk Fransýz Kültür Derneði'nin düzenlediði fotoðraf sergisinde Dr. Devrim Yücel Besim'in 'Paris'te Mimari Yürüyüþleri'ni izleyebilirsiniz. 27 Haziran'a kadar açýk kalacak serginin saatleri: 10:00-13:00/16:00-20:00, Arabahmet, Derviþ Paþa No.4 Dereboyu Þöleni Lefkoþa Türk Belediyesi'nin organize ettiði sokak eðlencesinde sürpriz sahne gösterileri ve grup Frekans var. Rezervasyon için: (0392) , / Dereboyu, Cafe Biyer önü, 19:00. Heykel Sergisi Sidestreets'in düzenlediði ve açýlýþý 19:30'da yapýlacak olan Kýbrýslý Türk heykeltraþ Baki Boðaç'ýn heykel sergisini, temel olarak kullanýlan taþ ve metal malzemelerinin yaný sýra, duraðan harekete farklý bir yorum kazandýran ýþýk ve renk çalýþmasýyla bütünleþmiþ olarak izleme þansý bulacaksýnýz. Sergi 17 Temmuz'a kadar devam edecek. 18 Haziran Cuma Carpe Diem Konseri Lefkoþa'daki Sinema Nostalji Bar'da yer bulacak etkinliðe giriþ ücreti 10 TL/ 22:30-03:00. Cosmic Gate and Super 8 & Tab Elektronik ve trans müzik tutkunlarýnýn kaçýrmamasýný önerdiðimiz geceyi lazer gösterileri ve havai fiþekler renklendirecek. Bilet ücretleri Euro olup Cafe Caprice, Makariou Street ( ) adresinden temin edilebilir. Daha fazla bilgi için: , veya / The Pavillion, 23:00-04:00 19 Haziran Cumartesi Yardým Konseri Kýbrýs Sanat öðrencileri ve Girne Liman Rotaract Kulübü iþbirliði ile düzenlenen, iki gün sürecek yardým konseri, üç farklý etkinlikten oluþuyor. Elde edilecek gelirin, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði ile Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneðine verileceði yardým konserinin üç etkinliði kapsayan biletleri 20 TL. Daha fazla bilgi için: (0392) (Kýbrýs Sanat) veya One Sun One Soul Free Healing Festival 'Kýbrýs'ta Bir Kalp Atýþý' etkinliði kapsamýnda, Poli'de düzenlenecek haftasonu kampýnda Baflý davulcular performanslarýný sergileyecekler. Davul severlere öneririz/ 19:00 (Ledra Palace'tan kalkacak otobüsün hareket saati 16:00) "PASADEMBO" TARSUS'TA ÖDÜL ALDI Tarsus'ta Tarsus Belediyesi'nin düzenlediði "Türk Dünyasý Tiyatro Günlerine" katýlan Güzelyurt Belediyesi Þehir Tiyatrosu, "Pasadembo" adlý oyunuyla ödül aldý. Belediye açýklamasýna göre, Ýstanbul Lions Kulübü "Halk Jürisi" üyeleri de, Tiyatro Sezonu'nda, 16 kentte sahneye konulan oyunlarý izledikten sonra, "Pasadembo" oyununda, Mestan rolündeki oyuncusu Hüsnü Kargýlý'ya "Kerem Yýlmazer Genç Yetenek Teþvik Ödülü" vermeyi uygun gördü. Türk Dünyasý Tiyatro Günlerine bu yýl, Güzelyurt Belediyesi Þehir Tiyatrosu, Kerkük Türkmen Eli Tiyatrosu, Ýran Sanat Tiyatrosu ve ev sahibi Tarsus Belediyesi Þehir Tiyatrosu katýldý. YÖNLENDÝRME SINAVI PAZAR GÜNÜ Kolejlerin 9. sýnýfýna ve Anadolu lisesine alýnacak öðrencilerin belirlenmesi için düzenlenen "yönlendirme sýnavý" Pazar günü yapýlacak. Üç oturumda yapýlacak sýnava, 1073 öðrenci katýlacak. Sýnav, Lefkoþa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Gazimaðusa Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayýs Türk Maarif Koleji ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji'ndeki 44 sýnav salonunda yer alacak. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya AKDOÐAN'DA FÝNAL- Gençlik Dairesi, FOGEM ve Akademi Sanat Derneði'nin organizasyonuyla gerçekleþen 5. Uluslar arasý Yaz Sevinci Çocuk Festivali önceki akþam Akdoðan'da gerçekleþen final gösterileri ile son buldu. Gençlik Dairesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, konfeti yaðmuruyla son bulan festivalde, Hindistan, Estonya, Polonya, Türkiye ve KKTC ekipleri oyunlarýný Akdoðanlýlar için sergiledi. ASMAALTI VE ARASTA ESNAFI KUMARCILAR HANI'NIN RESTORE EDÝLMESÝNÝ ÝSTEDÝ Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Asmaaltý ve Arasta Esnafý Derneði'ni kabul ederek sorunlarýný dinledi. Bakanlýk basýn bürosundan verilen bilgiye göre, Dernek Baþkaný Tanju Müezzinoðlu, Asmaaltý ve Arasta bölgelerinin geliþip kalkýndýrýlmasý ve güzelleþtirilebilmesi için Kumarcýlar Haný'nýn istimlak edilerek bir an önce restore edilip turizme açýlmasý talebinde bulundu. Kumarcýlar Haný'nýn özel mülk olmasý nedeniyle restore edilmeyip atýl durumda olduðunu anlatan Müezzinoðlu, Asmaaltý ve Arasta'nýn kültürel dokusunun korunup yaþatýlabilmesinin herkesin görevi göre, sabah iki oturum ve öðleden sonra bir oturum olmak üzere 3 oturumda yapýlacak sýnavýn arasýndaki birinci oturumunda Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji; 10:45-12:30 saatleri arasýndaki ikinci oturumda Tarih ve Ýngilizce sorularý yer alacak. Öðleden sonra ise konuþma (speaking) sýnavý yapýlacak. Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve tarih konularýndan 25'er soru; Ýngilizce'den ise 40 soru sorulacak. Sorular çoktan doðruyu seçme tipinde olacak. Fotoðraf: Mustafa Erkan olmasý gerektiðini ifade etti. Bakan Dürüst ise, Lefkoþa'nýn tarihsel bir misyon yüklendiðini ve birçok tarihi eseri içerisinde barýndýrdýðýný anlatarak, Lefkoþa'nýn turizm açýsýndan bir cazibe merkezi olabileceðini belirtti. Tarihsel deðerlere sahip çýkýlarak ekonomiye katkýda bulunulabileceðinin altýný çizen Dürüst, canlý bir ekonomik yapýnýn ise esnafýn sorunlarýna çare olabileceðini kaydetti. Dürüst, Eski Eserler Dairesi ile iþbirliði içerisinde gereken çalýþmalar yapýlarak Lefkoþa'nýn daha çok turist çekebilecek bir merkez haline getirileceðini sözlerine ekledi. 15 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Çýlgýn öpüþ Çin'de akrobatik hareketlerle öpüþme yarýþmasý düzenlendi. 200 TL'lik birincilik ödülünü yeni tanýþan bir çift kazandý. XI'AN kentindeki Zheng Xingyuan isimli alýþveriþ merkezinde düzenlenen öpüþme yarýþmasýna katýlan 12 çift yeteneklerini sergiledi. Çiftler, yarýþmanýn ödülü olan 888 yuan (yaklaþýk 200 TL) için en zor pozisyonlarda öpüþtü. Yarýþmada en çok beðeni toplayan eþcinsel iki erkek birinciliði, yarýþmaya katýlmadan önce alýþveriþ merkezinde tanýþan çifte kaptýrdý. Yarýþmayý düzenleyen alýþveriþ merkezi yetkilileri, ödülün önemsiz olduðunu söyleyerek çiftlerin hepsine birer kutu içecek daðýttý. Merkezin sözcüsü Bai, "Yarýþmanýn amacý, insanlarýn aþklarýný böyle sergileyebilmesi" dedi. Brezilya'da sapýk baba rezaleti Brezilya'nýn kuzeydoðusundaki yoksul Maranhao eyaletinde 16 yýl boyunca tecavüz ettiði öz kýzýndan 7 çocuk sahibi olmakla suçlanan balýkçý tutuklandý. Sao Paulo'nun Estado ajansýnýn haberine göre, polis, isimsiz bir ihbar üzerine 54 yaþýndaki Jose Agostinho Bispo Perreira'yý gözaltýna aldý. Balýkçýnýn kýzýný 12 yaþýndan beri, Maranhao eyaletinin baþkenti Sao Luiz'e 300 km uzaklýktaki izole bir mezrada çatýsý saman bir kulübeye kapattýðý belirtildi. Soruþturmayý yürüten komiser Adriana Meireiles, bugün 28 yaþýnda olan ve okuma-yazma bilmeyen balýkçýnýn kýzýnýn 7 çocuk doðurduðunu belirterek, balýkçýnýn küçük kýzlarýndan 7 yaþýndaki birini de istismar ettiðinden kuþkulanýldýðýný kaydetti. En küçüðü 2 aylýk, 4, 5, 7, 8 ve 12 yaþlarýndaki çocuklarýn kulübede yaþadýklarýný, yetersiz beslendiklerini ve giysilerinin bulunmadýðýný belirten polis, 7. çocuðun doðumunda bir baþka aileye verildiðini bildirdi. Komiser Meireiles, balýkçýnýn kýzýnýn annesiyle boþandýðýný ve anneleriyle Sao Luiz'de yaþayan iki oðlu ve bir kýzýnýn ise talihsiz kýzýn akýbetinden habersiz olduklarýný söyledi. Kaza geçirdi, sigara ve biraya baþladý! Üç yaþýndaki Ya Wen, geçirdiði trafik kazasýnýn ardýndan bira ve sigara içmeye baþladý. Ailesi, Wen'in beþ gün komada kaldýðýný ve hastanede çýktýktan sonra küçük kýzýn kiþiliðinin deðiþip, sigara ve bira içmeye baþladýðýný söylüyor. Annesi Gao, kazanýn ardýndan kýzýnýn bir yetiþkinmiþ gibi davranmaya baþladýðýný belirtirken, "Ýçmeyi seviyor. Üç bardak birayý rahatlýkla içiyor" diyor. Kýzýný tuvalette babasýnýn sigaralarýný içerken yakaladýðýný söyleyen anne, kýzýnýn þimdi günde 2 pakete kadar sigara içtiðini söylüyor. Wen'in sigaralarý evlerinin yakýnýndaki bir marketten aldýðý öðrenilirken, marketteki görevliler de, küçük kýzýn sigaralarý babasý için aldýðýný düþündüklerini söylüyorlar. Ya Wen'in babasý, sigarayý býraktýðýný ve þehrin baþka bir bölgesine taþýndýklarýný söylüyor, ama kýzýnýn hala sigara gördüðünde aðlamaya baþladýðýný da sözlerine ekliyor. Daha önce de, dört yaþýndaki Ardi Rizal adlý çocuðun günde iki paket sigara içtiði dünya basýnýna konu olmuþ, yetkililer çocuðun ailesine yardým sözü vermiþlerdi. "Oyun odaklý terapi" uygulanan Ardi Rizal'ýn, tiryakiliðinin artýk günde 15 sigaraya kadar düþtüðü açýklandý. Doðuþtan sörfçüler Deniz timsahlarýnýn, okyanusta 'sörf yaparak' yüzlerce kilometre yüzebildiði ortaya çýktý. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden bilim adamlarý, çok iyi yüzme becerisine sahip olmayan timsahlarýn nasýl Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu'ndaki adalara yayýldýklarýný araþtýrdý. Hareketlerini belirlemek amacýyla 27 timsaha verici yerleþtiren bilim adamlarý, okyanus yüzeyinde akýntýlar üzerinde "sörf yaparak" hareket yeteneðini artýran deniz timsahlarýnýn, akýntýlar doðru yönde olduðunda yüzeye yakýn durduklarýný, akýntý kötüyse daldýklarýný gördü. "Sörf yaparak", 3,8 metre büyüklüðündeki bir erkek timsahýn, 25 günde yaklaþýk 590 km, 4,8 metre büyüklüðündeki baþka bir timsahýn ise 20 günde 411 km yüzdüðünü belirten bilim adamlarý, bu hayvanlarýn iyi yüzücü olmasalar bile bu þekilde okyanusta büyük mesafeler katedebildiklerini bildirdiler.

16

17

18 18 12 Haziran 2010 Cumartesi

19 12 Haziran 2010 Cumartesi ASLANBABA'DAN MUHALEFETE KTHY ELEÞTÝRÝSÝ: HÝÇBÝRÝNÝN BÝR KURTULUÞ PLANI YOK Baðýmsýz Ýskele Milletvekili Ejder Aslanbaba, KTHY konusunda "muhalefet partileri þov yapýyor; hiç birinin de KTHY'nin kurtulmasý için bir planý yoktur" iddiasýnda bulundu. Aslanbaba, KTHY'yle ilgili yazýlý açýklamasýnda, "kendisinde KTHY için acil kaynak yaratacak önlem paketi olduðu; bunu defalarca ilgili bakanlara ve Baþbakan'a anlatmasýna raðmen hiçbir adýmýn atýlmadýðýný" ileri sürdü ve "Demek ki hükümetin KTHY'yi kurtarmak için bir önlem almaya niyeti yok" ifadesini kullandý. KTHY'nin kurtulmasý için alýnacak her türlü önleme destek olduðunu ancak baðýmsýz vekil olduðu için kimse tarafýndan ciddiye alýnmadýðýný dile getiren Aslanbaba, muhalefet parti baþkanlarýna "þovlarýna son vermeleri" yönünde çaðrý yaptý. KTOEÖS KOLEJE GÝRÝÞ ÝÇÝN SINAV UYGULANMASINI ELEÞTÝRDÝ Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn kolejlere ve Anadolu Lisesine giriþi sýnava tabii tutmasýný eleþtirdi. KTOEÖS Eðitim Sekreteri Hasan Sarpten,yazýlý açýklamasýnda, geçen hafta yapýlan ve bu hafta yapýlacak kolej sýnavlarýný "çaðdýþý uygulama" olarak niteledi ve "binlerce çocuðun ruhsal ve psikolojik dünyasýnda derin yaralar" açtýðýný kaydetti. Hasan Sarpten "Öðrencilerin tek bir oturumda yapýlacak ve çoktan seçmeli bir þekilde gerçekleþtirilecek bir sýnavla yönlendirileceðini iddia etmenin eðitim bilimi ile uzaktan yakýndan iliþkisi olamaz" dedi. Okullarda öðretmen açýðýnýn Þubat ayýnda tamamlanmasý nedeniyle bazý okullarda müfredatýn tamamlanamadýðý savunan Sarpten, "Bu nedenle, pazar günü yapýlacak bu sýnava girecek 1074 öðrencinin eþit koþullarda sýnava hazýrlandýðýný söylemek hata olur" iddiasýnda bulundu. Eðitim Bakanlýðýnýn sendikadan Yönlendirme Sýnavý bitiminden evraklarýn DAÜ Ýþlem Merkezine ulaþtýrýlýncaya kadar bakanlýkta gözlemci olarak bulunmasýný istediðini ileri süren Sarpten, sadece sýnav sonrasýný gözlemlemenin yeterli olmadýðýný, esas noktanýn kolej sýnavýnda da yaþandýðý gibi sýnav öncesi olduðunu kaydetti. Sýnavlarýn hazýrlanýþ þekli, kimlerde bulunduðu veya dýþarýya çýkarýlýp çýkarýlmadýklarýnýn kesin olarak bilinmediðini kaydeden Sarpten, "Bu nedenle, KTOEÖS, baþtan sona hatalý iþleyen bu sürecin bir hiçbir þekilde parçasý olmayacaktýr" dedi. KKTC LÝ DÝÞHEKÝMÝ ARANIYOR Tel: Kýnalar Selülit yaðý Deniz yaðlarý Bitkisel yaðlar Þifalý bitkiler Doðal taþlar El ve vücut kremleri Bitkisel masaj yaðlarý Bitkisel þampuanlar Ýlvina salyangoz kremleri Atatürk Caddesi No:22 B1 Lefkoþa - Yeniþehir (1001 Çeþit Maðazalarý karþýsý...) Tel: BULUTOÐLULARI SURLARÝÇÝNÝ GEZDÝ... Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný ve UBP Lefkoþa Belediye Baþkan Adayý Cemal Bulutoðlularý ile UBP Meclis Üyesi adaylarý Surlariçi bölgesini ziyaret etti. UBP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Bulutoðlularý yaptýðý konuþmada, halkýn her kesiminin desteðini her zaman arkasýnda hissettiðini kaydetti ve bu destekle, önümüzdeki dönem "daha büyük" baþarýlara imza atacaðýna inanç belirtti. KAYIP DÝPLOMA YDÜ diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Hatice Koyuncu ÇEVÝRÝ Ýngilizce-Türkçe, Türkçe- Ýngilizce çeviri yapýlýr. Tel: Satýlýk araba BMW 320i, 2006 model, Km, gümüþ renk, özel yapým, full modifiye ve full ekstra, yýllýk BMW servisleri tamam, iç ve dýþ yeni gibi. Tel: Satýlýk villa Alagadi de 3+1 dubleks, denize sýfýr, klimalý, þömineli bahçesi parkeli, geniþ balkonlu villa. Fiyatý: Stg. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg Ukrayna nýn Baþkenti Kiew de Ýngilizce dilinde Týp, Diþ Hekimliði veya Eczacýlýk okumak ister miydiniz? AA. BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY size bu fýrsatý sunuyor. Týp fakültesi 6 yýl (Ýngilizce), 4500 dolar yýllýk okul harcý Diþ hekimliði 5 yýl (Ýngilizce) 4600 dolar yýllýk okul harcý KAMU-SEN: KTHY'YÝ BATIRANLAR HALA SÝYASÝ RANT PEÞÝNDE Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Kýbrýs Türkü'nün "bayrak taþýyýcýsý" olduðunu belirttiði KTHY'nin "batma noktasýna getirilmesinde" sorumluluðu olan herkesten hesap sorulmasý gerektiðini ifade ederek "Bu baðlamda Baþbakanlýk Denetleme Kurulu derhal harekete geçmelidir" dedi. Özkardaþ yazýlý açýklamasýnda, " 'KTHY'yi biz yöneteceðiz' iddiasýyla aldýðýmýzda borçlu olarak mý devraldýk, eðer borçsuz aldýysak, o dönemin hükümet edenleri ve KTHY yöneticileri ne yaptýlar da bu güzide kuruluþumuz bugün batma noktasýna getirilmiþtir?" sorusunu yönelterek "dün KTHY'yi batýrma noktasýna getirenlerin bugün bu acý tablodan dahi siyasi rant saðlama peþinde olduklarý ve sanki hiçbir kusurlarý yokmuþ gibi tavýr takýndýklarý" iddiasýnda bulundu. Özkardaþ, Kamu-Sen olarak KTHY'nin kurtulmasý ve bayrak taþýyýcýlýða devam etmesi için üzerlerine düþen her katkýya ve mücadeleye hazýr olduklarýný ifade etti. BKP: KTHY PEÞKEÞ ÇEKÝLDÝ Birleþik Kýbrýs Partisi Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, "Atlasjet'in kurtarýlmasý için KTHY'nin peþkeþ çekildiði" iddiasýnda bulunarak, "kurtarýlmaya çalýþýlan Atlasjet'tir" dedi. Korkmazhan, KTHY'de yaþanan geliþmelerle ilgili yazýlý açýklamasýnda, "Yaþananlara seyirci kalýnmayacaðýný" ifade ederek, "özelleþtirilmelere ve Kýbrýs Türk toplumunun kurumlarýný peþkeþ çekmeye çalýþan anlayýþa karþý tüm demokrasi ve emek güçlerini" birlikte mücadeleye çaðýrdý. "KTHY'ye ortak alýnmasý için ihaleye çýkýlmadan önce, ilgili dört bakanýn Ankara'da TC Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ve Özelleþtirme Ýdaresi Yetkilileri nezaretinde Atlasjet'in patronu Murat Ersoy'la kapalý kapýlar arkasýnda anlaþtýklarýný" ileri süren Korkmazhan, "KTHY'nin tüm slot haklarý, idaresi ve elde edilecek gelirler Atlasjet'e peþkeþ çekilirken, oluþacak gider ve zararlar ise yine KTHY'nin sýrtýna yüklenecek. Bu durum tamamen KTHY'yi sömürerek, Atlasjet'ý palazlandýrmaktýr" iddiasýnda bulundu. Dünyanýn birçok ülkesinden gelen öðrencilerin okuduðu bu okulda Kýbrýslý öðrencilere giriþ SINAVSIZdýr. Ayrýntýlý bilgi: Mobile: (KKTC) (Ukrain) YAT TURLARIMIZ BAÞLADI Ailelere, þirketlere, özel gruplara ve öðrencilere yat ve balýk turlarý düzenlenir. Tel:

20 Futbolda Olaðan Genel Kurul yapýlýyor Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Olaðan Genel Kurulu'nun, 26 Haziran 2010 tarihinde Cumartesi günü saat 16.00'da KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirileceði açýklandý. Kulüpler Genel Kurul'da federasyon yönetimi ile buluþacak. Dünya Kupasý'nda heyecan baþladý... Açýlýþta kazanan yok n 2010 Dünya Kupasý heyecaný baþladý. Açýlýþ maçýnda kazanan çýkmadý.. Ev sahibi Güney Afrika'nýn Tshabalala ile öne geçtiði maçta Marquez Meksika'yý eþitliðe taþýdý... n Dünya Kupasý'nda bugün Güney Kore- Yunanistan, Arjantin- Nijerya ve Ýngiltere-ABD maçlarý oynanacak... Futbolda 2010 Dünya Kupasý heyecaný Güney Afrika'da baþladý. Saat 16.30'da baþlayan açýlýþ törenlerinden sonra saat 17.00'de baþlayan Güney Afrika-Meksika karþýlaþmasýnda galip gelen olmadý. Johannesburg'daki Soccer City Stadý'nda oynanan maçýn ilk yarýsý 0-0 beraberlikle sonuçlandý. Güney Afrika, 55. dakikada Tshabalala'nýn golüyle 1-0 öne geçti. Meksika, 79. dakikada Marquez'in attýðý golle 1-1 beraberliði saðladý ve maç bu sonuçla sona erdi. Günün Maçlarý Güney Kore-Yunanistan Arjantin-Nijerya Ýngiltere-ABD Lig statülerinde önemli deðiþiklikler yapýldý... Futbolda yabancýlara yeniden onay Futbol Federasyonu sezonu için sadece 1. Lig olmak üzere yeniden yabancý futbolcu oynatýlmasýna karar verdi... KTFF Yönetim Kurulu dün yaptýðý toplantýda önemli kararlar aldý. Özellikle yabancý futbolcular konusunun yeniden gündeme gelmesi ve gelecek sezon için 2 yabancý futbolcunun kadrolara dahil edilmesinin kararlaþtýrýlmasý gündeme damgasýný vurdu. KTFF Yönetim Kurulu yabancý futbolcular konusunda þu kararý aldý. "Ýçinde bulunduðumuz futbol sezonunu deðerlendiren KTFF Yönetim Kurulu, futbol sezonu için, 1. Futbol ve Bilim Þurasý kararlarýný da dikkate alarak 1.Lig'de her takým için 2 (iki) yabancý uyruklu futbolcu kontenjaný hakkýnýn tanýnmasýna karar verdi. Alt liglerde yabancý uyruklu futbolcu oynatýlmamasýna, ancak ülke koþullarý ve nüfus yapýsý da dikkate alýnarak, aileleri yasal olarak ikamet eden (çalýþma izni ile) 16 yaþýný doldurmamýþ olanlara yabancý statüsünde sayýlmadan tüm liglerde (1.inci, 2.inci ve 3.üncü) lisans çýkartýlabilmesine karar verilmiþtir". Türk Ocaðý'nýn itirazý sonucu deðiþtirmedi Türkmenköy ile oynadýðý son maçtan sonra küme düþen Türk Ocaðý federasyona maçýn düþürülmesi için dilekçe yazmýþtý. Ancak federasyon Ocak için olumsuz karar aldý. Karar þöyle: "Türk Ocaðý Limasol Kulübü'nün tarihinde oynanan Türk Ocaðý Limasol - Türkmenköy play-out müsabakasýnda kural hatasý yapýldýðýna iliþkin itiraz dilekçesi incelenmiþ olup, bu konuda Merkez Hakem Kurulu'nun tarihli yazýlý görüþ ve kararýna göre, Futbol Oyun Kurallarý'nýn 5. kuralýna göre hakemin oyunla ilgili kararlarý nihai olup, deðiþtirilemez. Ancak hakemin verdiði bir karardan sonra hakem oyunu yeniden baþlatmamýþ veya maçý bitirmemiþ olmasý kaydýyla kararýnýn yanlýþ olduðunu fark ettiðinde, yardýmcý hakemine veya 4. hakemine tavsiyesi üzerine yine kendi kanaatini kullanarak deðiþtirebilir. Ýlgili maçta, penaltý vuruþunun kurala uygun atýlýp atýlmadýðý kararý sadece maçý yöneten orta hakemin yetkisindedir. MHK raporu ve kararýna göre ilgili penaltý vuruþu Futbol Oyun Kurallarý kitabýnda 14. kurala aykýrý bir hareket tespit edilmemiþtir. Yine ilgili maçta hakem, penaltý vuruþunda herhangi bir hata görmemiþ ve oyunu devam ettirmiþtir. Bu nedenle, bir hata varsa ancak hakem hatasý olabilir ki bu da maçýn tekrarýný gerektirmez. Yukarýdakiler ýþýðýnda Türk Ocaðý Limasol'un ilgili maçta kural hatasý yapýldýðýna iliþkin itirazýnýn, Merkez Hakem Kurulu kararý ýþýðýnda reddedilmesine ve müsabakanýn sonucunun Türk Ocaðý Limasol 2 (iki) - Türkmenköy ASK 3 (üç) olarak tesciline karar verilir" NF-Board ile yeniden temas KTFF yönetimi NF-Board üyeleriyle dostluk maçý yapýlmasý için giriþimler baþlatýlmasýna, ayrýca Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ile baþlatýlan temaslarýn arttýrýlmasý için giriþimler baþlatýlmasýna yine ayrýca Türkiye Cumhuriyeti Ordu Milli takýmýyla maç yapýlmasý için giriþimler baþlatýlmasýna ve bu amaçla Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý makamýndan randevu talep edilmesine karar verdi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3099 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET ADAMLIÐI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3099 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET ADAMLIÐI... Siyasilerin batýrdýðý KTHY'yi madem ki maaþlardan kesinti ile halkýn kurtarmasý öneriliyor, o halde hisse senetleri çýkarýlsýn ve bu milli servetin gerçek sahibi de halk olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı