Yeni Hilafet Tuza. Otopsi. Müslüman. olmak baflka. Siyasal slamc. Cengiz Özak nc

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Hilafet Tuza. Otopsi. Müslüman. olmak baflka. Siyasal slamc. Cengiz Özak nc"

Transkript

1 Müslüman olmak baflka, Siyasal slamc olmak baflka Otopsi Cengiz Özak nc Yeni Hilafet Tuza S iyasal slamc l k, siyasi örgüt ya da parti kurup, öteki örgüt ya da partileri Müslümanl k karfl t olarak göstererek Müslümanl ve Müslümanlar kendi tekeline almak çabas d r. Cumhuriyet döneminde Siyasal slamc l k, Hilafet in kald r lmas ndan 7-8 ay sonra, 17 Kas m 1924 te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet F rkas program nda Partimiz dinsel inançterakkiperver Cumhuriyet F rkas n n kurucular. (Resimli Gazete) lara ve düflüncelere sayg l d r ([i]) denilerek, Atatürk ün partisinin dolayl biçimde dine sayg s z gösterilmesiyle bafllay p, süreç içerisinde Bizim

2 partiden olmayanlar patates dinindendir söylemleriyle, Yeni-Osmanl c - l k ve Yeni-Hilafetçilik fl r ngalar ile günümüze dek uzanm flt r. Siyasal slamc l k n düflünsel dayanaklar n çürüterek toplumu bu ak ma karfl uyaran ayd nlar m z, her dönemde çeflitli bask ve sald r lara u rad lar. Ben de 1977 de 23 yafl mda bu ak ma karfl çal flmalar mdan dolay tutukland m, sorgulara çekildim, iflkence gördüm, hapse at ld m; 12 Eylül 1980 Darbesi yap ld nda hapisteydim; yaflam m n toplam 5 y l cezaevlerinde geçti; 1984 de özgürlü üme kavuflabildim. Özyaflam öykümün bu yaz m n konusuyla kopmaz bir ba lant s var. 12 Eylül yönetimi, pek çok yay n n hapishanelere sokulmas n yasaklad halde, Süreç dergisinin bir kaç say s n yasaklamam fl, o günlerde bütün ülkede solcu av yürütüldü ü halde, bu Marksist görünümlü dergi, Metris hapishanesi kantininde sat l - yordu. lk kez 1981 y l nda iflte orada al p okudu um bu dergide; seküler olarak nitelenen Osmanl yönetim biçimine övgüler düzülüyor; Cumhuriyet döneminde uygulanan Laiklik e veryans n ediliyor ve Nutuk tan al nt larla okuyucu Atatürk ün ileride Hilafeti yeniden kurmak istedi ine inand r lmaya çal fl l yordu. Anlafl lan 12 Eylül döneminin Genelkurmay, kendi amaçlar yla örtüflen bu görüfllerin, bu sol görünümlü dergi arac l - yla, Atatürksever sol görüfllü tutuklular aras nda yay lmas n istiyordu. 26 Süreç dergisinin Metris Cezaevinde sat n ald m Ekim Kas m Aral k 1980 tarihli say s. (Üstte) Süreç dergisinin Ocak fiubat Mart 1981 tarihli say s nda, Atatürk ün hilafete karfl olmad n savunan makale. (altta)

3 Bu derginin kendisini Sol ve Kuva-y Milliyeci olarak tan mlayan yay n kurulu yönetmeni ve baflyazar Aytunç Alt ndal; Atatürk ün gerçekte hilafetten yana oldu u, Hilafetin gerçekte kald r lmay p TBMM de korunmakta oldu u, Türkiye de laikli in terk edilerek Osmanl Sekülarizm ine geri dönülmesi gerekti i,.. gibi görüfllerini yaymay, 1980 lerden 2013 te ölümüne dek sürdürdü. Onun bu görüflleri, Solcu, Siyasi slamc, BD A USTOS 2014 karfl laflt m. Osmanl c l a, Hilafetçili e yönelik bu elefltirilerimi içeren ve ilk bas m 1999 da yay mlanan United States of rtica ( blisin K blesi) adl kitab mla ilgili olarak da soruflturma aç ld, yarg land m te yay mlanan Dolmakalem Savafllar adl kitab m piyasaya ç kar ç kmaz, kendimi yine Savc karfl s nda buldum; bir kez daha Alt ndal - n Osmanl c / Hilafetçi görüfllerine Kuva-y Milliyeci, Türkçü ve dahi Atatürkçü / Kemalist / Ulusalc kesimlerden çok say da ayd n taraf ndan benimsendi, savunuldu. Yay mlad dergiyi 1981 de 12 Eylül zindanlar nda her sözcü ün anlam üzerinde durarak okumufl olan ben; Alt ndal n görüfllerini,1993 de, Kitap Gazetesi adl dergide OTTO- MANOMAN bafll kl bir dizi makale yazarak elefltiren belki ilk ve belki de tek yazar oldum. Elefltirilerim yay mlan r yay mlanmaz, tehditlerle yönelik elefltirilerimden dolay sorguland m. Her yay nlay fl mda hapis vs. bask ve tehditlerle karfl laflt m Osmanl c -Hilafetçili e karfl görüfllerimi, ilk bas m 2005 te gerçekleflebilen Türkiye nin Siyasi ntihar : Yeni Osmanl Tuza kitab mda derli toplu bir biçimde ortaya koyabildim. Alt ndal, elefltirilerimi yan tlamak yerine, Osmanl c / Hilafetçi görüfllerini yaymay sürdürdü. Hilafet makam - n kald ran kanunu ve Atatürk ün hilafetle ilgili Nutuk taki sözlerini tahrif ederek, Atatürk ü hilafet yanl s ve TBMM yi hilafetin sakl tutuldu u 27

4 manevi flahsiyet (tüzel kiflilik) olarak gösteren yazarlar ço ald. Binlercesinden bir kaç özetle flöyle: Aytunç Alt ndal: Kanunda, Hilafet kald r lm flt r demiyor. ( ) Hilafet kurumu TBMM nin manevi flahsiyetindedir. ( Hürriyet). lber Ortayl : Atatürk Hilafeti kald rmayacakt. ( ) Hilafet flu anda TBMM nin flahs nda mündemiçtir. ( ). Abdurrahman Dilipak: Ço u kifli Hilafetin kald r ld n düflünse de, Hilafet kald r lmad. fl k l f na uyduruldu, amiyane tabiriyle. 3 Mart 1924 günü kabul edilen, say l Kanunun 1. maddesinden ( ) Hilafetin TBMM nin manevi flahsiyetine devredildi i ( ) anlam ç kmaktad r. (Yeni Akit, ). Arslan Bulut: Hilafet, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin manevi flahsiyetinde mündemiçtir. Yani Hilafet Türkiye nin uhdesindedir. (Yeniça, ). Sinan Meydan: Mustafa Kemal Pafla Hilafeti kald r rken Hilafet TBMM bünyesinde mündemiçtir diye bir cümle düfltü. ( ) Halifelik TBMM nin bünyesinde sakl d r. (Yeniça, ) TBMM halifeli i kald r rken Atatürk Halifelik TBMM nin manevi flahs nda sakl d r. diye bir madde ekletmifltir. ( ) Halifeli- in kald r lmas yla ilgili yasada,.. kald r ld ifadesini kullanm yorlar. Atatürk kald rd k demedi saklad k dedi. (Ulusal Kanal, ). Oysa kanun Halife halledilmifltir. Hilafet, Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mevhumunda esasen mündemiç oldu undan, 28 hilafet makam mülgad r. demektedir. (Mülga = Kald r lm fl). Kanun metninde, Cumhuriyet ve Hükümet kavramlar n n anlam n n, Halifelik - ten daha genifl oldu u belirtilmifltir. K anunda; Halifelik, TBMM nin manevi flahsiyetinde mündemiçtir (Türkçesi: Halifelik, TBMM nin tüzel kiflili inde içerilmifltir. ) denilmedi i gibi, Atatürk - ün de böyle bir sözü yoktur. Bu sözler; gerçekte 3 Mart 1924 günü, kanun önerisi TBMM de görüflülürken söz al p konuflan Kastamonu Milletvekili Halit Akmansü ve onun bir cümlesini düzelten Zonguldak Milletvekili Tunal Hilmi ye aittir.([ii]) Kastamonu Milletvekili Halit Akmansü Halit Bey (Kastamonu): ( ) Bendeniz bu sözü yani mülgad r sözünü aç kça söylemeyi ve kayd n fler an de il siyaseten büyük bir mahzur telakki ediyorum. Tunal Hilmi Bey (Zonguldak): O halde kapal kaydedelim.

5 Halit Bey ve Tunal Hilmi Bey in konuflmalar, TBMM zab t Ceridesi nde. (solda) Kanunun Hilafetin lgas (Kald r lmas ) konulu 1. maddesi. (Resmi Ceride; 7 Nisan 1924.) (afla da) Halit Bey (Devamla): Büyük Millet Meclisi nin flahsiyet-i maneviyesinde, deriz. Do rudan do ruya mülgad r demek hatal d r. Tunal Hilmi Bey (Zonguldak): Zonguldak Milletvekili Tunal Hilmi Bey Büyük Millet Meclisinin flahs nda mündemiçtir. Halit Bey, Tunal Hilmi Bey ve birkaç milletvekilinin dile getirdi i Hilafet TB- MM nin manevi flahs ndad r, TBMM nin flahs nda mündemiçtir gibi ibareler milletvekillerinin ço unlu unca benimsenmeyerek kanun metnine sokulmam fl; günü yap lan oylamada, kanun, ilk biçmiyle hiç de ifltirilmeksizin kabul edilmifltir. fiuras önemlidir ve bugüne de in pek üzerinde durulmam flt r ki; kanun Meclis te oyland tarihinden 34 gün sonra günü Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girmifltir. Meclis teki oylamadan hemen 2 gün sonra, henüz Atatürk kanunu 29

6 onaylamam flken, K z lay görevlisi olarak Hindistan da Delhi de bulunan Antalya Milletvekili Rasih Kaplan, oradan Atatürk e gönderdi i 5 Mart 1924 günlü telgrafta; Hintli Müslümanlar n Hilafetin kald r lmas na tepki gösterdiklerini, onlar n gönüllerini yapabilmek için Hilafet s fat n TBMM nin maneviyat nda muhafaza etmek gerekti ini, bu yap lmayacak olursa, artan tepkiler nedeniyle Hindistan da kalamay p Türkiye ye dönmek zorunda kalaca n belirtmifltir.([iii]) Atatürk, bunca iç ve d fl bask ya karfl n, onay için önünde duran kanuna Hilafet TBMM nin manevi flahsiyetinde mündemiçtir (içerilmifltir, sakl d r, korunmufltur) ibaresinin konulmas önerilerini kesin bir dille reddetmifl; Rasih Efendi ye yan t olarak gönderdi i ve t pk s n Hindistan Bombay Hilafet Merkez Komitesi ne de çekti i telgrafta flunlar söylemifltir: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nin yan nda ayr ca bir hilafet makam - n n varl n n Türkiye nin iç ve d fl siyasi birli ini çi nedi i kan tl d r. Öte yandan, dünya üzerinde (bütün müslümanlar n ba land ) bir tek islam devleti ilkesini gerçeklefltirmek için korunmufl olan hilafet makam n n bu amac hiç bir zaman gerçeklefltirilememifl, tersine, hilafet makam müslümanlar aras nda daima nifak ve anlaflmazl k arac olmufltur. Hindistan dan Atatürk e tel çekerek, kanuna Hilafetin TBMM nin maneviyat nda korundu u ibaresinin konulmas n isteyen Antalya Milletvekili Rasih Kaplan. 30 Görüldü ü üzere, Atatürk, Hilafet makam n n kald r lmas ile ilgili kanuna Hilafet TBMM nin manevi flahs nda mündemiçtir, korunmaktad r, sakl d r, gibi ibareler yaz lmas önerilerini, kesin bir dille geri çevirmifltir. Atatürk, Hilafetin kald r lmas kanunu Resmi Ceride de yay mlanmadan önce Frans z yazar Raymond Colrat a verdi i demeçte, M s r ulemas n n, te yay mlad klar bildiriye de inerek; M s r da düzenlenecek ve çeflitli Müslüman memleketlerin temsilcilerinin bir halife seçecekleri bir kongreden söz edilmektedir. Geçerlili- ini yitirmifl bu flerefi kabul etmek için aptal olmak laz m. O halde hilafet ve halifeleri geçmiflin gölgesinde uyumaya b rakal m. slam Birli i ak m sadece bir ütopyad r. demifltir. fiimdi, Aytunç Alt ndal ve di erlerinin yazd klar n, bu gerçekler fl - nda bir kez daha okuyal m; kanunun ve Atatürk ün görüfllerinin nas l tahrif

7 Sinan Meydan: Mustafa Kemal Pafla Hilafeti kald r rken Hilafet TBMM bünyesinde mündemiçtir diye bir cümle düfltü. (...) Halifelik TBMM nin bünyesinde sakl d r. TBMM halifeli i kald r rken Atatürk Halifelik TBMM nin manevi flahs nda sakl d r. diye bir madde ekletmifltir. (...) Halifeli in kald r lmas yla ilgili yasada,.. kald r ld ifadesini kullanm yorlar. Atatürk kald rd k demedi saklad k dedi. Frans z yazar Raymond Colrat n Atatürk ün hilafetin kald r lmas kanunuyla ilgili demecini içeren kitab, 1926 da bas lan kitap, Atatürk ün kitapl nda bulunmaktad r. edildi ini daha iyi görelim: Aytunç Alt ndal: Kanunda, Hilafet kald r lm flt r demiyor. ( ) Hilafet kurumu TBMM nin manevi flahsiyetindedir. lber Ortayl : Atatürk Hilafeti kald rmayacakt. ( ) Hilafet flu anda TBMM nin flahs nda mündemiçtir. Abdurrahman Dilipak: Ço u kifli Hilafetin kald r ld n düflünse de, Hilafet kald r lmad. fl k l f na uyduruldu, amiyane tabiriyle. 3 Mart 1924 günü kabul edilen, say l Kanunun 1. maddesinde ( ) Hilafetin TBMM nin manevi flahsiyetine devredildi i (...) anlam ç kmaktad r. Arslan Bulut: Hilafet, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin manevi flahsiyetinde mündemiçtir. Yani Hilafet Türkiye nin uhdesindedir. Tahrifatlar ortada: Gerçekte Kastamonu Milletvekili Halit Bey (Akmansü) ile Zonguldak Milletvekili Tunal Hilmi Bey e ait olan sözler, sanki Atatürk e aitmifl gibi gösteriliyor; gerçekte kanun maddesine sokulmas reddedilmifl Tahrifatlar ortada: Gerçekte Kastamonu Milletvekili Halit Bey (Akmansü) ile Zonguldak Milletvekili Tunal Hilmi Bey e ait olan sözler, sanki Atatürk e aitmifl gibi gösteriliyor... olan ibareler, sanki kanun metninde varm fl gibi sunuluyor; an lan kanun gerçekte Hilafeti kald rd halde, Hilafeti TBMM bünyesinde koruyan bir kanunmufl gibi yutturuluyor; gerçekte hilafeti 31

8 kald ran adam olan Atatürk, hilafeti TBMM nin manevi flahs nda koruyan adam gibi gösteriliyor. Bu tahrifatlar YEN -H LAFET TUZA I n n her iki yan nda da gürülmekte; hem tuza kuranlarda, hem tuza a düflenlerde den bu yana Yeni-Osmanl Tuza kapsam nda Yeni-Hilafet Tuza n deflifre eden makale ve kitaplar yay mlad m; yaz m n bafl nda de idi im gibi, yazd klar m n her sat r n n bedelini a r bir biçimde ödedim. Yafl m altm fl oldu. Okuyucuya diyece im flu: Yak n gelecekte Yeni-Hilafet rüzgarlar esecek. Bu gibi ak mlara karfl bugüne dek hep ayd nlar bedel ödedi. Lütfen tahrifatlara aldan p bu tuza a düflmeyin. Çünkü bu kez bedelini hepimiz, çocuklar m z, torunlar m z, torunlar - m z n torunlar ve onlar n da torunlar, çok ac bir biçimde öder. Kaynakça: [i] T.C.F program : "F rka, efkâr ve itikadat- diniyyeye hürmetkard r" (6. madde) [ii] TBMM Zab t Ceridesi, Devre: II, Cilt: 7, çtima Senesi:1, kinci çtima, kinci Celse. sf. 36. [iii] Türkiye Cumhuriyeti Matbuat ve stihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi Matbaa Müdüriyeti Adet 5 Mart Delhi - Ankara da: Gazi Mustafa Kemal Pafla hazretlerine; Hilafetin Türk milletinden tecridi Müslüman memleketlerinde muhtelif tesirat ve ihtirasat uyand racakt r. Bunun netayicinden Türkiye de müteessir ve muzdarip olacak, emniyet-i dahiliyesi taht- tehditte kalacakt r. Hilafeti Osmanl hanedan nda b rakma a hiçbir lüzum ve mecburiyet yoktur. Lakin Hilafet her Müslüman millet taraf ndan Türklerin mukaddes ve münakafla kabul etmez bir hakk olarak telakki edildi i cihetle bu s fat Millet Meclisi nin maneviyetinde katiyen muhafaza etmek ve onu reisinin flahs nda temsil ettirmek laz md r. Ayn mesele hakk ndaki son haberler bizi avdet etme e mecbur b rak yor. Emr-i telgrafîlerine muntaz r m. Antalya Mebusu Rasih Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vard r. Bu ölçü ile hangi fleyin bu dine uygun olup olmad n kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi fley ki akla, mant a halk n menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir fley ak l ve mant a, milletin menfaatine, islâm n menfaatine uygunsa kimseye sormay n. O fley dinîdir. E er bizim dinimiz akl n mant n uydu u bir din olmasayd mükemmel olmazd, son din olmazd. *** Bizi yanl fl yola sevkeden soysuzlar bilirsiniz ki, çok kere din perdesine bürünmüfller, sâf ve temiz halk m z hep din kurallar sözleriyle aldata gelmifllerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harabeden fenal klar hep din örtüsü alt ndaki küfür ve kötülükten gelmifltir. M. Kemal Atatürk 32

Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc

Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc The New York Times n bu haberi, ertesi gün Türkiye de 26.03.2007 tarihli Vatan gazetesinde yank land : Kur an kad n dövmeye izin verir mi? New York Times, slam dünyas n sayfalar na tafl d. ranl araflt

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

kebikeç / 23 2007 4 Art k bir muhalefetin geliflmesi, örgütlenmesi için iktidar n teflvikine 6 imla hatalar na müdahale etmeden afla da aktar yorum.

kebikeç / 23 2007 4 Art k bir muhalefetin geliflmesi, örgütlenmesi için iktidar n teflvikine 6 imla hatalar na müdahale etmeden afla da aktar yorum. Vesikal Yak n Dönem Tarihimiz Baflbakan'a Bir Mektup: Demokrat Parti ve Sol Özgür GÖKMEN* B en 1946 y l ndan beri Demokrat Parti'ye karfl olan bir kifliyim, hatta 4 Aral k 1945 günü TAN gazetesinin y k

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

Cumhuriyetin. üzerine halifeye. r lmak istenen. halife lehinde yap lan neflriyat. halife için yap lan yay mlar

Cumhuriyetin. üzerine halifeye. r lmak istenen. halife lehinde yap lan neflriyat. halife için yap lan yay mlar taraf ndan iflgal edilmemesini ve fakat iflgal edilmifl oldu una nazaran yap lan iflten ricali temin için efkâr umumiyeyi irticaa teflvik ediyor. Cumhuriyet flekli idaresinin kabulünde, hatay fâhifl olabilece

Detaylı

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 242 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 243 TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 Mutlu Öztürk 2 lk Ders Kitaplar nda nsan Haklar (DK H-I) projesinin bafll ca ifllevlerinden biri,

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3076 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2005 TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Murat BURGAÇ (Ünite 1) Prof.Dr. hsan GÜNEfi (Ünite 2) Doç.Dr. fiaduman

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

HAREMDE BEETHOVEN SARAYDA GOETHE SON HAL FE ABDÜLMEC D EFEND

HAREMDE BEETHOVEN SARAYDA GOETHE SON HAL FE ABDÜLMEC D EFEND OTOPS Cengiz Özak nc HAREMDE BEETHOVEN SARAYDA GOETHE SON HAL FE ABDÜLMEC D EFEND [Bu yaz, 1991 y l nda, Halifeli in kald r lmas n n Y ldönümü dolay s yla Gösteri dergisinde Kur an ayetleriyle ilgili bölümler

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

T Ü R K Y E DE GAYR M Ü S L M L E R : K A I T ÜZER NDE VATANDAfiLAR! AYHAN AKTAR*

T Ü R K Y E DE GAYR M Ü S L M L E R : K A I T ÜZER NDE VATANDAfiLAR! AYHAN AKTAR* T Ü R K Y E DE GAYR M Ü S L M L E R : K A I T ÜZER NDE VATANDAfiLAR! AYHAN AKTAR* Varl k Vergisi mükelleflerinden Ni de kökenli un tüccar Yorgo Hac dimitriyadis, Erzurum-Aflkale de kald toplam befl ay

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili (1960-1963) stanbul Belediyesi Baflkan

Detaylı

HAYATINI KALEM YLE KAZANAN B R TÜRK YAZARI ÖMER RIZA D O R U L

HAYATINI KALEM YLE KAZANAN B R TÜRK YAZARI ÖMER RIZA D O R U L HAYATINI KALEM YLE KAZANAN B R TÜRK YAZARI ÖMER RIZA D O R U L Prof. Dr. Mustafa UZUN 1950 y l nda Trabzon da do du. stanbul Beyaz t Deneme lkokulu nu bitirdi. 1967-68 yaz döneminde stanbul mam Hatip Lisesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir

Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir TES- fi Baflkanlar Kurulu 3 Martta Topland. Genel Baflkan Mustafa Kumlu: Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir AKP Hükûmetinin t pk kendisinden öncekiler gibi toplumsal

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z.

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z. Genç Birikim den Y l: 13 Say : 138 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı